01 августа 2019 года, №86 (19367)

PavlodarNews

ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

1 августа 2019 года,

четверг

№86 (19367)

http://irstar.kz

Издается с 7 апреля 1918 года

Äûøèòå íîñîì

ÍÅ ÌÅÍÜØÅ

Фото Валерия БУГАЕВА

Ó ëþáîé ìåäàëè åñòü îáðàòíàÿ ñòîðîíà: çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà â îáëàñòè â

äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà âîçðîñëî ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè, îäíàêî êàê

ñëåäñòâèå – çà ýòî æå âðåìÿ âûáðîñû âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó óâåëè÷èëèñü

íà 163 òûñÿ÷è òîíí. Îá ýòîì íà áðèôèíãå â ðåãèîíàëüíîé ñëóæáå

êîììóíèêàöèé ñîîáùèëà èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà

ýêîëîãèè ïî Ïàâëîäàðñêîé îáëàñòè Àñåëü Ìóõàìåòæàíîâà.

Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå íà 2 ñòð.

×èòàéòå â íîìåðå:

ЦИФРОВИЗАЦИЯ:

кого подключают бесплатно

ПОГОДА

ÑÒÐ.3

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА:

сто дней второго Президента

ÑÒÐ.4-5

По данным сайта gismeteo.ru, 2 августа в Павлодаре переменная облачность, ночью

температура воздуха 22-24 градуса тепла, ветер юго-восточный, 2-4 м/с, днем температура

воздуха 30-32 градуса тепла, ветер южный, 3-5 м/с.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:

как помочь детям выжить?

ÑÒÐ.7

ÁÅÐÓÒ «ÍÀ ËÀÏÓ»

С начала года к уголовной ответственности

за коррупционные преступления привлечены

восемь первых руководителей

областного уровня и один – республиканского.

Это свидетельствует «о достаточно

высокой коррумпированности первых руководителей

региона» – заявил руководитель

департамента Агентства по противодействию

коррупции (антикоррупционной

службы) по Павлодарской области Айдар

Тастемиров.

Своё заявление Айдар Нурманович сделал

во время мероприятия в областном акимате

с участием актива области, акимов городов

и районов, руководителей государственных

учреждений, депутатов всех уровней. Надо

полагать, руководитель антикоррупционной

службы счёл аудиторию наиболее подходящей

для того, чтобы поделиться своими

опасениями.

Всего, по его словам, в первом полугодии

управлением Комитета по правовой статистике

и специальным учётам при прокуратуре

области зарегистрировано 64 коррупционных

преступления. Как метко выразился главный

борец с мздоимством, «говорить о полной победе

над коррупцией ещё рано». С чем трудно

не согласиться.

– На сегодня вне коррупционной деятельности

не осталась практически ни одна сфера

жизнедеятельности, – подчеркнул Айдар

Тастемиров.

И перечислил те из них, которые наиболее

подвержены этому злу: земельные отношения,

образование, сельское хозяйство, здравоохранение,

правоохранительная, противопожарная,

налоговая, социальная сферы. Удручающий

перечень.

(Окончание на 7 стр.)

ÂÑÅ ËÈ ÏÎËÓ×ÀÒ?

Департаментом Агентства по делам государственной

службы и противодействию

коррупции по Павлодарской области совместно

с управлением координации занятости

и социальных программ области

проводится проверка правильности назначения

и выплаты адресной социальной

помощи малообеспеченным семьям.

Как известно, с 1 апреля внедрена обновлённая

адресная социальная помощь,

направленная на социальную поддержку

малообеспеченных, многодетных семей. К 26

июля государственная адресная социальная

помощь выплачена 2625 семьям, в которых

11288 человек (БДП – 979, ОДП – 1646), на

сумму 709 миллионов тенге. Получателями

адресной социальной помощи стала 891 многодетная

семья, или 62,1 % от общего числа

многодетных семей (всего по Павлодару 1435

многодетных семей).

Со всеми получателями обусловленной

адресной социальной помощи заключены

социальные контракты, в которых имеются

обязанности как получателей АСП, так и работников

центра занятости. Из числа получателей

адресной социальной помощи на момент обращения

работали 920 человек.

Нуждаются в мерах содействия занятости

785 получателей обусловленной адресной

социальной помощи. Охвачены мерами

содействия занятости 229 получателей, из

них трудоустроены на постоянную работу

202 человека. Надо отметить, что адресные

социальные выплаты из бюджета по сравнению

с прошлым годом значительно – в разы

увеличились.

Владимир НИКОЛАЕВ.

3 августа в Павлодаре ясно, ночью температура воздуха 19-21 градус тепла, ветер

северо-западный,1-3 м/с, днем температура воздуха 28-30 градусов тепла, ветер

западный, 1-3 м/с.


2 Звезда Прииртышья l 1 августа 2019 года

http://irstar.kz Новости. События. Факты

Âî ôðîíò-

ÄÅÏÓÒÀÒÛ Â ÎÁËÀÑÒÈ

Áóäåò îáùåæèòèå

îôèñå

В

ходе

рабочей поездки

по области депутаты

Сената Парламента Республики

Казахстан Нуржан

Нурсипатов и Манап Кубенов

посетили департамент

полиции Павлодарской области,

здесь они ознакомились

с деятельностью

департамента в целом и с

новшествами в подразделениях

патрульной полиции,

миграционной службы, административной

полиции.

Первый заместитель начальника

областного департамента

полиции подполковник

Жаскайрат Каиров ознакомил

гостей с работой фронт-офиса,

внедрённого в рамках реализации

дорожной карты по модернизации

органов внутренних

дел и в целях безбарьерной

работы с населением.

– Фронт-офис построен как

отдельное помещение, отвечающее

всем современным

требованиям комфорта и безопасности.

Имеются удобные

места для ожидания, информационные

стенды, необходимая

техника, доступ к интернету

и информационным базам.

Для посетителей с детьми

мы включаем мультфильмы,

установлен пандус для людей

с ограниченными возможностями.

Постоянно ведётся аудио- и

видеозапись. Консультации

и разъяснения гражданам

даются компетентными сотрудниками.

График работы – с

09.00 до 18.30, с понедельника

по пятницу. Подобные фронтофисы

имеются в управлениях

полиции Павлодара и Экибастуза,

– отметил Жаскайрат

Каиров.

К сведению, открытый 30

апреля фронт-офис областного

департамента полиции

провёл приём и проконсультировал

более 380 граждан.

Кроме того, для удобства

населения открыт центр миграционных

услуг.

Депутат Сената Нуржан

Нурсипатов отметил, что создание

фронт-офисов – это

требование сегодняшнего

дня, такие приёмные для

граждан в отделах полиции

обеспечат прозрачность и

открытость деятельности

органов внутренних дел, что

в свою очередь значительно

повысит уровень доверия населения

к полиции.

В этот же день депутаты

Сената побывали в департаменте

КНБ области и областном

суде.

Николай ЧУДОВСКИЙ.

Во время рабочего визита в Павлодарский

государственный

университет имени С. Торайгырова

депутаты Сената Парламента

РК Манап Кубенов и Нуржан

Нурсипатов ознакомились с ходом

строительства нового общежития

на 600 мест.

Новое общежитие уменьшит потребность

в размещении иногородних

обучающихся Павлодарского государственного

университета. Согласно

проекту новое общежитие на 600 мест

откроет свои двери для студентов уже

в марте 2020 года. Строительство

общежития в такой короткий срок

обусловлено трёхсторонним консорциумным

соглашением, которое ПГУ

заключает с инвестором проекта и

подрядной строительной организацией.

В бюджет проекта уже заложен

1 миллиард 300 миллионов тенге.

По словам руководителя инженернотехнического

отдела Бауржана Катаева,

ПГУ станет первым вузом в Казахстане,

который реализует передовой опыт возведения

жилых зданий по новой трёхсторонней

схеме. В этом отношении

представленная ПГУ форма договора

станет флагманской для всех высших

учебных заведений Казахстана.

Бауржан Катаев пояснил, что прежние

схемы договоров предполагали

привлечение бюджетных средств или

же форму ГЧП, что в конечном счёте

не оставляло за университетом права

собственности на возведённый объект.

Практика показывает, что строительство

подобных жилых корпусов идёт

полтора-два года, тогда как новая

флагманская форма сотрудничества

позволяет сдать объект в эксплуатацию

уже через год.

В свою очередь новое трёхстороннее

соглашение позволяет максимально

мотивировать инвестора

сдать общежитие в наиболее короткий

срок – тем, что его долевое участие

80 процентов, а доля ПГУ – 20 %. Тем

самым инвестор будет всесторонне

заинтересован мотивировать подрядчика

на ускоренное возведение

общежития. В итоге, завершив строительство,

инвестор получает 80 %

своих вложений, чем и обуславливает

ускоренное строительство.

Первоначальный проект предполагал

500 мест при бюджете 1 миллиард

400 миллионов тенге, но инвестор

представил свой проект, увеличив

число жилых мест в общежитии до 600,

снизив стоимость на сто миллионов.

На сегодняшний день уже возведены

фундамент и цокольная часть

общежития. Отделочные работы запланированы

на зимнее время. При

возведении здания используются

строительные материалы местного

производства, привлекаются местные

специалисты, студенческие строительные

отряды самого Павлодарского

государственного университета имени

С. Торайгырова.

Информационное агентство ПГУ

имени С. Торайгырова.

(10266)

Äûøèòå íîñîì

(Начало на 1 стр.)

Êòî è ñêîëüêî

íàäûìèë

Впрочем, за первое полугодие

общее количество выбросов

в атмосферу осталось

на уровне прошлого года, в

пределах 340 тысяч тонн.

Одно из двух: либо где-то выбросов

стало меньше, либо

в прошлом году была выброшена

двойная норма. В

любом случае, по сравнению

с прошлым годом хуже не

стало – если это хоть как-то

может утешить.

Львиная доля выбросов

приходится на предприятия

теплоэнергетики, то бишь

ТЭЦ и котельные – 66 %.

С резким отставанием за

ними следуют предприятия

цветной металлургии – 17 %,

за ними идут чёрная металлургия

– 5,6 %, нефтепереработка

– 3,7 % и добыча

полезных ископаемых – 1,7 %.

Однако пусть вас не обманывают

малые проценты.

«Алюминий Казахстана» способен

на сюрпризы, последний

из них случился в конце

мая нынешнего года, когда

на предприятии зафиксировали

выброс сероводорода.

Экологи оценили нанесённый

ущерб в 39 млн. тенге. Там же

зафиксировано превышение

нормативов предельно допустимых

выбросов по окислам

азота, сумма ущерба достигла

двух млн. тенге. Впрочем, на

предприятии, как и в прошлом

году, с этим не согласились, и

предстоят судебные тяжбы.

Для справки: в прошлом

году экологи суд проиграли.

Íàì áû âîçäóõ,

êàê â Èñëàíäèè!

Вообще-то проблема гораздо

серьезнее, нежели разовые

выбросы. Все промышленные

предприятия теплоэнергетики

и металлургии спроектированы

и построены в славные

60-70-е годы прошлого века.

Об экологии тогда как-то не

думали, за что мы теперь отдуваемся.

Поэтому наши экологи

внесли в Министерство

энергетики предложения по

ужесточению стандартов по

выбросам вредных газов.

Как энергетики отнеслись к

инициативе – сказать трудно,

скорее всего, без энтузиазма.

А вот Министерство экологии,

геологии и природных

ресурсов с начала нынешнего

года разрабатывает новый

Экологический кодекс.

– Предполагается поэтапно

внедрить требования к составу

и нормам вредных выбросов

в атмосферу аналогично

ÝÊÎËÎÃÈß

современным стандартам

стран ОЭСР, – сообщила

Асель Мухаметжанова.

К слову, Организация экономического

сотрудничества и

развития объединяет 34 экономически

развитые страны

мира, входит в неё и Исландия,

славящаяся своим изумительно

чистым воздухом.

Çäåñü ïòèöû

íå ïîþò¾

В июне этого года экологи

обследовали санитарнозащитную

зону Аксуского

завода ферросплавов филиала

АО «ТНК «Казхром». И

установили, что высаженные

здесь саженцы деревьев,

предусмотренные планом

природоохранных мероприятий,

в большинстве своём

засохли.

– Приживаемость оказалась

в пределах 25 процентов,

– констатировала Асель

Мухаметжанова.

Четверть леса – это не лес.

Теперь предприятием разрабатывается

проект обустройства

санитарно-защитной

зоны, в котором будут учтены

климатические и почвенные

характеристики местности,

чтобы саженцы всё же приживались.

Непонятно только

одно: почему это не учитывалось

прежде? Ясно же, что

бананов у нас нема.

Но экологи пошли дальше

и выдали ферросплавному

заводу предписание, согласно

которому предприятие до

конца года установит на всех

комплексах блокирующие

устройства, отключающие их

работу при аварийной остановке

аспирационной системы

(системы вентиляции).

̸ðòâûå ïëÿæè

А на упоминавшемся уже

«Алюминии Казахстана»

экологи обнаружили так называемые

зольные пляжи.

При реконструкции золоотвала

в результате демонтажа

системы гидрозолоудаления

из-за прекращения сброса

влажной золопульпы образовались

сухие зольные территории,

которые и называют

пляжами. Но загорать на них

никому не захочется: когда

задувает ветер, отсюда поднимаются

тучи пыли. Которые,

понятное дело, воздух

тоже не озонируют.

– В настоящее время департаментом

совместно с

АО НК «Қазақстан Ғарыш

Сапары» определяется площадь

пыления через систему

аэрокосмических съёмов,

необходимых для подсчёта

экологического ущерба, –

говорит Асель Кайратовна.

После этого, надо думать,

стороны опять встретятся

в суде.

Äîáðî

ïîæàëîâàòüñÿ!

Добавляют экологам драйва

бдительные жители области,

регулярно жалующиеся

то на неприятные запахи,

то на задымление. Всего с

начала года департаментом

экологии рассмотрено 82

обращения, 11 из них поступили

по телефону доверия,

15 от физических и 56 от

юридических лиц.

– Основное количество

обращений направлено на

проведение проверок по выбросам

от промышленных

предприятий, своевременного

и безопасного вывоза

отходов, недопущения сброса

неочищенных сточных

вод, – дала расклад Асель

Мухамеджанова.

Иногда по утрам жителей

поселка Зеленстрой беспокоит

неприятный запах

щелочи и сероводорода. Они

полагают, что источником

амбре стал алюминиевый

завод. Однако мобильная

лаборатория, приезжавшая

на вызов и сделавшая замеры

воздуха, никаких превышений

норм не обнаружила.

Аналогичная история периодически

происходит в районе

Химгородков и трамвайного

парка. Здесь люди чуют

запахи хлорсодержащих веществ,

но приборы уловить

выбросы не могут.

Но вы не теряйте бдительности.

И если что – сразу

обращайтесь в департамент

экологии. Если где-то воняет,

значит, что-то не так, верно?

Êóäà óõîäÿò

äåíüãè?

Но не все выезды заканчиваются

нулевым результатом.

Всего за первое полугодие

специалистами департамента

экологии предприняты 32

инспекционные проверки, из

которых 12 плановых и 20

внеплановых, то есть по обращениям

населения.

– В результате проверок

наложено 48 штрафов на два

миллиона 588 тысяч, из которых

уже взыскано 45 штрафов

на 2 млн. 323 тыс. тенге.

На исполнении находится

три штрафа на 265 тыс. тенге,

– сообщила исполняющая

обязанности руководителя

департамента.

Впрочем, когда журналисты

поинтересовались, на

что идут взысканные деньги,

выяснилось, что непосредственно

на экологические

мероприятия направляется

мизерная часть от взысканных

сумм – не более 10-15 %.

Остальное тонет в бездонном

кармане бюджета. А жаль,

так хочется дышать чистым

воздухом.

Марат КАИРБЕКОВ.

Фото Владимира БУГАЕВА.


Новости. События. Факты 3

http://irstar.kz

1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

«Ñåðåáðî» èç Ïàðèæà

Ó÷åíèê ïàâëîäàðñêîé

øêîëû-ëèöåÿ ¹8 Âëàäèñëàâ

×åðäàíöåâ çàâîåâàë

ñåðåáðÿíóþ

ìåäàëü íà Ìåæäóíàðîäíîé

õèìè÷åñêîé

îëèìïèàäå âî Ôðàíöèè.

Âêëþ÷èëèñü íå âñå

327 àáîíåíòîâ îáëàñòè óæå ïîëüçóþòñÿ

öèôðîâûì òåëåâèäåíèåì çà

ñ÷¸ò ïîëó÷åíèÿ àäðåñíîé ñîöèàëüíîé

ïîìîùè. Ýòó öèôðó íàçâàë çàìåñòèòåëü

ðóêîâîäèòåëÿ ÀÎ «Êàçòåëåðàäèî»

Àìàíãåëüäû Æóìàäèðîâ.

Переход на «цифру» начался

уже почти месяц назад,

но отследить, сколько

в области всего абонентов

перешли с аналогового

телевидения на цифровое,

трудно – такая статистика

не ведётся. Кроме того,

большинство людей самостоятельно

покупают необходимое

оборудование

– приёмник или антенну,

или всё вместе, это зависит

от возраста телевизора

(для тех, что «младше»

2014 года выпуска, требуется

только антенна).

В Париже завершилась 51-я Международная

химическая олимпиада

(IChO-2019). В ней приняли участие

330 школьников из 84 стран мира.

Казахстан на интеллектуальном соревновании

представляли Владислав

Черданцев (школа-лицей №8 г.

Павлодара), Даниил Мельниченко

(Назарбаев Интеллектуальная школа

химико-биологического направления

г. Павлодара), Олжас Нурпейсов (Карагандинская

область) и Нурлыхан

Копенов (Восточно-Казахстанская

область). По итогам двух туров – теоретического

и экспериментального

– Владислав Черданцев набрал 77

баллов, завоевав «серебро». Хорошие

результаты показали и остальные

участники из Казахстана, получившие

бронзовые медали.

Владислав окончил десятый класс.

Учитель химии школы-лицея №8 для

одаренных детей Ирина Молокова занимается

с ним с четвертого класса. С

седьмого класса лицеист углублённо

изучает химию.

– На олимпиадах областного, республиканского

и международного

уровней Владислав выступает с

седьмого класса, это одарённый и

трудолюбивый ученик. Программа

раннего изучения химии тесно связана

с математикой, поэтому при подготовке

к олимпиадам мы работаем в

тандеме с учителем математики Натальей

Ержаниной, – говорит Ирина

Молокова.

В прошлом году В. Черданцев завоевал

«серебро» на Международной

Менделеевской олимпиаде по химии,

проходившей в Минске (Беларусь). В

этом году он улучшил своей результат

и привёз серебряную медаль с Менделеевской

олимпиады, проходившей

в Санкт-Петербурге (Российская

Федерация).

– У Владислава большие амбиции,

он всегда добивается поставленной

цели, – отмечает Ирина Молокова.

Международная химическая олимпиада

впервые была проведена в 1968

году в столице Чехословакии Праге.

Основная её задача – повышение

интереса школьников к химическим

наукам во всём мире. Каждую страну

на ежегодном интеллектуальном

состязании представляет команда,

состоящая из четырёх участников и

двух наставников. В теоретическом

туре можно набрать до 60 баллов, в

Каждый сам выбирает, где и

за сколько купить оборудование,

так что отслеживать

эту статистику просто невозможно.

А вот получатели адресной

социальной помощи,

кто может рассчитывать в

этом вопросе на помощь

государства, регистрируются,

поэтому в «Казтелерадио»

могут назвать

конкретную цифру на сегодняшний

день. Конечно,

данные будут меняться по

мере выделения такой помощи.

Однако не во всех

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÅÐÅÕÎÄ Ê «ÖÈÔÐÅ»

районах эта работа ведётся.

Как сообщил Амангельды

Жумадиров, в трёх районах

области – Щербактинском,

Актогайском и Успенском –

переход к цифровому телевидению

ещё не начался по

каким-то причинам. Местные

акиматы сами решают,

с кем из дистрибьюторов

заключить договор на приобретение

оборудования

для получателей социальной

помощи. Но «Казтелерадио»

может назвать

поставщика, который даёт

гарантию на год, а это большое

преимущество: ведь

если завтра «цифра» отключится,

поставщик будет

обязан произвести ремонт

или замену приёмника или

антенны в зависимости

от обстоятельств. Но, повторим,

местные исполнительные

органы сами

определяются с выбором

поставщиков.

Что касается остального

населения, то оно приобретением

всего необходимого

должно заниматься

самостоятельно. Правда,

иногда с трудностями сталкиваются

и другие люди,

не получающие АСП, им

сложно выкроить из своего

скромного бюджета необходимую

сумму. В редакцию

обратилась пенсионерка

Галина Лебедева из Павлодара.

Она живет одна,

пенсия не слишком большая

и в основном уходит

практическом – до 40. Оба тура длятся

до пяти часов и проводятся в разные

дни. Международное жюри состоит из

наставников сборных стран-участниц.

Онлайн-дневник выступления казахстанской

сборной её наставник

Антон Моргунов вёл в своем блоге.

«Ребята выступили достойно, с чем

мы их и поздравляем! Для каждого из

них медаль стала результатом многолетнего

труда», – пишет А. Моргунов.

По его словам, сборная Казахстана

на IChO считается довольно сильной

командой.

– С 2006 по 2013 и с 2015 по 2017

годы все четыре ученика сборной

брали медали. За всё время проведения

олимпиады в копилке Казахстана

6 золотых, 25 серебряных

и 38 бронзовых медалей, – отмечает

Антон Моргунов.

Алишер ШАЯХМЕТОВ.

Фото предоставлено

школой-лицеем №8 г. Павлодара.

на лекарства. Пенсионерка

рассказала, что ей помог

руководитель одной организации.

Хотела сначала

назвать его по имени, но

потом побоялась, что к нему

ринутся другие с такими же

просьбами. Она надеется,

что он поймет, как она благодарна

за помощь. И еще

надеется, что и у других жителей

области, оказавшихся

в таких же стеснённых обстоятельствах

и не получающих

социальную помощь,

тоже найдутся добровольные

помощники. А может,

предприниматели области

сами захотят поддержать

эту инициативу и помочь

ещё кому-то из одиноких

пенсионеров? Особенно

это важно для сельчан, у

которых нет возможности

смотреть кабельное телевидение,

им переход на «цифру»

и подключение к «OTAU

TV» особенно важен.

Между прочим, сегодня

цифровое телевидение

дает возможность смотреть

бесплатно 24 канала в городах

и 11 каналов в селе.

Однако со временем пакет

каналов станет больше,

планируется, что жителям

области будут доступны в

общей сложности 30 каналов

– и не только для

городского населения.

Галина АЛЕКСАНДРОВА.

Фото с сайта

trendsmap.com.

ÃÎÄ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Ïîìî÷ü

ñ âûáîðîì

Нынешний год объявлен Годом молодёжи, важно проводить

с молодыми людьми социологическую и идеологическую

работу. Президент Казахстана отмечал, что

особое внимание следует уделить защите прав молодёжи.

В то же время наиболее важной

проблемой для профсоюзных

организаций остаётся поиск

достойных молодых людей.

Не секрет, что в нашей стране

много молодёжи, которая не

может найти работу. Это влияет

не только на финансовое

состояние, но и на сохранение

профессиональных навыков

и формирование личности.

Таким образом, рынок труда

нашей страны неполноценен.

Поэтому необходимо учитывать

новые механизмы вовлечения

молодёжи в трудовую

деятельность. Недавно в Восточно-Казахстанской

области

прошёл форум с участием

молодых профсоюзных активистов.

Одним из наиболее

важных обсуждаемых вопросов

стало трудоустройство

молодёжи. Участники форума

говорят, что работодатели не

хотят нанимать молодых людей,

поскольку нет молодых

специалистов, которые завершили

свое образование.

– Необходимо создать механизм

экономического стимулирования

работодателей и юридически

закрепить его, чтобы

привлечь молодёжь, – говорил

один из участников форума.

– Только тогда работодатели

будут обращать внимание на

молодых специалистов и работников.

Ситуация на рынке

труда улучшится, и занятость

молодёжи станет более эффективной.

Нынешнее Правительство

Казахстана убеждено, что наиболее

важными вопросами на

рынке труда стали эффективное

использование человеческих

ресурсов, увеличение

человеческого и социального

капитала, реализация президентской

политики инновационной

модернизации и активной

работы в социально-трудовой

сфере.

На торжественном собрании,

посвящённом открытию

Года молодёжи, Глава государства

заявил, что молодых

специалистов и рабочих ждут

в промышленности. В профсоюзах

есть молодёжные

крылья «Келешек», члены

этих объединений пытаются

узнать больше о своих

сверстниках. Самое главное,

чтобы молодые люди,

окончившие средние школы,

были ориентированы на выбор

профессии. Потому что в

будущем ситуация на рынке

труда нашей страны и экономическое

развитие страны

зависят от нынешней молодёжи.

Важно позаботиться о

достойном трудоустройстве

молодых, чтобы они владели

нужными профессиями.

По инициативе Главы государства

произошли радикальные

изменения в политической,

социальной и экономической

жизни страны. Молодые

люди – в среде этой политики.

Это отражает широкий спектр

процессов демократизации в

Казахстане. Такие позитивные

изменения, несомненно, дают

особый импульс дальнейшей

модернизации и совершенствованию

профсоюзной деятельности.

Бахытжан АБДРИМ,

председатель Федерации

профсоюзов

Республики Казахстан.

«Áiðãå –

Òàçà Қàçàқñòàí»

Министерством экологии,

геологии и природных

ресурсов Республики

Казахстан объявлен

старт экологической акции

«Бірге – Таза Қазақстан».

Цель акции – привлечение

внимания людей к проблеме

загрязнения наших лесов,

водоёмов, поймы, мест отдыха

бытовым мусором.

Павлодарская область присоединяется

к общереспубликанской

акции «Бірге – Таза

Қазақстан». Приглашаем

волонтёров, экологических

ÏÎÃÎÄÀ

Êàêèì áóäåò àâãóñò

С прогнозом погоды на август ознакомила журналистов

директор филиала РГП «Казгидромет» по Павлодарской

области Маржан Кусаинова.

В августе среднемесячную температуру мы ожидаем в

пределах 18-21 градуса, это близко к норме, которая составляет

18-20 градусов. Осадки тоже около нормы, но местами

будут её превышать.

В начале августа ожидаются дожди и некоторое понижение

температуры, произойдет ослабление жары до 25-30 градусов.

Во второй и в конце третьей декады ожидаются дожди и

понижение температуры до 20-25 градусов.

ÀÊÖÈß

активистов и всех неравнодушных

жителей принять

активное участие в эко-субботнике.

Участникам раздадут перчатки

и инвентарь для работы.

Сбор состоится 3 августа в

9.00 на следующих участках:

– Усольский мост;

– участок за старым автомобильным

мостом через

Иртыш.

Управление

недропользования,

окружающей среды

и водных ресурсов области.


4 Звезда Прииртышья l 1 августа 2019 года

http://irstar.kz

Итоги

Берик Уали: «Открытость и

В газете «Egemen Qazaqstan» недавно опубликовано интервью с пресс-секретарём

Президента РК Бериком Уали. МИА «Казинформ» предлагает читателю перевод этого

интервью, а мы публикуем этот перевод с незначительными правками.

– Прошло более четырёх месяцев

после вступления Касым-

Жомарта Токаева в должность

Президента Казахстана. Как известно,

есть традиция подводить

итоги работы за три месяца. Но

по поводу 100 дней президентства

Токаева было не так много

официальной информации. В

чём причина? Или, как говорит

сам Президент, нужны реальные

дела, а не слова?

– Прежде всего избрание второго

Президента – это историческое

событие. Вы знаете, что после принесения

присяги в качестве Главы

государства Касым-Жомарт Токаев

сразу же взялся за работу. Было

проведено множество важных мероприятий.

Состоялись поездки по

регионам, международные встречи

и переговоры, зарубежные визиты.

К 100 дням президентства в официальных

СМИ публиковались статьи,

были показаны сюжеты на телевидении.

Но накануне этой даты

случилась чрезвычайная ситуация

в Арыси. Это стало потрясением

не только для жителей региона, но

и для всего нашего народа. Президент

дал срочные поручения

местным властям, уполномоченным

органам. Вечером он вылетел

в Арысь. Вы хорошо знаете, что

там происходило, об этом сообщали

СМИ. Тогда было важнее не

подводить итоги 100 дней работы,

а быть с людьми, которые ждали

помощи. Думаю, жители Арыси в

тот день ощутили личную заботу

Президента.

Уверен, народ видит, какая работа

была проделана с марта этого года.

За это время Президент Казахстана

совершил рабочие поездки в 14

областей, посетил четыре государства,

принял участие в работе

двух крупных международных политических

организаций. В этот

же период, как известно, проходила

избирательная кампания. На

следующий день после выборов

Касым-Жомарт Кемелевич провёл

пресс-конференцию. В ней приняли

участие 107 журналистов, представлявших

66 СМИ, в том числе 22

иностранных корреспондента. Глава

государства дал ответы на более

чем 30 вопросов, ему пришлось выступать

на трёх языках. Таким образом,

Президент продемонстрировал

абсолютную открытость. Уверен, так

будет и в будущем.

– А кроме этой прессконференции

сколько интервью

СМИ дал Глава государства за

четыре месяца?

– Касым-Жомарт Кемелевич за

четыре месяца дал 10 интервью

отечественным и иностранным

СМИ. В их числе интервью вашей

газете и газете «Айкын» сразу после

вступления в должность Главы

государства, интервью российским

изданиям «Коммерсант», «Российская

газета», телеканалу «Россия»,

национальному информационному

агентству Узбекистана «УзА», американской

телепрограмме White

House Chronicle, газете Wall Street

Journal, израильскому изданию

Israel Hayom, телеканалу Euronews,

агентству Bloomberg и известному

российскому журналисту Алексею

Пивоварову. Последнее интервью

стало основой документального

фильма, вышедшего в эфир 21 июля

на «31 канале».

– Вы отметили, что Президент

начал свою работу с поездок в

регионы и встреч с общественностью.

Всё журналистское сообщество

получало информацию об

этих поездках с вашей страницы

в социальной сети. Вы согласовываете

каждую информацию

с Главой государства или для

оперативного распространения

принимаете решение самостоятельно?

– Не за 100 дней, а за первые два

месяца Президент объездил регионы.

В каждой области он встречался

с общественностью. Простые труженики,

предприниматели, работники

бюджетной сферы, молодёжь – все

хотят внести посильную лепту в

развитие своего региона. После

таких встреч у Главы государства

не всегда находилось время на то,

чтобы давать нам указания, задания

или просматривать информацию,

которую мы собираемся публиковать.

В таких случаях, конечно,

мы согласовываем сообщения с

руководителем Администрации

Президента или с его первым заместителем.

Бывает и так, что приходится

брать всю ответственность

на себя. Сейчас самое оперативное

средство распространения информации

– социальные сети. Поэтому

мы используем их для оперативного

информирования общества.

Например, о своей поездке в

Арысь Президент сообщил неожиданно.

Около 22 часов мы

прибыли в Арысь. Президент сразу

направился в штаб по оказанию помощи,

где были размещены жители

города. Поговорил с жителями. Мы

всё это снимали, старались ничего

не упускать. Нужно было действовать

очень быстро. За 15-20 минут

посетили несколько объектов. За

это время у нас не было возможности

отправить в центр отснятые

видеоматериалы. К тому же в целях

безопасности в Арыси было отключено

электричество, интернет был

очень слабый. В этот момент мне

пришлось взять всю ответственность

на себя. С большим трудом

удалось загрузить отснятые на

мобильный телефон видеоматериалы

в социальную сеть. Ведь в это

время не только журналисты, но и

все казахстанцы ждали известий

из Арыси. Все сайты и телеканалы

использовали эти материалы, которые

получили широкое распространение.

Более трёх тысяч человек

поделились в соцсетях моими фотографиями

и видеозаписями с места

событий в Арыси и со встречи с

пострадавшими в Шымкенте.

Для чего я об этом рассказываю?

Иногда приходится принимать такие

быстрые решения, это нужно стране.

Если бы мы этого не сделали,

ситуация могла осложниться, ведь в

социальных сетях каждый толковал

ситуацию по-своему. В таких случаях

нужно действовать быстро, но не

допускать никаких ошибок. Иными

словами, оперативность не освобождает

от ответственности. Нужно

давать конкретную информацию,

чтобы читатель всё воспринял так,

будто видел сам.

– Первую свою поездку Глава

государства совершил в Туркестан.

Он посетил мавзолей Кожи

Ахмета Яссауи, затем побывал

в Мангыстау на могиле Бекет

ата. Вообще, в нашей стране немало

священных мест. Президент

объездил все эти места, почтил

память предков. Надо отметить,

раньше Касым-Жомарт Кемелевич

занимался в основном внешней

политикой, был с дипломатическими

миссиями за рубежом. В

целом люди его воспринимали

хорошо, но не ожидали такой

патриотичности…

– Да, я понял вашу мысль. Казахи

– народ, почитающий предков.

Можно сказать, что посещение

Туркестана Президентом в ходе

первой поездки – символическое

событие. Оно наглядно показывает,

что Касым-Жомарт Кемелевич хотя

и бывал подолгу за границей, сохранил

верность традициям предков и

национальному духу. То, что в качестве

Главы государства он прежде

всего посетил эти сакральные места,

почтил память предков, очень

положительно его характеризует.

Как вы знаете, Президент сказал,

что возрождение и обновление

Туркестана станет убедительным

свидетельством того, что мы находимся

на правильном пути. Казахи,

почитающие сакральные места и

выдающихся людей, говорят: «В

Медине – Мухаммед, в Туркестане –

Кожа Ахмет, в Мангыстау – духовный

наставник Бекет». Во время поездки

в Восточно-Казахстанскую область

Президент побывал в Жидебае,

на могиле Абая. В Алматы почтил

память Раимбека батыра. Глава

государства таким образом подаёт

пример подрастающему поколению.

Наш народ всегда считал, что нужно

отдать дань памяти ушедшим для

того, чтобы оставшиеся жили благополучно.

Поэтому Президент, заступая

на высокий пост, почтил память

предков, обратился к их духовному

наследию. Эта традиция подчеркивает

наше тюркское происхождение

и казахскую идентичность.

– У Елбасы Нурсултана Назарбаева

высокий международный

авторитет. Нашего Первого

Президента знает и уважает вся

мировая общественность. Касым-

Жомарт Токаев после вступления

в должность побывал в нескольких

странах. Как воспринимают

за границей нового Президента

Казахстана, в том числе влиятельные

политики?

– Первый Президент Казахстана –

Елбасы – уважаемый в мировом

сообществе, очень авторитетный

политический деятель. Безусловно,

нашу страну знают во всём мире, а

то, что мы стали признанным государством

– заслуга Елбасы. Никто

не сможет отрицать, что и нынешний

Президент Касым-Жомарт Токаев

наряду с Елбасы внёс большой

вклад в формирование внешней

политики нашего государства, в

обретение нашей страной статуса

равноправного партнёра ведущих

стран мира. Касым-Жомарт Токаев

очень известный в мировом сообществе,

влиятельный политик. Поэтому

я могу сказать, что коллеги нашего

нового Президента, руководители

других стран принимали его с

большим почётом. За короткий срок

Глава государства посетил с официальным

визитом Российскую Федерацию,

совершил государственный

визит в Республику Узбекистан, для

участия в саммитах Шанхайской

организации сотрудничества и

Совещания по взаимодействию и

мерам доверия в Азии побывал в

Кыргызстане и Таджикистане. Везде

нашему Президенту оказывали

очень тёплый приём. Прежде всего

это заслуга Елбасы. Кроме того,

показателем личного авторитета Касым-Жомарта

Кемелевича служит

то, что он занимал высокую должность

заместителя Генерального

секретаря, руководителя Женевского

отделения ООН – крупнейшей и

самой влиятельной международной

организации.

После этого в Нур-Султане состоялись

Астанинский экономический

форум и юбилейный саммит Евразийского

экономического союза,

недавно прошло заседание Совета

иностранных инвесторов при Президенте.

В ходе этих мероприятий

проведён ряд двусторонних встреч.

Я хотел бы отметить, что Президент,

принимая зарубежные делегации,

вначале говорит на казахском, в

полном соответствии с протоколом.

Вслед за этим обычно следовали

переговоры на их языках, без переводчика.

Все знают, что Президент

Касым-Жомарт Токаев владеет

пятью языками. Но, наверное, никто

не видел, как он в один день

говорит на всех этих пяти языках. Я

это видел. Беседу с заместителем

Председателя Государственного

совета Китайской Народной Республики

Хань Чжэном Президент

начал на казахском, затем продолжил

на китайском. После этого Президент

беседовал по-французски

с исполнительным директором

Международного валютного фонда,

экс-министром экономики и финансов

Франции Кристин Лагард. С ведущими

зарубежными экспертами,

участвовавшими в форумах, Глава

государства говорил по-английски,

а с Президентом Армении Арменом

Саркисяном и председателем правления

Сбербанка России Германом

Грефом – по-русски.

Во время фуршета после саммита

ШОС в Бишкеке, сидя между

руководителями Китая и Индии,

Президент говорил с одним покитайски,

со вторым – по-английски.

А с руководителями других государств

он разговаривал через переводчика.

Недаром казахи говорят:

«Знай языки семи народов, изучи

семь наук». Участие в этих важных

международных площадках говорит

Фото Валерия БУГАЕВА


работы

http://irstar.kz

1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

обратная связь с обществом»

5

о месте нашей страны и нашего

Президента в мировой политической

элите. Как воспринимают Президента

его зарубежные коллеги,

влиятельные политики? Например,

после объявления итогов выборов

на имя Президента поступили поздравительные

телеграммы от глав

государств и правительств 134

стран, руководителей 26 крупных

международных организаций. Среди

них Владимир Путин, Дональд

Трамп, Си Цзиньпин, Эммануэль

Макрон, Ангела Меркель, Тереза

Мэй, Реджеп Тайип Эрдоган, Антониу

Гутерриш, Дональд Туск, Пан Ги

Мун и другие влиятельные политики.

Кроме того, прислали свои поздравления

известные в мире люди,

лично знакомые с Касым-Жомартом

Кемелевичем. Все они выражали

заинтересованность в дальнейшем

углублении сотрудничества и

дружеских связей с Казахстаном.

Уверен, что личный авторитет Касым-Жомарта

Кемелевича в мировой

политике, в международном

сообществе будет способствовать

развитию нашей страны, привлечению

инвестиций, установлению

партнёрских отношений с крупными

иностранными компаниями.

– Страны и президенты устанавливают

между собой отношения

сотрудничества, дружеские

отношения. А насколько активно

сотрудничают пресс-секретари?

Какие связи с коллегами в других

странах вы успели завести за прошедшее

время?

– Вообще, международные отношения,

кроме дипломатических

связей, напрямую связаны с личными

человеческими отношениями.

Можно привести в пример Елбасы

Нурсултана Абишевича, который,

используя дружеские отношения,

в своё время успешно решал пограничные

вопросы с Президентом

России Б. Ельциным, руководством

КНР и Узбекистана. За счёт хороших

отношений с бывшими президентами

США Дж. Бушем и Б. Клинтоном

привлекал в Казахстан американские

инвестиции. И Глава государства

Касым-Жомарт Токаев поддерживает

тесные связи с главами многих государств,

руководителями международных

организаций, авторитетными

политиками.

Во время последних поездок я

познакомился с пресс-секретарём

Президента России, заместителем

руководителя Администрации Президента

РФ Дмитрием Песковым,

первым заместителем руководителя

Администрации Президента Узбекистана

– исполняющим обязанности

пресс-секретаря Азизом Магруповым,

пресс-секретарём Президента

Беларуси Натальей Эйсмонт, пресссекретарём

Президента Кыргызстана

Толгонай Стамалиевой, пресссекретарём

Президента Таджикистана

Абдуфаттохом Шарифзодой. Мы

переписываемся, поздравляем друг

друга с праздниками. Хорошие отношения

между пресс-секретарями

прежде всего повышают качество и

эффективность нашей работы. Поэтому

важно устанавливать тесные

отношения с коллегами. Например,

в ходе государственного визита Президента

в Узбекистан мы договорились

с коллегой Азизом Магруповым

и за два часа сделали возможной

трансляцию казахстанскими телеканалами

церемонии открытия Года

Казахстана в Узбекистане. Раньше

не было прямых трансляций со

встречи глав двух государств в

Москве. Конечно, корреспонденты

выходили на прямую связь, передавали

репортажи. Но не было прямой

трансляции заявлений президентов

для прессы, продолжавшихся около

часа. Мы получили возможность

вести полную трансляцию этой

пресс-конференции по телеканалу

«Хабар 24». После этого вели прямую

трансляцию с саммита ШОС

в Кыргызстане, саммита СВМДА в

Таджикистане. Конечно, мы от этого

выиграли. Всё это стало возможным

благодаря взаимопониманию между

пресс-секретарями президентов.

– Как только Глава государства

приступил к своей работе, значительно

выросла активность

пресс-службы в социальных

сетях. Пользователи получили

возможность оперативно читать

множество новостей. С чем это

связано?

– Да, вы правильно отметили.

Пресс-служба Президента сегодня

присутствует на всех популярных

платформах в интернете. Во-первых,

это требование времени, с ним нельзя

не считаться. Во-вторых, Глава

государства с 2011 года стал активным

пользователем Твиттера. Он

широко пользовался возможностями

виртуальной сети, когда работал заместителем

Генерального секретаря

ООН, Генеральным директором отделения

ООН в Женеве. Сегодня у

Президента около 130 тысяч читателей

в Твиттере.

Сейчас Президент на своей странице

высказывается по социальным,

экономическим, политическим вопросам,

по поводу различных событий,

даёт поручения. Его краткие посты,

состоящие из 280 знаков, очень

эффективны. В наше время нужны

не длинные доклады, а краткие высказывания.

Кроме того, такой стиль

работы экономит время. Для Президента

этот фактор очень важен.

Главное, чтобы поручение быстро

дошло до исполнителя, и было принято

необходимое решение.

Оказывается, из политиков активнее

всех в мире пользуется

Твиттером Дональд Трамп. Он пишет

твиты только по-английски. А

Касым-Жомарт Кемелевич пишет

на трех языках – на казахском,

английском и русском. Эту уникальную

черту нашего Президента

отметил и российский журналист

А. Пивоваров в показанном недавно

документальном фильме. Президент

и в своей предвыборной программе,

и на совещаниях поручал первым

руководителям государственных

органов всех уровней регистрироваться

в социальных сетях, совершенствовать

эту работу и повышать

её эффективность. Кроме того, в

апреле открылся официальный аккаунт

Касым-Жомарта Кемелевича

в Инстаграм. Сейчас у него более

полумиллиона читателей. Это что

касается личного аккаунта Главы

государства. Кроме официального

сайта Акорды, оперативно распространяются

последние новости через

аккаунты пресс-службы в соцсетях

Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Это

даёт возможность не только оперативно

распространять информацию,

но и сразу же устанавливать обратную

связь. То есть читатели могут не

только выражать своё мнение, но и

задавать вопросы, вносить предложения.

– Берик Уалиулы, некоторое

время назад на официальном

сайте akorda.kz была открыта виртуальная

приёмная Президента.

Обращался ли кто-нибудь по этому

каналу? Какова эффективность

виртуальной приёмной?

– Да, 22 апреля на сайте akorda.kz

была открыта виртуальная приёмная

Президента Республики Казахстан.

Её основная цель – рассмотрение

обращений граждан по личным или

общественным вопросам, налаживание

прямого диалога Акорды с обществом,

контроль за происходящим в

стране и оперативное принятие мер.

За три месяца с момента открытия

виртуальной приёмной поступило

около 1500 обращений. Более половины

из них рассмотрено, даны

соответствующие ответы. Если

говорить об эффективности, то, как

известно, в конце июня Президент

подписал Указ о списании кредитов

и пени по потребительским кредитам

для граждан с низкими доходами. В

эту категорию входят многодетные

семьи, семьи с детьми-инвалидами,

семьи, потерявшие единственного

кормильца, получатели адресной социальной

помощи и дети-сироты. Это

люди, по разным причинам оказавшиеся

в трудной ситуации, которые

не смогли выполнить свои кредитные

обязательства. Отчего возникла такая

проблема? Оказывается, больше

всего в виртуальную приёмную Президента

было обращений именно по

проблеме кредитов.

Поэтому Глава государства собрал

все эти просьбы и принял

такое решение. На прошедшем

недавно расширенном заседании

Правительства Президент напомнил,

что это разовая акция, она не

будет повторяться. Это реальный

пример эффективности виртуальной

приёмной. Каждое обращение,

поступившее на имя Президента,

обязательно будет рассмотрено.

Глава государства не может лично

рассмотреть все обращения. Но

каждое письмо рассмотрят сотрудники

Администрации Президента,

уполномоченных органов. Ответы на

обращения, принятые решения – на

личном контроле Президента.

– Быть первым пресссекретарём

второго Президента

в истории Казахстана – историческое

событие. Понятно, что это немалая

ответственность. Вообще,

каким, на ваш взгляд, должен быть

пресс-секретарь Президента?

– Действительно, для меня назначение

на должность пресс-секретаря

Главы государства стало историческим

событием. Касым-Жомарт

Кемелевич поручил мне очень ответственную

работу. Чтобы оправдать

доверие Президента, безупречно

служить стране, государству, отвечать

на запросы коллег-журналистов,

стараюсь быть максимально

открытым, работаю с полной отдачей.

Пресс-служба – зеркало, в

котором отражается работа Президента

Казахстана. Поскольку прессслужба

– основной доверенный

представитель Главы государства

в информационном пространстве,

на неё возлагается большая ответственность.

Ошибаться нельзя.

Поэтому пресс-секретарь должен

стараться соответствовать всем этим

требованиям.

– Вы сказали, что Касым-Жомарт

Кемелевич знает пять языков.

Президент часто говорит на

казахском, но многие считают его

русскоязычным. Читает ли Глава

государства казахскоязычные

издания?

– Конечно, он ежедневно читает

газеты «Egemen Qazaqstan»,

«Айқын», «Астана ақшамы». Просматривает

еженедельники «Ана

тілі», «Түркістан», «Қазақ əдебиеті»,

«Жас қазақ», «Алматы ақшамы».

Он с большим вниманием читает

интересные статьи или интервью,

делает пометки и закладки. Иногда

после прочтения критических или

проблемных статей даёт специальные

поручения уполномоченным

органам. Вы хорошо знаете, что

Президент после просмотра телепрограмм,

посвящённых важным

для общества вопросам, делится

своим мнением в социальных сетях.

Например, в своё время Касым-

Жомарт Кемелевич написал твит, в

котором дал высокую оценку моему

политическому ток-шоу «1 студия».

Это было большой радостью для

коллектива. Президенту понравилась

программа «Дара жол» на национальном

телеканале, он выразил

благодарность коллективу и журналисту

Дане Нуржигит. Он постоянно

слушает радио «Шалкар». Однажды

сказал, что на этом радио «говорят о

том, что близко настоящему казаху».

То есть читает казахские газеты,

смотрит телепроекты, слушает казахские

радиопередачи.

МИА «Казинформ».

ТОКАЕВ

КАСЫМ-ЖОМАРТ КЕМЕЛЕВИЧ

Родился 17 мая 1953 года в

городе Алма-Ата (ныне Алматы).

Отец – Кемель Токаевич Токаев

(1923-1986), участник Великой

Отечественной войны, известный

писатель, основоположник

детективно-приключенческого

жанра в казахской литературе.

Мать – Турар Шабарбаева (1931-

2000), работала в Алма-Атинском

педагогическом институте иностранных

языков.

К.К. Токаев в 1975 году окончил

Московский государственный

институт международных отношений

(МГИМО), преддипломную

стажировку прошел в Посольстве

СССР в КНР, в 1983-1984 годах

стажировался в Пекинском лингвистическом

институте. В 1992

году окончил Дипломатическую

академию Министерства иностранных

дел РФ.

Трудовую деятельность начал

в 1975 году в Министерстве

иностранных дел СССР и был

направлен на работу в советское

посольство в Республике

Сингапур. В 1979 году вернулся в

аппарат МИД СССР. В 1984-1985

годах работал в МИД СССР, затем

был направлен в советское

посольство в Китайской Народной

Республике, где работал до

1991 года на должностях второго

секретаря, первого секретаря и

советника.

В 1992 году был назначен

заместителем министра иностранных

дел РК. В 1993 году

стал первым заместителем министра

иностранных дел РК. В

1994 году назначен министром

иностранных дел РК. В марте

1999 года стал заместителем

Премьер-Министра РК. В октябре

1999 года с согласия Парламента

Указом Президента Республики

Казахстан был назначен Премьер-Министром

РК. В январе

2002 года стал Государственным

секретарем – министром

иностранных дел РК. С 2003 по

2007 год – министр иностранных

дел РК. На этом посту принял

активное участие в глобальном

процессе нераспространения

ядерного оружия.

В январе 2007 года избран

Председателем Сената Парламента

Республики Казахстан.

В 2008 году в качестве спикера

верхней палаты казахстанского

Парламента был избран вицепрезидентом

Парламентской

ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года назначен заместителем

Генерального секретаря

ООН, Генеральным директором

отделения ООН в Женеве,

а также личным представителем

Генерального секретаря ООН на

Конференции по разоружению.

Занимал должность Генерального

секретаря Конференции по

разоружению. Избирался председателем

Советов министров иностранных

дел СНГ и Шанхайской

организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь избран

Председателем Сената Парламента

Республики Казахстан.

20 марта 2019 года принес

присягу в качестве Президента

Республики Казахстан.

С 2007 года член партии «Nur

Otan» и Бюро политсовета партии

«Nur Otan». Член Совета

Безопасности Республики Казахстан.

Чрезвычайный и Полномочный

Посол. Доктор политических

наук. Действительный член Всемирной

академии гуманитарных

и естественных наук. Член «Совета

мудрецов» Мюнхенской

конференции по безопасности.

Почётный профессор Шэньчжэньского

университета (КНР)

и Дипломатической академии

МИД Российской Федерации.

Почётный президент Казахстанского

Совета по международным

отношениям. Почётный декан

Женевской школы дипломатии

и международных отношений.

По версии Русского биографического

общества вошел в список

лауреатов «Человек года-2018».

В течение 13 лет возглавлял

Федерацию настольного тенниса

Казахстана.

Автор десяти книг по проблемам

международных отношений.

Награжден многочисленными

государственными наградами

Республики Казахстан и зарубежных

стран, а также памятными

медалями.

Сторонник здорового образа

жизни. Увлекается чтением художественной,

политической и

мемуарной литературы.

Разведён.

Сын – Тимур.

Аkorda.kz.


6 Звезда Прииртышья l 1 августа 2019 года

http://irstar.kz

Чтим традиции

В

Аксуском парке культуры и

отдыха состоялся праздник,

посвященный казахским

национальным традициям и

обычаям.

Мероприятие проходило в рамках

программы «Рухани жаңғыру»,

в нём приняли участие ветераны

и почётные граждане города, молодёжь,

жители и гости города.

Следует отметить, что нынче горожане

не просто демонстрировали,

как следует проводить обряды, а

проводили их на самом деле. Предприниматель

из Аксу Далелхан

Абдыхалыкулы устроил в парке той

и провел обряды «Сүндет той» для

внука Рахмана и «Тұсау кесер» для

внучки Инкар. Устроил настоящий

праздник для горожан – отметил

события в своей семье вместе со

всем народом, продемонстрировал

вживую старинные казахские обычаи,

угостил всех, кто пришёл в этот

день в парк. «Сүндет той» – важное

событие в жизни мальчика, это

своего рода обряд посвящения в

мужчины. В этот день Рахману родственники

с материнской стороны,

приехавшие из Усть-Каменогорска,

подарили жеребёнка и провели

обряд «Қоржын майлау». А для

маленькой Инкар провели обряд

«Тұсау кесер» – разрезание пут, который

символизирует наступление

нового этапа в жизни маленького

человека, – умению ходить, познавать

окружающий мир. Всем

пришедшим в парк предлагалось

угощение, а самые бесстрашные

и ловкие могли испытать себя в

соревнованиях: қошқар көтеру,

балуан күресі, бата беру, әжелер

жарысы, асық ойыны, армрестлинг

и перетягивание каната. Состоялся

в этот день в парке и праздничный

концерт, подготовленный городскими

артистами.

Бахыткуль ЕСЕЛЬБАЕВА.

Фото Ернура ДЖУМАДИЛОВА.

г. Аксу.

Города и районы

Депутаты в

Майском районе

Депутаты Мажилиса Айзада Курманова и Меруерт Казыбекова

побывали в Майском районе, где ознакомились с проведенными

работами по обеспечению питьевой водой 15 сел,

посетили республиканский реабилитационный центр, открытый

в центральной райбольнице, и побывали в Доме культуры, где

работают национальные культурные центры.

На встрече со строителями

водопровода мажилисмены обсудили

результаты их работы, качество

водосети. Они отметили, что

необходимо ввести водопровод

в строй в намеченные сроки, поскольку

выделены достаточные

средства из бюджета.

В республиканском реабилитационном

центре им показали

условия, в которых лечатся пациенты.

В Доме культуры, где

проведён капитальный ремонт,

помимо национальных культурных

центров депутаты посетили

библиотеку и музей. Специально

для них силами местной художественной

самодеятельности был

подготовлен небольшой концерт.

В ходе визита мажилисмены

встретились с ветеранами района

и бойцами местного отряда

«Жасыл ел». Посетили универсальную

спортивную площадку,

построенную при поддержке

Фонда национального благосостояния

«Самрук-Казына» в

селе Кентубек, где рассказали,

что планируется открытие аналогичных

спортивных зон в других

сёлах.

Депутаты заявили, что все

предложения и вопросы, прозвучавшие

на встречах с жителями

района, взяты на их контроль.

Мурат АСКЕРОВ.

Майский район.

Жильцам от студентов

В

Экибастузе бойцы студенческого

трудового отряда «Жасыл

ел» за месяц привели в

порядок более полусотни подъездов.

Как сообщили в пресс-службе

акимата, ремонтная кампания

стартовала 1 июля в рамках акции

«Сто домов, сто дворов».

Сейчас работают 100 студентов

двух колледжей. Цель акции – приучить

молодежь к трудовым навыкам,

которые в дальнейшем могут

пригодиться им в жизни, поддержать

инициативы собственников

квартир в создании комфортных

условий в подъездах.

Будущий учитель английского

языка – студентка 3 курса ЭКИнЕУ

Егяна Рустамова второй год участвует

в программе «Жасыл ел».

– Большинство из нас до этого

не брали даже кисточек в руки,

поэтому в короткие сроки приходилось

учиться штукатурить,

белить и красить. Председатели

КСК, как и специалисты отдела

жилищной инспекции, готовили для

нас инвентарь, консультировали и

поддерживали, когда было необходимо,

– говорит Егяна Рустамова.

По словам девушки, в каждом

подъезде работают по три бойца.

Тяжелее всего тем, кто выходит

работать в 9-этажные дома.

Результаты ежедневно публикуются

в социальной сети. С каждым

днём растёт и число обращений от

жильцов. Люди просят провести

косметический ремонт в своих

подъездах. Но студенты завершают

сезон 1 августа.

Жанара ЖУСУПОВА.

Успеть за лето

Лето – короткая пора, но иногда

за него надо успеть переделать

множество разных дел.

Речь идёт и о населенных пунктах,

где многие работы выполняются

именно летом.

В селе Железинка на нынешнее

лето запланирован ремонт внутрипоселковых

дорог. Их состояние

во множестве сёл области – одна

из наиболее проблемных тем. По

мере возможности их стараются

решать. В Железинке, например, в

этом году запланировано асфальтирование

дорог на 15 улицах, общая

протяженность ремонтируемых

участков – более одиннадцати километров.

Сегодня завершаются предварительные

работы, а основные

планируется закончить до наступления

холодов – в августе и сентябре.

Самые протяжённые участки будут

отремонтированы на улицах Бабина,

Ауэзова и Торайгырова. Продолжаются

работы и на местном пляже.

За плечами 80 лет

почетного гражданина

района и области,

80-летие

председателя районного

совета старейшин Мурата Рахметова

отпраздновали в Баянаульском

районе. В торжественном

мероприятии в мемориальном

музее К. Сатпаева приняли участие

современники, друзья, коллеги

и родственники аксакала.

В своих поздравительных речах

гости отметили исключительную

порядочность и беззаветную преданность

делу юбиляра. Поздравительное

письмо главы региона

Булата Бакауова на встрече зачитал

руководитель аппарата акима

области Агыбай Амирин. О роли

Мурата Рахметова в экономическом

и хозяйственном развитии

края рассказал аким Баянаульского

района Оразгельды Каиргельдинов.

– Мурат Дюйсенбайулы более

20 лет возглавлял районный Совет

народных депутатов, дважды

избирался депутатом областного

Совета народных депутатов. Наряду

с хозяйственной и партийной

деятельностью он большое значение

всегда придавал культурному

наследию, традициям, языку и

религии, проделав большую работу

по развитию духовного богатства

Баянаульского района, – сказал

О. Каиргельдинов.

На мероприятии виновнику торжества

вручили благодарственные

письма секретаря Павлодарского

областного маслихата Зауреш

Мукашевой и первого заместителя

Фото предоставлено прессслужбой

акима г. Экибастуза.

Он начал функционировать ещё в

июне, но и сейчас здесь добавляют

понемногу инвентарь: «грибки» и

лежаки. До начала сезона было

исследовано и очищено дно, проведены

бактериологические пробы

воды, постоянно проводятся рейды и

патрулирование. В следующем году

в райцентре планируют оснастить

пляж дополнительным освещением и

охватить видеонаблюдением всю береговую

линию села, чтобы держать

под контролем порядок на пляже.

Галина ЕГОРОВА.

Железинский район.

председателя областного филиала

партии «Nur Otan» Николая Дычко.

Алишер ШАЯХМЕТОВ.

Фото предоставлено ОВП

Баянаульского района.

Техника в поле

В

Иртышском

районе, остающемся

главной житницей

области по выращиванию

зерновых культур, в летние дни

техника с поля практически не

уходит.

Прежде всего, пока зреют зерновые,

здесь занялись обработкой

паров уже под посевы будущего

года. Работа спорится, хотя

паровой клин исходя из площадей

зерновых культур здесь мог бы

быть и пошире. Тем не менее

наметили этим летом подготовить

28 тысяч гектаров паровых

земель. Для начала обработали

их на первый раз, а в эти дни уже

завершается обработка паров по

второму следу.

Занимались и химпрополкой

посевов, причем в гораздо больших

размерах, чем намечали в

начале лета. Думали обработать

129 тысяч гектаров, а фактически

использовали химикаты на 145

тысячах гектаров.

Не останавливается и заготовка

грубых кормов для животноводческой

отрасли района. Скосили уже

около 55 процентов имеющихся

сенокосных угодий, а всего надо

пройти сенокосилками по 88,7

тысячи гектаров. Кстати, сегодня

ежедневно выставляется в поле

до 200 сенокосных полотен. Ставится

цель заготовить не менее

75,8 тысячи тонн сена. Пока урожайность

степных трав не очень

высокая – около пяти центнеров

Из города – в село

В

Щербактинском

районе, как

и в стране в целом, продолжает

действовать программа

«С дипломом – в село». Она

теперь направлена не только на

молодых специалистов.

Не так давно из Павлодара в

Галкино вместе с семьёй переехала

учительница Бибигуль Толегенова.

Работала в Павлодарской

школе №22, но решила круто поменять

свою жизнь, отдав предпочтение

селу. Решение было

непростым, но оно состоялось. У

Бибугуль два высших образования,

сейчас получает уже третье,

то есть специалист она довольно

грамотный. Сегодня она утверждает,

что приняла правильное

решение: заключила договор, по

удается набирать вкруговую. Однако

в районе делают расчёт и

на пойменные участки, где набор

трав обычно в три, а то и в четыре

раза больше, чем на богарных

участках. Всего иртышским механизаторам

можно убрать 16,6

тысячи гектаров пойменных лугов

и лиманов. Но техника туда пока

не заходила.

Владимир НИКОЛАЕВ.

Иртышский район.

Фото Владимира БУГАЕВА.

программе получила подъёмные

средства, купила в Галкино дом,

здесь семья обзавелась личным

подсобным хозяйством. Конечно,

её не назовешь молодым специалистом,

но считает оправданным

своё участие в государственной

программе, это хорошее подспорье

для педагогов, приезжающих

в село. Бибигуль сумела досрочно

погасить банковский кредит,

и дом теперь уже не находится

под залоговым обременением.

В семье тоже всё в порядке: сын

учится в столичном университете,

никто в семье не жалеет, что

поменяли городскую жизнь на

сельскую.

Владимир ГЕГЕР.

Щербактинский район.


Общество 7

http://irstar.kz

1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

ÊÎÐÐÓÏÖÈß

Áåðóò «íà ëàïó» íå ìåíüøå

(Начало на 1 стр.)

Впрочем, бросились в глаза

и некоторые довольно

странные подходы представителей

антикоррупционной

службы к борьбе с давним

социальным злом. Так, говоря

правильные слова о том,

что необходимо удалять барьеры

между государственными

органами и населением,

Айдар Тастемиров вдруг

заговорил об эффективном

и рациональном использовании

служебных помещений в

учреждениях образования.

Хочется заметить, что, вопервых,

школы – не самое

популярное у населения

место для встречи с руководством

и решения своих

проблем. Во-вторых, почему

всегда нужно начинать с

педагогов? Тем не менее,

сообщил руководитель антикоррупционного

ведомства,

в ряде школ директора отказываются

«от больших,

громоздких и роскошных

кабинетов» и переезжают в

стандартные кабинеты на

первых этажах школ, «ближе

к ученикам и родителям».

Будем надеяться, что в ряде

школ директоров не посадят

прямо в коридорах. Так

сказать, ещё ближе к воспитанникам.

– Эта инициатива должна

распространиться на все

государственные органы, –

уверен А. Тастемиров.

Возможно, в следующий

раз мы узнаем, где ещё,

кроме школ, инициатива получила

продолжение. Может

быть, даже в самом антикоррупционном

ведомстве.

– В то же время у нас имеется

много примеров, когда

руководители государственных

органов, вместо того

чтобы показывать личный

пример скромности и добропорядочности,

занимают непомерно

большие кабинеты,

производят дорогостоящие

ремонты, закупают дорогую

мебель, содержат штат

помощников, советников,

секретарей. И всё это за

счёт бюджетных средств, –

сообщил чиновник.

В качестве «яркого примера

негативного характера» он

привёл факт приобретения

акиматом города Павлодара

дорогостоящего пентхауса

в декабре прошлого года.

Правда, это не служебное

помещение, а квартира для

акима, но для примера сгодится.

– Здесь справедливости

ради стоит отметить, что

изначально нам было рекомендовано

принять меры

относительно виновных лиц,

вплоть до уголовного преследования,

– сказал А. Тастемиров.

Кто именно рекомендовал,

он не сообщил, но рекомендация,

как все помнят, не

была принята во внимание.

И о каком-либо уголовном

преследовании по этому

факту до сего дня ничего не

слышно, а аким тогда продолжил

работать в прежней

должности. Хотя квартиру

продали и купили на вырученные

деньги жильё для

нуждающихся.

Допускаю, что руководитель

департамента Агентства

по противодействию коррупции

сочтет наши размышления

по поводу его выступления

некорректными, но он и

так крайне недоволен нашей

работой.

– В последнее время Павлодарская

область неоднократно

становилась объектом

провокационных коммуникаций

в различных СМИ, в

том числе республиканского

значения, – негодовал Айдар

Тастемиров.

В этой связи хотелось бы

напомнить, что СМИ – всего

лишь зеркало, отражающее

существующую действительность.

Какова действительность

– таково и отражение.

Что уж на зеркало пенять,

если отражение не нравится?

Это из народной мудрости

в наиболее мягком

изложении. И хотелось бы

напомнить, что факт покупки

акиматом Павлодара

роскошного пентхауса для

акима выявили именно СМИ,

а вовсе не борцы с коррупцией.

Впрочем, и без злобных

СМИ есть средства коммуникации,

которые прибавляют

головной боли

ведомству.

