Views
6 months ago

AXALI

qdsbcvij,kbc obk[dtlh cfmfhsdtkjib ufeujyfhb ,jhjnt,f vj[lf 2 btcj mhbcntc ,ho.bydfkt fqlujvbc oby sfdbceakt,f fqerdtstc cfhoveyjt,bcfsdbc ofvt,ek mfhsdtk df;rfwt,c7 hjvkt,vfw dth fbnfytc vfw[jdhbc itehfw[- .jaf cffrfidbkbc vbth rjynhjkbht,flb dbubylfhf 3ntktdbpbjyixbrt,bcf4 lf vfsb vfvfsvfdfkb v[fhlfvztht,bc vbth8 2 ovbylf df[nfyu ujhufckbc tc cbn.dt- ,b w[jdht,bc otcb b.j bv e[cjdfhb lhjblfy7 hjwf vfw[jdhbc vbvltdfhyb cfresfhb yt,bs ofhlut,jlyty ofhvfhsb vcf]ekt,bc obyfit vjofvtj,hbdb cbrdlbkbc vbcfqt,fl8 lbf[7 flfvbc 'tyb @___ otkbf7 ,jlbic e[lbfy vfw[jdfhc7 hjvtkbw cojhtl xdtyb wjldt,bcfsdbc elhndbydtkfl fdblf ujkujsfpt lf gjdf cfceatdtkb wfsf8 lf fb7 lqtc7 ityc ,by’eh [hjdfcsfy thsfl7 sfdfl ofhvjfluty bv 3rjktmnbeh gbkfntc47 hjvtkbw jrtfytufqvtkb se jrtfytufvjqvtkb /thjltt,bc lfrdtsbs7 elhndbydtkfl fqfchekt,c cflfvc]tkj vbcbfc ewjldtk mhbcnbfysf vbvfhs8 vjmrfdibhbc obfqib ij,bkj vjyfd lf vfvjyfd7 dbyfw vodfyt iemb feyst cjljvujvjhek wjldt,c lf cfrfyjyvlt,kj ljytpt ufyfvnrbwt vtcf]ljvtsf eakt,t,b7 .jdtksdbc o.tdbs vjubujyt,c cfvij,kjpt epjvjl it.dfht,ekb ztivfhbnb mfhsdtkb7 hjvtkbw e.j.vfyjl vjrdlt- ,jlf ]th rbltd !!@! otkc7 lblujhbc ,h’jkfib bv dthfu bkqfpsfy7 ity hjv kfvbc xdtyc bcnjhbek vtuj,hfl ufvjfw[flt= tyfv.hfkj xbyjdybrj lf cf[tkbceakj nhb,eyt,blfy ,bkocbn.dfj,bc vahmdtdtkj7 bmyt, tu ityb vfvkf.byoj- ,f bv cfnfyehb ctmnbc obyffqvltu vbut- 3fcfdfk-lfcfdfkbc4 vsfdfhb htlfmnjhbc vfhsf7 dbyw s,bkbcbc wtynhib lfudbluf lf kfvbc .jdtklqt vbc ufhitvj ohtt,c udfhn.vtdbyt,c7 dbyw ltlftrktcbbc obfqib ufhtofhsf jhufybpt,ekb 3wbfyblbc crfylfkb4 vjfvobaf lf fqfchekf yt,f fsfcb ]ehbc cjhjcsf se vfr-rtbysf7 ghjrehfnjhsf se ghjrhecntsf8888 ity7 fqvfityt,kbc ufvpbhbc kfvbc cnfv,jkbc vjtlyfl vmwtdtkj lf thbc cbovbltsf lfvfmwtdtkj7 bvgthbfkbcnsf vjojlt,t,pt v,emyfdj lf vhjrdtkj7 mfhsek obfqib ew[j stckbc vythufdj lf cfvij,kjlfy gfnhbjnsf uflfvhtrdtkj7 lfabmhlb7 hfc bn.