Umění a starožitnosti / Art and antiques - Valentinum

valentinum.cz

Umění a starožitnosti / Art and antiques - Valentinum

10

80

Kfii‰Èálová hnûdû lazurovaná váza

s probru‰ovan˘m dekorem kvûtin

(A crystal vase with a brown overlay

and a cut decoration of flowers)

âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta 20. století,

styl art deco, zvoncovit˘ tvar na noze,

kvalitní v˘brus, v˘‰ka 19 cm,

vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)

odhadní cena: 3000 aÏ 3600 CZK

82

Brou‰ená kfii‰Èálová váza s rytinou dûlníka

(A cut crystal vase with an engraving

of a worker)

âechy, pravdûpodobnû Moser, 30. léta 20. století,

znaãeno iniciálami R.W. – Rudolf Wells,

architekt R. Wells byl návrháfiem Moseru,

navrhl slavné oroplastiky se zvífiaty, v˘‰ka 34 cm,

vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)

odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

76

77

âtyfii vitráÏe s hvûzdou

(Four vitrails with a star)

âechy, poãátek 20. století, barevné sklo

osazené v cínov˘ch rámeãcích, geometrick˘

dekor, rámováno, rozmûr kaÏdého 85x37 cm,

mírnû po‰kozeno,

vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)

odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

80

81

Váza z alexandritového skla plasticky

zdobená kvûtinami

(A vase of an alexandrit glass

with a plastic decoration of flowers)

âechy, Jablonec nad Nisou (Gablonz),

Schlevogt, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,

sklo mûnící barvu z modro zelené (na umûlém

svûtle) na fialovû ãervenou (na pfiirozeném svûtle),

umûlecké lisované sklo, brou‰eno, leptáno,

v˘‰ka 13 cm,

vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)

odhadní cena: 1200 aÏ 1500 CZK

82

83

Brou‰ená váza z modrého opálového skla

(A cut vase of a blue opaline glass)

âechy, 2. polovina 19. století, pseudoklasicistní styl,

fasetovû brou‰eno, zvoncovit˘ tvar na noze,

v˘‰ka 37 cm, mírnû po‰kozeno degenerací skla,

vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)

odhadní cena: 10 000 aÏ 12 000 CZK

81 88

78 77

Modrá brou‰ená váza válcovitého tvaru

(A blue cut vase cylindr shape)

âechy, Nov˘ Bor, znaãeno Exbor, 60.-70. léta

20. století, fasetovû brou‰eno v moserovském stylu,

v˘‰ka 24 cm, mírnû po‰kozeno,

vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)

odhadní cena: 1200 aÏ 1500 CZK

79

Kfii‰Èálová a Ïlutá váza z hutního skla

(Crystal and a yellow vase of a heavy glass)

âechy, ·krdlovice, 60.-80. léta 20. století,

sklo barvené ve hmotû, plasticky zdobeno

ve tvaru ‰roubovice, v˘‰ka 18 cm,

vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)

odhadní cena: 500 aÏ 600 CZK

79 54

83

84

Váziãka z modrého opálového skla malovaná

bíle a zlatû

(A small vase of a blue opaline glass painted

with white and yellow)

âechy, kolem poloviny 19. století,

biedermeierovsk˘ styl, malováno vegetativním

dekorem, pÛvodnû karafa, v˘‰ka 20 cm,

vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)

odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

More magazines by this user
Similar magazines