Views
2 months ago

GOOD EVENING-BHOPAL-09-04-2018

06 ·fû´ff»f

06 ·fû´ff»f Àfû¸f½ffSX, 09 A´fi`»f 2018 Qû Qþʳf ÀfZ ª¹ffQf ¦ffOXÊ »fZdIY³f dRYSX ·fe ´fSXZVff³fe ¦fbOX BX½fd³fa¦f, Afáf À±ff³fe¹f IYÈd¿f CX´fþ ¸fÔOXe ¸fZÔ A½¹fUÀ±ffAûÔ ÀfZ AfE dQ³f dIYÀff³fûÔ IYû ´fSXZVff³fe CXNXf³ff ´fOÞX SXWXe WX` Ü B²fSX ¸fÔOXe ´fdSXÀfSX ¸fZÔ WXû SXWXZ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ·fe ¨f¨ffÊ ¸fZÔ WX`Ü ´fiQZVf IYe ³fÔfSX U³f ¸fÔdOX¹fûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX ³f¦fSX IYe IYÈd¿f CX´fþ ¸fÔOXe ¸fZÔ AUÀ±ffAûÔ ÀfZ AfE dQ³f dIYÀff³f ³ff¦fdSXIY ´fSXZVff³f dQJfBÊ QZ°fZ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ¸fZÔ ·fe ¸f³f¸ff³fe WX`Ô ¸fÔOXe ´fdSXÀfSX ¸fZÔ fZ°fWXfVff Ad°fIiY¸f¯f ´fÀfSXf ´fOÞXf WX` °fû UWXeÔ B³f dQ³fûÔ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ WXû SXWXZ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ·fe ³f¦fSX ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f f³fZ WXbE WX` Ü IYBÊ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY þf ffBÊ´ffÀf IYZ ´ffÀf ³fUe³f IYÈd¿f CX´fþ ¸fÔOXe þf³ff °f¹f WXû ¦f¹ff WX` AüSX ¦f°f dQ³fûÔ ¸fÔOXe ´fdSXÀfSX ffCXÔOÑe Uf»f IYf ·fcd¸f ´fcþ³f ·fe WXû ¦f¹ff WX` °fû EZÀfZ ¸fZÔ ´fbSXf³fe IYÈd¿f CX´fþ ¸fÔOXe ¸fZÔ B°f³fZ ÀffSXZ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ¢¹fûÔ B²fSX ¸fÔOXe ´fdSXÀfSX ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY ³fZ dIY¹ff dþ¸f IYf Vfb·ffÔSX·f ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ÀfeWXûSX ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY FYd¿fIbY¸ffSX Vfb¢»ff IZY d³fQZÊVff³fbÀffSX dþ»fZ IZY A³fZIY ±ff³fûÔ ¸fZÔ dþ¸f Jû»fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY ·fû´ff»f Ófû³f þ¹fQe´f ´fiÀffQ ³fZ IYû°fUf»fe EUÔ ´fbd»fÀf »ffB³f ¸fZÔ À±ffd´f°f dIYE ¦fE dþ¸f IYf RYe°ff IYfMXIYSX Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ ´fiÀffQ ³fZ ´fbd»fÀf »ffB³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ³f¦fSX SXÃff Àfd¸fd°f ´fbd»fÀf ÀfÔUfQ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀffSX ´fSX EÀf.´fe. dÀfðf±fÊ fWXb¦fb¯ff U A³¹f Ad²fIYfSXe ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ´fiÀffQ ³fZ IYWXf dIY ´fbd»fÀf IYe dQ³f¨f¹ffÊ A°¹fd²fIY ½¹fÀ°f WXû³fZ IZY IYfSX¯f þUf³f A´f³fe ÀfZWX°f IYf NXeIY ´fiIYfSX ÀfZ £¹ff»f ³fWXeÔ SXJ ´ff°fZ WX`ÔÜ ±ff³fûÔ EUÔ ´fbd»fÀf »ffBʳf ¸fZÔ dþ¸f À±ffd´f°f IYSX³fZ IYf WX¸ffSXf ¸fb£¹f CXïZV¹f ¹fWX WX` dIYþf ·fe ±fûOÞXf UöY d¸f»fZ WX¸f dþ¸f ¸fZÔ ¹fû¦f EUÔ IYÀfSX°f IYSX VfSXeSX IYû SXû¦f¸fböY SXJ ÀfIZYÔÜ ÀfÔUfQ IZY QüSXf³f CX³WXû³fZ IYWXf dIY ³f¦fSX SXÃff Àfd¸fd°f WX¸ffSXf ¸fWX°U´fc¯fÊ CXïZV¹f WX`Ü WX¸f ¨ffWX°fZ WX` dIY BÀf Àfd¸fd°f ¸fZÔ ½¹ff´ffSXe U¦fÊ, OXf¢MXÀfÊ UIYe»f U A³¹f ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY ·fe þbOÞXZÔ AüSX QZVf IYe ÀfZUf ¸fZÔ A´f³ff ¹fû¦fQf³f QZÔÜ ßfe ´fiÀffQ ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ IYf ·fe Af·ffSX ¸ff³f°fZ WXbEZ IYWXf dIY ¸fZÔ IiYfÔd°fIY ´fif¯f IiYfÔIYeÊMX ¸ff¦fÊ ´fSX WXe OXf¸fSX OXf¸fSXeIYSX¯f IYSX³ff ·fe þ³f ¨f¨ffÊ ¸fZÔ f³ff WXbAf WX` ¸fÔOXe IYZ ´fiUZVf AüSX d³f¦fʸf õfSX ·fe ·ffSXe ·fSXIY¸f SXfdVf ÀfZ ÀfbVfûd·f°f ÀfbÀfdªþ°f dIYE ¦fE BÀf °fSXWX A³fZIY IYf¹fÊ dIYE ¦fEÜ À±ff³fe¹f IYÈd¿f CX´fþ ¸fÔOXe ¸fZÔ ¹fcÔ °fû ¹fcÔ °fû 2 Qþʳf ÀfZ ·fe ª¹ffQf ¦ffOXÊ WX`Ô »fZdIY³f OXйfcMXe ´fSX 8-10 ¦ffOXÊ WXe dQJfBÊ QZ°fZ WX`Ô ffIYe ÀfZ A³¹f IYf¹fÊ d»fE þf SXWXf WX` þf IYe ¸fÔOXe ¸fZÔ B³f ´fbd»fÀf EUÔ ´fd»fIY IZY fe¨f Af´fIZY õfSXf dQ¹ff þf SXWXf ¹fû¦fQf³f ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü EÀf.´fe. fWXb¦fb¯ff ³fZ IYWXf dIY ´fbd»fÀf õfSXf À±ffd´f°f dþ¸f IYf »ff·f Af¸f ³ff¦fdSXIY ·fe »fZ ÀfIY°fZ WXÔ`Ü CX³fIZY þbOX?Z ÀfZ ´fbd»fÀf ´ffd»fIY ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ ¸f²fbSX°ff AfE¦feÜ ßfe fWXb¦fb¯ff ³fZ IYWXf dIY Af´f Àf·fe þf¦føYIY EUÔ dþ¸¸fZQfSX ³ff¦fdSXIY WX`ÔÜ ÀfüVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX OXf»fe þf³fZ Uf»fe ·fOXIYfDY ´fûÀMX IYû SXûIY³fZ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔÜ ¹fWX A´fSXf²f IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ Af°ff WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f ´fiQe´f ¨füWXf³f EUÔ Af·ffSX ´fiQVfʳf EOXeVf³f»f EÀf.