Central Food Hall Brochure #49-50

CFRDMKD

• WINTER • HOLIDAY

GRAB SOME OF THE BEST INGREDIENTS

AND CREATE YOUR FAVOURITE DISHES TO CELEBRATE

SPECIAL TIME OF THE YEAR WITH THOSE YOU HOLD DEAREST.

เนรมิตเมนูจานโปรดสำหรับชวงเวลาแหงความสุขดวยหลากหลายรสชาติความอรอย

ที่คัดสรรมาเพอคุณและครอบครัวโดยเฉพาะ

79 65

329 279 WAITROSE

WAITROSE

CHRISTMAS

คุกกี้เคลือบช็อกโกแลต 300 กรัม

ช็อกโกแลตนม

Lebkuchen Cookies

40 กรัม

Milk Chocolate Lollies

520 498

LUDWIG

MAUXION PRALINESS

ช็อกโกแลตมาชองพราลีน

แกรนดซีเล็คชั่น

รวมรส 600 กรัม

Chocolate

499 425

WAITROSE

CHRISTMAS

พาเนตโทเน 500 กรัม

Panettone

339 289

WAITROSE

ESSENTIAL

คริสตมาสพุดติ้ง

รสเชอรรี่ 454 กรัม

Christmas Cherry

Pudding

139 115

PUKKA PIES

พายไสไกผสมเห็ด

แชแข็ง 226 กรัม

Chicken

& Mushroom Pie

178 165

RITTER SPORT

ช็อกโกแลต

ช็อกโกเวอรเฟล

176 กรัม

Schowurfel

Chocolate

Holiday Taste

499 469

PEZ RACING

ลูกอมรสผลไมรวมรส

68 กรัม

Fruit Flavoured Candy

149 125

129 109

159 135

ESSENTIAL

CARREFOUR

WAITROSE

เห็ดแชมปญอง

WAITROSE

แชแข็ง 1 กก.

มิ้นทมีทเทรดดิชั่นนอล

ซอสแคนเบอรรี่

Frozen

410 กรัม

305 กรัม

Champignons

Mincemeat

Cranberry Sauce

390 249

PEPPA PIG

คุกกี้รสนมบัสทิน 100 กรัม

Milk Cookie Bus Tin

79 75

MEIJI MELTYKISS

ช็อกโกแลตฟรุตตี้สตรอเบอรรี่โกโก 33 กรัม

Chocolate

265 225

JULES DESTROOPER

บิสกิตรสเนยผสมอัลมอนด

และเวเฟอร 150 กรัม

Butter Biscuits

525 483

WERNLI

บิสกิตรวมรส 425 กรัม

Assorted Biscuits

3,200

2,999

FERRERO

ROCHER

ช็อกโกแลตนม

ผสมเกล็ดเฮเซลนัท

สอดไสครีมและเฮเซลนัท

1,200 กรัม

Chocolate

222 209

DANESITA

คุกกี้บัตเตอร 454 กรัม

Butter Cookies

295 285

MY LITTLE PONY

คุกกี้บัตเตอรร สรวม 454 กรัม

Butter Cookies

200 180

SQUEZ’N’ BITES

เยลลี่รวมรส 975 กรัม

Assorted Jelly

79 70

DEA

ซอสพริก 120 กรัม

Harissa Hot Sauce

2 *We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice. / *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


29 Nov - 12 Dec 2017

TER HOLIDAY • •

Finest Ingredients

219 209

LAMB WESTON

มันฝรั่งวาฟเฟลคัท

แชแข็ง 1 กก.

Frozen

Waffle Cut Fries

261 230

PERFECT

ITALIANO

มอสซาเรลลา

ชีสขูดเสน 250 กรัม

Shredded

Mozzarella Cheese

189 175

RUTHERFORD

& MEYER

ควินซฟรุตเพสท

120 กรัม

Quince Fruit Paste

113 109

KRAFT STOVE TOP

ขนมปงกรอบปรุงรส

สำเร็จรสสมุนไพร

สำหรับไกงวง 170 กรัม

Savoury Herbs

Stuffing Mix

239 179

ELLE & VIRE

วิปปงครีม 499 กรัม

Whipping Cream

109 98

BULLA

ครีมชนิดเขมขน

300 มล.

Thickened Cream

126 108

55 49

GRAVOX

SPC

ซอสสมูทแอปเปล

ผงทำซอสเปปเปอร

375 กรัม

29 กรัม

Smooth Apple Sauce

Pepper Sauce

155 115

WILDERNESS

บลูเบอรรี่สำหรับทำพาย

และท็อปปง 595 กรัม

Blueberry Filling

& Topping

122 99

STREAMLINE

แยมสตรอเบอรรี่

340 กรัม

Strawberry Jam

525 490

LANGNESE

น้ำผึ้งไวทมายด

แอนดครีมมี่

500 กรัม

White Honey

167 162

EQUAL

วัตถุใหความหวาน

แทนน้ำตาล

1 กรัม แพค 100 ซอง

Artificial Sweetener

Perfect Treats

299 289

NESCAFE GOLD

กิฟทเซตกาแฟ

ปรุงสำเร็จชนิดผง

200 กรัม

Instant Coffee

1,200

1,112

GUYLIAN

ช็อกโกแลตรูปหอย 1 กก.

Chocolate

129 116

M&M

ช็อกโกแลต 100 กรัม

Chocolate

329 293

SARA LEE

เลมอนครันซี่ชีสเคกแชแข็ง 485 กรัม

Frozen Lemon

Crunchy Cheese

989 919

LANGNESE

กิฟทเซตน้ำผึ้ง

Honey Gift Set

359599

tub 2 tubs

HAAGEN DAZS

ไอศครีมรสแมคคาเดเมียนัท 392 กรัม

Macadamia Ice Cream

84 69

TOBLERONE

ช็อกโกแลตนม 100 กรัม

Milk Chocolate

For cooking inspirations, news updates, imported products and various more, visit www.centralfoodhall.com

349 247

DAVIDOFF

กาแฟสำเร็จรูป

ดารกโรสต

100 กรัม

Instant Coffee

3


29 Nov - 12 Dec 2017

• FRESH IN SEASON •

159 149

JAPANESE MELON / KG.

แตงญี่ปุน / กก.

79 69

HAWAIIAN PAPAYA / KG.

มะละกอฮาวาย / กก.

199139 139

BLUEBERRY 125 G. / PACK

บลูเบอรรี่ 125 กรัม / แพค

95 85

AVOCADO / EACH

อะโวคาโด / ผล

39 35

ORGANIC ROSALYNN APPLE / EACH

แอปเปลโรสลินออรแกนิค / ผล

Not only are blueberries delicious,

they are one of the most antioxidant rich foods in the world.

The benefits of blueberries are to the full body and

are not restricted to specific organs. Truly a super fruit!

