Čas upratovania v nás - Mesto Senica

senica.sk

Čas upratovania v nás - Mesto Senica

Správy z radniceZ rokovania rady a zastupiteľstva27. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstvasa konalo 28. novembra. Z 39poslancov bolo prítomných 34. Na rokovaníboli prítomní tiež riaditelia Mestskéhokultúrneho strediska Senica, Rekreačnýchslužieb mesta Senica - príspevkových organizáciív riadení mesta, ďalej riaditeliaMestského podniku služieb, spol. s.r.o.,Službytu, spol. s.r.o. Senica, Technickýchslužieb, spol. s.r.o. Senica - obchodnýchspoločností s účasťou mesta, riaditeliazákladných škôl, Spojeného predškolskéhozariadenia, Strediska slu-žieb škole, vedúcioddelení Mestského úradu, náčelníkMestskej polície a Ing. Š. Mikula - prednostaOkresného úradu v Senici. Rokovaniupredsedal primátor mesta RNDr. Ľ. Parízek,ktorý v úvode zablahoželal poslancomMgr. O. Krajčimu a MUDr. J. Krajčovičovik životnému jubileu 50 rokov.Pri schvaľovaní programu bola nanávrh poslanca Mgr. Pavla Grimma doplnenádo programu žiadosť nájomníkovbudovy Daňového úradu v Senici o odkúpenietejto nehnuteľnosti, ktorá by sa nazáklade predchádzajúcej zámennej zmluvymala stať majetkom mesta. Pretožeuzavretie zámennej zmluvy a následnýodpredaj budovy Daňového úradu firmeEcommy, spol. s r.o. Smrdáky boli schválenémestským zastupiteľstvom len na minulomzasadnutí konanom dňa 24.10. 2002,predložená žiadosť priniesla rozsiahlu rozpravua na záver MsZ schválilo zaradenietejto žiadosti do programu rokovania.V interpeláciách poslancov vystúpiliposlanec D. Brichta, RNDr. Ľ. Krištofová,Ing. J. Pláteník, MUDr. M. Čulen a poslanecS. Bednárik.Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:- plnenie uznesení MsZ s termínom do28.11. a o riešení pripomienok- uznesenia prijaté na 10. riadnom zasadnutíMsR v Senici, konanom 14.11.- správu o predškolských a školských zariadeniachv meste Senica- štatistické údaje o školských a predškolskýchzariadeniach- návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2002- informácie o výsledkoch ratingu mesta- informáciu o prechode kompetenciíz orgánov štátnej správy na obce a návrhna zriadenie spoločného obecnéhoúradu- východiská tvorby rozpočtu na rok 2003Mestské zastupiteľstvo schválilo:- správu o plnení uznesení MsZ prednesenúhlavným kontrolórom- zverenie majetku mesta do správySpojeného predškolského zariadeniaSenica- zverenie majetku mesta do správy I.základnej školy, II. základnej školy, III.základnej školy, IV. základnej školy,Základnej umeleckej školy a Centravoľného času Stonožka Senica- VZN o obvodoch základných škôlv Senici- použitie municipálneho úveru:- zvýšené výdavky za odvoz odpadovpre občanov2- zvýšené náklady pre Rekreačné službymesta Senica vo výške 1 500 000 Sk- úhradu faktúr pre Spojené predškolskézariadenie vo výške 535 715,50 Sk- zmenu VZN č. 4 o udržiavaní čistoty naúzemí mesta Senica- prevod vlastníctva bytov žiadateľomv dome č. 4 na Námestí oslobodenia, č.704, 707, 721, 723 na Štefánikovej ul., č.751 na Hollého ul., č. 1204 a 1208 naS. Jurkoviča, č. 1349 na Ul. L. Novomeskéhov Senici- správu o plnení Plánu činnosti mestaSenica za roky 1999-2002- zriadenie Spoločného obecného úradu- správu o činnosti hlavného kontrolóra zaIII. štvrťrok 2002- zmenu pôžičiek Futbalového klubu SHa Volleybal clubu SH Senica z návratnejfinančnej výpomoci na dotácieMestské zatupiteľstvo odporučilo:- zaradiť požiadavku FK SH Senica do prípravyrozpočtu roku 2003 a podieľať sana príprave zámeru FK SH výstavbynových ihrísk a rozvoja zelených plôchMestské zastupiteľstvo zrušilo:- uznesenie MsZ č. 27/02/R zo dňa24.10.2002, ktorým bolo schválenéodkúpenie budovy od firmy Petrogas,s.r.o. Senica, nasledná zámena s budovouDaňového úradu a odpredaj budovyDaňového úradu.27. riadne zasadnutie mestskéhozastupiteľstva bolo posledným zasadnutímvo volebnom období 1998 –2002.Počas tohoto obdobia mestské zastupiteľstvozasadalo 28 krát, prijalo 710 uznesenía 57 VZN. Mestská rada ako poradnýorgán primátora mesta zasadala 42 kráta prijala 690 uznesení. Pri slávnostnomprípitku na záver tohoto funkčného obdobiaprimátor poďakoval poslaneckémuzboru, zástupcovi primátora, mestskejrade, komisiám mestského zastupiteľstvaa mestským výborom za spoluprácupočas uplynulého obdobia.JUDr. Katarína Vrlováprednostka MsÚRiaditeľ CRA RATING AGENCY Ing. Ľ.Dubecký (vpravo) odovzdáva ratingovéhodnotenie primátorovi mesta RNDr. Ľ.Parízkovi na rokovaní MsZ. V stredezástupca primátora Mgr. O. Krajči.Ratingové hodnotenie radí Senicu medzinajbonitnejšie subjekty na Slovensku. Je toteda pozitívna informácia pre investorov.text a foto barNové kompetencie na obciach a mestáchSpoločný úrad pre 18 obcíOd 1. januára 2003 pokračujúcou reformouverejnej správy dochádza k prechoduniektorých pôsobností z orgánov štátnejsprávy na obce a na vyššie územné celky naúseku stavebného zákona a sociálnejpomoci.Aj keď cieľom reformy je priblížiť výkonštátnej správy k občanovi, nie všetky obcemôžu samostatne materiálne a personálneprenesený výkon štátnej správy zabezpečiť,preto došlo k dohode medzi mestom Senicia 18 obcami, že zriadia Spoločný obecnýúrad so sídlom na Mestskom úrade v Senici.Starostovia obcí a primátor Senice sadohodli, že Spoločný obecný úrad budezabezpečovať pre obce Cerová, Častkov,Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom,Jablonica, Koválov, Osuské, Plavecký Peter,Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko,Rybky, Smrdáky, Sobotište a ŠajdíkoveHumence kompetencie na úseku územnéhoplánovania a stavebného poriadku. Na zhromaždenístarostov, ktoré sa konalo 13.decembra na