2

katayoon.2010
  • No tags were found...

گزا رش عملکرد دفتر بانىان و خانىده استاندا ری کردستان

1


بس م اهلل الر حم ن الر حی م

2


گزا رش عملکرد دفتر بانىان وخانىاده استاندا ری کردستان

سال 1397-1396

3


تعدا د جلسات کارگروه بانىان وخانىاده سال 97

ردیف تاریخ برگزاری جلسه تعداد دستور جلسه

تعداد کل مصوبات

مصوبات جلس ات

تعداد مصوبات اجرا

شده

4 4 1 24 /3/ 96 1

1 6 1 26 /4/ 96 2

7 7 1 31 /5/ 96 3

5 5 1 19 /6/ 96 4

7 7 1 20/9/

96 5

4


ا ه م مصىبات

‎1‎‏-تْیِ‏ ٍ تذٍیي ثشًبهِ‏ ػولیبتی دس خْت استمب اهٌیت اختوبػی صًبى تَسط دستگبّْبی اخشایی

ػضَ‏ وبسگشٍُ‏

2

- 3

صت-‏ ویل وویتِ‏ پبیص ثِ‏ هٌظَس اسصیبثی ٍ سغذًوَدى ػولىشد ثشًبهِ‏ ‏ّب دس فبغلِ‏ صهبًی هطخع

اسائِ‏ آهبس اهٌیت اختوبػی صًبى تَسط ‏ًیشٍی اًٌتظبهی ٍ دادگستشی ثِ‏ هٌظَس ضٌبسبی ی

‏ٍضؼیت هَخَد.‏

-4

ثشگضاسی ‏ّوبیص ‏ّب،سویٌبسّب ٍ ‏ًطست ‏ّبی تخػػی تحت ػٌَاى استمب اهٌیت اختوبػی صًبى

ثب ‏ّوىبسی ولیِ‏ دستگبّْبی اخشایی استبى

-5

-6

تدْیض ٍ غشفِ‏ ثٌذی پبسن ضْذا ثب ‏ّذف حوبیت اص ثبًَاى وبسآفشیي،ثذسشپشست،ثی

سشپشست اص هحل اػتجبسات هؼبًٍت صًبى سیبست خوِ‏ ‏ٍسی ثب ‏ّوىبسی سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ‏

سیضی استبى ٍ ضْشداسی سٌٌذج.‏

‏ٍاگزاسی غشفِ‏ ‏ّبی پبسن ثبًَاى ضْذاء اص سَی ضْش داسی

‎7‎‏-اسائِ‏ ‏ًمطِ‏ هؼوبسی ٍ طشاحی داخلی فضبی پبسن ضْذا اص طشیك فشهبًذاس هحتشم ضْشستبى

سٌٌذج ثِ‏ ضْشداسی

.

-8

تؼییي فضبی هسطح پبسن ثْبساى ج ‏ّت تبسیس پبسن خذیذ ثبًَاى ثب تَافك ضْشداسی ٍ

سبیش اػضبء.‏

-9

اًؼمبد تفبّن ‏ًبهِ‏ ‏ّوىبسی فی هبثیي ضْشداسی سٌٌذج ‏–دفتش اهَس ثبًَاى ٍ خبًَادُ‏ دس

خػَظ تدْیض ‏ٍتبسیس پبسن ثبًَاى.‏

‎10‎‏-ٍاگزاسی پبسن ثبًَاى تَس ‏ًَرس ثِ‏ ثخص خػَغی تَسط ضْشداسی سٌٌذج غشفب ثب هؼشفی

‏ًبمُ‏ دفتش اهَس ثبًَاى ٍ خبًَادُ‏

.

-11

-13

-14

-15

‏ّوبیص آئیي ‏ًىَداضت هبدساى ‏ًوًَِ‏ ثٌیبد فشٌّگی ثیي الوللی هبدس دساستبى وشدستبى

‎12‎‏-ّوبیص صى دس پٌِْ‏ فشٌّگ ‏ٍتوذى غشة ایشاى ثب ‏ّوىبسی داًطگبُ‏ وشدستبى

ثشپبیی ‏ًوبیطگبّی اص دستبٍسدّبی صًبى دسهحل ثشگضاسی ‏ّوبیص

تدلیل ٍ تمذیشاص صًبى ضبخع دس ‏ٍیژُ‏ ‏ًبهِ‏

اطالع سسبًی دس ثشًبهِ‏ ‏ّبی خبًَادُ‏ غذا ‏ٍسیوب هؼشفی صًبى ضبخع ‏ًٍبم آٍس

5


-16

هسئَلیي هحتشم وبسگشٍُ‏ ‏ّب طجك ضشح ‏ٍظبیف ثشًبهِ‏ ‏ّبی پیطٌْبدی ٍ اخشایی خَد سا ثش

اسبس صهبًجٌذی تب 15 تیش هبُ‏ ثِ‏ دثیشخبًِ‏ وویتِ‏ ثبًَاى اسسبل ‏ًوبیٌذ.‏

-17

خلسبت وویتِ‏ ثبًَاى ثِ‏ غَست هبّی یىجبس ثب هسئَلیي وبسگشٍُ‏ ‏ّب ٍ فػلی یىجبس ثب ول

اػضبی وویتِ‏ ثشگضاس گشدد.‏

-18

هسئَلیي هحتشم وبسگشٍُ‏ ‏ّب ‏ًسجت ثِ‏ تؼییي اػضبی صیش هدوَػِ‏ خَد تب

لیست اػضبی وبسگشٍُ‏ سا ثِ‏ دثیشخبًِ‏ وویتِ‏ ثبًَاى اسس ال ‏ًوبیٌذ.‏

15

‎19‎‏-ًوبیٌذُ‏ دستگبُ‏ ‏ّبی دٍلتی وِ‏ دس خلسبت وویتِ‏ یب وبسگشٍُ‏ ضشوت هی ‏ًوبیٌذ افشاد

ػاللوٌذ،ثب اًگیضُ،تَاًوٌذ ٍ ثبثت ثبضٌذ.‏

تیش هبُ‏ الذام ٍ

‎20‎‏-همشس گشدیذ ثشخی اص ضشح ‏ٍظبیف وویتِ‏ هٌْذسی ٍ یبدهبى ‏ّب ثِ‏ هطبٍسیي فشهبًذاسی دس

ضْشستبى ‏ّب اثالؽ گشدد.‏ ( اص لجیل ‏ًػت یبدهبى ٍ تٌذیس ٍ

) ...

‎21‎‏-دفتشاهَس ثبًَاى ٍ خبًَادُ‏ استبًذاسی ‏ًسجت ثِ‏ تْیِ‏ ٍ تبهیي ‏ّضیٌِ‏ لجبس گشٍُ‏ سشٍد الذام

الصم سا ثِ‏ ػول آٍسد.‏

-21

هسئَلیي هحتشم وبسگشٍُ‏ ‏ّب گضاسش الذاهبت اًدبم ضذُ‏ سا ‏ّش

وویتِ‏ اسائِ‏ ‏ًوبیٌذ.‏

15

-22

دثیشخبًِ‏ وویتِ‏ ثبًَاى

‏)ثسیح خبهؼِ‏ صًبى

)

ثب آسم وٌگشُ‏ ٍ اهضب سییس وویتِ‏ ثبًَاى الذام الصم سا ثِ‏ ػول آٍسد.‏

سٍص یىجبس ثِ‏ دثیشخبًِ‏

‏ًسجت ثِ‏ تْیِ‏ ٍ تٌظین اثالؽ هسئَلیي وبسگشٍُ‏ ‏ّب

6


7


تعدا د جلسات کارگروه بانىان وخانىاده سال 97

مصًتات جلس ات

ردیف تاریخ ترگساری جلسٍ‏ تعداد دستًر جلسٍ‏

تعداد کل مصًتات

تعداد مصًتات اجرا شدٌ‏

97 /1/30 1

97 /2/16 2

97 /4/26 3

97 /6/11 4

97 /7/2 5

97/12/1

6

8


ا ه م مصىبات

- 1

ثشگضاسی وبسگبُ‏ احیبی پبیِ‏ وَدوبى ٍ ‏ًَصاداى خْت

ضیشخَاسگبُ‏ ٍ خبًِ‏ ‏ًَثبٍگبى تحت ‏ًظبست ثْضیستی

‎2‎‏-خشیذ

وَدوبى

‎24‎‏ًفش اص پشسٌل ضجبًِ‏ سٍصی

‎2‎ػذد هَالص احیب پبیِ‏ وَدوبى ضْشستبى سٌٌذج ٍ سمض خْت وبسگبُ‏ احیبی پبیِ‏

‎3‎‏-ثشگضاسی وبسگبُ‏ احیبی پبیِ‏ وَدوبى دس ضْشستبًْبی تبثؼِ‏ پشسٌل ثخص ثْذاضت

‎4‎‏-ثشگضاسی خلسبت آهَصضی پیطگیشی اص سَاًح دس هْذّبی وَدن ضْشستبًْبی تبثؼِ‏

‎5‎‏-ثشگضاسی هبًَس صلضلِ‏ دس هذاسس پبیِ‏ اٍل تب ‏ّطتن

‎6‎‏-آهَصش ‏ًحَُ‏ پٌبّگیشی دس اهبوي سبختوبى دس هْذّبی وَدن ٍ هذاسس

‎7‎‏-ثشگضاسی ثشًبهِ‏ دستْبی هْشثبًی ثب هحَسیت آهَصش ٍ تمسین ‏ٍسبیل ثبصی وَدوبى ثِ‏ وَدوبى

‏ًیبصهٌذ دس چبدسّبی ثشپب ضذُ‏

‎8‎‏-آهَصش حضَسی حمَق ثیوِ‏ ای ثِ‏ وَدوبى دس همطغ اثتذایی ٍ اّذای پىیح هشتجط ثب ثیوِ‏

‎9‎‏-آهَصش حضَسی حمَق ثْذاضت ٍ سالهت ثِ‏ وَدوبى همطغ اثتذایی ٍ اّذای پىیح حبٍی

لَاصم ثْذاضتی

-10

آهَصش حضَسی استفبدُ‏ غحیح اص سیستن اسخبع ٍ دفبتش ثیوِ‏ ای ثِ‏ وَدوبى همطغ اثتذایی

ٍ اّذای لَاصم التحشیش ٍ دفبتش ‏ًوبدیي ثیوِ‏ ای ثب دسج ضؼبسّبی هشثَطِ‏

-11

ضٌبسبیی ‏ٍهؼشفی هبداساى ‏ًوًَِ‏ استبى دس لبلت ضبخع ‏ّبی هؼشفی ضذُ‏ ثٌیبد فشٌّگی ثیي

الوللی هبدس تب تبسیخ 97/7/22

-12

پیگیشی سبخت ٍ ‏ًػت سشدیس ضْیذُ‏ هؼضص ‏ًبّیذُ‏ فبتحی وشخَ‏

‎13‎‏-اسسبل اسبهی ضْذای ضبخع صى ثِ‏ دفتش ثبًَاى ٍ خبًَداُ‏ خْت ‏ًبهگزاسی وَچِ‏ ‏ّب خیبثبى

ٍ هیبدیي ثِ‏ اسوبء هتجشوِ‏ ضْذای صى

-14

ثشگضاسی ‏ًطست وتبثخَاى یبدٍآسُ‏ 562 ضْیذُ‏ هؼضص استبى

‎15‎‏-ثشگضاسی ‏ًوبیطگبُ‏ خبًجی ػىس دس هحل اخالسیِ‏

9


‎16‎‏-اوشاى فیلن ‏)ضجی وِ‏ هبُ‏ وبهل ضذ ‏،آًب خبى،ًفس،ضیبس ‎143‎‏(ثب حضَس ػَاهل ٍ خلسِ‏ پشسص ٍ

پبسخ دس غَست اهىبى

‎17‎‏-اخشای طشح تَاًوٌذ سبصی التػبدی صًبى سشپشست خبًَاس

غیش سسوی ضْشستبى سٌٌذج ‏)ضشٍع طشح اص اٍل ثْوي‎97‎ )

400

‏ًفش سبوي سىًَت گبّْبی

‎18‎‏-اخشای طشح تبة آٍسی اختوبػی صًبى ٍ خبًَاسّبی سبوي دس سىًَت گبّْبی غیشسسوی

‏)ضشٍع طشح اصاٍل ثْوي‎97‎‏(‏

‎19‎‏-تَس غٌؼتی وبسآفشیٌبى ثِ‏ ضْشستبى ثبًِ‏

‎20‎‏-ثشگضاسی خطٌَاسُ‏ ‏ٍسصضی خبم 562 ضْیذُ‏ هؼضص استبى

‎21‎‏-ثشگضاسی وبسگبُ‏ آهَصضی ضیَُ‏ ‏ّبی دػَت ثِ‏ ‏ًوبص

22- طشح آهَصش خَد هشالجتی وَدوبى ٍ صًبى

23- طشح تَاًوٌذسبصی صًبى ٍ دختشاى دس هؼشؼ آسیت اػتیبد

24- طشح پبیص سالهت سٍاى وبسوٌبى صى

25- طشح پبیص سالهت وبسوٌبى صى

26- طشح آهَصضی خطًَت ػلیِ‏ صًبى

‎27‎‏-اخشای طشح پبیص سالهت ثبًَاى ضبغل دس ولیِ‏ دستگبّْبی اخشایی استبى حست ا

‏ٍصسات هحتشم وطَس

الهش

‎28‎‏-هؼشفی دٍ‏ پبیگبُ‏ خْت اخشای طشح غشثبلگشی سشطبًْبی ضبیغ صًبى دس دٍ‏ ‏ًَثت غجح ٍ ػػش

‎29‎‏-ثبصدیذ اص ولیٌیه تخػػی ٍ فَق تخػػی صًبى ثؼثت

‎30‎‏-اًتػبة ثبًَاى دس پستْبی هذیشیتی

‎31‎‏-تطىیل ضَسای هطبٍسیي ٍ اتبق فىش ثب حضَس هتخػییي

‎32‎‏-تطىیل ثبىن اطالػبتی صًبى هذیش-وبسافشیي-ًخجِ-‏ فؼبل سیبسی

‎33‎‏-ثشگضاسی خلسبت وبسگشٍُ‏ ثبًَاى ٍ خبًَادُ‏

‎34‎‏-تَسؼِ‏ فضبّبی ‏ٍسصضی ٍ پبسن ثبًَاى

‎35‎‏-ضٌبسبیی ‏ٍضغ هَخَد صًبى ٍ خبًَادُ‏ دس استبى ثش هجٌبی اطالػبت پبیِ‏ هستٌذ خْت ثْشُ‏

گیشی دس ثشًبهِ‏ سیضی ‏ّبی ػولیبتی هىبى هحَس

-36

ضٌبسبیی هطىالت ٍ فشغت ‏ّبی هْن دس استبى ٍ تدضیِ‏ ٍ تحلیل ػلل اغالی هسبیل ٍ خالئ

‏ّبی ظشفیتی

-37

دس استبى

تذٍیي ساّىبسّبی غشیح ٍ هتٌبست ثب ضشایط استبى خْت استمبی ‏ٍضؼیت صًبى ٍ خبًَادُ‏

10


‎38‎‏-آضٌبیی فؼبالى هذًی ٍ خَاهغ هحلی ثب فشآیٌذ تحلیل سیستن ‏ّی تبة آٍسی

11


گروههای کاری بانىان و خانىاده

-

گريٌ‏ کاری اشتغال 97/2/2

دػٛر اص اداسار ريشثظ)فٙي

ٚ حشفٝ‏

اي ‏،اسبق ثبصسٌب٘ي

)...ٚ

دس ػّؼبر آسيٝ‏ ؿٛسا

ثب٘ٛاٖ‏ ٚ خب٘ٛادٜ‏

سایر 97/2/23

‏-ثشٌضاسي سٛس كٙؼشي ‏ٚيظٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏ وبسافشيٗ‏ ثلٛسر سايٍبٖ‏