บลูเบอรรี่ เปนหนึ่งในผลไมที่มีสารตานอนุมูลอิสระมากที่สุดในโลก

ซึ่งชวยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

อีกทั้งมีสวนชวยในเรองความจำ ชวยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

• FROM THE OVEN •

39 35

WALNUT RAISIN

CREAM CHEESE BUN / PC.

ขนมปงวอลนัทลูกเกดครีมชีส / ชิ้น

39

CHEESE FRANKFURT BUN / PC.

ขนมปงชีสแฟรงคเฟรท / ชิ้น

29

TARO PIE / PC.

พายเผือก / ชิ้น

49 39

MULTIGRAIN

BAGUETTE

BAGUETTE / PC.

ขนมปงมัลติเกรนบาแก็ต / ชิ้น

The combination of malt and oat cereal grains,

sunflower seeds, flaxseeds, sesame seeds and wheat flour

gives the bread a tasty crunch and great health benefits.

ทำจากแปงที่มีสวนผสมของรำขาวสาลี จมูกขาวสาลี เมล็ดทานตะวัน

เมล็ดงาดำ เมล็ดงาขาว จึงไดเนื้อขนมปงนุมอรอยและเนื้อสัมผัสจากมัลติเกรน

ที่อุดมดวยประโยชนตอสุขภาพ

6 *We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice. / *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


29 Nov - 12 Dec 2017

• • MEAT && SEAFOOD • •

2,190 1,990

2,450

330 290 2,190

PREMIUM AUSTRALIAN AUSTRALIAN GRAIN FED ANGUS

MY CHOICE

หมุสามชั้นเนเชอรัล / กก.

LAMB CUTLET / KG.

RIB EYE / KG.

Natural Pork Belly / kg. สันนอกแกะติดซี่โครงออสเตรเลีย / กก. สันแหลมออสเตรเลียขุน / กก.

190 169

HYGIENIC CHICKEN MIDDLE WING / KG.

ปกกลางไกอนามัย / กก.

Certified by Department of Livestock Development

Except: Central Chidlom, Central Fastival EastVille

and CentralPlaza Bangna

1,690 1,590

259 249

FRESH NORWEGIAN FJORD TROUT FILLET/ KG.

ปลาฟยอรดเทราทสดแล / กก.

259 249

BLACK POMFRET ( 300-400 G. / EACH ) / KG.

ปลาจะละเม็ดดำ ( 300-400 กรัม / ตัว ) / กก.

Except : Central Chidlom, Central Fastival EastVille

and CentralPlaza Bangna

319 299

WHITE SHRIMP / KG. (60-70 PCS. / KG.)

กุงขาว / กก. (60-70 ตัว / กก. )

Except: Central Chidlom, Central Fastival EastVille

and CentralPlaza Bangna

• NATURAL ORGANIC LIFESTYLE •

310 270

HEALTHY MATE

น้ำสมสายชูหมักจาก

แอปเปลออรแกนิค

500 มล.

Raw Organic

Apple Cider Vinegar

Fermented in wood barrel to preserve “Mother” – thin,

nourishing celluloses – and natural enzymes in its liquid,

this raw-organic is unfiltered and free from any additives,

making it a multi-purpose health booster.

น้ำสมสายชูที่ผานกระบวนการหมักตามธรรมชาติในถังไมโอค

โดยไมผานการกรองและปราศจากสารปรุงแตง จึงรักษาเสนใยที่อุดมดวยไฟเบอร

สารอาหารและเอนไซมจากธรรมชาติซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพ

109 99 315 299

KIKKOMAN

VEJCHAPONG

นมถั่วเหลืองออรแกนิคสูตรน้ำตาลนอย 946 มล.

น้ำผึ้ง 760 ซีซี.

Organic Unsweetened Soy Milk

Honey

For cooking inspirations, news updates, imported products and various more, visit www.centralfoodhall.com

7


29 Nov - 12 Dec 2017

• OUR EXCLUSIVES •

129 115

DON

แฮมเนื้อขาหมูสไตลอังกฤษ, แฮมเนื้อขาหมูรมควัน,

แฮมเนื้อขาหมูอบน้ำผึ้ง 100 กรัม

English Style Shaved Leg Ham,

Double Smoked Shaved Leg Ham,

Honey Roasted Shaved Leg Ham

199 179

DON

ชอรตคัทไรดเลสเบคอน 220 กรัม

Short Cut Rindless Bacon

179 169

STUHRK

ไขปลาลัมปฟชดำ 50 กรัม

Black Lumpfish Caviar

979 899

STUHRK

คาเวียรแซลมอน 100 กรัม

Salmon Caviar

89 75

MUNCH RIGHTS

ขาวโพดอบกรอบรสชีส

และซาวรครีม 99 กรัม

Veggie Puffs

149 129

TERRA

ผักทอดกรอบรสสมุนไพร

และเลมอน 141 กรัม

Vegetable Chips

179 149

SHEILA G’S

บราวนี่บริลเทิลรสช็อกโกแลตชิพ

และมิ้นท 142 กรัม

Brownie Brittle

149 129

HERR’S

ขาวโพดอบกรอบ

รสเนยแข็ง

198.5 กรัม

Cheese Curls

179 159

COOKIE POP

ปอปคอรน

รสช็อกโกแลตชิพ 170 กรัม

Chocolate Chip Popcorn

89 75

NATURE’S FIELD

ถั่วแมคคาเดเมีย 40 กรัม

Macadamia Nuts

8 *We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice. / *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


29 Nov - 12 Dec 2017

• BEST OF IMPORTS •

42

22 18

27

199149 LIGO

NESTEA

LOACKER

มันฝรั่งทอดกรอบ

ชาสำเร็จรูป 85 กรัม

เวเฟอรสอดไสครีมเฮเซลนัท 45 กรัม

รสออริจินัล 110 กรัม

Instant Tea

Hazelnut Wafers

Potato Crisps

20

VOIZ

วาฟเฟลคริพ

รสบัตเตอร 30 กรัม

Butter Waffles

179

OCEAN SPRAY

แครนเบอรรี่อบแหง

รสออริจินัล 142 กรัม

Dried Cranberries

45 35

FERRERO ROCHER

ช็อกโกแลต 37.5 กรัม

Chocolate

• OUR OWN BRAND •

399 359

MY CHOICE

แตงญี่ปุนเนื้อเขียวพรีเมี่ยม

Premium Grade Japanese Green Melon

175 159

MY CHOICE

เนื้อกามปูติดกาม 150 กรัม

Claws of Crab

214169

MY CHOICE

มันฝรั่งเสนใหญแชแข็ง, เสนเล็กชูสตริง 2 กก.

Frozen French Fries

699

MY CHOICE

เครองดมรังนกสำเร็จรูป 75 มล. แพค 6 ขวด

Bird’s Nest Beverage

72 55

MY CHOICE

น้ำแร 500 มล. แพค 12 ขวด

Mineral Water

www.tops.co.th Your supermarket is at your fingertip.