´fe. AU²fZVf ´fi°ff´f dÀfÔWX ³fZ dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZ EÀf.OXe.Aû.´fe, Aû´fe dÂf´ffNXe, SXdÃf°f d³fSXeÃfIY Qe´fIY ´ffdMX»f, MXe.AfBÊ. IYû°fUf»fe Aþ¹f ³ff¹fSX, MXe.AfBÊ. ¸fÔOXe ´fiQe´f ¦fbþÊSX EUÔ ´fbd»fÀf IY¸feÊ U fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ³f¦fSX SXÃff Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f CX´fdÀ±f°f SXWXZÔÜ BUZÔMX ¸fZÔ dVfU¸f ´fi±f¸f AfáfÜ U`¿¯fU dUôf´feNX dUV½fdUôf»f¹f õfSXf Af¹fûdþ°f Qû dQUÀfe¹f ³fUSX¨f³ff ³fZVf³f»f ´fiûþZ¢MX BUZÔMX ¸fZÔ VfWXSX IZY dVfU¸f d´f°ff ¸fûWX³f ßfeUfÀ°fU ³fZ ´fi±f¸f ´fbSXÀIYfSX ´fif~ IYSX VfWXSX IYf ³ff¸f SXûVf³f dIY¹ffÜ BÀf CX´f»fd²f ´fSX dVfU¸f IYû CX³fIZY Vfb·fd¨fÔ°fIYûÔ Af`SX d¸fÂfûÔ ³fZ f²ffBÊ QZ°fZ WbXE CXªª½f»f ·fd½f¿¹f IYe IYf¸f³ff IYeÜ dQ³fûÔ Àfeþ³f IYe fÔ´fSX AfUIY WXû SXWXe WX` EZÀfZ ¸fZÔ 8-10 ¦ffOXÊ ÀfZ ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ ÀfÔ·f»f SXWXe þfdIY ¸fÔOXe ´fifÔ²f³f IYû ¦ffOXûÊÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXf³ff ¨ffdWXE Ü ¹fWX Àf¸fÀ¹ff IYBÊ ffSX ¸fÔOXe IYe f`NXIY ¸fZÔ ·fe CXNX ¨fbIYf WX` CXÀfIYZ ffQ ·fe ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff þf SXWXf ¦füSX°f»ff WX` dIY B°f³fZ ÀffSXZ ¦ffOXÊ WXû³fZ IYZ ffQ ·fe IYBÊ ffSX ¸fÔOXe ¸fZÔ ¨fûSXe IYe §fMX³ffEÔ §fdMX°f WXû ¨fbIYe WX` BÀfIYZ ffQ ·fe ÀffIY ³fWXeÔ d»f¹ffÜ fifšf¯f Àf¸ffþ ²f¸fÊVff»ff ¸fZÔ WXû¦ff Af²¹ffd°¸fIY ´fif¯f DYþfÊ d¨fdIY°Àff dVfdUSX ÀfeWXûSXÜ ³f¦fSX ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX ·ff¦fU°ff¨ff¹fÊ ´fÔ. Ad·f¿fZIY ·ffSXõfþ IYe ´fiZSX¯ff ÀfZ A³³f´fc¯ffÊ OÑe¸Àf IZY ÀfÔ¨ff»fIY ´fiIYfVf ½¹ffÀf IYfIYf IZY Àfüþ³¹f ÀfZ Af²¹ffd°¸fIY ´fif¯fDYþfÊ d¨fdIY°Àff dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WXǛ þ³fdWX°f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf ¹fWX dVfdUSX 28 A´fì»f ÀfZ 2 ¸fBÊ 2018 °fIY LfU³fe dÀ±f°f fifšf¯f Àf¸ffþ ²f¸fÊVff»ff ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f WXû¦ffÜ d³f:Vfb»IY Af¹fûdþ°f BÀf dVfdUSX ¸fZÔ ³fŹ ff»f IZY Af²¹ff°¸f ¦fb÷YY ÀUf¸fe ¹fû¦ff³fÔQ õfSXf A³fZIY ´fiIYfSX IZY AÀff²¹f SXû¦fûÔ IYf °UdSX°f d³fQf³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¦fbOX BX½fd³fa¦f, Afáf ³f¦fSX ¸fZÔ fe°fe SXfdÂf EIY IYÔMXZ³fSX A¨ff³fIY Ad³f¹fÔdÂf°f WXûIYSX ´f»fMX ¦f¹ffÜ ´fif~ þf³fIYfSXe A³fbÀffSX ´fbSXf³fZ ·fû´ff»f-BÔQüSX ¸ff¦fÊ ´fSX ³f¦fSX ¸fZÔ ·fû´ff»f ³ffIYZ ´fSX BÔQüSX °fSXRY ÀfZ Af A¸f³f IYe §ff°fIY ¦fZÔQffþe ÀfZ ÀfeWXûSX MÑfBOZÔXMX ³fZ þe°ff ¸f`¨f ÀfeWXûSXÜ VfWXSX IZY feEÀfAfBÊ dIiYIZYMX ¸f`Qf³f ´fSX dþ»ff ÀfWXIYfSXe IZY³Qie¹f f`ÔIY IZY °f°Uf½f²ff³f ¸fZÔ feEÀfAfBÊ dIiYIZYMX ¸f`Qf³f ´fSX þfSXe A²¹fÃf dIiYIZYMX MÑfgRYe ³ffBMX ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ °fZþ ¦fZÔÔQffþ A¸f³f IYe Vff³fQfSX ¦fZÔQffþe IYe fQü»f°f EIY°fSXRYf ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ÀfeWXûSX MÑfBOXZÔMX dIiYIZYMX MXe¸f ³fZ ÀfÔþ¹f MXcSX EÔOX MÑmXU»ÀfÊ dIiYIZYMX MXe¸f IYû ¨ffSX dUIZYMX ÀfZ WXSXfIYSX þe°f WXfdÀf»f IYeÜ ¸f`¨f IZY AÔ°f ¸fZÔ dþ»ff ÀfWXIYfSXe IZY³Qie¹f f`ÔIY IZY ÀfÔ¨ff»fIY VfVffÔIY Àf¢ÀfZ³ff, dþ»ff dIiYIZYMX EÀfûdÀfEVf³f IZY CX´ff²¹fÃf A°fb»f d°fUfSXe, dUþ¹f Àf¢ÀfZ³ff, ÀfÔ°fû¿f ´ffÔOXZ, ³ff¦fZ³Qi ½¹ffÀf, ¸f³fûþ QedÃf°f ¸ff¸ff, ´fiQe´f Àfc¹fÊUÔVfe, ÀfbQe´f fû¹f°f ÀfdWX°f A³¹f dJ»ffdOÞX¹f×ûÔ ³fZ ÀfeWXûSX MÑfBOXZÔMX IZY ¦fZÔQffþ A¸f³f AüSX SXf¹f»f AfgRY ÀfeWXûSX IZY ÀfÔþ¹f ´fZVfUf³fe IYû ¸f`³f AfgRY Q ¸f`¨f ´fiQf³f dIY¹ffÜ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff dþ»ff ÀfÔ¹fûdþIYf f³f³fZ ´fSX Vf¸ffÊ IYû Qe f²ffBÊ ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ÀfeWXûSX ·ffþ´ff ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff dþ»ff ÀfÔ¹fûdþIYf f³f³fZ ´fSX A»fIYf Vf¸ffÊ EUa ÀfWX ÀfÔ¹fûdþIYf SXþ³fe °ff¸fiIYfSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff dþ»ff ÀfQÀ¹f ·ffþ´ff UdSXâ ³fZÂfe IYdU°ff þfQU, ³fd¸f°ff NXfIbYSX, IYû¸f»f dÀfSXûd»f¹ff, SXZ¯fbIYf ¦fûMXUfSXe ÀfeWXûSX dþ»ff ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ EUÔ Afáf, þfUS,X ³fÀf÷Y»»ff¦fÔþ, ÀfeWXûSX, fb²f³fe, ³fÀf÷Y»»ff¦fÔþ, Vff¸f´fbS,X BLfUSX ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ Àf·fe ¸fÔOX»fûÔ IYe °fSXRY ÀfZ A»fIYf Vf¸ffÊ IYû EUÔ SXþ³fe °ff¸fiIYfSX IYû Vfb·fIYf¸f³ffEÔ Qe ¦fBÊÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ dþ»ff²¹fÃf Àfe°ffSXf¸f ¹ffQU EUÔ ÀfeWXûSX dþ»ff ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ A²¹fÃf ´fiZ¸f»f°ff SXfNXüSX dþ»ff dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe A³³f´fc¯ffÊ ´fSX¸ffSX Afáf dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe ¨f¨ffÊ þ`³f IYfÔ°ff ´fMXZ»f ÀfeWXûSX ³f¦fSX ¸fÔOX»f A²¹fÃf ¦ff¹fÂfe JÂfe IYed°fÊ ¨füSXdÀf¹ff ´fcUÊ ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ dþ»ff A²¹fÃf SXe³ff d¸fßff, ´fi·ff SXfNXüSX, ´ffUÊ°fe ¦fWX»fû°f, ·ffþ´ff ¸fÔÂfe ÀfSXûþ NXfIbYSX, ÀfSXûþ SXfþ´fc°f, ÀfÔ²¹ff ¸fûQe, Vfe°f»f ¹ffQU, ÀffdUÂfe ¦ff`S,X Vfe°f»f ¸ffWXZV½fSXe EUÔ ÀfeWXûSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY Àf·fe UdSXâ ´fQfd²fIYfSXe EUÔ IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ ³fZ ·fe CX³WZÔX Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ ´fid°fdQ³f ¹fû¦f d³fQif IYSXZÔ : ´fUfSX ÀfeWXûSXÜ ¹fbUf ¨fZ°f³ff ¸fÔ¨f IZY dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY ¸ff³fdÀfÔWX ´fUfSX IZY d³fUfÀf ´fSX ´fQfd²fIYfSXe EUÔ IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ õfSXf ÀUfÀ±¹f dQUÀf IZY CX´f»fùf ¸fZÔ EIY ¦fûâe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fUfSX ³fZ f°ff¹ff dIY ÀUfÀ±¹f WXe WX¸ffSXZ þeU³f IYe IbYÔþe WX`Ü BÀfd»fE ÀUÀ±f SXWX³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ ´fid°fdQ³f ¹fû¦f AfÀf³f ´fi¯ff¹ff¸f EUÔ ¹fû¦fd³fÔQif IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ÀUfÀ±¹f IZY d»fE Afg¢Àfeþ³f IYf ÀfZU³f IYSX³fZ IZY d»fE fišf ¸fbWXc°fÊ ¸fZÔ WX¸fZÔ §fc¸f³ff ¨ffdWXEÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸ff³fdÀfÔWX ´fUfSX, ´fiQe´f dfþûdSX¹ff, WXSXeVf SXfNXüSX, SXûdWX°f ÀfZ³f, SXfþf ¸fZUfOÞXf, AVfûIY þ`³f, ¦fû»fc ÀfZ³f, AVfûIY SXfNXüSX, UeSX dÀfÔWX, Ad³f»f Vf¸ffÊ, SX¸fZVf Vfb¢»ff, Af³fÔQ ¨füWXf³f, SXfWXb»f ·f`¹ff, ²f¸fZÊÔQi SXf¹f, ·f¦fU°f dÀfÔWX ´fMXZ»f, f³fZ dÀfÔWX ¸fZUfOXf, ³ff¦fZÔQi °fû¸fSX, ´fcSX³f dÀfÔWX SXfNXüSX, ³ffSXf¹f¯f ´fiÀffQ ¦fb~f, »føfe ³ffSXf¹f¯f ÀffWXc ,d³fdJ»f ÀffWXc, SXfþZÔQi ÀffWXc ,dþ°fZÔQi SXfNXüSX AfdQ Àfd¸¸fd»f°f ±fZ IYf¹fÊIiY¸f IZY ffQ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ õfSXf ´fe³fZ IZY ´ff³fe IYû ÀffRY IZY d»fE §fSX þfIYSX ¢»fûSXe³f IYe ¦fû»fe ffaMX SXWZXÜ ¦fbOX BX½fd³fa¦f, Afáf A²fcSXZ SXûOX d³f¸ffʯf IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX QcÀfSXZ dQ³f ·fe ·fcJ WXOÞX°ff»f U ÀfeE¸f IYf ´fb°f»ff QWX³f Ad³f¹fÔdÂf°f WXûIYSX IYÔMXZ³fSX ´f»fMXf ¦fbOX BX½fd³fa¦f, Afáf fOÞXe JbVfe d¸f»f°fe WX` þf VffÀf³f IYe ¹fûþ³ff IYf »ff·f Af¸f ³ff¦fdSXIYfZÔ IYû d¸f»ff³ff VfbøY WXû°ff WX`, »fZdIY³f dIYÀfe ¹fûþ³ff IYZ ´fifÔSX·f IYSX³fZ ÀfZ »fZIYSX CXÀfIYû ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSX³fZ ¸fZÔ IYBÊ IYNX³ffB¹ffZÔ ÀfZ ¦fbþSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¹fûþ³ff f³ff³ff AfÀff³f WX` »fZdIY³f ¹fûþ³ff ²fSXf°f»f ´fSX °f·fe ¸fc°fÊøY´f »fZ°fe WX` þf CXÀf ¹fûþ³ff IYZ d»fE ²f³f IYf ´fifÔ²f³f WXû°ff WX` Ü dVfÃff IYZ ÃfZÂf ¸fZÔ VffÀf³f ³fZ AfUV¹fIY°ff A³fbÀffSX fþMX IYf ²¹ff³f SXJf WX` Ü ¹fWXe UþWX WX` IYe dVfÃff ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ¹fûþ³ff IYf »ff·f LfÂf LfÂfû IYû d¸f»f³fZ »f¦ff WX` Ü WX¸ffSXf QZVf °f·fe Afd±fÊIY øY´f ÀfZ ÀfÃf¸f WXû¦ff þf WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ 100: dVfdÃf°f »fû¦f WXûÔ¦fZ AüSX ´fc¯fÊ dVfdÃf°f Àf¸ffþ ÀfZ IYBÊ AÀf¸ff³f°ffEÔ AüSX IYbSXd°f¹fû ÀfZ ·fe Àf¸ffþ IYû ¸fbdöY d¸f»fZ¦fe BÀf AfVf¹f IYZ dU¨ffSX ³f´ff A²¹fÃf IY`»ffVf ´fSX¸ffSX ³fZ VffÀfIYe¹f ¸ffgOX»f CX¨¨fØfSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f Afáf IYZ ´fiUZVf CX°ÀfU EUÔ Àff¹fdIY»f dU°fSX¯f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ½¹föY dIY¹fZ ³f´ff A²¹fÃf IY`»ffVf ´fSX¸ffSX ÀIYc»f ´fifÔ²f³f IYû Àfü¦ff°f QZ°fZ WXbE IYWXf IYe ÀIYc»f ´fWXbḧ f ¸ff¦fÊ IYf ³f¦fSX ´ffd»fIYf õfSXf IiYfÔIYMXeIYSX¯f dIY¹ff þf¹fZ¦ff AüSX ¸ff¦fÊ ´fSX ÀMÑeMX »ffBMX ·fe »f¦ff¹fe þfE¦fe Ü CXöY ¦fdSX¸ff¸f¹f Àf¸ffSXûWX IYf Vfb·ffSX¸·f ¸fb£¹f Ad°fd±f ³f´ff A²¹fÃf IY`»ffVf ´fSX¸ffSX IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff IYSX SXWXZ dUIYfÀf JÔOX dVfÃff Ad²fIYfSXe ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX NXfIYbSX EUÔ IY¹fÊIiY¸f IYZ dUVfZ¿f Ad°fd±f dÂfVf»ff QVfSX±f dÀfÔWX ¦f°f IYBÊ dQ³fûÔ ÀfZ ¨f»fe Af SXWXeÔ A²fcSXZ SXûOX d³f¸ffʯf IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX À±ff³fe¹f A»fe´fbSX ÃfZÂf ¸fZÔ Afþ ·fcJ WXOÞX°ff»f QcÀfSXZ dQ³f ·fe þfSXe SXWXeÜ IYOXIYOÞXf°fe Qû´fWXSXe ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊ AfÔQû»f³f À±f»f ´fSX OXMXZ SXWXZÜ Afa¨fd»fIY ÀIYc»f ´fWXba¨f ¸ff¦fÊ IYf IiYfÔIYeMXeIYSX¯f IYSX »f¦ffEa¦fZ »ffBMX : ´fSX¸ffSX SXfþ´fc°f ÀfQÀ¹f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeWXûSX õfSXf ¸ffh ÀfSXÀU°fe IYe ´fid°f¸ff ´fSX dQ´f´fiªþ»f³f IYSX dIY¹ff ¦f¹ff Ü Àf·fe Ad°fd±f¹fûÔ ³fZ LfÂf LfÂfûÔ IYû 77 Àff¹fdIY»fûÔ IYf dU°fSX¯f ·fe dIY¹ff ¦f¹ff IYf¹fÊIY¸f IYZ Af¹fûþIY ÀIYc»f ´fif¨ff¹fÊ ÀfbSXZVf Vf¸ffÊ õfSXf Ad°fd±fAû IYf ´fb¿´f ¸ff»ffAû ÀfZ ÀUf¦f°f dIY¹ff EUÔ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f UdSXâ dVfÃfIY AfþfQ dÀfÔWX ²ffÀfb õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff BÀf AUÀfSX ´fSX ´ff»fIY ÀfÔ§f IYZ þ¦fQeVf ¨fÔQUÔVfe ßfe QSXûdNX¹ff ßfe IYbVfUfWX ÀIYc»f IYZ dVfÃfIY dVfdÃfIYfEÔ EUÔ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ LfÂf LfÂff¹fZ CX´fdÀ±f°f ±fZ Ü A²fcSXZ SXûOX d³f¸ffʯf IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX QcÀfSXZ dQ³f ·fe ·fcJ WXOÞX°ff»f SXWXf IYÔMXZ³fSX A¨ff³fIY ·fû´ff»f ³ffIYZ ´fSX IY³³füQ °fSXRY þf°fZ Àf¸f¹f Ad³f¹fÔdÂf°f WXûIYSX ´f»fMX ¦f¹ffÜ WXfQÀff SXf°f IZY Àf¸f¹f IYf f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü fe¨f ¨füSXfWXZ ´fSX ´f»fMXZ IYÔMXZ³fSX IYû QZJ³fZ ÀfbfWX IYZ Àf¸f¹f ³ff¦fdSXIYûÔ IYf þ¸ffUOÞXf »f¦f ¦f¹ffÜ fÀf-ffBIY IYe MX¢IYSX ¸fZÔ Qû »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f ÀffSXÔ¦f´fbSXÜ Af¦fSXf-¸fbÔfBÊ SXûOX ´fSX 85 þûOÞX IZY Àf¸fe´f ¦fif¸f L´fSXf ÀfZ Af SXWXZ EIY ffBIY ÀfUfSX ´fd°f-´f°³fe AüSX EIY ffd»fIYf IYû ÀffSXÔ¦f´fbSX IYe AûSX ÀfZ þf SXWXe fÀf ³fZ MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ BÀfÀfZ ffBIY ÀfUfSX þ£¸fe WXû ¦fEÜ dþ³WXZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ffÜ ´fif~ þf³fIYfSXe A³fbÀffSX AÀ´f°ff»f »fZ þf°fZ Àf¸f¹f ÀfÔ°fû¿fffBÊ ´fd°f dU¿¯fb´fiÀffQ IbYÔ·fIYfSX CX¸fi 38 U¿fÊ d³fUfÀfe ´fOÞXf³ff IYe fe¨f SXfÀ°fZ ¸fZÔ WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ þfdIY dU¿¯fb ´fiÀffQ IbYÔ·fIYfSX 40 U¿fÊ d³fUfÀfe ´fPÞXf³ff ³fZ Àffþf´fbSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ B»ffþ IZY QüSXf³f Q¸f °fûOÞX dQ¹ffÜ ´fiUZVf CX°ÀfU EUÔ ÀffBdIY»f dU°fSX¯f Àf¸ffSXûWX ¦fbOX BX½fd³fa¦f, V¹ff¸f´fbSX Qbd³f¹ff ¸fZÔ Ad²fIYfÔVf d¸fÂf°ff ¸ffÂf ÀUf±fÊ ´fSX A²ffdSX°f SXWX°fe WX`Ü ÀfbQf¸ff ÀfZ ´fSX¸ff°¸ff ³fZ d¸fÂf°ff IYf ²f¸fÊ d³f·ff¹ffÜ SXfþf IZY d¸fÂf SXfþf WXû°fZ WX`Ô SXÔIY ³fWXeÔ, ´fSX ´fSX¸ff°¸ff ³fZ IYWXf dIY ¸fZSXZ ·föY dþÀfIZY ´ffÀf ´fiZ¸f ²f³f WX` UWX d³f²fʳf ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ IÈY¿¯f AüSX ÀfbQf¸ff Qû d¸fÂffZÔ IYf d¸f»f³f WXe ³fWXeÔ þeU U BÊV½fSX °f±ff ·föY AüSX ·f¦fUf³f IYf d¸f»f³f ±ff, dþÀfZ QZJ³fZ Uf»fZ A¨fÔd·f°f SXWX ¦fE ±fZÜ Afþ ¸f³fb¿¹f IYû EZÀff WXe AfQVfÊ ´fiÀ°fb°f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ Àf¨¨fe d¸fÂf°ff IYf CXQfWXSX¯f WX` ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯fÜ CXöY ´fiÀffÀf³f õfSXf ·fcJ WXOÞX°ff»f IYSX³fZ Uf»ffZÔ IYe IYûBÊ Àfb²f ³fWXe »fZ³fZ ´fSX ³ffSXfþ A»fe´fbSXUfdÀf¹fûÔ ³fZ ÀfeE¸f dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IYf ´fb°f»ff þ»ff¹ff U ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY ³ffSXZffþe IYeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX AfÔQû»f³f IYZ ÀfÔ¹fûþIY U IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff §f³fV¹ff¸f þfÔ¦fOÞXf °füÀfeRY CXïe³f »ffgIY IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf Àfû·ff»fdÀfÔWX ·ffMXe ¸f²¹f´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf Àfd¨fU Aû¸f ³ff¸fQZU R`Yþ CXQQe³f SXfþZVf ¹ffQU ÀfSX´fÔ¨f dþ°fZÔQi AfþfQ IYûNXSXe ´¹ffSXZÊ ´fMXZ»f ³fSXZÔQi IYbVfUfWX ´ff¿fÊQ Àfb·ff¿f ³ff¸fQZU ´ff¿fÊQ SXfþZ³Qi þ`³f þeVff³f Jf³f SXZUfSXf¸f dUVIY¸ffÊ ¸fûWX¸¸fQ SXVfeQ UeSXZÔQi NXfIYbSX Qe´fIY ³ff¸fQZU dþ°fZÔQi ´fSX¸ffSX ¸fb³³fZ Jf BÔQSX NXfIYbSX þb¦f»f ¸ff»fUe¹f ÀfÔ°fû¿f Vf¸ffÊ ¦fû´ff»f SXfþ´fc°f ¦fûSXZ d¸f¹ff ¸fÀfcQ ·ffBÊ dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe ÀfZ»fZVf Vf¸ffÊ Àf°feVf ¸fbIYf°fe dSXþUf³f Jf³f ÀfdWX°f Àf·fe Àff±fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¸fWXfAfSX°fe ¸fZÔ CX¸fOÞXf AfÀ±ff IYf Àf`»fff ff°f ÃfZÂf IZY ¨fü´fOÞXfUf»fZ WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX ¸fZÔ þfSXe ÀfÔ¦fe°f¸f¹f ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f IY±ff IZY AÔd°f¸f dQUÀf ´fSX ff»f dUQb¿fe ¸ff³fÀf ´fiUöYf IYdU°ff QeQe ³fZ IYWXZÜ A·ffU ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ f¨¨fûÔ IYf ·fdU¿¹f ·fe fWXb°f A¨Lf WXû ÀfIY°ff WX`Ü dÀfRYÊ ÀfbJ WXe ³fWXeÔ, IY·fe-IY·fe WX¸fZÔ f¨¨fûÔ IYû ±fûOÞXZ A·ffU ¸fZÔ ·fe SXJ³ff ¨ffdWXEÜ °f·fe CX³WXZÔ þeU³f IZY ¸fc»¹f IYf ´f°ff ¨f»f°ff WX`Ü IY±ff IZY AÔd°f¸f dQUÀf ¸fWXfAfSX°fe IZY AUÀfSX ´fSX Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY Àf¸ffþÀfZUe SXfþc SXfþ´fc°f, IY»fe¸f ´fNXf³f, ´fÂfIYfSX AVfûIY ´ffMXeQfSX, ·fÔUSX»ff»f ´ffdMX»f, WdSX³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ

ª¹fûd°f¿f/²f¸fÊ ·fû´ff»fX 07 Àfû¸f½ffSX, 09 A´fi`»f 2018 Àff´°ffdWXIY SXfdVfRY»f 9 A´fi`»f 2018 ÀfZ 15 A´fi`»f 2018 °fIY ¸fZ¿f d´f°ff ÀfZ dIYÀfe ´fiIYfSX IYe ¸fQQ d¸f»f ÀfIY°fe WX`, ½¹ff´ffSX-½¹fUÀff¹f ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ Af´fIYe dIYÀfe ¸f³fûIYf¸f³ff IYe ´fcd°fÊ ÀfÔ·fU WX`Ü Af¹f IZY pû°f ¸fZÔ AIYÀ¸ff°f UÈdð WXû¦feÜ Àf~fWXfÔ°f ¸fZÔ ¸f³fû³fcIcY»f ´fdSX¯ff¸f d¸f»f³fZ ¸fZÔ ÀfÔQZWX SXWXZ¦ffÜ Ad³f¯fʹf IYe dÀ±fd°f d³fd¸fÊ°f WXû¦fe, dUQZVf ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff f³fZ¦fe ¹ff ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ ·ff¦¹f ´fÃf CXØf¸f WX`, ·fcd¸f, ·fU³f, UfWX³f JSXeQ³fZ IYe ¹fûþ³ff f³fZ¦fe, ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf dIiY¹ff³U¹f³f WXû¦ffÜ Àfa°ff³f IYe ¸fQQ ÀfZ »ff·f IZY AUÀfSX ·fe d¸f»fZÔ¦fZÜ UÈ¿f·f °fb»ff SXfdVf ½ff»fZ dWX¸¸f°f ÀfZ »ff·f ´fif´°f IYSmÔX¦fZ ´fa.¨fÔQiVfZJSX ³fZ¸ff 'dWX¸ffÔVfb' 9893280184, 7000460931 ¸fIYSX ¸ff³f-Àf¸¸ff³f ¸fZÔ Udð IZY AUÀfSX IYe ´fifd~ WXû¦fe, »fû¦f Af´fIZY þeU³f þe³fZ IYe IY»ff IYf A³fbÀfSX¯f IYSXZÔ¦fZÜ Af´f Àf°¹f IYf Àff±f QZÔ¦fZ °fû df¦fOÞXe f³f ÀfIY°fe WX`, VfZ¹fSX ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ B³fUZÀMX IYSX³fZ IYf ¸f³f f³fZ¦ffÜ IYûBÊ Àfc¨f³ff Af´fIZY ¸f³f IYû AfÔQûd»f°f IYSX QZ¦fe, ¸fZWX³f°f ÀfZ A´f³fe dIYÀ¸f°f IYû fQ»f³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZÜ ÀfÔ°ff³f ÀfZ ¸fQQ AüSX ÀfÀfbSXf»f ¸fZÔ dIYÀfe IYe ¸fQQ d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü dUUfQ ÀfZ f¨fZÔÜ ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe d¸f»f ÀfIY°fe WX` A±fIY ´fi¹ffÀf IYSXZÔÜ ¸fbÔWX ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff JOÞXe WXû ÀfIY°fe W`XÜ dIYÀfe ²f¸fʦfb÷Y ÀfZ ¸fb»ffIYf°f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`, ²f¸fÊ-IY¸fÊ ¸fZÔ ÷Yd¨f þf¦fi°f WXû¦feÜ A´f³fe ´fi·fb°ff EUÔ Ad²fIYfSXûÔ IYf ´fi¹fû¦f IYSX ÀfIY°fZ WX`a, ÀfSXIYfSXe ´fÃf ¸fþfc°f SXWXZ¦ff, IYf¸f f³f þfE¦ffÜ IYûBÊ CX´f»fd²f Af´fIZY Jf°fZ ¸fZÔ þbOÞX ÀfIY°fe WX`, AIYÀ¸ff°f WXe PXZSX ÀffSXf ²f³f d¸f»f³fZ IZY ¹fû¦f WXa`Ü ÀfSXIYfSXe IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ¦fd°f f³fZ¦fe, Àff¸ffdþIY ÃfZÂf ¸fZÔ Àf¸¸ff³f fPÞXZ¦ff, ´fiVffÀfd³fIY Ãf¸f°ff dUIYdÀf°f WXû¦feÜ A°¹fd²fIY CX°ÀffWX ÀfZ WXfd³f IYe ÀfÔ·ffU³ff SXWXZ¦fe, »fûIYd´fi¹f°ff fPÞXZ¦fe, ·ff¦¹f IYf ÀfWX¹fû¦f CXØf¸f SXWXZ¦ff, ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ d¸f±fb³f IYIÊY þeU³fÀff±fe IZY Àff±f ¦fbþfSX³fZ IZY d»fE Àf¸f¹f d³fIYf»fZÔ¦fZ, ·ff¦feQfSXe IZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ QZVffMX³f IYe ¹fûþ³ff f³ff ÀfIY°fZ WX`a, AIYÀ¸ff°f ²f³f IYe ´fifd~ WXû ÀfIY°fe WX`Ü ·ff¦¹f IYe UþWX ÀfZ IYBÊ ÷YIZY IYf¸f f³f ÀfIY°fZ W`a, ´fcþf-´ffNX ¸fZÔ ¸f³f »f¦fZ¦ff, QZU QVfʳf ·fe WXû ÀfIY°fZ WX`aÜ AÀf°¹f ·ff¿f¯f ÀfZ f¨f³fZ IYf ´fi¹f°³f IYSXZÔ, dIYÀfe d¸fÂf IZY d¸f»f³fZ IYf AUÀfSX ´fif~ WXû¦ffÜ ´fi¯f¹f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü ÀfÔd¨f°f ²f³f IYû d³fIYf»f³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü IY³¹ff fbdð IYüVf»f dQJf³fZ IYf AUÀfSX ´fif~ WXû ÀfIY°ff WX`Ü Af´fIZY A³fb¹ffd¹f¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ dUSXûd²f¹fûÔ IYe JbSXf´ff°fZÔ ´fSXZVff³f IYSX ÀfIY°fe WX`a, FY¯f »fZ³fZ IYf SXfÀ°ff ÀffRY WXû þfE¦ffÜ IYûBÊ VfÂfb A³ff¹ffÀf WXe Àff¸f³fZ Af þfE¦ff, AdUUfdWX°fûÔ IYû dUUfWX IZY ´fiÀ°ffU ´fif~ WXûÔ¦fZÜ A´f³fZ SXöY¨ff´f IYf ²¹ff³f