iii. rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných ...

vlada.cz

iii. rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných ...

III.ROZBORFINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍZ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011Obsah:ÚVOD 2SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 31. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 32. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu 53. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v rámci režimu státní dotačnípolitiky4. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy 155. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) 206. Dotace poskytnuté NNO ze státních fondů 23ÚPLNÉ VÝSLEDKY ROZBORU 251. Státní rozpočet 252. Státní dotační politika 323. Krajské rozpočty a rozpočet hl. m. Prahy 384. Obecní rozpočty (mimo rozpočet hl. m. Prahy) 435. Státní fondy 46PŘÍLOHY 481. Metodika Rozboru 482. Přehled použitých skupin, oddílů a pododdílů odvětvového třídění rozpočtovéskladby a jejich účelových seskupení pro potřeby Rozboru 20113. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2011 564. Seznam zkratek použitých v Rozboru 845. Databáze vyřazených dotací ze státního rozpočtu a krajských rozpočtů včetněrozpočtu hl. m. Prahy1153851


ÚVOD1. Cíl sledováníRozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011 1 (dálejen „Rozbor“) má za cíl sledovat objem všech poskytnutých dotací „nestátním neziskovýmorganizacím“ (dále jen „NNO“) ze státního rozpočtu, z rozpočtů vyšších územníchsamosprávných celků (dále jen „krajů“), z rozpočtů základních územních samosprávných celků(dále jen „obcí“) a také ze státních mimorozpočtových fondů. 22. Rozsah sledováníRozbor nezachycuje financování všech neziskových organizací, ale jen těch, které Rada vládypro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“) označuje termínem „nestátní neziskovéorganizace“, tj. sdružení a jejich organizační jednotky (dále jen „občanská sdružení“), účelovázařízení církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačnífondy.3. Zdroje datZa státní rozpočet je hlavním zdrojem dat databáze vedená jednotlivými kapitolami státníhorozpočtu. Údaje o poskytnutých dotacích z rozpočtů krajů byly čerpány z databází vedenýchjednotlivými kraji. Hl. m. Praha je dle zákona č. 131/2000 Sb. obcí i krajem zároveň. Pro účelyRozboru je rozpočet hl. m. Prahy prezentován společně s údaji za rozpočty krajů. Údaje zadotace z rozpočtů obcí lze získat podobně, jako v případě státního rozpočtu, rozpočtu krajů arozpočtu hl. m. Prahy. Vzhledem k finanční a časové náročnosti však bylo v případě obecníchrozpočtů a státních fondů využito dat z Prezentačního systému účetních a finančních informacístátu (dále jen „ÚFIS“).4. Kvalita datPro účely tohoto Rozboru lze dostatečně analyzovat údaje za státní rozpočet a krajské rozpočtya rozpočet hl. m. Prahy pro jejich schopnost identifikovat jednotlivé dotace a jejich příjemce. Jetak možné zdrojové databáze očistit o dotace nesprávně evidovaných subjektů, vyčlenit z nichdotace církevních právnických osob, které nejsou účelovými zařízeními církví a náboženskýchspolečností, a eliminovat duplicity. Zdrojová databáze obcí a státních fondů pro potřebyRozboru nabízí k analýze pouze objem/sumu poskytnutých dotací. Identifikovat jednotlivédotace a jejich příjemce však není možné. Ve zdrojové databázi tak mohou být obsaženy dotacenesprávně evidovaných subjektů. Také není možné vyčlenění dotací církevních právnickýchosob, které nejsou účelovými zařízeními.5. PrezentaceVýsledky Rozboru jsou v následujícím textu prezentovány ve dvou podobách. První částshrnuje vybrané nejdůležitější údaje v tabulkách, znázorňuje je v podobě grafů a předkládástručně formulovaná základní zjištění v bodové struktuře. Umožňuje rychlou orientaci vevýsledcích Rozboru. Druhá část nabízí úplnou sestavu analytických a kontingenčních tabulekshrnujících všechny zjištěné údaje. Vybraná zjištění předkládá též v podobě grafů. Přílohováčást obsahuje podrobně popsanou metodiku a představuje použité třídící klasifikace.Ve všech kapitolách pojednávajících o krajských a obecních rozpočtech je pro úplnost vždyvyjádřeno, zda je prezentován i rozpočet hl. m. Prahy.1 Prouzová, Z; Almani Tůmová, K. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011 [online].Dostupné na www: 2 Pro rok 2011 na základě usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 463.2


SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtůTabulka 1. Celková výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů astátních fondů ve srovnání s předchozím rokem (v tis. Kč)Rozpočetsoučet dotací součet dotací indexza rok 2010 za rok 2011 2011/2010státní rozpočet 5 766 600 5 740 827 1,00rozpočty krajů a hl. m. Prahy 1 418 528 1 612 069 1,14rozpočty obcí (bez hl. m. Prahy) 2 578 671 2 727 343 1,06státní fondy 573 991 781 735 1,36Celkem 10 337 790 10 861 974 1,05Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS, Rozbor 2010 - upravenoV roce 2011 bylo NNO poskytnuto formou dotace 10 862,0 mil. Kč, z toho 5 740,8 mil. Kč(52,9 %) bylo ze státního rozpočtu, 1 612,1 mil. Kč (14,8 %) z rozpočtů krajů a rozpočtu hl.m. Praha, 2 727,3 mil. Kč (25,1 %) z rozpočtů obcí (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) a 781,7 mil.Kč (7,2 %) ze státních fondů ČR.Graf 1. Srovnání celkové výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejnýchrozpočtů a státních fondůZdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS - upraveno V roce 2011 byla z veřejných rozpočtů nejvíce podporována oblast „Tělovýchovy“ 3 673,5mil. Kč (33,8 %), oblast „Sociálních věcí a politiky zaměstnanosti“ 3 091,5 mil. Kč (28,5 %) aoblast „Kultury a ochrany památek“ 1 113,9 mil. Kč (10,3 %).3


Státní rozpočet se dominantně podílel na financování oblastí „Zahraniční pomoc amezinárodní spolupráce“ (98,5 %), „Právní ochrana“ (94,9 %), „Výzkum a vývoj“ (94,1 %),„Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek“ (73,6 %) a „Sociálnívěcí a politika zaměstnanosti“ (71,5 %). Oproti tomu oblast „Vzdělávání a školské služby“(67,9 %) byla dominantně financována z krajských rozpočtů včetně hl. m. Prahy, oblasti„Bydlení, komunální služby a územní rozvoj“ (53 %), „Požární ochrana a IZS (50,1 %) a„Kultura a ochrana památek“ (46,9 %) z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) aoblasti „Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství“ (91,4 %) a „Ochrana životníhoprostředí“ (50 %) ze státních fondů.Tabulka 2. Výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státníchfondů dle odvětvového třídění ve srovnání s předchozím rokem (v tis. Kč)Oblast dle odvětvového tříděnírozpočtové skladbysoučetdotací2011index2011/2010součetdotací2011index2011/2010součetdotací2011index2011/2010součetdotací2011index2011/2010Zemědělství, lesní hospodářství 47 781 1,07 10 259 0,87 5 942 1,22 676 519 14,47Průmyslová a ostatní odvětvíhospodářství155 406 0,97 42 899 1,23 62 867 1,36 0 0,00Vzdělávání a školské služby 59 713 2,70 177 814 1,03 24 421 1,32 0 0,00Kultura a ochrana památek 249 150 1,16 335 974 1,19 528 794 1,02 13 177 0,08Tělovýchova 2 140 382 1,12 393 346 1,23 1 139 752 1,02Zájmová činnost a rekreace 188 532 1,01 85 062 0,94 181 678 1,29Zdravotnictví 166 135 0,81 93 647 0,99 69 191 1,23Bydlení, komunální služby a územnírozvoj16 528 1,60 25 898 1,12 49 263 1,48 1 331 0,00Ochrana životního prostředí 40 694 1,05 32 786 0,72 17 210 1,04 90 707 1,27Výzkum a vývoj 67 101 1,16 200 4 028 0,94Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 209 405 0,85 366 634 1,20 515 459 1,07Civilní připravenost na krizové stavy,bezpečnost a veřejný pořádek29 811 0,77 7 228 1,50 3 459 0,96Právní ochrana 1 994 1,48 106 0,97Požární ochrana a IZS 13 000 0,60 19 712 1,16 32 773 1,53Zahraniční pomoc a mezinárodníspolupráceStátní moc, státní správa a územnísamosprávastátní rozpočetkrajské rozpočtyvčetně rozpočtuhl. m. Prahyobecní rozpočty(mimo rozpočethl. m. Prahy)268 715 1,53 1 073 0,57 3 034 0,8351 931 0,85 11 546 1,49 52 076 0,97Finanční operace a ostatní činnosti 34 550 1,04 7 992 1,08 37 289 0,61státní fondyCelkem 5 740 827 1,00 1 612 069 1,14 2 727 343 1,06 781 735 1,36Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů, ÚFIS, Rozbor 2010 - tabulka 1.1, 3.1, 4.1, 5.1 - upraveno4


V případě státního rozpočtu došlo k největším změnám v oblasti „Sociální věci a politikazaměstnanosti“ (pokles o 377,1 mil. Kč), „Tělovýchova“ (růst o 232,3 mil. Kč), „Zahraničnípomoc a mezinárodní spolupráce“ (růst o 92,8 mil. Kč). U krajských rozpočtů a rozpočtu hl.m. Prahy byly největší změny v oblasti „Tělovýchova“ (růst o 73,8 mil. Kč), „Sociální věci apolitika zaměstnanosti“ (růst o 61,0 mil. Kč) a „Kultura a ochrana památek“ (růst o 53,6 mil.Kč). V případě obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) nedošlo u odvětvovéhotřídění k výrazným změnám, naopak v případě státních fondů došlo k výrazné změně vevšech podporovaných odvětvích.V České republice bylo k 1. lednu 2011 registrováno 103 735 „nestátních neziskovýchorganizací“. 3 Největší část (92,7 %) tj. 96 136, tvoří občanská sdružení a jejich organizačníjednotky. Zbytek NNO tvoří církevní právnické osoby (4,1 % - 4 251), obecně prospěšnéspolečnosti (1,7 % - 1 785), nadace (1,1 % - 1 129) a nadační fondy (0,4 % - 434).Ze 4 251 církevních právnických osob je okolo 5 % účelových zařízení. Z rozpočtů státu a krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy bylo v roce 2011 podpořeno 7 954NNO, což činí 7,7 % z NNO registrovaných k 1. 1. 2011. V rámci státního rozpočtu bylopodpořeno 3 036 NNO a z rozpočtů krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy 6 489 NNO. 4Z rozpočtů státu a krajů, včetně rozpočtu hl. m. Prahy bylo podpořeno 88 nadačníchsubjektů, tedy téměř 5,6 % nadačních subjektů a 7 132 občanských sdružení, tedy téměř 7,4% všech občanských sdružení. V případě obecně prospěšných společností byla v roce 2011podpořena ze státního a krajských rozpočtů, včetně hl. m. Prahy každá třetí obecněprospěšná společnost (tj. 552 obecně prospěšných společností) a téměř skoro každéúčelové zařízení církve (tj. 182 účelových zařízení církve).V systému národních účtů 5 nalezneme nestátní neziskové organizace v institucionálnímsektoru S.15 – Neziskové instituce sloužící domácnostem a v institucionálním sektoru S.11 -Nefinanční podniky. Dotace ze státního a krajských rozpočtů včetně rozpočtu hl. m. Prahyzískaly z 99,3 % NNO spadající do institucionálního sektoru S.15 - Neziskové institucesloužící domácnostem a v případě 0,7 % NNO spadající do institucionálního sektoru S.11 –Nefinanční podniky. Těchto 58 NNO spadajících do institucionálního sektoru S.11 –Nefinanční podniky, získalo 172,5 mil. Kč ze státního a krajských rozpočtů, včetně rozpočtuhl. m. Prahy.2. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtuV roce 2011 poskytlo dotaci NNO 17 kapitol státního rozpočtu ve výši 5 741 mil. Kč.V roce 2011 došlo u dotací poskytnutých ze státního rozpočtu k 0,4% nominálnímu poklesu(25,7 mil. Kč) oproti předchozímu roku.3 Zdroj: Český statistický úřad.4 Tyto údaje nelze uvést za obecní rozpočty a státní fondy vzhledem k omezeným možnostem využívaného zdroje dat.5 Zdroj: Český statistický úřad – Satelitní účet neziskových institucí (http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_sat)5


Tabulka 3. Vývoj objemu dotací ze státního rozpočtusledovanýroksoučet dotací(v tis. Kč)nárůst oprotipředchozímu roku v %nárůst oprotiroku 2005 v %míra inflace 6 oprotiroku 2005 v %2005 3 509 3422006 5 568 641 58,7 58,7 2,52007 6 600 023 18,5 88,1 5,32008 6 311 120 -4,4 79,8 11,62009 5 603 369 -11,2 59,7 12,62010 5 766 600 2,9 64,3 14,12011 5 740 827 -0,4 63,6 16,0Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, databáze kapitol státního rozpočtu, ČSÚ - upraveno V roce 2011 bylo NNO ze státního rozpočtu poskytnuto 8 403 dotací v celkové výši 5 741mil. Kč, z toho 75,4 % bylo poskytnuto pouze ze dvou kapitol – 313 Ministerstva práce asociálních věcí (38,5 %) a 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy(36,9 %).Tabulka 4. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z kapitol státního rozpočtuv letech 2006 až 2011 (v tis. Kč)součet dotacíkapitola státního rozpočtu2006 2007 2008 2009 2010 2011index2011/2010304 Úřad vlády 97 685 97 803 146 988 149 599 127 437 127 279 1,00306 Ministerstvo zahraničních věcí 89 713 82 899 104 531 170 636 162 304 229 580 1,41307 Ministerstvo obrany 8 045 5 214 8 119 7 520 18 702 18 082 0,97313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 235 229 2 913 322 3 182 669 2 630 837 2 591 022 2 209 135 0,85314 Ministerstvo vnitra 71 907 86 186 91 881 65 532 58 857 39 058 0,66315 Ministerstvo životního prostředí 119 702 69 557 65 370 148 611 67 181 48 987 0,73317 Ministerstvo pro místní rozvoj 129 205 129 410 128 010 155 491 147 580 174 669 1,18321 Grantová agentura 25 105 23 777 30 054 11 186 25 112 2,24322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 35 874 38 870 269 289 27 619 32 471 48 493 1,49327 Ministerstvo dopravy 9 600 10 200 11 915 14 791 12 660 7 941 0,63329 Ministerstvo zemědělství 222 925 216 405 217 620 59 414 52 448 53 368 1,02333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 050 645 2 045 580 1 468 947 1 306 609 1 855 157 2 119 639 1,14334 Ministerstvo kultury 203 659 250 652 283 057 243 458 203 142 250 500 1,23335 Ministerstvo zdravotnictví 214 960 155 740 211 703 185 622 107 935 67 929 0,63336 Ministerstvo spravedlnosti 1 824 1 850 2 416 2 481 1 950 1 994 1,02338 Ministerstvo informatiky 3 599 xxx xxx xxx xxx xxx 0,83361 Akademie věd České republiky 6 613 5 200 5 200 7 212 6 918 5 776 1,01398 Všeobecná pokladní správa 42 350 491 136 89 630 495 600 309 650 313 285 1,00Celkem 5 568 641 6 600 023 6 311 120 5 701 087 5 766 600 5 740 827 1,00Zdroj: Rozbor 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, databáze kapitol státního rozpočtu - upravenoU deseti kapitol státního rozpočtu nepřevýšila suma poskytnutých dotací NNO hranici100 mil. Kč.6 Zdroj: Český statistický úřad.6


K významnějšímu nárůstu (o více jak 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případěMinisterstva zahraničních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Grantové agentury,Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva kultury. Naopak k významnějšímupoklesu (o více než 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Ministerstva vnitra,Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví aAkademie věd České republiky.Tabulka 5. Srovnání předběžných údajů o dotacích z kapitol státního rozpočtu a skutečná výšedotací poskytnutá NNO za rok 2011 a předběžné údaje za rok 2012 (v tis. Kč)kapitola státního rozpočtusoučet dotací pro rok 2011 -předběžné údaje z Rozboru 2010* 2011skutečnostsoučet dotací pro rok 2012 -předběžné údaje*2011 Omezení 2012 Omezení304 Úřad vlády 127,2 mil. Kč 127,3 mil. Kč 118,2 mil. Kč306 Ministerstvo zahraničních věcí 250,0 mil. KčZahrnuty nově údajeČeské rozvojovéagentury 229,6 mil. Kč 255,0 mil. Kč307 Ministerstvo obrany 14,5 mil. Kč 18,1 mil. Kč 16,8 mil. Kč313 Ministerstvo práce asociálních věcí2 630,0 mil. Kč2 209,2 mil. Kč 2 614,9 mil. Kč314 Ministerstvo vnitra 39,1 mil. Kč 39,1 mil. Kč 42,8 mil. Kč315 Ministerstvo životníhoprostředí19,9 mil. Kč49,0 mil. Kč 10,0 mil. Kč317 Ministerstvo pro místní rozvoj 136,6 mil. Kč 174,7 mil. Kč 157,0 mil. Kč321 Grantová agentura 20,9 mil. Kč 25,2 mil. Kč Údaj neposkytnut322 Ministerstvo průmyslu aobchodu9,0 mil. Kč48,5 mil. Kč82,0 mil. Kč327 Ministerstvo dopravy 7,5 mil. Kč 8,0 mil. Kč 6,2 mil. Kč329 Ministerstvo zemědělství 52,9 mil. Kč 53,4 mil. Kč 60,0 mil. Kč333 Ministerstvo školství, mládežea tělovýchovy1 328,8 mil. Kč2 119,7 mil. Kč 2 409,4 mil. Kč334 Ministerstvo kultury 277,6 mil. Kč 250,6 mil. Kč 380,0 mil. Kč335 Ministerstvo zdravotnictví 57,3 mil. Kč 67,9 mil. Kč 98,6 mil. Kč336 Ministerstvo spravedlnosti 2,2 mil. Kč 2,0 mil. Kč 2,2 mil. Kč338 Ministerstvo informatiky - - -361 Akademie věd ČR Údaj neposkytnut 5,8 mil. Kč Údaj neposkytnut398 Všeobecná pokladní správa Údaj neposkytnut 313,3 mil. Kč Údaj neposkytnut*Předpokládaný objem dotací nelze očistit o nesprávně evidované dotace a o církevní právnické osoby, které nejsou účelovými zařízenímiZdroj: Rozbor 2010 a databáze kapitol státního rozpočtu - upraveno7


Graf 2. Podíl kapitol státního rozpočtu na celkovém objemu dotací poskytnutých NNOze státního rozpočtuZdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka 1.2 - upravenoNejvětší objem dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu v roce 2011 směřoval dooblasti „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ (2 209,4 mil. Kč, 38,5 %), do oblasti„Tělovýchova“ (2 140,4 mil. Kč, 37,3 %) a do oblasti „Kultura a ochrana památek“(249,1 mil. Kč, 4,3 %).Graf 3. Podíl dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu podle podpořeného odvětvíZdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka 1.1 - upraveno8


Nejvíce příjemců dotací ze státního rozpočtu bylo občanských sdružení. Občanská sdruženídostala ze státního rozpočtu v roce 2011 65,3 % z celkového počtu dotací. Tyto dotacetvořily 69,0 % z celkového objemu poskytnutých dotací.Tabulka 6: Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu podle právní formy a institucionálního sektoruNNO příjemce v roce 2011 (v tis. Kč)S.15- neziskové instituceS.11 - nefinanční podnikycelkemsloužící domácnostemPrávní formaSoučet dotací Počet Součet dotací Počet Součet dotací Počet(v tis. Kč) příjemců (v tis. Kč) příjemců (v tis. Kč) příjemcůÚčelová zařízení církví 808 233 179 808 233 179Nadace a nadační fondy 10 439 22 10 439 22Občanská sdružení 123 662 12 4 043 814 2 459 4 167 476 2 471Obecně prospěšné společnosti 16 289 18 738 390 346 754 679 364Celkem 139 951 30 5 600 876 3 006 5 740 827 3 036Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, RESNNO v institucionálním sektoru S.11 nefinanční podniky získaly v roce 2011 v průměru2,5x větší sumu dotací než NNO v institucionálním sektoru S.15 neziskové instituce sloužícídomácnostem.Tři největší příjemci dotací z kapitol státního rozpočtu byli: Český svaz tělesné výchovy(698,8 mil. Kč, 20 dotací), Člověk v tísni, o.p.s. (124,0 mil. Kč, 78 dotací) a Horská služba,o.p.s. (109,0 mil. Kč, 2 dotace). Nejvíce dotací ze státního rozpočtu v roce 2011 získalaorganizace Diecézní charita Brno (113 dotací, 67,6 mil. Kč), Člověk v tísni, o.p.s. (78 dotací,124,0 mil. Kč) a Armáda spásy v České republice (73 dotací, 33,3 mil. Kč).Graf 4. Objem dotací ze státního rozpočtu v roce 2011dle roku založení příjemce dotace (v mld. Kč)Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, RES9


Graf 5. Průměrná velikost dotace ze státního rozpočtu v roce 2011dle roku založení příjemce dotace (v mil. Kč)Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, RESNejvětší objem dotací získalo 227 NNO, které byly založeny v roce 1990. Největšíprůměrnou velikost dotace získaly organizace založené před rokem 1989 (81 NNO).V průměru činila v roce 2011 poskytnutá dotace ze státního rozpočtu NNO 683 tis. Kč.Nejvíce dotací (téměř 37,9 %) bylo ze státního rozpočtu ve výši od 100 do 499 tis. Kč.Tabulka 7. Poměrové ukazatele dotací státního rozpočtu podle sídla příjemce dotacev roce 2011 (v tis. Kč)Sídlo příjemce dotacePočetpříjemcůSoučetdotacíPrůměrná výšedotace na příjemcePrůměrný početdotací na příjemceCZ010 Hlavní město Praha 925 3 176 445 3 434 3,1CZ020 Středočeský kraj 225 271 958 1 209 2,7CZ031 Jihočeský kraj 179 208 546 1 165 2,5CZ032 Plzeňský kraj 104 100 676 968 4,3CZ041 Karlovarský kraj 63 61 844 982 2,5CZ042 Ústecký kraj 212 213 831 1 009 2,8CZ051 Liberecký kraj 142 157 315 1 108 1,9CZ052 Královéhradecký kraj 121 216 368 1 788 2,1CZ053 Pardubický kraj 123 133 021 1 081 2,5CZ063 Kraj Vysočina 114 180 757 1 586 2,3CZ064 Jihomoravský kraj 293 327 258 1 117 2,8CZ071 Olomoucký kraj 157 224 794 1 432 2,6CZ072 Zlínský kraj 136 174 484 1 283 2,5CZ080 Moravskoslezský kraj 242 293 529 1 213 2,6Celkem 3 036 5 740 827 1 891 2,8Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka 1.3 - upraveno10


V roce 2011 získaly NNO se sídlem v hl. m. Praze 55,3 % objemu dotací (33,8 % z počtudotací). NNO se sídlem v hl. m. Praze získaly minimálně 3x více dotací než NNO se sídlemv jiném kraji a jejich průměrná výše dotace na NNO příjemce byla minimálně 9x větší než uNNO se sídlem v jiném kraji.97 % objemu všech dotací ze státního rozpočtu v roce 2011 mělo neinvestiční charakter.249 dotací ze státního rozpočtu v celkové částce 820 mil. Kč bylo investiční povahy.Tabulka 8. Investiční a neinvestiční dotace poskytnuté NNO v roce 2011 ze státního rozpočtupodle kapitol státního rozpočtu (v tis. Kč)Kapitola státního rozpočtuneinvestičníinvestičnísoučet dotací počet dotací součet dotací počet dotací304 Úřad vlády České republiky 127 279 291306 Ministerstvo zahraničních věcí 229 580 186307 Ministerstvo obrany 18 082 64313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 206 054 4 814 3 081 5314 Ministerstvo vnitra 39 058 211315 Ministerstvo životního prostředí 48 987 309317 Ministerstvo pro místní rozvoj 163 599 154 11 069 10321 Grantová agentura 24 947 33 165 2322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 468 68 17 026 14327 Ministerstvo dopravy 7 941 3329 Ministerstvo zemědělství 41 992 20 11 376 3333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 342 976 562 776 663 211334 Ministerstvo kultury 250 500 979335 Ministerstvo zdravotnictví 67 060 241 868 4336 Ministerstvo spravedlnosti 1 994 15361 Akademie věd České republiky 5 776 112398 Všeobecná pokladní správa 313 285 92Celkem 4 920 579 8 154 820 248 249Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtuZe státního rozpočtu bylo v roce 2011 podpořeno 809 projektů financovanýchz Evropských fondů. Kofinancovaná částka ze státního rozpočtu činila 165,3 mil. Kč. Částkakofinancovaná Evropskou Unii činila 919,8 mil. Kč.3. Dotace poskytnuté NNO ze státního rozpočtu v rámci režimu státní dotační politikyV roce 2011 se režim státní dotační politiky podílel 88,5 % na celkovém objemu dotacíposkytnutých NNO ze státního rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým objemem státních dotacípro NNO a objemem dotací poskytnutých v režimu státní dotační politiky je způsobenpředevším dotacemi poskytnutými NNO v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, v rámcidotací na výzkum a vývoj, v rámci kofinancování některých projektů EU ze státníhorozpočtu či na resortní politiky mimo režim státní dotační politiky.11


Dotace poskytnuté NNO v rámci podpory sociálních služeb podle zákona o sociálníchslužbách nepatřily v letech 2009 a 2010 do státní dotační politiky vůči NNO, pro rok 2011dotace v rámci podpory sociálních služeb podle zákona o sociálních službách již patří dočtvrté hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO. Následkem toho je zvýšení podílustátní dotační politiky vůči NNO z 49,93 % na 88,50 % na celkovém objemu dotacíposkytnutých NNO ze státního rozpočtu.Celkem bylo v rámci režimu státní dotační politiky poskytnuto NNO 6 243 dotací v celkovévýši 5 081 mil. Kč. Stejně jako v roce 2010, dotace v rámci státní dotační politiky ČR vůči NNO poskytlo 14kapitol státního rozpočtu.Průměrná velikost dotace poskytnuté NNO v rámci Státní dotační politiky ČR vůči NNO bylav roce 2011 ve výši 814 tis. Kč.Graf 6. Podíl dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky na celkovém objemudotací ze státního rozpočtu podle rozpočtové kapitolyZdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, graf 2.1Pro rok 2011 bylo vyhlášeno 17 hlavních oblastí státní dotační politiky včetně oblastiOstatní. Nenaplněná zůstala pouze hlavní oblast „Cizinci a azylanti“.12


Graf 7. Objem dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky podle Hlavníchoblastí státní dotační politiky (v mil. Kč)Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka 2.1 - upravenoGraf 8. Průměrná velikost dotace poskytnutá NNO v rámci režimu státní dotační politiky podleHlavních oblastí státní dotační politiky (v mil. Kč)Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka 2.1 – upravenoNejvíce dotací bylo poskytnuto v rámci hlavní oblasti „Sociální služby“ (1 933,1 mil Kč) a„Tělesná výchova a sport“ (1 878,9 mil. Kč). V průměru na jednu dotaci získávaly nejvíceNNO v hlavní oblasti „Tělesná výchova a sport“ (4,7 mil. Kč), „Zahraniční aktivity“ (1,2 mil.Kč) a „Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů“ (1,2 mil. Kč).13


Dotace v režimu Státní dotační politiky vůči NNO získalo 1 724 NNO, průměrný početzískaných dotací na jednu NNO je 3,6 o velikosti necelé 3 mil. Kč.Tabulka 9. Poměrové ukazatele dotací státního rozpočtu v rámci státní dotační politiky podleprávní formy příjemce dotace v roce 2011 (v tis. Kč)Počet Součet dotací počet Průměrná výše dotace na Průměrný početPrávní formapříjemců (v tis. Kč) dotací příjemce (v tis. Kč) dotací na příjemceÚčelová zařízení církví 264 787 698 984 2 984 3,7Nadace a nadační fondy 16 6 577 27 411 1,7Občanská sdružení 1 180 3 615 013 4 513 3 064 3,8Obecně prospěšnéspolečnosti264 671 493 719 2 544 2,7Celkem 1 724 5 080 781 6 243 2 947 3,6Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, tabulka 2.1 – upravenoGraf 9. Objem dotací ze státního rozpočtu v rámci státní dotační politikyv roce 2011 dle roku založení příjemce dotace (v mld. Kč)Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, RESNejvětší objem dotací získalo 170 NNO, které byly založeny v roce 1990. Největšíprůměrnou velikost dotace získaly organizace založené do roku 1989 (44 NNO).14


Graf 10. Průměrná velikost dotace ze státního rozpočtu v rámci státní dotační politikyv roce 2011 dle roku založení příjemce dotace (v mil. Kč)Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, RES4. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a hl. m. PrahyV roce 2011 bylo poskytnuto z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy 10 275 dotací NNOv celkové výši 1 612,1 mil. Kč.Tabulka 10. Vývoj objemu dotací z krajských rozpočtůsledovanýroksoučet dotací(v tis. Kč)nárůst oprotipředchozímu roku v %nárůst oprotiroku 2005 v %míra inflace 7 oprotiroku 2005 v %2005 1 413 0582006 1 930 745 8 36,6 36,6 2,52007 1 093 861 -43,3 -22,6 5,32008 1 482 927 35,6 4,9 11,62009 1 577 857 6,4 11,7 12,62010 1 418 528 -10,0 0,4 14,12011 1 612 069 13,6 14,1 16,0Zdroj: Rozbor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, databáze krajů, ČSÚ – upravenoV roce 2011 došlo k nominálnímu nárůstu u dotací poskytnutých NNO z rozpočtu krajů arozpočtu hl. m. Prahy o 13,6 %, oproti předchozímu roku, celkový objem dotací vzrostloproti roku 2005 o 14,1 %.7 Zdroj: Český statistický úřad.8 Největší objem dotací z rozpočtů krajů v roce 2006 NNO směřoval do oblastí „Sociální věci“ (1 311 mil. Kč, 68 %), částprostředků přitom tvořily účelově vázané prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ve prospěch NNO. V letech2007, 2008, 2009, 2010, 2011 již tyto prostředky nevstupují do rozpočtu krajů, kraje je pouze administrují.15


Tabulka 11. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých krajských rozpočtů včetněrozpočtu hl. m. Prahy v letech 2006 až 2011 (v tis. Kč)krajské rozpočty včetněrozpočtu hl. m. Prahysoučet dotací2006 2007 2008 2009 2010 2011index2011/2010CZ010 Hl. m. Praha 525 363 408 607 476 512 562 005 487 166 577 321 1,19CZ020 Středočeský kraj 91 879 87 938 61 574 72 143 80 634 52 647 0,65CZ031 Jihočeský kraj 156 571 62 076 118 732 117 266 93 206 107 619 1,15CZ032 Plzeňský kraj 50 647 15 157 33 260 28 899 43 629 64 269 1,47CZ041 Karlovarský kraj 28 449 6 277 16 190 75 294 28 197 26 744 0,95CZ042 Ústecký kraj 87 043 23 668 57 325 102 112 29 314 41 119 1,40CZ051 Liberecký kraj 59 245 32 495 67 164 69 640 56 122 73 812 1,32CZ052 Královéhradecký kraj 77 996 43 909 47 364 42 136 36 797 55 997 1,52CZ053 Pardubický kraj 61 653 54 792 106 183 88 657 69 971 56 229 0,80CZ063 Kraj Vysočina 103 791 48 636 68 912 81 963 84 914 117 696 1,39CZ064 Jihomoravský kraj 233 034 158 645 191 362 135 265 145 763 146 669 1,01CZ071 Olomoucký kraj 180 908 85 824 97 784 85 999 150 455 168 912 1,12CZ072 Zlínský kraj 112 592 61 291 63 951 59 214 62 585 68 059 1,09CZ080 Moravskoslezský kraj 161 575 76 615 57 266 49 775 54 975 1,10Celkem 1 930 745 1 093 861 1 482 927 1 577 857 1 418 528 1 612 069 1,14Zdroj: Rozbor 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, databáze krajů - upravenoTabulka 12. Srovnání předběžných údajů o dotacích z rozpočtu krajů a rozpočtu hl. m. Prahy askutečná výše dotací poskytnutá NNO za rok 2011 a předběžné údaje za rok 2012 (v tis. Kč)rozpočty krajů včetně hl. m.Prahysoučet dotací pro rok 2011 -předběžné údaje z Rozboru 2010* 2011součet dotací pro rok 2012 -předběžné údaje*2011 Omezení 2012 OmezeníCZ010 Hl. m. Praha 549,8 mil. Kč 577,3 mil. Kč 511,9 mil. KčCZ020 Středočeský kraj 90,8 mil. Kč 52,6 mil. Kč 50,0 mil. KčCZ031 Jihočeský kraj 72,6 mil. Kč 107,6 mil. Kč 79,6 mil. KčCZ032 Plzeňský kraj 49,0 mil. Kč 64,3 mil. Kč 71,7 mil. KčCZ041 Karlovarský kraj 26,1 mil. Kč 26,7 mil. Kč 28,6 mil. KčCZ042 Ústecký kraj 93,5 mil. Kč 41,1 mil. Kč 45,8 mil. KčCZ051 Liberecký kraj 140,0 mil. Kč 73,8 mil. Kč 149,0 mil. KčCZ052 Královéhradecký kraj 42,5 mil. Kč 56,0 mil. Kč 70,0 mil. KčCZ053 Pardubický kraj 62,1 mil. Kč 56,2 mil. Kč 80,2 mil. KčCZ063 Kraj Vysočina 112,1 mil. Kč 117,7 mil. Kč 124,5 mil. KčCZ064 Jihomoravský kraj 150,2 mil. Kč 146,7 mil. Kč 141,0 mil. KčCZ071 Olomoucký kraj 95,0 mil. Kč 168,9 mil. Kč 126,0 mil. KčCZ072 Zlínský kraj 41,8 mil. Kč 68,1 mil. Kč 75,7 mil. KčCZ080 Moravskoslezský kraj 108,7 mil. Kč 55,0 mil. Kč 61,2 mil. Kč*Předpokládaný objem dotací nelze očistit o nesprávně evidované dotace a o církevní právnické osoby, které nejsou účelovými zařízenímiZdroj: Rozbor 2010, databáze krajů – upraveno16


K významnějšímu nárůstu (o více jak 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případěPlzeňského kraje, Královéhradeckého kraje, kraje Vysočina, Ústeckého kraje, Libereckéhokraje, hl. města Prahy a Jihočeského kraje. Naopak k významnějšímu poklesu (o více než 15%) oproti předchozímu roku došlo v případě Středočeského a Pardubického kraje.Graf 11. Objem dotací z rozpočtu krajů, včetně hl. m. Prahy, poskytnutých NNO (v mil. Kč)Zdroj: Databáze krajů, tabulka 3.2 - upraveno V průměru činila v roce 2011 poskytnutá dotace NNO z krajských rozpočtů včetně hl. m.Prahy 157 tis. Kč, ale nejvíce dotací (více jak polovina) bylo ve výši do 49 tis. Kč.Největší objem dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy v roce2011 směřoval do oblasti „Tělovýchova“ (393,4 mil. Kč, 24,4 %), pouze o necelá dvěprocenta méně šlo v roce 2011 do oblasti „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ (366,6mil. Kč, 22,7 %). Třetí největší oblast, která byla v roce 2011 podporována, byla oblast„Kultura a ochrana památek“ (336,0 mil. Kč, 20,8 %).17


Graf 12. Podíl dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy podlepodpořeného odvětvíZdroj: Databáze krajů, tabulka 3.1 - upravenoNejvyšší počet dotací (86,2 %) získala z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy v roce 2011 občanskásdružení. Průměrná dotace poskytnutá občanským sdružením činila 118,6 tis. Kč. Oprotitomu obecně prospěšné společnosti získaly v roce 2011 z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy7,4 % počtu dotací při průměrné výši 542,4 tis. Kč na jednu dotaci.Tabulka 13: Dotace poskytnuté NNO z krajských rozpočtů a rozpočtu hl. m. Prahy podle právní formy ainstitucionálního sektoru NNO příjemce v roce 2011 (v tis. Kč)Právní formaS.11 - nefinanční podnikyS.15- neziskové institucesloužící domácnostemcelkemSoučet dotací Počet Součet dotací Počet Součet dotací Počet(v tis. Kč) příjemců (v tis. Kč) příjemců (v tis. Kč) příjemcůÚčelová zařízení církví 122 477 139 122 477 139Nadace a nadační fondy 26 708 75 26 708 75Občanská sdružení 13 819 24 1 036 836 5 858 1 050 655 5 882Obecně prospěšné společnosti 18 704 20 393 524 372 412 228 392Celkem 32 523 44 1 579 545 6 444 1 612 068 6 488Zdroj: Databáze krajů, RESNNO v institucionálním sektoru S.11 nefinanční podniky získaly v roce 2011 v průměru 3xvětší sumu dotací než NNO v institucionálním sektoru S.15 neziskové instituce sloužícídomácnostem.Tři největší příjemci dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy byli: Diecézní charita Brno(38,2 mil. Kč, 101 dotací), Sportovní klub Nové Město na Moravě (37,8 mil. Kč, 3 dotace) a18


Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedickáSchola Viva, o.p.s. (26,7 mil. Kč, 9 dotací). Nejvíce dotací z krajských rozpočtů v roce 2010získala Diecézní charita Brno (101 dotací, 38,2 mil. Kč), NADĚJE o. s. (39 dotací, 10,6 mil.Kč) a Sdružení Podané ruce, o. s. (25 dotací, 8,7 mil. Kč).Graf 13. Objem dotací z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy v roce 2011 dle roku založení příjemce(v mil. Kč)Zdroj: Databáze krajů, RESGraf 14. Průměrná velikost dotace dle roku založení příjemce dotace z rozpočtu krajů a hl. m.Prahy v roce 2011 (v mil. Kč)Zdroj: Databáze krajů, RESNejvíce, co do objemu dotací z rozpočtu krajů a hl. m. Prahy, získaly NNO, které bylyzaloženy v letech 1992, 1990 a 1991.19


89,6 % objemu všech dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy mělo neinvestiční charakter.344 dotací z rozpočtů krajů o velikosti 219,2 mil. Kč bylo investiční povahy.Tabulka 14. Investiční a neinvestiční dotace poskytnuté NNO v roce 2011 z rozpočtu krajů ahl. m. Prahy (v tis. Kč)Rozpočetneinvestičníinvestičnísoučet dotací počet dotací součet dotací počet dotacíCZ010 hl. m. Praha 507 972 1 624 69 350 72CZ020 Středočeský kraj 40 588 456 12 059 32CZ031 Jihočeský kraj 103 612 794 4 006 30CZ032 Plzeňský kraj 61 609 617 2 659 11CZ041 Karlovarský kraj 26 744 350 0CZ042 Ústecký kraj 28 129 314 12 990 14CZ051 Liberecký kraj 62 379 880 11 434 32CZ052 Královéhradecký kraj 52 162 676 3 835 10CZ053 Pardubický kraj 53 084 730 3 145 23CZ063 Kraj Vysočina 76 627 335 41 069 21CZ064 Jihomoravský kraj 134 829 1 027 11 840 48CZ071 Olomoucký kraj 151 902 1 271 17 010 24CZ072 Zlínský kraj 42 807 510 25 253 4CZ080 Moravskoslezský kraj 50 427 347 4 548 23Celkem 1 392 871 9 931 219 199 344Zdroj: Databáze krajůZ rozpočtu krajů a hl. m. Prahy v roce 2011 bylo podpořeno 75 projektů financovanýchz Evropských fondů (z 300 evidovaných na úrovni krajů). Kofinancovaná částka z rozpočtůkrajů a hl. m. Prahy činila 63,2 mil. Kč.5. Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) V roce 2011 poskytly obce ze svých rozpočtů dotace NNO v celkové výši 2 727,3 mil. Kč. 9Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu zvýšení objemu poskytnutých dotacíz obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) o téměř 150 mil. Kč, tedy o necelých 6%.K výraznějšímu poklesu došlo v roce 2011 u obecních rozpočtů v Plzeňském kraji,Jihočeském kraji a Pardubickém kraji.9 Počet dotací není ze zdrojové databáze zjistitelný, neboť data jsou v ní dostupná pouze jako sumáře (podrobněji vizPříloha č. 1 Metodika Rozboru).20


