11.07.2015 Views

PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+

PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+

PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INSTALACJA1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Prezentacja terminala PACE HD PVR HDS7241 . . . . . . . . . . . . . . . . 53. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1. KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2. OBSŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.3. LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. INSTALACJA TERMINALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.1. PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD. . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.2. PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORASTANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.3. DODATKOWE POŁĄCZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. Programowanie terminala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.1. Ustawianie anteny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.2. WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW SATELITARNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.3. WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.4. Ustawianie parametrÓw telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236. Dodatkowe ustawienia terminala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237. ZARZĄDZANIE TWARDYM DYSKIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. PARAMETRY TECHNICZNE TERMINALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25OBSŁUGA1. FUNKCJA „biblioteka”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. OGLĄDANIE PROGRAMU – FUNKCJE ZAAWANSOWANE . . . . . . . . . . 283. FUNKCJA „PILOT” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294. Funkcja „PROGRAM” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. LISTA kanaŁÓw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306. Funkcja „ZABLOKUJ PROGRAMY”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307. Funkcja „WYBIERZ SWOJE PROGRAMY”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. WybÓr wersji jĘzykowej dŹwiĘku i napisÓw . . . . . . . . . . . . . . . 319. Programy AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3210. NAGRYWANIE AUDYCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3211. DoŁĄczanie programÓw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3312. SKRZYNKA POCZTOWA I UPRAWNIENIA ODBIORU. . . . . . . . . . . . . . . 3413. ZNACZENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3414. TRYB CZUWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3415. W RAZIE KŁOPOTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Przeczytaj dokładnie „Instrukcję instalacji i obsługi”.


1.3. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCHTo urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WEoraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznymsymbolem przekreślonego kosza na odpady.Takie oznakowanie informuje, że sprzęt (terminal, zasilacz, pilot, baterie),w przypadku gdy został zakupiony od < Cyfrowy Sp. z o.o.,po okresie jego użytkowania nie może być wyrzucony razem z innymiodpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien byćdostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznegoi elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostkisamorządu terytorialnego, służby zagospodarowania odpadóworaz dystrybutorów sprzętu.Użytkownicy wypożyczający sprzęt od < Cyfrowy Sp. z o.o.po upływie abonamentu są zobowiązani do przekazywania sprzętudo lokalnego dystrybutora CYFRY+.Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznymprzyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzii środowiska naturalnego, wynikających z obecności składników niebezpiecznychoraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.Uwaga! Aby ograniczyć niebezpieczeƒstwo porażenia prądemelektrycznym, nie należy zdejmować obudowy. Ewentualne naprawyzlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.Opakowania z tymi oznaczeniami zostały wykonane z surowcównadających się do powtórnego wykorzystania.Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeƒstwaelektrycznego i zgodności elektromagnetycznej.


2. PREZENTACJA TERMINALA PACE HD PVR HDS7241PILOTWłączenie/wyłączenie opcjisterowania telewizoremWłączenie/wyłączenieterminalaPrzejście z satelitarnegoodbioru cyfrowegona inny rodzaj odbiorui powrótBezpośredni wybór kanałuSterowanie elektronicznymprzewodnikiempo programachDostęp do menu terminalaDostęp do listy Twoichulubionych programówDostęp do informacjio aktualnie emitowanychprogramach CYFRY+Wybór wersjijęzykowej i napisówDostęp do programówaudioPotwierdzenie wyboruPrzełączenie na poprzedniooglądany kanałWybór formatu obrazuWyjście z ekranu menui powrót do programu TVDostęp do elektronicznegoprzewodnika po programachNawigacjapo ekranieZmiana kanałuRegulacjanatężenia dźwiękuWyłączenie dźwięku¤∞ ªº¤º∞ ªDostęp do aplikacjiBibliotekaKlawisze funkcyjneUruchomienie dodatkowychusług systemuObsługa trybu PVR(Personal VideoRecorder – możliwośćnagrywania audycji)


Zmiana kanału, regulacjagłośności lub nawigacja po menuPrzycisk standbyz kontrolkąCzytnik karty abonenckiejoraz gniazda USB(na prawej ścianie terminala)Wejście antenynaziemnejWyjście antenynaziemnejGniazdo siecikomputerowejWyjścietelewizorWyjście audio SPDIF(elektryczne)Wejście 1 antenysatelitarnejPort USB 2.0Wyjścieaudio hi-fiZasilanie 12VWejście 2 antenysatelitarnejWyjście audioSPDIF (optyczne)Cyfrowe wyjście obrazui dźwięku HDMI


Terminal Pace HD PVR HDS7241 umożliwia odbiór pakietu programów cyfrowychnadawanych z satelity przez CYFRĘ+, a także innych, niekodowanych cyfrowychprogramów satelitarnych telewizyjnych i radiowych.Z terminalem współpracuje karta abonencka (chipowa), która zawiera informacjeo uprawnieniach odbioru wybranych programów.Odbiór programów telewizyjnych, także niekodowanych, możliwy jest wyłączniepo umieszczeniu karty abonenckiej w czytniku terminala.Zestaw Pace HD PVR to:– terminal Pace HD PVR HDS7241,– nadajnik zdalnego sterowania (pilot) + 2 baterie,– zasilacz,– instrukcja instalacji i obsługi.Kable sygnałowe nie są częścią zestawu. W zależności od typu posiadanegotelewizora, odpowiednie okablowanie należy dokupić oddzielnie.Terminal posiada wbudowany dysk twardy pozwalający na nagrywanie audycji orazdostęp do usług dodatkowych. Terminal umożliwia odbiór i nagrywanie audycjiw formacie HDTV (High Definition). System HDTV zapewnia dużo większą rozdzielczośćobrazu w porównaniu ze standardową telewizją oraz doskonałą ostrość i odwzorowaniebarw. Audycje nagrywane są na dysk twardy z zachowaniem cyfrowej jakości obrazui dźwięku.Aby w pełni korzystać z zalet, jakie daje telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV,do terminala należy podłączyć telewizor HD oraz zestaw kina domowegoz dekoderem Dolby Digital (patrz INSTALACJA TERMINALA).Zaleca się używanie anteny satelitarnej o średnicy 80 cm z konwerterem typuTwin Full Band.UWAGA!Karta abonencka jest własnością < Cyfrowy Sp. z o.o.


3. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTAPilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterowaćdowolnym telewizorem. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilotaz danym modelem odbiornika. Fabrycznie pilot nie jest skonfigurowany.3.1. KONFIGURACJAMożliwe są trzy sposoby konfiguracji pilota: ręczna, półautomatyczna i automatyczna.Konfiguracja ręcznaAby skonfigurować pilota ręcznie, należy:– Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TVi przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV)zacznie powoli migać.– Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizoraz listy (str. 10) i nacisnąć klawisz OK.– Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić,należy wówczas powtórzyć programowanie.– Akceptacja wprowadzonego kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciemdiody LED. Pilot przejdzie do trybu sterowania telewizorem.– Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota(patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyćprogramowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.Konfiguracja półautomatycznaAby skonfigurować pilota w trybie półautomatycznym, należy:– Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TVi przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV)zacznie powoli migać.– Wprowadzić kod „003” i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostaniepotwierdzona pulsowaniem diody LED.– Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizoraz listy (str. 15) i nacisnąć klawisz OK.– Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić,należy wówczas powtórzyć programowanie.– Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonegotelewizora.– W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby.Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia.


– Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota(patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyćprogramowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.Konfiguracja automatycznaAby skonfigurować pilota w trybie automatycznym, należy:– Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TVi przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV)zacznie powoli migać.– Wprowadzić kod „002” i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostaniepotwierdzona pulsowaniem diody LED.– Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonegotelewizora.– W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby i nacisnąć OK.Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia.– Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota(patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyćprogramowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.Sprawdzanie ustawieƒAby sprawdzić, jaki kod marki jest obecnie zapisany w pilocie, należy:– Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TVi przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV)zacznie powoli migać.– Wprowadzić kod „001” i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostaniepotwierdzona pulsowaniem diody LED.– Nacisnąć klawisz 1, liczba błyśnięć diody LED odpowiada pierwszej cyfrze kodu.Aby odczytać pozostałe cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć klawisze 2 i 3.Powrót do ustawieƒ fabrycznychAby powrócić do ustawieƒ fabrycznych, należy:– Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TVi przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV)zacznie powoli migać.– Wprowadzić kod „000” i potwierdzić klawiszem OK; jeśli kod zostanie przyjęty,dioda LED błyśnie dwukrotnie.


