02.03.2018 Views

Ruke pomomoći u cetinskoj krajini - Brošura

Brošura o projektu "Ruke pomomoći u cetinskoj krajini"

Brošura o projektu "Ruke pomomoći u cetinskoj krajini"

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Naziv projekta: Ruke pomoći u Cetinskoj krajini

Kodni broj: UP.02.1.1.05.0045

Korisnik: Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Bazana 27, 21 230 Sinj

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

5.862.973,00 HRK a Europski socijalni fond u cijelosti financira projekt.

Razdoblje provedbe projekta:

25.01.2018.g. - 24.07.2020.g.


Izdavač:

Centar za ruralni razvoj CERURA Sinj

Bazana 27, 21 230 Sinj, Hrvatska

Tel/fax: + 385 21 824 504

E-pošta: d.ruralis@gmail.com

www.cerura-ruke.com

Za izdavača: Stipe Efendić

Urednik: Stjepan Maroš

Naklada: 400 komada


Tko je odobrio projekt?

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski

potencijali

2014. – 2020.

Osnovni cilj Operativnog programa

Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti

rastu zapošljavanja i jačanju socijalne

kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su

programom razrađena ulaganja u četiri

temeljna područja: zapošljavanje i tržište

rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i

cjeloživotno učenje te potpora javnoj upravi.

Ovaj Projekt provodi se u okviru OP ULJP,

Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.:

Borba protiv siromaštva i socijalne

isključenosti kroz promociju integracije na

tržište rada i socijalne integracije ranjivih

skupina, i borba protiv svih oblika

diskriminacije.

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada i

mirovinskog sustava koje je Upravljačko

tijelo a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski

zavod za zapošljavanje. Kodni broj Ugovora

je UP.02.1.1.05.0045.

Tko financira projekt?

Projekt financira Europska unija iz Europskog

socijalnog fonda - Operativni program

Učinkoviti ljudski potencijali razdoblje 2014.

– 2020.g. u okviru– Programa Zaželi –

zapošljavanje žena.

Tko su partneri na projektu ?

Obavezni partneri u projektu su Hrvatski

zavod za zapošljavanje – Regionalni ured

Split i Centar za socijalnu skrb Sinj. Ostali

partneri su Udruga hrvatskih branitelja

liječenih od PTSP-a Splitsko-dalmatinske

županije, Lokalna akcijska grupa Cetinska

krajina te Udruga osoba sa invaliditetom Trilj.


Koje je razdoblje provedbe projekta?

Razdoblje provedbe projekta je od

25.01.2018.g. do 24.07.2020.g.

Kolika je ukupna vrijednost projekta?

Ukupna vrijednost projekta je 5.862.973,00

kn a Europski socijalni fond u cijelosti

financira projekt.

Koji su ciljevi projekta?

Glavni cilj projekta je: Omogućiti pristup

zapošljavanju i tržištu rada ženama

pripadnicama ranjivih skupina u Cetinskoj

krajini.

Specifični cilj je: osnažiti i unaprijediti radni

potencijal teže zapošljivih žena,

zapošljavanjem u Cetinskoj krajini koje će

ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i

rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti

socijalnu uključenost i povećati razinu

kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u

starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom

položaju ili osoba s invaliditetom pružajući

im podršku u svakodnevnom životu, koji žive

u teško dostupnim i slabije naseljenim

mjestima Cetinske krajine.

Koje su ciljane skupine?

Ciljane skupine su: Nezaposlene žene s

najviše završenim srednjoškolskim

obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju

nezaposlenih HZZ-a Ispostave Sinj i Trilj s

naglaskom na starije od 50 godina, žene s

invaliditetom, žrtve nasilja i beskućnice.

One trebaju podršku u pristupu tržištu rada i

životu zajednice uključujući stjecanje radnih

vještina i iskustava, psihosocijalnu podršku te

zapošljavanje.

Aktivnosti u projektu?

Projekt je podijeljen u četiri dijela odnosno

Elementa projekta.

Koji je prvi element projekta?

Prvi element projekta nosi naziv

„Obrazovanje i osposobljavanje žena iz

ciljanih skupina koje će pružati potporu i

podršku starijim osobama i osobama u

nepovoljnom položaju“ i traje 6 mjeseci. Kroz

to vrijeme provode se promotivne aktivnosti i

održavaju konferencija i okrugli stol o

problemima ciljanih skupina i načinu njihova

rješavanja.

Isto tako, na temelju analize, 34 žene iz

ciljane skupine osposobljavaju se za


njegovateljice. Istodobno, održana je

kampanja prema krajnjim korisnicima usluga.

O čemu govori drugi Element projekta?

Drugi element projekta je „Zapošljavanje

žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i

podrške starijim osobama i osobama u

nepovoljnom položaju kroz programe

zapošljavanja u lokalnoj zajednici“ koji traje

24 mjeseca.

34 osposobljene žene iz ciljane skupine se

zapošljavaju i svaka pruža usluge za

minimalno četiri korisnika.

Što žene konkretno rade?

Žene pružaju usluge korisnicima - osobama

starije životne dobi, osobama u nepovoljnom

položaju ili osobama s invaliditetom s

naglaskom na hrvatske branitelje.

Pružaju im pomoć u dostavi namirnica,

pomoć u pripremi obroka u kućanstvima,

pomoć u održavanju čistoće stambenog

prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju,

briga o higijeni, pomoć u socijalnoj

integraciji, pružanje podrške kroz razgovore i

druženje te uključivanje u društvo i pratnju i

pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Jedan dan u tjednu pomoći će korisnicima u

posredovanju u ostvarivanju raznih prava,

dostava lijekova i pomagala, plaćanje računa i

sl., te prijevoz liječniku. Svaki korisnik

dobiva mjesečnu košaricu kućnih potrepština

u iznosu do 200,00 kn.

Koji je treći Element projekta?

Treći element projekta zove se „Promidžba i

vidljivost“ i traje tijekom cijelog projekta

odnosno 30 mjeseci. Tako je otvorena internet

stranica projekta www.cerura-ruke.com gdje

je objavljeno sve o projektu, aktivnostima,

korištenim materijalima. Održavaju se

konferencije o projektu, medijska promocija

projekta, promocija kroz plakate, letke,

majice, pregače i vrećice. Tako su pripadnice

ciljane skupine, krajnji korisnici i javnost

upoznati s projektom i projektnim

aktivnostima.

Koji je četvrti Element projekta?

On se naziva „Upravljanje projektom i

administracija“ i traje svih 30 mjeseci koliko

traje projekt. Projektni tim se sastoji od

predstavnika partnera u projektu a

zapošljavaju se voditelj projekta i 3 asistenta

iz partnerskih organizacija koji su odgovorni

za provođenje projekta.


Koji su pokazatelji odnosno rezultati

projekta ?

34 pripadnice ciljanih skupina su

osposobljene za zanimanje „njegovateljica“,

zapošljavaju se i 24 mjeseca pružaju usluge

krajnjim korisnicima na području Cetinske

krajine čime se smanjuje njihov rizik od

siromaštva, povećava se razina kvalitete

života krajnjih korisnika (minimalno 136), a

ujedno se smanjuje socijalna isključenost obje

kategorije.


Kontakti:

Centar za ruralni razvoj CERURA HR

Brnaze 410, 21 230 Sinj

tel/fax: +385 21 824 504

e-pošta: d.ruralis@gmail.com

www.cerura-ruke.com

Udruga osoba s invaliditetom Trilj

Trg kralja Tomislava 1, 21 230 Trilj

tel: +385 21 831 857

e-pošta: uosit.trilj@gmail.com

Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Publikacija je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !