20.05.2019 Views

Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 250

Μηνιαίο Περιοδικό για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας.

Μηνιαίο Περιοδικό για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΚΩ∆. ΤΑΧ.:217064 ΤΑΧ.:7064

ΠΚ ΠΚ Κ

Τεύχος 169 άιος 2019 Δ Περίοδος

o o

ρας η άα

ην ναη

ων Π α οία

Συνέντευξη

ρ Κριάκος αμαακάκης

Πρρος ινων μοος n

«Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών διανύει

μία μεταβατική περίοδο»

-: αξία δεδομένων nternet of Things - ζητούμενα η πρόσβαση και αξιοποίησή τους

: η Επιτροπή συνιστά κοινή προσέγγιση της Ε.Ε. για την ασφάλεια των δικτύων 5G

: ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο


index

05*19

editorial34 point of view6 interview8 cover story14

socitech16 antitrust18 content20 iot22 mobile24

privacy26 security28 business30 finance32

persona grata34

SOCITECH INTERVIEW

8

16

editorial

ικρ πρόοο στι

ταύτητε


--
Κ-: Κας ης

: νρας Καραννης

Κ: ημρης ωμαάκης

ΠΚ :

ιάννης Καραημηροος αης ανάκης

ΚΚ :

Κ ο ραανινς ιας

ομνίη Π Κορς Κ Κωνανάκο

Κωνανίνο Παακωνανίνο

ρ Παιορα αράοο

ΠΚ Κ:

nn oni oni ρμανία

Π : ωηης

: αρομανη

: Παος ακιαάκης

: αρμάρας

Π : ωμαάκης

: οάκης

onin o


info

Κ:

ΚΚ Κ

άρ να

η - - f -

οι αις ο κράοναι νραα άρρα

μίον ααραίηα μ ας ο ριοικο

p


Πρινά ινά αια

Eμπλοκή με την πολιτική του Πέτρου όκκαλη, γιου του

ωκράτη, είναι από μόνη της μία είδηση και επισύρει βέβαια

τις ανάλογες -ή δυσανάλογες- αντιδράσεις. αλή ή κακή

δεν μας αφορά, αφού και στο παρελθόν έχουμε διαφωνήσει

με κάποιες από τις επιλογές του. πορεί π.χ. ο εκδότης

μας να είναι φανατικός λυμπιακός, αλλά υπάρχουν και Παναθηνακοί

στη σύνταξη... πό αυτό το σημείο, μέχρι να χρησιμοποιούνται οι όποιες

προσωπικές επιλογές ενός ανθρώπου για να ανασύρουμε σκελετούς από το

χρονοντούλαπο της ιστορίας, η απόσταση είναι τεράστια...

λλωστε, όπως όμως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι του ομίλου ,

η πολιτική αντιπαλότητα δεν είναι δυνατό να βάλει στο στόχαστρο την

ίδια την . τσι, με ανακοίνωση τους, οι εργαζόμενοι σπεύδουν να

υπερασπίσουν την δουλειά τους και να ζητήσουν να μείνει μακριά από τα

απόνερα της πολιτικής σύγκρουσης.

