25.11.2021 Views

Nebinarni zin

Nebinarni zin smo pri TransAkciji soustvarile_i s številnimi (več kot štiridesetimi!) nebinarnimi osebami in kot tak predstavlja kolaborativen, skupnostni izdelek ter s tem prvo takšno publikacijo o nebinarnih temah v Sloveniji. Namen zina je skozi ustvarjanje nebinarnih oseb samih predstaviti in razmišljati o doživljanju nebinarnosti in vseh tem, povezanih z življenjem nebinarnih oseb.

Nebinarni zin smo pri TransAkciji soustvarile_i s številnimi (več kot štiridesetimi!) nebinarnimi osebami in kot tak predstavlja kolaborativen, skupnostni izdelek ter s tem prvo takšno publikacijo o nebinarnih temah v Sloveniji.

Namen zina je skozi ustvarjanje nebinarnih oseb samih predstaviti in razmišljati o doživljanju nebinarnosti in vseh tem, povezanih z življenjem nebinarnih oseb.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!