AlHadaf Magazine - November 2016#2118

hadafmag

AlHadaf Magazine - November 2016#2118

Nov. 2016 # 2118

مي عمر:‏

ï`jQÉàH º`لMCG

AGôZEG ÓH »æa

حممد السبتي:‏

øéŸG ô¡X Éæd Öلb Üô¨dG

مارجريت عازر:‏

مادلني مطر:‏

棰üŸG ¬LƒdG ÖMCG ’

AÉ°ùædG ±óg ÖلهG

âØلàNG ɪ¡e

ÒÑ©àdG FÉ°Shل

Ö°üàZG ¢ùb

ªàMGhى ¬àæHG

á«æjódG ¬àfɵÃ

ملحم بركات

dCG‏¨ى cل ó«YGƒeه

䃟G d‏»لàق«...‏

”¢ùFÉæµdG AÉæH“

á«ØFÉ£dG »¡æj

‏“التحرش”‏

ICGôŸG ó°ùL àæj‏¡ك


حوار الهدف

3


5

4

أكتوبر • 2016 العدد 2117 حوار الهدف


4

حوار الهدف أكتوبر • 2016 العدد 2117

5


• رئيس التحرير:‏ أحمد عبدالعزيز اجلاراهلل

• نائب رئيس التحرير:‏ منى أحمد اجلاراهلل

• املديرة التنفيذية:‏ أملاس فقيه

• سكرتري التحرير:‏ صفاء أحمد

• التحرير:‏ حممود عمرو

• قسم التصوير:‏ علي حسن - سامح إسحق

• اإلخراج الفني:‏ طارق الوراق

• وكيل التوزيع املعتمد:‏

شركة اجملموعة التسويقية

للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع.‏

• عنوان املجلة:‏

الشويخ - طريق املطار - شارع الصحافة

مبنى مطابع الهدف التجارية،‏

ص.ب 42448 الشويخ دولة الكويت 70655

مايا نعمة:‏ المساواة

بين الجنسين

تعني تبادل األدوار ال

تليفون:‏ 965-1838281+

فاكس:‏ 965-24911307+

• جملة اجتماعية شاملة أسبوعية تصدر شهريًا

مؤقتًا،‏ تصدر عن دار الهدف الصحافية - الكويت

العدد:‏ 2118 نوڤمرب 2016

• Editor-In-Chief: Ahmed Al-Jarallah

• Deputy Editor In-Chief: Mouna Al-Jarallah

• Executive Manager: Elmas Fakih

• Secretary Editor-In-Chief: Safaa Ahmed

• Reporter: Mahmoud Amro

• Photographers: Ali Hassan - Sameh Isaac

• Creative Dieector: Tareq Y. Al-Waraq

• Agent Distribution:

Marketing Group for Advertising,

Publishing & Distribution Co.

• Editor Management:

Shuwaikh Airport Road, Newspaper

Street, Al-Hadaf Printing Press Bldg.

2nd Floor - P.O.Box 42448,

Al-Shuwaikh - Kuwait 70655

Tel.: +965 1838281

Fax: +965 24911307/8

• General Social Magazine

Weekly- Temporary Monthly,

زهير مراد أهدى

مجموعته للمرأة الحالمة

Published by: Al-Hadaf House

Press - Kuwait,

Issue No. 2118, November 2016

Printed by:

Tel.: 24843610 - Fax: 24845072

الطباعة:‏

alhadafmag.com

al hadaf magazine

:alhadafmag

:alhadafmag


142

‏“مينسك”‏

قلب بيالروس النابض

76

‏“نوبل اآلداب”‏ إلى

بوب ديالن ‏“أيقونة”‏

الموسيقى األميركية

38 152

154

األلوان تعكس

حزن أصحاب

المنازل

وبهجتهم

130

‏“نوكيا”‏ من األحذية إلى

الهواتف إلى...‏ الهاوية!‏

‏“الشامانية”‏ قوة روحانية

تسخر النار والسحر

137

غادة

عبدالرازق:‏

العيب”...‏ ‏“أهل

جو أرض

تاريخ األرض مدون على

170 صحيفة حجرية

‏“هوس السرقة”‏ اضطراب نادر

يرتبط بالعاطفة

148

شيرين حسن:‏

أحمر الشفاه ركيزة

الجمال

إلبراز

عيال اآليفون...‏ ‏“عمك أصمخ”‏

80

166

مالكم ‏“غيور”‏

حطم أضالع صديقته!‏

اململكة العربية السعودية - الرياض - حي املعذرة - شمال مستشفى امللك فيصل التخصصي Saudi Arabia - Al-Riyadh - Al-Mazaraa - Next to king Faisal Hospital

Tel. +966 18801118 - Fax. +966 18801119 - E-mail: alseyassah@gawab.com

لبنان - بريوتseyasah@cyberia.net.lb Lebanon - Beirut Tel. +961 1350110 Fax. +961 1350110 - E-mail :

اململكة املغربية – الدار البيضاء - Casablanca Tel. +21261161788 Fax. +21222275581 - E-mail : jamalo@minara.ma Morocco,

شركات اجملموعة:‏

كافة الصور املنشورة باجمللة تعترب ملكًا للمجلة ويحق لها استخدامها يف خدمة MMS املتعددة الوسائط وهي الرسال الصور الفوتوغرافية

املنقولة عرب الهاتف النقال.‏ الصور املنشورة برغبة أصحابها،‏ اجمللة غري ملزمة باعادة أية مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم مل تنشر.‏

املكاتب اخلارجية

Regional Offices


االفتتاحية

االفتتاحيةة

البخور اأخطر من التدخني !

حرص اإلنسان على استخدام البخور منذ

الحضارات القديمة،‏ خصوصًا الهندية

والصينية،‏ حيث كان يطلقه في دور

العبادة،‏ بعد أن توارث االعتقاد بأنّ‏

الشياطين تكره رائحة البخور،‏ وتبتعد

عن المكان الذي تنبعث منه،‏ لذا استخدم

البخور في تطهير المكان عن طريق

الدخان الناتج من حرقه.‏ كما حرصت جميع

األديان السماوية على اطالق البخور في

دور العبادة،‏ سواء المساجد أو الكنائس

أو الكنس،‏ لتطييب المكان ونشر الرائحة

العطرية التي تعمل على تهدئة األعصاب

وبث الطمأنينة والراحة النفسية.‏

دول الخليج عن غيرها باالستخدام المفرط تتميز

للبخور،‏ الذي أصبح عادة يومية ال غنى عنها،‏

فأينما كنت تستقبلك رائحة البخور،‏ كما راجت

تجارته التي مارسها العرب منذ القدم،‏ وتحديدًا

من بداية القرن الثالث عشر،‏ وكان ال يمكن

شراؤه في الماضي إال من قبل األثرياء الرتفاع

ثمنه،‏ أما اآلن فأصبح في متناول الجميع.‏ ورغم

االفراط العربي في حرق البخور تظل اليابان أكبر

مستورديه في العالم إلحياء الطقوس الدينية.‏

وبالنسبة لباقي العرب فقد زاد استخدامهم

للبخور منذ سنوات طويلة بعد أن ثبت علميًا

‏ّو تقوي عضالت

الرائحة المنبعثة من حرقه بأن

القلب،‏ وتساعد على فتح الشهية كما أن الزيت

المستخرج من أعواده يفيد في عالج حاالت

اإلسهال المزمن وبعض أمراض الكبد واألمعاء،‏

استخدامه في تعطير المالبس فضالً‏ عن

والمنازل.‏

لم يتوقع أحد أن تثبت دراسة حديثة لكن

أن حرق البخور يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان،‏

وخطورة أثره تزيد على خطر التدخين وعوادم

السيارات في األماكن المزدحمة.‏ الدراسة أجراها

باحثون في تايوان ووجدوا أن الدخان الناتج

عن حرق البخور يمتلئ بمواد كيميائية خطرة

تسبب اإلصابة بسرطان الرئة بما يزيد أربعين

مرة على البيوت العادية التي ال تحرق البخور.‏

يقول الباحث الدكتور لين من جامعة تشن

كون في تايوان:‏ صحيح أن حرق البخور يحمل

الراحة النفسية والسكينة والبهجة الناتجة

عن الرائحة الطيبة،‏ لكنه يحمل أيضًا أمورًا أكثر

ضررًا لصحة اإلنسان،‏ من بينها مخاطر مؤكدة

الحتمال اإلصابة بسرطان الرئة أكثر بمراحل من

التدخين.‏

جمع الباحث لين وفريقه عينات من الهواء من

داخل وخارج معبد يحرق فيه البخور في مدينة

تاينان،‏ وقارنها بعينات الهواء عند التقاطعات

المرورية الرئيسية التي تعج بالسيارات،‏ فعثر

على نسبة عالية من مادة كيميائية تسبب

السرطان تنبعث عند حرق بعض المواد ومنها

البخور.‏ فاألدخنة الناتجة عن الحرق عبارة عن

مواد صلبة متبخرة تمامًا كبخار الماء،‏ فلو جمع

بخار الماء على سطح أملس سيتكثف ويشكل

قطرات،‏ وأيضًا األبخرة والدخان لو سقطت على

سطح أملس ستتجمع عليه في صورة رماد،‏

وبإضافة قطرات قليلة من الماء إليها تتحول إلى

ما يشبه العجينة،‏ وبالتالي تثبت صحة نظرية أن

األبخرة والدخان عبارة عن أجزاء صلبة متبخرة...‏

ولنا أن نتخيل رماد دخان البخور المحترق يدخل

إلى الرئتين ويتحول إلى كتلة صلبة،‏ يمكن أن

تؤدي إلى انسداد الشعب الهوائية الصغيرة وما

يتبعها من أمراض مستعصية •


يوليو/‏ أغسطس 2016

العدد 2115

9


مجموعته احتفت باملعاطف

والقصات الهندسية املبتكرة

شقرا جورج

لوحة رومانسية نابضة بالحياة قدم

عرض املصمم جورج شقرا ، مجموعة ‏"الهوت كوتور"‏ الجديدة للخريف والشتاء يف باريس،‏

يف إطار ‏"أسبوع املوضة"‏ لألزياء الراقية.‏

استوحى شقرا مجموعته الجديدة من العرص الرومانيس،‏ إلّ‏ انّ‏ امرأة شقرا مصممة عىل مواجهة

عواطف الحزن والكآبة ملصلحة حبها للحياة وبهجتها ورسورها.‏

فجاءت املجموعة خاطفة لألنفاس،‏ متيّزت بالقصّ‏ ات الهندسية املبتكرة،‏ وبالتصاميم املفرّغة عىل

مستوى العنق،‏ وبالحزام املشدود عىل الوسط وبالقفّازات،‏ كام تضمّ‏ نت تصاميم مطرّزة،‏ وأخرى

أرفقت بتفاصيل برّاقة أضافت فخامة إىل الطّ‏ لة،‏ فيام الفساتني القصرية الدائرية شبه املنتفخة

وتلك الطويلة ذات الذيول والتنانري الواسعة أكّدت األناقة الراقية.‏ وكانت املعاطف سيدة

املناسبات بأشكالها املتدرجة من القصري إىل الطويل،‏ لرتافق الفساتني الضيّقة أو الرساويل.‏

شكّ‏ ل العرض لوحة متكاملة تداخل فيها املخمل النابض بالحياة مع التول الخفيف واألورغنزا

الربّاق والدانتيل والغيبور والغزار الحرير.‏ أمّا التطريز،‏ من السرتاس واألحجار Swarovski

والريش،‏ فزيّنت التصاميم مربزة دقّتها،‏ وجاءت األلوان شتوية بامتياز يسيطر عليها األسود،‏

ويتخلّلها شعاع من األلوان الزاهية كالزهري والوردي واألصفر واألزرق الباهت والزيتي واألحمر

الياقوت واألبيض املليك مع بعض الذهبي والفيض.‏

جذب العرض عدداً‏ من النجامت اللوايت صفقّن بحرارة لشقرا يف نهاية العرض •

10

Fashion


نوڤمبر • 2016 العدد 2118

11


استخدم قبعات وأحزمة وألواناً‏ مرشقة

مجموعة زهير مراد...‏

إهداء للمرأة الحالمة

أطلق املصمم اللبناين زهري مراد مجموعة جديدة من فساتني السهرة للخريف

والشتاء ضمن ‏"أسبوع املوضة للهوت كوتور"‏ يف باريس،‏ كاشفاً‏ عن تشكيلة رائعة

من األلوان والدرجات األنثوية الناعمة.‏

املجموعة الجديدة مهداة للمرأة الحاملة التي تبحث عن التميز والتفرد،‏ فإىل

جانب القصات واملوديالت الفاخرة املتنوعة،‏ حرص املصمم عىل اختيار درجات

األلوان بعناية لتعكس كل منها شخصية مختلفة من شخصيات النساء،‏ باعتبارها

الدليل الذي يرشد النساء ملوضة أزياء الخريف والشتاء.‏

تضمنت ألوان مجموعة زهري مراد األسود املليك الذي يبعث عىل الفخامة والرتف،‏

واألحمر الداكن لون حجر العقيق،‏ ثم البنفسجي الداكن لون حجر الياقوت،‏

واألزرق الرصيح املستوحى من لون حجر الكوروندوم...‏ وملحبي الدرجات الهادئة

هناك الوردي والبيج املائل للذهبي واألخرض الفاتح.‏

وعىل صعيد األكسسوارات كان الفتاً‏ استخدام مراد للقبعات واألحزمة،‏ كام تزينت

أعناق العارضات بسالسل الشوكر الخانقة،‏ موضة هذا العام األكرث رواجاً‏ بأسلوب

أنثوي ساحر للغاية •

12

Fashion


نوڤمبر نوڤمبر • 2016 2016 • العدد العدد 2118 2118

13 13


Aldo تتبنى الحركة البصرية في حملتها لمجموعة الخريف

تبنَّت ‏"مجموعة ألدو"‏ Aldo منهجية جديدة يف نرش هويتها البرصية،‏ إذ اعتمدت

توجهاً‏ فريداً‏ من نوعه يف حملة مجموعتها لخريف 2016 يقوم عىل استكشاف

مفهوم الحركة عرب طرح تصاميم لألحذية واألكسسوارات مقرتنة بسياق عامل األزياء،‏

ما يخلق مظاهر مثرية وجذابة يف جميع نقاط التواصل مع العالمة التجارية،‏ مبا

فيها اإلعالنات وشبكة االنرتنت عرب األجهزة املحمولة وبرنامج التواصل االجتامعي

.ALDOMOVESME#

ويقود عنرص الحركة،‏ كام متت ترجمته بواسطة امللصقات،‏ مفهوم حملة

ALDOMOVESME لخريف 2016. ومن خالل هذا املفهوم الجريء واملستند

إىل األزياء بالدرجة األوىل،‏ وظَّ‏ فت مجموعة Aldo خربات ميكائيل جانسون،‏ أحد

كبار مصوري األزياء يف العامل،‏ واملصمم أليكس وايت لبث نبض الحياة يف الحملة.‏

وقال مدير اإلبداع يف الحملة كارل جسرب فريسفيلد:‏ ‏"انطالقاً‏ من كوننا عالمة

تجارية متخصصة باألحذية،‏ فإننا نعشق فكرة تبني مفهوم التقدم والحركة.‏

وباستثامر عنرص امللصقات متكن ميكائيل وفريق العمل من بث نبض الحياة يف

هذه املنهجية املبتكرة،‏ ويف نفس الوقت كشفت الستار عن تشكيل حملة إعالنية

أصيلة ومتميزة ملجموعة ."Aldo

بدوره،‏ أوضح الرئيس التنفيذي للتسويق لدى ‏"ألدو"‏ إروين هينرتغر،‏ أن ‏"مفهوم

الحركة يتوافق مبارشة مع الفلسفة الجوهرية ملجموعة ألدو،‏ وهو:‏ لِنُلهَم ومنيض

قدماً...‏ مهمتنا تقوم عىل زرع الفرحة يف نفس املستهلك،‏ وحمله إىل أي مكان.‏

ونحن نؤمن بأن الحملة ستتمكن من تحقيق هذه الرسالة"‏ •

14

Style


‏"تيد بيكر"‏ يطلق مجموعة الخريف والشتاء

أطلق ‏"تيد بيكر"‏ مجموعة خريف وشتاء 2016

من املالبس األكرث طلباً،‏ والسيام بتدرّجات األزرق

املائل للخرضة واألرجواين والرمادي والعنايب،‏

مع مراعاة أدق التفاصيل يف القامش والزخارف

واللمسات األخرية.‏

للرجل الذي يرتدي الزيَّ‏ األفضل للعمل،‏ اختار ‏"تيد"‏

مالبس ذات خياطة مريحة وخطوط واضحة وأشكال

مرتبة،‏ مع إمياءة خبرية إلطاللة الرتف الريايض بأقمشة

مثرية لالهتامم وأشكال ناعمة تجعل العمل رسيعاً‏

والحركة خفيفة...‏ وتُعدّ‏ البنطلونات ذات الثنيات

والسرتات ذات السحاب والسرتات الرياضية ذات

الجيوب مالبس عملية ميكن اقتناؤها دون أدىن تفكري.‏

أما السيدات فيمكنهنَّ‏ إكامل اقتناء مجموعة

مالبس الخريف والشتاء املصنوعة من الصوف

الرقيق والدافئ،‏ أو من ‏"البوكيله"‏ ذات الزخارف

املتعرجة املثالية للحصول عىل الدفء يف الطقس

البارد...‏ وقد أُعطيت األشكال روحاً‏ جديدة

باألخذ من النمط التقليدي،‏ فيام متيّزت طبعات

األقمشة بالورود اللطيفة واملربعات أو بأشكال

الليمون الجذاب.‏

بدورها،‏ متيّزت أكسسوارات املوسم بالتموّج ضمن

لون واحد،‏ وصُ‏ ممت من أفضل أنواع الجلود،‏ مع

الفرو املستعار الدافئ والساتان الفاخر لضامن

حضور دائم لألسلوب الخالب •

خريف ‏"بنانا ريببلك"‏

مقاهي باريس وشواطئ الريفيرا

تستمد تشكيلة ‏"بنانا ريببلك"‏ ملوسم الخريف إلهامها من األجواء الساحرة

لجنوب فرنسا والعاصمة باريس؛ فتثمر باقة منتقاة بأسلوب رومانيس آرس

وألوان حيادية وتصاميم متقنة.‏

أسهمت تدرّجات األزرق الداكن وألوان الخريف الحيادية لشواطئ الريفريا

يف توفري خلفية غنية مستوحاة من ثراء العامل القديم وثقافة اإلبداع املتأصلة

يف تلك املنطقة.‏ وتبدو التشكيلة مع هذه الخلفية أشبه بإحدى الحدائق التي

كان الباريسيون يقصدونها لقضاء أوقات ممتعة خالل خمسينيات وستينيات

القرن املايض.‏ كام تجسِّ‏ د طابع الهدوء الذي تشهده املنطقة خارج أوقات

املوسم السياحي؛ وهو ما يتجلىّ‏ يف الطبعات الكالسيكية بألوانها املوسمية

الغنية وتناغم األقمشة املتنوعة.‏

كذلك تستحرض التشكيلة أجواء املقاهي الراقية التي تنترش بأعداد ال تحىص

يف األحياء الباريسية النابضة،‏ مثل ‏"سان جريمان"‏ و"ليه ماريه"‏ و"مومنارتر".‏

ويبدو ذلك واضحاً‏ من خالل التداخالت والرشقات اللونية غري املألوفة،‏ بينام

ميكن مالحظة األناقة البسيطة ألسلوب الشارع البارييس يف الطبعات املزخرفة

والتصاميم الرشيقة •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

15


ىّ‏

‏"ترايجينيك فليكس"‏ جديد ‏"كالركس"‏

يف مجموعتها الجديدة للخريف والشتاء،‏ تقدم ‏"كالركس"‏ ابتكارها املتقن

‏"ترايجينيك فليكس"‏ ضمن تشكيلة فريدة تجمع بني الشكل واألداء.‏

صُ‏ نع نعل ‏"ترايجينيك"،‏ الذي يعزز حركة القدم الطبيعية،‏ من مزج تراكيب

وخامات مل يسبق استخدامها،‏ عُ‏ ولجت بأحدث التقنيات لتنتج أحذية

بنعومة ملحوظة مع أقل قدر من التفاصيل الداخلية مع عناية فائقة

بالشكل الجاميل الخارجي املتقن.‏

يجسد حذاء ‏"تريكن أكتف"‏ الطراز الريايض،‏ فهو مصنوع من مواد عالية يجسىّ‏

األداء،‏ وأجزاؤه العلوية من نسيج متشابك يؤمن تهوية ممتازة،‏ يف حني يوفر

نعله املطاطي،‏ املصنوع من أسيتات الفاينل إيثلني EVA والوسائد الخفيفة

الوزن،‏ راحة تدوم •

‏"اسبادريل"‏ Kurt Geiger لخريف مفعم باألناقة

تشكيلة أنيقة ومريحة من أحذية ال"اسبادريل"‏

Kurt تقدمها عالمة ‏"كريت جيجر"‏ Espadrilles

Geiger إلطاللة متألقة خالل الخريف.‏

التشكيلة الجديدة مفهوم األناقة عرب النقوش تعكس

الفاخرة،‏ مثل:‏ النقوش الرباقة والجلود والطبعات

بأسلوبها العرصي املبتكر الناعمة.‏ كام تتميىّز تتميز الداكنة

وألوانها التي تجمع بني البساطة وملسة وتصميامتها

الفخامة التي تتفرّد بها ‏"كريت جيجر".‏

بتصاميمها املريحة وألوانها الجذابة،‏ ستكون

أحذية ال"اسبادريل"‏ من KURT GEIGER

الخيار األول لكل امرأة تسعى إىل إطاللة يومية

مختلفة وأكرث متيزاً‏ •

16 Style


The Avenues – 2 nd Avenue, 1 st Floor

Tel.: 22597252

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

17


Red Carpet

يتحين أهل الفن حول العالم فرصة إقامة المهرجانات والحفالت والملتقيات على اختالف أنواعها ومناسباتها،‏

لالستعراض على البساط األحمر،‏ حيث تتهافت الكاميرات على رصد سحر النجوم والنجمات عبر إطالالت تشي

األحذية والحقائب،‏ كما يتسابق مبتكرو ومصممو الموضة على استقطاب أهل الفن لعرض وارتداء أحدث ما

لديهم باعتبارهم أهم وسائل الترويج.‏

بعض المرات من القبح وغرائب الموضة.‏ هنا نماذج من اإلطالالت ونترك الحكم عليها للقارئ.‏

Cynthia Addai-Robinson,

Anna Kendrick & Ben Affleck

Adriana Ugarte

& Emma Suarez

Genevieve Angelson

Betsy Beers

Cynthia Erivo

Anna Camp

18

Red Carpet


Laura Prepon

& Ben Foster

Halit Ergenc

& Berguzar Korei

Grace Gummer

Kate Hudson

Martha Hunt

Kristen Stewart

Gretchen Mol

Iman

نوفمبر • 2016 العدد 2118

19


Regina King

Nina Agdal

Marina Fois &

Sebastien Marnier

Sara Sampaio

Patrice Lovely

Meryl Streep

Mireille Enos

20

Red Carpet


Milla Jovovich

& Ali Larter

Vivica A. Fox

Anna Wintour

& Michael Kors

Sutton Foster

Tilda Swinton

نوفمبر • 2016 العدد 2118

21


‏“األميريكية

للمرأة”‏ تحذر من

سرطان الثدي

أقامت ‏“الجمعية األمريكية

للمرأة”‏ حملة توعوية ملحاربة

رسطان الثدي،‏ عرضت خاللها

خمس خطوات تعليمية ملواجهة

املرض،‏ وقدمت ثالث تجارب

لناجيات من الرسطان رشحن

قصصهن الشخصية ورصاعهن

مع املرض.‏

ويف نهاية الفعالية قدمت

الرشكات املساهمة بها هبات

وتربعات ملحاربة رسطان الثدي.‏

المكان:‏ الجميرا

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 22

الوقت:‏ 6:00 مساءً‏

هاكان بتك - بيهي سالك

عامد مالعب وحرمه

متارا صعب

بلقيس عيل

مويل

حرم السفري

األمريييك

الندي

هبة

مارين

صوفيا

نيكوليت

سوزانا

ستيف

ماسنت

فجر

ديال عبري

سهى

فيفيان زينة

سحر

22

كوكتيل


سناء - ويندي - جولييت

سالف - سارة - ريم

مرييت

كاري

اليثا

مايسة

فريدريك وحرمه

جيمي

عمر

فرانك

مجبل األيوب وحرمه

جيزات - دوين - روبني - رومايل - بوين

عبداملحسن

خالد

محمد

جوي هود نائب

السفري األمريييك وحرمه

يارس - القنصل االملاين ماريسا كولنربغ - طارق - ميشال

سارة

كاري

فينيس

ابينا

دينا

كارولني

ديربا

محمد

عمرو

نوفمبر • 2016 العدد 2118

23


منذر ناجيا

رفيق بغدادي - أمين زنداح

نواف ناجيا - زيد الخالدي - روبري حايك

اجي كومار

‏“بودي للطيران”‏

تكرم ناجيا

وكومار

أقامت ‏“مجموعة بودي

للطريان”‏ حفل عشاء تكرمياً‏

للرئيس التنفيذي السابق

للمجموعة منذر ناجيا واملراقب

املايل أجاي كومار اللذين تقاعدا

بعدما أمضيا 20 عاماً‏ يف خدمة

الرشكة.‏ حرض الحفل عدد من

مديري رشكات الطريان والفنادق

وموظفي املجموعة الذين عربوا

عن مشاعرهم تجاه املتقاعدين،‏

ومتنوا لهام مستقبالً‏ حافالً‏

باإلنجازات.‏

المكان:‏ الشيراتون

الوقت:‏ 8:00 مساءً‏

أبوسكينة - مساعد السهيل سامح

الخبيزي زيد

إبراهيم كامل - كامل الكبشة - أحمد الحمزاوي

إميان خليل

24

كوكتيل


محمد ناجيا - رياض الشوا

سامي

ماهر

آالء البوسطة - جاستني - نارص خورشيد - خالد هوفان

تيسري بركات - فادي حجازين

أحمد جركس - أرشف املليجي

محمد دنب - مازن حمد

ضياء جعفر

جنكيز

نوفمبر • 2016 العدد 2118

25


‏“باربكيو”‏ مميز

في

‏“جميرا المسيلة”‏

أطلق فندق ومنتجع جمريا

شاطئ املسيلة ‏“ليلة الباربكيو”‏

عىل طريقة جنوب الواليات

املتحدة،‏ بحضور مجموعة من

الضيوف الذين متتعوا بالطعم

وباألجواء الرائعة يف مطعم

‏“ستيك هاوس”.‏

وتضم مشويات الباربكيو

لحوم العجل املطهوة عىل

نار الحطب املدخن وأجنحة

الدجاج والسلطات والبوفيهات.‏

المكان:‏ الجميرة

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 12

الوقت:‏ 7:30 مساءً‏

أحمد جركس - طارق حامدة - هاكان بتك

آية - هالة - عال - دارين

سعاد السويدان

محمد - حسن

ياسمني - دارين

ليىل

26

كوكتيل


فريوز - ريان

رندا - راوية - ماجد

فاطمة - ريم

اغري - ولسن - أيوب

مايال - فلورا - تيمور - جيليان

ألدو - أنوب

ماكسويل - شيوجي

نوفمبر • 2016 العدد 2118

27


دالل - هدى - دمية

عبد اهلل الكندري

يكرم

‏“الكويتيات المبدعات”‏

عبدالله الكندري

لولوة - إرساء

فاطمة - إميان - منال

هنوف - ياسمني - شيخة

عبدالرحمن - دارين

أقام عضو املجلس البلدي

املحامي عبدالله الكندري حفل

تكريم ‏“الكويتيات املبدعات”‏

يف فندق الجمريا.‏

وكرم الكندري ثلة من

الكويتيات الاليت قدمن إنجازات

ومشاريع أسهمت يف تقدم

وازدهار املجتمع.‏

حرض الحفل إىل جانب

املكرمات مجموعة من

الشخصيات العامة وإعالميون

وناشطون يف مواقع التواصل

االجتامعي.‏

المكان:‏ الجميرا

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 4

الوقت:‏ 6:00 مساءً‏

دانة - حوراء - شهد

غنيمة - جنان

هنادي العامين - مناهل العامين

نادية الكندري

سجى العازمي

حياة ابراهيم

هبة اليوسف

العلياء الصباح

حنان القطان

إرساء

28

كوكتيل


المحامي

ميشال الحاج يحتفي

بالوزير العيسى

املحامي ميشال الحاج

سفريا الهند وطاجيكستان

د.‏ بدر العيىس

سفريا كازاخستان وأوزبكستان

حرم السفري االرميني - ابنة السفري الرويس

أقام املحامي ميشال الحاج وعقيلته

كالني حفل عشاء تكرمياً‏ لوزير الرتبية

والتعليم العايل الدكتور بدر العيىس

لجهوده املشهودة يف مجال الرتبية

والخدمة االنسانية.‏

حرض الحفل عدد من السفراء

والدبلوماسيني والشخصيات العامة

منهم:‏ سفري روسيا االتحادية اليكيس

سولوماتني وسفري ارمينيا مانفيل

باديان وعقيلته،‏ وسفري كازخستان

أملاس عبدومانوف وعقيلته،‏ وسفري

طاجيكستان زبيد الله زوبيدوف

وعقيلته،‏ وسفري مالطا وعقيلته،‏ وسفري

كوبا وعقيلته،‏ والقنصل األرميني ليفون

ونائب الرئيس التنفيذي لقسم اإلعالن

بجريديت ‏“السياسة”‏ و ‏“عرب تاميز”‏

بسام غريب،‏ والدكتور عادل املسعد

الوكيل املساعد للتعليم العايل،‏ ومدير

فندق املارينا نبيل حمود إضافة إىل نخبة

من الشخصيات الكويتية ورجال األعامل.‏

المكان:‏ فندق المارينا

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 4

الوقت:‏ 8:00 مساء

القنصل والسفري االرميني

سفري مالطا وحرمه

السفري الرويس

كالني

بسام غريب

نوفمبر • 2016 العدد 2118

29


LHW تواصل

حملتها

التسويقية

منى

حاتم

هيام

ماجد

جيدو

فرح

أمني بوحليبي

ماريا

نيكوالس

فريونيا

نظمت LHW زيارة عمل

خاصة إىل الكويت شملت

مجموعة مختارة من فنادقها

وعدداً‏ من مكاتب السياحة

والسفر بهدف تعزيز أوارص

الرتابط ومناقشة سبل التعاون

لتطوير الخدمات السياحية.‏

وختمت الزيارة مبأدبة عشاء

حرضها املدير اإلقليمي ملنطقة

الرشق األوسط حاتم الشاطر،‏

ومدير إدارة املبيعات للمملكة

العربية السعودية والكويت

ماجد القاسم،‏ وعدد من رجال

األعامل واملدعوين.‏

المكان:‏ الجميرة

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 8

الوقت:‏ 7:30 مساءً‏

ألكساندر

محمد

خالد

استيفان - مايكل

جامل أبو حجيلة

أسامة

روحت

رفعت - زوريك

ليىل

هناء

مورتز

فيلهيم

حسان

رضا

عصام

أحمد الحمزاوي ‏-سليامن عامد

بدر عمران

توم

أسامة

30

كوكتيل


محمد - عادل - محمد - حسام

‏“ليالي الباربكيو”‏

في فندق مارينا

أطلق فندق مارينا الكويت ‏“ليايل

الباربكيو”‏ بحضور عدد من روّاده

املميزين والفريق اإلداري الذي

قدم للضيوف تجربة ترفيهية

استثنائية بكل املقاييس.‏ واستمتع

الحضور بتناول األكالت البحرية

واملشويات والسلطات واألطباق

املميزة عىل أنغام املوسيقى

الرشقية.‏

المكان:‏ مارينا

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 17

الوقت:‏ 7:30 مساءً‏

نبيل حمود

عبري - عمر - بيار

خريي

أحمد

منى - مهند

ميشال - كالني

رحاب

غنوة

ياسمني

وائل

عدنان - كوثر

ناجي

هبة

هبة

نريمني - أحمد

وهبة

أشاه

اشاه

محمود

جوزيف

نوفمبر • 2016 العدد 2118

31


حسني السيد - جورج نصار

أمادور - باسل - سنديب

ريم - عبري - نهى - صفاء

فرح

‏“شرمبي”‏ يطرح

قائمة طعام

جديدة

كشفت سلسلة مطاعم

‏“رشمبي”،‏ العالمة البارزة

يف قطاع املطاعم واألطباق

البحرية،‏ عن قامئة طعامها

الجديدة التي تضمنت تشكيلة

واسعة من الوجبات واألكالت

البحرية واملرشوبات املبتكرة

والحلويات.‏

وقدم ‏“رشمبي”‏ آخر صيحاته:‏

الروبيان املقيل بطريقة البرتفالي

واملمزوج بصلصة بيكو ديجالو

واملضاف إليه امللفوف األحمر.‏

المكان:‏ مجمع بوليفارد

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 16

الوقت:‏ 12:00 ظهراً‏

سوزيت

جووي

شارلني

جويس - مروة

32

كوكتيل


نبيل حمود

وليد

حسام - نادين

‏“مارينا الكويت”‏

يطلق تشكيلة

الفطور

لويس - كريسلدا

وائل

بيانكا

احتفل فندق ‏“مارينا الكويت”‏

بإطالق قامئة طعامه الجديدة

املخصصة لوجبة الفطور،‏ وذلك

بحضور مجموعة من ممثيل

وسائل اإلعالم املحلية والضيوف.‏

وشملت قامئة الطعام تشكيلة

متنوعة من أشهى املأكوالت،‏

وتذوق الحارضون عينات من

بعض األطباق التي تم تحضريها

عىل أيدي طهاة الفندق.‏

وفاء - سوزان - عايدة

نادين - ليىل - نهيل

كيجي - بينجي

المكان:‏ مارينا

الوقت:‏ 10:00 صباحاً‏

جوزيف

نوفمبر • 2016 العدد 2118

33


عيد زايد املطرقة

فايز عيد املطرقة

د.مهزع املطرقة

محيسن بن مرتوك

منيف الديحاين

محمد زايد املطرقة

عبدالله الخرينج

عسكر الحربش - زايد الحربش

عشاء فايز

المطرقة

المطيري

عبداللطيف الرصاف

زياد املطريي

عبدالعزيز املطريي

أقام عيد املطرقة املطريي

مأدبة عشاء يف ديوانيته

مبنطقة أشبيلية ملناسبة

زفاف نجله فايز.‏

حرض املأدبة أقرباء املعرس

وأصدقاؤه وعدد من

املدعوين،‏ متمنني له حياة

هانئة ومستقبالً‏ مرشقاً.‏

فهد الديحاين

سعود املطرقة

عذيب وعيل الشليه

المكان:‏ اشبيلية

الوقت:‏ 8:00 مساءً‏

عيل العازمي

نارص الديحاين

بدر املطرقة

غازي البخيت - محمد عيد

ماجد ومساعد املطريي

خالد الفريج

34

كوكتيل


إحتفالية جيب

بِ‏ 75 عام‏

من المغامرة الريادة والحرية

جراند شيروكي رانجلر رينيجيد شيروكي

اصدار اصدار السنوي الخاص بالذكرى ال 75

ابتداءً‏ من

*5,999 د.ك

نوفمبر • 2016 العدد 2118

35


ظافر العابدين بين الكرة واألزياء والتقديم والتمثيل

@dhaferlabidine / TWEETS 688 / FOLLOWING 35 / FOLLOWERS 19195

رمبا مل يدر يف خلد العب كرة القدم التونيس املحرتف ظافر العابدين أنه

سيصبح نجامً‏ يف مجال آخر غري الرياضة،‏ فبعد إصابته يف سن 23 عاماً‏

ابتعد عن املالعب ودرس الحاسب اآليل،‏ وكان يف الوقت نفسه عارض

أزياء يف ‏"وكالة مرتوبوليتان"‏ يف فرنسا،‏ كام عمل كمساعد مخرج.‏

ارتحل ظافر بعد ذلك إىل لندن لتعلم اللغة اإلنكليزية،‏ ثم التحق بكلية

برمنغهام للخطابة والدراما،‏ وتخرج فيها عام 2002. ويف العام نفسه لعب

دور قائد فريق كرة قدم فرنيس يف املسلسل التلفزيوين الربيطاين ‏"فريق

األحالم"،‏ ثم ظهر يف مسلسل Spooks أي ‏"الجواسيس"‏ ثم The Bill أو

‏"الرشطة"،‏ ولعب دوراً‏ يف الفيلم التلفزيوين .The Mark of Cain

ومن خالل دور ‏"محمد عيل"‏ أو ‏"دايل"‏ يف املسلسل التونيس ‏"مكتوب"،‏

أصبح ظافر ممثالًِ‏ للمرة األوىل يف تونس،‏ ثم اختاره العديد من العالمات

التجارية لرتويج منتجاتها.‏ ويف التقديم التلفزيوين كانت له تجربة حيث

قدم برنامج ‏"أمري الشعراء"‏ عام 2007 عىل قناة ديب الفضائية.‏ وعىل

القناة نفسها قدم النسخة العربية من الربنامج العاملي .The Cube وعام

2009 شارك يف املسلسل األجنبي The Omid Djalili Show والفيلم

التونيس ‏"الدواحة"‏ من إخراج رجاء عامري.‏ العام 2010 شارك يف األعامل

العاملية : 2 ،Sex and the City فيلم ،Kingdom of Dust فيلم nCe

،turion مسلسل ،Wallander مسلسل ،Strike Back كام شارك يف

الفيلم التونيس ‏"آخر ديسمرب"‏ من إخراج معز كمون،‏ ومسلسل ‏"ذاكرة

الجسد"‏ املأخوذ عن رواية الكاتبة الجزائرية أحالم مستغامني بطولة أمل

بوشوشة وجامل سليامن وإخراج نجدة أنزور.‏

يف العام 2011 لعب بطولة ،The Black Forest ويف 2012 شارك يف

أول أعامله املرصية مسلسل ‏"فرتيجو"‏ عن قصة أحمد مراد بطولة

هند صربي،‏ كام شارك يف بطولة سلسلة بريطانية بعنوان ‏"نيو تريكس"‏

للمخرج األمرييك جوليان آنثانك.‏

ويف رمضان 2013 أدى دور ‏"رأفت"‏ يف مسلسل ‏"نريان صديقة"‏ مع منة

شلبي وعمرو يوسف،‏ ومسلسل ‏"اإلنجيل"‏ بطولة كيث ديفيد.‏

ويف 2014 انضم العابدين

إىل فريق السلسلة البوليسية

الفرنسية الشهرية ‏"أنغروناج"‏

يف موسمها الخامس،‏ ليتألق

بعدها يف الدراما املرصية من

خالل السينام والتلفزيون،‏

وأبرزها فيلم ‏"عصمت أبو

مع ياسمني عبدالعزيز،‏ شنب"‏

ومسلسالت ‏"أريد رجالً"،‏

‏"الخروج"‏ و"فرق توقيت".‏

يسكن ظافر يف لندن وهو متزوج وله ابنة،‏ يتحدث بطالقة العربية

والفرنسية واالنكليزية،‏ كام يتقن اإليطالية،‏ وله حساب عىل ‏"تويرت"‏

ويتابعه حوايل 20 ألف متابع،‏ ويغرد يف كل املوضوعات،‏ خصوصاً‏ يف

مجال الفن،‏ حيث يتابع أوضاع بلده تونس،‏ كام يهتم باألحداث العامة

واملناسبات السعيدة وحاالت الوفاة وغريها،‏ ومن تغريداته :

n ألف مربوك لتونس جائزة نوبل للسالم...‏ أمتنى أن تستمتعوا معي

بأغنية ‏"كلمتي حرة"‏ n آمال املثلويث.‏

n خالص تعازي لوطني تونس،‏ وألرس جنودنا البواسل الشهداء،‏ كلنا معاً‏

من أجلك يا وطن ‏#تونس_بخري ‏#لن_ميرو.‏

لكن أكرث صورة وجدت تفاعال من قبل املتابعني لظافر كانت صورة له

وهو يلعب كرة القدم ذيلها بهاشتاغ ‏#أيام_الكورة،‏ ومن التعليقات عليها :

@mimou souilmi n مكشخ ولد بالدي.‏

@M.A.K n وماذا تحب أكرث لعب الكورة أم التمثيل؟

@maram @tunisienne n ظافر ولد بالدي نحبك برشا برشا منتظرينك

عىل نار يف رمضان منوت عليك.‏

@Sama A.Adly n والله كنت بطل ريايض،‏ إيه املشكلة بس؟!‏

@SabrinaFloritta n ما شاء الله عليك،‏ مبدع يف برشا مجاالت...‏ إنت

ودرة نحبكم برشا •

36

Twasol


عيّاد حنّا قبطي يُعلِّم القرآن

بدأت الحكاية بخرب نرشته وسائل

إعالم عدة،‏ من بينها ‏"بوابة األهرام

اإللكرتونية"‏ وموقع ‏"قناة العربية"،‏

ومل متر ساعة حتى انترش عرب وسائل

التواصل...‏ عيّاد شاكر حنا،‏ قبطي

يبلغ من العمر 85 عاماً،‏ مهنته

تحفيظ القرآن الكريم واإلنجيل

يف القرية،‏ يقوم بتحفيظ أطفال

املسلمني يف قريته القرآن،‏ إضافة إىل

الحساب واللغة العربية يف ‏"كتّاب"‏

أقامه مبنزله البسيط،‏ الذي يسكن فيه مع أبنائه وأوالدهم.‏

كامالً‏ ، فقد كان

ورث املهنة عن والده،‏ إذ حفظ عنه القرآن الكريم عيّاد

والده يخطب يف املسلمني يف املناسبات والجنازات،‏ ويستشهد يف خطبه

بآيات من القرآن واإلنجيل تؤكد التسامح بني األديان وأنها جميعها تدعو

لرب واحد.‏

وعقب وفاة والده توىل عياد مهمة ‏"الكتّاب"،‏ وكان يقام داخل الكنيسة.‏

ومن تالميذ عياد من أصبحوا أطباء وصيادلة ومهندسني،‏ وبلغ عدد من

حفظوا القرآن عليه 1800 من أبناء قريته مبحافظة املنيا جنوب مرص.‏

ومن طريف ما ذكره عياد يف لقاء صحايف،‏ أن شيوخ القرية من املسلمني

كانوا يأتون بأبنائهم إليه لتحفيظهم القرآن،‏ وبعد أن يكمل مهمته

عىل أكمل وجه،‏ يهدونه مصحفاً‏ فخامً‏ وبعض الكتب الخاصة بالتفاسري

وأحكام التالوة.‏

ويؤكد أنه يحتفظ بكل هذه املصاحف،‏ فضالً‏ عن أنه قرأ تفسري القرآن

وتعلم أصول التالوة والتجويد واألحكام والقراءات املختلفة،‏ مشرياً‏ إىل

أنه مل يواجه أي مواقف غريبة أو انتقادات،‏ سواء عندما كان يعلم

األطفال القرآن يف الكنيسة أو يف منزله.‏

املوضوع لقي آالف اإلعجابات من داخل مرص وخارجها،‏ وانترش بشكل

واسع عرب وسائل التواصل املختلفة،‏ ومن التعليقات:‏

n أبو أمرية : أسال الله أن يهديه ويعتنق

اإلسالم.‏

n سمعان : ال أفهم هذا العقل املتعصب

ناكر الجميل لعمل هذا اإلنسان الذي

يخدم شعبه ووطنه قبل نفسه،‏ وبعد

هذا يأيت غبي يعتقد أنه يفهم الدين

وينتقد هذا اإلنسان،‏ ويعتقد أن الله

خلقه ووضعه عىل األرض ليك يقوم مقام

الله.‏

n أحمد النقيب : يف مدينة روتردام

الهولندية أيضاً‏ هنالك شاب مسيحي املولد اعتنق اإلسالم عن قناعة،‏

ويحفظ األطفال القرآن.‏

n نواس اليامين : الدين عند الله اإلسالم،‏ يعني السالم،‏ أي من سلم الناس

من رشه واستفادوا من خريه...‏ ابحث عن تفسريها وستعلم.‏

n اسامعيل دويدار : قبطي يعني مرصي،‏ فليس هناك ديانة اسمها

القبطية،‏ وعىل هذا األساس فهناك قبطي مسلم وقبطي مسيحي،‏ فأنا

قبطي مسلم واآلخر قبطي مسيحي،‏ فال يجب أن نقع يف هذا الخطأ.‏

n القس العريب : ملن ال يعرف،‏ جميع األقباط مرصيون،‏ ولكن ليس جميع

املرصيني أقباطاً‏ ال من قريب وال من بعيد،‏ إذ يوجد مرصيون من أصل

عريب من الجزيرة العربية،‏ ومرصيون من أصل يوناين ومن أصل تريك

ونويب وطلياين وعرباين...‏ إلخ.‏

n نورة : هذه رسالة لكل إنسان متعصب يحاول التفريق بني األديان.‏

شكراً‏ للعم عيّاد.‏

n الرساج : رمبا هذا الرجل النرصاين مجرد مدرس يحب مهنته...‏ بالنسبة

للعلوم األخرى طبية أو فلكية أو غريها األصل فيها أنه جائز،‏ أما علوم

الرشيعة فال تؤخذ إال من مسلم.‏

n حسني مرشفة : هذه مرص...‏ الضمري اإلنساين ولد هنا.‏

- فراج شعبان:‏ عذراً‏ أيها العامل فهذه هي مرص •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

37


عالمات فشل الحياة الزوجية

من مدونة ‏"صدفة"‏ ننقل هذا املوضوع بترصف :

تبنى العالقة الزوجية عىل أسس كثرية تجعلها قوية بني الزوجني،‏

وأهمها الثقة والحب واملودة وغريها من األسس...‏ لكن من أكرب

األخطاء التي يرتكبها الزوجان اعتبار العالقة الزوجية مضمونة وأبدية،‏

فيهمالن العالقة وال يلتفتان إىل مشاكلهام،‏ حتى يصال إىل الطالق،‏ وتقع

املسؤولية عىل الطرفني وعليهام االنتباه جيداً‏ لسالمة العالقة وبذل

جهود كبرية للحفاظ عليها.‏

• ما الذي يجعل الزواج يتحول من النجاح إىل الفشل؟

- عدم الحوار واللجوء إىل الصمت:‏ عدم الحوار يسبب فشل الحياة

الزوجية.‏ قد تعيش تحت سقف واحد مع رشيكك،‏ ولكنك ال تجد ما

تقوله.‏ هذا مؤرش إىل أن العالقة بني الزوجني تقرتب من الجمود.‏

أحياناً‏ اليفضل أحد الزوجني الكالم عندما يكون عنده مشكلة يف العمل

أو يعاين ضغطاً،‏ ويحاول حل املشكلة بنفسه،‏ وأحيانا يرتدد البعض كثرياً‏

يف التحدث عن أنفسهم وهمومهم لخشيتهم من التعرض إىل االنتقاد.‏

ودور الطرف اآلخر هنا أن يكون صبوراً‏ ويترصف بحكمة ويحاول

املبادرة لفتح الحديث والسؤال عن أمور لها معنى.‏

تعتقد بعض الزوجات أن الزوج سيبادر إىل الحوار وسيعرب عن مشاعره

يف كل حديث،‏ ويف نظرهن أن الزوج عندما يصمت يف أي وقت فهو يعرب

عن غضبه وعن فتور الحب بينهام.‏ تشعر املرأة بأنه ال ينصت لها وال

يشاركها املسؤولية عندما تحتاج له وتبدأ الشكوى،‏ يفرتض عىل الزوج

هنا أن يتفهم مشاعر املرأة والضغوطات التي متر بها وأن ينصت لها من

دون غضب.‏

- التوقف عن االهتامم باملظهر الخارجي:‏ يف بداية الزواج يهتم الزوجان

مبظهرهام الخارجي،‏ ومبرور الوقت واعتياد الزوجني عىل بعضهام

واالنشغال يف األوالد ومسؤولية البيت،‏ يتوقفان عن العناية بأنفسهام،‏

كام كان الحال قبل الزواج.‏ وهذا أمر خطر واإلهامل يف االهتامم باملظهر

من العالمات التي تودي إىل تدهور العالقة.‏

- االنتقاد الدائم للرشيك:‏ أساس العالقات الزوجية يقوم عىل االحرتام

والتقدير والرصاحة بني الطرفني،‏ لذلك فإن سوء املعاملة وتوجيه االنتقاد

سواء عىل مستوى الشكل أو الترصفات،‏ قد يولد لديك قناعة بأنك لست

ذا قيمة بالنسبة إليه.‏ هذه من األمور التي تسبب رشخا يف العالقة الزوجية

وتوجه العالقة إىل الطالق.‏ لذلك إن وجدت هذه العالمات،‏ فكر فيام

يكمن وراء هذا األسلوب وحاول معالجة املشاكل الرئيسية يف زواجك.‏

- انعدام الثقة:‏ الثقة املتبادلة هي حجر األساس يف العالقة الزوجية،‏ وإن

انعدمت الثقة،‏ انعدمت القدرة عىل البوح بأرسارنا وبدأ الشك.‏ قد يأيت

هذا نتيجة بناء حواجز حول أنفسنا أو نتيجة التخوف من رشيك الحياة

يف الزواج.‏ لحل هذه املشكلة أو باألحرى عدم الوقوع فيها،‏ ال بد أن

نتخذ من رشيك الحياة صديقاً،‏ فنحن نبوح ألصدقائنا بكل يشء سواء

كان صوابا أو خطأ...‏ ليك نستطيع فعل هذا علينا أال نتخذ ردود فعل

سيئة تجاه رشيك الحياة حني يبوح لنا بأمر ما بل علينا الترصف بعقالنية

وبهدوء •

38

Twasol


‏“محبط”‏ يثير الجدل

تداول نشطاء عىل Instagram بعض الصور منها ما لقي اإلعجاب ومنها

ما لفت االنتباه،‏ وأخرى أثارت الجدل :

الصورة األوىل أثارت الجدل،‏ حيث اختلف النشطاء بني مؤيد لها

ومعارض،‏ إىل أن ظهرت الحقيقة وقطعت الشك باليقني : يف الصورة يقف

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلف أحد موظفي مطار ديب،‏

لتبدأ التخمينات والتعليقات.‏ وقد لفت األنظار للصورة حساب ‏"مُحبط"‏

وهو أول من قال إن الشيخ محمد ضبط املوظف متلبساً‏ باللهو بهاتفه،‏

يف حني يقف املراجعون أمامه.‏

وكانت التعليقات مثرية للسخرية وأخرى حادة تهاجم أصحاب

الحسابات التي أوّلت الواقعة بأن املوظف انهيت خدماته،‏ بل طالبت

مبقاضاة من تجنوا عىل املوظف،‏ خصوصاً‏ بعدما نفت اإلدارة العامة

لإلقامة وشؤون األجانب يف ديب أن يكون مأمور الجوازات قد تلهى

بهاتفه أثناء زيارة الشيخ محمد للمطار،‏ ونرشت عدة صورة توضح

املوظف وهو ميسك بالختم وينهي مهامه،‏ داعية مستخدمي وسائل

التواصل االجتامعي إىل رضورة التحقق من مصدر املعلومة وعدم

املساهمة يف نرش الشائعات.‏ ومن التعليقات :

@E_i2i للعلم تراه كان يقوم بعمله بشكل كامل،‏ ال تشوفو الصورة من

جانب واحد.‏

ميساء@‏ تحية ملوظف جوازات مطار ديب بعد تداول صورته واتهامه

باالنشغال بالهاتف،‏ فقد كان ممسكاً‏ بجواز سفر متهيداً‏ لختمه.‏

@m_nssl تغريدتك فيها إساءة له،‏ يقدر يرفع قضية عليك.‏

عبد الله@‏ يا عمي إذا ما يتابعك محمد بن راشد،‏ يتابعك رب العاملني...‏

كلنا مقرصين عىس الله يحلل رواتبنا •

حمدتو أسطورة تنس الطاولة في ريو دي جانيرو

نرشت الصفحة الرسمية لأللعاب األوملبية عىل مختلف مواقع التواصل

االجتامعي صورة للبطل املرصي الباراليمبي إبراهيم حمدتو العب تنس

الطاولة الوحيد يف العامل الذي ميارس اللعبة بفمه.‏

ميثل حمدتو حالة نادرة حيث مل مينعه برت يديه من مامرسة الرياضة التي

يحبها والتألق فيها والوصول إىل مستويات عاملية ومتثيل مرص يف األلعاب

الباراملبية يف ريو دي جانريو،‏ وقدم أداء جيدا للغاية أشاد به كل املتابعني

والخرباء،‏ وكان حمدتو بدأ مامرسة اللعبة منذ سنوات ونجح يف الفوز

بفضية بطولة العامل والوصول إىل األلعاب الباراملبية.‏ وقالت حسابات

األوملبياد إن حمدتو ملهم ويستحق كل الدعم يف الفرتة املقبلة.‏

املوضوع انترش عىل ‏"تويرت"‏ تحت أكرث من ‏"هاشتاغ"‏ وتفاعل معه الكثري

من املشاهري وأبرزهم الفنانون

والرياضيون.‏

@RT Arabic املرصي حمدتو

يؤكد املقولة : ال يشء مستحيل.‏

@Sputnik Arabic حمدتو

‏“أسطورة”‏ األلعاب الباراملبية.‏

@ViiiDx فقد ذراعيه يف حادث قطار،‏ لكن هذا مل مينعه أن يصبح

محرتفاً‏ يف لعبة تنس الطاولة.‏

سعد املاين@‏ حد فيكم يسمع عن حمدتو يشء؟ لو كان العب كرة كانوا

عملوا له متثال...‏ تحيا رجال مرص •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

39


نوال الزغبي

‏"بحكي مع حالي"‏

ميريام تستعد لدراما رمضان

النجمة اللبنانية مرييام فارس لخوض السباق الرمضاين من تستعد

املشاركة يف بطولة مسلسل عريب،‏ إال أنها مل تقتنع بشكل خالل

وتعيش حالة من التكتم حول تفاصيل املسلسل حيث مل كامل،‏

أو تعلق عن ما تم بشأن التعاقد،‏ خصوصاً‏ أنها أبدت موافقة ترصح

عىل فكرة املسلسل.‏ لعبت مرييام بطولة مسلسل ‏"اتهام"‏ مبدئية

يعد أول تجربة لها يف الدراما منذ عامني،‏ الذي

من خالله نجاحاً‏ الفتاً‏ • وحققت

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة

‏"عم بحيك مع حايل"،‏ عىل ‏"يوتيوب"،‏ تدور أحداث

الكليب يف إطار رومنيس شيق عن غرية نوال الشديدة

حبيبها بعد أن تكتشف أن حبيبته السابقة تطارده،‏ وعندما عىل

نوال عىل هذا األمر يقابلها حبيبها بالتعنيف.‏ ‏"عم بحيك تعرتض

مع حايل”‏ من كلامت الشاعر أحمد مايض وألحان جان صليبا

وتوزيع ،Behim Avmedoski aka وإخراج اللبناين جو بوعيد،‏

وتم تصويرها يف رومانيا •

روبي في ‏"دم مريم"‏

النجمة املرصية رويب زميلتها رانيا تشارك

يف بطولة مسلسل ‏"دم مريم"‏ يوسف

عرضه يف دورة رمضان،‏ لتكون املقرر

البطالت الرئيسيات يف العمل،‏ إحدى

رويب عقد العمل مع الرشكة ووقعت

حيث يجري التفاوض مع املنتجة،‏

من الفنانني من أجل املشاركة يف الكثري

وأكدت بعض املصادر القريبة العمل،‏

من رويب،‏ أنها تسلمت غالبية حلقات

حيث يواصل أمني رايض كتابة العمل

بنات"‏ أزمة"السبع

عال غانم بوستر

أخبار عن أزمة يف مسلسل ‏"السبع بنات"‏ الذي يتم تصويره تحت إرشاف املخرج ترددت

محمد النقيل،‏ حيث أشارت مصادر إىل أن عدداً‏ من الفنانات الاليت شاركن البطولة رفضن