– Население, общественность

всё активнее пользуется

интернетом, социальными

сетями. В частности освещаемые

факты коррупционных

правонарушений вызывают

незамедлительную

реакцию, подрывая основы

государственного управления,

авторитет и доверие к

государственным органам,

сводят на нет принимаемые

антикоррупционные меры и

усилия чиновников, которые

добросовестно выполняют

свои служебные обязанности,

– заявил чиновник с

высокой трибуны.

Думается, что насчёт подрывания

основ оратор всё

же погорячился. Да и проблему

рассматривает не с

той стороны. Может быть,

подрывают не интернет и

не социальные сети, а те,

кто совершает коррупционные

правонарушения? Да,

сегодня гораздо труднее

замолчать неприглядные

факты благодаря именно

интернету и соцсетям. Но

бороться нужно с фактами, а

не с тем, что за этим следует.

Быть открытыми для населения

и самим сообщать суть

дела, чтобы не читать потом

в постах, что об этом думают

другие.

В качестве примера неэтичного

поведения госслужащих

и нарушения

требования по бережному

расходованию государственных

средств был упомянут

случай приобретения тем

же акиматом Павлодара дорогой

мебели из эбенового

дерева. Каемся, ставшего

достоянием общественности

опять же из-за зловредных

СМИ.

Была ещё пара примеров

неэтичного поведения государственных

служащих. Так,

заместитель акима Успенского

района распивал спиртное

с подчинёнными, после чего

один из них нарвался на сотрудников

правоохранительных

органов и не подчинялся

их законным требованиям.

А в районе Аккулы чиновник

устроил драку с гражданином

прямо в служебном кабинете.

Затем схватка выплеснулась

за пределы кабинета и

продолжилась, видимо, «в

коридорах власти», то бишь

акимата.

Закончил своё выступление

руководитель антикоррупционной

службы призывом

соблюдать законы, уважать

государственную службу

и быть честными. К этим

словам, конечно, хочется

полностью присоединиться.

Марат КАИРБЕКОВ.

Фото с сайта time.kz.

ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ

Ïàòðîíàæ ïî-íîâîìó

На недавней сессии областного маслихата депутаты обратили внимание на почти 20-процентное увеличение

младенческой смертности, произошедшее в первом полугодии этого года. «Звезда Прииртышья»

совместно с главным педиатром области разбиралась в причинах подобного печального лидерства.

Как выяснилось, чаще всего дети до года умирают от врождённых пороков развития и в результате преждевременных

родов. Показатель последних в регионе – один из самых высоких в стране: 7 процентов

против 5,7 в республике.

Главный педиатр области и директор

областной детской больницы

Ардак Кузеков в цифрах более точен.

– В первом полугодии в регионе

умерло 38 детей первого года жизни

против 33 за аналогичный период

прошлого года, – обращается к статистике

наш собеседник. – Рост на

пять случаев, или 15,2 процента. Вот

эти 15 с лишним процентов и есть

показатель, отражающий реальное

положение дел. Увеличение показателя

младенческой смертности на

19,3 процента, о котором говорил

в своём выступлении депутат Кабылкак

Капенов, связано с общим

снижением рождаемости. Ведь показатель

младенческой смертности

высчитывается на тысячу родившихся

живыми. Снижается один показатель,

соответственно, увеличивается

другой. За шесть месяцев прошлого

года в Павлодарской области родились

5809 малышей, а за аналогичный

период этого – 5576, или

минус 4 процента. Это один нюанс. А

кроме этого, необходимо учесть, что

сравнение идёт с прошлым годом,

когда у нас было зарегистрировано

рекордное снижение показателя

младенческой смертности – 5,7 промиле

на 1000 родившихся живыми

при республиканском показателе в

8 промиле. Это был самый низкий

показатель младенческой смертности

в стране и за всю историю

Павлодарской области.

При этом главный педиатр региона

упор делает на то, что по

уровню младенческой смертности

Павлодарская область входит в

тройку самых благополучных. Лучше

ситуация обстоит только в Западно-

Казахстанской области и Алматы.

– Хочу обратить особое внимание

на то, что последние пару лет мы

находимся в так называемой «зелёной

зоне» по уровню младенческой

смертности, демонстрируя один из

самых низких показателей в стране.

Думаю, нам удастся сохранить такое

положение дел и по итогам года. Не

бывает резкого ухудшения показателей

без видимых причин. А мы на

сегодня не видим никаких ухудшений

в работе ни по линии педиатрии, ни

по линии акушерско-гинекологической

службы, – высказывает своё

мнение Ардак Кузеков.

Но, конечно, нахождение в «зелёной

зоне» вовсе не означает, что специалистов

не беспокоит возросшее

количество младенцев, не доживших

до года. Был проведён тщательный

анализ сложившейся ситуации.

– В 50 процентах случаев младенческой

смертности причиной

стали состояния, возникающие в

перинатальном периоде, – делится

выводами исследования Ардак Кузеков.

– Три четверти таких детей – это

дети глубоко недоношенные. Думаю,

более показательной будет следующая

статистика: Почти 70 процентов

детей, родившихся недоношенными,

имеют при рождении вес до одного

килограмма, что считается экстремально

низкой массой тела. Зачастую

это результат преждевременных

родов. Павлодарская область, к

сожалению, лидирует в республике

по количеству преждевременных

родов. В целом по Казахстану этот

показатель составляет 5,7 процента

от числа всех родов. У нас – 7 процентов.

За первое полугодие этого

года в 390 случаях беременные не

доносили своих малышей до положенных

сроков. Это свидетельствует

о проблемах на уровне первичного

звена.

К слову, это не единственный

«камень» в огород павлодарских

поликлиник. Очень много вопросов

у главного педиатра области к своим

коллегам, возглавляющим организации

первичной медико-санитарной

помощи, и по поводу несерьёзного

отношения с их стороны к внедряемой

универсальной прогрессивной

модели патронажной службы. В её

основе – совершенно иные принципы

патронажа, основанные на повышенном

внимании к тем семьям, где

существует наибольший риск возникновения

младенческой смертности.

– Мы говорим об усилении патронажа,

если это многодетные семьи,

семьи, где раньше уже были зарегистрированы

несчастные случаи с

детьми, где дети страдают теми или

иными заболеваниями, – уточняет

Ардак Кузеков.

Но вся проблема в том, что врачи

не горят особым желанием обучаться

новым навыкам в рамках

программы универсальной прогрессивной

модели патронажной службы.

Возможно, сказывается их загруженность

на рабочих местах, когда

существующая плотность участков

не выдерживает никаких стандартов.

Но факт остаётся фактом. По

данным главного педиатра области,

соответствующим обучением сегодня

охвачен всего один процент

врачей общей практики и 4 процента

врачей-педиатров. Похожая картина

и в случае с другими новшеством, направленным

на повышение качества

медицинской помощи маленьким

пациентам.

– На своей базе мы создали прекрасный

центр для практического

обучения правилам ведения детей

первого года и раннего возраста

жизни, – рассказывает Ардак

Кузеков. – Речь идёт о программе

интегрированного ведения болезней

детского возраста, направленной

на снижение детской смертности

от так называемых управляемых

причин, то есть тех, на которые мы

при правильном подходе можем повлиять.

К управляемым причинам

относятся: кишечные инфекции,

болезни органов дыхания и несчастные

случаи. Но у большинства

наших топ-мененджеров поликлиник

нет настроя обучать своих врачей!

Современными стандартами интегрированного

ведения болезней

детского возраста сегодня у нас

владеют лишь 16 процентов врачей

общей практики.

И в том, и в другом случаях цифры

мизерны. Вот почему главный

педиатр области бьет в набат, на

всех уровнях поднимая вопрос о

необходимости обучения педиатрических

кадров новым и эффективным

методам лечения детей. Это

во-первых. А во-вторых, возвращаясь

к проблеме невынашивания

беременности, павлодарским поликлиникам

необходимо усилить

профилактику преждевременных

родов.

Ардак Кузеков уверен: если на

уровне первичного звена удастся

решить проблему преждевременных

родов, то показатель младенческой

смертности в области, один из самых

низких в стране, ещё больше пойдёт

на убыль.

А всем родителям директор Павлодарской

областной детской больницы

советует держать маленького ребёнка

на расстоянии вытянутой руки.

– Павлодарская область много лет,

к сожалению, лидирует в республике

по количеству несчастных случаев

среди детей. Часто дети выпадают

из окон, обвариваются кипятком,

пламенем, травмируются. Сколько

у нас было случаев выпадения из

окон! Около 150 детей за год поступают

с ожогами! Берегите своих детей!

Не полагайтесь всецело на бабушек

и дедушек, пожилым людям порой

сложно уследить за маленьким непоседой.

Ирина ВОЛКОВА.

Фото Валерия БУГАЕВА.


8 Звезда Прииртышья l 1 августа 2019 года http://irstar.kz Репортёр

ÆÅÍÑÊÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâó

 àïðåëå íûíåøíåãî ãîäà ïàâëîäàðêà Èðèíà Èñàêàíîâà îòêðûëà ñîáñòâåííîå äåëî – äåòñêèé

ðàçâèâàþùèé öåíòð. Ïåðâûå äåòè çäåñü ïîÿâèëèñü ê ñåðåäèíå àïðåëÿ – èç äâóõ ðåáÿò

áûëà ñîçäàíà ïåðâàÿ ìèíè-ãðóïïà. Ñåãîäíÿ öåíòð ïîñåùàþò óæå 50 äåòåé. À â ñåíòÿáðå,

êàê çäåñü íàäåþòñÿ, ó÷àùèõñÿ ñòàíåò åù¸ áîëüøå.

ÄÅËÀÉ, ×ÒÎ ÓÌÅÅØÜ

Свое детище Ирина Вадимовна

назвала «Altynkids».

Можно предположить, что

дети, которые в силу каких-то

причин ещё не попали в категорию

«золотых», благодаря занятиям

в центре обязательно в

неё попадут. И хочется верить,

что так и получится – сегодня

жизнь в новоиспечённом центре

просто кипит. Хотя мало

кто знает, сколько дум и сомнений

предшествовали его

открытию. Ирина Исаканова

признаётся, что вынашивала

эту идею два года.

Сама она окончила Павлодарский

педагогический

колледж по специальности

учитель иностранного языка

(может преподавать английский

и немецкий). На летнюю

педагогическую практику попала

в лагерь «Лесная сказка»

в Щербактинском районе. Там

она так построила работу

с детьми, что сразу получила

приглашение во Дворец

школьников, стала там

педагогом-организатором –

готовила праздники, писала

сценарии, работала с ведущими,

придумывала номера,

подыскивала подходящее освещение

и музыку – в общем,

старалась контролировать

все этапы.

А через какое-то время начала

сотрудничать с детским

центром «Золотой ключик»,

который тогда работал при

Дворце школьников. Даже после

того как центр отделился

от дворца, продолжала с ним

сотрудничать. Правда, через

какое-то время пришла к выводу,

что её работа вошла в

какой-то застойный период, не

было движения вперед, а попытки

что-то изменить не приносили

желаемых результатов.

Тогда-то она и задумалась над

тем, чтобы начать самой заниматься

с детьми – у неё были

опыт, образование, желание и

главное – определённое видение

того, как бы ей хотелось

всё устроить.

Сначала она не замахивалась

на отдельный центр,

который бы работал под её

руководством. Думала, что

откроет небольшой кабинет,

где станет работать с детьми

сама, уже даже были предложения

по поводу того, где

именно она могла бы открыть

такой кабинет. Но продолжала

думать, искать, планировать…

И вот однажды подвернулось

интересное предложение

– арендовать сразу целое

здание. Небольшое двухэтажное

отдельно стоящее здание.

Недавно отстроенное, с хорошей

отделкой. Увидела и сразу

поняла – то, что надо. Сегодня

одним из преимуществ своего

центра она считает то, что ни

с кем не делит помещение:

там нет офисов, магазинов и

других организаций.

Итак, первым шагом к осуществлению

мечты стало помещение.

И так удачно сложилось,

что и средства в семье

нашлись, чтобы оформить

аренду, приобрести всё необходимое

и, наконец, стартовать.

Ирина Вадимовна начала

подбирать штат сотрудников.

Сама она убеждена, что

выбрала бизнес правильно –

заниматься нужно тем, что

умеешь и что любишь. Говорит,

что иногда ей странно слышать,

как кто-то из женщин открывает

подобное заведение

только потому, что она мама

и не смогла найти достойного

для своих детей развивающего

центра. Если нет педагогического

образования, специальных

знаний, как правильно

выстраивать образовательный

процесс для самых маленьких,

успеха не будет. Можно построить

прекрасное здание, закупить

лучшее оборудование

и методические материалы,

но задания давать только по

учебнику, порой даже не интересуясь

тем, как правильно их

сформулировать. Например,

математику для малышей по

методике Петерсон многие

преподают неправильно, с подобным

она уже сталкивалась,

и в результате интересная

и результативная система

перестаёт давать ожидаемые

результаты.

По мнению Ирины, центр

должен научить ребёнка думать,

подходить творчески

к заданиям. Порой и сами

родители приводят детей на

занятия с одним пожеланием:

ребёнок должен научиться

читать с конкретной скоростью

и освоить какой-то счёт в пределах

десяти. Но в хороших

школах на собеседовании с

будущими первоклашками порой

задают вопросы на логику,

просто проверяют, может ли

ребёнок мыслить самостоятельно,

искать правильные

ответы на нетрадиционные

вопросы. Даже при проверке

грамотности учитывают сегодня

не только скорость чтения

и умение писать, но и знакомство

с фонетикой, умение

выразить собственную мысль.

Ирина убеждена, что научить

элементарному счёту и овладеть

букварём может каждая

мама, но при подготовке к школе

требуется всё-таки немного

больше, и здесь без опытного

педагога не обойтись.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ, ÎÏÛÒ,

ÆÅËÀÍÈÅ

К набору персонала она

отнеслась с полной ответственностью.

Одними из важных

для педагога черт Ирина

называет опыт, творческий

подход, желание работать и

работать хорошо. Говорит, что

порой педагогам с хорошим

опытом не хватает желания,

«огня» в работе. Речь даже не

идёт об овладении какими-то

не свойственными человеку

чертами в преподавании,

Ирина понимает, что у каждого

учителя своя метода, манера

общения, свой темперамент.

Главное, чтобы они приносили

результат. Но стремление

попробовать что-то новое,

постоянно двигаться, развиваться

значит не меньше, а

иногда люди останавливаются

на достигнутом, им словно

становится неинтересно. И

дети сразу же это чувствуют.

А есть учителя-«зажигалки»,

которым на работе не скучно, и

с которыми детям тоже скучно

не бывает. Вот им-то Ирина и

отдает предпочтение. Сама

беседует со всеми претендентами,

и «огонёк в глазах»

при отборе преподавателей

играет далеко не последнюю

роль. И всё же не менее важными

остаются опыт работы,

результативность, понимание

того, каким именно должен

быть результат.

Немалую помощь в наборе

персонала ей оказали личные

знакомства со многими педагогами

и специалистами.

Но все же первой её сотрудницей

стала Кристина Александровна

Афиногенова, с

которой раньше сотрудничать

не приходилось. Она пришла

по объявлению, и обе поняли,

что подходят друг другу.

Кристина Афиногенова занимается

с детьми подготовкой

к школе.

Ещё руководитель центра

обращает внимание на манеру

общения – смотрит ли собеседник

в глаза, достаточно ли

уверен (но не самоуверен) в

себе. И вообще, личное общение

с кандидатом на работу

чрезвычайно важно.

Сама она сегодня не занимается

педагогической деятельностью,

сосредоточилась

на том, чтобы делать свой

центр одним из самых лучших

в городе, а для этого надо

контролировать многое. Сама

сидит на ресепшене рядом со

входом, встречает родителей,

рассказывает им о центре, выясняет,

что именно они хотели

бы получить. Говорит, что иногда

ребёнок готов к школе, но

родители хотели бы чего-то

большего, хотя сами не всегда

осознают, чего именно; иногда

детям не требуется полного

курса подготовки, иногда нужно

несколько индивидуальных

занятий – в общем, ситуации

разные. Сама И. Исаканова не

гонится за тем, чтобы заполучить

клиента во что бы то ни

стало, лишь бы деньги платили.

Важно ведь и не навредить

ребёнку. Иногда родители

хотят, чтобы их чадо находилось

в обществе сверстников,

интересно и с пользой проводило

время. Она в работе

вообще старается учитывать

мнения разных людей.

ÏÎ¨Ì È ÒÀÍÖÓÅÌ

«Altynkids» не сосредоточен

только на подготовке к школе,

здесь немало кружков. На

втором этаже занимаются в

основном будущие школяры,

на первом кружки – вокальный,

для которого приобретали хорошую

аппаратуру, пригласили

опытного педагога; есть кружок

рисования, есть студия для

начинающих стилистов – её

посещают в основном девочки

постарше. Здесь их учат делать

прически, стараются помочь

найти свой собственный

стиль, который не обязательно

должен быть эпатажным. Непросто

подростку, который

считает, что уже знает немало

о жизни, внушить мысль:

понравиться или обратить

на себя внимание можно не

только фиолетовым ирокезом

на голове и шокирующими манерами,

что чаще люди ценят

в юных леди совсем другие

качества.

Гордостью центра стал и

английский театр. Ребята учат

язык таким способом, когда

итогом изучения нескольких

тем становится небольшая театральная

постановка. Например,

выучили цвета, названия

животных, фрукты-овощи – и

поставили детскую мини-пьесу,

в которой лягушка делится

с художником зелёной краской,

божья коровка – красной,

цыплёнок – жёлтой, отдавая

краску в виде какого-то фрукта.

Всё это используется в диалогах.

В общем, речь идёт не

просто о зазубривании слов,

но и об умении строить предложения,

вести диалог.

В центре учатся играть на

домбре, изучают казахский

язык, а в цокольном этаже работает

танцевальный кружок,

есть свой логопед.

Подготовка к школе почти

завершена, занимается

только группа, которую набрали

позже остальных. Но

работают кружки, некоторые

из них посещают все ребята,

в том числе и пятилетняя дочь

Ирины Исакановой, которая

любит общество, быстро передружилась

со всеми ребятами

и сплотила многих. Дети часто

даже не хотят идти домой,

просят родителей забрать их

попозже. Внизу для тех, кто

ждёт родителей, установлен

стол с конструктором: даже

если родители задерживаются,

тут не скучно. Сама Ирина

любит, когда звучат детские

голоса, смех. Нередко именно

эти звуки привлекают в центр

новых посетителей.

Она ещё не считает себя

состоявшимся предпринимателем,

но занимается самообразованием

и готова поступить

на курсы, которые предлагает

Региональная палата предпринимателей.

Огорчилась,

когда узнала, что на курсы

«Бастау-Бизнес» опоздала,

но не унывает, будут и другие

курсы. Тем более, у неё много

планов. Наверное, её можно

назвать перфекционистом, она

хочет, чтобы дети получали самое

лучшее в её центре, были

окружены уютом и чистотой.

Да и своим сотрудникам старается

создать комфортные

условия для работы – никому

из учителей здесь не приходится

за свой счёт покупать какието

книжки или канцелярские

товары, необходимые для работы.

А если кто-то уходит на

больничный, всегда найдётся

тот, кто сможет его подменить.

Ирина говорит, что стремится к

совершенству, хотя и понимает,

что ему нет предела, зато

всегда есть новая цель.

В своем рабочем блокноте

исписала три страницы, записывала

всё, что хотела бы

видеть в «Altynkids», и как привлечь

в него новых посетителей.

Надеется, что с началом

нового учебного года в центре

будет ещё больше детей, и

им смогут предложить новые

интересные образовательные

программы.

Страницу ведёт Галина ЕГОРОВА. Тел. 66-15-86. Фото предоставлено центром «Altynkids».


Программа телепередач

5 августа, понедельник

6 августа, вторник

хабар

06.00 «Тамаша»

07.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 М/с «Болт и Блип»

09.00, 13.00 Новости

10.30 Фильм «Прежде, чем я усну»

12.10 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»

13.10 Телесериал. «Забудь и Вспомни»

14.50 Телехикая. «Өз үйім 2»

15.50 Телехикая. «Ақылдың кілті.

Өмірдастан»

17.30 «Менің тағдырым»

18.00, 23.10 Т/х. «Жұмбақ жандар»

18.45 Телехикая. «Аға»

19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

20.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Интеллектуальное шоу «Zerde»

21.00 Итоги дня

21.30 «Жеті ән». Үздік әндер

22.20 Телесериал «Время»

00.00 Т/х. «Ақылдың кілті. Өмірдастан»

01.40 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 14.10 «Końil tolqyny»

06.25 «Masele».

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Қарақшы мен капитан». Мультхикая

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Т/х

12.35 «Ай жүзін бұлт басқанда».

Драма

15.00, 21.30 «Гүлпері». Телехикая

16.00, 01.40 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.00, 20.00, 01.10, 03.35 AQPARAT

17.15, 22.30 «Bizben birge!». Телехикая

20.00 AQPARAT

20.30 «Сүйе білсең». Телехикая

23.20 «Құбылай хан». Телехикая

00.10 «ӘзілMAN»

02.30 «Qareket»

03.25 «100 бизнес бастауы»

ертіс

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30 «Мөлдір махаббат» Т/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «РУХАНИ TOUR. ҰЛЫ ДАЛАҒА

САЯХАТ»

хабар

06.00 «Тамаша»

07.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10 М/с «Болт и Блип»

09.00, 13.00 Новости

09.10 М/с «Юху и его друзья»

10.15 «ХабарLine»

10.45, 18.45 Телехикая. «Аға»

11.30, 19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

12.10 «Тайны. Судьбы. Имена»

13.10 Телесериал. «Забудь и Вспомни»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.50, 00.00 Т/х. «Ақылдың кілті.

Өмірдастан»

17.30 «Менің тағдырым»

18.00, 23.10 Т/х. «Жұмбақ жандар»

20.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Интеллектуальное шоу «Zerde»

21.00 Итоги дня

21.30 «Жеті ән». Үздік әндер

22.20 Телесериал «Время»

01.40 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 14.00 «Końil tolqyny»

06.30, 17.00, 20.00, 01.10. 03.45

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Қарақшы мен капитан». Мультхикая

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Т/х

12.35 «Қайсар». Д/ф

13.00 «Парыз». Телехикая

15.00, 21.30 «Гүлпері». Телехикая

16.00, 01.40 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.15, 22.30 «Bizben birge!». Т/х

20.30 «Сүйе білсең». Телехикая

23.20 «Құбылай хан». Телехикая

00.10 «ӘзілMAN»

02.30 «Qareket»

03.25 «Jan jylyy». Әлеуметтік тележурнал.

ертіс

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

08.50 «Жиһанкез Кемми» М/х

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30, 19.45 «Іздедім сені» Т/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «РУХАНИ TOUR. ҰЛЫ ДАЛАҒА

САЯХАТ»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30 «Түсім бе екен?» Т/х

13.00 «Отінді өшірме» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

19.45 «Іздедім сені» Т/х

20.35 «Көшпенділер» Д/ф

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

астана

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

07.00 «KazNet» ғаламторға шолу

07.50, 14.20 Мультфильм

10.00, 22.00 «Абысындар» Телехикая

11.00 Сериал «След»

12.00 Х/ф «Замуж в 30»

15.00 Үздік әндер

16.00 «Қорғансыз» телехикая

17.00 «Ел аузында» бағдарламасы

18.00, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.10 «ТАМАДА BATTLE» бағдарламасы

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ».

Фильм

16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

18.45, 02.45 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 23.00 Фильм «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 8»

22.00, 02.00 «П@УТINA» бағдарламасы

00.45 Фильм «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30 «Түсім бе екен?» Т/х

13.00 «Отінді өшірме» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «SPORT SPRINT»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

20.35 «Көшпенділер» Д/ф

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

астана

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30 «KazNet» ғаламторға шолу

07.50, 13.30 Мультфильм

10.00, 22.00 «Абысындар» Телехикая

11.30 Сериал «След»

14.30 «MoneyTime» бағдарламасы

14.45 Программа «ТенгеманияNEXT»

15.00 Үздік әндер

16.00 «Қорғансыз» телехикая

17.00 «Ел аузында» бағдарламасы

18.00, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР»

бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕРЕДИ».

Фильм

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ».

Фильм

16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18.45, 02.45 «КЕШ ҚАЛМАЙЫҚ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 23.00 Фильм «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 8»

22.00, 02.00 «П@УТINA» бағдарламасы

00.45 Фильм «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

7 КАНАЛ

06.00, 13.50 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

09.00 М/с «Монкарт»

http://irstar.kz

7 КАНАЛ

06.00, 13.40 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

08.50 М/с «Монкарт»

10.00 М/ф «Король обезьян»

11.50 Скетчком «Q-елі»

12.30, 03.45 Т/х «Жазмыш»

14.40 Х/ф «Отпетые напарники»

16.50 Х/ф «Сердце из стали»

19.00 Т/с «Следователь Протасов»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

00.20 Х/ф «Добро пожаловать в рай»

02.30 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

ктк-7 +

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00 Дайджесты тематические

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.00 Фильм «Зверополис»

16.30 Сериал «Реальные пацаны»

17.30 Сериал «Сваты»

21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

23.00 «Әзілдер жинағы»

00.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 03.40 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

ойын-сауық бағдарламасы

07.20, 01.50 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Телехикая

08.40 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

09.30 «ЮРМАЛА»

10.30 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2», мелодрама

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ», мелодрама

16.30, 01.10 «АТАЛАР СӨЗІ».Т/х

17.10 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА», детектив.

23.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА», мелодрама.

03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

10.20 Т/с «Следователь Протасов»

12.50, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Хозяйка»

17.00 Т/с «Принцесса с Севера»

18.00 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

19.00 Т/с «Следователь Протасов»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

00.20 Х/ф «На гребне волны»

02.40 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

ктк-7 +

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00, 23.00 «Әзілдер жинағы»

10.20, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 М/с «Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Стич»

16.00 Сериал «Реальные пацаны»

17.30 Сериал «Сваты»

00.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.30, 01.50 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Т/х

08.50 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

10.00 НОВОСТИ

10.30, 21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА», детектив

12.30, 23.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА», х/ф

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ», мелодрама

16.30, 01.10 «АТАЛАР СӨЗІ». Т/х

17.10 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

03.40-04.30 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.25 «Бүлдір-күлдір» (каз)

07.45, 18.40, 01.20 «Жұлдыздар шеруі»

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.25 «Бүлдір-күлдір» (каз)

07.50, 18.40, 01.20 «Жұлдыздар

шеруі» (каз.)

08.35, 18.05, 00.40 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.25 «Байқа, балақай!»

09.30 Сериал «ПАТРУЛЬ»

11.00 «ПАССАЖИРЫ». Триллер

13.40 Телешоу «НА НОЖАХ»

16.20 «INSTATV.KZ» (каз.)

16.40 «ҚЫЗЫҚ TIMES» (каз.)

19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

20.00 «ИНКАССАТОР». Триллер

21.50 «ПЛЕННИК». Драма

00.00 Телехикая «Іңкәр жүрек» (каз.)

02.00-04.00 «Тематик-шоу» (каз.)

ств

06.00 Заттыбек Көпбосынұлы «Ақ маржан»

шығармашылық ән кеші

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.00, 13.40, 15.20 «Ән шашу»

11.20 «Смех с доставкой на дом»

12.10 «Асыл-Ана» «Мақсат-Мақсат»

дуэтінің шығармашылық кеші

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Неизведанный Казахстан».

18.20«Преступления страсти». Документальный

фильм.

19.25 «Тайны нашего кино»

20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

20.20 «Территория происшествий»

20.30 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикаясы

21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

21.55 «Қазақтың Майрасы»

00.00 «Хроники московского быта»

00.40 «Мой герой»

01.20 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

06.30 «Бала тілі бал»

08.00, 16.00, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00 Фильм «Жандарм в Нью-Йорке»

12.00 Фильм «Звёздные врата»

15.00, 23.10 Фильм «Болашақ»

17.40 «Иман нұры»

18.00, 22.30 Новости (каз.)

18.40 «Айтарым бар»

19.30, 00.00 Новости (рус.)

20.10 Фильм «Джонни Мнемоник»

00.40 Фильм «ТАСС уполномочен

заявить…»

08.35, 18.05, 00.40 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.25 «Байқа, балақай!»

09.30 Сериал «ПАТРУЛЬ»

11.00 «ИНКАССАТОР». Триллер

13.10 Телешоу «НА НОЖАХ»

14.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

16.20 «Talqylaiyq» (каз.)

16.45 «Тек күлкі үшін» (каз.)

17.20 «INSTATV.KZ» (каз.)

19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

20.00 «СОЛТ». Боевик

21.50 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-

СА». Боевик

00.00 Телехикая «Іңкәр жүрек» (каз.)

02.00-04.00 «Тематик-шоу» (каз.)

ств

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Прощание. Ян Арлазоров».

12.40, 20.30 «АЯУЛЫ АРМАН» Т/х

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Неизведанный Казахстан».

18.30 «Виталий Соломин. Я принадлежу

сам себе»

19.25 «Тайны нашего кино»

21.55 Шәмшия Ахметованың «Армансыз

күнім болмайды» атты

шығармашылық кеші

00.00 «Знак качества»

00.40 «Мой герой»

01.20-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 Фильм «Болашақ»

08.00, 16.40, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости (рус.)

10.40 «Приключения Буратино»

12.40 Фильм «Джонни Мнемоник»

16.20 «Salem Show»

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 Фильм «Куколка»

00.40 Фильм «ТАСС уполномочен заявить…»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Бой сергіт» Таңғы жаттығу

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

9

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Бой сергіт» Таңғы жаттығу

07.45, 11.55 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли. Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Сиқырлы

әткеншек» М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 12.45, 16.00 «Әли мен Айя»

анимациясы

09.00 «Үйдеміз – үйренеміз» танымдық,

ойын-сауықтық бағдарламасы

09.05, 11.00, 22.00 «Ертегілер еліне

саяхат» анимациясы

09.15, 15.40 «Элвин және

алақоржындар» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Қоңыраулы

қала» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 17.45 «Данышпан қарға» анимациясы

10.55, 17.55 «Чемпион» спорт

бағдарламасы

11.35 «Ауырма, балақай»

бағдарламасы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» телехикая

12.25, 15.00, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 16.25, 21.25 «Балапан және

оның достары» анимациясы

12.55, 16.55 «Қоңыр қаз» анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

13.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

бағдарламасы

14.00 «Кім тапқыр» ақпараттықтанымдық

бағдарламасы LIVE

14.30 «Тентек» телехикаясы

15.50, 20.45 «I-balapan» танымдық

бағдарламасы

16.35 «Жұмбақ жер» бағдарламасы

17.00, 22.20 «Дара тұлға» танымдық

анимациясы

18.20 «Кемеңгер клубы» бағдарламасы

19.00 «Қағаздар» М/х

20.00 «Жұлдызым» бағдарламасы

20.10 «Тәжірибе алаңы» жобасы

20.15 «Сезім қаласы» жобасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

07.45 «Кел, шырқайық» ойын-сауықтық

анимациясы

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли.Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Сиқырлы әткеншек»

М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 12.45, 16.00 «Әли мен Айя»

анимациясы

09.00 «Үйдеміз – үйренеміз» танымдық,

ойын-сауықтық бағдарламасы

09.05, 22.00 «Ертегілер еліне саяхат»

анимациясы

09.15, 15.40 «Элвин және

алақоржындар» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Қоңыраулы

қала» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 17.45 «Данышпан қарға» анимациясы

10.55 «Шахмат патшалығы» танымдық

анимациясы

11.00 «Ертегілер еліне саяхат» анимация

11.35 «Баламен сұхбат» ойын-сауық

бағдарламасы

11.55, 17.00, 22.20 «Дара тұлға»

танымдық анимациясы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» телехикая

12.25, 15.00, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 16.25, 21.25 «Балапан және оның

достары» анимациясы

12.55 «Қоңыр қаз» анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

13.25 Үйдеміз – үйренеміз

бағдарламасы

14.00 «Кім тапқыр» ақпараттықтанымдық

бағдарламасы LIVE

14.30 «Тентек» телехикаясы

15.50, 20.45 «Шексіздік» танымдық

бағдарламасы

16.35, 18.20 «Кемеңгер клубы»

бағдарламасы

16.55 «Жұмбақ жер» бағдарламасының

күнделігі

17.55 «Чемпион» спорт бағдарламасы

19.00 «Әмиян» бағдарламасы

20.00 «Дала ойындары» анимациясы

20.10 «Тәжірибе алаңы» жобасы

20.15 «Биле, балапан» бағдарламасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»


10 Звезда Прииртышья l 1 августа 2019 года

http://irstar.kz Программа телепередач

7 августа, среда

8 августа, четверг

хабар

06.00 «Тамаша»

07.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 М/с «Юху и его друзья»

09.00 13.00 Новости

10.15 «ХабарLine»

10.45, 18.45 Телехикая. «Аға»

11.30, 19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

12.10 «Важно знать»

12.30 «Алтын бесік»

13.10 Телесериал. «Забудь и Вспомни»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.50, 00.00 Телехикая. «Ақылдың

кілті. Өмірдастан»

17.30 «Сені іздедім»

18.00, 23.10 Т/х. «Жұмбақ жандар»

20.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Интеллектуальное шоу «Zerde»

21.00 Итоги дня

21.30 «Жеті ән». Үздік әндер

22.20 Телесериал «Время»

00.00 Т/х. «Ақылдың кілті. Өмірдастан»

01.40 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 14.00 «Końil tolqyny»

06.30, 17.00, 20.00, 01.10, 03.35

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Қарақшы мен капитан». М/х

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Т/х

12.35 «ТҰЛҒА». Д/ф

13.00 «Парыз». Телехикая

15.00, 21.30 «Гүлпері». Телехикая

16.00, 01.40 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.15, 22.30 «Bizben birge!». Телехикая

20.30 «Сүйе білсең». Телехикая.

