Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz
  • No tags were found...

Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

KUJIP00XB2OKčíslo smlouvy mandanta: 61093číslo smlouvy mandantáře: KOO/38/2012Mandátní smlouva - návrhuzavřená podle § 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném zněnípro výkon koordinátora BOZP na stavbě: „111/12921 Poříčí - zajištění stability svahu"Článek 1 - Smluvní strany1.1. Mandant: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem krajeMUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl -náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetkuzástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstekhejtmana kraje pro oblast dopravy a majetkuzástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Hana MatulováBankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., pobočka JihlavaČíslo účtu: 4050005000/6800IČ: 708 90 749DIČ:CZ70890749(dále jen mandant)1.2. Mandatář: Marie Hubková - BOZPOAdresa:Pražská 1156, 393 01 PelhřilmovIČ: 706 57 068DIČ:CZ6956231502Peněžní ústav:KB PelhřimovČíslo účtu: 35-9077090287/0100(dále jen mandatář)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mandátní smlouvu, kterou se mandatářzavazuje k činnostem v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a mandant se zavazuje k jejichpřevzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínkyobsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečnostív době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bezprodlení písemně druhé smluvní straně.Článek 2 - Předmět smlouvy, součinnost mandanta2.1. Mandatář se zavazuje pro mandanta, jeho jménem na jeho účet vykonávat funkci koordinátorabezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavbyv souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochranyzdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostinebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínekbezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006Sb.") a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích nabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.Strana 1 (celkem 7)


2.2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen"koordinátor BOZP") bude vykonáván na stavbě: „111/12921 Poříčí • zajištění stability svahu", kteráje specifikována projektovou dokumentací ve stupni DSP+PDPS vypracovanou Ing. JaromíremRušarem v listopadu 2011.2.3. Mandatář prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon koordinátorabezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi2.4. Mandant se zavazuje, že za výkon koordinátora BOZP podle této smlouvy zaplatí mandatářisjednanou odměnu.Článek 3 - Rozsah a obsah předmětu plnění3.1. V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor BOZP zejména tyto činnosti:- účastní se jednání v rámci přípravy realizace stavby a vypracování projektové dokumentacestavby RDS- zajistí vypracování zprávy, resp. Plánu zajištění BOZP na staveništi, vypracování Oznámení ozahájení prací podle § 5, nařízení č. 591/2006 Sb., Vlády České republiky, a jehoprokazatelné doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a VysočinuV dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá zadavateli stavby:- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout- bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen.popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, kteréjsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti- dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizačníopatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovníhoprostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylotechnicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,ekonomicky přiměřené- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelemna specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnouorganizaci prací v průběhu realizace stavby- zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze arozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupyzpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánuznámi- zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místněpříslušnému Inspektorátu práce3.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména tyto činnosti:Strana 2 (celkem 7)


aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami,organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu.stavebních pracíkoordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásadyprevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, scílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocíz povolánívyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů zhlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných pracídává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologickýchpostupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časovévazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovatspolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých pracísleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky nabezpečnost a ochranu zdravíupozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranuzdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bezzbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podlepředchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravyprovádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelněupozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tytonedostatky odstraněnykontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílemzamezit vstup nepovolaným fyzickým osobámbez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích,která vznikla na staveništi během postupu pracídává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochranyzdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupůzúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřademnavrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů aorganizuje jejich konánísleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravězjištěných nedostatkůúčastní se porad vedení stavbyúčastní se kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, případně technickým dozoreminvestora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištění, nedostatky příp. návrhy opatřenív souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništiminimálně jedenkrát měsíčně předá objednateli písemnou zprávu o dodržování bezpečnostia ochrany zdraví při práci na staveništiMandatář je dále povinen:upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následekvznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že mandant i přesupozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, mandatář neodpovídá za škodu takto vzniklou,bez zbytečného odkladu předat mandantovi jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,Strana 3 (celkem 7)


- postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,• řídit se pokyny mandanta a jednat v jeho zájmu,- dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánůa organizací,- bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů- mandanta,- poskytovat mandantovi veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,- předkládat mandantovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby,- uplatňovat práva mandanta ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.Článek 4 - čas plnění4.1. Sjednanou mandátní činnost bude mandatář provádět s účinností ode dne podpisu tétosmlouvy. Předpoklad zahájené činnosti 5/2012.4.2. Mandatář ukončí svoji činnost po dokončení stavby, podpisu předávacích protokolů a podpisuzápisu o odstranění všech vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení 8/2012Článek 5 - Odměna mandatáře, platební podmínky5.1. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvnídohodnutou odměnu ve výšicena celkem bez DPH:DPH 20%:cena celkem včetně DPH:(slovy: dvacetpěttisícšestsetosmdesát korun českých)21.400,- Kč„ 4.280,- Kč25.680,- KčCelkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.Ve sjednané odměně podle bodu 5.1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností mandatáře.Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změnyzákonných sazeb DPH.5.2. Dohodnutá odměna bude mandatáři proplacena na základě jeho daňových dokladů (faktur) dleplatebního kalendáře, který bude sestaven v návaznosti na harmonogram provádění stavebníchprací stavby. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení mandanta: Kraj Vysočina,Jihlava, Žižkova 1882/57.5.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, veznění pozdějších předpisů.5.4. Kromě povinných náležitostí je mandatář povinen uvádět na faktuře doslovný a přesný názevakce, který je definován v ustanovení odst. 2.2 této smlouvy.Strana 4 (celkem 7)


5.5. Mandant ve smyslu § 572 obchodního zákoníku uhradí mandatáři prokázané náklady, kterémandatář nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony,na základě kterých tyto náklady vzniknou, mandatář s mandantem předem projedná.5.5. Mandatář je oprávněn vystavit daňový doklad do 14ti kalendářních dnů ode dne, kdymandatáři vzniká právo fakturovat.5.6. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 60 ti dnů ode dne, kdymandant obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.5.7. Odměnu poukáže mandant bezhotovostně na účet mandatáře.Článek 6 - Práva a povinnosti smluvních stran6.1. Mandatář je povinen postupovat pří zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí,podle svých schopností a znalostí a podle pokynů mandanta.6.2. Od pokynů mandanta se mandatář může odchýlit, jen když je to v zájmu mandanta a nemůže-lisi vyžádat jeho včasný souhlas.6.3. Mandant ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetístranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutímandatáře v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.6.4. Mandant se zavazuje, že bezúplatně poskytne mandatáři veškerou dokumentaci akce a dalšídokumenty vztahující se k předmětné stavbě, které si mandatář vyžádá. Po skončení této smlouvy jemandatář povinen poskytnutou dokumentaci i dokumenty vrátit.6.5. Nedílnou součástí této smlouvy je plná moc, která mandatáře opravňuje k veškerým jednánímpřed správními orgány a k veškerým úkonům při jednání se zhotovitelem a projektantem, pokud setýkají předmětu smlouvy.6.6. Mandant je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonumandatáře, který se týká předmětu této smlouvy. Mandatář je oprávněn použít ke splnění smlouvyjiné osoby pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osobymandantem. Použije-li mandatář ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitostobstarával sám.6.7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je mandatář osobou povinnouspolupůsobit pří výkonu finanční kontroly.Článek 7 - Změna závazku7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsanýchoprávněnými zástupci obou smluvních stran.7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnůode dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.Strana 5 (celkem 7)


Článek 8 - Odpovědnost za škodu8.1. Mandatář odpovídá za škodu, která mandantovi vznikne v důsledku vadného plnění, a tov plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která mandantovi vznikla tím, že musel vynaložitnáklady v důsledku porušení povinností mandatáře.8.2. Mandatář se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít navlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobámvyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100 tis. Kč.8.3. Mandatář je povinen předat mandantovi úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy napožadované pojištění při podpisu této smlouvy.8.4. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku,nestanoví-li smlouva jinak.Článek 9 - Sankce9.1. V případě, že mandant prokáže nedostatky v práci mandatáře vč. nedodržení smluvníchtermínů a termínů odstranění vad, je oprávněn uplatnit smluvní pokutu do výše 0,5% z odměnymandatáře sjednané v čl. 5 odst. 5.1. za každý zjištěný nedostatek a každý, byť i jen započatý denprodlení.9.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo mandanta na náhradu škody způsobenoumandatářem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.9.3. V případě prodlení mandanta se zaplacením faktur uhradí mandatáři úrok z prodlení ve výši0,05% z fakturované částky za každý den prodlenČlánek 10 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení10.1. Mandatář prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, že jsou mu známyvšechny okolnosti potřebné pro zajištění činnosti v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svojiodpovědnost.10.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětuplnění.10.3. Zpúsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z tétosmlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straněpoškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnostiza škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tentopostup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.10.4. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá stranaoprávněna tuto smlouvu vypovědět. Mandant může tuto smlouvu vypovědět částečně nebo v celémrozsahu kdykoliv (§ 574 Obchodního zákoníku), mandatář může smlouvu vypovědět s účinností kekonci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena, nevyplyne-liz výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovatStrana 6 (celkem 7)


činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout mandantoviškoda, je mandatář povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.10.5. Mandant má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu tétosmlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnemnásledujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.10.6. Mandant si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou sesjednává předmět plnění dle č. 2.2., nebude zahájena v termínu 12 měsíců od podpisu této smlouvy.Mandatář bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane je s tím srozuměn.10.7. Mandatář prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacímřízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebodobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícímse na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména vevztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.10.8. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení obchodníhozákoníku.10.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží mandant a jeden mandatář.10.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahemsouhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.10.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:- plná moc- kalkulace odměny- platební kalendářV Jihlavě dne .. 2 .?..^' ^ V Pelhřimově dne 24.4. 2012Mandant:Mandatář:VIng. Libor Joukl /náměstek hejtman kraje'pro oblast dopravy a majetkuMarie Hubkovákoordinátor BOZP na staveništi č. osv. 0336Strana 7 (celkem 7)


Plná mocuzavřená podle ustanovení § 31 a následujících občanského zákoníkuZmocnitel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem,k podpisu pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravya majetkuIČ: 708 90 749DIČ:CZ70890749Zmocněnec: Marie Hubková - koordinátor na stavbě č. osv. 0336adresa: Pražská 1156 , 393 01 PelhřimovIČ: 706 57 068...Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí p. Marii Hubkovou, bytem V. B. Juhna 1657,Pelhřimov, IČ: 706 57 068, ke všem úkonům směřujícím k Zabezpečení výkonu koordinátorabezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavkybezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěnídalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v rámci akce„111/12921 Poříčí - zajištění stability svahu"podle uzavřené mandátní smlouvy číslo KOO/36/2012 / 61093 ze dne 24. 4. 2012Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti jménem ana účet zmocnitele a zastupovat zmocnitele při jednáních s třetími stranami a se správními orgány.Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebev dílčích záležitostech zástupce, kterému udělí plnou moc.2 7. 04, 2012V Jihlavě dne V Pelhřimově dne 24. 4. 2012Zmocnitel:Zmocněnec:Zmocněnec zmocnění v plném rozsahu přijímáIng. Libor Jouknáměstek hejtman krajepro oblasťdopravy a majetku/.\ý tMarie HubkováKoordinátor BOZP na stavbě, č. osv. 0336fjATOli MARII HUBKOVÁ«. JZíl U BOZPO PELHŘIMOVKOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTIC. osv. 0336Pražská 1156, 393 01 PelhřimovIČ: 706 57 068, Tel.: 606 842 016


Cenová nabídka, kalkulace a platební kalendář na výkon funkcekoordinátora BOZP na staveništipředmět zakázky část 8Předmětem zakázky je výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví přirealizaci stavby v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalšíchpodmínek BOZP:Předmět stavby:„III/12921 Poříčí - zajištění stability svahu"Termtn plnění:Zahájení prací: 05/2012Dokončení prací: 08/2013Investor:Kraj VysočinaŽižkova 57/1882, 587 33 JihlavaDodavatel činností koordinátora:Marie Hubková - BOZPO PelhřimovPražská 1156393 01 PelhřimovIČO: 706 57 068tel. 606 842 016e-mail: bozpo.pe@tiscali.czKalkulace cenové nabídky bez DPH:Zpracování plánu BOZP a konzultace před zahájením stavby 10 hodin x 450,-Kč/h = 4.500,- KčZpracování oznámení na OIP2 hodiny x 450,-Kč/h = 900,- KčČinnost koordinátora v průběhu stavby:4 000,- Kč / měsíc x 4 měsíce =16.000 KčCENOVÁ NABÍDKA CELKEM (bez DPH)21.400,- KčPlatební kalendář:Měsíc/rokČástka v Kč1. Květen/2012 9.400,-2. Cerven/2012 4.000,-3. Cervenec/2012 4.000,-4. Srpen/2012 4.000,-CELKEM bez DPH 21.400,-Odborná způsobilost pro činnost:Marie Hubková - koordinátor BOZP na staveništi, č. osv. o ověření odborné způsobilosti č. 0336,vydané ČSSK ČSSI dne 18. 4. 2008V Pelhřimově dne 29. 2. 2012Marie Hubková - OZO v BOZP a POKoordinátor BOZP na stavbě č. osv. 0336R07PH MAME HUBKOVÁWaÍIÍI V BOZPO PELHŘIMOVKOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTIC. osv. 0336Pražská 1156, 393 01 PelhřimovIČ: 706 57 068, Tel: 606 842 016

More magazines by this user
Similar magazines