3.2. OBSŁUGASterowanie dekoderem – tryb normalnej pracyW trybie normalnej pracy pilot steruje tylko pracą dekodera. W trybie tym dioda LEDnie świeci.Sterowanie telewizoremTryb sterowania telewizorem jest uaktywniany poprzez naciśnięcie klawisza TV.Praca w tym trybie jest sygnalizowana poprzez ciągłe świecenie diody LED.Pilot automatycznie powraca do trybu normalnej pracy po 15 sekundachod ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza.W trybie sterowania telewizorem aktywne są następujące klawisze:– Standby,– Klawisze numeryczne 0–9 oraz klawisz (-/- -),– P+ i P-,– V+ i V-,– AV,– Wyciszenie.3.3. LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTAKonfiguracja ręczna:22M ELECTRONICS . . . . . . . . . . 600AA.R.SYSTEMS. . . . . . . . . . . . . . . . 194 243 247 333 334 402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 559ACCENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 333ACTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 244 257 334 488 553ADMIRAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 104 107 133 142 178. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 334 429 540ADVENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520ADYSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 257 334AEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 532AGASHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334AGAZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247AGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188AIKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142AIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 334AIOSTAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 429AIRIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679AIWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 212 334AKAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 107 108 109 112 113 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 142 195 210 216 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 257 307 308 321 333. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 339 367 382 393 464. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 521 553 561 568 625. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 643AKIBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137AKIRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 528AKURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 118 137 142 223 247 334ALBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 126 130 137 142 145 195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 240 247 277 279 334. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 362 503 519 533 540. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625ALBIRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 334 541 548ALCYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293ALFA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341ALLORGAN. . . . . . . . . . . . . . . . . 108 504 561ALLSTAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 402ALPHATRONIK . . . . . . . . . . . . . . 446ALTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 642AMERICAN HIGH . . . . . . . . . . . 244AMERICANA . . . . . . . . . . . . . . . 244AMSTRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 138 142 302 440 555ANDERSSON . . . . . . . . . . . . . . . 382ANGLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 142 247ANITECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 142 247 252 257 290. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 334 402 548ANSONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 199 221 223 247 339. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 391 394 403 412 533. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 625ANTECNO . . . . . . . . . . . . . . . . . 137AOC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 334ARC EN CIEL. . . . . . . . . . . . . . . . 201 565 570ARCON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545ARCTIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 642ARISTONA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 232 284 333 334ART TECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 237 238 293 295 434ASBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 293 334 540 548ASORA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142ASTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 334ASUKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 247ATEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617ATLANTIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 334 561ATLAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333ATORI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142ATORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142AUDIO TECHNICA . . . . . . . . . . 182AUDIOSONIC . . . . . . . . . . . . . . 137 142 221 223 247 334AUDIOTON . . . . . . . . . . . . . . . . 142AUDIOVOX . . . . . . . . . . . . . . . . 334AUSIND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293AUTOVOX . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 198 293 561AVER MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . 689AWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 334AXXION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 142 240BBANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213BANG & OLUFSEN . . . . . . . . . .334 419 432BASIC LINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 136 137 139 142 144 334. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 382 391 393 394 451 532. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 625 642BAUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605BAUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 107 108 111 142 157 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 210 213 215 216 289 302. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 334 360 389 415 455. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 460BAYSONIC . . . . . . . . . . . . . . . . .247BAZIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115BEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 188 334 488 553BECRESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 107 257 289 334 455. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 488 489 493BEKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 223 229 339 342 351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 390 393 492 493 531BELL & HOWELL. . . . . . . . . . . . . 178 334 450BENCHMARK-BEAUMAR. . . . . . . 142 244 257 334BENQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495BEON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 540BEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 223BESTAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 223 334BIGSTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142BLACK PANTHER . . . . . . . . . . . . 548BLACK STAR . . . . . . . . . . . . . . . . 199BLACKSTRIPE. . . . . . . . . . . . . . . . 244 450 455 460BLAUPUNKT . . . . . . . . . . . . . . . . 114 139 145 203 210 211 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 215 216 218 231 232 233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 236 333 581 602BLAUTECH. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40910