‏-ثشٌضاسي دٚسٜ‏ ‏ٞبي آٔٛصؿي ‏ٔٛسد ‏٘يبص ثب٘ٛاٖ‏ وبسافشيٗ‏

‏-ؿشوز ثب٘ٛاٖ‏ وبسافشيٗ‏ دس سٛس ‏ٞبي ‏ٕ٘بيٍبٞي ثلٛسر سايٍبٖ‏ ثب ‏ٔؼشفي اص ػٛي دفشش أٛس ثب٘ٛاٖ‏

‏-اسائٝ‏ ثب٘ه اعالػبسي ثب٘ٛاٖ‏ وبسافشيٗ‏ اػشبٖ‏ ثٝ‏ دفشش أٛس

‏-ٚاٌزاسي صٔيٗ‏ ثٝ‏ ثب٘ٛاٖ‏ وبسافشيٗ‏ ‏ٚاػذ ؿشايظ

‏-ثشٌضاسي دٚسٜ‏ أٛصؿي سٚا٘ٙبػي خشيذ وبالي ايشا٘ي ‏ٚيظٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏

‏-ٔؼشفي وبسؿٙبع أٛس ثب٘ٛاٖ‏ فشٔب٘ذاسٞبي ظشف ‏ٔذر يه ‏ٔبٜ‏

‏-اِٚٛيز احشاص دؼز

سؼييٗ‏ ٚ ‏-ا٘شخبة

خب٘ٛادٜ‏ لجُ‏ اص ‏ٔؼشفي ثٝ‏ اداسي ‏ٔبِي

وبسؿٙبع أٛس ثب٘ٛاٖ‏ ثب ‏ٔؼشخذٔيٗ‏ فشٔب٘ذاسيٟب

دؼز وبسؿٙبع أٛس ثب٘ٛاٖ‏ فشٔب٘ذاسيٟب ثب ‏ٕٞبٍٞٙي وبُٔ‏ ‏ٔبٚس اػشب٘ذاس

ٚ

‏ٔذيش وُ‏ دفشش ثب٘ٛاٖ‏

ٚ

،

‏-دس

كٛسر ػذْ‏ ا٘شلبة

وبسؿٙبع ثب٘ٛاٖ‏ دس

دؼز ‏ٔٛسد سلذي سٛػظ فشٔب٘ذاساٖ‏

ػبصي اصاد

دؼشٟبي ‏ٔزوٛس اص

ٚ ػٛي اداسي

‏ٔبِي اػشب٘ذاسي

%

0/05

‏-ديٍيشي

سخليق

اػشجبسار اص

اػشبٟ٘ب اي ‏ٞضيٙٝ‏

دسساػشبي

ػيبػشٟبي

ؿٕبسٜ‏ ‏)٘بٔٝ‏ خب٘ٛادٜ‏ وّي

‎12,336‎‏ٔٛسخ‎97/2/2‎ ‏ٚصيش ‏ٔحششْ‏ وٛس-سلٛيش ديٛػز(‏

‏-سؼييٗ‏ وبسؿٙبع

أٛس ثب٘ٛاٖ‏ ثخذاسيٟب

‏-ديٍيشي ػٟٓ‏ ‎30‎دسكذي ا٘شلبثبر ثب٘ٛاٖ‏ دس اػشب٘ذاسي

پیشگیری از آسیة ‏َای اجتماعی‎97/3/19‎

ٚ

فشٔب٘ذاسي ‏ٞبي سبثؼٝ‏

12


ػُٕ‏ آٚس٘ذ

ٚ خذٔبر

سٚاٖ‏ ؿٙبخشي ‏٘ؼجز ثٝ‏ ثشٌشاسي وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ‏ٚيظٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏ دس ػغح ‏ٔحالر الذاْ‏ الصْ‏ سا ثٝ‏

گريٌ‏ کاری زوان ريستایی 96/4/25

- ؿٙبػبيي

سٚػشبٞبي حبؿيٝ‏ ػذ طاٜٚ‏

،

اػالْ‏ سؼذاد سٚػشبٞب ‏،ػٕؼيز ‏ٔب٘ذٌبس،‏ سدٜ‏ ػٙي

ٚ ‏،ظشفيشٟب

‏ٔٙغمٝ،‏ ‏ٔبغُ‏

دشب٘ؼيُ‏ ‏ٞبي

ٚ كٙبيغ

دػشي ‏ٔٛػٛد اٖ‏ ‏ٔٙغمٝ‏

ٚ

سؼييٗ‏ ‏٘يبصٔٙذيٟبي ػبٔؼٝ‏ ‏ٞذف

-

سىيُ‏ كٙذٚق اػشجبسار خشد

ص٘بٖ‏ سٚػشبيي حبؿيٝ‏ ػذ طاٜٚ‏

سؼييٗ‏ -

ص٘بٖ‏ سؼٟيُ‏ ‏ٌش سٚػشبيي ثٝ‏ ‏ٔٙظٛس

سٛإ٘ٙذػبصي ص٘بٖ‏ سٚػشبٞبي حبؿيٝ‏ ػذ طاٜٚ‏

-

سىيُ‏ وبسٌشٜٚ‏ ‏ٚيظٜ‏ دس سٚػشبي دسٜ‏ وِٛٝ‏ اص سٛاثغ ثخؾ ػيشٚاٖ‏

اػشبٖ-ٔيشاص فشٍٞٙي

‏ٌشدؿٍشي ٚ

: حٛصٜ‏

‏ٞٙشي-وشبثخب٘ٝ‏ ‏ٞب-دبيٍبٟٞبي اػشٕبػي ػبصٔبٖ‏ ثٟضيؼشي ٚ ػٕٟٙبي حٛصٜ‏ خب٘ٛادٜ‏

دس ػّؼبر آسيٝ‏

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ديٍيشي اص اػشيبد ثشاي ا٘ؼٕٗ‏ اِٚيب دس ‏ٔذاسع

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ‏ٟٔبسر ‏ٞبي ص٘ذٌي دس وٕخ ثب٘ٛاٖ‏

‏-ٔشاوض ‏ٔبٚسٜ‏

‏-دػٛر اص ‏:دٞيبس-ثخذاس-ؿٛساٞبي سٚػشب ‏–أٛس آة

دس ػّؼبر آسيٝ.‏

حقًق کًدک 97/4/20

‏-اسػبَ‏ ‏ٚظبيف اداسار دس حٛصٜ‏ حمٛق وٛدن ػٟز ثش٘بٔٝ‏ سيضي اػشاي عشح ػبٔغ آٔٛصؿي حمٛق وٛدن

‏-اسػبَ‏ ‏ٌضاسؽ الذأبر ا٘ؼبْ‏ ؿذٜ‏ دس حٛصٜ‏ حمٛق وٛدن

‏-دػٛر اص

‏-اػالْ‏ صٔبٖ‏ ثٙذي

ػٟز ثبصديذ دٚسٜ‏ اي اص ‏ٟٔذٞبي وٛدن

ٚ

پیشگیری از آسیة ‏َای اجتماعی 97/4/11

‏٘ٛػٛا٘بٖ‏

‏ٕٞبيؾ ديبدٜ‏ سٚي ثب ‏ٔحٛسيز خب٘ٛادٜ‏

ٚ

سبويذ ثش ‏ٔٛضٛع ‏ٔجبسصٜ‏ ثب اػشيبد

ٚ

‏ٔخذس

اػشٕبػي وشدٖ‏ ‏ٔجبسصٜ‏ ثب ‏ٔٛاد

‏-سٟيٝ‏ عشح ػبٔغ آٔٛصؽ حمٛق وٛدوبٖ‏

‏-ثشٌضاسي

‏-وّيٝ‏ دػشٍبٜ‏ ‏ٞبي اػشايي اػشبٖ‏ ‏٘ؼجز ثٝ‏ ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ديٍيشي اص اػشيبد ثشاي ػبٔؼٝ‏ ‏ٔخبعت خٛد الذاْ‏

‏ٕ٘بيٙذ.‏

13


گريٌ‏ کاری تُداشت ي سالمت 98/4/10

ٚ

‏-ثشٌضاسي ‏ٕٞبيؾ ثب٘ه خٖٛ‏ ثٙذ ‏٘بف ثب

‏ٕٞىبسي ػبصٔبٖ‏ ا٘شمبَ‏ خٖٛ‏ ‏،ػٟبد داٍ٘بٞي

داٍ٘بٜ‏ ػّْٛ‏ دضؿىي

دس

ؿٟشػشبٟ٘بي ػمض،ثب٘ٝ،ٔشيٛاٖ‏ ٚ ثيؼبس

‏-ثشٌضاسي ػّؼٝ‏ سخللي ثب حضٛس سييغ ؿجىٝ‏ ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ‏ ‏،ٔؼِٛيٗ‏ ‏ٔشاوض ثٟذاؿشي ‏،ٔبٔب ‏ٞب

ثخؾ ص٘بٖ‏

ٚ

ٚ

صايٕبٖ‏ دس ؿٟشػشبٟ٘بي ػمض،ثب٘ٝ،ٔشيٛاٖ‏

ٚ

ثيؼبس دس خلٛف إٞيز

‏-سىيُ‏ ػّؼٝ‏ ثب سييغ داٍ٘بٜ‏ ػّْٛ‏ دضؿىي دسخلٛف ‏ٔغبِجبر ػالٔز ثب٘ٛاٖ‏

اص ػشعبٟ٘بي ؿبيغ ص٘بٖ‏ ‏،ؿٙبػبيي

ثبسداس

ٚ ضشٚسر

ٚ خب٘ٛادٜ‏

ٚ

ٚ ضشٚسر

ثب٘ه خٖٛ‏ ثٙذ ‏٘بف

سٚػبي

ثب سبويذ ثش ‏ِضْٚ‏ ديٍيشي

غشثبٍِشي ػشعبٟ٘بي ؿبيغ ص٘بٖ‏ ‏،صايٕبٟ٘بي فيضيِٛٛطيه ‏،ٔشالجز اص ‏ٔبدساٖ‏

رخيشٜ‏ ػبصي ػِّٟٛبي ثٙيبدي دس ثب٘ه خٖٛ‏ ثٙذ ‏٘بف

‏-ٔؼشفي ثيٕبساٖ‏ ثي ثضبػز ‏٘يبصٔٙذ ثٝ‏ دسٔبٖ‏ ‏٘بثبسٚسي ثٝ‏ ‏ٚاحذ ‏ٔذدوبسي سٚيبٖ‏

‏-ثشٌضاسي ػّؼٝ‏ ثب ‏ٔذيش وُ‏ كذا

ٚ ػيٕب

ثٙيبدي دس دسٔبٖ‏ ‎19‎ثيٕبسي الػالع ثٝ‏ خب٘ٛادٜ‏ ‏ٞب

اػشبٖ‏ دس خلٛف ضشٚسر اعالع سػب٘ي

ٚ

ٚ

آٌبٜ‏ ػبصي رخيشٜ‏ ػبصي ػِّٟٛبي

ثب٘ٛاٖ‏ اػشبٖ‏ دس ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي خب٘ٛادٜ‏ كذا ‏ٚػيٕب ‏ٔشوض وشدػشب٘بسي

وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ثشاي ‎370‎‏٘فش اس ص٘بٖ‏ دس ػٛأغ ‏ٔحّي دس ؿٟشػشبٖ‏ ‏ٞبي سبثؼٝ‏ ثٝ‏ ‏ٔذر ‎60‎ػبػز

اشتغال 97/4/14


‏ٔمشس ‏ٌشديذ‎70‎ دسكذ اػضبي سؼبٚ٘ي فشاٌيش ثب٘ٛاٖ‏ ؿٟشػشبٖ‏ ػٙٙذع كشفب اص ‏ٔيبٖ‏ ثب٘ٛاٖ‏ سحز دٛؿؾ اسٌبٟ٘بي

حٕبيشي)‏ وٕيشٝ‏ أذاد

،) ثٟضيؼشي ٚ

ا٘ؼٕٗ‏ حٕبيز اص ص٘ذا٘يبٖ‏ ٚ ؿبغّيٗ‏ كٙبيغ دػشي

ٚ

فشؽ ا٘شخبة ؿٛ٘ذ.‏

ٚ

ثشاي ‏ٌشديذ ‏ٔمشس

سىٕي‎30ُ‎

‏ٔبثمي دسكذ

اػضبي

سخلق ثب افشاد اص سؼبٚ٘ي

‏ٞبي

‏ٌٛ٘بٌٖٛ‏

‏ٔذاسن داساي

-

داٍ٘بٞي الشلبد

ثبصاسيبثي ٚ

.....ٚ

اػشفبدٜ‏ ؿٛد.‏

ٚ

سفبٜ‏ وبس سؼبٖٚ‏ وُ‏ اداسٜ‏ ‏ٔىبسجٝ‏ ضٕٗ‏ ‏ٌشديذ ‏ٔمشس

اػشٕبػي

ثبوٕؼيٖٛ‏

ثب٘ٛاٖ‏ أٛس

اػشب٘ذاسي

افشاد ‏ِيؼز

-

وبسآفشيٗ‏ اص خب٘ٓ‏ دوششآطيش اخز ‏ٌشدد.‏

‏ٔمشس

‏ٌشديذ ‏ٔٛػؼيٗ‏ سؼبٚ٘ي فشاٌيش

ثب٘ٛاٖ‏

عشحٟبي سِٛيذي

خذٔبسي خٛد سا ‏ٔشٙبػت ثب ‏٘يبصٞبي ثبصاس داخّي

ٚ

ٚ


خبسػي ا٘شخبة ‏ٕ٘بيٙذ.‏

-

‏ٔمشس ‏ٌشديذ ‏ٔٛػؼيٗ‏ سؼبٚ٘ي فشاٌيش ثب٘ٛاٖ‏ ‏٘ؼجز ثٝ‏

الذاْ‏ ‏ٕ٘بيٙذ.‏

الذاْ‏

-

‏ٕ٘بيذ.‏

ديٍيشي ‏ٔىبٖ‏ سؼبٚ٘ي دس ؿشف سبػيغ اص عشيك ػبصٔبٖ‏ اٚلبف

‏-ٔمشس ‏ٌشديذ خب٘ٓ‏ ػبسا حؼٙي فؼبَ‏ حٛصٜ‏ كٙبيغ دػشي ‏٘ؼجز ثٝ‏ ديٍيشي ‏ٔٛضٛع سب ا٘شخبة ‏ٞيبر ‏ٔٛػغ سؼبٚ٘ي