62 55

SMARTER

กระดาษชำระ

ชนิดไรแกน

แพค 10 มวน

Roll Tissue

9


29 Nov - 12 Dec 2017

• EVERYONE’S FAVOURITES •

25

CHAO JUK

พุดดิ้งมะพราวออน 110 กรัม

Young Coconut Pudding

30 25

ASIAN

น้ำสมุนไพร 250 มล.

Herbal Drink

42 39

BETAGEN

นมเปรี้ยวพรอมดม 700 ซีซี

Drinking Yoghurt

91.75 87

CHOKCHAI FARM

นมพาสเจอรไรส 2 ลิตร

Pasteurised Plain Milk

59

BUCHER

โทสตเบคอน 105 กรัม

Toasted Bacon

59

BANGKOK HAM

บาโลนาพริก, บาโลนา 135 กรัม

Bologna

120

UMI AJI

ปูอัด 250 กรัม

Crab Sticks

115

SURAPON FOODS

ทอดมันกุง 180 กรัม

Shrimp Cake

49

BANGKOK RANCH

ขาวราดสตูวเปด 310 กรัม

Ready Meal

75129

pack

129

CP

2 packs

สปาเก็ตตี้ไกสับ 250 กรัม, คารโบนารา,

ไกซอสเห็ด 220 กรัม

Ready Meal

85 79

AJINOMOTO

เกี๊ยวซา 180 กรัม

Gyoza

70 65

BAAN PAI

หมูหยองกรอบ 70 กรัม

Crispy Shredded Pork

10 *We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice. / *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


29 Nov - 12 Dec 2017

• THAI FAVOURITES •

169 149

MY CHOICE THAI

ทุเรียนกวน 100 กรัม แพค 3 แทง

Monthong Durian Paste

109 99

MY CHOICE THAI

ขาวหอมมะลิออรแกนิค

100% 1 กก.

100% Organic

Jasmine Rice

359 299

MY CHOICE THAI

มะขามแกะเมล็ด 450 กรัม

Dried Seedless Tamarind

179 169

MY CHOICE THAI

ทุเรียนกรอบ 100 กรัม

Crispy Durian Chips

350 299

MY CHOICE THAI

น้ำมันมะพราวธรรมชาติ 500 มล.

Virgin Coconut Oil

Made from Thai organic coconuts,

cold-pressed to preserve its natural qualities and

nutrients – suitable for cooking, skin care and hair care.

ผลิตจากมะพราวเกษตรอินทรียของประเทศไทย

ผานการสกัดเย็นเพอคงคุณคาและสารอาหาร

เหมาะทั้งประกอบอาหารหรือบำรุงผิวพรรณและเสนผม

www.tops.co.th Your supermarket is at your fingertip.

11


12

A Joyful Bliss for that Special

Receive more so you can give more with Central Food Hall

gift vouchers up to 35% or on-top cash back

เงอนไขการรับสวนลดเงินสด หรือ บัตรของขวัญรวมสูงสุด 35% หรือรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 18%

Spent / Receipt

5,000 - 9,999 Baht

10,000 - 49,999 Baht

50,000 - 199,999 Baht

200,000 - 499,999 Baht

500,000 – 1,999,999 Baht

2,000,000 Baht or more

New Year’s gift baskets shown in our catalogue.

*The purchase price will be calculated on net price after deducting discounts.

All purchase of gift baskets and items in the catalogue do NOT apply

are not participating in the redemption program of gift vouchers

Get 0% Payment Plan

Get a 3-month 0% Payment Plan

when purchasing gift baskets

at 5,000 Baht minimum.

** Using rewards points, receiving cash back, and 0% payment plan for up

Choose either

% Cash Discount or Gift Vouchers

5%

10%

13%

17%

21%

22%

Every 10,000 Baht purchase

Get 1,100 Baht (11%)

Every 50,000 Baht purchase

Get 7,000 Baht (14%)

Every 200,000 Baht purchase

Get 36,000 Baht (18%)

500,000 Baht minimum purchase

Get 110,000 Baht (22%)

2,000,000 Baht minimum purchase

Get 460,000 Baht (23%)

Get On-top Cash Back up to 18%

Spent / Sales slip

(calculated after deducting all discounts) Cash Back up to 16% Cash Back up to 7%

10,000 - 49,999 Baht

50,000 - 99,999 Baht

100,000 - 199,999 Baht

200,000 - 499,999 Baht

500,000 Baht or more

Special!

Redeem rewards points

equivalent to the purchase amount

10,000 Baht minimum purchase

Get 200 Baht cash back (+2%)

50,000 Baht minimum purchase

Get 1,500 Baht cash back (+3%)

100,000 Baht minimum purchase

Get 3,000 Baht cash back (+3%)

200,000 Baht minimum purchase

Get 7,000 Baht cash back (+3.5%)

500,000 Baht minimum purchase

Get 20,000 Baht cash back (+4%)

Limit cash back to 20,000 Baht per primary card account

throughout the promotion.

Get cash back 12%

Limit cash back to 72,000 Baht per primary card account

throughout the promotion.

12,000 Baht purchase

Get 280 Baht cash back (+2.3%)

50,000 Baht purchase

Get 1,600 Baht cash back (+3.2%)

100,000 Baht purchase

Get 3,400 Baht cash back (+3.4%)

200,000 Baht purchase

Get 8,200 Baht cash back (+4.1%)

500,000 Baht minimum purchase

Get 35,000 Baht cash back (+7%)

Limit cash back to 35,000 Baht per

primary card account throughout the promotion.

Get a 3-month 0% Payment Plan

when purchasing gift baskets

at 1,000 Baht minimum.

Instantly call TMB Contact Center 1558 to confirm the installment plans or TMB Touch.

for to 3 months are under the terms and conditions of each credit card. Contact the store for further

information.


Someone

this holiday season. Select a discount,

up to 18% to enjoy when you purchase Central Food Hall

เงอนไขการรับสวนลดเงินสด หรือ บัตรของขวัญรวมสูงสุด 35% หรือรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 18%

to The 1 Card accumulation program and customised gift baskets

up to 35% and on-top cash back up to 18%.

Additional gift voucher(s)

up to 35% with payment using

Total maximum gift vouchers

when purchasing through credit cards

Every 10,000 Baht purchase

Get 200 Baht gift voucher (+2%)

Every 50,000 Baht purchase

Get 1,500 Baht gift voucher (+3%)

Every 200,000 Baht purchase

Get 8,000 Baht gift voucher (+4%)

500,000 Baht minimum purchase

Get 35,000 Baht gift voucher (+7%)

2,000,000 Baht minimum purchase

Get 240,000 Baht gift voucher (+12%)

Limit gift voucher redemption to 240,000 Baht per primary card account.

Register via SMS to get cash back

13%

17%

22%

29%

35%

Cash Back up to 13% Cash Back up to 3% Cash Back up to 18%

Every 10,000 Baht purchase per sales slip

Get 200 Baht cash back (+2%)

Every 50,000 Baht purchase per sales slip

Get 1,200 Baht cash back (+2.4%)

200,000 Baht minimum purchase per sales slip

Get 6,000 Baht cash back

Limit cash back to 6,000 Baht per person per day

and up to 12,000 Baht per person throughout the promotion.

