24.03.2018 Views

CwVIP_Dec-2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Issue 1 / Annual Edition / December 2016

NEWSLETTER

Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот

1. Ресурсни центри за децата со пречки во видот

2. Очен скрининг за деца

3. Активности на Лајонс Клубовите

4. Центар за подршка за слепи и слабовидни лица

5. Сведоштва

6. Видео и ТВ записи

7. За проектот

http://cvip.seeu.edu.mk


Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот

1. Ресурсни центри за децата со пречки во видот

Ресурсни центри

Отворени се пет ресурсни центри (РЦ) во пет градови во Република Македонија (Скопје, Тетово,

Битола, Велес и Штип), опремени се со најсовремена технологија (Интерактивни табли, Браеви

машини, Браеви принтери, дигитален зголемувач на текст, разни дидактички материјали и др.) за

образовни цели на децата со пречки во видот. Часовите се одржуваат од специјални едукатори кои

имаат работно искуство со слабовидни деца вклучени во проектот.

Ресурсен центар – Велес

(Основно Училиште Војдан Хаџи Константин Џинот)

1. Отворање на РЦ Велес, Март 2016

3. Часови на децата со пречки во видот РЦ Велес

2. РЦ Велес опрема и технологија

Ресурсен Центар – Битола

(Основно Училиште Трифун Пановски)

“ Општата цел на Проектот

на УСАИД и ЛЦИФ за децата со

пречки во видот е зголемување

на едукативните можности

на децата со пречки во

видот, како и рана детекција

и превенција на можни очни

заболувања “

4. РЦ Битола – опрема и технологија

5. Часови на децата со пречки во видот РЦ

Битола

2


Ресурсен Центар – Штип

(Основно Училиште Гоце Делчев)

7. Часови на децата со пречки во видот РЦ Штип

6. РЦ Штип- опрема

Ресурсен Центар – Тетово

(Приватното Училиште “Woodrow Wilson”)

Ресурсен Центар- Скопје

(Државно училиште за рехабилитација за деца и

младинци со пречки во видот “Димитар Влахов“)

8. Отворање на РЦ Тетово, Март 2016

9. Отворање на РЦ Скопје, Март 2016

11. РЦ Скопје – технологија

10. Часови на децата со пречки во видот РЦ

Тетово

12. РЦ Тетово- технологија 13 РЦ Скопје- опрема

3

http://cvip.seeu.edu.mk


Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот

Ресурси

Книги на Браево писмо

За прв пат во Македонија со овој проект сите учебници од основно училиште ( 1-9-то одделение)

на Македонски, Албански и Турски јазик одобрени од Министерството за образование и наука

се адаптирани и печатени на Браево писмо. До сега над 90 наслови се готови дистрибуирани на

центрите.

14. Учебници на Браево 15. Учебници на Браево

16. Учебници на Браево 17. Учебници на Браево

Аудио книги

Изработка на аудио книги кои ќе бидат достапни за сите деца, но и за лицата со оштетен вид преку

серверот на Универзитетот на Југоисточна Европа. Првите 30-тина книги се веќе снимени во Аудио

лабараторијата која се наоѓа во Универзитетскиот кампус во Тетово.

18. Снимање на аудио книги во аудио

лабараторија.

19. Уредување и финализирање на аудио

книгите.

4


Обука на специјални едукатори

Проектот обезбедува континуирана обука со странски и домашни експерти за специјалните

едукатори одговорни за ресурсните центри.

20. Обука со специјалните едукатори за асистивна

технологија од страна на компанијата Ултра.

21. Обука со странскиот експерт Никола Круз и

специјалните едукатори

23. Обука со специјалните едукатори на ЈИЕУ

22. Обука со специјалните едукатори за асистивна

технологија од страна на компанијата Ултра.

