Zona Galižana - IDA

ida.hr
  • No tags were found...

Zona Galižana - IDA

GalizanaISTARSKA ZUPANIJAGRAD VODNJANBARBANSVETVIN»ENATMAR»ANARA©AVODNJANVODNJANFAÆANA2 kmod istarskog“Y”PULALIÆNJANMEDULINGalizanaFAZANAPODUZETNI»KA ZONA GALIÆANAProstorna regulacijaProstorni plan iz 1987 godineSadaπnja povrπina18,5 haNeizgraappleena povrπina s potrebom izrade UPU-a 30 haPrometna povezanost istarski "Y"2 kmDræavna prometnica Pula-Vodnjan 1.5 kmPlanirani zavrπetak potpunog opremanja zone 2008 g.ZLEGENDA:ZPODUZETNI»KA ZONA GALIÆANAKORIDOR ÆUPANIJSKIH CESTA U ISTRAÆIVANJUDRÆAVNA PROMETNICADRÆAVNA AUTOCESTA (istarski “Y”)ÆELJEZNI»KA PRUGARASKRIÆJE CESTA U DVIJE RAZINEU ISTRAÆIVANJULNLBLILVRASKRIÆJE CESTA U DVIJE RAZINENAUTI»KI TURIZAMBRODOGRADILI©TEINDUSTRIJAVOJNA LUKAME–UNARODNI PLOVNI PUTLVLNLBLNPULALILNLBMORSKA LUKA ÆUPANIJSKOG ZNA»AJAMORSKA LUKA OSOBITOG ME–UNARODNOGGOSPODARSKOG ZNA»AJAGRANI»NI POMORSKI PRIJELAZME–UNARODNA ZRA»NA LUKA ZAME–UNARODNI ZRA»NI PROMETME–UNARODNI ZRA»NI PUTKONTAKT:Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.MletaËka 12/IV, 52100 Pula, HrvatskaTel: +385 52 38 19 00 Fax. +385 52 38 19 05http:/www.ida.hr e-mail: ida-uprava@ida.hr


INFRASTRUKTURAstruja davodadaodvodnjadaplinnetelefon daceste djelomiËnoNEIZGRA–ENE PARCELEGRANICA INDUSTRIJSKE ZONENEIZGRA–ENA ZONA S POTREBOM IZRADE UPU-aFEKALNA KANALIZACIJAVODOVODNA MREÆANISKONAPONSKA MREÆAOPERATIVNI TRO©KOVIKOMUNALNI DOPRINOS: 80 kn/m 3PRIKLJU»AK NA KANALIZACIJU:Cijena 1m 2 BRP = 60,00 kn*Naknada za prikljuËenje na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih vodautvrappleuje se ovisno o namjeni graappleevine i bruto razvijenoj povrπini graappleevineili posebnog dijela graappleevine koji se prikljuËuje na sustav.PRIKLJU»AK NA OPSKRBU PITKOM VODOM:Cijena prema podacima iz projekta zavisno o protoku vode, tj. ovisno ougovorenom optereÊenju po jedinici mjere l/s:- do jedne l/s primjenom obraËunske vrijednosti od 13.000,00 knpo jedinici mjere l/s- na razliku od jedne l/s do 2,5 l/s od 20.000,00 kn po jedinici mjere l/s- na razliku od 2,5 l/s do 5 l/s od 40.000,00 kn po jedinici mjere l/s- na razliku od 5 l/s do 10 l/s od 60.000,00 kn po jedinici mjere l/s- na razliku preko 10 l/s od 80.000,00 kn po jedinici mjere l/sPRIKLJU»AK NA EL. ENERGIJU: Cijena 1.600,00 kn/kW (HEP d. d.)POSLOVNI SUBJEKTI U ZONIAcros d.o.o.AESBM Euromont d.o.o.Bravarski obrt MetalacBravarski obrt ©uπkoCoden d.o.o.Dima d.o.o.DUB d.o.o.Integralcommerce d.o.o.HistringItalcro d.o.o.Kapeloto betonConstructa d.o.o.MaurosMick d.o.o.Tiskara NovaPlazmatehnikaSigma d.o.o.Stupar plastikaPekara NelloTubusUnicut d.o.o.Proizvodnja sredstava za antikorozivnu zaπtituTrgovina drvnim elementimaMetalopreraappleivaËka i montaæna djelatnostMetalopreraappleivaËka djelatnostMetalopreraappleivaËka djelatnostArmaturne mreæe u graappleevinarstvuPrijevozniËke uslugeAluminijska bravarijaBetonski proizvodiProizvodnja sefovaTrgovina robom πiroke potroπnjeBetonaraProjektiranje, nadzor u graappleevinskoj industrijiSkladiπte,metalopreraappleivaËka djelatnostTrgovina crnom i obojenom metalurgijomTiskaraMetalopreraappleivaËka djelatnostProizvodnja bicikala i metalnog namjeπtajaIzrada proizvoda od plastikeProizvodnja kruha i pecivaIzrada cijevi i proizvoda od cijeviIzrada alata i strojevaKONTAKT:GRAD VODNJANTrgovaËka 2Tel:+385 52 51 15 22 Fax: +385 52 51 13 26www.vodnjan.hrKontakt osoba: Kristina BurπiÊkristina.bursic@vodnjan.hrVODNJANGrad s 5.757 stanovnika (prema popisu stanovniπtva iz 2001. godine).Smjeπten u jugozapadnom dijelu Istre, na sjeciπtu dræavnih cesta Buje -Pula, Rijeka - Pazin - Pula, æupanijskih cesta Vodnjan - Faæana, Vodnjan- Galiæana te uz æeljeznicu DivaËa - Pula. Poznat po izvrsnim vinima icijenjenom maslinovom ulju te æupnoj crkvi sv. Blaæa u kojoj se Ëuvajubrojne relikvije i tijela svetaca. Pod ingerencijom Grada dijeluju dvijepoduzetniËke zone - Tison i Galiæana.

More magazines by this user
Similar magazines