21.04.2023 Views

SI - LaBina - Vzorec barvne kakovosti - Pigmentacijske barve - Navodila za uporabo - Trajno licenje in pigmentacijske barve za mikroblading

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AR (2)<br />

BG (4) Инструкция за експлоатация<br />

CZ (6) Návod k použití<br />

EE (8) Kasutusjuhend<br />

EL (10) Οδηγίες χρήσης<br />

HR (12) Upute <strong>za</strong> uporabu<br />

HU (14) Használati utasítás<br />

LT (16) Naudojimo <strong>in</strong>strukcija<br />

LV (18) Lietošanas <strong>in</strong>strukcija<br />

MT (20) Struzzjonijiet għall-użu<br />

RO (22) Instrucțiuni de utili<strong>za</strong>re<br />

<strong>Navodila</strong> SK (24) Návod <strong>za</strong> varno na používanie <strong>uporabo</strong> <strong>pigmentacijske</strong> www.ML02.<strong>LaB<strong>in</strong>a</strong>24.de<br />

<strong>barve</strong><br />

<strong>SI</strong> (26) <strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong><br />

دلیل الاستعمال<br />

<strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong><br />

<strong>SI</strong><br />

REACH


<strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong><br />

<strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> varno <strong>uporabo</strong><br />

<strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong>:<br />

• uporabljajte samo <strong>za</strong> predvideni namen<br />

• mešanje <strong>barve</strong> z izdelki drugih proizvajalcev je prepovedano<br />

• ne kontam<strong>in</strong>irajte vseb<strong>in</strong>e brizge<br />

• pri tretmaju ni dovoljena uporaba vazokonstriktivnih sredstev, kot sta<br />

efedr<strong>in</strong> <strong>in</strong> adrenal<strong>in</strong><br />

• odstranite ostanke <strong>barve</strong> v skladu s specifi kacijami<br />

• zunanjost brizge lahko očistite z razkužilom <strong>za</strong> <strong>in</strong>strumente<br />

Sestav<strong>in</strong>e, ki jih vsebujejo <strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong> <strong>LaB<strong>in</strong>a</strong> ® , je<br />

treba pred <strong>uporabo</strong> zmešati z nosilno tekoč<strong>in</strong>o. Bat brizge rahlo<br />

povlecite na<strong>za</strong>j, da uide nekaj zraka v brizgo.<br />

Pred <strong>uporabo</strong> močno stresajte<br />

brizgo približno 2 m<strong>in</strong>uti.<br />

Šele ko so sestav<strong>in</strong>e <strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong> enakomerno pomešane,<br />

je dovoljeno barvo iztisniti iz brizge. Pigmetnacijska<br />

barva je zdaj pripravljena <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong>.<br />

26


<strong>SI</strong><br />

Le kdo bi vložil v nove <strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong>, ne da bi jih prej<br />

preizkusil? Naši vzorci <strong>kakovosti</strong> barv vsebujejo orig<strong>in</strong>alne <strong>barve</strong>. Preizkusite<br />

konsistenco barv tako, da barvo nanesete na papir ali kožo.<br />

Opombe glede skladiščenja, transporta <strong>in</strong> roka uporabnosti:<br />

• <strong>Pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong> <strong>LaB<strong>in</strong>a</strong> ® morajo biti shranjene v hladnem, temnem<br />

prostoru <strong>in</strong> <strong>za</strong>ščitene pred neposredno sončno svetlobo.<br />

• Nepravilno skladiščenje <strong>in</strong> ravnanje lahko povzročita mikrobno kontam<strong>in</strong>acijo<br />

barv, kar lahko povzroči okužbe.<br />

• Barve se ne smejo več uporabljati, če je potekel navedeni rok uporabnosti,<br />

po skladiščenju pri prenizkih ali previsokih temperaturah, v primeru<br />

poškodb pri transportu <strong>in</strong>/ali če je bila steklenička vidno manipulirana.<br />

• Vseb<strong>in</strong>a brizge je po odprtju pripravljena <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong> do največ 24 ur.<br />

• Hraniti izven dosega otrok.<br />

Dodatne <strong>in</strong>formacije<br />

<strong>Navodila</strong> <strong>za</strong> <strong>uporabo</strong> <strong>za</strong><br />

<strong>pigmentacijske</strong> <strong>barve</strong> <strong>LaB<strong>in</strong>a</strong> ®<br />

www.SL03.<strong>LaB<strong>in</strong>a</strong>24.de<br />

Spremno dokumentacijo <strong>za</strong> vsako pigmentacijsko<br />

barvo <strong>LaB<strong>in</strong>a</strong> ® si lahko ogledate na:<br />

www.SLBP.<strong>LaB<strong>in</strong>a</strong>.de<br />

273


4<br />

PERMANENT-L<strong>in</strong>e GmbH & Co. KG<br />

Menger<strong>in</strong>ghäuser Straße 15<br />

34454 Bad Arolsen, Nemčija

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!