24.05.2022 Views

7backlink

بک لینک خرید بک لینک فروش بک لینک سون بک لینک خرید بک لینک و رپورتاژ قوی ارزان دائمی/فروش بکلینک با کیفیت برای سایت معتبر حرفه ای موثر خرید بکلینک بک لینک و رپورتاژ قوی ارزان دائمی فروش با کیفیت برای سایت معتبر های چیست حرفه ای طبیعی موثر دریافت از سون بک لینک 7backlink https://7backlink.com/


بک لینک
خرید بک لینک
فروش بک لینک
سون بک لینک


خرید بک لینک و رپورتاژ قوی ارزان دائمی/فروش بکلینک با کیفیت برای سایت معتبر حرفه ای موثر
خرید بکلینک بک لینک و رپورتاژ قوی ارزان دائمی فروش با کیفیت برای سایت معتبر های چیست حرفه ای طبیعی موثر دریافت از سون بک لینک 7backlink


https://7backlink.com/

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

یها

یعن

بک لینک

خرید بک لینک

فروش بک لینک

سون بک لینک

خرید

خرید

دریافت

بک لینک و رپورتاژ قوی ارزان دائمی/فروش بکلینک با کیفیت برای سایت معتبر حرفه ای موثر

بکلینک

بک لینک و رپورتاژ قوی ارزان دائمی فروش با کیفیت برای سایت معتبر های چیست حرفه ای طبیعی موثر

از سون بک لینک backlink7

لینک

خرید

حتما می دانید که سئو (SEO مخفف Optimization) Search Engine یا به فارسی همان بهینه سازی سایت در مجموع از دو

بخش سئو داخلی SEO) On-Page‏)و سئو خارجی SEO) Off-Page‏)تشکیل گردیده است.‏ همانطور که از نام این دو بخش

پیدا است،‏ سئو داخلی به مجموعه فعالیت هایی که در داخل سایت برای بهینه سازی وب سایت انجام می شود گفته شده و

در مقابل سئو خارجی به مجموعه مواردی که در خارج سایت صورت می پذیرد اطالق می گردد.‏ به عنوان مثال،‏ اصالح ساختار

داخلی ها و URL ها در داخل سایت،‏ در محدوده سئو داخلی به حساب می آید.‏ این در حالی است که در مقابل،‏

بک لینک معتبر برای وب سایت شما،‏ در قلمرو سئو خارجی محسوب می گردد.‏ توجه به این نکته بسیار ضروری است که

برای انجام خدمات سئو برای یک وب سایت به بهترین نحو ممکن،‏ الزم است که به هر دو مورد به صورت توام توجهی ویژه

صورت پذیرد

گردید.‏

. اما در این میان

نکته ی بسیار مهم،‏ این جاست که هیچ کدام از این دو بخش به تنهایی موثر واقع نخواهد

احتماال برای شما خیلی جالب خواهد بود اگر بدانید که شتجربه ما در موارد مختلف کار با سئوکاران این بوده که به صورت

عجیبی حدود نیمی از سئوکاران فقط و فقط به سئو خارجی بسنده می کنند!‏ ی

سایت مذکور سفارش بک لینک می دهند.‏ ما افراد بسی

یار

فوق العاده سئو خارجی در سئو و بهینه سازی حکایت دارد.‏

ابتدا سفارش را گرفته و بالفاصله برای وب

را بدین صورت مشاهده نموده ایم و این پدیده خود از اهمیت


یها

یها

یها

یعن

یها

یعن

یعن

یعن

یها

ی دیها

فروش بک لینک چیست و چه قدر تاثیر دارد؟

تعریف

بک لینک : اگر بخواهیم به شکل ساده تعریف کنیم،‏ به طور کلی هر لینکی که از یک سایت به یک سایت دیگر داده

می شوند ، بک لینک نام دارد.‏ مثال رایجی که بسی

شطرنج تشبیه کنیم،‏

حدی که بسی

یار

یار

بک لینک ها همانند مهره ها خواهند بود.‏ ‏)ی

در مورد بک لینک ها این است که در واقع،‏ اگر سئو را به یک صفحه

بخش اصلی سئو،‏ همان بک لینک ها هستند!(‏ در

از سئوکاران حرفه ای بر این باور هستند که سئو بدون بک لینک قوی هیچ است)‏ ‏!نکته:‏ همان گونه که در

تعریف باال گفتیم بک لینک،‏ باید از یک سایت به سایتی دیگر منتهی شود.‏ ی

لینک

داخلی یک سایت،‏ بک لینک به

حساب نیامده و به آن ها لینک داخلی یا internal links گفته می شود که البته این لینک ها نیز به گونه قابل توجهی برای