23.20 «Құбылай хан». Телехикая.

00.10 «ӘзілMAN»

02.35 «100 бизнес бастауы».

02.45 «Qareket»

ертіс

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30, 19.45 «Іздедім сені» Т/х

11.00 «ЖАСТАР ЗАМАНЫ»

12.00 «SPORT SPRINT»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30, 20.35 «Көшпенділер» Д/ф

хабар

06.00 «Тамаша»

07.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 М/с «Юху и его друзья»

09.00, 13.00 Новости

10.15 «ХабарLine»

10.45, 18.45 Телехикая. «Аға»

11.30, 19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

12.10 «Біздің назарда»

12.30 «Бабалар ізімен»

13.10 Телесериал. «Забудь и Вспомни»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.30, 00.00 Телехикая. «Ақылдың

кілті. Өмірдастан»

17.10 «Қарақатпен шай»

18.00, 23.10 Т/х. «Жұмбақ жандар»

20.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Интеллектуальное шоу «Zerde»

21.00 Итоги дня

21.30 «Жеті ән». Үздік әндер

22.20 Телесериал «Время»

01.40 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 14.00 «Końil tolqyny»

06.30, 17.00, 20.00, 01.10, 03.50

АQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Қарақшы мен капитан». М/х

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Т/х

12.35, 02.30 «Serpin»

13.00 «Парыз». Телехикая

15.00, 21.30 «Гүлпері». Телехикая

16.00, 01.40 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.15, 22.30 «Bizben birge!». Телехикая

20.30 «Сүйе білсең». Телехикая

23.20 «Құбылай хан». Телехикая

00.10 «ӘзілMAN»

02.55 «Qareket»

ертіс

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

08.50 «Жиһанкез Кемми» М/х

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30, 19.45 «Іздедім сені» Т/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «ЖЕРҰЙЫҚ»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30, 20.35 «Көшпенділер» Д/ф

13.00 «Қызыл алма» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «ЖЕРҰЙЫҚ»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» информационная программа

19.00 «1 СТУДИЯ»

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

астана

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30 «KazNet» ғаламторға шолу

07.50, 13.30 Мультфильм

10.00, 22.00 «Абысындар». Телехикая

11.30 Сериал «След»

14.30 «MoneyTime» бағдарламасы

14.45 Программа «ТенгеманияNEXT»

15.00 «Ел аузында» бағдарламасы

16.00 «Қорғансыз» телехикая

17.00 Үздік әндер

18.00, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР»

бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕРЕДИ».

Фильм

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ».

Фильм

16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18.45, 02.45 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 23.00 Фильм «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 9»

22.00, 02.00 «П@УТINA» бағдарламасы

00.45 Фильм «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

7 КАНАЛ

06.00, 13.50 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

09.00 М/с «Монкарт»

10.20, 19.00 Т/с «Следователь Протасов»

13.00 «Қызыл алма» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» информационная программа

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

астана

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30 «KazNet» ғаламторға шолу

07.50, 13.30 Мультфильм

10.00, 22.00 «Абысындар Телехикая

11.30 Сериал «След»

14.30 «MoneyTime» бағдарламасы

14.45 Программа «ТенгеманияNEXT»

15.00 «Ел аузында» бағдарламасы

16.00 «Қорғансыз» телехикая

17.00 Үздік әндер

18.00, 00.30 «Кешіккен хат» Телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 300 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕРЕДИ».

Фильм

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ».

Фильм

16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18.45, 02.45 «БІР СҰРАҚ» бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 23.00 Фильм «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 9»

22.00, 02.00 «П@УТINA» бағдарламасы

00.45 Фильм «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

7 КАНАЛ

06.00, 13.50 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

09.00 М/с «Монкарт»

10.20, 19.00 Т/с «Следователь Протасов»

12.50, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Лучше не бывает»

17.00 Т/с «Принцесса с Севера»

18.00, 00.20 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

21.00 Лотерея 777+ Лотерея 6/49

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

02.20 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

ктк-7 +

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00, 23.00 «Әзілдер жинағы»

10.30, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 М/с «Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Стич»

16.00 Сериал «Реальные пацаны»

17.30 Сериал «Сваты»

00.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.30, 01.50 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Телехикая

08.50 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

10.00 НОВОСТИ

10.30, 21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА», детектив

12.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА», мелодрама

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ», мелодрама

16.30, 01.10 «АТАЛАР СӨЗІ». Т/х

17.10 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

23.30 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-

НИ», мелодрама.

03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

03.40-04.30 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.25 «Бүлдір-күлдір» (каз)

07.45, 18.40, 01.20 «Жұлдыздар

шеруі» (каз.)

12.50, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Лучше не бывает»

17.00 Т/с «Принцесса с Севера»

18.00, 00.20 Т/с «Спецотряд «Кобра

11»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

02.20 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

ктк-7 +

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00, 23.00 «Әзілдер жинағы»

10.30, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 М/с «Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Стич»

16.00 Сериал «Реальные пацаны»

17.30 Сериал «Сваты»

00.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.30, 01.50 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Телехикая

08.50 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

10.00 НОВОСТИ

10.30, 21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА», детектив

12.30 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-

НИ», мелодрама

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ», мелодрама

16.30, 01.10 АТАЛАР СӨЗІ». Телехикая

17.10 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

03.40-04.30 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.25 «Бүлдір-күлдір» (каз)

08.35, 18.05, 00.30 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.25 «Байқа, балақай!»

09.30 Сериал «ПАТРУЛЬ»

11.00 «СОЛТ». Боевик

13.10 Телешоу «НА НОЖАХ»

14.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

16.20 «Talqylaiyq» (каз.)

16.45 «Тек күлкі үшін» (каз.)

17.20 «INSTATV.KZ» (каз.)

19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

20.00 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». Драма

21.50 «УДАЛЕННАЯ МЕСТНОСТЬ».

Драма

23.50 Телехикая «Іңкәр жүрек» (закл.)

02.00-04.00 «Тематик-шоу» (каз.)

ств

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «90-е. Королевы красоты».

12.40, 20.30 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикая

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Неизведанный Казахстан».

18.20 «Георгий Юматов. О герое былых

времён».

18.55 «Тайны нашего кино»

21.55 «Сағынышым – сары дала»

Әбдіғани Бәзілханұлының кеші

00.00 «Дикие деньги. Потрошители

звёзд».

00.40 «Мой герой»

01.20-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Болашақ»

08.00, 16.35, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Приключения Буратино»

12.40 Фильм «Куколка»

16.20 «Саяхаттандырылмағандықта

рыңыздан»

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 Фильм «Кто подставил Кролика

Роджера»

00.40 Фильм «ТАСС уполномочен

заявить…»

07.45, 18.40, 01.20 «Жұлдыздар

шеруі» (каз.)

08.35, 18.05, 00.30 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.25 «Байқа, балақай!»

09.30 Сериал «ПАТРУЛЬ» (закл.)

11.00 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». Драма

13.20 Телешоу «НА НОЖАХ» (закл.)

14.40 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

16.20 «Talqylaiyq» (каз.)

16.45 «Тек күлкі үшін» (каз.)

17.20, 23.50 «INSTATV.KZ» (каз.)

19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Боевик

21.50 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Боевик

02.00 – 04.00 «Тематик-шоу» (каз.)

ств

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Виталий Соломин. Я принадлежу

сам себе».

12.40, 20.30 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикая

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Осторожно, мошенники!»

18.25 «Неизведанный Казахстан».

19.05 «Нина Сазонова. Основной

инстинкт».

21.55 «Әсеттің әсем әндер-ай» Әсет

Бейсеуовке арналған кеш.

00.00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов».

00.40 «Мой герой»

01.20-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Болашақ»

08.00, 16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Про Красную Шапочку»

12.40 Фильм «Кто подставил Кролика

Роджера»

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 «Интересно знать…»

20.40 Фильм «Тартюф»

00.40 Фильм «ТАСС уполномочен

заявить…»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Бой сергіт» Таңғы жаттығу

07.45, 11.55 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли.Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Сиқырлы

әткеншек» М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 12.45, 16.00 «Әли мен Айя»

анимациясы

09.00, 13.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

танымдық, ойын-сауықтық

бағдарламасы

09.05, 11.00, 22.00 «Ертегілер еліне

саяхат» анимациясы

09.15, 15.40 «Элвин және

алақоржындар» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Қоңыраулы

қала» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

10.00 «Үйрен де жирен» танымдық

бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 17.45 «Данышпан қарға» анимациясы

10.55, 12.55 «Қоңыр қаз» анимациясы

11.35 «Ауырма, балақай!»

бағдарламасы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» т/х

12.25, 15.00, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 16.25, 21.25 «Балапан және

оның достары» анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

14.00 «Кім тапқыр» ақпараттықтанымдық

бағдарламасы LIVE

14.30 «Тентек» телехикаясы

15.50, 20.45 «Қос алқа» бағдарламасы

16.35 «Дос болайық» бағдарламасы

16.55 «Дара бала» бағдарламасының

күнделігі

17.00, 22.20 «Дара тұлға» танымдық

анимациясы

17.55 «Чемпион» спорт бағдарламасы

18.20 «Кемеңгер клубы» бағдарламасы

18.40 «Жұмбақ жер» бағдарламасы

19.00 «Balaland» бағдарламасы

19.15 «Көке» телехикаясы

20.00 «Жұлдызым» бағдарламасы

20.10 «Тәжірибе алаңы» жобасы

20.15 «Биле, балапан» бағдарламасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Бой сергіт» Таңғы жаттығу

07.45 «Кел, шырқайық» ойын-сауықтық

анимациясы

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли.Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Сиқырлы

әткеншек» М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 12.45, 16.00 «Әли мен Айя»

анимациясы

09.00, 13.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

танымдық, ойын-сауықтық

бағдарламасы

09.05, 11.00, 22.00 «Ертегілер еліне

саяхат» анимациясы

09.15, 15.40 «Элвин және

алақоржындар» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Қоңыраулы

қала» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 17.45 «Данышпан қарға» анимациясы

10.55, 17.55 «Чемпион» спорт

бағдарламасы

11.35 «Ауырма, балақай» танымдық

бағдарламасы

11.55, 17.00, 22.20 «Дара тұлға»

танымдық анимациясы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» т/х

12.25, 15.00, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 16.25, 21.25 «Балапан және

оның достары» анимациясы

12.55, 16.55 «Қоңыр қаз» анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

14.00 «Кім тапқыр» ақпараттықтанымдық

бағдарламасы LIVE

14.30 «Тентек» телехикаясы

15.50, 20.45 «Шексіздік» танымдық

бағдарламасы

16.35 «Бала time» бағдарламасы LIVE

18.20 «Кемеңгер клубы» бағдарламасы

19.00 «Balaland» бағдарламасы

19.15 «Көке» телехикаясы

20.00 «Дала ойындары» анимациясы

20.10 «Тәжірибе алаңы» жобасы

20.15 «Сезім қаласы» жобасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»


Программа телепередач

9 августа, пятница

10 августа, суббота

хабар

06.00 «Тамаша»

07.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 М/с «Юху и его друзья»

09.00, 13.00 Новости

10.15 «ХабарLine»

10.45, 18.45 Телехикая. «Аға»

11.30, 19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

12.10 «Народный контроль»

12.35 «Бабалар ізімен»

13.10 Телесериал. «Забудь и вспомни»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.30 Телехикая. «Ақылдың кілті.

Өмірдастан»

17.10 «Ережесіз әңгіме»

18.00 Телехикая. «Жұмбақ жандар»

20.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Интеллектуальное шоу «Zerde»

21.00 Итоги дня

21.30 «Левша». Фильм

23.30 «Khabar boxing»

01.30 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 14.10 «Końil tolqyny»

06.30, 17.00. 20.00, 01.45, 03.55

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Қарақшы мен капитан». М/х

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Т/х

12.35 «ҰЛЫ ДАЛА ҰЛАҒАТЫ». Д/ф

13.00 «Парыз». Телехикая

14.00 «100 бизнес бастауы»

15.00, 21.30 «Гүлпері». Телехикая

16.00, 02.15 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.15, 22.30 «Bizben birge!». Телехикая

20.30 «Сүйе білсең». Телехикая

23.20 «Құбылай хан». Телехикая

00.10 «ӘзілMAN»

01.10 «Parasat maidany»

03.05 «Minber». Cаяси ток-шоу.

ертіс

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

08.50 «Жиһанкез Кемми» М/х

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30, 19.45 «Іздедім сені» Т/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30, 20.35 «Көшпенділер» Д/ф

хабар

06.00 «Ұят болмасын»

06.45 Концерт. Азия тобы «Махаббат

аралы»

08.30 «Я – чемпион»

09.00 М/с «Нильс Хольгерсон»

10.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»- Абай

Құнанбаев

10.50 Кино. «Абай»

13.00 «Бір туынды тарихы». Фильм

13.30 Концерт. Тоқтар мен Бейбіт

«Уақыт»

15.30 Кино. «Құнанбай»

17.15 Т/х марафоны. «Бәсеке 2»

19.15 «Жұлдызды жекпе-жек»

21.00 Ақпарат арнасы – «7 күн»

сараптамалық бағдарламасы

22.00 «Предчувствие». Фильм

23.40 Телехикая марафоны. «Шашу»

01.40 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05 «Qyzyq eken…»

07.00 AQPARAT

07.30 «Сәлем, Қазақстан!»

08.50 «Қарақшы мен капитан». М/х

09.35 «ҚАНАТТЫ ДОСТАР». М/ф

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Т/х

12.40 «Bizben birge!». Телехикая

14.25 «Құнанбай» Драма

16.15 «Тәтті ару». Әбдіжаппар

Әлқожаның концерті

20.00 «Masele».

20.40 «Бzil бlemi»

22.30 «Jaidarman».

00.05 «Таланты Рипли Мырза»

(драма)

02.25 «Dara jol»

03.20 «Parasat maidany»

ертіс

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.01 «Сиқырлы әткеншек» М/ф

08.30 «Түсім бе екен!» Д/ф

09.00 «Сұлтан Бейбарс» К/ф

11.20 «Жарай ма?» Е.Айдардың

концерті

12.20 «РУХАНИЯТ»

12.30 «Көшпенділер» Д/ф

13.00 «Үй болу қиын» Т/х

16.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»

16.40 «SPORT SPRINT»

17.00 «Айналайын» Т/х

18.00 «ERTIS AQPARAT» АПТА

ҚОРТЫНДЫСЫ

13.00 «Қызыл алма» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «РУХАНИЯТ»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

астана

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30 «KazNet» ғаламторға шолу

07.50, 13.30 Мультфильм

10.00, 22.00 «Абысындар. Телехикая

11.30 Сериал «След»

14.00 «Жетімдер». К/ф

16.00 «Қорғансыз» телехикая

17.00 Үздік әндер

18.00, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» телехикаяс

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР»

бағдарламасы

06.45, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

07.45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕРЕДИ».

Фильм

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

16.50 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН»

18.45, 02.45 «ЗАҢ СӨЙЛЕСІН»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.55, 00.00 Фильм «НЕРАСКРЫТЫЙ

ТАЛАНТ»

23.00, 02.00 «П@УТINA» бағдарламасы

7 КАНАЛ

06.00, 13.50 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

09.00 М/с «Монкарт»

10.20 Т/с «Следователь Протасов»

12.50, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Лучше не бывает»

17.00 Т/с «Принцесса с Севера»

18.00 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

18.30 «ERTIS AQPARAT» итоги недели

19.00 «ҚАЗАҚСТАН ТЫНЫСЫ»

19.40 «Тағылымгер» К/ф

21.40 «Асыл ана» С. Майгазиевтың

концерті

23.30 «Жиһанкез» Д/ф

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55,

19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 23.55

«Жарнама»

астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

08.00 Мультфильм

09.45 «Тенгемания NEXT» бағдарламасы

10.00, 22.00 «Абысындар» Телехикая

11.30, 02.00 «KazNet» ғаламторға

шолу

11.45 Программа «Тенгемания

NEXT»

12.00 М/ф «Кунг-фу панда: Удивительные

легенды»

19.10 «Ел аузында» бағдарламасы

21.00 «Үмітіңді үзбе» Телехикая

22.00 «Абысындар» үнді телехикаясы

23.00 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница»

03.00 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» ТЕЛЕХИКАЯ

06.50 «ТАМАША CITY» бағдарламасы

07.45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.30 «ҰШҚАЛАҚ» бағдарламасы

09.00 Фильм «За полчаса до весны»

12.55 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

13.20 «П@УТINA+» бағдарламасы

14.25, 04.00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»

бағдарламасы

15.45 «СПАСТИ МУЖА». Фильм

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.30, 23.00 Фильм «КОГДА ЕГО СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»

22.00, 03.15 «П@УТINA+» бағдарламасы

00.10 Боевик «ИНТЕРСТЕЛЛАР»

7 КАНАЛ

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

07.00 Т/п «Куырдак»

07.30, 03.30 Т/п «Гу-гу-лет»

08.00 Т/п «Айнаонлайн»

http://irstar.kz

19.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: Пункт

назначения – Лондон»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

00.20 Х/ф «Достать коротышку»

02.20 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.30 Т/п «Куырдак»

ктк-7 +

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00, 23.00 «Әзілдер жинағы»

10.30, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 М/с «Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Стич»

16.00 Сериал «Реальные пацаны»

17.30 Сериал «Сваты»

00.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.30, 02.00 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Телехикая

08.50 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикаясы.

языке

10.00 НОВОСТИ

10.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА», детектив

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ», мелодрама

16.30, 01.30 «АТАЛАР СӨЗІ». Телехикая

17.10 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

20.00, 03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ

ШЫРАҚТЫ-2».

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.30 «ЗОЛОТЦЕ», мелодрама

03.50-04.30 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.25 «Бүлдір-күлдір» (каз)

07.45, 02.40 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

08.35, 17.40, 01.40 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.25«Байқа, балақай!»

08.30 М/с «Әуежай»

09.00 М/ф «Леди-баг и Суперкот»

11.00 М/ф «Распрекрасный принц»

12.50 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: Пункт

назначения – Лондон»

15.00 Т/п «Саяхаттандырылмағанды

қтарыныздан»

15.30, 03.00, 04.00 Скетчком «Q-елі»

16.00, 20.25 Т/п «Salem Show»

16.30 Т/х «Әкесінің баласы»

17.45 Х/ф «Достать коротышку»

20.00 Т/п «TELE Bingo»

21.00 Лотерея 777

21.05, 23.10 Х/ф «Ну что, приехали?»

01.10 Х/ф «Логово»

05.00 Т/п «Жеңіп көр»

ктк-7 +

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 02.00 Ризамын

07.00, 03.00 Әзіл студио

08.00, 00.30, 04.30 Алдараспан, Нысана,

Шаншар әзілдері

09.00 М/с «Маша и Медведь»

09.20 Программа «Готовим с Адель»

10.40 «Әзілдер жинағы»

11.30 Дайджесты тематические

13.10 Фильм «Странные чары»

15.30 КИНО «Звездный десант»

18.30 КИНО «Война динозавров»

20.30 Фильм «Хороший динозавр»

22.30 Дайджесты тематические

КТК

07.05, 03.40 «ҚҰДАЛАР-2», т/х

08.00 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

08.50, 04.30 «БІЗДІҢ КОНЦЕРТ»

09.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

11.10 «ЗОЛОТЦЕ», мелодрама

15.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ», мелодрама

19.20 «СЕН ДЕ, МЕН ДЕ», Ғазизхан

Шекербековтің ән-шашуы

21.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ

ВЕТЕР», мелодрама

00.40 «СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ»

02.00 «БЕЛГІСІЗ ҚАНЫШЕР», фильм

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.45 «Бүлдір-күлдір» (каз)

08.10, 02.00, 02.40 «Жұлдыздар

шеруі» (каз.)

09.30 «ЗАЛОЖНИЦА». Боевик

11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА

ПИБОДИ И ШЕРМАНА». Фильм

13.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

16.00 «ЕҢ КҮЛКІЛІ ӘРТІСТЕР» (каз.)

17.00 «INSTATV.KZ» (каз.)

18.10 Жұлдызды жаңалықтар

бағдарламасы «Опмай-Опмай»

19.00 «ПИКСЕЛИ». Фэнтэзи

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». Боевик

00.00 К/ф «Дарынды тұлға» (каз.)

ств

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Разлучники и разлучницы. Как

уводили любимых».

12.40 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикая

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Неизведанный Казахстан»

18.25 «Игорь Скляр. Под страхом

славы».

19.20 Кино «Гардемарины, вперед!»

20.30 «Қазақстан байтақ өлке»

21.55 «Аққуды ән мен қайырған»

Ұлжан Айнақұлованың ән кеші

00.00 «Приют комедиантов»

01.30-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10 «Болашақ»

08.00, 16.20, 19.00, 03.00 «Ән

қанатында» музыкалық бағдарламасы

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Про Красную Шапочку»

12.40 Фильм «Тартюф»

14.30 «Интересно знать…»

17.00 Документальный фильм

20.10 Фильм «Туз»

23.10 Talk Like»

00.40 Фильм «ТАСС уполномочен

заявить…»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Бой сергіт» Таңғы жаттығу

07.45, 11.55, 15.05 «Кел, шырқайық»

ойын-сауықтық анимациясы

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

09.05, 17.10, 01.40 «Екі езу» (каз.)

09.30 «БЕН 10». М/с

10.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/ф

10.50 «ПИКСЕЛИ». Фэнтэзи

13.00 «МЕГАМОЗГ». Фильм

14.50 «PRO-КИНО»

15.25 «Байқа, балақай!»

16.20 «ЕҢ КҮЛКІЛІ ӘРТІСТЕР» (каз.)

17.30 Т/х «ОРЫSTAR в Шымкенте»

(каз.)

18.30 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС».

Боевик

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Боевик

00.00 К/ф «Менің туысқаным Рэйчел»

(каз.)

ств

06.00, 09.15, 10.55, 13.00, 16.40 «Ән

шашу»

07.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20 «Территория происшествий»

07.30 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 Кино «Гардемарины, вперед!»

08.30 «Игорь Скляр. Под страхом

славы»

10.00, 20.30 «ҚЫЗЫЛ АЛМА» Т/х

12.10 «Жүрек тынысы»

14.15 «Перизат Тұрарованың ән

кеші»

15.40 «Трагедии советских кинозвёзд».

17.15 «Время Шелкового пути»

17.55 «Неизведанный Казахстан»

18.30 «Закулисные войны юмористов».

19.15 «Смех с доставкой на дом»

21.30 «Әндер мен жылдар»

00.00 «Георгий Юматов. О герое

былых времён».

01.00-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

07.30, 12.00, 15.40 Новости (каз.)

08.10 «Talk Like»

09.00, 15.00 Новости (рус.)

09.40 Фильм «Туз»

12.40 Фильм «ТАСС уполномочен

заявить…»

16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

18.00 «Бала тілі бал»

20.00 Фильм «Белый клык»

22.00 «Графиня де Монсоро»

23.00 «Salem Show»

23.20 «Болашақ»

00.00 Фильм «Титаник»

11

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли.Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Сиқырлы

әткеншек» М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 16.00 «Әли мен Айя» анимациясы

09.00, 13.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

танымдық, ойын-сауықтық

бағдарламасы

09.05, 11.00, 22.00 «Ертегілер еліне

саяхат» анимациясы

09.15, 15.40 «Элвин және

алақоржындар» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Қоңыраулы

қала» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

09.55, 12.55, 16.55 «Қоңыр қаз» анимациясы

10.00 «Үйрен де жирен» танымдық

бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 12.45, 17.45 «Данышпан қарға»

анимациясы

10.55 «Шахмат патшалығы» танымдық

анимациясы

11.35 «Дос болайық» бағдарламасы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» телехикая

12.25, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 21.25 «Дала ойындары» анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

14.00 «Кім тапқыр» ақпараттықтанымдық

бағдарламасы LIVE

14.30 «Әмиян» бағдарламасы

15.50, 20.45 «I-balapan» танымдық

бағдарламасы

16.25 «Балапан және оның достары»

анимациясы

16.35 «Бала time» бағдарламасы LIVE

17.00, 22.20 «Дара тұлға» танымдық

анимациясы

17.55 «Алтын қазық» этно-танымдық

бағдарламасының күнделігі

18.20 «Кемеңгер клубы» бағдарламасы

18.40 «Жұмбақ жер» бағдарламасы

19.00 «Balaland» бағдарламасы

19.15 «Көке» телехикаясы

20.00 «168 сағат» жаңалықтар

20.10 «Дара бала» ойын-сауықтық

бағдарламасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Бой сергіт» Таңғы жаттығу

07.45, 11.45 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.50, 11.15 «Роботкөлік Поли.Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 16.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 13.10, 16.30 «Сиқырлы

әткеншек» М/х

08.30, 14.45, 17.50 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 15.00 «Алан мен Қозықа»

анимациясы

08.55 «Viva, classica» концерті

09.45, 17.40 «Көжектер» анимациясы

10.00, 13.25 «Зак дауыл» М/х

10.30, 17.25 «Балапан және оның

достары» анимациясы

10.45, 16.05, 18.05, 20.10 «Қоңыраулы

қала» М/х

11.00, 15.10, 19.30 «Бобби мен

Билл» М/х

11.30, 16.45, 18.30, 20.00 «Мен және

менің роботым» М/х

11.50, 17.05 «Сарайшыққа саяхат»

анимациясы

12.00 «Дейзи мен Олли» М/х

13.00, 19.45 «Айдар» анимациясы

13.50 «Кемеңгер клубы»

бағдарламасы

14.10 «Биле, балапан» бағдарламасы

15.25, 20.50 «Элвин және

алақоржындар» М/х

15.40, 18.45 «Әли мен Айя» анимациясы

15.55 «Данышпан қарға» анимациясы

17.00, 22.20 «Дара тұлға» танымдық

анимациясы

17.15, 20.40 «Ертегілер еліне саяхат»

анимациясы

17.35 «Чемпион» бағдарламасы

18.20 «Еркелер» анимациясы

18.55 «Сезім қаласы» жобасы

20.20 «Жұлдызым» бағдарламасы

20.35 «Шахмат патшалығы» анимациясы

21.05 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»


12 Звезда Прииртышья l 1 августа 2019 года

http://irstar.kz Программа телепередач

11 августа, воскресенье

хабар

06.00 «Ұят болмасын»

06.45 Концерт. Тоқтар мен Бейбіт

«Уақыт»

08.30 М/с «Нильс Хольгерсон»

09.35 Сказка. «Земля изобилия»

10.35 Программа «Джио научит»

11.00 «Қызық times»

12.00 «Қарақатпен шай»

12.50 «Алашұлы» тобының ән кеші

14.35 Фильм. «Предчувствие».

16.15 Т/х марафоны. «Тракторшының

махаббаты»

19.15 Музыкальное шоу вокалистов

«Topjarǵan»

21.00 Информационный канал – аналитическая

программа «7 күн»

22.00 «Счастливое число Слевина».

Фильм

23.45 Телехикая марафоны. «Шашу»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05 «Qyzyq eken…»

06.50 «Қазақ даласының құпиялары».

Д/ф

07.20 «Сәлем, Қазақстан!»

08.40, 01.50 «Dara jol»

09.30, 01.30 «Aqsayyt».

09.50 «Қарақшы мен капитан». М/х

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Телехикая

12.40 «Ұлттық арнада – ұмытылмас

әндер»

14.25 «Жанайқай». К/ф

16.10 «Końildi tapqyrlar alańy». «А» тобы

20.00, 02.40 «ҚАЙСАР». Д/ф

20.25 «Azil alemi»

22.25 «Шабдалы». Фильм

00.05 «Bey». Ток-шоу.

03.05 «Minber». Cаяси ток-шоу.

ертіс

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.01 «Сиқырлы әткеншек» М/ф

08.30 «Түсім бе екен!» Д/ф

09.00 «Конец Атамана» К/ф

11.20 «Бақытты әйел» концерт

12.00 «Көшпенділер» Д/ф

12.30 «Жиһанкез» Д/ф

13.00 «Үй болу қиын» Т/х

16.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»

16.40 «ЖЕРҰЙЫҚ»

17.00 «Айналайын» Т/х

18.00 «ERTIS AQPARAT» АПТА

ҚОРТЫНДЫСЫ

18.30 «ERTIS AQPARAT» итоги недели

19.00 «ҚАЗАҚСТАН ТЫНЫСЫ»

19.20 «Қымбатты Фрэнки» К/ф

21.00 «Я вновь назначаю вам свидание»

21.40 «Ғажайып әлем» К/ф

23.20 «Жиһанкез» Д/ф

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

астана

06.00, 01.20 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

08.00, 11.30 Мультфильм

09.45 «Тенгемания NEXT» бағдарламасы

10.00, 22.00 «Абысындар» Телехикая

11.00 «KazNet» ғаламторға шолу

11.45 Программа «Тенгемания NEXT»

12.00 М/ф «Кунг-фу панда: Удивительные

легенды»

21.00 «Үмітіңді үзбе» түрік телехикаясы

02.20 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» Т/х

07.40, 02.35 «ТАМАША CITY» бағдарламасы

08.35 «ҰШҚАЛАҚ» бағдарламасы

5 августа, понедельник

07.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.15 «Айқын»

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Мәңгілік сарын»

15.15 «Дневной обход»

16.15 «Маман кеңесі»

18.10 «Тұғыры биік тұлғалар»

22.15 «Поэзия минуттары»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

6 августа, вторник

07.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

10.00 Қазақша концерт

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Айқын»

15.15 «Жыр жауһарлары»

16.15 «Айқын»

17.15 «Салт сыры»

19.15 «Қалқан»

08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»

09.00 Фильм «МАЧЕХА»

12.50 «CONTENT» бағдарламасы

13.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»

16.20 Фильм «МУЖ НА ЧАС»

18.35, 03.20 «КЕШ ҚАЛМАЙЫҚ»

бағдарламасы

20.00, 22.45 Фильм «ОТКРЫТОЕ ОКНО»

22.00, 02.05 «П@УТINA+» бағдарламасы

23.45 Фильм «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»

7 КАНАЛ

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

07.00 Т/п «Куырдак»

07.30, 16.00 Т/п «Гу-гу-лет»

08.00, 03.30 Т/п «Айнаонлайн»

08.30 М/с «Әуежай»

09.00 М/ф «Леди-баг и Суперкот»

10.20 Т/с «Я люблю своего мужа»

15.00, 03.45 Скетчком «Q-елі»

15.30, 03.00 Т/п «Япырай»

16.30 Т/п «Саяхаттандырылмағандықт

арыныздан»

17.00 Т/х «Әкесінің баласы»

21.00 Лотерея 777

21.05 Х/ф «Охотники на ведьм»

23.10 Х/ф «Ветреная река»

01.40 Т/п «Кзландия»

05.00 Т/п «Жеңіп көр»

ктк-7 +

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

08.00 Фильм «Странные чары»

10.00 «БОЛЬШОЙ ЗАКУП»

10.30 КИНО «Звездный десант»

13.30, 22.00 Дайджесты тематические

16.00 Фильм «Хороший динозавр»

18.10 КИНО «Джон Картер»

21.00 «Мама, мы дома»

00.00, 04.30 Ризамын

03.00 Әзіл студио

КТК

07.05 «СЕН ДЕ, МЕН ДЕ»

09.00, 03.30 «БАСТЫ РӨЛДЕ»

09.30 «ЮРМАЛА»

11.20 «Ожидается ураганный ветер»,

мелодрама

15.00, 04.30 «КӨРІПКЕЛ»

16.00, 02.10 «ЖАРАЛЫ ЖҮРЕК», фильм

17.40 «ШЫМКЕНТ ШОУ»

18.30 «АЙХАЙ 25», Төреғали Төреәлінің

ән-шашуы

21.00 «Новый муж», мелодрама.