‏"البوسرت"‏ الذي تصدرته الفنانة عال غانم.‏ وقد طلبت إحدى الفنانات تعديل وضعها يف

‏"البوسرت"،‏ فوافق منتج العمل لكن الفنانة عال سارعت بنرش ‏"البوسرت"‏ األول عىل حسابها

الشخيص عىل ‏"انستغرام"‏ ما تسبب بغضب باقي البطالت.‏ وتجري الرشكة املنتجة بعض

التعديالت عىل ‏"البوسرت"‏ قبل طرحه بشكل رسمي مبا يريض جميع املشاركني وهم:‏ إميان

العايص وريم البارودي وفريال يوسف وعال غانم وتارا عامد ومريهان حسني ودنيا املرصي

وأحمد عصام وأحمد صيام،‏ وخالد حجاج عبدالعظيم.‏

من تأليف أحمد صبحي،‏ وإنتاج ممدوح شاهني،‏ وإخراج محمد النقيل • املسلسل

الكويتية ‏"زهقانة"‏ شمس

طرحت املطربة الكويتية شمس أغنيتها الجديدة ‏"زهقانة مليت"‏ عىل

يف ‏"يوتيوب".‏ تحيك األغنية قصة التمرد عىل العادات والتقاليد وحالة حسابها

النفيس التي تعيشها املرأة يف بيتها،‏ حيث يكون كل يشء متوفراً‏ لها الكبت

تظل تبحث عن الحرية...‏ األغنية من كلامت عدنان األمري،‏ وألحان عيل لكنها

وتوزيع مهند خرض،‏ وتم تصويرها يف لبنان مع املخرج فادي حداد • صابر،‏

• السيناريو

هاني رمزي

‏"قسطي

بيوجعني"‏

بدأ الفنان املرصي هاين رمزي تصوير فيلمه الجديد ‏"قسطي بيوجعني"‏ الذي يجسد فيه دور محصل

كهرباء،‏ من إخراج إيهاب ملعي.‏ تدور أحداث الفيلم يف إطار كوميدي حول زواج الشباب واللجوء إىل

نظام األقساط يف رشاء جميع مستلزمات البيت والتجهيزات،‏ ويلعب رمزي دور محصل فواتري الكهرباء

بالتقسيط املريح،‏ ويتعرض إىل الكثري من املواقف املضحكة أثناء عمله.‏ الفيلم يشارك يف بطولته:‏ مايا

نرصي وحسن حسني وبيومي فؤاد،‏ وهو من إخراج إيهاب ملعي،‏ وإنتاج هاين وليم •

40

Top Stories


شريهان

تعود في

رمضان

‏"رولينغ ستونز"‏ تصدر ألبوماً‏ جديداً‏

فرقة ‏"رولينغ ستونز"‏ الشهرية عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد يف ديسمرب،‏ كشفت

األلبوم األول لها منذ سنوات.‏ وقامت الفرقة بتسجيل ألبوم ‏"بلو أند لونسوم"‏ يف وهو

املايض خالل ثالثة أيام يف استديو ‏"برتش جروف"‏ يف لندن،‏ وأكد فريق العمل ديسمرب

تشكل عام 1962 يف بيان أن ‏"الشغف مبوسيقى البلوز كان دامئاً‏ يف قلب وروح ذا

الذي

ستونز".‏ ويضم األلبوم مجموعة من األغنيات أديت يف بداية شهرة الفرقة،‏ وكانت رولينغ

هاولينغ وولف ووييل ديكسون وجيمي ريد وايدي تايلور وليتل وولرت.‏ للمغنني:‏

أن آخر ألبوم صدر لفريق الروك الشهري كان يف العام 2005، حني قام الفريق بجوالت يذكر

يف أنحاء العامل •

تستعد النجمة املرصية

لتصوير عمل جديد تخوض به رشيهان

السباق الرمضاين بالتعاون مع خرباء وراقصني واستعراضيني

أجانب من أجل الخروج بعمل ال يقل مستواه عن أعاملها

السابقة.‏ وأفادت مصادر أن العمل مسلسل استعرايض غنايئ

ميثل خطوة جديدة يف تاريخ الدراما املرصية بعيداً‏ عن

‏"الفوازير"‏ التي سبق عرضها لسنوات،‏ لكن حتى اآلن مل يتم

االتفاق عىل أسامء املشاركني.‏ املسلسل من تأليف الكاتب

مدحت العدل وتعود به رشيهان بعد غياب أكرث من 14 عاماً،‏

خاصة انها كانت مرتددة بالعودة إىل جمهورها بعمل قد ال ينال

بعد مسرية فنية مليئة بالنجاح • استحسانهم

راغب في ‏"ديو"‏

جديد مع إليسا

النجم اللبناين راغب عالمة بألبوم إليسا أشاد

الجديد ‏"سهرنا يا ليل"‏ الذي حصل عىل املراتب

األوىل منذ طرحه،‏ وعرب عن إعجابه بأغنيات

األلبوم من حيث العمل الفني واللحن والكالم

والتوزيع،‏ كاشفاً‏ عن وجود نية لعمل ‏"ديو"‏ جديد

مع إليسا.‏ وكان ‏"الديو"‏ الذي جمع ‏"السوبر ستار"‏

ب ‏"ملكة اإلحساس"‏ يف أواخر تسعينيات القرن

املايض بعنوان ‏"بتغيب برتوح"‏ من أكرث األغنيات

التي القت رواجاً‏ بني الجامهري.‏ عىل صعيد آخر

أحيا راغب أخرياً‏ حفالً‏ يف لندن قدم خالله باقة من

أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور •

ليدي غاغا نجمة Super bowl

Super Bowl

تغني النجمة العاملية ليدي غاغا يف حفل بطولة كرة القدم األمريكية Super Bowl

وقد أكدت ذلك عرب حسابها عىل ‏"إنستغرام"‏ وعلقت املقرر إقامته يف فرباير 2017،

وستقدم قائلة:‏ ‏"الشائعات صحيحة...‏ سوف أحيي حفل Super bowl هذاالعام"،‏

Perfect الذي القى إعجاباً‏ غاغا مجموعة من األغنيات الخاصة بألبومها illusion

كبرياً‏ من جمهورها وكذلك ألبوم ‏"جوان"‏ الذي طرحته قبل أيام.‏

يذكر أن زميلتها بيونيس أحيت الحفل املايض عىل مرسح Levi’s Stadium مبشاركة

العاملي برونو مارس • الروك الربيطانية Coldplay والنجم

فرقة

Coldplay

سونالي بندر تنتظر األدوار المركبة

كشفت املمثلة الهندية سونايل بندر أنها تبحث عن أدوار غري

وغري مألوفة من أجل جذب جمهورها إليها،‏ ألنه يحب تقليدية

رؤيتها بتلك األدوار.‏

سونايل إىل أنها تحلم باألدوار املركبة واملختلفة وتفضل وأشارت

الدرامي بطرح جديد يجذب الجمهور لها ولن تقبل بغري النص

هذه األدوار املميزة.‏

وبينت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً‏ لوكالة lans اإلخبارية

قدمت كل ما كانت تريده،‏ وإذا مل يكن شيئاً‏ مختلفاً‏ حقاً‏ فلن أنها

تعمل به •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

41


الحب يضيء طريق إيشواريا

كشفت النجمة الهندية إيشواريا راي،‏ التي تعد واحدة من املمثالت األكرث

واحرتاماً،‏ أنها تحب فكرة الوقوع يف الحب،‏ وليس شهرة

مثة ما هو أصدق من الحب،‏

بحسب صحيفة ،timesofindia

وأضافت أن الحب يعطيها طاقة

عاطفية سامية من شأنها أن تنري

حتى لو كانت وسط الظالم.‏ طريقها

بالذكر أن النجمة ايشواريا الجدير

من املمثالت الاليت يتمتعن واحدة

وهدوء متاماً‏ كالذي يتمتع به بجامل

زوجها الفنان اميتاب باتشان،‏ والد

تحمل شخصية متزنة مع حيث

نورجول يشيلجاي ‏"صلعاء"!‏

انفصال ‏"السلطانة هيام"‏

• جامهريها

سببت إطاللة النجمة الرتكية نورجول يشيلجاي املعروفة ب"ياسمني"‏

كبرية لجمهورها بعد أن التقطت لها عدسات صدمة

‏"الباباراتزي"‏ صوراً‏ وهي صلعاء.‏

وظهرت النجمة بال ماكياج وبدت

أكرب عمراً،‏ خاصة أنها كانت ترتدي

نظارات طبية،‏ لكن املفاجأة أنها

كانت من دون شعر،‏ وهي اإلطاللة

جعلتها حديث وسائل التواصل التي

بطلة مسلسل ‏"عشق وجزاء"‏ واإلعالم.‏

تجد يف ذلك مشكلة،‏ بل اعرتفت مل

برصها وقالت:‏ ‏"أعاين من بضعف

البرص،‏ وال أرى األشخاص الذين ضعف

عني مسافات طويلة"‏ • يبتعدون

انفصلت املمثلة الرتكية مريم أوزيريل،‏ املشهورة عربياً‏ ب ‏"السلطانة هيام"،‏

عن حبيبها رجل األعامل الرتيك ألب أوزجان،‏ بعد أن كانا يستعدان لتحديد

موعد زفافهام.‏ وقامت مريم بحذف جميع الصور التي جمعتها بألب من

حساباتها الشخصية،‏ وألغت متابعته،‏ لكنها مل تعلن الخرب رسمياً‏ ورفضت

التعليق عىل أي يشء.‏

الخرب صدمة للجمهور بعد أن وشكل

عدسات ‏"الباباراتزي"‏ خروج رصدت

االثنني وهام ميسكان بيد بعضهام

بطريقة رومانسية،‏ فيام أكدت

مصادر مقربة أن مريم رفضت

الزواج من حبيبها بشكل مؤقت

من أجل التفرغ البنتها الوحيدة

الرا،‏ إضافة إىل مشاركتها يف بطولة

املوسم الثاين من مسلسل ‏"قطاع

لن يحكموا العامل"‏ • الطرق

جنيفر تتعاون

مع طليقها

أن انفصلت النجمة بعد

جنيفر لوبيز عن األمريكية

الراقص كاسرب سامرت حبيبها

للتعاون مجدداً‏ مع طليقها تعود

النجم العاملي مارك أنتوين يف عمل فني،‏ حيث أعلنت رشكة مارك أنتونيو

Sony Music Latin عن التعاقد عىل العمل الجديد.‏

وبحسب ما نرشت جريدة E، News من املقرر طرح العمل فور إنجازه،‏ وهو

من إنتاج أنتوين،‏ ويسوق عن طريق الرشكة التي تقدم االستشارات إىل لوبيز،‏

وقالت لوبيز البالغة من العمر 47 عاماً:‏ أنا متحمسة كثرياً‏ لأللبوم وأتطلع

بشوق إىل هذه الرحلة التسويقية وان احتفي بجذوري الالتينية مع مارك أنتوين

وعائلة Sony و .Magnus وقال أنتوين:‏ رشف كبري أن أرحب بانضامم جنيفر

لعائلة ،Magnus فهي لديها إنجازات يف مشوارها الفني،‏ وقدمت ثقافتنا للعامل

كله من اليوم األول.‏ يذكر أن النجمني انفصال بعد زواج دام سبع سنوات •

وعائلة Sony

بن ستيلر

هزم السرطان

كشف النجم األمرييك بن ستيلر،‏ عن نجاحه يف القضاء عىل مرض الرسطان الذي أصيب به عام 2014، حيث يعود الفضل إىل االختبار

الذي كشف له املرض.‏ ووصف النجم رصاعه مع رسطان الربوستاتا بأنه ‏"لحظة كالسيكية"،‏ ولوال االختبار النوعي ملا اكتشف املرض

يف مرحلة مبكرة.‏ وأضاف ستيلر انه يريد رسد قصته دعامً‏ لالختبار املثري للجدل،‏ حيث أجرى االختبار عندما كان عمره 46 عاماً‏ أي

قبل أربع سنوات من توصية املخترب األمرييك للرسطان،‏ وأكد أن العديد من االختبارات قد تكون مرضة أكرث مام هي مفيدة •

42

Gossip


منى عانت

من سليم

كشفت الفنانة املرصية منى

زيك خالل استضافتها يف برنامج

SNL" بالعريب"‏ عن معاناتها مع

الثاين ‏"سليم"‏ خالل شهوره ابنها

األوىل،‏ وقالت:‏ ال يوجد أي

اختالف بني تربية الطفل األول

والثاين،‏ لكن األول يأخذ الكثري

من االهتامم من قبل األهل

لكونه أول نتاج العالقة،‏ وعندما

يأيت الطفل الثاين يقل االهتامم

ومن املمكن أن يتخرج االبن

البكر طبيباً‏ واالبن الثاين عاطالً،‏

وذلك من باب املبالغة يف

الوصف.‏ وأكدت منى أنها

عانت كثرياً‏ من ارتباطها بسليم

يف شهوره األوىل،‏ حيث كانت

ال تستطيع الخروج من دونه،‏

وقالت:‏ ‏"ابني كان مرتبطاً‏

جداً‏ يب وال يريد تريك وال يقبل

بالذهاب إىل ابيه أو أخته".‏

يذكر أن منى حامل بطفلها

الثالث من زوجها الفنان أحمد

حلمي،‏ ولديها طفالن ‏"يل يل"‏

و"سليم"‏ •

مقتل مصممة

العطور مونيكا جيرد

شيالء سبت ‏"طاقة ثقل"‏

نرشت الفنانة البحرينية شيالء سبت فيديو عىل ‏"إنستغرام"‏ يظهرها ترتدي

أسود وتقوم بحركات متثيلية عىل وقع أغنية ‏"انباق رجيل"‏ وهي أغنية حجاباً‏

عراقية،‏ ما أثار الكثري من الجدل.‏ وكانت شيالء ترصخ يف الفيديو من دون

ذكر سبب نرشه،‏ لكنها علقت عليه:‏ ‏"يا جامعة إنباق رجيل شعاري لليوم

سامجة ومبسوطة وال طاقة ثقل وحقودة...‏ ليل يعلقون والحقد...‏ خذوها

بالعراقي جاتلهم جتل".‏ واعترب عدد من املتابعني العراقيني أنها إهانة

العراقي،‏ وعدد آخر اعترب أنها مزحة لطيفة أثارت إعجابهم • للشعب

أديل...‏ بوزن زائد في تورنتو

ظهرت النجمة العاملية أديل خالل زيارتها حديقة الحيوانات العامة يف شوارع

تورنتو بوزن زائد وبال مكياج وغري مبالية بردود فعل الناس.‏

وارتدت النجمة العاملية بنطال جينز أزرق ضيقاً‏ ويت شريت بأكامم طويلة مكشوف

الصدر وسرتة حول خرصها،‏ وانتعلت حذاءً‏ رياضياً‏ باللونني األزرق واألبيض،‏

لكنها مل تضع أي مستحرضات تجميل عىل وجهها،‏ وقد رفعت شعرها من

الخلف عىل شكل ذيل حصان وارتدت نظارات شمسية جذابة •

مايا دياب عمرها قصير

بعد أن شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب يف الحلقة األوىل من برنامج ‏"لهون وبس"‏ الذي يقدمه

اإلعالمي هشام حداد،‏ دخلت شابة سورية تدعى كاسندرا إىل الستديو وقرأت كف مايا التي صدمت

حني قالت لها إن موتها قريب وعمرها قصري!‏ ورغم الصدمة قابلت مايا ترصيحات العرافة بالضحك

قائلة:‏ ‏"أحسن...‏ أكيد أحسن...‏ أنا ما زعلت ألن قلتييل هيك".‏ وأضافت:‏ ‏"ملَ‏ يقولون ال سمح الله؟!‏

فالله هو الذي يقرر...‏ املوت حق،‏ كام هي الحياة حق،‏ ومن قال إن املوت رش أو مش رش"؟!‏ •

اعتقال وائل جسار في مطار القاهرة

الرشطة املرصية القبض عىل الفنان اللبناين وائل جسار خالل وجوده يف مطار القاهرة الدويل متجها إىل ألقت

وذلك لحمله مبلغاً‏ يزيد عن 10 أالف دوالر،‏ ما يخالف قانون النقد األجنبي املعمول به يف مرص.‏ وقال بريوت،‏

يف بيان نرشه عىل صفحته يف ‏"فيسبوك":‏ ال توجد أزمة وال احتجاز من األساس،‏ وما حدث مجرد سوء جسار

وعدم معرفة بالقانون املرصي،‏ وهو ما تفهمته وتفهمه رجال القانون،‏ وال يوجد أي مشكلة عىل تفاهم

حالياً،‏ حيث ينص القانون املرصي عىل إيقاف أي نقد أجنبي يتجاوز العرشة آالف دوالر.‏ اإلطالق

نقيب املوسيقني املرصيني الفنان هاين شاكر أجرى اتصاالت عدة،‏ أفضت إىل إنهاء األزمة وكان

وسداد نسبة من املبلغ املضبوط بحسب ما ينص القانون املرصي •

عرثت الرشطة الهندية عىل جثة مصممة العطور الشهرية مونيكا جريد يف منزلها بحي سانجولدا،‏

وكشف تقرير الطب الرشعي أن جريد البالغة من العمر 39 عاماً،‏ تعرضت لالغتصاب والقتل،‏ بعد أن

وجدت عارية الجسد ومقيدة اليدين والقدمني،‏ وقد رسقت كل ممتلكاتها.‏ وعىل الفور بدأت الرشطة

بالسؤال والبحث واستجواب الساكنني من حولها،‏ وقد تم ترشيح الجثة ملعرفة املزيد عن الجرمية •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

43


ابتكر تعابري شاعرية متزج بني التقليد واملعارصة

‏"نوبل اآلداب"‏ إلى

بوب ديالن ‏"أيقونة"‏

الموسيقى األمريكية

نال املغني األمرييك بوب ديالن الذي ألهمت

نصوصه الشاعرية الكثري من املوسيقيني منذ

أكرث من نصف قرن،‏ جائزة نوبل لألداب

ليصبح بذلك أول مؤلف موسيقي يستحق

هذه الجائزة العريقة.‏

وقالت األمينة العامة لألكادميية السويدية سارا

دانيوس إن بوب ديالن )75 عاماً(‏ كوفئ ‏"ألنه

ابتكر تعابري شاعرية جديدة يف التقليد الغنايئ

األمرييك العظيم"،‏ وأضافت أن ديالن ‏"يكتب

شعراً‏ لألذن يجب أن يتىل بصوت عال...‏ إذا ما

فكرنا باليونانيني القدامى مثل الشاعرة صافو،‏

وهومريوس،‏ فهؤالء كانوا ينظمون الشعر ليتىل

برفقة آالت موسيقية"،‏ مشرية إىل وجود متاسك

كبري بني أفراد األكادميية حول هذا الخيار.‏

وأكدت دانيوس أن أعامل ديالن تندرج يف

إطار تقليد طويل يعود إىل وليام باليك الشاعر

اإلنكليزي الشهري الذي تويف العام 1827، مذكرة

ببعض أعامله مثل ‏"فيغينز أوف جوانا"‏ و"تشاميز

أوف فريدوم".‏ وأضافت:‏ ‏"إنه موهوب جداً‏ يف

الكالم املقفى،‏ فهو مدوزن أديب يستند إىل التقليد

ليمزج بطريقة مبتكرة ألواناً‏ موسيقية ونصوصاً‏

من أنواع مختلفة".‏

موسيقي متمرد

ويعد املغني ديالن،‏ مبوسيقاه املثقفة ونظارتيه

السوداوين وصوته األجش،‏ أسطورة حية يف

املوسيقى الشعبية األمريكية يف القرن العرشين

فمن مؤدي أغاين ‏"الفولك"‏ يف حانات غرينتش

فيلدج يف نيويورك يف مطلع الستينيات إىل النجم

املطلق الذي قلده الرئيس األمرييك باراك أوباما

أحد املعجبني الكبار به يف العام 2012 وساماً،‏

لطاملا سلك روبرت آلن زميريمان وهذا اسمه

األصيل،‏ طريقه الخاص كعبقري موسيقي ومتمرد

ال ميكن توقع خطواته.‏

واليزال بوب ديالن املولود يف دولوث ‏)مينيسوتا(‏

من والدين مهاجرين من أصول يهودية روسية،‏

يجوب العامل متسلحا بالهرمونيكا والغيتار يف إطار

جولة سامها ‏"نيفري اندينغ تور"‏ ‏)جولة ال تنتهي(.‏

وكان ديالن شارك يف مهرجان ‏"ديزيرت تريب"‏

ملخرضمي ‏"الروك"‏ يف صحراء كاليفورنيا قبل أسابيع من

فوزه بالجائزة،‏ كام أصدر يف مايو املايض ألبومه السابع

والثالثني بعنوان ‏"فالني إنغيلز"‏ حيث يؤدي أغنيات

أمريكية كالسيكية اشتهرت بصوت فرانك سيناترا.‏

ويف صباه،‏ وعىل غرار غالبية املراهقني األمريكيني،‏

سحر ديالن بنجمي ‏"الروك"‏ إلفيس بريسيل

وجريي يل لويس قبل أن يشكل فرقته الخاصة...‏

وخالل دراسته يف جامعة مينيابوليس العام 1959،

تعرف عىل رواد ‏"البلوز"‏ و"الكانرتي"‏ و"الفولك"‏

روبرت جونسون وهانك وليامز ووودي غوثري

خصوصاً،‏ واختار يف تلك املرحلة اسمه الفني:‏ بوب

ديالن.‏

ويف العام 1961 أوقف دراسته الجامعية وانتقل

إىل نيويورك لينخرط يف األوساط املوسيقية الناشئة

يف غرينتش فيلدج.‏

وكان ألبومه األول العام 1962 بعنوان ‏"بوب

ديالن"‏ فاشالً‏ جداً،‏ إال أنه حقق نجاحاً‏ مع ألبومه

التايل ‏"فريويلني بو ديالن"‏ يف العام 1963 وأغنيتني

احتجاجيتني ‏"بلوينغ إن ذي ويند"‏ السلمية التي

استحالت يف الستينيات نشيدا ملعارضة حرب

فيتنام،‏ و"إيه هارد رينز آ غونا فال".‏

يف العام 1963 شارك ديالن يف املسرية إىل واشنطن

مع مارتن لوثر كينغ،‏ واعتنق يف نهاية السبعينيات

الدين املسيحي،‏ ما حري جزءاً‏ من محبيه.‏

ويخلف األمرييك وهو أول موسيقي ينال مكافأة

األكادميية منذ استحداث الجوائز يف العام 1901،

البيالروسية سفيتالنا اليسكييفيتش.‏

وكان اسم بوب ديالن،‏ الذي قدمته األكادميية

السويدية عىل أنه ‏"أيقونة"‏ متداوالً‏ مع اسم

املوسيقي الكندي ليونارد كوهني من وقت إىل آخر

ضمن جائزة نوبل لآلداب،‏ من دون أن يكون يوماً‏

من املرشحني الجديني •

44

سيرة


صوت جيل

الثقافة المضادة

كثريون أن بوب ديالن هو ‏"صوت جيل"،‏ لكن املغني والشاعر،‏ يعترب

يعد رمزاً‏ للثقافة املضادة يف الستينيات،‏ ال يشعر باالرتياح يف الذي

هذا الدور الكبري.‏

ديالن كمغني ‏"فولك"،‏ وأصبح أول أمرييك منذ عقدين يفوز اشتهر

بأعرق جائزة أدبية يف العامل وبات ديالن رمز جيل الستينيات

نشيده ‏"ذي تاميز ذاي آر تشيجينغ"،‏ وقد توقع يف أغنيته بفضل

التي ألفها العام 1963 عقداً‏ من االضطرابات السياسية بعد هذه

إىل واشنطن للمطالبة بالحرية والعمل والتي شحنت حركة املسرية

الحقوق املدنية.‏

صدرت األغنية يف ألبوم بالعنوان نفسه بعد عام عىل املسرية،‏ وقد

وهي من أكرث األاغاين سهولة بني أعامل بوب ديالن إذ تستمر

أقل من ثالث دقائق مع نغم يسهل حفظه.‏

رفض ديالن تويل دور الناطق باسم جيل كامل يطالب بالحقوق وطاملا

املدنية،‏ وكان يشدد دامئاً‏ عىل أن جل ما يريده هو املوسيقى،‏ وقد تجىل

هذا التوتر بشأن التطلعات املوضوعة يف شخصه خالل مؤمتر صحايف

شهري يف باريس العام 1966 بعدما أذهل األوساط املوسيقية بانتقاله من

الغيتار العادي إىل الكهربايئ.‏

ويف ذلك املؤمتر ظهر ديالن،‏ الذي كانت تكرث حوله الشائعات

الغريبة،‏ مع دمية بدا كأنه يستشريها قبل أن يرد باقتضاب عىل أسئلة

الصحافيني...‏ كان املشهد سوريالياً...!‏ وعندما سئل إن كان عمله يسعى

إىل مترير رسالة أعمق اكتفى بالقول:‏ ‏"كال".‏

ويف مقابلة نادرة مع محطة ‏"يس يب أس"‏ العام 2004 قال ديالن:‏ ‏"أحب

األغاين،‏ وهي ليست مواعظ"!‏ مضيفاً:‏ ‏"إذا تفحصتم أغاين لن تجدوا فيها

ما يجعلني ناطقاً‏ باسم أحد".‏

خالل جوالته األخرية حرص ديالن عىل أال يظهر أي ترصف ودود،‏ فهو

مل يتوجه إىل الجمهور بأي كلمة،‏ فيام امتنع عن أداء أعامله الناجحة

وخالفاً‏ للكثري من معارصيه مل يعلن بوب ديالن انتامءه إىل أي حزب

سيايس.‏

ويف حفلة ‏"اليف إيد"‏ املكرسة لجمع األموال إلثيوبيا العام 1985،

قال إن جزءاً‏ من املال يجب أن يعود إىل املزارعني األمريكيني الذين

يكافحون من أجل تأمني لقمة العيش.‏ وكان هذا الترصيح خارج إطار

املناسبة يومها،‏ إال أنه أدى إىل تنظيم جولة ‏"فارم إيد"‏ ملساعدة املزارعني

وعائالتهم.‏

ورمبا كان الفنان يف الفرتة األخرية يعترب نفسه ‏"صوت جيل"‏ بطريقة

ما،‏ فهو الذي مل يزعجه يوما أن يتقدم يف السن،‏ بادر العام املايض

إىل االتصال يف أول مقابلة له منذ سنوات مبجلة ‏"الجمعية األمريكية

للمتقاعدين واملسنني"‏ ليعرب عن نفسه...‏ أنه ‏"مع التقدم يف السن نرتك

بعض األشياء للشباب...‏ ال تحاولوا الترصف كام لو أنكم شباب ألن ذلك

قد يؤذيكم فعالً"‏ •

العدد 2118

• 2016

نوڤمبر 45


جولة ال تنتهي

جولة ال تنتهي

تضم املحطات الرئيسية يف حياة الفنان

ومؤلف األغاين األمرييك بوب ديالن الذي

فاز بجائزة نوبل لآلداب ما ييل:‏

لو كان نجم موسيقى ‏"الروك"‏ األمرييك بوب ديالن يشعر بالفخر بعد فوزه

بجائزة نوبل،‏ فإنه بالتأكيد مل يبد هذا الشعور خالل الحفل الذي أحياه يف مدينة

الس فيغاس بعد الفوز بساعات قليلة.‏

اعتىل ديالن املرسح إلحياء حفل غنايئ مقرر عىل مرسح تشيليس يف الس فيغاس،‏

لكنه مل يدل بأي ترصيحات بشأن فوزه التاريخي بجائزة نوبل أو أي موضوع

آخر،‏ وبدالً‏ من ذلك،‏ قام بتأدية مجموعة األغنيات التي قدمها خالل مهرجان

‏"ديزيرت تريب"‏ وتتناول أعامله الكالسيكية خالل الستينيات والسبعينيات.‏

وخالل التوقف بني األغنيات،‏ كان ديالن يتجاهل تصفيق وصيحات الجمهور

الذي هتف:‏ ‏"الفائز بجائزة نوبل"،‏ ورمبا

هي املرة األوىل عىل اإلطالق التي يردد

فيها جمهور موسيقى ‏"الروك"‏ هتافاً‏ من

هذا النوع.‏

اشتهر ديالن بلقب ‏"املغني الثائر"‏ يف

حيث غنى ‏"ماسرتز أوف الستينيات،‏

كام نجح يف تقديم موسيقى ‏"الروك"‏ وور"،‏

من خالل أغنية ‏"اليك إيه رولينغ الكالسيكية

• ستون"‏

24 مايو :1941

والدة روبرت آلن زميريمان ‏)بوب ديالن(‏

يف دولوث ‏)والية مينيسوتا(.‏

:1962

صدور أول ألبوم له بعنوان ‏"بوب ديالن"‏

وتسجيل األغنية السلمية ‏"بلوينغ إن ذي ويند".‏

28 أغسطس :1963

شارك يف املسرية الكربى إىل واشنطن للمطالبة

بالحقوق املدنية،‏ وغنى بعد خطاب مارتن لوثر كينغ.‏

:1965

أذهل معجبيه باعتامده الغيتار الكهربايئ،‏ منتقالً‏

من ‏"الفولك"‏ إىل ‏"الروك"‏ وقد قوبل بصيحات

استهجان يف ‏"مهرجان موسيقى الفولك"‏ يف

نيوبورت.‏

:1966

أصدر ألبوم ‏"بلوند أون بلوند"‏ الذي يعد أفضل

أعامله.‏

30 يوليو :1966

تعرض لحادث دراجة نارية أبعده ثالث سنوات

عن املرسح.‏

:1979

اعتنق الدين املسيحي.‏

:1988

بارش جولته ‏"نيفري اندينغ تور"‏ ‏)جولة ال تنتهي(،‏

وهو اسم اختاره النقاد لوصف هذه الجولة

املتواصلة حتى اليوم.‏

:2008

حاز ‏"جائزة بوليتزر للموسيقى".‏

مايو 2016:

أصدر ألبومه األخري ‏"فالني انجيلز"‏ الذي يستعيد

أغاين لفرانك سيناترا •

اكتفى بالغناء وتجاهل اجلائزة

46

سيرة


نوڤمبر • 2016 العدد 2118

47


عاش نجامً‏ بصوته وألحانه ومواقفه السياسية وسخريته الالذعة

ملحم بركات

ألغى كل مواعيده

ليلتقي...‏ املوت

مل يفاوض املوسيقار اللبناين ملحم بركات

‏"موعد"‏ موته،‏ وهو الذي غنى يوماً‏ ‏"بلغي

كيل مواعيدي"،‏ فهذا املوعد ال طَ‏ وْلَ‏ لبرش عىل

تأخريه أو تقدميه،‏ وما إن دق القدر باب

‏"أبو مجد"‏ حتى مىش معه رحلته األخرية،‏ بعد

أن ظل إىل آخر الصيف املايض فناناً‏ معانداً‏

عىل املرسح يخطف األضواء بصوته وألحانه

ومواقفه السياسية العابرة للتقاليد.‏

غيب املوت الفنان اللبناين ملحم بركات عن

74 عاماً‏ بعد أشهر قليلة من املرض قضاها يف

مستشفى ‏"أوتيل ديو"‏ ببريوت.‏ وودّع لبنان والعامل

العريب املوسيقار بركات الذي عاد إىل ضيعته

كفرشيام،‏ حيث نقل جثامن الراحل صباحاً‏ إىل

كنيسة مار نقوال للروم األرثوذكس يف األرشفية

للصالة عليه،‏ ونقل يف الواحدة بعد الظهر ليوارى

الرثى يف مدافن العائلة يف كفرشيام،‏ وتقبلت عائلة

املوسيقار التعازي لثالثة أيام يف صالون كنيسة

القديسني بطرس وبولس للروم األرثوذكس يف

كفرشيام.‏

عاىن الفنان الراحل من التهاب يف العمود الفقري ثم

الرئة،‏ ما أثر عىل القلب،‏ لكنه ظل حتى األيام األخرية

ينفي وعائلته كل األنباء التي ترددت عن تدهور

صحته،‏ ومل يعلن عن إصابته بالرسطان إال بعد وفاته...‏

وخالل فرتة عالجه باملستشفى راجت شائعة وفاته

عدة مرات واضطرت أرسته إىل نفيها يف كل مرة.‏

صديق ‏"القمرين"‏ اللذين وقفا عىل بابه يوماً،‏

وجار النجوم يف بلدته كفرشيام التابعة ملحافظة

جبل لبنان،‏ وصانع مجد األغنية اللبنانية،‏ اعتزل

الحياة بعد أن ‏"اعتزل الغرام"‏ فنيا يف التعاون

الشهري مع ابنة بلدته ماجدة الرومي.‏

‏"ومشيت بطريقي"‏

مل تقترص مسرية املوسيقار الراحل ملحم بركات عىل املوسيقى والغناء،‏ بل طالت

موهبته املرسح واخرتقت منازل اللبنانيني عرب التلفزيون،‏ وكانت سالحاً‏ من أسلحة

صمود اللبنانيني لنسيان سواد يوميات الحرب األهلية يف أواخر السبعينيات.‏

وانطلقت تجربته التمثيلية يف أول عمل مرسحي قام ببطولته بعنوان ‏"األمرية زمرد"،‏

إىل جانب عبدو ياغي،‏ سلوى القطريب،‏ كوثر القطريب،‏ جناح فاخوري،‏ وعيل

الخليل.‏ كام شارك ممثالً‏ يف مرسحية ‏"ست الكل"‏ للمخرج حسيب يوسف من كتابة

وسيم طبارة ومشاركة الشحرورة صباح،‏ وماجد أفيوين،‏ إلياس رزق،‏ وداد جبور،‏

وسيم طبارة.‏ وكانت له تجربة يف مرسحية ‏"الربيع السابع"‏ مع األخوين رحباين يف

العام 1984، إضافة إىل مرسحية ‏"ومشيت بطريقي"‏ التي أدى فيها أجمل االغنيات

مبشاركة الراقصة داين بسرتس.‏

بركات من الفنانني الذين أنتجوا فنهم يف عزّ‏ الحرب األهلية،‏ إذ شارك يف العام 1975

يف مرسحية ‏"حلوة كتري"،‏ كام خاض غامر السينام وشارك يف عدد من األفالم مع أبرز

الفنية من لبنان ومرص،‏ فمثل يف الوجوه

فيلم ‏"آخر الصيف"‏ 1980 تأليف مروان

وإخراج مروان الرحباين وغدي الرحباين

ومشاركة وحيد جالل،‏ وليد حنا،‏ الرحباين

حكمت وهبي،‏ سيلفيا شافيلك،‏ سامي

كالرك.‏

وأدى دور البطولة يف فيلم ‏"حبّي ال

ميوت"‏ يف العام 1984، إخراج يوسف

رشف الدين،‏ ومشاركة هال عون،‏

داليدا رحمة،‏ عبدالله حميص،‏ جان

خضري،‏ عصام الشناوي.‏ وشارك يف

فيلم ‏"املرمورة"‏ يف العام 1985 إخراج

وئام الصعيدي وتأليف وبطولة كريم

أبوشقرا وشاركه،‏ خالد السيد،‏ صونيا

إيليا،‏ هال عون،‏ فؤاد العبدالله •

48

سيرة


عايش فينا بإبداعاتك

رغم أنّ‏ الجميع يعلم بتدهور صحة املوسيقار ملحم بركات،‏ إال

أنّ‏ خرب رحيله حلّ‏ كالصاعقة.‏ وعىل وسائل التواصل االجتامعي،‏

وتحديداً‏ ‏"تويرت"،‏ عربّ‏ فنانون ومحبّون لربكات عن حزن عميق

لرحيل املوسيقار الكبري...‏ وما هي إال دقائق حتى تصدّ‏ ر اسم ملحم

بركات قامئة الهاشتاغات األكرث تداوالً.‏ اشرتك يف رثاء بركات أطياف

املجتمع من سياسيني وبرملانيني وفنانني من جميع املجاالت وكانت

أبرز تغريدة هي:‏ ‏"اسرتح بسالم يا أبا مجد...‏ الجميع يحبّك".‏

- راغب عالمة:‏ رحم الله املوسيقار...‏ عندما زرته منذ كم يوم

شعرت بأنه والعلم عند الله أيامه معدودة...‏ تذكرت والدي رحمه

الله يف أيامه األخرية...‏ طلبت منكم الدعاء له...‏ انّا لله وإنّا اليه

راجعون...‏ البقاء لله.‏ رحل ملحم وترك أغاين لألجيال وذكرى

لشخصيته التي تركت أثراً‏ لن ننساه إىل جنة الخلد أبو مجد.‏

- إليسا:‏ أبو مجد كان أسطورة حقيقية خرسها وطننا اليوم.‏

- نزار فرنسيس:‏ ومني قال املبدع بيموت...‏ عايش فينا ما بتموت.‏

- يارا:‏ الله يرحمك يا موسيقارنا...‏ فلّيت بكّري يا كبري...‏

- سريين عبدالنور:‏ ملحم بركات...‏ موسيقار لبنان وداعاً...‏ الله

معك...‏ الله يرحمه ويصرب أهله.‏

- عايص الحالين:‏ وداعاً‏ أبو مجد،‏ رحلت لكن رح بتضل معنا

بروحك الحلوة وقلبك الكبري وابداعك،‏ رحلت وتركت بالقلب غصة

وحزن يا كبري من لبنان رح نشتقلك يا صديقي.‏

- محمد اسكندر:‏ موتَك بيحيك مش سكوت،‏ ومش دمار يا ثورة

الفن بجوابَك والقرار قبل املدارس علمونا أهلنا الزغار الزم يسكتوا

ان حكيوا الكبار •

كان يشكل بركات أحىل ظهور عىل املرسح اللبناين،‏

ألنه يستطيع برسعة فائقة أن يحول السهرة إىل

أمسية ساخرة عىل الوضع املحيل.‏ وبعد أكرث من

خمسني عاماً‏ عىل مسريته الفنية مىش بطريقه

وغاب ملحم بركات الذي نعته الصحافة اللبنانية

بعبارات من كلامته وألحانه.‏

كام نعاه رفيق دربه الشاعر نزار فرنسيس يف

تغريدة عىل ‏"تويرت"‏ قائالً:‏ ‏"رفيق عمري راح...‏ نفيس

حزينة حتى املوت"،‏ وقال فرنسيس لرويرتز وهو

يجهش بالبكاء:‏ ‏"اليوم خرست أغىل رجل يف حيايت".‏

وقبيل دخوله املستشفى كان بركات يف حالة

نشاط فني كبري،‏ حيث أحيا حفالت خالل الصيف

تنقل فيها بني قطر واألردن وتونس،‏ كام اشرتك يف

مهرجانات الصيف اللبنانية.‏

لحن بركات وغنى آالف األغنيات،‏ واشتهر بحرصه عىل

الرتاث الغنايئ اللبناين مع إضفاء ملسة تطوير،‏ ما جعل

ألغنياته طابعاً‏ مميزا يجذب فئات عمرية مختلفة.‏

وبركات من مواليد كفرشيام،‏ عمل يف بدايته

بالنجارة وتعلم أصول العزف عىل العود وتأثر

باملوسيقار املرصي محمد عبدالوهاب،‏ وكان يلحن

بعضاً‏ من كلامت الجريدة اليومية ويغنيها وهو

فتى يف قريته.‏

وحققت أغاين وألحان بركات نجاحات يف لبنان

والعامل العريب كان أبرزها ‏"حاممة بيضا"‏ و"وال مرة"‏

و"عىل بايب واقف قمرين"،‏ كام حققت آخر أعامله

نجاحات كبرية،‏ من بينها أغنية قدمها ملاجدة

الرومي بعنوان ‏"اعتزلت الغرام"‏ وأخرى لكارول

صقر بعنوان ‏"ياحبيبي تصبّح فيي".‏ شارك ملحم

يف الكثري من مرسحيات األخوين رحباين والفنانة

فريوز التي وقف أمامها يف مرسحية ‏"الشخص"‏ عام

1968 لكنه ظل عاتباً‏ عىل الرحابنة.‏

كانت أوىل تجاربه أغنية ‏"الله كريم برنجع ع

ضيعتنا"‏ التي لحنها له جاره املوسيقي ابن

كفرشيام فيلمون وهبي،‏ أما أول ألحانه فكان

‏"بلغي كل مواعيدي"‏ مع الفنانة جورجيت صايغ.‏

ازدادت شهرته كملحن يف السبعينيات حيث قدم

ألحانا للمطربة صباح ضمن مرسحية ‏"حلوة كتري"،‏

من بينها أغنيات ‏"ليش لهلق سهرانني"‏ و"املجوز

الله يزيدو"‏ و"صادفني كحيل العني".‏

ونعت نقيبة الفنانني املحرتفني يف لبنان شادية

زيتون دوغان الفنان الراحل ملحم بركات يف بيان

جاء فيه:‏ ‏"كبري هو كان يف عطائه الفني...‏ ملحم

بركات سافر اليوم إىل دنيا البقاء تاركا لنا ثروة

من روائع األلحان،‏ ليبقى أبداً‏ حياً‏ يف تاريخ أرستنا

الفنية والوطن لبنان".‏

وقال الفنان اللبناين وليد توفيق إنه تعامل مع

الفنان الراحل بخمس أغنيات هي:‏ ‏"أبويك مني

يا صبية"‏ و"مغرم بعيونك"‏ و"يا نسيمة نسمي"‏

و"بعدك ع البال"‏ و"يا أوراق الزيزفونة"،‏ وخالل

وجود بركات يف املستشفى أطلق توفيق أغنية

‏"غريب يا زمن"‏ التي لحنها الراحل قبل أربعني

سنة عرب موقع ‏"أنغامي"‏ العاملي بطريقة مفاجئة

لجميع محبيه،‏ وقال توفيق:‏ ‏"رحمه الله...‏ خسارة

ال تعوض...‏ خسارة كفنان كصوت وكملحن...‏ كان

حظي حلو اين تعاملت معه...‏ ملحم صديق عمري".‏

وقالت رندة بري رئيسة مهرجانات صور وزوجة

رئيس الربملان اللبناين نبيه بري:‏ ‏"نعتربه موسيقاراً‏

وفناناً‏ من عاملقة لبنان...‏ كنا دامئاً‏ نحرص عىل أن

نستفيد من هذا النوع من الفن أن يبقى بني الناس

ويتسلم من أجيال إىل أجيال".‏ وأضافت:‏ ‏"ملحم

بركات منفرد يف فنه...‏ منفرد بحضوره يف الساحة

الفنية وأعتقد أنه أكرث من أعطى للبنان وأغناه يف

الفن الهادر...‏ هو ظل متمسكا بأصوله وجذوره".‏

وقال رئيس حزب ‏"القوات اللبنانية"‏ سمري جعجع

يف تغريدة عىل ‏"تويرت"‏ نقلتها الوكالة الوطنية

لإلعالم:‏ ‏"وداعا موسيقار لبنان ملحم بركات".‏

تزوج ملحم بركات من رندة عازار وهي أم أوالده

الثالثة:‏ مجد ووعد وغنوة،‏ ثم تزوج من مي

حريري وطلقها وله منها ملحم جونيور •

العدد 2118


نوڤمبر 2016

49

العدد


ظاهرة تفشت وتحتاج إىل تكاتف الجميع للحد منها

‏"التحرش"‏ ينتهك جسد المرأة ويغتال خصوصيتها

انترش التحرش الجنيس بني مختلف املجتمعات،‏ سواء باللفظ أو الفعل أو بالنظر بطريقة

مبارشة أو غري مبارشة،‏ حيث ينتهك املتحرش خصوصية اآلخرين فيؤذي مشاعرهم ويصيبهم

بالحرج وعدم االرتياح...‏ ولو نظرنا إىل ظاهرة التحرش الجنيس،‏ لوجدنا أنها من املشكالت التي

متثل انتهاكاً‏ كبرياً‏ لجسد املرأة وحريتها،‏ ما يجعلها قضية تستحق البحث والتناول،‏ ومن هنا يثار

الكثري من التساؤالت حول ما إذا كان التحرش ناجامً‏ عن محاولة إشباع رغبة،‏ أو امتهاناً‏ وتعدياً‏

واستباحة لآلخر،‏ أو هو حالة للتعبري عن الرفض للنوع،‏ أو عدم وجود قوانني تردع املتحرش؟

علم النفس

يرى علم النفس االجتامعي أن أسباب التحرش

تعود يف بداية األمر إىل ابتعاد الشباب عن القيم

الدينية وغياب املنظومة األرسية يف التوجيه

والرتبية،‏ وتحولها نحو البحث عن املال،‏ رمبا

بسبب الظروف االقتصادية،‏ وأيضاً‏ ضعف املستوى

التعليمي سواء باملدارس أو الجامعات من حيث

زرع أسس الرتبية الصحيحة،‏ إضافة إىل الفراغ

الذي يعيشه الشباب وانتشار البطالة واختفاء

األنشطة الرياضية التعليمية،‏ وتنامي املناطق

العشوائية غري املخدومة التي تعترب بيئة خصبة

للفشل الثقايف واملجتمعي،‏ فضالً‏ عن ارتفاع

تكاليف الزواج ما زاد األعباء عىل الشباب وجعله

يعزف عن الزواج وزاد من ظاهرة العنوسة.‏

وال شك أن تعاطي املخدرات يؤدي إىل اختفاء

قيم الرجولة والشهامة والنخوة فتصبح املرأة

فريسة وحالة مطلوبة لإلشباع الجنيس،‏ مع

ضعف القوانني الرادعة وانتشار الفحش بالقنوات

التلفزيونية ومقاطع األفالم اإلباحية يف هواتف

الشباب.‏

وال يغفل علم النفس االجتامعي عن الربط

بني التحرش والحالة النفسية،‏ فمن املمكن أن

يكون املتحرش مريضاً‏ نفسياً،‏ وهذا واقع ال ميكن

نكرانه،‏ فقد أثبت الطب الحديث أن الفصام

وإدمان املخدرات والتخلف العقيل وصعوبات

التعلم واضطرابات الشخصية والتغريات املرضية

يف القرشة املخية،‏ قد تكون دافعاً‏ وراء التحرش،‏

لكن هذا ال يعد مربراً‏ النتهاك حرية اآلخرين

وخصوصياتهم.‏

عقوبة سلبية

قد تكون العقوبات يف بعض األحيان سبباً‏ يف زيادة

نسبة التحرش،‏ وذلك من خالل وضع املتحرشني

يف سجون مع مجرمني جنائيني وقتلة ومغتصبني،‏

50

Young Talk


الذي يزيد خربتهم يف التحرش،‏ ليخرجوا بعد األمر

فرتة العقوبة القصرية بكثري من املعلومات انقضاء

التي من شأنها تطوير فكرة التحرش،‏ واألفكار

من الرضوري أن يقيض املتحرش عقوبته يف لذلك

أماكن مخصصة تقوم السلوك وتحسنه.‏

أدوية نفسية

األدوية النفسية دوراً‏ كبرياً‏ يف تغيري سلوك وتلعب

إىل العشوائية،‏ بسبب األعراض الجانبية التي الفرد

هذه األدوية وتتمثل يف زيادة التهور أو تفرزها

العقل الباطن وما شابه،‏ ومن هنا يجب طغيان

مراكز رصف هذه األدوية بعدم إعطائها توعية

للمريض إال مبوجب وصفة طبية.‏

التقت مجموعة من الشباب وسألتهم ‏"الهدف"‏

عن ظاهرة التحرش والحلول املقرتحة من وجهة

نظرهم.‏

تقول سناء عبدالله مهندسة كمبيوتر )28 عاماً(:‏

التحرش الجنيس ينتهك مشاعر املرأة ويغتال

خصوصيتها،‏ ويجعلها ضحية من ضحايا املتحرشني،‏

ومن املمكن أن يعود السبب إىل ضعف النشأة

االجتامعية للفرد منذ طفولته وقصور شخصيته

والرغبة يف التفاخر والتباهي أمام أصدقائه،‏ وهو

ما يؤدي إىل تحطيم أحالم الفتيات،‏ فمنهن من

تقبل تغيري عملها رغامً‏ عنها.‏

ونستطيع حل املشكلة عن طريق إقامة حملة

عرب اإلذاعات والقنوات لزيادة الوعي لدى إعالمية

الشباب ومخاطبتهم

بشكل مبارش

إلثنائهم عن فكرة

التحرش،‏ وتشجيع

املشاهد عىل

التدخل لوقف التحرش بشتى الوسائل املتاحة

أمامه،‏ كذلك إعطاء الفتاة بعض النصائح يف

كيفية التعامل مع املتحرش وإرشاد األهل لكيفية

التعامل مع الفتاة وأنها ضعيفة وتحتاج من

يحميها.‏

وتقول هبة محمد املوظفة يف منظمة دولية:‏

التحرش الجنيس يكون باللفظ أو اللمس،‏ والسبب

يكمن يف غياب الوازع الديني وضعف الثقافة،‏

وميكن حل املشكلة عن طريق تقوية العالقات بني

أفراد األرسة وتوعيتهم باألفكار الصحيحة من خالل

الوسائل املتاحة،‏ وتثقيف املجتمع بأن املتحرش

منبوذ غري مرغوب فيه ويعود عىل عائلته شخص

والعار،‏ وتوضيح أن الفتيات ضعيفات بالخزي

بهؤالء الشباب باعتبارهم إخوة لهن،‏ يحتمني

كان املتحرش مريضاً‏ نفسياً‏ يجب إحالته وإذا

املصحة العالجية ومنع تواجده بني أفراد إىل

حتى يتم عالجه.‏ املجتمع

مرشد الحاصلة عىل شهادة شيامء

البنوك وتعمل يف وزارة التجارة دبلوم

إن مشكلة التحرش الجنيس تقول:‏

يف غياب الوعي لدى الشباب تكمن

لباس الفتيات،‏ فإذا اجتمع وسوء

حرض التحرش،‏ وال بد من االثنان

ذلك عن طريق تثقيف الشباب وقف

ومعنوياً.‏ والفتيات أيضاً‏ عليهن فكرياً‏

االحتشام،‏ فالشباب يف مرحلة مراهقة تكرث لديهم

الترصفات العشوائية والتهور،‏ وحتى تحفظ الفتاة

نفسها من التحرش يجب عليها الحشمة واختيار

األوقات املناسبة للخروج.‏

أما جاسم محمد فاضل ‏)موظف(‏ فريى أن التحرش

أمر معيب يحرمه الدين وال يجوز فعله وهي

ظاهرة تضعف األمان يف األسواق ما ينعكس

بالسلب عىل أرزاق الناس،‏ لذلك يجب توعية

الشباب بسوء هذا الفعل وتعزيز الفكر اإليجايب

لديهم.‏

واعتربت أنوار الحامدي،‏ التي تعمل يف الخدمة

االجتامعية التابعة لوزارة األوقاف،‏ أن التحرش

الجنيس جرمية ليس لها مربر أو عذر،‏ حتى لو

كانت مالبس الفتاة غري الئقة،‏ وقد تكون أسبابه

مشكلة منذ الطفولة فالتحرش بالطفل يرتك أثراً‏

بالغاً‏ عىل سلوكه مستقبالً،‏ ويعزز شعور االنتقام

لديه،‏ وانتشار التحرش الجنيس باملجمعات ووسائل

التواصل االجتامعي،‏ مع عدم وجود رادع،‏ يسهل

لضعاف النفوس القيام مبثل هذه الترصفات.‏

وميكن حل املشكلة من خالل القيام بحمالت

توعية توضح مخاطر التحرش الجنيس وعقوبته،‏

أن ليس للمتحرش عذر وسوف يعاقب من خالل

تحديد العقوبات وتطبيقها ونرشها بوسائل

التواصل االجتامعي،‏ كذلك تلعب األرسة دوراً‏ مهام

يف نصح األبناء وتربيتهم الرتبية السليمة •

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

51


أنغام تعرضت للخيانة وعانت من االكتئاب

استضاف اإلعالمي عمرو أديب يف برنامج ‏"كل

يوم"‏ الفنانة أنغام حيث تحدثت عن بعض

األمور يف حياتها الخاصة،‏ وأكدت أن سبب عدم

ارتباطها مجدداً‏ هو عدم تلقيها عروض للزواج،‏

الفتة إىل أنها تتعرض للغزل،‏ وترى نظرات حلوة

يف أعني الرجال املحرتمني.‏ وكشفت أنها تعرضت

للخيانة وتم اللعب بها،‏ مشريةً‏ إىل أن هناك رجاالً‏

يستمتعون بذلك،‏ وهي ال تجد نفسها أكرب من

الوقوع يف هذا املوقف ألن هذه الوقائع موجودة،‏

وحدثت عرب التاريخ مع نساء أكرب منها.‏

واعرتفت أنغام بأنها كانت تتناول أدوية ضد

االكتئاب لفرتة طويلة،‏ لكنها أقلعت عنها،‏ مؤكدة

أنها شخصية جادة تحملت املسؤولية يف سنٍ‏

صغرية.‏ وتطرقت إىل ألبومها األخري،‏ حيث اعتربت

أغنية ‏"أكتبلك تعهد"‏ من أكرث األغاين التي ترهقها

نفسياً،‏ خاصةً‏ مقطع ‏"أنا عاوزة نفيس حتى لو كل

اليل باقي منها صوت"،‏ مشرية إىل أن الجمهور

يطالبها بتكرار هذه األغنية دوماً.‏

من جانب آخر دعت أنغام إىل وقف الحروب،‏

وتساءلت عرب ‏"تويرت"‏ عن الجدوى من الحروب حول

العامل،‏ وما جنته البرشية منها سوى الدمار والقتل،‏

كام وصفت الذين يقومون بإشعالها باملجانني وقالت

أنغام:‏ ‏"ليه الحروب؟ حد عنده إجابة؟ إيه اليل

جنيناه من الحروب؟ حد عنده إجابة؟ كفاية يا

مجانني،‏ كفاية سيبونا نعيش كفاية"‏ •

كيم كارداشيان تقاضي من اتهمها ب ‏“فبركة”‏ سرقة مجوهراتها

نجمة املجتمع األمريكية كيم كارداشيان مقاضاة قررت

من اتهمها ب ‏"فربكة"‏ رسقة مجوهراتها يف باريس،‏ كل

بعد أن عرثت الرشطة الفرنسية عىل قطعة من

مجوهراتها سقطت من اللصوص وعليها آثار،‏ كام

التقطت كامريات محل مقابل لسكن كيم صور

وكانت مواقع أمريكية اتهمت كيم ب اللصوص.‏

الحادثة،‏ مشرية إىل أن الشكوك تحوم حول رسقة ‏"فربكة"‏

نجمة تلفزيون الواقع يف مقر إقامتها يف العاصمة الفرنسية

باريس وفقدانها مجوهرات تبلغ قيمتها مثانية ماليني دوالر بعد ادعائها بأن

خمسة أشخاص ملثمني قاموا باالعتداء عليها وهم بزي رشطة.‏

صحيفة ‏"دييل ميل"‏ الربيطانية،‏ التقت الحارس السابق للنجم العاملي مايكل

جاكسون والخبري يف الشؤون االمنية الخاصة باملشاهري مات ديفيس،‏ فأكد أن من

الصعب عىل املشاهري،‏ وخاصة نجمة بقيمة وشهرة كيم،‏ أن تتواجد مبفردها يف

شقتها بباريس دون حراسة،‏ الفتاً‏ إىل أن األمر مريب للغاية وأنه عندما كان يعمل

لدى جاكسون مل يكن ليرتكه لحظة دون حراسة بناءً‏ عىل طلبه.‏

وأوضح ديفيس أن العقار الذي استأجرت به كيم شقة بثامنية آالف دوالر شهرياً،‏

من الطبيعي أن توجد كامريات مراقبة داخل الشقة وخارجها،‏ وهناك نوعية من

الكامريات يتم تركيبها يف غرف النوم مع جهاز استشعار،‏ وشدد الحارس السابق

ملايكل جاكسون عىل أن من اإلجراءات الطبيعية هي وجود شخص طوال اليوم

يرصد ويشاهد كامريات املراقبة.‏

وقال:‏ من املستحيل بقاء نجمة تلفزيون الواقع مبفردها دون حرسها الخاص ولديها

مجوهرات مثينة،‏ وعن كيفية دخول اللصوص للبناية الفخمة التي تسكنها كيم،‏

قال ديفيس إن أفراد األمن يف العادة يقومون بتمشيط كامل للمبنى،‏ خاصة أن

باب العامرة من الحديد املحصن وشكك يف وجود حارسها الشخيص مع شقيقتها

كورتني يف أحد املالهي الليلية يف باريس وقت وقوع الرسقة،‏ مؤكداً‏ أن كيم تتعامل

مع حارسها الخاص عىل أنه صديق مقرب لها وليس مجرد موظف يعمل لديها •

جمرة بقلب

نادين الراسي

تتمتع الفنانة اللبنانية نادين

الرايس بشخصية تجمع املرح

والعفوية والتواضع،‏ وال تنىس

أن تشارك محبيها لحظات

حزنها.‏ ويبدو أن مشاعر

األنثى واألم طغت عىل

شخصية املمثلة لدى نادين

التي يرى البعض أنها تغايل يف

التعبري عن مشاعرها الخاصة

عرب مواقع التواصل االجتامعي،‏ فهي تكتب تغريدات مؤثرة تعبرياً‏ عن

شوقها وحبها ألوالدها،‏ ثم تنتقل لخواطر تبوح مبا يسكنها من أمل ويخالجها

من مشاعر بلحظات جياشة يختلط عىل القارئ تفسري أبعادها،‏ خاصةً‏ حني

تتحدث عن ‏"جمرة تسكن قلبها".‏ نرشت نادين خاطرة كتبتها لتشارك بها

متابعيها:‏ ‏"فجأة هالضجّ‏ ي بتسكُ‏ ت وبتبقى عاألرض اللعبي...‏ جمرة بقلبي

بتحرُق ومن دموعي بتطلع لهبي...‏ عخدّي خطّ‏ بتحرُق ترسُ‏ م طريقي

الصّ‏ عبي...‏ عشفايف الكِلمة بتِسكُ‏ ت تفتِّش عحروف بتوصُ‏ ف قسوِة ومرارِة

التّ‏ يكّ‏ ... اليل قباال القلب بيِنزُف دمّو وعضلوعي بيتيك...‏ عضاما من اآله

بتِ‏ جُ‏ ف تِحبُس روحي ولوهيل...‏ صوت الكرمالُن بِكتُب يُرصُ‏ خ جايي لعندي".‏

فهل ندمت نادين عىل طالقها من جيسكار أيب نادر الذي كانت تعربِّ‏ دوماً‏ عن

حبها له،‏ أم أنها تعاين تداعيات االنفصال؟ أم تواجه ظرفاً‏ عصيباً‏ ألسبابٍ‏ أخرى،‏