Mestskom úrade v Senici, bolschválený systém financovania Spoločnéhoobecného úradu a podieľania sa na spoločnýchzriaďovacích nákladoch ako aj ďalšienáležitosti fungovania tohoto úradu.Rozpočet Spoločného obecného úradubude súčasťou rozpočtu mesta Senicaa tento bude schválený až spolu s rozpočtommesta v roku 2003.Personálne zabezpečenie Spoločnéhoobecného úradu rieši primátor mesta a prednostkaMsÚ v spolupráci s Okresným úradomv Senici a odborne spôsobilými pracovníkmiOkresného úradu. Je v našom záujme,aby sme pripravili také podmienkySpoločného obecného úradu, aby pre občanovSenice a týchto 18 obcí bol plynulezabezpečený prenesený výkon štátnej správyna úseku územného plánovania a stavebnéhoporiadku.Mesto bude od 1. januára 2003 zabezpečovaťaj opatrovateľskú službu pre občanovmesta Senice. O zabezpečovaní tejtoslužby občanom rozhodlo MsZ v Senici eštena októbrovom zasadnutí. V prípade, žemestá alebo obce nezriadia opatrovateľskúslužbu, prechádza táto kompetencia na vyššíúzemný celok do Trnavy. Okrem záujmuo poskytovanie tejto služby našim občanompožiadali sme aj o prechod zriaďovateľskejfunkcie dvoch zariadení sociálnej starostlivostina území mesta a to Útulku a Domovapre osamelých rodičov na Ul. J. Kráľa č. 734na mesto Senica, pretože zastávame názor,že hlavne pri poskytovaní sociálnej pomocije často nevyhnutné pomôcť bezodkladnea so znalosťou miestnych pomerov.V tomto roku sme prevzali kompetenciena úseku životného prostredia, školstvaa v roku 2003 to bude zdravotníctvo, územnýplán a stavebný poriadok a opatrovateľskáslužba. Všetky kompetencie si okrem kvalifikovanýchzamestnancov vyžadujú aj presnépravidlá financovania a decentralizáciufinancií, od ktorej si sľubujeme skvalitnenieverejnej správy na úrovni samospráv.JUDr. Katarína Vrlováprednostka MsÚ


Správy z radniceAktivity radnice15.11. - Prijatie študentov v sobášnejsieni MsÚ ku Dňu boja za slobodua demokraciu a Dňu študentstva18.11. - Rada Polikliniky – pracovné zasadnutie– analýza súčasnéhostavu a príprava realizácie postupovýchkrokov20.11. - MsDK – prezentácia strednýchškôl pre žiakov základných škôla rodičov21.11. - Stretnutie členov okrskových komisiík voľbám a skladanie sľubu21.-22.11. – ZMOS Podbanské – prechodkompetencií, úlohy ZMOS-ua vlády do ďalšieho obdobia25.11. - Prijatie v prezidentskom paláciu prezidenta SR Rudolfa Schusterapri príležitosti prijatia primátorova starostov, členov RadyZMOS-u26.11. - Rokovanie s riaditeľom TS SenicaJaroslavom Kaščákom o zabezpečenívýzdoby a osvetlenia k Vianociam27.11. - Riaditelia ZŠ, CVČ, ZUŠ a predškolskéhozariadenia – riešenieekonomických a pracovných problémov- Tradičné stretnutie klientov VÚBSenica v Smrdákoch28.11. - Ministerstvo obrany SR Bratislava– rokovanie s poradcom ministrao problematike Senických kasární- Rokovanie mestského zastupiteľstva2.12. - Pracovné rokovanie s riaditeľomDaňového úradu Senica JozefomVajdom – vysvetlenie vzniknutejsituácie na základe zrušeniauznesenia poslancami4.12. - Stretnutie 18 starostov z okresuSenica – vytvorenie spoločnéhoúradu6.-7.12. - Komunálne voľby9.12. - Vianočný benefičný koncertCantileny10.12. - Otvorenie cestovnej kancelárieHydrotour v Senici11.12. - Priateľská návšteva a poďakovaniečlenov Slovenského zväzuprotifašistických bojovníkov v Senici- Rokovanie s regionálnym riaditeľomPKB Ing. Vosátkom o zámerochmesta12.12. - Záhorská galéria – benefičnýkoncertVýtvarná SenicaZáhorské osvetové stredisko Senica(ZOS) a mesto Senica pozývajú verejnosťna slávnostné otvorenie výstavy VýtvarnáSenica – 37. regionálnej súťažnej výstavyneprofesionálnej výtvarnej tvorby okresovSenica a Skalica, ktorá sa uskutoční v piatok17. januára 2003 o 16. hod. vo výstavnýchpriestoroch ZOS na Hviezdoslavovejulici. Výstava potrvá do 14. februára 2003.Návštevníci si môžu výstavu pozrieť v pracovnýchdňoch od 8. do 16. hod.-vp-Čas venovaný iným„Časť svojho voľného času venujetev prospech iných, občanov nášho mesta,s ktorými ste vo chvíľach radostných, alei tých smutných. Z vášho postoja je zrejmé,že máte vzťah k tejto práci, za ktorúvám chcem poďakovať," prihovoril sa 29.novembra primátor mesta RNDr. Ľ.Parízek členom Zboru pre občianske záležitosti.Zástupca primátora Mgr. O. Krajčizase vyzdvihol stabilitu kolektívu, ktorýv takejto zostave robí už niekoľko rokov:„V tomto roku ste dodnes zabezpečovali71 sobášov, 42 občianskych pohrebov,57 uvítaní do života, 1 zlatú svadbu, 4občianske slávnosti a asistovali pri rôznychspoločenských udalostiach v meste.Vydržte pri tejto práci, ktorá je náročná načas. Je zložité nachádzať ľudí, ktorí súochotní obetovať sa, preto vám chcemvšetkým poďakovať." Členovia zboru sazišli na neformálnom stretnutí s vedenímradnice, aby si pohovorili o svojej práci,poukázali na problémy, ktoré ju sprevádzajú.Senický ZPOZ mal vždy dobrú úroveň,preto aj v súčasnosti sú obrady zabezpečovanémestom vyhľadávané. Ich účastnícina ne spomínajú práve pre vysokúprofesionalitu, dôstojnosť s akou sú jednotlivéobrady pripravené.barReforma verejnej správypokrač ujePodľa vládnej Koncepcie decentralizáciea modernizácie verejnej správy patriaškoly od 1. júla tohto roku do zriaďovateľskejpôsobnosti samospráv.Na základe zákonov NR SR č.416/2001 Z. z. nastal presun kompetenciína úseku školstva z orgánov štátnej správyna obce a vyššie územné celky.Mesto Senica dostalo Delimitačné protokolyo odovzdaní a prevzatí kompetencií.Do zriaďovateľskej pôsobnosti mestaSenica prešli: Základná umelecká škola,Centrum voľného času detí a mládeže,štyri základné školy, Spojené predškolskézariadenie, ktorého súčasťou je desaťmaterských