-

-

ii

-


-

Κ


ις -

-

-
Πάνο


-

Κο-

α-


-


-

αη


Π-
-


ιαρομς


Παίιο


-

-Προ άη


ίας Παρα-

κς

-ρμαν


i
μωνία


Κωοος--


4 infocom•05•19


-


-

ρινς-
-

-


-

-


VAR-
-

-

-

-


άη αρακο

Πάα--


-

-

ii nin


-

-

-

νρινο ναμικο

LG-

-


ηραη

-


μαρς ίνς-

-

-μος ρικκαίων


--

ιαωνιμ


-

-

-

άα

-μρια

-

-

κα ρ

in -άος-

-


-

ίκος Παάς-
-


άη

καά ηροορημνος

-5G-


-

-


αρίο

-

-infocom•05•19 5


POINT OF VIEWνρας Καραννης

ιρο νιά κοιν

ροιη ης ια ην αάια

ων ικων

ια οιον ο ίναι ημανικά α ίκα ια ην ρη

-
-


-

-


-

-
-

-


6 infocom•05•19


-
-


ια οιον ο ρι να ίνι κίμηη ων κιννων ο

νοναι μ α μονικά ίκα


-

-


--


--ια οιον ο ριάαι να αναηί ράη ρωα-

κ ίο ια ην ροαία ων ικων


-
-
--
--infocom•05•19 7


INTERVIEW

ρ Κριάκος αμαακάκης

Π

ροσροντα μία ερεία κμα πηρεσιν σε όο το κο τη οικονομία

τηεπικοιννίε τρπεε ασαιστικ εταιρείε ενρεια εμπόριο βιομηανία κ

και βοηντα μεε επιειρσει στο μετασηματισμό το το όνομα τη

είναι σνασμνο με την ηιακ επανσταση και την καινοτομία πασοντα

σμερα στην α περισσότερο από εραομνο η ιαρει

σταερ ανοικ πορεία ακόμα και μσα στην περίοο τη κρίση επικεα

τη εταιρεία ρ ρικο αμπατακκη μίησε στο ια τα περιρια

περαιτρ ανπτξη τη τα ίκτα η ενι και τον μετασηματισμό τν

τηεπικοιννιακν παρόν στην επερόμενη η ιομηανικ πανστασηνρα Καραννη

: α αία ρνια μιάμ ην άα ια ην η-

ιακ ανάαη και ις νς νοοίς αά αιμορραομ

ως κοινωνία άνονας ο οιμρο ίως

κάαιο ο ιαομ ος ανρος μας Ποια ίναι

η νμη ας ια ο in in και ως μορί να

ανιμωιί

Κ:


-


-
-


-


-

-

-

-


-


-


-


-

-


-

-


-

-

-

-: Πί μας ο ια ια ο ακμιο α κνρο καινοομίας

Πραα μάια η αρκνη ο αίιο

ο ίαμ ην καιρία να νομιομ μ ην

ηνά Κανιορα η οοία μρι ρινος αν ικας

ο ν ον ι αναάι κακονα if ni

ffi και o of n i nin

Κ:


-
-


8 infocom•05•19


Είμαστε στην

ευχάριστη θέση να

προσλαμβάνουμε

διαρκώς

ανθρώπους.

Πρόσφατα άλλωστε

ανακοινώσαμε ότι

θα προσλάβουμε

200 και πλέον

στελέχη μέσα τους

επόμενους 12

μήνες.

infocom•05•19 9


INTERVIEW

H τεχνητή

νοημοσύνη αλλάζει

τα δεδομένα σε

επίπεδο εργατικού

δυναμικού

- όχι μόνο

αυξάνοντας την

παραγωγικότητα

των ανθρώπων

αλλά επιταχύνοντας

το ρυθμό της

οργανωτικής

αλλαγής και της

δημιουργίας αξίας,

προσφέροντας

πολλαπλά οφέλη σε

κάθε οργανισμό.

-


-


-

-

-

-

-


-

-


-


-


-

-

-


-


-

-

-


: ναρκα ριν ην νη οημονη Πως

αια αναροιορίι ο ραιακ ριάον

μας ίναι οι ηικοινωνιακοί άροοι οιμοι

Κ:-

-

-

-


-

-

-

-

---
-


10 infocom•05•19


-

-

--


-

-

-

-


-

-

-

--

-

-

--


-

-

-
-
: άη ην μιρία ας οικ και ινς ί-

ο οις ίναι οι αικς ροκις ο ανιμω-

ίον οι ηικοινωνιακοί άροοι

Κ:

--


-

-


-

-

-


-

-

-

-
-


-

-


-

-


-
-

-

-

-


-infocom•05•19 11


INTERVIEW
: ι ν οιν ος αρος ια να ανι-

ρον η ομνη καάαη ομ η και

ην άα κινις ιο ων αρων νς

αορς

Κ: -
-

-

-

-
-
-


-


-

-


-
-

-

-
-

-

-

-


-

-


-


-


--
-

-

-

-


: ιαμ αρκά ια Πο κονά ωρί ι

ρικμα ην μορικ αρμο ο ην άα

Κ:

-


-

-

-


-

--

-


-

-

-

-

-

-

--


-


-
-

-

12 infocom•05•19


-

-


-


-

-

-


-

-


: ινας ια νως ονίομ α ικά οι-

ία α ην ιοηη ο αά αραομ ος

κιννος ο οον κρίως μαα αά-

ιας Πο ημανικ ίναι αάια α ίκα ας

νιάς

Κ:


-
-


-


-

-

-
-

--


-

---


-

-

-ρικο αμπατακκη

Ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

της Accenture, με ευθύνη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα,

Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Μάλτα). Στη θέση αυτή βρίσκεται