25. Обука со странскиот експерт Никола Круз и

специјалните едукатори

24. Обука со странскиот експерт Никола Круз и

специјалните едукатори

5

26. Обука со специјалните едукатори за асистивна

технологија од страна на компанијата Ултра.

http://cvip.seeu.edu.mk


Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот

2. Скрининг на очи

Проектен тим на офталмолози

Офталмолозите во многу наврати препорачуваат дека најидеална возраст за рана детекција и

превенција е точно возраста помеѓу 3 и 6 години, бидејки 6 години е оптималната или горна граница

на години до која може да се реши било каков проблем доколку навремено се открие. Проблемите

воочени над оваа возраст се тешко решливи. Затоа докторите постојано апелираа да се постави

законска регулатива (обврска), за задолжителен преглед на очите кај децата од 3 годишна возраст во

земјата.

Проектниот Тим на офталмолози составен од 15 докажани офталмолози предложени од: Здружение

на офталмолози на Македонија, доктори од Систина офталмологија, Универзитетска очна клиника,

Градска Болница 8 септември, како и очните клиники од другите градови.

Д-р. Билјана Костовска (Координатор на проектниот тим на офталмолози)

Д-р. Златко Арнаудовски, Д-р. Тодор Јаковлевски, Д-р. Љубинка Бакаловска,

Д-р. Илјаз Исмаили,

Д-р. Емилија Даштевска,

Д-р. Дејан Шекеринов,

Д-р. Страхил Газепов,

Д-р. Илинка Димитрова,

Д-р. Лидија Сотировска,

Д-р. Соња Целаковска,

Д-р. Фатмир Џафери,

Д-р. Анкица Ангова.

“ Во изминатиот период (од Јуни 2015 до декември 2016), спроведени се скрининзи во градинките

во Скопје, Велес, Штип, Битола, Охрид, Тетово и Струмица, кај деца од 3-6 годишна возраст каде се

прегледани над 9.000 деца. “

Очни скрининзи

Скрининзите се извршуваат со најсовремена технологија, 5 мобилни ауто-рефрактометри

набавени од страна на проектот кои се користат за прв пат во Македонија. Сите извештаи се

внесени во централниот електронски систем кој е развиен од страна на ЈИЕ Универзитет, каде што

офталмолозите и релевантните институции имаат пристап и јасна слика на бројот на деца кои имаат

пречки во видот во земјата, а родителите добиваат извештај за нивните деца, доколку има потреба од

дополнителен офталмолошки преглед.

27. Aуторефрактометар Adaptica 2Win

28. Очен скрининг во градинка во Струмица

Со добиениот извештај од скрининзите докторите можат да детектираат

и превенираат можни оштетувања во рана фаза и препорачуваат понатамошни

испитувања и можни бесплатни интервенции.

Од спроведувањето на скрининзите во градинките досега се прегледани повеќеод 9.000 деца, каде

што на околу 15% од нив е најден наод и се пратени на дополнителен преглед за да се утрврди

состојбата или им е препорачана соодветна терапија и третман за превенција што резултираше со

позитивен исход. Благодарение на спроведените скринизи во градинките и позитивните реакции

од истите, надлезните институции спроведоа нова регулатива, каде сто од сега па натака, матицните

педијатри се задолзени да издадат упат на сите родителите за нивните деца со наполнети 3 години за

задолзителен офталмолоски преглед.

6


29. Очен скрининг во градинка во Тетово 30. Очен скрининг во градинка во Скопје

31. Очен скрининг во градинка во Скопје 32. Очен скрининг во градинка во Охрид

33. Очен скрининг во градинка во Велес 34. Очен скрининг во градинка во Битола

Обука на офталмолозите

Проектот обезбедува континуирана обука со странски и домашни експерти, работни посети во

Лајонс Очната Клиника – ГозВакфи во Истамбул за офталмолозите кои се одговорни за скрининзите

во градинките.

35. Очен скрининг во градинка во Скопје Сити

мол

7

36. Работна посета на проектниот тим

офталмолози во Лајонс Очната Клиника

ГозВакфи Истанбул

http://cvip.seeu.edu.mk


Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот

3. Активности на Лајонс клубовите

37. Лајонс Д132 Македонија на одбележување на Денот на Белиот Стап во Скопје Сити мол

Подигање на свеста на родителите

Проектниот тим заедно со проектниот тим на офталмолози како и членовите на Лајонс клубовите

организираат и спроведуваат презентација во градинките наменети за родителите на децата кои ги

посетуваат градинките со важни информации со кои ке се подигне свеста на родителите за навремен

очен преглед за рана детекција и превенција на очни болести.