škôl a Stredisko služieb škole.Mesto Senica bude pôsobiť v hospodársko-správnejoblasti a kontrola výchovno-vzdelávacejčinnosti zostáva v kompetenciištátu.Mgr. Anna Bardiovskávedúca odd. školstvaAgrostavs certifikátom kvalityAgrostav a.s. Senica prevezme 19.decembra certifikát kvality EN ISO9001:2000. Tento podnik sa zaradí dookruhu tých, ktorí sa zaviazali trvalo dosahovaťvysokú úroveň kvality svojich produktova spokojnosť zákazníka povýšili nanajvyššiu prioritu.barPrvýkrát v SeniciMesto Senica a Záhorie navštívil 3.decembra švajčiarsky veľvyslanec v SRRudolf Staub, ktorého prvá cesta naSlovensku po nástupe do diplomatickej funkciev našej krajine viedla do Senice. Senicaa Záhorie sú známe tým, že udržiavajú veľmiúzke priateľské kontakty so švajčiarskymmestečkom Herzogenbuchsee v kantoneBern. Tieto vzťahy sa rozvíjajú aj vďakaPetrovi Horváthovi, dobrovoľníkovi švajčiarskejnadácie Danubio, ktorý pôsobí akoporadca primátora Senice. Rozvíjajú sa predovšetkýmna úrovni samospráv, v kultúrneja športovej sfére, začínajú sa nadväzovaťkontakty aj v ekonomickej oblasti.Jeho excelenciu R. Stauba prijal na senickejradnici primátor mesta RNDr. ĽubomírParízek, ktorý vyzdvihol doterajšiu spoluprácus Herzogenbuchsee i s predchádzajúcimveľvyslancom Thomasom Wernlym a poukázalna to, že naším cieľom po vzore Švajčiarskaje takisto dosiahnuť spokojnosťnašich občanov, ekonomicky ich zabezpečiť.Švajčiarsky hosť Rudolf Staub vyjadrilpotešenie, že jeho prvá cesta viedla doSenice, aby osobne navštívil toto mesto i ďalšiena Záhorí, aby ich spoznal. Pripomenul,že Slovenskú republiku a Švaj-čiarsko spájamnoho rokov priateľstvo s dobrými vzťahmivo viacerých oblastiach. Za veľmi dôležitéoznačil spoločné riešenie otázok životnéhoprostredia, zdravotníctva, hospodárskehovývoja s rozvinutými obchodnými vzťahmia investíciami, ktoré je určite možné ešteviac vybudovať a prehĺbiť. Za veľmi dôležitútiež označil kultúrnu výmenu medzi obomakrajinami. Na príklade miest Senicaa Herzogenbuchsee dokladoval aká tesnámôže byť spolupráca a aké silné spojenie.Veľvyslanec Švajčiarska Rudolf Staub sazapísal do Pamätnej knihy mesta. V diskusiis vedúcimi predstaviteľmi mesta Senicaa predstaviteľmi okresu Senica - prednostomOkresného úradu Štefanom Mikulom a jehozástupkyňou Libušou Orgoníkovou, sa zaujímalo hospodársky rozvoj tohto regiónu.Švajčiarsky hosť navštívil aj Skalicua Oreské, s ktorými má Herzogenbuchseenadštandartné vzťahy.text a foto Viera BaroškováV rozvoji vzájomných vzťahov medziSenicou a Hezogenbuchsee sa črtajú ďalšiemožnosti spolupráce. Hovorili o nichzľava P. Horváth, poradca primátora, Ing.Š. Mikula, prednosta OÚ Senica, R. Staub,veľvyslanec Švajčiarska v SR a RNDr. Ľ.Parízek, primátor mesta.3


Správy z radniceVoľby poslancov vPrehľad získaných hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.číslachVolebný obvod č. 11. Ferdinand Beňa, 40 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 2692. Božena Hradská, 68 r., dôchodkyňa, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 563. Peter Kadlečík, 31 r., poradca, SMER - 484. Miroslav Milla, Ing., 46 r., riaditeľ, SDĽ - 685. Pavol Paradeiser, Mgr., 45 r., učiteľ, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 686. Ingrid Šeligová, 32 r., predavačka, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 287. Milan Tomeš, Ing., 39 r., technik, SZS - 228. Mária Valentová, 45 r., samostatná odborná referentka,nezávislý kandidát - 239. Ján Verner, Ing., 50 r., súkromný podnikateľ, SMER - 6210. Emília Wágnerová, Ing., 54 r., vedúca ISO, SDĽ - 244Volebný obvod č. 21. Ľubomír Béreš, 58 r., technik, SDĽ - 962. Jozef Gembeš, MUDr., 33 r., lekár, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 2233. Ingrid Guľášová, RNDr., 41 r., ekológ, SZS - 244. Jana Chodúrová, Ing., 31 r., technik, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 435. Jana Jamrišková, 30 r., banková úradníčka, SMER - 416. Igor Janšák, Mgr., 32 r., štátny zamestnanec, SMER - 547. Miloš Martiš, 65 r., dôchodca, SDĽ - 448. Jozef Ondruška, 32 r., robotník, KSS - 729. Jana Planková, MUDr., 36 r., lekárka, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 11810. František Šteffek, 37 r., živnostník, KSS - 60Volebný obvod č. 31. Mária Andacká, Mgr., 58 r., učiteľka, KSS - 1372. Jaroslav Barcaj, Ing., 36 r., ekonóm, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 1333. Viera Barošková, 19 r., študentka, SMER - 824. Dušan Bartek, 49 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 3125. Miloš Blaško, Mgr., 47 r., učiteľ, SMER - 1556. Valéria Hostinská, 62 r., podnikateľka, SDA - 477. Slávka Hrebíčková, Mgr., 33 r., učiteľka, SMER - 1438. Emília Jediná, 54 r., vedúca PaM, SDĽ - 1689. Dárius Jurík, 21 r., študent politológie, nezávislý kandidát - 11310. Iveta Kopecká, Ing. arch., 43 r., projektant, DÚ - 7511. Jozef Marenčík, Ing., 56 r., predseda PD, SDĽ - 16212. Miroslav Mikulič, 50 r., podnikateľ, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 6813. Jaromír Pláteník, Ing., 59 r., štátny zamestnanec, SDĽ - 24814. Ivan Príkopa, PaedDr., 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát - 14015. Jana Púpalová, 39 r., učiteľka, SZS - 5716. Roman Radočák, Ing., 44 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 23317. Andrej Ragula, 24 r., vedúci prevádzky, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 21018. Jozef Režnák, RNDr., 48 r., manažér, SDĽ - 12219. Mária Rýšová, Mgr., 58 r., učiteľka, KSS - 12320. Viera Sadloňová, Mgr., 55 r., dôchodkyňa, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 11821. Peter