Tabulka 15. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých obecních rozpočtů(mimo rozpočtu hl. m. Prahy) v letech 2010 a 2011 (v tis. Kč)obecní rozpočtymimo hl. m. Prahy(dle NUTS III)součet dotací2009 2010 2011index2011/2010CZ020 Středočeský kraj 182 833 203 739 226 312 1,11CZ031 Jihočeský kraj 185 817 166 600 206 479 1,24CZ032 Plzeňský kraj 174 253 139 175 180 631 1,30CZ041 Karlovarský kraj 111 166 96 496 105 262 1,09CZ042 Ústecký kraj 201 419 169 620 167 078 0,99CZ051 Liberecký kraj 88 435 91 397 77 906 0,85CZ052 Královéhradecký kraj 294 972 292 389 294 730 1,01CZ053 Pardubický kraj 113 790 118 697 145 298 1,22CZ063 Kraj Vysočina 138 403 144 789 162 696 1,12CZ064 Jihomoravský kraj 338 429 342 526 332 316 0,97CZ071 Olomoucký kraj 150 210 126 178 139 050 1,10CZ072 Zlínský kraj 237 849 232 082 232 689 1,00CZ080 Moravskoslezský kraj 454 841 454 982 456 897 1,00Celkem 2 672 417 2 578 671 2 727 343 1,06Zdroj: Rozbor 2009, 2010, ÚFIS- upravenoObecní rozpočet v případě Libereckého kraje nepřesáhl hranici 100 mil. Kč v objemuposkytnutých dotací NNO v roce 2011.Graf 15. Objem dotací z obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) v roce 2011 (v mil. Kč)Zdroj: ÚFIS, tabulka 4.2- upraveno21


Velký objem dotací z obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m. Prahy) byl poskytnut NNOv kraji Moravskoslezském (457 mil. Kč), Jihomoravském (332 mil. Kč), Královéhradeckém(295 mil. Kč). K výraznějšímu poklesu došlo v roce 2011 u obecních rozpočtů (mimo rozpočet hl. m.Prahy) pouze v oblasti „Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce“. Naopakk výraznému růstu došlo u oblastí „Požární ochrana a IZS“, „Bydlení, komunální služby aúzemní rozvoj“, „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ a „Vzdělávání a školskéslužby“.Z obecních rozpočtů (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) byla nejvíce podpořena oblast„Tělovýchova“ (1 140 mil. Kč, 41,8 %), „Kultura a ochrana památek“ (529 mil. Kč, 19,4 %) aoblast „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ (515 mil. Kč, 18,9 %).Graf 16. Podíl dotací poskytnutých NNO z rozpočtů obcí mimo rozpočet hl. m. Prahy podlepodpořeného odvětvíZdroj: ÚFIS, tabulka 4.1 - upraveno 92,2 % objemu všech dotací z rozpočtů obcí (mimo rozpočet hl. m. Prahy) měloneinvestiční charakter. V roce 2011 byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši212 mil. Kč, z toho 39 % bylo poskytnuto v oblasti „Tělovýchova“ a 11 % v oblasti„Zdravotnictví“.22


6. Dotace poskytnuté NNO ze státních fondů Z mimorozpočtových státních fondů bylo v roce 2011 poskytnuto 782 mil. Kč. 10Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu růstu o 208 mil. Kč, a to především díkyvzrůstu finančních prostředků u Státního zemědělského intervenčního fondu a Státníhofondu životního prostředí.Tabulka 16. Vývoj objemu dotací poskytnutých NNO z jednotlivých mimorozpočtových státníchfondů v letech 2009 a 2011 (v tis. Kč)součet dotacístátní fondindex2009 2010 20112011/2010Státní fond životního prostředí 40 728 72 903 90 707 1,24Státní fond kulturyStátní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 11 930 18 120 13 177 0,73Státní fond rozvoje bydlení 326 389 1332 3,42Státní zemědělský intervenční fond 172 281 482 579 676 519 1,40Státní fond dopravní infrastrukturyCelkem 225 256 573 991 781 735 1,36Zdroj: Rozbor 2009, 2010, ÚFIS, tabulka 5.2 - upravenoNejvíce finančních prostředků poskytl Státní zemědělský intervenční fond (676,5 mil. Kč,86,5 %), dále pak Státní fond životního prostředí (90,7 mil. Kč, 11,6 %). Státní fond kulturyneposkytl NNO v roce 2011 žádné finanční prostředky a Státní fond rozvoje bydleníposkytl NNO pouze 1 332 tis. Kč.Graf 17. Podíl jednotlivých státních fondů na celkové výši poskytnuté dotace NNO v roce 2011Zdroj: ÚFIS, tabulka 5.2 -upraveno10 Počet dotací není ze zdrojové databáze zjistitelný, neboť data jsou v ní dostupná pouze jako sumáře (podrobněji vizPříloha č. 1 Metodika Rozboru).23


Graf 18. Podíl dotací poskytnutých NNO podle podpořeného odvětví ze státních fondůpro rok 2011Zdroj: ÚFIS, tabulka 5.1 – upravenoZe státních fondů plynulo nejvíce finančních prostředků na „Bydlení, komunální služby aúzemní rozvoj“ (460,4 mil. Kč), dále pak do oblasti „Kultura a ochrana památek“(134,7 mil. Kč) a do oblasti „Ochranu životního prostředí“ (85,9 mil. Kč).Největší objem dotací ze státních fondů získala občanská sdružení (457,9 mil. Kč), obecněprospěšné společnosti (193,5 mil. Kč) a církevní právnické osoby získaly (130,3 mil. Kč).70,0 % objemu všech dotací z rozpočtů státních fondů mělo neinvestiční charakter. V roce2011 ze státních fondů byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 237,6 mil. Kč.24


ÚPLNÉ VÝSLEDKY ROZBORU 20111. Státní rozpočetTabulka 1.1: Poměrové ukazatele státního rozpočtu podle dotačního titulu (v tis. Kč)Odvětvové třídění rozpočtové skladbySoučetdotacíPodíl(v %)PočetdotacíDotaceprůměrDotacemaximumZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 47 781 0,83 19 2 515 20 000z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 39 841 12 3 320 20 000z toho: Lesnictví 7 940 7 1 134 5 000Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 155 406 2,71 72 2 158 99 000z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 138 896 29 4 790 99 000Vzdělávání a školské služby 59 713 1,04 116 515 4 002z toho: Vzdělávání národnostních menšin, multikulturní výchova 7 759 39 199 811z toho: Integrace romské komunity ve vzdělávání 9 005 43 209 850Kultura a ochrana památek 249 150 4,34 942 264 15 000z toho: Kultura 212 404 534 398 15 000z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 8 180 42 195 600Tělovýchova 2 140 382 37,28 474 4 516 236 948z toho: Státní sportovní reprezentace 809 630 77 10 515 236 948Zájmová činnost a rekreace (Volný čas dětí a mládeže) 188 532 3,28 251 751 30 400Zdravotnictví 166 135 2,89 427 389 8 712z toho: Prevence před drogami, alkoholem a návykovými látkami 97 412 240 406 3 446z toho: Ostatní zdravotnické programy 68 723 187 368 8 712Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 528 0,29 27 612 4 100Ochrana životního prostředí 40 694 0,71 307 133 5 150z toho: Ochrana přírody a krajiny 19 812 195 102 5 150Výzkum a vývoj 67 101 1,17 187 359 4 579Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 209 405 38,49 4 821 458 14 688z toho: Aktivní politika zaměstnanosti 82 263 907 91 2 276z toho: Sociální poradenství 150 858 585 258 2 750z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním skupinám obyvatelstva 206 175 586 352 9 149z toho: Služby sociální péče 1 187 756 1 101 1 079 14 688z toho: Služby sociální prevence 495 541 1 092 454 6 342Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek 29 811 0,52 179 167 7 000Právní ochrana 1 994 0,03 15 133 346Požární ochrana a IZS (Dobrovolná požární ochrana) 13 000 0,23 53 245 2 500Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 268 715 4,68 332 809 8 240z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc 173 021 120 1 442 8 240Státní moc, státní správa a územní samospráva 51 931 0,90 174 298 2 000Finanční operace a ostatní činnosti 34 550 0,60 7 4 936 15 000Celkem 5 740 827 100,00 8 403 683 236 948Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno25


Tabulka 1.2: Poměrové ukazatele státního rozpočtu podle jednotlivých rozpočtů (v tis. Kč)RozpočetSoučetdotacíPodíl(v %)PočetdotacíDotaceprůměrDotacemaximum304 Úřad vlády České republiky 127 279 2,2 291 437 3 446306 Ministerstvo zahraničních věcí 229 580 4,0 186 1 234 8 240307 Ministerstvo obrany 18 082 0,3 64 283 12 500313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 209 135 38,5 4 819 458 14 688314 Ministerstvo vnitra 39 058 0,7 211 185 7 000315 Ministerstvo životního prostředí 48 987 0,9 309 159 5 150317 Ministerstvo pro místní rozvoj 174 669 3,0 164 1 065 99 000321 Grantová agentura 25 112 0,4 35 717 1 970322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 48 493 0,8 82 591 6 000327 Ministerstvo dopravy 7 941 0,1 3 2 647 6 613329 Ministerstvo zemědělství 53 368 0,9 23 2 320 20 000333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 119 639 36,9 773 2 742 236 948334 Ministerstvo kultury 250 500 4,4 979 256 15 000335 Ministerstvo zdravotnictví 67 929 1,2 245 277 8 712336 Ministerstvo spravedlnosti 1 994 0,0 15 133 346361 Akademie věd České republiky 5 776 0,1 112 52 258398 Všeobecná pokladní správa 313 285 5,5 92 3 405 56 118Celkem 5 740 827 100,00 8 403 683 236 948Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upravenoGraf 1.1: Průměrná dotace ze státního rozpočtu u jednotlivých rozpočtových kapitol (v mil. Kč)0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5304 ÚV ČR306 MZV307 MO313 MPSV314 MV315 MŽP317 MMR321 GA322 MPO327 MD329 MZe333 MŠMT334 MK335 MZ336 MS361 AV ČR398 VPSZdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno26


Tabulka 1.3: Poměrové ukazatele státního rozpočtu podle sídla příjemce dotace (v tis. Kč)Sídlo příjemce dotaceCZ010 Hlavní město PrahaCZ020 Středočeský krajCZ031 Jihočeský krajCZ032 Plzeňský krajCZ041 Karlovarský krajCZ042 Ústecký krajCZ051 Liberecký krajCZ052 Královéhradecký krajCZ053 Pardubický krajCZ061 Kraj VysočinaCZ062 Jihomoravský krajCZ071 Olomoucký krajCZ072 Zlínský krajCZ080 Moravskoslezský krajCelkemSoučetdotacíPočetpříjemcůPrůměr napříjemceIndex = přepočet na 100 000 obyvatel k 1. 1. 2011 (Český statistický úřad)Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upravenoMaximum napříjemceIndex napříjemce3 176 445 925 3 434 698 874 257 403271 958 225 1 209 16 760 21 499208 546 179 1 165 33 000 32 802100 676 104 968 12 500 17 62461 844 63 982 6 082 20 356213 831 212 1 009 10 000 25 811157 315 142 1 108 10 026 35 923216 368 121 1 788 109 000 39 017133 021 123 1 081 10 000 25 766180 757 114 1 586 70 800 35 287327 258 293 1 117 67 623 28 124224 794 157 1 432 11 168 35 177174 484 136 1 283 11 230 29 569293 529 242 1 213 44 015 23 7735 740 827 3 036 1 891 698 874 54 744Graf 1.2: Index poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na 100 000 obyvatel podle krajů (v tis. Kč)CZ010 Hl. m. PrahaCZ020 Středočeský krajCZ031 Jihočeský krajCZ032 Plzeňský krajCZ041 Karlovarský krajCZ042 Ústecký krajCZ051 Liberecký krajCZ052 Královéhradecký krajCZ053 Pardubický krajCZ063 Kraj VysočinaCZ064 Jihomoravský krajCZ071 Olomoucký krajCZ072 Zlínský krajCZ080 Moravskoslezský kraj0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260Pozn: Rozpočet hl. m. Prahy je dle zákona č. 131/2000 Sb. obcí i krajem zároveň. Vyšší Index poskytnuté dotace ze státního rozpočtu vHlavním městě Praze je dále pravděpodobně důsledkem nejen vysokého počtu NNO sídlících v Hlavním městě Praze i jejichnadregionální působností. V dotacích poskytnutých NNO se sídlem v Praze jsou pak v mnohem větší míře zahrnuty dotace na projekty scelorepublikovým dosahem než v případě jiných krajů.Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno27


Tabulka 1.4: Počet dotací ze státního rozpočtu podle velikosti dotace a rozpočtu (v tis. Kč)RozpočetVelikost dotace0 - 49 50 - 99100 -499500 -999304 Úřad vlády 28 42 140 51 30 291Ministerstvo zahraničních306věcí4 2 67 31 80 2 1861 000 -4 9995 000 -9 99910 000 -49 99950 000 -99 999100 000a víceCelkem307 Ministerstvo obrany 32 20 9 1 1 1 64Ministerstvo práce a313sociálních věcí1208 482 1927 623 551 26 2 4 819314 Ministerstvo vnitra 61 80 58 4 7 1 211Ministerstvo životního315prostředí140 43 120 4 2 309Ministerstvo pro místní317rozvoj44 31 59 14 12 2 1 1 164321 Grantová agentura 1 15 7 12 35Ministerstvo průmyslu a322obchodu4 9 49 6 13 1 82327 Ministerstvo dopravy 1 1 1 3329 Ministerstvo zemědělství 3 2 6 2 7 2 1 23Ministerstvo školství,333mládeže a tělovýchovy48 84 271 80 204 48 32 4 2 773334 Ministerstvo kultury 289 248 331 64 41 5 1 979335 Ministerstvo zdravotnictví 75 51 91 16 10 2 245336 Ministerstvospravedlnosti3 1 11 15361 Akademie věd ČR 72 21 19 112398 Všeobecná pokladní správa 13 35 29 5 9 1 92CelkemVýše dotace2 012 1 117 3 186 934 1 002 97 47 6 2 8 40334 684 77 913 769 616 643 745 2 009 711 655 142 760 275 398 432 391 308 5 740 827Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upravenoGraf 1.3: Podíl na celkovém počtu a celkovém objemu dotací ze státního rozpočtu podle velikostidotace (v tis. Kč)40%Podíl na celkovém počtu dotacíPodíl na celkovém objemu dotací35%30%25%20%15%10%5%0%0 - 49 50 - 99 100 - 499 500 - 999 1 000 -4 9995 000 -9 99910 000 -49 99950 000 -99 999100 000a víceZdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno28


Tabulka 1.5: Dotace ze státního rozpočtu podle právní formy a dotačního titulu (v tis. Kč)Odvětvové třídění rozpočtové skladbyPrávní formaSoučetdotacíPočetdotacíZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 12 346 3 35 435 16 47 781 19z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 10 046 2 29 795 10 39 841 12z toho: Lesnictví 2 300 1 5 640 6 7 940 7Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 500 1 112 900 16 42 006 55 155 406 72z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 500 1 111 118 5 27 278 23 138 896 29Vzdělávání a školské služby 13 063 11 44 919 94 1 731 11 59 713 116z toho: Vzdělávání národnostních menšin, multikulturní výchova 1 745 3 5 864 35 150 1 7 759 39z toho: Integrace romské komunity ve vzdělávání 200 2 7 224 31 1 581 10 9 005 43Kultura a ochrana památek 4 522 26 71 696 85 171 596 810 1 336 21 249 150 942z toho: Kultura 3 614 20 70 334 67 138 456 447 212 404 534z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 853 4 460 2 6 005 30 862 6 8 180 42Tělovýchova 2 140 382 474 2 140 382 474z toho: Státní sportovní reprezentace 809 630 77 809 630 77Zájmová činnost a rekreace (Volný čas dětí a mládeže) 1 050 9 185 948 234 1 534 8 188 532 251Zdravotnictví 23 545 38 137 611 366 4 979 23 166 135 427z toho: Prevence před drogami, alkoholem a návykovými látkami 19 638 32 73 456 188 4 318 20 97 412 240z toho: Ostatní zdravotnické programy 3 907 6 64 154 178 662 3 68 723 187Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 437 5 14 091 22 16 528 27Ochrana životního prostředí 1 929 12 38 764 295 40 694 307z toho: Ochrana přírody a krajiny 23 1 19 790 194 19 812 195Výzkum a vývoj 2 841 10 20 447 20 43 813 157 67 101 187Sociální věci a politika zaměstnanosti 8 1 350 169 710 1 111 985 3 006 747 242 1 104 2 209 405 4 821z toho: Aktivní politika zaměstnanosti 8 1 14 227 121 56 049 590 11 979 195 82 263 907z toho: Sociální poradenství 18 653 71 104 375 435 27 830 79 150 858 585z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním skupinám obyvatelstva 29 961 65 159 935 461 16 279 60 206 175 586z toho: Služby sociální péče 210 201 191 397 057 409 580 499 501 1 187 756 1101z toho: Služby sociální prevence 56 265 130 336 029 742 103 247 220 495 541 1092Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek 3 079 11 22 212 137 4 520 31 29 811 179Právní ochrana 247 3 1 621 11 126 1 1 994 15Požární ochrana a IZS (Dobrovolná požární ochrana) 120 1 12 830 51 50 1 13 000 53Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 2 123 4 137 303 111 86 162 190 43 127 27 268 715 332z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc 375 1 99 617 54 33 746 44 39 282 21 173 021 120Státní moc, státní správa a územní samospráva 445 2 2 548 9 45 352 153 3 587 10 51 931 174Finanční operace a ostatní činnosti 1 800 1 32 750 6 34 550 7Celkem 10 439 44 754 679 1 045 4 167 476 6 077 808 233 1 237 5 740 827 8 403Počet příjemců dotací22 364 2 471 1793 036Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upravenoNadační subjekty(117, 118)Obecně prospěšnéspolečnosti (141)SoučetdotacíPočetdotacíObčanská sdružení(701, 731)SoučetdotacíPočetdotacíCírkevní právnickéosoby (- 721)SoučetdotacíPočetdotacíSoučetdotacíCelkemPočetdotací29


Tabulka 1.6: Dotace ze státního rozpočtu podle sídla příjemce dotace a dotačního titulu (v tis. Kč)Sídlo příjemce dotaceOdvětvové třídění rozpočtové skladbyZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 34 450 0 135 50 9 876 0 2 800 470 47 781z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 29 310 135 50 9 876 470 39 841z toho: Lesnictví 5 140 0 0 2 800 7 940Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 38 170 791 980 512 2 683 110 023 71 28 1 710 139 300 155 406z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 25 485 273 400 512 823 110 023 1 380 138 896Vzdělávání a školské služby 24 661 2 737 2 913 1 852 1 394 6 146 1 715 1 409 802 5 424 3 379 61 7 221 59 713z toho: Vzdělávání národnostních menšin,multikulturní výchova5 369 78 30 170 120 963 110 919 7 759z toho: Integrace romské komunity ve vzdělávání 666 315 400 450 1 224 1 650 1 715 65 617 1 142 61 700 9 005Kultura a ochrana památek 165 865 5 557 3 674 2 733 2 191 4 368 2 288 7 183 3 632 4 513 18 209 3 050 8 052 17 835 249 150z toho: Kultura 151 693 4 238 2 572 1 196 1 623 1 600 931 5 833 3 112 3 243 14 775 1 242 6 848 13 498 212 404z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 563 590 343 852 210 2 138 143 455 56 654 493 1 126 50 507 8 180Tělovýchova 1 628 858 50 469 53 521 23 300 5 000 32 200 53 101 630 38 309 90 700 29 897 77 639 35 741 21 016 2 140 382z toho: Státní sportovní reprezentace 807 763 1 050 817 809 630Zájmová činnost a rekreace (Volný čas dětí amládeže)147 019 15 574 1 808 667 856 629 990 1 770 1 184 2 948 10 846 1 302 645 2 296 188 532Zdravotnictví 92 393 10 213 9 011 3 646 1 607 10 973 3 349 3 120 250 1 748 17 179 3 993 1 915 6 738 166 135z toho: Prevence před drogami, alkoholem anávykovými látkami33 179 9 764 6 026 3 646 1 327 10 583 3 209 1 671 15 981 3 613 1 815 6 598 97 412z toho: Ostatní zdravotnické programy 59 214 449 2 985 280 390 140 3 120 250 77 1 198 380 100 140 68 723Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 669 200 107 962 1 500 756 984 350 16 528Ochrana životního prostředí 19 521 2 533 2 134 856 190 1 406 1 289 1 570 560 1 195 3 522 3 933 882 1 102 40 694z toho: Ochrana přírody a krajiny 10 300 1 459 556 648 123 1 164 92 689 292 972 645 1 460 311 1 102 19 812Výzkum a vývoj 30 432 894 5 041 186 3 363 1 447 14 267 2 254 9 216 67 101Sociální věci a politika zaměstnanosti 678 747 178 199 124 659 67 619 49 940 155 611 83 186 78 215 75 981 74 831 198 383 116 981 122 140 204 914 2 209 405z toho: Aktivní politika zaměstnanosti 8 715 6 965 4 651 3 841 6 388 8 871 7 957 417 4 310 6 577 6 331 5 044 1 929 10 268 82 263z toho: Sociální poradenství 41 433 7 256 9 240 8 264 4 075 14 798 3 207 8 999 3 010 7 379 17 740 4 809 5 090 15 558 150 858z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatnímskupinám obyvatelstva110 725 16 675 12 648 2 218 376 13 501 4 116 3 394 6 145 1 697 13 809 4 920 7 544 8 407 206 175z toho: Služby sociální péče 277 297 107 645 75 321 39 097 27 669 68 847 57 155 54 491 43 054 48 926 102 957 76 618 92 437 116 243 1 187 756z toho: Služby sociální prevence 214 247 35 858 15 512 12 462 9 381 38 237 7 844 8 030 17 899 8 114 49 507 21 119 12 173 45 158 495 541Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnosta veřejný pořádek21 368 723 541 578 68 684 427 362 658 730 1 939 632 701 401 29 811Právní ochrana 173 355 44 77 122 126 130 180 748 40 1 994Požární ochrana a IZS (Dobrovolná požárníochrana)9 715 50 140 100 784 88 2 123 13 000Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 212 334 2 100 2 623 71 90 1 855 2 439 10 994 36 17 012 6 691 2 088 10 381 268 715z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc 162 436 1 750 400 3 985 2 900 1 550 173 021Státní moc, státní správa a územní samospráva 26 518 1 614 1 463 432 1 857 736 413 3 785 3 486 1 682 9 946 51 931Finanční operace a ostatní činnosti 34 550 34 550Celkem 3 176 445 271 958 208 546 100 676 61 844 213 831 157 315 216 368 133 021 180 757 327 258 224 794 174 484 293 529 5 740 827Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upravenoCZ010Hlavní městoPrahaCZ020StředočeskýkrajCZ031Jihočeský krajCZ032Plzeňský krajCZ041KarlovarskýkrajCZ042Ústecký krajCZ051Liberecký krajCZ052KrálovéhradeckýkrajCZ053PardubickýkrajCZ061Kraj VysočinaCZ062Jihomorav-skýkrajCZ071OlomouckýkrajCZ072Zlínský krajCZ080MoravskoslezskýkrajCelkem30


Tabulka 1.7: Dotace ze státního rozpočtu podle dotačního titulu a rozpočtu (v tis. Kč)RozpočetOdvětvové třídění rozpočtové skladbyÚřad vlády304Ministerstvozahraničních věcí306Ministerstvoobrany307Ministerstvo prácea sociálních věcí313Ministerstvovnitra314MinisterstvoživotníhoprostředíMinisterstvo promístní rozvojZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 47 781 47 781z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 39 841 39 841z toho: Lesnictví 7 940 7 940Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 122 051 25 414 7 941 155 406z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 122 051 16 845 138 896Vzdělávání a školské služby 59 713 59 713z toho: Vzdělávání národn. menšin, multikultur. výchova 7 759 7 759z toho: Integrace romské komunity ve vzdělávání 9 005 9 005Kultura a ochrana památek 15 907 233 243 249 150z toho: Kultura 15 907 196 497 212 404z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 8 180 8 180Tělovýchova 1 805 1 859 842 278 735 2 140 382z toho: Státní sportovní reprezentace 809 630 809 630Zájmová činnost a rekreace (Volný čas dětí a mládeže) 188 532 188 532Zdravotnictví 84 720 5 587 7 899 67 929 166 135z toho: Prevence před drogami, alkoholem a návyk. látkami 84 720 7 899 4 793 97 412z toho: Ostatní zdravotnické programy 5 587 63 136 68 723Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 528 16 528Ochrana životního prostředí 40 694 40 694z toho: Ochrana přírody a krajiny 19 812 19 812Výzkum a vývoj 224 8 293 4 032 25 112 23 079 584 5 776 67 101Sociální věci a politika zaměstnanosti 270 2 209 135 2 209 405z toho: Aktivní politika zaměstnanosti 82 263 82 263z toho: Sociální poradenství 150 858 150 858z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním skupinám 206 175 206 175z toho: Služby sociální péče 270 1 187 487 1 187 756z toho: Služby sociální prevence 495 541 495 541Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejnýpořádek100 26 058 3 653 29 811Právní ochrana 1 994 1 994Požární ochrana a IZS (Dobrovolná požární ochrana) 13 000 13 000Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 219 983 32 058 16 674 268 715z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc 173 021 173 021Státní moc, státní správa a územní samospráva 42 559 9 372 51 931Finanční operace a ostatní činnosti 34 550 34 550Celkem 127 279 229 580 18 082 2 209 135 39 058 48 987 174 669 25 112 48 493 7 941 53 368 2 119 639 250 500 67 929 1 994 5 776 313 285 5 740 827Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno315317Grantováagentura321Ministerstvoprůmyslu aobchodu322Ministerstvodopravy327Ministerstvozemědělství329Ministerstvoškolství, mládežea tělovýchovy333Ministerstvokultury334Ministerstvozdravotnictví335Ministerstvospravedlnosti336Akademie vědČeské republiky361Všeobecnápokladní správa398Celkem31


2. Státní dotační politikaTabulka 2.1: Dotace poskytnuté v rámci státní dotační politiky podle právní formy a hlavních oblastí (v tis. Kč)Právní formaNadačnísubjekty(117, 118)Obecněprospěšnéspolečnosti (141)Občanská sdružení(701, 731)Církevní právnickéosoby(- 721)CelkemHlavní oblastiSoučetdotacíPočetdotacíSoučetdotacíPočetdotacíSoučetdotacíPočetdotacíSoučetdotacíPočetdotacíSoučetdotacíPočetdotací1 Tělesná výchova a sport 1 878 873 404 1 878 873 4042 Kultura 3 669 22 77 856 94 123 597 723 334 11 205 455 8503 Životní prostředí a udržitelný rozvoj 500 1 2 146 10 31 759 112 34 406 1234 Sociální služby 310 169 433 905 740 1 717 717 189 814 1 933 098 2 9645 Zahraniční aktivity 2 408 4 121 695 78 62 635 80 42 842 24 229 580 1866 Národnostní menšiny a etnické skupiny 300 1 37 044 90 37 344 917 Romská komunita 1 265 5 23 308 70 5 308 24 29 881 998 Cizinci a azylanti9 Zdravotnictví 7 038 15 86 237 327 982 9 94 258 35110 Rizikové chování 2 140 10 12 422 61 3 322 9 17 884 8011 Protidrogová politika 17 217 21 65 041 118 3 423 11 85 681 15012 Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 23 629 19 23 629 1913 Vzdělávání a lidské zdroje 1 898 5 20 340 90 200 2 22 438 9714 Děti a mládež 1 050 9 185 948 234 1 534 8 188 532 25115 Rodinná politika 4 641 22 91 656 330 10 665 46 106 962 39816 Lidská práva 2 058 2 3 442 4 5 500 617 Ostatní (nezařazené) 122 021 14 63 341 134 1 898 26 187 260 174Celkem 6 577 27 671 493 719 3 615 013 4 513 787 698 984 5 080 781 6 243Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno32


Tabulka 2.2: Dotace poskytnuté v rámci státní dotační politiky podle hlavních oblastí a rozpočtu (v tis. Kč)RozpočetÚřad vládyMinisterstvo zahraničníchvěcíMinisterstvo obranyMinisterstvo práce asociálních věcíMinisterstvo vnitraMinisterstvo životníhoprostředíMinisterstvo pro místnírozvojMinisterstvo průmyslu aobchoduMinisterstvo dopravyMinisterstvo zemědělstvíMinisterstvo školství,mládeže a tělovýchovyMinisterstvo kulturyMinisterstvo zdravotnictvíMinisterstvo spravedlnostiCelkemHlavní oblasti3043063073133143153173223273293333343353361 Tělesná výchova a sport 1 805 9 313 7 913 1 859 842 1 878 8732 Kultura 1 307 204 148 205 4553 Životní prostředí a udržitelný rozvoj 19 703 14 703 34 4064 Sociální služby 1 933 098 1 933 0985 Zahraniční aktivity 229 580 229 5806 Národnostní menšiny a etnické skupiny 1145 36 199 37 3447 Romská komunita 19669 9 005 1 207 29 8818 Cizinci a azylanti9 Zdravotnictví 21745 6 247 66 266 94 25810 Rizikové chování 3 636 11 552 1 663 1 033 17 88411 Protidrogová politika 84720,3 961 85 68112 Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 8 629 15 000 23 62913 Vzdělávání a lidské zdroje 10 687 11 569 182 22 43814 Děti a mládež 188 532 188 53215 Rodinná politika 106 962 106 96216 Lidská práva 5 500 5 50017 Ostatní (nezařazené) 14 970 9 922 109 000 53 368 187 260Celkem 127 279 229 580 18 082 2 040 060 39 058 19 703 138 579 15 000 7 913 53 368 2 080 500 241 736 67 929 1 994 5 080 781Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno33


Tabulka 2.3: Podíl hlavních oblastí na poskytnutých dotacích v režimu státní dotační politiky podle rozpočtu (v %)RozpočetÚřad vládyMinisterstvo zahraničních věcíMinisterstvo obranyMinisterstvo práce a sociálníchvěcíMinisterstvo vnitraMinisterstvo životního prostředíMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo průmyslu aobchoduMinisterstvo dopravyMinisterstvo zemědělstvíMinisterstvo školství, mládežea tělovýchovyMinisterstvo kulturyMinisterstvo zdravotnictvíMinisterstvo spravedlnostiCelkemHlavní oblasti3043063073133143153173223273293333343353361 Tělesná výchova a sport 9,98 23,84 100,00 89,39 36,982 Kultura 7,23 84,45 4,043 Životní prostředí a udržitelný rozvoj 100,00 10,61 0,684 Sociální služby 94,76 38,055 Zahraniční aktivity 100,00 4,526 Národnostní menšiny a etnické skupiny 0,90 14,97 0,747 Romská komunita 15,45 0,43 0,50 0,598 Cizinci a azylanti 0,009 Zdravotnictví 17,08 4,51 97,55 1,8610 Rizikové chování 9,31 0,56 2,45 51,81 0,3511 Protidrogová politika 66,56 48,19 1,6912 Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 6,23 100,00 0,4713 Vzdělávání a lidské zdroje 27,36 0,56 0,08 0,4414 Děti a mládež 9,06 3,7115 Rodinná politika 5,24 2,1116 Lidská práva 14,08 0,1117 Ostatní (nezařazené) 82,79 25,40 78,66 100,00 3,69Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno34


Tabulka 2.4: Podíl jednotlivých rozpočtů na poskytnutých dotacích v rámci režimu státní dotační politiky podle hlavníchoblastí (v %)RozpočetÚřad vládyMinisterstvo zahraničníchvěcíMinisterstvo obranyMinisterstvo práce asociálních věcíMinisterstvo vnitraMinisterstvo životníhoprostředíMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo průmyslu aobchoduMinisterstvo dopravyMinisterstvo zemědělstvíMinisterstvo školství,mládeže a tělovýchovyMinisterstvo kulturyMinisterstvo zdravotnictvíMinisterstvo spravedlnostiCelkemHlavní oblasti3043063073133143153173223273293333343353361 Tělesná výchova a sport 0,10 0,50 0,42 98,99 100,002 Kultura 0,64 99,36 100,003 Životní prostředí a udržitelný rozvoj 57,27 42,73 100,004 Sociální služby 100,00 100,005 Zahraniční aktivity 100,00 100,006 Národnostní menšiny a etnické skupiny 3,07 96,93 100,007 Romská komunita 65,82 30,14 4,04 100,008 Cizinci a azylanti9 Zdravotnictví 23,07 6,63 70,30 100,0010 Rizikové chování 20,33 64,59 9,30 5,78 100,0011 Protidrogová politika 98,88 1,12 100,0012 Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 36,52 63,48 100,0013 Vzdělávání a lidské zdroje 47,63 51,56 0,81 100,0014 Děti a mládež 100,00 100,0015 Rodinná politika 100,00 100,0016 Lidská práva 100,00 100,0017 Ostatní (nezařazené) 7,99 5,30 58,21 28,50 100,00Celkem 2,51 4,52 0,36 40,15 0,77 0,39 2,73 0,30 0,16 1,05 40,95 4,76 1,34 0,04 100,00Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno35


Tabulka 2.5: Podíl dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky na celkovýchdotacích ze státního rozpočtu podle rozpočtové kapitoly (v tis. Kč)RozpočetRežim státnídotační politikyOstatní dotaceCelkemPodíl(v %)304 Úřad vlády 127 279 127 279 100,00306 Ministerstvo zahraničních věcí 229 580 229 580 100,00307 Ministerstvo obrany 18 082 18 082 100,00313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 040 060 169 075 2 209 135 92,35314 Ministerstvo vnitra 39 058 39 058 100,00315 Ministerstvo životního prostředí 19 703 29 285 48 987 40,22317 Ministerstvo pro místní rozvoj 138 579 36 090 174 669 79,34321 Grantová agentura 25 112 25 112 0,00322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 000 33 493 48 493 30,93327 Ministerstvo dopravy 7 913 28 7 941 99,65329 Ministerstvo zemědělství 53 368 53 368 100,00333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 080 500 39 139 2 119 639 98,15334 Ministerstvo kultury 241 736 8 764 250 500 96,50335 Ministerstvo zdravotnictví 67 929 67 929 100,00336 Ministerstvo spravedlnosti 1 994 1 994 100,00361 Akademie věd České republiky 5 776 5 776 0,00398 Všeobecná pokladní správa 313 285 313 285 0,00CelkemZdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno5 080 781 660 046 5 740 827 88,50Graf 2.1: Podíl dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky na celkovémobjemu dotací ze státního rozpočtu podle rozpočtové kapitolyRežim státní dotační politikyOstatní dotace304 - ÚV306 - MZV307 - MO313 - MPSV314 - MV315 - MŽP317 - MMR321 - GA322 - MPO327 - MD329 - MZe333 - MŠMT334 - MK335 - MZ336 - MS361 - AV ČR398 - VPS0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno36


Tabulka 2.6: Podíl dotací poskytnutých v rámci režimu státní dotační politiky na celkovýchdotacích ze státního rozpočtu podle dotačního titulu (v tis. Kč)Odvětvové třídění rozpočtové skladbyRežim státnídotační politikyOstatnídotaceCelkemPodíl(v %)Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 47 781 47 781 100,00z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 39 841 39 841 100,00z toho: Lesnictví 7 940 7 940 100,00Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 144 964 10 442 155 406 93,28z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 137 051 1 845 138 896 98,67Vzdělávání a školské služby 20 574 39 139 59 713 34,45z toho: Vzdělávání národnostních menšin, multikulturní výchova 7 759 7 759 100,00z toho: Integrace romské komunity ve vzdělávání 9 005 9 005 100,00Kultura a ochrana památek 240 970 8 180 249 150 96,72z toho: Kultura 212 404 212 404 100,00z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 8 180 8 180 0,00Tělovýchova 1 861 647 278 735 2 140 382 86,98z toho: Státní sportovní reprezentace 809 630 809 630 100,00Zájmová činnost a rekreace (Volný čas dětí a mládeže) 188 532 188 532 100,00Zdravotnictví 166 135 166 135 100,00z toho: Prevence před drogami, alkoholem a návykovými látkami 97 412 97 412 100,00z toho: Ostatní zdravotnické programy 68 723 68 723 100,00Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 528 16 528 100,00Ochrana životního prostředí 19 703 20 991 40 694 48,42z toho: Ochrana přírody a krajiny 19 812 19 812 0,00Výzkum a vývoj 224 66 877 67 101 0,33Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 040 330 169 075 2 209 405 92,35z toho: Aktivní politika zaměstnanosti 82 263 82 263 0,00z toho: Sociální poradenství 150 858 150 858 100,00z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním skupinámobyvatelstva206 175 206 175 100,00z toho: Služby sociální péče 1 187 756 1 187 756 100,00z toho: Služby sociální prevence 495 541 495 541 100,00Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejnýpořádek29 811 29 811 100,00Právní ochrana 1 994 1 994 100,00Požární ochrana a IZS (Dobrovolná požární ochrana) 13 000 13 000 100,00Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 236 657 32 058 268 715 88,07z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc 173 021 173 021 100,00Státní moc, státní správa a územní samospráva 51 931 51 931 100,00Finanční operace a ostatní činnosti 34 550 34 550 0,00Celkem 5 080 781 660 046 5 740 827 88,50Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno37


3. Krajské rozpočty a rozpočet hl. m. PrahyTabulka 3.1: Poměrové ukazatele krajských rozpočtů a rozpočtu hl. m. Prahy podle dotačníhotitulu (v tis. Kč)Odvětvové třídění rozpočtové skladbySoučetdotacíPodíl(v %)PočetdotacíPrůměrdotaceDotacemaximumZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 10 259 0,64 151 68 1 000z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 5 218 74 71 950z toho: Lesnictví 2 279 41 56 500Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 42 899 2,66 241 178 2 886z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 25 527 206 124 2 000Vzdělávání a školské služby 177 814 11,03 583 305 15 780z toho: Předškolní a základní vzdělávání 90 137 47 1 918 15 780z toho: Středoškolské vzdělávání 16 196 14 1 157 6 327z toho: Výšší odborné a vysokoškolského vzdělávání 8 318 4 2 080 5 107z toho: Umělecké a zájmové vzdělávání 1 248 1 1 248 1 248z toho: Vzdělávání národnostních menšin, multikulturní výchova 590 20 30 130Kultura a ochrana památek 335 974 20,84 1 640 205 21 958z toho: Kultura 117 148 1 114 105 21 958z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 7 336 57 129 605z toho: Činnost registrovaných církví a náb. společností 60 1 60 60Tělovýchova 393 346 24,40 2 866 137 37 571Zájmová činnost a rekreace 85 062 5,28 1 163 73 7 000z toho: Volný čas dětí a mládeže 31 582 477 66 5 830Zdravotnictví 93 647 5,81 553 169 16 050z toho: Ambulantní a ústavní péče 2 680 10 268 800z toho: Prevence před drogami, alkoholem a návykovými látkami 57 749 136 425 16 050z toho: Ostatní zdravotnické programy 9 153 69 133 2 500Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 25 898 1,61 96 270 6 219Ochrana životního prostředí 32 786 2,03 355 92 2 000z toho: Ochrana přírody a krajiny 11 722 101 116 2 000z toho: Ekologická výchova a osvěta 11 075 200 55 1 500Výzkum a vývoj 200 0,01 1 200 200Sociální věci a politika zaměstnanosti 366 634 22,74 1 779 206 5 276z toho: Sociální poradenství 13 131 71 185 4 000z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním skupinámobyvatelstva 158 495 657 241 5 276z toho: Služby sociální péče 118 586 461 257 2 882z toho: Služby sociální prevence 39 930 300 133 1 478Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejnýpořádek 7 228 0,45 39 185 779Požární ochrana a IZS 19 712 1,22 318 62 1 680z toho: Dobrovolná požární ochrana 14 952 279 54 1 680Státní moc, státní správa a územní samospráva 11 546 0,72 316 37 200Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 1 073 0,07 24 45 200z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc 240 4 60 100Finanční operace a ostatní činnosti 7 992 0,50 150 53 990Celkem 1 612 069 100,00 10 275 157 37 571Zdroj: Databáze krajů, upraveno38


Tabulka 3.2: Poměrové ukazatele krajských rozpočtů a rozpočtu hl. m. Prahy podle jednotlivýchrozpočtů (v tis. Kč)RozpočetSoučetdotacíPodíl(v %)PočetdotacíPrůměrdotaceDotacemaximumDotaceindexCZ010 hl. m. Praha 577 321 35,81 1 696 340 19 986 46 783CZ020 Středočeský kraj 52 647 3,27 488 108 1 896 4 162CZ031 Jihočeský kraj 107 619 6,68 824 131 15 780 16 927CZ032 Plzeňský kraj 64 269 3,99 628 102 6 000 11 250CZ041 Karlovarský kraj 26 744 1,66 350 76 2 500 8 803CZ042 Ústecký kraj 41 119 2,55 328 125 4 300 4 963CZ051 Liberecký kraj 73 812 4,58 912 81 7 000 16 855CZ052 Královéhradecký kraj 55 997 3,47 686 82 2 886 10 098CZ053 Pardubický kraj 56 229 3,49 753 75 1 500 10 892CZ063 Kraj Vysočina 117 696 7,30 356 331 37 571 22 977CZ064 Jihomoravský kraj 146 669 9,10 1 075 136 6 500 12 604CZ071 Olomoucký kraj 168 912 10,48 1 295 130 14 699 26 433CZ072 Zlínský kraj 68 059 4,22 514 132 21 958 11 534CZ080 Moravskoslezský kraj 54 975 3,41 370 149 2 934 4 452Celkem 1 612 069 100,00 10 275 157 37 571 15 372Index = přepočet na 100 000 obyvatel k 1. 1. 2011 (Český statistický úřad).Zdroj: Databáze krajů, upravenoGraf 3.1: Index poskytnuté dotace z krajských rozpočtů a rozpočtu hl. m. Prahy na 100 000obyvatel podle jednotlivých rozpočtů (v tis. Kč)CZ010 hl. m. PrahaCZ020 Středočeský krajCZ031 Jihočeský krajCZ032 Plzeňský krajCZ041 Karlovarský krajCZ042 Ústecký krajCZ051 Liberecký krajCZ052 Královéhradecký krajCZ053 Pardubický krajCZ063 Kraj VysočinaCZ064 Jihomoravský krajCZ071 Olomoucký krajCZ072 Zlínský krajCZ080 Moravskoslezský krajCelkem0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000Index = přepočet na 100 000 obyvatel k 1. 1. 2011 (Český statistický úřad).39