00.40 «Я стесняюсь своего тела», шоу

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки Чанның

оқиғасы» (каз.)

07.45 «Бүлдір-күлдір» (каз)

08.10, 02.20 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

09.05, 16.10, 02.00 «Екі езу» (каз.)

09.30 «БЕН 10». М/с

10.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/с

10.10 «МЕГАМОЗГ». Фэнтэзи

12.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС».

Боевик

14.50 «PRO-КИНО»

15.25 «Байқа, балақай!»

16.30 Т/х «ОРЫSTAR в Шымкенте» (каз.)

17.30 «ҚЫЗЫҚ TIMES» (каз.)

18.50 «ШОПОГОЛИК». Комедия

21.00 «2012». Триллер

00.20 К/ф «Сәлем жанұя» (каз.)

ств

06.00 «Жан анам»

08.00 «Страницы памяти моей страны»

08.25 «Нина Сазонова. Основной инстинкт».

ПРОГРАММА передач

с 5 августа по 11 августа

09.25 «Тайны нашего кино».

10.00, 20.30 «ҚЫЗЫЛ АЛМА» Телехикая

10.55, 16.40 «Ән шашу»

12.20 «Өмір тынысы»

13.00 «Күнім, сен сөнбеші!» Ернар

Айдардың шығармашылық кеші

15.40 «От Шурика до Шарикова. Заложники

одной роли».

17.20 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов».

18.10 «Бір заман» Б.Қажымұқанов пен

С.Жолбарыстың ән кеші

19.45 «Дорога людей. Абулхаир хан»

21.30 «Жүрек тынысы»

22.20 «Жұлдызым» Мадина

Садуақасованың ән кеші.

00.00 «Преступления страсти». Д/ф

01.00-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

07.30, 18.00 «Бала тілі бал»

09.00 Фильм «Белый клык»

11.00, 22.00 «Графиня де Монсоро»

12.00 Фильм «Титаник»

15.00, 23.15 «Болашақ»

16.00, 03.00 «Ән қанатында» музыкалық

бағдарламасы

20.00 Фильм «Жандарм женится»

23.00 «Саяхаттандырылмағандықтар

ыңыздан»

00.00 Фильм «Король-рыбак»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Бой сергіт» Таңғы жаттығу

07.45 «Кел, шырқайық» ойын-сауықтық

анимациясы

07.50, 11.15 «Роботкөлік Поли.Жол жүру

ережелері» М/х

08.00, 16.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 13.10, 16.30 «Сиқырлы әткеншек»

М/х

08.30, 14.45 «Желден жүйрік көліктер»

М/х

08.45, 15.00 «Алан мен Қозықа» анимациясы

08.55 «Viva, classica» концерті

09.45 «Көжектер» анимациясы

10.00, 13.25 «Зак дауыл» М/х

10.30, 17.25 «Балапан және оның достары»

анимациясы

10.45, 16.05, 20.10 «Қоңыраулы қала»

М/х

11.00, 15.10, 19.30 «Бобби мен Билл»

М/х

11.30, 16.45, 18.35, 20.00 «Мен және

менің роботым» М/х

11.45, 17.00, 22.20 «Дара тұлға»

танымдық анимациясы

11.50, 17.05 «Сарайшыққа саяхат»

анимациясы

12.00 «Дейзи мен Олли» М/х

13.00, 19.45 «Ертемір» анимациясы

13.50 «Ауырма, балақай» танымдық

бағдарламасы

14.10 «Биле, балапан» бағдарламасы

15.25, 20.45 «Элвин және алақоржындар»

М/х

15.40, 18.45 «Әли мен Айя» анимациясы

15.55 «Данышпан қарға» анимациясы

17.15 «Ертегілер еліне саяхат» анимациясы

17.35 «Баламен сұхбат» ойын-сауық

бағдарламасы

17.50 «Алтын қазық» этно-танымдық

бағдарламасы

18.55 «Сезім қаласы» жобасы

20.20 «Жұлдызым» бағдарламасы

20.30 «Жұмбақ жер» бағдарламасы

21.05 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

7 августа, среда

07.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.15 «О главном» – прямой

эфир

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Классикалық саз

әлемі»

15.15 «Айтпақшы»

16.15 «Айқын»

17.15 «Тарих тағылымы»

18.10 «Концерт»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

8 августа, четверг

07.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.15 «Айқын»

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

15.15 «Путь к успеху»

17.10 «Ашық студия» – прямой

эфир

18.15 «Поэзия минуттары»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

9 августа, пятница

07.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.15 «Әсем әуендер» – концерт

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Таным»

15.15 «Сельские будни» (ор)

16.15 «Жыр жауһарлары»

17.00 «Руханият»

18.00 Қазақша концерт

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

10 августа, суббота

07.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

10.00 «Наш спорт»

11.30 «Таным» (повтор)

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.00 «Ұлы дала әуендері»

16.00 «Аламан»

17.00 «Ұлы дала мәдениеті

мен тарихынан»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

11 августа, воскресенье

07.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время

10.00 «Жизнь вокруг нас»

11.00 «Тұғыры биік тұлғалар»

12.00-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

15.00 «Сөзсандық»

15.25 «Айқын»

21.30 «Ұлы дала әуендері»

(повтор)

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

Новости – с 07.10 до 22.00

каждый час.

В программе возможны

изменения.

ОВЕН. Ваш интерес к социальной

жизни усилится.

Вы можете испытать

тягу к расточительности,

щедрости, риску, новым

знакомствам, флирту.

Ожидаются повышенные расходы.

Со второй половины недели

можно брать отпуск, отправляться

на отдых. Во вторник избегайте

риска и чужой некомпетентности,

от которых можете пострадать вы

или ваша деятельность. Четверг

требует передышки. То, что волновало

вас накануне, отпустит, пора

переключаться на новую тему. На

воскресенье можно планировать

шопинг.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя –

идеальное время для

курортного отдыха, путешествия.

Это время

сюрпризов, подарков,

приятных контактов. Может произойти

встреча, которая запомнится

надолго и изменит вашу жизнь

и судьбу. Не предпринимайте

активных действий во вторник.

Тельцам, которые озабочены

внешним видом, можно на этой

неделе увеличить физические нагрузки.

Среда и четверг – удачные

дни для любви и романтики. В воскресенье

устройте себе и близким

небольшой праздник.

БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник

или среду вы можете

изменить решение, переключиться

на новое дело.

Придет долгожданная

информация, или вы

сами дадите ответ тому, кто его

ждет. Начинается благоприятный

период для учебы, поездок, новых

увлечений. С этим могут быть

связаны повышенные траты. Пока

остальные вкушают радости лета,

будьте готовы к рывку. Хорошие возможности

для реализации планов

открываются в выходные. Деловые

встречи и случайные разговоры

будут полезны. Вы можете обрести

новых партнеров. Неожиданные

симпатии, экстравагантные поступки

добавят вашей жизни красок.

РАК. До среды приведите

в порядок

текущие дела и свой

дом, оплатите счета,

выполните обещания. В центре

внимания – финансы. Соглашайтесь

на новую нагрузку только

при условии достойной оплаты.

Ничего не оформляйте и не приобретайте

во вторник. В среду

хорошие аспекты для денежных

дел и покупок действуют в вечернее

время. В четверг отдохните.

Обдумайте планы на новый месяц.

В выходные новости важны, но не

требуют быстрой реакции.

ЛЕВ. Каждый день этой

недели будет отмечен

каким-то событием. До

среды полезны контакты

и встречи с деловыми

партнерами. Вы подводите

итоги и выстраиваете новую стратегию

действий. То же самое и в

личных отношениях. Вечер среды

дарит подходящий момент для

признаний и предложений. На этой

неделе многое будет меняться.

Старайтесь быть там, где затевается

что-то новое. Займитесь

подготовкой важного дела или

события на следующую неделю.

ДЕВА. В понедельник

прислушайтесь к советам,

в них может обнаружиться

подсказка или

ответ на ваш вопрос.

Чем больше дел вы завершите до

четверга, тем вероятнее вы развяжете

себе руки для новых, более

интересных планов. Снимаются

ограничения для новых дел, приобретений.

Еще некоторое время

вы будете заниматься домом. Но

в выходные уже можно строить

планы на поездки, встречи с друзьями.

Возможно, с последними

вас свяжут общие увлечения и

физические тренировки.

ВЕСЫ. Время романтических

настроений,

инициативы, увлечений.

Смена обстановки пойдет

вам на пользу, и если

отпуск не предвидится,

то попроситесь в командировку

или на курсы повышения квалификации.

В понедельник избегайте

резких действий. Не вкладывайте

крупные суммы в авантюрные

проекты. Во вторник подходящий

момент для развязки драматичного

сюжета. Вы можете кому-то немного

помочь. В выходные проведите

больше времени с близкими.

СКОРПИОН. Вы часто

обращаетесь к своему

прошлому, чтобы найти

там ответы для текущих

ситуаций. Продолжайте

доводить до ума начатые

дела. Это не ваш стиль –

заниматься рутиной, но сейчас

никто не предъявит претензии к

качеству, а время на отдых и увлечения

вам нужно как воздух. В

личной жизни ничего не меняйте и

не ускоряйте. Будьте осторожны в

понедельник, чтобы не притянуть

нежелательные события. Отложите

важные встречи до выходных.

СТРЕЛЕЦ. Будьте гостеприимны

и сами

ходите в гости. Выбирайте

мероприятия,

где возможны полезные

контакты и обмен опытом.

Делитесь своими наработками,

идеями. В понедельник и вторник

повышается аварийность, нежелательны

поездки, авиаперелеты.

Вечер среды благоприятен для

общения, новых знакомств. Будьте

восприимчивы к предложениям и

новым идеям. В пятницу не тратьте

деньги и не давайте неосторожных

обещаний. Симпатии окружающих

на вашей стороне, но вы можете

пострадать от наговоров.

КОЗЕРОГ. Четко ставьте

задачи. Не хватайтесь

за многое, лучше

проявите целеустремленность

в одном деле. Ценность

представляют события и новости,

которые предлагают вам по-иному

оценить свою деятельность. Может,

пора от чего-то отказаться?

Уделите больше внимания запутанным

ситуациям в отношениях,

найдите для них приемлемое

решение. В пятницу возможны неожиданные

встречи. Хороший момент,

чтобы откровенно обсудить

общие проблемы, помириться. В

выходные деньги помогут дать

ход важному делу или порадовать

кого-то подарком.

ВОДОЛЕЙ. Для вас

застревать надолго в

прошлом опасно для

здоровья и текущих дел.

Будьте осторожны во

вторник и пятницу, когда вы будете

особенно подвержены соблазнам

и неосторожности. Но новые

идеи в эти дни могут оказаться

весьма перспективными. В пятницу

не проглядите возможность

поставить точку в трудной теме.

В выходные отдыхайте так, чтобы

получить сразу и пользу, и удовольствие.

РЫБЫ. На этой неделе

следите за неожиданными

возможностями,

которые

помогут сдвинуть с

места застопорившиеся дела, но

не позволяйте эмоциям влиять на

ваш выбор. С новолуния в четверг

что-то изменится в ходе вашей

основной деятельности. Не отдавайтесь

целиком отдыху и увлечениям,

чтобы не пропустить удар,

который может нанести кто-то,

конкурирующий с вами. Оставьте

больше времени для подведения

итогов и выбора новых дел. Если

старый способ или результаты

не устраивали, попробуйте в выходные

новый. Детали требуют

особого внимания.


Программа кабельного телевидения

http://irstar.kz

1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

13

Первый канал

НТВ-мир

РТР ПЛАНЕТА

РЕН-ТВ

KAZSPORT

Понедельник, 5 августа

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20 «Поле

чудес» 10.15 «Модный приговор» 6+

11.05 «Жить здорово!» 16+ 12.25, 17.05,

18.25, 00.45, 03.05 «Время покажет»

16+ 15.30 «Давай поженимся!» 16+

16.15 «Мужское / Женское» 16+ 18.00

Вечерние Новости 18.50 «На самом

деле» 16+ 20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 21.30 «Экспроприатор»

Многосерийный фильм 16+ 23.15 «Эксклюзив»

с Дмитрием Борисовым 16+

04.20 «Играй, гармонь любимая!» 12+

Вторник, 6 августа

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20, 20.00

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!»

16+ 12.25, 17.05, 18.25, 00.40, 03.05

«Время покажет» 16+ 15.30 «Давай

поженимся!» 16+ 16.15 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

18.50 «На самом деле» 16+ 21.00 «Время»

21.30 «Экспроприатор» Многосерийный

фильм 16+ 23.15 «Семейные

тайны» с Тимуром Еремеевым 16+

04.20 «Играй, гармонь любимая!» 12+

Среда, 7 августа

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20, 20.00

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!»

16+ 12.25, 17.05, 18.25, 00.05, 03.05

«Время покажет» 16+ 15.30 «Давай

поженимся!» 16+ 16.15, 03.35 «Мужское

/ Женское» 16+ 18.00 Вечерние

Новости 18.50 «На самом деле» 16+

21.00 «Время» 21.30 «Экспроприатор»

Многосерийный фильм 16+ 23.15 «Про

любовь» 16+ 04.20 «Играй, гармонь

любимая!» 12+

Четверг, 8 августа

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20, 20.00

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!»

16+ 12.25, 17.05, 18.25, 00.45, 03.05

«Время покажет» 16+ 15.30 «Давай

поженимся!» 16+ 16.15 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

18.50 «На самом деле» 16+ 21.00 «Время»

21.30 «Экспроприатор» Многосерийный

фильм 16+ 23.10 «Вечерний

Ургант» 16+ 23.55 «На ночь глядя» 16+

04.20 «Играй, гармонь любимая!» 12+

Пятница, 9 августа

05.00, 08.05 «Доброе утро» 05.10

«Про любовь» 16+ 08.00, 12.00, 15.00

Новости 09.20 «Пусть говорят» 16+

10.15 «Модный приговор» 6+ 11.05

«Жить здорово!» 16+ 12.25, 17.05, 18.25

«Время покажет» 16+ 15.30 «Давай

поженимся!» 16+ 16.15 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

18.50 «На самом деле» 16+ 20.00

«Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30

Международный музыкальный фестиваль

«Жара» 12+ 23.35 «Вечерний

Ургант» 16+ 00.20 Дензел Вашингтон

в триллере «Вне времени» 16+ 02.05

Гоша Куценко, Андрей Панин, Николай

Чиндяйкин, Евгений Сидихин, Нина

Русланова в фильме «Мама, не горюй –

2» 16+ 03.50 Дарья Храмцова, Юлия

Хлынина, Полина Максимова, Данил

Стеклов в фильме «Только не они» 16+

Суббота, 10 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10

Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений

Моргунов фильме «Пёс Барбос и

необычный кросс» 6+ 06.20 Олег Стриженов

в комедии «Его звали Роберт» 6+

07.40 Олег Стриженов в фильме «Неподсуден»

6+ 09.05 «Играй, гармонь

любимая!» 12+ 09.45 «Слово пастыря»

6+ 10.25 «Олег Стриженов. Любовь

всей жизни» 12+ 11.15 «Честное слово»

с Юрием Николаевым 12+ 12.10

«Михаил Боярский. Один на всех» 16+

17.00 «Иван Царевич и Cерый Волк»

Анимационный фильм 6+ 18.25 «Кто хочет

стать миллионером?» 19.40, 21.20

«Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Время»

22.45 Французская комедия «Бывшие»

16+ 00.05 Данила Козловский, Елизавета

Боярская, Паулина Андреева

в комедии «Статус: Свободен» 16+

01.45 Фильм «Огненные колесницы»

16+ 03.45 «Про любовь» 16+ 04.30

«Наедине со всеми» 16+

Воскресенье, 11 августа

06.00, 10.00 Новости 06.40 «Научи

меня жить» Многосерийный фильм

16+ 08.25 «Часовой» 12+ 08.50 «Здоровье»

16+ 09.40 «Непутёвые заметки»

12+ 10.25 Жанна Бадоева в

проекте-путешествии «Жизнь других»

12+ 11.15 «Наедине со всеми» 16+

12.00 «Курбан-Байрам» Трансляция

из Уфимской соборной мечети 12.40

«Видели видео?» 6+ 13.55 «Людмила

Хитяева. «Я не могу быть слабой» 12+

14.50 Комедия «Стряпуха» 6+ 15.55

«Иван Царевич и Серый Волк – 2»

Анимационный фильм 6+ 17.10 «КВН»

Премьер-лига 16+ 18.25 «Точь-в-точь»

16+ 21.00 «Время» 21.50 «Поместье

в Индии» Многосерийный фильм 16+

23.30 Джеймс Франко в фильме «Восстание

планеты обезьян» 16+ 01.10 Роб

Лоу в фильме «Судебное обвинение

Кейси Энтони» 16+ 02.40 Юлия Пересильд

в фильме «Конверт» 18+ 04.00

«Про любовь» 16+

Понедельник, 5 августа

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

«Сегодня» 09.05, 09.35, 10.05,

10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.10 Т/с «Мухтар. Новый след»

13.20 Дорожный патруль 16.30,

21.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.05, 03.50 Т/с

«Лесник» 19.30 Т/с «Шериф»

22.50 Т/с «Немедленное реагирование»

00.50 Т/с «Учитель

в законе. Возвращение» 02.45

«ДНК». «Родила от насильника»

05.40 Т/с «Братаны-4»

07.30 Квартирный вопрос 08.25

Александр Журбин. Мелодии

на память

Вторник, 6 августа

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

«Сегодня» 09.05, 09.35, 10.05,

10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.10 Т/с «Мухтар. Новый след»

13.20 Дорожный патруль 16.30,

21.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.05, 03.55 Т/с

«Лесник» 19.30 Т/с «Шериф»

22.50 Т/с «Немедленное реагирование»

00.55 Т/с «Учитель

в законе. Возвращение» 02.50

«ДНК». «Разлученные близняшки

через 50 лет» 05.50 Т/с

«Братаны-4» 07.35 Дачный ответ

08.30 «Эксклюзив»

Среда, 7 августа

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

«Сегодня» 09.05, 09.35, 10.05,

10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.10 Т/с «Мухтар. Новый след»

13.20 Дорожный патруль 16.30,

21.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.05, 03.55 Т/с

«Лесник» 19.30 Т/с «Шериф»

22.50 Т/с «Немедленное реагирование»

00.55 Т/с «Учитель

в законе. Возвращение» 02.50

«ДНК». «Родила от донора или

от мужа?» 05.50 Т/с «Братаны-4»

07.35 Нашпотребнадзор 08.30

«Поедем, поедим!»

Четверг, 8 августа

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

«Сегодня» 09.05, 09.35, 10.05,

10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.10 Т/с «Мухтар. Новый след»

13.20 Дорожный патруль 16.30,

21.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.05, 03.55 Т/с

«Лесник» 19.30 Т/с «Шериф»

22.50 Т/с «Немедленное реагирование»

00.55 Т/с «Учитель

в законе. Возвращение» 02.50

«ДНК». «Две семьи одной дочери»

05.50 Т/с «Братаны-4» 07.35

«Мужское достоинство» 08.30

«Эксклюзив»

Пятница, 9 августа

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

«Сегодня» 09.05, 09.35, 10.05,

10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.10 Т/с «Мухтар. Новый след»

13.20 Дорожный патруль 16.30,

21.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.05, 03.50 Т/с

«Лесник» 19.30 Т/с «Шериф-2»

22.50 Т/с «Немедленное реагирование»

00.55 Т/с «Учитель в

законе. Возвращение» 05.40 Т/с

«Братаны-4» 08.15 «Пуля-дура»

Суббота, 10 августа

09.05 Х/ф «Вторая любовь»

11.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»

11.25 Авиаторы 12.00 Их

нравы 12.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» 13.25 Главная

дорога 14.05 «Поедем, поедим!»

15.00 «Еда живая и мёртвая»

15.55 Квартирный вопрос 17.00

Нашпотребнадзор 18.05 «Своя

игра» 19.20 «Однажды…» 20.00

«Секрет на миллион» 22.30 Т/с

«Вышибала» 02.25 Т/с «Пес-2»

04.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

Группа «Маркшейдер

Кунст» 05.30 «Фоменко. Фейк»

05.55 Т/с «Братаны-4» 08.25

«Большие родители»

Воскресенье, 11 августа

09.00 Х/ф «Кома» 11.00,

13.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»

11.25 И снова здравствуйте!

11.45 «Кто в доме хозяин?» 12.30

Едим дома! 13.20 «Хрустальный

мир» 13.30 «Первая передача»

14.05 «Чудо техники» 15.00

Дачный ответ 16.05 Нашпотребнадзор

17.05 «Малая земля»

Марина Яковлева и Владимир

Стержаков 18.05 «Своя игра»

19.25 Следствие вели 22.50 Т/с

«Вышибала» 02.40 Х/ф «Пес-2»

04.50 «Ты супер!» Суперсезон

07.25 Т/с «Братаны-4»

Понедельник, 5 августа

05.00 «Утро России» 10.00

«О самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 Вести. Местное

время 11.45, 04.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым

14.45 «Кто против?» 17.45 «Андрей

Малахов. Прямой эфир»

21.00 Анастасия Веденская,

Сергей Губанов, 23.35 Вера Сотникова,

Игорь Верник, Евгений

Сидихин, Анна Банщикова, 01.10

Екатерина Климова, Александр

Ратников, Евгений Пронин, Олег

02.55 Вести-Санкт-Петербург

03.15 Т/с «Семейный детектив»

Вторник, 6 августа

05.00 «Утро России» 10.00

«О самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 Вести. Местное

время 11.45, 04.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с

Ольгой Скабеевой и Евгением

Поповым 14.45 «Кто против?»

17.45 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 21.00 Т/с «Рая знает все!»

23.35 Т/с «Людмила» 01.10 Т/с

«Московская борзая 2» 02.55

Вести-Санкт-Петербург 03.15 Т/с

«Семейный детектив»

Среда, 7 августа

05.00 «Утро России» 10.00

«О самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 Вести. Местное

время 11.45, 04.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с

Ольгой Скабеевой и Евгением

Поповым 14.45 «Кто против?»

17.45 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 21.00 Т/с «Рая знает все!»

23.35 Т/с «Людмила» 01.10 Т/с

«Московская борзая 2» 02.55

Вести-Санкт-Петербург 03.15 Т/с

«Семейный детектив»

Четверг, 8 августа

05.00 «Утро России» 10.00

«О самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 Вести. Местное

время 11.45, 04.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с

Ольгой Скабеевой и Евгением

Поповым 14.45 «Кто против?»

17.45 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 21.00 Т/с «Рая знает все!»

23.35 Т/с «Людмила» 01.10 Т/с

«Московская борзая 2» 02.55

Вести-Санкт-Петербург 03.15 Т/с

«Семейный детектив»

Пятница, 9 августа

05.00 «Утро России» 10.00

«О самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12.50, 18.55

«60 Минут» с Ольгой Скабеевой

и Евгением Поповым 14.45 «Кто

против?» 17.45 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» 21.00 Фильм «Ищу

мужчину» 00.20 Фильм «Звезда

пленительного счастья» 03.15

Фильм «Северное сияние»

Суббота, 10 августа

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»

08.40 Мсетное время. Суббота

09.20 «Пятеро на одного» 10.10

«Сто к одному» 11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40, 05.05 «Моя любовь – Россия!»

12.05 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»

12.35 «Смеяться разрешается»

14.35 Фильм «Закон сохранения

любви» 16.25 Фильм «Злая

судьба» 21.00 Фильм «Клуб

обманутых жен» 00.20 Фильм

«Блондинка за углом» 01.50

Фильм «Белый налив»

Воскресенье, 11 августа

05.35 Фильм «Клуб обманутых

жен» 08.50 Местное время.

Воскресенье 09.30 «Утренняя

почта» 10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 ВЕСТИ 11.20 «Смехопанорама»

11.50 «Пешком…»

12.20 Праздник Курбан-Байрам.

Прямая трансляция из Московской

13.10 «Дорожная карта»

Фильм-расследование Аркадия

14.00 Т/с «Русская наследница»

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым» 00.50

«Действующие лица с Наилей

Аскер-заде» 01.50 Фильм «Отдаленные

последствия» 03.45

«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

Понедельник, 5 августа

06.00, 10.00 «Военная тайна»

16+ 07.00, 16.00 «Документальный

проект» 16+ 08.00

«С бодрым утром!» 16+ 09.30,

13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Новости»

16+ 13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа

112» 16+ 14.00, 00.25 «Загадки

человечества» 16+ 15.00 «Невероятно

интересные истории»

16+ 18.00 «Тайны Чапман» 16+

19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00 Х/ф «Мы

из будущего» 23.30 «Водить

по-русски» 16+ 01.30 «Анекдот

Шоу» 16+ 02.00 Т/с «Спартак:

Война проклятых» 03.45 Х/ф

«Дело храбрых» 05.50 «Засекреченные

списки» 16+

Вторник, 6 августа

06.00, 05.30 «Засекреченные

списки» 16+ 07.00, 12.00,

16.00 «Документальный проект»

16+ 08.00 «С бодрым

утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30,

20.30, 00.00 «Новости» 16+

10.00 «Военная тайна» 16+

13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» 16+

14.00, 00.25 «Загадки человечества»

16+ 15.00 «Невероятно

интересные истории» 16+

18.00, 04.40 «Тайны Чапман»

16+ 19.00, 03.50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00

Х/ф «Мы из будущего 2» 23.00

«Водить по-русски» 16+ 01.30

«Анекдот Шоу» 16+ 02.00 Т/с

«Спартак: Война проклятых»

Среда, 7 августа

06.00 «Засекреченные списки»

16+ 07.00, 12.00, 16.00

«Документальный проект» 16+

08.00 «С бодрым утром!» 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00

«Новости» 16+ 10.00, 05.30

«Территория заблуждений»

16+ 13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112»

16+ 14.00, 00.25 «Загадки человечества»

16+ 15.00 «Невероятно

интересные истории» 16+

18.00, 04.40 «Тайны Чапман»

16+ 19.00, 03.50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00

Х/ф «Реальный папа» 22.50

«Смотреть всем!» 16+ 01.30

«Анекдот Шоу» 16+ 02.00 Т/с

«Спартак: Война проклятых»

Четверг, 8 августа

06.00, 05.30 «Территория

заблуждений» 16+ 07.00, 10.00,

16.00 «Документальный проект»

16+ 08.00 «С бодрым

утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30,

20.30, 00.00 «Новости» 16+

13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» 16+

14.00, 00.25 «Загадки человечества»

16+ 15.00 «Невероятно

интересные истории» 16+

18.00, 04.40 «Тайны Чапман»

16+ 19.00, 03.50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00

Х/ф «Парень с нашего кладбища»

22.50 «Смотреть всем!»

16+ 01.30 «Анекдот Шоу» 16+

02.00 Т/с «Спартак: Война

проклятых»

Пятница, 9 августа

06.00, 04.45 «Территория

заблуждений» 16+ 07.00, 10.00

«Документальный проект» 16+

08.00 «С бодрым утром!» 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»

16+ 13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа

112» 16+ 14.00 «Загадки человечества»

16+ 15.00 «Засекреченные

списки» 16+ 18.00

«Тайны Чапман» 16+ 19.00,

04.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00, 22.00 Документальный

спецпроект. 16+

00.00 Х/ф «Готика» 02.00 Т/с

«Спартак: Война проклятых»

Суббота, 10 августа

06.00, 17.20, 03.20 «Территория

заблуждений» 16+ 07.50

Х/ф «Последний киногерой»

10.15 «Минтранс» 16+ 11.15

«Самая полезная программа»

16+ 12.15 «Военная тайна» 16+

19.20 Документальный спецпроект.

16+ 21.30 Х/ф «Люси»

23.15 Х/ф «Я – четвертый»

01.20 Х/ф «Стелс»

Воскресенье, 11 августа

06.00, 05.40 «Территория

заблуждений» 16+ 06.30, 17.00

Т/с «Игра престолов» 01.30

«Военная тайна» 16+

Понедельник, 5 августа

08.05 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Казахстана. Мужчины

10.00, 13.00, 17.00 НОВОСТИ 10.05 «Дәстүрлі жарыс жалғасын

тапты». Арнайы репортаж 10.20 «Футбол тарихынан сыр шертетін

күн». Күнтізбе 10.25 «МОЯ ВЫСОТА». Асия Турсунова 10.45, 14.30,

22.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 10.55 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Казахстана.

Женщины 13.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Геннадий

ГОЛОВКИН (Казахстан) – Стив РОЛЛС (Канада), Али АХМЕДОВ

(Казахстан) – Маркус МакДэниел (США) 14.40 «ЖЕКЕ БАПКЕР».

Айзада Мүптілда 14.55 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Казахстана.

Женщины 17.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «БАРЫС» (Астана) – «ЙО-

КЕРИТ» (Хельсинки) 19.35 «SPORT.KZ». Ақпараттық сараптамалық

бағдарлама 19.55 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

20.00 ФУТБОЛ. Второй квалификационный раунд ЛЕ УЕФА. Ответный

матч. «АСТАНА» (Казахстан) – «САНТА КОЛОМА» (Андорра) 22.10

«QAZSPORT» қонағы». Тастанбек Есентаев 22.30 ХОККЕЙ. КХЛ.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (Уфа) – «БАРЫС» (Астана) 01.00 «SPORT.KZ».

Ақпараттық сараптамалық бағдарлама

Вторник, 6 августа

08.05 «SPORT.KZ». Ақпараттық сараптамалық бағдарлама 08.25

ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. «БАРЫС» (Астана) – «ТОРПЕДО» (Нижний

Новгород) 10.40 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

10.45, 14.40, 19.35, 21.55, 01.15 ЖАҢАЛЫҚТАР 10.55 ТЯЖЕЛАЯ

АТЛЕТИКА. Чемпионат Казахстана. Мужчины 13.05, 17.00 НОВО-

СТИ 13.15 «КӨКПАР». Ұлттық ойын 13.55 «QAZSPORT» қонағы».

Тастанбек Есентаев 14.20 «Молодчики» 02.0. Возвращение в элиту».

Специальный репортаж 14.55 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат

Казахстана. Женщины 17.10 ДЗЮДО. Этап Мирового Гран-При. Будапешт

(Венгрия). 1 день 19.45 ФУТБОЛ. Второй квалификационный

раунд ЛЕ УЕФА. Ответный матч. «КАЙРАТ» (Казахстан) – «ХАПОЭЛЬ

БЕЭР-ШЕВА» (Израиль) 21.50 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн».

Күнтізбе 22.05 ММА. M-1 Challenge 103. Шэньчжэнь (Китай)

Среда, 7 августа

08.05 ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. «БАРЫС» (Астана) – «ТОРПЕДО»

(Нижний Новгород) 10.15, 13.00, 18.50, 22.05 НОВОСТИ 10.20 «ӨЗ

БИІГІМ». Айбек Есқараев 10.40 «Футбол тарихынан сыр шертетін

күн». Күнтізбе 10.45, 14.10 ЖАҢАЛЫҚТАР 10.55 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕ-

ТИКА. Чемпионат Казахстана. Мужчины (-81 кг). Прямой эфир 13.10

«ЖЕКЕ БАПКЕР». Меруерт Рыспек 13.30 «КӨКПАР». Ұлттық ойын

14.20 «БОЛЬШАЯ ХОККЕЙНАЯ СТУДИЯ» 14.50 ХОККЕЙ. Кубок Президента

– 2019. «НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск) – «АВТОМОБИЛИСТ»

(Екатеринбург). 17.35 «Шоқырдың төл шәкірті». Д/ф 18.05 «Дәстүрлі

жарыс жалғасын тапты». Арнайы репортаж 18.20 «СПОРТ ТАРЛАН-

ДАРЫ». Д/ф 19.00 ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019. Выездная

студия. Прямой эфир 19.20 ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019.