Švec, 40 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 24822. Emil Žeňuch, Ing., 47 r., súkromný podnikateľ, SMER - 85Volebný obvod č. 41. Fridrich Bednár, 62 r., dôchodca, KSS - 892. Jozef Benda, Ing., 50 r., technik, SDĽ - 973. Ivan Haba, 44 r., štátny zamestnanec, SMER - 1174. Peter Hutta, Mgr, 40 r., učiteľ, DÚ - 1305. Pavol Hyža, 55 r., technik, SDA - 826. Pavol Chábela, Ing., 53 r., ekonóm, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 947. Adam Jakubáč, 22 r., študent, SMER - 798. Milan Junas, 25 r., podnikateľ, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 759. Ľubica Krištofová, RNDr., 42 r., kultúrna pracovníčka, SZS - 19710. Štefan Mikula, Ing., 46 r., prednosta OÚ, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 23411. Ondrej Orth, 31 r., súkromný podnikateľ, SMER - 5312. Jozef Rajnoha, 62 r., dôchodca, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 12613. Peter Šťastný, MUDr., 32 r., lekár, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 22114. Ján Toman, 51 r., vedúci predajne, KSS - 8915. Dagmar Zmeková, Mgr., 25 r., právnička, SNJ - 42Volebný obvod č. 51. Michal Blaško, Mgr., 28 r., informatik, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 882. Pavol Bukovský, 67 r., dôchodca, KSS - 293. Anton Cibula, Ing., 41 r., správca siete, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 1974. Rudolf Halaš, 42 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 1785. Jozef Jagušák, Ing., 43 r., manažér, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 1686. Jozef Jediný, 27 r., skladník, SDĽ - 577. Ivana Kollárová, 33 r., učiteľka, SMER - 908. Anton Kondé, Ing., 38 r., zootechnik, KSS - 309. Milan Kopecký, 46 r., manažér, SDĽ - 4810. Jozef Krajčovič, MUDr., 49 r., lekár, nezávislý kandidát - 17111. Ján Krč, 59 r., súkromný podnikateľ, DÚ - 1012. Róbert Kudláč, Ing., 35 r., stavebný inžinier, SDA - 5313. Vladimír Lanák, 54 r., súkromný podnikateľ, SDĽ - 11114. Viliam Polák, Ing., 37 r., finančný riaditeľ, SMER - 6215. Jaroslav Rehuš, 37 r., elektromechanik, SZS - 5216. Jozef Ružička, 41 r., technik, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 18317. Ján Sališ, Ing., 48 r., riaditeľ a.s., SMER - 8718. Erika Šulcová, 48 r., účtovníčka, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 6419. Milan Würschner, MUDr., 65 r., lekár, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 67Volebný obvod č. 61. Ján Bajcar, 46 r., živnostník, KSS - 822. Slavomír Bednárik, 51 r., elektrotechnik, SDĽ - 1243. Mária Bezdeková, 51 r., odborný referent, SMER - 1794. Mária Briestenská, Mgr., 44 r., stredoškolská profesorka, SDĽ - 1725. Ľudmila Danišová, 45 r., účtovníčka, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 1116. Ladislav Ďorďovič, Bc., 29 r., súdny exekútor, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 1217. Iveta Fodorová, 34 r., učiteľka, SZS - 668. Marián Janiga, 46 r., technik, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 1229. Danka Kolajová, 40 r., účtovníčka, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 11010. Ondrej Krajči, Mgr., 49 r., učiteľ, nezávislý kandidát - 27811. Jarmila Matelová, Mgr., 49 r., učiteľka, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 9712. Miroslav Mečíř, JUDr., 46 r., komerčný právnik, SOP - 9413. Jozef Mindžák, 53 r., dôstojník v zálohe, KSS - 4814. Vladimír Minx, Ing., 41 r., podnikateľ, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 13815. Jana Poláčková, Ing., 49 r., riaditeľka banky, DÚ - 12116. Pavel Šajánek, JUDr., 48 r., súkromný podnikateľ, SMER - 6517. Jiří Šefčík, 43 r., energetik, SOP - 6618. Božena Ševečková, 43 r., súkromná podnikateľka, nezávislý kandidát - 5719. Janka Švárna, MUDr., 36 r., lekárka, SDĽ - 238Volebný obvod č. 71. Ján Bachura, Ing., 40 r., ekonóm, SMER - 1452. Ferdinand Bartal, Ing, 54 r., generálny riaditeľ, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 2183. Štefana Gachová, 53 r., ekonómka, SDĽ - 1174. Pavol Gašpar, MUDr, 29 r., stomatológ, SMER - 1925. Ján Guliš, 60 r., dôchodca, KSS - 1236. Oľga Guzyová, MUDr., 47 r., zubná lekárka, DÚ - 1537. Radoslav Hebnár, Ing., 33 r., riaditeľ banky, nezávislý kandidát - 1458. Michal Chovanec, Mgr., 49 r., učiteľ, SDĽ - 1369. Stanislav Janák, Ing, 60 r., riaditeľ, SDĽ - 8710. Jaroslav Kaščák, 48 r., riaditeľ, nezávislý kandidát - 24411. Soňa Majkútová, JUDr., 47 r.,právnik, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 12412. Denisa Mihálová, Mgr., 28 r., učiteľka, SMER - 8513. Jozef Ochránek, Ing., 58 r., podnikateľ, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 14514. Lýdia Pániková, 34 r., robotníčka, KSS - 9715. Peter Sadloň, Mgr., 56 r., tajomník, SMER - 21416. Roman Sova, Ing., 34 r., ekonóm, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 21217. Mária Šimeková, MUDr., 59 r.,lekárka, SDKÚ, KDH, ANO,DS - 26318. Zdeněk Šulek, MUDr., 50 r., lekár, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 31219. Ľubica Vyletelová, Ing., 37 r., ekonómka, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 164Volebný obvod č. 81. Martin Čulen, MUDr., 52 r., lekár, SZS - 1712. Ondrej Danada, 38 r.,stavebný technik, nezávislý kandidát - 1323. Július Dieneš, Mgr., 41 r., učiteľ, DÚ - 1514. Juraj Galbavý, 22 r., študent, SMER - 465. Leonarda Jamrišková, 56 r., detská sestra, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 1146. Emil Kubíček, 52 r., robotník, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 737. Ján Pukančík, RSDr., 52 r., konateľ spoločnosti, SDĽ - 1878. Tadeáš Vartiak, 56 r., riaditeľ závodu, SMER - 409. Ján Vrablic, 59 r., robotník, KSS - 6310. Milan Zálešák, 45 r., podnikateľ, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 1344