SXJZÔ, A³ffUV¹fIY °f³ffU ÀfZ BÀf¸fZÔ ´fdSXUÊ°f³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ÀffU²ff³fe SXJ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü Ad³f¯fʹf IYe dÀ±fd°f d³fd¸fÊ°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü UÈdV¨fIY ¸fZWX³f°f IYf RY»f Af´fIYû þøYSX d¸f»fZ¦ff ²f`¹fÊ ÀfZ IYf¸f »fZÔÜ ÀfÔ¨ffSX ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYûBÊ Àfc¨f³ff d¸f»fZ¦feÜ dIYÀfe IYe ¸fZWX¸ff³f ³fUfþe IYSX³fZ IYf AUÀfSX d¸f»fZ¦ff, ´fdSXUfSX IZY AÔQSX Àff¸fÔþÀ¹f IYf Uf°ffUSX¯f SXWXZ¦ffÜ Af´fIZY ùQ¹f ¸fZÔ fÀff IY»ffIYfSX ffWXSX Af³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZ¦ffÜ dIYÀfe ´fbSXf³fZ QûÀ°f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f WXû¦feÜ þ³fÀfÔfÔ²fZÔ ÀfZ »ff·f d¸f»f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ´fif»f WX`Ü WXÀ°fIY»ff ¸fZÔ ´fbSXÀIYfSX ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ½¹fdöY°U SXüfQfSX f³fZ¦ff, AfIiYf¸fIY°ff fPXÞZ¦feÜ IbaY·f ¸fûÃf ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Äff³f IYe ´fifd~ ÀfÔ·fU WX`, dIYÀfe ¸fc»¹fUf³f UÀ°fb IZY ´ff³fZ IYe Ad·f»ff¿ff ´fcSXe WXû¦feÜ Af´fIYe dU³f¸fi°ff EUÔ ½¹f½WXfSX ÀfZ Àf·fe ´fiÀf³³f SXWXZÔ¦fZ, ¸f³f´fÀfÔQ CX´fWXfSX IYe ´fifd~ ÀfÔ·fU WX`Ü f`ÔIY f`»fZaÀf fPÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`, Af´f A´f³fZ UfIÐY¨ff°fb¹fÊ ÀfZ »ff·f CXNXf ´ffEÔ¦fZÜ BÔþed³f¹fÀfÊ IYû IY¸fÊ ÃfZÂf ¸fZÔ ³fE AUÀfSX d¸f»fZÔ¦fZÜ AIYfSX¯f IYe CX¦fi°ff IYû ³fIYfSX QZÔ, °fIY³feIYe Ãf¸f°ff dUIYdÀf°f WXû¦fe, ÀfÔ¨ffSX ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ UfWX³f AfdQ IYf ´fi¹fû¦f ÀffU²ff³fe ÀfZ IYSXZÔ, Qb§fMXʳff, ¨fûMX AfdQ IYf ·f¹f SXWXZ¦ffÜ ÀfÀfbSXf»f IZY »fû¦fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f WXû ÀfIY°fe WX`, dIYÀfe ²ffd¸fÊIY À±ff³f IZY ´fiUfÀf ´fSX þf³fZ ¹fû¦f WX`aÜ CX¨¨ffd²fIYfSXe EUÔ ´fid°fdâ°fþ³fûÔ ÀfZ ¸fZ»fþû»f ÀfÔ´fIYÊ CXØf¸f SXWXZ¦ff, dIYÀfe DaY¨fZ ´fQ ´fSX d³f¹fböY WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·ff¦¹f ´fÃf ¸fZÔ A³fbIcY»f°ff f³fe SXWXZ¦fe, dVfÃff ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IYf¹fûÊÔ ÀfZ ffWSX þf³ff ´fOXÞZ¦ffÜ IY¸´¹fcMXSX IZY ÃfZÂf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX d¸f»f ÀfIZY¦ff, JZ»fIcYQ ¸fZÔ ´fbSXÀIYfSX d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦fe, dUSXfZd²f¹fûÔ IYû ¸fbÔWX IYe Jf³fe ´fOÞXZ¦feÜ ¦»f`¸fSX þZd³fRYSX CX°ffSXZÔ¦fe A´f³fe IYfgÀ¸fZdMXIY »ffB³f ¦ff d¹fIYf U Ad·f³fZÂfe þZd³fRYSX »fû´fZþ ¹fcMXe fifÔOX BÔ¦f»fûMX IYe ·ff¦feQfSXe ¸fZÔ A´f³ff Àfed¸f°f ÀfÔÀIYSX¯f IYfgÀ¸fZdMXIY »ffB³f »ffg³¨f IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü EIY f¹ff³f ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff dIY ½¹ff´fIY IY»fSX »ffB³f »fû´fZþ AüSX BÔ¦f»fûMX IZY ¸fþfc°f ÀÂfe°U IZY ´fdSXIY»´f³ff IYû þeUÔ°f IYSXZ¦ff °f±ff þZE»fAû ¦»fû IZY õfSXf ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀfbÔQSX°ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ JbQ IYû Ad·f½¹föY IYSX³fZ IZY dUdU²f °fSXeIZY ´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ »fû´fZþ ³fZ IYWXf, BÔ¦f»fûMX IZY Àff±f d¸f»fIYSX WX¸f³fZ þû I`Y´Àfc»f IY»fZ¢Vf³f IYf ÀfÈþ³f dIY¹ff WX`, CXÀf¸fZÔ ¸fZSXZ ´fÀfÔQeQf SXÔ¦f Uf»fZ CX°´ffQ WX`Ü WX¸f³fZ ¸fÀIYfSXf, d»f´fdÀMXIY, AfBÊ»f`VfZþ, »fVf, AfBÊ Vf`OXû ÀfZ »fZIYSX fiûÔþSX °fIY ÀffIbYL Vffd¸f»f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸ffSXZ RiYeOX¸f dÀfÀMX¸f ´f`»fZMX ¸fZÔ þû A³fcNXf AüSX SXû¸ffÔ¨fIY WX` CXÀfIZY ffSXZ ¸fZÔ ¸fZSXf Àfû¨f³ff WX` dIY ¹fWX Af´fIYû dIYÀfe dUdVfá SXÔ¦f AüSX Af´fIYe þøYSX°f IZY CX°´ffQûÔ IZY Àff±f JbQ IZY ½¹fdöY¦f°f ´f`»fZMX IZY ÀfÈþ³f IYf ¸füIYf ´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ BÀfd»fE þû SXÔ¦f Af´f UfÀ°fU ¸fZÔ ¨ffWX°fZ WX`Ô, CXÀf ´fÀfÔQeQf SXÔ¦f IYû ´ff³fZ IZY d»fE Af Af´fIYû ´ffÔ¨f JÔOX Uf»fZ AfBÊVf`OXû dIYMX IYû JSXeQ³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü BÀf 70 JÔOX Uf»fZ ÀfÔ¦fiWX ¸fZÔ ´ffCXOXSX ÀfZ d»f´fdÀMXIY, AfBÊVf`OXû ÀfZ »fZIYSX AfBÊ»f`VfZÀf AüSX IYfgÀ¸fZdMXIY ´»fZMXÐÀf Vffd¸f»f WX`Ü ¹fWX 26 A´fi`»f IYû U`dV½fIY À°fSX ´fSX ¸fBÊ IZY ´fWX»fZ Àf~fWX ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ »ffg³¨f WXû¦ffÜ BÔ¦f»fûMX IZY A¸fZdSXIYe ´fdSX¨ff»f³f IZY CX´ff²¹fÃf ¦fiZþZ¦fûþÊ BÔ¦f»fûMX ³fZ IYWXf dIY WX¸f þZd³fRYSX ÀfZ fdPÞX¹f×f ·ff¦feQfSX ³fWXeÔ ´ff ÀfIY°fZ ±fZÜ UZ UfÀ°fU ¸f`Ô ÀfüÔQ¹fÊ ÀU´³fQVfeÊ WX`aÜ ¸fWXf³f Vf`»fe IZY A»ffUf þZd³fRYSX EIY ÀfüQ¹fÊ dUVfZ¿fÄf ·fe WX`ÔÜ dÀfÔW »fû¦f Af´fIZY Àf¸¸ff³f IYû NXZÀf ´fWXba¨ff ÀfIY°fZ WX`a, A´f³fûÔ IYe d¨fÔ°ff ÀfZ ¸f³f Qb:Je SXWXZ¦ffÜ SXû¸ffÔdMXIY ¸fcOX ¸fZÔ SXWXZÔ¦fZ EUÔ §fc¸f³fZ-dRYSX³fZ þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·ffU³ffAûÔ ¸fZÔ fWX³ff IYáIYfSXIY WXû ÀfIY°ff WX`Ü dIYÀfe UÀ°fb IZY ¦fb¸f WXû þf³fZ ÀfZ ¸f³f dJ³³f SXWXZ¦ff, A´f³fZ ÀUfÀ±¹f ´fSX ²¹ff³f QZ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü þeU³fÀff±fe ÀfZ dUUfQ IYe dÀ±fd°f d³fd¸fÊ°f WXû ÀfIY°fe WX`, Af´fIYe WXÔÀf¸fbJ ´fiUÈdØf »fû¦fûÔ IYû ´fi·ffdU°f IYSXZ¦feÜ LûMXZ ·ffBÊ- fWX³fûÔ IZY d»fE IbYL CX´fWXfSX »fZ ÀfIY°fZ WXa`Ü Qed´fIYf þ`Àff dIYSXQfSX d³f·ffEÔ¦fe OXû³f»f dfá A d·f³fZÂfe OXû³f»f dfá ³fZ f°ff¹ff dIY MXZ»fedUþ³f ²ffSXfUfdWXIY 'EIY QeUf³ff ±ff' ¸fZÔ CX³fIYf dIYSXQfSX dRY»¸f '¹fZ þUf³fe WX` QeUf³fe' IYe Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f IYe ·fcd¸fIYf ÀfZ ´fiZdSX°f WX`Ü Àfû³fe EÔMXSXMXZÔ¸fZÔMX MXZ»fedUþ³f Vfû IZY d»fE IbYL ¸fWXe³fZ VfSXf³¹ff IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff ¨fbIYeÔ OXû³f»f Vfû ¸fZÔ »fe´f IZY ffQ SXfd²fIYf IYe ·fcd¸fIYf d³f·ffEÔ¦feÜ OXû³f»f ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô »fe´f IZY ffQ SXfd²fIYf IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff SXWXe WXcÔ, ¹fWX dRY»¸f '¹fZ þUf³fe WX` QeUf³fe' IYe Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f ÀfZ ´fiZdSX°f WX`Ü ¸fbÓfZ EZÀfe ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ff, þû Ad·f³f¹f ÀfZ ´fWX»fZ ¸fZSXf ´fZVff ±ff - UWX WX` EIY ´fÂfIYfSX IYe ·fcd¸fIYfÜ ¸f`Ô QcSXQVfʳf IYe EÔIYSX SXWXe WXcÔ AüSX ¸f`Ô dQ»»fe ¸fZÔ fWXb°f ÀfZ ³¹fcþ ¨f`³f»fûÔ IZY d»fE f°füSX dSX´fûMXÊSX AüSX EÔIYSX IYf¸f IYSX ¨fbIYe WXcÔÜ °fb»ff §fSX ¸fZÔ IYûBÊ ÀfQÀ¹f fPÞX ÀfIY°ff WX`, ·fcd¸f-·fU³f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àf¸fÀ¹ff WX»f WXû¦feÜ ³fd³fWXf»f IZY dIYÀfe ½¹fdöY ÀfZ ¸fb»ffIYf°f ÀfÔ·fU WX`, ·fi¸f¯f EUÔ ¸f³fûSXÔþ³f ¸fZÔ Àf¸f¹f ½¹f°fe°f WXû¦ffÜ A´f³fZ Àff¸ff³f IYû Àfa·fXf»fIYSX SXJZÔ ¦fb¸f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`, ´fbSXf³fZ SXû¦f IZY CX·fSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü Af´fIYe À´fáUfdQ°ff EUÔ AfIiYf¸fIY°ff Af´fIZY IYf¸f f³ff ÀfIY°fe WX`, Jf³f´ff³f IYf ²¹ff³f SXJZÔÜ þ³f°ff ÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ ffg ²f³fb ¸f³f´fÀfÔQ ·fûþ³f IYe ´fifd~ WXû¦feÜ ´fdSXUfSX IZY »fû¦fûÔ ÀfZ ¸fZ»fd¸f»ff´f IZY AUÀfSX ´fif~ WXûÔ¦fZÜ ¦fb~ VfÂfbAûa ÀfZ ÀffU²ff³f SXdWXE, IYûBÊ Af´fIYf IYf¸f df¦ffOÞX³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZ¦ff, ´fSXfIiY¸f ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ A¨f»f ÀfÔ´fdØf JSXeQ³fZ IYe ¹fûþ³ff f³f ÀfIY°fe WX`, ¸ff°ff IYf AfVfeUfÊQ ¨f¸f°IYfSX IYe °fSXWX IYf¸f IYSXZ¦ffÜ Af´fIYe ¸feNXe fû»fe Af´fIZY IYf¸f f³ff ÀfIY°fe WX`, þeU³fÀff±fe IYf IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f CXØf¸f SXWXZ¦ffÜ ¦f»fZ ¸fZÔ °fIY»feRY WXû ÀfIY°fe WX`, dVfÃff ÀfÔfÔ²fe IYf¹fÊ IZY d»fE ¹ffÂff WXû¦feÜ kdWX¨fIYel IYe IYf¸f¹fffe ÀfZ JbVf WX`Ô SXf³fe ¸fbJþeÊ »feUbOX Ad·f³fZÂfe SXf³fe ¸fbJþeÊ A´f³fe dRY»¸f dWX¨fIYe IYe IYf¸f¹fffe ÀfZ fZWXQ JbVf WX`aÜ ¹fWX dRY»¸f WXf»f WXe ¸fZÔ ´fiQdVfÊ°f WXbBÊ WX`Ü dRY»¸f IZY þdSX¹fZ SXf³fe ³fZ ¨ffSX Àff»f ffQ Uf´fÀfe IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf UZ BÔ°fþfSX IYSX SXWXe ±feÔ dIY dWX¨fIYe IYf¸f¹fff WXû°fe WX` ¹ff ³fWXeÔ, dþÀfÀfZ dRYSX UZ Af¦fZ IYe dRY»¸fZÔ IYSX³fZ IZY ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨fZÔ¦feÜ CX³fÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY UZX ¸ff³f°fe WX`Ô dIY VffQeVfbQf AüSX ¸ffÔ f³f ¨fbIYe Ad·f³fZÂfe IZY d»fE dRY»¸fûÔ IZY AfgRYSX IY¸f WXû þf°fZ WX`Ô? CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WXfÔ, ¹fWX Qb:J IYe ff°f WX`, ¸f¦fSX ¹fWX Àf¨f WX` dIY EZÀff WXû°ff WX`Ü EIY E¢MXSX þf VffQe IYSXIZY »füMX°ff WX` ¹ff d´f°ff f³fIYSX »füMX°ff WX` °fû CXÀf E¢MXSX ÀfZ Af´f IY·fe ³fWXeÔ ´fcL°fZ WX`Ô dIY Af´fIYe dªfaQ¦fe fQ»fe dIY ³fWXeÔÜ Af´f¸fZÔ IYûBÊ dRYdþIY»f ¨fZÔþ Af¹ff dIY ³fWXeÔ, »fZdIY³f Ad·f³fZdÂf¹fûÔ ÀfZ ffSX-ffSX ´fcLf þf°ff WX`Ü SXûfûMX IZY