23.01.2021 Views

Strategia MKT 2021 - 2027

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Stratégia

marketingovej

komunikácie

organizácie

SYTEV

na roky 2021-2027

Schválená valným zhromaždením

Lukáš Hrošovský

Predseda OZ

1


Zhrnutie aktuálneho stavu

SYTEV ako občianske združenie bolo založené 17. 9. 2015 v Kysuckom Novom Meste.

Zakladateľom občianskeho združenia je Lukáš Hrošovský, ktorý je zároveň aj štatutárom.

K dnešnému dňu má SYTEV 5 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a 2 študentov

zamestnáva formou dohody o brigádnickej práci študenta. Za päť rokov činnosti SYTEV

pôsobíme na viacerých platformách: Facebook, Instagram, YouTube, na vlastnej webovej stránke

a na stránke icm.sk.

Na webovej stránke má verejnosť prístup ku všetkým dôležitým informáciám

organizácie. Nachádza sa tu činnosť Informačného centra mladých, Kysucko-Novo-Mestského

mládežníckeho parlamentu, Kysuckého dobrovoľníckeho centra, projekty

v programe Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Stránka je prístupná v slovenskom

a v anglickom jazyku. Ďalšou platformou, na ktorej má SYTEV najväčší dosah, je

Facebook.

Facebooková stránka organizácie dosiahla 8 000 sledovateľov. Pravidelne

tu pridávame informačné príspevky: svetové dni, online podujatia na daný deň,

rôzne kampane, týždenný prehľad našich podujatí a rôzne iné. Facebook slúži ako

informačná platforma, ktorá informuje verejnosť o našej činnosti. Platforma, ktorá

je bližšia mladým ľuďom je Instagram. Instagram dosiahol 1 500 sledujúcich. Denne

pridávame na Instagram príbehy, kvízy, ankety, informácie na nasledujúce udalosti

a novinky z organizácie. Na Instagrame organizujeme aj súťaže formou príspevkov alebo insta

stories.

Naše aktivity boli odprezentované aj počas hlavného spravodajstva TV JOJ, ale

aj v TV Markíza a za naše niektoré aktivity a činnosť sme boli ocenení (napr. Komunita

priateľská deťom a mladým, Plaketa Eugena Bárkányho, najlepšie ICM na Slovensku a iné).

Newsletter je taktiež jeden z komunikačných kanálov, ktorý prezentuje našu

organizáciu a činnosť. Je v ňom prihlásených 900 odberateľov.. Firmám ho posielame v utorok

a jednotlivcom v nedeľu.

Poslednou platformou je náš YouTube kanál, ktorý je zároveň našou najnovšou

platformou s najmenším dosahom na ľudí. Má 16 odberateľov. Môžete tam nájsť live prenosy

našich diskusí, ktoré vysielame aj na Facebooku. Tento kanál chceme použiť aj ako miesto pre

podcasty so zaujímavými a inšpiratívnymi hosťami.

Organizácia SYTEV plánuje v rokoch 2021 - 2027 naďalej pokračovať vo svojej činnosti,

neustále ju rozširovať, zlepšovať, plniť ciele a ísť za svojou víziou.

2


SWOT

Silné stránky

• Aktuálnosť

• Kreatívnosť

• Informatívnosť

• Cieľavedomosť

• Zápal pracovníkov

Slabé stránky

• Neorganizovanosť

• Malý dosah v počte followers - interakcie

• Nízke povedomie u mladých ľudí

• Nepútavé popisy k príspevkom

• Lepšia organizovanosť príspevkov

• Nejednotný dizajn

• Web - slabý obsah, zablokovaný (nie je možnosť zdieľania), nekvalitné fotky

• Dlhý nezaujímavý newsletter

• Jednotný newsletter pre všetkých

• Slabá orientácia na cieľovú skupinu

Príležitosti

• Platená propagácia

• Súťaže s dosahom na ľudí

• Príležitosť robiť väčšie kampane

• Zdieľanie príspevkov potencionálnymi partnermi

• Nový web s kvalitnejším obsahom

• Kampane - výber naj fotiek z veľkých akcií a zdieľať ich cez sociálne siete, robiť kvalitné

fotky, zamerať sa na kvalitu, nie kvantitu

• Nové sociálne siete, využiť ich potenciál

• Financie na reklamu, na propagáciu príspevkov a správne nastavenie na cieľové skupiny

• PPC reklama zadarmo od Google pre OZ

Riziká

• Zrušenie Odboru mládeže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR - ohrozené

budúce financovanie

• Pokles v počte followers

• Prenikajúca konkurencia

• Časté legislatívne zmeny a administratívne postupy, ktoré môžu zbytočne komplikovať

nedostatočné externé financovanie nutné na zabezpečenie efektívneho fungovania organizácie

• Príprava na negatívnu kampaň/komunikáciu

3


Ako pracovať so SWOT analýzou?