από τον Σεπτέμβριο του 2003, έχοντας ηγηθεί πολλαπλών σύνθετων

έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θέματα στρατηγικής, ψηφιακού

μετασχηματισμού και τεχνολογίας σε μεγάλες επιχειρήσεις και

οργανισμούς. Από το 2003 μέχρι το 2008, ο κος Σαμπατακάκης είχε την

ευθύνη στην Accenture παγκοσμίως για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Εργάσθηκε επί σειρά ετών στην Andersen

Consulting, στη Ζυρίχη, καθώς και σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

στην Ελβετία. Είναι απόφοιτος των Πανεπιστημίων Yale, Dartmouth και

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

infocom•05•19 13


COVER STORY

ρας η άα ην ναη

ων Π α οία

ρα μα επιμνει αναοικ στην εκπαίεσηη ομνίη

-


-


-

-
-

-

-


-


-

-

-12 infocom•04•16


• -


• -


• -


• -• -


• -• --

-

-
-

--

-

-


-
-
-

-


-


infocom•04•16 13


SOCI-TECH

ία ομνων ο

Ζητούμενα η πρόσβαση και αξιοποίησηριίνα Παιορα

cpatsioura@gsma.com

16 infocom•05•19


infocom•05•19 17


ANTITRUST

ο ριμο ος ι

ρ ην oo α ην

ρωακ ιροη ομνίη

-

-

-


--


18 infocom•05•19


infocom•05•19 19


-
-


-


• -

-
--
--

-

--


-

-


-


-


CONTENT

ηίηκ α ο ρωακ

Κοινοοιο η οηία ια α

νμαικά ικαιμαα ο

ιαίκοη ομνίη

-
-


-
-

20 infocom•05•19


-

-
-
• --


Πς α η μωνία αάι ην

άροα καάαη--


infocom•05•19 21


IOT

ηρίς αάιας ο ια

οικιακος κααναως

ανάρι η ofonη ομνίη


-
-
22 infocom•05•19


infocom•05•19 23

--

--
-


--


MOBILE

ι αρμος αάνοναι

i και noi

--
-α ίημα κααμαα αρμον

ον ριοριμος


-

-


ιαά μ ροο ις κριικς και

αιοοις

-


24 infocom•05•19


ομον αναμίι

-Προιμ o ο νωρί

και μι


-

-
η ιορικηα ης

κς ας
-ά καρα

--


η ιρο ρημάων και

κάν αναορά


-infocom•05•19 25


PRIVACY

νας ος ρις κααναως

α οο α ροωικά ο

ομνα κάοιον άνωο

-

-


-


-
26 infocom•05•19


infocom•05•19 27

--
-

-


--


-
-

•-


SECURITY

oni ni: οιμο

ραίο ην ρηη ων

αινομνων αιρικς αάης-
28 infocom•05•19


-

η ωρία ην ράη

-

-

-
-α oni ni ο καά

ης μάνιης αινομνων αιρικς

αάης


-

-
-


-

-
α οη ων ια ις

ιιρις

-

-
--
--infocom•05•19 29


BUSINESS

καη ις κς κς

ιάι η Παίιοη ομνίη

-


-


--

-
--


-
• -

30 infocom•05•19


9 o Συνέδριο

6 ΙΟΥΝΊΟΥ

DIVANI

CARAVEL

HOTEL

2019

NGA

SMART CITIES

ARTIFICIAL

INTELLIGENCE

IMMERSIVE CONTENT

I o T

BLOCKCHAIN

www.mwc.gr

twitter.com/InfoComWorld

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555

F. 210.5241900

www.smartpress.gr

smart@smartpress.gr

facebook.com/InfoComConferences

instagram.com/infocomworld

youtube.com/InfoComWorld


FINANCE

ηη ων και

ια η in οη ομνίη


--

-


-

-
-

-
32 infocom•05•19


www.infocom.gr


PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά

@5g:

@giga:

@pop:

Πάρης Κορωναίος

Country Representative, MyBank


-

-
-@bus:
@teach:@finger:

@top:

@insecure:

@credit:

@snap:

34 infocom•05•19


Τεχνολογία Σύνθεσης

Bandwidth

Η καινοτόμος προσέγγιση

στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

Δημιουργούμε την αξιόπιστη σύνδεση που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας

Οι υπηρεσίες comBOX βασίζονται στην πραγματική σύνθεση του εύρους ζώνης πολλών

broadband συνδέσεων (Bandwidth Bonding) και δημιουργούν μία ενιαία σύνδεση υψηλής ταχύτητας και μέγιστης

αξιοπιστίας για την υποστήριξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.

Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες comBOX και αποκτήστε αδιάκοπη σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το Internet ή το

εταιρικό σας VPN.

Τel.: +30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr


: ς να εντοίετε αομακρυμένα τν υκευ ας

άιος 2 2 :

10

παρουσιάσεις

ακόμα

HOT SPOT: Huawei P Smart+ 2019Nubia AlphaSamsung Galaxy A70Xiaomi Redmi Note 7 Pro

PREVIEWS: Apple iPad Air & iPad mini 2019Huawei Y6 2019Oppo RenoZTE Axon 10 Pro

REVIEWS: MLS MX NotchSamsung Galaxy S10+


CONTENTS

Μ

14 Apple

iPad Air &

iPad mini

2019

New… Pads on the block!

EDITORIAL ...................... 6

HOT SPOT ........................ 8

PREVIEW

Apple iPad Air & iPad

mini 2019 ................................... 14

Huawei Y6 2019 ........................ 16

Oppo Reno ................................ 18

ZTE Axon 10 pro .......................... 20

REVIEW

MLS MX Notch ........................... 22

Samsung Galaxy S10+ ................ 24


.......... 26

USER GUIDE ................. 28

GREEK EVENTS ........ 30

EXIT ...................................... 34

κδότης

Αρχισυντάκτης

[p.kypraios@smartpress.gr]

Διεύθυνση έκδοσης

[d.skiannis@smartpress.gr]

Επιμέλεια ύλης

[c.kitsati@smartpress.gr]

Σύνταξη Μ

Συνεργάτες

Α Α

Μ Α Μ Μ

Μ

Ανταποκριτές εξωτερικού


πιμέλεια κειμένων

Μεταφράσεις Μ

πεύθυνος διαφήμισης

dtp

Φωτογραφίες

Φωτορεπορτάζ

Γραμματεία Μ

ογιστήριο Α

Consulting by SPEG Co.


διοκτησία SMART PRESS A.E

Μ Α

Τηλ.

a.

e-mail smart@smartpress.gr

Α Α
Α
ΚΝΗΤΗ ΤΗΕΦΝΑ ΤΗΕΠΚΟΝΝΕΣ (Κύπρου)

Διευθυντής έκδοσης - πεύθυνος σύμφωνα με το νόμο


πεύθυνη διαφήμισης Α

Σύνταξη Μ Μ Μ

MLS MX Notch

22

22 24

Samsung Galaxy S10+

24

SMARTPRESS CYPRUS LTD

hone

a

mail


4 KT MAΪ 2019


digitallife.gr

Η τεχνολογία στη

ζωή μας

infocom.gr

Τεχνολογία - Πληροφορική

- Media με άποψη

myphone.gr

The unwired

revolution

socialmedialife.gr

Τα social media είναι

φίλοι μας!

thatslife.gr

Life as it is!

gameslife.gr

Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr

Όλη η διασκέδαση

σε ένα site!

Thedots

D Dare, O Ocean,

T Travel, S Snow

agapimono.gr

Τα πάντα για την Αγάπη, τον

Έρωτα και τον Χωρισμό

coolhome.gr

Εκεί που νιώθεις

cool, είναι σπίτι

mwc.gr

It’s a mobile

world!

infocomsecurity.gr

Rethink IT security

strategy

e-businessworld.gr

Real e-life stories

doriforikanea.gr

Δορυφορική - Επίγεια

ψηφιακή - IPTV

satguide.gr

Οδηγός αγοράς για SAT -

DTV - IPTV

securityproject.gr

Κορυφαία συνάντηση

των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr

Enterprise computing &

IT security

securitymanager.gr

Σημείο αναφοράς για την

ασφάλεια

Όλος ο κόσμος στην οθόνη σας!

Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

SMART PRESS A.E.

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555

F. 210.5241900

www.smartpress.gr

smart@smartpress.gr


EDITORIAL

Αν πάντως αργήσει στο ραντεβού, βολευτείτε

με ό,τι είναι διαθέσιμο…

c.nostis@smartpress.gr


Μ Α

Α
Α


Α

ΑΑ

Α


Μ
Α

ώτας τς

6 KT MAΪ 2019


Εντυπωσιακά, πανίσχυρα και προσιτά!