- dbfy idbkyb ityyb lf isfvjvfdkj,f ityc fdfl yfvjmvtlfhpt= ntkt.est,blfy uflvjqdhbkb fynbmfhsekb ghjgfufylbc thsb .ehblfy vtjhtib ufvnfht,tkj lf mfhsekb cekbc ufvn.fdt,tkj7 ye lfufdbo.lt,f7 hjv fhct,j,c vfqfkb qvthsbc vfqfkb cfvfhsfkb7 hjvkbc en.efhb lfcnehbf qdsbehb wtw[kbc vfhflbekb ufhlfvjcdkf fqlujvbc ,ho.bydfkt lqtcfcofekpt8 tc itybcsfyt,c fh cehs7 lfb]thjy7 hjv cojhtl eakbc cfcofekvf lf mhbcntc v[tlhj,fv vjb.dfyf lqtvlt cfmfhsdtkj7 hjv lblujhbc ,h’jkfibw cojhtl ovbylf ubjhub itethslf mfhsdtksf kfimfhc kfvbc vbkbjybfy vnthsfy ,h’jkfib8 c[dfsfijhbc7 hjltcfw mhbcnbfyfl uflfyfskek itdfhlyf’tc fv afmnbc itcf[t, 3fcfdfk-lfcfdfkbc4 rjhtcgjyltynvf ths-ths cfufptsj bynthdbeib /rbs[f7 vjmrfdibhbc gfnhbfhmvf efphjl fbmybf [tkb lf ubjhufl cf[tklt,ekvf fv,hjcbc 'tv7 bhjybekfl efh.j eakbc vbth vjdkbyt,ekb uvbhsfuvbhb7 vvechfdb udtktifgbcf= 8 vfi7 vblb7 xfbotht mekt,b .he cftkxjt,sfy lf whe lbgkjvfnbeh vbcbt,sfy7 utylth-pjyltht,sfy7 fcj-kb,thfcnt,sfy7 kjv]fhbfrjy]fhbt,sfy lf f[fkb lhjbc hjcnjv- [fyt,sfy= ity7 lfvdbo.t,tkvf eakbc vwyt,bcf 2 hjv .dtkfc bvfdt cfo.fjsb vbto.t- ,f7 hjvkbsfw sfdfl vbeo.fdc lf hjv sfdflfw n.dtl ofb.dfyt,f c[dfsf n.dtl ofv.dfyb 2 vblb7 lf rdkfd ecfchekjl bvtjht7 hjv vfu gjcnblfy ityb xfvjvult,b fhfdbyff7 hjv xdty vidblfl eylf db’byjs ityb lf ityb [hjdbc vewtkmjhj,bc [fyfib8 uf[cjdltc7 afhbctdtkj7 ity fh lfuwfklt,f mfhsekb j]f[bc ,fkfdhbc vjh- .tdf7 fhf lf fh lfvrdblhlt,f ityb o.tekb vvfhsdtkj,bc gthbjlib wyt,t,b5 vij- ,tkb 1! lf vij,tkb 1@7 fhw hectsbcflvb vbothbk ityc e,flher othbkc fqbmdfvc dbyvt cthbjpekfl lf fhw fyfrkbbc whe ghjtmnbc kj,bht,f vjubnfyc jmhj-dthw[kc8 utibyjltc 2 ity [jv 3mfhsek jwyt,fc4 idblb cbylbcbc necfqb erehs[t8 cfmfhsdtkjcsdbc fo erdt .fdkufcekb tkxbc rtkrtkfj,bs8 fy bmyt, sfdfl ,h’fylt,b bc rtkf7 hjvtkbw ,jhjnfl lf,pebc vfvekc lf fv ,pebkbs cehc7 uflfafhjc mhbcnbfyj,bcsdbc udtveksf qfqflbcb5 3,ytkb ofhdfkc lf yfstkb bub fodt xfyc4= fv ecnfhc7 itylfvb vjothbkc7 chekbfl cfmfhsdtkj ofbrbs[fdc 2 bc botht,f vlujvbfhtsf7 v]ljvbfhtsf lf vojkbfhtsf ufcfujyfl= vbobcmdtif cfmfhsdtkjw ,jhufdc ityb cb,bkobs7 fqlujvbc ,ho.bydfkt lqtcfcofekc tc ,bzt,b ityb cekbthb vfvt,bc lf gjkbnbrehb udfvt,bc vbth fut,ek cfg.hj,bktib [dlt,bfy7 bv lbktuib7 cflfw .jdtksdbc bc[lyty vfvekpt epjvjl it.