Správy z radniceZvolení poslanci mestského zastupiteľstvaIng. Ferdinand BartalDušan BartekFerdinand BeňaMária BezdekováMgr. Mária BriestenskáIng. Anton CibulaMUDr. Martin ČulenMUDr. Jozef GembešRudolf HalašJaroslav KaščákRNDr. Ľubica KrištofováMgr. Ondrej KrajčiMUDr. Jozef KrajčovičIng. Štefan MikulaMUDr. Jana PlankováIng. Jaromír PláteníkRSDr. Ján PukančíkIng. Roman RadočákJozef RužičkaMUDr. Mária ŠimekováMUDr. Peter ŠťastnýMUDr. Zdeněk ŠulekMUDr. Janka ŠvárnaIng. Peter ŠvecIng. Emília WágnerováPoďakovanie voličom- Primátor mesta RNDr. ĽubomírParízek ďakuje za dôveru obyvateľommesta, na základe ktorej bol v komunálnychvoľbách opätovne zvolený do tejtofunkcie. Ďakuje i za početné gratuláciek zvoleniu do primátorského kresla.- RNDr. Ľubica Krištofová a MUDr.Martin Čulen ďakujú obyvateľom mestaSenice za prejavenú dôveru v komunálnychvoľbách. Strana zelených sa budesnažiť nesklamať voličov a ubezpečujeich, že sa na jej adresu môžu kedykoľvekobrátiť so svojimi problémami. Všetkýmobyvateľom želáme pokojné a milostiplnéVianoce a šťastný nový rok 2003.- Nezávislý kandidát na primátoramesta Senica Mgr. Branislav Grimmsrdečne ďakuje občanom, ktorí muv komunálnych voľbách odovzdali svojhlas.- Mária Bezdeková ďakuje svojim voličomvo volebnom obvode č. 6 za dôveru,ktorú jej prejavili odovzdaním svojichhlasov. Vynasnaží sa nesklamať ich dôveruprácou, ktorá bude smerovaťvždy k prospechu obyvateľov tejto častimesta.Mestská volebná komisiaMestská volebná komisia pracovalav zložení: predseda Václav Hanák(SDKÚ, KDH, ANO, DS), podpredsedaRSDr. František Briestenský (SDĽ), členoviaStanislav Duška (DÚ), Anna Sládková(HZDS, SNS, HZD, Ľavicový blok),Zdenka Polakovičová (SDA), MiroslavJanovic (SMER), zapisovateľka JankaHeikerová.Vo volebných zoznamoch bolo zapísaných16 274 občanov, ktorým bolovydaných 5 205 obálok. Platných hlasovacíchlístkov pre voľby do mestskéhozastupiteľstva bolo odovzdaných 4 997a pre voľby primátora 5 111. Mesto bolorozdelené do 8 volebných obvodov,v ktorých bolo 17 okrskov.zapísanýchvydané obálkyVoľby primátora v číslachKandidát č. 1Ing. Jaroslav Barcaj (HZDS, SNS, HZD,Ľavicový blok) získal 462 platných hlasovKandidát č. 2Mgr. Branislav Grimm (nezávislý) získal715 platných hlasovKandidát č. 3Mgr. Ondrej Krajči (nezávislý) získal 539platných hlasovKandidát č. 4RNDr. Ľubomír Parízek (SDKÚ, KDH,ANO, DS, SMER) získal 2 473 platnýchhlasovKandidát č. 5Ing. Emília Wágnerová (SDĽ) získala 922platných hlasov5


Mozaika z mestaČo robiť?Nie každý z nás vie presne a správne zareagovať, ak sadozvie, že jeho dieťa je ohrozené drogou alebo inou návykovoulátkou. V prvom rade zachovajte pokoj a rozvahu. Nepodceňujtenebezpečenstvo, ale ho ani nedramatizujte.- Pamätajte, že každé dieťa môže urobiťchyby a zistené skutočnosti môžu byťpre rodiča tak šokujúce, že ľahko urobíchybné rozhodnutie následne aj ona jeho následkom často dochádzak zhoršeniu vzťahov medzi dieťaťoma rodičom- Ak sa dieťa samo prizná, že berie drogu,tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmiteto a dajte mu najavo, že vám môžedôverovať- Pamätajte, že od dnešného dňa neexistujepre vás nič dôležitejšie ako vašedieťa- Vaše dieťa už nedokáže vôľovo ovládaťsvoje konanie a preto nemá význam hoobviňovať- Nehľadajte vinníka, vôbec vám to nepomôže– možno by ste museli hlbokonačrieť do vášho svedomia- Ak cítite hnev, alebo dokonca odporvoči vášmu dieťaťu, môže to byť iba vašaurazená pýcha a neschopnosť priznať sisvoju vinu- Svojím správaním poskytujte svojmudieťaťu dostatok porozumenia a lásky,vytvárajte mu prostredie poskytujúceistotu, bezpečnosť a pocit domova- Urýchlene problém riešte, neodkladajteho na neskôr s tým, že sa to vyriešisamo. Taktne zistite fakty, odlíštedomnienky a klebety od skutočnosti- Nepokúšajte sa o výchovné lekcie alebodokonca o liečebné zásahy- Nechajte si v takomto prípade poradiťod odborníkov ako ďalej. Zavolajte nalinku dôvery (č. tel. 02/44460606),vyhľadajte odbornú pomoc (Centrumpre liečbu drogových závislostí, Hraničná2, Bratislava, č. tel. 02/5341 7464,02/5341 7472) a postupujte podľa pokynov,ktoré vám odborníci poskytli- Zabezpečte a poskytnite dieťaťu dostupnéa nepretržité poradenské služby,účinné preventívne programy a taktiežnepodceňujte ani pomoc rovesníkarovesníkovi. V každom meste sú psychologicképoradne na riešenie týchtoproblémov- O zistených skutočnostiach informujtezainteresovaných členov výchovnéhotímu (psychológ, pedagóg, vychovávateľ,lekár) a vyžadujte od nich diskrétnosť.Nekarhajte vaše dieťa pred týmitoosobami- Prehodnoťte hodnoty vo vlastnej rodine.Rodičia môžu veľmi ľahko narušiť sebacitdieťaťa tým, že mu síce preukazujúlásku, ale zároveň dávajú najavo i svojuneúctu k jeho osobe, napríklad demonštratívnymbavením sa o jeho nedostat-koch v jeho prítomnosti, odmietanímv dôsledku únavy a nedostatku času,neplnením sľubov- Neurážajte dieťa nevhodnou, niekedy ažurážajúcou, kompenzáciou (zahŕňanímzvyčajne materiálnymi statkami) z dôvodupocitu rodičovskej viny, ale naopakdarujte mu vašu trpezlivosť a váš voľnýčas – majte čas sa s ním rozprávať- Nepreferujte jedno dieťa pred druhýmPozor na peňaženky!Na základe oznámení a poznatkov bysme chceli upozorniť občanov, že sa zvýšilpočet krádeží kabeliek a peňaženiek,a to najmä vo väčších obchodocha obchodných domoch.S príchodom vianočných sviatkov saokrem zvýšenia množstva kupujúcich,zvýši aj počet kriminálnych živlov, ktorí saobohacujú na úkor iných a