فروش بیمه به پزشکان

1335216
  • No tags were found...

در تک تک قدم های خود برای فروش بیمه به پزشکان این مقاله راهنماییست از افرادی که پیش از تمام مسیر این بازار طمع برانگیز و پر سود را طی کرده اند. پزشکان بازار مناسبی برای شما هستند یا خیر؟ این تصمیم شما که باید در نظر بگیرید تا بدانید که انتخاب می کنید یا خیر. به من ما این مساله قابل تاملی بوده است که در بیمه و بازاریابی و دیجیتال مهم است.

فروش بیمه به پزشکان

در تک تک قدم های خود برای فروش بیمه به پزشکان این مقاله راهنماییست از افرادی که پیش از تمام مسیر این بازار طمع برانگیز

و پر سود را طی کرده اند.‏ پزشکان بازار مناسبی برای شما هستند یا خیر؟ این تصمیم شما که باید در نظر بگیرید تا بدانید که انتخاب

می کنید یا خیر.‏ به من ما این مساله قابل تاملی بوده است که در بیمه و بازاریابی و دیجیتال مهم است.‏

پزشکان افرادی باهوش هستند و عالقه بسیاری به یادگیری دارند؛ و در عین حال کمی هم مغرور هستند.‏ برای آن ها تقریبا غیرممکن

است که در جریان مسایل خارج از کار خودشان باشند اماحاضر هم نیستند مستقیم از کسی بپرسند.‏ بسیار تاثیرگذار است اگر به یکی از

هزاران مسائل و موضوعاتی بپردازید که هر روزه با آن ها روبرو هستند و مربوط به بیمارانشان است.‏

تهیه اطالعات و آموزش های مفید و مرتبط بهترین راه برای جذب آنهاست و از آن مهم تر باعث اعتبار آفرینی برای شما می شود.‏

بعنوان یک اصل همیشه به یاد بسپارید که پزشکان تمایل دارند با افراد باهوشی ارتباط برقرار کنند که تخصصی عالی و منحصر در

زمینه های مرتبط دارند.‏

یکی هوشمندانه ترین استراتژی ها برای فروش بیمه به پزشکان استفاده از رسانه های پزشکان است.‏ این ابزار برای برندینگ شخصی

نماینده بیمه در میان جامعه پزشکان و معرفی خدمات بیمه مخصوص آنان بسیار تاثیرگذار است.‏

امروزه مجالت پزشکی بسیار جامع هستند و فقط ین آموزش ها را منتشر خواهیم کرد.‏ ‏“اگر تصمیم داری خیلی سریع بازاریابی

اینترنتی بیمه رو شروع کنی تا باهاش مشتریاتو بیشتر کنی و اعتبارتو باال ببری و اگه مقاالت علمی و تخصصی ارایه نمی دهند.‏ در

مجالت پزشکی بخش های مختلفی درباره سبک زندگی،‏ مدیریت دفتر،‏ سرمایه گذاری و مسائل مالی انتشار می یابد.‏

این نشریات همیشه فروش بیمه به پزشکان به دنبال زوایای جدید و جالب برای پر کردن صفحات خود هستند و ترجیح می دهند

مطالب مختلفشان توسط متخصصین زمینه های مورد نظر نوشته شود.‏ بنابراین چرا درخواست همکاری به آنها نمی دهید؟

More magazines by this user
Similar magazines