07.11.2019 Views

Best Practices Magazyn - n.15 Polska

Piętnasty numer magazynu „Best Practices” prezentuje trzynaście projektów zrealizowanych przez Mecalux w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się udoskonalić łańcuch dostaw. Wśród tych realizacji szczególnie wyróżnia się nowoczesne centrum logistyczne firmy Luís Simões, w którym mieści się ponad 100 000 palet, a dzięki zastosowaniu automatycznego systemu składowania pełniącego funkcję bufora sekwencjonującego przygotowuje się ok. 4000 zamówień dziennie. Inną ciekawą instalacją jest portugalski magazyn firmy HAVI, który jest podzielony na trzy strefy: magazynu o temperaturze otoczenia, chłodni oraz automatycznej mroźni, w której panuje temperatura -20ºC. Wśród instalacji niezautomatyzowanych szczególnie interesujący jest obiekt firmy Adidas, który umożliwia składowanie 16 milionów kartonów i codzienną kompletację aż 150 000 zamówień składanych przez sklepy detaliczne i użytkowników strony internetowej. Prezentujemy także trzy magazyny, w których nie zastosowano rozwiązań automatycznych, jednak wdrożenie opracowanego przez Mecalux oprogramowania Easy WMS pozwoliło zoptymalizować proces, i zapewnić odbiorcom bardziej satysfakcjonującą obsługę. Przedstawiamy ponadto zapowiedzi nowych projektów, nad którymi pracujemy, a także informujemy Czytelników o ważnym osiągnięciu, jakim jest uwzględnienie Mecalux Software Solutions w raporcie Europe Context: Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, opublikowanym w lipcu 2019 roku przez firmę Gartner, światowego lidera w dziedzinie doradztwa i badań rynku.

Piętnasty numer magazynu „Best Practices” prezentuje trzynaście projektów zrealizowanych przez Mecalux w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się udoskonalić łańcuch dostaw. Wśród tych realizacji szczególnie wyróżnia się nowoczesne centrum logistyczne firmy Luís Simões, w którym mieści się ponad 100 000 palet, a dzięki zastosowaniu automatycznego systemu składowania pełniącego funkcję bufora sekwencjonującego przygotowuje się ok. 4000 zamówień dziennie. Inną ciekawą instalacją jest portugalski magazyn firmy HAVI, który jest podzielony na trzy strefy: magazynu o temperaturze otoczenia, chłodni oraz automatycznej mroźni, w której panuje temperatura -20ºC.

Wśród instalacji niezautomatyzowanych szczególnie interesujący jest obiekt firmy Adidas, który umożliwia składowanie 16 milionów kartonów i codzienną kompletację aż 150 000 zamówień składanych przez sklepy detaliczne i użytkowników strony internetowej.
Prezentujemy także trzy magazyny, w których nie zastosowano rozwiązań automatycznych, jednak wdrożenie opracowanego przez Mecalux oprogramowania Easy WMS pozwoliło zoptymalizować proces, i zapewnić odbiorcom bardziej satysfakcjonującą obsługę.

Przedstawiamy ponadto zapowiedzi nowych projektów, nad którymi pracujemy, a także informujemy Czytelników o ważnym osiągnięciu, jakim jest uwzględnienie Mecalux Software Solutions w raporcie Europe Context: Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, opublikowanym w lipcu 2019 roku przez firmę Gartner, światowego lidera w dziedzinie doradztwa i badań rynku.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!