Wydanie 83

przegladpiaseczynski

27 MAJA 2020

83 (3)

2020

BEZPŁATNY TYGODNIK POWIATÓW GRODZISKIEGO I PRUSZKOWSKIEGO

ISSN 2545-3440

G R O D Z I S K M A Z O W I E C K I \\\ B A R A N Ó W \\\ J A K T O R Ó W \\\ P O D K O W A L E Ś N A \\\ M I L A N Ó W E K \\\ Ż A B I A W O L A

P R U S Z K Ó W \\\ P I A S T Ó W \\\ B R W I N Ó W \\\ M I C H A Ł O W I C E \\\ N A D A R Z Y N \\\ R A S Z Y N

\\\ Grodzisk Mazowiecki

– Rondo w cenie s. 2

\\\ Michałowice

– Przebudowa

za 3,5 miliona s. 2

Fakt, że grodziskie bezdomniaki trafiały do schroniska o wątpliwej renomie,

od dawna budził niepokój miłośników zwierząt

Bezdomniaki trafią

do Korabiewic

\\\ Pruszków

– Główne ulice

czekają zmiany s. 4

Podróż

za jeden

uśmiech

\\\ REGION

Koleje Mazowieckie

przygotowały prezent na Dzień

Dziecka. 1 czerwca dzieci

i młodzież pojadą pociągami

za darmo.

\\\ Kraj – Ostrożność

w sieci s. 5

\\\ Pruszków – Kupią

tablety dla uczniów s. 5

Atrakcyjną ofertę przygotowano również dla opiekunów dzieci

Rozbudowa

szpitala

\\\ PRUSZKÓW

Fot. ARCHIWUM PP

\\\ GRODZISK MAZOWIECKI

Grodziski magistrat zakończył współpracę z otoczonym

złą sławą schroniskiem w Sobolewie. Odłowione na terenie gminy

bezdomne zwierzęta będą teraz trafiać pod opiekę placówki

w Korabiewicach.

Wartość inwestycji to 20 mln zł

Fot. ARCHIWUM PR

Rozbudowa Szpitala

Powiatowego w Pruszkowie to

jedna z kluczowych inwestycji

powiatu pruszkowskiego.

Prace na terenie budowy idą

zgodnie z planem.


2 NR 83 (3) 27 MAJA 2020

AKTUALNOŚCI

Fot. Google Street View

Rondo w cenie

\\\ GRODZISK MAZOWIECKI

Władze Grodziska otworzyły

oferty w przetargu na budowę

ronda u zbiegu ulic 3 Maja

i L. Teligi. Trzy z czterech ofert

mieszczą się w zakładanym

budżecie.

Przetarg na tę inwestycję ogłoszono

w połowie kwietnia. Specyfikacja

warunków zamówienia zakłada stworzenie

w tym miejscu ronda. Wykonawca

będzie miał za zadanie wykonać pasy

ruchu o szerokości 5,5 m, przebudować

istniejące zjazdy i chodniki oraz wybudować

wyspy dla pieszych. Ponadto

W tym miejscu jeszcze w tym roku ma powstać rondo

inwestycja zakłada przebudowę sieci

wodociągowej i elektrycznej oraz stworzenie

kanalizacji deszczowej.

Do przetargu zgłosiły się 4 firmy –

Delta SA, PLANETA Sp. z o.o. i ALBIU

Sp. z o.o. z Warszawy oraz Mabau Sp. k.

z Baniochy. Spośród tych ofert tylko

jedna (firmy ALBIU) przekracza zakładany

budżet. Gmina chce bowiem

wydać na inwestycję maksymalnie

1,8 mln zł, tymczasem stołeczny wykonawcza

oczekuje za realizację nieco

ponad dwóch milionów złotych. Pozostałe

oferty opiewają na kwoty od 1,2

do 1,35 mln zł. Poza kryterium finansowym,

w przetargu brany jest również

pod uwagę okres gwarancji – tu wszyscy

oferenci zaproponowali taki sam czas

40 miesięcy.

Trwa ocena formalno-merytoryczna

złożonych ofert. Po jej zakończeniu

poznamy wykonawcę, który powinien

zakończyć prace do 10 grudnia br.

Inwestycja jest dofinansowana ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach programu

„Zielone Płuca Mazowsza”.

Karolina Hofman

Powstanie kładka rowerowa

\\\ PRUSZKÓW

Dobra informacja

dla rowerzystów. Powstanie

kładka rowerowa na Utracie,

łącząca ul. Elektryczną

i ul. Mostową w Pruszkowie.

W

iele osób stawia na aktywność

i dba o formę fizyczną. Jedną z

ulubionych form rekreacji jest jazda na

rowerze. W związku z tym rozwija się

miejska infrastruktura. – Aby usprawnić

ruch rowerowy na terenie naszego

Kładka ma powstać

do końca sierpnia

miasta, ogłosiliśmy przetarg na budowę

kładki rowerowej nad Utratą na przedłużeniu

ulicy Elektrycznej w kierunku

północnym, tj. ul. Poznańskiej i Mostowej

– podaje Konrad Sipiera, zastępca

prezydenta Pruszkowa.

Kładka będzie budowana w ciągu

ścieżki rowerowej projektowej wzdłuż

CZY WIECIE, ŻE...

Międzynarodowy Dzień Dziecka został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne

Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1954 r.

Jedną z ulubionych form rekreacji jest jazda na rowerze

ul. Elektrycznej, po stronie północnej

połączy się z ciągiem realizowanym w

ramach budowy stacji benzynowej przy

ul. Poznańskiej. Konstrukcja ma mieć 11

metrów długości oraz blisko trzy metry

szerokości. Aby zapewnić bezpieczeństwo

korzystającym z kładki, zostaną

wykonane balustrady o wysokości 1,2

metra. Na górnej powierzchni konstrukcji

ułożona zostanie nawierzchnia

chemoutwardzalna cienkowarstwowa

o grubości 5 mm.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z

planem, w czerwcu pruszkowski magistrat

powinien zawrzeć umowę z wykonawcą.

Kładka ma powstać do końca

sierpnia.

Artur Szpuda

Przebudowa za 3,5 miliona

\\\ MICHAŁOWICE

„Inwestycja

współfinansowana

jest przez naszą gminę,

warszawską dzielnicę

Ursus oraz miasta

Pruszków i Piastów”

Kolejny etap przebudowy rowu

U1. Wójt gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka podpisała

umowę z wykonawcą zadania.

Koszt inwestycji to ponad

3,5 miliona złotych.

