29.06.2019 Views

REVUO VENTO 3

Revuo pri veksilologiaj (flagosciencaj) temoj

Revuo pri veksilologiaj (flagosciencaj) temoj

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

18<br />

veksilologia revuo en esperanto, <strong>VENTO</strong><br />

Oni ekuzis tiam la bildon de la aglo kaj la serpento laŭ la originalaj<br />

kodeksoj de la naŭatla kulturo, tio estas rigardata profile kaj haltigita<br />

sub nopalo, meksika kakto-arbo.<br />

En la jaro 1934 la blazono iomete ŝanĝiĝis<br />

En la jaro 1968, okaze de la Olimpikaj Ludoj okazantaj en Meksikurbo<br />

pliaj detaloj aldoniĝis al la blazono, sed esence la flago restis tute<br />

simila. Nur ŝanĝis la signifo de la koloroj uzataj en la flago, kiu<br />

nuntempe montras jenajn ideojn:<br />

- Verda koloro: espero.<br />

- Blanka koloro: Unuiĝo.<br />

- Ruĝa koloro: la sango verŝita el la herooj dum la sendependiĝo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!