‏ٔمشس ‏ٌشديذ دس كٛسر ‏ٔٛفميز سؼبٚ٘ي فشاٌيش ثب٘ٛاٖ‏ ؿٟشػشبٖ‏ ػٙٙذع

دس ػبيش ؿٟشػشبٟ٘ب الذاْ‏ ‏ٔبثٝ‏ ثٝ‏ ػُٕ‏ آيذ.‏

14


حقًق کًدک 96/5/15

-

-

اسػبَ‏ ‏ٌضاسؽ وٕي اص الذأبر ا٘ؼبْ‏ ؿذٜ‏ حٛصٜ‏ حمٛق وٛدن

اسػبَ‏ ديٟٙبدار دس صٔيٙٝ‏ حمٛق وٛدن

-

اسػبَ‏ دشٚسىُ‏ اخشيبسي وٙٛا٘ؼيٖٛ‏ ثيٗ‏ إِّّي حمٛق

وٛدن دس خلٛف فشٚؽ،فحب

ٚ

‏ٔشداد ‏ٔبٜ‏ ‎86‎‏ٔؼّغ ؿٛساي اػالٔي

‏ٞشصٜ‏ ‏ٍ٘بسي وٛدوبٖ‏ ‏ٔلٛة

ٚ آٔٛصؽ : دػٛر اص -

دشٚسؽ-وشبثخب٘ٝ‏ ‏ٞب-فٙي

دبسوٟب-٘ظبْ‏ سٚاٖ‏ ؿٙبػي دس ػّؼبر آسيٝ‏

حشفٝ‏ ٚ

اي-دفشش أٛس سٚػشبيي-ػبصٔبٖ‏

سجّيغبر اػالٔي-ػبصٔبٖ‏

ثشٌضاسي -

‏ٔشثيبٖ‏

وبسٌبٟٞبي

‏ٚيظٜ‏ أٛصؿي

وبسؿٙبػبٖ‏

ٚ آٔٛصؽ

-

دشٚسؽ-وٕيشٝ‏

ثبؿٍبٟٞبي ‏ٚسصؿي ثب ‏ٔحٛسٞبي آٔٛصؽ حمٛق وٛدوبٖ‏ ‏،سٚاٖ‏ ؿٙبػي وٛدن

ثشٌضاسي ػّؼبر آٔٛصؿي ‏ٚيظٜ‏ ‏ٔبدساٖ‏ ص٘ذا٘ي دس خلٛف فشص٘ذ دشٚسي ‏،حمٛق وٛدوبٖ‏

أذادأبْ)سٜ(-دادٌؼششي-خجشٍ٘بساٖ-‏

ٚ

ثبصديذ صٔبٖ‏ اػالْ‏

سٚػشبٞبي دس حضٛس

ػٟز فؼبِيز حٛصٜ‏

ثشٌضاي

ػّؼبر

أٛصؿي

‏ٚاػضاْ‏

ثٝ‏ وبسؿٙبع

-

سٚػشبٞبٞبي ‏ٔٛسد ‏٘ظش

-

ثش٘بٔٝ‏ سيضي ػٟز ثشٌضاسي وبسٌبٟٞبي أٛصؿي

حمٛق وٛدن،‏ فشص٘ذ دشٚسي

ٚ

،

اصدٚاع وٛدوبٖ‏

ٚ

-

‏ٕٞبيؾ ثلٛسر چشخي دس سٚػشبٞبي وُ‏ اػشبٖ‏ دس خلٛف

ثبصٌز ثٝ‏ سحليُ‏ دخششاٖ‏ سبسن سحليُ.‏

سذٚيٗ‏ دشٚدٛصاَ‏ عشح ثشسػي ‏ٚضؼيز اػشاي ػٙشٟبي ‏ٚيضٜ‏ دخششاٖ‏

ثب٘ٛاٖ‏

ٚ

ٚ خب٘ٛادٜ‏

اػشب٘ذاسي

اػالْ‏ ‏٘شبيغ دغ اص ا٘ؼبْ‏ دظٚٞؾ ثٝ‏ دفشش

ٚ

ثشٌضاسي

ػّؼبر

أٛصؿي

وٛدن حمٛق

فشص٘ذ

دشٚسي،سٚاٖ‏

ؿٙبػي

‏٘بيؼش ‏ٔٙغمٝ‏ دس وٛدن

ؿٟشػشبٖ‏

ػٙٙذع

-

ثلٛسر دبيّٛر

-

-

اخشلبف سجّيغبر فضبي ؿٟشي ‏–سّٛيضيٖٛ‏ ؿٟشي ثٝ‏ ‏ٔجبحض حمٛق وٛدن

آٔٛصؽ حمٛق وٛدن

ٚ

فشص٘ذ دشٚسي ‏–سٚاٖ‏ ؿٙبػي وٛدن دس ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي خب٘ٛادٜ‏

ثشٌضاسي ػّؼبر ‏ٌشٜٚ‏ وبسي حمٛق وٛدن ثلٛسر دٚٔبٜ‏ يىجبس

.

-

ٚ

ٚ

آٔٛصؽ

ؿٙبخز ثذٖ‏

خٛد اص ‏ٔشالجز ‏ٞبي ؿيٜٛ‏

حشيٓ‏ ؿخلي

وٛدوبٖ‏ ثٝ‏

‏٘ٛػٛا٘بٖ‏ دس

‏ٟٔذٞبي

– وٛدن

ٚ

-

‏ٔذاسع

15


گريٌ‏ کاری آسیة ‏َای اجتماعی 96/5/31

اػشٕبػي -

‏-ػٕيٙبس

آٔٛصؿي

أٙيز

‏ٕٞىبسي ثب ‏ٔبٜ‏ ؿٟشيٛس دس ص٘بٖ‏ سٚا٘ي

ؿٙبػي سٚاٖ‏ ‏٘ظبْ‏

ػّٕي ‏،ٔشاوض اػشبٖ‏

ٚ آٔٛصؿي

داٍ٘بٟٞب ثشٌضاس ‏ٌشدد.‏

ٚ

‏-ٕٞبيؾ

ػّٕي-‏

آٔٛصؿي

‏ٕٞىبسي ثب ‏ٚوال وبٖ٘ٛ‏ سٛػظ

ػّٕي-‏ ‏ٔشاوض

أٛصؿي

ؿٙبػي سٚاٖ‏ ‏،٘ظبْ‏

اداسار ػبيش

‏ٔشثٛعٝ‏ ثشٌضاس ‏ٌشدد.‏

‏ٚ.....ثٝ‏ دفشش ثب٘ٛاٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

ٚ كبحجٙظشاٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

سذاثيش الصْ‏ سا فشاٞٓ‏ ‏ٕ٘بيٙذ.‏

سا ثؼُٕ‏ آٚسد.‏

ٚ

الذاْ‏ الصْ‏ سا ثؼُٕ‏

دس حٛصٜ‏ ػبٔؼٝ‏ ؿٙبػي،سٚاٖ‏ ؿٙبػي ‏،حمٛلي

خب٘ٛادٜ‏ اػشب٘ذاسي سٕٟيذار الصْ‏

تُداشت 97/7/5

ٚ حمٛق

-

اسائٝ‏ عشح أٛصؿي خٛد ‏ٔشالجشي

وٛدوبٖ‏ ‏ٚيظٜ‏

‏ٚاِذيٗ‏ ٚ وٛدوبٖ‏ ‏)ٔمغغ دثؼشبٖ(‏

-

اػشاي عشح سٛإ٘ٙذ ػبصي ص٘بٖ‏

ٚ

دخششاٖ‏ دس ‏ٔؼشم آػيت

اػشيبد

-

اػشاي عشح دبيؾ ػالٔز سٚاٖ‏ وبسوٙبٖ‏ صٖ‏

دػشٍبٟٞبي اػشايي

اػشاي -

عشح دبيؾ ػالٔز ػؼٕي وبسوٙبٖ‏ صٖ‏

دػشٍبٟٞبي اػشايي ‏)عشح غشثبٍِشي ػشعبٖ‏ ‏ٞبي ؿبيغ ص٘بٖ(‏

ٚ

-

اػشاي عشح آٔٛصؽ

ديؼٍيشي خٛ٘ز ػّيٝ‏ ص٘بٖ‏ دس خب٘ٛادٜ‏

حقًق کًدک 97/7/11

‏-ثشٌضاسي ثؼيغ وبٞؾ اثشال وٛدوبٖ‏ خشدػبَ‏ ثٝ‏ ثيٕبسيٟبي اػٟبَ‏

‏-فشٔب٘ذٞي ‏٘يشٚي ا٘شظبٔي ‏٘ؼجز ثٝ‏ اسائٝ‏ آخشيٗ‏ آٔبس أٙيز اػشٕبػي ص٘بٖ‏ ثٝ‏ دفشش ثب٘ٛاٖ‏

آٚسد.‏

‏-ٔشاوض ػّٕي-‏ آٔٛصؿي داٍ٘بٟٞب ‏٘ؼجز ثٝ‏ ‏ٔؼشفي اػبسيذ

‏-دادٌؼششي اػشبٖ‏ ‏٘ؼجز ثٝ‏ اسائٝ‏ وّيذٟبيي دس حٛصٜ‏ أٙيز اػشٕبػي ثٝ‏ دفشش ثب٘ٛاٖ‏

‏-ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ احيبي دبيٝ‏ وٛدوبٖ‏

ٚ ػبيش

ٚ

ثيٕبسيٟبي ػفٛ٘ي

‏٘ٛصاداٖ‏ ػٟز‎24‎‏٘فش اص دشػُٙ‏ ؿجب٘ٝ‏ سٚصي ؿيشخٛاسٌبٜ‏

‏٘ظبسر ثٟضيؼشي

‏-خشيذ ‎2‎ػذد ‏ٔٛالص احيب دبيٝ‏ وٛدوبٖ‏ ؿٟشػشبٖ‏ ػٙٙذع ٚ ػمض ػٟز وبسٌبٜ‏ احيبي دبيٝ‏ وٛدوبٖ‏

ٚ

خب٘ٝ‏ ‏٘ٛثبٌٚبٖ‏ سحز

16


‏-ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ احيبي دبيٝ‏ وٛدوبٖ‏

دس ؿٟشػشبٟ٘بي سبثؼٝ‏ دشػُٙ‏ ثخؾ ثٟذاؿز

‏-ثشٌضاسي ػّؼبر أٛصؿي ديٍيشي اص ػٛا٘ح

دس وٛدن دس ؿٟشػشبٟ٘بي سبثؼٝ‏

‏-چبح ‎200‎وبسر ‏٘ب٘ٝ‏ ‏ٞبي خغش دس وٛدوبٖ‏ دس اٚسطا٘غ ثيٕبسػشٟبي سبثؼٝ‏

وٛدن

ثب٘بٞٙؼبسيٟبي ‏ٔبدسصادي ثٝ‏ ‏ٔٛػؼٝ‏ خيشيٝ‏

دس سٟشاٖ‏ ػٟز دسيبفز دسٔبٖ‏

‏--اسبق ‏ٔبدس

ٚ

وٛدن ػٟز ؿيشدٞي ‏٘ٛصاداٖ‏ فشٚدٌبٜ‏

اشتغال 97/7/12

‏-ٔؼشفي 7

‏-اسبق ثبصي ثشاي وٛدوبٖ‏ دس ػبِٗ‏ ا٘شظبس ‏ٔؼبفشيٗ‏ فشٚدٌبٜ‏

‏-ٔمشسٌشديذ ثب ‏ٕٞبٍٞٙي دفشش ثب٘ٛاٖ‏

‏ٔخق ‏ٚثب حضٛس

ٚ

خب٘ٛادٜ‏ اػشب٘ذاسي الذأبر الصْ‏ ػٟز ثشٌضاسي ػّؼبر ‏ٔشؼذدثب ‏ٌشٜٚ‏ ‏ٞي ‏ٞذف

وبسؿٙبػبٖ‏ سبٔيٗ‏ اػشٕبػي اػشبٖ‏ ثشٌضاس ‏ٌشدد

ٚ

ٚ

‏ٕٞبٍٞٙي

‏ٔٙظٛس ثٝ‏ الصْ‏

ثشٌضاسي

ػّؼبر

‏ٔبٚس عشف اص ‏ٔبثٝ‏

‏ٔحششْ‏

اػشب٘ذاس

‏ٔذيشوُ‏

ثب٘ٛاٖ‏

اػشب٘ذاسي

-

ا٘ؼىبع ثٝ‏ فشٔب٘ذاسي ‏ٞب

ٚ

‏ٕ٘بيٙذٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏ ؿٟشػشبٖ‏ ‏ٞب ا٘ؼبْ‏ دزيشد

-

سٚػبي ؿؼت

ٚ

‏ٔؼئٛالٖ‏ فٙي ضٕٗ‏ حضٛس دس ػّؼبر ‏ٔؼئَٛ‏ اسائٝ‏ سٛ‏ ضيحبر ‏،آٔٛصؽ

‏ٔغشح ؿذٜ‏ عجك ثش٘بٔٝ‏ سؼشيف ؿذٞبص عشف دفشش ثب٘ٛاٖ‏ فشٔب٘ذاسي ‏ٞب ‏ٔي ثبؿٙذ

ٚ

-

-

دبػخٍٛيي ثٝ‏ ػٛاالر

‏ٔمشس ‏ٌشديذ ‏ٔؼئٛالٖ‏ ؿؼت دغ اص ثشٌضاسي ػّؼبر ‏ٌضاسؽ فؼبِيز ‏ٞبي ا٘ؼبْ‏ ‏ٌشفشٝ‏ سا ثب ‏ٕٞبٍٞٙي ‏ٕ٘بيٙذٜ‏ ‏ٔحششْ‏

أٛسثب٘ٛاٖ‏ ‏ٕٞشاٜ‏ ثب سلبٚيش ثٝ‏ اداسٜ‏ اػشبٖ‏ اسػبَ‏ ‏ٕ٘بيٙذ

‏ٕٞبٍٞٙي الصْ‏ ػٟز چبح

ٚ

اداسٜ‏ وُ‏ سبٔيٗ‏ اػشٕبػي اػشبٖ‏ ا٘ؼبْ‏ دزيشد

اسػبَ‏ دٛػشش ثٝ‏ ؿؼت سبثؼٝ‏

ٚ

دفشش أٛس ثب٘ٛاٖ‏ ػٟز سٛصيغ دس ثيٗ‏ ‏ٔخبعجيٗ‏ اص عشف

پیشگیری از آسیة ‏َای اجتماعی 97/8/1

ثبصديذ -

اػضبٌشٜٚ‏ وبسي

اص وٕخ سشن اػشيبد ثب٘ٛاٖ‏

-

-

اسائٝ‏ ‏ٌضاسؽ ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي ػّٕيبسي اػشيبد حٛصٜ‏ ص٘بٖ‏

‏ٔؼشفي ‎5‎‏٘فش اص ػٕٗ‏ ‏ٞبي فؼبَ‏ دس حٛصٜ‏ ص٘بٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

ثٝ‏ ؿٛساي ‏ٕٞبٍٞٙي ‏ٔجبسصٜ‏ ثب ‏ٔٛاد ‏ٔخذس

ثبصديذ -

اػضبٌشٜٚ‏ وبسي

اص ‏ٔشوض ؿّشش ؿٟشداسي

17


-

ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ أٛصؿي

ٚ

سبٔيٗ‏ اػشجبس عشح سشثيز

سؼٟيُ‏ ‏ٌشي

ٚ

وبس ثب ػٛأغ ‏ٔحّي

-

دس اخشيبس ‏ٌزاؿشٗ‏ ‏ٍ٘بس خب٘ٝ‏ ؿٟشداسي ػٟز

ثشٌضاسي ‏ٕ٘بيٍبٜ‏ اػشيبد

ٚ

سايٍبٖ‏

آػيت ‏ٞبي اػشٕبػي ‏ٚيظٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏ ثلٛسر

-

اػالْ‏ ػٙٛاٖ‏

ٚ

اػشجبسار سخليق يبفشٝ‏ ثٝ‏ عشح ‏ٞب

ٚ

ٚ خب٘ٛادٜ‏

حقًق کًدک 97/8/2

ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي ‏ٚاٌزاس ؿذٜ‏ ثٝ‏ ػبصٔبٟ٘بي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد دس حٛصٜ‏ ص٘بٖ‏