W

działania związane z budową

rowu U1, nazywanego czasem

Regułką, zaangażowane są Michałowice,

Pruszków, Piastów oraz warszawski

Ursus. Inwestycja jest złożona, a jej poszczególne

etapy są wykonywane od

2013 roku. Rów U1, mający 7 kilometrów

długości, ma istotne znaczenie dla

odwadniania północnej części gminy

Michałowice oraz Ursusa, Pruszkowa i

Fot. Urząd Gminy Michałowice

Wartość umowy to ponad 3,5 mln zł

Piastowa. Swego czasu był rzeczką, ale

utracił ten charakter. Zainteresowane

strony musiały podjąć odpowiednie

działania, aby zmniejszyć ryzyko podtopień.

Dotychczas przebudowano m.in.

koryto od ul. Przeciętnej w Pruszkowie

do ul. Królewskiej w Regułach, a także

wybudowano zbiornik retencyjny

w dolinie Raszynki. Przyszedł czas na

kolejny etap.

Gmina Michałowice przeprowadziła

postępowanie przetargowe budowę

zbiornika retencyjnego. Dokładnie chodzi

o kolektor wzdłuż Al. Jerozolimskich,

na odcinku od granicy POW (ul. Spisaka)

w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego

w Ursusie. – Wartość budowy kolektora

wyniesie 3 567 168,94 zł. Inwestycja

współfinansowana jest przez naszą

gminę, warszawską dzielnicę Ursus oraz

miasta Pruszków i Piastów – poinformowała

wójt Michałowic Małgorzata

Pachecka. Roboty powinny zakończyć

się we wrześniu br.

Artur Szpuda

\\\ REGION

\\\ Będzie szerzej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada poszerzenie

autostrady A2 na odcinku Warszawa – Łódź.

O potrzebie przebudowy autostrady mówi się niemal od początku jej istnienia. Szybko

bowiem okazało się, że przepustowość trasy jest zbyt mała, co powoduje korki.

Autostrada blokuje się głównie na wylocie ze stolicy. Jak pokazują pomiary ruchu, na

odcinku między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków dziennie przejeżdża ponad

75 tys. samochodów. GDDKiA podjęła decyzję o poszerzeniu tego fragmentu do 4

pasów ruchu w każdą stronę, natomiast dalej, od Pruszkowa do węzła Łódź Północ,

trasa ma mieć po 3 pasy. Aktualnie trwają prace projektowe, których wykonawcą

jest spółka Transprojekt Gdański.

Decyzja o rozpoczęciu przebudowy wiąże się również z planowaną budową Centralnego

Portu Komunikacyjnego w Baranowie. A2 ma być bowiem jedną z głównych

arterii prowadzących do nowego lotniska. Projekt budowy sieci dróg i szlaków

kolejowych wiodących do portu lotniczego został na początku roku poddany pod

konsultacje społeczne. Szczegółowy raport dotyczący wniosków zgłoszonych przez

mieszkańców i samorządy powinniśmy poznać najpóźniej za miesiąc.

Jak zapowiada GDDKiA, przebudowa autostrady A2 powinna się zakończyć w 2025 r.

Fot. GDDKiA

Wydawca: MIKAWAS Sp. z o.o.

adres redakcji: ul. Sierakowskiego 12a (przy skwerze Kisiela), 05-500 Piaseczno

Redaktor naczelna: Agnieszka Zofia Piechowska,

z.piechowska@przegladregionalny.pl, tel. 731 163 646

redakcja: redakcja@przegladregionalny.pl; Artur Szpuda, a.szpuda@przegladregionalny.pl;

Joanna Ferlian, j.ferlian@przegladregionalny.pl; Karolina Hofman, k.hofman@przegladregionalny.pl

współpracują: Małgorzata Szturomska

ILU STRA CJE: Ka ta rzy na „Waw ry ko” Waw ry ko wicz

Opracowanie graficzne/łamanie: Małgorzata Kulesza

reklama:

Monika Komisarczyk – Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy, tel. 501 091 480,

reklama@przegladregionalny.pl, m.komisarczyk@przegladregionalny.pl

Agnieszka Małaczek – Kierownik Działu Reklam tel.: 786 202 606,

a.malaczek@przegladpiaseczynski.pl

Monika Gwara, tel. 786 202 066, m.gwara@przegladpiaseczynski.pl

Katarzyna Podołowska-Błądek, tel. 799 366 447,

k.podolowska@przegladregionalny.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

Ogłoszenia drobne: drobne@przegladregionalny.pl, tel. 786 202 066

Redakcja nie zwraca

niezamówionych materiałów.

Zastrzega sobie prawo do skrótów.

Naklad 30 000 egzemplarzy.

Zasięg: powiat grodziski,

powiat pruszkowski

www.przegladregionalny.pl


Bezdomniaki trafią do Korabiewic

AKTUALNOŚCI

wykonawców! Wiem, że obecne czasy

opanowane przez koronawirusa wcale

nie pomagają w takich działaniach, a

mimo to udaje nam się nieprzerwanie

realizować tak istotną dla mieszkańców

inwestycję – informuje starosta Krzysztof

Rymuza.

NR 83 (3) 27 MAJA 2020

Rozbudowa szpitala

dokończenie

dokończenie

Podróż za jeden uśmiech dokończenie ze str. 1 Inwestycja obejmuje budowę pawilonu D

ze str. 1

ze str. 1

O N

fatalnych warunkach panujących początkowo umorzono, jednak dzięki zdecydowała się nawiązać współpracę a początku października 2019 ro- Inwestycja obejmuje budowę pawilonu

D, w którym znajdą się blok

w schronisku Happy Dog w Sobolewie

zaangażowaniu organizacji prozwierzęcych,

z placówką w Korabiewicach. To dobra ku władze powiatu podpisały z wy-

zrobiło się głośno już w 2018 r.

Odwiedzający placówkę wolontariusze

m.in. fundacji Złap Dom i Mondo

Cane, w lipcu tego samego roku śledz-

wiadomość dla miłośników zwierząt.

Prowadzony przez fundację Viva! obiekt

konawcą umowę na rozbudowę i modernizację

szpitala na Wrzesinie. War-

operacyjny, blok porodowy z salą cięć

zaalarmowali media o licznych zatwo

zostało wznowione. W paździer-

ma bowiem świetną opinię.

tość inwestycji to blisko 20 milionów

niedbaniach. W schronisku miało dochodzić

m.in. do dręczenia i głodzenia schroniska Marian D. usłyszał zarzuty odbiera zwierzęta z Grodziska, a gmisiącach

na terenie widać efekty prowaniku

2019 r. właściciel sobolewskiego – W ramach umowy fundacja sama złotych. Roboty ruszyły i po kilku mie-

Termin realizacji

inwestycji przewidziano

zwierząt czy przetrzymywania ich w znęcania się nad zwierzętami. Zgodnie

z art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie opiecznego. Stanowi to sześciomie-

wszystkie działania postępują zgodnie z na koniec 2021 roku

na wpłaca 2260 zł za każdego poddzonych

prac. Wykonawca zapewnia, że

niewłaściwych warunkach, bez dostępu

zwierząt, grozi mu kara nawet 3 lat sięczny koszt podstawowej opieki dla harmonogramem.