14SCIENTIFIC LABS . . . . . . . . .395SCOTLAND . . . . . . . . . . . . . .112SCOTT . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 257 694SCREENLANT TFT. . . . . . . . .376SEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382SEARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .450SEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 137 142 165 191 199 247. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 290 335 339 367 382 533. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546 548 625SELECO . . . . . . . . . . . . . . . . .100 103 104 110 133 225 226. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 333 334 544 545 556 561. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562 565 575 579 639SEMUA . . . . . . . . . . . . . . . . .257SENCORA . . . . . . . . . . . . . . .142SENTRA . . . . . . . . . . . . . . . . .108 137 460SERINO . . . . . . . . . . . . . . . . .509SHARP . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 172 173 174 175 176 177. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 179 180 201 253 255 257. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 334 460 482 544 590. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591 592SHINTOM . . . . . . . . . . . . . . .402SHINTOSHI . . . . . . . . . . . . . .402SHIVAKI . . . . . . . . . . . . . . . . .140 333 402SHORAI . . . . . . . . . . . . . . . . .504SHOW . . . . . . . . . . . . . . . . . .142SIAREM . . . . . . . . . . . . . . . . .132 188 192 429 548SICATEL . . . . . . . . . . . . . . . . .223 551SICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 216SIEMENS . . . . . . . . . . . . . . . .210 211 212 213 215 216 222. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 232 233 236 254 257. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 334 347 353 380 403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 558SIENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .374SIERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374SIERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 333 334SIESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 223SIGMAX . . . . . . . . . . . . . . . .244SIGNATURE . . . . . . . . . . . . .460SILMA . . . . . . . . . . . . . . . . . .334SILVA SCHNEIDER . . . . . . . .130 142 333 339 376 382 391. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 395 402 403 407 412 638. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644 646 651 658 671 673SILVER . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 255SINGER . . . . . . . . . . . . . . . . .131 142 199 334 429 548SINOTEC . . . . . . . . . . . . . . . .402SINUDYNE . . . . . . . . . . . . . .100 104 108 131 132 133 162 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 341 344 347 374 379 429. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 503 504 532 548 549 564SKANTIC . . . . . . . . . . . . . . . .100SKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 512 522 619SMARAGD . . . . . . . . . . . . . .145SNYDER . . . . . . . . . . . . . . . . .334SOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 394SOLAVOX . . . . . . . . . . . . . . .108SOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585SONITRON . . . . . . . . . . . . . .223 450 451 452 455SONIX . . . . . . . . . . . . . . . . . .522 672SONOKO . . . . . . . . . . . . . . .142 247 334SONOLOR . . . . . . . . . . . . . .100 102 124SONTEC . . . . . . . . . . . . . . . .223 334SONY. . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 158 159 160 161 162 163 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 253 261 333 334 415 416. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 607 653SOUND & VISION. . . . . . . .137 548SOUNDCOLOR . . . . . . . . . .403 412SOUNDESIGN . . . . . . . . . . .107 244 257SOUNDMASTER . . . . . . . . .142SPECTRA . . . . . . . . . . . . . . . .144SPECTRICIAN . . . . . . . . . . . .257 334SR2000 . . . . . . . . . . . . . . . . .450STANDARD . . . . . . . . . . . . . .137 142 200STAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 334 402 528 697STAR GENERAL . . . . . . . . . .710STARLITE . . . . . . . . . . . . . . . .142 402STARLUX . . . . . . . . . . . . . . . .142STAßFURT . . . . . . . . . . . . . . .546STERN . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 103 104 133 225 226 561STRATO . . . . . . . . . . . . . . . . .247SUNGOO . . . . . . . . . . . . . . .677SUNKAI . . . . . . . . . . . . . . . . .137 503 504SUNRISE . . . . . . . . . . . . . . . .146SUNSTAR. . . . . . . . . . . . . . . .142SUNWATT . . . . . . . . . . . . . . .334SUNWOOD . . . . . . . . . . . . .142 334SUPERSONIC . . . . . . . . . . . .333SUPERTEC . . . . . . . . . . . . . . .142 334 341SUPERTECH. . . . . . . . . . . . . .108 112 142 341SUPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . .142SUPREMACY. . . . . . . . . . . . .257SUTRON . . . . . . . . . . . . . . . .142SWISSTEC . . . . . . . . . . . . . . .441 512 518 522 605 657 663. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665 667 701 707SYC LINE . . . . . . . . . . . . . . . .142SYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . .334SYMPHONIC . . . . . . . . . . . .107 257SYMPHONIE. . . . . . . . . . . . .253TTADISTAR. . . . . . . . . . . . . . . .402TALENT . . . . . . . . . . . . . . . . .210 216TANDBERG . . . . . . . . . . . . . .104 214 339 465 570TANDY. . . . . . . . . . . . . . . . . .115 137 178 199 553TARGA. . . . . . . . . . . . . . . . . .269TASHIKO . . . . . . . . . . . . . . . .100 256 488TATUNG . . . . . . . . . . . . . . . .145 189 261 333 334 347 370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 401 403 408 410 412 430. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493 538 553 554TAURAS . . . . . . . . . . . . . . . . .671TEAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 142 333 334TEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 112 130 142 144 198 199. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 558TECHLINE . . . . . . . . . . . . . . .367 548TECHNICA . . . . . . . . . . . . . .244 257 339 382 391 394. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532 625TECHNICS. . . . . . . . . . . . . . .203 334TECHNILAND . . . . . . . . . . . .334TECHNISAT . . . . . . . . . . . . . .333 532 557TECHNOL . . . . . . . . . . . . . . .142 333 334TECHNOSONIC. . . . . . . . . .333TECHNOTREND . . . . . . . . . .707TECHWOOD . . . . . . . . . . . .173 244 339 382 625 630TECNIMAGEN . . . . . . . . . . .333 374 393TECNISON . . . . . . . . . . . . . .142 402TECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583TEDELEX. . . . . . . . . . . . . . . . .142 334TEKNANT . . . . . . . . . . . . . . .142 334TEKON. . . . . . . . . . . . . . . . . .142 244TELEAVIA . . . . . . . . . . . . . . . .201 262 565 568 570TELECO . . . . . . . . . . . . . . . . .387TELEFAC. . . . . . . . . . . . . . . . .142TELEFUNKEN . . . . . . . . . . . .107 199 230 234 235 262 263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 303 321 329 330 334 535. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561 563 565 568 569 570 571. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573 574 575 577 580 581 638TELEKOM . . . . . . . . . . . . . . .105TELEOPTA . . . . . . . . . . . . . . .142TELERENT. . . . . . . . . . . . . . . .108 232 360TELESERVICE . . . . . . . . . . . . .210 216TELESTAR . . . . . . . . . . . . . . . .142 333 403 412TELETECH. . . . . . . . . . . . . . . .142 199 339 413 533 625TELETON . . . . . . . . . . . . . . . .100 107 226 561TELEVIDEON. . . . . . . . . . . . .132TELEVIEW . . . . . . . . . . . . . . .403 412TELKOM . . . . . . . . . . . . . . . .105TELRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 412TEMPEST . . . . . . . . . . . . . . . .142TENSAI. . . . . . . . . . . . . . . . . .119 130 137 142 191 195 200 228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 334 402 504 543 548TENSON . . . . . . . . . . . . . . . .142TESLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 334 387 402 429 532TEVION . . . . . . . . . . . . . . . . .339 362 393 403 412 464 521. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533 625 642 665 704THOMAS. . . . . . . . . . . . . . . .142 244 257 334 488 553THOMSON. . . . . . . . . . . . . .107 153 194 201 202 210 228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 262 288 300 301 305 330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 552 565 568 570 571 574. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575 577 580 581 622THORN . . . . . . . . . . . . . . . . .104 108 115 132 133 134 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 194 202 210 216 228 237. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 241 253 255 261 284 288. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 333 334 373 402 454 455. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 462 463 479 488 538 552. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 570 574 575 577 581THORN-FERGUSON . . . . . .104 108 124 157 162 194 202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 215 216 234 262 288 305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 334 552 568 570 574 577. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580 581TMK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244TOBO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .142TOKAI . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 334 553TOKYO . . . . . . . . . . . . . . . . .146 244TOSHEBIA . . . . . . . . . . . . . . .528TOSHIBA . . . . . . . . . . . . . . . .152 210 213 244 253 255 265. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 278 279 293 299 333 334. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 393 450 455 457 458 459. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 461 462 463 513 625 642TOSONIC . . . . . . . . . . . . . . .244 257TOTEVISION . . . . . . . . . . . . .257TOWADA . . . . . . . . . . . . . . .100 130 548TRANSONIC . . . . . . . . . . . . .334TRC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 142 402TREVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142TRIAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 334TRIAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403TRILUX . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 333 341 361 533TRISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . .137TRIUMPH. . . . . . . . . . . . . . . .257 293 440TRIVISION . . . . . . . . . . . . . . . . 142UUHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 157 226 289 293 334 360. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 561ULTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .553ULTRAVOX . . . . . . . . . . . . . .132 195 199 334 429 548UMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 108 124 133 137 210 216. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 231 234 235 236 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 288 333 565 570 577UNIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223UNIC RADIO . . . . . . . . . . . .108UNIMOR. . . . . . . . . . . . . . . .221 333UNITED . . . . . . . . . . . . . . . . .279 334 339 393 642UNIVERSUM. . . . . . . . . . . . .108 142 162 199 210 212 215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 221 222 223 228 232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 237 238 247 253 261. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 309 321 333 334 335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 341 349 367 383 402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533 561 625UNIVOX . . . . . . . . . . . . . . . .108 200 334 429URANYA . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 548VVANGUARD . . . . . . . . . . . . .107 142VASILINEC. . . . . . . . . . . . . . .142VECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 334VEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429VENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . .353VESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 333 334 335 339 341 350. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 382 533 625VEXA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 334VICTOR . . . . . . . . . . . . . . . . .182VIDECON . . . . . . . . . . . . . . .334VIDEO SYSTEM . . . . . . . . . .334VIDEOLOGIQUE . . . . . . . . .137VIDEOSAT . . . . . . . . . . . . . . .199VIDEOSEVEN . . . . . . . . . . . .164 522VIDEOTON . . . . . . . . . . . . . .106 115 120 122 262 540 567. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577VIDION . . . . . . . . . . . . . . . . .142VIDITEL. . . . . . . . . . . . . . . . . .247VIEWPIA . . . . . . . . . . . . . . . .520VIEWSONIC . . . . . . . . . . . . .616 699VISION . . . . . . . . . . . . . . . . .119 142VISON . . . . . . . . . . . . . . . . . .334VOGELLS. . . . . . . . . . . . . . . .668VORTEC. . . . . . . . . . . . . . . . .334VOXSON . . . . . . . . . . . . . . .100 133 293 334 402 429VTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546WWALKIE . . . . . . . . . . . . . . . . .226WALTHAM . . . . . . . . . . . . . .100 120 122 262WARDS . . . . . . . . . . . . . . . . .182 334WATSON. . . . . . . . . . . . . . . .119 137 142 236 334 339 341. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 393 533 625 642WATTRADIO . . . . . . . . . . . . .108 132 195 402 540 548 549WEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 429WEGAVOX . . . . . . . . . . . . . .142 199 334 540WELLTECH. . . . . . . . . . . . . . .393 642WELSTAR . . . . . . . . . . . . . . . .339 382 441 625WELTBLICK . . . . . . . . . . . . . .334WHIRLPOOL . . . . . . . . . . . . .301 353 622WHITE WESTINGHOUSE . .119 195 333 334 339 450 540. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 625 632WINDSOR. . . . . . . . . . . . . . .339 533 625WINSTON. . . . . . . . . . . . . . .142 334WINTERNITZ . . . . . . . . . . . .142WIZJA . . . . . . . . . . . . . . . . . .333WORLD OF VISION . . . . . .609 617WORLD-TECH . . . . . . . . . . . .144WORLDVIEW . . . . . . . . . . . .142 333 334YYAMAHA. . . . . . . . . . . . . . . .333 457 461 468 682YAMO . . . . . . . . . . . . . . . . . .137YEVICI . . . . . . . . . . . . . . . . . .142YOKAN . . . . . . . . . . . . . . . . .334YOKO . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 130 137 142 144 224 247. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 341 450 570YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 455YORX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137YOSHITA . . . . . . . . . . . . . . . .334YOTAKA . . . . . . . . . . . . . . . .334ZZANELA. . . . . . . . . . . . . . . . .112 253 255ZANUSSI . . . . . . . . . . . . . . . .100 133 561ZENITH . . . . . . . . . . . . . . . . .334


