Views
2 months ago

CFH Brochure

Chiang Mai Province

Chiang Mai Province จ.เชียงใหม Lamphun Province จ.ลำพูน Chiang Rai Province จ.เชียงราย Nan Province จ.นาน Sakon Nakhon Province จ.สกลนคร Phetchabun Province จ.เพชรบูรณ Chainat Province จ.ชัยนาท Thailand Thai Geographical Indication (GI) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย Thai Geographical Indication (GI) can be regarded as local products with fine quality and reputation unique to particular origins. Topography and local wisdom of specific location also give GI their distinct characteristics. Ratchaburi Province จ.ราชบุรี Phetchaburi Province จ.เพชรบุรี Chumphon Province จ.ชุมพร Phatthalung Province จ.พัทลุง Nakhon Ratchasima Province จ.นครราชสีมา Surat Thani Province จ.สุราษฏรธานี Kalasin Province จ.กาฬสินธุ Surin Province จ.สุรินทร สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ สินค้า GI เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งผลิต เฉพาะเจาะจงโดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อันเกิดจากคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของแต่ละพื้นที่ผสมผสานด้วยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ ่น จึงเปรียบ เสมือนเป็นแบรนด์ท้องถิ่น ที่สร้างความ ภาคภูมิใจให้คนในท้องถิ่นและคนใน ประเทศไทย Central Food Retail dedicates to supporting Thai GI with our fair purchase of local products from across the regions to sell in Central Food Hall and Tops nationwide in our effort to elevating local economy that, in the long run, leads to strong and sustainable community and nation. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมสนับสนุนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย โดยรับซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตทั่วทุกภาคของประเทศ มาจำหน่ายภายในร้าน เซ็นทรัล ฟู ้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เพื ่อเป็นช่องทางหนึ ่งในการช่วยส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอันนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้คนชุมชน พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง 86 *We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice. / *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

CHEF IAN PONGTAWAT CHALERMKITTICHAI Cooking Guru of Central Food Hall เชฟเอียน - พงษธวัช เฉลิมกิตติชัย RICE PANCAKE SANDWICH / แซนดวิชแพนเคกขาวกลองหอมแดง Ingredients / สวนผสม Serves 4 / สำหรับ 4 ที่ ½ cup My Choice Organic Fragrant red brown rice, cooked 1 cup pancake mix 3 eggs 1 egg white ¼ cup whipped cream ¼ cup milk 1 tsp salt 1 tsp sugar 2 tbsp rice bran oil 2 tbsp mayonnaise 1 cup salad greens 1 pack My Choice pork pastrami ½ ถวย มายชอยส ขาวกลองหอมแดง อินทรีย์หุงสุก 1 ถวย แปงแพนเคกสำเร็จรูป 3 ฟอง ไขไกทั้งฟอง 1 ฟอง ไขขาว ถวย วิปครีม ¼ ถวย นมสด ชอนชา เกลือ 1 ชอนชา น้ำตาลทราย ชอนโตะ น้ำมันรำขาว 2 ชอนโตะ มายองเนส ถวย ผัดสลัด 1 แพค มายชอยส พาสตรามี่หมู MY CHOICE ขาวกลองหอมแดงอินทรีย Organic Fragrant red brown rice MY CHOICE พาสตรามี่หมู Pork Pastrami Directions / วิธีทำ 45 minutes / 45 นาที 1. Mix pancake flour with 2 eggs, salt, milk, whipped cream and sugar until smooth. Add red fragrant rice and mix well. Beat the egg white until stiff peaks form. Add the egg white into the batter and mix by folding. 2. Oil a Teflon pan and heat over medium-low heat. Scoop the batter onto the pan and spread the batter into a circle. Flip the pancake with a spatula when the surface has some bubbles. Cook until browned, remove from heat and set aside. Continue with the remaining batter. 3. Make a sunny-side up with the remaining egg. Fry the pastrami. Build the sandwich by spreading a layer of mayonnaise onto a pancake and layering on the salad greens, pastrami and egg. 1. ผสมแปงแพนเคก กับไขไกทั้งฟอง 2 ฟอง เกลือ นมสด วิปครีม น้ำตาลทรายเขากันจนเน้อเนยน แลวจึงใสขาวกลองหอมแดงลงไปผสมใหเขากัน จากนั้นตีไขขาวจนขึ้นฟูตั้งยอด แลวนำไขขาว ไปตะลอมผสมกับสวนผสมของแปงแพนเคกอยางเบามือ 2. ตั้งกระทะเทฟลอนบนเตา ใชไฟกลางคอนไปทางออน ทาน้ำมันใหทัวกระทะ รอจนกระทะเริมรอน ตักสวนผสมแปงแพนเคกขาวหยอดลงไปเปนแผนกลมๆ รอจนฟองอากาศขึ้นที่ผิวหนาแพนเคก จึงใชตะหลิวพลิกชิ้นขนมกลับดาน รอจนสุก ตักใสจานพักไว ทำจนหมดสวนผสม พักไว 3. ตั้งกระทะ นำไขที่เหลือ 1 ฟอง มาทอดเปนไขดาว และนำมายชอยส พาสตรามี่หมู ลงทอดใหสุกทั้งสองดาน นำมาประกอบกับตัวแพนเคกขาวที่ทำไว ทามายองเนส และวางดวยผักสลัด จัดเสิรฟเปนอาหารวาง Pick of the week by Nick Reitmeier, our sourcing guru For cooking inspirations, news updates, imported products and various more, visit www.centralfoodhall.com 7

CFH Brochure #38-39