Àfe¢½f»f ¸fZÔ I`Yd¸f¹fû IYSXZa¦fe EZV½f¹ffÊ MXfB¦fSX ßffgRY IYe ´ffg´fb»f`dSXMXe ÀfZ ³ffJbVf WX`Ô dQVff ´ffMX³fe! ¸fe³f Af´fIYe ¸fWX°UfIYfÔÃff fPXÞZ¦fe AüSX CXÀfIYe ´fcd°fÊ WXû¦feÜ fOÞXZ ·ffBÊ-fWX³f IYf ÀfWX¹fû¦f f³ff SXWXZ¦ffÜ dIYÀfe IYfSX¯f ÀfZ AÀ´f°ff»f þf³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü Af»fÀ¹f fPÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX` þû dIY WXfd³f WXû³fZ IZY ¹fû¦f f°ff°ff WX` Ü ·fi¸f¯f ¸f³fûSXÔþ³f IZY AUÀfSX ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fZÔ AfEa¦fZ, Af´fIYe LdU EIY fOÞXZ ³fZ°ff-Ad·f³fZ°ff IZY Àf¸ff³f WXû¦feÜ Ad³f¯fʹf IYe dÀ±fd°f ÀfZ IYf¸f df¦fOÞX ÀfIY°ff WX`, VfÂfbAûÔ IYf ´fSXf·fU WXû¦ff, ·ff¦¹f Àff±f QZ¦ffÜ IYf¸f IZY d»fE ¹ffÂff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°fe WX`Ü EmV½f¹ffÊ SXf¹f Àfb´fSXdWXMX dRY»¸f SXûfûMX IZY Àfe¢½f»f ¸fZÔ I`Yd¸f¹fû IYSX°fe ³fþSX Af ÀfIY°fe WX`aÜ U¿fÊ 2010 ¸fZÔ ´fiQdVfÊ°f EÀf VfÔIYSX d³fQZÊdVf°f SXûfûMX ¸fZÔ SXþ³feIYfÔ°f AüSX EZV½f¹ffÊ ³fZ ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ ±feÜ EÀf VfÔIYSX Af BÀf dRY»¸f IYf Àfe¢½f»f 2.0 f³ff SXWXZ WX`ÔÜ dRY»¸f ¸fZÔ SXþ³feIYfÔ°f IZY A»ffUf AÃf¹f IbY¸ffSX AüSX EZ¸fe þ`¢Vf³f IYe ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf WX`Ü IYWXf þf SXWXf WX` dIY EZV½f¹ffÊ ³fZ A´f³ff I`Yd¸f¹fû VfcMX ·fe IYSX d»f¹ff WX`Ü BÀf dRY»¸f ¸fZÔ AÃf¹f IbY¸ffSX ¸fb£¹f dU»fZ³f IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX dRY»¸f 2018 ¸fZÔ WXe dSX»feþ WXû³fZ Uf»fe WX`, WXf»ffÔdIY A·fe °fIY dSX»feþ OXZMX IYe §fû¿f¯ff ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü 2.0 ·ffSX°f IYe ÀffÀfZ ¸fÔWX¦fe dRY»¸f WX`Ü EÀf VfÔIYSX IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ f³f SXWXe ¹fWX dRY»¸f 450 IYSXûOÞX IZY ·ffSXe ·fSXIY¸f fþMX ´fSX °f`¹ffSX WXû SXWXe WX`Ü MXfB¦fSX ßffgRY AüSX dQVff ´ffMX³fe IZY dSX»fZVf³fdVf´f IYe JfSXZÔ IYfRYe UöY ÀfZ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ f³fe WXbBÊ WX`Ô, »fZdIY³f »f¦f°ff WX` dIY Af CX³fIZY dSXV°fZ ¸fZÔ QSXfSX Af SXWXe WX`Ü MXfB¦fSX IYû d¸f»f SXWXe ´ffg´fb»f`dSXMXe IYe UþWX ÀfZ dQVff AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXe WX`ÔÜ ff¦fe 2 IYe dSX»feþ IZY ffQ ÀfZ WXSX °fSXRY fÀf MXfB¦fSX IYe WXe ¨f¨ffÊ WXû SXWXe WX`Ü JfSXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY MXfB¦fSX IYû ÀffSXe »ffB¸f»ffBMX d¸f»f³fZ IZY IYfSX¯f UZX ³ffSXfþ WX`ÔÜ CX³WXZÔ BÀf ff°f IYe ·fe ³ffSXfþ¦fe WX` dIY MÑZÔOX OXfÔÀfSX WXû³fZ IZY ffUþcQ dRY»¸f ¸fZÔ CX³fIYf EIY ·fe Àfû»fû MÑ`IY ³fWXeÔ WX`Ü IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ EZÀfe ·fe dSX´fûMXÐÀfÊ AfBÊ ±fea dIY dQVff fWXb°f ´fþZdÀfU WX`ÔÜ CX³fIYe UþWX ÀfZ MXfB¦fSX IYf A´f³fZ IYBÊ QûÀ°fûÔ ÀfZ ·fe dSXV°ff df¦fOÞX ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ MXfB¦fSX IYû A´f³fe dIYÀfe RYe¸fZ»f IYû-ÀMXfSX ÀfZ RYû³f ´fSX ff°f IYSX³fZ ÀfZ ·fe ¸f³ff IYSX SXJf WX`Ü ff¦fe 2 dSX»feþ IZY ffQ ÀfZ WXe ffg¢Àf AfgdRYÀf ´fSX þfSXQÀ°f IY¸ffBÊ IYSX SXWXe WX`Ü ¹fWX dRY»¸f BÀf Àff»f IYe QcÀfSXe ÀffÀfZ fOÞXe dWXMX dRY»¸f f³f ¦fBÊ WX`Ü UWXeÔ dQVff IYû BÀf dRY»¸f ¸fZÔ QVfÊIYûÔ IYe IbYL JfÀf °fUªþû ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü Àfü IYSXûOÞX IZY ¢»ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbBÊ SXZOX ffg»feUbOX IZY dÀfa§f¸f ÀMXfSX Aþ¹f QZU¦f³f IYe dRY»¸f SXZOX 100 IYSXûOÞX IZY ¢»ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦fBÊ WX`Ü ·fc¿f¯f IbY¸ffSX d³fd¸fÊ°f dRY»¸f SXZOX 16 ¸ff¨fÊ IYû ´fiQdVfÊ°f WXbBÊ WX`Ü SXfþIbY¸ffSX ¦fb~f IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ f³fe SXZOX ¸fZÔ Aþ¹f QZU¦f³f AüSX Bd»f¹ff³ff dOXIiYcþ IYe ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf WX`Ü dRY»¸f ¸fZÔ Aþ¹f EIY Bʸff³fQfSX Af¹fIYSX Ad²fIYfSXe IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ ³fþSX AfEÜ SXZOX IYû A´f³fe Q¸fQfSX IYWXf³fe, ÀMXfSXIYfÀMX AüSX OXfg¹f»ffg¦Àf IYe UþWX ÀfZ fZWXQ ´fÀfÔQ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BaXQüSX IZY ¸f»MXe´»fZ¢Àf U dÀf³fZ¸ff§fSXûÔ IZY ³fÔfSX Af¹f³ffg¢Àf Àf´f³ff- 4214003 UZ»fûdÀfMXe-4735555 ¸fÔ¦f»fdf¦f-3073333, 3203433 E¸f3 d¸f³fe´»fZ¢Àf- 2555052 SXe¦f»f- 2434169 A³fû´f- 2551353 AfÀ±ff- 2575116 IYÀ°fcSX- 2380751 À¸fÈd°f EÔOX IbYÀfb¸f- 2452210 ³fe»fIY¸f»f- 2544096 ¸f²fbd¸f»f³f- 2701183