więzienia.

psa średniej wielkości, zakładając że Teren inwestycji odwiedzili przedstawiciele

powiatu – starosta Krzysztof cesarskich, centralna sterylizatornia,

Właściciel schroniska Sprawa schroniska Happy Dog nie będzie konieczne specjalistyczne

Happy Dog usłyszał odbiła się szerokim echem również leczenie weterynaryjne. Oznacza to, Rymuza oraz członek zarządu Grzegorz zakład diagnostyki obrazowej oraz pracownie

badań endoskopowych. Prace

w Grodzisku. Tam bowiem, zgodnie z że zarówno obecni, jak i przyszli podopieczni

z Grodziska Mazowieckiego,

Kamiński. – Jestem pełen podziwu dla

zarzuty znęcania się

podpisaną kilka lat temu umową, trafiały

bezdomne zwierzęta odłowione na po upływie 6 miesięcy będą na utrzyma-

nad zwierzętami. Grozi

mu do 3 lat więzienia terenie gminy. W obliczu zarzutów ciążących

niu schroniska Korabiewice. Po stronie

na właścicielu sobolewskiej pla-

fundacji jest kastracja i sterylizacja, a

cówki, władze Grodziska zdecydowały także poszukiwanie nowych właścicieli.

do wody. Według doniesień właś-

się zakończyć współpracę i rozpisać Przyjmowane psy objęte są 14-dniową

ciciel schroniska zaniedbywał również nowy przetarg na opiekę nad gminnymi

kwarantanną, po której mogą już iść

kwestię kastracji i sterylizacji oraz nie

bezdomniakami. Do postępowania do adopcji – informuje Urząd Gminy.

zapewniał właściwej opieki weterynaryjnej.

zgłosiły się trzy placówki: schronisko Pierwsze bezdomniaki z gminy Gro-

W lutym 2018 r. wpłynęło do w Korabiewicach, Przedsiębiorstwo dzisk Maz. już trafiły pod opiekę kora-

prokuratury pierwsze zawiadomienie Wielobranżowe PERRO z Ziemienia biewickiego schroniska.

o popełnieniu przestępstwa. Sprawę oraz... schronisko Happy Dog. Gmina

Karolina Hofman

O

ferta

KM obejmie dzieci, które

nie ukończyły jeszcze 16 lat. – Już

w najbliższy poniedziałek będziemy

obchodzić Dzień Dziecka. Tego dnia

wszystkie dzieci i młodzież do 16. roku

życia mogą podróżować pociągami

Kolei Mazowieckich nieodpłatnie. Podstawą

do skorzystania z oferty będzie

dokument potwierdzający wiek. Zaś

opiekunowie dzieci będą mogli skorzystać

z oferty Przejazd Rodzinny, która

umożliwia podróż z 35-procentowa

zniżką – czytamy w komunikacie Kolei

Mazowieckich.

Od 1 czerwca KM przywraca również

kolejne pociągi, których kursowanie

zostało zawieszone w związku z

pandemią COVID-19.

Red.

3

mają objąć również kwestie związane z

wymianą węzła cieplnego. Nowa część

szpitala zostanie również odpowiednio

wyposażona. Termin realizacji inwestycji

przewidziano na koniec 2021 roku.

Artur Szpuda

Fot. Powiat Pruszkowski

P R O M O C J A

Urząd Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15, www.brwinow.pl

Fot. A. Kosiński

Ulica Działkowa – gmina Brwinów

wywiązuje się ze swoich zobowiązań

Gmina Brwinów, dotrzymując wcześniejszych ustaleń, zawarła porozumienie

z miastem Pruszków dotyczące współpracy przy budowie ulicy Działkowej na odcinku od tunelu

pod torami linii kolejowej Warszawa – Grodzisk Maz. do ulicy Dębowej.

Ulica Działkowa znajduje się na granicy miasta Pruszkowa i Parzniewa w gminie Brwinów – sama jezdnia jest na terenie

Pruszkowa, z kolei pas od strony osiedla Twój Parzniew należy do spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Jest ważnym

punktem na komunikacyjnej mapie i uczęszczaną drogą, zarówno przez mieszkańców pobliskiego osiedla, jak i tych, którzy

korzystają z tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Działkowej i ul. Błońskiej.

W przeszłości były już podejmowane starania o budowę tej ulicy, jednak ciągle coś stawało na przeszkodzie. Inicjatywa

gminy Brwinów z 2016 r., wspierana przez prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego, została niestety zatrzymana przez

ówczesny zarząd powiatu pruszkowskiego. Wracając do wcześniejszych propozycji, burmistrz Arkadiusz Kosiński w październiku

2019 r. zaproponował prezydentowi Pruszkowa Pawłowi Makuchowi, że gmina Brwinów może partycypować

w kosztach rozbudowy ul. Działkowej, przekazując na ten cel dotację w wysokości 30% wkładu własnego prac budowlanych.

Prezydent Makuch po 4 miesiącach wyraził zainteresowanie przyjęciem wsparcia i wówczas Rady Miejskie obu gmin

mogły podjąć uchwały wyrażające zgodę na zawarcie porozumienia – Rada Miejska w Brwinowie na sesji 26 marca, a Rada

Miasta Pruszkowa 23 kwietnia. Na początku maja porozumienie zostało zawarte. Gmina Brwinów dołoży się do remontu,

przekazując dotację w wysokości 1.579.320 zł, tj. 30% kosztów prac budowlanych (faktycznych kosztów pomniejszonych

o ewentualne pozyskane dofinansowania zewnętrzne). Inwestycję ma jeszcze w tym roku realizować miasto Pruszków.

– Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja gminy Brwinów powinna zostać wykorzystana przez miasto Pruszków

do 20 grudnia br. i mam nadzieję, że miasto Pruszków sprawnie zrealizuje budowę ulicy Działkowej dla dobra mieszkańców

obu gmin – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński.


4 NR 83 (3) 27 MAJA 2020

\\\ PRUSZKÓW

Pruszkowski magistrat

planuje przebudowę

ulic 3 Maja i Kościuszki.

Najpierw jednak musi zostać

przygotowana dokumentacja

projektowa.

Wubiegłym roku gruntowną przebudowę

przeszła ul. Stalowa w

Pruszkowie. Przez wiele lat kierowcy

narzekali na stan nawierzchni, jednak w

końcu nadszedł czas na zmiany. Stalowa

zmieniła się nie do poznania, a koszt

inwestycji wyniósł ponad 5,8 mln zł, z

czego 4,5 mln zł pochodziło z Funduszu

Dróg Samorządowych.