38. Членови на Лајонс клубовите спроведуваат

презентација за родителите во градинките за подигање на

свеста и укажување на важноста на Очните прегледи

39. Лајонс Д132 Македонија на одбележување на

Денот на Белиот Стап во Скопје Сити мол

Воннаставни активности

Членовите на Лајонс клубовите Македонија, Центар, Феникс, Пајко Маало, Св.Пантелејмон, Дарма,

Тетово СЕЕУ, Велес, Кабадаја, здружени во реализација на вонучилишните активности со децата со

пречки во видот во петте ресурсни центри.

40. Бојадисување во училиштето “Димитар Влахов“ 41. Приредби во училиштето “Вудроу Вилсон”

Материјали од Лајонс програмата за здравјето на очите

Проектниот тим заедно со членовите на Лајонс во неколку наврати спроведуваше материјали за

подигање на свеста за здравјето на очите.

Аудио книги

Членовите на Лајонс клубовите Македонија, Феникс, Тетово СЕЕУ, Хипократ, Св. Пантелејмон,

континуирано и активно се вклучени во читањето на книги за аудио датотеките кои ќе бидат

достапни не само за децата туку и за сите останати лица со пречки во видот.

8


42. Прослава на 70 години на Сојуз на слепи во

Македонија

43, 44, 45. Специјалните едукатори од РЦ Битола, Велес и

Штип во соработка со основните училишта организираа

часови по математика со учениците , а притоа тие носеа

наочари за симулација со различни оштетувања на вид

со цел зголемување на свесноста кај младата популација,

за да сочувствуваат со предизвиците со кои се соочуваат

децата со пречки во видот

46. Донација на Лајонс клуб Феникс –книги за

РЦ Велес

Очен Скрининг

Активни клубови кои беа вклучени во изминатиот период за време на имплементација на скрининг

во градинките беа: Лео клуб Игнис, Лаурус и Аксиос како и Лајонс Клубовите Македонија, Пајко

Маало, Феникс, Дарма, Св.Пантелејмон, Центар, Вардар, Скопје, Кале, Велес, Кабадаја, Хераклеа,

Охрид, Тетово СЕЕУ, Струмица, Гази Баба. Исто така освен скрининзите во градинките спроведени се и

скрининзи во руралните подрачја во Скопје, Куманово и Струмица кај Ромската популација.

47, 48. Учество на Лајонс клубовите Македонија и Феникс на скрининзите

9

http://cvip.seeu.edu.mk


Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот

Настани за подигање на јавната свест

Проектниот тим заедно со Лајонс клубовите повеќекратно организираа настани за промоција на проектот како и за

подигање на јавната свест и запознавање со предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост во видот во

своето секојдневие.

49. Лајонс Д132 Македонија на одбележување на Денот

на белиот стап во Скопје Сити мол, Октомври 2016

50. Презентација на проектот на Лајонс ЦЕЕИ

Конференција во Нови Сад, Мај 2016

51. Презентација на проектот на Лајонс Европа

форумот, Аугсбург, Октомври 2015

52. Настан на тркалезна маса – Скопје, Декември 2015

53. Презентација на проектот за сите Лајонс

клубови од Битола, Април 2016

54. 8 -ма Национална Лајонс Конвенција,

Скопје, Мај 2016

55. Гала Вечер – Скопје, Мај 2016 56. Прошетка на децата од Димитар Влахов

во Скопската зоолошка градина од страна на

членовите на Лајонс клубот Феникс

10


4. Центар за подршка на лицата со пречки во видот

Центарот за подршка на лицата со пречки во видот е отворен во соработка со Црвениот крст на град

Скопје и Здружението на слепи лица кој што нуди дневни активности за слепите, како и институционална

подршка, обуки за врботување, меки вештини како ориентација во простор, мобилност и др., активности

со кои ќе им се олесни секојдневното функционирање на лицата со пречки во видот.