Konfiguracja półautomatyczna:ACTION. . . . . . . . . 195ADMIRAL. . . . . . . . 204ADYSON . . . . . . . . 183AKAI. . . . . . . . . . . . 199AKURA. . . . . . . . . . 175ALBA . . . . . . . . . . . 201ALBIRAL . . . . . . . . . 125ALLORGAN. . . . . . 145AMSTRAD . . . . . . . 135ANITECH . . . . . . . . 183ANSONIC . . . . . . . 204AOC. . . . . . . . . . . . 195AR SYSTEM . . . . . . 100ARC EN CIEL. . . . . 205ARISTONA. . . . . . . 196ASA . . . . . . . . . . . . 141ASBERG . . . . . . . . . 204ASUKA. . . . . . . . . . 175ATLANTIC . . . . . . . 157AUDIOSONIC . . . 175AUTOVOX . . . . . . 139BANG & OLUFSEN . . 101BASIC LINE . . . . . . 166BAUR . . . . . . . . . . . 185BEC. . . . . . . . . . . . . 149BECRESE . . . . . . . . 160BEKO . . . . . . . . . . . 161BELL & HOWELL . . . . 171BENCHMARK-BEAUMARK 195BEON. . . . . . . . . . . 204BEST . . . . . . . . . . . . 161BESTAR. . . . . . . . . . 204BLACKSTRIPE. . . . . 171BLAUPUNKT . . . . . 184BLUE SKY. . . . . . . . 166BOXFORD. . . . . . . 121BRANDT ELECTRONIQUE . 205BRIONVEGA. . . . . 188BROCKWOOD. . . 204BROKSONIC. . . . . 204BRUNS. . . . . . . . . . 188BSR . . . . . . . . . . . . . 183BUSH . . . . . . . . . . . 201CAMPLE . . . . . . . . 204CAPEHART. . . . . . . 195CARREFOUR . . . . . 204CENTURY . . . . . . . 176CGE . . . . . . . . . . . . 204CIE . . . . . . . . . . . . . 139CIMLINE . . . . . . . . 201CIRCUIT CITY . . . . 204CITIZEN. . . . . . . . . 171CLARIVOX. . . . . . . 167CLATRONIC . . . . . 204COLORTYME . . . . 195CONDOR . . . . . . . 204CONIC . . . . . . . . . 149CONTEC . . . . . . . . 166CONTINENTAL EDISON. . 140CPC . . . . . . . . . . . . 151CROSLEY . . . . . . . . 204CROWN . . . . . . . . 204CS ELECTRONICS 174CTC . . . . . . . . . . . . 204CURTIS MATHES . 171DAEWOO . . . . . . . 162DAVIS. . . . . . . . . . . 179DAYTRON . . . . . . . 171DE GRAAF. . . . . . . 146DECCA. . . . . . . . . . 142DIXI . . . . . . . . . . . . 122DUAL . . . . . . . . . . . 188DUMONT . . . . . . . 204DYNATECH . . . . . . 204ELBE . . . . . . . . . . . . 169ELBIT. . . . . . . . . . . . 202ELCIT . . . . . . . . . . . 176ELECTROHOME . . 167ELECTRONIKA . . . 131ELEKTRONIKA . . . 131ELIN . . . . . . . . . . . . 195ELITE. . . . . . . . . . . . 174ELMAK. . . . . . . . . . 113ELMAN . . . . . . . . . 125ELTA . . . . . . . . . . . . 182E-MAX . . . . . . . . . . 112EMERSON . . . . . . 204EPSON. . . . . . . . . . 114ERRES . . . . . . . . . . . 196ETRON. . . . . . . . . . 182EUROMANN . . . . 190EUROPHON . . . . . 176EXPERT. . . . . . . . . . 157FERGUSON. . . . . . 177FINLANDIA . . . . . . 126FINLUX. . . . . . . . . . 186FIRSTLINE. . . . . . . . 183FISHER . . . . . . . . . . 194FORCE . . . . . . . . . . 112FORMENTI . . . . . . 182FORTRESS . . . . . . . 171FRONTECH . . . . . . 183FUJITSU . . . . . . . . . 169FUNAI . . . . . . . . . . 167GALAXIS . . . . . . . . 204GALAXY. . . . . . . . . 204GBC . . . . . . . . . . . . 176GEC . . . . . . . . . . . . 167GELOSO . . . . . . . . 166GENEXXA . . . . . . . 166GITEM . . . . . . . . . . 205GOLDSTAR . . . . . . 195GOODMANS. . . . 172GORENJE . . . . . . . 161GRADIN . . . . . . . . 166GRAETZ. . . . . . . . . 196GRANADA . . . . . . 199GRUNDIG. . . . . . . 198HAIER. . . . . . . . . . . 136HALLMARK . . . . . . 204HANSEATIC . . . . . 188HANTAREX . . . . . . 122HARLEY DAVIDSON . 171HARRAD . . . . . . . . 204HARVARD . . . . . . . 204HCM . . . . . . . . . . . 166HIFIVOX . . . . . . . . 205HIHER. . . . . . . . . . . 102HINARI. . . . . . . . . . 175HITACHI. . . . . . . . . 209HÖHER . . . . . . . . . 103HOME ELECTRONICS 121HORNYPHON . . . 196HUMAX. . . . . . . . . 127HYPER . . . . . . . . . . 182HYPSON . . . . . . . . 190HYUNDAI . . . . . . . 115ICE . . . . . . . . . . . . . 175IMA . . . . . . . . . . . . 204IMPERIAL. . . . . . . . 204INFRATEX . . . . . . . 128INGELEN. . . . . . . . 104INNOHIT. . . . . . . . 175INTERBUY . . . . . . . 183INTERDISCOUNT . 205INTERFUNK. . . . . . 196INTERVISION . . . . 189IRRADIO . . . . . . . . 175IST. . . . . . . . . . . . . . 175ISUKAI . . . . . . . . . . 166ITS. . . . . . . . . . . . . . 175ITT. . . . . . . . . . . . . . 146JACSON . . . . . . . . 105JETPOINT. . . . . . . . 171JVC. . . . . . . . . . . . . 152KAISUI . . . . . . . . . . 166KAPSCH. . . . . . . . . 196KARCHER . . . . . . . 123KENDO . . . . . . . . . 191KENNEDY . . . . . . . 159KLH. . . . . . . . . . . . . 169KNEISSEL. . . . . . . . 169KONKA . . . . . . . . . 129KÖRTING . . . . . . . 188KTV. . . . . . . . . . . . . 204KUASHO . . . . . . . . 195KUBA . . . . . . . . . . . 185LENCO . . . . . . . . . 183LEYCO . . . . . . . . . . 145LG. . . . . . . . . . . . . . 154LIESENKÖTTER . . . 184LIFETEC . . . . . . . . . 167LINITRON . . . . . . . 171LLOYD . . . . . . . . . . 167LOEWE . . . . . . . . . 153LOGIK . . . . . . . . . . 132LÖGIK . . . . . . . . . . 132LUMA . . . . . . . . . . 159LUXOR. . . . . . . . . . 192LXI . . . . . . . . . . . . . 171M ELECTRONICS . 147MAGNADYNE . . . 176MAGNAFON . . . . 182MAGNASONIC . . 171MAGNAVOX . . . . 149MANESTH. . . . . . . 145MARANTZ . . . . . . 188MATSUI . . . . . . . . . 201MEDIATOR . . . . . . 196MEDION. . . . . . . . 143MELECTRONIC . . 116MEMOREX . . . . . . 167MEMPHIS . . . . . . . 195METZ. . . . . . . . . . . 173MINERVA . . . . . . . 117MITSUBISHI. . . . . . 156MIVAR . . . . . . . . . . 144MOTOROLA. . . . . 171MTC. . . . . . . . . . . . 171MULTICHOICE . . . 137MULTITECH. . . . . . 183MURPHY . . . . . . . . 124NEC . . . . . . . . . . . . 155NECKERMANN . . 187NEI . . . . . . . . . . . . . 166NEOVIA. . . . . . . . . 106NEWTECH. . . . . . . 122NIKKAI. . . . . . . . . . 174NIKKO. . . . . . . . . . 133NOBLIKO . . . . . . . 182NOGAMATIC. . . . 205NOKIA. . . . . . . . . . 206NORDMENDE . . . 205NOVA . . . . . . . . . . 124OCEANIC . . . . . . . 196ONWA . . . . . . . . . 175ORAVA . . . . . . . . . 131ORION . . . . . . . . . 193OSAKI . . . . . . . . . . 174OTAVA. . . . . . . . . . 107OTHERS . . . . . . . . . 178OTTO VERSAND . 207OVP . . . . . . . . . . . . 108PALLADIUM . . . . . 187PANAMA . . . . . . . 167PANASONIC . . . . 165PATHE . . . . . . . . . . 140PCE/PEC . . . . . . . . 171PENNEY. . . . . . . . . 171PHILCO . . . . . . . . . 204PHILIPS. . . . . . . . . . 197PHOENIX . . . . . . . 187PHONOLA . . . . . . 196PIONEER . . . . . . . . 163PLANTRON . . . . . . 190PORTLAND . . . . . . 195PRANDONI PRINCE . . . 146PRIMA . . . . . . . . . . 171PRINZ . . . . . . . . . . 109PROELCO . . . . . . . 190PROFEX . . . . . . . . . 182PROFILO . . . . . . . . 130PROFITRONIC . . . 195PROLINE . . . . . . . . 134PROTEC . . . . . . . . . 183PROTON . . . . . . . . 171PULSER. . . . . . . . . . 195PYE . . . . . . . . . . . . . 196QUELLE . . . . . . . . . 208RADIO SHACK . . . 171RADIOLA . . . . . . . . 196RADIOMARELLI . . 176RADIOTONE. . . . . 195RANK. . . . . . . . . . . 181RCA . . . . . . . . . . . . 118RECORD . . . . . . . . 174REVOX. . . . . . . . . . 159REX. . . . . . . . . . . . . 169RFT . . . . . . . . . . . . . 188ROADSTAR . . . . . . 166ROYAL . . . . . . . . . . 123SABA . . . . . . . . . . . 205SAISHO . . . . . . . . . 138SAKIO . . . . . . . . . . 167SALORA. . . . . . . . . 180SAMBERS . . . . . . . 182SAMSUNG . . . . . . 200SANSUI . . . . . . . . . 171SANYO . . . . . . . . . 194SBR . . . . . . . . . . . . . 196SCHNEIDER. . . . . . 202SCOTT . . . . . . . . . . 204SEG . . . . . . . . . . . . 189SEI-SINUDYNE . . . 179SELECO . . . . . . . . . 191SENTRA . . . . . . . . . 174SHARP . . . . . . . . . . 170SHIVAKI . . . . . . . . . 133SIAREM . . . . . . . . . 176SICATEL . . . . . . . . . 110SIEMENS . . . . . . . . 184SIERRA . . . . . . . . . . 196SIESTA . . . . . . . . . . 161SILVA SCHNEIDER . 154SINGER . . . . . . . . . 176SKY. . . . . . . . . . . . . 111SONITRON . . . . . . 194SONOKO . . . . . . . 195SONOLOR . . . . . . 196SONTEC . . . . . . . . 204SONY. . . . . . . . . . . 168SOUND & VISION . 204SOUNDESIGN . . . 171SPECTRICIAN . . . . 195STANDARD . . . . . . 166STERN . . . . . . . . . . 169SUNKAI . . . . . . . . . 145SUNWOOD . . . . . 122SUPERTECH. . . . . . 182SYMPHONIC . . . . 204TANDBERG . . . . . . 119TANDY. . . . . . . . . . 174TASHIKO . . . . . . . . 149TATUNG . . . . . . . . 164TEC. . . . . . . . . . . . . 204TECHNICA . . . . . . 155TECHNICS. . . . . . . 165TECHNISAT . . . . . . 133TECNIMAGEN . . . 143TEKON. . . . . . . . . . 195TELEAVIA . . . . . . . . 205TELEFUNKEN . . . . 205TELETECH . . . . . . . 134TELETON . . . . . . . . 196TENSAI. . . . . . . . . . 195TESLA . . . . . . . . . . . 159THOMAS. . . . . . . . 195THOMSON. . . . . . 205THORN . . . . . . . . . 203TOKAI . . . . . . . . . . 164TOKYO . . . . . . . . . 200TOSHIBA . . . . . . . . 181TOSONIC . . . . . . . 171TOWADA . . . . . . . 125TRC. . . . . . . . . . . . . 178TRILUX . . . . . . . . . . 190TRIUMPH. . . . . . . . 139UHER . . . . . . . . . . . 157ULTRAVOX . . . . . . 176UMA . . . . . . . . . . . 148UNIMOR. . . . . . . . 190UNITED . . . . . . . . . 120UNIVERSUM. . . . . 190UNIVOX . . . . . . . . 157VESTEL . . . . . . . . . . 158VEXA . . . . . . . . . . . 122VIDEOTON . . . . . . 150VOXSON . . . . . . . 159WALTHAM . . . . . . 150WARDS . . . . . . . . . 152WATSON . . . . . . . 174WATT RADIO . . . . 176WEGAVOX . . . . . . 204WHITE WESTINGHOUSE . 182YOKO . . . . . . . . . . 189YORK . . . . . . . . . . . 160ZANUSSI . . . . . . . . 15915


4. INSTALACJA TERMINALAWszystkie czynności związane z instalacją terminala (punkty 4.1., 4.2., 4.3.)należy wykonać bez podłączania terminala do sieci.Włączenie zasilania w trakcie instalacji grozi uszkodzeniem terminala.Terminal Pace HD PVR HDS7241 współpracuje z satelitarnym zestawem odbiorczymzłożonym z anteny o średnicy co najmniej 70 cm i konwertera typu Twin Full Band.Dopuszcza się także stosowanie pojedynczego konwertera Full Band, ale uniemożliwito jednoczesne nagrywanie i oglądanie programów nadawanych na różnychpasmach lub z różną polaryzacją.W przypadku korzystania z pojedynczego konwertera audycje dostępnew usługach CYFRA+VOD i HBO DIGITAL mogą być pobierane wolniej.Sygnał CYFRY+ emitowany jest wyłącznie z satelity HOT BIRD 13°E.4.1. PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HDAby w pełni korzystać z zalet systemu HDTV, do terminala należy podłączyćtelewizor kompatybilny z HDTV (HD Ready lub Full HD). Przed włączeniem terminalado sieci należy wykonać następujące czynności:– podłączyć terminal do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI,– podłączyć antenę satelitarną do wejść WEJ. SAT 1 i WEJ. SAT 2; jeśli wykorzystywanajest antena z pojedynczym konwerterem, antenę należy podłączyćdo wejścia WEJ. SAT 1,– zaleca się także podłączenie terminala do zestawu kina domowego z dekoderemDolby Digital poprzez złącze SPDIF (patrz pkt 4.3.).Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt. 5.Wyjście HDMI ustawione jest na tryb pracy HDMI/HDCP – przenosi cyfrowozarówno obraz, jak i dźwięk oraz zapewnia ochronę sygnału przednieuprawnionym kopiowaniem.UWAGA!Telewizory HD z wejściem HDMI, które nie obsługują standardu HDCP mogą byćpodłączone do terminala Pace HD PVR jedynie przez złącze SCART (zobaczrozdział 4.2 PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORASTANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI).Ponieważ wyjście SCART przenosi obraz w standardowej rozdzielczości, takiepołączenie nie będzie umożliwiało korzystania z jakości HDTV, a niektóre ekranymenu i aplikacji mogą być nieczytelne.16


TELEWIZOR4.2. PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORASTANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCIPrzed włączeniem terminala do sieci należy wykonać poniższe czynności:– podłączyć antenę satelitarną do wejść WEJ. SAT 1 i WEJ. SAT 2;jeśli wykorzystywana jest antena z pojedynczym konwerterem, antenę należypodłączyć do wejścia WEJ. SAT 1,– podłączyć telewizor do złącza opisanego TELEWIZOR kablem SCART.Terminal można także podłączyć do domowego zestawu hi-fi (patrz DODATKOWEPOŁĄCZENIA).Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt. 5.17


TELEWIZOR4.3. DODATKOWE POŁĄCZENIATerminal Pace HD PVR HDS7241 może być źródłem dźwięku doskonałej jakościdla domowego zestawu hi-fi. Połączenia terminala i wzmacniacza hi-fi można dokonaćna 3 sposoby:– połączenie analogowe:Połączyć wyjścia AUDIO LEWY i PRAWY terminala Pace HD PVR z wejściem AUXwzmacniacza hi-fi za pomocą kabla zakoƒczonego wtykami typu CINCH.– połączenie cyfrowe:Połączyć wyjście SPDIF terminala Pace HD PVR z cyfrowym wejściem zestawu hi-fiza pomocą kabla zakoƒczonego wtykami typu CINCH. Połączenie to umożliwiaodbiór dźwięku w systemie Dolby Digital.– połączenie cyfrowe (kabel optyczny):Połączyć wyjście SPDIF OPT terminala Pace HD PVR z cyfrowym wejściem zestawu hi-fiza pomocą kabla optycznego. Połączenie to umożliwia odbiór dźwięku w systemieDolby Digital.ZESTAW AUDIOPołączeniecyfrowePołączenieanalogowe18


Terminal jest wyposażony w następujące gniazda przeznaczone do wykorzystaniaw przyszłości:– gniazdo sieci komputerowej ETHERNET,– dwa gniazda USB 2.0.Nie należy podłączać żadnych urządzeƒ do wyżej wymienionych gniazd,dopóki CYFRA+ nie poinformuje o takiej możliwości.5. Programowanie terminalaAby zaprogramować terminal cyfrowy, należy wykonać poniższe czynności:– włożyć kartę abonencką do przeznaczonej dla niej kieszeni na prawej ścianieterminala (stykami do dołu),– wcisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania (pilot),– wcisnąć przycisk MENU nadajnika zdalnego sterowania – na ekranie powinnapojawić się plansza głównego menu, przedstawiona na rysunku.Menu główneInstalacja terminala Pace HD PVR jest wykonywana w trzech etapach:– ustawianie anteny,– wyszukiwanie programów (satelitarnych i naziemnych),– ustawianie parametrów telewizora, magnetowidu itp.Każdą z tych czynności można wykonać, korzystając z opcji dostępnych w menugłównym tunera.19


5.1. Ustawianie antenyPrecyzyjne ustawienie anteny satelitarnej jest warunkiem poprawnej pracy terminala.Korekta ustawienia anteny może być wykonana samodzielnie, ale zalecamy skorzystaniez usług specjalistycznego serwisu, gdyż ta czynność wymaga pewnej wprawy,a niekiedy także specjalistycznych przyrządów.Ustawianie anteny ułatwia wskaźnik poziomu sygnału, który można włączyć w opcji7 menu głównego: PARAMETRY TECHNICZNE –≥ USTAWIANIE ANTENY.Parametry techniczneUstawianie antenyPo wciśnięciu klawisza B pojawiają się parametry dotyczące konwertera, które możnaskorygować, wpisując nowe wartości pasma górnego i pasma dolnego oscylatorakonwertera.Klawisz D umożliwia powrót do standardowych ustawieƒ konwertera.Jeśli wykorzystywany jest pojedynczy konwerter, w opcji TYP KONWERTERAnależy wybrać opcję POJEDYNCZY.UWAGA!W przypadku, gdy abonent posiada nietypowy konwerter, powinien znać jegoparametry techniczne. Wartości częstotliwości oscylatora należy wtedy wpisać w polaPASMO DOLNE i PASMO GÓRNE, w przeciwnym wypadku zaprogramowanieterminala nie będzie możliwe.20


Po kilkakrotnym naciśnięciu klawisza º możemy przejść do planszy, która pozwalana ustawienie częstotliwości transpondera przeznaczonego do sprawdzenia poziomusygnału. Ustawienie częstotliwości transpondera i pozostałych parametrów innych niżstandardowe (czyli: satelita – HotBird; częstotliwość – 10892; polaryzacja – pozioma;symbol rate – 27,5; FEC – 3/4; sygnał 22 kHz – nie; PID – 227; TID1 – 199; TID2 – 198)także pozwoli na sprawdzenie poziomu i jakości sygnału, ale uniemożliwi przeprogramowanieterminala. Pojawi się wówczas informacja, że nie znaleziono żadnego programui należy sprawdzić parametry odbioru i ustawienia anteny.PASMO DOLNE 9750PASMO GÓRNE 10600TYP KONWERTERATWINDTYPOWY KONWERTERParametry odbioru5.2. WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW SATELITARNYCHWyszukiwanie programów należy rozpocząć od wybrania opcji 5 na planszyMENU GŁÓWNE, a następnie opcji 2 na planszy WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW.WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW SATELITARNYCH2 WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW SATELITARNYCH3 WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCHWyszukiwanie programówWyszukiwanie programówsatelitarnych21


Pojawi się wówczas ostrzeżenie o zmianie listy programów, a po potwierdzeniuprzyciskiem OK terminal rozpocznie wyszukiwanie programów.Postęp procesu strojenia jest na bieżąco wyświetlany na specjalnej skali.Wyszukiwanie programów może trwać ok. 1 min, po czym terminal automatyczniezapamięta znalezione programy, informując, że lista programów została zmieniona,a następne modyfikacje zostaną wykonane automatycznie.Po wyszukaniu programów należy ustawić terminal na odbiór TVP1 lub np.