علامً‏ بأن من املستبعد أن يكون ما تكتبه محاولةً‏ الستعراض مواهبها األدبية أو

الرومانسية،‏ ألن التعبري عن األمل واضح بني سطورها وبالصور التي تنتقيها •

52

What's Up


بيرس بروسنان مثار سخرية لترويجه ال ‏“بان”‏

أثار املمثل اإليرلندي بريس بروسنان نجم سلسلة أفالم ‏"جيمس بوند"‏ سابقاً،‏ موجة انتقادات عرب وسائل

التواصل االجتامعي يف الهند إثر مشاركته يف حملة إعالنية لنبتة للمضغ تلقى رواجاً‏ كبرياً‏ يف البالد.‏ فقد

فوجئ الهنود لدى رؤية صورة بروسنان تتصدر الصحف املحلية ومشاهدة إعالن مصور يظهر فيه املمثل

الشهري مروجاً‏ الحدى ماركات ال ‏"بان"‏ وهو مزيج للمضغ مؤلف من نبتة التنبول وأنواع من التوابل.‏

ويحايك بروسنان يف اإلعالم أسلوب أفالم ‏"جيمس بوند"‏ التجسسية،‏ ويتغلب عىل مجموعة مخربني بعد

اللكامت لهم،‏ مستفيداً‏ من قوة خارقة مصدرها علبة من املنتج ويقول يف ختام اإلعالن ‏"الرقي موضة تسديد

تبطل يوماً".‏ وأثار هذا املقطع الرتويجي موجة سخرية وانتقادات عرب مواقع التواصل االجتامعي يف الهند ال

أحد مستخدمي ‏"تويرت"‏ ساخراً‏ ‏"يبدو أن بريس بروسنان بحاجة ماسة للامل"،‏ ويحظي مزيج ال ‏"بان"‏ وكتب

بشعبية كبرية يف الهند،‏ خصوصاً‏ يف املناطق الريفية بفضل مذاقه املنعش ومنافعه عىل عملية الهضم •

توم هانكس:‏ الجهل أكبر خطر على البشرية

اعترب املمثل األمرييك توم هانكس أن ‏"الجهل أكرب خطر عىل البرشية"‏ يف

تلميح رمبا إىل املرشح الجمهوري إىل البيت األبيض دونالد ترامب،‏ خصوصاً‏ أن

هانكس واحد من املساهمني الكبار يف الحزب الدميوقراطي.‏

وقال النجم األمرييك خالل مؤمتر صحايف يف قرص باالتسو فيكيو،‏ الذي صورت

فيه مشاهد من فيلمه األخري ‏"إنفرنو":‏ ‏"نحن عند منعطف يف تاريخنا )...(

العامل يتغري وخري دليل عىل ذلك ما يحصل يف الرشق األوسط منذ خمس

سنوات".‏ ومىض املمثل الحائز جائزيت أوسكار يقول ‏"قد ترد بعض الدول

بطريقة مبسطة عىل مشاكل معقدة جداً"،‏ وقد جلس إىل جانبه املخرج رون

هاورد واملمثلون عمر ساي وفيليسيتي جونز وعرفان خان،‏ فضالً‏ عن الكاتب

دان براون مؤلف الكتاب الذي اقتبس منه فيلم ‏"إنفرنو".‏

وأضاف هانكس ‏"يبدو أن الفوىض تعم العامل،‏ لكن لو ألقيتكم نظرة عىل

التاريخ أو قرأتم كتب دان

براون ستجدون أن العامل

لطاملا وقف عند منعطف

حيث كان ينبغي علينا أن كهذا،‏

نتعايش مع اآلخرين".‏

أن ‏"دان براون يروي جحيامً‏ ‏ًام

وأوضح

افتعل عىل األرض"...‏ دانتي يصف مكانا محدداً‏ جداً‏ أما العامل اإلرهايب يف

الفيلم،‏ فيقول لنا إننا نحن من يفتعل جحيامً‏ خاصاً‏ بنا من مشاكل بيئية

وأشخاص يعاملون كعبيد..‏ لقد افتعلنا جحيامً‏ لجزء آخر من البرشية".‏

ويؤدي هانكس للمرة الثالثة دور األستاذ يف علم الرموز روبرت النغدون بعد

كود"‏ و"انجيلز أند دمينز"‏ • ‏"دافينيش

أهدت هشام حداد Baby doll

‏“لهون وبس”...‏ مايا دياب على ‏“سيكل”‏

حلت الفنانة مايا دياب ضيفة عىل أوىل حلقات املوسم الثاين من برنامج ‏"لهون وبس"‏ عىل ،LBC تقديم

هشام حداد،‏ وفاجأت مايا املشاهدين حني أحرجت هشام عىل الهواء باعرتاضها عىل طريقة تقدميه لها

وطلبت إعادة دخولها الستديو وتغيري طريقة التقديم لتعود وتطلب مرتني إعادة تقدميها وتدخل يف املرة

ليتبني أن األمر مزحة إلضفاء املرح وتشويق املشاهدين والجمهور.‏ نينّ‏

عىل دراجة نارية ‏)سيكل(،‏ األخرية

وتحدنّ‏ ثت مايا عن الجدل الذي أثاره غناؤها يف ملهى ليىل ملثليي الجنس،‏ حيث شنت هجوماً‏ عنيفاً‏ عىل ‏"الناس املريضة"،‏ وقالت إن ‏"الحديث عن هذا املوضوع بالطريقة التي كتبتها بعض األقالم معيب جداً،‏ وما قمت به عادي،‏ كلنا مثل بعضنا،‏ وال أحد يحق له تقييم

الناس"،‏ مؤكدة أن املوسيقى لجميع الناس،‏ وعىل الجميع التعايش بنفس املحبة التي منحها الله للكل دون استثناء".‏ وأضافت:‏ ‏"يرشفني الغناء ملثليي الجنس

ولكل الناس".‏ وعن فيديو كليب ‏"سبع تراوح"‏ والجرأة التي أطلت بها،‏ أشارت مايا إىل أن فكرة العمل تتمحور حول ‏"سيمونا سكر"‏ التي لها العديد من

العالقات العاطفية،‏ لكنها مل تستمر يف كل مرة لسبب معني،‏ وقام املخرج جو بوعيد بتصويرها بطريقة مميزة ووسط أجواء تناسب األغنية.‏ ورفضت مايا

وصفها بالفنانة الجريئة،‏ وقالت:‏ ‏"ما أقوم به ليس جرأة،‏ أحتاج للكثري ألصل إىل الجرأة،‏ وأعاميل تظهر أنني ناجحة،‏ وتلقى قبوالً‏ عند الناس".‏

ومتيزت ردود مايا بكثري من الذكاء واملواقف الواضحة والرصيحة،‏ خصوصاً‏ عندما أهدت هشام حداد ‏"بيبي دول"‏ يف رد مبارش عىل انتقاده لها يف املوسم املايض،‏

ووصفه إحدى إطالالتها يف ‏"ستار أكادميي"،‏ بأنها تغني وهي مرتدية Badydoll مام يدل عل قوة شخصيتها وأسلوبها الخاص يف تصويب األمور بخفة دم •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

53


نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

نّ‏

سعيدة بتقديم ‏“بيغ أبل ميوزيك أواردز”‏

دانييال رحمة:‏ فشلت في الحب وأركز على التمثيل

عرف الجمهور اللبناين دانييال رحمة عندما شاركت

يف برنامج ‏"رقص النجوم"،‏ ثم تولت تقديم

"x فاكتور"‏ عىل شاشة ،mbc وبعد نجاحها رشحت

لتقديم حفل توزيع جوائز ‏"بيغ آبل ميوزيك

أواردز"‏ يف ديب.‏

هذه الخطوة تقول رحمة:‏ ‏"مل نّد أصدق يف

عن

عندما عُ‏ رض نّيل عيل تقديم هذا الحفل الكبري

البداية

محمد كريم،‏ محمنّ‏

مبشاركة الفنان املرصينّ‏ والعاملينّ‏ ،

وتحمست لهذا املرشوع".‏

وعن إطالالتها عىل mbc يف برنامج "x فاكتور"،‏

قالت:‏ ‏"فتح يل هذا الباب الكبري،‏ وأنا أشكر mbc

وأعتربهم عائلتي،‏ وأمتنى عودة الربنامج ولكن

قبل مثانية أشهر أو سنة،‏ ويف الفرتة الحالينّة الحالية ليس

إىل التمثيل يف مسلسل تنتجه الرشكة نفسها أتنّجه أتجه

أنتجت فيلم نّي ‏"النبي"‏ لسلمى حايك وسعيدة

التي

هذه الخطوة يف التمثيل مع هؤالء جداً‏ أليننّ‏ أتنّخذ أتخذ

الناس املحرتفني يف عملهم،‏ ومن املفرتض أن يكون

العمل لبنانياً‏ بحتاً،‏ ومبشاركة بطالت لبنانيات،‏ وال

ميكنني اإلفصاح أكرث عن التفاصيل".‏

متتلك موهبة التمثيل؟ أجابت:‏ نّب ‏"أحب

وهل

منذ صغري،‏ ولكننّي ولكني كنت أنتظر الفرصة التمثيل

املناسبة،‏ وأمتنى أن ينال املسلسل إعجاب

ويف حال حالفها الحظنّ‏ نّظ ونجحت

الجمهور".‏

يف التمثيل،‏ وانتقلت إىل مرص لتخوض تجربة

التمثيل،‏ فمن األبطال الذين تحلم بالوقوف

أمامهم؟ أجابت:‏ ‏"ما زلت صغرية جداً‏ يك أقف

أمام النجوم الكبار...‏ أحلم بالعمل مع عادل إمام

وأمتننّى وأمتنى الوصول إىل هذه املرحلة".‏ ويرسا،‏

فشلها يف عالقة الحبنّ‏ نّب التي عاشتها مع أحد

وعن

األعامل،‏ قالت دانييال : ‏"مل نتفنّق...‏ نتفق...‏ نحن رجال

مختلفني ، وأنا أركّز كثرياً‏ عىل نينْ‏

عاملني

نينْ‏

يف نعيش

وليس لدينّ‏ نّي الوقت يك

الحالية،‏

يف الفرتة الحالينّ‏

عميل

أكون مع رجل".‏

وعن مواصفات رجل أحالمها قالت:‏ ‏"يجب أن

بجانبي،‏ وينظر إيلنّ‏ نّيل وكأيننّ‏ سحر،‏ وأن يكون

يقف

طبيعياً‏ ورصيحاً‏ وذا قلب طيّب"‏ •

محمد رمضان نفى تعرضه إلطالق ‏“خرطوش”‏ بعد ‏“التوبيخ”‏

الفنان املرصي محمد رمضان إىل نفي تعرضه إلطالق نار أثناء عودته من املرسح،‏ اضطر

يف متوجهاً‏ مليدان لبنان،‏ إال أن الحادث يوليو

قمر ويخرجه عمرو عرفة،‏ إضافة إىل خوضه سباق رمضان مبسلسل وعد أن يفوق بهجت

والتوزيع لإلنتاج

54

What's Up


نوڤمبر • 2016 العدد 2118

55


تستعني برأيي زوجها املخرج محمد سامي

عمر:‏ مي

بتاريخ فني بال إغراء أحلم

أصبحت الفنانة مي عمر من أكرث الوجوه الشابة إثارة

للجدل يف اآلونة األخرية،‏ حيث أشعلت مواقع التواصل

االجتامعي بصورها،‏ وخاصة بعد مشاركتها يف مسلسل

‏"األسطورة"،‏ الذي لعبت فيه دور ‏"شهد"‏ زوجة ‏"نارص

الدسوقي"،‏ وأثنى املتابعون عىل جاملها.‏

شاركت مي من قبل بأدوار صغرية يف مسلسيل ‏"حكاية

حياة"،‏ و"حالة عشق"‏ يف رمضان املايض،‏ وجسدت

دور الفتاة الربيئة،‏ ومتيزت باألداء الجيد.‏

هي زوجة املخرج محمد سامي،‏ الذي اتهمه البعض

بتقليص مشاهد غريها من الفنانات ليزيد مساحة

دورها يف ‏"األسطورة"...‏ ويف حوار مع ‏"الهدف"‏

تكشف مي تفاصيل هذه املشكلة وترد عىل االتهامات

التي وجهت لها.‏

56

الهدف نجم


• كيف استقبلت النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل

‏“األسطورة”؟

- يف الحقيقة توقعت نجاح دوري يف املسلسل،‏ ولكن ليس بهذه

الدرجة،‏ فأنا كنت أشعر أنني أظهر بشكل مختلف هذا العام،‏ وبعمل

مميز عن كل ما قدمته من قبل،‏ وتوقعت أن أصداء الجمهور ستبدأ

بعد عرض نصف حلقات املسلسل عىل األقل،‏ لكني تفاجأت بردود

الفعل اإليجابية التي ظهرت بشكل مبكر وغري متوقع.‏

• كيف جاءت مشاركتك في ‏“األسطورة”؟

- عن طريق املنتج وائل نجم،‏ حيث كان يشاهد عرض مرسحيتي

‏"بابا جاب موز"،‏ وأعجب بدوري وطريقتي يف التمثيل،‏ فقرر ترشيحي

للمشاركة يف ‏"األسطورة".‏

بداية

• ما الذي جذبك إلى الدور؟

- دوري يف املسلسل حكاية لوحدها،‏ وهذا أكرث ما جذبني،‏ فأنا أعترب

أنني مل أمثل من قبل،‏ وهذا الدور هو بدايتي الحقيقية،‏ وأظهر فيه

بشكل مختلف،‏ والشخصية التي أجسدها جديدة متاماً‏ تظهر فيها كافة

قدرايت التمثيلية...‏ أعشق هذا الدور بكل تفاصيله،‏ وأعتربه نقلة يف

حيايت الفنية.‏

• ما الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير؟

- مل أواجه أي صعوبات أثناء تصوير مشاهدي يف املسلسل،‏ بل

بالعكس استمتعت مع فريق العمل،‏ كام أنني أعددت لدوري جيداً.‏

• ظهرت بمالمح الفتاة الشعبية كيف أعددت لذلك؟

- اهتم املخرج محمد سامي بكل التفاصيل مهام كانت بسيطة يف

املسلسل،‏ حيث حرص عىل تقدميي ب ‏"لوك"‏ يتناسب مع شخصية

‏"شهد"،‏ ألنه يرى أن الشكل العام للشخصية يجعل الجمهور يصدقها

ويتفاعل معها بشكل أكرب،‏ لذلك كان الفضل له.‏

• ماذا عن تجربتك مع الفنان محمد

رمضان؟

- يعجبني متثيل محمد رمضان كثرياً،‏ وأنا من

أشد معجبيه من قبل أن أشارك معه،‏ ومن

شدة صدقه يف املشاهد جعلني أقدم أفضل ما لدي،‏ وأجمل املشاهد

التي ظهرت فيها يف املسلسل كانت معه.‏

• كيف كانت األجواء في الكواليس؟

- أذكر موقفاً‏ أثناء التصوير،‏ حيث رن هاتف زوجي محمد سامي،‏

فأخربته أن ‏"حنان"‏ تتصل به،‏ فرد:‏ ‏"مني حنان"‏ فقلت له:‏ أقصد الفنانة

روجينا...‏ وهذا يدل عىل أنني تقمصت الدور بشكل كبري.‏

• كيف يتم التعامل بينك وبين سامي في ‏“لوكيشن”‏

التصوير؟

- يعاملني كام يعامل الجميع،‏ وال مييز بيني وبني غريي ألنني زوجته،‏

فهو يحرص عىل أن يكون جميع من يعمل معه مرتاح حتى يعطي

أفضل ما لديه،‏ ألنه صديق الجميع.‏

مشكلة

• بعد مشكلة ‏“األسطورة”،‏ هل من تعاون جديد مع

زوجك المخرج محمد سامي؟

- طبعاً‏ سأعمل معه،‏ فبعيداُ‏ عن أنه زوجي هو مخرج كبري،‏ وله

أرشيف ميلء باألعامل الناجحة التي تجعل أي ممثل يرغب يف التعاون

معه،‏ كام أنه يربز اإلمكانات التمثيلية لدى الفنان الذي يعمل معه،‏

ويظهر جوانب جديدة يف شخصيته.‏

أما عن الترصيحات التي أثريت عىل لسان الفنانتني نرسين أمني

وياسمني صربي،‏ فهذا ال يعني أي يشء بالنسبة يل،‏ وليس له معنى من

األساس،‏ ألنهام تحدثتا عن مساحة دوري يف املسلسل،‏ وأرى أن حجم

الدور ليس املقياس الوحيد لنجاحه،‏ وخاصة أن الجمهور تفاعل معي

منذ الحلقات األوىل،‏ أي قبل ظهور مساحة الدور،‏ ومن وجهة نظري

مساحة الدور الكبرية،‏ قد تكون ضد املمثل وليست يف صالحه،‏ ألنها

تزيد عدد املشاهد والشغل،‏ وهذا يتطلب تركيزاً‏ أكرب.‏

• كيف ستتعاملين مع نسرين أمين وياسمين صبري بعد

هذه المشكلة؟

- نحن زمالء يف العمل،‏ وتعاونت من قبل مع نرسين أمني،‏ إىل جانب

أننا جمعتنا عالقة طيبة أثناء تصوير ‏"األسطورة"،‏ وبعد ترصيحاتهام

األخرية مل ألتقي معهام يف أي مكان،‏ لكن لو رأيتهام سأتعامل بشكل

طبيعي جداً.‏

• ما تعليقك على تقليد دور ‏“شهد”‏ في مسرح مصر؟

- يف البداية شاهدت مشهد وفاة ‏"رفاعي الدسوقي"،‏ وأثار فضويل

حتى أشاهد كيف قاموا بتقليد ‏"شهد"،‏ وعندما رأيت املشهد الذي

أدته ‏"ويزو"‏ ضحكت جداً،‏ فهم قدموه بطريقة كوميدية،‏ وتقليد

مسلسل ‏"األسطورة"‏ يف أي عمل فني دليل كافٍ‏ عىل أن املسلسل

مازال يحقق نجاحاً‏ حتى اآلن.‏

• لماذا لم يحقق مسلسل ‏“الطبال”‏ الصدى الذي حققه

‏“األسطورة”؟

- نجاح العمل من عدمه ال يخص املمثل،‏ بل من املمكن أن يعود األمر

إىل سوء تسويق املسلسل،‏ ومن جانبي راضية كل الرضا عن أدايئ.‏

"• من رشحك لهذا العمل؟

- رشحني للدور املنتجة دينا كريم،‏ التي تحدثت معي عن،‏ املسلسل

بشكل عام،‏ فنال إعجايب،‏ ومل أتردد لحظة يف املوافقة عليه.‏

• ما خطواتك الفنية المقبلة؟

- مل أستقر حتى اآلن عىل خوض أي عمل فني جديد،‏ وأخىش من

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

57


‏“شهد”‏ أثبتت

قدرتي وحققت

نقلة في مسيرتي

‏“بابا جاب موز”‏

رشحني ل ‏“األسطورة”‏

58

الهدف 58 نجم


املشاركة يف أي عمل جديد،‏ فبعد نجاح ‏"األسطورة"‏ أعتقد أن الجمهور

ينتظر عمالً‏ أفضل مام قدمته،‏ لهذا أركز جيداً‏ ولن أقبل أي دور إال

عندما تكون شخصية جديدة،‏ وتظهر جانباً‏ مختلفاً‏ من موهبتي.‏

• ما األدوار التي تتمنين تقديمها في الفترة المقبلة؟

- كل األدوار أحب أن أقدمها،‏ ولن أحرص نفيس يف دور محدد،‏ ألين

أحب التنوع يف أعاميل،‏ لكن ال يعني ذلك أن أجسد مشاهد خارجة

تصنف عىل أنها أدوار إغراء،‏ أخجل من ذكرها فيام بعد.‏

دعم

ضعف التسويق

أثر في نجاح ‏“الطبال”‏

• هل تستعينين برأي زوجك المخرج محمد سامي في

إختيار أعمالك؟

- نعم،‏ رأيه مهم جداً‏ بالنسبة يل،‏ فهو يساعدين عىل اختيار األفضل

دامئاً،‏ لكن ال يجربين عىل رفض أو قبول عمل معني،‏ وهو أكرث من

دعمني منذ البداية وإىل اآلن.‏

• ألم تفكري في تقديم عمل مسرحي؟

- أحب املرسح،‏ وقدمت فيه من قبل يف مرسحية ‏"بابا جاب موز"،‏

لكنه يحتاج إىل وقت وتفرغ كبري...‏ ممكن أن أشارك يف تجربة

مرسحية جديدة لكن ليس اآلن.‏

• ما أقرب األدوار لقلبك؟

- ‏"شهد"‏ أعتربها الشخصية األقرب لقلبي،‏ ألنها مختلفة متاماً،‏

وأظهرتني بشكل جديد مل أكن أتوقعه،‏ إىل جانب أنها الشخصية التي

تركت أثراً‏ كبرياً‏ يف ذاكرة الجمهور.‏

• من الفنان الذي تحلمين بالعمل معه؟

- أحلم بفرصة عمل مع الفنان عادل إمام ويرسا،‏ والدكتور يحيى

الفخراين،‏ فهم قامات كبرية يف عامل الفن والتمثيل،‏ والعمل معهم

يضيف إىل أي فنان.‏

• كيف كانت بدايتك الفنية؟

- شاركت أيام دراستي يف الجامعة مع فريق املرسح،‏ يف أكرث من

عمل،‏ وبعد التخرج طلبت من زوجي املخرج محمد سامي التمثيل،‏

فرشحني ملسلسل ‏"حكاية حياة"‏ مع الفنانة غادة عبدالرازق،‏ ومن هنا

توالت أعاميل،‏ وكان املخرج محمد سامي أكرث من شجعني ودعمني يف

مشوارى الفني.‏

• ما هوايتك المفضلة بعيدًا عن التمثيل؟

- الخيل والذهاب للسينام ملشاهدة كل جديد فيها.‏

• ماذا تتمنين في الفترة المقبلة؟

- أمتنى تجسيد أدوار مختلفة وأفالم مهمة،‏ وأن أصنع

لنفيس تاريخاً‏ كام فعلت سيدة الشاشة العربية فاتن

حاممة،‏ التي تركت تراثاً‏ فنياً‏ كبرياً،‏ وال أقصد عدد األفالم،‏

بل قيمتها،‏ فهي مل تهتم بالكم عىل قدر اهتاممها بتقديم

رسالة يف كل عمل،‏ لذلك صنعت لنفسها تاريخاً‏ ال ميكن أن

ميحوه الزمان،‏ وأمتنى أن أكون مثلها •

العدد 2118

نوڤمبر • 2016 59


صاحب السمو أمري البالد مهنئاً‏

أفراح الفضالة

والعجيل

املعرس

يوسف الفضالة

عبدالرحمن يوسف الفضالة

ماجد العجيل

والد العروس

سمو ويل العهد يهنئ

صالح الفضالة

بحضور سمو أمري البالد الشيخ

صباح األحمد وسمو ويل العهد

الشيخ نواف األحمد ورئيس

مجلس األمة مرزوق الغانم

وعدد من الشيوخ والوزراء

والنواب،‏ احتفل عبدالرحمن

يوسف الفضالة بعقد قران

نجله يوسف عىل كرمية ماجد

عيىس العجيل.‏

حرض الحفل،‏ الذي أقيم يف

ديوان الفضالة بالعديلية،‏ حشد

من ذوي العروسني وأقاربهام،‏

ووجهاء من عوائل الكويت...‏

مربوك وبالرفاء والبنني.‏

المكان:‏ فندق سيمفوني

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 19

الوقت:‏ 4:00 عصراً‏

رئيس مجلس األمة مهنئاً‏

وزير اإلعالم الشيخ سلامن الحمود

60

بالمبارك


الشيخ دعيج جابر العيل والشيخ إبراهيم الدعيج

الشيخ محمد عبدالله املبارك

الشيخ حمد جابر العيل

الشيخ فهد جابر األحمد

الوزير يعقوب الصانع

عبدالعزيز البابطني

نوفمبر • 2016 العدد 2118

61


يوسف اليتامى

يوسف الجاسم

فهد املعجل

محمد نوري

فهد الصالل

اللواء خالد الخرشم

محمد اإلبراهيم

السفري

محمد املجرن الرومي

فيصل عبدالرحمن بن حسني

محمد بن عبدالله

عضو مجلس الشورى القطري

عبدالله العصفور

جاسم العون

سليامن ماجد الشاهني

فهد الهاجري - عبدالرحمن املنصور

حمد الخالد - أحمد الوزان - يوسف العجيل - طالل العجيل

بدر الرشيعان

سفري مالطا

عبداللطيف املطوع

سفري السنغال

اللواء فهد الفهد

السفري املرصي السابق

أحمد املفرج

سفري السودان

عبدالرحمن القرييش

خرض حلوي - السفري األردين

سفراء إيطاليا واالمارات وروسيا

فهد الفضالة - نبيل حمود

62

بالمبارك


نوفمبر • 2016 العدد 2118

63


فالح بن اليف

والد املعرس

خالد فالح بن الفي

... بالمبارك

جارالله الجرمان

يوسف الشالحي

احتفل فالح بن اليف املطريي

بزفاف نجله خالد.‏

حرض حفل الزفاف،‏ الذي أقيم

يف قاعة جدة بالعارضية،‏ أعامم

املعرس وإخوانه وأصدقاؤه،‏

وحشد من املدعوين من أهايل

املنطقة.‏

ومتنى الحضور للمعرس حياة

هانئة ومستقبالً‏ مرشقاً‏ ...

باملبارك.‏

المكان:‏ العارضية

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 1

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

حاكم بن سواد

جلوي بن سواد

املعرس

خالد فالح بن اليف

نايف فيحان

جراح الحزام

عبدالرحمن القويعان

خالد املسند

خالد املطريي

64

بالمبارك


محمد الدخنان

محمد الدرع - مطلق أبوراس - اليف الدرع - هزاع أبوراس

فهد الدو

عبد الله املطريي

احمد صليطان

نارص املطريي

هزاع املطريي - فيصل الجمهور

عبدالله الخالدي

أحمد املطريي

عبدالله بن حمد - فهد رافع - مشوط املطريي - فارس بن ضمنة

نواف - خالد - محمد

بدر املطريي ونجله عبدالعزيز

عبدالعزيز املطريي

فيصل العتيبي - عبدالعزيز الشالحي

محسن الجبييل

عايد املطريي

طالل املطريي

خالد الجدعي - مطلق السور - ثامر املطريي

عبدالله - فواز - عزيز

نوفمبر • 2016 العدد 2118

65


ال يتوانى المصور المحب لعمله

عن رصد وتوثيق ما تقع عليه عيناه

في أي مكان وزمان،‏ وتحت أي

ظروف،‏ ويثبت حامل الكاميرا

المحترف مهنيته وتميزه عن

سواه،‏ عبر عين ال تخطئ الهدف،‏

واختيار كادر وزاوية تصوير،‏ تجعل

من المشهد العادي صورة جديرة

بالتأمل مثيرة لالنتباه.‏

اخترنا هنا مجموعة من أفضل

اللقطات حول العالم،‏ رصدتها

عدسات مصوري وكاالت األنباء

العالمية السيما ‏“فرانس برس”،‏

سواء في العروض الفنية أو

المنافسات الرياضية،‏ كما في

الحرب والسياسة والمناظر

الطبيعية والحياة بكل أشكالها •

66

Top Shots


نوڤمبر • 2016 العدد 2118

67


‏"رانغلر"...‏

لكُ‏ البَرّ‏ بال منازع مَ‏

يسعى الفريق الهنديس يف شكل دائم لجعل ‏"جيب رانغلر"‏ سيارة تحقق

املزيد من املتعة والكثري من الراحة يف داخل السيارة أو خارجها،‏ مع

االستمرار يف تحسني قدراتها عىل الطرق الوعرة،‏ وذلك من خالل مجموعة

فريدة من املزايا كحرية الهواء الطلق والسالسة والنعومة عىل الطرق

األمر الذي دفع بشعبية ‏"رانغلر"‏ إىل أعىل مستوياتها حتى اليوم،‏ املمهدة،‏

وجعلها ‏"ملك البرَ‏ ّ" من دون منازع.‏

جُ‏ هِّزت السيارة مبحرك ‏"بنتاستار"‏ Pentastar V6 سعة 3.6 لرت،‏ وناقل حركة

أوتوماتييك من خمس رسعات،‏ ما حسَّ‏ ن أداء السيارة بشكل كبري عىل الطرق

املمهدة،‏ وجعلها أكرث براعة عىل الطرق الوعرة.‏

ومع امليزات الجديدة املضافة إىل املقصورة،‏ يقدم أحدث طراز من ‏"رانغلر"‏

الراحة املطوّرة إىل القامئة الطويلة من ميزات هذه السيارة،‏ ومن ضمنها

كفاءة استهالك الوقود التي تجعلها مثالية للقيادة اليومية والرحالت الطويلة

يف عطلة نهاية األسبوع،‏ أو املغامرات املثرية عىل الطرق الوعرة.‏

ويف ترصيح صحايف،‏ أعلن املدير العام املساعد يف ‏"رشكة املال وبهبهاين

ماهر أبوشعبان أن ‏"جيب رانغلر تتوفر بطرازين:‏ ببابني وبأربعة للسيارات"‏

أبواب،‏ وتشتمل عىل مزيج مل يحققه أحد من كفاءة التصميم وحرية الشكل

املفتوح وقدرات جرِّ‏ هائلة وإمكانات كبرية بالقيادة وأنظمة دفع رباعي

فريدة من نوعها تحقق براعة ال مثيل لها عىل الطرق الوعرة".‏ وأضاف:‏ ‏"بهذا

تحافظ جيب رانغلر عىل مكانتها كمركبة دفع رباعي مرموقة عىل الطرق

الوعرة،‏ وتقدم للمستهلكني سيارة مثالية ألي مغامرة يف القيادة"‏ •

‏"مركز بورشه الكويت"‏ يحتفي ب"‏‎718‎ كايمن"‏

أعلن مركز ‏"بورشه"‏ الكويت ‏)رشكة بهبهاين للسيارات(‏ عن وصول طرازيْ‏

"718 كامين"‏ 718Cayman و"‏‎718‎ كامين إس"‏ Cayman S 718 الجديدين

أكب وأداء ريايض أفضل.‏ وكُشف النقاب عن الطرازين

يتمتعان بقوة اللذين

ضمن فعالية حرصية حرضها حشد من عشّ‏ اق ‏"بورشه"‏ وعمالئها يف ‏"مطعم

دار حمد"،‏ الذي يجمع التصميم الكالسييك والعراقة الكويتية مع الطابع

والضيافة االستثنائية،‏ مبا ينسجم العرصي

مع تاريخ ‏"بورشه"‏ العريق.‏

تزخر "718 كامين"‏ الجديدة بتصميم

أنيق مُعدَّ‏ ل يحتضن قوة وعزم دوران

ورسعة قصوى أعىل.‏ وترتكز السيارة أكب

عىل مقاربة ‏"بورشه"‏ الكالسيكية يف

خمسينيات وستينيات القرن املايض

التي تجسَّ‏ دت مبحرك وسطي من أربع

أسطوانات وجد مكاناً‏ له يف سيارات

سباق 718 الشهرية.‏ وبناءً‏ عىل ذلك باتت سيارة الكوبيه الجديدة،‏ الوسطية

املحرك التي أعيد تطويرها بالكامل،‏ تتضمّ‏ ن محركاً‏ من أربع أسطوانات

مسطّ‏ حة مع شاحن توربو.‏

يندفع طراز القاعدة "718 كامين"‏ مبحرك جديد من أربع أسطوانات سعة

ليرتين مع شاحن توربو مُبتكر.‏ وقد شهد املحرك تحسناً‏ كبرياً‏ يف فعاليته

مع ارتفاع الفت يف قوته )300 حصان(،‏ كام قفز عزم دورانه بنسبة بالتزامن

35 يف املئة ليبلغ 380 نيوتن/مرت.‏ أما "718

كامين إس"،‏ فتتضمّ‏ ن محركاً‏ سعة 2.5 ليرت

مع شاحن توربو بتقنية ‏"هندسة التوربني

ة"‏ ،VTG وهو يولّد 350 حصاناً‏ مع

املتغريّ‏

دوران أقىص 420 نيوتن/مرت عند دورات عزم

ترتاوح بني 1900 و‎4500‎ دورة يف محرك

أكب فور االنطالق

لتكون النتيجة قوة الدقيقة،‏

ومتعة قيادة أكرب عىل املنعطفات • بالسيارة

68

Cars


GTC 4 Lusso T

أول ‏"فيراري"‏ ب 4 مقاعد ومحرّ‏ ك ب 8 أسطوانات V

بعد النجاح الالفت لسيارة ‏"جي يت يس 4 لوسو"‏ GTC4Lusso من ‏"فرياري"‏

رفع مستوى أداء سيارات السياحة الرياضية ذات األربعة مقاعد واملحرّك يف

ب‎12‎ أسطوانة عىل شكل V، أعلن املصنّع اإليطايل إطالق سيارة ‏"جي يت

يس 4 لوسو يت"‏ GTC4LussoT الجديدة،‏ لتكون أول سيارة بأربعة مقاعد

ومحرّك مثاين األسطوانات بشكل V.

وتفسح السيارة الجديدة ملفهوم جديد كلياً‏ يف سيارات السياحة الرياضية

GT من ‏"فرياري"،‏ وهي مصمّ‏ مة للسائقني الذين يرغبون يف سيارة رياضية

متعددة املزايا ومناسبة أيضاً‏ للقيادة اليومية؛ فمحركها بسعة 3.9 ليرت وقوّة

قصوى 610 أحصنة عند 7500 دورة يف الدقيقة،‏ يضمن تسارعاً‏ الفتاً‏ مع عزم

أقىص 760 نيوتن/مرت.‏

وعىل الرغم من هذا األداء القوي،‏ ميكن قيادة سيارة GTC4LussoT

ملسافات بعيدة بفضل معدّل استهالكها الوقود،‏ ما يجعلها مناسبة للقيادة

يف املدن أو يف الرحالت الطويلة،‏ السيام بعد دمج نظام التوجيه بالعجلتني

مع النسخة األحدث من أنظمة التحكم اإللكرتوين ‏)نظام التحكّم الخلفيتني

بالتعليق املغنطييس االنسيايب ،SCM-E وبرنامج التحكّم بالثبات ESP9.0

والجيل الثالث من نظام التحكم باالنزالق الجانبي .)SSC3

املتغريّ‏ " األكرث إبداعاً‏ يف محرك ،GTC4LussoT فهذه

ميزة ‏"إدارة الدفع وتعدّ‏

الخاصية عبارة عن برنامج ضبط يتحكم بالعزم ليتناسب مع رسعة التعشيق

املختارة،‏ ما يؤمن تجاوباً‏ قوياً‏ عىل نحو متزايد مع ازدياد رسعة دوران املحرّك،‏

مع تحسني استهالك الوقود ومن دون التأثري عىل متعة القيادة.‏

تتحىلّ‏ GTC4LussoT بصوت فريد

مع تقاليد ‏"فرياري"‏ العريقة،‏ ومتاشياً‏

يعرفه الجميع عند سامعه؛ فإضافة إىل العمود املرفقي املسطح الذي يزامن

عملية اإلشعال يف املحرك ورؤوس العادم املتساوية الطول التي توازن

الصوت،‏ يتمتع خطّ‏ العادم بقسم مركزي جديد مع كاتم للصوت بقطر أكرب •

العدد 2118

نوڤمبر • 2016

69


‏"فاشرون كونستانتين"‏

تتابع جولة Overseas Tour

كشفت ‏"دار فارشون كونستانتني"‏ العريقة لصناعة السّ‏ اعات عن الجزء

الثاين من جولة ،Overseas Tour التي نقلتها عدسة املصوّر الفوتوغرايف

الشهري ستيف ماكوري،‏ وشملت ستّة أماكن جديدة اتّسمت بتميّزها

وندرتها وعكست قدرة اإلنسان عىل التصوّر واإلبداع والتحويل.‏

أول املواقع الستة هو ‏"مرصد باريس الفليك"‏ الذي يعد أقدم مرصد يف

العامل مازال يعمل حتى اليوم.‏ وثانيها ‏"مركز GUM التجاري"‏ يف موسكو،‏

الذي يطل سطحه عىل السّ‏ احة الحمراء يف منظر آرس.‏ واملوقع الثالث

‏"مرشوع أكوان كراويك املتعدّ‏ دة"‏ يف اسكتلندا،‏ الذي يعد جوهرة مغمورة

بني التالل يف قلب منطقة دمفريز.‏ املوقع الرابع هو بلدة ‏"شفشاون"‏ يف

املغرب املحتفظة بطالئها األزرق منذ حواىل 100 عام،‏ ما جعلها تبدو

كقطرة من املحيط يف وسط الصحراء.‏ واملوقع الخامس ‏"سمرقند"‏ يف

أوزبكستان الواقعة يف نقطة تالقٍ‏ جغرافيّة وثقافيّة اسرتاتيجيّة.‏ أما سادس

املواقع ‏"الليبيال"‏ يف أثيوبيا،‏ تلك املدينة املحفورة يف الصخر منذ القرن

الثالث عرش والتي تضمّ‏ كنائس وكاتدرائيات تعود إىل القرون الوسطى •

‏“مادريغال اليدي ”II

رفيقة ملكات الجمال

تفهم ‏"باملان"‏ ما تريده املرأة فهامً‏ عميقاً،‏ حتى أنها تعي بالضبط ما سيخفق

له قلب ملكة جامل سويرسا القادمة قبل شهور من تتويجها.‏

فمنذ العام 2005 تولَّت ‏"باملان"‏ مهمة تصميم ساعة تحافظ عىل مواعيد

ملكة الجامل السويرسية وتبقي عىل أناقتها،‏ وهذا العام ستكون ساعة

‏"مادريغال اليدي ،"II ذات الستني أملاسة ونقوش أرابيسك عىل املينا،‏ ضيف

الرشف؛ فهذه الساعة املصممة خصيصاً‏ للمسابقة هي مزيج رقيق من

األناقة والحداثة يدمج االهتامم بالتفاصيل مع املظهر اآلرس.‏ تناسب الساعات

الثالث عرشة يف مجموعة ‏"مادريغال اليدي "II املرأة العرصية التي تحتفي

بأنوثتها بكامل أناقتها،‏ ويُعدّ‏ امللحق املركزي املُستدِّق بني العلبة والسوار

إشارة إىل انحناءات شكل الساعة الرملية،‏ فيام تظهر عىل موديالت أخرى

رسوم من أوراق الشجر املتداخلة،‏ وهناك أيضاً‏ مجموعة من األساور املعدنية

بلون واحد أو لونني لتالئم مينا األرابيسك أو عرق اللؤلؤ الالمع؛ واملوديالت

جميعها تعكس األصل البارييس للعالمة التجارية •

70

Accessories


نظارات ...Marni األناقة بطابع هندسي

متتزج األسيتات واملعدن برتكيبة مثالية يف ثالثة مناذج جديدة من نظارات

،New Pilot شكل الطيار الجديد ME607S الشهرية هي:‏ Marni

وME611S الهندسية،‏ وME612S قطع مارين ،Marni Cut Out لتنتج

نظارات للجنسني تتميز بخطوطها األساسية التي تفيض حرفية وأناقة.‏

وتتوافر النظارات الثالثة بألوان:‏ األسود واألبيض والبني واألخرض.‏ وفيام

تحتفي ME611S باألشكال الهندسية والتناقض يف األحجام عرب إطارها

املتعدد األوجه،‏ يعكس التالعب الراقي باألشكال والتداخالت يف نظارة

ME612S قطع مارين Marni Cut Out تركيبات لونية تتباين فيها شفافية

القناع املصنوع من األسيتات مع اإلطار ذي الشكل الرقيق املستدير •

مبزيج سلس من الحرفية التقليدية لصناعة الجلود واألناقة العرصية

لتصاميمها،‏ تقدّ‏ م تشكيلة ‏"مون بالن سارتوريال"‏ مجموعة من املنتجات

تُرافق األشخاص املتحرّرين واملتحمّ‏ سني،‏ الذين ينتقلون بعفوية من النهار إىل

الليل أو من بيئة األعامل الرسمية إىل أجواء الرتفيه والتسلية.‏

وباالعتامد عىل تقليد عريق يعود إىل العام 1926، حني استخدمت الدار

للمرة األوىل جلود ‏"سافيانو"‏ لتصنيع األكسسوارات الجلدية،‏ جاءت كل قطعة

تشكيلة ‏"سارتوريال"‏ لتمزج بني الجوانب العملية واألناقة املعهودة عرب يف

العرصية الواضحة والرسوم الظلِّية الراقية واللمسات الجذّ‏ ابة.‏ الخطوط

التشكيلة للمرأة املتألقة األنيقة أمناطاً‏ جديدة بثالثة ألوان كالسيكية:‏ تقدم

واألحمر والرمادي الداكن،‏ مع منطني للحقائب ومحافظ النقود.‏ األسود

األشكال الهندسية واللمسات وتتناغم

الذهبية لتعطي املنتجات املعدنية

أنثوياً‏ مُرهفاً.‏ رونقاً‏

يف تشكيلة الرجال أما

إىل األسود فينضمُّ‏

كلٌّ‏ من الرتكواز الكالسييك

واألحمر،‏ إىل الفريوزي

ظالل األصفر،‏ يف جانب

حرصية • منتجات

ICE

glitter

ساعة فائقة األنوثة

مزيد من التألق والسحر والرهافة،‏ تضفيه عىل أناقتكِ‏ ساعة ICE

glitter املتأللئة والفائقة األنوثة،‏ فتجعلك أكرث إرشاقاً،‏ السيام حني

تسطع من معصمك حبّات الخرز الربّاقة كنجوم

يف ظالم الليل.‏

تتوفر ساعة ICE glitter ذات العقارب

املتناسقة باللونني األسود واألبيض،‏ وقد تم

ترصيع مينائها بحبّات خرز المعة بألوان:‏

الزهري أو الذهبي أو الفضّ‏ أو األسود.‏

صُ‏ ممت الساعة بقياسني:‏ صغري 34

ملم،‏ وللجنسني 40

منها 12 موديالً‏ باألبيض واألسود،‏

مع ترصيع للمينا بحبّات خرز مختلفة

األحجام واألشكال،‏ فيام جاء السوار

والعلبة يف قطعة واحدة من السيليكون

املسكوب...‏ ساعة ICE glitter

الاليت يجرؤن عىل التألق •

منتجات جلدية تُثري تشكيلة

‏"مون بالن سارتوريال"‏

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

71


ترى أن التواصل االجتامعي اخرتق الخصوصية

مطر:‏ مادلين

أحب الوجه ال

المصطنع

غابت ‏"النجمة الذهبية"‏ مادلني مطر عن الساحة الفنية قرساً‏ إثر وفاة

والدتها،‏ فأمضت فرتة حداد بصمت وصالة،‏ مدعومة مبحبة جمهورها

ومؤازرته لها عرب حساباتها عىل مواقع التواصل االجتامعي،‏ رغم أنها ترى

أن سلبيات هذه املواقع تفوق إيجابياتها،‏ ألنها تتجاوز الحدود وتخرتق

الخصوصية...‏ مادلني تطمنئ روح والدتها بأغنية جديدة بعنوان ‏"طمّ‏ ن

قلبك"‏ وتهديها للذين أحاطوها مبحبتهم،‏ كذلك صورت إعالناً‏ جديداً‏ بعد

إعالن ماكياج هي سفريته،‏ وسعيدة بلقب وصورة ‏"النجمة الذهبية".‏

• أخيرًا قرأنا خبر عودتك بأغنية جديدة،‏ أخبرينا عنها؟

- صحيح،‏ هي أغنية ‏"طمن قلبك"،‏ شبابية إيقاعها راقص وميلء

بالفرح والحياة،‏ وصورت الكليب مع املخرجة مي الياس التي متلك

أفكاراً‏ جديدة وجريئة.‏ فأنا قدمت كل الشخصيات يف ‏"الكليبات"‏

وأبحث دامئاً‏ عن الجديد،‏ حتى ال أكرر نفيس.‏

• بالحديث عن التكرار،‏ ما عدنا نراك في أكثر من ‏“لوك”‏ فشعرك

الذهبي بات سمة خاصة بك.‏ هل يزعجك أنك صرت أسيرة لقب

‏“النجمة الذهبية”؟

يف بعض األحيان أحنرّرّ‏ إىل املايض،‏ وأعجب من نفيس كم كنت أغيرّ‏

-

‏"اللوك"‏ ية

خبي لون شعري وشخصيتي،‏ لكنني أخذت بنصيحة يف

التي تهتم يب واقتنعت بوجهة نظرها،‏ أن ما من لون يليق يب ويربز

شخصيتي الحقيقية كاللون األشقر الذي كان السبب يف تلقيبي

بالنجمة الذهبية...‏ أفخر بهذا اللقب وال أرى أنني سجينة فيه،‏ بل

يحملني مسؤولية عىل الدوام.‏ يحمرّ‏

رقص وفرح

• هل سترقصين في الكليب ما دامت أجواء األغنية إيقاعية؟

- األجواء العامة تشبه أجواء النوادي حيث األلوان واملوسيقى

والشباب يرقصون ويفرحون بال هموم الدنيا ومواجعها.‏

72

الهدف ضيف


رّ‏

عانيت في حياتي

على الصعيدين

الشخصي

والمادي

أجهز أغنية خليجية

تعيدني إلى ‏“الغجرية”‏

• عرفت فترة موجعة في حياتك بخسارة والدتك،‏ ما تأثير دعم

الجمهور لك في تجاوز هذه المحنة؟

- والديت كانت كل يشء يف حيايت...‏ الفراق صعب وأليم،‏ والحزن يبقى

والحياة تستمر...‏ هي ماليك الحارس يف السامء القلب مهام مررّ‏ مر الزمن،‏

يف

اليوم،‏ وهذه األغنية أهديها لروحها التي ستبقى ترافقني حيث أكون.‏

الناس دعموين بعبارات املحبة والصالة،‏ واإلميان هو أساس الثبات يف وجه

يف حيايت عىل الصعيدين ياً‏

كثي لقد عشت مراحل قاسية ومتقلبة الصعوبات.‏

الشخيص واملادي،‏ وما عاد أي يشء يضعفني ألنني متسلحة بالصالة،‏ لكن

يؤسفني أنه عىل قدر ما تجدين أشخاصاً‏ يدعمونك بكل طيبة،‏ هناك آخرون

يستخدمون مواقع التواصل االجتامعي لغايات رخيصة.‏ املؤسف أننا فقدنا

الخصوصية يف حياتنا أكرث فأكرث،‏ فإذا كنت أسعى لقضاء بعض الوقت عىل

مثالً‏ للراحة،‏ ال رّد بد أن يراك أحد ما ويلتقط لك صورة عرب هاتفه

البحر

وينرشها عىل ‏"فيسبوك"،‏ دون أن يكلف نفسه عناء التحدث إليك،‏ أو طلب

اإلذن بالصورة...‏ قد ال أكون يف مزاج جيد للصورة،‏ لكن الناس ال يفهمون

ذلك.‏

• وكيف تتعاملين مع هذا الموضوع،‏ خصوصًا أنك في الفترة األخيرة

فتحت حسابًا على ‏“سناب شات”‏ نشرت فيه صور حفلك الفني مع

راغب عالمة ولقطات من إعالن ل ‏“بوتيك”‏ أزياء في قطر؟

- اتجهت إىل قطر،‏ إثر انتهاء الحفل الفني مع ‏"السوبر ستار"‏ راغب عالمة

لتصوير إعالن بوتيك يضم مجموعة منوعة من األزياء الراقية واملالبس

الجاهزة لكل املناسبات،‏ ونرشت الصور عىل حساب ‏"سناب شات"‏ يف أول

يف افتتاح ياً‏

كثي يل عىل هذا املوقع اإللكرتوين.‏ يف البداية ترددت خطوة

الحساب،‏ لكنني وجدت أنه يفيد الناس الذين يتابعون أخباري ويزودهم

بالصور والتفاصيل.‏ هذا اإلعالن هو الثاين بعد إعالن املاكياج الذي القى صدى

رائعاً.‏

• يقال إن الفنان إذا غاب عن الفني يطلق شائعات عبر الوسط

اإللكترونية حتى يبقى حساباته

تحت األضواء؟

ال أحب الوجه املصطنع لإلنسان -

فكيف للفنان الذي باملطلق،‏

به الجمهور ويصبح قدوة يتعلق

يف حياته ويتأثر بأقواله...‏ له

قبل فتح حساب ياً‏

كثي

ترددت

شات"‏ وكان لدي بعض ‏"سناب

التحفظ عىل املوضوع،‏ لكن

الفنان الذي مييش من أول

الطريق صادقاً‏ ورصيحاً‏ مع

شائعات

ال يواجه مشكالت.‏ الجمهور،‏

والجمهور أناين يريد الفنان

تحت األضواء أطول وقت

فإذا غاب عن الساحة ممكن،‏

لوقت ما،‏ عليه أن يكون

واضحاً‏ مع الجمهور عن

األسباب،‏ وأن تكون العودة عىل قدر ترقب الناس وانتظارهم.‏

• ماذا بعد هذه األغنية؟

- هناك أغنية خليجية،‏ أعمل عىل وضع فكرة كليب لها،‏ وسرتون مجدداً‏

مادلني مطر التي متثل وتؤدي دور الغجرية •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