57. Центарот за подршка се наоѓа во зградата на Црвен крст на Република Македонија

5. Сведоштва


CwVIP (Проект за децата со пречки во видот) има огромен успех во приказна од Македонија

кога се работи за здравјето на очите. Преку очните скрининзи, не само децата од градинките

во Македонија се прегледани, туку и целокупната јавност ќе има поголема одговорност и

зголемена свест.

Др. Билјана Костовска, Систина Офталмологија, Скопје


CwVIP влева оптимизам и надеж за децата со пречки во видот бидејки им овозможува користење на ресурсите кои

им ги нудат центрите. Да ги оспособи и да им покаже подобро да го запознаат светот и да им покаже дека тие се

активен дел од него.

Јадранка Величковска Јовева, Специјален едукатор, РЦ Штип


Се надевам дека овој проект ќе се продолжи колку што е можно повеќе, бидејќи му помогна на мојот син кој има

исклучителен општ напредок; Исто така се надевам дека и останатите деца кои се наоѓаат во слична ситуација

ке се приклучат на ресурсниот центар што е можно поскоро.

Билјана Манова, Мајка на Јован, дете со пречки во видот кој го посетува РЦ Штип

11

http://cvip.seeu.edu.mk


Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот

6. Видео и ТВ записи

Гостување на Директорот на Проектот, Шпетим Љатифи во емисијата “Огледало на здравјето“ на АлсатМ

https://goo.gl/ePllDf

Интервју со Шпетим Љатифи, директор на Проектот и Др Билјана Костовска, Координатор на тимот

офталмолози (ТВ АлСат 04.12.2015)

https://goo.gl/Hxr37z

Интервју со Шпетим Љатифи, Директор на проектот (Радио Слободна Македонија 15.03.2016)

https://goo.gl/4Psp8s

Давор Каракашев, Координатор на канцеларијата на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ и специјалниот едукатор од

РЦ Велес, Ефтимија Карбева Лукарова ТВ К1 14.11.2016

https://goo.gl/cAeVLB

Давор Каракашев, Координатор на канцеларијата на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ и специјалните едукатори од

РЦ Битола, Тесалија Жирова и Андријана Шокларовска ТВ Тера Битола 01.11.2016

https://goo.gl/w0VuOx

Давор Каракашев, Координатор на канцеларијата на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ - ТВ Телма Утринска

Програма

https://goo.gl/g8XzV5

Акција за очен скрининг во Струмица во рамки на Проектот

https://goo.gl/8jR7Me

Официјално отворање на Ресурсен Центар за децата со оштетен вид во Велес (ТВ Здравкин 18.03.2016)

https://goo.gl/EhO5PF

Официјално отворање на Ресурсен Центар за за децата со оштетен вид во Велес (ТВ Сител 19.03.2016)https://

goo.gl/qK2BHd

Официјално отворање на Ресурсен Центар за децата со оштетен вид во Велес (ТВ Канал 21 18.03.2016)

https://goo.gl/VYxE6t

Официјално отворање на Ресурсен Центар за децата со оштетен вид во Велес (ТВ К1 18.03.2016)

https://goo.gl/rwkcQL

Гостување во емисија на Др Златко Арнаудовски и говорење за Проектот

https://goo.gl/ZsjADn

Официјално отворање на Ресурсен Центар за децата со оштетен вид во Тетово ТВ Арт 25.03.2016

https://goo.gl/SQYSLn

Официјално отворање на Ресурсен Центар за децата со оштетен вид во Тетово ТВ Кис 25.03.2016

https://goo.gl/BGyKk0

Официјално отворање на Ресурсен Центар за децата со оштетен вид во Штип ТВ Стар 16.03.2016

https://goo.gl/EIR9rj

Официјално отворање на Ресурсен Центар за децата со оштетен вид во Штип ТВ Канал Плус 16.03.2016

https://goo.gl/tuZnyk

Настан – CwVIP тркалезна маса

https://goo.gl/AAOooX

12


Очни скрининзи во градинка во Велес ТВ Канал 5 25.02.2016

https://goo.gl/JQgRYu

Очни скрининзи во градинка во Охрид ТВ О2 15.02.2016

https://goo.gl/EDN4HK

Очни скрининзи во градинка во Штип ТВ Сител 14.02.2016

https://goo.gl/6bixGC

Очни скрининзи во градинка во Штип ТВ Стар 12.02.2016

https://goo.gl/vKiIoI

Очни скрининзи во градинка во Штип ТВ Ирис 12.02.2016

https://goo.gl/AlaUZa

Очни скрининзи во градинка во Штип ТВ Канал Плус 12.02.2016

https://goo.gl/ptRzMe

7. За проектот

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот (CwVIP) е 5 годишен проект кој започна во 2014 и е