Teraz władze Pruszkowa planują

modernizację dwóch ważnych dróg w

mieście. – Ulice, które powinny być wizytówką

miasta Pruszkowa, często niestety

nią nie są – podkreśla Konrad Sipiera,

zastępca prezydenta Pruszkowa.

– Dlatego po gruntownej przebudowie

ulicy Stalowej, która została zrealizowana

z dofinansowaniem środków rządowych

(dofinansowanie wyniosło 80%

kosztów całej inwestycji) przyszedł czas

na dwie kolejne bardzo ważne ulice w

naszym mieście – uzupełnia.

AKTUALNOŚCI

Główne ulice czekają zmiany

Ulica Kościuszki

musi być w końcu

miejscem, którym

będziemy mogli się

z przyjemnością

poruszać, ale też którym

będziemy mogli się

pochwalić – wyjaśnia

Konrad Sipiera

Fot. Konrad Sipiera Zastępca Prezydenta Pruszkowa/wizualizacja

Drogi mają zyskać nową jakość

Pierwsza z dróg, o których mowa,

to ul. 3 Maja. Magistrat wykonał już

pierwszy krok i wyłonił wykonawcę

dokumentacji projektowej, który na jej

przygotowanie ma 22 miesiące. Koszt

zadania to ponad 253 tys. zł. Warto zaznaczyć,

że chodzi o przebudowę drogi

na odcinku od torów PKP do ul. Ciechanowskiej.

W planach jest modernizacja

jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego,

budowa odwodnienia i oświetlenia

ulicznego. Na ul. 3 Maja pojawią

się elementy małej architektury i nasadzenia

zieleni. Planowane jest również

zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu

z ul. Warszawską.

Władze Pruszkowa szykują się

również do remontu ul. Kościuszki.

To jedna z najbardziej uczęszczanych

dróg w mieście, ponieważ prowadzi

do dworca PKP. Idąc nią mijamy

m.in. Park Kościuszki i wiele punktów

usługowych. Władze miasta chcą, aby

po modernizacji ulica była reprezentatywna.

– Dlatego też w założeniach

przetargu przewidzieliśmy wprowadzenie

zmiany organizacji ruchu, aby

odcinek od ul. Obrońców Pokoju do Al.

Wojska Polskiego był jednokierunkowy.

Jesteśmy w tym momencie na etapie

opracowywania i dokonywania

uzgodnień projektu z Mazowieckim

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

by przebudować straszące od lat

ogrodzenie Parku Kościuszki. Ulica Kościuszki

musi być w końcu miejscem, którym

będziemy mogli się z przyjemnością

poruszać, ale też którym będziemy

mogli się pochwalić – wyjaśnia Konrad

Sipiera.

Obecnie miasto analizuje dokumenty

złożone w postępowaniu na wykonanie

projektu przebudowy ul. Kościuszki.

Na jej przygotowanie wykonawca będzie

miał 18 miesięcy.

Pierwszy krok został wykonany.

Teraz pozostaje czekać na projekty

modernizacji ul. 3 Maja i ul. Kościuszki,

a potem na wdrożenie zmian i nową

jakość dróg.

Artur Szpuda

Pomoc w aktywizacji

\\\ BRWINÓW

Powiat pruszkowski planuje

stworzenie Powiatowego

Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Brwinowie.

Znajdzie się w nim

miejsce dla 30 osób

z niepełnosprawnościami.

Plany są ambitne, ponieważ zakładają

budowę Zespołu Placówek

Wsparcia w Brwinowie, a Centrum to

tylko jeden z elementów całości. Ponadto

powstać mają Zakład Aktywności

Zawodowej i Dom Pomocy Społecznej.

Pierwszy etap obejmuje powstanie

Powiatowego Centrum Opiekuńczo-

-Mieszkalnego, które jest inicjatywą

członka zarządu powiatu pruszkowskiego

Grzegorza Kamińskiego.

W PCOM będzie mogło przebywać 30 osób

Głównym celem działania jest

wsparcie osób z niepełnosprawnościami

w zakresie uzyskania samodzielności

i aktywizacji społecznej. W PCOM

w Brwinowie mają zostać stworzone

warunki do mieszkania dla 30 dorosłych

(22 w systemie dziennym i 8 całodobowym).

Wszystkie pomieszczenia

będą kompleksowo wyposażone.

Znajdą się w nich niezbędne meble i

odpowiedni sprzęt, który pozwoli

osobom z niepełnosprawnościami troszczyć

się o zdrowie, rozwój sprawności

ruchowej oraz kompetencji poznawczych.

Istotna jest również kwestia związana

z opieką nad mieszkańcami ośrodka.

W Centrum będzie pracowała wyspecjalizowana

kadra. – Zatrudnienie

Formy oferowanego

wsparcia będą

odpowiedzią na ich

aktualne potrzeby,

oczekiwania i możliwości

odpowiednich specjalistów pozwoli

na stymulowanie kompetencji społecznych,

podejmowanie przez osoby

niepełnosprawne aktywności w miarę

posiadanego potencjału i zasobów oraz

pozwoli na bieżącą diagnozę potrzeb i

oczekiwań podopiecznych. Formy oferowanego

wsparcia będą odpowiedzią

na ich aktualne potrzeby, oczekiwania i

możliwości – informuje starostwo powiatowe.

Inwestycja związana z budową

PCOM to koszt blisko 4 mln złotych.

Środki w większości mają pochodzić z

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych – Program

„Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

Artur Szpuda

Fot. Powiat Pruszkowski

P R O M O C J A

STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 724 18 33, www.powiat-grodziski.pl

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

jest dla nas ważny

Wspólna praca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi jest szansą, by lepiej realizować wspólny cel,

jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców. Organizacje pozarządowe w coraz szerszym zakresie stają się odpowiedzialnym

i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań.

Relacje między samorządem powiatu grodziskiego a organizacjami

pozarządowymi są usystematyzowane, a każda ze stron przestrzega panujących

zasad i reguł , które są poparte aktami prawnymi.

Na terenie powiatu grodziskiego działa 145 stowarzyszeń rejestrowych

(w tym 13 Ochotniczych Straży Pożarnych), 38 stowarzyszeń zwykłych,

52 stowarzyszenia sportowe, w tym 10 zarejestrowanych w Krajowym

Rejestrze Sądowym, 39 stowarzyszeń uczniowskich i 78 fundacji. Łącznie

na obszarze naszego powiatu działają 352 organizacje pozarządowe.