73


عالقتها بجمهورها صادقة وشفافة

مايا نعمة:‏

المساواة بين الجنسين

ال تعني تبادل األدوار

تستعد الفنانة اللبنانية مايا نعمة إلصدار أغنية جديدة مل تفصح عن عنوانها

ألنها تفضل أن تبقى مفاجأة،‏ لكنها أكدت أنها ستكون صادمة عىل غرار أغنيتها

السابقة ‏“أنا حوا”،‏ ألنها ترفع الصوت عالياً‏ ضد التمييز القانوين يف األحوال

الشخصية بني املرأة والرجل.‏ أما املساواة يف نظرها،‏ فمن غري املنطقي التكلم بها

ألن آدم وحواء يتكامالن وال ميكن تحقيق املساواة باملفهوم السائد.‏

كيف أوضحت مايا فكرتها؟ وكيف تطبق هي هذه الفكرة؟

74

متألق نجم


• شاهدناك في إحدى حلقات برنامج ‏"ولعانة"،‏ حيث حصدت

جائزة التمتمة...‏ لماذا أنت غائبة عن الساحة والتلفزيون؟

- ليس لدي الكثري ألنجزه فنياً،‏ ألنني منشغلة يف مدرسة الرقص التي فتحت

لها فرعاً‏ ثانياً‏ يف بريوت بعد األصداء الجيدة التي وصلت إىل الناس عن الفرع

األول وقد خرجنا دفعة جديدة من طالبات الرقص،‏ ونستعد للموسم املقبل.‏

• هذا يعني أنك لن تقدمي عمالً‏ فنياً؟

- أعمل عىل إعداد أغنية جديدة،‏ من كلامت أحمد مايض وألحان وتوزيع

زوجي وليد املسيح،‏ وأسعى ألن تصدر يف العيد املقبل.‏

• ستصدر مع كليب مصور؟

- مل نحسم بعد هذه الخطوة،‏ إمنا ال بدّ‏ من إصدار كليب ولو يف وقت الحق،‏

ألننا نعيش زمن الصورة واإلنرتنت الذي بات الوسيلة األنجح يف تسويق

أعامل الفنانني وأخبارهم وصورهم.‏

‏"سناب شات"‏

• كيف تصفين عالقتك مع جمهور مواقع التواصل االجتماعي؟

- العالقة ممتازة،‏ فهم عىل تواصل تام معي عرب كل حسابايت،‏ وخصوصاً‏

‏"سناب شات"‏ ويتابعون أخباري ويقدمون تعليقات طريفة ومفيدة،‏ ويف

بعض األحيان يلفتون نظري إىل ‏"لوك"‏ معني أو ثغرة ما ميكن تفاديها...‏ هي

عالقة طيبة وصادقة فيها شفافية واضحة.‏

• هي محبة مجانية يقدمونها لك،‏ مقابل إطالعهم على أخبارك؟

- املحبة ال تكون إال مجانية،‏ وإال دخلت فيها املصلحة...‏ أنا نشيطة جداً‏

عىل حسايب اإللكرتوين،‏ وأنظم من وقت إىل آخر مسابقات منوعة وطريفة

للمتابعني عن أجمل ‏"لوك"‏ أو صورة أو لقطة من كليب وأقدم جائزة للفائز.‏

• منذ فترة أنت غائبة عن التمثيل بعد حلقة مع جورج خباز

في مسلسل ‏“عبدو وعبدو”‏ و”جيران”‏ أيام ‏“ستار أكاديمي”...‏

أما من جديد؟

- برصاحة ال جديد يف هذا الخصوص،‏ مع أنني أحب التمثيل وأوظفه يف

‏"كليبايت"‏ إىل جانب الناحية االستعراضية...‏ عيناي عىل الفوازير،‏ ألنها تربز

طاقايت الفنية من غناء ورقص ومتثيل،‏ عىل أمل أن أحقق هذا املرشوع.‏

• هل سنشاهدك في حفل موسيقي استعراضي مع طالباتك؟

- أمتنى ذلك،‏ هي فكرة رائعة لكن تنفيذها يف الوقت الراهن صعب،‏ حيث

ينبغي أن ندرس املكان والوقت ونضع فكرة عامة لالستعراض.‏

كبري بينهام،‏ وهذا أمر ال ميكن تخطيه،‏ أما املساواة فتكون عىل صعيد قوانني

األحوال الشخصية،‏ ألن املرأة باتت عنرصاً‏ فاعالً‏ يف املجتمع ويحق لها التمتع

ببعض الترشيعات التي تحفظ حقوقها وحقوق أوالدها متاماً‏ كالرجل.‏

• متى ستصبحين أماً؟

- هذا أمر مرتوك ملشيئة الله...‏ أنا تزوجت يف عمر مبكر وتحملت مسؤولية

تدبري أموري بكل جدارة،‏ واألمومة تزيد من مسؤوليايت.‏

• متى تغنين من كلماتك وألحانك؟

- كتبت ولحنت ثالث أغنيات بعد تخرجي من ‏"ستار أكادميي"،‏ هي:‏ ‏"ورقة

بيضاء"‏ و"مشتاقة"‏ و"حبيبي"،‏ لكن األمر صعب ومتعب وال ميكنني التفرّغ

لهذه املسألة اليوم يف وجود أكادميية الرقص والفنون بفرعيها أترك األمور

للشاعر أحمد مايض وامللحن يحيى الحسن،‏ وزوجي أكيد.‏

• كلمة أخيرة...‏

- أمتنى أن أمتكن من الحفاظ

عىل ميزان حيايت ثابتاً،‏ فأنا

سعيدة،‏ بواقعي والتعب

ال يغلبني،‏ ألنني أحب

عميل وأعطي بفرح

وسخاء،‏ فيفرح كل من

معي •

انشغالي بمدرسة

الرقص يؤثر في

إنتاجي الفني

‏"أنا حوا"‏

• لم تطلعينا على موضوع األغنية الجديدة؟

- هي من نفس أجواء أغنية ‏"أنا حوا"‏ وستشكل مفاجأة للناس،‏ من حيث

الفكرة املطروحة.‏ فموضوع املساواة بني املرأة والرجل يأخذ مفهوماً‏ بعيداً‏

عن الغاية منه،‏ فاملساواة ال تعني أن يتبادل االثنان األدوار والوظائف،‏ بل

أن يتشاركا فيها قدر اإلمكان لكلٍ‏ منهام...‏ الله خلق آدم وحواء مع اختالف

أوظف التمثيل

في ‏“كليباتي”‏

وأنتظر الفوازير

العدد 2118

نوڤمبر • 2016

75


اعتذرت عن"فعل فاضح"‏ النشغالها بالسينام

غادة عبدالرازق:‏

‏"اأهل العيب"...‏ اأرض جو

تفخر الفنانة غادة عبدالرازق بتصنيفها نجمة ‏"تلفزيونية"‏

مؤكدة أن الدراما التلفزيونية أصبحت تنافس السينام ورأي

الجمهور هو أكرث مايشغلها،‏ وكذلك رأي النقاد،‏ موضحة أن

هناك أفالماً‏ اعترب النقاد أنها غري جيدة كفيلم ‏"اليل اختشوا

ماتوا"،‏ لكنها تراه فيلامً‏ جيداً‏ ويطرح قضية جادة.‏

وأكدت غادة عدم صحة ما نرش عن أن الفنانة نيليل كريم

خطفت منها مسلسل ‏"فعل فاضح"،‏ موضحة أنها تخلت عن

الدور النشغالها بأعامل أخرى،‏ رغم أنه من األدوار املميزة

الجريئة التي تسعى كل فنانة ألدائها،‏ وفتحت غادة قلبها ل

‏"الهدف"‏ يف حوار قيمت خالله أعاملها الدرامية،‏ فأكدت أن

مسلسل ‏"السيدة األوىل"‏ فشل بسبب جرعة السياسة الكبرية

مقارنة بأعامل أخرى نالت إعجاب الجمهور.‏

• ما حقيقة خطف الفنانة نيللي كريم

بطولة مسلسل ‏"فعل فاضح"‏ الذي

تردد أنه كان لك؟

- هذا كالم غري صحيح،‏ ولألمانة كنت متحمسة

جداً‏ للدور،‏ فهو يناقش قضية شائكة جداً‏ تكاد ال

تطرح يف الدراما املرصية نظراً‏ للحساسية الدينية،‏

حيث يقدّم شخصية راهبة مسيحية تهجر الدير

بحثاً‏ عن قصة غرام...‏ ولكن نظراً‏ النشغايل

بالسينام اعتذرت عن الدور،‏ وأمتنى لنيليل كريم

التوفيق.‏

جرأة

• هل شعرت بالخوف من أدائك مثل هذا

الدور خاصة أنه يمس الثوابت الدينية؟

- بالعكس...‏ الجمهور يعلم متاماً‏ أن غادة

عبدالرازق ال تخش مناقشة أي قضية،‏ بل أنا من

أسعى دوماً‏ للموضوعات الجريئة،‏ وأعتقد أننا يف

‏"اللي اختشوا ماتوا"‏

طرح جاد لمشاكل المرأة

الدراما نفتقر لهذه القصص،‏ وكثري من املمثالت

تخىش االقرتاب،‏ وال يوجد نص جيد يعرب عن

نبض املجتمع فقد تعرضت الراحلة هند رستم

ألزمة حينام قدمت فيلم ‏"الراهبة".‏

• تعرض فيلمك األخير ‏"اللي اختشوا

ماتوا"‏ لكثير من النقد،‏ كيف رأيت ذلك؟

- سعيدة بهذه التجربة ألن الفيلم طرح قضايا

املرأة بشكل جاد،‏ وجسدت فيه شخصية

مختلفة عن تجاريب السينامئية السابقة،‏ كام أن

السيناريو الذي كتبه محمد عبدالخالق يقدم

76

متحرك لقاء


تفاصيل املشاكل النسائية بشكل رائع،‏ وقد فعلت

ما بوسعي يف هذا الفيلم.‏ أما رأي النقاد فهو

يحرتم،‏ ورمبا التفت النقاد السم الفيلم أكرث

أو للمالبس ووصفوها بالجريئة،‏ ولكني

أعترب القصة مهمة،‏ وأراها محطة جيدة

يف مشواري فالفيلم ناقش الظلم الذي

تتعرض له املرأة.‏

• عند اختيارك عمالً‏ فنياً،‏ من

يشغلك أكثر:‏ الجمهور أم

النقاد؟

- أسعى لتقديم أعامل تصل إىل

الجمهور،‏ وبالتأكيد أحرتم رأي

النقاد ألنه يضيف يل،‏ لكن يف

النهاية أنا أقدم أعاميل للناس

وأنتظر ردود فعلهم.‏

• كيف تصنفين نفسك...‏

نجمة تلفزيون أم سينما؟

- أحب االثنني،‏ وأفرح جداً‏ عندما

يصنفني النقاد أو الجمهور بأين

‏"نجمة تلفزيون"‏ هذا رشف يل،‏

فهل نجومية التلفزيون يشء

قليل؟!‏ هناك فنانون كثريون

يحلمون بها،‏ ويكفي أن املاليني

ينتظرون نجوم التلفزيون،‏

فضالً‏ عن أن القنوات الفضائية جعلت العمل

الدرامي يعيش سنوات،‏ فقدمياً‏ كان يعرض العمل

التلفزيوين مرة واحدة عىل قناة واحدة،‏ ثم ينساه

الجميع،‏ لكن نظراً‏ لتعدد القنوات الفضائية

وإقبالها عىل رشاء األعامل وعرضها املستمر

أصبح النجم التلفزيوين أقرب للجمهور من نجم

السينام،‏ وخاصة بعد تطور اإلنتاج واإلخراج

ملسلسالت الدراما بتقنيات متاثل تقنيات السينام.‏

كابوس

• كيف تقيمين أعمالك الدرامية؟

- هناك الكثري من األعامل التي أعتز بها وأرى

نفيس نجحت فيها،‏ رغم أن بعضها مل يحقق

طغيان السياسة أثر في

نجاح ‏"السيدة األولى"‏

النجاح املطلوب...‏ فعىل سبيل املثال نجح

مسلسل ‏"الكابوس"‏ نجاحاً‏ كبرياً،‏ وكان الجمهور

ينتظر عرضه لكنه مل يرتبع عىل القمة،‏ بل شارك

مسلسالت ‏"طريقي"‏ و"حارة اليهود"‏ و"تحت

السيطرة"‏ النجاح.‏

‏"الكابوس"‏ حالة منفردة ويختلف متاماً‏ عام

قدمت من قبل أو ما تم تقدميه عىل الشاشة

وقتها إخراجياً‏ أو درامياً‏ أو متثيلياً،‏ وأعرتف أنني

كنت مغامرة وعنيدة عندما دخلت يف هذا

العمل.‏

• لكنه لم ينل نجاح مسلسلي " مع

سبق اإلصرار"‏ و"حكاية حياة"؟

- هذان املسلسالن حققا نجاحاً‏ أكرب نظراً‏

العتامدهام عىل الدراما واإلثارة أكرث،‏ وهو

ما يشد الجمهور،‏ وأقصد أن ‏"الكابوس"‏

متيز يف املحتوى.‏

• ما المسلسل الذي لم

يحالفه الحظ في رأيك؟

- مسلسل ‏"السيدة األوىل"‏ أعرتف أنه

مل يحقق النجاح،‏ ولست نادمة،‏ وهو

مل يحقق النجاح رمبا بسبب زيادة

مساحة السياسة يف األحداث.‏

• يتردد أنك تتدخلين في اختيار

العاملين معك في العمل

الدرامي،‏ ما يسبب الكثير من

الخالفات هل هذا صحيح؟

- هذه شائعات،‏ وبالتأكيد هذا مل يحدث،‏

كام أن معظم املمثلني أصدقايئ قبل أن

يكونوا زمالء مهنة،‏ وكل ما يرتدد جزء

من الشائعات التي يقذف بها أي فريق

ناجح،‏ فلذلك ال أريد أن أشغل بايل بهذه

التفاهات،‏ ألنها ترض أكرث مام تنفع.‏

أنا أؤمن بالقول ‏"اتق رش من أحسنت إليه"،‏

وأحاول أن أطبقه يف حيايت الخاصة والعامة

قدر اإلمكان،‏ ألنني تأكدت من صحته

بعد كل هذه السنوات من الخربة يف العمل

والحياة.‏

• ما آخر أخبارك الفنية؟

- تعاقدت عىل فيلم ‏"أهل العيب"‏ مع املنتج

أحمد السبيك،‏ واملقرر بدء تصويره خالل األيام

القليلة املقبلة،‏ وحالياً‏ أقوم بجلسات مكثفة

مع السبيك والسيناريست تامر حبيب واملخرج

هادي الباجوري،‏ من أجل الوقوف عىل التفاصيل

النهائية للعمل،‏ خاصة بعد أن قام السبيك بتغيري

فريق العمل بالكامل...‏ ويشاركني بطولة ‏"أهل

العيب"‏ آرس ياسني،‏ وياسمني رئيس وسوسن

بدر ومحمد ممدوح،‏ كذلك تعاقدت عىل

مسلسل ‏"أرض جو"‏ ليعرض يف رمضان املقبل مع

السيناريست محمد عبداملعطي واملخرج محمد

جمعة،‏ واملنتج تامر مريس •

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

77


ِ

َ

ُّ

ْ

ِ

ْ

َ

َ

َ

الصّ‏ برُ‏ دواءٌ‏ مرُّ‏ المذاق ِ حلوُ‏ العاقبةِ‏

‏أنسامٌ‏

من

خمائلِ‏

‏لأدبِ‏

جهاد طاهر بكفلوين د.‏

قالَ‏ اللّهُ‏ سبحانَه وتعاىل يف وصْ‏ فِ‏ املؤمنني:‏

لََ‏ يَشْ‏ هَدُ‏ ونَ‏ الزُّورَ‏ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ‏

‏}وَالَّذِينَ‏

مَرُّوا كِرَاماً{،‏ وقيل يف رشحِ‏ هذهِ‏ اآليةِ‏ الكرمية:‏

إذا مرّوا بالرّفث كفُّوا،‏ وقيل أيضاً:‏ إذا مرّوا مبا

كان املرشكون فيه من الباطل مرّوا منكرينَ‏ له.‏

ما نفهمُ‏ ه من هذه اآليةِ‏ أنّ‏ املرورَ‏ هنا يعني عدمَ‏

الوقوفِ‏ الطّ‏ ويل أمامَ‏ يشءٍ‏ ما،‏ وذلك نابعٌ‏ من عدم

االكرتاثِ‏ به.‏

ويبدو أنّ‏ جمهرةً‏ كبريةً‏ من النّاسِ‏ باتوا ينظرونَ‏

إىل الصّ‏ ربِ‏ نظرةَ‏ املؤمننيَ‏ إىل اللّغوِ،فإذا مرّوا بالصّ‏ ربِ‏

مرّوا كراماً،‏ وكأنّ‏ الصربَ‏ صارَ‏ لغواً‏ أو رجساً‏ من

عملِ‏ الشيّطان ؛ نتحاىش الدنوَّ‏ منه،‏ أو حتّى إلقاءَ‏

نظرةٍ‏ عابرةٍ‏ عليه.‏

تنزلُ‏ بالواحدِ‏ منّا نازلةٌ‏ فرتاهُ‏ جزوعاً،‏ ويف القرآن

الرشَّ‏

انَ‏ خُ‏ لِقَ‏ هَ‏ لُوعاً‏ * إِذَا مَسَّ‏ هُ‏ الِنْسَ‏

الْ‏ ‏}إِنَّ‏

مَنُوعاً‏ * إِلَّ‏ الْمُ‏ صَ‏ لِّنيَ*‏

زُوعاً‏ * وَإِذَا مَسَّ‏ هُ‏ الْخَ‏ يْ‏ يُ‏

جَ‏

ُّ رشَّ‏

إِلَّ‏

ُ مَنُوعاً‏ *

‏ُونَ‏ {.

الكريم:‏ ْ

دَائِ‏ دَائُونَ‏ {. تِهِمْ‏

لَ‏ هُ‏ مْ‏ عَل صَ‏

الَّذِينَ‏

نعم تلكَ‏ جِ‏ بلّةٌ‏ راسخةٌ‏ يف تكوين اإلنسانِ‏ ، يستقبلُ‏

الرشَّ‏ بجزعٍ‏ كام يستقبلُ‏ الخريَ‏ بفرحٍ‏ ، لكنّ‏ اللهَ‏

خالقَ‏ اإلنسانِ‏ والكونِ‏ مل يرتكْ‏ هذا الدّاءَ‏ العياءَ‏ حرّاً‏

طليقاً‏ يفتكُ‏ باإلنسانِ‏ كام شاءَ؛ بلْ‏ وصفَ‏ لهُ‏ الدّواءَ‏

النّاجعَ‏ النّاجحَ‏ ، وذلك الدّواءُ‏ هو الصّ‏ ربُ.‏

وما أكرثَ‏ اآلياتِ‏ التي حثّتِ‏ اإلنسانَ‏ عىل الصّ‏ ربِ؛

منوّهةً‏ باألجرِ‏ الكبريِ‏ الذي يظفرُ‏ به إذا الذَ‏ بالصّ‏ ربِ‏

َّ

َّ

‏)الزُّمَر 10(.

ابِرُونَ‏ أَجْ‏ رَهُ‏ مْ‏ بِغَيْ‏ بِغَيِ‏ حِ‏ سَ‏ ابٍ‏ } الصَّ‏

يُوَفَّ‏ ‏}إِنَا

‏}إِنَّ‏

ِ الصَّ‏ ابِرِينَ‏ } ‏)البقرة 155(. رشِّ‏

‏}وَبَ‏

بُوا جَ‏ نَّةً‏ وَحَ‏ رِيراً{‏ ‏)ا ‏)النسان 12(.

صَ‏ بَ‏ مبَِا

‏}وَجَ‏ زَاهُ‏ مْ‏

ِ وَالصَّ‏

لة{‏ ‏)البقرة 153(.

بْْ‏ وَالصَّ‏ تَعِينُوا بِالصَّ‏ بِ‏

‏}وَاسْ‏

وإذا انتقلْنا إىل اللّغةِ‏ فإنّها ال تضنُّ‏ علينا مبناجمَ‏

مبهرةٍ‏ تعرّفُ‏ مبا يف الصّ‏ ربِ‏ من ثرواتٍ‏ ظاهرةٍ‏

وباطنةٍ.‏

أمّا مفتاحُ‏ ولوجِ‏ تلكَ‏ املناجمِ‏ فهو تحليلُ‏ الحروفِ‏

َ(، وإعادةُ‏ ‏ُة ‏)صربَ‏

يتشكّلُ‏ منها الفعلُ‏ الثّاليثُّ‏ التي

توزيعِ‏ تلكَ‏ الحروفِ‏ ؛ لتتشكّلَ‏ منها أفعالٌ‏ جديدةٌ‏

ذاتُ‏ مضامنيَ‏ مختلفةٍ.‏

َ( نحصلُ‏ عىل الفعل ‏)برصَ‏ (، ‏)صربَ‏

الفعل فمن

والبرصُ‏ حاسّ‏ ةٌ‏ من أهمِّ‏ الحواسِّ‏ التي ميتلكها

اإلنسانُ‏ ؛ إنّ‏ مل تكنْ‏ الحاسّ‏ ةَ‏ األهمَّ‏ قوالً‏ واحداً.‏

وها هو الشّ‏ اعرُ‏ نزار قبّاين ال يجدُ‏ شيئاً‏ أهمَّ‏ من

البرصِ‏ ليصفَ‏ به مدى تعلّقهِ‏ بالحبيبةِ:‏

فل رٌ‏ يغسلُني أنتِ‏ مطَ‏

تحرِميني من سقوطِ‏ املطرِ‏

برصي أنتِ‏ وهل ميكنُها

أن ترى العينانِ‏ دونَ‏ البرصِ‏ ؟!‏

َ( نحصلُ‏ عىل الفعل ‏)ربَصَ‏ (. ‏)صربَ‏

الفعلِ‏ ومن

ُ اآليتَ:‏ نبنيّ‏

رشحِ‏ املعاين املختلفةِ‏ لهذا الفعل ويف

تربَّص فالنٌ‏ األمرَ‏ انتظره:‏ - تربَّص الفرصةَ،‏ -

وا حَ‏ تَّى يَأْتِ‏ يَأْتَ‏ اللهُ‏ بِأَمْرِهِ{‏ . ‏}فَتَبَّصُ‏

‏}فَتََ‏

امللامّتُ‏ :

تعصفُ‏ بهِ‏ حنيَ‏

تربَّص بفالن / تربَّص لفالن : انتظر خريًا أو رشًّا

تحنيَّ‏ الفُرْصَ‏ ة :- يرتبَّص به أعداؤُه ، -

به ، يحلُّ‏

اءِ‏ وَالضَّاءِ‏ وَحِ‏ نيَ‏ الْبَأْسِ‏ أُولَئِكَ‏ ‏}وَالصَّ‏ ابِرِينَيفِ‏ الْبَأْسَ‏

ِ{: أصلها:‏

نيْ‏

إِحْ‏ دَى الْحُ‏ سْ‏ نَ‏ نَيَ‏ ‏َي لَّ‏

الَّذِينَ‏ صَ‏ دَقُوا وَأُولَئِكَ‏ هُ‏ مُ‏ الْمُ‏ تَّقُونَ‏ } ‏)البقرة 177(. ‏}قُلْ‏ هَ‏ لْ‏ تَرَبَّصُ‏ ونَ‏ بِنَا إ ترتبَّصون.‏

‏}وَاللَّهُ‏ يُحِ‏ بُّ‏ الصَّ‏ ابِرِينَ‏ } ‏)آل عمران 146(. تربَّص به الدَّ‏ وائر:‏ انتظرَ‏ الفرصةَ‏ لالنقضاضِ‏ عليه،‏

- تربَّص له رَيْبَ‏ املنون:‏ انتظر حوادثَ‏ الدَّ‏ هر أن

تنزلَ‏ به.‏

بِ‏ إِنَّ‏ اللَّهَ‏ مَعَ‏ الصَّ‏ ابِرِينَ‏ } ‏]األنفال 46[. ‏ُوا

اصْ‏ ‏}وَ‏

تربَّصتِ‏ املُطلَّقةُ‏ بنفْسها:‏ انتظرت مرورَ‏ األطهار

يَتَ‏ صْ‏ نَ‏ ‏َبَّ‏

طَ‏ لَّقَاتُ‏ ليحِ‏ لَّ‏ لها الزواجُ‏ بآخر:-‏ ‏}وَالْمُ‏

زِيَنَّ‏ الَّذِينَ‏ صَ‏ بَ‏ بُوا أَجْ‏ رَهُ‏ مْ‏ بِأَحْ‏ سَ‏ نِ‏ مَا كَانُوا ‏}وَلَنَجْ‏

قُرُوءٍ{‏ . لَثَةَ‏

ثَثثَ‏

سِ‏ هِ‏ نَّ‏ بِأَنْفُ‏

يَعْمَلُونَ‏ } ‏)النّحْ‏ ل 96(.

نيْ‏ ِ{

تأتلفُ‏ املعاين وتختلفُ‏ ، لكنّ‏ عِقداً‏ مكيناً‏ ينظمها

يف سلكٍ‏ واحدٍ؛ يشريُ‏ إىل أنّ‏ هذه املعاينَ‏ رغمَ‏

اختالفِها تتالقى عىل صعيدٍ‏ واحدٍ؛ يظهرُ‏ ما للصّ‏ ربِ‏

78

من أنسام

األدب خمائل


ُّ

ِّ

ِّ

ِّ

ّ

من قيمةٍ؛ لن نشعرَ‏ بها إالّ‏ إذا أنزلْنا هذا الضّ‏ يفَ‏

الكريمَ‏ ‏)الصّ‏ رب(‏ املنزلةَ‏ الالّئقةَ‏ بهِ.‏

لعلَّنا ننىس أو نتناىس أنّ‏ الحياةَ‏ ال ميكنُ‏ أن تكونَ‏

عىل الدّوامِ‏ غديراً‏ صافياً‏ يخلو من كلَ‏ شائبةٍ‏ قد

تعكّرُ‏ صفوَهُ‏ وتكدّرُهُ.‏

ملاذا ننىس طبيعةَ‏ الحياةِ‏ التي تجمعُ‏ بني الثّلجِ‏

والنّارِ،‏ بنيَ‏ السّ‏ هلِ‏ والجبلِ‏ ، بنيَ‏ اللّيلِ‏ والنّهارِ،‏ بنيَ‏

الصّ‏ يفِ‏ والشّ‏ تاءِ؟!‏

البيّة جارِ‏

املنيّةِ‏ يف حكمُ‏

ما هذهِ‏ الدُّ‏ نيا بدارِ‏ قرارِ‏

مخباً‏ فيها مخبِ‏

بينا يُرى النسان

من األخبار با

خب يرى حتى

عل كدرٍ‏ وأنت تريدُ‏ ها

بِعتْ‏ طُ‏

صفْواً‏ من األقذارِ‏ واألكدارِ‏

والقدرةَ‏ عىل األخذ بزمامِ‏ املبادرةِ‏ أسلحةٌ‏ فعّالةٌ‏

ومكلِّفُ‏ األيّام ضدَّ‏ طباعِها

متطلِّبٌ‏ يف املاء جذوةَ‏ نارِ‏ يف تحقيقِ‏ النّرصِ‏ املبنيِ.‏ الجزعُ‏ والصّ‏ ربُ‏ خصامنِ‏ ال

يلتقيانِ‏ ، يحرصُ‏ كلٌّ‏ منهام عىل التفرّدِ‏ باملكانِ‏ الذي

رجوْتَ‏ املستحيلَ‏ فإنّ‏ فإنا وإذا

يشغلُهُ،‏ والتفرّدُ‏ يعني إزاحةَ‏ الخصمِ‏ اآلخرِ‏ إزاحةً‏

شفي هارِ‏ ‏ِر يٍ‏

عل الرجاءَ‏ تبني

ال رجعةَ‏ عنها...‏ عليكَ‏ التشبّثُ‏ بالصّ‏ ربِ‏ إذا أردْتَ‏ أن

فالعيشُ‏ نَومٌ‏ واملنيّة يقظةٌ‏

الجزعَ‏ ليولَ‏ ليولّّ‏ ليولّ‏ دُبرَهُ‏ :

واملرءُ‏ بينهام خيالٌ‏ سارِ‏ تقهرَ‏

إ انانا

لً‏

فاقضوا مآربكم عِجا بالحرِّ‏ أجملُ‏

الصب

بَ‏

فإِنَّ‏ أعامرُكم سفَرٌ‏ من األسفارِ‏ تعزَّ‏

الزمانِ‏ معوَّلُ‏ معولُ‏ رَيْبِ‏

عل وليس

تقعُ‏ الواقعةُ‏ التي تحملُ‏ يف طيّاتِها جرعاتٍ‏ كبريةً‏ فلو كانَ‏ يُغني أن يُرى املرءُ‏ جازعاً‏

لنازلةٍ‏ أو كان يُغْني التذلُ‏ لثُّلُ‏

الرتّ‏ كيزِ؛ ويبدو أنّ‏ الواقعةَ‏

األملِ؛ جرعاتٍ‏ عاليةَ‏ من

التعزّي عند كُلِّ‏ ‏ِّل مصبيةٍ‏

تحاولُ‏ بسطَ‏ سيطرتِها منذُ‏ اللحظاتِ‏ األوىل لكانَ‏

بالحرِّ‏ ‏ِّر أَوىل وأجملُ‏

ونازلةٍ‏

للصّ‏ دامِ،‏ ووسيلتُها يف ذلكَ‏ رضبُ‏ مركزِ‏ االتّصالِ‏ ،

وكلٌّ‏ ليس يعدو حِ‏ اممَهُ‏ فكيف

واملركزُ‏ بال أدىن ريبٍ‏ هو الصّ‏ ربُ.‏

مامّ‏ قىض اللّه مزحَ‏ لُ‏

وما لمرئٍ‏

ماذا يحدثُ‏ عندما تنجحُ‏ الواقعةُ‏ يف رضبِ‏ املركزِ؟!.‏

تتشتّتُ‏ العزميةُ‏ ويضيعُ‏ الرّشدُ‏ ، يصبحُ‏ االرتجالُ‏

املحكومُ‏ بالتخبّطِ‏ سيّدَ‏ املوقفِ‏ ، وتكونُ‏ النتيجةُ‏ عليكَ‏ أن تتذكّرَ‏ ‏–وال يجدُ‏ رُ‏ بكَ‏ أن تنىس–‏ أنّ‏ مع

رفعَ‏ الرّايةِ‏ البيضاءِ‏ التي تعني الهزميةَ‏ واالستسالم العرسِ‏ يرساً،‏ وأنّ‏ اللهَ‏ قد كرّرَ‏ هذهِ‏ اآليةَ‏ الكرميةَ‏

يف كتابِهِ‏ العزيزِ؛ ليذكّرَ‏ اإلنسانَ‏ بهذا القانونِ‏ الذي

خاللَ‏ السّ‏ اعاتِ‏ األوىل من املواجهةِ.‏

اآلن نفرتضُ‏ أنّ‏ املركزَ‏ ‏)الصّ‏ ربَ(‏ نجا من محاولةِ‏

تدمريِهِ،‏ ونسألُ‏ ما تأثريُ‏ ذلك عىل سريِ‏ املعركةِ؟!.‏

النّتيجةُ‏ ستكونُ‏ مغايرةً‏ متاماً‏ للحالةِ‏ التي سبقتْ‏ ،

ويجب أالّ‏ ننىس أنَ‏ السّ‏ كينةَ‏ والهدوءَ‏ والطّ‏ أمنينةَ‏

َّ

دُبرَهُ‏ : َ

َ بالحرِّ‏

يضبطُ‏ سريَ‏ الحياةِ‏ من املنبعِ‏ إىل املصبِّ‏ :

العرسُ‏ يرساً{.‏

* إنّ‏ مع يرساً‏

العرسُ‏ مع ‏}فإنّ‏

إذا ما أتاكَ‏ الدّ‏ هرُ‏ يوماً‏ بنكبةٍ‏

ووسّ‏ عْ‏ لها صَ‏ دْ‏ را باً‏

صب لها فأفرِغْ‏

فإنَّ‏ تصاريفَ‏ الزّمانِ‏ عجيبةٌ‏

ا رسْ‏

ويوما ترى عُ‏ ‏ُع اً‏ ترى يُ‏ ‏ُي رسْ‏

فيوماً‏

جرّبْ‏ أن تأخذَ‏ ملعقةً‏ واحدةً‏ من هذا الدّواءِ‏

العجيبِ‏ ، توكّلْ‏ عىل الحيِّ‏ الذي ال ميوتُ‏ ، وخذْ‏

ملعقةً‏ من الدّواء ‏)الصّ‏ رب(‏ تجدْ‏ أنّ‏ الصّ‏ ربُ‏ دواءٌ‏ مرُّ‏

املَذاقِ‏ حلوُ‏ العاقبةِ.‏

ال تفارقْ‏ يقيناً‏ يعيشُ‏ يف كلّ‏ جارحةٍ‏ من جوارحكَ‏ ؛

إنّهُ‏ اليقنيُ‏ الذي يذكّرُكَ‏ بأنّ‏ اللهَ‏ لن يدعكَ‏ يف

الغمرةِ‏ بال يدٍ‏ تفيضُ‏ رحمةً‏ وحناناً‏ متتدُّ‏ منهُ‏ جلَّ‏

وعال،‏ فمن أسامئِه الحُ‏ سنى اللّطيفُ‏ والخبريُ.‏

كلُّ‏ ما عليكَ‏ فعلُهُ‏ لتقطفَ‏ خرياتِ‏ هذهِ‏ اليدِ‏

املمدودةِ‏ أن تلوذَ‏ بالصّ‏ ربِ:‏

تيسيُ‏ ْ قليل ِ

ِ تيسي

رسْ‏

فبعد العُ‏ ‏ُع لً‏

قلي اصب

بْ‏

وتدبي

لهُ‏ وَقْتٌ‏ ‏ُيُيُ‏

لُّ‏ ‏ُّل أمرٍ‏

وكُ‏

وللمُ‏ هيمنِ‏ يف حالتِنا نظَ‏ رٌ‏

وفوقَ‏ تقديرِنا للّهِ‏ تقديرُ‏

ا بدتْ‏ عصيّةً،‏ الصّ‏ ربُ‏ دواءٌ‏ يعالجُ‏ أمراضاً‏ خطريةً‏ ر مبّ‏

إنّها أمراضٌ‏ يستفحلُ‏ خطرُها ما ملْ‏ تستأصِ‏ لْ‏ شأفتَها

بالعالجِ‏ الفعّالِ‏ ، هذا العالجُ‏ هو الصّ‏ ربُ؛ فهالّ‏ كنتَ‏

بنفسِ‏ كَ‏ رحيامً‏ وخلّصتَها من آالمٍ‏ مربّحةٍ‏ ال يرسُّكَ‏

أن تعيشَ‏ يف إسارِها؟!‏ •

العدد 2118


نوڤمبر 2016

79

العدد

نوڤمبر • 2016 العدد 2118


َّ

ناطورة البيت

عيال اآليفون..."عمك أصمخ"!‏

يا جامعة الخري،‏ يف أحد اليوم ما يعاين من سوالف عياله مع اآليفون بسألكم

وهالسوالف؟...‏ أعتقد أكو يش بجيناتهم صار شلون ما أدري؟!‏ ميكن واآليباد،‏

يضم بيت العائلة الكثري من الذكريات واحلكايات والضوالف،‏ بعضها مفيد وبعضها نتاج حدث يومي...‏

نقتطف منها هنا جمموعة من االأحداث باالأضلوب املتداول الأفراد االأرسة...‏ االأب واالأم واالأوالد،‏ لنتعرف على ما يجول

يف خاطرهم وما يفكرون فيه،‏ ونضلط الضوء على الضلوكيات والهوايات الطريفة والغريبة...‏ والضاذجة اأحياناً.‏

صاير إن أحفادنا ميسكون الجهاز ويستلمونه،‏ إن سحبناه بكوا وغندبوا،‏ اليل

ثاين...‏ فعالً‏ يش غريب...‏ الطفل عادة يحب يلعب ينطلق،‏ يحب ياكل حلو،‏

يسوي يش ويتشجع،‏ لكن اليل قاعد يصري أمر مو طبيعي،‏ حقيقي مو طبيعي!‏ واليل يقهر نقول حق الواحد فيهم شيل القرطاس يحب

اليل تواجهنا،‏ شلون مننعهم ما يحمّ‏ لون التطبيقات،‏ ألن املختصني يحذرونا من املشاكل اليل تصري،‏ لكن شلون؟ نهد أشغالنا ونقعد املشكلة

عاد،‏ إين رصت ألعن الساعة اليل نزلت فيها آيفونات وآيبادات للجهال.‏ صار الطفل حتى ما يهتم لجدته كان الصغري من تقول له تصدقون

أقول إال الله يرحمنا برحمته،‏ وياريت نرجع لذاك الوقت اليل كنا فيه نصنع ألعابنا بيدنا..‏ نفكر ونبتكر ونلعب ونستانس،‏ الحني يا الله ما

غرائب

‏"تحف أوغورا"...‏ سكر وطحني

اليابانية شيهريو أوغورا ابتكرت لوحات فنية وتصاميم دقيقة للبسكويتات والحلويات،‏ ومن يشاهدها الفنانة

بشهية كبرية.‏ تدير أوغورا مصنع حلويات ‏"أنتولبو"‏ املنتج ألنواع من البسكويت والكوكيز،‏ التي يتم يلتهمها

بناء عىل طلب الزبائن،‏ ووفق مزاجها،‏ من يشاهد قطع البسكويت ينخدع بها ويظنها تحفاً‏ فنية تصميمها

أوغورا صفحة عىل شبكة التواصل االجتامعي لعرض صور عن أجمل قطع البسكويت املزينة وامللونة أنشأت

وكائنات مقدسة لدى اليابانيني،‏ وريش،‏ إىل جانب قطع صممتها عىل شكل حقائب يدوية أو ‏"الساموراي"‏

أوغورا منتجاتها ‏"أونالين"،‏ ورغم أن معظم الطلبات تأتيها من داخل اليابان،‏ لكنها تنوي توسعة عملها ليشمل دوالً‏ أخرى • وتبيع

80

سوالف


فضفضة

‏"معبد الفرئان"...أمان في ‏"راجستان"‏

عن عبادات ومذاهب وايد منها عبادة البقر،‏ والشمس،‏ ووايد من الطقوس الغريبة اليل لها سمعنا

بكل عبادة،‏ إال أن أغرب عبادة شفتها هالسنة ملا زرت الهند عبادة الفريان مبعبد يف ‏"راجستان"...‏ عالقة

األمان يش حلو...‏ يعني اإلنسان والحيوان ممكن يتعايشون إذا كل واحد فيهم كفل األمان للثاين،‏ والرش سببه الخوف من الطرف الثاين،‏ حقيقة

تستغربون إين تركت عبادة الفريان،‏ والطقوس اليل ميارسونها واألكل اليل يقدمونه قرابني للفريان،‏ ومسكت باألمان اليل الفريان حاسينه.‏ ميكن

إن عيال اليل يعبدون الفريان يقربون من صحن الحليب اليل الفريان يرشبون فيه ويرشبون مع الفريان،‏ وميسحون عليهم،‏ ويوكلونهم واألغرب

ال والفريان ما تنحاش وتوخر حق الولد إذا بيرشب،‏ وكان األمر طبيعي بالنسبة لها.‏ بايدهم...‏

شفته يخليني أفكر أن الفريان اليل تدخل مناطقنا عن طريق السفن اليل تجي من الهند تصري رشسة ألنها ما اعتادت العنف اليل تشوفه،‏ اليل

بحالة هلع،‏ تشوف نفسها بعد ما جابوها من املجاري وحطوها بقرص وتتعامل معاملة ملكية،‏ أكل ورشب وحامية من القطاوة،‏ وفجأة فتصري

خلفية عبادة الفريان عند أتباع هذه الديانة إىل اعتقادهم بأنها ‏"كارين ماتا"‏ التي يحمل املعبد اسمها،‏ وهي امرأة متثل تجسيداً‏ حياً‏ وتعود

هوايات البنيات

حقيبة األرنب للحلويات

أطباق الورق من األدوات التي يستخدمها األبناء يف األشغال اليدوية،‏ وقد اعتادوا صناعتها ملونة،‏ أو تشكيلها عىل شكل حيوانات تعد

نعرض اليوم كيفية صنع حقيبة لحلويات األطفال من أطباق الورق،‏ وتعليقها يف غرفهم ليتناولوا منها قطعة قطعة.‏ وتلوينها.‏