8 KT MA 2019


Design

Η nfinity Display με τη uper Amoled

τεχνολογία είναι απολαυστική...

Ειδικά στην περίπτωση του Α0

η περιστρεφόμενη κάμερα δεν

καταλαμβάνει ούτε ένα piel.

ιεις

Τα πανίσχυρα chipsets προσφέρουν

υψηλές επιδόσεις ακόμα και στα πιο

απαιτητικά apps, σε συνδυασμό με

τα έως και A και το μεγάλο,

επεκτάσιμο χώρο αποθήκευσης.

Εξαιρείται το A0 από τον επεκτάσιμο

χώρο αποθήκευσης.

άμερα

Οι τριπλές κάμερες στο πίσω μέρος των

Α50 και Α0 συνδυάζονται με ultrawide

φακούς και depth sensors για

εντυπωσιακές λήψεις φωτογραφιών και

video, ενώ το περιστρεφόμενο camera

module του A0 είναι κάτι που βλέπουμε

για πρώτη φορά

υτονομία

Μεγάλη χωρητικότητα σε mAh, ταχύτατη

φόρτιση και εξαιρετική διαχείριση

ενέργειας εξασφαλίζουν πως δε θα μείνετε

ποτέ από μπαταρία με τα νέα alay A

series


-

-


Α Α ΑΑ

Α9 KT MA 2019


HOT SPOT

Honor 20i


εία


Μάμερα


Xiaomi


Value

10 KT MAΪ 2019


HOT SPOT

Nubia

Α

Fitness tracking

eSIM

Huawei


12 KT MAΪ 2019


PREVIEW

ΕΑ
APPLE IPAD AIR &

IPAD MINI 2019CAMERA
12NEW...PADS

ON THE BLOCK!

STRONG

POINT

ιασμ και καασκ

Μ ----

-


-

14 KT ΜΑΪ 2019


PREVIEW

HUAWEI Y6 2019

ΕΑ


CAMERA

€169

ΝΕΑ Α Ν

!

ΑΗΓΟΙΑ

STRONG

POINT

νη και σιασμ


Μ

Α16 KT ΜΑΪ 2019


PREVIEW

OPPO RENO

ΕΑ


CAMERAΏ

ΣΙΑΟ

STRONG

POINT

ιασμ και e

-
-

--

Α18 KT ΜΑΪ 2019


www.infocom.gr


PREVIEW

ΕΑ
ZTE

AXON 10 PROCAMERAΑΊ ΑΊ

5G!

STRONG

POINT

νικά αακηισικά-


--


-
-

-

-20 KT ΜΑΪ 2019


Bluetooth

Plantronics Explorer 55

• Ενεργοποιήστε τη Siri, την Cortana και το Google

Now εύκολα και γρήγορα, με το πάτημα ενός κουμπιού!

• Σχεδιασμένο για τέλεια και άνετη εφαρμογή και στα δύο αυτιά

• Εξελιγμένη τεχνολογία μείωσης θορύβου για να

απολαμβάνετε τις τηλεφωνικές κλήσεις σας… όπως πρέπει!

• Δυνατότητα hibernation mode για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

• Έως και 11 ώρες χρόνο ομιλίας

• Σας ενημερώνει το πότε πρέπει να το φορτίσετε!

• Πανάλαφρο, καθώς «ζυγίζει» μόλις 10 γραμμάρια!

Plantronics ML15

• Εύκολη εγκατάσταση και full έλεγχος με το πάτημα

ενός κουμπιού!

• Απολαύστε τις κλήσεις σας χωρίς να ανησυχείτε

για… ενοχλητικά καλώδια!

• Αυτονομία που αγγίζει τις 9 ημέρες

• Έως και 6 ώρες χρόνο ομιλίας

• Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή

• Βάρος μόλις στα 9 γρ.

Plantronics Explorer 80

• Θα ξεχάσετε ότι φοράτε, αλλά αυτό θα θυμηθεί να...

“κοιμηθεί” όταν απομακρύνεστε από το κινητό σας.

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε DeepSleep mode για

μέχρι και 6 μήνες stand-by!