«БАРЫС» (Нур-Султан) – «АК БАРС» (Казань). 22.15 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 22.20 «QAZSPORT» қонағы».

Асқар Салықбаев, Жанқош Тұраров 22.40 MTK Global. Вечер профессионального

бокса. Жанкош ТУРАРОВ (Казахстан) – Мауро Максимиляно

ГОДОЙ (Аргентина), Нордин ОУБАЛИ (Франция) – Артур

ВИЛЬЯНУЭВА (Филиппины)

Четверг, 8 августа

08.05 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Казахстана. Женщины

10.10, 13.00, 22.40 НОВОСТИ 10.20 «QAZSPORT» қонағы». Асқар

Салықбаев, Жанқош Тұраров 10.40 «Футбол тарихынан сыр шертетін

күн». Күнтізбе 10.45, 14.40, 22.00, 01.10 ЖАҢАЛЫҚТАР 10.55 ТЯЖЕ-

ЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Казахстана. Мужчины 13.10 «СПОРТ

ТАРЛАНДАРЫ». Д/ф 13.40 І АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫ. КӨКПАР. Финал

14.50 ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019. «АК БАРС» (Казань) –

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (Уфа). 17.35 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат

Казахстана. Мужчины 19.30 ФУТБОЛ. Превью к матчу. Прямой эфир

19.50 ФУТБОЛ. Третий квалификационный раунд ЛЕ УЕФА. «АСТА-

НА» (Казахстан). 22.10 «СПОРТ ТАРЛАНДАРЫ». Д/ф 22.50 ХОККЕЙ.

Кубок Президента – 2019. «БАРЫС» (Нур-Султан) – «НЕФТЕХИМИК»

(Нижнекамск) 01.20 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

Пятница, 9 августа

08.05 ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019. «БАРЫС» (Нур-

Султан) – «НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск) 10.15, 17.35, 22.05

НОВОСТИ 10.25 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

10.30 «ЖЕКЕ БАПКЕР». Фариза Алдоңғарова 10.45, 19.10, 00.10

ЖАҢАЛЫҚТАР 10.55 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Казахстана.

Мужчины 13.00 ФУТБОЛ. Третий квалификационный раунд ЛЕ УЕФА.

«АСТАНА» (Казахстан) 14.50 ОККЕЙ. Кубок Президента – 2019. «АК

БАРС» (Казань) – «НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск) 17.45 «СПОРТ ТАР-

ЛАНДАРЫ». Д/ф 18.15 «Летняя Универсиада-2019: Жаркие медали

Неаполя». Специальный репортаж 18.35 «ЖЕКЕ БАПКЕР». Фариза

Алдоңғарова 18.55 «Говорящие с ветром». Специальный репортаж

19.20 ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

(Уфа) – «АВТОМОБИЛИСТ» (Екатеринбург) 22.15 ФУТБОЛ. Второй

квалификационный раунд ЛЕ УЕФА. Ответный матч. «ОРДАБАСЫ»

(Казахстан) – «МЛАДА БОЛЕСЛАВ» (Чехия) 00.05 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 00.20 «QAZSPORT» қонағы». Асқар

Салықбаев, Жанқош Тұраров

Суббота, 10 августа

08.05 ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

(Уфа) – «АВТОМОБИЛИСТ» (Екатеринбург) 10.15, 16.20, 19.35 НОВО-

СТИ 10.25 «ӨЗ БИІГІМ». Қайрат Сарқұлов 10.40 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 10.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат

Казахстана. Мужчины 12.40, 15.35, 22.05, 00.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12.50

ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019. «НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск) –

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (Уфа). Прямой эфир (в перерыве – НОВОСТИ)

15.45 «QAZSPORT» қонағы». Асқар Салықбаев, Жанқош Тұраров

16.05 «ХХ Международный турнир среди молодежи: Сохраняя

традиции. Специальный репортаж 16.30 ХОККЕЙ. Кубок Президента

– 2019. Выездная студия. Прямой эфир 16.50 ХОККЕЙ. Кубок

Президента – 2019. «АВТОМОБИЛИСТ» (Екатеринбург) – «БАРЫС»

(Нур-Султан) 19.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Казахстана.

Мужчины 21.45 «ЖЕКЕ БАПКЕР». Фариза Алдоңғарова 22.15 «Футбол

тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 22.20 ФУТБОЛ. Третий

квалификационный раунд ЛЕ УЕФА. «АСТАНА» (Казахстан) 00.40

«Теңізден талай медаль теріп алдық». Арнайы репортаж 00.55 ФУТ-

БОЛ. Первый квалификационный раунд ЛЕ УЕФА. Ответный матч.

«ТОБОЛ» (Казахстан) – «ЖЕНЕСС» (Люксембург)

Воскресенье, 11 августа

08.05 ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019. «АВТОМОБИЛИСТ»

(Екатеринбург) – «БАРЫС» (Нур-Султан) 10.15, 16.20, 19.35 НО-

ВОСТИ 10.25 «МОЯ ВЫСОТА». Александр Рябов 10.40 «Футбол

тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 10.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.

Чемпионат Казахстана. Мужчины (-109, +109 кг) 12.40, 15.35, 22.20,

00.45 ЖАҢАЛЫҚТАР 12.50 ХОККЕЙ. Кубок Президента – 2019.

«АВТОМОБИЛИСТ» (Екатеринбург) – «АК БАРС» (Казань) 15.45

«QAZSPORT» қонағы». Тастанбек Есентаев 16.05 «Говорящие с

ветром». Специальный репортаж 16.30 ХОККЕЙ. Кубок Президента

– 2019. Выездная студия. Прямой эфир 16.50 ХОККЕЙ. Кубок

Президента – 2019. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (Уфа) – «БАРЫС» (Нур-

Султан) 19.45 ФУТБОЛ. Суперкубок УЕФА. «РЕАЛ» (Мадрид, Испания)

– «АТЛЕТИКО» (Мадрид, Испания) 22.30 «Футбол тарихынан сыр

шертетін күн». Күнтізбе 22.35 ФУТБОЛ. Третий квалификационный

раунд ЛЕ УЕФА. «АСТАНА»


14 Звезда Прииртышья 1 августа 2019 года http://irstar.kz

ЗАПИСКИ

РЕДАКТОРА

2002 год

Февраль

До чего же испаскудилась бывшая

«Комсомольская правда»! Уже не раз

давал себе зарок – не читай её больше.

Но тянет: вдруг появится «нечто

человеческое»? Увы… Даже наша

казахстанская вкладка соревнуется

в разного рода пошлятине с породившей

её «большой «Комсомолкой»…

На этот раз целую страницу посвятили

«проблеме» открытия в

Талды-Кургане легального публичного

дома. Проблемы на самом деле

не существует, это местная газета

дала «размышлизм» на тему – почему

бы такой дом не открыть. И

горожане якобы возбудились: нет, не

проститутки, конечно, хотя в городе

есть и они, а разного рода безработные,

желающие получить в новом

«заведении» хоть какое-то занятие

– охранника, технички, повара (?)

и т.д. Выступивший в другой газете

православный священник пытался

урезонить «публику», а газете-инициатору

только скандала и надо.

Вот уже и народные избранникидепутаты

включились в полемику:

женщины, само собой, против, а

некоторые мужчины – за.

И вот, наконец, гвоздь сезона – в

редакции газеты появилась женщина,

заявившая о том, что согласна

возглавить новое непростое дело.

И большая часть публикации «КП-

Казахстан» посвящена именно ей

(непонятно, правда, сама ли автор с

ней беседовала или «передрала» эту

беседу из талды-курганской газеты).

Потенциальный директор не скрывает

фамилии, ей 49 лет, она замужем,

старшей дочери 27 лет, сыну

– 22, младшей дочери – 6 лет. Энергична

и вменяема, хотя непонятно

опять же – чем занимается, потому

что фраза «является председателем

квартального комитета» ничего не

объясняет, зато идею, рождённую

газетой, восприняла всерьёз и сразу:

«Я убеждена, что древнейшая из

всех профессий должна наконец-то

стать легальной… И если подойти к

этому делу серьёзно, без ханжества,

то оно принесёт пользу всему обществу.

Посмотрите, сколько положительных

примеров на Западе…».

Далее следует такое: «Если моя

взрослая дочь убедит меня на семейном

совете в том, что эта работа

(проститутки – Ю.П.) ей необходима,

приведя достойные аргументы, то

я соглашусь с её выбором. Я очень

ценю мнение своих детей. Ведь каждый

из них – личность…». И потом,

будто спохватившись: «Да что же

это я такое несу!» – оговаривается:

«Но думаю, что такого не случится.

У моей дочери прекрасное образование.

Если она и придёт работать

в публичный дом, то, скорее всего,

юристом…».

Да уж, мама с дочкой там наработают,

судя по дальнейшим планам

соискательницы должности: «Нам

нужны будут хорошие экономисты,

юристы, врачи, психологи, педагоги,

массажисты… Мы и обучать девушек

будем – культуре, хорошим манерам,

правилам личной гигиены… Да мало

ли чему ещё…». Что же касается

возрастного ценза «основного контингента»,

то и здесь потенциальная

директриса проявляет новаторский

подход: «Нижний – шестнадцать

или восемнадцать лет… А вот верхний…

Лично я буду рассматривать

предложения от женщин и пятидесятилетних,

и шестидесятилетних.

Женщина и в этом возрасте бывает

великолепной, прекрасной и может

столько дать мужчине!». Надо полагать,

она в этом смысле прежде

всего себя имеет в виду…

* * *

Н.А. Назарбаев призвал новое

правительство страны стать правительством

здравого смысла: перестать

плодить новые программы,

проревизировать те, что есть, быть

не реформаторами, а хорошими

управленцами.

Президент в жёсткой форме предложил

чиновникам как можно быстрее

перевезти свои семьи в Астану

и перестать без конца путешествовать

в Алматы и обратно.

* * *

Есть реальные перспективы наладить

на нашем химзаводе хлорнощелочное

производство и выпускать

ежегодно 17-18 тысяч тонн хлора

и 20 тысяч тонн каустика. Об этом

говорил побывавший в Павлодаре

глава Банка развития республики

С. Мынбаев. Главное – сохранена

производственная база, есть вся

инфраструктура. Деньги понадобятся

лишь на приобретение и монтаж

специализированного оборудования

и на запуск производства. Но деньги

нужны немалые – 14 миллионов

долларов.

Чтобы взять кредит такого размера,

нужна так называемая залоговая

база. Она также отчасти

есть – свыше сотни высокоценных

специализированных железнодорожных

цистерн (их завод пока сдаёт в

аренду другим предприятиям) плюс

уникальное оборудование, которое

не потребуется для нового производства,

но которое можно будет продать,

плюс тысячи тонн дефицитного

металлолома…

Сумма же в 14 миллионов, по мнению

С. Мынбаева, вполне подъёмна

и для ряда отечественных банков.

А то, что производство будет прибыльным

и потянет за собой сопутствующие

производства, сомнений

не вызывает…

Дело за малым – найти реального

кредитора…

* * *

В Аксу стали традиционными

сельскохозяйственные ярмарки,

на которых мясо, молочная продукция,

овощи и картошка местного

производства продаются по ценам

гораздо ниже сложившихся на

местных базарах и в магазинах.

Например, куриное мясо местной

птицефабрики (четырёх видов)

продаётся по 170 тенге (на базаре

210-220), десяток яиц – по 65 тенге

(на базаре – 95) и т.д.

Проводятся такие ярмарки и в Павлодаре,

но тут всё сложнее, потому

что продукцию приходится везти

издалека, и часто такая торговля

по сниженным ценам накладна для

сельчан.

* * *

На заседании областного акимата

обсуждались итоги прошлого года.

Объём промышленного производства

вырос на 12, а сельскохозяйственного

– на 38 процентов. При

этом в республике промышленность

выросла на 13,5 процента.

А у нас, кстати, основной прирост

– 90 процентов – дали всего четыре

предприятия: алюминиевый и ферросплавный

заводы, Аксуская ТЭС

и нефтехимзавод. Тут есть над чем

подумать властям.

Что же касается сельского хозяйства,

то основной прирост получен

благодаря приличному урожаю.

Среднемесячная зарплата в области

в прошлом году составила 17,8

тысячи тенге (плюс 17 процентов к

предыдущему году).

* * *

Прочитал в сегодняшнем «Горячем

телетайпе»: в мире существует

6700 языков, и половине их, по прогнозу

ЮНЕСКО, грозит полное исчезновение.

Что-то пытается делать

эта авторитетная организация, но в

условиях набирающей обороты глобализации

процесс умирания языков

неостановим.

Юрий ПОМИНОВ.

(Продолжение следует).

ИРТЫШ ПРИДЁТ В АСТАНУ

Скоро иртышская вода придёт и в нашу новую столицу.

Она начнёт свой путь от 17-й насосной станции канала

«Иртыш – Караганда». Это «ветка» длиной 21 километр

затем сольётся с водами Ишима, притока Иртыша, и

они вместе потекут в Вячеславское водохранилище,

пополняя его ежегодно на 70 миллионов кубометров. И

столица не будет испытывать водного голода.

10 июня 2000 года.

ПРОДУКЦИЯ «РУБИКОМА»

Павлодарская фирма «Рубиком», начинавшая со

столовой, выкупленной у Заиртышского ремзавода, и

небольшого колбасного цеха, сделала ставку на давно

апробированные западные технологии. Выпускает

теперь до сорока наименований мясной и молочной

продукции и распространяет через собственную торговую

сеть.

Последняя изюминка – продукты в вакуумной упаковке,

в том числе малыми порциями.

20 июня 2000 года.

«ИРТЫШСКОМУ

МЕРИДИАНУ» – БЫТЬ!

Возрождается межрегиональный слёт «Иртышский

меридиан», у истоков которого стояла когда-то «Звезда

Прииртышья». Многие годы его проводили «ЗП» и

фирма «Павлодартурист», вкладывая и собственные

деньги. Но потом это стало нам не по силам.

И вот теперь областной акимат взял финансирование

слёта на себя. Очередной, одиннадцатый «Иртышский

меридиан» пройдёт по традиции на Джасыбае.

22 июня 2000 года.

В ЗАЩИТУ ФАУНЫ БАЯНАУЛА

Оскудела в последние годы баянаульская фауна.

После строительства канала «Иртыш – Караганда» не

стало здесь мигрировавших каждый год десятков тысяч

сайгаков – канал перекрыл пути их миграции. К тому же

моторизованные браконьеры истребляют их ежегодно

по другую сторону канала.

На грани вымирания экзотические баянаульские

архары. Никто не знает точно – сколько их здесь

осталось.

Могут исчезнуть с лица земли знаменитые здешние

сурки-байбаки. По учёту 1992 года их было 78 тысяч,

через два года осталось 32 тысячи, а ещё два года

спустя – всего 12 тысяч. Истребляли их большей частью

местные жители, меняя ходовой товар – шкурки

сурков – на деньги, сахар, водку.

Почти нет барсуков, косуль, рысей, тетеревов, глухарей

и других редких животных и птиц.

Баянаульские акскалы предлагают запретить все

виды охоты в Баянауле минимум на десять лет

23 июня 2000 года.

ДВА УРОЖАЯ КАРТОШКИ

Заядлый дачник и активный автор «ЗП» Л.Л. Хмельницкий

уже не один год выращивает у себя на даче по

два урожая картошки. Первую, скороспелую, садит 16-

20 апреля, копает во второй половине июля, подсаживая

в освободившиеся лунки новую картошку, которую

копает уже в конце сентября-начале октября.

Ещё у него есть на даче уголок леса, им самим созданный,

где он выращивает настоящие лесные грибы.

24 июня 2000 года.

СТРОИТСЯ МЕЧЕТЬ

В Павлодаре быстро строится в центре города

главная мечеть. Спонсируют строительство крупные

предприятия города и, в частном порядке, павлодарцы.

Строители тоже свои, павлодарские.

Консультируют строительство представители религиозного

фонда Саудовской Аравии, который, предположительно,

выделяет на завершение строительства

от 500 тысяч до миллиона долларов.

25 июня 2000 года.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ –

СЕРГЕЮ ГОРБУНОВУ

Собственный корреспондент «Казахстанской правды»

Сергей Горбунов – выходец из «Звезды Прииртышья»

– отмечен президентским грантом за публикации

по реформированию ЭТЭК – Экибастузского топливноэнергетического

комплекса.

30 июня 2000 года.

ВОРУЮТ СЫРУЮ НЕФТЬ

Новый вид криминального бизнеса пытаются пресечь

павлодарские полицейские. Сразу несколько моторизованных

преступных групп промышляют добычей нефти

из магистрального нефтепровода Павлодар – Шымкент.

Схема «добычи» проста: они откапывают трубу, лежащую

на глубине полутора метров, просверливают в

ней отверстие и с помощью нехитрых приспособлений

наполняют нефтью ёмкости. Затем продают по цене

одиннадцать тенге за литр.

Уже задержана группа злоумышленников на КамАЗе

с десятью тоннами сырой нефти.

11 июля 2000 года.

ИТОГИ РАБОТЫ НЕ РАДУЮТ

По данным статистики, в 1999 году произведено продукции

лишь 92 процента к уровню предыдущего года.

Сокращено производство основных продуктов питания.

Вместе с тем выросли объёмы производства в металлургии

и металлообработке, производство мебели,

водки и спирта, пива.

Область даёт 8,5 процента всего объёма промышленной

продукции в Казахстане и занимает по этому

показателю четвёртое место после Карагандинской,

Атырауской и Восточно-Казахстанской областей.

22 июля 2000 года.

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК КУМЫСА

Впервые в истории Павлодара прошёл праздник

кумыса. Он проходил в парке, при большом стечении

народа. Кумысом угощали всех желающих, рассказывали

о его целебных свойствах.

25 июля 2000 года.

РАСТЁМ!

По итогам первого полугодия объём промышленной

продукции в области вырос в сравнении с первым полугодием

предыдущего года на 18 процентов. Наибольший

прирост достигнут в горнодобывающей отрасли, энергетике,

угольной промышленности. На четверть выросло

производство ферросплавов.

На 16 процентов выросла средняя зарплата.

Инфляция составила чуть больше четырёх процентов.

30 июля 2000 года.

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ

НАХОДКИ

Экспедиция археолога В.К. Мерца обнаружила нынешним

летом на раскопках древнего поселения «Шидерты-3»

древний культурный слой, возраст которого

достигает 12 тысяч лет. Это – каменный век.

Найдены заготовки (сколы от камней) для наконечников

стрел, каменных топоров. Уникальная находка –

орудие для охоты на животных – нечто напоминающее

каменную гантель размером с пол-ладони взрослого

человека. К ней привязывали что-то вроде верёвки и

бросали в ноги бегущему зверю. При удачном броске

жертва запутывалась, и древние охотники добивали её

подручными средствами.

5 августа 2000 года.

СКОЛЬКО У НАС ЛЕСОВ

Павлодарская область располагает лесами на

площади около 252 тысяч гектаров. Это кроме лесов

Баянаульского национального природного парка.

Хвойные леса занимают 155 тысяч гектаров, берёзово-осиновые

колки – около 35 тысяч гектаров,

тополёво-осиновые – около 21 тысячи. Ещё свыше 40

тысяч гектаров занимают деревья и кустарники других

пород – в большинстве своём в пойме Иртыша.

10 августа 2000 года.

ЛИДИРУЮТ ЖУРНАЛИСТЫ?

По итогам тестирования в Павлодарском госуниверситете

самый высокий проходной балл для обучения

по государственным грантам сложился у журналистов

(от 114 до 136).

Для сравнения: у юристов – 93 балла. Почти утратили

популярность такие специальности, как товароведение,

государственное и муниципальное управление. Попрежнему

востребованы энергетика, машиностроение,

языки и литература – русский и казахский, иностранные

языки, история, география, биология и химия.

17 августа 2000 года.

БУДЕТ ТЕХНОПОЛИС?

Родилась новая идея – создать на базе АО «Казахстантрактор»

(так теперь именуют Павлодарский тракторный

завод) республиканский машиностроительный

технополис, который должен состоять из малых и средних

технологически гибких предприятий, оснащённых

современной техникой и способных быстро переналаживать

производство с учётом требований рынка.

На первом этапе (2001-2005 годы) предприятия

технополиса должны наладить выпуск различных

сельхозмашин (в том числе до 1500 тракторов Т-95),

плюс колёсных тракторов (до тысячи в год), плюс трансмиссии

к тракторам (3500), зерноуборочных комбайнов

(до тысячи в год), плюс навесных орудий.

8 августа 2000 года.

Комментарий

Время интересное, противоречивое, наполненное

самыми разными событиями. Иртышская вода придёт

в нашу новую столицу, набирает обороты фирма «Рубиком»,

быстро строится новая мечеть в Павлодаре, возрождается

туристический слёт «Иртышский меридиан»,

идею которого изначально продвигал журналист «ЗП»

Владимир Бугаев.

Первый праздник кумыса…

Ещё одна попытка спасти Павлодарский тракторный

завод через создание технополиса, приспособленного

к потребностям рынка. Попытка, к сожалению, неудачная…

Значительный рост производства в промышленности

в первом полугодии 2000 года в сравнении с падением

производства в году предыдущем.

Ещё немало трудностей в экономике, ещё невысок

уровень жизни в республике. Но всё же эти проблемы

несопоставимы с проблемами середины 90-х годов,

когда казалось, что из них не выбраться. Страна, а с ней

и область, всё увереннее начинают движение вперёд.

Юрий ПОМИНОВ.


Общество 15

http://irstar.kz 1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

Я впервые встретил его зимой

1969 года, в то время мы жили

в селе Тельманова, во втором

отделении бывшего совхоза «Память

Кирова», куда наша семья

переехала накануне из соседней

Омской области. Услышав от людей

о нашем приезде, он приехал,

как он сам объяснил, выразить

соболезнование по поводу смерти

нашего отца.

По казахской традиции он сделал

бата, чтобы позже прочитали

молитву в память отца. Мать приветствовала

Николая тепло и радостно.

Пригласила вечером уважаемых

аксакалов села и своего

племянника – дядю Шаймардана,

который тоже обрадовался гостю.

Оказалось, что дядя Коля, как я

его стал называть, почти со всеми

знаком, некоторых даже знал с

детства. Поэтому за дастарханом

состоялся долгий душевный разговор,

затянувшийся до глубокой

ночи. Говорил больше дядя Коля:

рассказывал о прошлом, о людях,

о войне. И тут нельзя было не заметить,

насколько эрудированным

человеком он оказался. Ясный ум,

широкий кругозор, обоснованное

собственное мнение. К тому же в

совершенстве знал казахский язык,

множество казахских пословиц и

поговорок, которыми пользовался

умело и к месту. Вдобавок у него

был острый язык, никогда не лез

за словом в карман.

На другой день дядя Шаймардан

пригласил нашего гостя к себе, а я

его сопровождал. Воспоминания

о былом продолжились… Три дня

гостил у нас дядя Коля, а потом

засобирался домой, я отвез его на

станцию Валиханово, к рейсовому

автобусу. По дороге разговорились.

Он рассказал, что на войну

уходил вместе с единственным

сыном Василием, который попал

под Сталинград и пропал там без

вести. А ему посчастливилось

вернуться с войны живым. Его

супруга Фрося, как он её называл,

до сих пор ждет сына, надеется,

что он жив и когда-нибудь вернётся

домой.

– А я не жду, – понуро сказал

дядя Коля. – Не жду, потому что

своими глазами видел ту мясорубку

под Сталинградом. Но ей ничего

не говорю, потому что она живёт

своим ожиданием.

Перед тем как сесть в автобус,

дядя Коля попросил меня заезжать

к нему, если окажусь поблизости,

сообщать о здоровье матери, не

забывать его семью. И я, конечно,

пообещал.

Уже дома поинтересовался у

дядьки Шаймардана, почему гостя

все называли Сағал-Колькой» и

Шаймардан поведал историю этого

интереснейшего человека.

…Когда-то, ещё до революции

1917 года, в Башмачном жил один

довольно богатый помещик, в

работниках у него был молодой

казах Сарсен из племени сағал –

ответвление рода кыпшак. За

добросовестность и умение работать

помещик повысил Сарсена

до управляющего хозяйством, доверив

ему управление поместьем.

Шли годы, хозяин неожиданно

заболел и умер, детей после себя

не оставил. А хозяйка спустя какоето

время после похорон мужа прямо

предложила Сарсену жениться

на ней и управлять хозяйством уже

на полных правах.

Сарсен, немного растерявшись

Судьбы людские

Сағал-Колька

Так когда-то в глаза и за глаза звали этого человека казахи не только села

Башмачное Железинского района, но и казахи из ближайших сел и аулов по

обеим сторонам Иртыша. В действительности это был Николай Васильевич

Семёнов, коренной житель Башмачного, первый председатель организованного

здесь в начале 30-х годов колхоза, участник Отечественной войны.

от столь откровенного предложения,

отпросился сначала съездить

к родственникам в аул и попросить

их согласия на этот брак. И это

можно было понять: в то время

мусульманину жениться на христианке

категорически не запрещалось,

но, во всяком случае, и

не одобрялось.

Сарсену пришлось объяснять

родственникам, что ему уже 40

лет, его сверстники внуков имеют,

а у него даже семьи нет. Поэтому

он просит помочь ему жениться,

а это означало, что родственники

должны были собрать средства

для уплаты калыма за невесту. А

родственники были не очень богаты,

поэтому, опустив глаза, молчали.

Немного подождав, Сарсен

сказал: «Хорошо, я женюсь сам,

но вы меня потом не осуждайте и

не упрекайте».

Евдокии дома сказал, что разрешение

на брак получил. А Евдокия

неожиданно выдвинула новое

условие. Сказала, что в его отсутствие

ходила к батюшке в церковь

и советовалась с ним по поводу

венчания. Жить без венчания тогда

считалось прелюбодеянием,

грехом, в такие семьи никто не

заходил. Священник пообещал обвенчать

пару только в том случае,

если Сарсен примет христианство.

Немного подумав, Сарсен согласился,

а Евдокия начала знакомить

его с ритуалом крещения. Один из

элементов этого ритуала – купание

в купели с освящённой водой. Надо

трижды окунуться в купель с головой

и каждый раз произнести при

этом слова: «Христос воскресе!»

Сарсену было непонятно слово

«воскресе», и будущая супруга

пояснила, что это возвращение к

жизни после смерти. Заучил это

слово, и пара начала готовиться

к женитьбе.

Жители Башмачного с интересом

ждали свадьбы и венчания, их

ожидало невероятное событие –

мусульманин добровольно принимал

православие. Если русские

к этому отнеслись с пониманием,

то казахи явно осуждали этот поступок.

Настал день венчания. На него

пришли не только башмачинцы,

но и жители из соседних сел и

аулов. Поэтому когда молодожёны

на роскошной повозке подъехали

к церкви, свободного места ни в

храме, ни в его дворе не было.

Пара по живому коридору вошла в

церковь. В центре храма стояла купель

– большая деревянная бочка,

наполненная освящённой водой.

И вот, наконец, момент купания.

Двое дюжих парней приподняли

Сарсена и резко опустили в бочку

с водой. Вода обожгла холодом,

и от неожиданности позабыв все

наставления, Сарсен вынырнул из

купели с громким криком: «Аллаа-а!».

Священник замахал руками

и сказал, что такое погружение не

может быть воспринято. После

уговоров он разрешил сделать

вторую попытку, она закончилась

так же, как и первая. Тогда Евдокия

подошла к Сарсену и попросила

его сосредоточиться, не позорить

её в глазах сельчан.

В третий раз окунают мужчину,

и он выныривает с возгласами:

«Христос ожил! Христос ожил!»

Священник великодушно простил

некоторую речевую погрешность и

продолжил обряд. Так Сарсен стал

в христианстве Семёном, и все

его дети в браке носили фамилию

Семёновых. А Сағал-Колька, он

же Николай Васильевич Семёнов,

стал правнуком этого самого Сарсена-Семёна.

Вот такие корни у

этого человека. Приставку Сағал

к имени ему дали люди, чтобы

отличать его от других Николаев.

Я несколько раз заезжал к дяде

Коле. Особенно запомнился первый

визит: когда открыл калитку,

увидел во дворе женщину, обернувшуюся

на скрип калитки, окинувшую

меня глазами, как-то поособенному

блестевшими. Взгляд

быстро потух. Я представился,

и она засуетилась, пригласила в

дом, угостила чаем. Дяди Коли

дома не было, ушёл куда-то по

делам. А я вспомнил его рассказ о

том, что супруга до сих пор ждёт не

вернувшегося с войны сына. Потому,

наверное, и всматривается так

пристально в каждого вошедшего.

Позднее бывал у них ещё несколько

раз, в последний мой

приезд тётя Фрося уже еле-еле

передвигалась. В тот момент я ещё

не знал, что вижу их в последний

раз. Уже от людей узнал, что вскоре

тётя Фрося умерла, а вслед за

ней ушёл из жизни и дядя Коля. А

сейчас, когда удаётся бывать в тех

краях, проезжая мимо Башмачного,

всегда оглядываюсь на село и

вспоминаю дядю Колю…

Сапар ШАБАНБАЕВ.

Память

Вот моя деревня…

Среди березовых колков, в нескольких десятках

километров от просторов России, есть маленькая

деревня-аул под загадочным названием Жолтаптык

(«Дорогу нашли»).

В эту деревню отправили в послевоенные

годы работать лесником

моего отца. Прибыли мы сюда,

когда я была маленькой. Проживало

здесь довольно разнокалиберное

население, с нами было всего

две семьи казахов. Хорошо помню

соседей – деда Андрея, его брата

Никиту с семьями. Оба деда имели

огромные, как лопата, бороды – их

шутя называли Маркс и Энгельс.

Стала родной нам семья тёти Тани

Чумаковой, проживающей со своей

старенькой матерью и маленькой

дочерью Зиной. С детьми Адамовичей

– Ниной, Федкевичей – Зоей,

Бессараб – Катей прошло моё незабываемое

детство – игры дотемна

в мяч, в «войнушку», налёты попластунски

в огороды на паслён. До

сих пор вкус паслёна не сравнить

ни с какой другой ягодой.

Жила в деревеньке и замкнутая

семья Гентнер Штефана с женой

Амалией, дочерьми Эльзой, Эрной,

Зельмой и единственным сыночком

Эрнстом (сейчас дочери и сын

проживают в Германии). Как они

попали в эти края, мы в то время не

понимали, да и не думали об этом,

просто дружили с детьми, учились

их языку.

Была в деревне улица, на которой

жили еще одни прибывшие

откуда-то семьи, взрослые говорили,

что они с Кавказа. Взрослые

не особо роднились с односельчанами,

держались особняком, почти

не говорили на русском языке,

но беспрекословно слушались

своих бородатых дедов. А дети

есть дети, они учились с нами,

прибегали играть, но отличались

тем, что слово старших было для

них всегда законом. В моей памяти

остались мои одноклассники

Хамурза, Руслан и очень-очень

вкусная пахлава, которой угощала

нас мама Хамурзы. Проучились они

с нами в начальных классах, и вот

настал день, когда им разрешили

выехать на Кавказ. Целая улица

опустела, она до сих пор называется

«кавказской».

Пришло время освоения целины.

Мы, дети, не понимали, почему

столько людей, особенно молодых,

понаехало сюда. Родители мои, соседи

опекали их, угощали, жалея,

что они оказались вдали от своих

родных. Породнились с ними, а

многие так и остались здесь, создали

семьи. В памяти осталась

свадьба, которую сыграла вся деревня

– Мария Глушко с Украины

выходила замуж за местного парня.

Мы, дети, во все глаза смотрели,

впитывали старинный обряд.

Перед свадьбой Мария в красивом

венке с лентами обошла все

дома со своей подружкой. В руках

они держали узелки со всякой

снедью (булочками, кренделями,

пирожками…). Подойдя к хозяевам,

девушки кланялись в пояс,

угощали – это и было приглашение.