-

اسػبَ‏ ‏ٌضاسؽ الذأبر ثؼُٕ‏ أذٜ‏

دس خلٛف حمٛق وٛدن

ٚ

سػب٘ي اعالع

اِٚيٗ‏

‏ٔشسجظ ‏ٞبي ػٕٗ‏ ثٝ‏ وٛدن حمٛق إِّّي ثيٗ‏ وٙفش٘غ

افشاد

كبحجٙظش

ايشاد ػٟز

-

ٚ

ػخٙشا٘ي،اسائٝ‏ ‏ٔمبِٝ‏

ٚ حضٛس

دس دُٙ‏ سخللي

اػالْ‏ ثٝ‏ دفشش ثب٘ٛاٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

ٚ

-

ثشٌضاسي ‏٘ؼز وشبثخٛا٘ي

اٞذاء وشبة

ثٝ‏ ثٙذ ‏٘ؼٛاٖ‏

-

سىيُ‏ ػّؼٝ‏ ثب ؿٟشداسي-‏ ؿٛساي ؿٟش-ٔيشاص فشٍٞٙي ‏–وبٖ٘ٛ‏ دشٚسؽ فىشي وٛدوبٖ‏

‏–ٔؼىٗ‏

ٚ

ٚ ؿٟشػبصي

دس اسسجبط ثب اخشلبف ‏ٔىبٖ‏ ‏ٔٙبػت ػٟز احذاص ‏ٔٛصٜ‏ اػجبة ثبصي

ٚ

‏٘ٛػٛا٘بٖ-اسؿبد اػالٔي

ػشٚػه

-

ديٍيشي حضٛس

ٚ ؿشوز اػضب ‏ٌشٜٚ‏ وبسي دس اِٚيٗ‏ وٙفش٘غ ثيٗ‏ إِّّي حمٛق وٛدن

-

-

اخشلبف اليٗ‏ ‏ٚيظٜ‏ دٚچشخٝ‏ ػٛاسي ‏ٚيظٜ‏ وٛدوبٖ‏

‏٘ٛػٛا٘بٖ‏ ٚ

اسػبَ‏ ‏ٌضاسؽ الذأبر ا٘ؼبْ‏ ؿذٜ‏ دس خلٛف ‏ٔحبفظز اص وٛدوبٖ‏ دس ثشاثش ‏ٔخبعشار ‏ٔيٗ‏

اسائٝ‏ ثٝ‏ ‏ٚصاسر وٛسدس اػشع ‏ٚلز

ٚ

‏ٔٛاد ‏ٔٙفؼشٜ‏ ػٟز

ٚ

داسٚ‏ ػٟز ثشٌضاسي دٚسٜ‏

‏ٞبي آٔٛصؿي ‏ٔذ ‏٘ظش

-

‏ٔؼشفي ػٕٟٙبي

حٛصٜ‏ ص٘بٖ‏ ثٝ‏ ‏ٔؼبٚ٘ز غزا

داسٚ‏ ػٟز ٚ

ٚ ‏ٕٞبٍٞٙي

سؼبُٔ‏ ثٝ‏ ‏ٔٙظٛس ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ ‏ٞبي آٔٛصؿي

ثشٌضاسي -

وبسٌبٜ‏ أٛصؿي

‏ٚيظٜ‏ ‏ٔشثيبٖ‏ ثٟذاؿز ‏ٔذاسع

ٚ

ا٘ؼٕٗ‏ اِٚيبء

ٚ ‏ٔشثيبٖ‏

-

دػٛر اص وبسؿٙبػبٖ‏ حٛصٜ‏ غزا

داسٚ‏ ٚ

داٍ٘بٜ‏ ػّْٛ‏ دضؿىي دس ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي كذا

ٚ ػيٕب

تُداشت ي سالمت 97/8/7

‏-ثشٌضاسي دٚسٜ‏ آٔٛصؿي ‏ٚيظٜ‏ ‏ٔبٚسيٗ‏ أٛس ثب٘ٛاٖ‏ وّيٝ‏ دػشٍبٟٞبي اػشايي

‏-ٔؼشفي ‏ٔبٚسيٗ‏ أٛس ثب٘ٛاٖ‏ فشٔب٘ذاسيٟب ثٝ‏ ‏ٔؼبٚ٘ز غزا

‏-٘لت دٛػشش ثب ‏ٔحشٛاي ثٟذاؿشي دس ‏ٔشاوض ‏ٔذيشيز دسٔبٖ‏ سبٔيٗ‏ اػشٕبػي

18


حقًق کًدک 97/8/21

‏ٔحيظ حفظ ‏ٔٛضٛع ثب ‏٘مبؿي

صيؼز،‏

وشبثخٛا٘ي

‏ٔحيغي،اػشاي دب٘شٛٔيٓ‏ ‏ٞبي صيؼز ‏ٔحيغي سٛػظ وٛدوبٖ‏

‏ٔحيغي

‏ٔؼشفي ٚ

ٚ دخؾ وشبة،‏

، ؿؼشخٛا٘ي

وّيخ ‏ٕ٘بيؾ

سٛػظ وٛدوبٖ‏ ‏ٚاٞذاي ػٛايض

،

ٚ

ويؼٝ‏ دبسچٝ‏ اي ثٝ‏ وٛدوبٖ‏

دشيبٖ‏ ثب سٛػٝ‏ ثٝ‏ ‏ٕٞبٍٞٙي ثؼُٕ‏ آٔذٜ‏ ثب اداسٜ‏ ثٟضيؼشي ؿٟشػشبٖ‏ لشٜٚ‏

وبسؿٙبػبٖ‏ ‏ٔحيظ صيؼز

‏-ويذٖ‏

‏-ثبصديذ سؼذادي اص ‏ٟ٘ٛ٘بالٖ‏ ‏ٟٔذٞبي وٛدن لشٜٚ‏ ‏ٟٔذ وٛدن ال٘ه،‏ دايٝ‏ ‏ٚوٛدن

‏-ثبصديذ

صيؼز

ثٝ‏ صثبٖ‏ ػبدٜ‏

دٚ‏ ‏ٔذسػٝ‏ اثشذايي ‏)خشدٔٙذ ‏ٚؿٟيذ ‏ٔحالسي(‏ ثش٘بٔٝ‏ آٔٛصؿي ثؼُٕ‏ آٔذ

ٗٔ

صيؼز ‏ٞبي

وشت صيؼز

اص ‏ٔٙغمٝ‏ حفبظز ؿذٜ‏ ثذس

ٚ

‏ٔٛسخ ٚ 97/7/18 كحجز

ٚ

ٚ

‏ٚضؼيز وٙٛ٘ي ‏ٔحيظ صيؼز

سٛػظ وبسؿٙبع اداسٜ‏

ٚ

‏ٞبي الصْ‏ سٛػظ

دس صٔيٙٝ‏ ‏ٔحيظ صيؼز،‏ إٞيز ‏ٔحيظ

دؼٕب٘ذ ٚ وبٞؾ صثبِٝ‏ ٚ ‏ٔذيشيز ‏ٔلشف آة ٚ ساٟٞبي حفبظز اص ‏ٔحيظ صيؼز

ٚ

ٚ

‏-حضٛس

وبسؿٙبػبٖ‏

ػٟز

‏ٕٞىبسي

ثشٌضاسي دس ؿشوز

ثش٘بٔٝ‏

وبٖ٘ٛ‏ ‏ٔحُ‏ دس آٔٛصؿي

دشٚسؽ

فىشي

وٛدوبٖ‏

ٚ ‏٘ٛػٛا٘بٖ‏

‏ٔذاسع ؿٟشػشبٟ٘بي سبثؼٝ‏

اشتغال 97/10/8

‏-سٟيٝ‏ ثش٘بٔٝ‏ ديٟٙبدي دس ثخؾ سٚػشبيي ػٟز سٛإ٘ٙذ ػبصي ص٘بٖ‏ سٚػشبيي ثلٛسر

‏-دػٛر اص ثخذاس ػيشٚاٖ‏

‏-ؿٙبػبيي دػشٍبٟٞبي

ٚ

پیشگیری از آسیة ‏َای 96/10/7

اسائٝ‏ دشب٘ؼيُ‏

ٚ ظشفيشٟب ٚ

سٛإ٘ذيٟبي ص٘بٖ‏ سٚػشبيي ثخؾ ػيشٚاٖ‏

ريشثظ ٚ سؼييٗ‏ ؿشح ‏ٚظبيف ػٟز ‏ٕٞىبسي دس اػشاي عشح

دبيّٛر دس ثخؾ ػيشٚاٖ‏

ٚ سٟيٝ‏ -

سذٚيٗ‏ عشح سغييش

‏ٍ٘شؽ ثبٚسٞبي غّظ دس ‏ٔيبٖ‏ ثب٘ٛاٖ‏ ‏٘ؼجز ثٝ‏ اػشيبد

-

اػشايي ‏ٕ٘ٛدٖ‏ عشح ػّٕيبسي آٔٛصؽ ديٍيشي اص اػشيبد ثب ‏ٔحٛسيز سغيش ‏ٍ٘شؽ ثبٚسٞبي غّظ ثب اِٚٛيز ؿٟشػشبٖ‏

‏ٞبي لشٜٚ‏ ‏–دٍٞالٖ‏ ‏)ػغح سٚػشب(‏

-

سمؼيٓ‏ ثٙذي ؿشح ‏ٚظبيف

ٚ

أٛسار ‏ٔحِٛٝ‏ ػٟز اػشايي ‏ٕ٘ٛدٖ‏

عشح ػّٕيبسي ثب سٛػٝ‏ ثٝ‏ ‏٘مؾ راسي اداسار

-

سىيُ‏ ػّؼبر ‏ٌشٜٚ‏ وبسي اػشيبد ‏ٞش دٚ‏ ‏ٞفشٝ‏ يىجبس ثٝ‏ ‏ٔٙظٛس ديجشد ‏ٔلٛثبر

ٚ

اٞذاف ‏ٌشٜٚ‏ وبسي

19


ٚ

-

دبيّٛر لشاسدادٖ‏ چٙذ سٚػشب دس لشٜٚ‏

ثٝ‏ ػٙٛاٖ‏ ػشسيٓ‏ ‏ٔحّٝ‏

ٚ

دٍٞالٖ‏ ثٝ‏ ػٙٛاٖ‏ اػشاي

عشح ػّٕيبسي

‏ٔخق ‏ٕ٘ٛدٖ‏ ‏ٕ٘بيٙذٜ‏ دس سٚػشب

-

اػالْ‏ ‏ٌضاسؽ ػٟز چٍٍٛ٘ي ‏ٞضيٙٝ‏ وشد اػشجبسار

دس حٛصٜ‏ اػشيبد دس ‏ٔذاسع دخششا٘ٝ‏

-

-

دػٛر اص اداسٜ‏ سشٚيغ ػٟبد وبٚسصي

ٚ اي ٚ حشفٝ‏ فٙي ٚ

دفشش أٛس سٚػشبيي دس ػّؼبر آسيٝ‏

ثشٌضاسي ‏ٕٞبيؾ ديبدٜ‏ سٚي ‏ٚيظٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏ دس ‏ٔحالر حبؿيٝ‏ ثب ‏ٔحٛسيز آٌبٜ‏ ػبصي ثب٘ٛاٖ‏ ‏٘ؼجز ثٝ‏ اطشار ػٛ‏ ‏ٔلشف

‏ٔٛاد ‏ٔخذس

-

اسائٝ‏ عشح ثبؿٍبٟٞبي ‏ٚسصؿي ثٝ‏ ػٙٛاٖ‏ دبيٍبٜ‏ ػالٔز دس ػغح ؿٟش

اشتغال‎97/10/11‎

ٚ ػٕغ

ثٙذي ثش٘بٔٝ‏ ديٟٙبدي فٙي

ٚ حشفٝ‏

اي ػٟز سىٕيُ‏

اػشا ٚ

ثخؾ ػيشٚاٖ‏

ص٘بٖ‏ سٚػشبيي آٔٛصؽ ديذٜ‏ اص سؼٟيالر وٓ‏ ثٟشٜ‏

ٚ

‏ٔذيشاٖ‏ دػشٍبٟٞبي اػشايي ريشثظ)دفشش أٛس

سٚػشبيي اػشب٘ذاسي-ػٟبد وبٚسصي-سؼبٖٚ-ٔيشاص فشٍٞٙي ‏–وٕيشٝ‏ أذاد-ثٟضيؼشي ‏–ثب٘ه وبٚسصي

داٍ٘بٞي

ٚ

ٚ

ثخذاسي ػيشٚاٖ‏

حقًق کًدک 97/10/17

)

ٚ

‏ٍٕٞب٘ي دس ‏ٟٔذٞبي وٛدن

ٚ

ٚ حٛادص

‏ٔمبعغ دا٘ؾ آٔٛصي

دس ‏ٟٔذٞبي وٛدن

‏ٔذاسع ٚ

ػٟبد

دس ‏ٔذاسع دبيٝ‏ اَٚ‏ سب ‏ٞشٓ‏

دس ‏ٟٔذٞبي وٛدن

‏ٔذاسع ٚ

ثشدب ؿذٜ‏

‏ٞبي ‏ٔزٞجي ٚ ‏ّٔي

ٚ

سمؼيٓ‏ ‏ٚػبيُ‏ ثبصي وٛدوبٖ‏ ثٝ‏ وٛدوبٖ‏ ‏٘يبصٔٙذ دس چبدسٞبي

‏-ٔغبِؼٝ‏

‏-ثبصديذ اص والػٟبي حشفٝ‏ أٛصي

‏-ٕٞبٍٞٙي ثب ثب٘ه وبٚسصي ػٟز ثشخٛسداسي

‏-ثشٌضاسي ػّؼٝ‏ آسيٝ‏ ثب حضٛس فشٔب٘ذاس ‏ٔحششْ‏ ؿٟشػشبٖ‏ ػٙٙذع

‏-آٔٛصؽ وٕىٟبي اِٚيٝ‏

‏-آٔٛصؽ ‏٘مبط أٗ‏ ػبخشٕبٖ‏ دس ‏ٔٛالغ ثحشاٖ‏

‏-ثشٌضاسي ‏ٔب٘ٛس صِضِٝ‏

‏-آٔٛصؽ ‏٘حٜٛ‏ دٙبٍٞيشي دس أبوٗ‏ ػبخشٕبٖ‏

‏-ثشٌضاسي ثش٘بٔٝ‏ دػشٟبي ‏ٟٔشثب٘ي ثب ‏ٔحٛسيز آٔٛصؽ

‏-حضٛس ثچٝ‏ ‏ٞب دس ثش٘بٔٝ‏

‏-آؿٙبيي ثب ‏ٟٔبسسٟبي ص٘ذٌي

ٚ

‏ٟٔبسسٟبي سلٕيٓ‏ ‏ٌيشي

‏ٚيضٜ‏ ‏ٚاِذيٗ‏ دس ‏ٔذاسع ‏ٚأفي سبسشػٕؼيز

20


پیشگیری از آسیة ‏َای اجتماعی 97/10/19

‏-ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ أٛصؿي وبٞؾ ٚ

ديٍيشي اص اػشيبد ‏ٚيظٜ‏ ‏ٕ٘بيٙذٌبٖ‏ أٛس ثب٘ٛاٖ‏ دػشٍبٞبي اػشايي

ٚ

ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي وٕيشٝ‏

وبٞؾ ٚ ديٍيشي اص اػشيبد ص٘بٖ‏

اص اػشيبد دػشٍبٟٞبي ريشثظ ثٝ‏ وبٞؾ

ٚ

ديٍيشي اص اػشيبد ص٘بٖ‏

دخششاٖ‏ ٚ

دشٚسؽ

دخششاٖ‏

ٚ

‏ٔمبثّٝ‏ ثب آػيجٟبي اػشٕبػي ‏،داٍ٘بٜ‏ ػّْٛ‏ دضؿىي،آٔٛصؽ

ٚ

ٚ

ؿٛساي ‏ٕٞبٍٞٙي ‏ٔجبسصٜ‏ ثب ‏ٔٛاد ‏ٔخذس دس خلٛف ثشسػي ساٞىبسٞبي وبٞؾ

ٚ

ص٘بٖ‏ ػٛاٖ‏ ٚ

ٚ

ٚ

ديٍيشي آػيت اػشيبد

ثش٘بٔٝ‏ سيضي الصْ‏ ػٟز

‏-ٔؼشفي ػبٔب٘ٝ‏ ػؼبْ‏ ثٝ‏ ‏ٔبٚسيٗ‏ أٛس ثب٘ٛاٖ‏ دػشٍبٟٞبي اػشايي ػٟز ‏ٔمبثّٝ‏ ثب آػيت اػشيبد

