Views
3 years ago

1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...

1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...

1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI

ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanjaUVOD1. Koja su dva smjera građevinske tehnike?2. U koja dva mjerila se najčešće crtaju situacijski nacrti?3. Koju vrstu projekta i u kojem mjerilu treba priložiti za izdavanje Lokacijske dozvole?4. Koju vrstu projekta i u kojem mjerilu treba priložiti za izdavanje Građevinske dozvole?5. U kojem mjerilu se crtaju instalacijski projekti?6. U kojem se mjerilu crta Izvedbeni projekt?7. Koja je uloga konstruktivnih ili nosivih elemenata u zgradi?8. Koji su glavni nosivi elementi u zgradama? (nabroj barem tri)9. Koja su tri osnovna konstruktivna sustava u zgradama?ZIDOVI10. Koja je definicija zidova?11. Prema koja četiri kriterija možemo podijeliti zidove?ZIDOVI I STUPOVI OD OPEKE12. Što je to vez opeke?13. Kako nazivamo način slaganja opeka u zidu po određenim pravilima?14. Od kojeg materijala se proizvodi opeka?15. Koja su dva osnovna tipa peći za proizvodnju opeke?16. Što je to marka opeke (MO)?17. Koje su dimenzije normalne opeke?18. Punom opekom smatramo i onu koja ima šupljine do koliko postotaka?19. Koliko je opeka normalnog formata potrebno za zidanje 1m³ zida?20. Da li veću nosivost imaju opekarski blokovi sa horizontalnim ili sa vertikalnim šupljinama?21. Od kakvog materijala se proizvode porolit ploče?22. Čemu služi radijalna opeka?23. Što je to mort (malter)?24. Koja je razlika između zračnih i hidrauličnih veziva?25. Za što nam služi mort u graditeljstvu?26. Koje su tri glavne vrste mortova za zidanje?27. Od kojih sastojaka i u kojim omjerima se spravlja produžni mort?28. Za što se koristi produžni mort?29. Pored vapnenog, produžnog i cementnog morta koje još vrste mortova postoje?30. Koja je glavna karakteristika šamotnog morta?31. Za zidanje kojih elemenata se koristi šamotni mort?32. Što je to uzdužnjak ili dužnjak?33. Što je to vežnjak?34. Koja su četiri opća pravila za vez opeka?35. Koje su debljine pregradnih zidova od normalne opeke?36. Navedi barem četiri različite debljine nosivih zidova od normalne opeke!37. Koliko centimetara iznosi modul opeke?38. Kolika je debljina zida na kant ili zida od četvrt opeke?1

ljudska prava, demokratija i – nasilje - Helsinki Committee for ...
Gubljenje lepe linije u trudnoći Dolazak bebe na svet ... - Bebin izbor
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
Ispitna pitanja Uvod u filozofiju I kriticko misljenje 2010/2011 ...
ELEKTROTEHNIKA – ispitna pitanja
Ispitna pitanja - psihološka medicina.pages
REVIZIJA Ispitna pitanja ISPITNA PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA ...
Ispitna pitanja iz Osnova hemije I grupa pitanja 1. Hijerarhija ...
ISPITNA PITANJA ZA PREDMET TEHNIČKI PROPISI I ...
TIPIČNA ISPITNA PITANJA ZA KINEZIOLOŠKU METODIKU U ...
Ispitna pitanja možete preuzeti u pdf formatu
Ispitna pitanja - Ekonomski fakultet Subotica
ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA „ELEKTRONSKA TRGOVINA“ 1 ...
Fakultet političkih nauka Uvod u političku teoriju Ispitna pitanja za ...
Ispitna pitanja - Uvod u e-biznis - Visoka poslovna Å¡kola strukovnih ...
Elementarna, obavezna i sva ispitna pitanja PEK 2005/2006 - LEDA
Ispitna pitanja iz kolegija OSNOVE TEHNOLOGIJE PROMETA
UZGOJ I NEGA LOVNE DIVLJAÄŒI Ispitna pitanja
Regionalna geografija sveta 1 - ispitna pitanja
ISPITNA PITANJA PREDMET – HIRURGIJA I NEGA HIRURŠKIH ...
ISPITNA PITANJA IZ URBANE/RURALNE ANALIZE I ...
ISPITNA PITANJA IZ MEDJUNARODNIH EKONOMSKIH ODNOSA 1 ...
Ispitna pitanja za stjecanje naziva Speleolog - Hrvatski planinarski ...
Ispitna pitanja za odseke Vocarstvo i vinogradarstvo i Hortikultura
ISPITNA PITANJA IZ MATEMATIKE II 1. Neodredjeni integral ...
Ispitna pitanja - Ekonomski fakultet Subotica - Univerzitet u Novom ...
GEOMETRIJA 1. Uvod in Evklidovi Elementi - Pedagoška fakulteta
ISPITNA PITANJA Iz predmeta Internet servisi – 2010. 1. Definicija ...