• Iδανικό για πολύωρη χρήση

• Χειρισμός αναπαραγωγής μουσικής

• Bluetooth σύνδεση με δυο smartphones ταυτόχρονα

• Έως 11 ώρες ομιλίας και 16 ημέρες αναμονής

• Μόλις 8,2 γρ. βάρος

Plantronics Explorer 110

• Bάση για εύκολη στήριξη στο αυτοκίνητο

• Φωνητικός έλεγχος Siri, Google Now και Cortana

• Υποστηρίζει Bluetooth v4.1 με Α2DP

• Eξοικονόμηση ενέργειας σε DeepSleep mode για

μέχρι και 6 μήνες stand-by!

• Iδανικό για πολύωρη χρήση

• Χειρισμός αναπαραγωγής μουσικής

• Υποστήριξη HD audio

• Aσύρματη σύνδεση με δύο smartphones ταυτόχρονα

• Έως 7 ώρες ομιλίας και 11 ημέρες αναμονής

• Μόλις 7,8 γρ. βάρος

Η Plantronics δίνει

2 χρόνια εγγύηση

www.plantronics.com

Τροίας 58, Βριλήσσια, 15235 Τήλ.: +30 210 6133000


REVIEW

MLS

ΕΑCAMERARAM
MX NOTCH

-

--

-
-
OS


TIMH

€199

ΙΙΑ

Α

ΜΕ… MAIC!

τερικ εμάνι και κατακευ
-

-


και ειεις-

STRONG

POINT

Software

Α

-

ΑΙΙΑΙ

PLANTRONICS M500
22 KT ΜΑΪ 2019


01


0203

-άμερα ος και αυτονομία

-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


-

υμέραμα

-
8.0/10 8.0/10 8.5/10 8.0/10 8.5/10

FINAL

VERDICT

Μ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8/10

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

KT ΜΑΪ 2019


REVIEW

SAMSUNG

ΕΑ


CAMERARAM
OS


TIMH

€1039

Ο «ΒΑΣΙΛΙΑΣ»

ΕΊΝΑΊ ΕΔΏ!

GALAXY S10+


-
τερικ εμάνι και κατακευ

Μ

--


-

και ειεις

-

-

-
-


-


-
STRONG

POINT

Εμφάνιση και hardware

--ΑΙΙΑΙ

RAVPOWER 16.750 POWERBANK

Α

24 KT ΜΑΪ 2019


01


02
-

άμερα ος και αυτονομία

--

-


Μ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-
Μ


-υμέραμα

-9.5/10 9.5/10 9/10 9.5/10 9/10

03FINAL

VERDICT


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9,5/10

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

KT ΜΑΪ 2019


HOW TO

λέτε τν τοοεία τς υκευς αςΑ -2 νεροοί ειτουρίας


Track your iPhone!

3. ναορά αώλειαςκλος τις τοικές αρές

Α


-
4. νμέρ του κατου με ομνυμα

-

-
26 ΜΑΪ 2019


τ ειρτερ ερίτ ιαράτε

τ υκευ ας

-


Α

Α -λείμα νεροοίς

Μ --

Μ


Είναι από τις καταστάσεις που απευχόμαστε όλοι μας αλλά ενδεχομένως να συμβούν. Αν λοιπόν το

iPhone σας χαθεί ή κάποιος επιτήδειος καταφέρει να σας το κλέψει, υπάρχουν κάποιες ενέργειες που

μπορείτε να κάνετε και σίγουρα θα σας βοηθήσουν:

αορετε τις μ εουιοοτμένες αλλαές


-

Μ

Α


Μ


ραττε τακτικά αντίραα ααλείας27 ΜΑΪ 2019


USER GUIDE

α αλτερα

πλητρολια

ια τα ινητά μας

Android

iOS

-

Blackberry

Windows Phone

Symbian

aitype Keyboard

€Δωρεάν

Μ


προσφέρει ταχύτατη

πληκτρολόγηση


-CM Keyboard

€Δωρεάν

Μ


-

-

κλασσικό WT

πληκτρολόγιο,
Emoji Keyboard

€Δωρεάν

Α-
διαθέτει πάνω από

000 διαθέσιμα emois


Fleksy Keyboard

€Δωρεάν

Α
-


--
KT ΜΑΪ


Go Keyboard

€Δωρεάν-
προσφέρει βελτιωμένη αυτόματη

διόρθωση


-

-

-Google Keyboard

€Δωρεάν

-


Α

-


-

ποστηρίζει

Ελληνικά φυσικάGoogle Handwriting

€Δωρεάν

-χειρόγραφης

εισαγωγής

κειμένου Μ


-Minuum Keyboard

+ Smart Emoji

€Δωρεάν

-
αν

προτιμάτε την γραπτή

επικοινωνία με emois


-


-Smart Keyboard

€Δωρεάν


--


-

-


SwiftKey Keyboard

€Δωρεάν

Α -


--


Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη -


KT ΜΑΪ


GREEK EVENTS

“Mystery Boxes” Huawei

The Mall Athens

Η uawei μονοπώλησε την επικαιρότητα στα τέλη του περασμένου

μήνα παρουσιάζοντας στο Παρίσι τα νέα 0 και 0 ro, με

κορυφαία specs και highlight τις φωτογραφικές τους δυνατότητες.