Особенно интересным был третий

день – роднились сваты: их запрягали

в телегу, катали гостей, затем

с каждого двора собирали птицу –

курочек, уток, гусей. Готовилась

традиционная лапша вскладчину.

С приездом целинников жизнь

в деревне закипела – остались в

памяти горы чистой пшеницы, на

току работа шла в три смены, даже

мы, дети, бегали разгружать зерно.

Урожай был неслыханным, зерно

не помещалось на территории тока,

его высыпали во дворах, прямо на

улице – люди и стар и млад как

могли помогали. Как раз тогда и

стали строить в трех километрах от

деревни железную дорогу, так появилась

станция Мынкуль («Тысяча

озёр»). Возникла необходимость

строить элеватор. Радовались и

мы, дети, так как появилась возможность

учиться дома. И вот

каждый день проходя пешком по

три километра туда и обратно, мы

продолжили учебу. Видимо, и учителя

были от Бога, и тяга к учению

была: учились мы охотно, не пропускали

занятий. Во всяком случае

знания по многим предметам мы

получили основательные. Никогда

не чувствовали себя чужими благодаря

учителям. Где-то они сейчас,

живы ли они, мои одноклассники

Галка Ротэрмель, Галка Друзь, Вовка

Середа и другие?

Класс у нас был, про такие и

говорят: «Один за всех и все за одного».

Успели мы закончить девять

классов здесь, и очень грустно, что

после сдачи станции элеватора с

других объектов почти все уехали.

Я, закончив школу, институт,

вышла замуж и уехала из родных

мест. Но до сих пор помню незабываемые

березовые колки, землянику,

костянику, своих стариковземляков,

друзей детства и, можно

сказать, вкус детства, который

остаётся на всю жизнь.

Бакытжамал ТОКТАУЛОВА.

Фото Владимира БУГАЕВА.


16 Звезда Прииртышья l 1 августа 2019 года http://irstar.kz

Äåòñêàÿ ñòðàíèöà

ÄÎÌΨÍÎÊ

СТРАНИЦУ ВЕДЁТ

Елена

ÂÛÏÓÑÊ ¹30(1032)

ИГНАТОВСКАЯ

E-mail: kuzya-pvl@mail.ru

Ïîçíàâàòåëüíîå

путешествие

Казахстан – настоящая сокровищница памятников древней

архитектуры и культуры. В этом на собственном опыте убедились

ребята из пришкольного лагеря «Куаныш» Павлодарской школы-

лицея №16, где была проведена игра-квест «Путешествие по

сакральным местам Павлодарской области».

В интеллектуальной экспедиции приняли

участие четыре команды неутомимых почемучек.

Ребятам предстояло пройти через

несколько станций, и на каждой из них они

совершали свои собственные небольшие

открытия, повсюду их ждали неожиданности

и сюрпризы: они рисовали на асфальте

животных нашего края, разгадывали

загадки и ребусы, отвечали на вопросы

познавательной викторины. А ещё юные

следопыты посетили палеонтологический

природный памятник «Гусиный перелёт»,

который считается самым крупным известным

захоронением неогеновых животных.

Интересно было посмотреть и на скульптуры

животных, останки которых были

найдены в этих местах во время раскопок.

Это было увлекательно, познавательно,

весело! Конечно же, прийти к финишу

оказалось не так просто, как хотелось, но

все справились. Счастливые победители

уносили домой грамоты и сладкие призы.

С. САГИТОВА, И. ЛЫСЕНКО,

учителя начальных классов,

школа-лицей №16, г. Павлодар.

Íåçàáûâàåìàÿ

ïîåçäêà

Последний школьный звонок дал старт летним каникулам.

Они подарили мне много свободного времени и

незабываемую поездку в Алматы.

Вместе с мамой и папой мы на самолёте вылетели из

Павлодара в Алматы. Это был мой первый полёт, но мне

было совсем не страшно, наоборот, очень интересно.

Чуть больше полутора часов в пути – и мы в аэропорту

Алматы.

Из аэропорта на такси добрались до мотеля. Папа с

мамой быстро оформили документы, и мы зашли в свой

уютный номер люкс. Нам предстояло тут прожить три дня.

Каждое утро нас ждал вкусный, сытный завтрак в ресторане,

а потом мы отправлялись знакомиться с городом.

Алматы – это удивительно тёплый, чистый, зелёный город.

Мы побывали у ручья, послушали шум воды, которая падала

с гор. А ещё с удовольствием прокатились по канатной

дороге. Под нами был город с разными высотными домами

и фонтанами. Побывали в развлекательном центре,

зоопарке. Всем нам очень понравились яблоневые сады,

пирамидальные тополя, ели, голубые ели – эти деревья

растут в Алматы, а в нашем селе в основном тополя и

клёны, берёзы. По елям возле отеля скакали две рыжие

белочки-красавицы.

А ещё мы в Алматы побывали на свадьбе. Мама,

поздравляя молодых, спела красивую песню. Мамино

выступление стало для меня большим сюрпризом, она

мне сказала, что и я могу хорошо научиться петь. Мне

понравилось выступление музыкантов: мужчина играл на

кобызе, а девушка на домбре. Их выступление я сняла на

телефон. На память.

Алматы – красивый современный город. Здесь много

памятников и фонтанов. Он очень уютный и зелёный. Спасибо

тебе, Алматы, за радость встречи с тобой! За тепло,

которое ты нам подарил! Я тут загадала свои заветные

желания в надежде, что они непременно исполнятся. До

новых встреч, Алматы!

Ясмин ЖУМАБАЙ, 4 класс,

Павловская СОШ, Успенский район.

Ëåãåíäà îá Èðòûøñêîé äåâå

Давным-давно на берегу прекрасной

реки Иртыш жила-была

маленькая девочка. Звали

её Ива. Длинные русые волосы, что

были всегда заплетены в одну толстую

косу, доставали ей до пят. У неё

были голубые, как ясное небо, глаза,

курносый носик и тоненькие губки,

которые очаровали бы любого. И

ещё был у неё один секрет. Когда Ива

вдруг начинала плакать, то плакала

она не слезами, а настоящим речным

жемчугом. Несмотря на эту её замечательную

особенность, родители

старались никогда её не расстраивать

и не ругать.

Шли годы. Наконец девушке исполнилось

восемнадцать лет. Однажды её

родители сообщили ей, что она должна

выйти замуж за хана соседнего племени.

Очень не хотелось Иве выходить замуж.

Как-то поздней ночью она тайно выбралась

из родительского дома и побежала

к любимой реке. Сев на берегу, обняла

колени руками и горько заплакала. Ближе

к рассвету к ней подошёл юноша.

– Из-за чего ты плачешь, милая? –

спросил он.

– Родители хотят выдать меня замуж

за жестокого и беспощадного

хана соседнего племени против моей

..

c=ле!е d%м%"е…*=

«Баба Яга и Ветер»

воли, – всхлипывая, ответила девушка.

– Хочешь, я тебе помогу? – сказал

юноша. – Но взамен ты тоже должна

кое-что сделать для меня.

– Как ты можешь мне помочь? – спросила

девушка. – Мне никак нельзя пойти

против воли родителей! – И она снова

горестно заплакала.

– Я помогу тебе спрятаться, но ты

должна будешь принести мне жемчужину.

Да не простую, а такую жемчужину,

которая сияет ярче звёзд, но легче, чем

соколиное перо, что таится в горах…

– Хорошо, я готова! – воскликнула

девушка. – Только помоги мне избежать

этой свадьбы!

– Опускайся в эту реку. Течение подхватит

тебя и унесёт на Алтай. Там, высоко

в горах, будет ждать тебя Повелитель

гор. У него и хранится эта жемчужина.

Ива опустилась в реку и почувствовала,

что течение и вправду уносит её

далеко-далеко… Алтай, или Алатау, как

говорят казахи, встретил её и теплом, и

прохладным ветерком. В поисках Повелителя

гор она стала взбираться на горы

и исцарапала себе все ноги. К вечеру

девушка дошла до той самой горы, где

стояла одинокая хижина Повелителя гор.

– Есть тут кто? – закричала девушка.

– Что тебе надобно, дитя? – спросил

Повелитель.

Яна ОВЧАР, 5 класс, Павловская СОШ, Успенский район, с. Дмитриевка.

– Прошу вас, одолжите мне свою

жемчужину! Меня хотят выдать замуж за

жестокого и беспощадного хана без моего

согласия, и только ваша жемчужина

спасёт меня!

В ответ был лишь смех.

– Ты думаешь, я отдам её тебе?

Девушка упала на колени, склонила

голову и горько-горько зарыдала. Не смог

повелитель равнодушно смотреть на это

и отдал ей жемчужину.

…Вернувшись в родные края, девушка

пришла к тому месту, где встретилась с

юношей, но его там уже не было. Поиски

так и не увенчались успехом. И

тогда Ива поняла, что это выходил к ней

сам богатырь-Иртыш… Опустила она в

воды Иртыша свою жемчужину да пошла

дальше. Дошла до родного племени,

села у родной реки и опять заплакала. И

плакала она так долго, пока не превратилась

в дерево, которое наклонило свои

ветви к реке, отчего было ощущение,

что дерево плачет, хотя так оно и было

на самом деле…

До сих пор стоит там это дерево, которое

называют теперь Плакучей Ивой.

Екатерина КОЖЕВНИКОВА, 5 класс,

школа-лицей №8

для одарённых детей,

г. Павлодар.

o!%K= Cе!=

Ìîè äîáðûå

ìûñëè

Дни порою для нас нелегки.

Если можешь помочь, помоги!

Даже если подмога мала,

Всё равно она людям нужна!

Не стремись сделать что-то глобально,

Сделай доброе хоть минимально!

Помоги своей маме по дому,

И всё станет совсем по-другому!

Если будем добро мы творить,

К нам вернётся оно, может быть!

Но не ждите награды взамен,

Ждите добрых, больших перемен!

В этой жизни добро – не пустяк,

Пусть вернётся добра бумеранг!

Лилия ШНАЙДЕР,

7 класс, школа-гимназия №7,

г. Экибастуз.

Ответы на задание предыдущего номера

КРОССВОРД «КОРЗИНКА ГРИБОВ»:

1. Маслёнок. 2. Сыроежка. 3. Груздь. 4.

Подосиновик. 5. Боровик. 6. Волнушка

(свинушка). 7. Рыжик. 8. Дождевик.


Личность

http://irstar.kz

1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

Ëèòåðàòóðà è êèíî

17

Ñåãîäíÿ ìû áåñåäóåì ñ íàøèì çåìëÿêîì – èçâåñòíûì ïîýòîì, ðåæèññ¸ðîì Êàíàòîì Îìàðîì.

– Канат, думаю, что нашим

читателям было бы интересно

узнать о том, когда вы

начали писать стихи? С чего

это началось?

– Никогда не писал стихи, я

не умею писать стихов. Считаю,

что человек, который

умеет это делать, это не тот,

к кому стоит прислушиваться

всерьёз. Даже прекрасный Ося

(Иосиф Бродский) говорил, что

он каждый раз находится в

панике, он не уверен, удастся

ли ему написать следующее

стихо творение. А почему?

Да потому, что он не умеет

писать стихов! Для меня, когда

я услышал эти слова, это

было настоящим откровением.

Подумал: о, да я же не один

такой, кто не умеет писать

стихов! А когда это накрывает,

это что-то вроде транса: ты

записываешь то, что приходит

даже не на ум, а куда-то в

межеумочное пространство.

Потом, когда всё это уже записано,

повалялось какое-то

время, ты берёшь этот текст

и пытаешься привести его в

порядок: вычистить какие-то

совсем уж беспомощные вещи,

убрать неуклюжую строку-другую,

поменять что-то местами

и, возможно, оставить от всего

записанного накануне лишь

две-три строки… Нет никакого

канона, за исключением того,

который в вас самих, и того,

который звучит над вашей

головой! Ежели вы пытаетесь

передать всё именно так, как

воспринимаете сами, то, безусловно,

никакая мировая литература,

которая создавалась

на протяжении всей известной

истории человечества, никоим

образом не будет соответствовать

тем безупречным

волновым конструкциям, которые

даже, может быть, и не

конструкции вовсе, я не знаю,

скорее, симфонии, звучащие

беспрестанно и о чём-то вам

говорят. Никакой литературный

канон никоим образом не

будет соответствовать вашему

собственному «ночному канону»!

Почему? Да потому, что

несовершенен человеческий

«слуховой аппарат». Поэтому

каждый раз это создается заново,

и никогда неизвестно,

что выйдет в конечном счёте.

И это ни в коем случае не писательство,

это лишь попытка

записать, передать звуками

той или иной речи, того или

иного языка какие-то понятия

о чём-то…

Что касается «потери речевой

невинности», то случилось

это, кажется, лет в пять. Родители

рассказывали, что когда

мы всем семейством ездили на

УАЗике из моего родного Краснокутска,

нынешнего Актогая,

в Павлодар, это чуть больше

ста километров, я всю дорогу,

держась за спинки передних

сидений, импровизировал

«Поэму о дедушке Ленине».

Почему об этом персонаже?

Да потому что повсеместная

коммунистическая пропаганда

воздействовала прежде всего

на детское сознание.

– Что сказали окружающие,

близкие, когда вы начали

писать?

– Отец, когда я был ещё

совсем мальчишкой, как-то

сказал: «Записывай всё, записывай

в блокнот все обрывки

мыслей, впечатления, эмоции,

всё записывай, потому что это

потом пригодится тебе, станет

материалом, который пройдет

горнило творческого акта и

преобразуется в нечто ценное.

Именно эти неповторимые

детали, наблюдения, события,

портреты, характеры – всё это

в какой-то момент окажется

очень важным для тебя». И он

был прав, потому что ведь мало

ценности в голой интенции,

чистом мыслительном усилии,

когда речь идёт о литературе.

И мы видим, что всё развитие

мировой поэзии идёт как разтаки

по этому пути, в ней всё

больше простой неприукрашенной

жизни.

– Кто в вашей судьбе или

в творчестве определил

многое?

– Определили родители.

Спасибо им огромное! Они

истинные интеллигенты, которых

днём с огнём не сыщешь.

Отец у меня профессор, кандидат

наук, журналист, пишет

книги. Мать – хранительница

культуры, кладезь, можно

сказать, народной культуры,

знаток литературы. Она всю

свою жизнь, по сути, посвятила

отцу и детям. Причём прекрасно

переводит с казахского

языка на русский и обратно.

Переводы стихов Ардака

Нургазы, опубликованные в

TextOnly в этом году, готовила

именно она, я никому не мог

доверить, потому что прежде

уже обращался к людям, и

результат был ужасающим.

Я могу об этом судить, ведь я

знаю казахский язык, хотя и не

осмеливаюсь переводить, что

называется, с листа. Впрочем,

в состоянии аффекта и такое

случалось…

Моя мать Валентина Титаевна

родом с Алтая, наша хранительница

очага, прекрасно

выполнила серьёзную литературную

работу… Отцу Мухиту

Мурсалиевичу в этом году

исполняется 70 лет. Помимо

того, что он совершил в жизни,

бескорыстного добра, сделанного

людям, он известен ещё

и тем, что в советские времена

добился открытия казахского

музыкально-драматического

театра имени Аймаутова в Павлодаре,

городе, который тогда

катастрофически терял признаки

национальной культуры.

И он бился за её возрождение!

Тогда он как раз возглавил

управление культуры и тут же

стал проводить первые после

долгого исторического перерыва

айтысы на Павлодарской

земле. Почтенные мужи, певцы

и исполнители народной музыки,

которые тогда были ребятами,

до сих пор благодарны ему.

– Кто-то в вашем роду писал?

– В роду было много одаренных

в той или иной степени

людей, в первую очередь

духовно. Всех упоминать не

буду, скажу только одно. По

материнской линии дедушки,

отца моего отца, мы состоим

в родстве с Естаем, автором

великой песни «Кусни Корлан»,

той самой, о которой многие казахские

композиторы говорили

с придыханием и даже признавались

с горечью, что все их

изощренные произведения, все

их лауреатства не стоят этой

незатейливой, простой и точной

песни. Мне радостно сознавать,

что где-то там, в глубине веков,

в числе моих пращуров был такой

необыкновенный человек.

– Недавно узнала, что вы

были участником сборника

«Жемчужная поэзия Казахстана».

Расскажите об этом,

какие произведения в него

вошли?

– Об этом сборнике я услышал

случайно, где-то 15

лет назад: мол, в культурном

центре при российском посольстве

есть человек, который

его собирает, я просто

сходил туда, отдал какие-то

свои вещицы и благополучно

забыл. А сборник, оказывается,

опубликовали, даже

переиздали. Неожиданно

в этом году мне в Фейсбук

написал Михаил Кохнович и

пригласил на презентацию в

Из личного архива Каната Омара

Академическую библиотеку.

– Знаю, что по специальности

вы режиссер киновидеоиндустрии.

Почему выбор

пал на эту профессию?

– В далеком 1990-м году,

когда я в очередной раз притащился

в Петербург, старшие

товарищи, так называемые деятели

богемы, провели со мной

«воспитательную беседу», что

вот оно-то, конечно, всё замечательно,

и даже великолепно,

что ты здесь, но нужно какое-то

более-менее официальное

оправдание твоему пребыванию,

так что подумай, может

быть, стоит поступить куданибудь

на учёбу и получить

студенческую корочку? Помимо

литературы меня прельщало

только кино, мне казалось,

что стезя кинодеятеля даёт

возможность заниматься не

Из личного архива Каната Омара

самым богомерзким занятием

и в то же время достаточно

зарабатывать, чтобы не гнуть

ни перед кем спину. Конечно,

это была иллюзия. Тем не менее…

Одним словом, выбрал

то, что было ближе всего после

литературы – режиссуру кино

и телевидения, и с легкостью

поступил в замечательное

учебное заведение, так называемый

«Большой кулёк»,

или «Крупу», бывший институт

культуры имени Надежды Крупской.

Но в 1991 году он уже назывался

Санкт-Петербургской

государственной Академией

культуры. При этом главный

корпус находился на Дворцовой

набережной.

Между прочим, я всё время

готовлюсь снять, наконец, своё

кино, у меня куча записных

книжек, куда вношу различные

мизансцены, помечаю какие-то

режиссёрские ходы, описываю

кадры с необычным ракурсом

и прочее… Надеюсь, дело это

не совсем затянется, и успею

ещё выплеснуть их на экран,

потому что кино – это настоящая

магия, синтетическое

искусство, которое объединяет

все виды искусств, где найдётся

место для каждой «твари».

Но после окончания учёбы и

возвращения из Петербурга

в Казахстан всё своё время,

помимо разве что нескольких

лет в пресс-службах, занимался

и по-прежнему занимаюсь

телевизионной деятельностью,

ведь я и режиссёр, и журналист,

и продюсер.

– Расскажите о любимых

работах в режиссуре...

– У меня было несколько

замечательных роликов, которыми

горжусь, несколько

документальных фильмов,

получивших призы международных

конкурсов и фестивалей,

несколько успешных

телевизионных программ –

например, на телеканале

Kazakh TV, таких как My day in

Kazakhstan, Central Asian Gui de

и т.д. Что касается мирового

кинематографа, то до сих пор

сохраняю любовь к старым

мастерам: Феллини, Бунюэль,

Рене, Бергман, Трюффо, Годар,

Де Сика… Но и в относительно

новом кинематографе есть

любимцы – Квентин Тарантино,

который совершил революцию

и сделал трэш высоким искусством.

Это дорогого стоит!

– Что для вас важнее в поэзии

и режиссуре: выразить

свой внутренний мир или

изменить мир вокруг себя?

– Чем бы человек ни занимался,

если он делает это «почесноку»,

то нет у него никаких

задач выразить какой-то там

внутренний мир или, не дай бог,

ещё и что-то изменить вокруг.

Всё это чушь! Как известно,

«Битлз» ничего не изменил в

мире.

– Сравнивают ли вас с известными

поэтами?

– Как сказал Мандельштам,

«не сравнивай, живущий не

сравним». Меня это заботит

меньше всего, единственное,

что я помню, это, конечно, признание

прекрасного Арсения

Ровинского, который сообщил

мне как-то, что мои вещицы

напоминают ему некоего эмигранта,

который уехал в стародавние

времена во Францию,

да там и сгинул. К стыду своему,

не помню, кого он имел

в виду… Но в любом случае

тогда мне было очень приятно,

что Сеня вчитался и что-то

такое уловил… Мне редко

доводилось сталкиваться с

таким глубоким отношением,

с таким вниманием к поделкам

под моим именем. Таких

людей можно перечесть по

пальцам: Арсений Ровинский,

Дмитрий Кузьмин, Станислав

Львовский, Илья Кукулин,

Вадим Месяц, Марина Волкова,

Борис Останин, Олег

Григорьев, Николай Кононов,

Александр Скидан, Дмитрий

Голынко… Видите, я на самом

деле слукавил: я – очень

счастливый человек, потому

что неожиданно для меня

самого какие-то мои тексты

показались интересными людям,

которые для меня, может

быть, очень важны.

Особое место в памяти занимает

Олег Григорьев, мой

старший товарищ, которого я

всегда помню, которого очень

люблю. Это прекрасный поэт,

написавший много детских стихов,

хотя это абсолютно не детские

стихи. И он был образцом

стойкости в глухие времена,

когда не было никаких надежд

ни на что, не было свободы…

И вообще, вся эта замечательная

плеяда питерской богемы

демонстрировала стойкость и

веселие духа! Незабываемый

Фото Антона БОНДАРЕНКО

Владимир Николаевич Сорокин,

не тот Сорокин, который

написал отвратительные, бездарные

повести, а одарённый,

как только, пожалуй, в средневековье

бывали всесторонне

одарены люди, Владимир

Николаевич, писатель, поэт,

музыкант и художник, тоже,

к сожалению, уже покойный.

Или тот же, к счастью, и поныне

здравствующий Олег Котельников

– очень светлый человек,

дарящий радость всем окружающим,

и в первую очередь,

конечно, друзьям.

Это были замечательные

времена, петербургский Ренессанс.

И один из его представителей

– у меня даже

голос хрипит, когда я говорю

о нём – Вадим Евгеньевич

Овчинников. Он был учителем

для многих. По сути, начало

моей жизни в Петербурге и

её завершение совпадают

по времени со знакомством

с этим человеком и его трагической

кончиной. В 1990

году первая дверь, в которую

я стучался, придерживая под

мышкой свой сборник стихов,

была дверь в мастерскую

Вадима Евгеньевича. Один

из патриархов петербургского

андеграунда, художник, одарённый

Богом с невероятной

щедростью. Они вместе с

Владиславом Гуцевичем и

Борисом Кошелоховым были,

наверное, одними из самых

значимых фигур в Питере

тех лет, наряду, конечно, с

Тимуром Новиковым и Олегом

Котельниковым, Олегом

Масловым и Баби Бадаловым,

с кинематографистами «параллельного

кино» – Евгением

Юфитом и Евгением Кондратьевым.

Всем этим людям

я больше всего благодарен,

они больше повлияли, нежели

литераторы. И, конечно, Борис

Останин, который, к счастью, и

сейчас здравствует, это человек,

который сразу распахнул

свои двери, когда я только

притащился из Казахстана. Он

предложил мне редактировать

один из последних номеров

легендарного самиздатовского

журнала «Часы».

– Вы пишете прозу?

– Проза была, в принципе,

всегда, но никогда всерьёз.

Своего рода малая проза, даже

не рассказы, а переходная

форма от эссе к рассказу, такая

бессюжетная проза, когда, как

правило, нет истории, а есть

просто некий прозаический

текст. Тем не менее я иду в этом

направлении, «года к суровой

прозе клонят».

– Есть ли в ваших произведениях

стихи на тему

патриотизма, истории?

– Старательно избегаю всяческих

идеологических ловушек

и терпеть не могу, когда

в авторе пытаются отыскать

заданность. Настоящий автор,

абсолютно уверен, никогда не

делает чего-то лишь потому,

что есть некая идея, какой бы

заманчивой она ни была.

Дина ОРАЗ.


18 Звезда Прииртышья l 1 агуста 2019 года

http://irstar.kz

Информационный вестник

Отчёт о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года

30 июля 2019 года состоялись публичные слушания

ежегодных отчетов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», где были

заслушаны отчеты об объемах предоставленных регулируемых

услуг по производству тепловой энергии

и об исполнении инвестиционной программы Павлодарских

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за 1 полугодие 2019 года перед

потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. Об объемах предоставленных регулируемых

услуг (товаров, работ) за отчетный период

Реализация тепловой энергии

по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2019 года

АО «ПАВЛО-

ДАРЭНЕР-

ГО», в том

числе:

Ед.

изм.

тыс.

Гкал

Наименование

Предусмотрено

в

утвержденной

тарифной

смете на

2019 год

Фактически

сложившиеся

показатели

тарифной

сметы за 1

полугодие

2019 года

отклонение

тыс. Гкал %

3 112,244 1 751,303 -1 360,941 -44 %

Пар 16 ата -//- 609,633 492,023 -117,610 -19 %

Пар 40 ата -//- 137,978 101,393 -36,585 -27 %

Горячая вода -//- 2 364,633 1 157,887 -1 206,746 -51 %

ТЭЦ-3, в том тыс.

2 209,048 1 335,989 -873,059 -40 %

числе: Гкал

Пар 16 ата -//- 599,212 492,023 -107,189 -18 %

Пар 40 ата -//- 137,978 101,393 -36,585 -27 %

Горячая вода -//- 1 471,858 742,573 -729,285 -50 %

ТЭЦ-2, в том тыс.

903,196 415,314 -487,882 -54 %

числе: Гкал

Пар 16 ата -//- 10,421 0,000 -10,421 -100 %

Горячая вода -//- 892,775 415,314 -477,461 -53 %

2. О постатейном исполнении утвержденных ведомством

уполномоченного органа тарифных смет

за отчетный период

Исполнение тарифной сметы по производству

тепловой энергии ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за

1 полугодие 2019 г.

Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК № 172-ОД от 25.11.2015 г.

утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации

по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал без

НДС с 1 января 2019 г.: пар 40 ата – 4612,16 тенге/Гкал;

пар 16 ата – 4 452,52 тенге/Гкал; ГВС – 1 192,81 тенге/Гкал.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят

в 2 209,048 тыс.Гкал (в том числе 40 пар – 137,978 тыс.

Гкал, 16 пар – 599,212 тыс.Гкал, горячая вода – 1 471,858

тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2019 года отпуск

теплоэнергии с коллекторов ТЭЦ-3 составил 1 335,989

Гкал, выполнение 60 %.

Доходы от производства тепловой энергии составили

3 544 131 тыс. тенге. План в тарифной смете – 5 060 025

тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 2 872 706

тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 766 396 тыс.

тенге. Выполнение от года составило 60 %. В связи с

несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная

смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения

тарифной сметы не производится. За 1 полугодие 2019

года в результате деятельности от производства тепловой

энергии получена прибыль в сумме 671 426 тыс. тенге.

Исполнение тарифной сметы по производству

тепловой энергии ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за

1 полугодие 2019 г.

Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК № 172-ОД от 25.11.2015 г.

утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации

по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал

без НДС с 1 января 2019 г.: пар 16 ата – 9 440,39 тенге/

Гкал; ГВС – 2 372,75 тенге/Гкал.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете

принят в 903,196 тыс.Гкал (в том числе 16 пар – 10,421

тыс.Гкал, горячая вода – 892,775 тыс.Гкал). По факту за

1 полугодие 2019 года отпуск теплоэнергии с коллекторов

ТЭЦ-2 составил 415,314 Гкал, выполнение 46 %.

Доходы от производства тепловой энергии составили

985 436 тыс. тенге. План в тарифной смете – 2 216 711

тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 1 029 242

тыс. тенге. План в тарифной смете производства на производство

теплоэнергии – 2 180 251 тыс. тенге. Выполнение

от года составило 47 %. В связи с несопоставимостью

периодов плана и факта (тарифная смета утверждается

на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не

производится. За 1 полугодие 2019 года в результате

деятельности от производства тепловой энергии получен

убыток в сумме 43 805 тыс. тенге.

3. О ходе исполнения инвестиционной программы

по производству тепловой энергии за 1 полугодие

2019 года

ГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК на 2019 год была утверждена

инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по

производству тепловой энергии на ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 на 2016-

2020 годы. Источником финансирования мероприятий

инвестиционной программы являются амортизационные

отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕР-

ГО» по ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 2019 год составляет 1 368,828

млн. тенге.

Сумма инвестиций по ТЭЦ-3 составляет по тепловой

энергии 1 167,934 млн. тенге. За первое полугодие

выполнены работы, закуплены материалы на сумму

385,847 млн. тенге.

На 2 полугодие также запланированы работы по

реконструкции растопочных коллекторов с заменой РОУ

котлоагрегатов ст. №2, №6 (СМР, материалы, проект,

услуги) – 1 этап – на сумму 228 млн. тенге.

Сумма инвестиций по ТЭЦ-2 по тепловой энергии составляет

200,894 млн. тенге. Выполнение за 1 полугодие

составило 86,821 млн.тенге, в основном это предоплаты

согласно условиям договоров. В настоящее время заключены

договорыы на выполнение работ и приобретение

материалов на сумму 212,894 млн. тенге.

Выполнение работ по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата

БКЗ-160-100 ст. №1 и по реконструкции конденсатора

турбоагрегата ПТ-25-90/10 ст. №2 запланировано

на 2 полугодие 2019 г. В настоящее время АО «КНЭП»

ведет разработку проекта по наращиванию 2 очереди

золоотвала ТЭЦ-2.

4. О перспективах деятельности (планы развития),

в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые

услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВ-

ЛОДАРЭНЕРГО»:

• модернизация оборудования с целью повышения

технического уровня производства, снижения рисков

аварийности и исключения простоев;

• минимизация удельных расходов на производство

единицы тепловой и электрической энергии;

• усиление требований к охране здоровья персонала,

промышленной безопасности и снижению травматизма;

• непрерывное обучение с целью повышения профессионального

уровня сотрудников;

• предотвращение загрязнения окружающей среды.

Приказом № 172-ОД РГУ ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской

области утверждены тарифы на производство

тепловой энергии ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 на 2016-2020 годы.

Также отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

по производству тепловой энергии размещен на интернетресурсе

http://pavlodarenergo.kz/ru/pavlodarenergosbyt/

otchetyi-o-deyatelnosti-obshhestvennyie-slushaniya.html.

Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии и исполнении

инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных

монополиях и регулируемых рынках» субъекты естественных

монополий обязаны не позднее 1 августа текущего календарного

года отчитываться об исполнении утвержденной тарифной сметы,

об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед

потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам

полугодия.

30 июля 2019 года состоялись публичные слушания отчета

за 1 полугодие 2019 года ТОО «Павлодарские тепловые

сети», где был заслушан отчет об объемах предоставленных

регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой

энергии за 1 полугодие 2019 года перед потребителями и иными

заинтересованными лицами города Павлодара.

1. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров,

работ) за отчётный период

Передача и распределение тепловой энергии по ТОО «Павлодарские

тепловые сети» по городу Павлодару за 1 полугодие

2019 года

Наименование

ТОО «Павлодарские

тепловые сети»

Единица

измерения

Предусмотрено

в утверждённой

тарифной смете

на 2019 год

Фактически сложившиеся

показатели

тарифной сметы за 1

полугодие 2019 года

тыс. Гкал 2 373,935 1 399,342

В 1 полугодие 2019 г. объем услуг по передаче и распределению

тепловой энергии по Павлодарским тепловым сетям составил 1

399,342 тыс. Гкал.

2. О постатейном исполнении утвержденных ведомством

уполномоченного органа тарифных смет за отчетный

период

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий

по Павлодарской области приказом № 175-ОД от 25.11.2015 г.

утверждены предельные уровни тарифов на передачу тепловой

энергии на 2016-2020 гг.

В данной тарифной смете определены следующие тарифы

(без НДС):

услуги по передаче и распределению т/э с ИТП – 1 847,13 тенге/

Гкал без учета НДС;

услуги по передаче и распределению т/э с ЦТП – 1 849,96 тенге/

Гкал без учета НДС.