‏-سخليق اػشجبسار الصْ‏ ثٝ‏ عشحٟب

‏-سخليق اػشجبسار عشحٟبي ديٍيشي

ػٛاٖ‏

‏-ثشٌضاسي ػّؼٝ‏ ثب ػٕٗ‏ ‏ٞبي فؼبَ‏ حٛصٜ‏ وبٞؾ

يرزش ي ايقات فراغت 97/10/26

‏-ٔمشس ‏ٌشديذ ضٕٗ‏ اسػبَ‏ دػشٛساِؼُٕ‏ ثشٌضاسي ػٙٛاسٜ‏ ثٝ‏ سدٜ‏ ‏ٞبي ؿٟشػشب٘ي،‏ ‏ٕٞبٍٞٙي

ثشٌضاسي ‏ٔؼبثمبر دس ػغح ؿٟشػشبٖ‏ دس دٞٝ‏ اَٚ‏ ثٟٕٗ‏ ثؼُٕ‏ آيذ.‏

‏-ٔمشس ‏ٌشديذ ػٙٛاسٜ‏ فشٍٞٙي ‏ٚسصؿي فشاغز ثب٘ٛاٖ‏ ثب ‏ٚسصؽ)‏ ‏ٚيظٜ‏ ؿبغّيٗ(‏ عجك دػشٛساِؼُٕ‏ دس دٚ‏ سدٜ‏ ؿٟشػشب٘ي

اػشب٘ي ثٝ‏ ‏ٔٙبػجز

فؼش ٚ 40

‏ٌشأيذاؿز 562 ؿٟيذٜ‏ صٖ‏ اػشبٖ‏ وشدػشبٖ‏ دس ثٟٕٗ‏ ‏ٔبٜ‏ ثشٌضاس ‏ٌشدد.‏

ٚ

‏ٌشديذ ‏-ٔمشس

وٕيشٝ‏ ‏٘ظبسسي

ػضٛيز ثب دٚ‏ ‏٘فشٜ‏

‏ٕ٘بيٙذٌبٖ‏ أٛس

ثب٘ٛاٖ‏

اػشب٘ذاسي

‏ٚسصؽ وُ‏ اداسٜ‏

سؼييٗ‏ ػٛا٘بٖ‏

ٚ

‏ٌشدد.‏

‏ٌشديذ ‏-ٔمشس

وٕيشٝ‏ اػشايي

ثب ػضٛيز

‏ٕ٘بيٙذٌبٖ‏

‏ٞيأر ‏ٚسصؿي ثشٌضاس

وٙٙذٜ‏ ‏ٔؼبثمبر

ثب

ٚ ‏ٔذيشيز ‏ٌشٜٚ‏ ‏ٚسصؽ

5

ثب٘ٛاٖ‏ اداسٜ‏ وُ‏ عجك دػشٛساِؼُٕ‏ سىيُ‏ ‏ٌشدد.‏

ٚ

‏ٌشديذ ‏-ٔمشس

‏ٔؼبثمبر

ؿٟشػشب٘ي

وّيٝ‏ ػغح دس ثٟٕٗ‏ اَٚ‏ دٞٝ‏ دس

ؿٟشػشبٟ٘ب

‏ٞش اَٚ‏ سيٓ‏ ؿشوز ثب آٖ‏ فيٙبَ‏

ؿٟشػشبٖ‏ دس ‏ٔشوض اػشبٖ‏

ٚ

دس دٞٝ‏ ‏ٔجبسن فؼش ثشٌضاس ‏ٌشدد.‏

ؿٟشػشبٟ٘ب ػٟز ‏ٕٞىبسي،‏ ثٝ‏ دفشش أٛس ثب٘ٛاٖ‏

تُداشت ي سالمت 97/10/27

‏-ٌشٜٚ‏ ‏ٚسصؽ ثب٘ٛاٖ‏ اداسٜ‏ وُ‏ عشحٟبي ‏ٚسصؿي ‏ٚيظٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏ سا ثٝ‏ ‏ٔٙظٛس ‏ٕٞبٍٞٙي أٛس ثب٘ٛاٖ‏ اػشب٘ذاسي ثب فشٔب٘ذاسيٟبي

‏-ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ آٔٛصؽ

ديٍيشي اص ػشعبٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

اػشب٘ذاسي اسائٝ‏ ‏ٕ٘بيذ.‏

‏ٞبي ؿبيغ ص٘بٖ‏ ثٝ‏ ‏ٔٙبػجز دٛيؾ ‏ٔجبسصٜ‏ ثب ػشعبٖ‏

‏-اثالؽ

ثشٌضاسي

وبسٌبٜ‏

آٔٛصؿي

وّيٝ‏ ثٝ‏ ص٘بٖ‏ دس ؿبيغ ‏ٞبي ػشعبٖ‏ اص ديٍيشي

فشٔب٘ذاسيٟبٚ‏

اػشايي ‏ٞبي دػشٍبٜ‏

اػشبٖ‏

21


جمعیت 97/10/30

-

-

ديٍيشي ػيبػز ‏ٞبي اثالغي ‏ٔمبْ‏ ‏ٔؼظٓ‏ سٞجشي دس اسسجبط ثب ‏ٔٛضٛع ػٕؼيز

سشيح ‏ٚلبيغ حيبسي

ٚ

ا٘شبس آٔبسٞبي ا٘ؼب٘ي ‏،ٔٛضٛع طجز ثٝ‏ ‏ٔٛلغ

ٚ وبُٔ‏ ‏ٚالدر ٚ

-

-

سمٛيز ‏ٟ٘بدٞبي حٕبيشي اص ‏ٔبدساٖ‏ ثبسداس

سٛإ٘ٙذ ػبصي

ٚ

-

آٔٛصؽ ‏ٞبي الصْ‏ دس حٛصٜ‏

‏ٔؼبئُ‏ ػٕؼيشي ٚ ايؼبد أىب٘بر الصْ‏ ثشاي صٚػيٗ‏

اسائٝ‏ اليحٝ‏ افضايؾ ػٗ‏ اصدٚاع دس وٛدوبٖ‏ ثٝ‏ ‏ٔؼّغ اص عشيك ‏ٔشاػغ ثبالدػشي

‏ٚفبر دس ‏ّٟٔز لب٘ٛ٘ي

اشتغال 97/11/4

ٚ

اػالْ‏ دشب٘ؼيّٟب

‏٘بٔٝ‏ سٛإ٘ٙذ ػبصي ص٘بٖ‏ ػشدشػز خب٘ٛاس ‏ٔٙبعك حبؿيٝ‏ ؿٟش ػٙٙذع

ٚ

ظشفيشٟبي اٖ‏ دفبسش

ػٟز اػشاي سفبٞٓ‏

-

ثشٌضاسي وبسٌبٟٞبي آٔٛصؿي ‏ٚيظٜ‏ وبسؿٙبػبٖ‏ دفبسش سؼٟيٍّشي دس حٛصٜ‏ ص٘بٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

-2

-

اػشاي عشحٟبي ‏:‏‎1‎‏-وبٞؾ

ٚ

ديٍيشي اص خٛ٘ز ػّيٝ‏ ص٘بٖ‏

خٛدٔشالجشي وٛدوبٖ‏

ٚ

‏٘ٛػٛا٘بٖ‏ ‏ٚيظٜ‏ ‏ٚاِذيٗ‏

ٚ

وٛدوبٖ‏

-

ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ أٛصؿي

وٛدن ‏ٕٞؼشي ثلٛسر دبيّٛر دس ‏ٔٙغمٝ‏

حؼٗ‏ آثبد

اشتغال 97/11/10

‏-اثالؽ دٚسٜ‏ آٔٛصؿي ‏ٔزوٛس ثٝ‏ ػبصٔب٘ٝ‏ ‏ٞبي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد ثٝ‏ ‏ٔٙظٛس آٔٛصؽ ص٘بٖ‏ خب٘ٝ‏ داس

‏-ثشٌضاسي ػّؼٝ‏ ‏ٕٞبٍٞٙي ثب ‏ٔذيشاٖ‏ دفبسش سؼٟيٍّشي

ٚ ‏-اػالْ‏ آٔبس

‏٘يبصٞبي أٛصؿي ص٘بٖ‏ ػشدشػز خب٘ٛاس ‏ٔٙبعك حبؿيٝ‏ ؿٟش ػٙٙذع اص عشيك دفبسش سؼٟيٍّشي

ٚ

‏-ٕٞبٍٞٙي

ػٟز

ثشٌضاسي

خلٛف دس ػّؼٝ‏

‏ٌضاسؽ اسائٝ‏

‏ٔؼبٖٚ‏ حضٛس ثب عشح اػشايي

‏ٔحششْ‏

ػيبػي

أٙيشي

اػشٕبػي اػشب٘ذاس

‏-اػشاي فبص اَٚ‏ عشح ‏ٚيظٜ‏ كذ ‏٘فش اص ص٘بٖ‏ ػشدشػز خب٘ٛاس ‏ٚاػذ ؿشايظ

اشتغال ي کارآفریىی 97/11/11

22


سؼٟيُ‏ دس كذٚس ‏ٔؼٛص ثشٌضاسي ‏ٕ٘بيٍبٟٞبي ػشضٝ‏ ‏ٔحلٛالر ص٘بٖ‏ دس اػشبٖ‏

ٚ وٛس

-

‏-دشداخز سؼٟيالر وٓ‏ ثٟشٜ‏ ثٝ‏ ص٘بٖ‏ وبسآفشيٗ‏

‏-سبػيغ ثبصاسچٝ‏ ‏ٞبي دائٕي ػشضٝ‏ ‏ٔحلٛالر ص٘بٖ‏

‏-سىيُ‏ ثب٘ه اعالػبسي ص٘بٖ‏ وبسآفشيٗ‏ اػشبٖ‏

‏-ثشٌضاسي وبسٌبٟٞبي

آٔٛصؿي ٚ ‏٘ؼشٟبي سخللي ‏ٚيضٜ‏ ص٘بٖ‏ وبسآفشيٗ‏

ٚ ؿشوشٟبي

ٚ

‏-ساٞىبسٞبي ػّت ‏ٔبسوز ‏ّٞذيًٙ‏ ‏ٞب

‏-حٕبيشٟبي ثيٕٝ‏ اي اص كبحجبٖ‏ وؼت

‏-وبٞؾ ‏ٞضيٙٝ‏ ‏ٞبي ثيٕٝ‏ ثشاي ص٘بٖ‏ وبسآفشيٗ‏

‏-ٔحذٚديز افشاد ؿشوز وٙٙذٜ‏ دس عشحٟبي

وبسٞبي خشد

‏-فشايٙذ عٛال٘ي سٕذيذ وبسر ثبصسٌب٘ي ص٘بٖ‏ ثبصسٌبٖ‏

‏-سؼٟيُ‏ كذٚس ‏ٔؼٛص كبدسار،ٔبِيبر

ثضسي دس اػشبٖ‏

ٚ

ٚ خشٚع

‏-سٕٟيذار الصْ‏ ثشاي سٚاٖ‏ ػبصي ٚ

‏-سؼٟيُ‏ دسيبفز ‏ٚأٟبي وٓ‏ ثٟشٜ‏ ثٝ‏ ص٘بٖ‏ لبِيجبف

‏-ٔىُ‏ ثيٕٝ‏ ص٘بٖ‏ لبِيجبف

‏ٔٙبثغ

‏ٔبغُ‏ خبٍ٘ي

دشيجبٖ‏ اص سؼٟيالر وٓ‏ ثٟشٜ‏ دغ اص اػشمالَ‏ ٚ ػذا ؿذٖ‏ اص دشيجبٖ‏

وبال ثشاي ص٘بٖ‏ ثبصسٌبٖ‏

سؼٟيُ‏ اخز سؼٟيالر ثشاي ص٘بٖ‏ اص لجيُ‏ ‏ٚطيمٝ‏

سضبٔٗ‏ ٚ

دسخٛاػز سىيُ‏ ػّؼٝ‏ ثشسػي ص٘بٖ‏ وبسافشيٗ‏ خٛؿٝ‏ فشؽ ثب حضٛس ‏ٔؼبٖٚ‏ ‏ٔحششْ‏ ‏ٕٞبٍٞٙي أٛس الشلبدي

ٚ

ٚ

‏ٔذيش وُ‏ ‏ٔحششْ‏ كٙؼز،ٔؼذٖ‏

ٚ

گريٌ‏ کاری حقًق کًدک 97/11/25

سؼبسر اػشبٖ‏

‏-آٔٛصؽ حضٛسي حمٛق ثيٕٝ‏ اي ثٝ‏ وٛدوبٖ‏ دس ‏ٔمغغ اثشذايي

ٚ

ٚ ػالٔز

دفبسش ‏ٕ٘بديٗ‏ ثيٕٝ‏ اي ثب دسع ؿؼبسٟٞبي ‏ٔشثٛعٝ‏

‏-آٔٛصؽ حضٛسي حمٛق ثٟذاؿز

‏-آٔٛصؽ حضٛسي اػشفبدٜ‏ كحيح اص ػيؼشٓ‏ اسػبع

‏-ثشٌضاسي والػٟبي فشص٘ذ دشٚسي

اسسجبط ‏ٚاِذيٗ‏

ثٝ‏ وٛدوبٖ‏ ‏ٔمغغ اثشذايي

ٚ

ٚ

اٞذاي دىيغ ‏ٔشسجظ ثب ثيٕٝ‏

اٞذاي دىيغ حبٚي ‏ِٛاصْ‏ ثٟذاؿشيخلي

دفبسش ثيٕٝ‏ اي ثٝ‏ وٛدوبٖ‏ ‏ٔمغغ اثشذايي

ٚ

سٛػؼٝ‏

اٞذاي ‏ِٛاصْ‏ اِشحشيش

ٚ

ٚ

وٛدوبٖ‏ ٚ

گريٌ‏ کاری اشتغال ي کارآفریىی 97/12/16

‏٘حٜٛ‏ اسسجبط ثب فشص٘ذادٖ‏ ثشاي ‏ٕٞىبساٖ‏ ؿبغُ‏ دس ثيٕٝ‏ ػالٔز ػٟز اسسمب ويفيز

23


24

سشمٔ-

ذيدشٌ

ٜذٙيبٕ٘

ْششحٔ

ٝؼػٛٔ

ؾ٘اد

ٖبٞٚظد

نٚدسبو

بث

يسبىٕٞ

شسبفد

ُيٟؼس

ٕٗض يشٌ

ياشػا

ٝٔب٘شث

صبي٘

يؼٙػ

يؿصٛٔآ

سد

كعبٙٔ

ٝيؿبح

شٟؿ

،

زؼيِ

زيِٛٚا

بٞ

ٚ

ٝفشح

يبٞ

دسٛٔ

صبي٘

يؿصٛٔآ

ٚ

ضي٘

يبٟٞٚشٌ

فذٞ

ٚ

ٗيجعبخٔ

ٜظيٚ

اس

بث

دشىيٚس

ٗئبس

ٜشيؼ٘ص

ؽصسا

ٝث

سٛظٙٔ

ٝيٟس

ٚ

ٗيٚذس

ٓيٛمس

يؿصٛٔآ

ٝث

ٜسادا

ُو

َبػسا

ذٙيبٕ٘

سد-

زكشف

يلبث

ٜذ٘بٔ

بس

َبػ ٖبيبد

ضوشٔ

ؽصٛٔآ

يٙف

ٚ

ٝفشح

يا

عذٙٙػ ٖاشٞاٛخ

ٚد

ٜسٚد

يعبيخ

ٚ

ْشچ

يصٚد

اس

ياشث

ٖاصٛٔآسبو

يفشؼٔ

ٜذؿ

يٛػصا

شسبفد

ُيٟؼس

يشٌ

،

ساضٌشث

ذيبٕ٘

ٜسٚد

يبٞ

ٝشفشيد

ٚد

دساذ٘بشػا

سٛوزٔ

بث

ٖذيػس

ٝث

10 داذؼس

صٛٔآسبوشف٘

ُثبل

يساضٌشث

زػا

.