Kluczowym dokumentem określającym zasady współpracy między

powiatem grodziskim a działającymi na jego terenie organizacjami pozarządowymi

jest Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

W minionym roku wydatki powiatu grodziskiego poniesione na

współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyniosły

4 563 677,54 zł co stanowiło 2,99 % budżetu. Dzięki wsparciu ze strony

powiatu mogły one prowadzić nie tylko bieżącą działalność statutową, ale

również realizować wiele cennych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców

naszego regionu.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

na terenie powiatu grodziskiego są prowadzone punkty nieodpłatnej

pomocy prawnej, Dom Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia

Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku, Środowiskowy

Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej. Organizowane są Powiatowe

Finały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy

Związek Sportowy. Dobrze układa się współpraca z Warsztatami

Terapii Zajęciowej działającymi w Milanówku i Grodzisku Mazowieckim.

Jest ona finansowana ze środków finansowych powiatu oraz środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii

pod koniec ubiegłego roku odbyły się zajęcia o charakterze warsztatowo-edukacyjnym

dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, ich rodziców

oraz nauczycieli w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

agresji rówieśniczej w szkołach. Na realizację tego zadania powiat przeznaczył

18000 tys. złotych.

Powiat grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi także

przy realizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym.

Imprezy mają różny charakter i cele. Sprzyjają integracji z osobami

niepełnosprawnymi, promocji zdrowego stylu życia czy też poznaniu

lokalnej historii.

W 2019 roku odbyły się 32 imprezy z udziałem organizacji pozarządowych

na łączną kwotę blisko 50 tys. złotych. Starostwo Powiatu

Grodziskiego przekazało pieniądze także na zakup prezentów oraz catering

dla uczestników wydarzeń.

W ramach edukacji prawnej szkołach na terenie powiatu grodziskiego

odbyły się wykłady, które miały na celu przygotowanie młodzieży do samodzielnego

myślenia w ramach prawa. Wzięło w nich udział 529 uczniów

z Zespołów Szkół z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaobserwowano wzrost liczby przedsięwzięć

podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz środowiska

lokalnego. organizacje pozarządowe dzięki różnorodnym formom

wsparcia ze strony Powiatu mogły nie tylko prowadzić bieżącą działalność

statutową, ale również zrealizować wiele cennych przedsięwzięć na rzecz

mieszkańców Powiatu Grodziskiego.

Realizacja Programu w 2019 roku przyczyniła się do poprawy skuteczności

i efektywności realizacji zadań publicznych i szeroko rozumianej współpracy.

Potwierdziła wolę budowania dialogu obywatelskiego i tworzenia

odpowiednich warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom.


SPOŁECZEŃSTWO

NR 83 (3) 27 MAJA 2020

5

Kupią 162 tablety

dla uczniów

\\\ PRUSZKÓW

Blisko 125 tys. złotych

dofinansowania otrzymał

Pruszków na zakup tabletów

dla uczniów w ramach

projektu „Zdalna Szkoła +”.

Do placówek oświatowych

trafiły środki dezynfekcyjne,

które dostarczyły m.in.

Wojska Obrony Terytorialnej.

O

d marca dzieci i młodzież nie chodzą

do szkoły ze względu na pandemię

koronawirusa. Ten rok szkolny

dokończą w domu. Cały czas trwają

jednak lekcje online. Uczniowie i nauczyciele

komunikują się drogą elektroniczną,

realizują program, wykonują

zadania domowe i otrzymują oceny.

Wiadomo, że edukacja zdalna niesie ze

sobą określone wymagania. Nie wszyscy

uczniowie mają dostęp do odpowiedniego

sprzętu. Problem pojawia się

również, gdy w domu jest więcej dzieci,

a na wyposażeniu jest tylko jeden komputer.

Rozwiązaniem ma być program

„Zdalna Szkoła +”, w ramach którego

samorządy mogą pozyskiwać środki na

zakup sprzętu.

W kwietniu Pruszków otrzymał na

ten cel 100 tysięcy złotych. Środki pozwoliły

na zakup nowoczesnego sprzętu,

który trafił do dzieci i nauczycieli. Na

tym miasto nie zamierza poprzestać.

Pruszkowski magistrat złożył kolejny

wniosek o dofinansowanie w ramach

programu „Zdalna Szkoła +”.

25 maja prezydent Paweł Makuch

poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu

wniosku. – Nasz wniosek zakłada

zakup 162 tabletów dla uczniów,

a wnioskowana kwota dofinansowanie

to 124 902,00 zł. Udział w tego typu

programach jest bardzo ważny, dlatego

nie poprzestajemy na tym. Składamy

wnioski i staramy się pozyskiwać

środki finansowe dla naszego miasta

i mieszkańców – podał pruszkowski

włodarz.

Od 25 maja przywrócone zostały

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla

uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Ponadto, funkcjonują żłobki i przedszkola.

Rzecz jasna placówki muszą

przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

Do pruszkowskich żłobków, przedszkoli

i szkół podstawowych trafiły niezbędne

środki ochrony, m.in. rękawiczki, maseczki,

przyłbice, dozowniki do płynów.

Przy dystrybucji produktów pomagali

żołnierze z 65. Batalionu Lekkiej Piechoty

Wojsk Obrony Terytorialnej.

Artur Szpuda

Ostrożność w sieci

\\\ KRAJ

Dane, które podajemy w Internecie, mogą paść łupem cyberprzestępców. Warto

zawsze zachowywać czujność i rozwagę w korzystaniu z sieci

Pandemia koronawirusa

sprawiła, że duża część naszych

aktywności przeniosła się

do sieci. Nie wolno jednak

zapominać o zagrożeniach

czyhających w Internecie. Jak

się przed nimi ustrzec?

W

ostatnich miesiącach Internet

stał się dla wielu z nas kluczowym

narzędziem. Edukacja, zdalna

praca, zakupy czy spotkania towarzyskie

– wszystko to sprawiło, że nasza

aktywność w sieci znacząco wzrosła.

Nie brakuje jednak osób czy organizacji

próbujących czerpać nielegalne

korzyści z naszego życia w sieci. Policja

przestrzega przed przestępcami polującymi

na nasze dane pojawiające się

w Internecie.

Najpopularniejszą metodą stosowaną

przez cybeprzestępców jest tzw.

phishing. Polega on na podszywaniu

się pod znaną nam firmę czy instytucję.

Przestępcy wysyłają nam wiadomość

(SMS, e-mail lub za pośrednictwem komunikatorów

internetowych) zawierającą

link. Po kliknięciu jesteśmy kierowani

na fałszywą lub zainfekowaną

wirusem stronę, na której wymaga się

od nas logowania. Nieświadoma ofiara

jest przekonana, że loguje się na stronę

banku czy zakładu energetycznego.

Tymczasem wprowadzane przez nią

login i hasło trafiają w ręce osób niepowołanych,

które następnie mogą je

wykorzystać, by opróżnić nasze konto.