حقيبة أطباق ورقية نحتاج إىل التايل:‏ ولتصميم

ورق - مقص - قطع قطن - ورق ملون - خيوط قش - دباسة - قلم وألوان.‏ - أطباق

الطريقة:‏

نرسم عىل طبقني من األعىل قوساً‏ لقطع طرف الطبق.‏ -

نقص طرف الطبقني عىل الخط املرسوم.‏ -

نأخذ أحد األطباق املقطوع طرفه ونثبته بالدباسة عىل الطبق الكامل.‏ -

منسك بالقطعتني البيضاويتني اللتني قطعتا من الطبقني،‏ ونلصق وسط كل -

ورقاً‏ بلون وردي أو بني فاتح لعمل أذن األرنب،‏ نثبت األذنني عىل الطبق منهام

من الداخل بواسطة الدباسة.‏ نرسم عىل الطبق املستدير من الخارج الكامل

األرنب وفمه،‏ ثم نلصق القطن يف املنتصف لعمل األنف وشفة األرنب.‏ عيني

نقص من خيوط القش قطعة لتثبيتها وجعلها عالقة الحقيبة.‏ -

أصبح لدينا حقيبة جميلة ميكن وضع قطع الحلويات الصغرية فيها • اآلن

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

81


العنزي - أحمد الحمداين مشعل

وعيل بهبهاين عقيل

ميشيل هوجن - غاي ادموندس - عبداملحسن بهبهاين

‏“تيغوان”‏

الجديدة وصلت

وصلت املركبة الرياضية

‏“تيغوان”‏ إىل صالة عرض

‏“فولكس واجن”‏ الكويت لتعيد

تعريف فئة املركبات املتعددة

االستخدامات املدمجة .SUV

وتم عرض الطراز الجديد من

‏“تيغوان”‏ خالل حدث إعالمي

مميز حرضه عدد من السفراء

ومديرون من ‏“رشكة عيل مراد

بهبهاين”‏ وصحافيون وعدد من

ناشطي مواقع التواصل االجتامعي.‏

المكان:‏ الري

الوقت:‏ 10:00 صباحاً‏

- أحمد رانيا

مريم

أحمد سعد

عيل عبدالله

حسن

دانة - جامل - عهود

82

أصداء


السفري االملاين - عيل بهبهاين

برسانا - روجيه - كاكوم

نوران - بتول

أحمد - عيل - ماهر

عيل املوسوي - روال رسياين

نوفمبر • 2016 العدد 2118

83


LSH تفتتح

‏“ليلي وايتس”‏

في البروميناد

- عذيب عامر

فريونا

- فهد - أحمد عزب

- آية - هاجر أمل

الني

افتتحت رشكة LSH التابعة

ملجموعة الحمييض متجراً‏ جديداً‏

لعالمة ‏“لييل وايتس”‏ يف مجمع

الربوميناد بحضور نجم كرة

القدم الكويتي فهد العنزي

والعديد من محبي الرياضة

وصحافيني.‏

وشهد االحتفال فقرات

رياضية وترفيهية،‏ فيام قدم

املتجر مجموعة من املنتجات

واملستلزمات الرياضية املتنوعة.‏

المكان:‏ حولي

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

- رزان ديانا

مهدي - نوف

مازن

- نادر - مناور - نردين إربتا

مينا - فايز - جورج

84

أصداء


أسامة

جورج

جورج

وائل سلطان - ماجد قيس

أملا

مازن

مهند يوسف

نيل

بيشوي - كامل

مهند - رضار - حسني - مكرم

نوفمبر • 2016 العدد 2118

85


اليوسفي جاسم

‏“عيسى اليوسفي”‏

و”سكاي وورث”‏

تطلقان OLED

وائل ديب

حسني - عمر مسوح مرتىض

اليوسفي عارف

أعلنت ‏“رشكة عيىس حسني

اليوسفي وأوالده”‏ و”سكاي

وورث”‏ عن إطالق وحدات

أجهزة التلفزيون الجديدة

OLED يف الكويت،‏ وذلك

ضمن فعاليات نظمت يف فندق

هوليدي إن الساملية.‏

حرض الحفل مجموعة من

الضيوف واملوزعني والعمالء،‏

إضافة إىل إداريي مجموعة

عيىس اليوسفي وسكاي وورث

وصحافيني.‏

أسامة سليم - إبراهيم ديب - فادي أحمد

المكان:‏ هوليدي إن السالمية

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

ماهر املوسوي

خالد - أحمد مطاوع - عبدالله الخطيب ربيع

فاروق ملحم - سعيد الحاج

86

أصداء


خالد العنزي

مريم زينهم

نيكول يل - بنجيف يوان - جيفري ليو - سيلينا كسيو

محمد غملوش - حسني يونس

عاطف فوعاين

مزيد الزيتاوي

ربيع

حسني

خالد حسن - نارص شبالق

نورشاد

دالل

موىس نجيب

نوفمبر • 2016 العدد 2118

87


إميان - وسام - شيامء - ملياء

توفيق البغيل

جينا

‏“فت أند

فابيولس”‏

في األفنيوز

نورهان - والء

بدر البدر

ضاهر خلف - محمد حبيب

والء - هبة - هند

افتتح رئيس مجلس إدارة ‏“رشكة

إيجس مينا”‏ توفيق البغيل

معرض ‏“فت أند فابيولس”‏ يف

األفنيوز.‏

حرض افتتاح املعرض،‏ الذي

شاركت فيه 30 جهة تقدم

خدمات تعنى بالصحة

والجامل واللياقة البدنية،‏

املدير العام للرشكة بدر البغيل

واملديرة التنفيذية جينا نزالس

وصحافيون.‏

ميشال - وفاء

مصطفى - حسني

ماري

المكان:‏ برستيج

الوقت:‏ 5:00 مساءً‏

رميون

عامد

منال السعدون

شادي

جويف

زهراء

سامي

يوسف

إميا

رينا - أحمد

88

أصداء


املطريي مساعد

‏“الغانم”‏ تكشف

عن ‏“هوندا

أكورد”‏ 2017

وأحمد الحيدر عيل

أحمد - عمرو

مودي - أمني

محمد حيدر - محمد املوسوي

كشفت ‏“رشكة الغانم موتورز”،‏

املوزع الحرصي ملنتجات

‏“هوندا”‏ عن سيارة ‏“هوندا

أكورد”‏ 2017 الجديدة،‏ وذلك

خالل حفل أقيم يف غراند أفنيوز

بحضور عدد من العمالء وممثيل

وسائل اإلعالم.‏

وتخلل الحفل مجموعة من

العروض واأللعاب واألنشطة

التي سعد بها الحضور.‏

المكان:‏ األفنيوز

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 7

الوقت:‏ 6:30 مساءً‏

- عهود مشاري

ريم - أسامة - أحمد - أحمد

جرجس - بهاء

نوفمبر • 2016 العدد 2118

89


‏“عرب نت”‏

ناقش التجارة

اإللكترونية

الشيخ سلامن الحمود عمر خالد الزنيك

الشيخة عايدة سامل العيل

محمد الرشيدي - سعود الطواش

نجالء العييس - شفيق السيد

برعاية وحضور وزير اإلعالم

وزير الدولة لشؤون الشباب

الشيخ سلامن الحمود،‏ ومشاركة

أكرث من 500 من قادة القطاع

الرقمي،‏ افتتح مؤمتر ‏“عرب

نت الكويت”‏ 2016 ملناقشة

مستجدات القطاع الرقمي

وريادة األعامل والفرص

التي يقدمها القطاع للشباب

الكويتي.‏

وعرض املؤمتر مجموعة من

االسرتاتيجيات لتطوير التجارة

اإللكرتونية الخاصة بالعالمات

التجارية،‏ وحرضه عدد من

املهتمني واإلعالميني.‏

المكان:‏ قاعة الراية

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 4

أمري - عبدالله - بويس

متارا صعب

رنا النيباري

فرحان وسامل العنزي

وليد كنفاين - عدنان سعد

90

أصداء


شذى بهجت - ريهام عبدالله

هدير - آدم

شيامء - هديل

كارينا

مها - أفنان

محمد جعفر

محمد الهاجري

دالل - فرح

ماتيا

علياء - أمرية

مايا

خالد

عبدالله وهبي

مبارك - ساندرا

دالل حسني

عبدالعزيز الهزاع

عبدالله - هاين

نوفمبر • 2016 العدد 2118

91


35 شركة في

‏“معرض النخبة

العقاري”‏

الشيخة

فاطمة الصباح

محمد حمزة

محمود عفيفي

خالد علوان

أمل بوشهري

شوقي نرص

فؤاد العنزي

خالد نارص - حسن الساير

افتتح وكيل وزارة التجارة

والصناعة خالد الشاميل فعاليات

معرض النخبة العقاري،‏ الذي

تنظمه مجموعة اسكان جلوبل

لتنظيم املعارض واملؤمترات،‏

مبشاركة 35 رشكة عقارية

طرحت أكرث من 100 مرشوع

عقاري حول العامل.‏

ويشجع املعرض عىل تنويع

الفرص العقارية االستثامرية

ومصادر الدخل حيث يحظى

بالكثري من االهتامم واملتابعة

ويشكل عالمة فارقة يف ميدان

التسويق العقاري.‏

المكان:‏ فندق الجميرا

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 17

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

نسمة

نرجس

مكارم بيطار

سعاد املنيع - هيام املحري

أحمد املوسوي

أحمد الهواري

هناء عاصم

حسني موىس

92

أصداء


حسني سمري - محمد عباس

فاروق شوشه - محمد عامر - محمد السعدة

هيثم حسن - محمد ابوعلم

نهلة محمد فهد خالد عبدالعزيز - رمضان القايض

محمد حمدي

تامر املرصي

زيادة - دانة

نارميان - دينا - والء

بدرية املنيع

إرساء عناية

فاطمة حسني

هايدي ناجي

دينا حسن

رجاء

فرح

تهاين عصام

نوفمبر • 2016 العدد 2118

93


نهى الصالح

ليىل بولس

old diamond

تشرف على

حملة سرطان

الثدي

سوسن

سهى

نورهان

أرشفت رشكة old diamond

عىل حملة التوعية مبرض

رسطان الثدي،‏ وذلك بالتعاون

مع مستشفى السيف وحملة

كان ومكتب اإلمناء االجتامعي

واسنشيل ميك آب وصالون لييل

هارموين.‏

وشددت الحملة عىل أهمية

الفحص املبكر وطرق التعامل

مع املرض وسبل الوقاية منه.‏

المكان:‏ الجيت مول

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 13

الوقت:‏ 11:00 صباحاً‏

آين زكار

هبة فتحي

رنا صبح - سامر املالح

زهرة الفيلكاوي

عائشة املطوع

جامل النعامن

94

أصداء


فهد الفايز

نجالء النقي

رودينا

ماجدة الرجيب

أمال الحداد

إميان العيل

برشى الباكوري

زينب الشهاب - ليىل جامل

معصومة العبديل

فينسيا

رجاء الشهوان

ريتا الخازن

جمبي-‏ جيسيل

أكرم النادي

نوفمبر • 2016 العدد 2118

95


الكلية األسترالية

تخرج كوكبة

من طلبتها

ابل حبيب

عبدالعزيز سعود

الرشهان عبداملحسن

محمد ترو الربوفيسور

وليد الكندري د.‏

السفري االسرتايل - أسامة جامل

مرزوق سامل

احتفلت الكلية األسرتالية

بتخريج كوكبة من طلبة

البكالوريوس والدبلوم للعام

الدرايس 2015/2016 الذين بلغ

عددهم 278 طالباً‏ وطالبة.‏

حرض االحتفال األمني العام

ملجلس الجامعات الخاصة الدكتور

حبيب أبل نيابة عن وزير الرتبية

والتعليم العايل الدكتور بدر

العيىس والسفري االسرتايل وارن

هاوك ومجموعة من األكادمييني،‏

وعدد من أهايل الطلبة.‏

المكان:‏ فندق الجميرا

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

الرشع - عبدالوهاب الغانم - عيل مبارك هادي

العويض وحرمه عيل

دانة - إميان

عبدالنور

مارينا

املحري - ندى الذكري - محمد وهيثم الوقيان نعيمة

96

أصداء


همسة رسحان

فجر الراشد

مريم املراغي

منرية السعيد

نهيل االنصاري

آية

سلامن عيل واألهل

ماهر قدورة مع األهل

برشى فتحي

فاطمة السبتي مع األرسة

يوسف سعد الحوطي

أنفال العنزي

عيل نديم ووالداه

فابرينيا هاين

غرام عبدالعزيز

لوجني

نوفمبر • 2016 العدد 2118

97


مارينا

دالل املطريي

تريان حرب

حنني غانم

فيصل نادر

صمود العازمي

أبرار املهنا

أسامء بن حسني

إرساء عبداللطيف

ندى مالك - أسامء الظفريي

آمنة الحمر ووالدها

مريم الغريب

إبراهيم الرشيف

محمد الرصاف

نورة

مرزوقة الرشيدي

أنوار الطباع

أسامء الهاشمي

ياسمني رضا

ياسني باسم

هنادي جاسم

منى العويض

فطومة عيل

ميس بسام

كوثر السلامن

بدرية عبدالله

98

أصداء


نوفمبر • 2016 العدد 2118

99


ستيف سابيل

في CAP

عبدالحكيم ياسني

ستيف سابيال

سامي شاهني

نبيل أبوقاعود

عالية

محمد األسعد

سليامن

استضاف ‏“منرب الفن املعارص”‏

CAP يف مقره بالشويخ الفنان

التشكييل الفلسطيني ستيف

سابيال،‏ يف جلسة حوارية أطلق

خاللها كتابه ‏“معضلة مظلة

هبوط”‏ الذي يتضمن جانباً‏ من

السرية الذاتية للكاتب تحت

االحتالل االرسائييل.‏

وقرأ سابيال،‏ املولود يف القدس

ويعيش يف أملانيا،‏ صفحات

من كتابه،‏ ثم جرى حوار حول

محتوياته أداره الشاعر والناقد

الفلسطيني محمد األسعد،‏

فيام أحاطت بالجمهور لوحات

رسمها الفنان سابيال بتقنية

‏“الكوالج الفوتغرايف”‏

المكان:‏ الشويخ

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 5

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

محمد

عزة

شادي

عامر الهنيدي

100

أصداء


كونتني كارنيل

بدر الشطي

عبد العزيز

أرترييو

مصطفى

بهبهاين

نارص - فواز - محمد

كونتين كارنيل

يعرض لوحاته

في ‏“جاب”‏

رتاج

أنطونيو

أقيم معرض لوحات الفنان

كونتني كارنيل يف قاعة جاب يف

الشويخ.‏

وقدم الفنان مجموعة من

االعامل واللوحات التشكيلية

التي اعجب بها الحضور.‏

حرض املعرض مجموعة من

الفنانني التشكيليني وزوار

وصحافيون.‏

نارص - يورستون

تيا

محمد - شادي

تكسنيا - مايا

زبيدة بهبهاين

نوفمبر • 2016 العدد 2118

101


توفيق سلامن - أحمد خورشيد

‏“تي جاردن”‏ تفتتح

‏“ستوديو كويت”‏

و”جنينتنا”‏

نوح خورشيد

صالح خورشيد

ميس كمر

افتتحت ‏“رشكة يت جاردن”‏

مطعم ‏“ستوديو كويت”‏

للأمكوالت الكويتية والفرع

الثاين ملطعم ومقهى ‏“جنينتنا”‏

اللبناين.‏

وتزامن االفتتاح مع تكريم

رئيس نقابة الفنانني الكويتية

الفنان طارق العيل،‏ وحرضه

لفيف من الفنانني واإلعالميني.‏

ويتميز املطعم بتقدميه

مجموعة من املأكوالت اللبنانية

والكويتية املجهزة بأرقى

املعدات وأحدث األجهزة.‏

طارق العيل

د.‏ نادين فهد

خالد الربييك

المكان:‏ مارينا ووك

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

هاكان

أحمد عزام

ريهام خليل

مروان وهبة طيارة

102

أصداء


أمجد - ينيكا

خرض - أريزو

حسن - أحمد

حبيب الظاهر

حسني الصيديل

سليامن خورشيد

رنا العقاد

أحمد ماتقي

بشري

عادل قائد

طالل املاجد

سعدعادل

فالح العجمي

نوفمبر • 2016 العدد 2118

103


روين قسطون

عدنان شوقي

ميس - رسمد

بدر عييس - طالل األنصاري

جون

أسامة حميدان

هبة السيد

ايت حسني - جون دونيل

طارق الدبوس

‏“دين & ديلوكا”‏

يطلق

The market

أعلن مطعم وكافيه ‏“دين &

ديلوكا”‏ االسم الرائد يف تقديم

أشهى أصناف املأكوالت عن

إطالق معرض املأكوالت،‏

واملنتجات الغذائية الفاخرة

،Themarket وذلك للسنة

الثانية عىل التوايل.‏

وتكتسب Themarket

أهميتها من كونها توفر تجربة

راقية لزبائنها،‏ إذ تعرض تشكيلة

متميزة من النكهات الفريدة،‏

إضافة إىل مشاركة خرباء تحضري

األطعمة الشهية بالتعاون مع

رشكات محلية وإقليمية.‏

المكان:‏ األفنيوز

الوقت:‏ 12:00 ظهراً‏

أنيتا - ياسمني

ساجي - محمد

انطوان

فهد السلطان

دانة السامل

104

أصداء


معرض ‏“هي”:‏

تشكيل عن دور

المرأة

عيل اليوحة

فاطمة لوتاه

عيل النعامن

تغريد البقيش

رياض املطوع

مشعل الخلف - هاشم الشامع

باسمة

هنادي الدرويش

مياسة السويدي

إنعام أحمد - شيامء أشكناين

احتضن معرض ‏“هي”‏ مجموعة

من اللوحات الفنية قدمتها ست

فنانات عن دور املرأة يف الحياة،‏

تحت عنوان ‏“حائرات”.‏

ومن الفنانات املشاركات:‏ فاطمة

لوتاه وتغريد البقيش ومياسة

السويدي وهنادي الدرويش

وشيامء أشكناين.‏

حرض املعرض عدد من الفنانني

التشكيليني واملهتمني مبتابعة

الفنون.‏

نجالء خريبط

مريم الغيث

عبري التميمي

المكان:‏ ضاحية عبداهلل السالم

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 17

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

معتز نرص والعائلة

عيل - نوران

ليان - روال

أم وائل أشكناين

إميان املسلم

أمرية بهبهاين

غضون العيدان

نوفمبر • 2016 العدد 2118

105


سعود املسعود

هاشم الهاشم

عبدالله بندر - عبدالله العازمي

أم فهد - هبة - حنان

د.وليد

عبدالغفور أكرب

عبدالكريم

عيل الخرض

مرتىض

‏“طيور كناوة”‏

تحتفي ب”الكويت

عاصمة للثقافة”‏

أقام املجلس الوطني للثقافة

والفنون واآلداب حفالً‏ مبناسبة

اختيار الكويت عاصمة للثقافة

اإلسالمية مبشاركة فرقة ‏“طيور

كناوة”‏ املغربية.‏

ومتتع الجمهور بفقرات الحفل

الذي أقيم عىل مرسح

عبد الحسني عبدالرضا واشتمل

عىل عوامل سحرية وروحية

قدمتها الفرقة عرب عروض ذات

زخم موسيقي متناغم وفريد،‏

تفاعل معها الحضور.‏

المكان:‏ السالمية

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 15

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

حصة املحميد

سمرية

أسامء

وفاء

وحيدة

أم محمد

أم خالد

انطوان

محمد املنصور

عبدالعزيز البصريي

هند الشومر

أمل املال

سعاد إميانويل

إميان - منى

106

أصداء


‏“فورد”‏

و”الغانم أوتو”‏

تطلقان ‏“إدج”‏

احتفلت ‏“فورد الرشق األوسط”‏

و“الغانم أوتو”‏ باإلطالق

الرسمي لسيارة ‏“فورد إدج”‏

الجديدة كلياً،‏ والتي توجت

الرشاكة بني الرشكتني.‏

وتعد ‏“فورد إدج”‏ جديدة

كلياً‏ من حيث الشكل واألداء

والتصميم الداخيل والتكنولوجيا

املضافة التي تعطي السائق

راحة ورفاهية فائقتني.‏

المكان:‏ المروج

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 13

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

محمد عريقات - تيم زميرمان - دينيس

محمد حسامي

بالل - عبدالكريم - رمزي

حسني - عيل

ضاري - ريم - خالد

بريال

- بسام داين

محمد - مايكل

بدر - نادية

مودي - أمني

لينا - سريين

فاطمة أحمد

نوفمبر • 2016 العدد 2118

107


‏“السبت الوردي”‏

في المدرسة

البريطانية

بالتزامن مع الحملة العاملية

للتوعية مبرض رسطان الثدي

أقامت املدرسة الربيطانية

يوماً‏ خاصاً‏ للمناسبة أطلقت

عليه ‏“السبت الوردي”‏ بإدارة

وإرشاف طالب الصفني الثاين

عرش والثالث عرش.‏

وشمل ‏“اليوم الوردي”‏ العديد

من األنشطة الخريية والرتفيهية

التي سلطت الضوء عىل أهمية

التوعية مبرض الرسطان.‏

المكان:‏ سلوى

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 15

الوقت:‏ 3:00 عصراً‏

خلود

طارق

كفاح املطوع

إيلني - إميي

سلوى - أكرم - محمد - ياسمني

باتريشا

عيل جواد

أمينة املطوع

مايكل

نك

فريا - كليف

آالء أحمد

جعفر الجاميل

لورين

آيب

نييك

108

أصداء


محمد

صقر

عمر

أوركيدا

فايزة

رقية

شهد - يارا - حسن

أماندا - ربيكا - سيدي

مي

باسل

إيلن

شون

ماريان

أمرية

شيامء

سايل

آنا

إيلني

نوفمبر • 2016 العدد 2118

109


نينا

مرمر

ديفيد

د.رىب الحاج

جيم - اليزا

جاكلني

د.زوران

نجاة

الدورة الثانية

لمعرض الصحة

والجمال

انطلقت يف مجمع األفنيوز

فعاليات الدورة الثانية ملعرض

الصحة والرشاقة والجامل،‏

مبشاركة نخبة من أهل

االختصاص والعديد من الجهات

املعنية بالصحة والرشاقة للمرأة

والرجل،‏ وذلك لتسليط الضوء

عىل آخر االبتكارات والتقنيات

الجديدة يف هذا املجال.‏

المكان:‏ األفنيوز

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 6

الوقت:‏ 6:00 مساءً‏

عزيزة محمد - عزيزة املاجد - جون غريتا

وائل مشايل

لينا - داليا

شيامء - حنني

مريا

سلمى

110

أصداء


سارة

منال

ريهام

داليا

د.‏ سارة فخري - د.محمد عرص

سلامن - د.‏ راميزا - كيسيا - أمل - غينغا

كرستني - ايدين - بتول - ماريتس

نوال - عيل - شعبان

والء - ماريا - ستيفاين

محمد - سامر

شيامء

اليفيا

محمد - عبدالسالم - رشيف

عالية

عامر عابدين

نوفمبر • 2016 العدد 2118

111


عالية الجارس

‏“مانغو”‏ تطلق

تشكيلة الشتاء

أنيتا

أليسون

روال

يلدا

هبة

أطلقت ‏“مانغو”‏ لألزياء

بالتعاون مع مجلة ‏“غراتسيا”‏

الرشق األوسط،‏ تشكيلة أزياء

خريف وشتاء 2016 وذلك

ضمن فعالية حرضها عدد

من ناشطي مواقع التواصل

االجتامعي وصحافيون ومهتمون

يف متابعة املوضة واألزياء.‏

المكان:‏ مجمع البروميناد

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 13

الوقت:‏ 5:00 مساءً‏

فكتوريا

نور

دونا

مارلني

أينأينأينأين

نورة

آمنة

رويب

ريشيل

ليىلليىلليىلليىلليىلليىل

محمد

حسان

سعد

هاينهاينهاينهاينهاين

112

أصداء


سايل بريان - فوز الفهد - ميشال بريان

‏“بيرين”‏ تفتتح

في مول 360

عامد - عيل

ريم - غنوة

السفري الفرنيس - محمد املرزوق

بدر الجربي - محمد العتيبي

فريونيك - فليب

افتتحت العالمة الفرنسية

الرائدة يف صناعة األزياء

واألكسسوارات ‏“بريين”‏ بوتيكاً‏

جديداً‏ يف مول 360، ضمَّ‏ نته

مجموعة فريدة من املالبس

واالكسسوارات التي تلبي جميع

األذواق.‏

حرض حفل االفتتاح عدد من

املصممني واملشاهري وعشاق

املوضة واألزياء وممثلني عن

وسائل اإلعالم املحلية.‏

المكان:‏ مول 360

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 18

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

أسيل - فرح

منرية - أريج

ربيع - أحالم

نارص - فاطمة

نو شات

نسيمة-‏ هيا

غنيمة - هند - نور

نوفمبر • 2016 العدد 2118

113


سايلسايلسايلسايل

كيم

دهان سمري

سامر

‏“دهان”‏ تنظم

حملة تبرع بالدم

نظمت ‏“رشكة دهان”‏ ملوظفيها

حملة تربع بالدم يف مقر الرشكة

بالتعاون مع بنك الدم املركزي.‏

وتهدف الرشكة من الحملة

تأكيد مسؤوليتها وموظفيها

تجاه املجتمع،‏ ومواكبة الدور

اإلنساين العاملي يف مد يد العون

للمرىض املحتاجني للدم.‏

المكان:‏ السالمية

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 16

الوقت:‏ 11:00 صباحاً‏

محمد - سيد محمد إبراهيم

وفا

- نهى محمد

متيا

مبارك

114

أصداء


عبدالرزاق املحمود

فاطمة - سهام

إيفانا

روبرت

هدى

داليا

نورا

روال

ماليندا

‏“ميست الدولية”‏

تطلق

PCA SKIN

أعلنت ‏“رشكة ميست الدولية”‏

للخدمات الطبية عن اطالق

منتج PCA SKIN األمرييك

وطرحه يف السوق الكويتية.‏

حرض حفل إطالق املنتج الحائز

جائزة ‏“األيزو”‏ العاملية،‏ عدد

من مديري الرشكات الطبية

وصحافيون.‏

المكان:‏ فندق الجميرا

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 19

الوقت:‏ 10:00 صباحاً‏

أزاديا

فيصل املحمود - مصطفى الشمري

أماين

رميا

رنا

فالرييا

ذيبا

اوريليا

نوفمبر • 2016 العدد 2118

115


‏“شاريول”‏

في األفنيوز

فيليب

شاريول

كوروليا شاريول

دينيس

سيدريك

افتتحت العالمة الرائدة

يف صناعة األكسسوارات

‏“شاريول”‏ بوتيكها يف األفنيوز،‏

وعرضت فيه تشكيلة خريف

وشتاء 2016 التي تنوعت

بني األكسسوارات واملحافظ

والساعات واملجوهرات.‏

حرض الحفل مجموعة من

عشاق العالمة وصحافيون

وناشطو مواقع التواصل.‏

المكان:‏ األفنيوز

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 18

الوقت:‏ 4:00 عصراً‏

مايا

دالل

آسيا

محمد

وائل رشبجي

رامي

محمد

سونا

روبيش

جنيفر

كريس

سوسن

116

أصداء


ثامر الرومي

سعود املقلد

نارص املقلد

حامد الحامد

‏“عذراء العقارية”‏

تطرح مشروع

‏“واتر مول”‏

بالخيران

مبارك الشمري

سعادة ضومط

فهد

فيصل الكندري

طرحت رشكة عذراء للتطوير

العقاري،‏ بالتضامن مع مجموعة

عز كوت،‏ مرشوع ‏“واتر مول”‏

كأول مرشوع تجاري بالخريان،‏

وذلك بحضور رئيس مجلس

إدارة الرشكة سعود املقلد

ورئيس مجلس ادارة مجموعة

عز كوت ثامر سند الرومي

ومديرين من كافة االقسام

ومسؤولني وإعالميني من

مختلف الجهات املحلية.‏

المكان:‏ سيمفوني

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 12

الوقت:‏ 4:00 عصراً‏

ميشال منيس - يوسف صالح

عزيز جميل - مايكل منيس

نوفمبر • 2016 العدد 2118

117


دانة

ALDO تفتح

فرعاً‏ في

‏“ذا غيت مول”‏

امييل - ندا

هيتاش

ماريس - روز - جيفي

افتتحت العالمة الرائدة يف صناعة

األزياء ALDO متجراً‏ جديداً‏ يف

مجمع ‏“ذا غيت مول”‏ بحضور

مجموعة من املشاهري ومصممي

األزياء وعشاق األكسسوارات

واملالبس وعدد من الصحافيني.‏

ويقدم متجر ALDO تشكيلة

راقية من املالبس واألحذية

واألكسسوارت التي تعكس

مفهوم الحياة العرصية والحداثة

والتطور،‏ واملصممة ضمن أعىل

املواصفات واملقاييس.‏

المكان:‏ مجمع غيت مول

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 1

الوقت:‏ 4:00 عصراً‏

رامي

جريلني

فؤاد

مساعد

محمود

محمد

كارلوس

باريش

118

أصداء


‏“بلو سيركل”‏

يطلق

‏“رحلة التحدي”‏

عبدالرحمن الفاريس

مريم األستاذ فرح

نواهل الهالل مها العويض أحمد الهيفي

محمد البحر - يوسف الشايع حسني عرب وليد البدر

غدير عوض - نورة املاجد

فجر

العقيد أحمد املطريي

حميد وبدرية مراد

د.يوسف البحر

هبة

نظم فريق ‏“بلو سريكل”‏

التطوعي مؤمتر ‏“رحلة التحدي”‏

يف الصالة املتعددة األغراض

مبشاركة عدد من أصحاب

التجارب والخربات املهمة يف

التحدي،‏ وذلك من أجل تحسني

حياة مرىض السكري،‏ ودفعهم

إىل رحلة التحدي ومواجهة

املرض والتغلب عليه.‏

و“بلو سريكل”‏ مجموعة شبابية

تطوعية من مرىض السكري

الذين قرروا تحسني ظروف

حياتهم وطريقة عيشهم وتحدي

املرض.‏

المكان:‏ حديقة الشهيد

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 12

الوقت:‏ 7:00 مساءً‏

لطيفة

بدور الفضيل

عزة شلتوت

فهد القطان

عبدالله املطوع

مساعد املطريي

محمد الصيفي - عمر العثامن

سلامن الحجي

نواف ناجيا

نواف

أحمد البحر - سند املطريي

نوفمبر • 2016 العدد 2118

119


الغنام حمد

اتوليا قبطة

الغنام عادل

مارتا

جون منوهرن

ويليام ديسوزا

‏“أوتو‎1‎‏”‏ تطلق

‏“لوك أويل”‏

أطلقت ‏“رشكة أوتو‎1‎‏”‏ التابعة ل

‏“مجموعة كابيكو”‏ التي تلعب

دوراً‏ رئيسياً‏ يف مجال السيارات

ومرحلة ما بعد البيع،‏ منتج

‏“لوك أويل”‏ lukoil للزيوت

املصنع بأعىل مواصفات الجودة

وأفضل املواد الخام.‏

حرض حفل اإلطالق عدد من

املديرين والصحافيني.‏

المكان:‏ فندق سيمفوني

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 19

عدنان

عيلعيلعيلعيلعيلعيل

8:00 مساءً‏ الوقت:‏

باسم شام - بالل بارود

جيجي ماتيوث

يوسف

عبدالعزيز

مريفا

نتايل

نتايل

تيامثيو الفا

120

أصداء


عبدالعزيز الياسني

سلامن العطوان

فؤاد سليم

عيل بوشهري

500 سيارة

تستعرض

في سادسة

‏“المتحف”‏

صالح - فواز - مهدي

بدر - أحمد - يعقوب

عيل - شمشون - عدنان

نارص املطريي

احتفاالً‏ بالذكرى السادسة

الفتتاح ‏“متحف السيارات

التاريخية والقدمية”‏ احتشد أكرث

من 500 سائق مع سياراتهم

أمام املتحف،‏ وانطلقوا يف

مسرية قدموا فيها مجموعة

من الفقرات االستعراضية التي

أسعدت الحضور.‏

ويضم املتحف أكرث من 400

عضو،‏ ويعترب من أوائل األندية

يف الكويت،‏ ويهدف إىل إيقاف

سباقات الشوارع وإجراء

منافسات مرخصة متخصصة.‏

المكان:‏ الشويخ

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 15

الوقت:‏ 6:00 مساءً‏

حمد الهاجري

عيل

الشطي

عبداللطيف

فهد خدادة

مشاري السيد

نوفمبر • 2016 العدد 2118

121


يرى أن الكويت تعاين من ‏"ضمور يف عضلة القرار"‏

محمد السبتي:‏ الغرب قلب لنا ظهر املجن

محمد السبتي:‏ الغرب قلب لنا ظهر املجن

يبني املحامي والكاتب الصحايف محمد السبتي تحليالته السياسية عىل أسس متينة قوامها

القراءة واالطالع واملقارنة التاريخية مع الواقع الراهن،‏ وتجده يكرر اإلشارة إىل وقائع

تاريخية معينة،‏ حتى ال يكاد مير سؤال دون أن يعيدنا إىل هذا الكتاب أو ذاك املؤرخ.‏

يؤكد السبتي أن التحليل السيايس ليس مهنته،‏ بل املحاماة،‏ لكن يبدو أنه وجد نفسه

مضطراً‏ لإلطاللة عرب اإلعالم املريئ واملكتوب بعدما مأل الفضائيات من أسامهم يف إحدى

مقاالته ‏"القصاصني".‏

يف حواره مع ‏"الهدف"‏ يتحدث السبتي عن األوضاع السياسية اإلقليمية واملحلية،‏ ويجيب

عن تطور عالقة ‏"اإلخوان املسلمني"‏ بإيران،‏ وملاذا تحتل إيران الجزر اإلماراتية الثالث،‏

وغريها من املوضوعات.‏

• ملاذا مل تتفرغ للتحليل السيايس وترتك

املحاماة؟

- التحليل السيايس ليس وظيفة...‏ صحيح أنني

أظهر عىل بعض املحطات وأكتب املقال،‏ لقد

تشعبت يف التحليالت بسبب األزمات التي حدثت

يف املنطقة،‏ لكن تبقى املحاماة مهنتي.‏

• هل تواجه تضييقاً‏ عىل آرائك،‏ سواء يف

القنوات أو يف الصحف التي تكتب فيها؟

- لألمانة ال،‏ وأنا لست متشدداً،‏ وأكره التشدد،‏

وليست لدي أفكار غريبة،‏ ما أقوله أبنيه عىل

معلومات ومصادر،‏ وليس عبثاً.‏

• هل لديك توجه سيايس معني؟

- ال،‏ وليس الهدف من الظهور أو الكتابة أنني مع

أو ضد الحكومة أو املعارضة،‏ أنا أرفض السياسات

التي تؤدي إىل أزمات وتدهور يف األوضاع ونعاين

بسببها.‏

• تناولت قانون ‏"جاستا"‏ يف إحدى مقاالتك،‏

كيف تتوقع رد فعل دولة مثل السعودية أو

الدول التي ميكن أن تجمد أموالها يف أمريكا

مبوجب هذا القانون؟

- يف منطقتنا عدة رصاعات علينا أن ننهيها،‏

وهناك تجاذبات كبرية مع إيران،‏ ونحن نعلم

أنها قد يكون لها مخططات يف املنطقة،‏ لكن

هذا ال مينع أبداً‏ من التفاوض معها،‏ يك ال نقطع

السبيل بيننا ونعطي املربر لتدخل الغرب.‏ علينا

أن نقرأ املتغريات بطريقة أخرى،‏ إن كان هناك

من نختلف معهم ‏"أعداء"‏ يف املنطقة،‏ فعلينا أن

نجلس إىل طاولة املفاوضات حتى نسحب البساط

من الغرب...‏ لنذهب إىل امللف السوري أو امللف

اليمني،‏ ال شك أن لهذين امللفني حلوالً،‏ يجب

علينا أن نتنازل عن بعض رشوطنا أو وجهات

نظرنا حتى نصل إىل حل معني،‏ نحتاج إىل كثري

من املرونة داخل اإلقليم،‏ تحوطاً‏ ألي إجراءات

قد تتخذ من الغرب الذي يستغل كل ملفاتنا،‏

وهناك اتفاق رويس - أمرييك عىل الوضع السوري،‏

بينام العرب ال دخل لهم،‏ حتى املفاوضات تعقد

يف أوروبا،‏ وكم كنا فخورين أن تعقد مؤخراً‏ عىل

أرض عربية وهي أرض الكويت،‏ وهنا أتساءل

أين دور الجامعة العربية؟!‏ لألسف مازلنا نظن

122

حوار الهدف


كعب داير

• أال تراودك فكرة الرتشح ملجلس األمة بصفتك رجل قانون ومطلعاً‏ عىل األمور السياسية؟

- ال أصلح للعملية االنتخابية وال تصلح يل خضت انتخابات املجلس البلدي يف 2009 وكانت تجربة سيئة،‏ أنا أعلم يقيناً‏ أن

لالنتخابات قواعد وضوابط أخرى.‏ أما مسألة أنني رجل قانون فهذا ليس رشطاً‏ لخوض االنتخابات،‏ بل يشرتط أال تكون فاهامً‏

بالقانون حتى تخوض االنتخابات،‏ وهذا دارج يف الدول العربية كلها،‏ ويف الكويت خاصة...‏ وقد كتبت كثريا يف هذا األمر...‏ من يخوض

االنتخابات ال بد أن تكون له قواعد انتخابية وقبلية وفئوية،‏ وعليه أن يكون ‏"مُخلّص"‏ معامالت و"كعب داير"‏ يف الدواوين،‏ سواء

أكان يفهم أو ال يفهم يف السياسة والقانون والترشيع،‏ وهذا واقع نعيشه يف الحياة السياسية هنا.‏