(+3%)

Every 10,000 Baht

purchase per sales slip

Get cash back up to 300 Baht

(+3%)

Limit cash back up to 24,000 Baht

per group account per promotion.

Get cash back 10%

Get On-top Discount up to 12.5% when redeeming

equivalent to the purchase amount.

8 NOV 2017 – 9 JAN 2018

At all branches of Central Food Hall.

5,000 – 9,999 Baht purchase, get cash back 13%

10,000 – 99,999 Baht purchase, get cash back 15%

100,000 Baht minimum purchase, get cash back 18%

Limit rewards point redemption to 1,000,000 points per credit card number

throughout the promotion.

*Conditions apply.

points

13


LUXURIOUS TREASURES

( BASKET 1 ) 19,200 Baht

THE SUBLIME SELECTION

( BASKET 3 ) 6,790 Baht

A WORLD OF FLAVOURS

SWEET WONDERS

( BASKET 4 ) 5,990

Baht

( BASKET 6 ) 4,350 Baht

SWEET MEMORIES

( BASKET 10 ) 3,590 Baht

FESTIVE VARIETIES

( BASKET 11 ) 2,950 Baht

14


SEASON’S BLESSINGS

( BASKET 12 ) 2,850 Baht

FESTIVE GRANDEUR

( BASKET 13 ) 2,750 Baht

VALUABLE MOMENT

( BASKET 14 ) 2,550 Baht

SWEET PERFECTIONS

( BASKET 15 ) 2,350 Baht

ETERNAL DELUXE

( BASKET 16 ) 1,990 Baht

ENDLESS INDULGENCE

( BASKET 18 ) 1,490 Baht

Images shown are for advertising purposes only. / ภาพนี้มีการตกแตงเพิ่มเติมเพอใชในการโฆษณาเทานั้น

If you would like to include wine or spirits in your gift basket, kindly approach our sales staff who would be happy to assist you. / หากตองการสินคาสุราเพิ่มเติม กรุณาสอบถาม ณ จุดขาย

15


A

B

C

WORLD OF FRUITS

( FRUIT BASKET 2 ) 3,000 Baht

VALUE COOKIE

A. Brownie Cookies

คุกกี้บราวนี่ 350 กรัม

B. Chocolate Chip Crumble Cookies

คุกกี้ช็อกโกแลตชิพครัมเบิ้ล 350 กรัม

C. Assorted Butter Cookie

คุกกี้เนยนมรวมรส 500 กรัม

139.- 139.-

179.

KUNNA

Snacks Made Healthy

ชุดกลองของขวัญชุด 2

619 609.-

1,140

BRAND’S

( GIFT BASKET A )

9991,995

pack

2 packs

WHOLE ROAST NORWEGIAN

AURORA SALMON*

Herb Roasted Whole Norwegian Aurora Salmon

ปลาออโรราแซลมอนนอรเวยอบสมุนไพรทั้งตัว

3,990.-

* Please order to least 3 days in advace for Bangkok branches and 5 days for upcountry

at the seafood department of Central Food Hall where Thammachart Seafood in on offer./

กรุณาสั่งจองที่เคานเตอรรับบริการของรานคาธรรมาติซีฟูดที่เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล และท็อปส มารเก็ตสาขาในกรุงเทพ

สั่งของลวงหนา 3 วัน ตางจังหวัด 5 วัน

Roast Pork*,**

A. Pate / kg.

ตับบด / กก. 590.-

A

B

C

B. Pork Loin with Crispy Crackling / kg.

สันนอกหมูอบ / กก. 690.-

C. Pork Rack with Crispy Crackling / kg.

สันนอกหมูติดซี่โครงอบ / กก. 690.-

* Please order meat products at least 3 days in advance at the meat department. / กรุณาสั่งจองสินคากลุมเนื้อสัตวลวงหนาอยางนอย 3 วัน ที่แผนกเนื้อสัตว

** Only at participating branches. See store for more details. / มีจำหนายเฉพาะสาขาที่รวมรายการ และติดตามรายละเอียดที่สาขา

16


SHABU

SHABU PARTY SET C1*,**

Natural Pork & Australian Beef Set

(Pork Belly, Pork Loin, Pork Collar, Beef Striploin, Beef Rib Eye)

ชุดชาบูรวมมิตร หมูเนเชอรัลและเนื้อออสเตรเลีย (หมูสามชั้น 220 กรัม,

หมูสันนอก 220 กรัม, หมูสันคอ 220 กรัม, เนื้อสันนอก 150 กรัม,

เนื้อสันแหลม 150 กรัม)

629.-

SHABU SHABU PARTY SET A1*,**

Natural Pork Set (Pork Belly, Pork Loin, Pork Collar)

ชุดชาบูหมูเนเชอรัล (หมูสามชั้น 220 กรัม, หมูสันนอก 220 กรัม, หมูสันคอ 220 กรัม)

329.-

*Only at participating Central Food Hall and Tops market. /

มีจำหนายเฉพาะเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล และท็อปส มารเก็ตสาขาที่รวมรายการ

SHABU SHABU PARTY SET A2*,**

Pork Set (Pork Belly, Pork Loin, Pork Collar)

ชุดชาบูหมู (หมูสามชั้น 220 กรัม, หมูสันนอก 220 กรัม, หมูสันคอ 220 กรัม)

219.-

s

-

SHABU SHABU PARTY SET B1*,**

Beef Set (Striploin, Rib Eye, Knuckle)

ชุดชาบูเนื้อ (เนื้อสันนอก 220 กรัม,

เนื้อสันแหลม 220 กรัม, เนื้อมะพราว 220 กรัม)

419.-

SHABU SHABU PARTY SET B2*,**

Australian Beef Set (Striploin, Rib Eye, Lean Meat)

ชุดชาบูเนื้อออสเตรเลีย (เนื้อสันนอก 220 กรัม,

เนื้อสันแหลม 220 กรัม, เนื้อลวน 220 กรัม)

559.-

*Only at participating Central Food Hall.

มีจำหนายเฉพาะเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล สาขาที่รวมรายการ

*Please order meat products at least 3 days in advance at the meat department. /

กรุณาสั่งจองสินคากลุมเนื้อสัตวลวงหนาอยางนอย 3 วัน ที่แผนกเนื้อสัตว

** Only at participating branches. See store for more details. /

มีจำหนายเฉพาะสาขาที่รวมรายการ และติดตามรายละเอียดที่สาขา

A

B

Dry Aged Local Beef**

A. Bone-in Rib Eye / kg.

เนื้อสันแหลมติดกระดูก / กก. 1,290.-

B. T-bone / kg.

เนื้อทีโบน / กก. 1,290.-

Images shown are for advertising purposes only. / ภาพนี้มีการตกแตงเพิ่มเติมเพอใชในการโฆษณาเทานั้น

ภาพนี้มีการตกแตงเพิ่มเติมเพอใชในการโฆษณาเทานั้น

17


E

F

B

D

G

A

TASTE OF ITALY

A. Loison Panettoncino Classico Amarena Astucci 100 g.

ลอยซันพาเนตโทนซิโนคลาสิโคอามาเรนาอัสตุคซี่ 100 กรัม 130.-

B. Loison Panettoncino Classico Cioccolato Astucci 100 g.

ลอยซันพาเนตโทนซิโนคลาสิโคชิโอโคลาโตอัสตุคซี่ 100 กรัม 130.-

C. Loison Panettoncino Classico Astucci 100 g.

ลอยซันพาเนตโทนซิโนคลาสิโคอัสตุคซี่ 100 กรัม 130.-

D. Loison Panettone Classico Astucci 500 g.

ลอยซันพาเนตโทเนคลาสิโคอัสตุคซี่ 500 กรัม 360.-

C

H

E. Loison Zabaione Cream Pandoro 1,000 g.

ลอยซันซาไบโอเนครีมแพนโดโร 1,000 กรัม 1,180.-

F. Loison Pandoro Classico Astucci 1,000 g.

ลอยซันแพนโดโรคลาสิโคอัสตุคซี่ 1,000 กรัม 655.-

G. Loison Pandorino Classico Astucci 80 g.

ลอยซันแพนโดริโนคลาสิโคอัสตุคซี่ 80 กรัม 139.-

H. Loison Panettone Classico Latta Edition 750 g.

ลอยซันพาเนตโทเนคลาสิโคแลตตาเอดิชั่น 750 กรัม 1,230.-

B

A

C

LOACKER

A. Minis Italian Wafer Square Gift Box

เวเฟอรมินิสอิตาเลี่ยนสแควรกิฟทบอกซ 160 กรัม 139.-

B. Italian Wafer Gift Tin

เวเฟอรอิตาเลี่ยนกิฟททิน 180 กรัม 209.-

C. Season’s Greetings Wafer Gift Tin

เวเฟอรกิฟททิน 250 กรัม 179.-

B

PEZ & HARIBO

A. ฮาริโบกระเปาทราเวล 320 กรัม

Haribo Travel Suitcase 182.-

B. เพซลูกอมคาเรคเตอร XXL 119 กรัม

Pez Character Candy Roll Dispenser 565.-

C. เพซสกินกิฟททิน 51 กรัม

Pez Skin Gift Tin 469.-

D. เพซอีสเตอรเอก 17 กรัม

Pez Easter Egg 119.-

A

D

C

18


A

B

C

D

E

NESTLE KITKAT, MILO GIFT SET

A. Kitkat Chocolate Wafer Suitcase

คิทแคทเวเฟอรเคลือบช็อกโกแลตกลองกระเปา 204 กรัม 115.-

C. Milo Chocolate Bar Beetle Car

ไมโลช็อกโกแลตบารรถบีทเทิลคาร 30 กรัม 119.-

E. Kitkat Chocolate Wafer City Car

คิทแคทเวเฟอรเคลือบช็อกโกแลตซิตี้คาร 105 กรัม 59.-

F

B. Kitkat Chocolate Wafer Radio

คิทแคทเวเฟอรเคลือบช็อกโกแลตเรดิโอ 102 กรัม 149.-

D. Kitkat Chocolate Wafer Beetle Car

คิทแคทเวเฟอรเคลือบช็อกโกแลตบีทเทิลคาร 34 กรัม 119.-

F. Kitkat Chocolate Wafer Cassette Tape

คิทแคทเวเฟอรเคลือบช็อกโกแลตเทปคาสเซต 35 กรัม 69.-

137 DEGREES MILK SET

ชุดของขวัญนมยูเอชที 137 ดีกรี

• UHT

Almond Milk Original, Almond Milk Unsweetened,

Walnut Milk Original, Walnut Milk Matcha Green Tea,

Pistachio Milk Original and Pistachio Milk Double Chocolate

• นมยูเอชที 180 มล. แพค 3 กลอง 6 แพค (นมอัลมอนดสูตรดั้งเดิม,

นมอัลมอนดสูตรไมมีน้ำตาล, นมวอลนัทสูตรดั้งเดิม,

นมวอลนัทสูตรมัทฉะชาเขียว, นมพิสตาชิโอสูตรดั้งเดิม

และนมพิสตาชิโอสูตรดับเบิ้ลช็อกโกแลต)

467.-

NEW YEAR’S GREETING CARD

& GIFT WRAPS

A. Wrapping Paper

กระดาษของขวัญ

Starting Price / ราคาเริ่มตน 12.-

B. Ribbon

โบว

Starting Price / ราคาเริ่มตน 19.-

C. Sa Paper Bag

ถุงของขวัญกระดาษสา

Starting Price / ราคาเริ่มตน 16.-

D. Collapsible Gift Box

กลองของขวัญแบบพับ

Starting Price / ราคาเริ่มตน 35.-

E. New Year’s Card

การดอวยพรปใหม

Starting Price / ราคาเริ่มตน 45.-

A

E

B

C

D

Images shown are for advertising purposes only. / ภาพนี้มีการตกแตงเพิ่มเติมเพอใชในการโฆษณาเทานั้น

If you would like to include wine or spirits in your gift basket, kindly approach our sales staff who would be happy to assist you. / หากตองการสินคาสุราเพิ่มเติม กรุณาสอบถาม ณ จุดขาย

19


ON-TOP DISCOUNT

on promotional priced items

at the cashier with your

points.

แลกงายๆ จายถูกกวาราคาโปรฯ รวดเร็ว ทันใจ ลดไดทันทีที่แคชเชียร

เพยงใชคะแนน แลกเปนสวนลดสินคาตามรายการนี้

29 Nov - 12 Dec 2017

WALL’S TOP TEN

ไอศครีมรสวานิลลา, ช็อกโกแลต 57 กรัม

Ice Cream

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

75 คะแนน

Use 75 points to redeem for only 1 Baht.

15 14/ แทง

DUTCH MILL

LIFE PLUS

นมเปรี้ยวยูเอชทีรสผักผลไม,

สตรอเบอรรี่, ซิตรัสเลมอน

180 กรัม แพค 4 กลอง

UHT Drinking Yoghurt

37 35/ แพค

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

200 คะแนน

Use 200 points to redeem for only 1 Baht.

BABI MILD

WHITE SAKURA

ครีมอาบน้ำเด็ก

สำหรับผิวและผม 400 มล.

Body Wash

115 99 / ขวด

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

470 คะแนน

Use 470 points to redeem for only 1 Baht.

แลกซื้อ 1 บาท

PUREEN

แผนเช็ดทำความสะอาดผิวเด็ก

สูตรเพียวแอนดมายด, เซนซิทีฟ 80 แผน

Baby Wipes

129 82 / แพค

ใช

520 คะแนน

Use 520 points to redeem for only 1 Baht.

