21.04.2023 Views

SI - LaBina - Vzorec barvne kakovosti - Pigmentacijske barve - Navodila za uporabo - Trajno licenje in pigmentacijske barve za mikroblading

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AR (2)<br />

BG (4) Инструкция за експлоатация<br />

CZ (6) Návod k použití<br />

EE (8) Kasutusjuhend<br />

EL (10) Οδηγίες χρήσης<br />

HR (12) Upute <strong>za</strong> uporabu<br />

HU (14) Használati utasítás<br />

LT (16) Naudojimo <strong>in</strong>strukcija<br />

LV (18) Lietošanas <strong>in</strong>strukcija<br />

MT (20) Struzzjonijiet għall-użu<br />

RO (22) Instrucțiuni de utili<strong>za</strong>re<br />

<strong>Navodila</strong> SK (24) Návod <strong>za</strong> varno na používanie <strong>uporabo</strong> <strong>pigmentacijske</strong> www.ML02.<strong>LaB<strong>in</strong>a</strong>24.de<br />

<strong>barve</strong><br />

<strong>SI</strong> (26) <strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong><br />

دلیل الاستعمال<br />

<strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong><br />

<strong>SI</strong><br />

REACH


<strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong><br />

<strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> varno <strong>uporabo</strong><br />

<strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong>:<br />

• uporabljajte samo <strong>za</strong> predvideni namen<br />

• mešanje <strong>barve</strong> z izdelki drugih proizvajalcev je prepovedano<br />

• ne kontam<strong>in</strong>irajte vseb<strong>in</strong>e brizge<br />

• pri tretmaju ni dovoljena uporaba vazokonstriktivnih sredstev, kot sta<br />

efedr<strong>in</strong> <strong>in</strong> adrenal<strong>in</strong><br />

• odstranite ostanke <strong>barve</strong> v skladu s specifi kacijami<br />

• zunanjost brizge lahko očistite z razkužilom <strong>za</strong> <strong>in</strong>strumente<br />

Sestav<strong>in</strong>e, ki jih vsebujejo <strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong> <strong>LaB<strong>in</strong>a</strong> ® , je<br />

treba pred <strong>uporabo</strong> zmešati z nosilno tekoč<strong>in</strong>o. Bat brizge rahlo<br />

povlecite na<strong>za</strong>j, da uide nekaj zraka v brizgo.<br />

Pred <strong>uporabo</strong> močno stresajte<br />

brizgo približno 2 m<strong>in</strong>uti.<br />

Šele ko so sestav<strong>in</strong>e <strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong> enakomerno pomešane,<br />

je dovoljeno barvo iztisniti iz brizge. Pigmetnacijska<br />

barva je zdaj pripravljena <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong>.<br />

26


<strong>SI</strong><br />

Le kdo bi vložil v nove <strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong>, ne da bi jih prej<br />

preizkusil? Naši vzorci <strong>kakovosti</strong> barv vsebujejo orig<strong>in</strong>alne <strong>barve</strong>. Preizkusite<br />

konsistenco barv tako, da barvo nanesete na papir ali kožo.<br />

Opombe glede skladiščenja, transporta <strong>in</strong> roka uporabnosti:<br />

• <strong>Pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong> <strong>LaB<strong>in</strong>a</strong> ® morajo biti shranjene v hladnem, temnem<br />

prostoru <strong>in</strong> <strong>za</strong>ščitene pred neposredno sončno svetlobo.<br />

• Nepravilno skladiščenje <strong>in</strong> ravnanje lahko povzročita mikrobno kontam<strong>in</strong>acijo<br />

barv, kar lahko povzroči okužbe.<br />

• Barve se ne smejo več uporabljati, če je potekel navedeni rok uporabnosti,<br />

po skladiščenju pri prenizkih ali previsokih temperaturah, v primeru<br />

poškodb pri transportu <strong>in</strong>/ali če je bila steklenička vidno manipulirana.<br />

• Vseb<strong>in</strong>a brizge je po odprtju pripravljena <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong> do največ 24 ur.<br />

• Hraniti izven dosega otrok.<br />

Dodatne <strong>in</strong>formacije<br />

<strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong> <strong>za</strong><br />

<strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong> <strong>LaB<strong>in</strong>a</strong> ®<br />

www.SL03.<strong>LaB<strong>in</strong>a</strong>24.de<br />

Spremno dokumentacijo <strong>za</strong> vsako pigmentacijsko<br />

barvo <strong>LaB<strong>in</strong>a</strong> ® si lahko ogledate na:<br />

www.SLBP.<strong>LaB<strong>in</strong>a</strong>.de<br />

273


4<br />

PERMANENT-L<strong>in</strong>e GmbH & Co. KG<br />

Menger<strong>in</strong>ghäuser Straße 15<br />

34454 Bad Arolsen, Nemčija

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!