أن مثل هذه األمور اعتيادية،‏ وبالطبع هي

ليست كذلك،‏ علينا أن نفكر خارج الصندوق،‏

عندما عقد مؤمتر ‏"جنيف‎2‎‏"‏ بحضور املعارضة

والنظام السوري والسعودية واإلمارات والكويت،‏

استخدمنا سلطاتنا وعالقاتنا مع فرنسا ملنع حضور

إيران،‏ فقلت وقتها:‏ إذا كنا نقول إن إيران هي لب

املشكلة يف سورية فعلينا أن نتفاوض معها،‏ وإذا

مل يكن لها وجود يف املفاوضات فنحن أيضاً‏ يجب

أال نكون موجودين فيها...‏ هذا التفكري خارج

الصندوق،‏ سواء مع عيل عبدالله صالح أو مع

إيران أو مع الحوثيني،‏ هو مبثابة الخطوات التي

يجب أن نتخذها تحسباً‏ ألي إجراءات غربية.‏

نفس طويل

• ملاذا برأيك نجحت إيران يف توسعها وتدخلها

يف بعض البالد العربية؟ وكذلك نجحت يف

سعيها للتصالح مع الغرب الذي رفع عنها

العقوبات االقتصادية؟

- لسببني،‏ األول هو النفس الطويل الذي ميتاز

به املفاوض اإليراين عموماً،‏ والثاين يجب أن نعي

متاماً‏ أن إيران مل يكن لها أن تربح لوال انقالب

الغرب تجاهها،‏ ولوال أن الغرب قلب لنا ظهر

املجن وفتحه إىل إيران،‏ ودعنا نستذكر الثورة

اإليرانية عىل الشاه،‏ فقد كانت من كل أبناء

الشعب اإليراين بكل مكوناته واتجاهاته،‏ مبن فيهم

الخميني ومن لحقه،‏ فلم يكن للخميني شخصياً‏

أي دور،‏ بل كان لغريه من السادة والعلامء،‏ إيرانني

أو غريهم،‏ كالصدر مثالً...‏ عندما وقعت الثورة رأى

الغرب أن خري من يتسيد هذه الثورة هو الخميني

لسبب بسيط جداً،‏ هو التقارب بني العلامنيني

والليرباليني وروسيا،‏ واليوم يحدث اليشء ذاته،‏

والغرب يغري خارطة تحالفاته،‏ ومن حقه ذلك

بحثاً‏ عن مصالحه،‏ وهو ما جعل إيران تتغلغل

باملنطقة،‏ ليس بفضل اإليرانيني وعملهم عىل

نحن أمام ‏"سايكس بيكو"‏ جديدة

لن يستفيد منها الخليج

خطتهم فقط،‏ ولكن مبساعدة الغرب أيضاً.‏

• هل ميكن أن تخرج إيران من البلدان

العربية التي دخلتها؟

- ال ميكن،‏ إيران ال تخرج من دولة أو مكان

دخلته،‏ فالبعض يظن أن األطامع اإليرانية يف

املنطقة هي فكرة حديثة،‏ بل فكرة قدمية...‏ أذكر

مثالً‏ أنها يف العام 1936 عندما كانت الكويت

إمارة تحت الوصاية الربيطانية،‏ ووفق ما ذكره

املؤرخ خالد العدساين،‏ اجتمع الشيخ أحمد الجابر

ووفد املعارضة الكويتية الذي كان ميثل ‏"املجلس

الترشيعي"‏ آنذاك واملعتمد الربيطاين،‏ ومتت

مناقشة منع حكومة إيران من تنظيم هجرات

غري رشعية إىل الكويت،‏ وتم إحصاء قرابة أربعة

آالف شخص دخلوا إىل الكويت بهجرة منظمة غري

رشعية،‏ ويف العام 1970 عندما خاض التيار القومي

االنتخابات كان من ضمن برنامجه االنتخايب البند

رقم 11 منع التغلغل اإليراين يف املنطقة العربية،‏

ويف العام 1972 احتلت إيران الجزر اإلماراتية

الثالث،‏ رداً‏ عىل استقالل البحرين الذي رفضته

إيران،‏ بل قدمت كتاباً‏ رسمياً‏ لألمم املتحدة رافضة

انضامم البحرين إليها ويف العام نفسه احتلت

الجزر اإلماراتية،‏ ويبقى السؤال:‏ ماذا نفعل؟ إيران

جارة وال نستطيع أن نقصيها من منطقتنا أو نرحل

حسن نية الشعوب يأخذ بلدانهم

إلى املهالك

نحن ببالدنا؟!‏ علينا أن نقبل بوجود إيران وأن

نتفاوض معها ونتحاور ونفتح أبواباً‏ معها،‏ رغم كل

الخالف السيايس.‏

• هل فعالً‏ املنطقة عىل وشك التقسيم؟

- أعتقد أن خطة التقسيم جاهزة أنا شخصياً‏ أرى

التقسيم رأي العني:‏ تقسيم العراق،‏ سورية،‏ واليمن

بات أوضح من أن يرشح،‏ بسبب التغلغل اإليراين

يف املنطقة وبسبب اختالف األحزاب واملكونات

السياسية داخل هذه البلدان وبسبب الطائفية.‏

• هاجمت ‏"اإلخوان املسلمني"‏ يف مرص والعامل

العريب،‏ فاتهمت بأنك تعمل لصالح إيران،‏

فكتبت موضحاً‏ العالقة الوطيدة بني ‏"اإلخوان"‏

وإيران.‏ هل التزال هذه العالقة قامئة؟

- بال شك التزال عالقتهام قامئة،‏ وللعلم أنا

هاجمت النهج السيايس لإلخوان ومل أستخدم

أسلوب الشتم،‏ فنحن نقدر كل من بذل مع هذه

األمة جهوداً،‏ إمنا اختلفنا سياسياً‏ مع اإلخوان،‏

وأظن أن العالقة التزال قامئة بني اإلخوان وإيران،‏

فأحد منظري اإلخوان يف العامل من خارج الجسم

املرصي هو املرحوم فتحي يكن اللبناين الجنسية،‏

قال إن ‏"مدارس اإلخوان ثالث:‏ حسن البنا،‏ سيد

قطب،‏ واإلمام الخميني"،‏ واإلخوان يعتقدون أن

تجربة إيران إسالمية،‏ وأن املرشوع اإلسالمي ال

يختلف عند إيران أو غريها.‏

لعبة سياسية

• لكن إيران اآلن يف معسكر معاد لإلخوان

وقد ارتضت أن يقصوا عن الحكم يف مرص؟

- يف اللعبة السياسية ال تؤثر مثل هذه التحالفات،‏

وإيران مل تدافع عن اإلخوان بعد سقوطهم يف

مرص ألنها تستغلهم يف النهاية،‏ كام أن اإلخوان

يستغلون إيران.‏ يف األمور السياسية يجيد كال

الطرفني العمل يف السياسة واالنقالب من موقف

إىل آخر تحقيقا ملصالحهم...‏ العالقة اليوم هي

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

123


عالقة فكرية أشمل من سياسية يف مرص أو غريها،‏

هناك رغبة عند اإلخوان بل عند عموم الجامعات

اإلسالمية يف عودة الخالفة أو إنشاء الدولة

اإلسالمية،‏ باستثناء النظام يف تركيا...‏ هذه العالقة

الفكرية ال ميكن أن تنكرس،‏ لذلك إذا رضبنا مثالً‏

يف سكوت إيران عن سقوط اإلخوان يف مرص،‏

فعلينا أال ننىس الدعم الالمحدود من قبل إيران ل

‏"حامس"‏ مثالً.‏

• هل ‏"اإلخوان"‏ كانوا سببا يف تدهور األحوال

السياسية يف املنطقة بعد ‏"الربيع العريب"؟

- ليس اإلخوان فقط ال شك أن املد الثوري كان

سبباً‏ لتدهور األمور،‏ اليوم نحن نعيب عىل

‏"اإلخوان"‏ أو غريهم من هذه التحركات الثورية،‏

أنها قد تكون صادقة يف محاربة الفساد ومطالبتها

برحيل بعض األنظمة،‏ لكن ال شك إنها هوجاء،‏

ودامئاً‏ أقول إن حسن النية ال يعفي اإلنسان من

املالمة،‏ كثري من الناس قد يكونون حسني النية

لكنهم يذهبون ببالدهم إىل املهالك،‏ األمثلة كثرية

عىل ذلك،‏ دعنا نستعرض مثالً‏ سلوك ‏"القوميني

العرب"‏ و"حزب البعث"‏ الذين كانوا يسيطرون

عىل الوطن العريب يف خمسينيات القرن املايض،‏

ال أحد ينكر أن هؤالء كانوا حسني النية،‏ وكانوا

يريدون العدالة،‏ لكنهم ذهبوا بالدول إىل الحروب

واملهالك،‏ ال عن سوء نية بل بسبب قرص نظرهم

السيايس،‏ وما فعله ‏"اإلخوان"‏ يف أوطاننا العربية

ومن نارصهم من هذه املجاميع الثورية كانوا

يبحثون عن العدالة والحرية،‏ لكن الطرق كانت

خاطئة واألمثلة التاريخية كثرية.‏

• هل ترى صدى للمقال أو الرأي اإلعالمي يف

العامل العريب،‏ يف ظل وجود حكومات تفعل

ما تريد دون الرجوع إىل مجالس نيابية أو

خالفه؟

- أوالً‏ يجب أن يكون هناك وعي من كال الطرفني،‏

غري مقبول الرد عىل الفوىض بالقوة أو الرد

عىل الطائفية بطائفية وما حدث يعد اختبارا

لألنظمة وكيف تواجه خصومها...‏ إذا انتحيت

نحو الطائفية،‏ فأنت ومن تواجه يف نفس الطريق،‏

وإن ذهبت إىل منع الحريات،‏ فأنت ومن هتك

الحريات يف ذات املركز القانوين،‏ لكن هناك

مشكلة تغيب عن الفكر العريب وعن العقل

العريب،‏ هي الخلط بني الرأي وما ال رأي فيه،‏

بني الرأي والسب والقذف،‏ بني الرأي ومخالفة

القانون...‏ البعض لألسف يفهمون أن لكل إنسان

روسيا قادمة بقوة وأميركا

تراجعت لسوء إدارتها

غياب املشروع

• هل تجد أن الحكومة تستجيب

لطروحات الكتاب واملفكرين إليجاد حلول

للمشاكل االقتصادية وارتفاع األسعار؟

- الحكومة تتجاهل ما يطرح،‏ وال أريد أن

أكون متشامئاً‏ وأقول إن ال طرح جدياً،‏ فالطرح

املسؤول قليل،‏ سواء يف الكويت أو يف غريها

من الدول العربية،‏ واليوم الصوت العايل

للسب والشتم واالستهزاء،‏ واملنطق يكاد يكون

مغيباً،‏ مشكلتنا يف الكويت ليست يف الحكومة

فقط،‏ املشكلة يف غياب املرشوع،‏ نحن

كشعب علينا أن نعارض مبسؤولية وعقالنية

ونطرح حلوالً،‏ فلألسف ال يوجد اليوم يف

الكويت طرح سيايس واعٍ‏ من كل التجمعات

واملكونات والتيارات،‏ واليوم حتى تنجح يف

االنتخابات مثالً‏ عليك أن تسب الحكومة،‏

لكن ال تسأل نفسك ماذا عليك أن تفعل لهذا

البلد...‏ دامئاً‏ أقول إن املعارضة يف أي مجتمع

هي الطبيب الذي عليه أن يحدد العلة

ويصف الدواء املناسب،‏ ال أن يرتك املريض

مبرضه ويعنفه أو يشتمه ويرصخ يف وجهه.‏

الحق يف أن يقول ما يشاء،‏ وكثري من املثقفني

يطرحون هذا الطرح،‏ هل مثالً‏ لو أىت مؤرخ كويتي

وقال إنه بحسب دراسة التاريخ فإنني أرى أن

الكويت جزء من العراق،‏ هل هذا الطرح مقبول

أو يعد رأياً‏ ميكن نرشه؟ هل يجوز نرش تكفري

فرض الضرائب يقابله تقديم

خدمات...‏ لذا تستبعده الحكومة

السني للشيعي أو العكس؟ بالطبع ال...‏ يف املقابل

يجوز نرش انتقاد لوزير أو مسؤول...‏ التشدد يف

مواجهة اآلراء مسألة خطرية،‏ وكذلك التسيب ال

يقل خطورة.‏

• كتبت عن ‏"الوعاظ واملفكرين املزيفني"...‏

هل هذا الزيف سبب ملا نعانيه اليوم يف العامل

العريب؟

- نعم،‏ دينياً‏ وفكرياً‏ مع األسف،‏ املقال كان عنوانه

‏"قصاصون،‏ وعاظ،‏ فقهاء،‏ مفكرون"،‏ فالقصاصون

اليوم أصبحوا نجوم فضائيات،‏ ويعتقد الناس أنهم

علامء وهم يف النهاية قصاصون يحكون حكاية

من هنا أو هنا،‏ ليسوا مفكرين وال وعاظاً،‏ وهذا

جزء من املشكلة الدينية التي نعانيها،‏ تجد شخصاً‏

قصاصاً‏ يتابعه املاليني ويؤثر يف الشباب رغم أن ال

فكر لديه،‏ وهذه إحدى اإلشكاليات،‏ وعىل الدول

واملثقفني التصدي ملثل هؤالء.‏

• يف غياب املعارضة عال صوت الشارع

الكويتي،‏ خصوصاً‏ مع ظهور أزمات مثل

زيادة أسعار بعض السلع والحديث عن رفع

الدعوم...‏ كيف ترى هذا؟

- مشكلتنا يف الكويت مركبة،‏ أداء حكومي أصبح

يف حكم املنعدم،‏ ومن نسميها نحن معارضة كانت

تكرر الحديث عن أخطاء الحكومة بانتهازية من

دون طرح أي حلول.‏

كتبت يف مقال أننا مازلنا يف املربع األول،‏ منذ

إقرار الدستور كان الخالف يف الكويت عىل كيفية

وحسن استغالل الرثوة،‏ وضعنا دستوراً‏ ومجلس

أمة ومؤسسات،‏ وبقي السؤال،‏ مررنا مبشاكل

يف الستينيات والسبعينيات وحُ‏ ل مجلس األمة،‏

وبقي السؤال،‏ وقعت عدة أزمات بدءاً‏ من الحرب

العراقية - اإليرانية و"أزمة املناخ"‏ ثم الغزو،‏ وبقي

السؤال...‏ 26 عاماً‏ بعد التحرير واليزال السؤال

ذاته...‏ دميقراطيتنا فشلت،‏ ليس وفق هذا النظام

الدميقراطي يشء يلزم الحكومة باإلصالح،‏ كنا يف

السابق فيام عرف يف الكويت ب"قضية الرباميل

لرسقة أرايض الدولة"‏ وادعاءات امللكية،‏ واليوم

املسألة تغريت،‏ املعارضة كانت تستخدم أسلوب

الشوارع يف التعامل مع الحكومة،‏ لكن ال طرح

جديداً...‏ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم وأوجهه

ألي سيايس:‏ هل هناك ما يلزم الحكومة باإلصالح؟

غياب املعارضة اليوم معناه غياب هذا الصوت

الذي ينفس فيه الناس عن غضبهم من سوء األداء

124

حوار الهدف


الحكومي،‏ لكن هل هناك ناتج؟ لو كانت املعارضة

موجودة اليوم مبجلس األمة وقامت الحكومة

بزيادة أسعار البنزين ورفع الدعم عن سلع أو

خدمات،‏ تخيل معي ماذا كانت ستفعل املعارضة؟

كانت ستعقد الندوات واملؤمترات وتجعجع

وترصخ يف مجلس األمة،‏ وقد تطرح الثقة يف وزير

أو يدور يف وزارة أخرى وينتهي املوضوع...‏ تجربتنا

الدميقراطية عمرها اليوم 60 عاماً،‏ اذكر يل مرة أىت

فيها استجواب بنتيجة؟ والناس رمبا يفهمون هذا

الكالم وكأنه دفاع عن الحكومة،‏ لكن الحقيقة أن

املعارضة ال خطة سياسية لها.‏

‏"حنفية"‏ الفساد

• ما رأيك يف الحلول التي تطرحها الحكومة

ملعالجة اآلثار املرتتبة عىل هبوط سعر النفط؟

وهل الحلول القامئة عىل زيادة األسعار ورفع

الدعوم ميكن أن تخلق مشاكل يف املجتمع؟

- الحكومة يف مشكلة كبرية،‏ ليست يف رفع الدعوم

أو زيادة األسعار،‏ ولكن ألنها تفرط يف أموال

الدولة ثم ترفع الدعوم،‏ رمبا يقبل الشعب بهذه

الحلول لو رأى أن الحكومة أغلقت ‏"حنفية"‏

الفساد،‏ اليوم الحكومة تواجه اشكالية أنها تفرط

يف أموال الدولة ثم تتجه لزيادة األسعار،‏ وهنا

محل النزاع بني الحكومة والشعب،‏ ال يوجد عاقل

يف الكويت يرتيض هذا اآلداء الحكومي والتفريط

يف أموال الدولة.‏

• ملاذا برأيك أهملت الحكومة فكرة فرض

رضائب عىل الرشكات؟

- لسبب بسيط جداً،‏ أن الرضائب يقابلها خدمات،‏

والحكومة تعي متاماً‏ أنها ال تؤدي خدمات جيدة

للمواطن فلن تستطيع أن تفرض عليه رضيبة،‏

ودعني أرضب لك مثاالً:‏ هناك رضيبة مفروضة

عىل الرشكات األجنبية والقانون الخاص بهذه

الرضيبة وضع منذ العام 1954 ونحن اآلن يف

2016، لك أن تتخيل قانوناً‏ صيغ يف ذاك الزمان،‏

أنا كمحام أخجل من ترجمته أو إرساله للرشكات

األجنبية،‏ ألنه مصاغ بصيغة قدمية،‏ يف الكويت

مشكلة خطرية أنها تعاين من ‏"ضمور يف عضلة

القرار"،‏ وعندما تضمر هذه العضلة يف أي جسد

يصبح صاحبه غري قادر عىل اتخاذ أي قرار،‏ مثالً‏

قانون هيئة مكافحة الفساد صدر ثم ألغي ثم

صدر ولكن من غري الئحة،‏ رغم أن أي محام

التشدد في مواجهة اآلراء ال يقل

خطورة عن التسيب

يستطيع يف نصف ساعة صياغة هذه الالئحة،‏

والحكومة لديها جهاز كبري،‏ لكن مازال هناك

خالف عليها ومل تصدر حتى اليوم.‏

• ما أبرز القضايا املتداولة حاليا يف املجتمع

الكويتي؟

- يؤسفني أن أقول أن جميع أنواع القضايا منترشة

يف الكويت،‏ هناك ازدياد مطرد يف أعداد القضايا،‏

ولعل هذه االطراد غريب جداً،‏ سواء كانت هذه

القضايا مدنية تجارية أو جزائية أو اجتامعية.‏

• هل استطاعت الكويت مكافحة الجرمية

اإللكرتونية والسب املنترش عىل وسائل

التواصل؟

- األداء الحكومي ال يستطيع أن يتفاعل مع

مثل هذه القضايا،‏ وال نلقي اللوم عىل الحكومة

فقط فال ميكن ألي دولة أن تكافح هذه الجرائم

بالشكل املالئم أو تقيض عليها كلياً،‏ اليوم هناك

انفالت يف الفضاء،‏ وهذا االنفالت جديد عىل

العامل كله،‏ مالحقة مثل هذه الجرائم ال تتم

بالقوانني فقط،‏ يجب أن يكون إىل جانب القوانني

واإلجراءات الحازمة حمالت توعية وتنوير،‏

تخفف من تلك الجرائم،‏ وقد قلت هذا الكالم

يف التسعينيات عندما صدر قانون النظافة الذي

يعاقب من يلوث الشارع بإلقاء املهمالت من

سيارته وغريها،‏ اليوم من يطبقه؟ رغم أنه يعطي

حق الضبطية القضائية،‏ يف مثل هذه املخالفات

نحتاج للقانون،‏ لكننا نحتاج للتوعية أكرث.‏

• هل املرأة يف الكويت نالت حقوقها مقارنة

بنظرياتها يف دول الخليج؟

- سياسياً‏ نالت حقوقها،‏ لكن املرأة مقرصة يف حق

نفسها عموماً،‏ لعل هناك معركة قضائية يف مسألة

توليها القضاء،‏ وقد تم قبولها يف النيابة العامة ملرة

واحدة،‏ ثم تراجع مجلس القضاء األعىل عن قبول

دفعات أخرى،‏ وأعتقد أن املسألة يف حالة تطور.‏

موازين القوى

• إذا اعتربنا أن ما يحدث يف سورية واليمن

له عالقة مبوازين القوى عامليا وإقليمياً،‏ فهل

ترتبط ليبيا باألمر نفسه؟

- ال شك أن أزمة ليبيا أيضا تدخل ضمن حسابات

القوى الدولية واإلقليمية،‏ رمبا نسينا ليبيا النشغالنا

مبا هو أقرب عىل األقل جغرافيا،‏ هذه الدولة إن

حلت مشاكلها فسيكون ذلك بعد 25 سنة وإال

فهي ذاهبة إىل التقسيم،‏ يف ليبيا أحزاب ومكونات

سياسية تتقاتل مع بعضها البعض،‏ الكل يريد أن

يسيطر،‏ والغرب متداخل من أجل النفط،‏ رئيس

اللجنة الخارجية يف مجلس العموم الربيطاين رصح

معاتباً‏ رئييس وزراء بالده وفرنسا عىل خطئهام يف

التدخل يف ليبيا،‏ وقال:‏ ‏"مل نكن مستعدين لتغيري

نظام القذايف".‏

• لو حدث تقسيم يف الدول التي تشهد أزمات

من املستفيد من هذا التقسيم؟

- ال أعتقد أن الخليج سيستفيد،‏ املسألة فوق

التصور،‏ نحن بصدد ‏"سايكس بيكو"‏ جديدة،‏ ال

أحد يستطيع أن يتصور ما سيكون عليه شكل

املنطقة،‏ وأظن أن روسيا قادمة بقوة،‏ أما أمريكا

فقد تراجعت بسبب سوء إدارتها لكثري من

امللفات •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

125


الغرية واملسؤولية من الثوابت يف كل العصور

هدف النساء احلب

اختلفت وسائل التعبري مهما

ليس الوطن العريب فقط يعاين فيه الرجال والنساء من فتور مشاعر الحب

وسيطرة التكنولوجيا وتدخلها يف العالقات اإلنسانية،‏ بل هي ظاهرة عاملية،‏

حيث مل يعد لدى أحد وقت للحب،‏ وإن حدث فإنه يحب يف عجلة بعد أن

طغت املادة عىل العالقات.‏

لكن دامئاً‏ من وسط العتمة يظهر نور خفيف يؤكد أن القلب مازال ينبض

ومل يتأثر بسلبيات العرص فالتزال بعض النساء يف انتظار عشق حار يزلزل

كيانهن وخطاب حب ملتهب أو باقة ورد حمراء تعرب عن حرارة الشوق،‏

بينام يرفض الرجال هذه الطريقة وبعربون عن حبهم بطريقة أكرث عملية...‏

تذكرت ذلك وأنا أشاهد فيلامً‏ أملانياً‏ بعنوان ‏"بالنيتا سينغل"‏ عن مدرسة

املوسيقى التي تنتظر الحبيب الرومانيس املثايل الذي يحارب من أجلها

ويخوض املصاعب ليخطفها عىل الحصان األبيض،‏ بينام تتغري الدنيا من

حولها وال يقبل أحد عىل الدخول معها يف عالقة،‏ وقد تجاوزت ال‎37‎ من

عمرها،‏ فالكل يلهث وراء عالقة رسيعة خاطفة مشبعة،‏ بينام هي تتأثر

بحكاية عشق والدها ووالدتها وتعتربها تجربة فريدة يف زمن مختلف

صعب أن يتكرر...‏ ويستمر الفيلم يف رسد املواقف التي توقعها مع مناذج

من البرش مختلفة تثبت لها أن ‏"الحب األفالطوين"‏ مل يعد له وجود،‏ بينام

تحاول بطلة الفيلم البحث عن حبيب من خالل شبكة اإلنرتنت لتتحول

لقاءاتها بالرجال مادة لربنامج كوميدي ساخر.‏

أثارت مشاهدة الفيلم يف مخيلتي سؤاالً‏ عن وسائل التعبري العرصية عن

الحب،‏ وبادرت بسؤال عدد من املتزوجات والعازبات عن أفضل الطرق

التي يتبعنها للتعبري عن حب الرجل،‏ وهل لدى النساء يف وطننا العريب

شغف للكلمة الحلوة؟ أم أن الواقع املادي فرض شكالً‏ جديداً‏ من التعبري

مختلفاً‏ عن املايض؟ وما أشكال التعبري العرصية عن الحب؟

وسألت أيضاً‏ الرجال عن طريقة تعبريهم عن مشاعرهم وكيف ينظرون

للمرأة الرومانسية،‏ هل ينظرون لها كامرأة حمقاء تضيع الكثري من الفرص؟

أم امرأة مختلفة تستحق العناء للوصول لقلبها؟

حماقة أم اختالف؟

كلنا سمع وقرأ رسائل جربان خليل جربان إىل مي

زيادة،‏ وهي الرسائل التي شكلت وجدان كثري من

نساء العرب،‏ حيث جمعت عالقة قوية بني مي

وجربان دامت مدة طويلة من الزمن مل يلتقيا فيها

أبداً.‏ ورغم املسافات الشاسعة التي تفصل بينهام،‏

حيث كان يقيم جربان يف الواليات املتحدة ومي

يف مرص،‏ كان بينهام الكثري من التفاهم والحب

والصداقة،‏ واستمرت املراسالت بينهام عرشين عاماً‏

حتى وفاة جربان يف نيويورك.‏

قصة تفوق اخليال

جربان ومي قصة تفوق الخيال،‏ وتبقى كلامتها

شاهدة شامخة تعرب عن مشاعرهام.‏ رسائل الحب

بني العشاق،‏ الكلامت الرقيقة الحلوة،‏ كانت

وسائل تعبري يف عصور مضت ولكن مع اختالف

العرص والطبائع وأحوال الناس ودخول التكنولوجيا

تحولت رسائل الحب الطويلة لرسائل مقتضبة

يتقاذفها املحبون يف عجالة عىل ‏"الواتس أب"‏ أو

برامج ‏"الشات"‏ األخرى.‏

رمبا توصف قصتهام بالحامقة والسخافة،‏ وقد

تتفق أو تعرتض عليها،‏ لكن كلامت الرسائل

126

Reportage


الساحرة ال تقبل النقاش،‏ وعن تأثري هذه الكلامت

والعبارات أشارت دراسة أمريكية لجامعة هارفارد

إىل أن فيها ما يسعد املرأة ويسحرها،‏ خاصة إذا

صدرت من زوجها مثل ‏"أنتِ‏ جميلة"،‏ ‏"تبدين

رائعة هذه الليلة"،‏ ‏"آسف أنا جرحتك"،‏ ‏"أنت

سيدة الكون"...‏ كلها كلامت تدغدغ مشاعرها

وتجعلها تشعر بأنوثتها،‏ فهذه العبارات تشبه

خيط الحرير يف نعومته ومتانته يف توطيد العالقة

الزوجية.‏

وسيلة لكل عصر

سها يف الثالثني من عمرها،‏ سألتها عن رأيها يف

رسائل الحب وهل تسلمت يوماً‏ رسالة من حبيبها،‏

وهل تتمنى ذلك؟

قالت:‏ الحياة بدون حب سيئة،‏ فالحب رضوري،‏

ولكن وسيلة التعبري عن هذا الحب تختلف من

عرص آلخر فمن غري املعقول أن ترى امرأة يف

األلفية الثالثة أن قصيدة الشعر أفضل وسيلة

للحب،‏ فهناك التزامات ومسؤوليات عىل الرجل

إذا قام بها كانت أفضل تعبري عن الحب...‏ هذا

كان يحدث يف املايض عندما كانت الحياة أكرث

سهولة واملسؤوليات أقل،‏ أما اليوم فلم يعد للمرأة

صرب النشغالها بأمور عديدة،‏ وقد تكون هدية

ذهبية خري رسول لتوصيل املشاعر...‏ وتضيف سها:‏

هل لدى أي امرأة صرب عىل تلقي رسالة جوابية

بعد شهر مثالً‏ من إرسالها رسالتها؟ ملاذا االنتظار

وقد أتاحت وسائل التكنولوجيا التواصل السهل

بني املحبني؟!‏ فضالً‏ عن أن طبيعة األشخاص

اختلفت...‏ اليوم أتحدى أن ميتلك رجل أو امرأة

صرباً‏ للمراسلة واالنتظار كام كان يف السابق.‏

ولكن قد تكون الرسالة عىل ‏"اإلمييل"‏ وال يحملها

إليك ساعي الربيد،‏ فهل تشتاقني لرسالة ملتهبة

الرجال يفضلون

العقالنية ألن احلياة

ليست كلها أحالم

تعرب عن حب زوجك لك؟..‏ تجيب سها:‏ هذا

موضوع ممل ومراهقة ليس أكرث،‏ فوسائل التعبري

عن الحب كثرية وأفضلها العميل.‏

الرجل المثالي

مي يف السابعة والثالثني غري متزوجة تختلف مع

سها قائلة:‏ كنت أمتنى أن أعيش يف الستينيات،‏

ورمبا أبعد من ذلك،‏ وأنا عىل استعداد إلرسال

الخطابات اآلن ورشها بالعطر كام كنا نشاهد يف

أفالم األبيض واألسود.‏

وترى مي أن أكرث الرجال اآلن يستخدمون الكالم

من دون مشاعر...‏ الرجال يعتربون هذا نوعاً‏

من الحامقة،‏ واملرأة التي تسعى خلف مشاعرها

هي امرأة بال متطلبات وإرضاؤها سهل،‏ ثم يأخذ

املوضوع شكالً‏ آخر من عدم االهتامم،‏ فقد يظن

الرجل أن مثل هذه املرأة قد ترىض مثال بقصيدة

شعر يف عيد ميالدها وال يكلف نفسه رشاء هدية

لها.‏

هبة رؤوف ‏)مخطوبة(،‏ قالت:‏ ال أحب الكالم

املبالغ فيه،‏ وال أفضل أن يدللني خطيبي فيقول يل

سيديت مثالً،‏ أرى أن كلمة حبيبتي أعمق وأصدق...‏

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

127


أغضب من خطيبي أحب أن يأتيني عندما

وتكفي كلمة أحبك ألن كرثة كالم الحب بالزهور،‏

تفقده معناه.‏

حلمت بتناول العشاء عىل ضوء الشموع هل

البيانو؟ تجيب هبة:‏ أحب الكافيهات أكرث وأنغام

األماكن الرومانسية الهادئة...‏ وعن قصائد من

قالت:‏ لن أكون سعيدة إذا أهداين قصيدة،‏ الشعر

أن يهديني أغنية،‏ كالم العشاق املبالغ فيه أفضل

يستهويني،‏ تكفيني كلامت قليلة نابعة من ال

القلب تعرب عن حبه واشتياقه.‏

رسالة حب

الجانب اآلخر هناك فتيات ميكنهن انتظار عىل

حبيب،‏ مالمستها،‏ شم رائحتها،‏ قراءتها يف رسالة

عرشات املرات...‏ ال يشء لديهن له معنى الليلة

غري رشيك الحياة،‏ تتوقف كل متع الحياة يف من

انتظاره.‏

دعاء يف أوائل الثالثينيات تقول:‏ أعشق القصائد

واألغاين،‏ وكلام استمعت لقصيدة أهديتها الشعرية

لحبيبي،‏ وأكون يف غاية السعادة عندما يدللني

ويقول يل ‏"يا هانم"‏ أو ‏"يا برنسس"،‏ فأشعر أين

أمتلك الدنيا...‏ الكالم الحلو فن يتقنه قليل من

الرجال،‏ وإذا كان صادراً‏ من القلب يكون أجمل...‏

قد أكتب لحبيبي قصيدة أو خطاباً‏ غرامياً،‏ أعطره

بعطري وأهديه له،‏ مهام تكلمنا لن نستطيع أن

نصف جامل كلمة مقروءة تهواها العني وتحفظها.‏

هبة محمود )35 عاماً(‏ متزوجة،‏ تتذكر أول مرة

تسلمت رسالة غرامية من ابن الجريان،‏ كيف

كانت عيناها تسابق السطور لقراءة الكلامت

واالستمتاع بالخيال...‏ وتؤكد أن الكلمة املكتوبة

من الصعب نسيانها،‏ وهناك رجال يجيدون

صناعتها،‏ يكتبونها ويلقونها عىل مسامع املرأة

بحرفية.‏

ورغم رومانسية هبة الواضحة يف كلامتها فإن

زوجها ميارس الحياة بينهام بشكل تقليدي منطي

غري مستجيب لرغباتها،‏ وهي تتمنى أن تقيض أياماً‏

عىل جزيرة رومانسية هادئة،‏ لكن زوجها يحب

الصخب وال يرى أن ما تتمناه هبة يحمل كثرياً‏ من

املتعة.‏

الغرام كخيط عبارات

احلرير ناعمة ومتينة

توطد العالقة

أعباء احلياة

رامي محسن يقول:‏ هناك ثوابت للتعبري عن

الحب وأشياء ال ميكن تغيريها مهام مرت

العقود،‏ وإن اختلفت وسائل التعبري نظراً‏

النشغال الناس ومواعيد العمل وأعباء الحياة

يبقى أساس الحب موجوداً‏ وياليت النساء

ينتبهن لذلك،‏ فالغرية من األشياء التي ال تتغري،‏

وإن اختلفت بالطبع عن املايض،‏ فقد أصبح

من الطبيعي أن يتقبل الرجل وجود زمالء عمل

المرأته أو رجوعها متأخرة،‏ لكنه لن يرىض أن

يرى نظرة رغبة يف عني رجل آخر،‏ فالحب يظل

موجوداً‏ ألنه أساس البرشية لكنه يختلف من

عرص لعرص.‏

سامح سمري )35 عاماً(‏ غري متزوج،‏ يقول:‏ الرجال

ال يحبون الحديث عن الحب ألنهم ال يعرفون

يقولون...‏ إنهم يشعرون بالحب،‏ ولكن ال ماذا

التعبري عنه،‏ والسبب أن الرجل عندما يجيدون

يحب يضعف ويعود طفالً‏ من جديد،‏ ويشعر أنه

ال يستطيع أن يقوم مبا هو متوقع منه،‏ خاصة أنه

يعي شعوره بالضعف ويخاف منه،‏ املهم بالنسبة

إليه انه يحب.‏

ويرى سامح أن الرجل الذي يقع يف الحب سيخرب

حبيبته بأدق تفاصيل حياته وأرساره،‏ سيأيت لها

بكل ما يستطيع،‏ لكن بعض النساء اآلن متطلبات

أكرث من الالزم،‏ ويحملن الرجل عبئاً‏ كبرياً.‏

هل تتمنى الزواج بامرأة رومانسية؟ يجيب

سامح:‏ معظم الرجال يستثارون بسبب املشاعر

القلبية،‏ لذلك غالبية نساء العامل ترى أن الرجل

ميكن أن يحبها إذا كانت رومانسية حاملة،‏ رقيقة

يف كلمتها،‏ دلّوعة يف مشاعرها.‏ وهذا ال ميكن

إنكاره،‏ بل هو يشء جميل ورائع أن يقدّر الرجل

تلك العواطف،‏ لكن القليل من الرجال من يفهم

ويقدر عاطفة املرأة،‏ لذا قد تصاب بصدمة إذا مل

تجد منه تجاوباً،‏ ورمبا تبحث عن الطالق ثائرة

من أجل عواطفها التي مل تقدر.‏ وأعتقد أنني

عندما أفكر يف الزواج سأبحث عن توليفة من

الجامل والعقل والرومانسية،‏ ولكن قد أخش

من املرأة الرومانسية ألنها حاملة أكرث،‏ والحياة

ليست أحالماً‏ •

128

Reportage


نوڤمبر • 2016 العدد 2118

129


صفقة مليارية كبلت عمالق االتصاالت ثم قضت عليه

‏"نوكيا"‏

من األحذية إلى الهواتف إلى...‏ الهاوية!‏

ماذا حل برشكة ‏"نوكيا"،‏ وملاذا اختفت

فجأة من األسواق العاملية بعد أن كانت

تستحوذ عىل نحو % 40 من مبيعات

أجهزة االتصاالت،‏ وما الذي أفشل محاوالت

‏"نوكيا"‏ املتكررة للعودة إىل السوق؟!‏

بدأت قصة نشوء ‏"نوكيا"‏ يف أملانيا عىل يد املهندس

الفنلندي فريديريك ابديستام،‏ فبينام كان يزور

مصنعاً‏ صغرياً‏ الحظ وجود آلة جديدة تقوم عىل

تحويل الخشب إىل لب يساعد يف صناعة الورق،‏

وبعد أن رأى حجم العمل الكبري الذي تقدمه هذه

اآللة توقع لصناعة الورق مستقبالً‏ باهراً‏ ونجاحاً‏ كبرياً.‏

وبعد عودته إىل فنلندا عمل عىل استرياد هذه

اآللة وفتح مصنعاً‏ صغرياً‏ عىل ضفاف نهر ‏"نوكيا"،‏

وبدأ يعمل ليالً‏ ونهاراً‏ عىل صناعة ورق التواليت

وأصبح من املصدرين إىل أوروبا.‏

يف تلك الفرتة وأثناء مرور مسؤول من رشكة مطاط

بجانب مصنع ابديستام أعجبه املكان املزود

بالكهرباء وافتتح وزميل له مصنع The Finnish

Rubber Works للضبانات املطاطية املستخدمة

لألحذية وبدأ العمل يف توزيع الضبانات،‏ لكنها مل

تتوقف عند هذا الحد بل قامت بتطوير نفسها

وصناعة إطارات السيارات وكل ما يدخل يف

صناعة املطاط ولوازم السيارات والقرطاسيات

واملعاطف وغريها من الصناعات.‏

خالل تلك الفرتة أيضاً‏ افتتحت رشكة Finnish

Cable Works يف هلسنيك وبدأ الطلب يزداد

عىل الكابالت بعد اكتشاف الكهرباء ومن بعدها

التلغراف والهاتف،‏ ما جعل الرشكة تنمو بشكل

رسيع رغم قلة املوظفني فيها،‏ وأصبحت الرشكات

الثالث متجاورات.‏

بدايات

اشرتت رشكة Finnish Rubber Works غالبية

أسهم رشكة Finnish Cable Works حتى جاء

اتحاد الرشكات الثالث تحت اسم ‏"مجموعة

رشكات نوكيا"‏ وتم االتفاق عىل أن يكون بيورن

ويسرتلند رئيساً‏ للمجموعة بفضل طموحه الكبري

وذكائه العايل يف اإلدارة والتخطيط،‏ حيث أدرك

أهمية عامل االتصاالت يف املستقبل وتأثريه الكبري

لذلك أسس قبل االندماج قسامً‏ يختص بأجهزة

االتصال يف رشكة .Finnish Cable Works

بدأت األبحاث يف رشكة تطوير األجهزة باستعامل

أساليب PCM اختصاراً‏ لعبارة Pulse Code

Modulation أي أسلوب موجه االتصال النابضة،‏

وكانت ‏"نوكيا"‏ أول رشكة تطرح هذه األجهزة

عىل أعىل املستويات.‏ ورغم أن ‏"نوكيا"‏ كانت

متيض بشكل بطيء،‏ إال أنها استطاعت توسيع

انشطتها ومجال عملها،‏ وفتح آفاق جديدة ومهمة

للمجموعة.‏

يف العام 1970 انطلقت ‏"نوكيا"‏ عاملياً‏ يف مجال

تصنيع أجهزة االتصال،‏ حيث توسعت إىل االتحاد

السوفيايت ثم إىل العامل كله،‏ وقد جلبت أهم

130

مشوار نجاح


األبحاث الدائمة جعلت الشركة

تربط العالم بعضه ببعض

كربيات الرشكات كرشكة الغاز والبرتول والسكك

الحديد واملؤسسات العسكرية ورشكات خاصة

مبجال الراديو واملوجات الصوتية للتعامل معها

واالستعانة بأجهزتها.‏

وبفضل إدارتها الصحيحة استطاعت ‏"نوكيا"‏

إقامة عالقات ممتازة مع املدارس والجامعات،‏

فقد كانت تؤمن بأن الجيل الجديد ميلك الحس

واألفكار الناجحة،‏ وقامت بدعمه وتشجيعه عىل

العمل معها يف الصيف،‏ ثم توظيف الخريجني

الجدد من الجامعات استعداداً‏ لالبتكار واإلبداع

والتطور.‏

ويف الثامنينيات استطاعت املجموعة تحقيق

مكانة كبرية عىل خارطة الصناعة العاملية،‏

وقد احتلت املركز الثالث يف أوروبا يف مجال

صناعة التلفزيون،‏ ومن أهم ما حققته يف بداية

التسعينيات ريادتها يف صناعة الهواتف الرقمية

حيث كان أول هاتف لها .Nokia DX 200

نجاح

يف العام 1997 وصل حجم مبيعات ‏"نوكيا"‏ إىل

52.6 مليار دوالر،‏ حيث أطلقت شعار ‏"ربط

الناس بعضهم ببعض"‏ من خالل تقديم نظام

GSM املوحد لالتصاالت املتنقلة،‏ وهو الجيل

الثاين من نظم االتصاالت الرقمية املتنقلة ويباع

يف 72 رشكة منترشة يف 36 دولة ولديها أربعة

مراكز متخصصة لألبحاث والتطوير يف أربع

قارات ويعمل لديها نحو 38 ألف موظف،‏ بعد

أن دخلت عامل االتصاالت بقوة واحتلت مكانة

مرموقة من خالل إنشاء مصانع مختلفة يف 12

دولة تبيع منتجاتها يف 130 دولة بالعامل،‏ وتنقسم

عمليات الرشكة إىل ثالث نشاطات مختلفة من

حيث أجهزة االتصاالت وأنظمتها وأجهزة الهواتف

النقالة وأجهزة الحاسب اآليل ومتفرعاته،‏ وتتميز

بتصنيع أجهزة رقمية عالية الجودة.‏

وال شك أن نجاح ‏"نوكيا"‏ جاء نتيجة األبحاث

املستمرة التي تقوم بها،‏ ما حول مصنع ورق

التواليت وصناعة األحذية إىل رشكة عمالقة رائدة

يف صناعة االتصاالت قادرة عىل ربط العامل بعضه

ببعض.‏

يف كثري من االحيان تكون خسارة الرشكات ملوقعها

أمراً‏ محزناً،‏ خاصة إذا جاءت الخسارة بشكل كبري

ورسيع...‏ ف"نوكيا"‏ التي كانت متأل عامل االتصاالت

والتكنولوجيا وتعترب علامً‏ بارزاً‏ لسنوات طويلة،‏

هي اليوم ذكرى من ذكريات الرشكات الناجحة

التي اندثرت.‏

ففي العام 2007 كانت ‏"نوكيا"‏ متثل أكرث من %40

من مبيعات سوق الهواتف املحمولة يف مختلف

أنحاء العامل،‏ ولكن تفضيالت املستهلكني كانت

يف طريقها إىل التحول نحو الهواتف الذكية التي

تعمل باللمس،‏ ومع تقديم ‏"آبل"‏ جهاز ‏"آيفون"‏

الجديد استطاعت جذب السوق إليها وجعلت

‏“آبل”‏ وجهت الضربة

القاضية إلى الشركة

المترنحة

الجميع يبحث عن األجهزة السهلة االستخدام.‏

وبحلول العام 2013 انتهى املطاف برشكة ‏"نوكيا"‏

إىل بيع صناعة الهواتف لرشكة ‏"مايكروسوفت"،‏ ما

جعل بعض املحللني االقتصاديني يزعمون أن سبب

الخسارة التي لحقت بها نتيجة سلسلة القرارات

الخاطئة التي اتخذها أسوأ رئيس تنفيذي بالتاريخ،‏

وهو ستيفن إيلوب،‏ ففي كل يوم قضاه يف رئاسة

الرشكة كانت إيرادات ‏"نوكيا"‏ تنخفض بنحو 23

مليون دوالر الرتكابه الخطأ األكرب يف اختيار نظام

تشغيل ‏"ويندوز مايكروسوفت"‏ يف صفقة جلبت

املليارات ل"نوكيا"‏ باعتبارها املنصة الوحيدة

للهواتف الذكية.‏

إيلوب كتب يف مذكراته عن رشكة ‏"نوكيا"‏ تحت

عنوان ‏"املنصة املحرتقة"‏ مشبهاً‏ ‏"نوكيا"‏ بالرجل

الذي يقف عىل منصة حفرة نفطية تحرتق يف

البحر ويواجه املوت حرقاً،‏ فإما أن يقفز إىل البحر

الهائج أو يظل منتظراً‏ ويحرتق...‏ يعني يف نهاية

املطاف املوت املحقق ل"نوكيا".‏

إيلوب مل يكن الشخص الوحيد الذي أخطأ،‏ فقد

قاوم مجلس ادارة ‏"نوكيا"‏ التغيري الذي طرأ عىل

الساحة ومل تتمكن الرشكة من مواكبة التحول

الرسيع يف الصناعة،‏ ما جعلها تختفي وتضمحل

ومتوت برسعة.‏

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

131


وزادت ‏"نوكيا"‏ من أخطائها حني قررت تنفيذ برنامج

يائس لخفض التكاليف وإلغاء آالف الوظائف،‏ وقد

ساهم هذا األمر يف تدهور ثقافة الرشكة الحامسية

النشطة التي حفزت موظفيها لخوض املجازفات

وتحقيق املعجزات،‏ فاضطر قادة مهرة لرتكها.‏

محرك البحث

كان عائق ‏"نوكيا"‏ هو عدم قدرتها عىل مجاراة

ذلك النوع من الخربة والهاتف الذيك السهل كالذي

قدمته ‏"آيفون"‏ و"أندرويد"،‏ وكان رفضها استخدام

‏"أندرويد"‏ بذريعة أنها ال تستطيع استخدام نظام

تشغيله من دون ضم تطبيقات ‏"غوغل"‏ إىل

هواتفها.‏

لكن قبل استحواذ ‏"مايكروسوفت"‏ عليها،‏

قامت ‏"نوكيا"‏ فعلياً‏ ببناء خط إنتاج للهواتف

بنظام ‏"أندرويد"‏ باسم ‏"نوكيا X" لكنه مل يشمل

غوندوترا:‏ ال يمكن

صناعة نسر بدمج

ديكين روميين !

تطبيقات ‏"غوغل"‏ بل استخدم بدالً‏ منها خرائط

‏"نوكيا"‏ ومحرك ‏"مايكروسوفت"‏ للبحث،‏ األمر

الذي مل يتقبله العمالء ألن ‏"غوغل"‏ متتلك انتشاراً‏

كبرياً‏ بني املستخدمني وال غنى عنها.‏

ويعود سبب رفض ‏"نوكيا"‏ استخدام نظام

‏"أندرويد"‏ إىل وعد رشكة ‏"مايكروسوفت"‏ بدفع

املليارات الستخدام منصة ‏"ويندوز"‏ حرصاً،‏ لكن

البعض رأى أن املنصة غري قادرة عىل منافسة

أجهزة ‏"أندرويد"‏ التي توزع برنامجها مجاناً،‏ ومع

ذلك مل تستطع مليارات ‏"مايكروسوفت"‏ وال رؤساء

الرشكة إنقاذ ‏"نوكيا"‏ من الغرق،‏ فمن غري املمكن

بناء نظام بيئي صناعي باملال وحده.‏

حني سمع مدير ‏"غوغل"‏ فيك غوندوترا أن ‏"نوكيا"‏

اختارت ‏"ويندوز"‏ كمنصة ألجهزتها،‏ كتب معلقاً‏

عىل ‏"تويرت"‏ ‏"ال ميكنك أن تصنع نرساً‏ بدمج ديكني

روميني"...‏ ال ينبغي لرشكات مثل ‏"آبل"‏ و"غوغل"‏

أن تركن إىل االسرتخاء،‏ فكام حدث مع ‏"نوكيا"‏

يف صناعة الهواتف املحمولة،‏ فضالً‏ عن مصري

‏"مايكروسوفت"‏ ورشكة ‏"آي يب إم"‏ يف صناعة

أجهزة الكمبيوتر،‏ سوف تفقد هذه الرشكات

مركزها القيادي مع اإلقرار بوجود خطوات ميكن

أن تتخذها إلطالة أمد نجاحها وهذا بالفعل ما

حدث ل"نوكيا"‏ التي اصبحت خارج اإلطار الزمني

فخرست وجودها.‏

عبرة

ال شك أن النجاح بحاجة ملثابرة واستمرار وتجديد

أفكار،‏ فرشكة ‏"آيفون"‏ علمت أن ‏"سامسونغ"‏

منافس قوي،‏ فاضطرت للرضوخ وتقبل األمر

الواقع رغم إمكاناتها الهائلة،‏ فقامت بخفض

أسعار أجهزتها مبا يتناسب مع السوق،‏ وقدمت

الكثري من التطبيقات والحلول للمستخدمني،‏ ما

جعلها تحظى بانتشار كبري بالسوق.‏

وال ميكن تحقيق النجاح من خالل إرضاء مجالس

اإلدارة،‏ أو حتى عقد الصفقات مباليني الدوالرات

مع الرشكاء،‏ لكن النجاح يأيت من القدرة عىل

إرضاء املستهلك،‏ سواء كانت رشكة راسخة متعددة

الجنسية أو رشكة ديناميكية بادئة...‏ والفوز

سيكون حتامً‏ ملن يواكب تطورات العرص •

132

مشوار نجاح


العدد 2118


نوڤمبر 2016

133

العدد


إنصات األهل لطفلهم املتلعثم يطلق لسانه

‏"التَّأتأة"‏

اضطراب في النطق

يمكن عالجه

يوجد كثري من األمراض التي تصيب اإلنسان

وتسبب له املتاعب يف حياته،‏ وتعترب ‏"التأتأة"‏

من األمراض املحرجة التي تتعلق بتعرث الكالم

ونطق بعض الكلامت ما يؤثر عىل طالقة

اللسان.‏ ويجد املصاب بالتأتأة صعوبة يف نطق

الكلامت،‏ ما يرغمه عىل إعادتها مرات فيصاب

بالتوتر والحرج.‏

يرى الخرباء أن ‏"التأتأة"‏ تصيب غالباً‏ األطفال

الذين اليزالون يف مرحلة تعلم الكالم،‏ خصوصاً‏

وتزيد حاالت اإلصابة لديهم ثالث مرات الصبيان،‏

البنات،‏ لكنها رسعان ما تزول عندما عن

أما البالغون فال تتجاوز نسبة يكربون،‏

منهم %، 1 وحتى اآلن مل املصابني

العلامء إىل فهم الحقيقة يتوصل

لتلك اإلصابة،‏ لكن يبدو الكاملة

األمر يرتبط بالوراثة يف بعض أن

العائالت.‏

أعراض

أعراض ‏"التأتأة"‏ من تختلف

إىل آخر،‏ وميكن أن تظهر شخص

شكل رفرفة رسيعة بالعني عىل

أو ارتعاش بالشفتني والحنك،‏ وتوتر وتصلب يف

بعض حركات الوجه،‏ وتتأثر ‏"لتأتأة"‏ دامئاً‏ بالحالة

االنفعالية،‏ حيث تتفاقم عندما يكون الشخص

مستثاراً‏ ومتعباً‏ من الضغط النفيس،‏ وتزيد عندما

يكون مرتبكاً،‏ وتصبح أعراضها شديدة يف بعض

االجتامعية،‏ كالتحدث أمام مجموعة من الحاالت

الناس أو التحدث عرب الهاتف.‏

ومن الشائع أن ‏"التأتأة"‏ تظهر عند األطفال بني

سن الثانية والخامسة،‏ وتعترب مرحلة إنهاء جزء

طبيعي من تعَلُّم الكالم،‏ وتزول الحالة من تلقاء

عند املامرسة،‏ لكن إذا استمرت يجب نفسها

معالجتها الرتباطها باالنفعال والتوتر.‏

وال بد لألهل من متابعة أبنائهم إذا استمرت

الحالة ألكرث من ستة أشهر،‏ وإذا ازدادت بتعابري

الوجه وحركته وترصفات الجسد غري املربرة،‏ هنا

يجب مراجعة الطبيب ومتابعة الحالة ألن ذلك

عىل الطفل سلباً‏ يف األداء والتواصل مع سيؤثر

اآلخرين ويجعله يخىش أي موقف قد يضطره

للكالم.‏ وبالنسبة للبالغني،‏ تظهر أعراض ‏"التأتأة"‏

عندما يصابون بالقلق الشديد والتوتر واالرتباك يف

التعامل مع اآلخرين أثناء الحديث،‏ أو إذا تعرضوا

محرج.‏ ملوقف

أسباب

عدم توصل العلامء إىل الفهم رغم

لحالة ‏"التأتأة"،‏ إال أن مثة الكامل

أنواع تعد األكرث شيوعاً‏ بني ثالثة

أولها ‏"التأتأة النامئية"‏ الناس

تظهر لدى األطفال التي

الصغار خالل تعَلُّمهم الكالم

واملهارات اللغوية،‏ وتعترب

األنواع شيوعاً‏ وهي أكرث

ثم ‏"التَّأتأة العصبية متوارثة،‏

التي تظهر يف صعوبة املنشأ"‏

عىل اإلشارات الدماغية السيطرة

134

تاج الصحة


الذاهبة لألعصاب والعضالت،‏ وأحياناً‏ تظهر بعد

اإلصابة بالسكتة أو تعرض الرأس لصدمة أو أي

نوع من األمراض الدماغية،‏ ومن املمكن أن تظهر

هذه الحالة عند من مل يعانوا منها سابقاً.‏ أما

النوع الثالث فيعد من األنواع النادرة ذات املنشأ

النفيس،‏ حيث يظهر لدى املصابني بفعل إصابات

أو مشكالت انفعالية تتعلق بالتفكري أو املنطق

لديهم.‏

تشخيص

تشخص ‏"التأتأة"‏ من قبل الطبيب املختص

مبشكالت النطق واللغة،‏ من خالل تحليل السلوك

املتعلق بالتأتأة،‏ وتقييم القدرات الكالمية

واللغوية وأثر التأتأة عىل حياة املصاب.‏

وعند تقييم الحالة لدى األطفال يحاول الطبيب

املتخصص يف النطق واللغة معرفة إن كان من

استمرار املشكلة وتأثريها يف السلوكيات املتوقع

املرافقة لها يف طور منو الطفل،‏ ويستطيع معرفة

إذا كان الطفل يتجاوز مشكلة التأتأة مع النمو

من خالل دراسة تاريخ األرسة،‏ فيأخذ يف اعتباره أن

التأتأة تصبح مشكلة إذا استمرت عند االطفال لستة

أشهر وأكرث،‏ وإذا كان الطفل يعاين مشكالت أخرى.‏

خطورة

رغم أن البعض ينظر للمرض عىل أنه عريض

أو وقتي،‏ إال أن فيه خطورة كبرية إذا كان أحد

األقرباء مصاباً‏ به،‏ ما يزيد فرصة التعرض للمرض،‏

ومن املمكن أن يؤدي تأخر منو الطفل

إىل زيادة خطر ظهور التأتأة،‏ فاألطفال

الذين يتأخرون بالبلوغ يف بعض

مراحل النمو أكرث عرضة من

غريهم،‏ كام يصيب الذكور أكرث

من الفتيات،‏ وتعد الشدة النفسية

عامالً‏ أساسياً‏ يف اإلصابة،‏ وكذلك

تلعب العائلة املوتورة دوراً‏ يف

تفاقم املشكلة.‏

الشخص والغاية املرجوَّة من التواصل مع اآلخرين،‏

وبعض العوامل األخرى،‏ فإذا أصيب الشخص

باملرض يجب أن يستعني باختصايص النطق والكالم

حتى يتم تحديد أفضل سبل العالج،‏ ويستطيع

األهل معالجة طفلهم يف وقت مبكر ومنع

تحول التأتأة اإلمنائية إىل مشكلة دامئة من خالل

استخدام األساليب الصحيحة يف تطوير النطق

وجعله يتواصل مع اآلخرين بشكل جيد وتحفيزه

وتشجيعه.‏ كام ميكن استخدام بعض األساليب

املفيدة التي تجعله أكرث إقباالً‏ عىل التواصل مع

اآلخرين بالبطء يف الكالم والحرص عىل انتظام

التنفس واالنتقال التدريجي من الكلامت ذات

املقطع الصويت الواحد إىل الكلامت األكرث طوالً‏ ثم

إىل العبارات األكرث تعقيداً،‏ وتحاول معظم أساليب

معالجة ‏"التأتاة"‏ التخلص من القلق الذي ينتاب

الشخص باستخدام األدوية التي تعالج الرصع

والقلق واالكتئاب.‏

نصائح

هناك بعض النصائح ميكن أن يساعد بها األهل

طفلهم عىل تخطي املرض،‏ من خالل جعل

التحدث معه ممتعاً‏ وعدم إجباره عىل التحدث

بالطرق الصحيحة حرفياً‏ طوال الوقت ومنحه

الفرصة الكافية لالستامع إليه من دون قلق أو

انزعاج،‏ كذلك جعل فرتات الوجبات العائلية أوقاتاً‏

للتحدث ومن املهم غلق جهاز التلفاز وتجنب أي

تشويش آخر والرتكيز عىل ما يقوله الطفل وليس

عىل الطريقة.‏

وال بد من الرتكيز عىل الجانب االيجايب وعدم

توجيه االنتقادات للطفل أثناء حديثه،‏ وال يفضل

تصحيح ما يقوله فذلك يؤثر عىل تحسن الحالة،‏

بل يجب تركه يحيك كام يشاء،‏ ألن توجيه

مالحظات من قبيل ‏"تحدث ببطء"‏ أو ‏"خذ نفساً‏

عميقاً"‏ ميكن أن تجعل الطفل أكرث ارتباكاً،‏ لذلك

يجب أال يحاول األهل جعل طفلهم يتحدث أو

يقرأ بصوت عال عندما يكون بحالة ‏ٍغري مريحة،‏

وال بد من تشجيعه عىل مامرسة النشاطات التي

ال تتطلب كالماً‏ كثرياً،‏ وعندما يتكلم مع الطفل

يجب أن يكون التحدث بصوت واضح وهادئ

وببطء.‏

وميكن مساعدة الطفل لتحسني حالته بإعطائه

املزيد من االهتامم أثناء كالمه،‏ عن طريق

االستامع له جيداً‏ والتحيل بالصرب،‏ فمرحلة الطفولة

صعبة ويجب مساندة الطفل خاللها عاطفياً‏

حتى ينمو ويكرب بشكل سليم • ونفسياً،‏

عالج

يتوقف عالج ‏"التأتأة"‏ عىل عمر

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

135


‏"درافيدي"‏ نظام عالج نقله املعالجون التقليديون

‏“السيدها”...‏ طب شعبي يخلص الجسم من السموم

العناية القلبية وتقويم العمود الفقري يف والية ‏"كريال"‏ فرعان من فروع الطب

الذي يجذب العديد من املرىض من جميع أنحاء العامل إىل هذه الوالية،‏

إضافة إىل املستشفيات املجهزة واألطباء املدربني املختصني بعالج ‏"السيدها".‏

اشتهرت والية ‏"كريال"‏ بالعالجات الطبية البديلة،‏ وأكرثها انتشاراً‏ طب

‏"األيورفيدا"‏ املعروف،‏ والطب الطبيعي الذي يشمل عالج الجسم باملواد

الطبيعية,‏ مع اتباع نظام غذايئ وأدوية مستمدة من النباتات،‏ أما ‏"السيدها"‏

فهو نظام طب ‏"درافيدي"‏ شعبي انتقل عن طريق املعالجني التقليديني،‏

ويعتقد أن مكتشفه هو أجاستيا حكيم،‏ الذي وضع أساس نقاط القوى

الخارقة للطبيعة وكيفية االستفادة منها.‏

تدليك

يعتمد عالج ‏"السيدها"‏ عىل تدليك نقاط الجسم ال 72 ألف نقطة،‏ ملساعدة

الجسم عىل إشفاء نفسه،‏ ويشمل التدليك أشكاالً‏ مختلفة،‏ باستخدام الزيوت

الطبية.‏ وتتم معالجة كثري من الحاالت بأسلوب ‏"السيدها"،‏ منها:‏ اضطرابات

القلب،‏ مشاكل الهيكل العظمي،‏ االضطرابات العصبية املزمنة.‏

و"السيدها"‏ أحد أشكال ‏"األيورفيدا"،‏ وينطوي عىل عمليات تطهري الجسم

بتخليصه من السموم التي دخلت اليه،‏ وكلمة ‏"السيدها"‏ مخترصة لخمسة

أنواع من الطب تعترب أساس العالج،‏ وهذه األنواع هي:‏ ‏"أيورفيدا"‏ و"يوغا"‏

واملعالجة املثلية والطب اليوناين والعالج الطبيعي.‏ ويعتقد املؤمنون ب

‏"السيدها"‏ أن الروح الصحيحة ال تأيت إال من جسد سليم،‏ لذلك تم وضع

أساليب وأدوية لتعزيز الجسم املادي،‏ أهمها الصيام والتأمل الدوري.‏

العناصر السبعة

حسب نظام ‏"السيدها"‏ فإن جميع الوظائف النفسية والفسيولوجية للجسم

أساسها سبعة عنارص هي:‏

• البالزما:‏ املسؤول عن النمو والتنمية والتغذية.‏

• الدم:‏ املسؤول عن تغذية العضالت،‏ وإضفاء اللون وتحسني الفكر.‏

أون ‏)العضالت(:‏ مسؤولة عن شكل الجسم.‏ •

• كولوبو ‏)األنسجة الدهنية(:‏ املسؤولة عن التوازن وتليني املفاصل.‏

• ايلمبو ‏)العظام(:‏ مسؤولة عن بنية الجسم والحركة.‏

• ايلمبو ماجاي ‏)نخاع العظم(:‏ املسؤول عن تكوين كريات الدم.‏

• سوكيالم ‏)السائل املنوي(:‏ املسؤول عن اإلنجاب.‏

وينتج املرض،‏ بحسب نظام ‏"السيدها"‏ عند اختالل التوازن بني األمزجة

الثالثة:‏ فاتام ‏)الهواء(،‏ بيتام ‏)النار(‏ وكابام ‏)األرض(،‏ التي يجب أن تكون

نسبتها للتوازن 1:2:4 عىل التوايل.‏ ويعتمد التشخيص عىل أساسيات وهي:‏

اللسان،‏ لون الجسم،‏ الصوت،‏ الرباز،‏ البول،‏ العيون،‏ اللمس،‏ ومن املتغريات

يتم التعرف عىل املزاج الغالب:‏ أريض أم هوايئ أم ناري.‏ أما العالجات

املستخدمة فهي إما عشبية،‏ أو منتجات حيوانية،‏ ويتم استخدامها بحذر

ورسية،‏ إضافة إىل النظام الغذايئ •

136

البديل الطب


منظمة الصحة العاملية اعرتفت بها وسيلة عالج

‏“الشامانية”‏ قوة روحانية تُسخّ‏ ر النار والسحر

تعرف ‏"الشامانية"‏ بأنها املعرفة املتوارثة

عن األمراض والعالج للشفاء منها،‏ وهي

أقدم وسائل العالج التي عرفها البرش،‏ ما

تضم جميع تجارب البرشية يف يجعلها

قوى الشفاء الكامنة يف الطبيعة.‏ استغالل

دين بدايئ يعتقد معتنقوه و"الشامانية"‏

عامل محجوب هو عامل اآللهة بوجود

وأرواح السلف،‏ وأن هذا العامل والشياطني

يستجيب إالّ‏ ل ‏"الشامان"‏ وهو كاهن ال

السحر ملعالجة املرىض.‏ يستخدم

‏"الشامانية"‏ مكونات الرتاب وتستخدم

والهواء والنار لصالح اإلنسان،‏ وتبحث واملاء

القوى الكامنة يف النباتات والحيوانات يف

واألحجار وتسخريها لصحة اإلنسان.‏

ويعود سبب ظهور ‏"الشامانية"‏ إىل االعتقاد باختالل التوازن بني اإلنسان والبيئة،‏

وأن املرض ناتج من عدم التناغم بني اإلنسان والطبيعة والكون والخالق.‏

إعادة التوازن

دور ‏"الشامان"‏ يف السعي إلعادة التوازن بني اإلنسان والطبيعة،‏ وذلك يتمثل

خالل طاقاته التي متنحه القدرة عىل التجول واالنتقال بني عوامل تتعايش من

مع عاملنا املادي.‏

1980 اعرتفت منظمة الصحة العاملية ب ‏"الشامانية"‏ كوسيلة لعالج العام

النفسية مبستوى عالج الطب التقليدي،‏ ما أدى إىل زيادة االهتامم األمراض

الشامانية لعالج العديد من األمراض،‏ كام جعل بعض األطباء بوسائل

منها لشفاء بعض املرىض.‏ يستفيدون

نوعان،‏ مثل أي ثنائية مرتبطة بالخري والرش ‏)أسود وأبيض(،‏ و"الشامانية"‏

يوجد شامان أسود وآخر أبيض.‏ والشامان األسود كاهن ميارس السحر يف أي

الرعوية،‏ أما الشامان األبيض فهو مطبب لآلالم،‏ ويكرث هذا النوع يف املجتمعات

الصينية،‏ أما الشامانية املتعلقة باألرواح فتنترش يف شبه الجزيرة الكورية.‏ الهند

لعالج األمراض بإحدى الطرق التالية:‏

• العالج عن طريق إصالح النفس باالتصال مع األرواح العليا.‏

• العالج عن طريق تخفيف الصدمات عىل الروح بالرشاب واألعشاب

واألبخرة.‏

• عالج األمراض باألعشاب.‏

تحرير الروح

يُعتقد أن الشامان يعمل عىل تحرير الروح،‏ ومثال ذلك أن الصدمة تحرر

الروح لكن الشامان يساعد عىل تهدئة النفس،‏ فال عالج من دون وجود

األرواح التي تلعب أدواراً‏ هامة يف حياة البرش.‏ ويعتقد أن الشامان قادر عىل

التايل:‏

التواصل مع العامل الروحي.‏ •

• عالج املرض الناجم عن األرواح الرشيرة.‏

• توظيف نشوة إحداث تقنيات للتحريض عىل النشوة البصرية.‏

• ميكنه ترك جسمه للدخول يف عامل خارق للبحث عن إجابات.‏

‏"شامان"‏ مأخوذة من لغة الشعوب السالفية القدمية،‏ وتعني استخدام وكلمة

النار والحرارة،‏ وتحويل الطاقة املؤثرة عىل اإلنسان،‏ إذ إن النار ليست قوة

فقط،‏ بل هي طاقة أيضاً،‏ فالنار بالنسبة للشامان الساليف هي أعظم قوة

إلحداث التحول وإشفاء العلل واألمراض املستعصية •

سحرة دينيون

هم سحرة دينيون،‏ ميتلكون قوة،‏ كام يعتقدون،‏ تتغلب عىل ‏"الشامان"‏

ويعالجون املرىض واملمسوسني عرب جلسات تحضري األرواح.‏ ويدرب النريان،‏

أحياناً‏ بواسطة ‏"سيد الشامانات"‏ ألنه أكرث خربة منه يف الشامانية.‏ الشامان

الشامان طقوساً‏ خاصة عند العالج مع الطبل والريش والنباتات ويستخدم

إضافة إىل حرق التبغ لتصاعد الدخان للوصول إىل النشوة الدينية،‏ واألحجار،‏

137

العدد 2118

• 2016

نوڤمبر 137


...Air Blush

للجمال معنى جديد

بفضل أحدث ابتكاراتها،‏ املتمثّلة يف مجموعة ‏"إر بالش"‏ ،Air Blush تعطي

عالمة ‏"مارك جايكوبس بيويت"‏ Marc Jacobs Beauty الجامل معنى جديداً‏

يف خريف 2016. وألنَّ‏ األلوان محط األنظار يف هذا املوسم،‏ أضافت العالمة

الرائدة 5 ألواح ألوان جديدة من بودرة ‏"إر براش"،‏ و‎25‎ لوناً‏ من قلم الجل

لتحديد العينني ،Highliner Gel Eye Crayon و‎5‎ ألوان أخرى من قلم الجل

الرفيع جداً‏ لتحديد العينني .Fineliner Ultra Skinny Gel Crayon

تسلِّط ‏"مارك جايكوبس بيويت"‏ الضوء عىل أحدث صيحات عامل الجامل بإطالقها بودرة

تلوين الوجنتني ‏"إر بالش سوفت غلو ديو"‏ Air Blush Soft Glow Duo الجديدة،‏

التي تعيد ابتكار تورّد الوجنتني بلونٍ‏ خفيف مع إرشاقة طبيعيّة تدوم حتى 24 ساعة.‏

أما قلم الجل لتحديد العينني Highliner Gel Eye Crayon فجاء لهذا

املوسم مع 25 لوناً‏ مقاوماً‏ للامء،‏ إذ تنساب تركيبته الثوريّة بسالسةٍ‏ للحصول

عىل تحديد دقيق خالٍ‏ من الشوائب ويدوم طوال اليوم.‏ كذلك قلم الجل الرفيع

جداً‏ Fineliner Ultra Skinny Gel Eye Crayon الذي مينحك عينني واسعتني

ورموش أكرث كثافة.‏

Kérastase جديد ...Nutritive

لشعر أكثر ألقًا

يتسبب الشعر الجاف الخشن باالنزعاج وعدم الراحة،‏ وقد تزول رغبة املرأة يف ملس شعرها،‏ ما يؤثّر

سلباً‏ يف قدرتها عىل التعبري عن نفسها بحرية تامة.‏

لتخليصك من هذه املعاناة تقدم لك Kérastase Nutritive تشكيلة مبتكرة

ملعالجة الجفاف بكل درجاته،‏ وذلك من خالل مستحرضات عناية

تُستعمل يف صالونات تصفيف الشعر ويف املنزل لتوفري تغذية

طويلة األمد باحرتافية عالية.‏ أمّا نتائج التغذية للخدمة

الجديدة ،Dryness Immunity Protocol فتتغلغل إىل

قلب الشعر األكرث جفافاً‏ ملنحه ملمساً‏ ناعامً‏ ال مثيل

له بفضل املزاوجة الفريدة بني علم Kérastase الرائد

واملكوّنات الثمينة والقوامات املبهرة التي ترتقي بتغذية

الشعر إىل مستوى جديد متاماً.‏

وللنساء اللوايت يعانني من الشعر الجافّ‏ أو الجافّ‏ جداً،‏ يشكّل

برنامج Nutritive Irisome الرمزي،‏ املستوحى من قدرة زهرة

السوسن عىل حبس املاء يف الجذور،‏ خياراً‏ مناسباً‏ للغاية؛ فهو يتألّف

من شامبو Bain Satin1 أو ،Bain Satin2 يتبعه بلسم ،Lait Vital أو

البلسم القوي .Masquintense كام تمّ‏ تعزيز الربنامج هذا العام

لتبلغ نسبة تركيزه أعالها،‏ ليمنحك التغذية األقوى واألفضل •

138

Make Up


L'HOMME IDEAL

عطر الرجولة المترفة

ON THE ROCKS

انتعاش البرودة

طرحت العالمة الرائدة يف صناعة العطور KILIAN عطر ON THE

Addictive State of Mind ضمن مجموعة ROCKS – MOSCOW

املعروف عنها بالفخامة.‏

العطر جاء بتصميم قوي باللونني األسود والفيض،‏ ويحتفظ يف صندوق ضخم

رائع مستوحى من التصميم الكالسييك لصندوق السيجار العتيق،‏ والذي

كان يُزين بذوق رفيع الطاوالت الجانبية األنيقة أو طاوالت القهوة الفاخرة.‏

كذلك يتميز الغطاء بحفر عىل شكل حرف k يجعل من هذا الصندوق

املصقول الفخم قطعة باذخة يربز فيها التوازن بني سواد الخشب الدافئ

وثراء الغطاء بلمساته الربونزية الباردة.‏

وألنها تشتهر بطريقتها الفريدة يف صناعة العطور إذ تستعني مبواد بسيطة

ولكنها ذات شخصية قوية مميزة،‏ طلب كيليان من سيدوين النسيسري إعادة

ابتكار الشعور املنعش الذي يغمرك عند تناول مرشوب مثلج،‏ وللوصول

إىل هذه الحالة من االنتعاش،‏ لجأت النسيسري أوالً‏ إىل التوابل الباردة مثل

الكزبرة والهيل واأللدهيدات كمقدمة لطيفة تتطور إىل قلب استثنايئ

حامض يجمع يف انسجام غري متوقع بني الراوند والنفحات الزهرية الواضحة

لكل من الورد وزهرة زنبق الوادي،‏ ثم يُضفي طحلب السنديان والعنرب

الصناعي وخشب الصندل عىل العطر تأثري العالج باليود بنفحاته املريحة

واملثرية الخفيفة لينتهي العطر بلمسة غنية من الجلود.‏

وكان العطر قد طرح ألول مرة منذ عام 2012 احتفاالً‏ بافتتاح أوّل متاجر

KILIAN يف موسكو،‏ حيث كان يباع

العطر تحت اسم - ROCKS ON THE

MOSCOW حرصياً‏ يف عدد محدود فقط

من نقاط البيع،‏ واآلن أصبح العطر

جزءًا من مجموعة Addictive

،State of Mind وهو متاح لجميع

العمالء يف كل مكان •

بقارورة ذكوريّة مثالية مُرتفة،‏ طرحت ‏"جريالن"‏ Guerlain عطرها

األسطوري الجديد للرجال ‏"لوم إيديال"‏ .L'HOMME IDEAL

يستند جامل الدرجات الداخلية للعطر املُرهف عىل ثنائيَّة من اللوز

وحبوب التونكا،‏ أضاف إليها مصمّ‏ م العطور مكوّناتٍ‏ تحمل رسّاً‏ خاصاً،‏

إىل جانب أثر من الفانيليا يبعث املزيد من النعومة والدفء.‏

تمّ‏ تركيب العطر حول درجات غنيّة بأخشاب الفتيفري الهندي واألرز،‏ مع

تفسري معارص لرسالة العطر:‏ ‏"نحن أمام رجل أنيق،‏ ذكوريّ‏ ، ومتأنّق"...‏

فعطر ‏"لوم إيديال"‏ L’Homme Idéal صُ‏ مم عىل ثالث تناغامت:‏ ذيكّ،‏

وسيم،‏ قويّ‏ ؛ تناغامت عطريّة تمّ‏ ابتكارها بواسطة مكوّنات خام منعشة

وحيويّة تتالءم مع هذه األوصاف الثالثة.‏

أما مفتاح العطر فهو تناغم اللوز ‏"أماريتّو"‏ الذي يجعل من يستعمله ال

ينساه أبداً.‏ ففيه شذى اللوز املوروث عن عطر ‏"جييك"‏ Jicky الذي ابتكر

يف العام 1889 ليعبرِّ‏ عن الجرأة التي سادَت يف ذلك الوقت.‏

يتوفر عطر ‏"لوم إيديال"‏ بدءاً‏ من الدرجات العطرية الطاغية وصوالً‏

إىل الخفيفة،‏ ما يشكّل سابقةً‏ يف صناعة العطور تنفرد بها ‏"جريالن"‏

Guerlain يف ابتكار هذه التناغامت املتوازنة الرقيقة عرب عطر

عاطفيّ‏ دقيق •

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

139


‏"الخلود هارموني"...‏ الجمال

الشامل من ‏"لوكسيتان"‏

Néroli Outrenoir

حينما يُصبح العطر امتيازًا

كونها إشادة شغوفة باملكوّنات املفضّ‏ لة لدى صانعي عطور ‏"جريالن"‏

، وقصيدة أبديّة حول أناقة صناعة العطور املرتفة،‏ تُعدّ‏ مجموعة

‏"الر إي ال ماتيري"‏ L’Art& la Matière رائدةً‏ بني املجموعات العريقة

لدور العطور الكربى،‏ من خالل تركيباتها التي تولّد سلسلة متنوّعة

من املباهج وترفع املعنويّات.‏ يشكّل كلّ‏ عطر من عطور املجموعة

الثامنية خالصةً‏ استثنائيّة،‏ ويضمّ‏ مزيجاً‏ من املكوّنات الخام الالفتة،‏

ويسعى إىل خلق نوع من التنافر عرب تصادم ماهر بني املكوّنات.‏

إنها عطور تحرتم التقاليد،‏ وترسل يف الوقت نفسه إشارة بعدم

االمتثال،‏ مع الدمج بني فنّ‏ األناقة والتناقض من خالل ثالث درجات:‏

‏)زيت الليمون العطري وليمون الربغموت(،‏ والوسطى ‏)عشبة الطاغية

وزهر الربتقال ودرجة الشاي الداكنة(،‏ والخفيفة ‏)حبّ‏ املسك النريويل

ودرجات املر(...‏ إنها عطور استثنائية بكل املقاييس • وحزازيات

تجسّ‏ د مجموعة ‏"الخلود هارموين"‏ من ‏"لوكسيتان"‏ الجامل كام نعرفه اليوم؛

جامالً‏ يتّسم بالتطوّر والشمولية والشباب الدائم والطبيعية،‏ فهي تستمد

إلهامها من مراقبة الطبيعة التي تحتضن أمثلة تحافظ عىل شبابها الدائم

ونضارتها وال تتأثر مبرور الزمن.‏

وبإبداع مذهل تعيد ‏"لوكسيتان"‏ إحياء اثنني من هذه األمثلة هام الطحالب

الحمراء ‏"جانيا روبنز"‏ Jania Rubens التي تتمتع بقدرة هائلة عىل التجدّ‏ د

الدائم،‏ وزهرة ‏"إميورتيل ميليزميي"‏ Immortelle Millésimée التي ال تذبل أبداً،‏

ويؤىت بها من ساحل كالفي يف كورسيكا حيث الشمس الساطعة واملياه الصافية.‏

تركّز املجموعة الجديدة عىل تعزيز االنسجام الداخيل والخارجي للجسم،‏

من خالل منتجني أساسيني هام:‏ كريم ،Divine Harmony Cream وسريوم

.Divine Harmony Serum فعند مالمسته البرشة يتغلغل كريم ‏"الخلود

هارموين"‏ فيها مانحاً‏ إيّاها شعوراً‏ بالراحة والرتطيب،‏ قبل أن يتحوّل إىل زيت

لطيف يسمح للمكوّنات النشطة بالعبور إىل البرشة،‏ خصوصاً‏ زيوت زهرة

الخلود واآلس والكاميلينا وزهرة الربيع املسائية وزهرة لسان الثور،‏ ما يساعد

عىل تلطيف خطوط الوجه وتعزيز

إرشاقه.‏

أما سريوم ‏"الخلود هارموين"‏ فيُعنى

بأحجام الوجه ومالمحه،‏ إذ أضافت

إليه ‏"لوكسيتان"‏ قوّة املكوّنات النشطة

التي تختزنها 5 آالف قطرة من زهرة

‏"إميورتيل ميليزميي"‏ ودعمتها بخصائص

الطحالب الحمراء النادرة ‏"جانيا روبنز".‏

فمن خالل مترير املستحرض عىل

خطوط الوجه بأطراف األصابع،‏ تستعيد

البرشة اكتنازها ومرونتها وتحديدها

لتبدو أكرث شباباً‏ وصحّ‏ ة •

140

Make Up


افتتاح ‏"مركز بريجيت خوري بيوتي الونج آند سبا"‏

أكد ‏"مركز بريجيت خوري بيويت الونج آند سبا"‏

أن من أهم أولوياته تقديم ‏"خدمة ممتازة

للعمالء،‏ تتسم باللباقة والدقة وأحدث التقنيات يف

اللمسات الفنية".‏

وأعلن املركز،‏ يف بيان صحايف ملناسبة افتتاحه

بحضور نجمة الغناء واملرسح مرييام فارس،‏

تصميمه عىل تقديم ‏"معايري عالية وتطوير مستمر

لكل املهارات الجاملية والعالجية باستخدام أحدث

املنتجات،‏ يف جو من املهنية واالسرتخاء"،‏ مؤكداً‏ أن

‏"نجاحنا الكبري والفوز بجائزة العالقات الناجحة يف

الكويت،‏ واإلخالص والتفاين يف العمل عىل مدى

سنوات من الخربة،‏ جاء من التعبري عن الجامل

الداخيل وإظهاره بأجمل صورة".‏

وأوضح أن ‏"صالة بريجيت خوري للجامل تهدف إىل

تغيري شعور ومظهر عمالئنا الكرام يف كل يوم،‏ حرصاً‏

عىل مغادرتهم لنا بشكل وإحساس رابح املليون...‏ وأيّاً‏

كان ما نقدمه من قص للشعر أو صبغات الجامل أو

عالجات متعددة للشعر،‏ فإننا يف صالة وسبا بريجيت

خوري للجامل نقوم بتحقيق رغبات وأمنيات عمالئنا،‏

ويف النتيجة يغادرنا الجميع بثقة أكرب وجامل أكرث".‏

وأشار إىل أن فريق عمل املركز ‏"املؤلف من

قسم رعاية العمالء وقسم االختصاصيني،‏ سيوفر

اإلحساس بالراحة واالطمئنان،‏ ألننا نجمع بني

املعرفة والخربة واملنتجات الرائعة،‏ كام سينعم

عمالؤنا بالفخامة واالهتامم الشخيص،‏ وسواء كانت

الزيارة للعناية بالجامل أو االسرتخاء،‏ أو حتى ملجرد

االستمتاع بأجوائنا الخاصة،‏ فحتام سيحصل الجميع

عىل مظهر وإحساس رائع ال مثيل له"‏ •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

141


تعتمد إطاللة مارلني مونرو للسهرات

شيرين حسن:‏

أحمر الشفاه ركيزة إلبراز الجمال

142

جمالك جمالك


أطلقت اختصاصية التجميل شريين حسن وجوهها للعام الحايل،‏ واعتمدت البرشة املرشقة

والظالل الزهرية مع السيلفر الالمع،‏ وأحمر الشفاه الصاخب.‏ ويف حديث معها قالت ل

‏"الهدف"،‏ إن الخطوة األوىل ملاكياج ناجح تتمثل يف ‏"الفوندايشن"‏ الذي يوحّ‏ د لون البرشة

ويتوافر برتكيبات مائية أو زيتية يتم اختيارها بحسب نوع البرشة.‏

وكشفت رساً‏ من األرسار التي تعتمدها يف ‏"الفوندايشن"‏ هو اعتامدها عىل مزج أكرث من

لون من مجموعات متنوعة،‏ وقالت:‏ ‏"ال أعتمد عىل فوندايشن واحد من ماركة محددة،‏

بل أمزج الرتكيبات واأللوان وأستخدم محتويات الكوالجني وسحب اإلضاءة ألنها تنعكس

إيجاباً‏ عىل لون البرشة فتجعلها مرشقة وتغني عن الفوتوشوب خالل التقاط الصور".‏

شريين باستخدام الفوندايشن القريب من لون البرشة األساس،‏ مع زيادة درجة واحدة من التسمري أو نصحت

حرصاً‏ عىل التجانس بني لون برشة الوجه والرقبة والكتفني،‏ ثم ميكن استخدام البودرة املضغوطة لتثبيت التفتيح،‏

اللون وضامن متاسكه ساعات طويلة.‏

إىل أن مستحرضات التجميل املتاحة اليوم قادرة عىل إخفاء عيوب البرشة وتشوهاتها وآثار الندوب،‏ وميكن وأشارت

‏"كاموفالج"‏ لجعل البرشة شابة ونرضة ووضع ماكياج ساحر يربز تفاصيل الوجه بعد االنتهاء من التأسيس استخدام

بواسطة ‏"الفوندايشن"‏ والبودرة ومن ثم تجميل الشفاه والعيون.‏

ألوان 2016

أن موضة العام 2016 هي األلوان الصارخة والوردية،‏ إال أنني أفضل املزج بني الكالسيك والفاشن،‏ حتى يف رغم

الفنانات سوزان نجم الدين ويرسى الرشيف وفلّة الجزائرية يف الكليب األخري الذي قدمته،‏ ونجامت ماكياج

دور"،‏ واإلعالميتني رابعة الزيات ومهى سلمى،‏ وملكة األناقة نجوى لبدي وغريهن كثريات،‏ اعتمدت ‏"موركس

عىل املزج بني املاكياج الرشقي السمويك والغريب الفاشن،‏ وأخذت من املوضة العاملية ألوانها الصارخة

بنعومة،‏ ووجدت أن هذا املاكياج ناجح ويساعدين عىل إبراز النقطة األجمل والتفاصيل القوية واستخدمتها

يف الوجوه،‏ واعتمدت ماكياج مارلني مونرو للسهرات،‏ واملاكياج الهادئ للمناسبات النهارية.‏

ظالل العيون

تركز شريين حسن يف ماكياج العيون عىل محيط العينني وتعمل عىل إخفاء الهاالت السوداء والتجاعيد

الصغرية حولها،‏ وذلك باستخدام مستحرضات كرميية تقوم بهذه الوظيفة،‏ ثم ميكن استخدام الظالل

والزهري والسيلفر مع الكحل األسود،‏ والرموش املستعارة التي متنح العيون سحراً‏ ال مثيل له،‏ وتنصح الوردي

باستخدام الرموش الكثيفة السوداء املتوسطة الطول التي تبدو طبيعية وتتناغم مع الرموش الطبيعية.‏

أن إعطاء العيون أهمية كبرية يف عمل ماكياج ناجح،‏ ال يقلل من أهمية الشفاه،‏ فأحمر الشفاه ركيزة وتؤكد

يف إبراز الجامل،‏ وميكن استخدامه ملاكياج النهار والليل بألوانه الحيوية،‏ لكن االختالف يكمن يف سامكته أساسية

املناسبة.‏ وأحمر الشفاه الفوشيا موضة،‏ لكن يفضل استخدامه جافاً‏ للنهار والمعاً‏ لليل،‏ وعىل املرأة أن بحسب

جيداً‏ أن الهدف من استخدام مستحرضات التجميل هو إبراز جاملها وأنوثتها وسحرها وليس إبراز األلوان،‏ تعرف

فهي ليست وجهاً‏ دعائياً‏ وإمنا امرأة جميلة تنقصها ملسات خفيفة من الجاذبية والحيوية •

