03.09.2016 Views

Részvételi Ifjúságkutatás Módszertana

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ifjúságkutatás

dszerei

A részvételi ifjúságkutatás módszerei

Módszertani tananyag fejlesztése a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001

„Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása” projekt keretében

Szerkesztette:

Horváth Kata és Oblath Márton

2015


TARTALOM

ELŐSZÓ ............................................................................................................ 4

I. BEVEZETÉS (Oblath Márton) ............................................................................................................... 6

A megközelítés: művészetalapú részvételi ifjúságkutatás ...................................................... 6

A részvételi akciókutatás (PAR) ....................................................................................................................... 6

A művészetalapú kutatás (ABR) ...................................................................................................................... 8

Érvényességigények a művészetalapú részvételi ifjúságkutatás eljárásaiban .............. 10

A részvételi akciókutatás érvényességigényei ......................................................................................... 11

A művészetalapú kutatás érvényességigényei ......................................................................................... 13

A fejlesztési folyamat és a kötet felépítése ................................................................................. 15

A műhelymunkák megtervezésének szempontjai ................................................................................... 16

A műhelymunkák folyamatelemzésének szempontjai ........................................................................... 17

Irodalom .................................................................................................................................................... 18

II. A KVALITATÍV IFJÚSÁGKUTATÁS BEVETT MÓDSZEREI ......................................................... 21

1. fejezet: Etnográfiai terepmunka gyerekek és fiatalok között (Horváth Kata) .......... 22

1.1. Gyerekek etnográfiája és az antropológiai megismerés ............................................................. 22

1.2. Résztvevő megfigyelés a fiatalok körében ....................................................................................... 24

Irodalom ................................................................................................................................................................. 26

2. fejezet: Négyszemközti interjú (Oblath Márton-Horváth Lili) ......................................... 29

2.1. Aktív beszélgetés gyerekekkel .............................................................................................................. 29

2.2. A négyszemközti interjú megtervezése, felépítése ....................................................................... 30

2.3. Kérdezéstechnika és a kérdező szerepe ............................................................................................ 31

2.4. Kreatív gondolkodást ösztönző technikák ........................................................................................ 32

2.5. Etikai kérdések ........................................................................................................................................... 35

Irodalom ................................................................................................................................................................. 36

3. fejezet: Csoportinterjú gyerekekkel és fiatalokkal (Oblath Márton) ............................. 38

3.1. Csoportos beszélgetés serdülőkkel ..................................................................................................... 38

3.2. A csoportinterjú megtervezése, felépítése ....................................................................................... 39

3.3. Kérdezéstechnika és a moderátor szerepe....................................................................................... 41

3.4. Kreatív gondolkodást ösztönző technikák ........................................................................................ 42

3.5. Etikai kérdések ........................................................................................................................................... 44

Irodalom ................................................................................................................................................................. 45

4. fejezet: A kollaboratív tervezés (Oblath Márton) ................................................................. 47

4.1. A kollaboratív tervezés előfeltevései .................................................................................................. 47

4.2. A kollaboratív tervezés gyakorlata ...................................................................................................... 48

Irodalom ................................................................................................................................................................. 51

III. EGYÉNI KREATÍV ALKOTÁST SEGÍTŐ RÉSZVÉTELI ELJÁRÁSOK ....................................... 52

5. fejezet: A fotóhang (Oblath Márton-Csoszó Gabriella) ...................................................... 53

5.1. A fotóhang mint részvételi kutatási módszer .................................................................................. 53

5.2. Egy műhelymunka megtervezése: fotóhang a Belső-Erzsébetvárosban élő roma

fiatalokkal ............................................................................................................................................................... 58

5.3. A műhelymunka tapasztalatai ............................................................................................................... 61

Irodalom ................................................................................................................................................................. 77

6. fejezet: A digitális történetmesélés (Lanszki Anita-Horváth Kata) ............................... 79

6.1. A digitális történetmesélés mint részvételi kutatási módszer ................................................... 79

6.2. Egy műhelymunka megtervezése: kistelepülésen élő roma fiatalok „sorsfordító

eseményei” ............................................................................................................................................................ 84

6.3. A műhelymunka tapasztalatai ............................................................................................................... 89

Irodalom ............................................................................................................................................................... 100

2


7. fejezet: A részvételi poétika (Horváth Kata-Csobánka Zsuzsa Emese) .................... 103

7.1. A részvételi poétika mint kutatási módszer ................................................................................... 103

7.2. Egy műhelymunka megtervezése: az „apolitikusság” vizsgálata fővárosi gimnazistákkal

................................................................................................................................................................................. 106

7.3. A műhelymunka tapasztalatai ............................................................................................................. 110

Irodalom ............................................................................................................................................................... 125

IV. DRÁMAALAPÚ CSOPORTOS RÉSZVÉTELI ELJÁRÁSOK ......................................................... 128

8. fejezet: A szociodráma (Horváth Kata-Teszáry Judith) ................................................... 129

8.1. A szociodráma mint részvételi kutatási módszer ......................................................................... 129

8.2. Egy műhelymunka megtervezése: a „jövőkép” vizsgálata hátrányos helyzetű, roma

középiskolásokkal ............................................................................................................................................. 133

8.3. A módszertani fejlesztés tapasztalatai ............................................................................................. 139

Irodalom ............................................................................................................................................................... 156

9. fejezet: A fórumszínház (Oblath Márton-Takács Gábor-Pados Eszter) ..................... 159

9.1. A fórumszínház mint részvételi kutatási módszer ....................................................................... 159

9.2. Egy műhelymunka megtervezése: Elnyomottak színháza fiatal fogvatartottakkal ......... 164

9.3. A fejlesztési folyamat tapasztalatai................................................................................................... 166

Irodalom ............................................................................................................................................................... 175

10. fejezet: A részvételi játéképítés (Kerényi Szabina-Bedő Viktor-Horváth Kata) .. 177

10.1. A részvételi játéképítés mint kutatási módszer ......................................................................... 177

10.2. Egy műhelymunka megtervezése: lakótelepi hátrányos helyzetű fiatalok kisközösségi

normáinak vizsgálata ....................................................................................................................................... 180

10.3. A módszertani fejlesztés tapasztalatai .......................................................................................... 184

Irodalom ............................................................................................................................................................... 194

V. MELLÉKLETEK ....................................................................................................................................... 196

Fotóhang (vezérfonal)........................................................................................................................ 196

Digitális történetmesélés (vezérfonal) ......................................................................................... 201

Részvételi poétika (vezérfonal) ...................................................................................................... 205

Szociodráma (vezérfonal) ................................................................................................................ 211

Fórum színház (vezérfonal) ............................................................................................................. 214

Részvételi játéképítés (vezérfonal) ............................................................................................... 218

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!