5.4. Ustawianie parametrÓw telewizoraOstatnim etapem instalacji terminala jest wykonanie dodatkowych ustawieƒ,które pozwolą na dopasowanie parametrów sygnałów wyjściowych terminalado wymagaƒ telewizora.Do ustawiania tych parametrów służy opcja 2 PARAMETRY TELEWIZORA.PARAMETRY TELEWIZORAHD 1080iNORMALNYParametry telewizora6. Dodatkowe ustawienia terminalaPoza wykonaniem połączeń i wyszukiwaniem programów podczas instalacji terminalamożna dodatkowo wybrać preferowany język komentarza i napisów, a także ustawićwstępnie poziom dźwięku.Powyższe ustawienia można wykonać, wybierając z menu głównego opcję 4– USTAWIENIA TERMINALA, i następnie przechodząc do punktu 1– USTAWIENIA TERMINALA.GODZINA 510:29WRÓĆ DO: MENU GŁÓWNEUstawienia terminala23


7. ZARZĄDZANIE TWARDYM DYSKIEMDysk twardy wbudowany w terminal Pace PVR HD pozwala na nagraniei przechowywanie kilkudziesięciu godzin audycji (filmów). Filmy w standardzie wysokiejrozdzielczości (HD) zajmują przeciętnie dwa razy więcej miejsca na dyskuw porównaniu z filmami w zwykłej jakości.Terminal pozwala na zarządzanie miejscem na dysku na 2 sposoby:Tryb automatyczny (domyślny)W trybie tym terminal automatycznie kontroluje ilość wolnego miejsca na dysku, tak abymożliwe było nagrywanie kolejnych audycji. W przypadku zapełnienia całego dyskuterminal automatycznie usuwa najstarsze nagrania, aby zapewnić miejsce dla nowychnagraƒ. Terminal nie usuwa nagraƒ oznaczonych jako zablokowane (patrz funkcja„BIBLIOTEKA” – „MOJE NAGRANIA”).UWAGA!Aby zapewnić miejsce dla następnych nagraƒ, nie jest możliwe zablokowaniewszystkich audycji.Tryb ręcznyW trybie tym terminal sygnalizuje zapełnienie dysku odpowiednimi komunikatami,ale nie usuwa nagraƒ. W przypadku gdy nagrania zajmują całą dostępną przestrzeƒna dysku, aby nagrać kolejne audycje, należy najpierw usunąć niepotrzebne pozycje. Wprzeciwnym razie nagrywanie nie będzie możliwe. Tryb ten zalecany jest dla zaawansowanychużytkowników,którzy chcą sami kontrolować wolną przestrzeƒ na dysku.Aby zmienić tryb zarządzania dyskiem, należy przejść do funkcji MOJE NAGRANIA,a następnie nacisnąć przycisk E (USTAWIENIA). W opcji ZARZĄDZANIE DYSKIEMnależy wybrać żądany tryb (AUTOMATYCZNIE lub RĘCZNIE).24


8. PARAMETRY TECHNICZNE TERMINALATuner satelitarny:– Zakres częstotliwości wejściowej:950 do 2150 MHz– Poziom sygnału wejściowego: -60 do -25 dBm– Impedancja wejściowa: 75 Ω– Zasilanie konwertera: 13/18V, 350 mA max– Sterowanie wysokim pasmem: 22 kHz– Diseqc 1.0– Modulacja: QPSK (DVB-S), 8PSK (DVB-S2)Tuner telewizji naziemnej:– Częstotliwość wejściowa:UHF 470-862 MHz (szer. kanału 8 MHz)VHF 174-222 MHz (szer. kanału 7 MHz)– Poziom sygnału wejściowego: -78 do -35 dBm– Zakres przenoszonych częstotliwości:47 do 862 MHz– Modulacja:COFDM opcja 2 k i 8 kSzer. pasma: 7 lub 8 MHzRodzaj modulacji: QPSK, 16-QAM, 64-QAM– Sieć: MFN/SFN– Sprawność kodu splotowego: 1/2 do 7/8Wideo:– MPEG2 MP@ML (SD)– MPEG2 MP@HL (HD)– MPEG4 AVC MP@L3 (H264 SD)– MPEG4 AVC MP@L4 (H264 HD)– MPEG4 AVC HP@L4 (H264 HD)– Format obrazu: 4:3 i 16:9– Rozdzielczość: do 1080i (1920x1080)– Grafika 2DAudio:– Zgodny z ISO/IEC 13818-3– MPEG-1, warstwa I i II– Tryb pracy: Mono, Stereo, Joint stereo– Dolby DigitalSystem:– Procesor STi7105– Pamięć DDR: 256 MB (800 MHz)Flash: 32 MB– Dysk twardy: 500 GBPorty transmisji danych:– USB 2.0 (2 szt.)– Ethernet 10/100 BaseTŚciana przednia oraz boczna:– Przyciski: Wł./Standy, W GÓRĘ, W DÓŁ,W PRAWO, W LEWO (klawisze nawigacjipo menu lub zmiany głośności i kanału)– Wyświetlacz: VFD, 16 znaków– Kontrolka zasilania: dioda LED– Odbiornik sygnałów pilota: czujnikpodczerwieni– Czytnik kart: zgodny z ISO 7816 1-3– Gniazdo USB 2.0Ściana tylna:– Wejście anteny satelitarnej: 2 x typ F żeƒski– Wejście anteny naziemnej: typ IEC 169-2 żeƒski– Wyjście anteny naziemnej: typ IEC 169-2 męski– Gniazda Scart: Telewizor– Wyjście HDMI– Wyjścia SPDIF: elektryczne, optyczne– Wyjścia dźwięku analogowego: 2 x RCA(lewy, prawy)– Gniazdo Ethernet: typ RJ45– Gniazdo USB: typ AAkcesoria:– Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.– Baterie: 2 szt.– Zasilacz: 1 szt.– Instrukcja obsługi: 1 szt.Pozostałe parametry:– Temperatura pracy: +10 do +40 o C– Temperatura przechowywania:-25 do +70 o C– Zasilacz: napięcie wejściowe 200 do 240 VAC; 50 Hz; 0,6A; napięcie wyjściowe:12 V; 3,33 A– Masa (wraz z zasilaczem i pilotem): 1,9kg– Wymiary: 235 x 205 x 65 mm– Pobór mocy: maks. 40W (podczas pracy),mniej niż 0,5W (w trybie standby, gdy terminalnie nagrywa audycji).Specyfikacja techniczna terminala może uleczmianie bez wiedzy użytkownika.25


OBSŁUGA1. FUNKCJA „BIBLIOTEKA”Funkcja umożliwia dostęp do audycji nagranych na dysku twardym terminala oraz dousług dodatkowych. Aby uruchomić funkcję BIBLIOTEKA, naciśnij przycisk BIBLIOTEKAna panelu przednim lub B na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie wyświetli się listadostępnych aplikacji: CYFRA+VOD, HBO DIGITAL, MOJE NAGRANIA.Funkcja BibliotekaAplikacja CYFRA+ VODCYFRA+VODAplikacja pozwala na dostęp do usługi CYFRA+VOD. Jest to usługa CYFRY+,która umożliwia wypożyczanie filmów bez wychodzenia z domu.Aby w pełni korzystać z usługi terminal PHILPS PVR HD musi mieć dostęp do sygnałusatelitarnego. Jeśli trwa nagrywanie aplikacja może zostać uruchomiona bez możliwościzamawiania audycji. W takim przypadku możliwe będzie jedynie oglądanie audycjizamówionych wcześniej. Usługa będzie nieaktywna w przypadku braku sygnału satelitarnego(odłączona antena, złe warunki pogodowe itp.). Po wejściu do aplikacji wyświetli się listafolderów zawierających proponowane audycje poszczególnych gatunków. Audycjesklasyfikowane jako „tylko dla dorosłych” są automatycznie ukrywane. Aby wyświetlić ukryteaudycje, naciśnij klawisz D, a następnie wprowadź kod PIN. Klawisz D jest aktywny, nawetjeśli w żadnym folderze nie ma audycji „tylko dla dorosłych”. W czasie przeglądania listywyświetlane są następujące informacje: tytuł audycji, czas trwania, cena, dodatkowe informacje.Na ekranie może być także wyświetlany zwiastun, o ile jest dostępny. Informacja „Dostępnywkrótce” oznacza, że dany film nie został jeszcze pobrany przez terminal.Aby zamówić wybraną audycję należy:– nacisnąć klawisz B (ZAMÓW) po wybraniu danej pozycji. Na ekranie pojawi sięplansza z kodem aktywacyjnym oraz informacjami dodatkowymi.UWAGA! Klawisz B jest aktywny tylko dla audycji pobranych przez terminal.CYFRA+ VODZamówienie audycji VOD26