يساضٌشث-

ٜسٚد

يبٞ

يضذؿآ

يٙيشيؿ ٚ

يضد

كيشع صا

يكٛلخ ؾخث

ٚ

ٜبٍؿصٛٔآ

يبٞ

داصآ

ُثبل

يساضٌشث

زػا

سد

ٗيا

فٛلخ

ٜسادا

ٜبٍؿصٛٔآ

يبٞ

داصآ

ٗيا

ٜسادا

ُو

يسبىٕٞ

ْصلا

بث

ٜبٍؿصٛٔآ

يا

عذٙٙػ ٖبشػشٟؿ حغػ داصآ

اس

ُٕؼث

ذٞاٛخ

.دسٚآ

ياشث-

يساضٌشث

ٜسٚد

يشٍياسآ

زٟػ

ٗيجعبخٔ

بث

ٝػٛس

ٝث

زػاٛخسد

دبيص

ٖبيضبمشٔ

سشمٔ،

ذيدشٌ

شسبفد

ُيٟؼس

يشٌ

بضف

ٚ

ٖبىٔ

تػبٙٔ

ؽصٛٔآ

اس

ٝث

ٜسادا

ُو

يفشؼٔ

ٗيا.ذيبٕ٘

ٜسٚد

بث

يسبىٕٞ

ؾخث

يكٛلخ

ساضٌشث

ئ

ددشٌ

سد.

ٝىيسسٛك

ٖبىٔا

ٝيٟس

يبضف

تػبٙٔ

ؽصٛٔآ

دٛػٚ

ٝشؿاذ٘

ذؿبث

دبٟٙيد

ذيدشٌ

ٝو

داشفا

يضبمشٔ

ٝث

ٜبٍؿصٛٔآ

يبٞ

داصآ

ٖبشػشٟؿ حغػ يشٍياسآ

ْاضػا

ٚ

ٜسٚد

ياشث

ٖب٘آ

ساضٌشث

.ددشٌ

زٟػ-

رسبظ٘

شث

يساضٌشث

ٜسٚد

بٞ

ٚ

دشجيد

فاذٞا

ٝٔبٕٙٞبفس

،

سشمٔ

ذيدشٌ

شٞ

2

ٝشفٞ

سبجىي

ياسٛؿ ٝؼّػ

يشجٞاس

ؽصٛٔآ

سٛضح بث

شضبح يبضػا

ساضٌشث

ددشٌ

97/12/19 یىیرفآراک ي لاغتشا

ؽساضٌ-

ذ٘ٚس

يياشػا

ٓٞبفس

ٝٔب٘

يسٕٟٛػ زػبيس

زخادشد

رلايٟؼس

ٝث

ساٛ٘بخ زػشدشػ ٖب٘ص

ٚ

زػشدشػ يث

)

-

حشع ياشػا

ٖاسبيٕٞ

شٟٔ

ذمػ(

ٓٞبفس

ٝٔب٘

بث

ه٘بث

ٖاشياشٟٔ

سد

طبجسسا

بث

زخادشد

رلايٟؼس

ٝث

ساٛ٘بخ زػشدشػ ٖبسص

ٚ

زػشدشػ يث

ٚ

زػشدشػذث

ٝث

سٛظٙٔ

يياضِبغشؿا


25


کارگاههای آمىزشی

‏ٞيؼب٘ي 98/4/3

ٚ

اػششع ؿغّي‎98/4/4‎

سِٛيذ ‏ٔحلَٛ‏ ػبِٓ‏ ثب سبويذ ثشسئبٖ‏ افضايي ػبٔؼٝ‏ ‏ٔحّي ص٘بٖ‏ سٚػشبيي‎98/3/3‎

ٚ

سٚاٖ‏ خٛا٘ي لشآٖ‏ وشي‎98/2/9ٓ‎

ٚ

-

‏ٟٔبسر ‏ٞبي دػٛر ثٝ‏ ‏ٕ٘بص‎97/10/26‎

وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي اػشب٘ذاسدٞبي ثٟذاؿشي‎97/10/22‎

‏-ثشٌضاسي دٚسٜ‏ ‏ٞٛؽ

‏-ثشٌضاسي دٚسٜ‏ آٔٛصؿي ثٟذاؿز سٚاٖ‏

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ديؾ اص اصدٚاع‎98/2/9‎

‏-آٔٛصؽ ‏ٕ٘بص ؿٙبػي‎98/1/25‎

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي سٚ‏ خٛا٘ي

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي خٛد ‏ٔشالجشي ثب سبويذ ثش٘مؾ سغزيٝ‏ ثشػالٔز ثب٘ٛا‎98/1/18ٖ‎

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي آؿٙبيي ثب ػشعبٖ‏ ‏ٞبي ؿبيغ ص٘ب‎97/10/26ٖ‎

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ؿيٜٛ‏ ‏ٞب

‏-سٛإ٘ٙذػبصي الشلبدي ص٘بٖ‏ ‏ٔحالر‎97/9/12‎

‏-دٚسٜ‏ آٔٛصؿي ‏ٟٔبسسي ص٘بٖ‏ سٚػشبيي‎10/10‎‏/‏

97/9/14

‏-عشح خٛ٘ز ػّيٝ‏ ص٘بٖ‏ 97

‏-عشح دبيؾ ػالٔز سٚا‎97/9/12ٖ‎

‏-عشح دبيؾ ػالٔز ػؼٕي وبسوٙبٖ‏ ص‎97/9/10ٖ‎

ٚ اعصي ص٘بٖ‏

دخششاٖ‏ دس ‏ٔؼشم آػيت ثب سبويذ ثش اػشيبد‎97/10/24‎

‏-اػشاي عشح آٔٛصؿي سٛإ٘ٙذ

‏-عشح آٔٛصؿي خٛد ‏ٔشالجشي وٛدوب‎97/9/19ٖ‎

26


ٚ اي

فاز ايل کارگاٌ‏

آمًزشی تًان افسایی ي تاب ايری اجتماعی يیژٌ‏ تسُیلگران‎96/1/31‎

ثش چؼت اكبِز وبال‎97/9/4‎

ٚ

وبس ثب ػٛأغ ‏ٔحّي‎97/7/29‎

96/4/12 شرکت گاز ديرٌ‏ ارتقا سالمت

‎96/4/26‎وشست راَکارَای امىیت اجتماعی ‏–رياوی زوان

تررسی عًامل کسة ي کار ي مًفقیت زوان‎96/6/22‎

‏)اوجمه زوان کارافریه ایران(‏

ٚ خّك

ٚ حمٛق

‏ٔٙفي

وٛدوب‎97/9/13ٖ‎

ٚ

ٚ

دس خا٘ٛاد‎97/9/11ٜ‎

ػفبف ٚ ديبٔذٞبي ‏٘بؿي اص آ‎97/6/14ٖ‎

آٔٛصؽ ساٜ‏ ‏ٞبي كحيح

لبِيجبف 98/9/7

-

اػشفبدٜ‏ اص آة ؿشة 98/4/4

وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي افضايؾ ‏ٟٔبسر فشص٘ذ دشٚسي ثب اػشفبدٜ‏ اص صثبٖ‏ ‏ٞٙش‎97/6/19‎

ٚ

ٚ

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ثشچؼت ‏٘بٍ٘ش سٍ٘ي سغزيٝ‏

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي عشح سشثيز سؼٟيُ‏ ‏ٌشي

‏-آٔٛصؽ ‏ٟٔبسر وٙششَ‏ خٓ‏

‏-آٔٛصؽ ‏ٔشالجز اص خٛد

‏-آٔٛصؽ وبٞؾ خٛ٘ز ػّيٝ‏ ص٘ب‎97/9/5ٖ‎

‏-آٔٛصؽ فّؼفٝ‏ حؼبة

‏-اكالح اٍِٛي ‏ٔلشف آة

‏-آٔٛصؽ اسسمبئ ‏ٟٔبسر ثب٘ٛاٖ‏

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ثشسػي سٟذيذار فضبي ‏ٔؼبصي

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي سبة آٚسي ‏ٚيظٜ‏ ص٘بٖ‏ ‏ٔغّمٝ‏ فشٍٞٙي‎97/5/15‎

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي سٛاٖ‏ افضايي

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ‏٘بط دس خب٘ٛاد‎97/2/14ٜ‎

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي خشيذ وبالي ايشا٘ي‎97/4/12‎

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ػالٔز

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي حُ‏

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي سٛاٖ‏ افضايي

‏ٔبٞٛاسٜ‏ ثش ديٗ‏ ‏ٌشيضي ػٛا٘ب‎97/5/9ٖ‎

اسسمب سبة آٚسي اػشٕبػي دس ػٛأغ ‏ٔحّي‎97/2/2‎

سٚاٖ‏ 97/3/7

ٚ

-

سؼبسضبر صٚػيٗ‏ وبسوٙبٖ‏ آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ‎97/2/26‎

آٔٛصؽ ‏ٔٙٛس حمٛق ؿٟشٚ٘ذي‎97/4/15‎

اسسمب سبة آٚسي اػشٕبػي‎97/2/3‎

27


ٚ

سشٚيغ فشًٞٙ‏

‏ٕ٘بص ٚ أشثٝ‏ ‏ٔؼشٚف ٚ ‏ٟ٘ي اص ‏ٔٙىش‎97/2/10‎

ْ٘ زي

‏-سٛػؼٝ‏

‏-وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي ا

اػشٕبػي ٚ سٚا٘ي ص٘ب‎96/4/26ٖ‎

وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي اسسمب ػالٔز‎97/4/12‎

وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي سٛاٖ‏ افضايي

ٚ

سبة آٚسي اػشٕبػي ‏ٚيظٜ‏ سؼٟيٍّشا‎97/1/29ٖ‎

جلسات

‎98/4/25‎ػّؼٝ‏ ثب سيبػز داٍ٘بٜ‏ ػّْٛ‏ دضؿىي

: ‏ٔلٛثبر

98/4/10 ػّؼٝ‏

: ‏ٔلٛثبر

رخي سٜ‏ ػبصي خٖٛ‏ ثٙذ ‏٘بف

98/4/4 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛثبر

ثب حٛصٜ‏ ػّٕيٝ‏ خٛاٞشاٖ‏

- ػمذ سفبٞٓ‏ ‏٘بٔٝ‏ دس خلٛف ‏ٕٞىبسي دٚػب٘جٝ‏

98/1/11 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛثبر

ثب ‏ٔؼبٖٚ‏ ػيبػي اػشب٘ذاس دس خلٛف ػضٛيز دفشش ثب٘ٛاٖ‏

ٚ

:

- ػٟٓ‏ ‎30‎‏%ا٘شلبثبر ص٘بٖ‏ دس اػشبٖ‏

‏-ٔغبِجبر ػالٔز حٛصٜ‏ ص٘بٖ،‏

‏-ديٍيشي اص ػشعبٖ‏ ‏ٞبي ؿبيغ ص٘بٖ‏ ‏،صايٕبٖ‏ ‏ٞبي فيضيٛ‏ ‏ِٛطيه ‏،ٔشالجز اص ‏ٔبدساٖ‏

‏-ثشسٌضاسي ‏ٕٞبيؾ ثب٘ه خٖٛ‏ ثٙذ٘بف

‏-ػضٛيز دفشش ثب٘ٛاٖ‏

ٚ

دس وٕيشٝ‏ ا٘شلبثبر

دس وٕيشٝ‏ ا٘شلبثبر

28


98/1/19 ػّؼٝ‏

: ‏ٔلٛثبر

‏ٕٞبٍٞٙي ػفشسيبػز ػٕٟٛسي ثٝ‏ اػشبٖ‏

‏-حضٛس ‏ٌؼششدٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏ دس سشيف فشٔبيي

97/12/2 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛثبر:‏

ٚ

ثب ‏ٟ٘ضز ػٛاد آٔٛصي اػشبٖ‏

دخششاٖ‏ دس حبؿيٝ‏ ؿٟش

ٚ

سيبػز ‏ٔحششْ‏ ػٕٟٛسي اػالٔي

سٚػشبٞب

‏-اسسمب ػغح ػٛاد ص٘بٖ‏

‏-ثبصديذ اص ‏ٔشاوض يبدٌيشي ‏ٔحّي

‏ٟ٘ضز ػٛاد آٔٛصي

‏-اػشفبدٜ‏ اص ظشفيشٟبي ‏ٔشاوض

يبدٌيشي ‏ٔحّي ػٟز

اػشاي عشحٟبي دفشش

ثب٘ٛاٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

دفشش

ثب٘ٛاٖ‏ ٚ خب٘ٛادٜ‏

ػٟز افضايؾ ػغح ػٛاد دخششاٖ‏ سٚػشبيي دس ‏ٔٙبعك ‏ٔحشْٚ‏

وٛس

ٚ خب٘ٛادٜ‏

97/12/16 ؿٛساي

: ‏ٔلٛثبر

‏ٕٞبٍٞٙي ‏ٔجبسصٜ‏ ثب ‏ٔٛاد ‏ٔخذس

97/12/5 ػشبد ػبٔب٘ذٞي ػٛا٘بٖ‏

‏ٔلٛثبر:‏

97/12/4 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛثبر:‏

‏ٌشٜٚ‏ الشلبدي

‏-اػشفبدٜ‏ اص ظشفيشٟبي

‏-ٕٞىبسي ‏ٔشمبثُ‏ دس اػشاي سفبٞٓ‏ ‏٘بٔٝ‏ ‏ٕٞىبسي ‏ٔششن ‏ٔؼبٚ٘ز ص٘بٖ‏

‏-سىيُ‏ ‏ٌشٜٚ‏ ‏٘ظبسسي ديشٚٔلٛثٝ‏ ؿٛساي ‏ٕٞبٍٞٙي

‏-ثش٘بٔٝ‏ ‏ٜاي ػبصٔبٖ‏ ‏ٞبي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد ص٘بٖ‏

‏-سىيُ‏ ‏ٌشٜٚ‏ ‏٘ظبسسي ديشٚٔلٛثٝ‏ ؿٛساي ‏ٕٞبٍٞٙي

‏-ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي اكالح اٍِٛي ‏ٔلشف دس وّيٝ‏ دػشٍبٜ‏ ‏ٞبي اػشايي اػشبٖ‏

97/11/15 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛثبر

ثب وبٖ٘ٛ‏ ‏ٚوال

سيبػز ػٕٟٛسي ٚ ‏ٟ٘ضز ػٛاد أٛصي

29


ٚ ‏ٔىالر ٚ ثيبٖ‏ ‏ٔؼبئُ‏ -

‏ٔغبِجبر ص٘بٖ‏ دس حٛصٜ‏ ص٘بٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

97/11/11 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛثبر:‏

‏-ثشٌضاسي وبسٌبٜ،٘ؼز

ٚ

ثب ػبصٔبٖ‏ ‏ٞبي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد ص٘بٖ‏

‏ٕٞبيٟبي وؼت ‏ٟٔبسسٟبي اػشٕبػي ص٘بٖ‏ كبحت وؼت ٚ وبس ٚ ‏ٔبغُ‏ خبٍ٘ي.‏

‏-ايؼبد ػبيز فشٚؽ ‏ٔؼبصي ‏ٔحلٛالر خبٍ٘ي ص٘بٖ‏ ثٝ‏ كٛسر آ٘اليٗ.‏

‏-دػٛر اص ػبصٔبٟ٘بي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد ‏ّٔي

‏-اسائٝ‏ آٔبسٞب

‏-سٛػؼٝ‏ اؿشغبَ‏ ص٘بٖ‏

ٚ

ثيٗ‏ إِّّي ػٟز حضٛس

ٚ

ٚ ؿبخلٟبي ٟٔٓ حٛصٜ‏

ص٘بٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

سٚػشبيي .