Tabulka 3.3: Počet dotací z krajských rozpočtů a rozpočtu hl. m. Praha podle velikosti dotace arozpočtu (v tis. Kč)RozpočetVelikost dotaceCZ010 Hl. m. Praha 442 376 602 159 102 11 4 1 696CZ020 Středočeský kraj 187 128 161 7 5 488CZ031 Jihočeský kraj 545 144 109 15 7 2 2 824CZ032 Plzeňský kraj 377 108 124 8 9 2 628CZ041 Karlovarský kraj 224 48 75 3 350CZ042 Ústecký kraj 147 103 61 10 7 328CZ051 Liberecký kraj 720 78 90 9 14 1 912CZ052 Královéhradecký kraj 511 63 97 5 10 686CZ053 Pardubický kraj 546 60 125 15 7 753CZ063 Kraj Vysočina 158 66 99 16 13 3 1 356CZ064 Jihomoravský kraj 474 192 355 37 16 1 1 075CZ071 Olomoucký kraj 1 028 101 106 21 34 4 1 1 295CZ072 Zlínský kraj 360 64 76 6 6 1 1 514CZ080 Moravskoslezský kraj 100 106 145 12 7 370Celkem 5 819 1 637 2 225 320 240 25 9 10 275Výše dotace 116 395 106 861 439 711 210 462 409 696 165 342 163 602 1 612 069Zdroj: Databáze krajů, upraveno0 - 49 50 - 99 100 - 499 500 - 9991 000 -4 9995 000 -9 99910 000 -49 999Graf 3.2: Podíl na celkovém počtu a celkovém objemu dotací z krajských rozpočtů a rozpočtu hl.m. Prahy podle velikosti dotace (v tis. Kč)CelkemPodíl na celkovém počtu dotacíPodíl na celkovém objemu dotací60%55%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%0 - 49 50 - 99 100 - 499 500 - 999 1 000 -4 9995 000 -9 99910 000 -49 999Zdroj: Databáze krajů, upraveno40


Tabulka 3.4: Dotace z krajských rozpočtů a rozpočtu hl. m. Praha podle právní formy a dotačního titulu (v tis. Kč)Právní formaNadační subjekty Obecně prospěšné Občanská sdružení Církevní právnické(117,118) společnosti (141) (701,731) osoby (- 721)CelkemOdvětvové třídění rozpočtové skladbySoučet Počet Součet Počet Součet Počet Součet Počet Součet Početdotací dotací dotací dotací dotací dotací dotací dotací dotací dotacíZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 302 2 1 112 4 8 845 145 10 259 151z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 1 112 4 4 107 70 5 218 74z toho: Lesnictví 302 2 1 977 39 2 279 41Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 350 4 10 527 28 32 023 209 42 899 241z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 170 3 2 992 21 22 365 182 25 527 206Vzdělávání a školské služby 1 958 8 134 292 180 41 563 393 0 2 177 814 583z toho: Předškolní a základní vzdělávání 83 787 41 6 350 6 90 137 47z toho: Středoškolské vzdělávání 16 196 14 16 196 14z toho: Výšší odborné a vysokoškolského vzdělávání 8 118 3 200 1 8 318 4z toho: Umělecké a zájmové vzdělávání 1 248 1 1 248 1z toho: Vzdělávání národnostních menšin, multikulturní výchova 25 1 19 1 546 18 590 20Kultura a ochrana památek 11 367 36 164 551 169 158 085 1 415 1 971 20 335 974 1 640z toho: Kultura 4 707 21 61 885 104 50 237 978 319 11 117 148 1 114z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 90 1 245 4 5 889 49 1 112 3 7 336 57z toho: Činnost registrovaných církví a náb. společností 60 1 60 1Tělovýchova 8 120 16 4 436 23 380 790 2 827 393 346 2 866Zájmová činnost a rekreace 325 6 11 826 33 72 739 1 116 172 8 85 062 1 163z toho: Volný čas dětí a mládeže 100 1 6 395 11 25 048 463 40 2 31 582 477Zdravotnictví 455 8 14 531 46 71 185 455 7 475 44 93 647 553z toho: Ambulantní a ústavní péče 300 1 1 650 4 730 5 2 680 10z toho: Prevence před drogami, alkoholem a návykovými látkami 10 723 20 43 247 103 3 780 13 57 749 136z toho: Ostatní zdravotnické programy 1 472 10 7 030 50 651 9 9 153 69Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 090 2 11 884 28 11 424 65 500 1 25 898 96Ochrana životního prostředí 590 7 4 561 32 27 634 316 32 786 355z toho: Ochrana přírody a krajiny 340 3 2 707 5 8 676 93 11 722 101z toho: Ekologická výchova a osvěta 130 3 1 333 25 9 611 172 11 075 200Výzkum a vývoj 200 1 200 1Sociální věci a politika zaměstnanosti 290 7 51 991 197 202 576 1 111 111 777 464 366 634 1 779z toho: Sociální poradenství 1 718 15 4 988 39 6 425 17 13 131 71z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním skupinám obyvatelstva 110 3 25 851 49 110 008 509 22 526 96 158 495 657z toho: Služby sociální péče 15 402 69 38 838 179 64 346 213 118 586 461z toho: Služby sociální prevence 3 489 35 27 423 196 9 017 69 39 930 300Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek 580 3 6 288 31 360 5 7 228 39Požární ochrana a IZS 260 2 19 312 314 140 2 19 712 318z toho: Dobrovolná požární ochrana 14 952 279 14 952 279Státní moc, státní správa a územní samospráva 311 9 503 10 10 721 295 12 2 11 546 316Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 1 023 23 50 1 1 073 24z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc 240 4 240 4Finanční operace a ostatní činnosti 550 4 1 175 5 6 247 140 20 1 7 992 150Celkem 26 708 109 412 228 760 1 050 656 8 856 122 477 550 1 612 069 10 275Počet příjemců dotací 75 392 5 882 139 6 488Zdroj: Databáze krajů, upraveno41


Tabulka 3.5: Dotace z krajských rozpočtů a rozpočtu hl. m. Praha podle dotačního titulu a rozpočtu (v tis. Kč)RozpočetOdvětvové třídění rozpočtové skladbyCZ010Hlavní městoPrahaCZ020StředočeskýkrajCZ031JihočeskýkrajCZ032Plzeňský krajZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 30 993 1 000 84 660 210 735 1 068 690 3 542 767 480 10 259z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 30 140 600 150 479 1 050 626 1 944 200 5 218z toho: Lesnictví 103 84 60 18 64 1 598 352 2 279Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 5 460 2 038 5 783 2 005 731 1 560 6 946 4 695 878 450 1 664 4 096 3 338 3 255 42 899z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5 460 573 5 616 1 825 731 174 1 631 878 450 816 3 671 650 3 052 25 527Vzdělávání a školské služby 24 069 17 545 47 513 85 323 379 2 579 71 250 13 702 1 435 69 202 85 575 177 814z toho: Předškolní a základní vzdělávání 41 985 886 30 47 236 90 137z toho: Středoškolské vzdělávání 4 280 25 7 684 460 3 662 85 16 196Z toho: Výšší odborné a vysokoškolského vzdělávání 5 107 200 2 941 70 8 318z toho: Umělecké a zájmové vzdělávání 1 248 1 248z toho: Vzdělávání národnostních menšin, multikulturní výchova 590 590Kultura a ochrana památek 206 587 3 685 5 443 14 876 5 548 4 865 2 129 16 440 5 164 3 867 18 913 15 903 23 152 9 404 335 974z toho: Kultura 3 374 5 210 14 393 5 438 4 431 1 163 15 890 3 205 2 381 15 693 14 596 23 152 8 224 117 148z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 311 154 363 50 300 876 550 270 1 461 1 345 1 307 349 7 336z toho: Činnost registrovaných církví a náb. společností 60 60Tělovýchova 146 378 6 789 18 754 8 342 17 741 20 620 6 191 9 236 49 038 26 427 55 918 14 609 13 302 393 346Zájmová činnost a rekreace 18 470 3 140 6 438 5 164 23 414 2 834 3 393 6 405 7 345 5 727 2 732 85 062z toho: Volný čas dětí a mládeže 13 386 563 210 1 375 451 2 834 20 6 405 3 807 2 532 31 582Zdravotnictví 42 468 1 474 10 956 3 675 320 700 6 591 1 040 17 008 3 115 2 800 3 500 93 647z toho: Ambulantní a ústavní péče 700 1 980 2 680z toho: Prevence před drogami, alkoh. a náv. látkami 28 392 7 622 2 995 940 10 500 2 500 2 800 2 000 57 749z toho: Ostatní zdravotnické programy 2 575 5 013 65 1 500 9 153Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 561 1 715 1 914 1 926 2 363 960 1 399 42 100 6 983 2 935 25 898Ochrana životního prostředí 7 393 1 603 3 210 1 812 1 818 2 000 1 548 1 834 1 867 3 196 470 2 265 382 3 388 32 786z toho: Ochrana přírody a krajiny 208 1 980 1 386 918 2 000 194 468 127 3 196 60 115 271 800 11 722z toho: Ekologická výchova a osvěta 1 239 695 426 900 1 354 1 098 1 740 410 1 550 111 1 551 11 075Výzkum a vývoj 200 200Sociální věci a politika zaměstnanosti 120 443 16 458 14 881 12 424 6 325 7 950 5 288 18 165 31 579 37 164 64 751 7 914 8 577 14 715 366 634z toho: Sociální poradenství 1 362 80 840 405 1 814 2 220 1 760 4 650 13 131z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním sk. obyvatelstva 120 443 2 754 12 698 721 562 480 3 200 0 688 1 866 4 457 3 208 802 6 616 158 495z toho: Služby sociální péče 5 586 4 505 3 208 1 600 1 050 13 035 22 539 22 884 44 181 118 586z toho: Služby sociální prevence 3 709 1 552 1 112 5 030 583 2 030 6 133 7 301 10 053 2 426 39 930Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejnýpořádek 6 053 550 50 225 350 7 228Požární ochrana a IZS 1 083 1 337 1 482 100 2 534 2 168 700 1 680 2 730 3 599 1 500 800 19 712z toho: Dobrovolná požární ochrana 1 083 257 1 482 2 534 2 168 1 680 3 449 1 500 800 14 952Státní moc, státní správa a územní samospráva 8 731 2 013 3 790 10 11 546Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 94 5 854 80 40 1 073z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc 200 40 240Finanční operace a ostatní činnosti 18 500 100 1 240 6 115 20 7 992Celkem 577 321 52 647 107 619 64 269 26 744 41 119 73 812 55 997 56 229 117 696 146 669 168 912 68 059 54 975 1 612 069Zdroj: Databáze krajů, upravenoCZ041KarlovarskýkrajCZ042Ústecký krajCZ051LibereckýkrajCZ052KrálovéhradeckýkrajCZ053PardubickýkrajCZ063Kraj VysočinaCZ064JihomoravskýkrajCZ071OlomouckýkrajCZ072Zlínský krajCZ080MoravskoslezskýkrajCelkem42


4. Obecní rozpočtyTabulka 4.1: Dotace z obecních rozpočtů mimo rozpočet hl. m. Prahy podle právní formyPrávní formaOdvětvové třídění rozpočtové skladbySoučetdotacíZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 80 5 857 5 5 942 0,22z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 22 1 795 1 816z toho: Lesnictví 23 2 843 2 866Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 35 511 26 865 491 62 867 2,31z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 30 435 16 506 471 47 412Vzdělávání a školské služby 13 467 8 210 2 745 24 421 0,90z toho: Předškolní a základní vzdělávání 6 232 4 859 1 901 12 991z toho: Střední vzdělávání 58 309 75 442Kultura a ochrana památek 231 557 137 022 160 214 528 794 19,39z toho: Kultura 222 181 93 026 3 975 319 182z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 2 157 6 523 72 020 80 700z toho: Činnost registrovaných církví a náb. společností 1 557 67 552 69 109Tělovýchova 28 295 1 110 488 969 1 139 752 41,79Zájmová činnost a rekreace 7 799 168 171 5 708 181 678 6,66z toho: Volný čas dětí a mládeže 3 117 87 987 5 076 96 181Zdravotnictví 7 892 54 281 7 018 69 191 2,54z toho: Ambulantní a ústavní péče 3 889 26 408 898 31 195z toho: Ostatní zdravotnické programy 3 864 23 825 3 150 30 839Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 10 413 34 542 4 309 49 263 1,81z toho: Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3 683 10 482 3 617 17 782Ochrana životního prostředí 7 761 9 135 314 17 210 0,63z toho: Ochrana přírody a krajiny 2 279 4 829 289 7 398z toho: Ekologická výchova a osvěta 5 472 3 179 15 8 665Výzkum a vývoj 3 168 860 4 028 0,15Sociální věci a politika zaměstnanosti 137 206 206 413 171 839 515 459 18,90z toho Aktivní politika zaměstnanosti 300 300z toho: Sociální poradenství 5 606 17 912 3 281 26 799z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním skupinámobyvatelstva19 222 34 519 33 098 86 840z toho: Služby sociální péče 69 885 89 877 103 476 263 237z toho: Služby sociální prevence 34 899 59 613 30 927 125 439Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejnýpořádekPodíl(v %)179 3 197 83 3 459 0,13Právní ochrana 68 38 106 0,00Požární ochrana a IZS 611 32 162 32 773 1,20z toho: Dobrovolná požární ochrana 611 31 828 32 439Státní moc, státní správa a územní samospráva 9 958 35 553 6 565 52 076 1,91Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 76 2 729 230 3 034 0,11Finanční operace a ostatní činnosti 7 866 27 761 1 662 37 289 1,37Celkem 501 907 1 863 283 362 153 2 727 343 100,00Zdroj: ÚFIS, data k 1. 8. 2012Obecněprospěšnéspolečnosti(141)Občanskásdružení(701,731)Církevníprávnickéosoby (721)Celkem43


Tabulka 4.2: Dotace z obecních rozpočtů mimo rozpočtu hl. m. Prahy podle dotačního titulu a rozpočtu (v tis. Kč)RozpočetOdvětvové třídění rozpočtové skladbyCZ020Středočeský krajCZ031Jihočeský krajCZ032Plzeňský krajCZ041Karlovarský krajCZ042Ústecký krajZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 643 388 87 26 165 100 262 206 688 1 309 540 1 021 508 5 942z toho: Zemědělská a potravinářská činnost 148 57 27 18 49 94 40 538 356 4 327 161 1 816z toho: Lesnictví 344 311 33 5 86 100 117 123 93 591 322 451 290 2 866Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 073 7 828 2 852 10 801 144 14 611 9 903 1 462 1 293 5 479 752 5 229 1 441 62 867z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 188 4 968 2 828 10 801 111 14 473 9 846 630 89 1 054 709 414 1 301 47 412Vzdělávání a školské služby 3 636 740 6 742 40 1 338 1 263 1 369 125 954 2 003 2 957 848 2 407 24 421z toho: Předškolní a základní vzdělávání 2 979 370 185 40 1 037 555 1 367 55 814 1 618 2 512 787 675 12 991z toho: Střední vzdělávání 20 55 47 165 2 24 8 28 10 13 70 442Kultura a ochrana památek 29 765 39 810 53 459 33 795 27 838 17 728 112 346 21 861 28 934 50 285 18 718 44 137 50 119 528 794z toho: Kultura 8 992 22 966 42 162 28 124 20 145 15 108 94 052 6 496 9 286 17 581 5 980 31 104 17 186 319 182z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 8 477 6 475 6 978 2 767 4 094 549 10 819 4 811 10 204 11 687 5 782 1 986 6 072 80 700z toho: Činnost registrovaných církví a náb. spol. 4 988 4 266 2 911 761 1 009 999 3 989 5 437 7 531 13 124 5 145 4 096 14 851 69 109Tělovýchova 109 701 81 233 48 734 32 473 92 220 20 970 98 918 74 606 87 454 145 814 64 836 92 890 189 903 1 139 752Zájmová činnost a rekreace 24 656 10 080 8 384 1 664 4 102 5 275 10 558 7 452 11 293 30 188 5 699 8 730 53 598 181 678z toho: Volný čas dětí a mládeže 3 899 3 747 1 734 530 1 024 2 289 6 863 3 576 3 847 17 905 3 403 4 367 42 997 96 181Zdravotnictví 5 755 23 191 12 010 961 2 965 750 604 1 346 2 202 11 628 1 131 4 202 2 447 69 191z toho: Ambulantní a ústavní péče 174 21 905 4 823 1 178 45 149 14 15 114 322 2 034 423 31 195z toho: Ostatní zdravotnické programy 5 122 1 267 7 123 838 1 610 645 293 1 013 2 146 6 050 799 1 990 1 944 30 839Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 829 2 510 6 788 617 2 398 178 3 812 12 294 549 12 919 2 406 2 494 471 49 263z toho: Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 200 10 3 043 2 204 1 800 9 2 10 354 160 17 782Ochrana životního prostředí 3 968 2 006 1 296 821 165 1 130 891 460 175 914 2 716 1 497 1 171 17 210z toho: Ochrana přírody a krajiny 325 1 308 1 295 801 100 851 284 252 124 103 137 1 459 360 7 398z toho: Ekologická výchova a osvěta 3 350 699 10 65 69 607 152 46 746 2 083 27 811 8 665Výzkum a vývoj 3 168 860 4 028Sociální věci a politika zaměstnanosti 36 602 31 806 34 396 17 809 25 999 8 413 44 230 21 243 19 477 63 709 25 302 43 289 143 184 515 459z toho: Aktivní politika zaměstnanosti 100 200 300z toho: Sociální poradenství 936 2 928 2 956 14 1 534 757 4 035 949 1 103 3 640 266 2 657 5 025 26 799z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatnímskupinám obyvatelstva6 797 6 424 4 028 3 252 3 964 415 7 958 2 519 7 065 6 064 5 637 8 556 24 161 86 840z toho: Služby sociální péče 25 586 10 529 19 516 5 224 14 676 875 20 621 10 425 9 360 47 807 16 661 24 690 57 265 263 237z toho: Služby sociální prevence 3 173 8 560 7 887 8 468 5 823 1 960 10 701 4 611 1 944 6 146 2 716 7 293 56 158 125 439Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost aveřejný pořádek5 200 70 245 1 1 211 36 1 469 155 69 3 459Právní ochrana 38 68 106Zdroj: ÚFIS, data k 1. 8. 2012CZ051Liberecký krajCZ052KrálovéhradeckýkrajCZ053Pardubický krajCZ063Kraj VysočinaCZ064JihomoravskýkrajCZ071Olomoucký krajCZ072Zlínský krajCZ080MoravskoslezskýkrajCelkem44


Tabulka 4.2: Dotace z obecních rozpočtů mimo rozpočtu hl. m. Prahy podle dotačního titulu a rozpočtu (v tis. Kč) - pokračováníRozpočetOdvětvové třídění rozpočtové skladbyPožární ochrana a IZS 3 700 4 279 1 445 822 987 1 924 3 443 1 416 4 557 2 554 1 726 4 051 1 867 32 773z toho: Dobrovolná požární ochrana 3 674 4 279 1 395 822 953 1 884 3 443 1 387 4 507 2 528 1 676 4 048 1 842 32 439Státní moc, st. správa a územní samospráva 2 826 1 825 2 446 5 009 5 572 2 517 2 760 570 4 283 1 042 7 957 13 575 1 695 52 076Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 469 155 10 40 87 145 200 82 1 847 3 034Finanční operace a ostatní činnosti 2 153 782 1 324 200 2 930 3 008 2 426 962 803 1 998 3 887 10 643 6 173 37 289Celkem 226 312 206 479 180 631 105 262 167 078 77 906 294 730 145 298 162 696 332 316 139 050 232 689 456 897 2 727 343Zdroj: ÚFIS, data k 1. 8. 2012CZ020Středočeský krajCZ031Jihočeský krajCZ032Plzeňský krajGraf 4.1: Index poskytnuté dotace z obecních rozpočtů mimo rozpočtu hl. m. Prahy na 100 000 obyvatel podle krajů (v tis. Kč)CZ041Karlovarský krajCZ042Ústecký krajCZ051Liberecký krajCZ052KrálovéhradeckýkrajCZ053Pardubický krajCZ063Kraj VysočinaCZ064JihomoravskýkrajCZ071Olomoucký krajCZ072Zlínský krajCZ080MoravskoslezskýkrajCelkem53 14732 477 31 62034 64828 14431 76128 55939 43337 00517 89020 16817 79021 759StředočeskýkrajJihočeskýkrajPlzeňskýkrajKarlovarskýkrajÚsteckýkrajLibereckýkrajKrálovéhradeckýkrajPardubickýkrajKrajVysočinaJihomoravskýkrajOlomouckýkrajZlínskýkrajMoravskoslezskýkrajIndex = přepočet na 100 000 obyvatel k 1. 1. 2011 (Český statistický úřad)45


5. Státní fondyTabulka 5.1: Dotace ze státních fondů podle právní formy a dotačního titulu (v tis. Kč)Právní formaOdvětvové třídění rozpočtové skladbySoučetdotacíPodíl(v %)Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 60 414 22 449 3 82 867 10,60Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 177 5 890 933 8 000 1,02Vzdělávání a školské služby 2 265 7 665 9 930 1,27Kultura a ochrana památek 29 390 25 048 80 230 134 668 17,23z toho: Kultura 4 680 8 497 13 177z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 24 710 16 552 80 230 121 492Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 85 806 326 992 47 563 460 361z toho: Komunální služby a územní rozvoj 85 806 326 684 46 540 459 029Ochrana životního prostředí 14 488 69 878 1 542 85 908 10,99z toho: Ochrana přírody a krajiny 3 734 21 253 28 25 015z toho: Ekologická výchova a osvěta 7 566 45 983 224 53 773Celkem 193 540 457 923 130 271 781 735 100,00Zdroj: ÚFIS, data k 1. 8. 2012Obecněprospěšnéspolečnosti(141)Občanskásdružení(701,731)Církevníprávnickéosoby(721)Celkem58,8946


Tabulka 5.2: Dotace ze státních fondů podle dotačního titulu a rozpočtu (v tis. Kč)RozpočetOdvětvové třídění rozpočtové skladbyZemědělství, lesní hospodářství a rybářství 82 867 82 867 10,60Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 800 3 201 8 000 1,02Vzdělávání a školské služby 9 930 9 930 1,27Kultura a ochrana památek 13 177 121 492 134 668 17,23z toho: Kultura 13 177 13 177z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 121 492 121 492Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 331 459 029 460 361 58,89z toho: Komunální služby a územní rozvoj 459 029 459 029Ochrana životního prostředí 85 908 85 908 10,99z toho: Ochrana přírody a krajiny 25 015 25 015z toho: Ekologická výchova a osvěta 53 773 53 773Celkem 90 707 13 177 1 331 676 519 781 735 100,00Zdroj: ÚFIS, data k 1. 8. 2012Státní fondživotního prostředíStátní fondkulturyStátní fond ČRpro podporu a rozvojčeské kinematografieStátní fondrozvoje bydleníStátní zemědělskýintervenční fondStátní fonddopravníinfrastrukturySoučetdotacíCelkemPodíl(v %)47


PŘÍLOHYPříloha 1: Metodika RozboruROZSAH SLEDOVÁNÍRozsah sledování Rozboru pro rok 2011:a) všechny dotace ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté NNO v souladus právním předpisem Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některýchsouvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,b) všechny dotace z rozpočtu územně samosprávných celků poskytnuté NNO v souladus právním předpisem Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.ZDROJE DATa) Oproti Rozborům zpracovaným v předchozích letech došlo ke změně zdroje dat v případěstátního rozpočtu. Za státní rozpočet je hlavním zdrojem dat databáze vedená jednotlivýmikapitolami státního rozpočtu. Údaje o poskytnutých dotacích z rozpočtů krajů jsou i nadálečerpány z databází vedených jednotlivými kraji.b) V případě obecních rozpočtů a státních fondů se hlavním zdrojem dat pro rok 2011 stalÚstřední finanční informační systém (ÚFIS) 1 , který obsahuje datové oblasti účetního afinančního výkaznictví jednotlivých rozpočtů.c) Pro analýzu příjemce dotace je využito dat z Registru ekonomických subjektů (RES).SLEDOVANÉ KATEGORIEA. Poskytovatel dotacePod pojmem poskytovatel dotace se míní správce kapitoly nebo celého rozpočtu, z něhož byla dotaceposkytnuta. Poskytovatelé dotací jsou dále členěni podle dvou kategorií:1. Rozpočet – rozlišuje jak jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, tak rozpočtyjednotlivých státních fondů, krajů a rozpočet hl. města Prahy. V případě rozpočtůobcí je uvádíme souhrnně v členění NUTS III (mimo CZ010 hl. m. Praha).2. Dotační titul – je účelový program, který vyhlašuje poskytovatel dotace a na základěkterého je poskytnuta dotace.B. Příjemce dotacePříjemce dotace je právní subjekt, který obdržel dotaci z veřejných rozpočtů. Příjemci dotací jsoudále členěni podle dvou kategorií:1. Právní forma – pod pojem „nestátní neziskové organizace“ zahrnuje Rada vlády pro nestátníneziskové organizace (dále jen „RVNNO“):a) Církevní právnické osoby, které jsou zřizovány církvemi a náboženskými společnostmipodle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a1 Údaje pro potřeby Rozboru byly ze systému ÚFIS staženy dne 1. 8. 2012 a prezentují data k 31. 12. 2011.48


náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích anáboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a které jsou evidovány vRejstříku církevních právnických osob vedeném Ministerstvem kultury.Na základě vymezení nestátních neziskových organizací podle RVNNO jsou v případěstátního a krajských rozpočtů sledovány pouze subjekty evidované podle § 15a zákonač. 3/2002 Sb., jako účelová zařízení církví a náboženských společností.V případě obecních rozpočtů a státních fondů jsou sledovány všechny církevní právnickéosoby, protože z čerpaného zdroje dat ÚFIS pro obecní rozpočty a státní fondy (vizpodkapitoly Zdroje dat a Úprava dat) nelze vyčlenit pouze účelová zařízení církví anáboženských společností.b) Nadace a nadační fondy, které jsou zřizovány podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích anadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích anadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.V případě státního, krajských rozpočtů a rozpočtu hl. m. Prahy jsou nadace a nadační fondysledovány v rámci jedné položky – nadační subjekty.V případě obecních rozpočtů a rozpočtů státních fondů nejsou nadace a nadační fondysledovány. Finanční příspěvky nadacím a nadačním fondům jsou v ÚFIS sledovány v rámcipoložek ostatní neziskové a podobné organizace, kde jsou evidovány spolu s honebnímispolečenstvy, zájmovými sdruženími právnických osob a dalšími soukromými neziskovýmiorganizace nevyjmenovanými v jiných položkách.c) Občanská sdružení, která se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve zněnípozdějších předpisů. Sledování občanských sdružení zahrnuje také jejich organizačníjednotky.d) Obecně prospěšné společnosti, které jsou zakládány podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů.2. Sídlo – v případě dotací poskytnutých ze státního rozpočtu je sledováno také sídlo příjemcedotace, a to podle krajů (NUTS III).3. Rok založení – v případě dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů a hl. m.Prahy je sledován také rok založení příjemce dotace.SLEDOVANÉ UKAZATELEA. Státní rozpočet, krajské rozpočty1. Poskytnutá dotace je výše dotace, která byla přidělena danému příjemci. Z ukazatele „objemposkytnutých dotací“ je vytvořena další sledovaná kategorie, kterou je velikost dotace.2. Počet poskytnutých dotací je sledován jak za kategorie vztahující se k poskytovatelům dotací,tak za kategorie vztahující se k příjemcům dotací.Počet příjemců dotací je vypočítán jako jedinečný počet a je sledován pouze za kategorie, které sevztahují k příjemcům dotací. Sledováním počtu příjemců dotací také za kategorie, které sevztahují k poskytovateli dotace, docházelo v minulosti k duplicitě údajů u těch subjektů, kterýmse podařilo získat dotace od více poskytovatelů dotací, resp. v rámci více dotačních titulů.B. Obecní rozpočty, státní fondy1. Poskytnuté dotace jsou v Rozboru pro rok 2011čerpány z ÚFIS jako „výsledek od počátkuroku“.49


ÚPRAVA DATA. Získané databáze jednotlivých dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů jednotlivých krajůbyly upraveny:1. Odstranění nesprávně evidovaných údajů. Získané databáze obsahovaly údaje za právní formyodlišné od vymezení RVNNO (např. svazek obcí, příspěvková organizace, zájmové sdruženíprávnických osob, družstvo, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komora,fyzická osoba, apod.). 2 Nesprávně evidované údaje byly z databází odstraněny: v případě státníhorozpočtu se jednalo o 128 dotací v celkové výši 42,3 mil. Kč, v případě rozpočtů krajů šlo o101 dotací v celkové výši 35,5 mil. Kč.2. Odstranění církevních právnických osob, které nejsou evidovány jako „účelová zařízení“.V obou databázích byly ponechány pouze údaje za účelová zařízení církví a náboženskýchspolečností tak, jak byla evidována v Rejstříku církevních právnických osob spravovanémMinisterstvem kultury. Údaje za organizace s právní formou 721 – církevní organizace, kterénebyly evidovány jako účelová zařízení církví, byly vypuštěny. 3 V případě státního rozpočtu sejednalo o 726 dotací v celkové výši 140,2 mil. Kč, v případě rozpočtů krajů šlo o 589 dotacív celkové výši 98,0 mil. Kč.3. Zařazení dotačních titulů/programů podle odvětvového třídění rozpočtové skladby.Jednotlivé dotační tituly byly poskytovateli dotací klasifikovány do paragrafů odvětvového tříděnírozpočtové skladby. Zobrazeny jsou pouze vybrané skupiny, oddíly, pododdíly (popřípadě jejichúčelově vytvořená seskupení pro potřeby Rozboru), v rámci nichž byla poskytnuta dotace.Přehled použitých skupin, oddílů a pododdílů odvětvového třídění rozpočtové skladby a jejichúčelových seskupení je uveden v příloze 2.4. Přiřazení dotačních titulů/programů podle Hlavních oblastí státní dotační politiky. Dotačnítituly, které spadají do režimu státní dotační politiky, jsou z důvodu srovnání s údaji z minulýchlet sledovány ve třetí kapitole zvlášť. Režim státní dotační politiky je souhrn dotací, poskytnutýchNNO jednotlivými ministerstvy na základě Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO prorok 2011, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 14. června 2010 č. 463 (viz příloha 3).B. Získané dotace z obecních rozpočtů a státních fondů z informačního systému ÚFIS bylyupraveny:1. Výběr požadovaných položek běžných a kapitálových výdajů druhového třídění rozpočtovéskladby podle příjemce. V obou případech byly ponechány pouze údaje o investičních aneinvestičních dotacích, jejichž příjemci byly obecně prospěšné společnosti – položky 5221,6321; občanská sdružení – položky 5222, 6322; církve a náboženské společnosti (tj. všechnycírkevní právnické osoby) – položky 5223, 6323. 4 Nadace a nadační fondy jsou u druhovéhotřídění rozpočtové skladby evidovány v rámci položek ostatní neziskové a podobné organizace,kde jsou evidovány i honební společenstva, zájmová sdružení právnických osob apod., proto jev případě rozpočtů a státních fondů neuvádíme.2 Upozorňujeme, že mohlo dojít také k opačné situaci, kdy se v získaných databázích nemusely vyskytovat údaje za subjekty,které by vymezení RVNNO vyhovovaly. Tento stav však zpracovatelé nemohli napravit, protože disponovali pouze vždy těmičástmi databází, které podle poskytovatelů dotací obsahovaly údaje za vybrané právní formy.3 U tabulek podle právní formy je výběr účelových zařízení církví označen jako (- 721).4 U tabulek podle právních forem jsou církevní právnické osoby uvedeny jako (721).50


2. Zařazení paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby do účelového seskupení propotřeby Rozboru. Jednotlivé dotační tituly byly poskytovateli dotací klasifikovány do paragrafůodvětvového třídění rozpočtové skladby. Sumáře již obsahují pouze souhrny za jednotlivéparagrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby. Zobrazeny jsou pouze vybrané skupiny,oddíly, pododdíly (popřípadě jejich účelově vytvořená seskupení pro potřeby Rozboru), v rámcinichž byla poskytnuta dotace. Přehled použitých skupin, oddílů a pododdílů odvětvového tříděnírozpočtové skladby a jejich účelového seskupení je uveden v příloze 2.Odstranění nesprávně evidovaných údajů, tak jako v případě státního rozpočtu, rozpočtů krajů ahl. m. Prahy není možné. 5 Přestože ÚFIS poskytuje účetní a finanční výkazy za jednotlivérozpočty, pro účely Rozboru je využito pouze výše poskytnuté dotace čerpané z ÚFIS jako„výsledek od počátku roku“. V účetních a finančních výkazech nelze vysledovat jednotlivé dotacea identifikovat jejich příjemce na základě jména či IČ.PREZENTACE ÚDAJŮZobrazení údajů v dokumentu RozborÚdaje jsou v dokumentu Rozbor zobrazeny pomocí analytických (rozebírají jednu sledovanoukategorii) a kontingenčních (srovnávají dvě sledované kategorie) tabulek a grafů. Zobrazení údajů jedoplněno souhrnem nejzajímavějších zjištění, která se nacházejí na začátku Rozboru. Údajev tabulkách jsou uváděny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.Sledované kategorie jsou v tabulkách uváděny pomocí číselníků:Sledovaná kategorie Číselník PoznámkaRozpočetKapitoly státního rozpočtu,jednotlivé státní fondyCZ-NUTS III (Klasifikace územních statistickýchjednotek)Dotační titul Odvětvové členění rozpočtové skladby Účelové seskupení viz příloha 2Právní forma Právní forma organizace U státního rozpočtu, u krajskýchrozpočtů a rozpočtu hl. m. Prahy:117 a 118 společně,701 a 731 společně,721 výběr – účelová zařízení141SídloInstitucionální sektorCZ-NUTS III (Klasifikace územních statistickýchjednotek)CISS-KL (Číselník institucionálních sektorů asubsektorů)U obecních rozpočtů (mimo rozpočethl. m. Prahy) a státních fondů:701 a 731 společně,1417215 Upozorňujeme, že v datech čerpaných z informačního systému ÚFIS mohlo dojít k situaci, kdy poskytovatelé zařadili dotacenestátním neziskovým organizacím do nesprávných položek druhového třídění, anebo zařadili do námi sledovaných položekdotace nesprávným subjektům. V získaných databázích se tak nemusely vyskytovat údaje za subjekty, které by vymezeníRVNNO vyhovovaly, a naopak se tam mohou vyskytovat dotace poskytnuté jiným než nestátním neziskovým organizacím.Tento stav však zpracovatelé nemohli napravit, neboť data jsou poskytována v účetních a finančních výkazech jednotlivýchrozpočtů bez možnosti identifikovat jednotlivé dotace a jejich příjemce, a tedy odstranit nesprávně evidované údaje.51


Prezentace údajů za rozpočet hl. m. PrahyHl. m. Praha je dle zákona č. 131/2000 Sb. obcí i krajem zároveň. Pro účely Rozboru je rozpočet hl.m. Prahy prezentován pouze společně s údaji za rozpočty krajů.Ve všech kapitolách pojednávajících o krajských a obecních rozpočtech je pro úplnost vždyvyjádřeno, zda je prezentován i rozpočet hl. m. Prahy.ZPRACOVATEL ROZBORUZpracovatelem Rozboru pro rok 2011 je Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) přiEkonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.Prouzová, Z; Almani Tůmová, K. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejnýchrozpočtů v roce 2011 [online]. Dostupné na www: 52


Příloha 2: Přehled použitých skupin, oddílů a pododdílů odvětvového třídění rozpočtovéskladby a jejich účelových seskupení pro potřeby Rozboru 2011Skupiny, oddíly a pododdíly odvětvového třídění rozpočtové skladbySeskupení pro potřeby RozboruSkupina 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (101,10: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství102, 103, 106, 107, 109)101: Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj z toho: Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj(101)102: Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor103: Lesní hospodářství z toho: Lesnictví (103)106: Správa v zemědělství107: Rybářství109: Ostatní činnost a nespecifikované výdajeSkupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářstvíPrůmyslová a ostatní odvětví hospodářství21: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby(211,212, 214, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227,211: Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky229, 231, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 251, 252)212: Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví214: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch z toho: Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (214)216:Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb219: Ostatní činnost a nespecifikované výdaje22: Doprava221: Pozemní komunikace222: Silniční doprava223: Vnitrozemská a námořní plavba224: Železniční doprava225: Civilní letecká doprava227: Doprava ostatních drah229: Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje v dopravě23: Vodní hospodářství231: Pitná voda232: Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly233: Vodní toky a vodohospodářská díla234: Voda v zemědělské krajině236: Správa ve vodním hospodářství239: Ostatní činnost a nespecifikované výdaje24: Spoje241: Činnosti spojů25: Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce251: Podpora podnikání252: Všeobecné pracovní záležitostiSkupina 3: Služby pro obyvatelstvo31 a 32: Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby (311, 312, 313, 314,321, 323, 326, 329)311: Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání z toho: Předškolní, základní a středoškolské312: Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoříchvzdělávání (311, 312)313: Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy314: Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním z toho: Vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání321: Zařízení vysokoškolského vzdělávání(321,325)322: Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním323: Zájmové studium z toho: Umělecké a zájmové vzdělávání (323)326: Správa ve vzdělávání329: Ostatní činnost a nespecifikované výdaje z toho: Vzdělávání národnostních menšin amultikulturní výchova (3292)z toho: Integrace romské komunity ve vzdělávání(3293)33: Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura a ochrana památek (331, 332, 333, 334,335, 336, 339)331: Kultura z toho: Kultura (331)332: Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické z toho: Ochrana památek a péče o kulturní dědictvípovědomí(332)333: Činnosti registrovaných církví a náboženských společností z toho: Činnosti registrovaných církví a náboženskýchspolečností (333)334: Sdělovací prostředky336: Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků339: Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků53


34: Tělovýchova a zájmová činnost Tělovýchova (341)341: Tělovýchova z toho: Státní sportovní reprezentace (3411)342: Zájmová činnost a rekreace Zájmová činnost a rekreace (342)z toho: Volný čas dětí a mládeže (3421)35: Zdravotnictví Zdravotnictví (351, 352, 353, 354, 356, 359)351: Ambulantní péče z toho: Ambulantní a ústavní péče (351,352)352: Ústavní péče353: Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví354: Zdravotnické programy z toho: Prevence před drogami, alkoholem anávykovými látkami (3541)z toho: Ostatní zdravotnické programy (3542, 3543,3544, 3549)356: Správa ve zdravotnictví359: Ostatní činnost ve zdravotnictví36: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (361,363, 366, 369)361: Rozvoj bydlení a bytové hospodářství z toho: Rozvoj bydlení a bytové hospodářství (361)363: Komunální služby a územní rozvoj366: Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje369: Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územ. Rozvoje37: Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí (371, 372, 374, 376,379)371: Ochrana ovzduší a klimatu372: Nakládání s odpady374: Ochrana přírody a krajiny z toho: Ochrana přírody a krajiny (374)376: Správa v ochraně životního prostředí379: Ostatní činnosti v životním prostředí z toho: Ekologická výchova a osvěta (3792)Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti (419, 422,431, 432, 433, 434, 435,436, 437, 439, UZ 13305 –4116 položka)41: Dávky a podpory v sociálním zabezpečení419: Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení42: Politika zaměstnanosti422: Aktivní politika zaměstnanosti z toho: Aktivní politika zaměstnanosti (422)43: Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politicezaměstnanosti431: Sociální poradenství z toho: Sociální poradenství (431)432: Sociální péče a pomoc dětem a mládeži z toho: Péče a pomoc dětem, rodinám a ostatním433 Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinámskupinám obyvatelstva (432, 433, 434)434: Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc435: Služby sociální péčez toho: Služby sociální péče (435)436: Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti437: Služby sociální prevence z toho: Služby sociální prevence (437)439: Ostatní činnost a nespecifikované výdajeSkupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana51: Obrana519: Ostatní záležitosti obrany52: Civilní připravenost na krizové stavy521: Ochrana obyvatelstva526: Státní správa v oblasti hospodářských opatření527: Krizové řízení529: Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy53: Bezpečnost a veřejný pořádek531: Bezpečnost a veřejný pořádek539: Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuCivilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost aveřejný pořádek (519,521, 526, 527, 529, 531, 539)54: Právní ochrana Právní ochrana (545, 546,549)545:Probační a mediační služba546: Správa v oblasti právní ochrany549: Ostatní záležitosti právní ochrany55: Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana a integrovaný záchranný systém(551, 552, 559)551: Požární ochrana z toho: Dobrovolná požární ochrana (5512)552: Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému559: Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému54


Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby61: Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany611: Zastupitelské orgány614: Všeobecná vnitřní státní správa615: Zahraniční služba a záležitosti617: Regionální a místní správa619: Politické strany a hnutíStátní moc, státní správa a územní samospráva(611, 614, 615, 617, 619)Vybrané účelové seskupení Finanční operace a ostatní činnosti39: Ostatní činnosti pro obyvatelstvo Finanční operace a ostatní činnosti (390, 621, 631,62: Jiné veřejné služby a činnosti639, 640)621: Ostatní veřejné služby63: Finanční operace631: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací639: Ostatní finanční operace64: Ostatní činnosti640: Ostatní činnostiVybrané účelové seskupení Výzkum a vývoj380: Ostatní výzkum a vývoj Výzkum a vývoj (218, 228, 338, 368, 378, 380, 618)218: Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách228: Výzkum v dopravě338: Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků368: Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje378: Výzkum životního prostředí618: Výzkum ve státní správě a samosprávěVybrané účelové seskupení Zahraničí pomoc a mezinárodní spolupráceZahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce(3291, 3391, 3591, 3691, 3791, 4391 a 622)3291: Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání3391: Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích3591: Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví3691: Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb3791: Mezinárodní spolupráce v životním prostředí4391: Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpořezaměstnanosti622: Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce Z toho: Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc(6221,6222)Pozn.: Uvádíme zde pouze rozpočtové skupiny, oddíly a pododdíly odvětvového třídění, které byly použity v případě dotací nestátním neziskovýmorganizacím. Úplný výčet rozpočtových skupin, oddílů, pododdílů a paragrafů odvětvového třídění uvádí vyhláška MFč. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.55


Příloha 3: Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 20111) Tělesná výchova a sportMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMDMOMVMVZajištění vybranýchregulačních činností, zejménapřenesený výkon státní správyve specifikovaných kategoriíchsportovních létajících zařízení,vyrobených a určených k létáníve vzduchu výhradně zaúčelem vzdělávání, sportu neborekreace jeho uživatelePodpora sportu a brannépřípravyRozvoj sportu a tělovýchovyRozvoj tělovýchovy a sportuzaměřený na péči o zlepšenízdraví a zvýšení fyzickézdatnosti populace, sportovníreprezentace, včetně přípravysportovních talentů; zvýšenífyzické zdatnosti, speciálníchdovedností a návyků určitýchprofesních skupinPodpora provozování sportovního arekreačního létání.Uspořádání jednotlivých sportovních abranných akcí pro veřejnost, získáváníspecifických dovedností a zvyšovánífyzické zdatnosti dětí a mládeže.Zvyšování fyzické zdatnosti, získáváníspecifických dovedností, sportovnísoutěže příslušníků, zaměstnanců a členůjednotek požární ochrany, členůobčanských sdružení.Podpora a vytváření podmínek protělesnou a střeleckou přípravu příslušníkůPolicie ČR a jejich dalších sportovníchaktivit včetně rekreačně-pohybovýchaktivit občanských zaměstnanců resortu.PO (zejména občanská zájmovásdružení), které jsourozhodnutím MD, v souladu sezákonem č. 49/1997 Sb., ocivilním letectví, ve zněnípozdějších předpisů, pověřenyvýkonem státní správy ve věcisportovních létajících zařízení.OS, OPS a ÚZC registrovanýchcírkví a náboženskýchspolečností.OS působící na úseku požárníochrany, integrovanéhozáchranného systému, ochranyobyvatelstva a krizového řízení.OS, která zajišťují podmínky arealizují tělovýchovně-sportovníprogramy pro policisty,zaměstnance policie azaměstnance MV (jedná se oUNITOP ČR jako střešnídobrovolné sdružení všechsportovních klubů policie, kterýje jediným zástupcem ČR prosport v evropské i světovépolicejní sportovní asociaci).Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánProgram je vyhlašován v souladu sezákonem č. 49/1997 Sb., o civilnímletectví, ve znění pozdějšíchpředpisů.Národní program rozvoje sportu provšechny.Zákon č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a ozměně některých souvisejícíchzákonů (rozpočtová pravidla), veznění pozdějších předpisů, usnesenívlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, oZásadách vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy.Usnesení vlády ČR ze dne 1. 2. 2010č. 92, o Zásadách vlády proposkytování dotací ze státníhorozpočtu ČR NNO ústřednímiorgány státní správy.56


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMŠMTMŠMTMŠMTMŠMTMŠMTMŠMTMŠMTMŠMTProgram státní sportovníreprezentace ČRProgram Sportovní centramládežeProgram Sportovní talentyProgram Sportovní střediskaProgram Rozvoje sportu provšechnyProgram sport a školaProgram Sport zdravotněpostiženýchProgram podpory údržby aprovozu sportovních zařízeníMŠMT Investiční program 233510Podpora sportovní přípravy a sportovníreprezentace ČR juniorské a seniorskévěkové kategorie.Podpora sportovních talentů ve vybranýchsportech ve věkové kategorii 15 – 19 let.Podpora přípravy sportovně talentovanémládeže.Podpora základní sportovní přípravy dětí,zpravidla ve věkové kategorii 6 – 15 let,zařazených do systému všeobecnépřípravy sportovních talentů.Podpora projektů vedoucích kceloživotním pohybovým aktivitámobčanů s účelovým vymezením.Podpora školní, studentské nebouniverzitní sportovní činnostiprostřednictvím školních avysokoškolských sportovních organizací.Podpora specializovaných sportovníchsdružení s celorepublikovou působností,jejichž členská základna je nejméněz 90 % tvořena zdravotně postiženýmiobčany.Podpora zabezpečení údržby a provozusportovních zařízení v oblasti sportu.Podpora rozvoje a obnovy materiálnětechnické základny sportovníchorganizací.OS s celostátní působností.OS s celostátní působností.OS s celostátní působností.OS s celostátní působností.OS s celostátní působností.OS s celostátní působností.Specializovaná OS v oblastisportu.OS s vlastnictvím nebodlouhodobým pronájmemsportovního zařízení.OS.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánZákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.Zákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.Zákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.Zákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.Zákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.Zákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.Zákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.Zákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.Zákon č. 115/2001 Sb., o podpořesportu.2) KulturaMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMKKulturní aktivityKulturní aktivity vysílané do zahraničíanebo přijímané ze zahraničí.OS, OPS a další PO a FO, kteréposkytují veřejné kulturníStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánKoncepce účinnější podpory uměnína léta 2007 – 2013, usnesení vlády57


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMKMKMKMKKulturní aktivityKulturní aktivityKulturní aktivityKulturní aktivityProgram na podporu zahraničníchkontaktů v oblasti neprofesionálníchuměleckých aktivit.Podpora kulturních aktivit v oblastidivadla, hudby, výtvarného umění aarchitektury.Podpora projektů v oblasti literatury(Vydávání české a překladové literatury -umělecká díla původní české literatury aliteratur národnostních menšin, překladyuměleckých děl do češtiny, díla literárnívědy a věd příbuzných. Vydáváníliterárních děl s velmi náročnou ediční aredakční přípravou, sebraných spisů,původní ilustrované literatury pro děti amládež, literárních debutů, literárníchperiodik a sborníků, překlady českéliteratury v zahraničí a další literárníaktivy jako veřejné přednášky, semináře,výstavy, soutěže, festivaly, podporapřekladů české literatury v zahraničíapod.)Knihovna 21. století – Podpora projektů voblasti knihoven (podpora práce snárodnostními menšinami, zpřístupněníslužby.PO a FO, včetně OSregistrované do 31. 12. 2008,které zabezpečují konkrétníkulturní činnost v regionu či obcinejméně jeden rok.OS, CPO, OPS, NaNF, FO a POpodnikající v oblasti kultury,obce a města, příspěvkovéorganizace.OS, OPS, NaNF, FO a POpodnikající v oblasti kultury,obce a města, příspěvkovéorganizace s výjimkoupříspěvkových organizací MK.Knihovny evidované podlezákona č. 257/2001 Sb., oknihovnách a podmínkáchStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesenívlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 oStátní kulturní politice na léta 2009 –2014. Rozhodnutí Evropskéhoparlamentu a Rady EU č.1904/2006/ES, kterým se zavádíprogram Kultura.Koncepce účinnější podpory uměnína léta 2007 – 2013, usnesení vládyze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesenívlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 oStátní kulturní politice na léta 2009 –2014.Koncepce účinnější podpory uměnína léta 2007 – 2013, usnesení vládyze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesenívlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 oStátní kulturní politice na léta 2009 –2014.Koncepce účinnější podpory uměnína léta 2007 – 2013, usnesení vládyze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesenívlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 oStátní kulturní politice na léta 2009 –2014.Zákon č. 257/2001 Sb., oknihovnách a podmínkáchprovozování veřejných58


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMKMKMKMKKulturní aktivityKulturní aktivityKulturní aktivityKulturní aktivityknihovních fondů pro občany sezdravotním postižením, kulturní,výchovná a vzdělávací činnost, ochranaknihovních fondů před nepříznivými vlivyprostředí).Kulturní aktivity církví a náboženskýchspolečností registrovaných v ČRs nadregionální a celostátní působností(např. ekumenická setkání, výstavy,oslavy významných výročí, koncertyduchovní a současné křesťanské hudby,výchovné akce pro děti a mládež apod.).Aktivity OS, které zvyšují informovanosta zájem o náboženskou oblast vymezenoučinností církví a náboženskýchspolečností registrovaných v ČR.Veřejně prospěšné kulturní aktivityv oblasti audiovize a médií.Podpora kulturních aktivit zdravotněpostižených občanů a seniorů.provozování veřejnýchknihovnických a informačníchslužeb (knihovní zákon),v platném znění. 6Církve a náboženskéspolečnosti, CPO (registrovanéči evidované podle zákona č.3/2002 Sb., o svoboděnáboženského vyznání apostavení církví a náboženskýchspolečností a o změně některýchzákonů v platném znění).OS.OS, OPS, FO.FO a PO.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánknihovnických a informačníchslužeb, v platném znění; nařízenívlády č. 288/2002 Sb., kterým sestanoví pravidla poskytování dotacína podporu knihoven.Usnesení vlády ze dne 19. 11. 2008č. 1452 o Státní kulturní politice naléta 2009 – 2014.Usnesení vlády ze dne 19. 11. 2008č. 1452 o Státní kulturní politice naléta 2009 – 2014.Koncepce účinnější podpory uměnína léta 2007 – 2013, usnesení vládyze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesenívlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 oStátní kulturní politice na léta 2009 –2014.Doposud „Národní plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením“ (usnesení vlády č.256/1998), následně Národní plánpodpory a integrace občanů sezdravotním postižením na období2006 – 2009 (usnesení vlády č.792/2009); v současné době je vpřipomínkovém řízení návrh naNárodní plán vytváření rovnýchpříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením na období 2010 – 2014, aNárodní program přípravy na6 Knihovnami mohou být různé právní formy, tedy i NNO.59


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMK Kulturní aktivity Podpora tradiční lidové kultury. FO a PO.MKMKMKKulturní aktivityKulturní aktivityKulturní aktivityPodpora zájmových kulturních –mimouměleckých aktivit.Podpora neprofesionálních uměleckýchaktivit.Podpora regionálních kulturních tradic(kulturní aktivity spojené s významnýmvýročím měst a obcí, s významnýmvýročím kulturně-historických událostí as významným výročím význačnýchosobností českého původu působícíchv oblasti kultury, jejichž význam(působení) překračuje rámec regionu).FO a PO.PO a FO, včetně OSregistrované do 31. 12. 2009,které zabezpečují konkrétníkulturní činnost v regionu či obcinejméně jeden rok.PO a FO, včetně OSzaregistrovaných ve smysluzákona č. 83/1990 Sb., osdružování občanů, ve zněnípozdějších předpisů, a toregistrovaných nejpozději do 31.12. 2008.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánstárnutí na období let 2008 až 2012(usnesení vlády č. 8/2008), usnesenívlády č. 1452/2008 o Státní kulturnípolitice na léta 2009 – 2014.Usnesení vlády ze dne 11. 6. 2003č. 571 ke Koncepci účinnější péče otradiční lidovou kulturu v ČR,usnesení vlády ČR ze dne 19. 11.2008 č. 1452 o Státní kulturnípolitice na léta 2009 až 2014,Koncepce účinnější podpory uměnína léta 2007 – 2013, usnesení vládyze dne 31. 5. 2006 č. 676, Úmluva ozachování nemateriálního kulturníhodědictví.Usnesení vlády ze dne 19. 11. 2008č. 1452 o Státní kulturní politice naléta 2009 až 2014, usnesení vlády zedne 4. 6. 2007 č. 611 ke Koncepcistátní politiky pro oblast dětí amládeže na období na období 2007 –2013, usnesení vlády ze dne 15. 10.2007 č. 1150 ke Strategii prevencekriminality na léta 2008 až 2011.Usnesení vlády č. 1452/2008 oStátní kulturní politice, Koncepceúčinnější podpory umění na léta2007 – 2013, usnesení vlády ze dne31. 5. 2006 č. 676.Usnesení vlády č. 1452/2008 oStátní kulturní politice, Koncepceúčinnější podpory umění na léta2007 – 2013, usnesení vlády ze dne31. 5. 2006 č. 676.MK Kulturní aktivity Podpora kulturních aktivit FO a PO. Usnesení vlády č. 183/2009 Zpráva60


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMKMKMOKulturní aktivityKulturní aktivityRozvoj vojenských tradicnapomáhajících integraci cizinců žijícíchv ČR. 7Činnost podporující kulturní aktivity voblasti památkové péče.Činnost OS a organizací s mezinárodnímprvkem podporující kulturní aktivity voblasti movitého kulturního dědictví,muzeí a galerií.Prezentace přínosu ozbrojených sil provznik a rozvoj ČR na veřejnosti,zabezpečení veřejných pietních aktůk uctění památky padlých s účastíválečných veteránů.OS, OPS.OS, OPS.OS a OPS.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašováno realizaci Koncepce integracecizinců na území ČR, usnesení vládyze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o Státníkulturní politice na léta 2009 – 2014.Usnesením vlády č. 979 ze dne 23.7. 2008 byla agenda spojenás koordinací realizace Koncepceintegrace cizinců na území ČRpřevedena z MPSV na MV.Usnesení vlády ze dne 19. 11. 2008č. 1452 o Státní kulturní politice naléta 2009 – 2014.Usnesení vlády č. 1452 ze dne 19.11. 2008 o Státní kulturní politice naléta 2009 až 2014.Odborné nařízení pro poskytováníneinvestičních dotací ze státníhorozpočtu kapitola 307 – Ministerstvoobrany NNO, Zásady vlády proposkytování dotací ze státníhorozpočtu ČR NNO ústřednímiorgány státní správy, schválenéusnesením vlády dne 1. 2. 2010č. 92.3) Životní prostředí a udržitelný rozvojMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMŽPProgram na podporu činnostíNNO působících v oblastiochrana životního prostředí,udržitelný rozvojAktivity zaměřené na tematické oblasti:Změna klimatu. Ochrana přírody abiologické rozmanitosti. Životní prostředía lidské zdraví, odpady. Kvalita života,OS, OPS.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánStátní politika životního prostředí(usnesení vlády č. 235 ze dne 17. 3.2004), Strategie udržitelného rozvoje(usnesení vlády č. 1242 ze dne 8. 12.7 Pouze v případě, že bude MK zahrnuto do Koncepce integrace cizinců na rok 2011.61


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMŽPMMRMŠMTKoordinační projekty v ochraněpřírody a krajinyOchrana životního prostředí,udržitelný rozvojProgram na podporu činnostiNNO působících v oblastienvironmentálního vzdělávání,výchovy a osvětyudržitelný rozvoj. Průřezová témata(environmentální vzdělávání, výchova aosvěta; environmentální poradenství;právo a životní prostředí).Koordinace programů na ochranubiodiverzity. Koordinace programůpozemkových spolků.Aktivity podporující udržitelný rozvoj.Podpora místního rozvoje zejménav oblasti cestovního ruchu – iniciačníprojekty.Uplatnění inovativních a integrujícíchforem environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty. Výzkum a evaluaceenvironmentálního vzdělávání, výchovy aosvěty. Vzdělávací a informační aktivityenvironmentálního vzdělávání, výchovy aosvěty.OS, OPS.OS, OPS, NaNF, ZSPO.NNOStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašován2004), Strategie ochrany biologickérozmanitosti (usnesení vlády č. 620ze dne 25. 5. 2005), Státní programenvironmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty v ČR (usnesenívlády č. 1048 ze dne 23. 10. 2000),Rozvojový programenvironmentálního poradenství v ČRpro období 2008 – 2013 (usnesenívlády č. 408 ze dne 16. 4. 2008),Strategie vzdělávání pro udržitelnýrozvoj (usnesení vlády č. 851 ze dne9. 7. 2008).Státní politika životního prostředí(usnesení vlády č. 235 ze dne 17. 3.2004), Strategie ochrany biologickérozmanitosti (usnesení vlády č. 620ze dne 25. 5. 2005).Usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010č. 92.Dlouhodobý záměr vzdělávání arozvoje vzdělávací soustavy ČR.Akční plán Státního programuenvironmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty na roky 2010 –2012 s výhledem do roku 2015.Strategie vzdělávání pro udržitelnýrozvoj 2008 – 2015.4) Sociální službyMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánMPSV Dotační řízení MPSV pro rok Úhrada nákladů na poskytování Právnické a fyzické osoby, které Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních62


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců2010 v oblasti poskytovánísociálních služeb 89základních druhů a forem sociálníchslužeb v rozsahu stanoveném základnímičinnostmi při poskytování sociálníchslužeb pro příslušný druh sociální služby,jejichž výčet a charakteristiky jsouuvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4zákona č. 108/2006 Sb., o sociálníchslužbáchposkytují sociální službyv souladu se zákonemč. 108/2006 Sb., o sociálníchslužbách, ve znění pozdějšíchpředpisů.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánslužbách, ve znění pozdějšíchpředpisů.5) Zahraniční aktivityMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMVMZVMZVZahraniční rozvojováspolupráce 10Dotační program na bilaterálníprojekty zahraniční rozvojovéspolupráceHumanitární pomoc dozahraničíStabilizace potenciálních migrantů.Reintegrace navrátilců. Prevencenelegální (neregulérní) migrace. Budovánímigračních a azylových kapacit. Integracesociálně slabých.Projekty rozvojové spolupráce, příp. takérekonstrukční pomoci v rozvojovýchzemích.Projekty humanitární pomoci v zahraničívč. pomoci oblastem postiženýmkomplexními humanitárními krizemi.OS, OPS, ÚZC zabývající seuprchlíky a obecně migračníproblematikou.NNO a další oprávnění příjemcičinní v rozvojové spolupráci.NNO a další oprávnění příjemcičinní v humanitární pomoci neborozvojové spolupráci.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánPříslušné usnesení vlády kzahraniční rozvojové spolupráci vroce 2011.Očekávané usnesení vlády k Plánuzahraniční rozvojové spolupráce nar. 2011 (materiál ve fázi přípravy,bude předložen vládě v létě 2010);v případě neočekávané krize taképřípadné zvláštní usnesení vlády.Očekávané usnesení vlády k Plánuzahraniční rozvojové spolupráce nar. 2011 (materiál ve fázi přípravy,8 Neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb jsou poskytovány všem registrovaným poskytovatelům bez ohledu na jejich právní formu a oprávněnýmvýdajem těchto dotací je úhrada nákladů za poskytování sociálních služeb vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějšíchpředpisů. NNO jsou tedy stejně jako ostatní organizace podporovány pouze tehdy, pokud se jedná o registrované poskytovatele sociálních služeb, a z dotace mohoubýt hrazeny pouze ty z jejich aktivit, které splňují podmínku základních činností sociální služby.9 Dotační program částečně spadá i do hlavní oblasti Protidrogová politika.10 Usnesení vlády č. 1070 ze dne 19. 9. 2007 přiznalo MV výjimku v oblasti implementace a rozpočtování projektů realizovaných v sektoru migrace a bezpečnost, ato do 31. 12. 2010. Může se proto stát, že v souvislosti s přípravou nové Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce dojde ke změně postupu při zajišťování tétoformy projektů na MV (s účinností od 1. ledna 2011).63


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMZVMZVMZVMZVMZVMZVMZVSpolufinancování rozvojovýchprojektů podpořených ze zdrojůEUPodpora trojstranných projektůčeských subjektůRozvojové vzdělávání a osvětaKapacity a partnerstvínevládních organizací činnýchv rozvojové spolupráciPosilování kapacit platforemnestátních subjektů prorozvojovou spolupráciProgram transformačníspolupráceProjekty v oblasti zahraničnípolitiky ČR a mezinárodníchvztahůSpolufinancování projektů českýchsubjektů v oblastech humanitární pomoci,rozvojové spolupráce a rozvojovéhovzdělávání / osvěty, které byly podpořenyEvropskou komisí.Projekty rozvojové spolupráce českýchsubjektů se zajištěným spolufinancovánímod dalšího donora.Školní i mimoškolní vzdělávání azvyšování povědomí veřejnosti orozvojové problematice.Podpora odborných kapacit a navazovánípartnerství nestátních subjektů působícíchv rozvojové spolupráci, vzdělávání aosvětě o globálních souvislostech.Podpora kapacit zastřešujících sdružení /organizací nestátních subjektů působícíchv rozvojové spolupráci, vzdělávání aosvětě.Projekty transformační spoluprácezaměřené na ochranu lidských práv,včetně podpory obhájců lidských práv, napodporu demokracie a občanskéspolečnosti, na rozvoj právního státu auplatňování zásad řádné správy veřejnýchzáležitostí v cílových zemíchtransformační spolupráce.Pořádání konferencí a seminářů kprezentaci prioritních témat českézahraniční politiky na pozadí aktuálníchudálostí a trendů, podpora účasti FO či PONNO a další oprávnění příjemcičinní v rozvojové spolupráci ahumanitární pomoci, resp. vevzdělávání a osvětě o globálníchsouvislostech.NNO a další oprávnění příjemcičinní v rozvojové spolupráci.NNO a další oprávnění příjemcičinní v rozvojové spoluprácinebo vzdělávání a osvětě oglobálních souvislostech.NNO a další oprávnění příjemcičinní v rozvojové spolupráci,vzdělávání a osvětě.Zastřešující organizacenestátních subjektů činnýchv rozvojové spolupráci,vzdělávání a osvětě o globálníchsouvislostech.NNO a další oprávnění příjemcičinní v oblasti transformačníspolupráce (OS, OPS, ÚZC,NaNF, ZSPO, vysoké školy,územní samosprávné celky).NNO a další oprávnění příjemci(OS, OPS, ÚZC, NaNF, ZSPO,vysoké školy, územnísamosprávné celky, veřejnéStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánbude předložen vládě v létě 2010);v případě neočekávané humanitárníkrize také případné zvláštní usnesenívlády.Očekávané usnesení vlády k Plánuzahraniční rozvojové spolupráce nar. 2011 (materiál ve fázi přípravy,bude předložen vládě v létě 2010).Očekávané usnesení vlády k Plánuzahraniční rozvojové spolupráce nar. 2011 (materiál ve fázi přípravy,bude předložen vládě v létě 2010).Očekávané usnesení vlády k Plánuzahraniční rozvojové spolupráce nar. 2011 (materiál ve fázi přípravy,bude předložen vládě v létě 2010).Očekávané usnesení vlády k Plánuzahraniční rozvojové spolupráce nar. 2011 (materiál ve fázi přípravy,bude předložen vládě v létě 2010).Očekávané usnesení vlády k Plánuzahraniční rozvojové spolupráce nar. 2011 (materiál ve fázi přípravy,bude předložen vládě v létě 2010).Očekávané usnesení vlády k Plánuzahraniční rozvojové spolupráce nar. 2011 (materiál ve fázi přípravy,bude předložen vládě v létě 2010).64


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMZVMZVMZVMZVČesko-polské fórumPodpora projektů tuzemskýchNNO zaměřených naspolupráci se zahraničímAsistenční pomoc českýmkrajanským komunitámv zahraničíPodpora uchování českéjazykové a kulturní svébytnostikrajanských komunitv zahraničí. Péče o nemovitépamátky v zahraničí sevztahem k českému kulturnímudědictvína konferencích a seminářích v zahraničíza účelem prezentace postojů ČR vprioritních oblastech české zahraničnípolitiky, vědecké a výzkumné projekty,semináře a konference.Společné projekty obcí a krajů, společnékulturní projekty a akce, společnéprojekty a výměnné programy škol všechdruhů (kromě 1. stupně základních škol),společné projekty českých a polskýchsubjektů v prioritních oblastech zahraničnípolitiky obou zemí, společné projektyvysokých škol včetně výměny hostujícíchprofesorů a studentských projektů.Pomoc spolkům v zahraničí zaměřená nauchování českého jazyka a českýchkulturních tradic. Péče o nemovitépamátky v zahraničí se vztahemk českému kulturnímu dědictví.Asistenční pomoc českým krajanskýmkomunitám v zahraničí.Aktivity tuzemských NNO propagující nanevládní úrovni vztahy ČR s jednotlivýmizeměmi a geografickými oblastmi.výzkumné instituce, příspěvkovéorganizace, školské právnickéosoby).NNO a další oprávnění příjemci(OS, OPS, ÚZC, NaNF, ZSPO,vysoké školy, územnísamosprávné celky, veřejnévýzkumné instituce, příspěvkovéorganizace, školské právnickéosoby).NNO činné v oblastizahraničních vztahů a spoluprácea krajanské problematiky (OS,OPS, ÚZC).NNO činné v oblastizahraničních vztahů a spoluprácea krajanské problematiky (OS,OPS, ÚZC).NNO činné v oblastizahraničních vztahů a spoluprácea krajanské problematiky (OS,OPS, ÚZC).MZV Zajištění veřejné Informování a komunikace se širokou NNO a další oprávnění příjemciStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánMemorandum o porozumění azaložení Česko-polského fóra,podepsané dne 14. 11. 2008 ministryzahraničních věcí ČR a PolskaKarlem Schwarzenbergem aRadosławem Sikorským.Finanční a věcnou podporu činnostikrajanských spolků a společnostípřátel ČR v zahraničí zajišťovalprogram podpory českého kulturníhodědictví v zahraničí na léta 2006 –2010 schválený usnesením vlády č.1622 ze dne 14. 12. 2006. Návrh napokračování tohoto programu vletech 2011 – 2015 je nyní vmezirezortním připomínkovémřízení. Schválení se předkládá dokonce roku 2010.65


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůinformovanosti o NATO abezpečnostní politiceveřejností o problematice NATOa bezpečnostních otázkách, vypracovánístudií a prezentací, zajišťování odbornýchpřednášek a veřejných akcí.činné v oblasti zahraničníchvztahů a bezpečnostní politiky.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašován6) Národnostní menšiny a etnické skupinyMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMKMKMŠMTProgram podpory rozšiřování apřijímání informaci v jazycíchnárodnostních menšinProgram na podporu kulturníchaktivit příslušníkůnárodnostních menšinPodpora vzdělávání v jazycíchnárodnostních menšin aVydávání periodického tisku v jazycíchnárodnostních menšin, či v převážné mířev jazycích národnostních menšin, kterýnení vydáván za účelem dosažení zisku aje veřejně šířen na území ČR.Provozování rozhlasového nebotelevizního vysílání v jazycíchnárodnostních menšin, či v převážné mířev jazycích národnostních menšin, kterénení provozováno za účelem dosaženízisku a je šířeno na území ČR.Umělecké aktivity, kulturně vzdělávací avýchovné aktivity, studium a rozborynárodnostní kultury a lidových tradic,dokumentace národnostní kultury, edičníčinnost (neperiodické publikace),multietnické kulturní akce.Podpora vzdělávání v jazycíchnárodnostních menšin (jazykovéOS, OPS.PO a FO, které prokazatelněvykonávají činnost ve prospěchpříslušníků národnostníchmenšin nejméně jeden rok.PO včetně PO vykonávajícíchčinnost škol a školskýchStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánZákon č. 273/2001 Sb., o právechpříslušníků národnostních menšin ao změně některých zákonů, usnesenívlády ze dne 21. 2. 2007 č. 122 onařízení vlády, kterým se měnínařízení vlády č. 98/2002 Sb.,kterým se stanoví podmínky azpůsob poskytování dotací zestátního rozpočtu na aktivitypříslušníků národnostních menšin ana podporu integrace příslušníkůromské komunity, ve znění nařízenívlády č. 262/2005 Sb.Usnesení vlády ze dne 21. 2. 2007 č.122 o nařízení vlády, kterým se měnínařízení vlády č. 98/2002 Sb.,kterým se stanoví podmínky azpůsob poskytování dotací zestátního rozpočtu na aktivitypříslušníků národnostních menšin ana podporu integrace příslušníkůromské komunity, ve znění nařízenívlády č. 262/2005 Sb., usnesenívlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 oStátní kulturní politice na léta 2009až 2014.Nařízení vlády č. 98/2002, kterým sestanoví podmínky a způsob66


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůmultikulturní výchovyvzdělávání dětí a mládeže, příslušníkůnárodnostních menšin). Vzdělávacíaktivity pro děti a mládež, příslušníkynárodnostních menšin včetně vydávánípublikací jako součást širšího projektuzaměřeného na vzdělávání.zařízení, vyjma NaNF, kterévykonávají činnost ve prospěchpříslušníků národnostníchmenšin alespoň jeden rok.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánposkytování dotací ze státníhorozpočtu na aktivity příslušníkůnárodnostních menšin a na podporuintegrace příslušníků romskékomunity.7) Romská komunitaMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMKMŠMTPodpora projektů integracepříslušníků romské komunityProgram na podporu integraceromské komunity v roce 2011Umělecké aktivity (divadla, muzea,galerie, knihovny, koncerty, přehlídky,festivaly), kulturně vzdělávací a výchovnéaktivity (např. semináře, přednášky,besedy), vědecká bádání o romskékultuře, tradicích a historii, studium adokumentace romské kultury, edičníčinnost (neperiodické publikace,multietnické kulturní akce.Předškolní příprava a včasná péče.Podpora školní úspěšnosti žákyň a žákůna základní a střední škole, při volběstřední školy a přípravě na přechod dostředního vzdělávání. Metodická podporapedagogických pracovníků a pracovníkůškolských poradenských zařízení. Tvorbadidaktických materiálů a odborných studiípro vytváření vzdělávacích programů,metod a strategií. Volnočasové a zájmovéaktivity pro romské děti a mládež vnávaznosti na jejich vzdělávací potřeby.Podpora informačních a osvětovýchPO.PO s výjimkou NaNF.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánUsnesení vlády ze dne 21. 2. 2007 č.122 o nařízení vlády, kterým se měnínařízení vlády č. 98/2002 Sb.,kterým se stanoví podmínky azpůsob poskytování dotací zestátního rozpočtu na aktivitypříslušníků národnostních menšin ana podporu integrace příslušníkůromské komunity, ve znění nařízenívlády č. 262/2005 Sb., usnesenívlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 oStátní kulturní politice na léta 2009až 2014.Nařízení vlády č. 98/2002, kterým sestanoví podmínky a způsobposkytování dotací ze státníhorozpočtu na aktivity příslušníkůnárodnostních menšin a na podporuintegrace příslušníků romskékomunity.67


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůÚV 11Předcházení sociálnímuvyloučení a odstraňování jehodůsledkůaktivit zaměřených na předcházeníjakémukoliv diskriminačnímu jednání zdůvodu etnicity, národnostní příslušnosti,sociálního či ekonomického statutu.Podpora a pomoc příslušníkům romskýchkomunit a obyvatelům vyloučenýchromských lokalit s cílem předcházetsociálnímu vyloučení a odstraňovat jehodůsledky a to zejména v oblastech: 1.prevence sociálnímu vyloučení a 2.komunitní práce ve vyloučenýchromských lokalitách.OS, OPS, CPO, NaNF.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánNařízení vlády č. 98/2002 Sb.,kterým se stanoví podmínky azpůsob poskytování dotací zestátního rozpočtu na aktivitypříslušníků národnostních menšin ana podporu integrace příslušníkůromské komunity, ve zněnípozdějších předpisů. Usnesení vládyze dne 21. 12. 2009 č. 1572 oKoncepci romské integrace naobdobí 2010 – 2013. Usnesení vládyze dne ze dne 1. 2. 2010 č. 92 oZásadách vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy8) Cizinci a azylantiMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMVIntegrace azylantůZapojení NNO do realizace státníhointegračního programu – vyhledáváníintegračních bytů a pracovních příležitostípro azylanty.OS, OPS, ÚZC zabývající seochranou lidských práv.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánUsnesení vlády o zabezpečeníintegrace azylantů a osobpožívajících doplňkové ochranyv roce 2008 a v letech následujících– Usnesení vlády ze dne 14. 5. 2008č. 543.11 Rada vlády pro záležitosti romské komunity.68


9) ZdravotnictvíMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMMRMZDMZDMZDMZDOchrana a podpora zdraví,včetně péče o zdravotně,chronicky nemocné a senioryNárodní program zdraví –Projekty podpory zdravíProgram grantové podporyProgram vyrovnávánípříležitostí pro občany sezdravotním postiženímProgram péče o děti a dorostPrevence kriminalityPodpora programů pro vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením. Podpora programů veřejněúčelných aktivit zdravotně postiženýchobčanů.Podpora programů v oblasti podporyveřejného zdraví a primární prevenceonemocnění.Podpora projektů zvyšujících účastzdravotně postižených a chronickynemocných občanů na vlastnímzdravotním stavu.Podpora projektů pro vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením, podpora projektů občanskýchsdružení, k jejichž podpoře se stát zavázalzvláštním zákonem.Maximální snížení dětské úmrtnosti vdůsledku úrazů a zastavení nárůstu asnížení četnosti dětských úrazů, zejménaúrazů závažných a s trvalými následky, sezaměřením na děti hendikepované,sociální aspekty zdraví dětí, se zaměřenímna mladistvé, zvýšení ochrany dětí předvšemi formami násilí, se zaměřením naúmyslné sebepoškozování dětí,implementace práv dětí při poskytovánízdravotní péče.OS, OPS, NaNF, ZSPO.OS, CPO, OPS, NaNF, kterévyvíjejí aktivity v oblastipodpory zdraví a primárníprevence onemocněníobyvatelstva.OS, OPS a ÚZC.OS, OPS a ÚZC a jiné subjektymimo NNO.Státní organizace zřízené nebozaložené ministerstvem či jinýmsprávním úřadem, územnísamosprávné celky a jimizřízené příspěvkové organizace,OS, OPS, církve a náboženskéspolečnosti, PO, které jsouzaloženy nebo zřízeny kposkytování zdravotních služeb,a FO, které takové službyposkytují, a to výhradně na tytoúčely.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánUsnesení vlády ze dne 1. 2. 2010č. 92.Národní program podpory a obnovyzdraví – usnesení vlády č. 273/1992.Střednědobá koncepce státní politikyvůči občanům se zdravotnímpostižením schválená usnesenímvlády ze dne 16. 6. 2004 č. 605.Vládní plán financování Národníhorozvojového programu mobility provšechny schválený usnesením vládyč. 292 ze dne 26. 3. 2008.Národní akční plán prevencedětských úrazů na léta 2007 – 2017(usnesení vlády č. 926 ze dne 22. 8.2007). Národní strategie prevencenásilí na dětech v ČR na období2008 – 2018 (usnesení vlády č. 1139ze dne 3. 9. 2008). Národní akčníplán k realizaci Národní strategieprevence násilí na dětech v ČR(usnesení vlády č. 936 ze dne 20. 7.2009). Dlouhodobý programzlepšování zdravotního stavuobyvatelstva ČR. Zdraví provšechny v 21. století (usnesení vládyč. 1046/2002). Koncepce státnípolitiky pro oblast dětí a mládeže naobdobí 2007 – 2013 (usnesení vlády69


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůÚV 12Podpora veřejně účelnýchaktivit občanských sdruženízdravotně postižených na rok2011Mezinárodní spolupráce v oblastivyrovnávání příležitostí pro občany sezdravotním postižením (činnost vmezinárodních organizacích, příspěvky nazahraniční cesty). Účast na tvorbě,realizaci a monitorování ucelených plánůvyrovnávání příležitostí pro občany sezdravotním postižením. Edukační ainformační činnost v oblasti vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením. Organizačně administrativníservis v rámci svépomocných aktivit OSzdravotně postižených.OS zdravotně postižených nebojejich svazy s celostátnípůsobností, registrované dlezákona č. 83/1990 Sb., osdružování občanů, přičemž vtěchto OS i ve všech členskýchorganizacích svazů tvořínejméně 50 % členské základnyobčané se zdravotnímpostižením nebo jejich zákonnízástupci. Dotaci lze poskytnoutjen těm žadatelům, jejichžexistence trvá alespoň jeden rokpřed podáním žádosti o dotaci akteří prokazatelně během tétodoby vyvíjeli činnost.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánč. 611/ 2007). Strategie prevencekriminality na léta 2008 – 2011(usnesení vlády č. 453 ze dne 20. 4.2009). Úmluva o právech dítěte(Sdělení č. 104/1991 Sb.). Úmluva oprávech osob se zdravotnímpostižením. Charta právhospitalizovaného dítěte.Směrnice vedoucího ÚV č. 10/2009,kterou se upravuje poskytovánídotací z dotačních programů v rámciSekce pro lidská práva.10) Rizikové chováníMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMSPRozvoj probačních aresocializačních programů promladistvé delikventyPoskytování probačních programůve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., osoudnictví ve věcech mládeže, tzn.programů sociálního výcviku,psychologického poradenství,Nestátní neziskové subjekty apřípadně FO poskytující výšeuvedené programy a odbornícizaměření na standardy kvalityposkytovaných služeb,Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánZákon č. 257/2000 Sb., o Probační amediační službě. Zákon č. 218/2003Sb., o odpovědnosti mládeže zaprotiprávní činy a o soudnictví vevěcech mládeže. Trestní zákon č. 40/12 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.70


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMSPRozvoj probačních aresocializačních programů prodospělé pachatele trestnýchčinůterapeutických programů, programůzahrnujících obecně prospěšnou činnost,vzdělávacích, doškolovacích,rekvalifikačních nebo jiných vhodnýchprogramů k rozvíjení sociálníchdovedností a osobnosti mladistvých, kterésměřují k tomu, aby se mladiství vyhnulichování, které by bylo v rozporu sezákonem a k podpoře jejich vhodnéhosociálního zázemí a k urovnání vztahůmezi nimi a poškozenými. Zejménaprogramů, které svým obsahem reagují nakonkrétní potřeby mladistvých v danémregionu a s jejichž uložením jsou spojenakonkrétní očekávání, ke kterým patřízejména snížení rizika opakování trestnéčinnosti. Podpora zvyšování kvalityprobačních programů: supervize,inspekce.Poskytování probačních programů prodospělé pachatele trestných činů vesmyslu trestního zákoníku, § 48, odst. 4jako přiměřené povinnosti, tzn. výcvikupro získání vhodné pracovní kvalifikace,programů sociálního výcviku apřevýchovy, programů psychologickéhoporadenství, dále také drogovéhotestování. Programů ukládaných v rámci:Podmíněného upuštění od potrestání sdohledem (§ 48 tr.z.), trestu obecněprospěšných prací (§ 63, odst. 2. a § 65,odst. 3 b), tr.z.), zákazu pobytu (§ 75 odst.3, tr.z.), podmíněného odsouzení (§ 82,supervizoři.Nestátní neziskové subjekty apřípadně FO poskytující výšeuvedené programy a odbornícizaměření na standardy kvalityposkytovaných služeb,supervizoři.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašován2009 Sb. v platném znění. Zákon otrestním řízení soudním (trestní řád)č. 141/1961 Sb. Metodický pokynpro předkladatele žádostí oposkytnutí státní dotace na programRozvoj probačních aresocializačních programů promladistvé delikventy u Ministerstvaspravedlnosti. Mezinárodnídokumenty, Rady Evropy, Rady EUa OSN, např. Vídeňská deklarace ozločinnosti a spravedlnosti z roku2000, Resoluce o základníchprincipech pro uplatňováníprogramů restorativní justicev trestních věcech z roku 2002,přijaté ekonomickým a sociálnívýborem OSN a závěry z posledníhokongresu OSN v Bankoku (2005) oprevenci kriminality, které mj.doporučují členským státům zavádětprogramy mediace mezi obětí apachatelem a rodinné skupinovékonference.)Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační amediační službě. Zákon č. 218/2003Sb., o odpovědnosti mládeže zaprotiprávní činy a o soudnictví vevěcech mládeže. Trestní zákon č.40/2009 Sb. v platném znění. Zákono trestním řízení soudním (trestnířád) č. 141/1961 Sb. Metodickýpokyn pro předkladatele žádostí oposkytnutí státní dotace na programRozvoj probačních aresocializačních programů promladistvé delikventy u Ministerstvaspravedlnosti. Mezinárodní71