SCOTT PICK-A-SIZE

กระดาษอเนกประสงค แพค 2 มวน

Paper Towels

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

290 คะแนน

Use 290 points to redeem for only 1 Baht.

59 49 / แพค

MY CHOICE

สลัดมิกซ 100 กรัม / แพค

Salad Mix 100 g. / pack

ลดเหลือ 59 บาท

/ แพค

ใช 20 คะแนน

Use 20 points to redeem for only 59 Baht.

79 69 / แพค

NISSIN

ลดเหลือ 32 บาท

/ แพค

ใช 20 คะแนน

Use 20 points to redeem for only 32 Baht.

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 30 กรัม แพค 3 ถวย

Instant Noodles

43 40 / แพค

SCHWARZKOPF

NATURAL & EASY

ครีมเปลี่ยนสีผม 142.5 มล.

Hair Colour Cream

399 290 / กลอง

ลดเหลือ230 บาท

/ กลอง

ใช

80 คะแนน

Use 80 points to redeem for only 230 Baht.

20

*We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice. / *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


To accumulate

เรงคะแนนสะสมไดเร็วข้น เมื่อซื้อสินคาที่มีปายสัญลักษณนี้

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

20คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

30คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

50คะแนน

/1 pc.

2.50

บาท / baht

3.75

บาท / baht

6.25

บาท / baht

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

75คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

100คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

150คะแนน

/1 pc.

29 Nov - 12 Dec 2017

points faster, look for these signs.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

200คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

300คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

400คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

500คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

600คะแนน

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

extra points

ชิ้น

800คะแนน

/1 pc.

¡àÇŒ¹ÊÔ¹¤ŒÒ«×éÍàËÁÒ (ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕºÒÃ⤌´à´ÕÂǡѹ㹠1 ãºàÊÃç¨ ¨Ð¤Ó¹Ç³¤Ðá¹¹ÊÐÊÁà´ÍÐÇѹ¡ÒôµÑé§áµ‹ªÔé¹·Õè 1 – 6, ÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·¹ÁÂÙàͪ·Õ¨Ð¤Ó¹Ç³¤Ðá¹¹ÊÐÊÁà´ÍÐÇѹ¡ÒôµÑé§áµ‹ªÔé¹·Õè 1 – 12 à·‹Ò¹Ñé¹), ¡ÃÐઌҢͧ¢ÇÑÞ·Ø¡ª¹Ô´, à¤Ã×èͧ´×èÁ¼ÊÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ,

ºØËÃÕè, ¹Á¼§à´ç¡Êٵ÷ÒááÅÐÊٵõ‹Íà¹×èͧ, ÍÒËÒÃàÊÃÔÁÊÓËÃѺà´ç¡·Òá, ¹éÓÁѹ»ÃСͺÍÒËÒÃ, ¹éÓµÒÅ»ÃСͺÍÒËÒÃ, ºÃÔ¡ÒêÓÃкÔÅ, ºÑµÃ¢Í§¢ÇÑÞ, ºÑµÃàµÔÁà§Ô¹, ºÑµÃÍÔ¹àµÍÃà¹çµ, ºÑµÃâ·ÃÈѾ·ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È, Ìҹ¢ÒÂÂÒ, Ìҹ¤ŒÒઋÒ, Ìҹ˹ѧÊ×Í áÅпه´¤Í÷

Excluding the following items: wholesale (items bearing the same barcode in the receipt will be calculated for accumulating The 1 Card point from 1st item – 6th item, and UHT milk products will be calculated for accumulating

The 1 Card point from 1st item – 12th item ONLY), all gift baskets, alcoholic beverages, tobacco, infant formula and follow-up formula of milk powder, baby dietary supplement, cooking oil, cooking sugar, bill payment service, gift voucher,

prepaid card, internet card, international phone card, drugstore, bookstore, rental shops and food court.

9.30

บาท / baht

12.50

บาท / baht

18.75

บาท / baht

25

บาท / baht

37.50

บาท / baht

50

บาท / baht

62.50

บาท / baht

75

บาท / baht

100

บาท / baht

HI-Q 1 PLUS

SUPER GOLD

นมผงเด็กรสจืด 3,000 กรัม

Plain Milk Powder

1,525 / แพค

800

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

PAO SILVER NANO

ผลิตภัณฑซักผาชนิดผง

สูตรเขมขน 1,700 กรัม

Concentrated Powder

Detergent

179 / ถุง

200

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

VASELINE

COCOA GLOW

โลชั่นบำรุงผิว 650 มล.

Body Lotion

299 / ขวด

500

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

MEIJI

แครกเกอร 104 กรัม

Crackers

45 / กลอง

75

รับเพิ่ม / Get

DOK KED

ขาวขาวหอมมะลิ 5 กก.

Jasmine Rice

239 159 / ถุง

200

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

800

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

CHINA MART

เครองดมรังนกสำเร็จรูป 75 มล. แพค 6 ขวด

Bird’s Nest Beverage

PO CARE

NATURAL

ครีมกันแดด

SPF50 70 มล.

Sunscreen Cream

400

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

CERAMINE

ครีมกันแดด

ผสมรองพื้น

SPF50 15 มล.

Sunscreen

400

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

DOVE

คลีนซิ่งวอเตอร 235 มล.

Cleansing Water

400

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

CERAMINE

เดยครีม SPF18 30 มล.

Day Cream

รับเพิ่ม / Get

300

200

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

MY CHOICE

กุงขาวตมปอกเปลือก

ไวหาง 250 กรัม

Cooked

White Shrimp

Peeled & De Veined

with Tail

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

L’OREAL 3-IN-1

โฟมลางหนา 150 มล.

Cleansing Water

300

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

S-26

PROGRESS

GOLD

นมผงเด็กรสจืด

600 กรัม

Plain Milk Powder

รับเพิ่ม / Get

200

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

SUZUKI PREMIUM

BLEND

กาแฟคั่วบด 250 กรัม

Roast & Ground Coffee

300

รับเพิ่ม / Get

200

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

HUGGIES

ULTRA

กางเกงผาออมเด็ก

M56, L44,

XL38 ชิ้น (ช.,ญ.)

Baby Diaper

Pants

รับเพิ่ม / Get

www.tops.co.th Your supermarket is at your fingertip.

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

WISE

ยาสีฟนโฟมสมุนไพร

กลิ่นซากุระมิ้นท 45 มล.