имплементиран од страна на Универзитетот на Југоисточна Европа, а е финансиски подржан од Агенцијата на

Соединетите држави за меѓународен развој - УСАИД и Фондацијата на Лајонс Клубовите – ЛЦИФ. Главен фокус на

проектот е да овозможи писменост и нивен пристап во образованието.

Општата цел на проектот е да ги зголеми образовните можности на децата со пречки во видот како и детекција

и превенција на очни болести во рана фаза. Проектот има три компоненти: образовна, медицинска и социјална.

Ресурсни центри:

• Пет комплетно опремени ресурсни центри во пет градови во Република Македонија (Скопје, Тетово, Велес,

Штип, Битола) каде што децата со пречки во видот добиваат дополнителни часови. Центрите се снабдени со целосна

опрема како дидактички материјали, зголемувачи на екран, Браеви машини и принтери, паметни табли, топлотен

фјузер и друга асистивна технологија. Употребата на оваа технологија е спроведена од специјални едукатори

ангажирани од проектот.

• 90 преводи на учебниците од основно образование (1-9 одд.) кои се адаптирани и отпечатени на Браево писмо.

За првпат во Македонија сите учебници од осново образование се отпечатени на Браево на три јазика Македонски,

Албански и Турски.

• Изработка на аудио книги кои се достапни не само на децата туку и на сите лица со пречки во видот.

• Континуирани рабитилници и обуки на специјалните едукатори кои работат во ресурсните центри (во секој

ресурсен центар по двајца едукатори) во четири градови Тетово, Велес, Штип, Битола, како и 29 специјални

едукатори кои работат во Специјалното училиште за децата со пречки во видот Димитар Влахов. Оваа обука

моментално се проширува и треба да опфака 150 специјални едукатори и наставници низ цела Македонија во

училиштата со редовна настава кои ги посетуваат деца со специјални потреби.

Очен скрининг:

CwVIP(Проект за децата со пречки во видот) е партнери со Сојузот на Офталмолози, Систина Офталмологија,

Универзитетска Очна Киника, Градска општа болница 8 септември и очните клиники од останатите градови.

Проектниот тим составен од 15 офталмолози на скрининзите во Скопје, Велес, Штип, Тетово, Охрид и Струмица

имаат прегледано повеќе од 9.000 деца на возраст од 3-6 години од 2015 па до сега.

Скрининзите се извршуваат со најнова технологија мобилен ауторефрактометар (Адаптика).

Членовите на Лајонс клубовите активно се инволвирани во вон училишните активности на ресурсните центри,

скринизите во градинките, дистрибуција на летоците и организирање на настани за подигање на свесноста кај

населението и запознавање на секојдневните предизвици со кои се соочуваат лицата со пречки во видот.

Центар за подршка на лицата со пречки во видот: Проектот отвори Центар за подршка на слепи лица во Скопје

(каде што живеат повеќе од 1.000 слепи лица) и е подржан со полно работно време од Црвен Крст на град Скопје.

Првенствено се фокусира на неколку активности и сесии, како; редовно психолошко советување, социјализација,

делење на информации за вклучување и користење на систем на социјална и здравствена заштита во Македонија,

мобилна помош и транспорт, кариера и развој на вештини за работна подготвеност на слепи и слабовидни лица.

Шпетим Љатифи, Директор на проектот - sh.latifi@seeu.edu.mk

Давор Каракашев, Кординатор на канцеларијата на проектот - d.karakashev@seeu.edu.mk

Катерина Јанковска, Програмски координатор, Црвен крст на град Скопје - cwvi@seeu.edu.mk

13

http://cvip.seeu.edu.mk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!