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMSPRozvoj programů naplňujícíprincipy restorativní justiceodst. 2, tr.z.), podmíněné odsouzení kTOS s dohledem (§ 85, odst. 2, tr.z.) apodmíněné propuštění (§ 331, odst. 5,tr.ř.). Tvorba akreditačního systému proprogramy pro dospělé pachatele a proprogramy restorativní justice, který by seopíral o stejné principy standardů kvalityobdobně jako u akreditačního systémuprogramů pro mladistvé pachatele včetněmezinárodních standardů vztahujících sek programům restorativní justice. Podporazvyšování kvality probačních programů:supervize, inspekce.Poskytování restorativních programů prooběti a pachatele trestné činnosti,programu mediace mezi obětí apachatelem a dalších restorativníchprogramů: rodinné skupinové konference,podpůrné programy pro oběti trestnéčinnosti, případně další osvědčenéprogramy restorativní justice jakozpůsobů řešení kriminality. (např.restorativní probační panely). Předloženéprogramy musí zajistit možnost aktivníúčasti oběti a pachatele a případněkteréhokoli dalšího jednotlivce nebo členaspolečenství (komunity), který byltrestným činem nějakým způsobemdotčený, na řešení věcí vzniklýchv důsledku trestného činu, zpravidla zapomoci zprostředkovatele. Podporazvyšování kvality probačních programů:supervize, inspekceNestátní neziskové subjekty apřípadně FO poskytující výšeuvedené programy a odbornícizaměření na standardy kvalityposkytovaných služeb,supervizoři.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovándokumenty Rady Evropy, Rady EUa OSN, např. Vídeňská deklarace ozločinnosti a spravedlnosti z roku2000, Resoluce o základníchprincipech pro uplatňováníprogramů restorativní justicev trestních věcech z roku 2002,přijaté ekonomickým a sociálnívýborem OSN a závěry z posledníhokongresu OSN v Bankoku (2005) oprevenci kriminality, které mj.doporučují členským státům zavádětprogramy mediace mezi obětí apachatelem a rodinné skupinovékonference.)Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační amediační službě. Zákon č. 218/2003Sb., o odpovědnosti mládeže zaprotiprávní činy a o soudnictví vevěcech mládeže. Trestní zákon č.40/2009 Sb. v platném znění. Zákono trestním řízení soudním (trestnířád) č. 141/1961 Sb. Metodickýpokyn pro předkladatele žádostí oposkytnutí státní dotace na programRozvoj probačních aresocializačních programů promladistvé delikventy u Ministerstvaspravedlnosti. Mezinárodnídokumenty Rady Evropy, Rady EUa OSN, např. Vídeňská deklarace ozločinnosti a spravedlnosti z roku2000, Resoluce o základníchprincipech pro uplatňováníprogramů restorativní justicev trestních věcech z roku 2002,přijaté ekonomickým a sociálnívýborem OSN a závěry z posledního72


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMŠMTMVMZDDotační řízení MŠMT narealizaci aktivit v oblastiprevence rizikového chovánív období 2010 – 2012 13Prevence sociálněpatologických jevůNárodní program řešeníproblematiky HIV / AIDSPodpora certifikovaných programůdlouhodobé všeobecné primární prevence,užívání drog, programy dlouhodobéprimární prevence rizikového chování,projekty evaluace potřebnosti, dostupnostia efektivnosti služeb, projekty zaměřenéna poskytování odborných a ověřenýchinformací odborné a laické veřejnosti.Prevence v oblasti obchodování s lidmi apomoc obětem obchodování s lidmi,přímá podpora a ochrana identifikovanýmobětem, prevence obchodování meziohroženými skupinami lidí. Prevencedomácího násilí a podpora terapeutickýcha resocializačních programů, vzdělávacíaktivity pro pracovníky státních orgánů,samosprávy a pro pracovníky odbornýchprofesí v této oblasti.Prevence nákazy HIV / AIDSPO realizující programy voblasti prevence rizikovéhochování, zejména NNO, školy aškolská zařízení.OPS, OS, CPO, kteréprokazatelně vyvíjejí činnost voblasti prevence domácího násilís důrazem na práci s násilnýmiosobami, nejméně 1 rok.OS, CPO, OPS, NaNF.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánkongresu OSN v Bankoku (2005) oprevenci kriminality, které mj.doporučují členským státům zavádětprogramy mediace mezi obětí apachatelem a rodinné skupinovékonference.)Metodika MŠMT pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu narealizaci aktivit v oblasti prevencerizikového chování v období 2010 –2012.Strategie prevence kriminality naléta 2008 až 2011 schválenéusnesením vlády č. 1150 ze dne 15.10. 2007 a usnesením vlády č. 92 zedne 1. 2. 2010.Národní program řešeníproblematiky HIV / AIDS v ČRv období let 2008 – 2012 (usnesenívlády č. 130/2008).11) Protidrogová politikaMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánMZD Protidrogová politika Ambulantní léčba osob závislých na Státní organizace zřízené nebo Metodika pro poskytování13 Dotační program částečně spadá i do hlavní oblasti Protidrogová politika.73


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMSPProgram protidrogové politikyve věznicíchnávykových látkách, substituční léčba,detoxifikace, ústavní léčba. Kontaktnícentra a terénní služby jen dle výšedostupných prostředků a pouze na úhraduzdravotnického materiálu.Projekty, které svým obsahem reagují nakonkrétní potřeby odsouzených –uživatelů drog v době zpravidla 6 měsícůpřed očekávaným koncem výkonu trestuodnětí svobody nebo trestním opatřenínebo v době zpravidla 3 měsíce předvznikem zákonných podmínek pro podánížádosti o podmíněné propuštění(vytváření plánů následné péče) a majínávaznost do oblasti postpenitenciárnípéče (nabídka míst v síti služebambulantních doléčovacích programů,rezidenční péče v terapeutickýchkomunitách apod.)založené ministerstvem či jinýmsprávním úřadem, územnísamosprávné celky a jimizřízené příspěvkové organizace,OS, OPS, církve a náboženskéspolečnosti, PO, které jsouzaloženy nebo zřízeny kposkytování zdravotních služeb,a FO, které takové službyposkytují, a to výhradně na tytoúčely.OS, OPS, CPO, příspěvkovéorganizace zřizovaná obcí,krajem a jiné NNO.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánfinančních prostředků vyčleněnýchze státního rozpočtu na realizacineinvestičních projektů v oblastiprotidrogové politiky MZD pro rok2011 (Strategickým dokumentem jeNárodní protidrogová strategie proobdobí 2010 – 2018, schválenáusnesením vlády ze dne 10. 5. 2010,předložené priority budou v rámciMetodiky pro přidělování dotací proprojekty protidrogové politiky prorok 2011 předloženy k projednáníporadě vedení MZD v měsíci květnu– červnu 2010. Po té lze navrženépriority považovat za definitivní aneměnné.).Zákon č. 218/2000 Sb., orozpočtových pravidlech a o změněněkterých souvisejících zákonů,usnesení vlády č. 1071 ze dne 19. 9.2007 o Pravidlech pro vynakládánífinančních prostředků státníhorozpočtu na protidrogovou politiku(viz příloha tohoto pokynu),usnesení vlády č. 885 ze dne 13. 7.2009 o Hlavních oblastech státnídotační politiky vůči nestátnímneziskovým organizacím pro rok2010, usnesení vlády č. 92 ze dne 1.2. 2010 o Zásadách vlády proposkytování dotací ze státníhorozpočtu ČR NNO ústřednímiorgány státní správy, Metodickýpokyn pro předkladatele žádostí oposkytnutí státní dotace na programprotidrogové politiky ve věznicích uMinisterstva spravedlnosti pro rok2010.74


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůÚV 14Protidrogová politika(Poskytování dotací ze státníhorozpočtu na realizaci projektů voblasti protidrogové politiky narok 2011). Neinvestičnífinanční prostředky proprogramy protidrogové politikyv rámci rozpočtové kapitolyÚřadu vlády ČR – prevencepřed drogami, alkoholem,nikotinem a jinýminávykovými látkamiA) Certifikované programy (specifickáselektivní a indikovaná primárníprotidrogová prevence, kontaktní aporadenské služby, terénní programy,ambulantní léčba (včetně projektůzajištujících psycho-sociální podporuklientům v substituční léčbě), stacionárníprogramy, rezidenční péče vterapeutických komunitách, ambulantnídoléčovací programy). B) Programynepodléhající certifikaci odbornézpůsobilosti (služby pro uživatele drog vevýkonu trestu a ve vazbě, mezinárodníprojekty, projekty evaluace potřebnosti,dostupnosti a efektivnosti služeb, projektyzaměřené na poskytování odborných aověřených informací uživatelům drog čijiným příjemcům služeb a odborné čilaické veřejnosti.OS, CPO, OPS, příspěvkovéorganizace zřizované obceminebo kraji, jiné organizace(pozn. registrované v obchodnímrejstříku).Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánNárodní strategie protidrogovépolitiky a Akční plán realizaceNárodní strategie. Dotační programje vyhlašován na základě usneseníRady vlády pro koordinaciprotidrogové politiky, kterým seschvaluje Metodika dotačního řízeníprogramů protidrogové politiky(včetně priorit) Rady vlády prokoordinaci protidrogové politiky aMetodika hodnocení projektů prorok 2011. Dále Usnesení vládyč. 1020/2003.12) Ochrana spotřebitele a nájemních vztahůMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMMRMPOOchrana spotřebitele a ochrananájemních vztahůOchrana spotřebitelePrávně osvětová činnost v oblasti bydlení.Poskytování spotřebitelskýchporadenských a informačních služeb,podpora a účast při mimosoudnímurovnávání sporů, prezentace zkušeností adosažených výsledků v oblastiporadenství široké spotřebitelskéveřejnosti. Výchovně-vzdělávací akcev oblasti ochrany spotřebitele pořádanépro základní, střední, vysoké školy i proOS, OPS, NaNF, ZSPO.OS, OPS, ÚZC, zabývající seochranou spotřebitele.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánUsnesení vlády ze dne 1. 2. 2010č. 92.Dotační programy budou vyhlášenyna základě resortního dokumentu„Výběrové dotační řízení pro rok2011 v oblasti ochrany spotřebitele“.14 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.75


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůspotřebitelskou veřejnost. Realizacevzdělávacích akcí s tematikou ochranyspotřebitelů při nákupu zboží a služeb prorůzné věkové skupiny obyvatel, účast napřípravě metodiky a pomůcek provzdělávání školní mládeže na základnícha středních školách. Posilování vědomívlastní odpovědnosti spotřebitelů zaochranu svých oprávněných zájmů.Publikační činnost s tematikou ochranyspotřebitele, vydávání časopisů prospotřebitele, prezentace výsledkůzískaných na základě odborného ispotřebitelského testování, poskytováníinformací o nebezpečných výrobcích,poznatků získaných z poradenskéčinnosti, informací vyplývajících zespolupráce s dozorovými orgány i sezahraničními spotřebitelskýmiorganizacemi. Spolupráces podnikatelskými subjekty včetně jejichsvazů a sdružení sledující společné cílesměřující ke kultivaci tržního prostředí.Účinná spolupráce s reprezentantypodnikatelských subjektů při vytvářenípodmínek pro prevenci a řešenípřípadných sporů. Spolupráces mezinárodními spotřebitelskýmiorganizacemi, účast na mezinárodníchprojektech s tematikou ochranyspotřebitele, zapojení spotřebitelskýchorganizací do procesu mezinárodnístandardizace, prezentace získanýchpoznatků spotřebitelské veřejnosti.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašován76


13) Vzdělávání a lidské zdrojeMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMKMVMVMŠMTVeřejné informační službyknihovenPreventivně výchovné avzdělávací činnostiVzdělávání a rozvoj složekintegrovaného záchrannéhosystému a zaměstnanců státnísprávy a územní samosprávyProgram na podporu činnostiNNO působících v oblastipředškolního, základního,středního a základníhoVzdělávání knihovníků v oblastiinformačních a komunikačníchtechnologií, šíření a poskytováníinformací občanům prostřednictvímknihoven s využitím ICT (zejm.prostřednictvím internetu), vytvářeníelektronických katalogů, zaváděníautomatizace do knihoven, digitalizacestarých a vzácných tisků, mikrofilmovánídokumentů ohrožených rozpademkyselého papíru, nákup elektronickýchinformačních zdrojů.Výchovná a vzdělávací činnost na úsekupráce s dětmi a mládeží, preventivněvýchovná činnost obyvatelstva, PO apodnikajících FO k předcházení požárům,propagace a historie v oblasti požárníochrany, ochrany obyvatelstva a přípravyobyvatelstva k sebeochraně a vzájemnépomoci při mimořádných událostech,včetně publikační a informační činnosti.Podpora systému odborné přípravy,zvyšování odborné kvalifikacepříslušníků, zaměstnanců a členů jednotekpožární ochrany, zaměstnanců státnísprávy a územní samosprávy a členůsložek integrovaného záchrannéhosystému. Podpora akceschopnostiostatních složek integrovanéhozáchranného systému.Uplatnění inovativních forem výuky.Inovace školních vzdělávacích programů.Vzdělávací a informační aktivity úzceoborově (předmětově) zaměřené.Knihovny evidované podlezákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon), OS a ZSPO,jejichž hlavním účelem jeknihovnická a informačníčinnost či jejich podpora. 15OS, OPS a ÚZC působící naúseku požární ochrany,integrovaného záchrannéhosystému, ochrany obyvatelstva akrizového řízení.OS, OPS a ÚZC působící naúseku požární ochrany,integrovaného záchrannéhosystému, ochrany obyvatelstva akrizového řízení.OS, v jejichž stanovách jeobsažena činnost směřující dooblasti předškolního, základního,středního a základníhoStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánZákon č. 257/2001 Sb., oknihovnách a podmínkáchprovozování veřejnýchknihovnických a informačníchslužeb, v platném znění; nařízenívlády č. 288/2002 Sb., kterým sestanoví pravidla poskytování dotacína podporu knihoven; Koncepcerozvoje knihoven v ČR na léta 2004– 2010 (usnesení vlády č. 679/2004).Zákon č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a ozměně některých souvisejícíchzákonů (rozpočtová pravidla), veznění pozdějších předpisů, usnesenívlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, oZásadách vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy.Zákon č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a ozměně některých souvisejícíchzákonů (rozpočtová pravidla), veznění pozdějších předpisů, usnesenívlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, oZásadách vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy.Dlouhodobý záměr vzdělávání arozvoje vzdělávací soustavy ČR.15 Knihovnami mohou být různé právní formy, tedy i NNO.77


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMŠMTMZDMZDuměleckého vzdělávání v roce2011Podpora přehlídek a soutěží vzájmovém vzděláváníZdravotnické vzdělávacíprogramyZdravotnické vzdělávacíprogramyPrezentace pedagogicko-umělecké prácepedagogických pracovníků. Podporainkluzivního vzdělávání dětí a žáků sespeciálními vzdělávacími potřebami(včetně nadaných).Rozvoj a financování soutěží v souladu súkoly výchovně vzdělávací soustavy,podpora aktivit pedagogickýchpracovníků a motivace žáků.Zdravotnické projekty na podporupřednáškové a ediční činnosti vezdravotnictví v rámci strategieudržitelného rozvoje vzdělávánípracovníků ve zdravotnictví a rozšířenédostupnosti vzdělávacích informací vezdravotnictví.Rozvoj vzdělávání zdravotnickýchpracovníků, udržitelný rozvoj znalostí adovedností v rámci profese, rozšířenídostupnosti vzdělávání zdravotnickýchpracovníků na regionální úrovni.uměleckého vzdělávání.OS, OPS, CPO, vysoké školy,ostatní NNO, krajské úřady,akciové společnosti, společnostis ručením omezeným.OS. PO, které jsou založenynebo zřízeny k poskytovánízdravotních a vzdělávacíchslužeb ve zdravotnictví, a FO,které takové služby vezdravotnictví poskytují (viz § 7odst. 1 písm. f) a g) zákona č.218/2000 Sb. ve zněnípozdějších předpisů).OS. PO, které jsou založenynebo zřízeny k poskytovánízdravotních a vzdělávacíchslužeb ve zdravotnictví, a FO,které takové služby vezdravotnictví poskytují (viz § 7odst. 1 písm. f) a g) zákona č.218/2000 Sb. ve zněnípozdějších předpisů).Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánV souladu se školským zákonem, č.561/2004 Sb.Usnesení vlády č. 1242/2004 –Strategie udržitelného rozvoje ČR.Usnesení vlády č. 1242/2004 –Strategie udržitelného rozvoje ČR.14) Děti a mládežMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMŠMTProgramy státní podpory práces dětmi a mládeží pro NNOZabezpečení pravidelné činnosti NNO proorganizované děti a mládež. Podporavybraných forem práce sneorganizovanými dětmi a mládeží.OS, OPS, CPO.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánKoncepce státní politiky pro oblastdětí a mládeže na léta 2007 – 2013.78


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůInvestiční rozvoj materiálně technickézákladny NNO. Podpora činnosti ICM.Mimořádné dotace podle aktuálníchpotřeb.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašován15) Rodinná politikaMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMPSVMPSVMPSVMPSVMPSVPodpora zařízení služebprevence sociálního vyloučenípro rodiče pečující o dětiPodpora zkvalitňovánípartnerských a manželskýchvztahů a posilovánírodičovských kompetencíPodpora náhradní rodinné péčePodpora doprovázení dětí amladých lidí v náhradnírodinné a výchovné péčiPodpora obcí, které zvítězilyv soutěži „Obec přátelskárodině roku 2010“ 16Tato oblast je primárně určena na podporuprojektů zaměřených na poskytováníaktivizačních služeb rodičům pečujícímzejména o děti předškolního věku zaúčelem prevence sociálního vyloučenízpůsobenému déletrvající sociální izolací.Tato oblast je primárně zaměřena napodporu projektů zaměřených na přípravuk životu v partnerském, resp. manželskémvztahu a jejich zkvalitňování.Tato oblast je prioritně zaměřena napodporu institutu pěstounské péče. Jezaměřena na rozvíjení kvalityposkytované péče, včetně zvyšováníodborných znalostí a dovednostípěstounů.Tato oblast je prioritně určena na podporuprocesu osamostatňování dětí umístěnýchv náhradní rodinné péči a výchovné péči amladých lidí starších 18 let po ukončenítrvání náhradní péče.Tato oblast je určena na podporuprorodinných aktivit a opatření ze stranyobcí, s důrazem na mezigenerační soužitíObčanská sdružení, obecněprospěšné společnosti, církevníprávnické osoby.Občanská sdružení, obecněprospěšné společnosti, církevníprávnické osoby.Občanská sdružení, obecněprospěšné společnosti, církevníprávnické osoby.Občanská sdružení, obecněprospěšné společnosti, církevníprávnické osoby.Obce v rámci celé ČR, které seumístily na prvním, druhémnebo třetím místě v jedné z šestiStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánMetodika MPSV pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu nestátnímneziskovým organizacím v oblastipodpory rodiny pro rok 2011.Metodika MPSV pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu nestátnímneziskovým organizacím v oblastipodpory rodiny pro rok 2011.Metodika MPSV pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu nestátnímneziskovým organizacím v oblastipodpory rodiny pro rok 2011.Metodika MPSV pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu nestátnímneziskovým organizacím v oblastipodpory rodiny pro rok 2011.Metodika MPSV pro poskytnutídotace ze státního rozpočtu na rok2011 vítězným obcím v soutěži16 Soutěž „Obec přátelská rodině“ představuje aktivitu, jejímž hlavním cílem je podpora rodiny na místní úrovni. (Vyhlašuje ji MPSV a Stálá komise pro rodinuPoslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center v ČR a Asociací center pro rodinu.) Soutěž oceňuje nejvíce prorodinné obce79


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůa spolupráci obcí s NNO.velikostních kategorií v rámcisoutěže Obec přátelská rodiněroku 2010.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašován„Obec přátelská rodině roku 2010“.16) Lidská právaMinisterstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMVBoj proti korupciProvozování protikorupční linky č. 199;projekty zabývající se bojem protikorupci, seznamování veřejnosti scharakterem a projevy korupce,posilování odmítavého postoje veřejnostivůči korupčním praktikám, vytvářeníporadenské infrastruktury pro občany,kteří se setkali s korupční situací avlastnímu poskytování poradenství,pořádání akcí pro občany či orgányveřejné správy k problematice korupce.NNO, zabývající se bojem protikorupci (OS, OPS a CPO).Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánUsnesení vlády ze dne 25. 10. 2006č. 1199 o Strategii vlády v boji protikorupci na období let 2006 až 2011.Usnesení vlády ze dne 18. 6. 2007 č.676 ke Zprávě o korupci v ČR zaléta 2005 – 2006 a o plněníAktualizovaného vládního programuboje proti korupci.17) Ostatní (nezařazené)Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMO Podpora rozvoje OS Podpora členů OS.Československá obeclegionářská o.s. a Svazpomocných technických praporůČR PTP – vojenské táborynucených prací (VTNP).Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánOdborné nařízení pro poskytováníneinvestičních dotací ze státníhorozpočtu kapitola 307 – Ministerstvoobrany NNO, Zásady vlády proposkytování dotací ze státníhoprostřednictvím příslibu neinvestiční dotace na podporu rodiny, která jim bude vyplacena oproti předložení projektové žádosti. Finanční prostředky dotace jsouurčeny na prorodinné aktivity a opatření všeho druhu a obec z nich podporuje mimo jiné NNO věnující se rodinám a zároveň aktivity pořádané obcí ve spoluprácis těmito NNO. Soutěž vychází ze skutečnosti, že obce mají ke svým občanům a jejich rodinám, stejně jako místním NNO, nejblíže, a dokážou tak lépe identifikovatjejich aktuální potřeby. Finanční prostředky proto dovedou využít co možná nejefektivněji.80


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMOMOMMRMVMZE 17MZEPéče o válečné veterányPoskytování nadstandardníchsociálních služeb válečnýmveteránůmPodpora činnosti Horské službyČRRozvoj dobrovolnické službyPodpora venkovaRozvoj, podpora a prezentacekultury, ochrana kulturníhodědictvíZajištění osobního a telefonického stykus válečnými veterány – nositeli osvědčenípodle zákona č. 255/1946 Sb. azprostředkování jejich informovanostio činnosti MO, Armády ČR a NNOvčetně zpětné vazby a zapojení těchtoválečných veteránů do činnosti NNO.Poskytování nadstandardních pobytovýchsociálních služeb válečným veteránům,kteří jsou nositeli osvědčení podle zákonůč. 255/1946 Sb. a č. 170/2002 Sb.Podpora činnosti Horské služby ČRPodpora vysílajících organizací podlezákona o dobrovolnické službě.Podpora zpracování a realizace strategiírozvoje venkova, rozvoje partnerství.Podpora neprofesionálních kulturníchaktivit; ochrana tradiční lidové kultury;podpora a ochrana kulturních tradic,podpora projektů tuzemských NNOzaměřených na spolupráci se zahraničím.OS, OPS a ÚZC zajišťující styks válečnými veterány – nositeliosvědčení podle zákonač. 255/1946 Sb.OS, OPS a ÚZC, další PO,jejichž hlavním předmětemčinnosti je poskytování zejménazdravotních, kulturních,vzdělávacích a sociálních služeb,NaNF a územní samosprávnécelky, které zajišťují sociálníslužby v jimi zřízených(provozovaných) ústavechsociální péče.OPS.OS, OPS, CPO akreditované dlezákona č. 198/2002 Sb.Český svaz včelařů,Českomoravská mysliveckájednota, Český zahrádkářskýsvaz, Český svaz chovatelů.Řád sv. Huberta se sídlemv Kuksu, Český svaz chovatelů,Českomoravská mysliveckájednota.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánrozpočtu ČR NNO ústřednímiorgány státní správy, schválenéusnesením vlády dne 1. 2. 2010č. 92.Koncepce podpory transformacepobytových sociálních služeb v jinétypy sociálních služebposkytovaných v přirozené komunitěuživatele a podporující sociálnízačlenění uživatele do společnosti.Stručný koncepční materiál Zlepšeníkvality života válečných veteránů.Usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010č. 92.Zákon o dobrovolnické službě a ozměně některých zákonů č.198/2002Sb.„Zásady vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy“,schválené usnesením vlády dne 1. 2.2010 č. 92.„Zásady vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy“,schválené usnesením vlády dne 1. 2.2010 č. 92.17 Většina dotačních programů MZE je svým charakterem průřezová, proto byly všechny po dohodě s MZE zařazeny do hlavní oblasti „Ostatní (nezařazené)“.81


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMZEMZEMZEMZEOchrana životního prostředí,udržitelný rozvoj, ochranaspotřebiteleZapojení do zahraničníchprogramů a aktivitPodpora zdraví, včetně péčeo zdravotně postiženéPéče o ohrožené a problémovéskupiny obyvatelOchrana přírody a krajiny; zapojováníveřejnosti do rozhodování v oblastiživotního prostředí; zachování genofondu,péče o zdravotní stav plemennýchdrobných zvířat, šlechtění, podporazahrádkaření, poradenství a výstavnictví,propagace ekologického zemědělství,osvěta o ekologicky šetrných způsobechochrany rostlin, podpora využíváníbiomasy jako obnovitelného zdrojeenergie, informace o ekologickémzemědělství, propagace bioproduktů ainformování spotřebitelů.Finanční spoluúčast státu na programechfinancovaných z fondů EU a ostatníchzahraničních programů, reprezentace ČRv zahraničí, spoluúčast na zahraničníchvýstavách, výzkumech a kongresech.Podpora programů pro vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením; podpora programu veřejněúčelných aktivit zdravotně postiženýchobčanů; rozvíjení spolupráce s Agrárníkomorou ČR a francouzskou Vzájemnousociální a zdravotní pojišťovnou MSA narealizaci již zahájených dvou pilotníchprojektů programu PHARE –PARTENARIAT na podporu vybudovánívzorových zařízení pro zdravotněpostižené s pracovním zaměřenímv provozu zemědělské farmy a následně iv dalších návazných připravovanýchprojektech.Podpora prevence proti sociálněnežádoucím jevům a prevence protikriminalitě, především dětí a mládeže,prostřednictvím volnočasových aktivit.Český rybářský svaz, Český svazvčelařů, Českomoravskámyslivecká jednota,Středoevropský institut ekologiezvěře o.p.s., Český zahrádkářskýsvaz PRO – BIO Svazekologických zemědělců, Českáspolečnost rostlinolékařská, CZBIOM sdružení pro biomasu,Bioinstitut o. p. s., PRO-BIOLIGA.Středoevropský institut ekologiezvěře o.p.s., Český rybářskýsvaz, Český svaz včelařů,Českomoravská mysliveckájednota, Český zahrádkářskýsvaz, Český svaz chovatelů.Český rybářský svaz, SdruženíNeratov, OS Pomoc Týn nadVltavou.Český rybářský svaz, Český svazvčelařů, Českomoravskámyslivecká jednota, Českýzahrádkářský svaz, Český svazStrategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašován„Zásady vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy“,schválené usnesením vlády dne 1. 2.2010 č. 92.„Zásady vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy“,schválené usnesením vlády dne 1. 2.2010 č. 92.„Zásady vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy“,schválené usnesením vlády dne 1. 2.2010 č. 92, Národní plánvyrovnávání příležitostí pro občanyse zdravotním postižením, schválenýusnesením vlády č. 256/1998, bod3g).„Zásady vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy“,schválené usnesením vlády dne 1. 2.82


Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemcůMZEMZEMZEVzdělávání a rozvoj lidskýchzdrojůZájmová a další volnočasováčinnost pro děti a mládežPodpora rovných příležitostímužů a ženPodpora vzdělávacích aktivit, propagacezdravého životního stylu, environmentálnívzdělávání, výchova a osvěta; využíváníkulturního dědictví pro vzdělávání avýchovu; profesní vzdělávání a zvyšováníkvality.Zabezpečování široké nabídkyvolnočasových aktivit mimoškolníchzájmových a dalších aktivit proorganizované i neorganizované děti amládež, rozvoj dobrovolnictví adobrovolné práce s dětmi a mládeží,rozvoj mobility a mezinárodní spoluprácedětí a mládeže, práce s informacemi proděti a mládež, participace dětí a mládeže,rozvoj materiálně technické základny promimoškolní zájmové aktivity dětí amládeže.Prosazování rovnosti žen a mužů: zvýšeníobecného povědomí o problematicerovnosti žen a mužů.Strategický dokument, na základěkterého je dotační programvyhlašovánchovatelů. 2010 č. 92.Český rybářský svaz, Český svaz„Zásady vlády pro poskytovánívčelařů, Českomoravskádotací ze státního rozpočtu ČR NNOmyslivecká jednota,ústředními orgány státní správy“,Středoevropský institut ekologieschválené usnesením vlády dne 1. 2.zvěře o.p.s., Český zahrádkářský2010 č. 92.svaz, Český svaz chovatelů.Český rybářský svaz, Český svazvčelařů, Českomoravskámyslivecká jednota, Českýzahrádkářský svaz, Český svazchovatelů.Český rybářský svaz, Český svazvčelařů, Českomoravskámyslivecká jednota, Českýzahrádkářský svaz, Český svazchovatelů.„Zásady vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy“,schválené usnesením vlády dne 1. 2.2010 č. 92.„Zásady vlády pro poskytovánídotací ze státního rozpočtu ČR NNOústředními orgány státní správy“,schválené usnesením vlády dne 1. 2.2010 č. 92.83


Příloha 4: Seznam zkratek použitých v RozboruAV ČRCVNSČRČSÚEUGAMDMFMKMMRMOMPOMPSVMSMŠMTMVMZMZeMZVMŽPNNONUTS IIIRESRVNNORozborSÚNIÚFISÚVVPSAkademie věd České republikyCentrum pro výzkum neziskového sektoruČeská republikaČeský statistický úřadEvropská unieGrantová agenturaMinisterstvo dopravyMinisterstvo financí ČRMinisterstvo kulturyMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo obranyMinisterstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo práce a sociálních věcíMinisterstvo spravedlnostiMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo vnitraMinisterstvo zdravotnictvíMinisterstvo zemědělstvíMinisterstvo zahraničních věcíMinisterstvo životního prostředíNestátní neziskové organizacePodskupina Klasifikace územních statistických jednotek pro územní jednotku krajRegistr ekonomických subjektůRada vlády pro nestátní neziskové organizaceRozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtůSatelitní účet neziskových institucíPrezentační systém účetních a finančních informací státuÚřad vlády České republikyVšeobecná pokladní správa84


Příloha 5: Databáze vyřazených dotací ze státního rozpočtu a krajských rozpočtůvčetně rozpočtu hl. m. PrahyVyřazené dotace ze státního rozpočtuparagrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazení304 Úřad vlády ČR 3541 Program protidrogové politiky 63839539 A.N.O., ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ 751 Zájmové sdruženíprávnických osob658 000 není NNO - jináprávní forma304 Úřad vlády ČR 3541 Program protidrogové politiky 66361630 POINT 14 751 Zájmové sdruženíprávnických osob149 000 není NNO - jináprávní forma306 MZV 6222 Mongolsko 64459 Zoologická zahrada hl. m. Prahy 331 Příspěvková organizace 3 510 078 není NNO - jináprávní forma306 MZV 6151 OVD-Podpora projektůtuzemských NNO45770697 Společnost pro vědy a umění 921 Mezinárodníorganizace a sdružení40 000 není NNO - jináprávní forma306 MZV 6222 KRAJE 60609460 Olomoucký kraj 804 Kraj 895 000 není NNO - jináprávní forma306 MZV 6151 OVD-Česko-polské fórum 70157898 Krkonoše - svazek měst a obcí 771 Svazek obcí 30 800 není NNO - jináprávní forma306 MZV 6222 KRAJE 70888337 Jihomoravský kraj 804 Kraj 400 000 není NNO - jináprávní forma306 MZV 6222 PLATFORMY 71010114 České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 751 Zájmové sdruženíprávnických osob960 000 není NNO - jináprávní forma306 MZV 6222 PLATFORMY 71226672 ASOCIACE PRO FAIRTRADE, zájmové sdruženíprávnických osob751 Zájmové sdruženíprávnických osob383 500 není NNO - jináprávní forma306 MZV 6222 PLATFORMY 75123461 /latforma podnikatelů pro zahraničnírozvojovou spolupráci751 Zájmové sdruženíprávnických osob650 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 prostředky na aktivní politikuzaměstnanosti120693 Zemědělské družstvo Klapý 205 Družstvo 54 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 431184 Akademie Jana Amose Komenského, o.s. oblastChrudim751 Zájmové sdruženíprávnických osob333 925 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 431184 Akademie Jana Amose Komenského, o.s. oblastChrudim751 Zájmové sdruženíprávnických osob742 541 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4369 --- 431184 Akademie Jana Amose Komenského, o.s. oblastChrudim751 Zájmové sdruženíprávnických osob157 484 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4369 --- 431184 Akademie Jana Amose Komenského, o.s. oblastChrudim751 Zájmové sdruženíprávnických osob309 211 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4312 Program podpory B – podporasociálních služeb, které mají539708 Mezinárodní helsinská federace - Českýhelsinský výbor921 Mezinárodníorganizace a sdružení519 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny539708 Mezinárodní helsinská federace - Českýhelsinský výbor921 Mezinárodníorganizace a sdružení393 631 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 APZ 226611 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 641 Školská právnickáosoba33 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4369 neuveden 48360091 MARKETA - REMONE s.r.o. 112 Společnost s ručenímomezeným163 970 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 APZ 49157841 Církevní základní škola a mateřská škola veZlíně641 Školská právnickáosoba7 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Veřejně prospěšné práce 49518305 Svazek obcí - Sdružení obcí Kokořínska 771 Svazek obcí 64 800 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 48897094 Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga 641 Školská právnickáosoba10 686 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)14 764 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)14 841 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)14 874 není NNO - jináprávní forma14 874 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)14 874 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)14 874 není NNO - jináprávní forma14 874 není NNO - jináprávní forma14 874 není NNO - jináprávní forma14 874 není NNO - jináprávní forma14 874 není NNO - jináprávní forma14 874 není NNO - jináprávní forma14 874 není NNO - jináprávní forma14 952 není NNO - jináprávní forma14 959 není NNO - jináprávní forma14 978 není NNO - jináprávní forma85


kapitola státního rozpočtuparagrafrozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARES313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 62618776 Okresní hospodářská komora Rokycany 745 Komora (s výjimkouprofesních komor)poskytnutáčástka v Kč důvod vyřazení15 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4369 --- 62936654 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 751 Zájmové sdruženíprávnických osob70 183 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 61239453 Zemědělský svaz, územní organizace v Ústínad Orlicí751 Zájmové sdruženíprávnických osob0 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4375 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,66361630 POINT 14 751 Zájmové sdruženíprávnických osob0 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4376 Program podpory B – podporasociálních služeb, které mají66361630 POINT 14 751 Zájmové sdruženíprávnických osob172 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4376 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,66361630 POINT 14 751 Zájmové sdruženíprávnických osob320 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcíkteré mají místní či regionálnícharakter, poskytovanýchuživatelům služeb v souladu4378 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,66361630 POINT 14 751 Zájmové sdruženíprávnických osob81 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4351 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,70289166 Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazekobcí771 Svazek obcí 656 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4369 --- 70892181 DROM, romské středisko 331 Příspěvková organizace 390 172 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 APZ 70940444 Stojanovo gymnázium, Velehrad 641 Školská právnickáosoba29 399 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 29081653 HANKON SK, s. r. o., odštěpný závod 421 Zahraniční osoba 39 589 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 71341064 Gymnázium Suverénního řádu maltézskýchrytířů ve Skutči641 Školská právnickáosoba19 837 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 29092051 Autoskola DriveCamp UG, org. složka 421 Zahraniční osoba 10 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 71341145 Mateřská škola Děvčátka Momo 641 Školská právnickáosoba103 834 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 49753053 Farní Charita Karlovy Vary 721 Církevní organizace CHYBA chybí částka313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 49753185 Oblastní Charita Ostrov 721 Církevní organizace CHYBA chybí částka313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 62157302 Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Brno - 731 Organizační jednotka CHYBA chybí částkaměstosdružení313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 65650701 Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň) 701 Sdružení (svaz, spolek, CHYBA chybí částkaspolečnost, klub aj.)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 25236300 Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 141 Obecně prospěšnáCHYBA chybí částkaspolečnost313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 22862901 Mažoretky LILI 701 Sdružení (svaz, spolek, CHYBA chybí částkaspolečnost, klub aj.)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 22887717 Rocks & River Appaloosa Ranch,občanské 701 Sdružení (svaz, spolek, CHYBA chybí částkasdruženíspolečnost, klub aj.)313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 29114161 Mariánskolázeňsko, o.p.s. 141 Obecně prospěšnáCHYBA chybí částkaspolečnost313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4351 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 492 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4351 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 832 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4356 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 624 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4357 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 4 552 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4359 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 946 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4371 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 233 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4379 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 1 092 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Společensky účelná pracovnímísta489778 Apoštolská církev 721 Církevní organizace 21 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 489778 Apoštolská církev 721 Církevní organizace 31 875 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Prostředky na APZ 489778 Apoštolská církev 721 Církevní organizace 39 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4351 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,406422 Českomoravská provincie Kongregace sesterpremonstrátek721 Církevní organizace 209 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 prostředky na aktivní politikuzaměstnanosti494453 Česká provincie Kongregace Dcer BožskéLásky721 Církevní organizace 68 669 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4357 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,494453 Česká provincie Kongregace Dcer BožskéLásky721 Církevní organizace 1 144 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4351 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,562602 Židovská obec v Ostravě 721 Církevní organizace 132 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 15531678 Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha -Milosrdných bratří v Brně721 Církevní organizace 24 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 47067039 Pražská provincie kongregace NejsvětějšíhoVykupitele (Redemptoristé)721 Církevní organizace 0 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 47067039 Pražská provincie kongregace NejsvětějšíhoVykupitele (Redemptoristé)721 Církevní organizace 64 389 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 47067039 Pražská provincie kongregace NejsvětějšíhoVykupitele (Redemptoristé)721 Církevní organizace 177 215 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 47067039 Pražská provincie kongregace NejsvětějšíhoVykupitele (Redemptoristé)721 Církevní organizace 190 650 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4357 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,494330 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 721 Církevní organizace 3 773 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Příspěvek na veřejně prospěšnépráce46746251 Římskokatolická farnost Vratislavice nad Nisou 721 Církevní organizace 48 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 APZ 47659068 Farní sbor Českobratrské církve evangelické veVsetíně (dolní sbor)721 Církevní organizace 26 835 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Dohoda o vytvoření pracovníchpříležitostí v rámci veřejně42717159 Římskokatolická farnost - děkanství MnichovoHradiště721 Církevní organizace 36 000 není NNO - jináprávní forma86