Toothfoam

200

รับเพิ่ม / Get

150

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

TEEPOL

ผลิตภัณฑลางจาน

3.8 ลิตร

Dishwashing Liquid

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

21


MY CHOICE

สมธนาธร / แพค

Thanathorn Orange / pack

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

PRANTALAY

เนื้อปลากะพงขาว

สไลซ 120 กรัม

White Snapper

Fillets

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

ZOTT

ชีสสไลซสำหรับแซนดวิช

Sandwich Cheese Slic

NATUREL

น้ำมันคาโนลาทานตะวัน 1 ลิตร

Canola & Sunflower Oil

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

NGUAN CHIANG

ซอสหอยนางรม

800 กรัม

Oyster Sauce

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

ROZA

ซอสมะเขือเทศ 600 กรัม

Tomato Sauce

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

MISURA

เสนสปาเก็ตตี้

250 กรัม

Pasta Noodles

SKIPPY

เนยถั่วชนิดบดหยาบ,

ชนิดละเอียด 510 กรัม

Peanut Butter

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

IMPERIAL

แยมมารมาเลด,

สตรอเบอรรี่ 280 กรัม

Jam

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

SHINPO

นมถั่วเหลืองพรอมดม

ผสมงาดำและฟองเตาหู,

ผสมฟองเตาหู

350 มล.

Soy Milk

30

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/2 pcs.

DUTCH MILL

LIFE PLUS

นมเปรี้ยวยูเอชที

รสผักและผลไม,

สตรอเบอรรี่ 180 มล.

แพค 4 กลอง

UHT Drinking Yoghurt

30

รับเพิ่ม / Get

NONGPHO HI - KIDS

นมยูเอชทีรสจืด 125 มล. แพค 4 กลอง

UHT Plain Milk

คะแนน

extra points

ชิ้น

/2 pcs.

KHAO SHONG

CAPPUCCINO

3IN1

กาแฟปรุงสำเร็จ

ชนิดผงคาปูชิโน

20 กรัม แพค 25 ซอง

Instant Coffee

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

TIPCO

น้ำมะเขือเทศ 1 ลิตร

Tomato Juice

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

MIN

PU

น้ำส

Ora

ORIGINAL

BROWNIE

บราวนี่ช็อกโกแลต

144 กรัม

Brownies

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

รับเพิ่ม / Get

HOMY 30

ขนมปงกรอบรสมะพราว, งา,

สาหรายโนริ 120 กรัม

Crackers

คะแนน

extra points

ชิ้น

/2 pcs.

COLGATE NATURAL

EXTRACTS

ยาสีฟน 120 กรัม

Toothpaste

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

22

To accumulate points faster, Look for these signs / เรงคะแนนสะสมไดเร็วข้น เมื่อซื้อสินคาที่มีปาย ส


29 Nov - 12 Dec 2017

200 กรัม

es

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

MY CHOICE

เมล็ดมะมวงหิมพานต

200 กรัม

Cashew Nuts

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

ROYAL

UMBRELLA

ขาวหอมผสม 5 กก.

Fragrant Rice

150

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

MAH

BOONKRONG

ขาวกาบาไรซ 1 กก.

GABA Brown Rice

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

SANDEE

เสนหมี่ 400 กรัม

Rice Noodles

30

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

MI GORENG

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสตนตำรับ

85 กรัม แพค 5 ซอง

Instant Noodles

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

LADY ANNA

ซุปผักโขม, ฟกทอง

22 กรัม แพค 3 ซอง

Instant Soup

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/2 pcs.

50

MALEE NUTRIENT

น้ำนมอัลมอนดสูตรดั้งเดิม,

น้ำผึ้งวานิลลา 180 มล. แพค 3 กลอง

UHT Almond Milk

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

30

รับเพิ่ม / Get

FOREMOST OMEGA GOLD

นมยูเอชทีรสจืด, ช็อกโกแลต

180 มล. แพค 3 กลอง

UHT Milk

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

30

รับเพิ่ม / Get

DNA BLACK ZINC

นมถั่วเหลืองยูเอชที 110 มล. แพค 4 กลอง

UHT Soy Milk

คะแนน

extra points

ชิ้น

/2 pcs.

UTE MAID

LPY

มผสมเนื้อสม 800 มล.

nge Juice with Pulp

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

GATORADE

เครองดมเกลือแรกลิ่นองุน,

มะนาว, บลูบลาส 500 มล.

Electrolyte Drink

30

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

30

รับเพิ่ม / Get

MAGIC FARM

เยลลี่น้ำวุนมะพราว, เฉากวย 560 กรัม

Coconut, Grass Jelly

คะแนน

extra points

ชิ้น

/2 pcs.

SUN-MAID

ลูกเกด 500 กรัม

Raisins

200

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/2 pcs.

WISE

ยาสีฟนสมุนไพร

150 กรัม

Toothpaste

30

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

JORDAN

แปรงสีฟนสำหรับเด็ก

อายุ 0-2 ป

Kid’s Toothbrush

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

SYSTEMA

SUPER THIN

แปรงสีฟน แพค 3 ดาม

Toothbrush

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

ัญลักษณนี้ 20

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

30

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

150

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

200

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

300

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

400

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

500

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

600

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

800

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

23


29 Nov - 12 Dec 2017

CATHERINE

แชมพู, ครีมนวดผม

สูตรโยเกิรตโปรตีนไข,

งาดำโปรตีนไหม 350มล.

Shampoo, Conditioner

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

PO

แชมพูมะกรูด

ปองกันผมรวง 175 มล.

Shampoo

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

KOK LIANG

โทนิคบำรุงผม 80 มล.

Hair Tonic

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

SHOKUBUTSU

ครีมอาบน้ำ 900 มล.

Body Wash

REXONA

ACTIVE

สเปรยระงับกลิ่นกาย

150 มล.

Deodorant Spray

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

100 /1 pc.

รับเพิ่ม / Get

CATHERINE

คะแนน

extra points

ครีมปดผมขาว 95 กรัม

ชิ้น

200 100

Hair Colour Cream /1 pc.

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

AMBULANCE

แผนเช็ดทำความสะอาดผิวเด็ก

80 แผน

Baby Wipes

150

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

LAURIER SUPER GENTLE PLUS

ผาอนามัย 22 ซม. 16 ชิ้น, 30 ซม. 12 ชิ้น,

34 ซม. 9 ชิ้น, 40 ซม. 7 ชิ้น

Sanitary Napkins

200

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

HUGGIES LITTLE SWIMMERS

กางเกงผาออมเด็ก S12, M11, L10 ชิ้น

Baby Diaper Pants

ZILK GIANT

กระดาษชำระ แพค 6 มวน

Roll Tissue

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

ATTACK

SOFT PLUS

ROMANCE

AROMA

ผลิตภัณฑซักผาชนิดน้ำ

สูตรเขมขน 900 กรัม

Concentrated Liquid

Detergent

150

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

BREEZE

EXCEL

COMFORT

ผลิตภัณฑซักผา

ชนิดผงสูตรเขมขน

800 กรัม

Concentrated

Powder Detergent

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

COMFORT

LUXURY NATURE

ผลิตภัณฑปรับผานุม

สูตรเขมขนกลิ่นเอนชานท

800 มล.

Concentrated Fabric

Softener

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

MAGICLEAN

ผลิตภัณฑ

ทำความสะอาดพืิ้นหองน้ำ

850 มล.