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

143


جنى

رشا - شيامء

آالء - نورا - هاجر

جنى العمر

تحتفل بميالدها

احتفلت الطفلة جنى قاسم

العمر بعيد ميالدها السابع

بحضور األهل واألصدقاء.‏

وقطعت الصغرية كعكة ميالدها

عىل وقع انغام Happy birth

day to you والتقط الجميع

معها الصور...‏ كل عام وأنت

بخري يا جنى.‏

رشيفة - دعاء

المكان:‏ ماكدونالدز

الوقت:‏ 5:00 مساءً‏

عائشة - هند

لينا - مريم - ريهام

مها - آالء

دعاء - يارا

144

144 To you


رشا - عبري - ريم

جوري - مريم - مريم

سارة

الزين جدوعي

ريان - عمر

مسك - جنى

لينا - الزين

عمر

ليان - المار

مشعل

نور - جني - ملك

نوفمبر • 2016 العدد 2118145

145


زيد - نور - محمود

تاليا

ايال - ياسمني

تاليا صنجي

تحتفل بميالدها

الخامس

كريم - رميا

تاال

ميساء - زين

حال

احتفلت تاليا صنجي بعيد

ميالدها الخامس بحضور األهل

واألصدقاء واألقارب.‏

وقطعت تاليا كعكة ميالدها

عىل وقع أنغام HAPPY

،BIRTH DAY TO YOU

والتقط الحضور معها الصور

وقدموا لها الهدايا.‏

كل عام وأنت بخري يا تاليا.‏

المكان:‏ سلوى

التاريخ:‏ 2016 / 10 / 15

الوقت:‏ 5:00 مساءً‏

ملار

عيل - محمود - سامي

متارا - نايا - النا

لطيفة - عائشة

كادي

محمود

ريانا - دينة

وسيم

الرا - يارا

146

146 To you


نوفمبر • 2016 العدد 2118147

147


حل املشكلة لدى األطفال تتقاسمه األرسة واملعالج النفيس

‏"هوس السرقة"‏

اضطراب نادر

يرتبط بالعاطفة

ال يتصور األبوان أن يكون ابنهام سارقاً،‏ فهذا األمر يشكل كابوساً‏

يقلق حياتهام وحياة األرسة كلها،‏ ويؤثر عىل مستقبلها وسمعتها،‏

وألن الرسقة أمر معيب وجرمية تقود إىل السجن،‏ تلجأ األرسة

الستخدام طرق عدة تتسم بالعنف،‏ سواء الرضب أو التوبيخ

الشديد أو الحرمان أو غريها من األمور التي تزيد الوضع سوءاً‏ وال

تفيد،‏ فرتبية األبناء تحتاج إىل صرب وأصول.‏

الخرباء فعل الرسقة إىل قيام الشخص بأخذ يشء ما دون الحصول عىل يعيد

صاحبه،‏ مع وجود نية عدم اإلرجاع،‏ وعندما يقوم الطفل أو املراهق بهذا إذن

تغمر والديه مشاعر الحزن واألىس والخوف عىل مستقبله،‏ فاألطفال األمر

الطب النفيس يقومون بهذه األفعال كأمر طبيعي ليس بقصد الرسقة بحسب

بقصد االستكشاف،‏ وهو ما ينطبق عىل األطفال دون سن الخامسة،‏ وإمنا

يف هذا العمر يقومون بالرسقة ألسباب مختلفة،‏ إما لحب التملك أو ألنهم

يوقعهم بالرسقة.‏ لعدم وجود فهم حقيقي لهذا الترصف الذي

دوافع

إذا قام الطفل بالرسقة

رغم إدراكه أن فعله

هذا خطأ وحرام،‏

يجب الوقوف عند

الحالة والنظر فيها،‏ هذه

يعود ألسباب ميكن أن تتعلق باملتعة فاألمر

يف استكشاف املمنوع،‏ وهو أمر والرغبة

لذلك،‏ ورمبا يكون دافع الرسقة التمرد يدفعه

القوانني،‏ ومن املمكن أن يكون هناك عىل

العوامل التي تدفع الطفل للرسقة،‏ بعض

الغضب من يشء ما،‏ أو رمبا بحثه عن منها

يلفت بها األنظار،‏ ومن املحتمل أن طريقة

يكون سلوك الطفل راجعاً‏ إىل ضغوط يف البيت أو املدرسة أو مع األصدقاء.‏

ويف بعض االحيان يكون النقص الذي يعيشه الطفل سبباً،‏ فقد ميتلك صديقه

شيئاً‏ هو ال ميلكه،‏ لذلك يلجأ للرسقة للحصول عليه،‏ وليس بالرضورة أن يكون

فقرياً،‏ فبعض األطفال يحبون االستعراض أمام أصدقائهم بأن يف مقدورهم

فعل كل يشء،‏ وبعض املراهقني قد يدمنون املخدرات،‏ فيدفعهم اإلدمان إىل

الرسقة للحصول عىل املال،‏ وأحياناً‏ يرتكبون األخطاء لالحتجاج واالعرتاض عىل

قوانني والديهم.‏

وقد يندفع األطفال إىل الرسقة بضغط من أصدقائهم،‏ فرمبا ال يدرك األهل

أهمية تعليم أطفالهم أن الرسقة خطأ...‏ ومهام كانت األسباب والعوامل

الكامنة وراء الرسقة البد من التفكري بأن هذه املسألة خطرة جداً،‏ ويجب

حلها بالطرق الصحيحة واألساليب الناجعة.‏

148

Families


مساعدة مهنية

دوغالس تاين االختصايص النفيس ومدير السلوك يف أحد املراكز األمريكية،‏

يؤكد أن الطفل إذا رسق يف أكرث من مناسبة عىل اآلباء اللجوء إىل املساعدة

املهنية،‏ فتكرار الرسقة يدل عىل مشكلة عاطفية،‏ ترتبط بأحد األمراض

املعروفة ب"هوس الرسقة"‏ kleptomania الذي يعده العلامء النفسية

النفسيون اضطراباً‏ نادراً‏ يشعر به الشخص بالقلق قبل الرسقة،‏ وعندما يرسق

ينتابه شعور باالرتياح يجعله يكرر ذلك مراراً.‏

عالقة

مهام كانت أخطاء الطفل ومهام كانت خطورتها،‏ فاآلباء

عليهم التعامل مع األمر بشكل عقالين وإبداع الكثري من

االهتامم والتفكري يف عالج تلك األخطاء،‏ فمن الرضوري

عدم معاقبة األطفال عند

ارتكاب الخطأ،‏

وبدالً‏

من العقاب عليهم تعزيز العالقة مع الطفل ومتتينها بالثقة والصدق،‏ فذلك

يساعد عىل خلق أجواء من املحبة والتفاهم واملصارحة،‏ وتعليمه أن الرسقة

مخالفة للقيم والتعاليم الدينية،‏ فال بد من تعليم الطفل هذه األساسيات منذ

الصغر حتى ينشأ نشأة صحيحة،‏ فالقيم واملبادئ واألخالق من الصعب تعلمها

عندما يكرب.‏

عالج

األبوين عدم الترسع يف رد الفعل إذا علام أن ابنهام سارق،‏ ومن عىل

الحذر والتفكري قبل التحدث معه،‏ فالعمل عىل فهم سبب املشكلة الرضوري

يف تقويم سلوك الطفل وتحسينه،‏ وال بد لألبوين من تعليم األبناء يساعد

والقيم واألخالق الحميدة،‏ وأن يكونا قدوة حسنة أمامهم،‏ املبادئ

عىل نصحهام،‏ فاملعروف أن فاقد اليشء ال يعطيه.‏ ويحرصا

ميكن عالج مشكلة الرسقة بالرصاخ أو الرضب،‏ فالعقاب رمبا يؤدي وال

زيادتها،‏ وتعريف الطفل بأن الرسقة ترصف خطري وغري مقبول أمر إىل

عىل امتناعه عن القيام بذلك،‏ وال بد أن يكون الرشح يساعد

الصغر.‏ منذ

أن مكافأته عىل قيامه بسلوك حميد تشجعه كام

الصدق وتجعله شخصاً‏ ساعياً‏ وراء األعامل عىل

ومحارباً‏ لكل ما هو مخالف للفطرة،‏ الحسنة

يجب وضع إجراءات عقابية عندما كذلك

الطفل،‏ برشط أن تكون هذه اإلجراءات يرسق

تعسفية أو قمعية وأن تطبق بأسلوب تربوي غري

وال بد من عدم إطالق األلقاب عىل الطفل صحيح،‏

باللص،‏ فهذا ميكن أن يكون مرضاً‏ بنفسيته،‏ كنعته

أن التشهري به بني أفراد األرسة يؤذيه وييسء لحالته كام

ويؤثر عىل ثقته،‏ وأخرياً‏ يجب العمل عىل طلب النفسية

يف حال شعر األبوان أن مشكلة الرسقة تشكل املساعدة

عىل مستقبل ابنهم وسلوكه ويجب عندها مراجعة خطورة

نفيس لعالجه • طبيب

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

149


عاصمتها هلسنيك توِّجت ‏"عاصمة التصميم العاملي"‏

بلد البحريات والغابات فنلندا...‏

عندما ترشق الشمس بشعاعها األصفر معلنة

طلوع فجر جديد،‏ تخرج الطبيعة من مخبئها

لتكشف عن جاملها الفاتن وطبيعتها الخالبة

التي تبهر كل ناظر وتدخل الرسور عىل قلب

كل زائر يرى روعة فنلندا وهي تكشف عن

مفاتنها.‏

وبجاملها الخالب وشوارعها النابضة بالحياة

وفنها املعامري الجميل،‏ تعكس هلسنيك

عاصمة فنلندا وكربى مدنها،‏ غموضاً‏ مدهشاً‏

يصل إىل أعامق غاباتها الشاملية،‏ لتكون

واحدة من العواصم التي تكتنفها الدهشة

والغرابة.‏

تقع فنلندا يف املنطقة ‏"الفينوسكاندية"‏ يف شامل

أوروبا،‏ يحدها من الغرب السويد ومن الشامل

الرنويج ومن الرشق روسيا،‏ بينام تقع استونيا إىل

الجنوب منها عرب خليجها،‏ ومتتلك هذه الدولة

الكثري من املعامل الثقافية والتاريخية الفريدة وهي

مبثابة ملعب ألنشطة فصيل الشتاء والصيف،‏

وتعترب نقطة الدخول الرئيسية ملعظم زوارها

الذين يجدون أرقى املتاحف واملطاعم واألسواق

واملعارض التي توفر لهم الكثري من البضائع

والهدايا التذكارية الجميلة.‏

تعد هلسنيك العاصمة مدينة رئيسية يف إقليم

أوسيام،‏ وتضم مجموعة متنوعة من املعامل

الثقافية والتاريخية العريقة،‏ وتتيح للزائر فرصة

استكشاف اآلثار الفنلندية من خالل متحفها

الوطني ومعارضها الفنية املكونة من مجموعة

كالسيكية مع ثالثة مسارح رئيسية تربز الفن

الفنلندي العريق.‏

وتعد املعارض أكرث األماكن شعبية يف شبه جزيرة

الفرانيت التي تقع عىل الساحل الشاميل من

فنلندا،‏ وفيها العديد من الجزر الصغرية الصخرية

والخلجان التي يستطيع السائح فيها تغيري مزاجه

وإراحة عقله.‏ وقد اختريت هلسنيك ‏"عاصمة

التصميم العاملي"‏ العام 2012 من قبل املجلس

الدويل لجمعيات التصميم الصناعي،‏ فضالً‏ عن

كونها أكرب مركز سيايس وتعليمي ومايل وبحثي يف

فنلندا.‏

150

Move Around


أضواء الشمال

عندما يرى معظم الناس أضواء الشامل ساطعة

من بعيد،‏ تحرض يف داخلهم مجموعة من الصور

التي ال تنىس أبداً‏ حيث يغطي الستار السامء،‏

ويعترب من إحدى العجائب التي ميكن للزائر

مشاهدتها يف فنلندا،‏ وتتيح تلك األضواء الجميلة

رؤية معظم املناطق الجنوبية من البالد وأكرثها

وضوحاً‏ بلدة البالند.‏

ويف شاميل البالد ميكن رؤية األضواء بني شهري

مارس وسبتمرب إذا كانت السامء صافية،‏ حيث

يجد الزائر الكثري من األماكن الواسعة والفنادق

واملناطق املخصصة للراغبني يف رؤية أضواء الشامل.‏

ليمنجوكي

ويستطيع زائر فنلندا القيام برحلة برية يف القطب

الشاميل،‏ حيث تنترش الثلوج يف الحدائق ويبلغ

عمر حديقة ليمنجويك أكرث من 70 عاماً،‏ وهي تعد

أكرب حديقة يف فنلندا وواحدة من القطع الواسعة

التي تكرث فيها الحياة الربية ومتلؤها الحيوانات

وتغطي أكرث من 1000 ميل مربع.‏ ويجد الزائر

فيها األسواق واألكواخ املخصصة للسكن واملطورة

لالستئجار،‏ وفيها الكثري من الخدمات الرتفيهية

الحديثة،‏ ويستطيع السائح املكوث فيها وإشعال

النار يف تجربة فريدة وجميلة.‏

وتحمل الحديقة اسم النهر التي تقع عليه نهر

ليمنجويك الذي يتدفق من واد ميلء بأشجار

الصنوبر،‏ وميكن للزائر استئجار زورق صغري لرحلة

ترفيهية بني مناطقها والتمتع مبشاهدة الدببة

والذئاب والنسور وغريها من الحيوانات النادرة.‏

أرخبيل

تأسست الحديقة الوطنية أرخبيل )ANP(

بالقرب من توركو العام 1983، وتقدم هذه الجزر

مزيجاً‏ ثقافياً‏ من التأثريات الفنلندية والروسية

والسويدية،‏ وتعد مبثابة جنة لعشاق الهواء الطلق

الذي يقابلها البحر والسامء املصحوب باألجواء

الهادئة،‏ حيث يجد الزائر املراكب الرشاعية تنزلق

عىل املياه الزرقاء والسامء الصافية استعداداً‏ لجولة

مميزة يرى فيها األسامك بأنواعها.‏

سايما

الجزء الرشقي من فنلندا يحفل بالكثري من الينابيع

الجميلة والعرشات من البحريات والربك التي تعد

ملعباً‏ مائياً‏ رائعاً‏ يستطيع الزائر التمتع بها يف أي

وقت،‏ وتهيمن بحرية ساميا ‏)بحرية األلف جزيرة(‏

عىل املنطقة،‏ إذ تبلغ مساحتها 1300 كيلومرت

مربع وهي من أكرث البحريات متيزاً.‏

سافونلينا

تتميز سافونلينا،‏ املدينة الرئيسية يف منطقة بحرية

فنلندا،‏ مبنتجعاتها الجميلة الشعبية حيث شيدت

فيها ثالثة أبراج مستديرة ضخمة،‏ أكربها ‏"برج

الكنيسة"‏ وفيه كنيسة صغرية،‏ إضافة إىل حصن

عظيم ومقهى صيفي يقصده السياح من كل مكان •

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

151


مكتبتها الوطنية شيدت عىل شكل أملاسة عمالقة

مينسك...‏ قلب بيالروس النابض

مينسك...‏ قلب بيالروس النابض

فوق السهول...‏ ومن أعىل التالل الجميلة،‏

تطل مدينة مينسك،‏ عاصمة جمهورية

بيالروس ‏)روسيا البيضاء(،‏ بأبهى صورها،‏

فأوراقها الخرضاء املرتامية عىل الطرقات

وترابها األحمر الخصب يعانق حبات السامء

الساقطة،‏ فيحيك يف كل إرشاقة صباح قصة

فتاة جميلة نشأت وترعرعت يف تلك األرض،‏

وكيف نرثت جاملها وسحرها يف أرجاء املكان،‏

وجعلت من تلك البقعة جوهرة تتغنى بها

أوروبا.‏

اشتهرت مينسك بالطبيعة الخرضاء واملياه الكثرية

والثلوج واملباين الفاخرة والتاريخية القدمية

واملتنزهات الشاسعة والحدائق واملطاعم الفاخرة،‏

وفطنة شعبها الذي ال يزيد تعداده عىل مليوين

نسمة،‏ وكيف استطاع تسخري ذكائه يف ربط

املدينة بجميع مدن أوروبا.‏

وألهمية مينسك وموقعها املميز أطلق عليها أهلها

اسم ‏"قلب بيالروس النابض"‏ كونها متتلك أهمية

كبرية بالنسبة للمناطق األخرى،‏ وألن شكلها قريب

من القلب استحقت هذا اللقب الذي يليق بها،‏

فهي تربط أجزاء الدولة بعضها ببعض،‏ وتشكل

منطقة تقاطع متتد بني الرشق والغرب.‏

ومل يكتف ساكنو مينسك بهذا اللقب بل أطلقوا

عىل دولتهم لقب ‏"رئة أوروبا الحية"‏ كونها الدولة

الوحيدة التي تحتوي عىل 1.7 مليون هكتار من

الطبيعة مل ميسسه برش،‏ وتبلغ نسبة الغابات فيها

% 34 ما يعد أهمية كبرية للنظام البيئي يف الرشق

والغرب،‏ فضالً‏ عن امتالكها أكرث من عرشة آالف

بحرية مبختلف األحجام واألشكال.‏

االستقالل

متتلك مينسك أطول شارع يف بيالروس يطلق عليه

‏"نيزافيسيموستي"‏ أي"االستقالل"،‏ وهو مشهور

مببانيه املشيدة عىل الطريقة الستالينية،‏ فجميع

املباين املقامة عىل األوتوسرتاد والشوارع املجاورة

مرشحة إلدراجها يف قامئة ‏"يونسكو"‏ للرتاث العاملي.‏

وإىل جوار مبنى البلدية الناصع البياض يف

‏"ساحة سفوبودي"‏ املعروفة،‏ تظهر معامل

تاريخية عدة،‏ أهمها ‏"كاتدرائية الروح القدس"‏

للروم األرثوذكس،‏ و"كاتدرائية مريم العذراء"‏

للكاثوليك،‏ ومنطقة ترويتسكايا املعروفة

ب"الثالوث"،‏ و"متثال ساحة بوبيدي"‏ املعروف

ب"النرص"‏ ويبلغ ارتفاعه 40 مرتاً،‏ ومكتبة

بيالروس الوطنية املشيدة عىل شكل أملاسة

عمالقة.‏

152

Move Around


زاسلوفال

يطلق عىل مدينة زاسلوفال الصغرية اسم ‏"قمر

مينسك"،‏ وتبعد عن العاصمة 27 كيلو مرتاً،‏ ويقع

فيها ‏"متحف زاالفال"‏ التاريخي الثقايف الذي يعد

أيضاً‏ محمية تضم قرص زاسالفسيك ومواقع أثرية

ومدافن وكنائس وبقايا قصور وحدائق من القرون

السابع عرش حتى التاسع عرش،‏ كذلك يوجد يف

املدينة مجمع متاحف ومعارض يعرف بالطاحونة

اإليثوغرايف،‏ ومتحف األساطري والغابات،‏ وبالقرب

من زاسلوفال يوجد مجمع خط ستالني التاريخي

الثقايف الذي يعد جزءاً‏ من سلسلة تحصينات تم

انشاؤها يف بداية الحرب العاملية الثانية.‏

أما نادي الفروسية الشهري فيستطيع عاشق الخيل

مامرسة هوايته فيه بكل راحة وبساطة،‏ حيث

يتمتع بركوب الخيل والجري عىل مساحات واسعة

مخصصة لجميع األعامر،‏ مع إمكان تلقي دروس

الفروسية من مدربني خرباء.‏

نيسفيج

تتداخل مدينة نيسفيج مع العاصمة البيالروسية

مينسك،‏ وتعد من املناطق املدرجة يف قامئة

‏"يونسكو"‏ للرتاث العاملي،‏ حيث وضع حجر

أساسها عام 1583 الدوق رادزيفيل سريوتكا،‏

بينام قام بتصميمها املعامري االيطايل يامناريا

بريناردوين،‏ وقد استطاع سكان املدينة عىل مر

العصور توسيع البناء ألكرث من مرة وهي متتلك

اليوم أربعة طرازات معامرية مختلفة منها عرص

النهضة وعرص الباروك املبكر والعرص الكالسييك

والعرص القوطي الجديد،‏ ويحيط بالقرص املوجود

فيها األسوار والخنادق والزوايا املحصنة وتتناثر

من حولها بحريات رومانسية وقد تم إدراج جوقة

قصور وحدائق رادزيفيلوف ضمن قامئة ‏"يونسكو"‏

للرتاث العاملي عام 2005.

وعىل الصعيد الصناعي تهتم مينسك بالعديد

من الصناعات الحديثة كصناعة اآلالت والعربات

والثالجات وأجهزة التلفاز والجرارات التي تعد

مصدراً‏ رئيسياً‏ لدخل الدولة،‏ حيث تصدر إىل 70

بلداً‏ أجنبياً.‏ وتعدّ‏ مينسك كذلك من أكرب املناطق

املنتجة لألخشاب،‏ وفيها أكرث املعامل املتخصصة

بالنشارة •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

153


اختيارها يتم وفق أصول وخطوات ومبادئ

األلوان تعكس حزن أصحاب

المنازل وبهجتهم

يظن البعض أن اختيار ألوان ديكور املنزل ال يحتاج لتفكري أو

تصميم،‏ وأنها قد تأيت بشكل عشوايئ ثم يتم تنسيقها.‏

لكن مصممي الديكور يؤكدون أن اختيار األلوان أثناء تصميم

املنازل من األمور التي ال يستهان بها،‏ فهي عملية لها أصول

ومبادئ وخطوات يجب االهتامم بها والرتكيز عليها.‏

وينصح خرباء الديكور باالستشارة عند اختيار األلوان،‏ حتى وإن كانت

اختياراتنا السابقة ناجحة،‏ ألننا قد نخطئ االختيار أحيانا،‏ خصوصاً‏ إذا كنا ال

منلك الدراية الكافية مبزج األلوان.‏

تفيد نصيحة الخرباء بأن تنسيق األلوان وتناسبها يجعالن البيت أكرث جامالً،‏

وهذا ينعكس عىل نفسيات قاطنيه.‏

ومن أجل التوازن النفيس حدد خرباء التصميم والديكور األلوان املناسبة

للحاالت املطلوبة،‏ وهذه األلوان ميكن أن تعكس حزن أصحاب املنزل أو

بهجتهم.‏

• األبيض الناصع

الراغبون يف منازل أكرث نقاء ونظافة،‏ يناسبهم اللون األبيض للجدران،‏ ألنه

يوحي باالنتعاش،‏ ويجعل الجدران تبدو أكرث ارتفاعاً‏ وأوسع مساحة.‏ ومن

ال مييل إىل األبيض متاماً‏ ميكنه مزجه بألوان أخرى حيادية،‏ مثل األسود أو

الرمادي والبني.‏ وينصح بعدم استخدام األبيض بكرثة يف النوافذ حفاظاً‏ عىل

االنعكاس اإليجايب له.‏

154

ديكور


• إشراقة األصفر

مينح اللون األصفر الشعور باإلرشاق والتفاؤل،‏ مثلام تدخل

الشمس اإلرشاق والتفاؤل يف املنزل،‏ فهو لون الشمس،‏ ومع

ذلك يفضل مصممو الديكور استخدام األصفر لألكسسوارات

والسقف،‏ لالستفادة من طاقته اإليجابية.‏

البني لون الطبيعة

والبرتقالي لغرف

الطعام

• الرقي مع البنفسجي

األناقة والرقي والفخامة معاً‏ يحققها اللون البنفسجي لقاطني

املنزل...‏ وعند استخدام البنفسجي املائل للزرقة يكتنف

املكان الغموض مع هدوء تام،‏ ويعترب البنفسجي لوناً‏ ملكياً،‏

واملائل منه إىل األحمر يفرض اإلحساس بالسيطرة عىل املكان.‏

• نبضات األحمر

األحمر لون قوي يف املنزل يساهم يف تسارع نبضات القلب،‏ وميكن اختيار

درجات داكنة منه لتأثري أكرث دفئاً.‏ أما الغرفة التي يطغى عليها األحمر فتعكس

مستوى عالياً‏ من العشق،‏ ويف غرف الطعام فإن الربتقايل يزيد الشهية.‏

• اختيار اللون البني،‏ يضفي جوا طبيعياً‏ عىل املكان،‏ فهو لون جذوع الشجر،‏

وتدرجاته تعكس لون األرض والرمال،‏ ألنه لون الطبيعة مثل

األزرق،‏ ومثلام متنح الطبيعة الراحة،‏ يضفي البني إحساسا

بالراحة.‏

يعترب البني لوناً‏ حيادياً‏ يسهم يف تحقيق األمان والتوازن

يف املكان والنفس،‏ كام مينح الشعور بالدفء،‏ ويعترب لون

أصحاب الذوق الرفيع.‏

أما الراغبون يف الشعور باالنتعاش فيمكنهم االستعانة بالزهري،‏ لون الحب

والحياة،‏ ومينح شعوراً‏ إيجابياً‏ إضافة إىل الهدوء واالسرتخاء.‏

الزهري رمز الحب

واألزرق يناسب

المطبخ

• األزرق االبتكاري

ابتكار جو منعش وفرح ومريح للقلب ميكن تحقيقه من خالل اللون األزرق،‏

فاملعروف أن األزرق يخفض ضغط الدم ويبطّ‏ ئ نبضات القلب.‏

وهو أفضل األلون التي ميكن استخدامها يف الهندسة الداخلية إلضفاء االتساع

عىل املكان،‏ خصوصاً‏ عند اختيار األلوان الفاتحة منه،‏ كام يساعد األزرق عىل

تربيد الغرف،‏ ويف املطبخ ميكن أن يخفف من الشهية املفتوحة.‏

• هدوء األخضر

األخرض يشبه األزرق من حيث التأثري،‏ فهو يتميز باالسرتخاء

والهدوء،‏ كام أنه مريح للعني،‏ إال أنه يحتاج دامئاً‏ ملزجه مع

ألوان أخرى مثل الشجر وأوراق النبات.‏

• مينح اللون األسود املكان أناقة،‏ فهو لون االبتكار يف عامل

التصميم،‏ إال أنه ال ينصح باملبالغة يف استخدامه،‏ ويفضل استخدامه يف

األكسسوارات وإطارات الصور مثل اللون األصفر•‏

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

155


Zara Home

مجموعة زاخرة باألسطح النبيلة واألقواس الالنهائية

تقدم Zara Home

مجموعة مميزة من األثاث

واألكسسوارات لخريف وشتاء

2016، مستوحاة من لوين البيج

والبني املمزوجني مع الذهبي

والفيض،‏ ما يعطي املكان ملسة

مخملية مريحة.‏

ويلعب الكتان دور البطولة يف

الحملة عرب امللمس الداخيل

واأللوان والخصائص العالية

الجودة،‏ التي ال بد أن تتوفر

مبفروشات ‏"زارا هوم"‏ الخاصة

بالزينة،‏ كذلك تقدم مجموعة

الكتان الجديدة املصممة من

األسطح النبيلة واألقواس الرائعة

الالنهائية،‏ إضافة إىل املساحات

األنيقة والبسيطة واملنسوجات

والكائنات التي لها مظهر

العضوية واأللوان املحايدة •

156

ديكور


نوڤمبر • 2016 العدد 2118

157


وكيل لجنة حقوق اإلنسان يف الربملان املرصي منحازة للشارع

مارجريت عازر:‏

‏"بناء الكنائس"‏

ينهي الطائفية

ترى النائبة مارجريت عازر،‏ وكيل لجنة حقوق اإلنسان يف مجلس النواب املرصي،‏

أن الرئيس عبدالفتاح السييس يسابق الزمن من أجل النهوض مبرص وتنميتها

واستقرارها،‏ مؤكدة أن الذين يطالبون الرئيس بعدم الرتشح لوالية ثانية هم

‏"طالبو شهرة وبعيدون متاماً‏ عن الشارع املرصي".‏ وأشارت إىل أن الحكومة

املرصية مل تهدر املنح والقروض التي جاءت من دول الخليج بعد ‏"ثورة 30

يونيو"‏ بل وظفتها يف مشاريع تنموية سيكون لها عائدات كبرية يف املستقبل.‏

وأشادت عازر مبجلس النواب الحايل واعتربته األفضل يف تاريخ مرص الربملاين،‏

ألنه يتميز بالتصاقه التام بقضايا املجتمع وإقدامه عىل سن ترشيعات من

شأنها رفعة الوطن واملواطن.‏ كام أثنت،‏ يف لقاء مع ‏"الهدف"،‏ عىل قانون

بناء الكنائس،‏ مؤكدة أنه سيكون معوالً‏ لهدم األزمات الطائفية التي تظهر

بني الحني واآلخر بسبب بناء أو ترميم إحدى الكنائس.‏

ورفضت عازر بشدة هجوم البعض عىل أقباط املهجر،‏ مؤكدة أنهم يعشقون

وطنهم ويدافعون عن مرص يف املحافل الدولية،‏ وانتقاد بعضهم السياسات

املرصية ال يقلل من وطنيتهم وحبهم لوطنهم.‏

• هل أنت راضية عن أدائك الربملاين؟

- الدورة الربملانية الحالية مختلفة متاماً‏ عام سبق،‏

ألنها تضم كثرياً‏ من الربملانيني املستقلني،‏ غري املنتمني

ألي حزب يؤثر عىل أرائهم واتجاهاتهم تحت

القبة،‏ وأنا شخصيا راضية عن أدايئ ألين تقدمت

بالعديد من طلبات اإلحاطة واالستجوابات التي

تهم املواطن،‏ ولكني أريد من الناس أال تتعجل

بالحكم عىل الربملان،‏ ألن هذه الدورة بها التزامات

استغرقت وقتاً‏ كبرياً،‏ وكذلك تعديل الالئحة

الداخلية للربملان أخذ وقتاً‏ طويالً،‏ لكنها ستخدم

الدورات املقبلة،‏ كذلك التصديق عىل القوانني

املقدمة من الحكومة واألزمات املتتالية والرسيعة

التي تخرج الربملان من مساره وتستغرق الكثري من

وقته،‏ لكن يف املجمل األداء جيد خاصة أن هذا

الربملان مختلف عن الربملانات السابقة ىف انحيازه

للشارع وملصلحة املواطنني،‏ خاصة محدودي الدخل.‏

مصلحة المواطن

• هل معنى ذلك أن هذا الربملان هو األفضل

يف تاريخ مرص الربملاين؟

- نعم هو األفضل عىل اإلطالق،‏ ألنه منحاز

للشارع ولقضايا املواطن ومهتم جداً‏ بأن تصب

األمور يف مصلحة املواطن أوالً،‏ بدليل أنه يدرس

كل قانون تقدمه الحكومة ويناقشه من حيث

مصلحة املواطن،‏ لذلك رفض قانون الخدمة

املدنية،‏ وطالب بتقليل القيمة املضافة من أجل

تخفيف العبء عىل املواطنني،‏ والشارع سيشعر

بكل ما يقوم به الربملان يف الفرتة املقبلة.‏

• بصفتك وكيل لجنة حقوق اإلنسان،‏ كيف

ترين األداء األمني تجاه املواطن؟

- ال أستطيع التحدث عن األداء األمني،‏ ألن هناك

مواريث اجتامعية بني املواطن والجهاز األمني

بشكل خاص وصلت إىل العداء والكراهية التي

نتج عنها حرق أقسام الرشطة ومقرات أمن الدولة

أثناء ‏"ثورة يناير"،‏ لكن بعد ‏"ثورة 30 يونيو"،‏

حدثت مصالحة بني الطرفني،‏ وتغري هذا املوروث

مصر وظفت المنح الخليجية

في المشاريع التنموية الكبرى

العدايئ بعد شعور املواطن بأهمية دور الرشطة

والجهاز األمني لحامية أمواله وممتلكاته،‏ كذلك

الجهاز األمني تعلم الدرس وأدرك أنه ال أحد فوق

القانون وال أحد فوق الشعب ولن يأمن غضبه،‏

لذلك كان عليه تغيري سياساته تجاه الشعب

والعمل عىل مصلحة وأمن املواطن أوالً،‏ لكني ال

أستطيع القول إن كل يشء عىل ما يرام وأن حقوق

اإلنسان يف مرص يف وضع جيد،‏ فكل هذه أمور مل

تتحقق بشكل جيد حتى اآلن بسبب ما تعانيه

الدولة،‏ وألنها حتى اآلن مل تتعاف من االنهيار الذي

تعرضت له يف ثورتني متتاليتني،‏ يف الوقت نفسه

ال ميكن إنكار أنها يف تحسن مستمر،‏ ففي السابق

كان هناك اخرتاق أمني لكل مؤسسات الدولة،‏

وحتى الجامعات كان األمن يتدخل ىف االتحادات

الطالبية،‏ ولكن بعد ‏"ثورة يناير"‏ تغري الوضع

وأصبح األمن ال يتدخل يف عمل مؤسسات الدولة.‏

• هناك مشادات تحدث بني األعضاء تحت

القبة،‏ أال ترين أنها مضيعة لوقت الربملان؟

- نحن لسنا مختلفني عن أي دولة أخرى،‏ كل

برملانات العامل تحدث فيها مثل هذه املشادات،‏

سواء الختالفات سياسية أو شخصية،‏ فلكل

158

لقاء عربي


اتهام أقباط المهجر بالخيانة

محاولة إلشعال الفتن

مؤسسة سلبياتها وإيجابياتها،‏ وهذه املشادات

أراها عادية،‏ ومل تكن ظاهرة غريبة أو مزعجة،‏ بل

إنها معتادة يف كل برملانات العامل.‏

تركيبة سياسية

• باعتقادك هل الرتكيبة السياسية املختلفة يف

الربملان لصالحه أم ضده؟

- ليس هناك يشء ايجايب بشكل مطلق،‏ أو سلبي

بشكل مطلق،‏ بالتأكيد الرتكيبة السياسية مع

عدم وجود تكتالت تسببت يف حدوث خلل يف

تقسيم العمل الداخيل للربملان ويف عدد ساعات

العمل للجلسات،‏ حيث لكل نائب رغبة يف إظهار

موقفه ووجهه نظره الشخصية،‏ وكل هذا عبء

عىل الربملان وقادته،‏ لكن من إيجابيات الربملان

الحايل انحيازه الكامل للشارع ومصلحة املواطن...‏

مثالً‏ قضية فساد منظومة القمح مل يرتكها الربملان،‏

وقانون الخدمة املدنية،‏ استمر نقاشه طويالً‏ للتأكد

أنه سيعمل ملصلحة املواطن،‏ كذلك قانون القيمة

املضافة،‏ الربملان ظل يقلل من القيمة املضافة

ليضمن مصلحة املواطن أوالً،‏ ولكن دورة االنعقاد

كانت قصرية والقضايا كثرية ورسيعة ما جعل

املواطن ال يشعر بأداء الربملان حتى اآلن،‏ ولكن يف

الفرتة املقبلة سيشعر املواطن مبا ينجزه الربملان،‏

ألننا نواجه حالياً‏ اقتصاداً‏ سيئاً‏ وبنية تحتية منهارة

وهناك مرشوعات قومية ضخمة يتم تنفيذها.‏

• أعلنت مرص أن دول الخليج قدمت

مساعدات مالية تقدر بنحو 25 مليار دوال،‏ فهل

يعرف الربملان أين أنفقت هذه املساعدات؟

- املساعدات املقدمة من دول الخليج أعتقد أنها

موجودة ضمن خطط الدولة يف إقامة املرشوعات

التنموية التي تبنى اآلن،‏ ولن تظهر فوائدها بني

يوم وليلة والبسطاء من الشعب يعتقدون أنها

تذهب لخزينة الدولة مبارشة لتوزيعها عليهم،‏

ولكنها تذهب إىل مرشوعات تدر ربحاً‏ عىل

املواطنني وخزينة الدولة بعد االنتهاء منها،‏ وعلينا

الصرب حتى نشعر بفائدتها علينا جميعاً.‏

• هل هذا تأييد لسياسة الرئيس السييس

عندما طالب الجميع بالصرب؟

- طبعا أؤيده،‏ ألنه رجل يسابق الزمن يف تحقيق

التنمية وإعادة بناء البلد،‏ فهو يقوم بتنفيذ

مرشوعات قومية ضخمة يف أوقات قياسية،‏ لكننا

لن نشعر بإنجازات حالياً،‏ فالدولة واجهت انهيار

مؤسساتها يف ال 60 عاماً‏ املاضية الذي نتج عنه

تدهور أحوال املواطن اقتصادياً‏ وصحياً‏ وتعليمياً،‏

لذلك شهد عام 2010 الكثري من االعتصامات

واإلرضابات الفئوية،‏ حني خرجت كل فئات

املجتمع تطالب باصالح أوضاعها املتدنية،‏ فليس

من السهل إصالح كل هذه األمور يف عامني أو

ثالثة أو حتى أربعة،‏ وال بد أن نعطي للرئيس

السييس الذي نثق فيه وندعمه الوقت الكايف.‏

• ماذا تقولني ملعاريض الرئيس الذين يطالبوه

بالرحيل أو عدم الرتشح للرئاسة ثانية؟

- أسألهم بلسان من تتحدثون؟!‏ فلو كنتم قريبني

من الشارع حقا لعرفتم ما يريده املواطن بالفعل،‏

ولكن معظم هؤالء يطلقون ترصيحات معارضة

من أجل الشهرة فقط وجذب األضواء.‏

فساد

• هل تعتقدين أن وزير التموين املستقيل

ضحية ألباطرة الفساد يف مرص،‏ أم لفساد

وزارته؟

- ال أستطيع الحكم عليه أو التعاطف معه،‏ فالقضية

أمام جهات التحقيق وهي الوحيدة التي تستطيع

الفصل فيها،‏ فالفساد موجود وتم اكتشاف املسؤول

عنه،‏ هذا ما ننتظره بعد انتهاء التحقيق،‏ وأنا

شخصياً‏ أثني عليه وعىل أدائه،‏ خاصة يف منظومة

الخبز،‏ وأيضا كان يعمل باجتهاد غري مسبوق،‏ ونادراً‏

ما نجد بني وزرائنا من يجتهد مثل خالد حنفي،‏

ولكن مافيا الفساد كانت أكرب من إنجازاته،‏ ويف

النهاية علينا انتظار التحقيقات للنهاية،‏ ان كان وزير

التموين املستقيل بريئاً‏ أم مداناً‏ ألنه مسؤول عن

أرواح ماليني املواطنني يف مرص.‏

• ماذا عن رافيض قرض صندوق النقد الدويل؟

- أنا مع قرض صندوق النقد الدويل،‏ ولكن

انهيار مؤسسات الدولة عمره

60 عامًا واإلصالح يحتاج وقتًا

معارضو السيسي ليس لهم

عالقة بقضايا الوطن

بتحفظ،‏ فالقرض يساعد عىل حل العديد من

مشاكلنا االقتصادية،‏ ولكن قبل امليض يف إجراءاته

يجب دراسة املرشوعات التي سينفق عليها

والعائد فيها،‏ وكيف سيتم سداد فوائده،‏ هل ستتم

عن طريق املرشوعات التي ستنفق عليها أموال

القرض،‏ أم ستتحملها األجيال القادمة،‏ هذا أمر يف

غاية األهمية،‏ ألن الغرض من اقرتاضنا،‏ هو حل

مشاكلنا وليس زيادتها.‏

• أشدت بقانون ترميم وبناء الكنائس فور

إقراره،‏ يف الوقت الذي هاجمه أقباط بالداخل

والخارج،‏ كيف قرأت هذه االنتقادات؟

- أشدت بقانون بناء الكنائس ألن األقباط ظلوا

أكرث من 60 عاماً‏ ينتظرونه،‏ كام أن القانون يحمي

البالد من الفنت واألزمات التي كانت تحدث يف

املايض عند تحويل منزل إىل كنيسة أو بناء كنيسة

من دون ترخيص،‏ فكانت تشتعل الفنت وينتج عنها

قتل وحرق وتدمري وخراب بني املسلمني واألقباط...‏

القانون جاء مثل معول ليقيض عىل هذه املشاكل

واألزمات بشكل جذري،‏ وأرى أن القانون ليس

قرآناً‏ أو انجيالً،‏ فليس هناك قانون يطبق دون

مراجعة نصوصه،‏ والحكم يكون بعد تطبيقه.‏

• كيف تقرئني ملف أقباط املهجر؟

- أقباط املهجر هم أهيل،‏ وأثق متاماً‏ يف وطنيتهم

وحرصهم عىل أن تكون مرص يف أحسن صورة،‏

وهذا ملسته بنفيس يف ‏"ثورة يونيو"،‏ وكيف كانوا

مؤيدين للرئيس عبدالفتاح السييس أمام األمم

املتحدة وتجولهم يف شوارع نيويورك وهم يرفعون

العلم املرصي،‏ وهي لفتة جميلة.‏

أما ترصفاتهم وانتقادهم أحياناً‏ ملا يحدث داخل

وطنهم،‏ فذلك ألنهم يعيشون يف أجواء دميقراطية

ولهم الحرية الكاملة ألفعالهم وترصفاتهم،‏ ولهذا

نحن نرى ترصفاتهم مختلفة عن التي تجري ىف مرص.‏

• ماذا تقولني ملنتقدي أقباط املهجر ومن

يتهمونهم بالخيانة؟

- اتهامهم بالخيانة غري منصف،‏ ألن والءهم

لوطنهم األم مرص،‏ ومن يتهمهم بالخيانة يريد

تشويه صورة مرص وشعبها ويريد إشعال الفنت

واملؤامرات •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

159


رامي - عدي

داليا - محمد

جلسة ال

تفوت،‏

وأجواء حميمية

راقية،‏

مع تناول

أشهى الوجبات

الخفيفة،‏ والتمتع

بالشيشة

ونكهاتها

المتنوعة.‏

َّ

رنا - هايدي - نورهان

مصطفى - ضياء

جورج

بولني - ديزي

عيل - مصطفى

لورين ‏-اليكساندر - ديفيد

160

Hang Out


محمد - منال - مفيدة

فادي - اسالم

دمية - لجني

محمد - رشا

تذوق ألذ

الوجبات

الخفيفة،‏

وتمتع بأشهى

المشروبات

الساخنة

والباردة،‏ إضافة

إلى الشيشة

بنكهاتها

المختلفة.‏

نانيس - راما

سعيد - محمود

نوفمبر • 2016 العدد 2118

161


صحة

وعافية

كالزوني الشاورما

املقادير:‏

- بصلة.‏

- ملعقة طعام زيت زيتون.‏

- 300 غ لحم بقر.‏

- 6 مالعق طعام كاتشب.‏

12 مالعق طعام جبنة موتزاريال.‏ -

- مغلف خلطة الشاورما.‏

- 600 غرام عجينة رقائق جاهزة.‏

طريقة التحضري:‏

- يُسخن الفرن عىل درجة 200

مئوية ثم يقىل البصل يف زيت

مسبقاً‏ حتى يصبح طرياً،‏ الزيتون

يضاف اللحم وخلطة الشاورما ثم

حتى ينضج اللحم ثم يرفع ويرتك

عن النار ويحرك مع وضع بعض

الكاتشب.‏

عجينة البيتزا إىل 12 قطعة وتقطع

متساوية ثم تلف كل قطعة

ملعقة كبرية من حشوة اللحم وترش وتضاف

ملعقة كبرية من الجبنة باألعىل ثم تطوى

العجينة وتقفل جميع االطراف باستعامل

ثم تخبز يف فرن حتى تنضج ويصبح الشوكة

لونها ذهبياً،‏ فتخرج من الفرن وترتك جانباً‏

لتربد قليالً‏ •

162

شوكة وسكينة


المهلبية التركية ‏“قازن ديبي”‏

املقادير:‏ - علبة حليب مكثف محىل - كوبا ماء - 3 قطع مسحوق الفانيال - نصف كوب دقيق الذرة - ملعقتا طعام زبدة غري

مالحة - ¾ كوب سكر بودرة - 15 غ فستق حلبي.‏

طريقة التحضري:‏

- توضع املقادير يف مقالة الطعام املتوسطة الحجم وباستخدام املرضب اليدوي يتم تذويب النشا مع املاء والحليب وترتك تغيل مدة

دقيقة،‏ ثم توزع الزبدة يف قاع جوانب املقالة وينرث السكر ثم توضع عىل نار قوية اىل ان يصبح السكر كراميل،‏ ثم توزع حوايل ثلث

كمية املهلبية فوق الكراميل عىل شكل خطوط بجانب بعضها البعض لتغطي الكراميل قدر االمكان ثم توزع بقية املهلبية،‏ وال تحرك.‏

- يوضع الكراميل مدة دقيقة ليغيل ثم يبعد عن النار توضع املقالة يف الرباد لعدة ساعات أو طوال الليل ريثام تربد ثم تقلب

املهلبية عىل طبق وينرث فوقها الفستق وتقدم •

محشي الكوسا والباذنجان باللحم

املقادير:‏

- 10 حبات كوسا صغرية الحجم.‏

- 10 حبات باذنجان صغري.‏

- نصف كوب أرز مرصي منقوع ومصفى.‏

- 200 غ لحم بقر قليل الدهن.‏

- حبة طامطم مفرومة.‏

- ربع كوب ماء.‏

- ملعقة ملح - ملعقة قرفة.‏

- نصف ملعقة فلفل أسود.‏

- ملعقة طعام بهارات مطحونة.‏

- رشة جوز الطيب املسحوق.‏

- ملعقة زيت نبايت.‏

- 500 غ موزات لحم.‏

- مكعبان من مرقة الدجاج.‏

- 8 فصوص ثوم - 9 أكواب ماء.‏

- 5 مالعق عصري طامطم.‏

طريقة التحضري:‏

تحفر حبات الكوسا والباذنجان ويغسال جيداً،‏ ثم يخلط يف وعاء األرز -

واللحم والطامطم واملاء وامللح والتوابل وتوضع جميع املكونات عىل

جنب.‏

يحىش الكوسا والباذنجان بخليط اللحم ثم يحمى الزيت يف قدر كبري -

وتقىل جميع قطع اللحم ملدة خمس دقائق حتى تصبح بنية اللون،‏

كذلك يرفع القدر عن النار ثم تضاف فصوص الثوم كاملة ومكعبا

الدجاج،‏ ثم ينسق الكوسا والباذنجان فوق اللحم ويوضع الطبق عىل

الوجه لرص الكوسا والباذنجان،‏ ثم ميزج املاء ومعجون الطامطم

وتسكب الصلصة فوق القدر.‏

- يوضع القدر عىل نار متوسطة وبعدها تغىل املكونات ثم ترتك عىل

نار ساعتني حتى ينضج الباذنجان والكوسا ثم يرفعا عن النار ويقدما •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

163


ينقل للهواة واملبتدئني

خربة 25 عاماً‏ يف اإلعالم

إيلي أحوش:‏

االنحدار التلفزيوني

موجة ستنتهي

عندما يبلغ مقدم تلفزيوين عامه الخامس والعرشين مهنياً‏ يعتزل ويودع الشاشة،‏ حيث يرى أنه قدم كل ما لديه،‏ لكن املعدّ‏

واملنتج واملقدم اللبناين إييل أحوش يبدأ عامه ال 25 يف العمل التلفزيوين وهو ال يزال يف أول الطريق...‏ إييل الذي بدأ طفالً‏ يف

التلفزيون،‏ كرب معه وواكب متغرياته،‏ فكان خلف الكامريا معداً‏ ومنتجاً‏ وأمامها مقدماً‏ ومذيعاً‏ رصيناً،‏ من دون أن ينىس روح

الدعابة واالبتسامة التي يتميز بها.‏ حديثاً‏ نظم إييل ورشة عمل لتدريب مقدمني وإذاعيني هواة ومبتدئني وأصحاب رشكات

تتعاطى يف الشأن العام،‏ عىل كيفية مخاطبة اآلخر والتحدث معه،‏ وكيفية تقديم حفل فني أو مناسبة أو أي فعاليات ثقافية

جامهريية...‏ ما الخربة التي يعطيها ويكتسبها يف آن؟

‏"الهدف"‏ التقته يف الحوار التايل.‏

164

إشراقات


الكاميرا خلصتني من الخجل واالنطوائية

لي بصمتي الخاصة وال أشبه إال نفسي

• أخبرنا عن شركة Director’s؟ Cut

- هي يف األساس للمخرج كميل طانيوس الذي له بصمة بارزة يف العديد من

الربامج التلفزيونية يف أكرث من محطة وخربة طويلة يف عامل التلفزيون...‏ ارتأى

أن نجمع خرباتنا يف تقديم املساعدة للموهوبني يف عامل التقديم والعاملني يف

الشأن العام،‏ حول كيفية التعاطي مع الكامريا يف التقديم التلفزيوين وكيفية

التوجه للجمهور ومخاطبته يف االحتفاالت واملهرجانات،‏ خصوصاً‏ الجامهريية

الشعبية،‏ واملقدمني الذين يتولون تقديم حفالت فنية أو مناسبات احتفالية

خاصة بالرشكات واملؤسسات الكربى...‏ نهتم بهذا الشأن،‏ املذيعة كاتيا مندلق

وأنا وهناك أقسام أخرى يف ورشة العمل تهم الناس.‏

إصغاء

استفزاز وصدمة للناس...‏ أدخلنا يف عامل من السخافة التي ال تحرتم تاريخ

لبنان يف عامل التلفزيون...‏ كل من يعود إىل الوراء ويراقب كيف كانت نوعية

برامجنا وأين وصلت اليوم يفهم ما أعني،‏ بعض الربامج اليوم ال تحرتم

املشاهد،‏ ورغم أن التلفزيون ينبغي أن يكون عني املشاهد ومرآة املجتمع،‏ إال

أنه يوظف هذه املهمة بأسلوب رخيص.‏

• رغم مرور السنوات الطويلة مازلت ثابتًا في لبنان،‏ ألم تتلق أي

عرض للعمل في الخارج،‏ أم ترفض فكرة السفر؟

- نعم أرفض فكرة السفر إىل الخارج،‏ فأول عرض تلقيته كان منحة دراسية

ملتابعة تخصيص يف إيطاليا والعمل يف املحطة الرسمية يف روما،‏ وكنت يف

الثامنة عرشة من عمري ولكنني رفضت.‏ ومازلت عىل موقفي منذ ذلك

الوقت،‏ والجميع يعلم أن ال مجال للحديث يف هذا املوضوع معي.‏

• ما الخبرة التي تنقلها للمشاركين في الدورات،‏ وما اإلضافة

التي ينقلونها لك؟

- ال شك أن هذا النوع من العمل يتطلب تبادل أفكار،‏ لكن أبرز ما ملسته يف

الدورات الثالث األوىل،‏ أننا بحاجة إىل تعلم مهارة اإلصغاء إىل اآلخر والقدرة

عىل التواصل معه،‏ حتى يفهم كل طرف رأي اآلخر...‏ الحوار أمر مهم يف كل

ما نقوم به عامةً‏ ومن دونه ال يصلح يشء.‏

• إلى جانب هذه التجربة الجديدة دخلت عامك ال 25 في

التلفزيون،‏ في حين يختتم كبار المقدمين سنوات خبرتهم

في هذه المرحلة،‏ ماذا تغيّر فيك كونك بدأت

طفالً؟

- تغريت شخصيتي نحو األفضل،‏ فقد كنت انطوائياً‏

وخجوالً‏ وقليل الكالم،‏ فعلمتني الكامريا املواجهة والجرأة

يف الكالم واختيار التعبري الصحيح والدقيق عن أفكاري،‏

وليس مجرد رمي كالم عشوائياً‏ كام نشهد اليوم لألسف...‏

بتّ‏ أعرف ماذا أريد،‏ وبات من السهل التعبري عن أفكاري...‏

يف املقابل،‏ هناك ثوابت مل تتغيرّ‏ هي حامستي لتقديم

األفضل ضمن موجة من الربامج واألفكار السطحية

التي باتت تغزو بعض الشاشات.‏

• كونك رافقت مراحل تطور اإلعالم

المرئي،‏ هل نحن في مرحلة انحدار،‏ أم

هي مرحلة مراوحة وانعكاس لصورة

المجتمع؟

- هو بالتأكيد انحدار غري مسبوق،‏ لكنها موجة

وستنتهي...‏ رغم كل الظروف الصعبة التي مرّ‏

بها التلفزيون عموماً،‏ بقي بالنسبة يل مساحة

تعبري عن رأي حر ومسؤول وليس رأياً‏ فيه

إساءة وأذى.‏ هناك أشخاص ما كنا نتوقع أن

يكونوا عىل الشاشات،‏ فإذا بهم يطلون علينا،‏

ويتعاطون مع الشأن اإلنساين بأسلوب فيه

طموح

• لكننا نبحث عن مستقبل أفضل في الخارج،‏ ألن سقف

الطموح هنا بات ملموسًا،‏ فهل تخسر الفرص بطيب خاطر؟

- بالنسبة يل الطموح ال سقف له مادمنا مل نفقد الحامسة واالندفاع اللذين

ميكناننا من التطوير والتحسني واإلضافة يف املوقع واملكان الذي نكون فيه...‏

أنا مثالً‏ معدّ‏ ومنتج منفذ وملحق إعالمي ومقدم سهرات وأمسيات خاصة

عىل شاشة واحدة.‏ ال أعتقد أنني إذا سافرت سأنجز أفضل من ذلك...‏ التحدي

هو يف االستمرار رغم الصعوبات،‏ وليس الهرب من الواقع.‏

• بالحديث عن السهرات واألمسيات الخاصة التي تقدمها،‏

لماذا ال تفرد لنفسك برنامجًا خاصًا،‏ خصوصًا أنك متأثر بالراحل

رياض شرارة في األسلوب الثقافي–الترفيهي الذي تتميز به؟

- لقد عرف اإلعالم أشخاصاً‏ مميزين جداً‏ عىل مرّ‏ السنوات،‏ ومع تقديري لهذا

الكالم،‏ إال أنني حريص عىل أن ال أشبه أحداً‏ سوى نفيس،‏ لتكون يل بصمتي

الخاصة التي متيزين...‏ لقد قدمت حلقات عدة

وسهرات مميزة لكن أن يكون يل برنامج خاص يب

فال أجد نفيس يف هذا اإلطار،‏ ألنني أحب أن

أمتيّز بالحلقات الخاصة التي أصورها،‏ وهي

ترتك بصمة أطول تأثرياً‏ عىل الناس.‏

• من الشخصيات التي طبعت

مسيرتك حتى اللحظة؟

- كل الشخصيات التي صادفتها،‏

سواء مشاهري الفن أو الحياة

الثقافية واالجتامعية،‏ تركت أثراً‏

سلبياً‏ أو إيجابياً‏ يف داخيل،‏ كل

شخص طبعني بناحية معينة،‏ سواء

كانت مليئة بالفرح أو الحزن،‏ زادين

خربة وغنى •

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

165


قس اغتصب ابنته واحتمى بمكانته الدينية

صحيفة ‏"ذا تاميز"‏ الربيطانية،‏ تقريراً‏ عن حبس قس من ‏"الكنيسة الخمسينية"‏ الستغالله نرشت

مكانته يف املجتمع،‏ يف إخفائه حقيقة اغتصابه ابنته.‏

مارك أندرسون )54 عاماً(،‏ الذي سبق أن عمل يف ‏"الكنيسة وكان

يف مدينة هاكني شاميل لندن،‏ اغتصب ابنته ربيكا الخمسينية"‏

مرتني،‏ عندما كانت تبلغ 9 و‎12‎ عاماً،‏ وعندما كان أندرسون

عمرها 14 عاماً،‏ اعتدى عليها جنسياً،‏ وهاجمها،‏ مسبباً‏ لها أذى

جسدياً‏ ألنها حاولت إبالغ والدتها مبا حدث.‏ وعوقب مارك

أندرسون بالسجن 19 عاماً،‏ بعد إدانته يف محكمة ولويتش

كراون،‏ بتهمتي االغتصاب واالعتداء املسبب لألذى الجسدي

الفعيل.‏

وأصبحت أندرسون اآلن يف الثانية والعرشين من عمرها،‏ واختارت

التنازل عن حقها،‏ مع عدم الكشف عن هويتها لتشجيع ضحايا االغتصاب

اآلخرين عىل التحدث وقالت:‏ ‏"مل أستطع االحتامل أكرث من ذلك،‏ فقد كانت الرتاكامت كبرية،‏ وكان

ذلك يعرقلني يف حيايت،‏ ومل أحتمل الصمت".‏

وتؤكد ربيكا أن والدها،‏ الذي ألف كتاب ‏"معمودية 91 شاهداً"،‏ عن املعمودية يف الكتاب املقدس،‏

استغل منصبه يف الكنيسة،‏ إلساءة معاملتها،‏ موضحة أنه ‏"كان يتخفى وراء حقيقة أنه مسيحي،‏ ولكن

هذا ليس عمالً‏ مسيحياً".‏

واستمعت املحكمة إىل ربيكا التي مل تتذكر الكثري عن الحادث،‏ إال أنها تذكرت األمل قبل أن تفقد

وعيها يف النهاية...‏ ومام قالته:‏ ‏"لقد تأثر إمياين كثرياً‏ مبا حدث،‏ مازلت أذهب إىل الكنيسة،‏ ولكن ليس

بقدر ما كنت أذهب ألنني مازلت أشعر بوجوده،‏ لقد كان يفرتض أن يكون قدوة يل ولآلخرين لكنه

أساء استغالل ثقتهم بسبب مركزه"‏ •

مالكم ‏"غيور"‏ حطم أضالع صديقته!‏

كشفت صحيفة ‏"دييل ستار"‏ الربيطانية،‏ عن اعتداء مالكم بالرضب

املُربح واللكامت والركل عىل صديقته بروجان سلون ‏"بسبب الغرية"،‏

ما أدى إلصابتها بكسور يف أضالعها وأنفها وأسنانها...‏ سلون،‏ البالغة

21 عاماً،‏ تُركت مع كسور يف األضالع وأسنان مفقودة وأنف مكسور

ووجه متورم،‏ بعد اعتداء صديقها دومينيك مكلوسيك عليها،‏ وهو

مالكم أقفاص،‏ أمرت محكمة كراون يف نيو كاسل بسجنه 13 شهراً.‏

وكان املالكم أصيب بغضب عارم بعد قراءته لرسائل قدمية عىل هاتف

صديقته،‏ بينام كانت نامئة.‏ وقال نيل جونز،‏ املدعي العام للمحكمة،‏

إن الضحية قالت إنها وضعت هاتفها تحت الوسادة قبل أن تخلُد إىل النوم،‏

واستيقظت لتجد نفسها تتعرض لهجوم مميت بشكل مستمر،‏ حيث كان يركلها ويلكمها يف جميع

أنحاء جسمها،‏ ومنذ الحادث تعاين بروجان من األرق حتى أن ابنها أصبح خائفاً‏ من شكلها ألنها بدت

مختلفة متاماً‏ بسبب تورم وجهها،‏ كام مل تتمكن من رعاية ابنها إال بعد 7 أيام من الهجوم املميت.‏

وقالت الضحية:‏ ‏"ظننتُ‏ أنني سأموت...‏ اعتقدتُ‏ أنني لن أخرج عىل قيد الحياة...‏ مل أستطع الرؤية

وكنت أشعر بطعم الدم يف فمي،‏ كام فقدت أسناين،‏ وبالكاد استطعت التنفس"،‏ وأضافت:‏ ‏"دومينيك

يعرف بالضبط ما كان يقوم به ألنه مالكم أقفاص"‏ •

مقتل مغربية

بسكين في

اسطنبول

عرث األمن الرتيك يف ميدان تقسيم

يف اسطنبول عىل جثة مغربية تبلغ

35 عاماً‏ داخل شقتها تعرّضت ل

6 طعنات يف مناطق متفرقة من

جسدها،‏ وفقاً‏ ملا أورده موقع

‏"هسربيس"‏ املغريب.‏

تعود تفاصيل الجرمية،‏ التي أوردتها

صحيفة ‏"صباح"‏ الرتكية،‏ إىل 18

سبتمرب املايض،‏ حيث تلقت الرشطة

بالغاً‏ يفيد بوجود رائحة غريبة تنبعث

من الطابق السفيل لعامرة وسط

اسطنبول،‏ ولدى انتقال الرشطة إىل

املكان،‏ عرث عىل جثة الشابة.‏

ونقلت الرشطة الجثة إىل الطب

الرشعي وفتحت تحقيقا بالجرمية،‏

استناداً‏ إىل الكامريات املوجودة يف

الشارع،‏ فيام أوردت مصادر أنّ‏

عملية متشيط أمنية أسفرت عن إلقاء

القبض عىل شخص مشتبه يف تنفيذه

الجرمية •

166

وراء القضبان


شرطة أبوظبي تعتقل ‏"شبح"‏ المخدرات

أطاحت رشطة أبوظبي مبروج مخدرات يطلق عىل نفسه لقب

‏"الشبح"‏ واثنني من رشكائه،‏ وجميعهم من جنسية عربية يروجون

املخدرات عىل موقع ‏"فيسبوك".‏

وقال العميد راشد بورشيد،‏ مدير إدارة التحريات واملباحث الجنائية

يف رشطة أبوظبي،‏ إنّ‏ املتهم ظن بداية أن إطالقه اسامً‏ مستعاراً‏ عىل

نفسه وعمله متخفياً‏ عىل اإلنرتنت،‏ سيضلل الرشطة.‏ وفقاً‏ لصحيفة

‏"البيان"‏ اإلماراتية،‏ وأضاف أنّ‏ املتهم استغل ‏"فيسبوك"‏ لرتويج

املخدرات والتكسب املادي،‏ بالتعاون مع اثنني آخرين،‏ وبعد التحري

واملتابعة متكنت الرشطة من إلقاء القبض عليه.‏

وكشفت الرشطة عن هوية املتهمني الثالثة،‏ وتم ضبط ‏"الشبح"‏

وبحوزته الحبوب املخدرة التي تم تحريزها بحسب اإلجراءات

القانونية،‏ وتحويل املتهمني للتحقيق •

طلبت الطالق فطعنها 124 طعنة!‏

مل يتاملك أعصابه عندما سمع زوجته تطلب الطالق،‏ واعترب ذلك جرمية تستحق عليها القتل،‏ فسدّ‏ د 124