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazení313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SÚPM vyhrazená 43379192 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vSněžném na Moravě721 Církevní organizace 48 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SÚPM 43379192 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vSněžném na Moravě721 Církevní organizace 48 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 44472749 Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí 721 Církevní organizace 0 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 44472749 Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí 721 Církevní organizace 0 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 44472749 Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí 721 Církevní organizace 15 950 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 44472749 Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí 721 Církevní organizace 53 707 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 APZ 44995776 Českomoravská provincie Hospitálského řádusv. Jana z Boha - Milosrdných bratří721 Církevní organizace 60 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 APZ 45211248 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vLiptálu721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny46459456 Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nadKněžnou721 Církevní organizace 108 173 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Příspěvek na veřejně prospěšnépráce46746587 Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice 721 Církevní organizace 45 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 47501103 Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nadOrlicí721 Církevní organizace 43 200 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 47501103 Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nadOrlicí721 Církevní organizace 43 200 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 11 812 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 11 812 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 12 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 12 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 12 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 12 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 14 967 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 14 990 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SUPM 47694220 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vRokycanech721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4312 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,61515434 Židovská obec Teplice 721 Církevní organizace 0 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 prostředky na aktivní politikuzaměstnanosti46717935 Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk 721 Církevní organizace 110 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Příspěvek na veřejně prospěšnépráce46717943 Římskokatolická farnost Srbská Kamenice 721 Církevní organizace 108 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 prostředky na aktivní politikuzaměstnanosti46717943 Římskokatolická farnost Srbská Kamenice 721 Církevní organizace 54 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Příspěvek na veřejně prospěšnépráce46744860 Sbor Jednoty bratrské v Liberci 721 Církevní organizace 81 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Příspěvek na veřejně prospěšnépráce46744860 Sbor Jednoty bratrské v Liberci 721 Církevní organizace 125 970 není účelovézařízení církve46745548 Římskokatolická farnost - arciděkanství 721 Církevní organizace 153 000 není účelovéLibereczařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Příspěvek na veřejně prospěšnépráce46745599 Římskokatolická farnost - děkanství Frýdlant vČechách721 Církevní organizace 162 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny46745815 Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě 721 Církevní organizace 144 666 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 47499109 Římskokatolická farnost - děkanství VysokéMýto721 Církevní organizace 0 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 47499109 Římskokatolická farnost - děkanství VysokéMýto721 Církevní organizace 0 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 APZ/VPP 48770612 Římskokatolická farnost Šternberk 721 Církevní organizace 48 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 97 997 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 15 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4351 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Společensky účelná pracovnímísta-vyhr.47560266 Náboženská obec Církve československéhusitské v Žebráku721 Církevní organizace 104 520 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4312 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,49753231 Židovská obec Karlovy Vary 721 Církevní organizace 0 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 61238945 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vChocni721 Církevní organizace 17 742 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 61238945 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vChocni721 Církevní organizace 73 855 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Příspěvek na veřejně prospěšnépráce62012711 Náboženská obec Církve československéhusitské v Semilech II - Podmoklice721 Církevní organizace 181 112 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 65018907 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vTáboře313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Prostředky na APZ (Veřejněprospěšné práce)65991435 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vHvozdnici313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Prostředky na APZ 69609781 Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. vTřinci721 Církevní organizace 0 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 96 480 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 61 000 není účelovézařízení církve87


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazení313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 70892652 Farní sbor Českobratrské církve evangelické veDžbánově - Ústí nad Orlicí721 Církevní organizace 11 467 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 70892652 Farní sbor Českobratrské církve evangelické veDžbánově - Ústí nad Orlicí721 Církevní organizace 18 953 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 70892652 Farní sbor Českobratrské církve evangelické veDžbánově - Ústí nad Orlicí721 Církevní organizace 0 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 70892652 Farní sbor Českobratrské církve evangelické veDžbánově - Ústí nad Orlicí721 Církevní organizace 0 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Příspěvek na veřejně prospěšnépráce46748466 Římskokatolická farnost Raspenava 721 Církevní organizace 139 760 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4357 Program podpory A – podporaposkytování sociálních služeb,63029391 Moravskoslezské sdružení Církve adventistůsedmého dne721 Církevní organizace 1 060 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny68402619 Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 -Sedlec721 Církevní organizace 170 692 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Příspěvek na SÚPM vyhrazená 65082346 Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě podSmrkem721 Církevní organizace 2 437 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4222 Aktivní politika zaměstnanosti 26520974 Sbor Jednoty bratrské v Chocni 721 Církevní organizace 0 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny26520974 Sbor Jednoty bratrské v Chocni 721 Církevní organizace 162 949 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 SÚPM vyhrazené 73632325 Čakra 721 Církevní organizace 42 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny73632970 Sbor Jednoty bratrské v Praze 721 Církevní organizace 72 390 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 APZ 73633402 Římskokatolická duchovní správa Stojanov 721 Církevní organizace 12 000 není účelovézařízení církve313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny73633569 Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce 721 Církevní organizace 126 630 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4223 Aktivní politika zaměstnanosti 73633771 Rodina Panny Marie 721 Církevní organizace 18 000 není NNO - jináprávní forma313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4339 Dotační řízení MPSV ČR pro NNOv oblasti podpory rodiny73634514 Středisko křesťanské pomoci - Duha 721 Církevní organizace 111 296 není účelovézařízení církve314 Ministerstvo vnitra 5316 Rozvoj dobrovolnické služby 45251703 Římskokatolická farnost u kostela Matky Božípřed Týnem Praha - Staré Město721 Církevní organizace 33 000 není NNO - jináprávní forma315 Ministerstvo životního prostředí 3799 3.D) Kvalita života, udržitelnýrozvoj, odpady62772031 Permakultura (CS) 921 Mezinárodníorganizace a sdružení157 470 není NNO - jináprávní forma315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.2b)Péče o památné stromy aaleje15045455 Římskokatolická farnost Bozkov 721 Církevní organizace 13 638 není účelovézařízení církve315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.2b)Péče o památné stromy aaleje43465196 Římskokatolická farnost - děkanství DvůrKrálové nad Labem721 Církevní organizace 15 600 není NNO - jináprávní forma315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.1a)Vytvář.podmínek prozachov.význam. biotopů47930250 Římskokatolická farnost Rusava 721 Církevní organizace 12 290 není NNO - jináprávní forma315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.1a)Vytvář.podmínek prozachov.význam. biotopů47930411 Římskokatolická farnost Rajnochovice 721 Církevní organizace 1 900 není NNO - jináprávní forma315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.1a)Vytvář.podmínek prozachov.význam. biotopů47930462 Římskokatolická farnost Blazice 721 Církevní organizace 1 700 není účelovézařízení církve315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.1a)Vytvář.podmínek prozachov.význam. biotopů46254986 Římskokatolická farnost Jankovice 721 Církevní organizace 3 100 není účelovézařízení církve315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.2b)Péče o památné stromy aaleje48489042 Římskokatolická farnost Kunovice 721 Církevní organizace 11 460 není účelovézařízení církve315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.1a)Vytvář.podmínek prozachov.význam. biotopů48739421 Římskokatolická farnost Pozděchov 721 Církevní organizace 23 700 není účelovézařízení církve315 Ministerstvo životního prostředí 3749 2.B.2b)Péče o památné stromy aaleje49295870 Římskokatolická farnost Zlatá Olešnice 721 Církevní organizace 24 543 není účelovézařízení církve317 Ministerstvo pro místní rozvoj 2143 Neinvestiční dotace občanskýmsdružením62934171 ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ TOULCŮV DVŮR 751 Zájmové sdruženíprávnických osob426 000 není NNO - jináprávní forma317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3691 OP přeshraniční spolupráce procíl EUS (Cíl 3) ČR-Sasko47274751 Gymnázium Varnsdorf 641 Školská právnickáosoba97 683 není NNO - jináprávní forma317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3691 IOP F - národní podporacestovního ruchu445223 Českobratrská církev evangelická 721 Církevní organizace 10 800 není účelovézařízení církve317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3691 IOP F - národní podporacestovního ruchu445223 Českobratrská církev evangelická 721 Církevní organizace 140 400 není účelovézařízení církve317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3691 IOP F - národní podporacestovního ruchu445223 Českobratrská církev evangelická 721 Církevní organizace 239 661 není účelovézařízení církve317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3691 IOP F - národní podporacestovního ruchu445223 Českobratrská církev evangelická 721 Církevní organizace 3 115 631 není účelovézařízení církve317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3691 OP přeshraniční spolupráce procíl EUS (Cíl 3) ČR-Bavorsko445118 Biskupství českobudějovické 721 Církevní organizace 16 096 není účelovézařízení církve317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3691 OP přeshraniční spolupráce procíl EUS (Cíl 3) ČR-Polsko45210560 Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz 721 Církevní organizace 1 280 055 není účelovézařízení církve322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2115 EFEKT - podpora úspor energie 42940974 Teplárenské sdružení České republiky 751 Zájmové sdruženíprávnických osob200 000 není NNO - jináprávní forma322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2115 EFEKT - podpora úspor energie 42940974 Teplárenské sdružení České republiky 751 Zájmové sdruženíprávnických osob500 000 není NNO - jináprávní forma322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2115 EFEKT - podpora úspor energie 72545879 Asociace poskytovatelů energetických služeb 751 Zájmové sdruženíprávnických osob280 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3419 neuveden 292427 Město Vyškov 801 Obec nebo městskáčást hlavního města765 754 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3419 neuveden 284165 Město Luhačovice 801 Obec nebo městskáčást hlavního města4 999 764 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3419 neuveden 287172 MĚSTO HOLEŠOV 801 Obec nebo městskáčást hlavního města6 500 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3419 neuveden 636771 OBEC PETROVICE 801 Obec nebo městskáčást hlavního města2 000 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3292 Program na podporu vzdělávánív jazycích národnostních menšin14868393 Terezínská iniciativa - Mezinárodní terezínskésdružení921 Mezinárodníorganizace a sdružení504 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3421 neuveden 43873251 Evropská asociace pro volný čas dětí a mládeže- European Association for Leisure Time921 Mezinárodníorganizace a sdružení200 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3293 Program na podporu integraceromské komunity v roce 201148806030 Církevní středisko volného času sv. Jana Boskav Havířově641 Školská právnickáosoba100 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3292 Program na podporu vzdělávánív jazycích národnostních menšin60459263 ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE 751 Zájmové sdruženíprávnických osob220 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3421 neuveden 61379166 Mezinárodní asociace studentů ekonomie ařízení (AIESEC) AIESEC Česká republika921 Mezinárodníorganizace a sdružení202 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3293 Program na podporu integraceromské komunity v roce 201162537601 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí amládeže České Budějovice641 Školská právnickáosoba200 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3421 neuveden 64243605 Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módnítvůrce ČR751 Zájmové sdruženíprávnických osob100 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3419 neuveden 70630097 BULY ARÉNA - zájmové sdružení 751 Zájmové sdruženíprávnických osob2 000 000 není NNO - jináprávní forma333 MŠMT 3292 Program na podporu vzdělávánív jazycích národnostních menšin445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 35 000 není účelovézařízení církve88


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazení333 MŠMT 3421 neuveden 69347166 Arcidiecézní centrum pro mládež 721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kulturyVeřejné informační služby3314 knihoven 226611 Arcibiskupské gymnázium v KroměřížiŠkolská právnická641 osobanení NNO - jiná48 000 právní forma334 Ministerstvo kultury 3312 Kulturní aktivity 838144 Konzervatoř Evangelické akademieŠkolská právnická641 osobanení NNO - jiná80 000 právní forma334 Ministerstvo kultury 3392 Kulturní aktivityStřední pedagogická škola a Střední16628144 zdravotnická škola svaté Anežky ČeskéŠkolská právnická641 osobanení NNO - jiná15 000 právní formaPodpora obnovy kulturníchnení NNO - jiná334 Ministerstvo kultury 3322 památek prostřednictvím obcí s 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 50 000 právní forma334 Ministerstvo kulturyPodpora obnovy kulturních3322 památek prostřednictvím obcí s 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnostnení NNO - jiná60 000 právní forma334 Ministerstvo kulturyPodpora obnovy kulturních3322 památek prostřednictvím obcí s 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnostnení NNO - jiná71 000 právní formaPodpora obnovy kulturníchpamátek prostřednictvím obcí snení NNO - jináprávní forma334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 90 000Podpora obnovy kulturníchpamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 181 000334 Ministerstvo kulturyPodpora obnovy kulturníchpamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 192 000Podpora obnovy kulturníchpamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 250 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 90 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 300 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 41691211 MATANA a.s. 121 Akciová společnost 313 000Zájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3319 Kulturní aktivity 45768706 Česká protipirátská unie 751 právnických osob 300 000SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDELZájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3319 Kulturní aktivity 65992466 ČECH,MORAVY A SLEZSKA 751 právnických osob 30 000Program podpory významnýchSDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDELZájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3319 a mimořádných kulturních akcí 65992466 ČECH,MORAVY A SLEZSKA 751 právnických osob 120 000Program podpory významnýchSDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDELZájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3319 a mimořádných kulturních akcí 65992466 ČECH,MORAVY A SLEZSKA 751 právnických osob 180 000SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDELZájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3392 Kulturní aktivity 65992466 ČECH,MORAVY A SLEZSKA 751 právnických osob 120 000Veřejné informační službyZájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3314 knihoven 60459263 ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE 751 právnických osob 48 000334 Ministerstvo kultury 3319 Kulturní aktivity 60459263 ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE 751není NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formaZájmové sdruženínení NNO - jináprávnických osob 40 000 právní forma89


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v KčMezinárodní334 Ministerstvo kultury 3391 Kulturní aktivity 68780451 Misslareuth 1990. Mitte Europa e. V. 921 organizace a sdružení 490 000Zájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3314 Kulturní aktivity 70282170 Sdružení knihoven ČR 751 právnických osob 35 000Program podpory významnýchZájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3311 a mimořádných kulturních akcí 70942749 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 751 právnických osob 4 150 000Program podpory významnýchZájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3319 a mimořádných kulturních akcí 72741597 Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci 751 právnických Správa železniční osob 1 300 000Správa železniční dopravní cesty, státnídopravní cesty, státní334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 70994234 organizace 352 organizace 280 000Zájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3392 Kulturní aktivity 71214313 "Místní akční skupina POŠUMAVÍ" 751 právnických osob 98 000Zájmové sdružení334 Ministerstvo kultury 3317 Kulturní aktivity 86770624 BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 751 právnických osob 30 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 26520753 Farní sbor Českobratrské církve evangelické veVolyni334 Ministerstvo kultury 3322 Podpora obnovy kulturníchpamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322rozšířenouPodpora obnovypůsobnostíkulturníchpamátek prostřednictvím obcí sdůvod vyřazenínení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní formanení NNO - jináprávní forma721 Církevní organizace 10 000 není účelovézařízení církve63863987 Římskokatolická farnost Květov 721 Církevní organizace 60 000 není účelovézařízení církve63863995 Římskokatolická farnost Kostelec nad Vltavou 721 Církevní organizace 155 000 není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399rozšířenouKulturní aktivitypůsobností445126 Biskupství litoměřické 721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445126 Biskupství litoměřické 721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445312 Slezská církev evangelická augsburskéhovyznání334 Ministerstvo kultury 3322 Podpora obnovy kulturníchpamátek prostřednictvím obcí srozšířenou působností721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve438341 Federace židovských obcí v České republice 721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 438341 Federace židovských obcí v České republice 721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 438341 Federace židovských obcí v České republice 721 Církevní organizace 120 000 není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Program restaurování movitýchkulturních památek445100 Arcibiskupství pražské 721 Církevní organizace 70 000 není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445100 Arcibiskupství pražské 721 Církevní organizace 380 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445100 Arcibiskupství pražské 721 Církevní organizace 500 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445185 Církev československá husitská 721 Církevní organizace 30 000Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 26520532 Praha - Hloubětín 721 Církevní organizace 250 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 26520591 Římskokatolická farnost Tuchoměřice 721 Církevní organizace 175 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 26520729 Římskokatolická farnost Neratovice 721 Církevní organizace 492 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 26520729 Římskokatolická farnost Neratovice 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 26520729 Římskokatolická farnost Neratovice 721 Církevní organizace 107 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 26521288 Římskokatolická farnost Břežany u Znojma 721 Církevní organizace 988 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 26521334 Římskokatolická farnost Miroslav 721 Církevní organizace 390 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 26521334 Římskokatolická farnost Miroslav 721 Církevní organizace 160 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445223 Českobratrská církev evangelická 721 Církevní organizace 90 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 445304 Starokatolická církev v ČR 721 Církevní organizace 250 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 445151 Arcibiskupství olomoucké 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445151 Arcibiskupství olomoucké 721 Církevní organizace 50 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 445151 Arcibiskupství olomoucké 721 Církevní organizace 300 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 350 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 80 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 70 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 65 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 420 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 87 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 85 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 120 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 50 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 80 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3392 Kulturní aktivity 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 20 000 zařízení církve90


paragrafrozpočt.kapitola státního rozpočtu skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 20 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 30 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 489778 Apoštolská církev 721 Církevní organizace 30 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 169757 Provincie bratří františkánů 721 Církevní organizace 100 000Veřejné informační služby334 Ministerstvo kultury 3314 knihoven 406465 Provincie kapucínů v ČR 721 Církevní organizace 49 000334 Ministerstvo kultury 3314 Kulturní aktivity 406465 Provincie kapucínů v ČR 721 Církevní organizace 30 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 406465 Provincie kapucínů v ČR 721 Církevní organizace 100 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 408026 Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou 721 Církevní organizace 250 000Veřejné informační službyKrálovská kanonie premonstrátů na334 Ministerstvo kultury 3314 knihoven 415090 Strahově 721 Církevní organizace 105 000Královská kanonie premonstrátů na334 Ministerstvo kultury 3314 Kulturní aktivity 415090 Strahově 721 Církevní organizace 50 000Královská kanonie premonstrátů na334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 415090 Strahově 721 Církevní organizace 400 000Program podpory pro památkyKrálovská kanonie premonstrátů na334 Ministerstvo kultury 3322 UNESCO 415090 Strahově 721 Církevní organizace 70 000Veřejné informační služby334 Ministerstvo kultury 3314 knihoven 445142 Biskupství brněnské 721 Církevní organizace 72 000334 Ministerstvo kultury 3314 Kulturní aktivity 445142 Biskupství brněnské 721 Církevní organizace 50 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445142 Biskupství brněnské 721 Církevní organizace 20 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 445142 Biskupství brněnské 721 Církevní organizace 30 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 479365 Kanonie premonstrátů Teplá 721 Církevní organizace 114 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 479365 Kanonie premonstrátů Teplá 721 Církevní organizace 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 479365 Kanonie premonstrátů Teplá 721 Církevní organizace 91 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 479365 Kanonie premonstrátů Teplá 721 Církevní organizace 172 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 540838 Česká biskupská konference 721 Církevní organizace 50 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 569631 Česká provincie Řádu sv. Augustina 721 Církevní organizace 70 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 569631 Česká provincie Řádu sv. Augustina 721 Církevní organizace 150 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 406147 Cisterciácké opatství Porta Coeli 721 Církevní organizace 350 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 441082 Školské sestry sv. Františka Česká provincie 721 Církevní organizace 30 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 489174 Benediktinské opatství Rajhrad 721 Církevní organizace 250 000Římskokatolická farnost u kostela sv.334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 15268608 Remigia Praha - Čakovice 721 Církevní organizace 500 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 18252303 Římskokatolická farnost Stříbro 721 Církevní organizace 200 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 18383807 Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 18608353 Římskokatolická farnost Starý Rožmitál 721 Církevní organizace 50 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 18608361 Římskokatolická farnost Hvožďany 721 Církevní organizace 100 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 18608817 Římskokatolická farnost Sedlčany 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 18608817 Římskokatolická farnost Sedlčany 721 Církevní organizace 80 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 18609325 Staršího Příbram 721 Církevní organizace 53 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 43762590 Římskokatolická farnost Beroun 721 Církevní organizace 200 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 44936109 Studio Velehrad Olomouc 721 Církevní organizace 122 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47002409 Římskokatolická farnost Jílové u Prahy 721 Církevní organizace 175 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 63438712 Římskokatolická farnost Telč 721 Církevní organizace 180 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63438739 Římskokatolická farnost Kostelní Myslová 721 Církevní organizace 75 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63438771 Římskokatolická farnost Krasonice 721 Církevní organizace 160 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63438801 Římskokatolická farnost Stará Říše 721 Církevní organizace 159 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65803779 Římskokatolická farnost Luka nad Jihlavou 721 Církevní organizace 250 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 15045455 Římskokatolická farnost Bozkov 721 Církevní organizace 108 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 15045536 Římskokatolická farnost Horní Štěpanice 721 Církevní organizace 100 000důvod vyřazenínení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve91


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 15054756 Římskokatolická farnost Žumberk 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 15054756 Římskokatolická farnost Žumberk 721 Církevní organizacenení účelové433 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturníchŘímskokatolická farnost Vilémov u Golčova15060551 Jeníkova 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturníchŘímskokatolická farnost Vilémov u Golčova15060551 Jeníkova 721 Církevní organizacenení účelové425 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 15060721 Římskokatolická farnost Habry 721 Církevní organizacenení účelové241 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 16390105 Římskokatolická farnost Smržovka 721 Církevní organizacenení účelové90 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 18190341 Římskokatolická farnost Morkovice 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 18190383 Římskokatolická farnost Zborovice 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 18229212Farní sbor Českobratrské církve evangelickév Nejdku 721 Církevní organizace 50 000není účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 18235077 Římskokatolická farnost Mariánské Lázně 721 Církevní organizace 119 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 18253873 Římskokatolická farnost Bor u Tachova 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 18253873 Římskokatolická farnost Bor u Tachova 721 Církevní organizace 689 000 zařízení církveŘímskokatolická farnost - děkanstvínení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 42717124 Dobrovice 721 Církevní organizace 48 000 zařízení církveŘímskokatolická farnost - děkanstvínení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 42717124 Dobrovice 721 Církevní organizace 150 000 zařízení církveŘímskokatolická farnost - děkanstvínení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 42717124 Dobrovice 721 Církevní organizace 300 000 zařízení církveŘímskokatolická farnost - arciděkanstvínení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 43465099 Trutnov I 721 Církevní organizace 350 000 zařízení církveŘímskokatolická farnost - děkanství Dvůrnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 43465196 Králové nad Labem 721 Církevní organizace 300 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanstvínení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 43465242 Hostinné 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanstvínení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 43498035 Heřmanův Městec 721 Církevní organizace 75 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchKolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána venení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 43751083 Staré Boleslavi 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sKolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 43751083 Staré Boleslavi 721 Církevní organizace 130 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 43751113 Římskokatolická farnost Čelákovice 721 Církevní organizace 50 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 43776493 Římskokatolická farnost Smečno 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí sFarní sbor Českobratrské církve evangelické334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 44224061 v Novém Městě pod Smrkem 721 Církevní organizace 110 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 44468750 Římskokatolická farnost Králíky 721 Církevní organizace 300 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 44468750 Římskokatolická farnost Králíky 721 Církevní organizace 208 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 44468792 Římskokatolická farnost - děkanství Choceň 721 Církevní organizace 183 000Program restaurování movitýchŘímskokatolická farnost - děkanství Česká334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 44469144 Třebová 721 Církevní organizace 140 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství Česká334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 44469144 Třebová 721 Církevní organizace 133 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 44469900 Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí 721 Církevní organizace 140 000Program restaurování movitýchŘímskokatolická farnost - děkanství334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 44471467 Žamberk 721 Církevní organizace 140 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 44471467 Žamberk 721 Církevní organizace 125 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 44472749 Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí 721 Církevní organizace 400 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství Hořice v334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 44477589 Podkrkonoší 721 Církevní organizace 155 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 44478887 Římskokatolická farnost Vysoké Veselí 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 44478976 Římskokatolická farnost Pecka 721 Církevní organizace 800 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 44937431 Římskokatolická farnost Nový Jičín 721 Církevní organizace 100 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 44937431 Římskokatolická farnost Nový Jičín 721 Církevní organizace 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 44937491 Římskokatolická farnost Kunín 721 Církevní organizace 210 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 44937768 Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 45035938 Římskokatolická farnost Lukavec 721 Církevní organizace 170 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 45131791 Římskokatolická farnost Keblov 721 Církevní organizace 60 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 45180181 Římskokatolická farnost Penčice 721 Církevní organizace 190 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 45180202 Římskokatolická farnost Přerov - Předmostí 721 Církevní organizace 150 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve92


paragrafrozpočt.kapitola státního rozpočtu skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 45180385 Římskokatolická farnost Hranice na Moravě 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 45180571 Římskokatolická farnost Horní Moštěnice 721 Církevní organizace 115 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 45210462 Římskokatolická farnost Ostrava - Hrušov 721 Církevní organizace 200 000Program restaurování movitýchŘímskokatolická farnost Ostrava - Moravská334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 45234019 Ostrava 721 Církevní organizace 110 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 45239746 Římskokatolická farnost Dobrá 721 Církevní organizace 50 000důvod vyřazenínení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 45247935 Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část 721 Církevní organizace 30 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 45330743Římskokatolická farnost Plzeň u katedrálysvatého Bartoloměje 721 Církevní organizace 135 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 46390839 Římskokatolická farnost Kolín 721 Církevní organizace 552 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 46390839 Římskokatolická farnost Kolín 721 Církevní organizace 442 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 46402721 Římskokatolická farnost - děkanství Čáslav 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Březová nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 46452231 Svitavou 721 Církevní organizace 377 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 46452290 Římskokatolická farnost Křenov 721 Církevní organizace 30 000Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 46456538 nad Orlicí 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství Kostelec334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46456538 nad Orlicí 721 Církevní organizace 250 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství Police334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46523936 nad Metují 721 Církevní organizace 58 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46524002 Římskokatolická farnost Hronov 721 Církevní organizace 140 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46524002 Římskokatolická farnost Hronov 721 Církevní organizace 250 000památek prostřednictvím obcí sFarní sbor Českobratrské církve evangelické334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46764534 v Podbořanech 721 Církevní organizace 60 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46998195 Římskokatolická farnost Rataje u Kroměříže 721 Církevní organizace 105 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46998306 Římskokatolická farnost Zdounky 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 46998357 Římskokatolická farnost Hulín 721 Církevní organizace 60 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 46998411 Římskokatolická farnost Střílky 721 Církevní organizace 200 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 46998411 Římskokatolická farnost Střílky 721 Církevní organizace 100 000Program restaurování movitýchŘímskokatolická duchovní správa Svatý334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 46998497 Hostýn 721 Církevní organizace 60 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická duchovní správa Svatý334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46998497 Hostýn 721 Církevní organizace 382 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47067829 Římskokatolická farnost Dobříš 721 Církevní organizace 168 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 47067829 Římskokatolická farnost Dobříš 721 Církevní organizace 15 000památek prostřednictvím obcí sFarní sbor Českobratrské církve evangelické334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47184361 v Hranicích 721 Církevní organizace 113 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47224746 Římskokatolická farnost Křešín 721 Církevní organizace 242 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 47498641 Římskokatolická farnost Tatenice 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47732211 Římskokatolická farnost Kralovice 721 Církevní organizace 311 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Program regenerace působností městských 47732211 Římskokatolická farnost Kralovice 721 Církevní organizace 370 000památkových rezervací a334 Ministerstvo kultury 3322 městských Program regenerace památkových městských zón 47732253 Římskokatolická farnost Manětín 721 Církevní organizace 45 000památkových rezervací a334 Ministerstvo kultury 3322 městských Podpora obnovy památkových kulturních zón 47732253 Římskokatolická farnost Manětín 721 Církevní organizace 55 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47732253 Římskokatolická farnost Manětín 721 Církevní organizace 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47732253 Římskokatolická farnost Manětín 721 Církevní organizace 400 000Římskokatolická duchovní správa u kostela334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 48135372 sv. Ignáce Praha - Nové Město 721 Církevní organizace 50 000Farní sbor Českobratrské církve evangelické334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 48452831 v Nosislavi 721 Církevní organizace 10 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 49325876 Římskokatolická farnost Opatov v Čechách 721 Církevní organizace 300 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 61515434 Židovská obec Teplice 721 Církevní organizace 20 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 43751954 Římskokatolická farnost Stará Boleslav 721 Církevní organizace 60 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 45334439 Biskupství plzeňské 721 Církevní organizace 30 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 45334439 Biskupství plzeňské 721 Církevní organizace 50 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 45374872 Římskokatolická farnost Kraslice 721 Církevní organizace 120 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve93


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby Podpora název obnovy dotačního kulturních titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazenípamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 45374872 Římskokatolická farnost Kraslice 721 Církevní organizace 103 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 45376450 Římskokatolická farnost Loket 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 45599378 Římskokatolická farnost Vyskeř 721 Církevní organizacenení účelové211 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 45599688 Římskokatolická farnost Roprachtice 721 Církevní organizacenení účelové110 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46256466 Římskokatolická farnost Horní Němčí 721 Církevní organizacenení účelové179 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 46256504 Římskokatolická farnost Nezdenice 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 46257918 Římskokatolická farnost Uherské Hradiště 721 Církevní organizacenení účelové460 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 46257951 Římskokatolická farnost Jalubí 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 46257951 Římskokatolická farnost Jalubí 721 Církevní organizacenení účelové120 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 46406743 Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou 721 Církevní organizacenení účelové280 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 46483179 Římskokatolická farnost Dolní Krupá 721 Církevní organizacenení účelové400 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturníchŘímskokatolická farnost - děkanství46503811 Broumov 721 Církevní organizacenení účelové250 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 46503811 Broumov 721 Církevní organizace 150 000Římskokatolická farnost - děkanství334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 46717935 Rumburk 721 Církevní organizace 20 000Římskokatolická farnost - arciděkanství334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 46745548 Liberec 721 Církevní organizace 200 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 46745581 Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou 721 Církevní organizace 143 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 46750908 Římskokatolická farnost Kamenický Šenov 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Roudnice nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46769323 Labem 721 Církevní organizace 140 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Roudnice nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 46769323 Labem 721 Církevní organizace 150 000Program restaurování movitýchFarní sbor Českobratrské církve evangelické334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 46769978 v Libkovicích pod Řípem 721 Církevní organizace 60 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 46771301 Římskokatolická farnost Sutom 721 Církevní organizace 113 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47005629 Římskokatolická farnost Štěchovice 721 Církevní organizace 155 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47005653 Římskokatolická farnost Řevnice 721 Církevní organizace 169 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47005653 Římskokatolická farnost Řevnice 721 Církevní organizace 265 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47072521 Římskokatolická farnost Jince 721 Církevní organizace 50 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47084570 Římskokatolická farnost Divišov 721 Církevní organizace 277 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 47466570 Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí 721 Církevní organizace 295 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 47474092 Římskokatolická farnost - děkanství Sobotka 721 Církevní organizace 340 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47474092 Římskokatolická farnost - děkanství Sobotka 721 Církevní organizace 330 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47474521 Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín 721 Církevní organizace 330 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 47477849 Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad 721 Církevní organizace 350 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 47489014Římskokatolická farnost - proboštstvíLitomyšl 721 Církevní organizace 455 000není účelovézařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 47489855 Římskokatolická farnost Vendolí 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 47489901Římskokatolická farnost Staré Město uMoravské Třebové 721 Církevní organizace 400 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 47699248 Římskokatolická farnost Žlutice 721 Církevní organizace 120 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 47699248 Římskokatolická farnost Žlutice 721 Církevní organizace 120 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 47699248 Římskokatolická farnost Žlutice 721 Církevní organizace 150 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 47699248 Římskokatolická farnost Žlutice 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47699248 Římskokatolická farnost Žlutice 721 Církevní organizace 100 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 47720760 Římskokatolická farnost Skalná 721 Církevní organizace 120 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 47720760 Římskokatolická farnost Skalná 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47720760 Římskokatolická farnost Skalná 721 Církevní organizace 400 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 47720883 Římskokatolická farnost Aš 721 Církevní organizace 100 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 47722347 Římskokatolická farnost Cheb 721 Církevní organizace 150 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve94


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby Podpora název obnovy dotačního kulturních titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazenípamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47733608 Římskokatolická farnost Dolní Bělá 721 Církevní organizace 110 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 47733608 Římskokatolická farnost Dolní Bělá 721 Církevní organizacenení účelové300 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 47733951 Římskokatolická farnost Nýřany 721 Církevní organizacenení účelové120 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47786744 Římskokatolická farnost Lubenec 721 Církevní organizacenení účelové225 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 47810319 Římskokatolická farnost Sudice 721 Církevní organizacenení účelové177 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních památek 47810432 Římskokatolická farnost Hněvošice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 47810467 Římskokatolická farnost Velká Polom 721 Církevní organizacenení účelové400 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47858567 Římskokatolická farnost Bělotín 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47861185 Římskokatolická farnost Ostravice 721 Církevní organizacenení účelové211 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47863048 Římskokatolická farnost Vlčovice 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47863391 Římskokatolická farnost Hodslavice 721 Církevní organizacenení účelové90 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47920491 Římskokatolická farnost Konice 721 Církevní organizacenení účelové356 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48005495 Římskokatolická farnost Hanušovice 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 48005908334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 48136760Římskokatolická farnost Staré Město podSněžníkem 721 Církevní organizace 242 000Římskokatolická farnost u kostela sv.Tomáše Praha - Malá Strana 721 Církevní organizace 20 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 48282367 Římskokatolická farnost Cvikov 721 Církevní organizace 200 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 48342696 Římskokatolická farnost Domažlice 721 Církevní organizace 200 000Římskokatolická farnost Bohumín - Nový334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 48426458 Bohumín 721 Církevní organizace 200 000Program restaurování movitýchŘímskokatolická farnost Štěpánov u334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 48427764 Olomouce 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Štěpánov u334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48427764 Olomouce 721 Církevní organizace 70 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 48427811 Římskokatolická farnost Libina 721 Církevní organizace 120 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 48428132 Římskokatolická farnost Postřelmov 721 Církevní organizace 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48428205 Římskokatolická farnost Loštice 721 Církevní organizace 100 000Farní sbor Českobratrské církve evangelické334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 48452327 v Kloboukách u Brna 721 Církevní organizace 190 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48471097 Římskokatolická farnost Březnice u Zlína 721 Církevní organizace 200 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48471721 Římskokatolická farnost Velký Ořechov 721 Církevní organizace 520 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 48471780 Římskokatolická farnost Mysločovice 721 Církevní organizace 300 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48473626 Římskokatolická farnost Slavičín 721 Církevní organizace 135 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48473642 Římskokatolická farnost Pozlovice 721 Církevní organizace 130 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48489000 Římskokatolická farnost Hluk 721 Církevní organizace 230 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 48514276 Konvent minoritů v Brně 721 Církevní organizace 75 000 zařízení církveBenediktinské opatství sv. Václava vnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 48648884 Broumově 721 Církevní organizace 150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 48678805Farní sbor Českobratrské církve evangelickév Kovanci 721 Církevní organizace 100 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 48680591 Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou 721 Církevní organizace 300 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 48702129 Římskokatolická farnost Slaný 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48702129 Římskokatolická farnost Slaný 721 Církevní organizace 145 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Veselá u334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48739651 Valašského Meziříčí 721 Církevní organizace 273 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48739715 Římskokatolická farnost Hutisko 721 Církevní organizace 125 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48739723 Římskokatolická farnost Lešná 721 Církevní organizace 74 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 48770612 Římskokatolická farnost Šternberk 721 Církevní organizace 300 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48770761 Římskokatolická farnost Náklo 721 Církevní organizace 270 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Péče o vesnické působností památkové 48771007 Římskokatolická farnost Rýmařov 721 Církevní organizace 139 000rezervace a zóny a krajinné334 Ministerstvo kultury 3322 památkové Podpora obnovy zóny kulturních 48771015 Římskokatolická farnost Zlaté Hory 721 Církevní organizace 160 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48771040 Římskokatolická farnost Moravský Beroun 721 Církevní organizace 75 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve95


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby Podpora název obnovy dotačního kulturních titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kčpamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48772119 Římskokatolická farnost Paskov 721 Církevní organizace 126 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 48807907 Římskokatolická farnost Mohelnice 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48808521 Římskokatolická farnost Lubina 721 Církevní organizace 107 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48809535 Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka 721 Církevní organizace 237 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48838462 Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost svatého Martina334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48842516 Strážnice 721 Církevní organizace 353 000Římskokatolická farnost Louňovice pod334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 48927635 Blaníkem 721 Církevní organizace 400 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48927643 Římskokatolická farnost Veliš u Vlašimi 721 Církevní organizace 190 000důvod vyřazenínení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48927856 Římskokatolická farnost Hrádek 721 Církevní organizace 290 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 48931926 Římskokatolická farnost Lysá nad Labem 721 Církevní organizace 350 000 zařízení církveŘímskokatolická farnost u kostelanení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 49367307 Nejsvětější Trojice Praha - Košíře 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivityŘímskokatolická farnost u kostela sv. Petra a49371479 Pavla Praha - Bohnice 721 Církevní organizace 10 000Veřejné informační služby334 Ministerstvo kultury 3314 knihoven Podpora obnovy kulturních 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 205 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 250 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 49561065 Římskokatolická farnost Klášterec 721 Církevní organizace 94 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 49561731 Římskokatolická farnost Horní Domašov 721 Církevní organizace 180 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 49561758 Římskokatolická farnost Písečná 721 Církevní organizace 320 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 49562401 Římskokatolická farnost Místek 721 Církevní organizace 240 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 49590944 Římskokatolická farnost Bílovec 721 Církevní organizace 150 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 49774051 Řeckokatolická farnost v Plzni 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 26521415 Pravoslavná církevní obec v Lesné 721 Církevní organizace 300 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 26522080 Římskokatolická farnost Kladruby u Stříbra 721 Církevní organizace 162 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 44478836 Římskokatolická farnost Železnice 721 Církevní organizace 125 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 45659966 Římskokatolická farnost Častohostice 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 46749454 Římskokatolická farnost Stráž nad Nisou 721 Církevní organizace 440 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 46749519 Římskokatolická farnost Ves u Frýdlantu 721 Církevní organizace 150 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 46749527 Římskokatolická farnost Bulovka 721 Církevní organizace 122 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 46749985Náboženská obec Církve československéhusitské v Liberci 721 Církevní organizace 50 000není účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47018551 Římskokatolická farnost Zbečno 721 Církevní organizace 511 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 47018569 Římskokatolická farnost Nové Strašecí 721 Církevní organizace 400 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 47018569 Římskokatolická farnost Nové Strašecí 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 47018593 Římskokatolická farnost Rakovník 721 Církevní organizace 190 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 47020997 Římskokatolická farnost Jesenice 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47020997 Římskokatolická farnost Jesenice 721 Církevní organizace 120 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 47020997 Římskokatolická farnost Jesenice 721 Církevní organizace 210 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 48343374 Římskokatolická farnost Staňkov 721 Církevní organizace 322 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchŘímskokatolická farnost Klenčí podnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Program regenerace památek městských 48343633 Čerchovem 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církvepamátkových rezervací aŘímskokatolická farnost Kostelec nadnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 městských Podpora obnovy památkových kulturních zón 48663913 Černými lesy 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Kostelec nadnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48663913 Černými lesy 721 Církevní organizace 320 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48663913334 Ministerstvo kultury 3322Římskokatolická farnost Kostelec nadČernými lesy 721 Církevní organizace 400 000není účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelovérozšířenou působností 48664006 Římskokatolická farnost Český Brod 721 Církevní organizace 276 000 zařízení církve96


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby Podpora název obnovy dotačního kulturních titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazenípamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48895369 Římskokatolická farnost Svratka 721 Církevní organizace 130 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48898767 Římskokatolická farnost Obyčtov 721 Církevní organizacenení účelové159 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48898775 Římskokatolická farnost Ostrov nad Oslavou 721 Církevní organizacenení účelové138 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 48898821 Římskokatolická farnost Bohdalov 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních památekŘímskokatolická farnost Pavlov u Radostína48898945 nad Oslavou 721 Církevní organizacenení účelové20 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních památek 48899267 Římskokatolická farnost Doubravník 721 Církevní organizacenení účelové290 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 48899283 Římskokatolická farnost Dolní Loučky 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 49111604Náboženská obec Církve československéhusitské ve Frýdlantu v Čechách 721 Církevní organizace 200 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 49181611 Římskokatolická farnost Merklín 721 Církevní organizace 300 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 49182153 Římskokatolická farnost Přeštice 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49182153 Římskokatolická farnost Přeštice 721 Církevní organizace 86 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49182650 Římskokatolická farnost Spálené Poříčí 721 Církevní organizace 54 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49182650 Římskokatolická farnost Spálené Poříčí 721 Církevní organizace 148 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49184725 Římskokatolická farnost Kasejovice 721 Církevní organizace 85 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49295993 Římskokatolická farnost Klokočské Loučky 721 Církevní organizace 273 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 49314611 Římskokatolická farnost Žichlínek 721 Církevní organizace 273 000Římskokatolická farnost - děkanství334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 49334301 Holohlavy 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49439791 Římskokatolická farnost Dyjákovičky 721 Církevní organizace 595 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 49440519 Římskokatolická farnost Jaroslavice 721 Církevní organizace 800 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 49440543 Římskokatolická farnost Hrádek u Znojma 721 Církevní organizace 450 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49440641 Římskokatolická farnost Dobřínsko 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 49460081 Římskokatolická farnost Neslovice 721 Církevní organizace 50 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 49460196 Římskokatolická farnost Oslavany 721 Církevní organizace 190 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49460200 Římskokatolická farnost Čučice 721 Církevní organizace 143 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49460498 Římskokatolická farnost Rosice u Brna 721 Církevní organizace 169 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49461796 Římskokatolická farnost Vranov u Brna 721 Církevní organizace 70 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Kralupy nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49519085 Vltavou 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49521152 Římskokatolická farnost Mělník - Pšovka 721 Církevní organizace 87 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 49521161 Římskokatolická farnost Záboří 721 Církevní organizace 200 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 49543008 Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice 721 Církevní organizacenení účelové180 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 49543008 Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice 721 Církevní organizacenení účelové420 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 49744968 Římskokatolická farnost Dýšina 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 49744968 Římskokatolická farnost Dýšina 721 Církevní organizacenení účelové110 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 49747380 Římskokatolická farnost Plasy 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49750631 Římskokatolická farnost Ostrov 721 Církevní organizacenení účelové255 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49862341 Římskokatolická farnost Nymburk 721 Církevní organizacenení účelové186 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 49864041 Římskokatolická farnost Mimoň 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Péče o vesnické působností památkové 49888064Římskokatolická farnost - děkanstvíVarnsdorf 721 Církevní organizace 353 000není účelovézařízení církverezervace a zóny a krajinnénení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 památkové zóny 60096527 Římskokatolická farnost Vitějovice 721 Církevní organizace 150 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 60103086 Římskokatolická farnost - děkanství Skuteč 721 Církevní organizace 700 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 60103086 Římskokatolická farnost - děkanství Skuteč 721 Církevní organizace 60 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 60103213 Římskokatolická farnost Nasavrky 721 Církevní organizace 300 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 60160284334 Ministerstvo kultury 3322Římskokatolická farnost Opatovice nadLabem 721 Církevní organizace 300 000není účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelovérozšířenou působností 60161710 Římskokatolická farnost Třebosice 721 Církevní organizace 120 000 zařízení církve97