سئو سایت مفید هستند(.‏

نکته مهم:‏ بر اساس تعریف

سئو خارجی SEO) (Off-Page قرار می گیرند.‏

باال،‏ بک لینک ها و یا لینک هایی که به سایت شما از سایت

گر داده می شوند،‏ در حوزه

خرید

بک لینک قوی تر است یا خرید رپورتاژ دائمی؟ به عبارتی کدام یک از این دو مورد تاثیر بهتری در سئو سایت ما دارند؟

افرادی که می خواهند برای ارتقاء رتبه خود در گوگل اقدام نمایند،‏ در اولین گام،‏ این سوال را مطرح می کنند که با توجه به

این که در سایت شما هم خرید بکلینک و هم خرید رپورتاژ قوی ارائه می گردد،‏ کدام مورد بهتر است؟ ‏)به همین جهت این

سوال را آوردیم.(‏ در حقیقت پاسخ این سوال کامال بستگی به وب سایت شما و شرایط آن ‏)مثل عمر،‏ پنالتی شدن و …( دارد!‏

تجربه نشان داده است که بک لینک به نسبت سریع تر (FAST) اثر کرده و وب سایت شما را در نتایج گوگل راحت تر ارتقاء می

دهد.‏ به گونه ای که شما پس از خرید

نمود.‏ ‏)به طور مثال در بک لینک

بک لینک و رپورتاژ ها بعد از دو ماه قطعا تغییرات محسوسی را مشاهده خواهید

خود ما در مورد سایتی در تاریخ 51 دی 69 خریده شد و تا 82 بهمن تغییر محسوسی

احساس نشد.‏ در روز 86 بهمن وب سایت از رتبه 52 به رتبه 3 تغییر پیدا کرد!!!‏ ی

رتبه سوم صفحه یک رسید!(‏

از اخر صفحه دوم به صورت دفعه ای به

از سوی دیگر،‏

تجربیات مختلف ما و دیگران حاکی از آن است که اثر خرید رپورتاژ دائمی نسبت به بکلینک بسیار آرامتر بوده اما

در عین حال ایمن تر و یا سالم تر است ‏(‏SAFE‏).گفتنی است که معموال رپورتاژ را کسانی بیشتر استفاده می کنند که می

خواهند از پنالتی

گوگل کامال در امان بوده و یا در گذشته بک لینک

لینک سازی اصولی درون محتوایی (in-content) این اثر را از میان ببرند..‏ ی

لینک

نامناسب خریداری نموده اند و می خواهید با

اگر در دسته کسانی هستید که قبال بک

مضر خریداری کرده اند و یا با خرید بک لینک و رپورتاژ ضعیف،‏ اعتبار وب سایت شما نزد گوگل از بین رفته است،‏

می توانید به کمک پالن رپورتاژ ما به مرور اعتماد گوگل را جلب نموده و وب سایت خود را دوباره به صدر نتایج بازگردانید.‏ با

این حال اثر رپورتاژ همان گونه که گفتیم به نسبت کندتر و با سرعت کمتری بوده و در بسی

یار

از موارد،‏ اثرات اصلی آن را بعد از

سه ماه مشاهده کرده ایم.‏ رپورتاژ همچنین به علت دائمی بودن محبوبیت شما را نزد گوگل افزایش خواهد داد و وب سایت

شما را مورد اعتماد تر می سازد.‏ ‏)رپورتاژ چیست ؟(‏


ی هیچول

یها

یها

یرا

در مجموعدبا این تفاسیر در مورد رپرتاژ ها می توان گفت که چون بکلینک مورد نظر شما در دل محتوایی مرتبط با موضوع

کاریتان قرار می گیرد،‏ می

توان گفت که لینک سازی در این حالت کامال طبیعی است.‏ به همین دلیل می توان گفت که

احتمال تاثیر منفی آن به کلی منتفی است.‏ به همین دلیل افراد و یا شرکت هایی که الگوی ‏»آهسته و پیوسته«‏ برای سایت

خود پیش گرفته اند،‏ سفارش رپورتاژ را نسبت به سفارش بک لینک یا همان خرید بکلینک ترجیح می دهند.‏

چرا توصیه می کنید که از خرید بک لینک ارزان و بی کیفیت انبوه پرهیز نماییم ؟

اکیدا توصیه می کنیم که اگر قصد خرید بک لینک و رپورتاژ را دارید،‏ حتما از سایت هایی خریداری کنید که سابقه خوبی در