Φυσικά, η «Κινητή» βρέθηκε στο μεγάλο launch event αλλά

υπήρχε και… συνέχεια, που έλαβε χώρα επι ελληνικού εδάφους

Η εταιρεία επεφύλασσε μια έκπληξη και για όλους τους φίλους

της στην Ελλάδα, που βέβαια δε μπορούσαν να είναι στο Παρίσι.

Μόλις 2 ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση, λοιπόν, σε μια

κίνηση που δε συνηθίζεται, η uawei αποκάλυψε το 0 ro σε

όσους βρέθηκαν στο The all Athens, στα συνεργαζόμενα με

αυτήν καταστήματα (Cosmote, odafone, Wind, Κωτσόβολος,

Πλαίσιο, ublic, edia arkt), μαζί με το περιεχόμενο των

περίφημων «ystery oes» που είχαν εμφανιστεί εκεί, μερικές

μέρες νωρίτερα σοι έσπευσαν να βρεθούν στα καταστήματα

τεχνολογίας του The all, είδαν το νέο 0 ro από κοντά, στα

χέρια των ανθρώπων της uawei, έτσι είχαν την ευκαιρία να

ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τα χαρακτηριστικά και τις

δυνατότητές του αλλά και να το πιάσουν στα χέρια τους, να το

περιεργαστούν και να κάνουν τα δικά τους... hands-on Μετά την

πρώτη τους εμπειρία με τη νέα ναυαρχίδα, όμως, είχε έρθει η ώρα

να ξεκλειδωθούν τα uawei ystery oes και να αποκαλυφθεί

το περιεχόμενό τους. Το οποίο ήταν δεκάδες uawei Color and

A2 wearables, με κάθε τυχερό παρευρισκόμενο να φεύγει από

το The all φορώντας ένα από αυτά Για όσους δε κατάφεραν

να βρεθούν στο happening της uawei, το 0 ro βρίσκεται

ήδη στα καταστήματα τεχνολογίας ώστε να μπορούν να το δουν

από κοντά, αλλά και να το αποκτήσουν. σο για το δώρο που

«έχασαν», μάλλον θα έχουν την ευκαιρία τους και στο μέλλον….

30 KT ΜΑΪ 2019


GREEK EVENTS

επίσημη παρουσίαση

νέας σειράς Samsung Galaxy S10

στην ΕλλάδαΑ -

ΜΜΜ

-Μ -

Μ
Μ

-


32 KT ΜΑΪ 2019


powered by


EXIT

«Φάκελος αυτονομία»: είναι αρκετές

οι 24 ώρες;

Παρά τη διαρκή βελτίωση σχεδόν όλων των χαρακτηριστικών των smartphones, υπάρχει ένας τομέας στον

οποίο η πρόοδος συμβαίνει με ρυθμούς… χελώνας. Οι μπαταρίες των smartphones έχουν «κολλήσει»

εδώ και χρόνια κοντά στις 4.000mAh και παρά τις προσπάθειες των κατασκευαστών, το ένα 24ωρο

αυτονομίας παραμένει «ουτοπία» για αρκετούς χρήστες. Πότε θα απεξαρτηθούμε από τα powerbanks;

Μπορεί η ταχεία φόρτιση να υποκαταστήσει τη μεγάλη μπαταρία;C 2019;

Δυστυχώς, η πρόοδος στην τεχνολογία των

μπαταριών είναι ελάχιστη τα τελευταία χρόνια

και φυσικά έχουμε… καλομάθει στις λεπτές

συσκευές, οπότε σπάνια βλέπουμε μεγάλες

μπαταρίες των 5.000 και 6.000mAh

σε μια συσκευή, δυστυχώς. Οι κατασκευαστές

προσπαθούν, λοιπόν, να «παρακάμψουν»

το πρόβλημα της χωρητικότητας με

τη διαρκώς αυξανόμενη ταχύτητα φόρτισης.