pritom využívajútlačenicu a zmätok v dave nakupujúcich.Preto odporúčame predovšetkýmnosiť menšiu peňažnú hotovosť, prípadneplatobné karty, ktoré sa v prípade stratyalebo odcudzenia dajú telefonicky zablokovať(karty VÚB 02/68285777, kartySlovenskej sporiteľne 02/58503710).Mestská polícia zasahovalaNehoda. V pondelok 11. novembra asio 8:45 hod. hliadka MsP pri obchôdzkena Štefánikovej ulici pri Poliklinike zazrelaako osobné auto zrazilo chodkyňu.Miesto dopravnej nehody zabezpečila dopríchodu hliadky OO PZ Senica a zranenejbola poskytnutá prvá pomoc a privolanásanitka.Pod rúškom noci. V sobotu 9. novembrakrátko po polnoci bol prijatý telefonát naoperačnom oddelení MsP, že v častiSotina v činžiaku sa hlučne baví nejakápartia. Hliadke pri príchode na miesto inýobčan oznámil vykradnutie auta tromipáchateľmi, ktorí sa práve dali na útek.Podozrivých sa podarilo postupne chytiť.Pri objasňovaní sa priznali, že z autazobrali rádio, ktoré bolo nepoškodené vrátenémajiteľovi. Prípad je zatiaľ v riešení.Napadnutie. Na operačnom oddeleníMsP prijali 29. novembra o 21.30 hod.telefonát od občana mesta, že jeho priateľanapadol neznámy muž na Námestíoslobodenia pri cukrárni. Na mieste bolisvedkovia, ktorí popísali útočníka. Nazáklade toho hliadka dotyčného našla.Prípad je v riešení MsP.S pyrotechnikouopatrneVianočné a novoročné sviatky sa užakosi automaticky spájajú s rôznou zábavnoupyrotechnikou. Jej používanie upravujevšeobecne záväzné nariadenie mesta(VZN). Na verejnosti prístupných miestachto VZN povoľuje od 24. do 31.decembra a 1. januára. Vychádzajúcz praktických poznatkov predsa len apelujemena občanov, aby tieto pyrotechnicképredmety používali ohľaduplne.Zamykáte si vchod do domu?Touto cestou by chcela MsP upozorniťobčanov, že s nástupom chladnejších dnía nocí v meste budú narastať prípady, keďbezdomovci a rôzne kriminálne skupinysa uchyľujú do neuzamknutých a inaknezabezpečených objektov, ktoré imposkytnú úkryt pred nepriaznivým počasím.Týmto chceme poukázať na využívaniedostupného zabezpečenia vchodovbytoviek, čím sa môže predísť aj inýmzávažnejším činom (vykrádanie pivníc,bytov, lúpežné prepadnutie).Zabehnete si pre zdravie?Silvestrovský behBeh Seničanov pre zdravie bude úvodomtradičného športového podujatiaSilvestrovského behu, ktorý dá bodku zatelovýchovnými aktivitami v meste. Vovlaňajšej premiére sa Behu Seničanovzúčastnilo 19 bežcov, ktorí si zabehli1 okruh, čo je 900 metrov. Organizátoriveria, že tento rok do štatistiky zapíšumená ďalších nadšencov.Už XVII. ročník Silvestrovského behuorganizuje Mesto Senica, komisia premládež a šport pri mestskom zastupiteľstvev spolupráci s OBÚ SZTK a Centromvoľného času Stonožka. Uskutoční sa tradičnev parku pri Múzeu LadislavaNovomeského a prezentácia je 31.decembra, teda v utorok od 9. do 9.45hod. Štart pretekárov je možný len vo svojejkategórii, v inej mimo súťaž.Súťažiť sa bude v kategóriách mladšiežiačky – žiaci (dĺžka trate 900 m), staršiežiačky – žiaci, dorast (1800 m), ženy,muži, veteráni nad 40 a nad 50 rokov (5400 m). Každá kategória štartuje osobitne,iba v prípade malého počtu účastníkovbude možné spojiť dve kategórie. V kategóriáchženy, muži a veteráni najlepší získajúfinančné odmeny, v ostatných kategóriáchdostanú vecné ceny. Vlani bolo 98účastníkov Silvestrovského behu. Veríme,že tohto roku sa zúčastní viac Seničanov vjednotlivých kategóriách ako v minulomroku. Situácia je totiž taká, že naSilvestrovskom behu je už niekoľko rokovvždy viac bežcov z bližšieho i vzdialenejšiehookolia Senice, než z nášho mesta.Bude ich tohto roku viac?em, bar6


Mozaika z mestaSCREAM- najcennejší titul z MaďarskaOpäť je koniec roka a všetci smev očakávaní, čo prinesie ten rok budúci.Aký bol tento rok pre tanečníkov skupinySCREAM?Znova nabitý najskôr tréningami,potom vystúpeniami, koncertami a súťažami.Hneď na začiatku roka došlo kugeneračným výmenám a dlhoroční tanečnícihlavnej vekovej kategórie – OndrejAntálek, Michal Blaha, Denisa Heribanová,Saša Huttová, Katka Kocourková, AďaKučírková, Gabika Plottová, MaťaPokrývková, Aďa Sadáková, Katka Vrlová,Marika Tiklová a Juraj Žák sa rozišli navysoké školy a do zamestnania a väčšinaz nich tanečné cvičky odložila k svojimspomienkam na krásne roky soSCREAMákmi.Mladší tanečníci prevzali štafetu a ichúspechy sú výsledkom tvrdej prípravy.Prvé dve kolá Majstrovstiev Slovenskasa konali už v máji pre hip-hop hlavnúvekovú kategóriu v Spišskej Novej Vsia v Žiline pre všetky vekové kategóriev disco-dance. Prvýkrát SCREAM a Senicadostali z poverenia Slovenskej tanečnejorganizácie IDO možnosť usporiadaťMajstrovstvá Slovenska, preto 6. a 7. júnasme uzavreli tretie kolo MajstrovstievSlovenska v disciplínach IDO práve súťažouv našom meste. MajstrovstváSlovenska sú najvyššou súťažou tanečníkov,z ktorých sa nominujú víťazi naeurópske a svetové súťaže, preto tejto súťažipripisujeme mimoriadny význam. V roku2002 sme získali šesť titulov MajsterSlovenska v týchto disciplínach:Hip-hop duo – HVKNatália Blahová a Monika MrázkováDisco-dance ženy –HVK – Natália BlahováDisco-dance – skupina – juniori (v Žiline)Disco-dance – skupina – juniori (v Senici)Disco-dance formácia – junioriHip-hop duo – JVKZuzka Závodná a Inka KopeackáHip-hop juniori – Zuzka ZávodnáV ôsmich disciplínach sme si vybojovalititul vicemajstrov:Hip-hop sólo muži – HVK – Dano AntálekDisco-dance skupina – HVKDisco-dance dievčatá – JVK – Inka KopeckáDisco-dance chlapci – JVK– Dano SmolinskýHip-hop duo – JVK– Inka Kopecká a Zuzka ZávodnáDisco-dance skupina – DVKDisco-dance formácia - DVKDisco show formácia – HVKV jednej disciplíne 