– podać kod aktywacyjny dzwoniąc pod podany numer telefonu, wysyłając SMS lub wchodzącna podaną stronę internetową.– po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (np. SMS zwrotny), nacisnąć klawisz Bw celu odebrania uprawnień do oglądania audycji. Pobieranie uprawnień trwa ok. 1 do 5min. Jeśli uprawnienia nie zostaną pobrane, należy spróbować pobrać je ponownie za chwilęupewniając się, że nie ma problemów z sygnałem satelitarnym. Uprawnienia mogą zostaćpobrane w dowolnym momencie w ciągu 48 godz. od momentu wysłania kodu aktywacyjnego.Dostęp do zamówionej audycji następuje natychmiast po pobraniu uprawnień.Data ważności uprawnień jest wyświetlana na ekranie po wejściu na daną pozycję.HBO DIGITALAplikacja pozwala na dostęp do usługi HBO DIGIAL. Dostęp do usługi wymaga wykupieniaspecjalnej oferty – w przeciwnym przypadku możliwe będzie jedynie przeglądanie listy filmóworaz wyświetli się informacja „USŁUGA NIEAKTYWNA”.Po wejściu do aplikacji wyświetli się listafolderów zawierających audycje poszczególnych gatunków. Audycje sklasyfikowane jako „tylkodla dorosłych” są automatycznie ukrywane. Aby wyświetlić ukryte audycje, wybierz opcjęPOKAŻ UKRYTE, a następnie wprowadź kod PIN. W czasie przeglądania listy wyświetlany jestpodgląd aktualnie wybranej audycji oraz następujące informacje: tytuł audycji, czas trwania,dodatkowe informacje. Informacja „Audycja jeszcze niedostępna” oznacza, że dana audycjanie została jeszcze pobrana przez terminal. W takim przypadku podgląd nie jest wyświetlany.Odtwarzanie dostępnej audycji odbywa się podobnie, jak w przypadku własnych nagrań(parz „Moje Nagrania”). Dostępne funkcje: ODTWÓRZ, KONTYNUUJ, OPIS AUDYCJI.MOJE NAGRANIAAplikacja pozwala na dostęp do własnych nagrań.Po wejściu do aplikacji wyświetli się lista nagranych audycji. W czasie przeglądania listywyświetlany jest podgląd aktualnie wybranego nagrania oraz następujące informacje:tytuł audycji, data nagrania, dodatkowe parametry nagrania.Możliwe jest ukrycie wybranych nagrań, tak aby nie były one widoczne na liście.Aby ukryć nagranie, wybierz opcję UKRYJ. Aby wyświetlić ukryte audycje oraz uaktywnićopcję ukrywania, naciśnij klawisz D (POKAŻ UKRYTE), a następnie wprowadź kod PIN.Po zaznaczeniu audycji i naciśnięciu przycisku OK, na ekranie wyświetli się menu zawierającenastępujące opcje:1. ODTWÓRZ – odtwarza audycję od początku,2. KONTYNUUJ – odtwarza audycję od ostatnio oglądanej sceny,27


3. SKASUJ– usuwa audycj´ z dysku twardego,4. UKRYJ – umożliwia przeniesienie audycji na listę ukrytą w celu zabezpieczenia przedoglądaniem np. przez dzieci,5. ZMIEŃ NAZWĘ – pozwala na zmianę tytułu audycji,6. ZATRZYMAJ – umożliwia przerwanie nagrywania (funkcja jest aktywna, jeżeli audycjajest właśnie nagrywana),7. ZABLOKUJ – zabezpiecza audycję przed automatycznym usunięciem w przypadkuprzepełnionego dysku w trybie automatycznego zarządzania dyskiem,2. OGLĄDANIE PROGRAMU – FUNKCJE ZAAWANSOWANETerminal Pace PVR HD posiada funkcję Time shifting, umożliwiającą zatrzymanieoglądanej audycji w dowolnym momencie oraz powrót do jej oglądania od zatrzymanejsceny (oglądanie z opóźnieniem). Możliwe jest także powtórzenie ostatnio oglądanejsceny lub rozpoczęcie nagrywania od wybranego momentu.UWAGA!Powyższe funkcje są dostępne dla aktualnie oglądanego programu, tj. od momentuostatniego przełączenia kanału (jednak nie dłużej niż 2 godziny).W czasie oglądania programu funkcje zaawansowane dostępne są po naciśnięciunastępujących przycisków:PAUZA – zatrzymanie oglądanej audycji; kolejne naciskanie przycisku umożliwiaodtwarzanie audycji w zwolnionym tempie,PLAY – powrót do oglądania audycji od zatrzymanej sceny,STOP – powrót do oglądania audycji na żywo,≤≤ – skok o 15 sekund do tyłu – krótkie naciśnięcie; przewijanie do tyłu (x4, x8, x16, x64)– dłuższe przytrzymanie,≥≥ – skok o 30 sekund naprzód – krótkie naciśnięcie; przewijanie do przodu (x4, x8, x16,x64) ≠– dłuższe przytrzymanieDługości skoków można zdefiniować po naciśnięciu przycisku E – USTAWIENIAna ekranie MOJE NAGRANIA.Na ekranie wyświetlana jest plansza zawierająca pasek postępu informującyo opóźnieniu w stosunku do audycji oglądanej na żywo oraz o aktualnie aktywnej funkcji.W trybie oglądania audycji z opóźnieniem plansza znika automatycznie po kilkusekundach.Naciśnięcie przycisku REC w trybie oglądania z opóźnieniem powoduje rozpoczęcienagrywania audycji od danego momentu i powrót do oglądania na żywo. Podczasnagrywania funkcja Time shifting jest wyłączona, nie ma także możliwości zmianyprogramu. Nagrywanie zostanie automatycznie zakończone po zakończeniu aktualnieoglądanej audycji.Aby przerwać nagrywanie w dowolnym momencie naciśnij klawisz STOP.Kontynuowanie oglądania audycji od momentu rozpoczęcia nagrywania jest możliwe pouruchomieniu funkcji BIBLIOTEKA w aplikacji „MOJE NAGRANIA”. Nagrywana audycjajest dostępna na liście nagrań.28


3. Funkcja „PILOT”Aby uruchomić funkcję PILOT, naciśnij przycisk PILOT.Dzięki niej podczas oglądania jednego z kanałów pakietu CYFRY+możesz uzyskać następujące informacje:– jaki program właśnie oglądasz,– co wkrótce będzie nadawane na oglądanym kanale,– co aktualnie emitowane jest na innych kanałach pakietu CYFRY+,– jaki program będzie wkrótce emitowany na innych kanałach CYFRY+.Możesz przeglądać, co aktualnie emitowane jest na innych kanałach pakietu CYFRY+,używając klawiszy ¤, º lub bezpośrednio wpisując numer programu. Na dolnym paskuekranu wyświetlony jest bieżący czas oraz informacja o numerze i nazwie oglądanegokanału.Na pasku wyświetlane są następujące informacje:– nazwa i numer kanału,– tytuł i rodzaj programu,– godziny rozpoczęcia i zakoƒczenia emisji,– informacje techniczne: dźwięk stereo/format obrazu/wersja oryginalna/dubbing/ostatni seans.Jeśli na pasku pojawi się symbol „+”, oznacza to, że istnieje możliwość uzyskaniakrótkiego opisu programu. Można go wyświetlić, naciskając przycisk +.Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki program będzie wkrótce wyświetlany na wybranymkanale, wciśnij ∞ lub ª. Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do kanału opisanegona górnym pasku, wciśnij OK. Aby wyłączyć funkcję PILOT, naciśnij ponownie przyciskPILOT lub • ª.Jeśli wcześniej został wciśnięty przycisk TWOJE (patrz funkcja „WYBIERZ SWOJEPROGRAMY”), funkcja PILOT wyświetla jedynie opis wybranych kanałów.Jeżeli wybrany przez Ciebie kanał został wcześniej zablokowany (patrz funkcja„ZABLOKUJ PROGRAMY”), przejście do tego kanału będzie wymagało podaniakodu dostępu.4. Funkcja „PROGRAM”Korzystając z tej funkcji możesz sprawdzić, jakie audycje będą emitowane na kanałachCYFRY+ w najbliższych dniach. Używając przycisku PROGR, włączysz elektronicznyprzewodnik po programach. Teraz możesz wybrać (za pomocą przycisków ¤, º, OK)interesującą cię kategorią programów:29