Najlepszym sposobem, by ustrzec

się przed phishingiem, jest oczywiście

świadomość zagrożenia. Banki, urzędy,

Poczta Polska czy zakłady energetyczne

zastrzegają, że nie komunikują się

z klientami w taki sposób. Jeśli więc

dostaniemy taką wiadomość, najlepiej

po prostu ją zignorować. Jeśli nie mamy

pewności, zawsze warto skontaktować

się z instytucją, od której rzekomo

otrzymaliśmy link i zweryfikować

autentyczność wiadomości. Warto

również zainstalować na swoim komputerze

dobry program antywirusowy

z opcją firewall, który ostrzeże nas, jeśli

strona internetowa nie posiada właściwych

certyfikatów bezpieczeństwa.

Nie wolno również zapominać o telefonach

komórkowych. Wszechobecne

dziś smartfony także pełnią funkcję

komputerów i są narażone na te same

zagrożenia. Jeśli więc korzystamy z bankowości

mobilnej, robimy zakupy czy

płacimy rachunki za pomocą smartfona,

warto również zainstalować w nim antywirusową

aplikację.

Na działalność cyberprzestępców

szczególnie narażeni są seniorzy, którzy

nie zawsze biegle poruszają się po

wirtualnym świecie. Warto więc ostrzec

rodziców czy dziadków i pomóc im zainstalować

niezbędne zabezpieczenia.

Również najmłodsi użytkownicy Internetu

często nie rozumieją zagrożeń

kryjących się w sieci. W tej sytuacji kluczowe

jest zaufanie – upewnijmy się, że

jeśli nasze dziecko natrafi w Internecie

na niepokojące treści, nie będzie się obawiało

zwrócić się z tym do nas.

Przestępcy zawsze będą się starali

wyprzedzić nas o krok. Pamiętajmy o

tym, podając swoje dane w Internecie

i kierujmy się rozwagą oraz ograniczonym

zaufaniem. Karolina Hofman

P R O M O C J A

Urząd Gminy MICHAŁOWICE Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Michałowice, tel. (22) 350 91 91, www.michalowice.pl

30-LECIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze, wolne i demokratyczne wybory samorządowe w III RP. To dzięki tym wyborom

samorządy terytorialne wróciły na mapy Polski, po 40 latach przerwy od ich likwidacji.

Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie

naszych lokalnych społeczności bez samorządu terytorialnego,

możliwości samostanowienia w gminach

i wybierania swoich przedstawicieli samorządowych.

Tymczasem, przed 1990 rokiem, własność gminy praktycznie

nie istniała – wszystko należało do państwa,

decyzje zapadały centralnie. Mieszkańcy nie mieli

realnego wpływu na swoją okolicę.

Wybory 1990 roku stanowiły ważny krok w kształtowaniu

nowej, wolnej Rzeczpospolitej. W marcu

1990 r. uchwalono pakiet ustaw, w tym najważniejszą

ustawę o samorządzie terytorialnym, która w miejsce

istniejących w PRL rad narodowych, umożliwiła powołanie

rad gminnych, o znacznie większych uprawnieniach.

27 maja 1990 roku odbyły się więc pierwsze,

wolne wybory samorządowe do rad w ponad dwóch

tysiącach gmin. Frekwencja wyborcza wyniosła wówczas

42,27%.

Pierwsze wybory samorządowe

w Gminie Michałowice

Mieszkańcy Gminy Michałowice podchodzili

do wyborów w 1990 roku z radością i wiarą w lepsze

jutro. Przed elekcją licznie stawiali się na spotkaniach

z kandydatami demokratycznymi do rady gminy. Pan

Piotr Hoser, członek pierwszego zarządu Gminy Michałowice,

wspomina jak ogromy był ten entuzjazm.

Sale i świetlice, podczas spotkań z wyborcami, były wypełnione

po brzegi. Bardzo na nas liczyli i myślę, że udało

nam się zrobić dla nich dużo dobrego. Po wyborach

chodziliśmy do urzędu pełni pasji do pracy. Naprawdę

chcieliśmy zmieniać ten kraj!

Wybory samorządowe w 1990 roku sprawiły, że

władze w Michałowicach przejęli członkowie Solidarności

i Komitetów Obywatelskich. Kandydaci

na radnych z tej listy pochodzili z oddolnego zrywu

– nie mieli urzędniczego doświadczenia w państwie

Zdjęcie z archiwum Pani Barbary Czaplickiej

socjalistycznym. Na pół roku przed wyborami przychodzili

do urzędu, by obserwować pracę lokalnej

rady narodowej (którą w 1990 roku zastąpiła gmina).

Paradoks historii: demokraci zaczynali wielką zmianę,

„podglądając” politycznych przeciwników przy pracy.

Wybrana w wolnych, bezpośrednich wyborach Rada

Gminy Michałowice rozpoczęła swoją działalność,

nie mając żadnych wzorców. Głównym napędem do

przemian byli właściwi ludzie na właściwych miejscach,

którzy musieli tworzyć wszystko od nowa, w

tym system funkcjonowania gminy (statut gminy oraz

sołectw i osiedli). Gmina przejęła duże zadłużenie po

komunistycznych władzach, dostała zadania, lecz nie

szły za tym pieniądze. Jednym z pierwszych wyzwań

nowych władz było więc wypracowanie prawidłowiej

gospodarki budżetowo-finansowej gminy.

Ówczesna infrastruktura pozostawiała wiele do życzenia

– nie było kanalizacji, brakowało wodociągów,

chodników, sieci gazociągowej i telefonów stacjonarnych.

Dlatego też koniecznym było podjęcie działań

zmierzających do poprawy zapuszczonej przez lata

infrastruktury. W efekcie opracowano koncepcję i

rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz

wodociągowej na terenie gminy.

Były to trudne zadania, brakowało środków finansowych,

które pożerała inflacja. Trzeba się było zrzucić

- należało umiejętnie przekonać mieszkańców do

udziału finansowego w tej inwestycji. Wymagało to

przewalczenia podejścia „mnie się należy”. Choć warto

podkreślić, że była też wysoka świadomość - powstawały

społeczne komitety m. in. budowy wodociągów

czy telefonizacji. Darowizny na wodociągi i na działania

związane z ochroną środowiska można było odliczać od

podatków – wspomina Dariusz Korpetta, przewodniczący

rady I i II kadencji.

Samorządy otrzymały prawo przejęcia szkół podstawowych

jako zadanie własne. W zamian za ich

przejęcie gminy otrzymywały dofinansowanie. Oczywiście

Gmina Michałowice wykorzystała tę pomoc i

przystąpiono do ich rozbudowy.

Pierwsza kadencja była niezwykła, jeśli chodzi o

wydatki gminy. W pierwszych dwóch latach istnienia

nowych gmin nie funkcjonowały jeszcze Regionalne

Izby Obrachunkowe, które aktualnie kontrolują finanse

gmin. W tym okresie to rady gmin realizowały

zadania według zasady „co nie jest zakazane, jest dozwolone”.