Silné stránky

Na základe SWOT analýzy chceme neustále prinášať aktuálne informácie

a poskytovať mladým ľuďom rôzne ponuky, dobrovoľnícke aktivity, voľnočasové, ale aj

vzdelávacie. Instagram chceme cieliť na mladých ľudí od 15 do 23 rokov, vytvoriť pre nich

príťažlivé príspevky a držať sa určitej grafiky/dizajnu na IG.

Slabé stránky

Z toho nám vyplývá, že obsah musí vytvárať jedna osoba, ktorá bude mať na

starosti práve grafiku a sociálne siete. Otvorenosť newsletteru je na priemernej úrovni,

prelinky sú absolútne nevyužívané. Preto musíme rozdeliť newsletter podľa obsahu

a neposielať všeobecný, rovnaký všetkým cieľovým skupinám.

Príležitosti

Investovať do väčšej kapacity webu, aby sme mohli prinášať kvalitné fotografie

k našim aktivitám. Správne nastavenie cielenej reklamy na naše cieľové skupiny.

Rozdelenie obsahu relevantného na FB a IG. Veľkou príležitosťou je využívať softvér, reklamu

a iné možnosti, ktoré poskytujú rôzne firmy pre občianske združenia zadarmo alebo s výraznou

zľavou.

Riziká

Najväčším rizikom je pre nás strata zamestnancov, ktorá môže prísť zhora,

zhorší sa financovanie mládeže. Pri niektorých aktivitách nie je SYTEV vnímaný pozitívne,

preto sa musíme pripraviť aj na negatívnu kampaň a správne odkomunikovať náš zámer

v danej kampani, činnosti a podobne.

4


Poslanie, vízia a ciele

Poslanie

Nájsť skryté talenty u mladých ľudí, aby sami vedeli smerovať svoju budúcnosť

a rozvíjať sa v tom, čo ich baví a napĺňa. Našou činnosťou chceme vplývať na mladého

človeka, formovaním jeho osobnosti, aby sa viac zaujímal o prostredie, v ktorom žije.

Vízia

Estetickejšími a autentickými príspevkami upútať pozornosť mladých ľudí.

Robiť Instagram stories tak, aby sa na ne ľudia tešili. Robiť na Instagrame aj Facebooku

rovnaký dizajn príspevkov. Nastavovať propagácie tak, aby boli cielené na našich potenciálnych

sledovateľov.

Práve cez marketingový plán organizácie sa chceme dostať do širokého povedomia

v rámci regiónu Kysuce a stať sa tak silnou regionálnou organizáciou pracujúcou s mládežou.

Hlavný cieľ o.z. SYTEV

Prezentácia našich aktivít a výstupov projektov, cez takéto aktivity osloviť naše

cieľové skupiny, ale aj získať podporu (finančnú, materiálnu, inú) na našu činnosť a aktivity.

Tento cieľ naplníme cez rôzne marketingové kanály a cez nižšie uvedené čiastkové ciele.

Čiastkové ciele

• Prinášať stále nové informácie pre sledovateľov na sociálnych sieťach

• Mať väčší dosah a interakciu s cieľovými skupinami cez sociálne siete, na FB nás sleduje

iná skupina ako na IG, cieliť obsah práve na cieľové skupiny, nemať teda rovnaký obsah na

všetkých sociálnych sieťach

• Šíriť povedomie aktivít cez sociálne siete, zamerať sa na význam dobrovoľníctva

• Zvýšiť interakciu na sociálnych sieťach

• Zvýšiť sledovanosť na sociálnych sieťach

• Pretriediť a urobiť zaujímavejšie výbery na Instagrame

• Pripraviť funkčnú webovú stránku, zamerať sa na kvalitu obsahu a fotiek

• Robiť zaujímavý a pútavý newsletter segmentovaný na cieľové skupiny

5


Analýza sociálnych sietí

Web - sytev.sk

Štatistiky za posledných 30 dní:

Počet prelinkov na web: 204

Zobrazenia stránky: 1 467

Priemerný čas pozretí na stránke: 3, 30 min.

Facebook - facebook.com/SYTEV

Štatistiky za posledných 28 dní:

Počet sledujúcich: 8 029

Akcie na stránke: 7

Pozretia stránky: 1 046

Náhľady stránky: 10

Páči sa mi to: 91

Dosah príspevkov: 144 898

Dosah príbehov: 53 575

Odporúčania: 0

Interakcia s príspevkom: 7 292

Videá: 37 050

Sledovatelia stránky: 121

Instagram - instagram.com/sytev

Štatistiky za posledných 30 dní:

Počet sledujúcich: 1 500

Oslovené účty: 48 800

Interakcie s obsahom: 393

Celkový počet sledovateľov: 13 000

V porovnaní s inými organizáciami venujúcimi sa podobnej činnosti ako my, vnímame

svoje štatistiky a dosah príspevkov za dostačujúce. Na sociálnej sieti Facebook chceme zvýšiť

interakciu na príspevky, nielen ich viditeľnosť.