3. miesto:Disco-dance dievčatá – JVKZuzka GašparováPo troch kolách MajstrovstievSlovenska, na ktorých sa SCREAM nominovalna európske a svetové súťaže, nasledovalareťaz zahraničných vystúpení.Zúčastnili sme sa Majstrovstvách Európya sveta v júni v srbskom Belehrade,v októbri v nemeckých Brémacha v maďarskom Dunajvárossi a v decembriv Martine. Úspešná reprezentácia v zahraničípriniesla titul Majster sveta v disco-dance skupina v junioroch, titul vicemajstrasveta získala Natália Blahová v disco-dance ženy – HVK a dve tretie miesta priniesladisco-dance skupina HVK.Vianočným koncertom uzavieramespolu s tanečným odborom Základnejumeleckej školy náš ďalší ročník, v ktoromsme sa tešili všetkým úspechom, každémupotlesku, ktorý patrí nielen tanečníkom, aleaj vedúcim a choreografom manželomAntálkovcom, a všetkým tým, ktorí násv priebehu roka podporili a povzbudili.K.V.Ďakujeme klientomza spoluprácuv roku 2002 a prajemeúspešné vykročeniedo roku 2003PKB, a.s. pobočka SenicaNovinka v cestovaní MHDČipové karty ...(dokončenie zo str. 1)Cestovanie s BČK je pre cestujúcehona prímestských linkách lacnejšie o 5 percenta na linkách MHD cca o 20 percentv porovnaní so základným cestovným."Od 1. januára 2003 sa teda môžemerozhodnúť – buď platiť cestovné naďalejvodičovi v hotovosti alebo používať bezkontaktnéčipové karty. Môžete námzhrnúť ich výhody?„Výhody zavedenia BČK sú najmä:- zľava pri obyčajnom cestovnom- ochrana peňazí pred stratou a odcudzením- zrýchlenie a zjednodušenie manipuláciepri platbe- odpadá manipulácia s mincami- ľubovoľné dopĺňanie čipovej kartyu vodičov- možnosť použitia na všetkých linkáchSAD Trnava"Vo vašich autobusoch sú už namontovanénové vybavovacie zariadenia,ktoré pozostávajú z centrálneho počítača,čítačky BČK a tlačiarne. Rozlišujetečipové karty pre zľavnené, časové cestovnéa pre bezplatnú jazdu?„Samozrejme, pre tieto uvedené možnostibudú čipové karty rozlíšené farebnea budú personifikované fotografiou.Cestujúci prikladá kartu tak, aby farebnérozlíšenie bolo viditeľné vodičovi.Dôležité je podotknúť, že BČK sú neprenosné.Pri kontrole treba vlastníctvo kartypreukázať ľubovoľným preukazom totožnosti,na ktorom je fotografia.Cestujúci bude mať v pamäti kartynahraný zvolený finančný obnos a z tejtozálohy môže čerpať pri bezhotovostnejplatbe za jednotlivé cesty, batožinu, psa.Pri priložení karty k čítaciemu zariadeniusa pri platnosti karty rozsvieti zelené svetloa z karty sa odčíta cena cestovného lístkapodľa zvoleného typu. V prípade, žekarta je neplatná, resp. nie je na nej dostatočnýfinančný obnos, rozsvieti sa červenésvetlo. Cestujúci je potom povinný zaplatiťvodičovi v hotovosti alebo si doplniťpeňažný obnos na kartu."Ako si môže cestujúci zadovážiť BČKa čo k tomu potrebuje?„Cestujúci si budú môcť kúpiť BČKv informačnej kancelárii na autobusovejstanici v Senici. Cena čipovej karty je 160Sk. Záujemca vyplní žiadanku a na overenieúdajov predloží doklad totožnosti(občiansky, žiacky preukaz, cestovný pas,rodný list, preukaz oprávňujúci na bezplatnúcestu... ). Čipovú kartu pre detimladšie ako 15 rokov môže vybaviť ichzákonný zástupca. Kartu pre manžela,manželku je možné vybaviť na základepredloženia ich občianskeho preukazu.Na vybavenie BČK pre zľavnené cestovnéje povinný žiadateľ predložiť fotografius rozmerom 3x4 cm."Predaj čipových kariet začnete 28.decembra na autobusovej stanici. Akývklad musí byť na karte?„Na výdajnom mieste sa budú čipovékarty nabíjať – čiže do ich pamäti sa budúnahrávať časové cestovné lístky aleboplniť elektronické peňaženky. Plnenieelektronických peňaženiek je možné ajpriamo u vodiča autobusu. Cestujúci musívložiť minimálne 100, najviac však 2 000Sk. Zavedením BČK sa doterajšie kupónovéčasové cestovné lístky (štvrťročné,mesačné) v MHD Senica od 1. januára2003 už nebudú predávať.“Čo robiť v prípade straty BČK?„Takúto udalosť treba nahlásiť čo najskôrna výdajnom mieste na autobusovejstanici, aby sa mohla karta zablokovať. Po10 dňoch od zablokovania bude zostatokznížený o manipulačný poplatok 10 Sk nazablokovanej karte a pripravený prehraťna novú čipovú kartu.“Zostane výška cestovného v MHD nadoterajšej úrovni?„Od 1. januára 2003 platí v MHDv Senici nový cenník cestovného, kdecena občianskeho cestovného lístka bude8 Sk a polovičného 4 Sk. Pri platení cestovnéhočipovou kartou bude cena občianskehocestovného 6,50 Sk a polovičnéhocestovného 3 Sk.“Ďakujeme za rozhovor.Viera BaroškováOkienko JDSČlenské príspevky vo výške 25 Sk narok 2003 budú vyberať členky výboru, prípadnena posedení alebo v Klube dôchodcovna Továrenskej ulici po Novom roku.Výročná členská schôdza bude v poslednomfebruárovom týždni. Pozvánky budúdoručené všetkým členom.Mestská organizácia Jednoty dôchodcovSlovenska pokračuje aj v ďalšomroku v poriadaní svojich tradičných posedenípri hudobnej produkcii. V novomroku sa takéto stretnutie uskutoční 16.januára o 15. hod. v hoteli Branč. Všetci,ktorí si chcú posedieť v spoločnosti svojichrovesníkov sú srdečne vítaní!Mária Slivková7


