28.01.2021 Views

28.01.2021 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑ - MESSOLONGHI BY LOCALS

Με βάση το «Ερωτηματολόγιο για Καθαρή και Ζωντανή Κλείσοβα" δημιουργήσαμε έντυπο προτάσεων το οποίο καταθέσαμε στις τοπικές αρχές (Δήμος Ι.Π.Μεσολογγίου, Συμβούλιο Κοινότητας Ι.Π.Μεσολογγίου, Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων.

Με βάση το «Ερωτηματολόγιο για Καθαρή και Ζωντανή Κλείσοβα" δημιουργήσαμε έντυπο προτάσεων το οποίο καταθέσαμε στις τοπικές αρχές (Δήμος Ι.Π.Μεσολογγίου, Συμβούλιο Κοινότητας Ι.Π.Μεσολογγίου, Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2021

MESSOLONGHI

BY LOCALS

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ "ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ"


M E S S O L O N G H I B Y L O C A L S ΣΕΛΙΔΑ 1

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

χαιρετίζουμε την άμεση και ουσιαστική κινητοποίηση

των υπηρεσιών σας, ώστε το Αλσύλλιο της Κλείσοβας

να λάβει τη φροντίδα και την ανάδειξη που του αξίζει.

Σας παραθέτουμε προτάσεις σχετικά με ήπιες

παρεμβάσεις, που μπορούν να υλοποιηθούν ώστε ο

δρόμος για το Παρατηρητήριο της Κλείσοβας να

αποκτήσει τις κατάλληλες υποδομές, οι οποίες από

τη μία θα παρέχουν ποιοτική εμπειρία στους

επισκέπτες και από την άλλη θα ενισχύουν το φυσικό

περιβάλλον της περιοχής.

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί Προστατευόμενη

Περιοχή και χαρακτηρίζεται ως “Περιοχή προστασίας

Φύσης” (ΠΦ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.22306 ΦΕΚ 477/

Β/31-5-2006. Επίσης, διέπεται υπό καθεστώς

προστασίας του δικτύου Natura 2000 σύμφωνα με την

οδηγία 92/43 EΕ «για τη διατήρηση των φυσικών

οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και

πανίδας».

Έτσι, οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι ήπιες και

αναστρέψιμες στο σύνολό τους, χρησιμοποιώντας

φυσικά υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους που

αφήνουν ελάχιστο αποτύπωμα στο τοπίο.

Στόχος των προτάσεων είναι να βελτιωθούν οι

υποδομές της διαδρομής «Στον δρόμο για το

Παρατηρητήριο της Κλείσοβας», ώστε να αναδειχθεί

και να αποτελέσει σημείο αναψυχής για τους δημότες

της τοπικής κοινωνίας αλλά και πόλος έλξης για τους

επισκέπτες.

Η διαδρομή αυτή έχει ελάχιστη επισκεψιμότητα διότι

έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένας

δρόμος με σκουπίδια και παραβατικότητα.

Ωστόσο, ήδη από τις πρώτες ενέργειες που

υλοποιήθηκαν στο Αλσύλλιο της Κλείσοβας

αναδεικνύονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.

.


M E S S O L L O N G H I B Y L O C A L S

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

H ανάγκη για ήπιες και χρηστικές παρεμβάσεις

γίνεται κατανοητή και από τη μεγάλη συμμετοχή

στο ερωτηματολόγιο του Messolonghi by Locals

με τίτλο «Ερωτηματολόγιο για τον Δρόμο για το

Παρατηρητήριο της Κλείσοβας».

244 πολίτες, σε 5 ημέρες, κατέθεσαν τις απόψεις τους,

ώστε να βελτιωθεί η διαδρομή «Στον δρόμο

για το Παρατηρητήριο της Κλείσοβας».

Παρακάτω παρατίθενται τα συμπεράσματα από

ερωτήματα που έγιναν στους πολίτες:

Οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την διαδρομή για:

Βόλτα με το αυτοκίνητο

Ποδήλατο

Περπάτημα

Παρατήρηση πουλιών

Τρέξιμο

Βόλτα με το μηχανάκι

Βόλτα με τον σκύλο

Φωτογράφιση

Ψάρεμα

Αυτό που αρέσει περισσότερο στους επισκέπτες στη

συγκεκριμένη διαδρομή είναι:

244 πολίτες

μοιράστηκαν

τις απόψεις

τους

και

ΖΩΝΤΑΝΗ

για

ΚΑΘΑΡΗ

Ηρεμία

Φύση

Τοπίο

Λιμνοθάλασσα

Διαδρομή

Ησυχία

Πουλιά

Δέντρα

Ηλιοβασίλεμα

Σάλτσινο

ΚΛΕΙΣΟΒΑ


M E S S O L L O N G H I B Y L O C A L S ΣΕΛΙΔΑ 3

ΒΑΣΙΚΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

# Κ Α Θ Α Ρ Η Κ Λ Ε Ι Σ Ο Β Α

Λιγότερα σκουπίδια

Περισσότερα παγκάκια και

σημεία ξεκούρασης

Σήμανση της διαδρομής

και βελτίωση πρόσβασης


M E S S O L L O N G H I B Y L O C A L S ΣΕΛΙΔΑ 4

P A G E 1

Google earth

ΣΗΜΕΙΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Κομβικά σημεία διαδρομής

«Στον δρόμο για το Παρατηρητήριο της Κλείσοβας»:

1. Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

(ή Πλατεία Αθ. Ραζηκότσικα)

2. Περιμετρική Κλείσοβας

3. Αλσύλλιο Κλείσοβας

4. "Δέντρο της αγάπης"

5. Παρατηρητήριο Κλείσοβας

Συνολική απόσταση διαδρομής

(Κεντρική πλατεία-Παρατηρητήριο Κλείσοβας):

5,73 χλμ.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ».


