خرید سوله - معنی سوله - هزینه ساخت سوله در سال 99

kelidarsoleh.adv

سوله سازه ای است که هم به صورت شیروانی و هم به صورت قوسی فضا کار طراحی ساخت و نصب میشود. میتواند یک طرف شیبدار یا دو طرف شیبدار و هم میتواند گنبدی شکل باشد.
<p><a href="https://kelidarsoleh.ir/آنچه-باید-در-مورد-سوله-خرید-سوله-قیمت-سو/">قیمت سوله</a></p>

۹۹

آنچه باید در مورد سوله - خرید سوله - قیمت سوله بدانید

در این مقاله سوله ، معنی سوله به انگلیسی ، سوله فروشی ، قیمت سوله دست دوم ، خرید و هزینه ساخت

. سوله در سال توضیحات کامل داده میشود با ما همراه باشید

سوله

سازه ای است که هم به صورت شیروانی و هم به صورت قوسی فضا کار طراحی ساخت و نصب میشود.‏ سوله

‏.میتواند یک طرف شیبدار یا دو طرف شیبدار و هم میتواند گنبدی شکل باشد

انواع اجرایی سوله

با

با یک دهانه به صورت

۸

۲

یا چند دهانه با ستون مشترک به صورت

دو دهانه به صورت

سوله قوسی

چند ضلعی منتظم

۸۸۸۸ یا ‎۸۸۸‎یا ۸۸

۸۸

معنی سوله به انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسیی معنی سیوله به انگلیسیی به تن ای Niches ترجمه میشیود و سوله صنعتی به industrial

Warehouse shed می شییود که ما بسییته به نیاز کارفرما نور کاربری ها معنی سییوله انباری shedترجمه

ترجمه میشود.‏

سوله فروشی

اگر از دسیته افرادی هسیتین که میاواهید سازه آماده کرده و با توجه به نور کاری شما ساخته نشده را از کسی

بارید که برای خود اسیتداده کنید به شیما بگوییم که راهی که میاواهید بروید به بی راهه اسیت زیرا برای آن

دلیل داریم که به شرح ذیل میباشد:‏


اوال

اولین دلیل که نور کاربری شما که میاواهید استداده کنید با نور کاربری ساخته شده متداوت است

دوما

دومین دلیل سیازه که قبال سیاخته شیده اصیال برای آن بار برف

شی ری یک معیار بار برف

،

،

باد و زلزله تعیین نشیده چرا که هر

باد و زلزله ای دارد ما نمیتوانیم سیازه ای را که در خراسیان ب ره برداری

میشیود در غرب کشیور اسیتداده کنیم و بلعکس هم همینطور حتی سیازه ای که در همان ش ر ساخته

میشیود به همین صیورت اسیت چرا میبینیم یک سیازه در وسی ش ر میاواهد ساخته بشود که بار باد

کمتری دارد و دیگری در خارج از شیی ر یا بلندی ارتدار که بار باد بی تاریر نبوده و تاریر آن چندین برابر

میشود.‏

سوما

سیوم این که معلوم نیسیت قبال از چه رروفیل سیاخته شده سوله را خریداری میکنید با خوشحالی نصب

میکنید با یک برف کم میبینید سیقر ریزک کرده اوامل بررسیی میکنید میبینید از کسیی خرید کرده

اید رروفیل بی کیدیت به کار برده است.‏

قیمت سوله

برای اینکه قیمت سوله تعیین شود باید یک سری آیتم ها را در نظر گرفت مانند:‏

نور کاربری

نور کاربری : زیرا کاربری انباری با کاربری که صینعتی که قرار اسیت که جررقیل چند تن را تحمل کند

بسیار متداوت است

هزینه ساخت سوله در سال

99

برای خواندن ادامه مقاله به این سایت مراجعه کنید

More magazines by this user
Similar magazines