Dzięki temu gmina była bardzo samodzielna,

a potrzeby mieszkańców były realizowane z dużą

skutecznością.


6 NR 83 (3) 27 MAJA 2020 OGŁOSZENIA

\\\ OGŁOSZENIA DROBNE

DAM PRACĘ

Sprzedawca lub Kasjer Piaseczno

lub Konstancin tel. 608 304 388

Zatrudnię stajennego

502 545 575

Firma ogrodnicza zatrudni

doświadczonych ogrodników, a także

na stanowisko kierownika ekipy

pielęgnacyjnej, tel. 505 075 670

USŁUGI

AUTOMATYKA, napędy do bram

- przesuwnych, garażowych,

dwuskrzydłowych. Sprzedaż, montaż

i serwis, tel. 790 331 339

Ocieplenie poddasza, piana pur,

izolacja poddasza, natrysk pianki,

Tel. 604 489 255 www.purterm.pl

Sprzedaż i montaż okien i drzwi wew.

i zew. Rolety zew., wew. żaluzje, plisy,

moskitiery. Parapety wew. i zew.

22 717 71 00, 601 623 480, 603 310 223

POMPY CIEPŁA, sprzedaż, montaż,

serwis tel. 604895675

Ekipa murarzy przyjmie zlecenia

na budowę domów w sezonie

2020/2021 tel. 665 183 980

Naprawa, serwis okien i drzwi,

naprawa i wymiana okuć, wymiana

szyb i uszczelek, tel. 22 717 71 00,

603 310 223, 601 623 480

Kompleksowe remonty

i wykończenia, malowanie elewacji

tel. 793 554 530

BEZPYŁOWE CYKLINOWANIE, REMONTY

od A do Z. TADEUSZ BIAŁOGRODZKI

Tel. 502 093 588, 22 756 57 63

Anteny TV, SAT. Konfiguracja i naprawa

sprzętu RTV zadzwoń 501 700 315

Wyrób schodów, podłóg i renowacje

www.schodypodlogi.com.pl

Tel.503 344 567

Pracownia Tapicerska

tel. 502-908-661

Docieplanie budynków, solidne

doświadczone ekipy tel. 602-482-572

Malowanie, remonty mieszkań,

glazurnictwo tel. 669 945 460

Ogrodzenia, panele ogrodzeniowe, siatka

+ montaż producent tel. 503 572 046

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi,

ogrodnicze 519874891

Koszenie traw i zarośli na działkach,

nieużytkach rolnych itp., 606620864

Hydraulika, gaz, domki, mieszkania

Tel. 602 651 211

Koszenie, niwelacja terenu,

wycinka drzew wraz z wywozem

tel. 505 591 721

Wycinka drzew, ogrody, kostka brukowa

tel. 888 256 500

PRANIE - CZYSZCZENIE dywanów,

tapicerki meblowej i samochodowej

508 65 20 30

Tłumaczenia tel. 607 685 074,

22 711 64 26

GLAZURA, GRES, REMONTY

601 21 94 82

Docieplanie poddaszy pianą, wylewki

tel. 607 378 288

ALARMY, KAMERY, DOMOFONY

600 421 203

Docieplanie Budynków 795 96 96 96

Naprawa pralki, lodówki

tel. 603 047 616

Tynki Gipsowe Maszynowe 501 019 217

Mycie, malowanie elewacji

tel. 505 591 721

Dachy, podbitka, sprzedaż,

tel. 692 194 998

Usługi ogrodnicze, 515146480

Wycinka drzew tel. 518 745 782

Tynki gipsowe i tradycyjne 604415352

Kominiarz tel. 500 214 632

Przeprowadzki tel. 505 591 721

Elektryk tel. 666 890 886

Tynki maszynowe 533125444

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,

tel. 501 299 360

Remonty, budowlane, ogrodzenia,

tel. 513 137 581

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pokrycia, naprawy,

tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty,

tel. 501 050 907

Naprawy, krycie dachów,

tel. 511 928 895

Docieplanie budynków, szybko, tanio,

solidnie, tel. 502 053 214

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy papą, tel. 605 606 914

Drzewa, krzewy, cięcie, modelowanie;

bukszpany - opryski, 512380109

KUPIĘ

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,

odznaczenia, szable, książki, pocztówki,

tel. 504 017 418

Spółkę - każda opcja 720908080

NAUKA

Matematyka tel. 664 438 144

AUTO-MOTO KUPIĘ

SKUP AUT NAJWYŻSZE CENY

503901642

Skup aut za gotówkę szybki dojazd

i wycena tel. 533 525 533

Odkupimy twoje auto uczciwie

tel. 513 323 123

Skup aut 2002-2020r. 505 530 300

Skup aut na kasację 508206738

Skup Aut Gotówka do ręki

tel. 502 467 070

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Toyota Land Cruiser 2001 4x4

OFF ROAD idealna na wyprawy

– 45 tys. tel. 789 100 600

Mitsubishi Lancer Sportback 2010

stan bdb – 27 tys. tel. 789 100 600

NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM

PESEL, Meld, Umowa - 720 90 80 80

1-os 480 Para 300/Os + Licz

577886988

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Sprzedam działkę 3500m2,

pod zabudowę, Tomice.

Tel. 724226610

Sprzedam działkę 1590m

przy drodze krajowej nr 719.

Gmina Brwinów 607840904

Sprzedam działkę 1270m2, media.

Stefanówka Tel. 602 651 211

Całoroczny dom z działką

na terenie Żywieckiego Parku

Krajobrazowego 350 tys.

Kontakt 789 100 600

SPRZEDAM DZIAŁKĘ NAD PILICĄ

K: 607 388 788

Działka budowlana w Pruszkowie

– 585m przy ul. Żbikowskiej/

Przy Potoku (180.000,00 zł)

o atrakcyjnym kształcie (prostokąt

29,5m x 20m) i lokalizacji.

Cicha okolica zabudowy

jednorodzinnej i terenów zielonych

w bliskości zjazdu z autostrady A2

do Warszawy. Istnieje możliwość

sprzedaży razem z działkami

sąsiadującymi (łącznie aż do 2.340m).

Tel. 601 532 534

Sprzedam dom w Bobrowcu,

690377081

ZDROWIE

Psychoterapia, konsultacje - 660 565 007,

www.psychoterapiagorakalwaria.pl

NAPRAWA PROTEZ

TEL. 502 031 221

Leczenie pijawkami, Runów

ul. Solidarności 49, tel. 516 172 275

FINANSE

100-300 tyś. pożyczę na realizację

inwestycji. Pożyczka hipoteczna,

spłata zabezpieczona

na nieruchomości.

– Solidne zabezpieczenie,

działka: k. Warszawy, Józefów 1.1 ha

z kanalizacją.