زمینه سئو و بهینه سازی داشته و توضیحات آن ها صادقانه تر است.‏ مفتخریم اعالم داریم که ما در تیم سون بک لینک

تاکنون حتی گزارش یک مورد پنالتی را نداشته و در همین وب سایت برترین مطالب سئو را به صورت رایگان قرار داده ایم.‏ در

حقیقت همین اعتبار و صداقت ما تا به امروز رضایت بیش از 61 درصد خریداران بک لینک را برایمان به همراه داشته است.‏

در مجموع فراموش نکنید که طبق الگوریتم جدید گوگل،‏ خرید بک لینک ارزان و فله ای سئو سایت شما را نابود خواهد کرد.‏

پس به شما توصیه می کنیم که به هیچ عنوان به دنبال خرید بک لینک انبوه و بی کیفیت نباشید.‏

من میخواهم سایتم در گوگل باال بیاید

هزینه ای نکنم.‏ آیا این کار ممکن است؟

جوانان فراوانی اخیرا با سرمایه ای اندک اقدام به ایجاد سایت

استارتاپی کرده و تالش دارند که با صرف کمترین هزینه،‏

رتبه سایت خود را ارتقا دهند.‏ پاسخ این سوال،‏ در حقیقت یک مسئله کامال اقتصادی است که باید با دید سرمایه گذاری به آن

پاسخ داد.‏

کافی است نگاهی به تمام کسب و کارهای موفق دنیا بیندازیم.‏ تمامی کسب و کارها همواره یک سرمایه اولیه،‏ برای کار

خود داشته اند.‏ حتی خود گوگل هم در ابتدا یک گاراژ فاقد امکانات را به مبلغ ناچیزی اجاره کرد.‏ لذا اندکی سرمایه گذاری ب

هر کاری ضروری است.‏ یادتان نرود که هزینه سئو و بک لینک

بوده و باعث کسب درآمد شما در آینده می گردد.‏

وب سایت شما،‏ در حقیقت نوعی هزینه سرمایه گذاری


یها

یها

یست

دقت کنید که هزینه صرفا به معنی خرج کردن پول نیست!‏ هزینه می تواند زمانی باشد که شما برای به روزرسانی وب سایت

خود کنار می گذارید؛ به عنوان مثال شما به جای خرید بکلینک از سایت

پر از محتوا و به روز،‏ می توانید چند سال به

صورت مرتب سایت را به روز کرده و بازدید کننده جذب کنید.‏ اما اگر دید اقتصادی دارید،‏ مطمئن باشید که این قضیه از لحاظ

اقتصادی منتفی است.‏ اما اگر مثال دانشجویی هستید که برا عالقه خود وب سایتی ایجاد کرده اید،‏ می توانید آن را در طول

دوران تحصیل خود ‏)مثال چند سال(‏ به روز نموده و نهایتا آن را به یک سایت باارزش و معتبر تبدیل نمایید.‏ در این موارد است

که به آن صورت به خرید

بکلینک نیاز نخواهید داشت.‏

امروزه اکثر دانشجویان،‏ به دلیل عدم وجود سرمایه اولیه و توانایی سرمایه گذاری،‏ به صورت های فردی یا گروهی اقدام به

طراحی یک وب سایت برای خود و یا گروه دانشجویی خود تحت عنوان ‏»استارت آپ«‏ کرده اند.‏ متاسفانه اگرچه اکثر این وب

سایت ها با عشق و عالقه طراحی شده و بنا گردیده اند،‏ اما هرگز به مرحله درآمدزایی نخواهند رسید.‏ دلیل آن نیز مشخص

است.‏ چرا که این وب سایت ها معموال به سئو و بهینه سازی به وسیله خرید

به اصطالح به صورت کامال کاله سفید عمل نمایند.‏

بک لینک هیچ اعتقادی نداشته و می خواهند

با این حال اگر در استارت و شروع کار خود جدی بوده و پلنی برای درآمدزایی آن دارید،‏ نبای

از لزوم سرمایه گذاری برای وب

سایت خود غافل گردید.‏ طبیعتا هرکاری برای شروع نیاز به سرمایه گذاری داشته و با درآمدزایی در زمانی خاص این سرمایه

بازخواهد گشت.‏ البته امروزه استارت آپ ها معموال از سرمایه گذار برای عملی کردن ایده

حقیقت خرید

بک لینک همان سرمایه گذاری است.‏

خود استفاده می نمایند.‏ در

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!