Usnesení se z a s t a v u j e . - Kolín

mukolin.cz

Usnesení se z a s t a v u j e . - Kolín

Čj. 99 EX 2729/05-6

Usnese

Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17,

Praha 2, v exekuční věci oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, se

sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka - Krajská pobočka pro Středočeský

kraj, Klientské pracoviště - Spádové územní pracoviště Kolín, proti povinnému Lukáši Tichému,

r. č. 781013/0779, bytem Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín, zastoupenému opatrovníkem Městem

Kolín, pro pohledávku 53 946,00 Kč s příslušenstvím,

rozhodl takto:

I. Exekuce na majetek povinného, nařízená usnesením Okresního soudu v Kolíně

ze dne 20. 7. 2005 čj. 14 Nc 544/2005-6 pro pohledávku 53 946,00 Kč s příslušenstvím,

se z a s t a v u j e .

II. Oprávněný ani povinný nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Okresní soud v Kolíně nařídil na návrh oprávněného exekuci proti povinnému usnesením ze

dne 20. 7. 2005 čj. 14 Nc 544/2005-6 pro pohledávku 53 946,00 Kč s příslušenstvím a to na základě

vykonatelných platebních výměrů VZP ČR, ÚP Kolín ze dne 31. 3. 2005 č. 4240501048

a č. 2140501047.

Provedením exekuce pověřil soud soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana.

Dne 31. 1. 2012 podal oprávněný u soudního exekutora návrh na zastavení exekuce proti

povinnému, neboť na základě zprávy soudního exekutora bylo zjištěno, že dosavadní průběh

exekuce se jeví jako bezvýsledný.

Soudní exekutor návrhu oprávněného v celém jeho rozsahu vyhověl a rozhodl o zastavení

exekuce.

Podle § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř. výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže zastavení

výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení.

Dle § 52 odst. 1 exekučního řádu, nestanoví-li zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení

přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 55 odst. 3 exekučního řádu, o zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu,

souhlasí-li se zastavením oprávněný.

Soudní exekutor současně rozhodl i o nákladech exekuce. Oprávněnému ani povinnému

právo na náhradu nákladů řízení nevzniklo.

Soudní exekutor neuplatnil nárok na náklady exekuce, neboť jsou řešeny samostatně

dohodou dle § 89 zák. 120/2001 Sb. v platném znění.


Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného

vyhotovení, u soudního exekutora proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje. V odvolání

musí být uvedeno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém

rozsahu je napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu

soudního exekutora a čeho se odvolatel domáhá. Odvolání musí být podepsáno

a datováno.

Praha 7. 2. 2012

JUDr. Ivo Luhan, v. r.

soudní exekutor

More magazines by this user
Similar magazines