– Pozwolenie: I etap budowy

10 domów/bliźniaki. – Wartość działki

powyżej 1 mln zł.

Zainteresowanych proszę o kontakt:

Rafał T. 797 324 480

Email: phd.rafal@gmail.com

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 65 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły,Aleja Powstańców Warszawy 1) na okres od dnia

22 maja 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r. zostały wywieszone:

– wykaz nr 2/2020 dróg wewnętrznych przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę w celu budowy urządzeń

infrastruktury technicznej nie związanej z drogą oraz pozostawienia urządzeń w tych nieruchomościach

– wykaz nr 3/2020 nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę

– wykaz 4/2020 lokali użytkowych przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w najem

Najciekawsze newsy

opublikujemy w gazecie

Stoisz w korku? Byłeś świadkiem wypadku?

Znalazłeś się w miejscu, w którym dzieje się coś ciekawego,

coś, czym chciałbyś podzielić się z innymi?

Poinformuj o tym mieszkańców powiatu.

Bądź pierwszy!

Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji – MMS i SMS

pod nr tel. 501 09 14 80 lub e-mail: redakcja@przegladregionalny.pl

OBWIESZCZENIE Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 i 1716) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek

Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi

gminnej – ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od realizowanego tunelu

(w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki) do ul. Dębowej.

Inwestycja obejmuje następujące działki:

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji:

obręb 0018 Pruszków: działki nr ew.: 63/8, 63/9, 63/10, 63/1. 64/3, 65/1, 63/11, 63/12, 243/62, 233/1, 243/63;

obręb 0017 Parzniew: działki nr ew.: 91/51, 91/117 (działka powstała z podziału działki 91/52), 91/119 (działka powstała z podziału działki

91/52), 91/114 (działka powstała z podziału działki 91/14);

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb 0017 Parzniew: działka nr ew. 91/50.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu

telefonicznym: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek i czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-14:00 (środa – dzień uzgodnień międzywydziałowych),

w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-77

lub 22 738-14-89.


REKLAMA

NR 83 (3) 27 MAJA 2020

7


Fot. Maciej Bochnowski

8 NR 83 (3) 27 MAJA 2020 SPOŁECZEŃSTWO

Wirtualne Dni Pruszkowa

\\\ POWIAT PRUSZKOWSKI

XXII Dni Pruszkowa nie

odbędą się w tradycyjnej

formie, ale dla mieszkańców

przygotowano ciekawą

propozycję – wydarzenie

w formie online.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała

plany organizatorom miejskich

imprez. Wiele wydarzeń zostało

odwołanych bądź przełożonych. Dotyczy

to również Dni Pruszkowa, które w

tym roku nie odbędą się w tradycyjnej

formie. Mieszkańcy Pruszkowa czekali

W tym roku publiczność nie zbierze się pod sceną

na dobrą zabawę i liczne atrakcje. Na

scenie mieli pojawić się m.in. Lady Pank,

Majka Jeżowska i Maciej Maleńczuk.

Planowane atrakcje musiały zostać odwołane,

ale nie oznacza to, że Dni Pruszkowa

się nie odbędą.

Ostatni weekend maja będzie niezwykle

ciekawy dla pruszkowian. Fakt,

że nie można spotkać się osobiście, nie

przekreśla możliwości dobrej zabawy.

Dni Pruszkowa odbędą się w… świecie

wirtualnym. 30 maja o 10.00 zaplanowano

aktywność fizyczną w postaci

treningu tabaty. O 12.00 odbędzie się

test wiedzy „Pruszków – Moje miasto!”,

zaś o 18.00 wydarzenie „Roztańczony

wieczór”. Zajęcia poprowadzą tancerze

UKS Top Dance.

Kolejnego dnia szykują się wyzwania

dla dzieci. 31 maja o 9.00 wystartuje

konkurs plastyczny „Pruszków! Poznasz

– polubisz”. Godzinę później coś dla

zdrowia i formy, czyli gimnastyka dla

najmłodszych. O 12.00 dzieci z klas 4-8

będą mogły sprawdzić swoją wiedzę w

teście z zasad ruchu drogowego. Skoro

mówimy o dobrej zabawie, nie może

zabraknąć tańca. O 17.00 rozpocznie

się wydarzenie „Wyginam śmiało ciało”.

Całość zwieńczy czytanie na dobranoc,

które zaplanowano na 19.30.

Szczegółowy program na Facebooku:

Dni Pruszkowa 2020.

Artur Szpuda

\\\ REGION

W związku z panującą sytuacją

epidemiczną, tegoroczny

Festiwal Otwarte Ogrody został

przesunięty na jesień.

Festiwal Otwarte Ogrody rokrocznie

odbywał się w Milanówku, Podkowie

Leśnej i Brwinowie wiosną – zwykle

był to przełom maja i czerwca. W

tym roku jednak pandemia pokrzyżowała

organizatorom plany. XVI edycja

imprezy odbędzie się dopiero po wakacjach.

Nowy termin festiwalu to 4-6

września. Mieszkańcy, instytucje kultury

i organizacje, które pragną wziąć

udział w festiwalu, mogą zgłaszać się

do 15 czerwca.

Tradycja Festiwalu Otwarte Ogrody

sięga 2005 r. Impreza została zainicjowana

w Podkowie Leśnej, na 80. urodziny

miasta. Od tamtej pory festiwal

objął swoim zasięgiem m.in. Milanówek,

Brwinów, Zalesie Dolne, Konstancin-Jeziornę,

Józefów czy warszawską Sadybę.

Ideą imprezy jest ochrona dziedzic-

CZY WIECIE, ŻE...

Koncepcja miast-ogrodów narodziła się w 1898 r. w Anglii. Pierwsze takie miasto

– Letchworth – powstało w 1904 r. w hrabstwie Hertford. Najstarsze miasto-ogród w Polsce

to założony w 1907 r. Giszowiec, obecnie będący dzielnicą Katowic.

Ogrody na razie zamknięte

Organizatorzy zapraszają gości do swoich ogrodów, w których odbywają się

rozmaite koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne

twa naturalnego i kulturalnego, a także

zrównoważonego rozwoju miast-ogrodów

położonych w bliskim sąsiedztwie

Warszawy. Organizatorzy zapraszają

gości do swoich ogrodów, w których

odbywają się rozmaite koncerty, spektakle

i inne wydarzenia kulturalne. To

również doskonała okazja dla organizacji

proekologicznych, by promować

ochronę środowiska i zdrowie. Dzięki

festiwalowi mieszkańcy mogą zapoznać

się z twórczością swoich sąsiadów, mają

również sposobność, by zintegrować się

z lokalną społecznością.

Festiwal jest organizowany w ramach

Europejskich Dni Dziedzictwa.

Karolina Hofman

Fot. archiwum PR

More magazines by this user
Similar magazines