Σκουπίδια

Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Μ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η Σ ,

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Κ Α Λ Α Θ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Α Π Ο Κ Ο Μ Ι Δ Η Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν

Το αίτημα που κυριάρχησε περισσότερο στο

ερωτηματολόγιο ήταν ο καθαρισμός της διαδρομής από

απορρίμματα και μπάζα. Η λέξη σκουπίδια έχει συνδεθεί με

τη διαδρομή εξαιτίας της λειτουργίας στην περιοχή του

ΧΑΔΑ της πόλης του Μεσολογγίου.

Το πρώτο βήμα καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει

λάβει τα καλύτερα σχόλια.

Ωστόσο, πρέπει να συνεχιστεί, και να απομακρυνθούν τόσο

τα ογκώδη απορρίμματα όσο και τα μικροπλαστικά.

Η καθαριότητα είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα στην

περιοχή. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να τοποθετηθούν

καλαθάκια και κάδοι απορριμμάτων σε συγκεκριμένες

θέσεις της διαδρομής.

Η Λ Ε Ξ Η

Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α

Ε Χ Ε Ι

Σ Υ Ν Δ Ε Θ Ε Ι

Μ Ε Τ Η Ν

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Κ Α Ι Α Υ Τ Ο

Π Ρ Ε Π Ε Ι

Ν Α Α Λ Λ Α Ξ Ε Ι

Βασική προϋπόθεση για την προσθήκη καλαθιών/κάδων είναι

να καθιερωθεί τακτικό δρομολόγιο των συνεργείων

καθαρισμού του δήμου, ώστε να γίνεται η αποκομιδή των

απορριμμάτων.

0 6


Σημεία ξεκούρασης

και αναψυχής

ΑΠΟ ΤΙΣ

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΑ

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ.

Προτείνεται με σειρά

προτεραιότητας, σε πρώτη φάση,

να δημιουργηθούν 5 σημεία

ξεκούρασης:

1. Περιμετρική Κλείσοβας

google maps: 38.367064, 21.437413

2.Αλσύλλιο Κλείσοβας 1

google maps: 38.366543, 21.445786

3.Αλσύλλιο Κλείσοβας 2

google maps: 38.363786, 21.446766

4.Αλσύλλιο Κλείσοβας 3

google maps: 38.364408, 21.450916

5.Παρατηρητήριο Κλείσοβας

google maps: 38.342284, 21.472725

0 7


Ανάδειξη

διαδρομής

Σ Η Μ Α Ν Σ Η , Α Σ Φ Α Λ Η Σ Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Κ Α Ι

Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Ο Δ Ο Π Ο Ι Ι Α Σ

Η σήμανση είναι βασικό βήμα ώστε η τοπική κοινωνία να γνωρίσει τη

διαδρομή για το Παρατηρητήριο της Κλείσοβας. Μικρές και οικονομικές

πινακίδες μπορούν να τοποθετηθούν κατά μήκος της διαδρομής, οι οποίες

αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση καταστροφής.

Επιπλέον, αίτημα των πολιτών είναι να προστεθούν ενημερωτικές πινακίδες

με πληροφορίες για τη λιμνοθάλασσα, την χλωρίδα και την πανίδα της.

Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 4 κομβικά σημεία ενημέρωσης:

1. Περιμετρική Κλείσοβας (ύψος ναυτικού ομίλου)

2. Περιμετρική Κλείσοβας (στο ύψους του ΕΠΑΛ)

3. Στο τέλος της Περιμετρικής της Κλείσοβας

4. Είσοδος στο Αλσύλλιο της Κλείσοβας

Ειδικότερα, στην είσοδο του Αλσυλλίου μπορούν να τοποθετηθούν

πινακίδες από απλά υλικά:

1. Με την ιστορία του Αλσυλλίου

2. Με την τωρινή ονομασία του Αλσυλλίου («Αλσύλλιο Κλεισόβης»)

3. Προτείνεται να γίνει ονοματοδοσία του αλσυλλίου με αναφορά στον

Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσολογγίου και τον πρόεδρο

Γεράσιμο Τζάνο.

Στόχος: να γίνει γνωστή η τοποθεσία και η ιστορία της δημιουργίας του

αλσυλλίου, η οποία αποτελεί παράδειγμα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής

ευαισθησίας για όλους μας.

Τέλος, προτείνεται η βελτίωση της οδοποιίας κατά μήκος της διαδρομής έως

το Παρατηρητήριο και ο καθαρισμός του δρόμου πλησίον του αύλακα

μέχρι την είσοδο του Αλσυλλίου.

0 8


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

O I Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Ε Ι Ν Α Ι Η Π Ι Ε Σ Κ Α Ι

Α Ν Α Σ Τ Ρ Ε Ψ Ι Μ Ε Σ Σ Τ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Τ Ο Υ Σ , Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Α Σ

Φ Υ Σ Ι Κ Α Υ Λ Ι Κ Α Κ Α Ι Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ Σ Π Ο Υ

Α Φ Η Ν Ο Υ Ν Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Ο Α Π Ο Τ Υ Π Ω Μ Α Σ Τ Ο Τ Ο Π Ι Ο .

0 9*Το έντυπο προτάσεων δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου

«Στον δρόμο για το Παρατηρητήριο».

Μία δράση του Messolonghi By Locals που υλοποιείται με δωρεά από το

Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη - A C Laskaridis Charitable Foundation

στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης - Points of Support»

που συγχρηματοδοτούν 8 κοινωφελείς οργανισμοί».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!