‏-ؿٙبػبيي ػبصٔبٟ٘بي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد حٛصٜ‏ وبسآفشيٙي.‏

فؼبِيز دس اػشبٖ.‏

ثٝ‏ ػبصٔبٟ٘بي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد.‏

ثٝ‏ ػبصٔبٟ٘بي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد فؼبَ‏ حٛصٜ‏ ص٘بٖ‏ ‏ٚخب٘ٛادٜ‏ .

.

ٚ

ص٘ذٌي ثٝ‏ ص٘بٖ‏ كبحت وؼت

دادٌؼششي

وٙٙذ.‏

ٚ

ٚ

ٚ

لضبر ثٝ‏ اػشاي

سجلشٜ‏ 2 ‏ٔبدٜ‏ 66

ٚ

97/11/2

‏ٔلٛثبر:‏

ٚ

‏ٔمبٔبر لضبيي ‏ٔىّفٙذ ثضٜ‏ ديذٌبٖ‏ ػشائٓ‏ ‏ٔٛضٛع ايٗ‏ ‏ٔبدٜ‏ سا اص

وٕيشٝ‏ ثب٘ٛاٖ‏ وٍٙشٜ‏ ثضسٌذاؿز 562 ؿٟيذاػشبٖ‏

‏ٕٞبٍٞٙي ثشٌضاسي چّٟٕيٗ‏ ػبٍِشد ا٘مالة

وبسٞبي خشد ػٟز سٛإ٘ٙذ ػبصي.‏

ص٘بٖ‏ اص عشيك ‏ٔؼبٚ٘ز اػشٕبػي ‏٘يشٚي ا٘شظبٔي.‏

‏-آٔٛصؽ ػيؼشٕبسيه

‏-دػٛر اص وبسٌشٟٚٞبي سخللي خب٘ٝ‏ سىّٟب دس ػّؼبر اػشب٘ذاسي

‏-آٔٛصؽ ‏ٟٔبسسٟبي اػشٕبػي

‏-آٔٛصؽ ‏٘يشٚي ا٘شظبٔي دس خلٛف ‏ٔؼبئُ‏ اػشٕبػي

‏-اِضاْ‏ وال٘ششي ‏ٞب

‏-ثش٘بٔٝ‏ سيضي

‏-ٔبسوز دس ثشٌضاسي اػالػيٝ‏ ‎562‎ؿٟيذٜ‏ ‏ٔؼضص ريُ‏ وٍٙشٜ‏ 5400 ؿٟيذ اػشبٖ‏

‏-سفبٞٓ‏ ‏٘بٔٝ‏ ػشبد البٔٝ‏ ‏ٕ٘بص وٛس

ٚ

لبٖ٘ٛ‏ آييٗ‏ دادسػي ويفشي دس خلٛف ايٙىٝ‏ ضبثغبٖ‏

‏ٔؼبٚ٘ز ‏ٔحششْ‏ سييغ ػٕٟٛس دس أٛس ص٘بٖ‏

وٕه ػبصٔبٟ٘بي ‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد ‏ٔشثٛعٝ‏ آٌبٜ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

30


97/11/6 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛثبر:‏

ٚ

ثب ‏ٔذيش وُ‏ طجز احٛاَ‏ اػشبٖ‏

‏-ثشسػي ‏ٔؼبئُ‏ ‏ٔىالر ‏٘بؿي اص ‏ٔخبعشا ر صٚد ‏ٍٞٙبْ‏ دخششاٖ‏

‏-ثشٌضاسي وبسٌّٝ‏ آٔٛصؿي آؿٙبيي ثب ‏ٔؼبئُ‏

ٚ

97/9/11 ػّؼٝ‏

: ‏ٔلٛثبر

‏ٔىالر وٛدن ‏ٕٞؼشي

‏ٔذيشاٖ‏ داخّي حٛصٜ‏ ػيبػي،أٙيشي،اػشٕبػي

‏-ٔمشس ؿذ دس عَٛ‏ ػبَ‏ ‏ٔٙبػجز ‏ٞبي ‏ٔخشّف ‏ٔذ ‏٘ظش ‏ٞش يه اص ‏ٔذيشاٖ‏ حٛصٜ‏ لشاس ‏ٌيشد

ثيٙي،‏ سذاثيش الصْ‏ سا ػٟز ثشٌضاسي اسخبر ‏ٕ٘بيٙذ.‏

‏-ٔمشس ؿذ ثب سٛػٝ‏ ثٝ‏

ٚ

‏ٔشٙبػت ثب آٖ‏ ضٕٗ‏ ديؾ

اِشٟبيبر ‏ٔٛػٛد دس ػغح ثبصاس ‏ٔٛاسد ثب ‏ٍ٘بٜ‏ ديٍيشا٘ٝ‏ ثٝ‏ ‏ٔؼبئُ‏ ، ديؾ ثيٙي ٚ دفشش أٛس اػشٕبػي

‏ٔٛاسد وٕجٛد ثٛيظٜ‏ دس ‏ٔٛضٛع سأٔيٗ‏ الالْ‏ اػبػي ‏ٔب٘ٙذ داسٚ‏

ا٘ذيي

... ٚ

ٚ

اص عشيك اداسار ‏ٔشسجظ ديٍيشي ‏ٕ٘بيذ.‏

‏ٕٞچٙيٗ‏ اػشبٟ٘بي ‏ٕٞؼٛاس دس فشكز ‏ٔٙبػت ثب ‏ٞذف

ٓٞ

ٚ

سجبدَ‏ سؼشثيبر ‏ٔذ ‏٘ظش لشاس ‏ٌيشد.‏

‏-ٔمشس ؿذ دػٛر اص ‏ٔذيشاٖ‏ ‏ٔشسجظ ػشبدي ‏ٚصاسر وٛس

‏-ثب سٛػٝ‏ ثٝ‏ ‏ٔمذٔبر

ٚ

-

‏ٔشدْ‏ ‏ٟ٘بد ثلٛسر ‏ٔششن اػشفبدٜ‏ ؿٛد.‏

سٙظيٓ‏ سٚاثظ وبسي ثب اداسار

ٚ

‏ٞش يه اص دفبسش ثٝ‏ ا٘ؼبْ‏ سػذ.‏

ديٍيشيٟبي ثؼُٕ‏ آٔذٜ‏ ػٟز سىيُ‏ خب٘ٝ‏ احضاة ‏ٔمشس ؿذ اص ػبخشٕبٖ‏ ‏ٔشثٛط ثٝ‏ خب٘ٝ‏ سىّٟبي

‏ٌشٟٚٞبي ‏ٔشػغ

،

افشاد كبحت ‏٘فٛر

ٚ

سٟيٝ‏ ‏ٌضاسؿبر

سحّيّي اص ؿشايظ ‏ٔخشّف سٛػظ

‏ٔمشس ؿذ -

‏ٞش يه اص دفبسش آطبس ‏ٔشثٛط ثٝ‏ سحشيٕٟب دس حٛصٜ‏ وبسي سا ثشسػي

ٚ

‏ٌضاسؽ ‏ٟ٘بيي اسائٝ‏ ‏ٕ٘بيٙذ.‏

97/7/21 ػّؼٝ‏

: ‏ٔلٛثبر

داخّي ‏ٔذيشاٖ‏ حٛصٜ‏ ػيبػي ‏،أٙيشي،اػشٕبػي

ٚ

سمٛيٓ‏ ػيبػي

ٚ أٙيشي ،

ٚ

‏-ٔمشس ؿذ ثش٘بٔٝ‏ ثبصديذ اص ؿٟشػشبٟ٘ب سذاْٚ‏ يبثذ.‏

‏-ٔٙبػجز ‏ٞب

‏-ثٝ‏ دسيبفز

‏-حذاوظش سالؽ ؿٛد سب

اسػبَ‏ ثٕٛلغ اخجبس اص ‏ٔٙبثغ ‏ٔخشّف

ٚ

اػشٕبػي اػشبٖ‏ ‏ٔذ ‏٘ظش ‏ٔذيشاٖ‏ ‏ٔحششْ‏ حٛصٜ‏ لشاس ‏ٌيشد.‏

اسػبَ‏ فٛسي ثٝ‏ ‏ٔشوض سأويذ ‏ٌشديذ.‏

اعالػبر ‏ٔٛسد ‏٘يبص ػّؼبر اص لجُ‏ سٟيٝ‏ ٚ دس لبِت دبٚسدٛيٙز اسائٝ‏ ؿٛد.‏

31


97/10/30 ؿٛساي

: ‏ٔلٛثبر

ساٞجشدي ػٕؼيز

ٚ

97/10/26 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛثبر

ساٞىبسٞبي افضايؾ ػٕؼيز

ثب ‏ٔذيشوُ‏ ‏ٚسصؽ

ٚ ػٛا٘بٖ‏

:

97/10/19 ػٛٔيٗ‏ ػّؼٝ‏ وٕيشٝ‏ يب٘ٛاٖ‏ ‎5400‎ؿٟيذ اػشبٖ‏

‏ٔلٛثبر

)

:

‏ٔلٛثبر ػّؼبر لجُ‏

‏،٘ٛاة ‏ٚسييغ ‏ٞيئز ‏ٞبي ‏ٍٕٞب٘ي ‏،ثذٔيٙشٖٛ‏ ‏،ثؼىشجبَ‏

ػٟز ثشٌضاسي

وٍٙشٜ‏ 5400 ؿٟيذ اػشبٖ‏

97/10/20 ػشبد

: ‏ٔلٛثبر

البٔٝ‏ ‏ٕ٘بص اػشبٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

ٚ

97/10/16 ػّؼٝ‏

‏ٔلٛ‏ ثبر:‏

-

-

-

سٛػؼٝ‏ فشًٞٙ‏ ‏٘ٛسا٘ي ‏ٕ٘بص دس ثيٗ‏ خب٘ٛادٜ‏ دس ساػشبي ػُٕ‏ ثٝ‏ سٛكيٝ‏ ‏ٞبي خذاٚ٘ذ ‏ٔشؼبَ‏

ثب آلبي ػّيٕب٘ي سييغ خجشٍ٘بسي ػٕٟٛسي اػالٔي

اخشلبف خجشٍ٘بس ‏ٚيظٜ‏ ثٝ‏ حٛصٜ‏ ص٘بٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

ثشٌضاسي ػّؼّٝ‏ ‏٘ؼز ثب خجشٍ٘بسي ايش٘ب

‏ٔؼشفي ص٘بٖ‏ ‏ٔٛفك ثٝ‏ كذا

ٚ ػيٕب

97/10/11

: ‏ٔلٛثبر

وٕيشٝ‏ ثب٘ٛاٖ‏ وٍٙشٜ‏ ‎5400‎ؿٟيذٜ‏ اػشبٖ‏

ثب٘ٛاٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

‏-ثشٌضاسي ثش٘بٔٝ‏ ‏ٜا

‏-ػٙٛاسٜ‏ فشٍٞٙي ‏ٚسصؿي ثب ػٙٛاٖ‏ ‏)فشاغز ثب٘ٛاٖ‏ ثب ‏ٚسصؽ

‏-ديٍيشي

‏-ثش٘بٔٝ‏ سيضي

‏-سفبٞٓ‏ ‏٘بٔٝ‏ في ‏ٔبثيٗ‏ ػشبد البٔٝ‏ ‏ٕ٘بص ثب ‏ٔشوض أٛس ص٘بٖ‏

‏-سشٚيغ

‏-اسػبَ‏ ‏ٌضاسؽ ػّٕىشد وٕيشٝ‏ ‏ٞبي سخللي وٍٙشٜ‏ ثب٘ٛاٖ‏ ؿٟيذٜ‏ ثٝ‏ دفشش أٛس

‏-اسػبَ‏ ‏ٔغبِجبر

ٚ

‏٘يبصٔٙذيٟبي اػالػيٝ‏ 562 صٖ‏ ؿٟيذٜ‏ اػشبٖ‏ ثٝ‏ وّيٝ‏ اداسار

32


‏-اػالْ‏ ظشفيز ‏ٞب

‏-ثش٘بٔٝ‏ سيضي

ٚ

دشب٘ؼيّٟبي وّيٝ‏ دػشٍبٟٞبي اػشايي اػشبٖ‏ ػٟز ثشٌضاسي اػالػيٝ‏ ثٝ‏ دفشش ثب٘ٛاٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