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby Podpora název obnovy dotačního kulturních titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazenípamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 60253835 Římskokatolická farnost Lučany nad Nisou 721 Církevní organizace 299 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 60254394 Římskokatolická farnost Držkov 721 Církevní organizacenení účelové220 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturníchŘímskokatolická farnost Krásná (dříve60254408 Šumburk - Jistebsko) 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Krásná (dříve334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 60254408 Šumburk - Jistebsko) 721 Církevní organizace 122 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 60337753 Římskokatolická farnost Karviná-Doly u kostela721 Církevní organizace 138 000Program restaurování movitýchNanebevzetí Panny Marie Praha - Dolní334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Program regenerace památek městských 60446510 Počernice 721 Církevní organizace 200 000památkových rezervací a334 Ministerstvo kultury 3322 městských Podpora obnovy památkových kulturních zón 60460474 Římskokatolická farnost Mnichovice 721 Církevní organizace 400 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 60780398 Římskokatolická farnost Krnov 721 Církevní organizace 122 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 60801930 Římskokatolická farnost Frýdek 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 60801930 Římskokatolická farnost Frýdek 721 Církevní organizace 350 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 60801999 Římskokatolická farnost Ropice 721 Církevní organizace 101 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 60818654 Římskokatolická farnost Majdalena 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 60820977 Římskokatolická farnost Kostelní Radouň 721 Církevní organizace 420 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 60821001 Římskokatolická farnost Klášter 721 Církevní organizace 150 000Římskokatolická farnost Novosedly nad334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 60821060 Nežárkou 721 Církevní organizace 280 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních památek 60821108 Římskokatolická farnost Rancířov 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3312 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 60860871 Kanonie premonstrátů v Želivě 721 Církevní organizacenení účelové170 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 60860871 Kanonie premonstrátů v Želivě 721 Církevní organizacenení účelové129 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 60860871 Kanonie premonstrátů v Želivě 721 Církevní organizacenení účelové30 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 60860944 Římskokatolická farnost Pacov 721 Církevní organizacenení účelové288 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturníchŘímskokatolická farnost Krásná Hora nad61099325 Vltavou 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturníchŘímskokatolická farnost Krásná Hora nad61099325 Vltavou 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturníchŘímskokatolická farnost Krásná Hora nad61099325 Vltavou 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Krásná Hora nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 61099325 Vltavou Klášter Pražského Jezulátka též delší název: 721 Církevní organizace 80 000Klášter Panny Marie Vítězné - Pražského334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 61381683 Jezulátka, Klášter Pražského Řádu bosých Jezulátka bratří též blahoslavené delší název: 721 Církevní organizace 1 275 000Program restaurování movitýchKlášter Panny Marie Vítězné - Pražského334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 61381683 Jezulátka, Řádu bosých bratří blahoslavené 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61660256 Římskokatolická farnost Křečovice 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61660299 Římskokatolická farnost Sedlec - Prčice 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 61664502 Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou 721 Církevní organizace 267 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 61664561 Římskokatolická farnost Votice 721 Církevní organizace 450 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61729710 Římskokatolická farnost Slavkov u Brna 721 Církevní organizace 123 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61729710 Římskokatolická farnost Slavkov u Brna 721 Církevní organizace 290 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 61729728 Římskokatolická farnost Nemotice 721 Církevní organizace 82 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 61729850 Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova 721 Církevní organizace 350 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Královopolské334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61729876 Vážany 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61729892 Římskokatolická farnost Luleč 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61729914 Římskokatolická farnost Hvězdlice 721 Církevní organizace 500 000památek prostřednictvím obcí sNáboženská obec Církve československé334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61731081 husitské ve Vyškově 721 Církevní organizace 59 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 61743593 Římskokatolická farnost Ždánice 721 Církevní organizace 62 000Náboženská obec Církve československé334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 62012711 husitské v Semilech II - Podmoklice 721 Církevní organizace 23 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Rájec nad Svitavou -334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62075802 Jestřebí 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62075896 Římskokatolická farnost Letovice 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62237721 Římskokatolická farnost Kuřívody 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 62237861 Římskokatolická farnost Kvítkov 721 Církevní organizace 120 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve98


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v KčProgram restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 62237977 Římskokatolická farnost Deštná 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62251317 Římskokatolická farnost Pšov 721 Církevní organizace 140 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62451201 Římskokatolická farnost Bukovno 721 Církevní organizace 190 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Lomnice nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 62542184 Lužnicí 721 Církevní organizace 246 000Římskokatolická farnost Jarošov nad334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 62542338 Nežárkou 721 Církevní organizace 270 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62543105 Římskokatolická farnost Bavorov 721 Církevní organizace 481 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství Jaroměř334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62726943 I 721 Církevní organizace 70 000důvod vyřazenínení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 62769171 Římskokatolická farnost Brozany nad Ohří 721 Církevní organizace 230 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 62769294 Římskokatolická farnost Vetlá 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 62769294 Římskokatolická farnost Vetlá 721 Církevní organizace 190 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322Program restaurování movitýchkulturních památek 62769642Římskokatolická dómská farnost u sv.Štěpána Litoměřice 721 Církevní organizace 50 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 62769847 Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62797557 Římskokatolická farnost - děkanství Polná 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 62797824 Římskokatolická farnost Zhoř u Jihlavy 721 Církevní organizace 112 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 62991566 Římskokatolická farnost Žitovlice 721 Církevní organizace 400 000Náboženská obec Církve československé334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 63113503 husitské v Praze 6 - Břevnov 721 Církevní organizace 130 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Strunkovice nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63285347 Blanicí 721 Církevní organizace 170 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 63515555 Římskokatolická farnost Plánice 721 Církevní organizace 268 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 63778084 Římskokatolická farnost Stvolínky 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63778106 Římskokatolická farnost Holany 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63778122 Římskokatolická farnost Pavlovice 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 63778165 Římskokatolická farnost Skalice 721 Církevní organizace 100 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 63778491 Římskokatolická farnost Dubnice 721 Církevní organizace 350 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 63778521 Římskokatolická farnost Bezděz 721 Církevní organizace 130 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 63782936 Římskokatolická farnost Staré Křečany 721 Církevní organizace 250 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 63787768 Římskokatolická farnost Křemýž 721 Církevní organizace 199 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 63787784 Římskokatolická farnost Modlany 721 Církevní organizace 150 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 63788268 Římskokatolická farnost Jeníkov 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 63788268 Římskokatolická farnost Jeníkov 721 Církevní organizace 232 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 63913186 Římskokatolická farnost Ktiš 721 Církevní organizace 150 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 63913879 Římskokatolická farnost Záblatí 721 Církevní organizace 120 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 64018016 Římskokatolická farnost Libořice 721 Církevní organizace 250 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 64018237 Římskokatolická farnost Libočany 721 Církevní organizace 150 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 64018253 Římskokatolická farnost Hořetice 721 Církevní organizace 200 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 64242978 Římskokatolická farnost Rosice nad Labem 721 Církevní organizace 300 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64243486 Římskokatolická farnost Radhošť 721 Církevní organizace 180 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 64243613 Římskokatolická farnost Horní Roveň 721 Církevní organizace 108 000Římskokatolická farnost Náměšť nad334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 64268454 Oslavou 721 Církevní organizace 10 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64268730 Římskokatolická farnost Tasov 721 Církevní organizace 245 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64268730 Římskokatolická farnost Tasov 721 Církevní organizace 251 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 64269132 Římskokatolická farnost Okříšky 721 Církevní organizace 171 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 64269159 Římskokatolická farnost Čáslavice 721 Církevní organizace 250 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 64269167Římskokatolická farnost Rokytnice nadRokytnou 721 Církevní organizace 463 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 64269281 Římskokatolická farnost Krhov 721 Církevní organizace 300 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve99


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby Podpora název obnovy dotačního kulturních titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazenípamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 64269302 Římskokatolická farnost Valeč u Hrotovic 721 Církevní organizace 205 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 64269345 Římskokatolická farnost Želetava 721 Církevní organizacenení účelové250 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64269345 Římskokatolická farnost Želetava 721 Církevní organizacenení účelové89 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64269361 Římskokatolická farnost Červená Lhota 721 Církevní organizacenení účelové121 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64269434 Římskokatolická farnost Březník 721 Církevní organizacenení účelové156 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 64270033 Římskokatolická farnost Stařeč u kostela721 Církevní organizacenení účelové128 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturníchNanebevzetí Panny Marie, Brno -64327418 Zábrdovice 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 64327680Římskokatolická farnost u kostela334 Ministerstvo kultury 3322Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole 721 Církevní organizace 600 000Římskokatolická farnost u kostela sv.334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 64327701 Tomáše, Brno 721 Církevní organizace 7 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 64329143 Metoděje, Brno - Židenice 721 Církevní organizace 300 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 64388557 Římskokatolická farnost Nýrsko 721 Církevní organizace 240 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64388557 Římskokatolická farnost Nýrsko 721 Církevní organizace 160 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64520111 Římskokatolická farnost Nikolčice 721 Církevní organizace 195 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 64520129 Římskokatolická farnost Diváky 721 Církevní organizace 56 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 64520455 Římskokatolická farnost Brod nad Dyjí 721 Církevní organizacenení účelové240 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 64520463 Římskokatolická farnost Novosedly 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 64520544 Římskokatolická farnost Kobylí na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové340 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 64520552Římskokatolická farnost Bořetice uHustopečí 721 Církevní organizace 250 000není účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 64520633 Římskokatolická farnost Bulhary 721 Církevní organizace 294 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Péče o vesnické střech památek památkové 64809838 Římskokatolická farnost Všestary 721 Církevní organizace 330 000 zařízení církverezervace a zóny a krajinnénení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 památkové Podpora obnovy zóny kulturních 64861899 Římskokatolická farnost Švihov 721 Církevní organizace 150 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65016963 Římskokatolická farnost Strakonice 721 Církevní organizace 1 615 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 65017307 Římskokatolická farnost Kadov u Blatné 721 Církevní organizace 390 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 65018435 Římskokatolická farnost Opařany 721 Církevní organizace 99 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65025512 Římskokatolická farnost Přídolí 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65025661 Římskokatolická farnost Malonty 721 Církevní organizace 213 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 65025709 Římskokatolická farnost Pohorská Ves 721 Církevní organizace 400 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65025717 Římskokatolická farnost Pohoří na Šumavě 721 Církevní organizace 271 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 65025733 Římskokatolická farnost Blansko u Kaplice 721 Církevní organizace 91 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65028244 Římskokatolická farnost Hodňov 721 Církevní organizace 152 000 zařízení církveProgram restaurování movitýchnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 65041488 Římskokatolická farnost Pelhřimov 721 Církevní organizace 210 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65041526 Římskokatolická farnost Vyskytná 721 Církevní organizace 50 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství u334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Péče o vesnické působností památkové 65050410 kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1 721 Církevní organizace 279 000rezervace a zóny a krajinné334 Ministerstvo kultury 3322 památkové Podpora obnovy zóny kulturních 65050649 Římskokatolická farnost Římov 721 Církevní organizace 273 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65050746 Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou 721 Církevní organizace 700 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65050771 Římskokatolická farnost Dubné 721 Církevní organizace 500 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 65050959 Římskokatolická farnost Trhové Sviny 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65050959 Římskokatolická farnost Trhové Sviny 721 Církevní organizace 465 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 65050967 Římskokatolická farnost Olešnice 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65051009 Římskokatolická farnost Žimutice 721 Církevní organizace 510 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65053087 Římskokatolická farnost Myšenec 721 Církevní organizace 400 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65264002 Římskokatolická farnost Pozořice 721 Církevní organizace 200 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 65264428 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška 721 Církevní organizacenení účelové190 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 65264703 Římskokatolická farnost Židlochovice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církve100


paragrafrozpočt.kapitola státního rozpočtu skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 65265793 Římskokatolická farnost Ostrovačice 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65265891 Římskokatolická farnost Modřice 721 Církevní organizace 164 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65266129 Římskokatolická farnost Moravany 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65266293 Římskokatolická farnost Bratčice 721 Církevní organizace 145 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65336810 Římskokatolická farnost Svitávka 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65336836 Římskokatolická farnost Lysice 721 Církevní organizace 85 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 65336844 Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě 721 Církevní organizace 240 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Doubravice nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65337174 Svitavou 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65339045 Římskokatolická farnost Žďárná 721 Církevní organizace 200 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 65340787 Římskokatolická farnost Moravský Krumlov 721 Církevní organizace 290 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65340795 Římskokatolická farnost Horní Dubňany 721 Církevní organizace 105 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65744144 Římskokatolická farnost Žarošice 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65744420 Římskokatolická farnost Ratíškovice 721 Církevní organizace 50 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 65761022 Římskokatolická farnost Havraníky 721 Církevní organizace 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65763050 Římskokatolická farnost Protivanov 721 Církevní organizace 150 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Bystřice nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65764072 Pernštejnem 721 Církevní organizace 175 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65806221 Římskokatolická farnost Hustopeče u Brna 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65841361 Římskokatolická farnost Citonice 721 Církevní organizace 152 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65841671 Římskokatolická farnost Kostelec na Hané 721 Církevní organizace 300 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 65942191 Římskokatolická farnost Hroby 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65942191 Římskokatolická farnost Hroby 721 Církevní organizace 449 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65942396 Římskokatolická farnost Mladá Vožice 721 Církevní organizace 300 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65983831 Římskokatolická farnost Mnich 721 Církevní organizace 662 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 66185173 Římskokatolická farnost Břidličná 721 Církevní organizace 117 000důvod vyřazenínení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 66185203 Římskokatolická farnost Dvorce 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 66288428 Římskokatolická farnost - děkanství Náchod 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 66342279 Římskokatolická farnost Hartmanice 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 66344204 Římskokatolická farnost Velhartice 721 Církevní organizacenení účelové290 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 66344247 Římskokatolická farnost Železná Ruda 721 Církevní organizacenení účelové260 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 66362750 Římskokatolická farnost Budislavice 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 66597307 Římskokatolická farnost Jinošov 721 Církevní organizacenení účelové57 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 66597382 Římskokatolická farnost Troubsko 721 Církevní organizacenení účelové190 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 66599661 Římskokatolická farnost Lednice na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové190 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 66984033 Římskokatolická farnost Toužim 721 Církevní organizacenení účelové120 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 66984033 Římskokatolická farnost Toužim 721 Církevní organizacenení účelové120 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 67007341 Římskokatolická farnost Určice 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 67011217 Římskokatolická farnost Deblín 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 67025919Římskokatolická farnost u kostela sv.Václava, Mikulov na Moravě 721 Církevní organizace 131 000není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních památek 67341888 Římskokatolická farnost Velké Losiny 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 67341896 Římskokatolická farnost Rapotín 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 67798896 Římskokatolická farnost Starý Knín 721 Církevní organizacenení účelové60 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 68521723 Římskokatolická farnost Staré Hobzí 721 Církevní organizacenení účelové454 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 68784813334 Ministerstvo kultury 3322Římskokatolická farnost - arciděkanstvíNepomuk 721 Církevní organizace 120 000není účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelovérozšířenou působností 69000204 Římskokatolická farnost Miličín 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církve101


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby Podpora název obnovy dotačního kulturních titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazenípamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Bohdaneč unení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 69000689 Zbraslavic 721 Církevní organizace 340 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 69059632Pražská diecéze Církve československéhusitské 721 Církevní organizace 30 000není účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 69173583 Římskokatolická farnost Sopotnice 721 Církevní organizace 80 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 69456372 Římskokatolická farnost Stanovice 721 Církevní organizace 120 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69456372 Římskokatolická farnost Stanovice 721 Církevní organizace 100 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí sFarní sbor Slezské církve evangelické a. v. v334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69576025 Orlové 721 Církevní organizace 138 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69594384 Římskokatolická farnost Holčovice 721 Církevní organizace 300 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69987211 Římskokatolická farnost Bohdanovice 721 Církevní organizace 100 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69987246 Římskokatolická farnost Kružberk 721 Církevní organizace 51 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 69987289 Římskokatolická farnost Radkov 721 Církevní organizace 58 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 69987351 Římskokatolická farnost Jakartovice 721 Církevní organizace 240 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 70131694 Římskokatolická farnost Třebotov 721 Církevní organizace 80 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 70132593 Římskokatolická farnost Tochovice 721 Církevní organizace 50 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 70133051 Římskokatolická farnost Svaté Pole 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 70133051 Římskokatolická farnost Svaté Pole 721 Církevní organizace 50 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 70641749 Římskokatolická farnost Bohdíkov 721 Církevní organizace 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 70641757 Římskokatolická farnost Raškov 721 Církevní organizace 195 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 70812152 Římskokatolická farnost Archlebov 721 Církevní organizace 92 000Náboženská obec Církve československé334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 70818835 husitské v Praze 2 - Nové Město 721 Církevní organizace 120 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 70819769 Římskokatolická farnost Žerotice 721 Církevní organizace 140 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních památek 44557108 Římskokatolická farnost Trmice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 46748458 Římskokatolická farnost Hejnice 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 47922605 Římskokatolická farnost Olšany u Prostějova 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 48380792 Římskokatolická farnost Zbiroh 721 Církevní organizacenení účelové240 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 48380792 Římskokatolická farnost Zbiroh 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 48380792 Římskokatolická farnost Zbiroh 721 Církevní organizacenení účelové115 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 48380822 Římskokatolická farnost Rokycany 721 Církevní organizacenení účelové7 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 60127341 Římskokatolická farnost Šlapanov 721 Církevní organizacenení účelové135 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 60127872 Římskokatolická farnost Štoky 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 60127881 Římskokatolická farnost Úsobí 721 Církevní organizacenení účelové220 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturníchŘímskokatolická farnost Vlčkovice v60154527 Podkrkonoší 721 Církevní organizace 200 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 60817844 Římskokatolická farnost Lipolec 721 Církevní organizace 70 000334 Ministerstvo kultury 3322Program restaurování movitýchkulturních památek 60885670Římskokatolická farnost Slatina nadZdobnicí 721 Církevní organizace 150 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 60885726 Římskokatolická farnost Neratov 721 Církevní organizace 100 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 60885726 Římskokatolická farnost Neratov 721 Církevní organizace 20 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 61743674 Římskokatolická farnost Čejkovice 721 Církevní organizace 172 000Římskokatolická farnost u kostela sv.334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 61896047 Václava Kladno - Rozdělov 721 Církevní organizace 250 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 61896217 Římskokatolická farnost Zlonice 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61896217 Římskokatolická farnost Zlonice 721 Církevní organizace 60 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61896217 Římskokatolická farnost Zlonice 721 Církevní organizace 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 61926787 Římskokatolická farnost Zbyslav 721 Církevní organizace 673 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62444239 Římskokatolická farnost Městec Králové 721 Církevní organizace 307 000334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 62451073Římskokatolická farnost Mukařov u MladéBoleslavi 721 Církevní organizace 105 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 62451090 Římskokatolická farnost Boseň 721 Církevní organizace 240 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve102


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby Podpora název obnovy dotačního kulturních titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazenípamátek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost - děkanství Novýnení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 62691139 Bydžov 721 Církevní organizace 304 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturníchŘímskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba63110091 Staršího Praha - Stodůlky 721 Církevní organizace 10 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63124831 Římskokatolická farnost Fláje 721 Církevní organizace 250 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 63124998 Římskokatolická farnost Vtelno u Mostu 721 Církevní organizace 138 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 63782812 Římskokatolická farnost Javory 721 Církevní organizace 200 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63782839 Římskokatolická farnost Mikulášovice 721 Církevní organizace 436 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 63782847 Římskokatolická farnost Lobendava 721 Církevní organizace 115 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 63782847 Římskokatolická farnost Lobendava 721 Církevní organizace 10 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63829568 Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem 721 Církevní organizace 80 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64018610 Římskokatolická farnost Minice 721 Církevní organizace 142 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64125645 Římskokatolická farnost Bílov 721 Církevní organizace 135 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64125661 Římskokatolická farnost Velké Albrechtice 721 Církevní organizace 50 000 zařízení církvepamátek prostřednictvím obcí snení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 64125734 Římskokatolická farnost Pohoř 721 Církevní organizace 247 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 64125742 Římskokatolická farnost Mankovice 721 Církevní organizace 240 000 zařízení církvenení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 64125807 Římskokatolická farnost Jistebník 721 Církevní organizace 190 000 zařízení církveŘímskokatolická farnost Karlovy Vary-Staránení účelové334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 69456691 Role 721 Církevní organizace 120 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 69456691334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 48328723Římskokatolická farnost Karlovy Vary-StaráRole 721 Církevní organizace 90 000Římskokatolická farnost Planá uMariánských Lázní 721 Církevní organizace 200 000334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 62695827 Římskokatolická farnost Nechanice 721 Církevní organizace 550 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 62695827 Římskokatolická farnost Nechanice 721 Církevní organizace 898 000Program restaurování movitých334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních Podpora obnovy památek kulturních 63893932 Římskokatolická farnost Pošná 721 Církevní organizace 40 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 63893932 Římskokatolická farnost Pošná 721 Církevní organizace 230 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64201708 Římskokatolická farnost Janské Lázně 721 Církevní organizace 114 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 64201708 Římskokatolická farnost Janské Lázně 721 Církevní organizace 150 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 64201708 Římskokatolická farnost Janské Lázně 721 Církevní organizace 250 000Program restaurování movitýchŘímskokatolická farnost Markvartice u334 Ministerstvo kultury 3322 kulturních památek 64707253 Děčína 721 Církevní organizace 150 000Římskokatolická farnost Slatinice u334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 64990869 Olomouce 721 Církevní organizace 380 000334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 65468953 Biskupství ostravsko-opavské 721 Církevní organizace 40 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65942302 Římskokatolická farnost Dražice 721 Církevní organizace 602 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 62540343 Římskokatolická farnost Milevsko 721 Církevní organizace 400 000památek prostřednictvím obcí sNáboženská obec Církve československé334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 65715489 husitské ve Velkém Vřešťově 721 Církevní organizace 50 000památek prostřednictvím obcí sŘímskokatolická farnost Hustopeče nad334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou působností 65914333 Bečvou 721 Církevní organizace 50 000Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 66361133 Křtitel 721 Církevní organizace 160 000Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie střech památek 67025897 Mikulově 721 Církevní organizace 440 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 68381930 Římskokatolická farnost Odolena Voda 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 68381930 Římskokatolická farnost Odolena Voda 721 Církevní organizacenení účelové120 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322 Havárie Podpora střech obnovy památek kulturních 68999135 Římskokatolická farnost Žebrák 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 68999135 Římskokatolická farnost Žebrák 721 Církevní organizacenení účelové68 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69057087 Římskokatolická farnost Hořovice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69057087 Římskokatolická farnost Hořovice 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69154660 Římskokatolická farnost Pohled 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturních 69154660 Římskokatolická farnost Pohled 721 Církevní organizacenení účelové136 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturníchPravoslavná církevní obec v Dolních69651906 Kounicích 721 Církevní organizacenení účelové160 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 69838950Farní sbor Českobratrské církve evangelickév Chvaleticích 721 Církevní organizace 175 000není účelovézařízení církve103


paragrafkapitola státního rozpočturozpočt.skladby název dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníFarní obec Starokatolické církve venení účelové334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 70818339 Varnsdorfu 721 Církevní organizace 20 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou Podpora obnovy působností kulturníchŘímskokatolická farnost Konstantinovy69982741 Lázně 721 Církevní organizacenení účelové201 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působnostíNáboženská obec Církve československé70830509 husitské v Podbořanech 721 Církevní organizacenení účelové124 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturyProgram restaurování movitých3322 kulturních památek 70885931 Klášter kapucínů Brno 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 73631043 Sbor Křesťanské společenství Praha 721 Církevní organizacenení účelové20 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 73632881 Pravoslavná církevní obec v Sokolově 721 Církevní organizacenení účelové90 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturníchSpolečnost katolického apoštolátu73633062 (pallotini) 721 Církevní organizacenení účelové134 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3322památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností 73633526Farní sbor Luterské evangelické církve a.v. vČeské republice v Českém Těšíně 721 Církevní organizace 91 000není účelovézařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturních 73633569 Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce 721 Církevní organizacenení účelové15 000 zařízení církve334 Ministerstvo kulturypamátek prostřednictvím obcí s3322 rozšířenou působností 73634344 Římskokatolická farnost Plzeň - Bory 721 Církevní organizacenení účelové115 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní aktivity 73634646 Obec širšího společenství českých unitářů 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církve334 Ministerstvo kultury 3399 Kulturní Podpora aktivity obnovy kulturníchŘeckokatolická farnost u Nejsvětější Trojice73634786 v Praze 721 Církevní organizace 10 000památek prostřednictvím obcí s334 Ministerstvo kultury 3322 rozšířenou Program vyrovnávání působností 73634883 Římskokatolická farnost Plzeň - Západ 721 Církevní organizace 300 000335 Ministerstvo zdravotnictví 3543příležitostí pro občany sezdravotním postižením 62936654 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 751Zájmové sdruženíprávnických osob 100 000není účelovézařízení církvenení účelovézařízení církvenení NNO - jináprávní forma104


Vyřazené dotace z rozpočtu krajů a hl. m. Prahykrajský rozpočetparagrafrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní město 2143 Cestovní ruch 224286 Česká stomatologická 741 Stavovská organizace -Prahakomoraprofesní komoraposkytnutáčástka v Kčdůvod vyřazení2143 Cestovní ruch 216208 Univerzita Karlova v Praze 601 Vysoká škola 500 000 není NNO - jináprávní forma200 000 není NNO - jináprávní formaCZ010 Hlavní městoPraha3299 neuveden 62936654 Centrum pro rozvoj péče oduševní zdraví751 Zájmové sdruženíprávnických osob611 824 není NNO - jináprávní formaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPraha3299 neuveden 45249458 Česká lékařská komoraObvodní sdružení lékařů vPraze 53299 neuveden 45247226 Evangelická akademie - Vyššíodborná škola sociální prácea střední odborná škola3299 neuveden 49709771 Hospodářská komorahlavního města Prahy3419 Tělovýchova a sport, grant 60456027 SDRUŽENÍ ZÁVODŮBĚCHOVICE3419 Tělovýchova a sport, partnerství 60456027 SDRUŽENÍ ZÁVODŮBĚCHOVICE741 Stavovská organizace -profesní komora1 037 808 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 851 637 není NNO - jináprávní forma745 Komora (s výjimkouprofesních komor)751 Zájmové sdruženíprávnických osob751 Zájmové sdruženíprávnických osob3421 Podpora mimo granty 231321 Městská část Praha 18 801 Obec nebo městská částhlavního města Prahy3429 Celoměstské programy podpory aktivit 71172131 Bulharská kulturně osvětová 921 Mezinárodní organizace anárodnostních menšin na území hl. m.organizace sv.Cyrila asdružení3429 Celoměstské programy podpory aktivit 71172131 Bulharská kulturně osvětová 921 Mezinárodní organizace anárodnostních menšin na území hl. m.organizace sv.Cyrila asdružení3539 projekty zaměřené na zdravý rozvoj dětí 71197613 Mateřská škola a základníškola speciální Diakonie ČCE3541 "Zdravé město Praha 2011" 63839539 A.N.O., ASOCIACE751 Zájmové sdruženíNESTÁTNÍCH ORGANIZACÍprávnických osob2 428 050 není NNO - jináprávní forma40 000 není NNO - jináprávní forma200 000 není NNO - jináprávní forma20 000 není NNO - jináprávní forma15 000 není NNO - jináprávní forma40 000 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 98 000 není NNO - jináprávní forma500 000 není NNO - jináprávní forma4349 neuveden 62934171 ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍTOULCŮV DVŮR751 Zájmové sdruženíprávnických osob1 159 976 není NNO - jináprávní forma3322 Zachování a obnova kulturních památek 68383959 Římskokatolická farnost u 721 Církevní organizace 1 000 000 není účelovékostela sv. Ducha Praha -zařízení církveStaré Město3322 Zachování a obnova kulturních památek 415090 Královská kanonie721 Církevní organizace 2 500 000 není účelovépremonstrátů na Strahovězařízení církve3322 Zachování a obnova kulturních památek 676527 Římskokatolická farnost u 721 Církevní organizace 590 000 není účelovékostela Nejsvětějšího Srdcezařízení církve3322 Zachování a obnova kulturních památek 49278151 Římskokatolická farnost u 721 Církevní organizace 250 000 není účelovékostela sv. Václava Praha -zařízení církve3322 Zachování a obnova kulturních památek 60446510 Římskokatolická farnost u 721 Církevní organizace 250 000 není účelovékostela Nanebevzetí Pannyzařízení církve3322 Zachování a obnova kulturních památek 43005314 Královská kolegiátní kapitula 721 Církevní organizace 400 000 není účelovésv. Petra a Pavla nazařízení církve3322 Zachování a obnova kulturních památek 41695356 Komunita Římské unie řádu 721 Církevní organizace 2 460 000 není účelovésv. Voršily v Prazezařízení církve3392 Oblast kultury a volného času 445100 Arcibiskupství pražské 721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve3392 Oblast kultury a volného času 445100 Arcibiskupství pražské 721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve3429 Celoměstské programy podpory aktivit 73634131 Pravoslavná církevní obec v 721 Církevní organizace 72 000 není účelovénárodnostních menšin na území hl. m.Praze 4/V.zařízení církvePrahy pro rok 2011 - Program č. 1 -3429 Celoměstské programy podpory aktivit 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 20 000 není účelovénárodnostních menšin na území hl. m.zařízení církvePrahy pro rok 2011 - Program č. 1 -3429 Celoměstské programy podpory aktivit 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 40 000 není účelovénárodnostních menšin na území hl. m.zařízení církvePrahy pro rok 2011 - Program č. 1 -3429 Celoměstské programy podpory aktivit 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 20 000 není účelovénárodnostních menšin na území hl. m.zařízení církve3429 Celoměstské programy podpory aktivit 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 10 000 není účelovénárodnostních menšin na území hl. m.zařízení církve3539 podpora komunitního ošetřovatelství, 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 45 000 není účelovézejména podpora domácí zdravotní péčezařízení církve3539 podpora poskytování zdravotní péče445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 70 000 není účelovézdravotnickými pracovníky uzařízení církve3539 rekondiční pobyty 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 45 000 není účelovézařízení církve3539 projekty vedoucí ke zkvalitnění životaseniorů - zdravé stárnutí445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve3539 projekty vedoucí ke zkvalitnění životaseniorů - zdravé stárnutí445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 36 000 není účelovézařízení církve4349 Sociální péče, Granty v sociální oblasti 68402619 Sbor Církve adventistů 721 Církevní organizace 60 000 není účelovésedmého dne Praha 6 -zařízení církve4349 Sociální péče, Granty v sociální oblasti 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 1 047 600 není účelovézařízení církve4349 Sociální péče, Granty v sociální oblasti 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 349 400 není účelovézařízení církve4349 Sociální péče, Granty v sociální oblasti 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 287 000 není účelovézařízení církve4349 Sociální péče, Granty v sociální oblasti 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 264 800 není účelovézařízení církve105


krajský rozpočetparagrafrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaCZ010 Hlavní městoPrahaposkytnutáčástka v Kčdůvod vyřazení4349 Sociální péče, Granty v sociální oblasti 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 99 800 není účelovézařízení církve4349 Sociální péče, Granty v sociální oblasti 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 71 100 není účelovézařízení církve4349 Sociální péče, Granty v sociální oblasti 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 2143 Středočeský Fond cestovního ruchu apodpory podnikání69342440 Regionální rozvojováagentura Střední Čechy (ve751 Zájmové sdruženíprávnických osob285 000 není NNO - jináprávní formaCZ020 Středočeský kraj 3319 Podpora kultury, historických akcí aslavností70830461 Mikroregion Cerhovicko 771 Svazek obcí 20 000 není NNO - jináprávní formaCZ020 Středočeský kraj 3319 Podpora kultury, historických akcí aslavností49518305 Svazek obcí - Sdružení obcíKokořínska771 Svazek obcí 45 350 není NNO - jináprávní formaCZ020 Středočeský kraj 3792 neuveden 62994638 EKO Gymnázium Poděbrady 751 Zájmové sdruženíprávnických osob80 000 není NNO - jináprávní formaCZ020 Středočeský kraj 6113 Fond hejtmana 873195 LABYRINT-Středisko volnéhočasu,vzdělávání a služeb331 Příspěvková organizace 30 000 není NNO - jináprávní formaCZ020 Středočeský kraj 6113 Fond hejtmana 70885371 Hasičský záchranný sborStředočeského kraje325 Organizační složka státu 50 000 není NNO - jináprávní formaCZ020 Středočeský kraj 6113 Fond hejtmana 43766871 Společenský klub Zdice 331 Příspěvková organizace 33 000 není NNO - jináprávní formaCZ020 Středočeský kraj 6113 Fond hejtmana 75085071 Středisko volného času -domeček Hořovice331 Příspěvková organizace 15 000 není NNO - jináprávní formaCZ020 Středočeský kraj 2143 Středočeský Fond cestovního ruchu apodpory podnikání65025741 Římskokatolická farnostRožmitál na Šumavě721 Církevní organizace 300 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3319 Podpora kultury, historických akcí aslavností47511401 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v721 Církevní organizace 22 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3319 Podpora kultury, historických akcí aslavností61905291 Náboženská obec Církvečeskoslovenské husitské v721 Církevní organizace 34 600 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek69060541 Náboženská obec Církvečeskoslovenské husitské v721 Církevní organizace 1 220 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek63829568 Římskokatolická farnostBrandýs nad Labem721 Církevní organizace 475 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek62451201 Římskokatolická farnostBukovno721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek43751954 Římskokatolická farnost StaráBoleslav721 Církevní organizace 475 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek61632236 Římskokatolická farnostPečky721 Církevní organizace 1 120 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek47003201 Římskokatolická farnostHostivice721 Církevní organizace 1 900 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek46403523 Římskokatolická farnost -arciděkanství Kutná Hora721 Církevní organizace 500 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek48678805 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v Kovanci721 Církevní organizace 474 633 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 900 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek47020997 Římskokatolická farnostJesenice721 Církevní organizace 662 446 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek62451081 Římskokatolická farnostKněžmost721 Církevní organizace 400 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 3322 Středočeský Fond kultury a obnovypamátek42717124 Římskokatolická farnost -děkanství Dobrovice721 Církevní organizace 400 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 6113 Fond hejtmana 169757 Provincie bratří františkánů 721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ020 Středočeský kraj 6113 Fond hejtmana 46390839 Římskokatolická farnost Kolín 721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj 3419 Krajské programy podpory - sport 62537601 Salesiánské střediskomládeže - dům dětí aCZ031 Jihočeský kraj 3421 Grant Jihočeského kraje - rekonstrukce, 62537601 Salesiánské střediskoopravy a vybavení klubovenmládeže - dům dětí aCZ031 Jihočeský kraj 3429 Krajské programy podpory - mládež 45248591 Mensa International - MensaČeské republikyCZ031 Jihočeský kraj 3429 Krajské programy podpory - mládež 62537601 Salesiánské střediskomládeže - dům dětí amládeže České BudějoviceCZ031 Jihočeský krajCZ031 Jihočeský krajCZ031 Jihočeský kraj4342 Příspěvek Jihočeského kraje - sociálnípéče a pomoc přistěhovalcům a vybranýmetnikům3111 Grant Jihočeského kraje - opravy arekonstrukce MŠ3312 Příspěvek Jihočeského kraje - tématickáskupina kultura62537601 Salesiánské střediskomládeže - dům dětí amládeže České Budějovice63828359 Česká provincie KongregaceŠkolských sester de NotreDame62540343 Římskokatolická farnostMilevskoCZ031 Jihočeský kraj 3315 Příspěvek Jihočeského kraje 445185 Církev československáhusitská641 Školská právnická osoba 30000 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 255000 není NNO - jináprávní forma921 Mezinárodní organizace asdružení30 000 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 50 000 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 24 300 není NNO - jináprávní forma721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3319 Příspěvek Jihočeského kraje - tématickáskupina kultura62540343 Římskokatolická farnostMilevsko721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církve106


krajský rozpočetparagrafrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESCZ031 Jihočeský kraj 3319 Grant Jihočeského kraje - podpora živé 65050983 Římskokatolická farnost Týnkulturynad Vltavouposkytnutáčástka v Kčdůvod vyřazení721 Církevní organizace 29 999 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky406414 Česká provincie CongregatioJesu721 Církevní organizace 185 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky406414 Česká provincie CongregatioJesu721 Církevní organizace 230 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 40 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky569623 Suverénní řád Maltézskýchrytířů - České velkopřevorství721 Církevní organizace 24 480 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky569623 Suverénní řád Maltézskýchrytířů - České velkopřevorství721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturnídědictví569623 Suverénní řád Maltézskýchrytířů - České velkopřevorství721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - předprojektovápříprava obnovy kulturních památek569623 Suverénní řád Maltézskýchrytířů - České velkopřevorství721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky60060581 Římskokatolická farnostTábor - Klokoty721 Církevní organizace 275 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky60060581 Římskokatolická farnostTábor - Klokoty721 Církevní organizace 304 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturnídědictví60083123 Římskokatolická farnost Písek 721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky60817836 Římskokatolická farnostČeský Rudolec721 Církevní organizace 90 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 60818638 Římskokatolická farnostTřeboň721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky60818719 Římskokatolická farnostPopelín721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturnídědictví60820993 Římskokatolická farnostDeštná u Jindřichova Hradce721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky60821027 Římskokatolická farnostČíměř721 Církevní organizace 60 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturnídědictví60821035 Římskokatolická farnost NováBystřice721 Církevní organizace 55 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 60821035 Římskokatolická farnost NováBystřice721 Církevní organizace 196 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský krajCZ031 Jihočeský krajCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - předprojektovápříprava obnovy kulturních památek3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturnídědictví60821086 Římskokatolická farnost -proboštství JindřichůvHradec60821086 Římskokatolická farnost -proboštství JindřichůvHradec60821108 Římskokatolická farnostRancířov721 Církevní organizace 37 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky62543121 Římskokatolická farnostVolyně721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky63285347 Římskokatolická farnostStrunkovice nad Blanicí721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 63285355 Římskokatolická farnostNetolice721 Církevní organizace 123 200 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturnídědictví63863995 Římskokatolická farnostKostelec nad Vltavou721 Církevní organizace 60 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj3322 Grant Jihočeského kraje - předprojektovápříprava obnovy kulturních památek63913186 Římskokatolická farnost Ktiš 721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 63913526 Římskokatolická farnostVlachovo Březí721 Církevní organizace 649 000 není účelovézařízení církve107