Mozaika z mestaPonuka CVČ na január- 30. 12. 2002, 11. 1. a 18. 1. 2003Lyžovačka a sánkovačka na VrbovciachOdchod o 9. hod. od CVČ, poplatok zaautobus 40 Sk, so sebou lyže, sánky, peniazena vlek, môžu ísť i rodiny s deťmi.Koná sa iba v prípade dobrých snehovýchpodmienok. Treba sa vopred prihlásiťv CVČ alebo na t. č. 651 3539.Mikuláš a stratenáVečernicaDetské tváričky boli plné očakávania.S napätím sledovali ako sa rozprávkový príbeho Mikulášovi a stratenej Večernicirozuzlí. Prítomnosť čertov na javiskuDomu kultúry najmä menších rozplakala,iní hrdinsky šepkali mamám a ockom, že saich neboja. Nadšene tlieskali, keď sa predsalen podarilo Večernicu nájsť, aby mohlasvietiť na cestu Mikulášovi, ktorý ako jeznáme, rozdáva darčeky všetkým dobrýmdeťom. Ten svoj príchod oznámil zvonenímzvončeka. Prv než začal nadeľovaťbalíčky, prítomní odmenili všetkých účinkujúcichveľkým potleskom, pretože predstaveniesa im páčilo. A my radi dodávame,že v ňom účinkovali:Deti: Magdaléna Trubanová, MichalKrálik, Detektívka Sherly: Patrícia Barkóci,Večernica: Nikoleta Luhová, Veterný kráľ:Ferdinand Jureňa, Mesačný kráľ: MichalKalman, Ľadová kráľovná: PetraGrimmová, Knieža pekiel: Ján Hyža, Čerti:Peter Karban, Ján Jozéfek, Adam Rojkovič,Michal Kopriva, Hviezdička: SimonaLuhová, Čertice, veterné dcéry a mliečnacesta: členky tanečnej skupiny Sonny junior,Vločky ľadovej kráľovnej: členkytanečnej skupiny Bambuľky, Veternádcéra: Andrea Furicová, Rozprávačka:Zuzka Pišťánková, Anjelici: Aďko Krišák,Gabika Pálková, Katka Ivančíková. Na prípravepredstavenia sa podieľali: kostýmy,masky, scéna: Mgr. Silvia Krišáková, EvaReháková, Katarína Tichá, ĽubicaGrimmová, svetlá: Mgr. Radovan Samek,pracovník MsKS, javisková technika:Andrej Harnúšek, Michal Kalman, zvuk:Maroš Slezák, Ján Vacula, autorky choreografií:Andy Jakubcová a Mgr. LenkaPlešová, scenár, dramaturgia, texty piesnía réžia: Danka Kopecká, produkcia:Centrum voľného času Senica, ZdenkaCigánková, riaditeľka CVČ.barMikuláš s anjelmi.8Umenie nepozná hraniceSenica a Základná umelecká školabola 18. novembra miestom ďalšiehostretnutia v rámci cezhraničnej spolupráces vedením Muzik – Hauptschule Dürnkrut,ktorého cieľom bolo upresnenie spoluprácena rakúskom projekte detského muzikáluOtokar. Jeho premiéra bude v máji2003 v Dolnom Rakúsku. Naši hostia sazúčastnili na koncerte tanečnej skupinyScream v Dome kultúry, aby videli úroveňnašich tanečníkov, ktorí budú v muzikáliOtokar vystupovať.Text a foto Štefan OrthSpolupráca na projekte muzikálu si vyžadujenejednu konzultáciu. Zľava Ing. J.Pláteník, Matthias Göttfert, riaditeľ rakúskejškoly, Gerhart Hasitzka, učiteľ a autormuzikálu a Milan Gál, riaditeľ ZUŠ Senica.K e r a m i k aJozefa SušienkuKto si prednedávnom nestihol pozrieťvýstavu keramiky známeho keramikáraJozefa Sušienku v senickej Záhorskej galérii,má príležitosť v neďalekej Skalici.V tamojšom Záhorskom múzeu je v spolupráciso senickou galériou až do 15. februára2003 sprístupnená jeho tvorba.barČas upratovania v nás(dokončenie zo str. 1)Či ponechať sa v neistote časov, opustení,bezvládni túlať sa bez cieľa? Kam?Kam teraz, keď vonku vládne zima a v dušichlad? Keď každý sa ponáhľa za svojímcieľom, kto je ešte v stave pochopiť vážnosťsvojho stavu?Silvestrovský večer je chvíľou stretnutiastarého a nového roka, poukazuje nám nanestálosť času, poukazuje nám na našuvlastnú nestálosť pominuteľnosť...I pri všetkej tejto pominuteľnosti námsvieti Betlehemská hviezda novou nádejou.Bola pri nás v minulosti, rozsvecuje nám prítomnosťa svieti nám do diaľav budúcnosti.Svetlo s nami zostane pri všetkej našejnestálosti, bezradnosti a neistote, v Ňommáme oporu i útechu do nových dní.Prajem vám Pánom Bohom požehnanýa pokoja plný nový rok, aby Božia prítomnosťbola so všetkými nami v každý čas.Peter MacaVýborná prezentáciaCantilenyNeskoro v noci 11. októbra pricestovaldo Herzogenbuchsee vo Švajčiarsku senickýspevácky súbor Cantilena. Hneď nadruhý deň Cantilena navštívila najkrajšiebarokové mesto vo Švajčiarsku Solothurn.Historickými uličkami sa jej členovia pohybovaliv spoločnosti dvoch sprievodkýň,ktoré vytrvalo vysvetľovali a vyčerpávajúcoodpovedali na všetky otázky. Potom navštíviliniekoľko miestnych kostolov, v ktorýchsi aj cvične zaspievali. Na záver bohatéhoprogramu si všetci zaspomínali pred najluxusnejšímhotelom La Curone na ťaženienajslávnejšieho dobyvateľa Napoleona,ktorý pri prechode z Francúzska doTalianska tento hotel navštívil a svoj účetnikdy nevyplatil.V podvečer v Herzogenbuchsee sav penzióne Scheidegg konal ich prvý koncertvo Švajčiarsku vôbec. Zúčastnilo saho okrem iných aj niekoľko vzácnychhostí. Hlavný organizátor koncertu a tiežkoordinátor družobnej spolupráce medziHerzogenbuchsee, Senicou a SkalicouPeter Horváth privítal Martu Dubayovú,charge d’ affaires SR vo Švajčiarsku, bývaléhošvajčiarskeho veľvyslanca naSlovensku Thomasa Wernlyhoa Jozefa Dvořáčka, prezidenta združeniaslovenských a českých spolkov vo Švajčiarsku.Koncert sa skutočne vydaril a na žiadosťpersonálu sa pri spoločnej večeriuskutočnili aj malé prídavky.Ďalší koncert sa uskutočnil v rímskokatolíckomkostole Herz Jesu. Slávnostnúsvätú omšu v nemčine celebroval farárVladimír Palkovič z farnosti Michakl.Bohoslužba bola sprevádzaná piesňaminášho súboru a ukončená asi 20 minútovouukážkou z ich bohatého repertoáru.Vystúpenie Cantileny vo Švajčiarskupod vedením dirigentky Viery Gálikovejbolo skutočne výbornou prezentáciou kultúrnejspolupráce medzi krajinou helvétskehokríža a Slovenskom. Turné Cantilenybolo ukončené recepciou v spoločenskomdome pri kostole Herz Jesu, ktorá sakonala za účasti hlavného sponzoraRoberta Fluryho. Pri slávnostnej rozlúčkeodovzdal P. Horváth pokladníčke súboruCantilena finačnú čiastku 810 CHFR akoodmenu za vystúpenie. Pobyt a nákladyhradil pen-súboru v Herzogenbuchseezión Scheidegg.P. H.Kedy do knižniceVýpožičné hodiny počas vianočnýcha novoročných sviatkov v Záhorskej knižnici:Otvorené:pondelok 23. 12., piatok 27. 12. a pondelok30. 12. vždy od 8. do 16. hod.štvrtok 2. 1. a piatok 3. 1. vždy od 8. do 18.hod.Zatvorené:od 24. do 26. 12, 28. 12., 31. 12.2002, 1. 1.,od 4. do 6. 1. 2003

More magazines by this user
Similar magazines