ٚ

‏ٕٞبٍٞٙي ػٟز ‏ٔبسوز ٚ حضٛس حذاوظشي ثب٘ٛاٖ‏ ؿبغُ‏ دس ػٙٛاسٜ‏ فشٍٞٙي ، ‏ٚسصؿي

ثٝ‏ وّيٝ‏ دػشٍبٟٞبي اػشايي اػشبٖ‏

97/6/26

وٕيشٝ‏ ثب٘ٛاٖ‏ وٍٙشٜ‏ ‎5400‎ؿٟيذ

‏-اثالؽ ؿيٜٛ‏ ‏٘بٔٝ‏ اػشايي ػٙٛاسٜ‏ فشٍٞٙي ‏،ٚسصؿي

‏ٔلٛثبر:‏

‏-ٕٞبٍٞٙي ثشٌضاسي اػالػيٝ‏ ‎562‎صٖ‏ ؿٟيذٜ‏ اػشبٖ‏

‏-ثشٌضاسي إِذيبد ‏ٚسصؿي ص٘بٖ‏ ػبْ‏ ‎562‎ؿٟيذٜ‏ اػشب‎6ٖ‎

‏-اػالْ‏ ؿيٜٛ‏ ‏٘بٔٝ‏ اػشايي ػٙٛاسٜ‏ فشٍٞٙي ‏ٚسصؿي

ثٝ‏ دفشش أٛس

ثب٘ٛاٖ‏

ٚ خب٘ٛادٜ‏

97/10/10

‏ٔلٛثبر:‏

ثشسػي ‏ٔؼبئُ‏

ٚ

‎97/7/7‎ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي خٛ٘ز

‏ٔلٛثبر:‏

97/9/15

‏ٔلٛثبر:‏

ٚ وٙششَ‏

ٚ

‏ٔىالر ص٘بٖ‏ سٚػشبيي

ديٍيشي اص خٛ٘ز

وبٞؾ آػيت ‏ٞبي اػشٕبػي

وبٞؾ آػيت ‏ٞبي فضبي ‏ٔؼبصي ػٛا٘بٖ‏

‏-ثشٌضساي ػّؼٝ‏ آسيٝ‏ ظشف ‏ٔذر ‎15‎سٚص آسي

‏-آٔٛصؽ ‏ٟٔبسر ص٘بٖ‏ سٚػشبيي

‏-سلٛيت ثش٘بٔٝ‏ ػُٕ‏

‏-اسائٝ‏ ثش٘بٔٝ‏ وٙششَ‏

‏-اسائٝ‏ ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي ػالٔز ػٛا٘بٖ‏ ثب سٚيىشد فضبي ‏ٔؼبصي

‏-اسا٘ٝ‏ فشكز ‏ٞب

ٚ

سٟذيذار فضبي ‏ٔؼبصي ثش ػالٔز دا٘ؾ آٔٛصاٖ‏

33


‎97/7/22‎ثشسػي ساٞىبسٞبي چبِؾ وؼت

‏ٔلٛثبر

ٚ

:

ٚ

ٚ

‎97/6/31‎ؿٛساي ػبِٕٙذاٖ‏

: ‏ٔلٛثبر

‏٘ٛآٚسي ثب٘ٛاٖ‏

وبس ثب٘ٛاٖ‏

وبس ثب٘ٛاٖ‏

ٚ

‎97/7/4‎وبسٌشٜٚ‏ سٚػشب

‏ٔلٛثبر

ٚ

:

ٚ

ثش٘بٔٝ‏ سيضي اداسار ػٟز ثش٘بٔٝ‏ ‏ٞبي ‏ٞفشٝ‏ ػبِٕٙذاٖ‏

‏ٔحشٚٔيز صدايي

‏ٔحشٚٔيز صدايي

‎97/6/13‎ػّؼٝ‏ ؿٛساي ساٞجشدي ػٕؼيز

: ‏ٔلٛثبر

‏-ثشسػي ساٜ‏ وبسٞي چبِؾ وؼت

‏-ايؼبد ‏ٔشوض خالليز

‏-ثشسػي ‏ٔلٛثبر ػّؼٝ‏ لجّي ؿٛساي ػبٔب٘ذٞي ػبِٕٙذاٖ‏

‏-سبويذ ثش سىيُ‏ وٕيشٝ‏ ‏ٞبي سخللي ثب حضٛس ‏ٕ٘بيٙذٌبٖ‏ دػشٍبٜ‏ ‏ٞبي ػضٛ‏ ؿٛسا ثبسٛػٝ‏ ثٝ‏ دػشٛساِؼُٕ‏ ؿبخق ‏ٞبي

‏٘ظبسسي ػبَ‏ 97

‏-ٕٞبٍٞٙي

‏-سذٚيٗ‏ ثش٘بٔٝ‏ سٚػشب

‏-سىيُ‏ وبسٌشٜٚ‏ سخللي افضايؾ ػٕؼيز

‎97/4/12‎وبسٌشٜٚ‏ آٔٛصؽ

‏ٔلٛثبر:‏

دظٚٞؾ ٚ

‏-اسائٝ‏ عشح ‏ٞبي دظٚٞي ثب٘ٛاٖ‏

‎97/4/14‎ػّؼٝ‏ ثب ‏ٔٛضٛع سىيُ‏ سؼبٚ٘ي فشاٌيش ثب٘ٛاٖ‏

‏ٔلٛثبر:‏

‏-سشيح عشح سىيُ‏ ؿشوز سؼبٚ٘ي فشاٌيش ثب٘ٛاٖ‏

‎97/3/29‎ػّؼٝ‏ ديٍيشي اص خٛ٘ز دس اػشبٖ‏

34


‏ٔلٛثبر

ثش٘بٔٝ‏ ػّٕيبسي ديٍيشي اص خٛ٘ز

‎97/2/24‎ؿٛساي ‏ٕٞبٍٞٙي ‏ٔجبسصٜ‏ ثب ‏ٔٛاد ‏ٔخذس

: ‏ٔلٛثبر

‏ٌضاسؽ ‏ٟ٘بيي عشح وشأز

‎97/2/9‎ؿٛساي

‏ٔلٛثبر:‏

ٚ

ٓٞ

ا٘ذيي ثب٘ٛاٖ‏

: ‏ٔلٛثبر

ٚ

سٚاٖ‏ ‏ٌشداٖ‏ ‏ٞب

سذٚيٗ‏ دشٚدٛصاَ‏ آٔٛصؿي ػٟز ػزة اػشجبس ثشاي ثب٘ٛاٖ‏ دس ‏ٔؼشم خغش

‎97/1/23‎ػّؼٝ‏ ‏ٞيئز ‏ٔذيشٜ‏ ‏ٞالَ‏ احٕش

‏ٔلٛثبر:‏

‏-اسائٝ‏ ؿشح ‏ٚظبيف دس

‏-ثش٘بٔٝ‏ سيضي ثشاي سذٚيٗ‏ ‏٘مٝ‏ عشح ‏ّٔي ‏ٔجبسصٜ‏ ثب ‏ٔٛاد ‏ٔخذس

‏-سؼّيُ‏ اص ثب٘ٛاٖ‏ فؼبَ‏ ػضٛ‏ ؿٛسا

‏-ثشٌضاسي دٚسٜ‏ ‏ٞبي آٔٛصؿي سحىيٓ‏ ثٙيبٖ‏ خب٘ٛادٜ‏

‎97/1/30‎ػشبدٕٞبٍٞٙي ‏ٔجبسصٜ‏ ثب ‏ٔٛاد ‏ٔخذس

‏-ثشٌضاسي وبسٌبٜ‏ آٔٛصؿي

‏-سٟيٝ‏

ٚ ‏-ٔؼبئُ‏

‏ٔىالر اػشٕبػي

ٚ

الشلبدي ص٘بٖ‏ ػشدشػز خب٘ٛاس

35


بازدید

‎98/4/22‎ثبصديذ اص عشح ‏ٞبي سؼٟيٍّشي دس ‏ٔٙبعك

‏،٘بيؼش ‏،حؼٗ‏ آثبد ‏،سمشمبر

ّٝٙ٘

)..... ٚ

98/4/27

ثبصديذ اص آٔٛصؿٍبٜ‏ سش٘غ ‏)عشح سٛإ٘ٙذػبصي

ص٘بٖ‏ ػشدشػز خب٘ٛاس

)

‎98/4/22‎اصديذ اص آٔٛصؿٍبٜ‏ سش٘غ ‏)عشح سٛإ٘ٙذػبصي ص٘بٖ‏

ػشدشػز خب٘ٛاس

)

‎98/4/22‎ثبصديذ اص عشح ‏ٔبِي خشد سٚػشبي ‏٘ٛسٜ‏ ‏)ص٘بٖ‏

ػشدشػز خب٘ٛاس سحز

دٛؿؾ ثٟضيؼشي )

‎98/4/4‎ثبصديذ اص ‏ٕ٘بيٍبٜ‏ سٛإ٘ٙذي ‏ٞبي ص٘بٖ‏ ػبوٙيٗ‏

‏ٔحالر

‎98/3/4‎ثبصديذ اص عشح سٛإ٘ٙذػبصي

‎98/2/17‎ثبصديذ اص عشح سٛإ٘ٙذػبصي ص٘بٖ‏ ػشدشػز خب٘ٛاس

‎98/2/8‎ثبصديذ اص ‏ٕ٘بيٍبٜ‏ كٙبيغ دػشي ثب٘ٛاٖ‏

‎97/11/16‎ثبصديذ اص خب٘ٝ‏ ػالٔز

‎97/11/16‎ثبصديذ اص ‏ٔشوض اٚسطا٘غ اػشٕبػي

‎97/6/13‎ثبصديذ اص سؼبٚ٘ي آٔٛصؿٍبٞي يبسااٖ‏

ٚ

‎97/10/16‎ثبصديذ اص خجشٌضاسي ػٕٟٛسي اػالٔي ايش٘ب

‎97/9/17‎ثبصديذ اص ‏ٔٛػؼٝ‏ سٛا٘جخي ‏ِٚيؼلش وٛدوبٖ‏ ‏ٔؼَّٛ‏

ص٘بٖ‏ ػشدشػز خب٘ٛاسػىٛ٘ز ‏ٌبٜ‏ ‏ٞبي غيشسػٕي ‏)عشح ‏ٟ٘بد سيبػز ػٕٟٛسي )

ػىغ ‏ٔبٞيش ‏)اِٚيٗ‏ ؿبػش ‏،خيبط صٖ‏

)

97/9/14

خب٘ٛادٜ‏

97/8/21

ثبصديذ اص عشح

اؿشغبِضايي ٚ سٛإ٘ٙذػبصي الشلبدي ‏ٔحالر حبؿيٝ‏ دس ‏ٔؼيز ‏ٕ٘بيٙذٜ‏ ‏ٔؼبٚ٘ز أٛس ص٘بٖ‏ ٚ

ثبصديذ اص وبسٌبٜ‏ سِٛيذي اِجؼٝ‏ ‏ٔحّي

36


97/8/5

افششبح خب٘ٝ‏ ‏ٔبدس

ٚ

97/8/24

97/7/18

97/6/11

97/3/17

وٛدن

ثبصديذ اص وٕخ اػشيبد ثب٘ٛاٖ‏

ثبصديذ اص ‏ٔذسػٝ‏ عجيؼز

افششبح سؼبٚ٘ي ثب٘ٛاٖ‏ ‏٘ظيبٚساٖ‏

اصديذ اص والع لشآٖ‏ خب٘ٓ‏ لبػٕي دس ‏ٔالر حبؿيٝ‏ ‏٘يٗ‏ اػشبٖ‏

‎97/3/10‎ثبصديذ اص عشح ‏ٔيٜٛ‏ خه

ٚ

سشؿيؼبر خب٘ٓ‏ يبسي ثبغذاس

ٚ

97/3/5

97/3/6

97/3/6

97/3/4

97/6/1

97/2/8

ثبصديذ اص وبسٌبٜ‏ ‏ٔٛػيمي خب٘ٓ‏ ‏ٚصيشي

ثبصديذ اص وبسٌبٜ‏ سِٛيذ صيٗ‏ ‏ٚٚػبيّٛ‏ اثضاس صيٗ‏ اػت خب٘ٓ‏ كٛفيٛ٘ذ

وبسٌبٜ‏ فشؽ ثبفي خب٘ٓ‏ كفشي

افششبح ثبصاسچٝ‏ خبسٖٛ‏ ‏)ٞفشٍي(‏

افششبح ‏ٔشوض آػيت ‏ٞبي اػشٕبػي دس ػٟبدداٍ٘بٞي

صيؼز ديذاس ثب ‏ٔبٚس

ٚ

97/1/28

97/1/23

ديذاس ثب خب٘ٛادٜ‏ اسسيبٖ‏

ثبصديذ اصٔشاوض سشثيز ‏ٔؼّٓ‏

ثب٘ٛاٖ‏ ‏ٔحيظ

‏ٔذيش سػشٛساٖ‏ ػٙشي

37


نش س ت علم ی - تخ ص ص ی

‎98/4/22‎عشح ‏ّٔي ‏ٌفشٍٛي خب٘ٛادٜ‏

‎98/4/22‎‏٘ؼز سخللي ثشسػي چبِؾ ‏ٞبي حمٛق ص٘بٖ‏ دس لٛا٘يٗ‏ داخّي

‏،ساٞىبسٞب

ٚ

)

‎97/11/4‎‏٘ؼز ‏ٔؼشفشي ‏،اخاللي

‎97/9/1‎‏٘ؼز وشبثخٛاٖ‏

‎97/8/22‎‏٘ؼز

ٓٞ

ا٘ذيي ثشسػي ساٞىبسٞي ػجٛس

‎97/9/13‎‏٘ؼز يه سٚصٜ‏ ثب ‏ٔٛضٛع ػالٔز ص٘بٖ‏

‎97/3/2‎‏٘ؼز سخللي آػيت ‏ٞبي اػشٕبػي

‎97/2/23‎‏٘ؼز سٛػيٟي سٛاٖ‏ افضايي

‎97/1/27‎‏٘ؼز

ٚ

ٚ

فشٍٞٙي

اص ػًٙ‏ الشلبدي

سبة آٚسي اػشٕبػي دس ػٛأغ ‏ٔحّي

سخللي ػبٔب٘ذٞي اٚلز فشاغز ػٛا٘بٖ‏

‎97/4/26‎‏٘ؼز سخللي ‏ٞفشٝ‏ ػالٔز

‎97/5/21‎‏ٔبسوز ػيبػي ‏،اػشٕبػي ثب دخششاٖ‏ دا٘ؼٛ‏ داٍ٘بٜ‏ آصاد اػالٔي

فمٝ‏ ؿبفؼي ‏)ٔؼبئُ‏ ‏،ظشفيز ‏ٞب

38


هما ی ص

‎98/12/8‎‏ٕٞبيؾ سؼّيُ‏ اص ‏ٔبدساٖ‏

‎98/12/7‎‏ٕٞبيؾ ػٛاد

‎97/12/7‎‏ٕٞبيؾ ػٛاد

‎97/11/23‎‏ٕٞبيؾ ػٛاد

‎97/11/15‎ػٙٛاسٜ‏ صايٕبٖ‏ عجيؼي

‎97/10/26‎ثضسٌذاؿز سٚص دشػشبس

ٕٝ٘ٛ٘

ٚ

‎97/7/24‎‏ٕٞبيؾ سٚص ػٟب٘ي اػشب٘ذاسد

‎97/7/7‎‏ٕٞبيؾ سؼّيُ‏ اص ص٘بٖ‏ ايظبسٌش

‎97/6/17‎‏ٕٞبيؾ سشٚيؼي ص٘بٖ‏ سؼبٍٚ٘ش

‎97/3/2‎ػٙٛاسٜ‏ اػٜٛ‏ كجش

ٚ

‎97/3/5‎‏ٕٞبيؾ خيش ا٘ذيبٖ‏

اػشبٖ‏

سػب٘ٝ‏ اي سحز ػٙٛاٖ‏ فضبي ‏ٔؼبصي

سػب٘ٝ‏ اي سحز ػٙٛاٖ‏ فضبي ‏ٔؼبصي

سػب٘ٝ‏ اي سحز ػٙٛاٖ‏ فضبي ‏ٔؼبصي

‏ٔمبٚٔز

‎97/3/21‎‏ٕٞبيؾ يه حغ خٛة

‎97/2/9‎‏ٕٞبيؾ سٚص سٚاٖ‏ ؿٙبػي

‎97/1/29‎ثشٌضاسي ‏ٕٞبيؾ ‏٘مؾ صٖ‏ دس فشًٞٙ‏

ٚ

‏ٚالدر حضشر صيٙت ػالْ‏ اهلل ػّيٟب

سٕذٖ‏ غشة وٛس

39


40

More magazines by this user
Similar magazines