Newsletter

Z 926 e-mailov je 7, 75% otvorenosť. Počet kliknutí na pre-linky 0%.

6


Cieľové skupiny

Mládež

Je to skupina vo veku 15 - 22 rokov, ktorá trávi prevažne svoj voľný čas na sociálnych

sieťach. Ide im hlavne o zábavu a interaktívne vzdelávanie. Chcú mať informácie rýchlo

a jednoducho. Je to primárna cieľová skupina, pre ktorú prevažne tvoríme aktivity a snažíme sa

podporovať ich iniciatívy. Táto skupina je zároveň aj najpočetnejšia v účastníkoch projektov cez

program Erasmus+.

Mladí ľudia

Bežný deň trávia (23 - 30 rokov) v práci alebo s rodinou, Prevažne oddychujú od práce či

povinností. Hľadajú odreagovanie od každodenných starostí. Zaujímajú sa o online diskusie

alebo podcasty so zaujímavými hosťami.

Pracovníci s mládežou

Podobne ako my, sú to členovia mládežníckych organizácii a iných občianskych

združení. Našim spoločným cieľom je zdieľať príklady dobrej praxe v práci s mládežou,

inšpirovať sa navzájom a prepájať sa s cieľom pomôcť si.

Nadácie, firmy a dôležití dospelí

Nadácie a firmy sledujú naše aktivity a výstupy z aktivít na sociálnych sieťach. Na

základe ich podpory a pridelených projektov ich označujeme v príspevkoch a článkoch a tak ich aj

propagujeme. Medzi dôležitých dospelých zaraďujeme vedenie samospráv, VÚC, lokálnych

poslancov, riaditeľov škôl, ale aj miestnych podnikateľov či aktivistov, s ktorými spolupracujeme.

Do tejto skupiny chceme zahrnúť aj rodičov detí a mládeže, ktorí sa zúčastňujú na našich

aktivitách, aby bola aj zo strany dospelých vnímaná naša činnosť v čo najväčšej možnej miere

pozitívne.

7


Persóny

CS 1: Tomáš

Vek: 19

Bydlisko: Kysucké Nové Mesto

Stav: slobodný

Pracovná pozícia: študent/prvá práca

Príjem: vreckové, brigáda

Vzdelanie: stredoškolské s maturitou

Sociálny status: študent

Hodnoty: cieľavedomosť, kreatívnosť, pracovitosť

Bežný deň: škola/brigáda, socialne siete, pomoc v domácnosti

Voľný čas: rodina, kamaráti, výlety, TV, počítačové hry

Médiá: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok,

Štýl komunikácie: slang, neformálny štýl komunikácie

CS 2: Zuzana

Vek: 25

Bydlisko: Kysucké Nové Mesto

Stav: zadaná

Pracovná pozícia: zamestnanec

Príjem: 800 €

Vzdelanie: vysokoškolské

Sociálny status: zamestnanec

Hodnoty:cieľavedomosť, kreatívnosť, rodina, priatelia

Bežný deň: práca, nákup,

Voľný čas: rodina, partner, kamaráti, kultúra

Médiá: Facebook, Instagram, podcasty, Denník N, Trend, Forbes

Štýl komunikácie: nezáväzný, praktický, riadený

8


Persóny

CS 3: Lucia

Vek: 30

Bydlisko: Žilina

Stav: vydatá

Pracovná pozícia: zamestnanec

Príjem: 900 €

Vzdelanie: stredoškolské, vysokoškolské

Sociálny status: zamestnanec

Hodnoty: rovnosť, otvorenosť, odbornosť, nápomocnosť

Bežný deň: práca, rodina,

Voľný čas: príroda, kamaráti, dobrovoľníctvo

Médiá: sociálne siete, televízia, printové médiá, podcasty

Štýl komunikácie: slušný, formálny, otvorený, priateľský

CS 4: Nadácie, firmy a dôležití dospelí, rodičia

Vek: 40

Bydlisko/sídlo: Kysucké Nové Mesto a Žilinský samosprávny kraj

Oblasť pôsobenia: súkromný sektor, samosprávy, poslanci

Príjem: 1 500 €

Vzdelanie: vysokoškolské

Hodnoty: zisk, viditeľnosť, lepšie štatistiky

Bežný deň: práca, komunikácia s oz, firmami, klientami

Voľný čas: šport, príroda, film, kniha

Médiá: Facebook, web, telvízia, rádio, printové média

Štýl komunikácie: formálny

9


Výber marketingových kanálov a nástrojov

1. Reklama

Reklamu využívame pri propagácií našich príspevkov, aby mala reklama väčší

dosah a význam musí byť správne nastavená. Pri kampaniach nám ide hlavne o čo

najväčší dosah príspevkov na cieľovú skupinu. Určite sa chceme zamerať aj na zisk likes,

followers cez zaujímavý obsah.