Από τους κλασικούς φορτιστές των 5 Watts

έχουμε φτάσει αισίως σε αυτούς των…

40W, έτσι με 5-10 λεπτά φόρτισης εξασφαλίζουμε

μερικές ώρες αυτονομίας επιπλέον.

Ταυτόχρονα, τα fast charging powerbanks

αυξάνονται και έτσι, τουλάχιστον, δύσκολα

θα μείνουμε από μπαταρία «στο δρόμο»…

Δημήτρης Σκιάννης

Το θέμα της αυτονομίας είναι, όντως, μία ι-

διαίτερα πονεμένη ιστορία για το χώρο των

smartphones. Μπορεί σε άλλα specs οι

βελτιώσεις να είναι συνεχείς, εδώ έχουμε ό-

μως, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και

...χειροτέρευση των επιδόσεων. Κι αυτό καθώς

εντυπωσιακές στην όψη οθόνες -και

άλλα σχετικά specs- απαιτούν τόση ενέργεια

που ...τι να σου κάνει και το κινητό; Οι κατασκευαστές

smartphones (και εξαρτημάτων)

το «παλεύουν» η αλήθεια πολύ, καθώς π.χ.

οι νέοι επεξεργαστές υπόσχονται καλύτερη

διαχείριση ενέργειας μέσω τεχνολογίας και

...τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι μπαταρίες,

στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν ανέβει

σε χωρητικότητα. Φαίνεται όμως πως είμαστε

ακόμη μακριά από την εποχή που θα ξενοιάσουμε

οριστικά απ΄ αυτό το ζήτημα.

Χριστίνα Κιτσάτη

Η αλήθεια είναι ότι η αυτονομία εξακολουθεί

και παραμένει ένα «αγκάθι» για τους

κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, καθώς

οι εταιρείες δυσκολεύονται να λύσουν

τον δύσκολο γρίφο του “battery drain”. Α-

ναμφίβολα, οι super charging δυνατότητες

βελτιώνουν την κατάσταση, αν και μοιάζουν

περισσότερο ως απλώς μια «ασπιρίνη»

. Νομίζω ότι το κλειδί εδώ έχει να κάνει

με το θέμα της σωστής ενεργειακής διαχείρισης.

Για να συμβεί αυτό απαιτείται έ-

νας συνδυασμός software και hardware,

καθώς από τη μία οι developers θα πρέπει

να δημιουργούν apps που να καταναλώνουν,

όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια και

από την άλλη οι κατασκευαστές καλούνται

να βρουν νέες τεχνικές μεθόδους που θα α-

ναβαθμίσουν την χωρητικότητα των μπαταριών.

Tελικά πολύ δύσκολα θα αποχαιρετήσουμε

τα powerbanks μας…

Πέτρος Κυπραίος

Η αυτονομία των κινητών, ακόμα και μετά

από δεκαετίες έρευνας, ακόμα δεν είναι ε-

παρκής. Αυτό βέβαια είναι ένα γενικό πρόβλημα,

καθώς κατ’αναλογία το ίδιο συμβαίνει

με τα tablets, τα laptops, και τα υ-

βρίδια τους. Είναι προφανές ότι η τεχνολογία

ιόντων λιθίου είχε αναπτυχθεί για μία ε-

ποχή που δεν υπάρχει πια, με μικρές nontouch

LCD οθόνες, και hardware με ελάχιστες

απαιτήσεις τροφοδοσίας. Με δεδομένο

ότι δεν φαίνεται να έρχεται σημαντική

πρόοδος σε αυτό το κομμάτι, το πιο

ουσιαστικό που μπορούν να βελτιώσουν

οι κατασκευαστές σήμερα, είναι η διαχείριση

ενέργειας. Σε συνδυασμό με την ολοένα

αυξανόμενη χωρητικότητα των μπαταριών,

είναι εφικτό πλέον για έναν χρήστη

να επιστρέφει σπίτι του χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει

powerbank. Αυτό όμως, ο-

ριακά, και είναι εμφανές ότι το πρόβλημα

δεν πρόκειται να λυθεί χωρίς κάποιο

breakthrough στο στοιχειώδες επίπεδο της

τεχνολογίας μπαταριών.

Δημήτρης Θωμαδάκης

34 KT ΜΑΪ 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!