– wszystkie,– film fabularny,– sport,– dzieci/młodzież,– dokument,– inne (np. serial, magazyn, spektakl, rozrywka).Funkcja ProgramOtrzymasz wówczas wykaz programów posortowany według jednej z tych kategorii.Możesz również stworzyć własną kategorię, obejmującą rodzaj audycji, nazwę kanałui porę dnia („TWOJE KRYTERIA”).Naciskając przyciski (0–9), możesz szybko wyświetlić program na dany dzieƒ tygodnialub interesującą cię porę dnia.Aby otrzymać dodatkowe informacje o programie, zaznacz go i naciśnij przycisk +. Naciskającprzycisk OK, możesz również szybko zaprogramować nagranie zaznaczonego programu.Wciskając przycisk PROGR lub •ª powrócisz do oglądania programu.5. LISTA kanaŁÓwPodczas oglądania jednego z programów CYFRY+ wciśnij przycisk E, aby przejrzeć listękanałów zaprogramowanych w terminalu. Lista ta jest również dostępna w MENUekranowym terminala (MENU, 5, 1). Kanały wybrane w opcji „WYBIERZ SWOJEPROGRAMY” i zablokowane („ZABLOKUJ PROGRAMY”) oznaczone są na liścieodpowiednimi symbolami (patrz ZNACZENIE SYMBOLI).List´ można przeglądać przy użyciu przycisków ¤, º, ∞ , ª . Wciśnięcie OKspowoduje bezpośrednie przejście do kanału, którego nazwa została podświetlona.Aby wyłączyć listę, ponownie naciśnij przycisk E lub• ª.6. Funkcja „ZABLOKUJ PROGRAMY”Korzystając z tej funkcji, możesz ograniczyć dostęp do niektórych kanałów.Wciśnij MENU, 3, 1, a następnie wpisz swój czterocyfrowy kod dostępu(różny od 0000) i zanotuj go lub zapamiętaj. Po zatwierdzeniu kodu wciśnij 2.Zostanie wówczas wyświetlona lista wszystkich kanałów.Wybierając kanał, przez naciśnięcie przycisku OK zaznaczysz kanały, które chceszzablokować/odblokować. Wciskając przycisk B, możesz włączyć/wyłączyć blokady,co zostanie zasygnalizowane symbolem zamkniętej/otwartej kłódki obok nazwyi numeru kanału. Aby po wyjściu z menu obejrzeć program opatrzony blokadą,musisz wprowadzić swój kod dostępu.30


7. Funkcja „WYBIERZ SWOJE PROGRAMY”Po wciśnięciu MENU, 2 na ekranie pojawi się lista kanałów odbieranych przez terminal.Za pomocą przycisków ¤, º i OK możesz teraz zaznaczyć te programy, które znajdą sięw specjalnej, wybranej przez ciebie grupie. Na tej liście (obok wybranych programów), a takżena listach dostępnych w innych funkcjach terminala (np. PILOT i PROGRAM), pojawią sięwówczas symbole . Wciskając przycisk MENU lub • ª, powrócisz do oglądaniaprogramu TV. Aby przeglądać wybrane przez ciebie programy, wciśnij przycisk .Na ekranie telewizora pojawi się wówczas symbol koloru zielonego. Od tej chwili wciskając¤, º, będziesz mógł przeglądać wyłącznie programy zaznaczone wcześniej na liście.Powtórne wciśnięcie klawisza pozwoli na przeglądanie wszystkich programówodbieranych przez terminal (symbol na ekranie zmieni wówczas kolor na szary).8. Wybór wersji językowej, dŹwiĘku i napisÓwPo wciśnięciu klawisza + (podczas oglądania programu) na dole ekranu pojawi siępasek z informacją o nazwie programu i wersji językowej, w jakiej jest on nadawany.Wciskając ∞, ª, możesz teraz wybrać inną wersję językową, o ile jest ona dostępna.31


9. Programy AUDIOZa pośrednictwem terminala możesz również słuchać programów radiowych.Zalecane jest wówczas podłączenie terminala do sprzętu hi-fi (patrz „Instalacjaterminala” – „dodatkowe poŁĄczenia”). Po wybraniu kanału, na którymsą emitowane programy radiowe, wciśnij klawisz +, aby wyświetlić listę dostępnychprogramów. Przy użyciu przycisków ¤, º możesz wybrać interesujący cię program,a wciskając PILOT, możesz odczytać krótkie informacje o bieżącej audycji.10. NAGRYWANIE AUDYCJITerminal Pace PVR HD współpracujący z konwerterem typu Twin Full Band umożliwianagrywanie jednej audycji oraz oglądanie innej w tym samym czasie. W przypadkukorzystania z nagrywania z Time shiftingu możliwe jest jednoczesne nagrywanie dwóchaudycji. Terminal automatycznie ostrzega o trwających lub zbliżających się nagraniach,aby nie doszło do konfliktu nakładających się nagrań. Jeśli terminal współpracujez pojedynczym konwerterem, w czasie nagrywania audycji możliwe jest jedynie oglądanieinnej audycji z tego samego pasma satelitarnego.Terminal Pace PVR HD umożliwia nagrywanie audycji na kilka sposobów:– nagrywanie bezpośrednie,– nagrywanie z Time shiftingu,– ręczne programowanie nagrań,– programowanie przy wykorzystaniu funkcji PROGRAM.Bezpośrednie nagrywanie audycjiAby rozpocząć nagrywanie oglądanej audycji, naciśnij przycisk REC. Nagrywanie zostanieautomatycznie zakoƒczone po obejrzanej audycji lub, w przypadku braku informacji o audycji,po 2 godzinach od rozpoczęcia nagrywania. Nagranie można także zakoƒczyć w dowolnejchwili za pomocą przycisku STOP.Nagrywanie z Time shiftinguJeśli nagrywanie zostanie włączone w trybie oglądania z przesunięciem (Time shifting),terminal automatycznie przejdzie do oglądania na żywo. Podczas nagrywania niema możliwości zmiany programu (patrz „Oglądanie programu – funkcje zaawansowane”).UWAGA! Nagrania krótsze niż 1 min. nie są zapisywane.32


Ręczne programowanie nagraƒW celu zaprogramowania nagrań przejdź do funkcji MOJE NAGRANIA, a następnie naciśnijprzycisk B – PLANOWANIE i przycisk •– NAGRAJ NOWE.Wprowadź parametry programowanego nagrania: datę, numer kanału, godzinyrozpoczęcia i zakoƒczenia nagrania, powtarzanie nagraƒ. Programując nagrania możeszskorzystać z listy programów, która pojawi się po wciśnięciu klawisza E.Po zatwierdzeniu zaprogramowanego nagrania dekoder prosi o podanie kodu blokady.Wpisanie kodu umożliwi nagranie audycji, która jest chroniona kodem blokady.Ręczne programowanie nagraniaLista zaplanowanych nagrańProgramowanie nagraƒ przy wykorzystaniu funkcji PROGRAMAby zaprogramować nagranie, zaznacz żądaną audycję i naciśnij przycisk OK(patrz FUNKCJA „PROGRAM”).UWAGA! Możliwe jest takie skonfigurowanie terminala, aby wszystkie audycje byłynagrywane z kilkuminutowym marginesem przed planowanym rozpoczęciem i po planowanymzakoƒczeniu audycji. Parametry te można zdefiniować w MENU, 4, 1, wybierając opcjęCZAS PRZED NAGR. i CZAS PO NAGR.Nagrane audycje są dostępne w BIBLIOTECE (patrz FUNKCJA „BIBLIOTEKA”).Parametry nagrywania11. DOŁĄCZANIE PROGRAMÓWW przypadku dołączania nowych programów przez CYFRĘ+ lub zmiany ich numeracji przykolejnym włączeniu terminala pojawi się plansza z zapytaniem, czy teraz przeprogramowaćterminal. Po naciśnięciu OK nastąpi przeprogramowanie, a po naciśnięciu klawisza A– przejście do oglądania programu. Rezygnacja z przeprogramowania oznacza, żeprzy każdym następnym włączeniu dekodera będzie on pytać o przeprogramowanie.33


12. SKRZYNKA POCZTOWA I UPRAWNIENIA ODBIORUAby sprawdzić, czy w twojej skrzynce pocztowej są nowe wiadomości, wciśnij MENU, 6, 2.Otrzymanie nowej wiadomości jest sygnalizowane pojawieniem się napisu „INFO”na wyświetlaczu terminala oraz opcjonalnie sygnałem dźwiękowym (zobacz„INSTALACJA terminala” – „DODATKOWE ustawienia”).Wciskając MENU, 6, 1, możesz sprawdzić, czy twoja karta abonencka zawieraaktualne uprawnienia odbioru. Jeśli nie, pozostaw terminal włączony na program TVP1lub


15. W RAZIE KŁOPOTÓW:JEŚLIpo dłuższej przerwie w użytkowaniubrak obrazu (czarny ekran z napisemBRAK UPRAWNIEŃ DO ODBIORUTEGO PROGRAMU), obraz nieruchomy(„zamrożony”), ale menu orazkomunikaty na ekranie telewizoradziałają prawidłowopojawi się pasek z napisem BRAKSYGNAŁU, SPRAWDŹ ANTENĘTOsprawdź, czy masz aktualne uprawnieniaodbioru. Jeżeli nie, wybierz TVP1 (ewentualnie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!