Bathroom Cleaner

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

BAYGON

สเปรยกำจัดยุง

และแมลง 600 มล.

Insecticide Spray

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

DAILY FRESH

ผลิตภัณฑปรับอากาศ

กลิ่นพิงคฟลอรัล

300 มล.

Air Freshener Gel

100

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

NEKKO

อาหารแมว 70 กรัม

Cat Food

75

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/2 pc.

3M

แปรงขัดอเนกประสงค

Floor Scrubber

50

รับเพิ่ม / Get

คะแนน

extra points

ชิ้น

/1 pc.

24 *We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice. / *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


Exclusively for

members!

FREE

Gift Vouchers

worth

FREE Gift Vouchers worth 200 Baht*

when shop every 2,000 Baht / receipt

on participating products.

ฟร บัตรของขวัญ มูลคา 200 บาท*

เมื่อช็อปสินคาที่รวมรายการ ครบทุก 2,000 บาท / ใบเสร็จ

(Excluding infant formula and follow-up formula stage 1 and 2, dietary supplement for baby and toddler, instant malt chocolate powder from Milo,

Ovaltine and Dmalt, pasteurised milk, imported UHT milk, sweetened condensed milk, unsweetened condensed milk

and UHT milk from Chitralada, Thai-Danish, Nom Nom, Warich and Chang Hua Mun and buy 1 get 1 baby diapers)

(ยกเวนนมผงสูตรทารกและสูตรตอเนื่องสูตร 1 และ 2, อาหารเสรมสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก,

ผงชงดื่มไมโล โอวัลติน และดีมอลต, นมพาสเจอรไรส, นมยูเอชทีนำเขา, นมขนหวาน, นมขนจืด, นมยูเอชทีจิตรลดา, นมยูเอชทีไทยเดนมารค,

นมยูเอชทีนมนม, นมยูเอชทีวารช, นมยูเอชทีชั่งหัวมัน และสินคากลุมผาออมเด็ก ซื้อ 1 แถม 1)

15 Nov 2017 – 9 Jan 2018

*Conditions Apply.

www.tops.co.th Your supermarket is at your fingertip.

25


29 Nov - 12 Dec 2017

• DAILY ESSENTIALS •

1

2

1

2

GOLDEN PHOENIX

ขาวหอมมะลิใหม 5 กก.

New Jasmine Rice

219 209

KING

น้ำมันรำขาว 1 ลิตร

Rice Bran Oil

63 59

1

2

1

2

MALEE COCO

น้ำมะพราว 100%

350 มล.

100% Coconut Water

25

NONGPHO

นมยูเอชทีรสจืด 225 มล.

แพค 4 กลอง

UHT Plain Milk

45

pack

84

2 packs

60 49

DRAGON’S

CUISINE

น้ำปลา 300 มล.

Fish Sauce

34 32

MAE PRANOM

น้ำพริกเผา 114 กรัม

Thai Chilli Paste

47 42

SUPER C CHEF

ทูนาในน้ำแร 185 กรัม

Tuna Steak in Spring Water

355 342

HAPPY MATE

สเปรดแมคคาเดเมียรสธรรมชาติ,

ช็อกโกแลตบดหยาบ 200 กรัม

Macadamia Spread

118 99

STARBUCKS

กาแฟพรอมดมมอคคา,

แฟรบปูชิโน 281 มล.

Instant Coffee

149 125

SWIZER

กาแฟปรุงสำเร็จ

ชนิดผงผสมเมล็ดเชีย

20 กรัม แพค 7 ซอง

Instant Coffee

250

215

WAWEE

กาแฟคั่วบด

เอสเพรสโซ

250 กรัม

Roast &

Ground Coffee

1,943 1,846

ENFAGROW A PLUS DHA3

นมผงเด็กรสจืด 3.85 กก.

Plain Milk Powder

Get a free Future Ready Inflatable Sofaworth 790 Baht

at the Customer Service Counter

when you buy Enfagrow A Plus 3, 4 at 3,000 Baht.

(2 colurs to collect)

28

VITAMILK

นมถั่วเหลืองยูเอชทีรสกลมกลอม

125 มล. แพค 6 กลอง

UHT Soy Milk

Buy 4 Get 1 Free

60

pack

112

2 packs

PEPSI, PEPSI MAX, 7-UP

เปปซี่, เปปซี่ แมกซ, เซเวนอัพ 245 มล. แพค 6 กระปอง

Carbonated Drink

32 27

DOZO

ขนมขาวหอมมะลิอบกรอบ 58 กรัม

Rice Crackers

35 29

MONORI

แกมกุงทอดรสออริจินัล 25 กรัม

Shrimp Head Snack

26 *We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice. / *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


29 Nov - 12 Dec 2017

• DAILY ESSENTIALS •

1

2

3

1

2

3

QUIESCENT

ผาอนามัยแบบมีปก

24 ซม. 12 ชิ้น,

33 ซม. 9 ชิ้น

Sanitary Napkins

180 160

PANTENE

แชมพู 480 มล.,

ครีมนวดผม 180 มล.

Shampoo, Conditioner

159 99

DOVE

ทรีทเมนทบำรุงผม

180 กรัม

Hair Treatment

189159

COLGATE

PLAX

น้ำยาบวนปาก

1,000 มล.

Mouthwash

178

149 119

TRISA PROFIL AC

FINE TIP

แปรงสีฟน

Toothbrush

479 383

COLLECTION

ไพรเมอร 18 มล.

Primer

299 249

MAYBELLINE THE MAGNUM BIG SHOT

มาสคารา 10 มล.

Mascara

315 280

KOCONAE

เกลืออโรมาแชตัว 300 กรัม

Aroma Bath Salt

65 59

SABOO THAILAND

สบูกอน 100 กรัม

Bar Soap

199159

DOVE

ครีมอาบน้ำ 720 มล.

Body Wash

359 279

GOO.N

กางเกงผาออมเด็ก

S62, M58,

L48, XL42, XXL34 ชิ้น

Baby Diaper Pants

39

pack

68

2 packs

PINN NATURAL

กระดาษอเนกประสงค 225 แผน

Paper Towels

249 199

BREEZE EXCEL GOLD

ผลิตภัณฑซักผาชนิดน้ำสูตรเขมขน 1,500 มล. ชนิดเติม

Concentrated Liquid Detergent

79 59

COMFORT

LUXURY

NATURE

ผลิตภัณฑปรับผานุม

สูตรเขมขน

580 มล. ชนิดเติม

Concentrated

Fabric Softener

179159

DOWNY

ผลิตภัณฑปรับผานุม

สูตรเขมขน

1,500 มล.

ชนิดเติม

Concentrated

Fabric Softener

ANF

อาหารสุนัข

3 กก.

Dog Food

For cooking inspirations, news updates, imported products and various more, visit www.centralfoodhall.com 27

900

850

More magazines by this user
Similar magazines