Views
2 years ago

qronika+37a(168)

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi eqskluzivi qveynis krizissac gamodis samSabaTobiT N37 (168) 18.10 10.201 .2016 fasi 2 lari soso hqvia! gv. 7 yofili partizanis skandaluri aRiareba irakli RaribaSvilisa da laSa nacvliSvilis sagangebo davaleba gv. 2 zaza xatiaSvili: `ivaniSvilma mSvidi arCevnebi Caatara da mSvidad `damarxa~ politikuri speqtri!~ gv. 4 giorgi baramiZe: `ivaniSvilis xelSi sakonstitucio umravlesoba qveynisTvis didi safrTxea~ gv. 14 N37(168) 18.10-24.10.2016 w. dimitri xundaZe: `ar aris gamoricxuli davfiqrde, miRirs Tu ara parlamentSi Sesvla~ gv. 8 levan berZeniSvili: `ara mgonia `qarTul ocnebas~ usufaSvilis dari kadri hyavdes parlamentis Tavmjdomared~ gv. 11 1