اسید سولفوریک با توجه به بازار عرضه و تقاضا

akamco

اسید سولفوریک بهعنوان یک کالای شیمیایی جهانی، به دلیل کاربردهای گستردهای که بهعنوان مواد اولیه و یا واسطۀ فرآورش دارد، پادشاه مواد شیمیایی نامگذاری شده است. این ماده شیمیایی عمده ن در کلیۀ ص ایعی همانند صنایع ً ترین مادۀ شیمیایی مصرفی در جهان است و تقریبا زیر مصرف میشود و سهم فروش اسید سولفوریک را در میان فروش سایر مواد شیمیایی بالاتر میبرد:

چشمانداز فروش اسید سولفوریک در بازار ایران:‏

2021

چشمانداز فروش اسید سولفوریک در بازار ایران تا سال نشاندهندۀ امکان رشد آن در صورت

بهحرکت درآمدن بازار بهواسطۀ بخش کودها است.‏ بزرگترین مصرف کنندۀ این ماده شیمیایی در

بازار ایران تولید فلزات پایه است که پیشبینی میشود سهم مصرف آن %11 بهعلت رشد صنایع

کود سازی کاهش یابد.‏

در چشمانداز پروژههای توسعه،‏ شرکت ملی صنایع مس سرچشمه در مجموع در واحد مس

سرچشمه با روشهای براونفیلد و گرینفیلد 900 هزار تن در سال و واحد مس خاتون آباد بهروش

گرینفیلد 600 هزار تن در سال اسید سولفوریک تولید خواهند کرد.‏ پتروشیمی ایران در نظر دارد

طی سالهای پیشرو میزان تولید اسید سولفوریک را در کارخانههای پتروشیمی خود به دو برابر

ارتقا دهد.‏

TechSci

در تحقیق مستقل دیگری که توسط در گزارش ‏»بازار فروش اسید سولفوریک در سراسر

جهان«‏ انجام شده است،‏ نشان داده شده است که بازار فروش اسید سولفوریک تا سال به

میلیارد دالر در جهان میرسد.‏ همانطور که عنوان شد این افزایش فروش این ماده شیمیایی

تا سال مدیون افزایش تقاضا برای کودهای فسفاتی نظیر ‏)دیآمونیوم فسفات(‏ و

‏)مونو آمونیوم فسفات(‏ و ‏)تریپل سوپرفسفات(‏ است که پیشبینی شده است که از

میلیون تن در سال در به میلیون تن در سال در برسد.‏ بنابراین،‏ افزایش ظرفیت

تولید کودهای فسفاتی بههمراه کاربرد رو به رشد این ماده بهعنوان مادۀ اولیۀ فرآیندهای تولیدی

شیمیایی و اسید شویی فلزات چشمانداز روشنی را برای افزایش فروش اسید سولفوریک در بازار

جهانی نوید میدهد.‏

MAP

42.1

2020

DAP

2019

45.6

TSP

2015

۲۰۲۰

18

نمودار تولید

:

برای ارتقای فروش اسید سولفوریک

شیمیایی این ماده داشت:‏

باید شناخت خوب و کافی نسبت به خواص فیزیکی و

خواص فیزیکی

:

مایعی لزج و روغنی شکل روشن و بدون رنگ است

خورندگی باالیی دارد

عامل واسطۀ خشک کننده است

نقطۀ ذوب:‏ درجۀ سانتیگراد

نقطۀ جوش:‏ درجۀ سانتیگراد

چگالی در حالت بخار:‏

چگالی مخصوص:‏

10.35

315-338

3.4

1.84

More magazines by this user
Similar magazines