Nastavenie reklamy na Facebooku: zameranie sa na dospelých ľudí, rodičov detí, ktoré

sa zúčastňujú našich aktivít, školy v našom okolí ale aj samosprávy.

Nastavenie reklamy na Instagrame

Skupina 1: Mladí ľudia

Cieľové umiestnenie propagácie: náš profil SYTEV

Publikum: zábavný obsah, zaujímavosti

Názov publika: Mladí ľudia

Lokalita: Žilinský kraj

Záujmy: Podľa témy príspevku (napr. šport, neformálne vzdelávanie, zábava, dobrovoľníctvo)

Vek: od 15 do 30 rokov

Skupina 2: Nadácie, firmy, samosprávy, dôležití dospelí

Cieľové umiestnenie propagácie: Náš profil SYTEV

Publikum: Osloviť firmy cez čísla, zaujímavosti, úspechy, ocenenia, zapojenie mladých

Názov publika: Nadácie, firmy, samosprávy

Lokalita: Slovensko

Záujmy: Vzdelávanie, dobrovoľníctvo,

Vek: od 30 rokov

2. PR

Vzťahy s verejnosťou sú pre firmy veľmi dôležité. My sme sa rozhodli

propagovať naše OZ na Instagrame, Facebooku, YouTube a našom webe.

Aby PR fungovalo správne, mali by príspevky vychádzať koordinovane

a v jednotnom dizajne. Rovnako využívame platené články v regionálnych novinách (v tlači

aj v online novinách), ktoré podľa nás nie sú dostatočne cielené na naše cieľové skupiny.

V lokálnych novinách nám postupne prestali uverejňovať naše články - snažíme sa ich osloviť cez

zaujímavé projekty.

10


Plánovanie príspevkov

Facebook

Pondelok - piatok: (školský rok)

Svetové dni: 8:00 (prvý), len jeden svetový deň maximálne - počas školského roka, hlavne

svetové dni spojené s našou činnosťou, tematické

Prehľad online podujatí: 9:00 - počas pandémie, zaujímavé mimoškolské podujatia

Kampane: 14:00: Utorok - ICM, Streda - KDC, Štvrtok - iné aktivity (KMMP, YC) poprípade pridať

nejaký príspevok napr. výzvu (štvrtok), aby nás vedeli označiť cez víkend

Livestream: 16:00 - deň pred podujatím (o 14:00) zverejníme informáciu o plánovanom live

streame - len v prípade pandémie; alebo naše podujatia, použiť FB, IG stories na informovanie.

Throwback kampane: Piatok 20:00

Sobota - nedeľa:

Svetové dni: 10:00 (prvý), max jeden za deň

Týždenný prehľad: nedeľa 16:00

Mládežnícke správy: nedeľa 18:00, dôležité spomenúť, že si môžu pozrieť náš prehľad aktivít

Instagram

Throwback kampane: Piatok 20:00

Story: Pridávať promo na event v ten deň

Kvíz/ankety: cez stories, každý druhý deň o 10:00

Súťaž: raz za dva týždne o 11:00

Autentickosť fotiek s príbehom, naša činnosť, najlepšie bez grafiky, zachovať vzhľad IG

YouTube

Mládežnícke správy: Nedeľa 16:00

Live Stream: 16:00, streamujeme cez stream yard osobitne na FB a YT v rovnaký čas,

teda neprezdieľavame YouTube linky na náš Facebook.

Do budúcnosti - video podcasty

Web

Slúži na články ICM, KDC, KMMP, E+, ESC, funkčný web, ktorý môžeme zdieľať na FB

Viac o SYTEV-e, autentickosť, výzva na podporu organizácie priamo cez web.

Newsletter

Utorok: Čas o 10:00 bude určený pre firmy hlavne dobrovoľnícke aktivity, kampane a čo práve

realizujeme

Nedeľa: Čas o 15:00 posielame príležitosti pre mladých (vzdelávania, voľnočasové aktivity,

zaujímavosti)

Newsletter bude rozdelený a segmentovaný na cieľové skupiny, nie dlhý a budeme ho

pravidelne posielať v dvojtýždňových intervaloch.

11


KOPÍROVANIE A ĎALŠIE ŠÍRENIE TOHTO MATERIÁLU JE POVOLENÉ LEN S PODMIENKOU UVEDENIA AUTORA A ZDROJA

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!