Во исполнение протокола заседания ПРК от 19.11.2018 г. №46

касательно завершения работы по снижению тарифов на услуги

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в срок до

14.12.2018 г. совещания по вопросам обоснованности и снижения

тарифов и письма РГУ ДКРЕМ и ЗК и ПП МНЭ РК №2-07/2893 от

10.12.2018 г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» в соответствии

с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона РК «О естественных

монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов

(цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые

услуги (товары, работы), утверждёнными приказом и. о.

председателя АРЕМ РК от 19 марта 2005 года №91-ОД, приказом

№2500 от 19.12.2019 г. на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2016 г.

снизил тарифы на 2,6 %.

Письмом от 24 декабря 2018 года №2-07/3058 департамент

согласовал решение ТОО «ПТС» о снижении предельного уровня

тарифа на услуги ТОО «ПТС» с 01.01.2019 года по г. Павлодару

в размере:

ИТП – 1 799,10 тенге/Гкал без учета НДС;

ЦТП – 1 801,86 тенге/Гкал без учета НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в

2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 1 полугодие 2019 года объем

передачи и распределения тепловой энергии составил 1 399,342

Гкал, выполнение 41 %.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил

2 518 196 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 271 997 тыс. тенге.

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 1 982

995 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 139 300 тыс. тенге.

Выполнение 52 %.

В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная

смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной

сметы не производится. За 1 полугодие 2019 года в результате

от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль

в сумме 535 200 тыс. тенге.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии в

отчетном периоде предоставлены в требуемом объеме и надлежащего

качества.

3. Об исполнении инвестиционных программ

и (или) инвестиционных проектов, в том числе

утверждённых ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые

сети» по г. Павлодару утверждена приказом № 162-ОД 11.11.2015 г.

ДК РЕМ по Павлодарской области г. Павлодара на 2016-2020 годы.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2017-

2020 гг. по г. Павлодару утверждена приказом №191-ОД 30.11.2017 г.

ДК РЕМ по Павлодарской области.

За 1 полугодии 2019 года выполнены мероприятия на общую

сумму 88 359 055 тенге, в том числе: реконструкция насосной станции

НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон Лесозавод. Произведен

демонтаж оборудования НС№3, ТМ-37, ТМ-37А (предусмотренные

проектом). Ведутся монтажные работы по строительству ТМ-34;

строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839.

ПСД разработана, ведется сбор документации для сдачи в гос.

экспертизу. СМР выполнены на 60 %; Автоматизированная система

коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии.

Направлен пакет документов на тендер; реконструкция трансформаторной

подстанции ТП-282 на территории ССР. Прорабатывается

рынок поставщика услуг по разработке ПСД; строительство ТМ-42

от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24). ПСД разработана в полном

объеме. Ведется сбор документации для сдачи в гос. экспертизу.

4. О перспективах деятельности (планы развития),

в том числе возможных изменениях тарифов

на регулируемые услуги

На 2019 год запланировано произвести: капитальный ремонт 9,2

км тепловой сети; восстановление асфальтобетонного покрытия,

нарушенного при производстве ремонтов, – 11050 м²; восстановление

нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12786 п/м, по

утвержденному графику ремонт зданий и сооружений.

Цель выполнения данных мероприятий – повышение надежности

работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение

тепловых потерь.

Для повышения качества выполнения основной задачи – транспортировки

и распределения тепловой энергии в ТОО «Павлодарские

тепловые сети» разработано и внедряется ряд программ,

по которым предусмотрена реконструкция магистральных и

квартальных тепловых сетей с применением трубопроводов в

пенополиуретановой тепловой изоляции, замена существующей

тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей из минеральной

ваты на пенополиуретановую.

На 2 полугодие 2019 года запланированы мероприятия на

общую сумму 592 761 823 тенге, в том числе: реконструкция насосной

станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон Лесозавод.

выполнение строительно-монтажных работ, согласно графику;

строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839.

Получить положительное заключение государственной экспертизы.

Выполнить строительно-монтажные работы в полном объёме

и ввести объект в эксплуатацию; автоматизированная система

коммерческого учёта электрической энергии и системы телеметрии.

Разработать проектно-сметную документацию в полном

объёме; реконструкция трансформаторной подстанции ТП-282 на

территории ССР. Разработать проектно-сметную документацию в

полном объёме и получить положительное заключение экспертизы

проекта. Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24).

Получить положительное заключение государственной экспертизы.

Более подробная информация размещена на интернет-ресурсе

http://pavlodarenergo.kz/ru/pavlodarenergosbyt/otchetyi-odeyatelnosti-obshhestvennyie-slushaniya.html.

Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарэнергосбыт» на услуги по снабжению тепловой энергией г. Павлодара и г. Экибастуза за 1 полугодие 2019 года

30 июля 2019 года в 13.00 в г. Павлодаре по адресу: ул.

Кривенко, 25а – состоялись полугодовые слушания отчета

об объемах предоставленных регулируемых услуг на услуги

ТОО «Павлодарэнергосбыт» по снабжению тепловой

энергией г. Павлодар за 1 полугодие 2019 года перед потребителями

и иными заинтересованными лицами.

29 июля 2019 года в 15.00 в г. Экибастузе по адресу: ул.

М. Ауэзова, 153 – состоялись полугодовые слушания отчета

об объемах предоставленных регулируемых услуг на

услуги ТОО «Павлодарэнергосбыт» по снабжению тепловой

энергией г. Экибастуз за 1 полугодие 2019 года перед потребителями

и иными заинтересованными лицами.

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или)

инвестиционных проектов, в том числе утвержденных

ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарэнергосбыт» на

услуги по снабжению тепловой энергией утверждена приказом

РГУ департамента Комитета по регулированию естественных

монополий и защите конкуренции Министерства национальной

экономики Республики Казахстан по Павлодарской области

г. Павлодар №170-ОД от 20 ноября 2015 года, г. Экибастуз № 57-

ОД от 5 ноября 2015 год на период на 2016-2020 годы, на 2019

год внесена корректировка в Инвестиционную программу ТОО

«Павлодарэнергосбыт» на услуги по снабжению тепловой энергией

г. Павлодар приказом № 24-ОД от 28 февраля 2019 года.

Инвестиционной программой предусмотрено выполнение

мероприятий по внедрению программного обеспечения «Документооборот»,

а также запланировано приобретение компьютерной

техники и основных средств. Сумма Инвестиционной

программы составляет 7 млн. 662 тыс. тенге.

2. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

(товаров, работ) за отчетный период

Наименование

Ед.

изм.

Предусмотрено

в утвержденной

тарифной смете

на 2019 год

Фактически

сложившиеся

показатели

за 1 пг.

2019 года

Отклонение

тыс. Гкал %

ТОО «Павлодарэнергосбыт»,

в

3 553,147 2 028,395 -1 524,752 -43%

том числе:

Услуги по снабжению

тепловой

тыс.

энергией по

Гкал

г. Павлодар, в

2 628,108 1 511,039 -1 117,069 -43%

том числе:

Население -//- 1 457,987 867,292 -590,695 -41%

Прочие потребители

-//- 904,173 364,111 -540,062 -60%

Бюджет -//- 0,000 167,504 -167,504 0 %

Пар 16 от ТЭЦ-2 -//- 5,892 0,000 -5,892 -100

Пар 16 от ТЭЦ-3 -//- 227,367 106,194 -121,173 -53%

Горячая вода от

ТЭЦ-3

-//- 32,689 5,938 -26,751 -81%

Услуги по снабжению

тепловой

тыс.

энергией по

Гкал

г. Экибастуз, в

925,039 517,356 -407,683 -44%

том числе:

Население -//- 682,262 388,665 -293,597 -43%

Прочие потребители

-//- 242,777 128,692 -114,085 -47%

3. О постатейном исполнении утвержденных ведомством

уполномоченного органа тарифных смет за

отчетный период

Исполнение тарифной сметы на услуги по снабжению

тепловой энергией потребителей г. Павлодар ТОО «Павлодарэнергосбыт»

за 1 полугодие 2019 года

Затраты по покупной энергии в горячей воде для централизованного

теплоснабжения за 1 полугодие 2019 года составили

2 млрд. 027 млн. тенге.

Затраты по покупной энергии в горячей воде от ТЭЦ-3 АО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2019 года составили

7 млн. 083 тыс. тенге.

Затраты по покупной энергии в паре от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 АО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» составили 472 млн. 831 тыс. тенге.

Затраты по услугам передачи и распределения тепловой

энергии составили 2 млрд. 517 млн. тенге.

Сумма доходов от реализации тепловой энергии для потребителей

г. Павлодар за 1 полугодие 2019 года составила

4 млрд. 578 млн. тенге.

Расходы от реализации тепловой энергии потребителей

г. Павлодар составили 5 млрд 123 млн. тенге.

В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная

смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения

тарифной сметы не выполняется. За 1 полугодие 2019 года

в результате деятельности от снабжения тепловой энергией

получен убыток в сумме -543 261 тыс. тенге.

Исполнение тарифной сметы на услуги по снабжению

тепловой энергией потребителей г. Экибастуза

за 1 полугодие 2019 года

Затраты по покупной энергии в горячей воде для централизованного

теплоснабжения за 1 полугодие 2019 года составили

1 млрд. 182 млн. тенге.

Затраты по услугам передачи и распределения тепловой

энергии составили 1 млрд. 261 млн. тенге.

Сумма доходов от реализации тепловой энергии для потребителей

г. Экибастуз за 1 полугодие 2019 года составила

2 млрд. 246 млн. тенге.

Расходы от реализации тепловой энергии потребителей

г. Экибастуз составили 2 млрд. 486 млн. тенге.

В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная

смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения

тарифной сметы не выполняется. За 1 полугодие 2019 года

в результате деятельности от снабжения тепловой энергией

получен убыток в сумме -240 516 тыс. тенге.

4. О перспективах деятельности (планы развития), в

том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые

услуги

В перспективных планах развития деятельности «Павлодарэнергосбыт»

предусмотрено:

— улучшить качество предоставляемых услуг;

— соблюдать интересы потребителей;

— увеличить рынки сбыта;

— сократить дебиторскую задолженность;

— внедрение новых информационных технологий.

Приказами № 178-ОД и № 179-ОД от 25.11.2015 года РГУ

ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской области утверждены

предельные уровни тарифов и тарифных смет на услуги по

снабжению тепловой энергией потребителей г. Павлодар и

г. Экибастуз на 2016-2020 годы.

Отчёт по итогам первого полугодия 2019 года об исполнении утверждённой тарифной сметы, об исполнении утверждённой инвестиционной программы

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии

В соответствии с:

п. 24 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных

монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI АО «ПРЭК»

обязано размещать отчёты об исполнении утверждённой

тарифной сметы, об исполнении утверждённой инвестиционной

программы не позднее пяти календарных дней со дня

проведения отчёта в средствах массовой информации, в том

числе на своем интернет-ресурсе.

30 июля 2019 года в 11.00 в г. Павлодаре по адресу: ул. Кривенко,

25а – АО «ПРЭК» провело отчёт по итогам первого полугодия

2019 года об исполнении утверждённой тарифной сметы,

об исполнении утверждённой инвестиционной программы.

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или)

инвестиционных проектов, в том числе утвержденных

ведомством уполномоченного органа

В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом департамента

Комитета по регулированию естественных монополий

и защите конкуренции Министерства национальной экономики

Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная

программа на услуги по передаче и распределению

электрической энергии на период на 2016-2020 годы» с общим

объемом инвестиций на сумму 13 366,0 млн. тенге, в том числе

на 2019 год – 3126,1 млн. тенге.

Источником выполнения Инвестиционной программы являются

собственные средства предприятия, а именно амортизация

и прибыль, утвержденные в тарифе.

Целью и задачей этой программы является стабилизация

энергообеспечения потребителей и создание долговременных

условий развития энергетического комплекса региона. Инвестиционная

программа составлена с учетом текущего технического

состояния оборудования подстанций и электрических сетей, а

также с учетом приоритетов экономического и технического

характера, включающих в себя мероприятия, направленные

на повышение коэффициента использования задействованных

активов. В программу включены мероприятия, направленные

на снижение нормативных потерь электрической энергии,

увеличение надежности электрооборудования.

В течение года проводились работы по следующим разделам

программы:

1. Строительство, реконструкция, модернизация и техническое

перевооружение сетей 35 кВ и выше (ПС «Северная-городская»,

ПС «Промышленная», ПС «Центральная-городская»,

ПС «Восточная-городская», ПС «Ермаковская», ПС «Потанино»

ПС «Калкаман», воздушные линии электропередачи 35 кВ).

2. Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной

сети.

3. Внедрение АСКУЭ бытового потребителя.

4. Реконструкция и развитие производственных зданий и

сооружений.

Ожидаемое выполнение инвестиций за 2019 год – 2368,6

млн. тенге.

2. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

(товаров, работ) за отчетный период

Объемы по передаче и распределению электрической

энергии по сетям АО «ПРЭК» за первое полугодие 2019 года,

тыс. кВт·ч:

Наименование

Ед.

изм.

Передача и распределение

электро-

тыс.

кВт·ч

энергии, всего:

в том числе:

АО «ПАВЛОДАР- тыс.

ЭНЕРГО»

кВт·ч

ТОО «Павлодарэнергосбыт»

тыс.

кВт·ч

ТОО «Павлодарские тыс.

тепловые сети» кВт·ч

АО «Алюминий тыс.

Казахстана»

кВт·ч

ТОО «Экибастузэнерго»

тыс.

кВт·ч

АО «ЕЭК»

тыс.

кВт·ч

ФС МЭС «KEGOC»

тыс.

кВт·ч

Предусмотрено

в утвержденной

тарифной

смете на

2019 год

Фактически

сложившиеся

показатели

тарифной

сметы за 1

полугодие

2019 года

Отклонение

тыс. кВт·ч %

2 320 000 1 078 520 -1 241 480 -53,5

288 088 499 -287 589 -99,8

1 324 000 660 527 -663 473 -50,1

22 235 -22 235 -100,0

11 950 6 400 -5 550 -46,4

3 850 1 497 -2 353 -61,1

33 400 10 285 -23 115 -69,2

145 70 -75 -51,6

АО «Каустик»

тыс.

кВт·ч

ТОО «KSP Steel»

тыс.

кВт·ч

ТОО «Павлодарский

тыс.

нефтехимический

кВт·ч

завод»

ТОО «ЭнергоИмпекс»

тыс.

кВт·ч

ТОО «Компания «Нефтехим

тыс.

LTD»

кВт·ч

РГП «Казводхоз» тыс.

Филиал «КиКС» кВт·ч

ТОО

тыс.

«Темiржолэнерго» кВт·ч

ТОО «АРЭК-Энергосбыт»

тыс.

кВт·ч

ТОО «Павлодар-Водоканал»

тыс.

кВт·ч

АО «НК КТЖ»

тыс.

кВт·ч

АО «СЕВКАЗЭ- тыс.

НЕРГО»

кВт·ч

ТОО «АлтынЭнерго- тыс.

Сервис»

кВт·ч

82 337 -82 337 -100,0

285 796 126 164 -159 632 -55,86

268 200 105 084 -163 116 -60,82

71 157 71 157

22 813 22 813

14 792 14 792

25 136 25 136

552 552

24 944 24 944

2 777 2 777

3 827 3 827

1 996 996

3. О постатейном исполнении утвержденных ведомством

уполномоченного органа тарифных смет за

отчетный период

Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК»

по передаче и распределению электрической энергии за

первое полугодие 2019 года:

Доход от передачи и распределения электрической энергии

за первое полугодие составил 4 320 552 тыс. тенге. План в утвержденной

тарифной смете на 2019 год – 9 294 692 тыс. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению

электрической энергии за первое полугодие – 3 869 935

тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете на 2019 год – 7

925 792 тыс. тенге.

Прибыль за первое полугодие составила 450 617 тыс. тенге.

План в тарифной смете на 2019 год – 1 368 900 тыс. тенге.

В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная

смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения

тарифной сметы не производится.

4. О перспективах деятельности (планы развития),

в том числе возможных изменениях тарифов

на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

– обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения

потребителей;

– модернизация оборудования с целью повышения технического

уровня производства, снижения рисков аварийности;

– усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной

безопасности и снижению травматизма;

– обучение персонала с целью повышения профессионального

уровня сотрудников.

Предельный уровень тарифа на услуги АО «ПРЭК» по

передаче и распределению электрической энергии утвержден

приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных

монополий и защите конкуренции Министерства национальной

экономики Республики Казахстан по Павлодарской

области» (далее – РГУ «ДКРЕМиЗК») от 25 ноября 2015 года

№174-ОД на период с 2016 по 2020 год и составляет:

на 2019 год – 4,225 тенге/кВт·ч.

АО «ПРЭК» в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи

6 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»

и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок

сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги

(товары, работы), утвержденными приказом и.о. председателя

Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных

монополий от 19 марта 2005 года № 91-ОД, и на основании

письма РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных

монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики Республики Казахстан

по Павлодарской области» от 20 декабря 2018 года № 2-07/3023

был снижен предельный уровень тарифа на услуги по передаче

и распределению электрической энергии:

на 2019 год с 4,225 до 4,006 тенге/кВт·ч (без учета НДС).

Дополнительную информацию АО «ПРЭК» разместило на

сайте http://www.pavlodarenergo.kz.


Информационный вестник

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов

общего типа Павлодарской области». Отделение паллиативной помощи

для женщин. Выражаю огромную благодарность директору дома престарелых

Косдаулетовой Айман Мухамедкалымовне, исполняющей обязанности замдиректора

по социальной работе Абжановой Даяне Ербулатовне, врачу-терапевту

Сеитовой Баян Бекбулатовне, старшей медсестре Чалдаевой Мейрам Каскырбаевне,

постовым медсестрам Кузекеевой Зое Хасановне, Елбаевой Урик

Турсуновне, Ташеновой Куляй Калимжановне, палатным

санитаркам Бердалиной Сымбат, Жолаевой Гульнар,

Сулеймановой Райхан, Манабаевой Бахытжамал, Жакуповой

Гульнар, Ибраевой Асие, Таласовой Самал,

Еменовой Асемгуль, Естеновой Балжан, Марусевич

Надежде, Салгариной Асие, Алимжановой Самал,

Советхан Тамаша – за заботу, чуткое отношение,

внимание, доброту.

Маргарита Васильевна КАЛИНА

(795)

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

В соответствии с пунктами 2) и 11) статьи 14 Конституционного закона

Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Павлодарская

городская территориальная избирательная комиссия сообщает о назначении

постановлением от 26 июля 2019 года №12 выборов акима поселка

Ленинский города Павлодара на 11 сентября 2019 года.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

В связи с назначением на 11 сентября 2019 года выборов акима поселка

Ленинский города Павлодара Павлодарская городская территориальная

избирательная комиссия публикует свой состав.

Павлодарская городская территориальная избирательная комиссия

г. Павлодар, ул. Каирбаева, 32, каб. 105, телефон 32-22-80

Председатель

Александр Ертаевич Маржикбаев

Заместитель председателя Борис Дмитриевич Шепеленко

Секретарь

Надия Муратовна Молдабекова

Члены комиссии

Ораз Кабылдинович Баширбаев,

Сергей Алексеевич Гуторов,

Лариса Ивановна Кузьменкова,

Наталия Петровна Кузят

Îäíîêëàññíèêè òî÷êà ðó

Сегодня, наверное, каждый из нас в своём мобильном телефоне имеет

группу «Одноклассники», в которой мы очень активно общаемся.

Благодаря вездесущему интернету находим своих одноклассников по

всему миру. Вот и на этот раз ватсап помог собраться нам, одноклассникам,

выпускникам Щербактинской средней школы. На 40-летний юбилей школы

приехали ребята из Германии и России.

Такие встречи всегда проходят очень

хорошо, и кажется, что ты снова попадаешь

в мир детства и школьной поры.

Спасибо нашим девочкам, которые и в

школьные годы, и сейчас принимают

самое активное участие в организации

встреч выпускников. Это М. Козлова,

М. Давыденко, С. Баранова, В. Курочкина.

Они постарались устроить нам этот

праздник. Мы снова были пионерами,

давали клятву беречь нашу дружбу

на долгие годы, быть готовыми всегда

приходить друг другу на помощь. Надо

заметить, что многие не забыли, как повязывать

галстук. На протяжении всего

вечера звучал школьный звонок - звонок

из прошлого, напоминавший нам о

тех замечательных минутах, когда мы

закончили школу - последний звонок.

18-летними девчонками и мальчишками

мы жили одной большой семьёй:

вместе радовались победам и успехам,

хорошим оценкам за контрольные и,

конечно, вместе горевали из-за «неудов».

Обсуждая моменты подготовки,

организаторы хотели устроить для нас

вечер школьных друзей, и им это удалось.

На праздник были приглашены

наши дорогие учителя Н.Г. Шешенина

и М.Н. Черныш, которые вместе с нами

вспоминали наши школьные будни, с

кем сидели за партами, как они, учителя,

терпели все наши проделки и

пропуски уроков.

Сегодня мы практически все стали

бабушками и дедушками, добились

каких-то успехов, но в душе остались

молодыми. На встрече выпускников в

честь 40-летнего юбилея Щербактинской

средней школы организаторами

были учреждены номинации «Джо

неуловимый», «Верность дружбы»,

«Леди загадка», «Верность традициям»,

проведены «Веселые уроки». На

следующий день всем классом пошли в

поход. Мы хорошо отдохнули и решили,

что такие встречи должны стать нашей

традицией. Спасибо каждому из нас.

Д. БАЯНДИНА.

http://irstar.kz

ÃËÓØÈÒÅËÈ

РЕМОНТ, ПРОДАЖА

ГОФР, КАТАЛИЗАТОРОВ,

РЕЗОНАТОРОВ.

Тел.: 87014356368,

62-64-65, 78-19-64, Александр.

(99)

Ðåêëàìíàÿ

ñëóæáà

65-12-75

* Врезка замков в металлические

двери. Выбор замков. Кодовые. Аварийное

вскрытие дверей, сейфов.

тел 78-11-27, 8-777-795-94-77

* Продам 3-комн. квартиру, 2/5,

панельный дом по ул. Ак. Бектурова,

18. Телефон, домофон, балкон

застеклен, дверь железная. Цена:

9 000 000 тнг. Тел. 55-32-97, сот. 8

705 342 63 40 (793)

* Нотариус Дина Салемхатовна

Асанова просит наследников гр.

Акылбека Амировича Катыкбаева,

умершего 14 декабря 2009 г., подать

соответствующее заявление о своих

намерениях в отношении наследственного

имущества по адресу: г.

Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 97, каб.

1, тел. 78-10-68, а также лиц, которые

имеют какие-либо сведения о

наследниках, сообщить о них по указанному

адресу или телефону. (792)

* Нотариус Дина Салемхатовна

Асанова просит наследников гр.

Рымтай Шакеновны Катыкбаевой,

умершей 12 февраля 2009 г., подать

соответствующее заявление о своих

намерениях в отношении наследственного

имущества по адресу: г.

Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 97, каб.

1, тел. 78-10-68, а также лиц, которые

имеют какие-либо сведения о

наследниках, сообщить о них по указанному

адресу или телефону. (792)

* Нотариус Татьяна Юрьевна Плотникова

просит наследников гр.

Раисы Александровны Кокоревой,

умершей 23 марта 2019 г., подать

1 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

зам. по хозчасти (мужчина),

технолог (с опытом работы в общепите),

бухгалтер.

Ул. Ак. Сатпаева, 109,

тел.: 8 777 781 70 16, 8 (7182) 61 08 60.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ г. ПАВЛОДАРА!

ТОО «Павлодарские тепловые сети» будет проводить гидравлические испытания

тепловых сетей на плотность после ремонта, запитанных от ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 АО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», с 5 по 11 августа 2019 г.

В связи с этим с 5 по 11 августа 2019 г. в жилых домах г. Павлодара будет

отсутствовать горячее водоснабжение в границах улиц:

Северная часть: ул. Камзина – ул. Малайсары батыра – ул. Естая – ул. Пахомова

– ул. Ак. Маргулана – ул. Астаны – ул. Набережная – Химгородки – ул.

Мира – ул. Торайгырова – ул. Чкалова; пос. Лесозавод, Северная промзона.

Приносим свои извинения по поводу причинённых неудобств.

Просьба в указанный период проявлять осторожность в местах прохождения

тепловых сетей.

По всем выявленным замечаниям и нарушениям звонить по тел.: 57-07-51

(диспетчерская служба ТОО «ПТС»); 55-24-61, 55-28-91 (эксплуатационный район).

(10264)

соответствующее заявление о своих

намерениях в отношении наследственного

имущества по адресу:

г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110,

офис 23, тел. 55-71-32, а также лиц,

которые имеют какие-либо сведения

о наследниках, сообщить о них по

вышеуказанному адресу или телефону.

(799)

* В Павлодарский городской суд

поступило заявление Лидии Григорьевны

Южаковой об объявлении

гражданина Павла Александровича

Южакова умершим, дата рождения

21.10.1977, уроженец г. Павлодара,

безработный. Если кому-либо известно

о месте пребывания Павла

Александровича Южакова, просим

сообщить в течение трёх месяцев

со дня публикации в Павлодарский

городской суд по адресу: г. Павлодар,

ул.1 Мая, 189, каб. 316, тел.

66-09-70.

* Павлодар қалалық сотына Лидия

Григорьевна Южаковадан 1977

жылғы 21 қазанда туған, Павлодар

қаласының тұрғыны, жұмыссыз,

азамат Павел Александрович

Южаковтың қайтыс болғандығын

жариялау жөніндегі өтініш келіп

түсті. Егер біреуге Павел Александрович

Южаков тұрғылықты жері

белгілі болса, Павлодар қалалық

сотына жарияланым шыққан күннен

бастап 3 ай бойы Павлодар қаласы,

1 Май көшесі,189, 316-каб. мекенжайы

бойынша хабарлауыңызды

сұраймыз, тел. 66-09-70. (794)

Аким Павлодарской области и аппарат акима Павлодарской области

выражают глубокие соболезнования руководителю управления недропользования,

окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области

Кадылжану Сатиеву в связи с невосполнимой утратой - кончиной отца

Каирбека Муфтановича САТИЕВА.

19

Собственник:

ГУ «Аппарат акима

Павлодарской области»

(г. Павлодар)

ТОО «Ертіс Медиа»,

Павлодарская

областная

газета «Звезда

Прииртышья».

Директор

А.С. ШОМШЕКОВ

Главный

редактор

В.В. ДОЛГУШЕВ

Регистрационное свидетельство

№ 14560-Г. Выдано Министерством

по инвестициям и

развитию РК 30.09.2014 г.

Редакция газеты «Звезда

Прииртышья» награждена

орденом «Знак Почёта».

АДРЕС ТОО:

140000, г. Павлодар,

ул. Сураганова, 21.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

140000, г. Павлодар,

ул. Астаны, 143.

Е-mail:

zvezda-pvl@mail.ru

Для рекламы:

zvezdareklama14@gmail.com

Адрес в интернете:

http://irstar.kz

Газета набрана

и сверстана

в компьютерном центре

«Звезды Прииртышья».

Газета отпечатана

в ТОО «Дом печати»,

140000, г. Павлодар,

ул. Астаны, 143.

Газета выходит

три раза в неделю:

во вторник, четверг и субботу

ТЕЛЕФОНЫ:

директор

66-15-51,

приемная редактора

66-15-45 (т./факс),

зам. редактора

66-15-46,

ответственный секретарь

66-15-83,

экономика,

промышленность

66-15-47,

право, ЧС, 66-15-86,

культура, образование

66-15-84,

социальная политика,

медицина, экология

66-15-87,

фотокорреспондент,

спорт

66-15-85,

молодёжная политика

66-15-43,

реклама

и объявления

65-12-75, 66-15-40,

отдел подписки

66-15-41,

претензии

по качеству печати

(7182) 61-80-31.

Письма, рукописи,

фотографии и рисунки не

рецензируются

и не возвращаются.

Редакция не берет

на себя обязательство

отвечать на все письма

читателей.

Ответственность

за содержание рекламных

материалов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может

не совпадать

с позицией редакции.

При перепечатке ссылка

на «Звезду Прииртышья»

обязательна.

Индекс 65440

Общий недельный

тираж 12778 экз.

Заказ №1499

Объем в п/л – 5


20 Звезда Прииртышья l 1 августа 2019 года http://irstar.kz Приметы

ÀÂÃÓÑÒ ËÅÒÎ ÏÐÎÂÎÆÀÅÒ

1 августа – Макриды, Макринин день. Осадки на

Макридов день – осень будет урожайной и дождливой.

Если дождя нет, то и до конца месяца

сухо будет.

2 августа – Ильин день. В Ильин день до обеда

лето, после обеда – осень.

3 августа – Онисим, Семен Летопроводец, Онуфрий

Молчаливый. Гроза на Онисима свидетельствует

о затяжной осени.

4 августа – Мария, Марья Ягодница. На Марьин

день гроза – сена будет за глаза.

5 августа – Трофим Бессонник. Начало полевых

работ.

6 августа – Борис и Глеб Летние. Чтобы урожай

не погиб от пожара, крестьяне молились Борису

и Глебу.

7 августа – Анна Холодница, Анна Летняя, Макарий.

Дождь на Макария – к снежной зиме.

8 августа – Ермолай Никомедийский, Моисей

(Угрин), Параскева (Римская). После обеда в

Ермолаев день принято собирать лекарственные

растения.

9 августа – Пантелеймон Целитель, Никола

Кочанский. В «Кочанный день» в кочаны капуста

завивается.

10 августа – Прохор и Пармен. Дождь без ветра – к

затяжной плохой погоде.

11 августа – Калинники. Если орехов и ягод

много, а грибов нет – следует ждать холодной,

лютой зимы.

12 августа – Силин день, Силуан, Иоанн Воин.

Тепло и сухо – к хорошему урожаю грибов. Много

рябины – к дождливой и ранней осени.

13 августа – Евдоким, Еводикомово заговенье.

Сильный ветер на Евдокима – к снежной зиме.

14 августа – Первый Спас, Маккавей. Ветряная

погода – к холодной и снежной зиме. Какова погода

на Маккавея, такова будет и 28 августа (Успение).

15 августа – Степан Сеновал. Дождь – к хорошему

урожаю картофеля.

16 августа – Антон Вихревей. Ещё одно название

дня – Малинник. Какая будет погода на Антона

Вихревея, таков будет октябрь.

17 августа – Авдотья (Евдокия) Огуречница,

Малиновка. Погода на Малиновку определяет

погоду ноября.

18 августа – Евстигней Житник. Погода на Евстигнея

определяет погоду декабря.

19 августа – Второй Спас (Яблочный), Преображение.

Ясно и тепло – к снежному и холодному

началу следующего года. Идёт дождь – осень тоже

будет дождливой.

20 августа – Марины-Пимены. Быстро рассеивающийся

утренний туман – к хорошей погоде.

21 августа – Мирон Ветрогон. Жара – к тёплой

осени, а дождь – к пасмурной.

22 августа – Змеесос коров, Матвей (Матфей).

Погожая погода – к тёплой осени и поздней зиме.

23 августа – Лаврентий Зоречник. Наши предки

полагали, что сильные дожди или сильная жара

на Лаврентия предопределяют дождливую или

тёплую осень, соответственно.

24 августа – Евпл, Василий, Федор. Если на Евпла

солнечно, в сентябре будет мало дождей.

25 августа – Фотий (Фотя) Поветенный. Дождь на

Фотия – будет коротким «бабье лето».

26 августа – Тихон Страстной, Максим Исповедник.

В Тихонов день было принято прибираться в сараях

и погребах для правильной заготовки снеди на зиму.

27 августа – Михей Тиховей. Лёгкий ветерок в

Михеев день – к сухой осени. Если ветер сильный,

сентябрь будет пасмурным.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы,

Успенщина. Радуга на Успенщину – к затяжной и

тёплой осени.

29 августа – Спожинки, Третий Спас (Нерукотворный).

Хорошая погода на Спожинки – к короткой

зиме и ранней весне.

30 августа – Мирон Ветрогон. Хорошая погода – к

ранней весне.

31 августа – Флор и Лавр. Жаркий, но пасмурный

день на Флора – к дождю.

Фото Владимира БУГАЕВА

More magazines by this user
Similar magazines