طعنة يف جسمها،‏ إضافة إىل رضبة فأس.‏

وذكرت صحيفة ‏"مريور"‏ الربيطانية أنّ‏ سانجاي نيجهوان )46 عاماً(،‏ الذي يعمل يف أحد البنوك

العاملية،‏ يعاين حالة نفسية صعبة،‏ نظرًا للظروف التي مرّ‏ بها بعدما فقد عمله.‏ وأوضحت

الصحيفة أن طلب الطالق الذي صدمته به زوجته كان القشة التي قصمت ظهره،‏ فلم يدر

ماذا يفعل،‏ فسدد إىل جسمها 124 طعنة بني رأسها وعنقها وصدرها،‏ ومل يكتفِ‏ بذلك،‏ بل

رضبها بفأس،‏ وبعد االنتهاء من الجرمية،‏ جلس الزوج القاتل بجوار جثامن زوجته حتى زارته

أرسته يف منزلهام الفخم يف مدينة سريي الربيطانية.‏

واليزال سانجاي ينكر يف التحقيقات أنه قتل زوجته،‏ فيام تتابع املحكمة النظر يف هذه الجرمية

وتستمع ألقوال الزوج والشهود،‏ وأفاد تقرير الصحيفة الربيطانية أنّ‏ املحكمة تدرس تقرير الطب

الرشعي،‏ ومحامي املتهم،‏ الذي يحاول الدفع بأنّ‏ موكله مختل عقلياً.‏

ويستند الدفاع يف ذلك إىل وجود فأس وسكني صغري كان املتهم يجرح بها ساقيها،‏ بينام كان جالساً‏

بجوار الجثة،‏ وأن هذه هي الحالة التي وجده األطباء عليها •

قاض مغربي يتزعم عصابة تنقب عن الكنوز

اعتقل رجال الدرك يف املغرب عصابة يتزعمها قاض سابق،‏ وتضم مثانية أفراد،‏ متخصصة يف البحث عن الكنوز يف باطن األرض.‏

وتم ضبط املتهمني مبدينة الجديدة قرب نهر أم الربيع،‏ أثناء قيامهم بحفر برئ بعمق 23 مرتاً،‏ تتفرع عنها 4 أنفاق يف مختلف

االتجاهات تحت األرض،‏ من املفروض أنها تقود نحو كنز دفني منذ قرون.‏

وضبطت قوات الدرك مع أفراد العصابة آلة إلكرتونية متطورة للبحث عن الكنوز،‏ ومتت إحالة أفراد العصابة إىل النيابة

العامة للتحقيق معهم.‏

وتبني من خالل التحقيقات األولية أن أفراد العصابة واصلوا برئاسة القايض السابق،‏ حفر البرئ بنواحي مدينة الجديدة ليل

نهار دون انقطاع طوال 5 أيام قبل أن ينكشف أمرهم ويتم اعتقالهم •

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

167


أميركي يقتل أباه مراهق

ويصيب معلمه وطفلين

كشف لغز جريمة قتل

وقعت في القرن ال 13

كشفت سلطات والية ساوث كارولينا األمريكية أن فتى

يبلغ 14 عاماً‏ قتل أباه بالرصاص،‏ ثم قاد شاحنة ‏"بيك

أب"‏ إىل مدرسة للتعليم األسايس وفتح النار فأصاب

طفلني ومعلمة.‏

وأضافت السلطات أن عامل اإلطفاء جيمي بروك متكن

من احتجاز املراهق املسلح يف الفناء الخلفي ملدرسة

تاونفيل مبقاطعة أندرسون إىل أن وصلت الرشطة.‏

وقال سكوت ستولر مدير خدمات الطوارئ يف املقاطعة

لصحيفة ‏"أندرسون إندبندنت ميل"‏ إن أحد الطفلني

املصابني عمره ستة أعوام حالته حرجة وخضع لجراحة،‏

فيام أفادت متحدثة باسم مركز آمنيد الطبي إن الطفل

اآلخر واملعلمة يف حالة جيدة.‏ وذكرت السلطات أن

الفتى أطلق الرصاص عىل أبيه جيفري ديويت أوزبورن

( عاماً(‏ فأصابه يف صدره ثم قاد الشاحنة ملسافة تزيد

عىل ثالثة كيلومرتات حتى وصل إىل املدرسة حيث صدم

العربة بالسور املحيط بالفناء.‏

مدارس أمريكية أثارت جدالً‏ حول شيوع استخدام السالح

عمرها 14 عاماً‏ بالرصاص زميلة لها يف مدرسة يف تكساس

ثم لفظت أنفاسها بعد أن أصابت نفسها •

ال توجد جرمية كاملة،‏ ولن متوت الحقيقة مهام

مر عليها من السنوات،‏ هذا ما أثبته عدد من

الباحثني األثريني الذين وجدوا هيكالً‏ عظمياً‏ لقتيل

مر عىل قتله 800 عام.‏

وبحسب تقرير نرشته صحيفة ‏"مريور"‏ الربيطانية،‏

مل مينع مرور هذه القرون عىل الجرمية من إيجاد حل لغز

الجرمية...‏ وأوضحت أن القتيل عىل ما يبدو كان مقاتالً،‏ حيث انترشت بجسده جروح

مل تعالج يف حينها.‏

وجاء يف التقرير،‏ أن الجرح الطويل الكبري الذي ميتد حتى الفك السفيل يف جمجمة

القتيل،‏ يبدو أنه حدث عىل األرجح بسبب أداة معدنية حادة،‏ وهو ما مل يكن وصل

أسرتاليا آنذاك مام حري الباحثني الذين اكتشفوا هذا األثر لفرتة.‏

وبالفحص الشعاعي للهيكل العظمى،‏ تبني أنه لرجل يرتاوح عمره بني 25 و 35 عاماً،‏

وقتل خالل القرن الثالث عرش،‏ أي قبل وصول األسلحة املعدنية إىل أسرتاليا بحوايل 200

عام تقريباً.‏ لذلك ذهب الباحثون إىل أنه قتل بفأس حجري كان آنذاك أداة القتل األكرث

شيوعاً،‏ مرجحني أيضاً‏ أنه قتل برضبة فجائية،‏ حيث ال توجد أية آثار لجروح دفاعية تدل

عىل أنه قاوم قاتله.‏

كام أن القتيل كان اسمه كاكوتجا وأنه تناول يف آخر وجبة له سمكة عىل العشاء.‏

ويعترب الباحثون،‏ أن هذا الكشف األثري فرصة مهمة للوصول إىل املزيد من املعلومات عن

تاريخ أسرتاليا قبل دخول األوروبيني إليها وسيطرتهم عليها •

مراهق سعودي قضى ضرباً‏ بقطعة حديد

لقي مراهق سعودي مرصعه إثر تعرضه لرضب مربح،‏ فيام بدا أنها جرمية أرسية جديدة تهز

املجتمع السعودي املحافظ وترفع من منسوب العنف األرسي يف اململكة.‏ وأفادت تقارير

إعالمية أن القتيل يف سن املراهقة،‏ فارق الحياة يف منزل أرسته شاميل محافظة أبو عريش

مبنطقة جازان وسط ظروف غامضة.‏

وكتب مدونون سعوديون عىل موقع ‏"تويرت"‏ أن القتيل تعرض العتداء ورضب مربح بقطعة

حديد قبل أن يفارق الحياة،‏ وأن الرشطة تتحفظ عىل والده ضمن تحقيقاتها يف الحادثة،‏

ووقعت الحادثة بعد أربعة أيام فقط من جرمية عائلية مروعة قتل فيها شاب والدته

وشقيقته بإطالق الرصاص عليهام من سالح رشاش يف محافظة حفر الباطن قبل أن تنجح

الرشطة يف إلقاء القبض عليه.‏

وتثري مثل هذه الجرائم غضباً‏ عارماً‏ عىل مواقع التواصل يف السعودية،‏ حيث ارتفع عدد جرائم

القتل العائلية يف األشهر األخرية،‏ فيام تؤكد دراسات وتقارير متخصصة يف الجرمية أن عدداً‏

من الجرائم املسجلة يف السعودية يكشف ضعفاً‏ واضحاً‏ يف دور مؤسسات املجتمع التعليمية

والدينية والثقافية ما ساهم يف تسجيل جرائم مروعة مل تكن معهودة من قبل •

168

وراء القضبان


حننيحننيحننيحننيحنني

نسمة أمل...‏

سوريتي...‏ ال أعرف ماذا أقول عنك؟ وكيف أبدأ الكالم؟

كل لغات العامل وكل حروف الهجاء تعجز عن وصفك أيتها الجميلة الرائعة.‏

البهية...‏ الوفية...‏ األبية...‏ الشامخة بالعزة والكربياء...‏

سوريتي حبيبتي...‏ يا وجعي ويا أملي الذي ال يطاق...‏

حزنك يوجعني وعذابك يؤملني حد البكاء.‏

ماذا جرى لك يا حبيبتي؟ وأي مصيبة تلك التي أملت بك؟

لقد كنت يف أحسن حال...‏ كيف تبدلت األحوال؟

كنت تعجني باملحبني واألصدقاء...‏

كنت مقصداً‏ ومزاراً‏ لكل الرشفاء...‏

كان لضحكات أطفالك صوت ترتدد أصداؤه يف أعىل فضاء...‏

كان شبابك ميلؤون الساحات فرحاً...‏ كانت هناك سعادة كان هناك هناء...‏

مايل أراك اليوم يا وطني وقد تبدل بك كل يشء؟ فشبابك يتسابقون اىل

مغادرتك...‏ إىل الهجرة خارج أسوارك،‏ تغريهم مظاهر الغرب املزيفة

ووعودهم الكاذبة...‏ يندفعون إىل بالد تسميهم ‏)الالجئني(.‏

أهم الكوادر وأبرز الكفاءات غادرتك يا وطني الجريح،‏ لتضيف جراحاً‏

جديدة لجراحك.‏

أطفالك يا وطني كربوا قبل األوان...‏ يذهبون إىل مدارسهم حاملني أرواحهم

فوق أكفهم ترافقهم دعوات األهل بالعودة بسالم...‏

أطفالك يا وطني ما عادوا أطفاالً،‏ فكل منهم أصبح مرشوع شهيد.‏

هي املرة األوىل التي أكتب عنك فيها يا وطني بكل هذا الحزن...‏

لكنه الواقع يف بلدي...‏ بلدي الذي وإن غادرته جسداً‏ ولكنني أودعت روحي

وقلبي أمانة لديه...‏ تتعبني معاناتك يا وطني تؤرقني أحزانك...‏ ليتني

أستطيع أن أشفي جراحك...‏ أن أحمل عنك بعض همومك...‏ لكنها الحرب...‏

ربى حديفي بقلم:‏

Robahodefi34@gmail.com

الحرب اللعينة واملقيتة...‏ حرب مل يكن لك بها يد...‏ حرب ال ناقة لك فيها

وال جمل...‏ هي حرب فرضت عليك لتودي بحياة خرية شبابك،‏ لتيتم أجمل

أطفالك...‏ لتحول معظم أمهاتك إىل ثكاىل ال ميلكن إال حرسة تعترص قلوبهن

ودموع تحرق وجناتهن...‏ إنها الحرب التي تدمر كل يشء جميل فيك يا

وطني وتحوله اىل ركام.‏

ولكن ورغم كل هذا ستبقى يا وطني كبرياً‏ شامخاً،‏ وستنهض كطائر الفينيق

من تحت الرماد...‏ وستنفض الغبار عن جناحيك لتحلق عالياً‏ ولتقول ها

أنا...أنا مازلت حياً...‏ مل أمت...‏ ولن استسلم...‏ وكام انترصت يف السادس من

ترشين األول عام 73 وحطمت أسطورة ارسائيل التي ال تقهر،‏ واستطعت

أن ترمم جراحك بعد نكسة 67، ستنترص اليوم وستقف شامخاً‏ داحراً‏ كل

الطغاة...‏ وسننشد نحن السوريني نشيد النرص...‏

حامة الديار عليكم سالم أبت أن تذل النفوس الكرام

حنين

169

نوڤمبر • 2016 العدد 2118


‏"مدللة إبليس"...‏ أمها برشية وأبوها شيطان

‏"أشعياء"‏ ذكَّ‏ رت عزازيل

بابنته فاحتضنها!‏

فتحت ‏"أشعياء"‏ عينيها بني اإلنس،‏ فوالدتها إنسية ووالدها من الشياطني...‏

تويف أبوها،‏ وبعد ست سنوات أصيبت أمها مبرض جعلها طريحة الفراش،‏

وعلمت من رائحة املوت يف غرفتها بأنها مفارقة الحياة.‏

مثل كل أم خشيت اإلنسية عىل ابنتها...‏ سوّلت لها قرينتها أن تنطق كلمتني

تنجيان ابنتها مام سيصيبها...‏ وهكذا منحت ابنتها إلبليس،‏ بعدها مل تعرف

أشعياء أسباب الكوابيس التي تتصارع معها حتى رأت نفسها يف كف عفريت

تحرك بها برسعة الريح حتى وصل إىل إمرباطورية إبليس.‏

أفاعي الشيطان

كانت األفاعي تدور حول عرش إبليس،‏ ففزعت الطفلة من شكل وحجم

وكرثة األفاعي،‏ فقال لها إبليس:‏ ‏"ال تخايف مدللتي إنها غري مؤذية"...‏ نهض

إبليس من عرشه...‏ حمل أشعياء بني ذراعيه،‏ ثم عاد إىل العرش،‏ ووضعها يف

حضنه،‏ ما أثار استغراب عفاريت الجن فهو ال يربح مكانه ألي شيطان مهام

بلغت مكانته،‏ فكيف بطفلة هجينة،‏ ابنة شيطان وإنسية؟!‏

مل يكن عزازيل يقف ل"مارجا"أو ‏"لوسيا"‏ أو ‏"رشسيل"‏ أو ‏"جربيت"‏ وغريهم

من الذين خدموه بكل إخالص وقدموا له خدماتهم الجليلة.‏

العصر الطباشيري

يعود سبب حب عزازيل البنة اإلنسية،‏ إىل أنه يف العرص الطباشريي كان

إلبليس ابنة تدعى أشعياء،‏ كانت أجمل من أي يشء حصل عليه إبليس

منذ هبوطه عىل األرض...‏ بعد 5 سنوات وبينام أشعياء مترح يف الغابة مر

قطيع من الديناصورات فدهسها وقىض عليها،‏ عندما علم إبليس بالخرب

رصخ رصخة مدوية أذنت بالحرب والقضاء عىل كل ديناصورات األرض

وأرس صغارها لصالح الشياطني...‏ عرشون ساعة أنهت عرص الديناصورات

أو ‏"جراريز"،‏ وهو الحيوان الذي أطلقه الشيطان الختبار قوة الشيطانة

كربت صغار الديناصورات يف األرس،‏ ‏"رشسيل"...‏

وأصبح الشيطان هو املالك الوحيد لها.‏

هذه أسطورة أشعياء ‏"مدللة إبليس"‏

الصغرية ابنة اإلنسية التي ذكرت إبليس

وما أصابها من الديناصورات...‏ بابنته

وعلمها كل فنون السحر ليقينه فاحتضنها

والئها له • من

تاريخ األرض مدون

على صحيفة حجرية

يضم ‏"متحف شموليان"‏ الربيطاين قطعة حجر أثرية عجيبة،‏ هي

عبارة عن صحيفة صخرية،‏ نقش عليها تاريخ األرض وما مر عليها

خالل 400 ألف سنة.‏

فقد حفرت عىل قطعة الحجر قصة اآللهة ‏"أنونايك"‏ القادمة من

كوكب ‏"نيبريو"‏ الذي أصبح فيام بعد اإلله ‏"مريدوخ"،‏ كام حفرت

عليها أسامء بعض القادمني عىل منت املركبات الفضائية،‏ مثل:‏

‏"نقليم"‏ و ‏"إلوهيم"‏ من أبناء إله السومريني.‏

‏وكتب عىل الصحيفة الحجرية أن السنة الواحدة عىل ‏"نيبريو"يطلق

عليها ‏"سار"‏ وتعادل 3600 سنة أرضية،‏ ما يجعل عمر اآللهة عندما

هبطت عىل األرض 120 سار...‏ وكان مع اآللهة عندما هبطت مثانية

ملوك،‏ حكم كل واحد منهم 30 ألف سنة،‏ وصوالً‏ إىل عرص فجر

السالالت السومرية ‏)من

2850 إىل 2400 قبل

امليالد(.‏ كام نقش عىل

أن اإلنسان

الصحيفة

قبل طوفان نوح كان

حتى ألف سنة،‏

يعيش

إضافة إىل الكثري من

املعلومات التي تجعل

من الصحيفة الحجرية

إرثاً‏ تاريخياً.‏ أما أكرث

األخبار فقد كانت عن

الكائنات الفضائية •

170

دهاليز

دهاليز


‏"الخيمياء"...‏

من هرمس البابلي إلى الفراعنة

تذكر كتب القباال أن الخيمياء من العلوم

القدمية جداً،‏ وتزعم أن مالك بوابة الجنة علمها

آلدم يك يستطيع التحكم بعنارص الكوكب الذي

سيذهب إليه.‏

ظهر علم الخيمياء يف بابل،‏ وقد سبق ظهور

الكيمياء،‏ وكان أساسها قبل تطور املبدأ العلمي،‏

ويعتمد عىل الفلسفة،‏ لكن الكيمياء اعتمدت

عىل التجربة...‏ ثم انتقل هذا العلم إىل مرص عن

طريق هرمس وتفوق فيه الفراعنة،‏ وتذكر بعض

الكتب أن الخيمياء رس غنى قارون،‏ فهو الوحيد

الذي استطاع تحويل املعادن الخسيسة إىل ذهب،‏

ويعود له الفضل بتوافر كنوز الذهب يف حياة

الفراعنة.‏

الكيمياء والفيزياء والسحر والتحليل والخيمياء،‏ كلها

مامرسات قدمية متزج بني الفلسفي وعلم األرقام،‏

حيث تطبق قوانني الفيزياء يف تفكيك عنارص

طقوس سحرية،‏ اعتامداً‏ عىل األشكال الطبيعية عن

طريق الكيمياء يف رموز تتعلق بعلم األرقام.‏

رؤية وجدانية

تلجأ الخيمياء إىل الرؤية الوجدانية يف تعليل

الظواهر،‏ وكثرياً‏ ما لجأ الخيميائيون إىل تفسري

الظواهر الطبيعية غري املعروفة لديهم عىل أنها

ظواهر خارقة ترتبط بالسحر وعلم الصنعة،‏ وعمل

يف الخيمياء جامعة من الفالسفة،‏ منهم:‏ الرازي،‏

فيثاغورث،‏ جالينوس،‏ أرسطاليس وغريهم يف زمن

ال يعترب فيه العامل فيلسوفاً‏ إال إذا كانت لديه

دراية بعلم الخيمياء.‏

وتقسم أنواع الخيمياء حسب األهداف املرجوة

منها إىل:‏

- كريسوبويا ‏)خيمياء املعادن(:‏ هو علم تحويل

املعادن الخسيسة إىل ذهب وفضة.‏

- سباغرييك ‏)خيمياء النباتات(:‏ هي تغيري تركيب

النبات الستخراج املواد السامة منه وغريها من

املعادالت.‏

‏"كريسوبويا"‏ تحول المعادن

الخسيسة إلى الذهب والفضة

- باناكيا ‏)اخرتاع املادة املذيبة الشاملة(:‏ علم

اكتشاف إكسري الحياة ومنح األبدية،‏ والحصول

عىل حجر الفالسفة.‏

مراحل

عمليات التحويل يف الخيمياء متر بعدة مراحل

مثل أي عملية،‏ ومراحلها حسب التفسري الصويف

أو الفلسفي:‏

- نيغريدو ‏)اسوداد وتعفن(:‏ مرحلة التذويب.‏

‏"باناكيا"‏ تكتشف إكسير الحياة

وحجر الفالسفة

أول خيميائي حديث

أول من نجح بإجراء تجربة

خيميائية يف العرص الحديث هو

أرنست رزدفورد عندما فكك

النيرتوجني عن طريق الخيمياء،‏ ومن

تجربته استحدثت فكرة معجالت

الجسيامت

والقنبلة

الذرية،‏

ومحطات

توليد

الطاقة.‏

- البياض:‏ تنقية الشوائب،‏ وتعترب مرحلة القمر

‏"املرحلة األنثوية".‏

- سرتيناس ‏)االصفرار(:‏ الروحنة والتنوير،‏ وهي

مرحلة ‏"الشمس الذكرية".‏

- روبيدو ‏)االحمرار(:‏ مرحلة التوحيد،‏ توحيد

الفاين والالمحدود،‏ وتقوم عىل التزاوج وإنتاج

الزئبق املهم لتحضري الحجر الفلسفي.‏

بدأت الخيمياء تتضح يف القرن الثامن مع أعامل

الخيميايئ املسلم جابر بن حيان ‏)املعروف لدى

أوروبا بعلم الجرب(،‏ والذي قدم تناوالً‏ منهجياً‏

واختبارياً‏ للبحث العلمي يف املعمل،‏ بخالف

الخيميائيني اإلغريقيني واملرصيني القدامى الذين

اتسمت أعاملهم بالرمزية •

نوڤمبر

العدد

• 2016 العدد 2118

نوڤمبر

171


@aliashuaib

facebook@aliashuaib

blog@aliashuaib

aliashuaib.net

د.‏ عالية شعيب

عيد مخضب

بالدماء

مر عيد األضحى خجوالً‏ عىل استحياء من كمية الدماء التي ترشبت بها أرايض سورية والعراق وغريهام،‏ من عدد

الشهداء الذين ضجت بهم السامء...‏ انفجارات وتدمري وحرائق،‏ صفقات بني الحكومات،‏ وميليشيات تلعب أدوارها

عالنية وخفية.‏ واألطفال الذين يكربون برسعة رغامً‏ عنهم بسبب الوجع،‏ والحرقة املرة تنتزعهم من أحضان أهلهم وترميهم

للجوع والحرمان والترشد.‏

مهجرون أيتام أو متسولون يف الشوارع بانتظار عدسة كامريا تلتقط أملهم،‏ بدموع اختلطت بالدم والرتاب،‏ شعر منكوش ورصخة صامتة

كتمتها الفجيعة...‏ الصغرية بفستانها األبيض امللطخ بالدم،‏ وجهها البلور وشعرها األسود وخدودها املشمش وفمها الكرز،‏ عىل طاولة

مستشفى نصف مهدم،‏ سارحة بينام الطبيب يحاول إسعافها...‏ كيف أنساها؟!‏ ستبقى صورتها محفورة يف خيايل وقلبي كلام شاهدت

طفالً‏ فرحاً‏ مبالبس العيد،‏ وكلام رأيت يداً‏ صغرية متسك بحلوى العيد يسيل منها عسل األمان والطأمنينة،‏ وكلام رأيت طفالً‏ يسرتيح بحرير

حضن أمه،‏ سأتذكرها:‏ الطفلة الحلم،‏ باألبيض واألحمر،‏ فتلك منبهي وجرس اإلنذار الخاص يب ألبقى واعية مستيقظة،‏ فال أكون جبانة أو

متبلدة،‏ وال منومة،‏ وأقف دامئاً‏ يف صف الضعفاء،‏ ضحايا العنف والحرب.‏ أما الغريب فعالً‏ فكان كمية العنف اللفظي،‏ والشامتة التي

شهدتها املواقع بعد انفجاري منهاتن وتشيليس...‏ انفجاران وطعن بسكني يف وقت واحد يف الواليات املتحدة،‏ عرشات الضحايا والجرحى،‏

لكن مستوى الشامتة بالحادث والضحايا كان واسعاً‏ ومنترشاً‏ برضاوة عىل ‏"تويرت"‏ وغريه،‏ وكأن األمل يُصنّف،‏ أو الضحية يختلف لون دمها

بحسب سياسة بلدها...‏ أي جهل وتخلف؟!‏ هذا ميت،‏ وهذا ميت مثله بسبب عنف أو تفجري أو حريق!‏ ملاذا نصنف الضحية بحسب

جنسيتها،‏ فنقرر التعاطف معها أم ال؟!‏ فكر غريب ونفس غري سوية،‏ ثم ما ذنب الضحية بسياسة بلدها ورئيسها إن كان معتوها أو سادياً‏

أو أنانياً؟!‏ هي ضحية تلك السياسة،‏ وهي مخلفات تلك السياسة،‏ ال ذنب لها بانفجار أو موت.‏

هذه إذاً‏ دعوة لنبذ التصنيف والعنرصية بالنظر للميت والحي...‏ كلهم إنسان وكلهم عاش ظروف حياته وبيئته وبلده،‏ ودفع مثنها.‏

قلوبكم بالطيبة والتسامح وال تكرهوا،‏ ال تشمتوا،‏ فالكراهية سواد القلب،‏ والشامتة سواد الروح.‏ فاغمروا

دافنيش:‏ ‏"الفيل ميلك 3 خصال يندر وجودها،‏ هي االستقامة والرشد واعتدال الطباع".‏ فرغم ضخامة الفيل،‏ وبطء حركته،‏ إال أنه يقول

هذه الصفات الحكيمة الراقية.‏ ولو حكمنا عليه بناء عىل مظهره وحركته وضخامته،‏ فلن نتخيل امتالكه لهذه الصفات،‏ لذلك من ميتلك

الحكم عىل الكائن بناء عىل مظهره أو جنسيته أو ديانته...‏ الحكم عىل إنسانيته وأخالقه وشخصيته • الخطأ

172

قهوة فنجان


َ

ُ

َ

َ

َّ

َّ

تواصل

األخت م.‏ ظ:‏ نعم عزيزيت مؤمل كل هذا القتل

والتهجري لألرس واألطفال.‏ كتبت اليوم عن صورة

أبكتني لطفلة يحاول األطباء إسعافها وهي سارحة

يف دنيا ثانية.‏ رمبا تتذكر أهلها وبيتها،‏ رمبا ألعابها

ورسيرها،‏ رمبا حضن أمها...‏ تأثرت بها كثرياً.‏

األخ أبو نورة:‏ من أصعب املواقف التي تواجه

البنت دخول امرأة جديدة بحياة أبيها واحتاللها

الهتاممه وقلبه ألنها بالتأكيد تفكر أن هذه املرأة

ستأخذ مكان أمها،‏ وهذا صعب جداً...‏ فالبنت

متعلقة بأمها،‏ فكيف تسمح ألخرى بأخذ مكانها؟!‏

لذلك حاورها بهدوء حتى تطمنئ إليها وتتخذها

كصديقة لها تشاركها اهتامماتها وتتقرب منها

لتتفهم شخصيتها ثم االنتقال ملرحلة مصارحتها

بالخطوبة أو الزواج.‏

األخت ف.‏ و:‏ إذا كان األمر كام تقولني،‏ أنه بعد

17 سنة حب تركك ليتزوج بأخرى واآلن عاد

ليذكرك بحبه،‏ فهو ال يستحق وقتك أو اهتاممك

ومشاعرك...‏ احتقريه كام احتقرك وغدر بك بعد

كل هذا العمر والعرشة وال تضيعي وقتك معه،‏

فمن غدر مرة سيغدر ألف مرة

بعدها.‏ انتبهي لنفسك

وحياتك،‏ وطوري

نفسك وابدعي يف

عملك.‏ كوين مع من

يحبك ويخلص لك،‏ واغلقي

الباب بوجهه متاماً‏ وال تضعفي •

سأقول

لك أحبك

لك أحبّك..‏ سَ‏ أقولُ‏ لكِ‏ ‏"أُحِ‏ بُّكِ‏ ".. حنيَ‏ تنتهي كلُّ‏ لُغَاتِ‏ العشق القدميَه فال سأقول

يبقى للعُ‏ شَّ‏ اقِ‏ يشءٌ‏ يقولونَهُ..‏ أو يفعلونَهْ..‏ عندئذ ستبدأ مُهِمَّ‏ تي يف تغيري حجارة هذا

العاملْ،‏ ويف تغيري هَ‏ نْدَسَ‏ تِهْ‏ شجرةً‏ بعد شَ‏ جَ‏ رَة وكوكباً‏ بعد كوكبْ‏ وقصيدةً‏ بعد قصيدَة.‏

سأقولُ‏ لكِ‏ ‏"أُحِ‏ بُّكِ‏ ".. وتضيقُ‏ املسافةُ‏ بني عينيكِ‏ وبني دفاتري،‏ ويصبحُ‏ الهواءُ‏ الذي

تتنفَّسينه ميرُّ‏ برئتيَّ‏ أنا،‏ وتصبحُ‏ اليدُ‏ التي تضعينَها عىل مقعد السيّارة هي يدي

أنا..‏ سأقولها،‏ عندما أصبح قادراً‏ عىل استحضار طفولتي وخُ‏ يُويل وعَسَ‏ اكري ومراكبي

الورقيَّهْ..‏ واستعادةِ‏ الزّمَن األزرق معكِ‏ عىل شواطئ بريوتْ‏ .. حني كنتِ‏ ترتعشني

بني أصابعي..‏ فأغطّ‏ يكِ‏ عندما تَنْعَسنيْ‏ بشَ‏ بشْشَ‏ فٍ‏ من نُجُ‏ وم الصّ‏ يفْ‏ .. كسمَكةٍ‏

سأقولُ‏ لكِ‏ ‏"أُحِ‏ بُّكِ‏ ".. وسنابلَ‏ القمح حتى تنضجَ‏ بحاجةٍ‏ إليكِ‏ .. والينابيعَ‏ حتى تتفجَّ‏ رْ..‏

حتى تتحضَّ‏ تتحضْ‏ .. والعصافريَ‏ حتى تتعلَّمَ‏ الطريانْ‏ .. والفراشات حتى تتعلَّ‏ تتعلَّمَ‏ ‏َم والحضارةَ‏

الرَسْ‏ م..‏

سأقولُ‏ لكِ‏ ‏"أُحِ‏ بُّكِ‏ ".. عندما تسقط الحدودُ‏ نهائياً‏ بينكِ‏ وبني القصيدَهْ..‏ ويصبح النّومُ‏

عىل وَرَقة الكتابَهْ..‏ ليسَ‏ األمرُ‏ سَ‏ هْالً‏ كام تتصوَّرينْ‏ .. خارجَ‏ إيقاعاتِ‏ الشِّ‏ عرْ..‏ وال أن

أدخلَ‏ يف حوارٍ‏ مع جسدٍ‏ ال أعرفُ‏ أن أتهجَّ‏ اهْ‏ كَلِمَةً‏ كَلِمَهْ‏ ومقطعاً‏ مقطعاً...‏ إنني ال

أعاين من عُ‏ قْدَة املثقّفنيْ،‏ لكنَّ‏ طبيعتي ترفضُ‏ األجسادَ‏ التي ال تتكلَّمُ‏ بذكاءْ،‏ والعيونَ‏

الشّ‏ هوَة عندي مرتبطٌ‏ بشَ‏ بشْط الشِّ‏ عر،‏ فاملرأةُ‏ قصيدةٌ‏ ال تطرحُ‏ األسئلَهْ..‏ إن شَ‏ شْطَ‏

التي

أموتُ‏ عندما أكتُبُها..‏ وأموتُ‏ عندما أنساها..‏

لكِ‏ ‏"أُحِ‏ بُّكِ‏ ".. عندما أبرأُ‏ من حالة الفصَ‏ ام التي تُ‏ تزِّقُني،‏ وأعودُ‏ شخصاً‏ واحداً..‏ سأقولُ‏

سأقُولُها،‏ عندما تتصالحُ‏ املدينةُ‏ والصّ‏ حراءُ‏ يف داخيل،‏ وترحلُ‏ كلُّ‏ القبائل عن شواطئ

دمي الذي حفرهُ‏ حكامءُ‏ العامل الثّالث فوق جَ‏ سَ‏ دي،‏ التي جرّبتُها عىل مدى ثالثني

عاماً...‏ فشوَّهتُ‏ ذُكُوريت،‏

وأصدَرَتْ‏ حكامً‏ بِجَ‏ لْدِكِ‏ مثاننيَ‏ جَ‏ لْدَهْ‏ بِتُهْمةِ‏ األُنوثهْ...‏ لذلك لن أقولَ‏ لكِ‏ أُحِ‏ بّكِ‏ اليومْ..‏

بَّ‏ با لن أَقولَها غداً..‏ فاألرضُ‏ تأخذ تسعةَ‏ شُ‏ هُورٍ‏ لتُطْ‏ لِعَ‏ زهْ‏ رَهْ،‏ والليل يتعذَّ‏ بُ‏ كثرياً‏ ورُ‏

والبشيّةُ‏ تنتظرُ‏ ألوفَ‏ السّ‏ نواتِ‏ لتُطْ‏ لِعَ‏ نبيَّاً..‏ فلامذا ال تنتظرينَ‏ بعضَ‏

نَجْ‏ مَهْ..‏ لِيَلِدَ‏

الوقتْ‏ لِتُصبِحي حبيبتي؟

شعر/‏ نزار قباين

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

173


يّ‏

يّ‏

فضويل يستدرج اآلخرين وال يبوح بأرساره

‏"العقرب"...‏ غامض يحيط نفسه بهالة من التعقيد

يعد برج العقرب من أكرث األبراج غموضاً‏ وحرية يف الدائرة الفلكية،‏ حيث

يجد من يتعاملون معه صعوبة يف فهمه والتعرف عليه عن كثب.‏ ولكونه من

األبراج املائية ال يستطيع أحد الدخول إىل عامله بسهولة،‏ فهو يحيط نفسه

دوماً‏ بهالة من التعقيدات التي تجعله هدفاً‏ صعباً،‏ وإذا قرر أحدهم دخول

تحدي اكتشافه يجد أمامه مجموعة من الشيفرات والتفسريات تتطلب الكثري

من العمل والعناء،‏ ورمبا ال يصل إىل مبتغاه.‏

يعيش ‏"العقرب"‏ رصاعاً‏ وتنازعاً‏ مستمرين ويعطي انطباعاً‏ ملن حوله بأنه

شخص غري منطقي وغري موضوعي،‏ ما يولد دافعاً‏ ملعرفة تفسري شخصيته

املليئة بالتعقيد واأللغاز.‏ ورغم غموضه إال أنه يتمتع بطموح عال وإرادة

قوية وقدرة كبرية يف املحافظة عىل أرساره.‏ كام يتميز بصفات الشجاعة

واإلقدام والكفاح والتحمل واملجازفة.‏

ملولود ‏"العقرب"‏ نظرة ثاقبة وشخصية طموحة مليئة بالذكاء والعمق

والتحرر واليقظة والصدق واالسرتاتيجية الديناميكية التي تدفعه إىل املجازفة

املضمونة وتجعله يكره الترصفات املتهورة،‏ فهو ال يحب الخسارة ويكره

االنهزام،‏ فشخصيته تتسم بعدم الفصح والترصف عىل نحو ضمني وبتناقض

ظاهر.‏ ويحتقر ‏"العقرب"‏ كل من ال يجابهه بقوة،‏ ويعترب ذلك ضعفاً‏ فيه،‏

وقد يجد منافسه محارصاً‏ أمامه ألنه يريد أن يربح،‏ وأن يزدري من يجابهه.‏

فاملغامرة بالنسبة له مهمة مليئة باإلثارة واملثابرة والتعب،‏ فال يقبل أن تأيت

إليه األشياء بسهولة ألنه يؤمن مبقولة ‏"ما يأيت سهالً‏ يذهب سهالً".‏

تضفي املشاحنات واملشاجرات عىل ‏"العقرب"‏ رونقاً،‏ متاماً‏ كالخبز اليومي

الذي ال ميل منه،‏ وهي الوصفة األساسية التي تتغلغل يف طباعه الحادة،‏

فهو ال يهتم باألمور اللطيفة،‏ بل يدخل يف جوانبها املظلمة الخفية التي ال

يستطيع إال التعمق بها والعمل فيها عىل التغيري يف جميع األمور.‏

فضول مولود ‏"العقرب"‏ يجعله يبحث عن معرفة كل يشء،‏ عن الناس وعن

أرسارهم وعالقاتهم ونجاحاتهم وفرحهم وحزنهم،‏ لكنه ال يحب أن يعرف أحد

عنه شيئاً‏ فهو كتوم ال يبوح بأرساره بسهولة،‏ ويعتقد أن من حقه معرفة أرسار

اآلخرين،‏ ولديه طريقة غريبة يف كشف أرسار اآلخرين من خالل استدراجهم

وجعلهم يبوحون مبا يريد معرفته،‏ فإذا كان اآلخر قوياً‏ ونبيهاً‏ يدرك مراد

العقرب )24 أكتوبر-‏ 21 نوفمرب(‏

مهنياً:‏ تحظى بالدعم

من أرباب العمل املطلوب

للسري قدماً‏ يف ما بدأت.‏

عاطفياً:‏ التأنيّ‏ والهدوء

والتخفيف من العناد يساعد الرشيك عىل فهم

ظروفك فيسعى للوقوف بجانبك.‏

القوس )22 نوفمرب-‏ 20 ديسمرب(‏

مهنياً:‏ ال تترصف

بعدوانية مع الزمالء،‏

يجب أن تتحىل بالهدوء

والحكمة التي تتميز بها.‏

عاطفياً:‏ تبدو محتاراً‏ يف بعض القرارات

املصريية بشأن االستمرار بالعالقة أو قطعها.‏

اجلدي )21 ديسمرب-‏ 19 يناير(‏

مهنياً:‏ تحرز تقدماً‏ يف

العمل وتنجز الكثري من

األعامل بفضل جهدك

ومتابعتك الدقيقة لألمور.‏

عاطفياً:‏ أنت يف حرية من أمرك،‏ كن حذراً‏ يف

وتجنب وتجنيّب العدائية تجاه الرشيك.‏ قراراتك

الثور )21 أبريل-‏ 20 مايو(‏

مهنياً:‏ تتخلص من إرباك

يف بعض املواعيد املهمة،‏

ويكون مستقبلك مزدهراً.‏

عاطفياً:‏ بانتظارك مرحلة

من املحطات الالفتة واملتطورة يف العالقة

بالرشيك ستكون ملصلحتك.‏

اجلوزاء )21 مايو-‏ 21 يونيو(‏

تتكييّف تتكيف أكرث مهنياً:‏

من أي وقت مىض مع

املتغريات الطارئة،‏ وتعرب

عن نفسك ببالغة.‏

عاطفياً:‏ تتغاىض عن بعض ترصفات الرشيك

الصبيانية،‏ ثم تقرر أن تضع حداً‏ لها بطريقتك.‏

السرطان )22 يونيو-‏ 22 يوليو(‏

يّو الجو مالئم

مهنياً:‏

لتنفيذ جميع الواجبات،‏

ويسمح لك بإعطاء

أفضل النتائج.‏

عاطفياً:‏ اصطحب الحبيب إىل سهرة،‏ وامض

معه وقتاً‏ ممتعاً،‏ فهو بحاجة إىل الرتفيه

والخروج من املسؤوليات املنزلية.‏

174

Moon Sun


يّ‏

يّ‏

‏"العقرب"،‏ رغم أنه يظهر حججاً‏ قوية ومقنعة لتحقيق غايته يف املعرفة والكشف.‏

ميتاز ‏"العقرب"‏ بعزة نفس وحرص عىل النجاح،‏ ويستغل قدراته يف الدفاع

عن قضاياه املهمة،‏ ويناضل من أجلها،‏ ويساعد من يحتاج له،‏ لكنه ال يقر

مبساعدة اآلخرين له،‏ فلديه مبادئ وقوانني يتبعها يف مسريته الحياتية.‏

الحب

عند مولود العقرب يكون الحب مظلامً‏ وغامضاً،‏ ميتزج بشخصيته الجذابة

التي ال ميكن مقاومة سحرها،‏ فهو معروف بإثارته الجسدية التي تجعله

بحاجة إىل وجود شخص يتالءم مع قدراته يف إيصال األمور إىل أقىص درجاتها.‏

الديكور

ها كوكب بلوتو رمز التجدد يسرييّ‏

مولود العقرب بشخصية متغرية يتمتع

والتغيري،‏ فهو ال يثبت عىل حال ويكره الروتني ويحاول تدبري حياته بنشاط

مكثف من أجل الوصول إىل ما يحلم به من نجاح اجتامعي،‏ فقدراته

البديهية تظهر برسعة مناوراته وقدرته عىل قلب املواقف واالجتذاب يف كل

قضية يحمل همومها.‏ وتظهر خياراته يف حبه للطبيعة والغموض واللعب

عىل الرؤى واملظاهر التي تأخذ يف تنسيقه لألجواء صيغاً‏ مليئة بالظالل

املعتمة والتألق الغامض،‏ حيث يرسم مالمح أجوائه الداخلية ويديرها متاماً‏

كعمل مرسحي من وراء ستارة حمراء.‏

الهدايا

ألن ‏"العقرب"‏ مولود يتمتع بالغموض واألرسار،‏ وهام عنرصان مهامن فيه،‏

يجب أن تقدم له هدية فيها لغز يسعى الكتشافه،‏ وكذلك طريقة تقديم

الهدية يجب أن تكون مثرية،‏ فهي بالنسبة له أهم من تفاصيل الهدية نفسها،‏

لذلك يجب إعدادها بطريقة تجعله يعيش اإلثارة والذهول.‏ وهو يفضل

الهدايا العرصية الغامضة،‏ مثل النظارات الشمسية أو األوشحة أو القبعات

الكبرية،‏ وكل ما يساعد عىل منحه مظهراً‏ غامضاً،‏ كذلك يحب أفالم الرعب

وقصص الجرمية وكتب األرسار وكثرياً‏ ما تجذبه املالبس املثرية الداكنة األلوان •

الدلو )20 يناير-‏ 18 فرباير(‏

قد توجيّ‏ توجه إليك مهنياً:‏

بعض االنتقادات

القاسية،‏ لكنك تواصل

طريقك بثبات.‏

عاطفياً:‏ ال تستسلم أمام ضغوط الحبيب،‏

فهو يحاول دفعك للقيام مبا ال ترغب به من

أجل قطع العالقات.‏

احلوت )19 فرباير-‏ 20 مارس(‏

مهنياً:‏ تتخلص من

الصعوبات،‏ وتتاح لك

ظروف أفضل وأكرث

استقراراً.‏

عاطفياً:‏ تراكم الخالف مع الرشيك يزيد

األمور تعقيداً.‏

الحمل )21 مارس-‏ 20 أبريل(‏

مهنياً:‏ يشري هذا الشهر

إىل تجربة مهنية جديدة

وازدواجية وانفصام بني

اتجاهني،‏ حدد خياراتك.‏

عاطفياً:‏ تتخلص من االلتباس والغموض يف

حياتك العاطفية نتيجة وعيك يف تحديد

خياراتك النهائية.‏

األسد )23 يوليو-‏ 22 أغسطس(‏

مهنياً:‏ تزداد مسؤولياتك

العملية ومتتلك القدرة

املطلوبة عند اللزوم ملواجهة

كل من يحاول إبعادك.‏

عاطفياً:‏ طلب غري متوقع من الرشيك،‏ فكن

يف ردك لئال تدفع مثن ترسيّعك ترسعك الحقاً.‏ واعياً‏

العذراء )23 أغسطس-‏ 22 سبتمرب(‏

مهنياً:‏ القدر يعطيك

فرصة املنافسة واالمتحان

بنجاح ومهارة،‏ واالنطالق

نحو أفق جديد.‏

عاطفياً:‏ مرشوع سفرك مع الرشيك يعيد لك

أجمل الذكريات املاضية ويجدد لك املشاعر.‏

المزيان )23 سبتمرب-‏ 23 أكتوبر(‏

مهنياً:‏ إيجابيات تجدد

حيويتك،‏ وقد ترغب

يف االستثامر يف الخارج

وتوسع مشاريعك.‏

عاطفياً:‏ الرغبة يف تحسني ظروفك العاطفية لن

تكون عائقاً‏ أمام اندفاعك،‏ والنتائج ستظهر.‏

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

175


ما زلت بالخاطر وما زلت بالراس

ولا زلت أشوفك وين ما حط عيني

شفت المياه شلون تنصب بالكاس

الكاس عمري وانت موية سنيني

1234

1

2

3

4

5

6

أحس القلب محتاجك وطول البعد جارحني

أنا اسف لازعاجك بس الشوق ذابحني


1930

.∫ɪYCG πLQ

á°UQƒÑdG ‘ »cÒeCG ôªãà°ùe ô¡°TCG

.á«cÒeC’G

Berkshire ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

.Hathaway

2013 ΩÉ©d ⁄É©dG AÉ«æZCG ≈æZCG HGQ

IhÌH á«cÒe’G ¢ùHQƒa á∏› Ö°ùM

≈æZCG ¿Éc ¿CG ó©H »cÒeCG Q’hO QÉ«∏e 53.5

.»cÒeG QÉ«∏e 40 IhÌH 2009 ΩÉ©d ⁄É©dG AÉ«æZCG

kGôéàe ôjóJ ¬à∏FÉY âfÉc ,ɵ°SGÈf áj’ƒH ÉgÉehCG ‘ 1930 ΩÉY âaÉH ¿QGh ódh

√ódGh ¿Éch ,1969 h 1869 »eÉY ÚH á©bGƒdG IÎØdG ‘ ÉgÉehCG ‘ äÉ«dƒ≤Ñ∏d

,…Qƒ¡ª÷G Üõ◊G øY ÜGƒædG ¢ù∏› ‘ kGƒ°†Yh º¡°SC’G ¥ƒ°S ‘ kGQÉ°ùª°S OQGhÉg

.∫õæe Ió«°S ∫Éà°S »∏«d ¬eCG âfÉch

â«H ‘ πª©j CGóH ,Iô°ûY ájOÉ◊G ø°S ‘ ¿QGh íÑ°UCG ÉeóæY 1941 ΩÉY ‘

.≈dhC’G ¬ª¡°SCG iΰTG å«M √ódGh √ôjój …òdG Iô°ùª°ùdG

øe ô¡°ûdG ‘ kGQ’hO 175 »æéj ¿Éc √ôªY øe Iô°ûY á©HGôdG ‘ íÑ°UCG ÉeóæY

40 É¡àMÉ°ùe ɵ°SGÈf ‘ á«YGQR kÉ°VQCG iΰTG ɪc ,â°SƒH ø£æ°TGh áØ«ë°U jRƒJ

.Q’hO 1200 πHÉ≤e QBG

kÉ«≤aCG

. Òãc - á«dGΰSG áæjóe

.AÉ£©ŸG ËôµdG - áYô°ùH ÜÉàµdG AGôb

.á«Hƒæ÷G ÉcÒeG ‘ ádhO - (á°Sƒµ©e) ájôµ°ùY áÑJQ

.ôa ¢†«≤f - Ö°üf IGOG

.Éæµ∏e

.¬«©°S ‘ íLÉf - (á°Sƒµ©e) ƒ∏Y

.øjódGƒdG óMG - (á°Sƒµ©e) á«fÉæÑd áæjóe – ¿QO

.¿É¡HÉ°ûàe

.(á°Sƒµ©e) ∞°üæe - (á°Sƒµ©e) á«æ«£°ù∏a áæjóe

.á«ÑæL’G ≈≤«°SƒŸG øe ´ƒf - ôµæe ôeG

kÉjOƒeÉY

.øjódGƒdG óMG - ájô°ùjƒ°S áæjóe

.QÉëH - ¥hòdG IGOG

.AGóæ∏d- QÉ°†ÿG øe - ôé°V

.ÜGƒL- (á°Sƒµ©e) º°üN

.(á°Sƒµ©e) πgÉL

.Oƒ©dG QÉJhG ß∏ZG - (á°Sƒµ©e) ô¡X

.¿É¡HÉ°ûàe - è°VÉf ÒZ - »à°UÉN

.(á°Sƒµ©e) Ú°UQ - (á°Sƒµ©e) á«bGôY áæjóe

.¿É¡HÉ°ûàe - (á°Sƒµ©e) á«HhQhG ádhO

.(IQƒ°üdG ÖMÉ°U) …ô°üe π㇠- ÈY

7

8

9

10

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

. 7

. 8

. 9

. 10

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

. 7

. 8

. 9

.10

176

Fun Time 184

Fun Time


q

π«÷G ÜQO ¿hÒæJ ±ƒ°S ,πÑ≤à°ùŸG í«HÉ°üe ºàfCG ..ó¨dG ∫É£HCG ºàfCG :√ò«eÓà∏d º∏©ŸG ∫Éb

¬∏«eR ≈dEG QÉ°TCGh √ój ò«eÓàdG óMCG aQ Éægh ..í«HÉ°üe ºàfCG º©f ..á≤«dGh Ωõ◊ÉH ΩOÉ≤dG

!»ÑfÉéH …òdG ìÉÑ°üŸG ¥ÎMG ó≤d …ó«°S :∫Ébh ,kÉ≤«ªY kÉeƒf ΩÉæj ¿Éc …òdG


2

±hôMCG 5 øe º°SG ô°ùdG áª∏c

á«bGôY áaÉfi

8163 45454545

RhRh¿Q¿O∫i

¬fCÉH ¿É¨jQ ódÉfhQ ô¡à°TG

√¿O∑GΩ∫ñΩ…

á∏ãeC’G øeh ,FGQ π°UGƒàe

ñ¿R…QÜh¢ áàµædG SGì

∂dP ≈∏Y IÒ¡°ûdG

QhÜG¿¿hQG√ eÉ°ùe ≈∏Y ÉgÉ≤dCG »àdG

OÉ≤©fG AÉæKCG ±ƒ°ûJÉHQƒZ

¢ S∫GΩIñ∫ñG∫

á«à«aƒ°ùdG á«cÒeC’G áª≤dG

IÆGQΩ¿∫ì¿¿

¿Éc ,1985 ΩÉY ‘ ɪ¡æ«H

Q¥G¿ÜQO

IÜIÜ ájô◊G øe ÈcCG Qób ¬jód ɪ¡jCG ¿’OÉéàj »à«aƒ°Sh »cÒeCG ∑Éæg

¿…¿ΩäG√hGQ

∫ƒ≤jh ¢†«HC’G â«ÑdG πNój ¿CG «£à°ùj ¬fEG »cÒeC’G ∫Éb ,√OÓH ‘

¿…Q´hG∫ìG∫

É¡H ôjóJ »àdG á≤jô£dG »æÑé©J ’ ÉfG ,¢ù«FôdG …ó«°S” :¢ù«Fô∏d

«£à°SCG kÉ°†jCG ÉfCG” :»à«aƒ°ùdG ÜÉLCG Éæg ,“á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

G¿GhêGPGQi

:»à«aƒ°ùdG ¢ù«Fô∏d ∫ƒbCGh Ú∏eôµdG πNOG ¿CG øµªŸG øªa ,Gòg π©a

,πeÉc óæg ,áZGôe ,øjôY ,∫É◊G ,QGPG ,QGƒgG ,Úæ“ ,áÑWôb ,ÉfGƒL ,hRhR

¢ù«FôdG É¡H ôjój »àdG á≤jô£dG »æÑé©J ’ ÉfCG ,¢ù«FôdG …ó«°S”

¿ÉHhQ ,øë∏f ,ïe ,áeÓ°S ,ÉæHQO ,∫Éî∏N ,¿hQÉg ,܃°SÉM ,ôjõæN ,¤ófQ

.“á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG »cÒeC’G

RhRh¿Q¿O∫i

3

45978126

êΩêΩêΩêΩ

√¿O∑GΩ∫ñΩ…

8

6254319

7

ñ¿R…QÜh¢ 29745 SGì 1386

QhÜG¿¿hQG√

4

1895 3762 ∑Q∑Q∑Q∑Q

¢ S∫GΩIñ∫ñG∫

2 8 3 7676 154 9

∫¿G õY óªMG

IÆGQΩ¿∫ì¿¿

284935671

Q¥G¿ÜQO

IÜIÜ

¿…¿ΩäG√hGQ

7

5243 6918

¿…Q´hG∫ìG∫

9 1

5273648

G¿GhêGPGQi

97526 8431

الحل : نينوى
654

ÈàNG óbh ,çóëàj ƒgh QÓéjR èjR ≈dEG ªà°SCG »µd Iôe äGP á°UôØdG ‹ âë«JCG ó≤d

9

8

?ájɨ∏d á©à‡ á°ü≤H Qƒ°†◊G

94762

ÉeóæYh ,AGó¨∏d É¡«¡W ºà«°S »àdG ºë∏dG Iòîa πªëj ƒgh ôéàŸG øe êhõdG OÉY ,Ωƒj äGP

:êhõdG ÜÉLCG ,“?ºë∏dG Iòîa ±ôW â©£b πg” :¬àLhR ¬àdCÉ°S ,∫õæŸG ÜÉH øe πNO

146

∫CÉ°S ,“IòîØdG ±ôW £≤H kÉehO Ωƒ≤f Éææµdh” :áLhõdG äOQ ,“∂dP »æe »Ñ∏£J ⁄”

∫GƒW ¬∏©aCG â∏∏X Ée Gògh ,»eCG ‹ ¬àª∏Y Ée Gòg øµdh ,…QOCG ’” ,“?GPÉŸ” :êhõdG

436

…òdG ÖÑ°ùdG áaô©e ≈∏Y kÉeRÉY êhõdG ¿Éc ,áLhõdG äOQ Gòµg ,“á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG

4

618

âdÉb ,ÖÑ°ùdG øY É¡dCÉ°Sh ¬JɪëH π°üJG ∂dòd ,ºë∏dG Iòîa ±ôW £≤J ¬àLhR π©éj

,ÖÑ°ùdG øY É¡dCÉ°ùJ ⁄h É¡eCG øe ôeC’G Gòg âª∏©J ó≤a ,ÖÑ°ùdG ±ô©J ’ É¡fEG ¬JɪM

5768

Ió÷G âMô°T ,ºë∏dG Iòîa ±ô£d É¡©£b ÖÑ°S øY É¡dCÉ°Sh áLhõdG IóéH êhõdG π°üJG

7

3

øµ“CG ≈àM ºë∏dG Iòîa ±ôW £bCG ¿CG q»∏Y ¿Éch ,

kGÒ¨°U kÉfôa …ód ¿EG ,kÉæ°ùM” :á∏FÉb

.“¿ôØdG πNGO ‘ É¡©°Vh øe

∫CÉ°SGh ,“kÉehO É¡H Ωƒ≤J â∏∏X »àdG AÉ«°TC’ÉH Ωƒ≤J GPÉŸ” :∂°ùØf ∫CÉ°SGh á◊ ∞bƒJ

.“?π¡°SCG hCG π°†aCG á≤jô£H AÉ«°TC’G √ò¡H ΩƒbCG ¿CG øµÁ πg” :kÉ°†jCG ∂°ùØf


123456789

1Ω∫ÜhQ¿

¢ 2¢ SQ

3OGΩ

4G¿G¿G¿G¿

± 5± ñ

±G∫ì

6hΩ¢ S

Ω G

¢ 7¢ S∫

8

Ω…O

9Gì…

10ΩGOG

185

نوڤم 2015

العدد 2107

نوڤمبر • 2016 العدد 2118

177


وطني ...

دمشق وكم أشتاق أن أجثوا على الركبِ‏ ...

وأقبل الطهر في قداسة ترابَكِ‏ ...

وأشم أرضك كمن يستنشق وطنًا ...

فهاتِ‏ يديك يا أُماه وإقتربي ...

مهما كتبت لعينيك من كتب ...

هناك كرامة النقرأها في الكتبِ‏ ...

في مدرسة قديمة من مدارس الشام ...

تحت ياسمين الحب ...

تعلمت كل أناشيد الطفولة،‏ ولم أتعلم أناشيد العتب ...

وبعض التاريخ ...

تاريخ العرب الكرام ...

وبعد ألف عام من دروس الحب ...

لم أعد أذكر إال ...

‏“حماة الديار عليكم سالم”‏

،،، مازن

More magazines by this user
Similar magazines