25.11.2021 Views

Nebinarni zin

Nebinarni zin smo pri TransAkciji soustvarile_i s številnimi (več kot štiridesetimi!) nebinarnimi osebami in kot tak predstavlja kolaborativen, skupnostni izdelek ter s tem prvo takšno publikacijo o nebinarnih temah v Sloveniji. Namen zina je skozi ustvarjanje nebinarnih oseb samih predstaviti in razmišljati o doživljanju nebinarnosti in vseh tem, povezanih z življenjem nebinarnih oseb.

Nebinarni zin smo pri TransAkciji soustvarile_i s številnimi (več kot štiridesetimi!) nebinarnimi osebami in kot tak predstavlja kolaborativen, skupnostni izdelek ter s tem prvo takšno publikacijo o nebinarnih temah v Sloveniji.

Namen zina je skozi ustvarjanje nebinarnih oseb samih predstaviti in razmišljati o doživljanju nebinarnosti in vseh tem, povezanih z življenjem nebinarnih oseb.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!