- dfht,ekb gfnhbjnt,b7 vfuhfv fhfcjltc vc[lfhfy cfmfhsdtkjc gbhdtkb ghtpbltynbc vrdktkt,b7 uehfv ifhf- ’bc mexfib lfv[dhtnyb7 c[dfsf lf c[dfsf gfnhbjnsf vvechfdyb= lf fb7 rdkfd itvjlbc xdtyc uekt,ib7 xdtyc cekt,ib7 xdtyc fhcj,fib vfw[jdfhb 2 cbrdlbkbsf cbrdlbkbcf lfvshueydtkb7 hfsf ufyudbyfsjc upf wjldbks7 [jkj itybcsfyt,c vjo.fkt,bc7 gfnbt,bcf lf itylj,bc ybzb vbcwtc= tc othbkbw vfhnj ityb vbcfvfhsbs fh botht,f7 hfvtse rfhufl bwbc vfw[jdfhvf7 dby fhbc wjldbkb fv vbofpt lf vtw7 vjyf-vjhxbkb qdsbcf7 fv ptvfqfkb cbvlf,kbs d[dlt,b ,ho.bydfkt fqlujvfc lf cbn.dfc eakbcf= ufvjba[brt .eht,b7 fb[bkt sdfkt,b7 b.yjct qdsbehb vbhjyb ufybovbylt cekb 888 vtht hf7 hjv cek c[dfyfbhb vjdf tgjmf7 cek c[dfyfbhb vpbs lf lhjit,bs7 mhbcnt rb vfbyw bmyt,f rfwb7 lf tqbht,f bctd uhjit,b= tc ktmcb sbsmvbc #_ okbc obyfs lfdotht7 hjwf vtw fv lfnecfqt,ekb ,bzt- ,bc[tkf db.fdb8 vfibyfw v’dbydfht,lf cfmfhsdtkjib byfeh-vfvf]fyjdt,bc ht;bvb7 hjvtkbw cfmfhsdtkjlfy ofufh,fxjdt,ekvf itdfhlyf’tv lfnjdf9 ht;bvb 2 ;bekb ifhnfdfcyfbhb gfnhbjnt,bc ltdybcf7 ht;bvb 2 ,jqvbcf lf cb’ekdbkbcf7 ht;bvb 2 ]ev,th gfnbfidbkbcf7 hjvtkbw !)() okbc ) fghbkbs lfudbhudbylf= ufycfresht,ekbf oktdfyltkb otkb7 ufycfresht,ekb lf thsj, cbv,jkehbw 2 * fghbkc [fht,ff7 (-ib 2 fqlujvf7 ) fghbkc rb @) okbc obyfs lfqegeksf cekt,b itfdtlht,ty cfmfhsdtkjc uf,- ho.byt,fc vfvfptwbthc= ahs[bkfl b.fdb= 2 #_ dthw[kb rdkfd [tkbc ufodltyfptf7 /thjltw fhcfl ofcekf7 vobuyj,fhyb lf afhbctdkt,bw e[- dfl vbvjlbfy mext,ib8 fb7 mhbcntcfw lffztltc erfyfcrytkb cfvczdfkb 2 tb7 ,bzj7 cfvij,kjcsfy fhfathb itutifkjc= ,ho.bydfkt fqlujvbc lqtcfcofekpt ityb [hjdbc c[df otdht,sfy thsfl trktcbfib cfystkc hjv lfbzth [tkib7 bmyt, uekbcuekib vfbyw fh bwhej 2 f,f7 bv ,bzt,bc lfzthf-fhlfzthfc vt dby vtrbs[t,jlfj888 utrbs[t,jlf7 cojhtlfw hjv utrbs[t,jlf= ,jkj- ,jkj7 vfhskvflblt,tksf lfcfwfdfl seylfw thsb ufqyfdkt,f [jv vfbyw itut’kj= 3