krajský rozpočetparagrafrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65016963 Římskokatolická farnostdědictvíStrakoniceposkytnutáčástka v Kčdůvod vyřazení721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památky65018389 Římskokatolická farnostBechyněCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65025504 Římskokatolická farnostdědictvíKájovCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 65025504 Římskokatolická farnostkulturní památkyKájovCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65025512 Římskokatolická farnostdědictvíPřídolíCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 65025571 Římskokatolická farnostChvalšinyCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65025725 Římskokatolická farnostdědictvíKapliceCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 65028325 Římskokatolická farnostRožmberk nad VltavouCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 65050622 Římskokatolická farnostkulturní památkyBorovanyCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - obnova drobné 65050649 Římskokatolická farnostsakrální architektury v krajiněŘímovCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65050851 Římskokatolická farnostdědictvíŠtěpánoviceCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - zvýšené náklady 65050860 Římskokatolická farnostobnovy památkově chráněných stavebRudolfovCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 65050860 Římskokatolická farnostkulturní památkyRudolfovCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 65050959 Římskokatolická farnostTrhové SvinyCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 65050983 Římskokatolická farnost Týnnad VltavouCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 65050983 Římskokatolická farnost Týnkulturní památkynad Vltavou721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 55 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 40 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 71 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 300 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 110 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 27 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 41 000 není účelovézařízení církveCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovitékulturní památkyCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - obnova drobné 65941560 Římskokatolická farnostsakrální architektury v krajiněProtivínCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 65942191 Římskokatolická farnostkulturní památkyHrobyCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 65942396 Římskokatolická farnostkulturní památkyMladá VožiceCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65942761 Římskokatolická farnostdědictvíJistebniceCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 67177590 Římskokatolická farnostdědictvíZáboří u BlatnéCZ031 Jihočeský kraj 3322 Program regenerace MPR a MPZ 69099855 Římskokatolická farnostSlavoniceCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 69099863 Římskokatolická farnostkulturní památkyCizkrajovCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 70536724 Římskokatolická farnostkulturní památkySezimovo ÚstíCZ031 Jihočeský kraj 3322 Grant Jihočeského kraje - nemovité 70953007 Římskokatolická farnostkulturní památkyPohoříCZ031 Jihočeský kraj 3326 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65025661 Římskokatolická farnostdědictvíMalontyCZ031 Jihočeský kraj 3326 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65025784 Římskokatolická farnost ZlatádědictvíKorunaCZ031 Jihočeský kraj 3326 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 65942311 Římskokatolická farnostdědictvíPohnáníCZ031 Jihočeský kraj 3326 Grant Jihočeského kraje - obnova drobné 69114391 Římskokatolická farnostsakrální architektury v krajiněBernartice (u Milevska)CZ031 Jihočeský kraj 3326 Grant Jihočeského kraje - movité kulturní 70536724 Římskokatolická farnostdědictvíSezimovo ÚstíCZ031 Jihočeský kraj 3330 Program Jihočeského kraje - financování 65019113 Římskokatolická farnostúroků z úvěru pro předfinancováníVeselí nad Lužnicíprojektů cizích subjektůCZ031 Jihočeský kraj 3429 Krajské programy podpory - mládež 65942001 Římskokatolická farnostChýnovCZ031 Jihočeský kraj 3632 Grant Jihočeského kraje - Úcta k předkům 63863014 Římskokatolická farnostKovářovCZ032 Plzeňský kraj 2141 2011 Fond hejtmana 26396483 Okresní hospodářská komoraPlzeňsko65053095 Římskokatolická farnost Krč 721 Církevní organizace 140 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 35 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 300 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 70 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 3 330 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církve745 Komora (s výjimkouprofesních komor)150 000 není NNO - jináprávní formaCZ032 Plzeňský kraj 2141 2011 Fond hejtmana 70912891 Krajská hospodářská komoraPlzeňského krajeCZ032 Plzeňský kraj 3299 2011 Školství a tělovýchova - ostatnídotace48365556 Regionální hospodářskákomora Plzeňského krajeCZ032 Plzeňský kraj 3299 Školství a tělovýchova 62618776 Okresní hospodářská komoraRokycanyCZ032 Plzeňský kraj 3299 Školství a tělovýchova 62618776 Okresní hospodářská komoraRokycanyCZ032 Plzeňský kraj 3299 Školství a tělovýchova 70912891 Krajská hospodářská komoraPlzeňského krajeCZ032 Plzeňský kraj 3299 Školství a tělovýchova 70912891 Krajská hospodářská komoraPlzeňského kraje751 Zájmové sdruženíprávnických osob745 Komora (s výjimkouprofesních komor)745 Komora (s výjimkouprofesních komor)745 Komora (s výjimkouprofesních komor)751 Zájmové sdruženíprávnických osob751 Zájmové sdruženíprávnických osob10 000 není NNO - jináprávní forma15 000 není NNO - jináprávní forma0 není NNO - jináprávní forma0 není NNO - jináprávní forma0 není NNO - jináprávní forma0 není NNO - jináprávní forma108


krajský rozpočetparagrafrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESCZ032 Plzeňský kraj 3319 2011 Fond hejtmana 71284109 Asociace nestátních751 Zájmové sdruženíneziskových organizací vprávnických osobCZ032 Plzeňský kraj 3319 2011 Neziskový sektor 71214313 "Místní akční skupina751 Zájmové sdruženíPOŠUMAVÍ"právnických osobCZ032 Plzeňský kraj 3429 2011 Podpora mezinárodní spolupráce voblasti mládeže a spolufinancováníCZ032 Plzeňský kraj 3429 2011 Kluby otevřených dveří pro519740 Salesiánské střediskoneorganizované děti a mládežmládeže - dům dětí aCZ032 Plzeňský kraj 3541 2011 Program podpory projektů66361630 POINT 14 751 Zájmové sdruženíprotidrogové prevence v PKprávnických osobposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazení25 000 není NNO - jináprávní forma7 000 není NNO - jináprávní forma40527867 Církevní gymnázium Plzeň 641 Školská právnická osoba 20 000 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 45 000 není NNO - jináprávní forma890 000 není NNO - jináprávní formaCZ032 Plzeňský kraj 3792 2011 Dotace na ekologické projekty 45035652 Sdružení vlastníků obecních asoukromých lesů v ČR (zkr.751 Zájmové sdruženíprávnických osob30 000 není NNO - jináprávní formaCZ032 Plzeňský kraj 4376 2011 Program podpory sociálních služeb vPK66361630 POINT 14 751 Zájmové sdruženíprávnických osob77 800 není NNO - jináprávní formaCZ032 Plzeňský kraj 4378 2011 Program podpory sociálních služeb vPK66361630 POINT 14 751 Zájmové sdruženíprávnických osob74000 není NNO - jináprávní formaCZ032 Plzeňský kraj 6409 Mimo dotace 70933146 Asociace krajů Českérepubliky751 Zájmové sdruženíprávnických osob700000 není NNO - jináprávní formaCZ032 Plzeňský kraj 1031 2011 Finanční příspěvky na hospodaření vlesích49182153 Římskokatolická farnostPřeštice721 Církevní organizace 10764 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3312 Grantový program Plzeňského kraje voblasti kultury73634344 Římskokatolická farnostPlzeň - Bory721 Církevní organizace 10000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3312 2011 Kultura - ostatní dotace 49777122 Židovská obec Plzeň 721 Církevní organizace 100000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3316 2011 Kultura - ostatní dotace 49777122 Židovská obec Plzeň 721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje16734785 Klášter dominikánů Plzeň 721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje406465 Provincie kapucínů v ČR 721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje408026 Rytířský řád křižovníků sčervenou hvězdou721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje47732211 Římskokatolická farnostKralovice721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje47733608 Římskokatolická farnostDolní Bělá721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje49182650 Římskokatolická farnostSpálené Poříčí721 Církevní organizace 400 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje49184725 Římskokatolická farnostKasejovice721 Církevní organizace 400 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje63515555 Římskokatolická farnostPlánice721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský krajCZ032 Plzeňský kraj3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje3322 Zachování a obnova kulturních památekPlzeňského kraje68784791 Římskokatolická farnostVrčeň73634344 Římskokatolická farnostPlzeň - Bory721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 120 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj3326 Obnova historického stavebního fondu vpamátkových rezervacích a zónách astaveb drobné architektury na území68784813 Římskokatolická farnost -arciděkanství Nepomuk721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3429 2011 Fond hejtmana 45334439 Biskupství plzeňské 721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský kraj 3429 2011 Neziskový sektor 45332487 Římskokatolická farnostPlzeň - Slovany721 Církevní organizace 18 500 není účelovézařízení církveCZ032 Plzeňský krajCZ032 Plzeňský krajCZ032 Plzeňský krajCZ032 Plzeňský krajCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský kraj3429 2011 Kluby otevřených dveří proneorganizované děti a mládež4339 2011 Program podpory projektůmateřských a rodičovských center v PK4339 2011 Program podpory projektůmateřských a rodičovských center v PK4339 2011 Program podpory projektůmateřských a rodičovských center v PK3312 Festival uprostřed Evropy, Festivaluprostřed Evropy - Mitte Europa 20113319 Příspěvky na kulturní akce, Letní malířskýplenér v Horní Blatné a okolí66365988 Farnost Evangelické církvemetodistické v Plzni 1 -721 Církevní organizace 6 000 není účelovézařízení církve26522705 Farnost Evangelické církve 721 Církevní organizace 15 000 není účelovémetodistické v Tachovězařízení církve66365988 Farnost Evangelické církve 721 Církevní organizace 8 000 není účelovémetodistické v Plzni 1 -zařízení církve73634514 Středisko křesťanské pomoci - 721 Církevní organizace 15 000 není účelovéDuhazařízení církve68780451 Misslareuth 1990. Mitte 921 Mezinárodní organizace a 300 000 není NNO - jináEuropa e. V.sdruženíprávní forma49754866 Sdružení Krušné hory - západ 771 Svazek obcí 10 000 není NNO - jináprávní formaCZ041 Karlovarský kraj 3319 Správa nemovitosti 72055642 Císařské lázně Karlovy Vary 751 Zájmové sdruženíprávnických osob600 000 není NNO - jináprávní formaCZ041 Karlovarský kraj3319 Činnost zájmového sdružení právnickýchosob72055642 Císařské lázně Karlovy Vary 751 Zájmové sdruženíprávnických osob1 500 000 není NNO - jináprávní formaCZ041 Karlovarský kraj 3322 Příspěvky na památky, oprava fasády -ozdobných plastických prvkůCZ041 Karlovarský kraj3419 Podpora zajištění činnosti vrcholovékopané v oddílu FK Baník Sokolov a.s.72060603 Společenství pro důmHavlíčkova 1370/2 vKarlových Varech145 Společenství vlastníkůjednotek100 000 není NNO - jináprávní forma26407833 FK Baník Sokolov a.s. 121 Akciová společnost 850 000 není NNO - jináprávní formaCZ041 Karlovarský kraj 3419 Tělovýchovná činnost - fotbal 25248502 1.FC Karlovy Vary a.s. 121 Akciová společnost 50 000 není NNO - jináprávní formaCZ041 Karlovarský kraj4399 mimo dotační titul, Konference Profesnípříběhy v sociální práci669733 Střední zdravotnická škola avyšší odborná škola Cheb331 Příspěvková organizace 10 000 není NNO - jináprávní forma109


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníCZ041 Karlovarský kraj 1039 Příspěvek na hospodaření v lesích 68833521 Klášter Nový Dvůr 721 Církevní organizace 51 779 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky,ošetření krovu protidřevokaznému hmyzu a houbám3322 Příspěvky na památky, ošetření konstrukcíkrovu49750186 Římskokatolická farnostBochov49750631 Římskokatolická farnostOstrov721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, záchranastředověkých vnitřních omítek s3322 Příspěvky na památky, oprava střechy avýměna střešní krytiny69456691 Římskokatolická farnostKarlovy Vary-Stará Role721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve479365 Kanonie premonstrátů Teplá 721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, oprava krovu astřešní krytiny47699248 Římskokatolická farnostŽlutice721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, oprava krovu astřechy sakristie66984033 Římskokatolická farnostToužim721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, statické zajištění,oprava klempířských prvků, nátěry věže a3322 Příspěvky na památky, obnova vnitřníchomítek64843866 Římskokatolická farnostChodov47699248 Římskokatolická farnostŽlutice721 Církevní organizace 40 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj 3322 Příspěvky na památky, oprava střech 18235077 Římskokatolická farnostMariánské Lázně721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, celková opravakrovu, výměna střešní krytiny43751083 Kolegiátní kapitula sv. Kosmya Damiána ve Staré Boleslavi721 Církevní organizace 280 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, metodika vzorovéobnovy a využití památky - část 1479365 Kanonie premonstrátů Teplá 721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, výměna krytinystřešního pláště, oprava konstrukcí krovu49750631 Římskokatolická farnostOstrov721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, dokončení opravfasádních omítek, dokončení opravvnějších pískovcových parapetů a3322 Příspěvky na památky, oprava krovu,výměna střešní krytiny věže, repase kříže3322 Příspěvky na památky, oprava střechy,výměna střešní krytiny, klempířské prvky3322 Příspěvky na památky, oprava fasádníchomítek, klempířské prvky26520958 Římskokatolická farnostJáchymov721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve47699248 Římskokatolická farnostŽlutice721 Církevní organizace 170 000 není účelovézařízení církve479365 Kanonie premonstrátů Teplá 721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve49753011 Římskokatolická farnostNejdek721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, oprava střešníhopláště a krovu kostela45374872 Římskokatolická farnostKraslice721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, obnova střechykostela63557509 Římskokatolická farnostTeplá721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, obnova korunnířímsy47720751 Římskokatolická farnostFrantiškovy Lázně721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, odvodnění stavby,oprava podhledů interiéru3322 Příspěvky na památky, oprava střešníkrytiny, oprava klempířských prvků3322 Příspěvky na památky, dokončení opravstřešního pláště45376450 Římskokatolická farnostLoket66984033 Římskokatolická farnostToužim69456691 Římskokatolická farnostKarlovy Vary-Stará Role721 Církevní organizace 70 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 70 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský kraj3322 oprava střešního pláště včetně bednění alokálních oprav krovu45374872 Římskokatolická farnostKraslice721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský kraj3322 Příspěvky na památky, oprava střechykostela nad hlavní lodí s penetračnímnátěrem3322 Příspěvky na památky, oprava střešníhopláště šindelové střechy, oprava ohradnízdi3322 Příspěvky na památky, opravaklempířských prvků a říms s prejzovoukrytinou3322 Příspěvky na památky, záchrana raněgotických omítek, fasáda, záchranabarokních podhledů, restaurování3322 Příspěvky na památky, oprava krovu nadkostelem, oprava střešní krytiny49750631 Římskokatolická farnostOstrov69456372 Římskokatolická farnostStanovice47699248 Římskokatolická farnostŽlutice49750631 Římskokatolická farnostOstrov47699248 Římskokatolická farnostŽlutice721 Církevní organizace 115 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 170 000 není účelovézařízení církveCZ041 Karlovarský krajCZ041 Karlovarský krajCZ042 Ústecký kraj3322 Příspěvky na památky, doplněnídřevěných říms pod střechou, odvlhčeníobjektu, obnova podhledu3322 Příspěvky na památky, rekonstrukcepláště malé věže - sanktusníku,restaurování vchodovýcg vrat a dvěří,3146 Prevence rizikového chování v Ústeckémkraji v roce 201147699248 Římskokatolická farnostŽlutice69456691 Římskokatolická farnostKarlovy Vary-Stará Role70901619 Biskupské gymnázium aZákladní škola Bohosudov721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve641 Školská právnická osoba 12 000 není NNO - jináprávní forma110


krajský rozpočetparagrafrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESCZ042 Ústecký kraj 3146 Prevence rizikového chování v Ústeckém 70901619 Biskupské gymnázium akraji v roce 2011Základní škola Bohosudovposkytnutáčástka v Kčdůvod vyřazení641 Školská právnická osoba 12 000 není NNO - jináprávní formaCZ042 Ústecký krajCZ042 Ústecký kraj3299 Motivační program pro střední školství vÚsteckém kraji -Příspěvek na dojíždění3312 Program podpory regionální kulturníčinnosti na rok 201170901619 Biskupské gymnázium aZákladní škola Bohosudov68780451 Misslareuth 1990. MitteEuropa e. V.641 Školská právnická osoba 85 400 není NNO - jináprávní forma921 Mezinárodní organizace asdružení300 000 není NNO - jináprávní formaCZ042 Ústecký kraj 3319 Fond hejtmanky Ústeckého kraje 673552 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 331 Příspěvková organizace 40 000 není NNO - jináprávní formaCZ042 Ústecký kraj 3421 Volný čas 2011 71174966 Mikroregion KORIDOR 751 Zájmové sdruženíprávnických osob40 000 není NNO - jináprávní formaCZ042 Ústecký kraj 3599 Podpora vybraných služeb zdravotní péče 25488627 Krajská zdravotní, a.s. 121 Akciová společnost 2 300 000 není NNO - jináprávní formaCZ042 Ústecký krajCZ042 Ústecký kraj4351 Podpora sociálních služeb a aktivit propodporu rodiny4376 Podpora sociálních služeb a aktivit propodporu rodiny49123998 Alena Krátká 105 Fyzická osoba podnikající dlejiných zákonů nežživnostenského a zákona o71235868 Centrum sociálních služebDěčín, příspěvkováorganizace80 000 není NNO - jináprávní forma331 Příspěvková organizace 200 000 není NNO - jináprávní formaCZ042 Ústecký kraj 3319 Fond hejtmanky Ústeckého kraje 445126 Biskupství litoměřické 721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201149120522 Římskokatolická farnost -děkanství Louny721 Církevní organizace 140 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201147792477 Římskokatolická farnost -děkanství Chomutov721 Církevní organizace 390 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký krajCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 20113322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201170830509 Náboženská obec Církvečeskoslovenské husitské vPodbořanech721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve62251317 Římskokatolická farnost Pšov 721 Církevní organizace 190 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201146770194 Římskokatolická farnostBudyně nad Ohří721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 2011445126 Biskupství litoměřické 721 Církevní organizace 300 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký krajCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 20113322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201162769642 Římskokatolická dómskáfarnost u sv. ŠtěpánaLitoměřice46717935 Římskokatolická farnost -děkanství Rumburk721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 226 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201164707512 Římskokatolická farnostVerneřice721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201162769375 Římskokatolická farnostKoštice nad Ohří721 Církevní organizace 280 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201146772537 Římskokatolická farnostLovosice721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201162769791 Římskokatolická farnost Levín 721 Církevní organizace 320 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201162769120 Římskokatolická farnostTřebenice721 Církevní organizace 300 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký krajCZ042 Ústecký krajCZ042 Ústecký krajCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 20113322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 20113322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 20113322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 201164018318 Římskokatolická farnostLibčeves721 Církevní organizace 240 000 není účelovézařízení církve445126 Biskupství litoměřické 721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve70818339 Farní obec Starokatolické 721 Církevní organizace 170 000 není účelovécírkve ve Varnsdorfuzařízení církve62769847 Římskokatolická farnost -děkanství Úštěk721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3322 Program na záchranu a obnovu kulturníchpamátek Ústeckého kraje pro rok 2011438341 Federace židovských obcí vČeské republice721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ042 Ústecký kraj3326 Program na záchranu a obnovu drobnýchpamátek a architektury dotvářejícíkulturní krajinu Ústeckého kraje pro rokCZ051 Liberecký kraj 1031 Příspěvek na hospodaření v lesích 46745572 Římskokatolická farnost NovéMěsto pod SmrkemCZ051 Liberecký kraj 1031 Příspěvek na hospodaření v lesích 46749527 Římskokatolická farnostBulovka61515434 Židovská obec Teplice 721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 8 800 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 8 800 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj 3299 Dětské hřiště 46745815 Sbor Jednoty bratrské vChrastavě721 Církevní organizace 10 800 není účelovézařízení církve111


krajský rozpočetparagrafrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESCZ051 Liberecký kraj 3299 Dětské hřiště II. 46745815 Sbor Jednoty bratrské vChrastavěposkytnutáčástka v Kčdůvod vyřazení721 Církevní organizace 10 800 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj 3322 Přístupové schodiště 73631485 Farní obec Starokatolickécírkve v JablonciCZ051 Liberecký kraj 3322 Rekonstrukce oken 16390113 Římskokatolická farnost -děkanství Jablonec nad NisouCZ051 Liberecký kraj 3322 Obnova odvodňovacího systému fary v 46748466 Římskokatolická farnostRaspenavěRaspenavaCZ051 Liberecký kraj 3322 Restaurování vitráží v kostele Nejsv.trojice 46748458 Římskokatolická farnostv Bílém PotoceHejniceCZ051 Liberecký kraj 3322 Oprava krovu a kleneb kostela sv.Anny v 46749519 Římskokatolická farnost VesAndělceu FrýdlantuCZ051 Liberecký kraj 3322 Výměna krytiny na věži střechy kostela 60254408 Římskokatolická farnostsv.J.Krásná (dříve Šumburk -CZ051 Liberecký kraj 3322 Obnova střechy kostela sv.Bartoloměje v 60254394 Římskokatolická farnostDržkověDržkovCZ051 Liberecký kraj 3322 Obnova střechy kostela sv.Jakuba v 62237861 Římskokatolická farnostKvítkověKvítkovCZ051 Liberecký kraj 3322 Oprava elekroinst.kostela sv.Vavřince a 18383807 Klášter dominikánů JablonnéZdislavyv PodještědíCZ051 Liberecký kraj 3322 Restaurování obrazů z cyklu život70836574 Římskokatolická farnost -blahosl.Zdislavyděkanství Jablonné vCZ051 Liberecký kraj 3322 Obnova střechy kostela sv.M.Magdaleny 63778106 Římskokatolická farnostHolanyCZ051 Liberecký kraj 3322 Obnova kaple kostela ve Stvolínkách 63778084 Římskokatolická farnostStvolínkyCZ051 Liberecký kraj 3322 Oprava omítek kostela sv.Vavřince na Dl. 46749462 Římskokatolická farnostMostuDlouhý MostCZ051 Liberecký kraj 3322 Obnova střechy kostela sv.Alžběty ve 48282367 Římskokatolická farnostCvikověCvikovCZ051 Liberecký kraj 3322 Oprava střechy kostela Nejsv.Trojice v 45599688 Římskokatolická farnostRoprachticíchRoprachtice721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 120 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 130 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj3322 Restaur.křtitelnice kostela sv.Bartolomějev Hrádku n.N.46745581 Římskokatolická farnostHrádek nad Nisou721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj 3322 Obnova střechy kostela sv.Kříže v Liberci 46745548 Římskokatolická farnost -arciděkanství Liberec721 Církevní organizace 150000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj3322 Obnova střechy kostela sv.Kateřiny veStráži n.N.46749454 Římskokatolická farnost Strážnad Nisou721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj3322 Obnova střechy kostela Narození p.Mariev Dubnici63778491 Římskokatolická farnostDubnice721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj3322 Stav.histor.průzkum kostela sv.Jakuba vŽelezném Brodě43256848 Římskokatolická farnost -děkanství Železný Brod721 Církevní organizace 70000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký krajCZ051 Liberecký kraj3330 Projektová dokumentace k rekonstrukcibudovy3330 Oprava nemovitosti v majetku SboruCírkve bratrské169757 Provincie bratří františkánů 721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církve70582769 Sbor Církve bratrské v Liberci 721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj 3330 Restaurování harmonia 46748458 Římskokatolická farnostHejnice721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj3330 Náboženská obec Církve českosl.husitské-Český Dub64039587 Náboženská obec Církvečeskoslovenské husitské vČeském DubuCZ051 Liberecký kraj 3330 Generální oprava chodby 16389000 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v Jabloncinad Nisou721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 10 000 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj 3330 Centrum dobrého času 46745815 Sbor Jednoty bratrské vChrastavě721 Církevní organizace 7 500 není účelovézařízení církveCZ051 Liberecký kraj 3399 Biskupství litoměřické-konzistoř 445126 Biskupství litoměřické 721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církveCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 Královéhradeckýkraj3312 Podpora a rozvoj profesionálních ineprofesionálních kulturních aktivit3313 Podpora a rozvoj profesionálních ineprofesionálních kulturních aktivit3319 Podpora a rozvoj profesionálních ineprofesionálních kulturních aktivit3319 Podpora a rozvoj profesionálních ineprofesionálních kulturních aktivit3322 Obnova památkového fondu na územíKrálovéhradeckého kraje3322 Obnova památkového fondu na územíKrálovéhradeckého kraje3322 Obnova památkového fondu na územíKrálovéhradeckého kraje3322 Obnova památkového fondu na územíKrálovéhradeckého kraje3322 Obnova památkového fondu na územíKrálovéhradeckého kraje46524207 MĚSTSKÝ KLUB V NOVÉMMĚSTĚ NAD METUJÍ751 Zájmové sdruženíprávnických osob10 000 není NNO - jináprávní forma46524207 MĚSTSKÝ KLUB V NOVÉM 751 Zájmové sdružení25 000 není NNO - jináMĚSTĚ NAD METUJÍprávnických osobprávní forma60885726 Římskokatolická farnost 721 Církevní organizace 20 000 není účelovéNeratovzařízení církve445134 Biskupství královéhradecké 721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve60154527 Římskokatolická farnostVlčkovice v Podkrkonoší60885726 Římskokatolická farnostNeratov60885726 Římskokatolická farnostNeratov47477261 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v Jičíně721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve112


krajský rozpočetparagrafrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 66288428 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství NáchodCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 46456082 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeSolniceCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 64201708 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeJanské LázněCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 46460438 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeBorohrádekCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 43465242 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství HostinnéCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 43465242 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství HostinnéCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 48648884 Benediktinské opatství sv.krajKrálovéhradeckého krajeVáclava v BroumověCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 46523944 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeTeplice nad MetujíCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 46503811 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství BroumovCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 46503811 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství BroumovCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 62726943 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství Jaroměř ICZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 64201708 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeJanské LázněCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 47474521 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajearciděkanství JičínCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 47474521 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajearciděkanství JičínCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 47466570 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství VrchlabíCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 47466570 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství VrchlabíCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na územíkrajKrálovéhradeckého krajeCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 43465099 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajearciděkanství Trutnov ICZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 62695983 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeLocheniceCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 49334301 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství HolohlavyCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 48617148 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeDeštné v Orlických horáchCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 62695827 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeNechaniceCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 62695827 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeNechaniceCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 64809838 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeVšestaryCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 46456538 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství Kostelec nad OrlicíCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 43465196 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajeděkanství Dvůr Králové nadCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 62695878 Labem Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajeSmidaryCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 44478976 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajePeckaCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 64813878 Římskokatolická farnost NovákrajKrálovéhradeckého krajePakaCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 44478976 Římskokatolická farnostkrajKrálovéhradeckého krajePeckaCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na území 47474521 Římskokatolická farnost -krajKrálovéhradeckého krajearciděkanství JičínCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na územíkrajKrálovéhradeckého krajeCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova památkového fondu na územíkrajKrálovéhradeckého krajeCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova historických varhan 60884428 Římskokatolická farnostkrajRokytnice v Orlických horáchCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova historických varhan 46456236 Římskokatolická farnostkrajČastoloviceCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova historických varhan 62695827 Římskokatolická farnostkrajNechaniceCZ052 KrálovéhradeckýkrajCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova historických varhan 47474521 Římskokatolická farnost -krajarciděkanství JičínCZ052 Královéhradecký 3322 Obnova historických varhan 47474521 Římskokatolická farnost -krajarciděkanství JičínCZ052 Královéhradecký 3330 kap. 16 kultura 60885726 Římskokatolická farnostkrajNeratovCZ052 Královéhradecký 3330 kap. 16 kultura 60885726 Římskokatolická farnostkrajNeratovposkytnutáčástka v Kčdůvod vyřazení721 Církevní organizace 400 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 500 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 300 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 70 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 60 000 není účelovézařízení církve445134 Biskupství královéhradecké 721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve445134 Biskupství královéhradecké 721 Církevní organizace 70 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 99 589 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 180 000 není účelovézařízení církve3322 Obnova historických varhan 60885149 Římskokatolická farnost Lično 721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 2 000 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 2 000 000 není účelovézařízení církve113


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníCZ052 Královéhradeckýkraj3421 Celoroční činnost ve volném čase dětí amládeže73633569 Sbor Jednoty bratrské vDobrušce721 Církevní organizace 12 000 není účelovézařízení církveCZ052 Královéhradeckýkraj3421 Akce pro děti a mládež ve volném čase 445134 Biskupství královéhradecké 721 Církevní organizace 13 000 není účelovézařízení církveCZ052 Královéhradeckýkraj4399 Programu pro podporu činností, kterénavazují, kooperují nebo rozšiřují sociální46459456 Sbor Jednoty bratrské vRychnově nad Kněžnou721 Církevní organizace 24 000 není účelovézařízení církveCZ052 Královéhradeckýkraj6409 služby účelová v dotace Královéhradeckém rady a zastupitelstva kraji pro rok kraje 46503811 Římskokatolická farnost -děkanství Broumov721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 1031 Jednorázové dotace 44469071 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v Horní721 Církevní organizace 5 420 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 1032 Jednorázové dotace 44469071 Čermné Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v Horní721 Církevní organizace 3 540 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3312 P a Z 2011 - Roman Línek, náměstekhejtmana Pk43498035 Čermné Římskokatolická farnost -děkanství Heřmanův Městec721 Církevní organizace 5 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3312 Individuální dotace v kultuře 445134 Biskupství královéhradecké 721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3312 Granty na podporu kulturních aktivit 43498035 Římskokatolická farnost -děkanství Heřmanův Městec721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3312 Individuální dotace v kultuře 46452257 Římskokatolická farnostSvitavy721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3312 Granty na podporu kulturních aktivit 47501103 Římskokatolická farnost -děkanství Ústí nad Orlicí721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3319 P a Z 2011 - Jiří Brýdl, člen Rady Pk 43509959 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické ve721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3319 P a Z 2011 - Jiří Brýdl, člen Rady Pk 46452257 Svitavách Římskokatolická farnostSvitavy721 Církevní organizace 19 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 64242960 Římskokatolická farnost Lányna Důlku721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 46452249 Římskokatolická farnostMoravská Třebová721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 60103086 Římskokatolická farnost -děkanství Skuteč721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 15054730 Římskokatolická farnostSlatiňany721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 60104368 Římskokatolická farnost Seč 721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 43498477 Římskokatolická farnost -arciděkanství Chrudim721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 67443885 Římskokatolická farnostPředhradí721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 43498477 Římskokatolická farnost -arciděkanství Chrudim721 Církevní organizace 300 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 43498477 Římskokatolická farnost -arciděkanství Chrudim721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 15054659 Římskokatolická farnost -děkanství Hlinsko721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 60103213 Římskokatolická farnostNasavrky721 Církevní organizace 450 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 64243613 Římskokatolická farnostHorní RoveňCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 48157287 Římskokatolická farnostMikulovice u PardubicCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 60161281 Římskokatolická farnostSezemiceCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 60160071 Římskokatolická farnostLázně BohdanečCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 69838950 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické vCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 43498035 ChvaleticíchŘímskokatolická farnost -děkanství Heřmanův MěstecCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 64243443 Římskokatolická farnostVápno u PřeloučeCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 64243371 Římskokatolická farnostZdechoviceCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 47489014 Římskokatolická farnost -proboštství LitomyšlCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 49324675 Římskokatolická farnost -děkanství PoličkaCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 67440487 Římskokatolická farnostKorouhevCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 47489413 Římskokatolická farnostBystré u PoličkyCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 46452257 Římskokatolická farnostSvitavyCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 49325876 Římskokatolická farnostOpatov v ČecháchCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 46452231 Římskokatolická farnostBřezová nad Svitavou721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 170 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církve114


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 46452231 Římskokatolická farnostBřezová nad Svitavou721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 47489979 Římskokatolická farnostJaroměřice u Jevíčka721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 61234222 Římskokatolická farnostVýprachtice721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 44468750 Římskokatolická farnostKrálíky721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 69173583 Římskokatolická farnostSopotnice721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 47503092 Římskokatolická farnostDolní Dobrouč721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 49312502 Římskokatolická farnostČeské Libchavy721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 64243486 Římskokatolická farnostRadhošť721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 44470134 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v Bučině721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 49312499 Římskokatolická farnostČeské Heřmanice721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 61239062 Náboženská obec Církvečeskoslovenské husitské ve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 44468962 Vysokém Římskokatolická Mýtě farnostLetohrad721 Církevní organizace 400 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 44468962 Římskokatolická farnostLetohrad721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 44469900 Římskokatolická farnostKlášterec nad Orlicí721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 44471467 Římskokatolická farnost -děkanství Žamberk721 Církevní organizace 60 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 44468962 Římskokatolická farnostLetohrad721 Církevní organizace 50 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Program podpory památkové péče 44471467 Římskokatolická farnost -děkanství Žamberk721 Církevní organizace 20 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 43498345 Římskokatolická farnostKrouna721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 15054811 Římskokatolická farnost Luže 721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 445258 Židovská obec v Praze 721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církveCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 64243397 Římskokatolická farnostKladruby nad LabemCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 46452281 Římskokatolická farnostMěstečko TrnávkaCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 61239062 Náboženská obec Církvečeskoslovenské husitské veCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 44472749 Vysokém Sbor Jednoty Mýtě bratrské v Ústínad OrlicíCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 44468962 Římskokatolická farnostLetohradCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 44469161 Římskokatolická farnostCotkytleCZ053 Pardubický kraj 3322 Dotace na nezapsané památky a havárie 44471467 Římskokatolická farnost -děkanství ŽamberkCZ053 Pardubický kraj 3399 P a Z 2011 - Roman Línek, náměstek 44469144 Římskokatolická farnost -hejtmana Pkděkanství Česká TřebováCZ053 Pardubický kraj 3399 P a Z 2011 - Roman Línek, náměstek 44469144 Římskokatolická farnost -hejtmana Pkděkanství Česká TřebováCZ053 Pardubický kraj 3399 P a Z 2011 - Radko Martínek, hejtman Pk 44471041 Římskokatolická farnost -děkanství LanškrounCZ053 Pardubický kraj 3399 P a Z 2011 - Miroslav Stejskal, člen Rady 61234222 Římskokatolická farnostPkVýprachticeCZ053 Pardubický kraj 3399 P a Z 2011 - Pavel Šotola, člen Rady Pk 64783031 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v Hlinsku vCZ053 Pardubický kraj 3429 Program F1: činnost NNO s dětmi a 44468792 Čechách Římskokatolická farnost -mládežíděkanství ChoceňCZ053 Pardubický kraj 4379 Program podpory mateřských center 26520974 Sbor Jednoty bratrské vChocniCZ063 Kraj Vysočina 1031 Dotace na soc.služby z rozpočtu kraje 60860871 Kanonie premonstrátů vŽelivěCZ063 Kraj Vysočina 3319 Fond Vysočiny / Regionální kultura 2011 48461962 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v HorníchCZ063 Kraj Vysočina 3319 Fond Vysočiny / Regionální kultura 2011 60128283 DubenkáchŘímskokatolická farnostPřibyslavCZ063 Kraj Vysočina 3319 Mimořádná podpora FS CČE Horní Krupá 15060748 Farní sbor Českobratrskécírkve evangelické v HorníCZ063 Kraj Vysočina 3322 Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 26521121 Krupé Římskokatolická farnost2010Osová BítýškaCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 64268438 Římskokatolická farnostRouchovanyCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 415090 Královská kanoniepremonstrátů na Strahově721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 95 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 145 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 150 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 90 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 3 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 5 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 10 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 8 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 5 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 25 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 15 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 66600 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 8000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 20000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 211200 není účelovézařízení církve115


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 15060551 Římskokatolická farnostVilémov u Golčova Jeníkova721 Církevní organizace 144000 není účelovézařízení církveCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 45035903 Římskokatolická farnost Jiřice 721 Církevní organizace 72362 není účelovézařízení církveCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 46483179 Římskokatolická farnostDolní Krupá721 Církevní organizace 324580 není účelovézařízení církveCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 48898805 Římskokatolická farnost Žďárnad Sázavou - I721 Církevní organizace 127558 není účelovézařízení církveCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 48898813 Římskokatolická farnost Žďárnad Sázavou - II721 Církevní organizace 329924 není účelovézařízení církveCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 48898821 Římskokatolická farnostBohdalov721 Církevní organizace 250000 není účelovézařízení církveCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 48898830 Římskokatolická farnost NovéVeselí721 Církevní organizace 68255 není účelovézařízení církveCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 376 542 není účelovézařízení církveCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 60127872 Římskokatolická farnostŠtokyCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 60128283 Římskokatolická farnostPřibyslavCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 62797557 Římskokatolická farnost -děkanství PolnáCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 63893924 Římskokatolická farnost NováCerekevCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 64269167 Římskokatolická farnostRokytnice nad RokytnouCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 64269281 Římskokatolická farnostKrhovCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 64270033 Římskokatolická farnostStařečCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 64270041 Římskokatolická farnostTřebíč - JejkovCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 65041526 Římskokatolická farnostVyskytnáCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 65764072 Římskokatolická farnostBystřice nad PernštejnemCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 65803779 Římskokatolická farnost Lukanad JihlavouCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 65983831 Římskokatolická farnostMnichCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 67006175 Římskokatolická farnostJaroměřice nad RokytnouCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 68544111 Náboženská obec Církvečeskoslovenské husitské vCZ063 Kraj Vysočina 3322 Dotace vlastníkům kulturních památek 69154660 Humpolci Římskokatolická farnostPohledCZ063 Kraj Vysočina 3326 Fond Vysočiny / Památkově chráněná 15060527 Římskokatolická farnost -území 2010děkanství Havlíčkův BrodCZ063 Kraj Vysočina 3419 Fond Vysočiny / Sportoviště 2010 26521121 Římskokatolická farnostOsová BítýškaCZ063 Kraj Vysočina 4349 Fond Vysočiny / Prevence kriminality 2011 64268268 Římskokatolická farnostKoněšínCZ063 Kraj Vysočina 4399 Zapojení přebytku hospodaření z406473 Kongregace Milosrdnýchminulých letsester III. řádu sv. FrantiškaCZ064 Jihomoravský kraj 3121 Dotační program "Do světa!" 64329984 pod Cyrilometodějské ochranou Svaté gymnázium Rodiny va střední odborná školaCZ064 Jihomoravský kraj 3122 Dotační program "Do světa!" 62159101 pedagogická Střední zdravotnická Brno školaEvangelické akademieCZ064 Jihomoravský kraj 3299 Zvyšování kvality ve vzdělávání v25327747 Gymnázium J. G. Mendela aJihomoravském krajijeho zařízení a ZákladníCZ064 Jihomoravský kraj 3421 Dotace schválená mimo dotační titul 64329984 umělecká Cyrilometodějské škola, školská gymnáziuma střední odborná školaCZ064 Jihomoravský kraj 1039 Dotační program lesy 489174 pedagogická Benediktinské Brno opatstvíRajhradCZ064 Jihomoravský kraj 2143 Podpora zkvalitnění služeb turistickýchinformačních center v JMKCZ064 Jihomoravský kraj 3111 Dotace schválená mimo dotační titul 170224 Československá provincieChudých školských sesterCZ064 Jihomoravský kraj 3111 Dotace schválená mimo dotační titul 170224 naší Československá Paní provincieChudých školských sesterCZ064 Jihomoravský kraj 3113 Dotace schválená mimo dotační titul 48452327 naší Farní Paní sbor Českobratrskécírkve evangelické vCZ064 Jihomoravský kraj 3312 Dotační program pro poskytování dotací z 49467964 Kloboukách Farní sbor Českobratrskéu Brnarozpočtu JMK v oblasti kultury acírkve evangelické v Brně ICZ064 Jihomoravský kraj 3312 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 61729809 Římskokatolická farnostrozpočtu JMK v oblasti kultury aLetoniceCZ064 Jihomoravský kraj 3312 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 66599164 Římskokatolická farnostrozpočtu JMK v oblasti kultury aPodolí u BrnaCZ064 Jihomoravský kraj 3315 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zrozpočtu JMK v oblasti kultury aCZ064 Jihomoravský kraj 3316 památkové Dotace schválená péče mimo dotační titul 49461796 Římskokatolická farnostVranov u Brna721 Církevní organizace 109 869 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 229 900 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 138 735 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 324 580 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 324 580 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 254 480 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 39070 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 265489 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 222569 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 278865 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 234526 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 26000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 54000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 2639800 není účelovézařízení církve641 Školská právnická osoba 110000 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 180000 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 0 není NNO - jináprávní forma641 Školská právnická osoba 200000 není NNO - jináprávní forma721 Církevní organizace 148380 není účelovézařízení církve49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizace 47000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 350000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 15000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 12000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30000 není účelovézařízení církve445142 Biskupství brněnské 721 Církevní organizace 70000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 40000 není účelovézařízení církve116


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníCZ064 Jihomoravský kraj 3317 Dotační program pro poskytování dotací zrozpočtu JMK v oblasti kultury a445142 Biskupství brněnské 721 Církevní organizace 50000 není účelovézařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3319 památkové Dotace schválená péče mimo dotační titul 445142 Biskupství brněnské 721 Církevní organizace 250000 není účelovézařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3319 Dotační program pro poskytování dotací zrozpočtu JMK v oblasti kultury aCZ064 Jihomoravský kraj 3319 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zrozpočtu JMK v oblasti kultury aCZ064 Jihomoravský kraj 3319 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 49461362 Římskokatolická farnostrozpočtu JMK v oblasti kultury aKuřimCZ064 Jihomoravský kraj 3319 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 61729710 Římskokatolická farnostrozpočtu JMK v oblasti kultury aSlavkov u BrnaCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotace schválená péče mimo dotační titul 64327361 Římskokatolická farnost ubaziliky Nanebevzetí PannyCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 67025919 Marie, Římskokatolická Brno - Staré farnost Brnoukostela sv. Václava, MikulovCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 569089 na Opatství Moravě Staré Brno Řádu sv.AugustinaCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 65763921 Římskokatolická farnostBabice nad SvitavouCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 48899275 Římskokatolická farnostŽďárecCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 65264703 Římskokatolická farnostŽidlochoviceCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 489174 Benediktinské opatstvíRajhradCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 64520561 Římskokatolická farnostVrbice u BřeclaviCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 64479536 Náboženská obec Církvečeskoslovenské husitské vCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 49440934 HovoranechŘímskokatolická farnostBranišoviceCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 48838314 Římskokatolická farnostŠvábeniceCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 61731323 Římskokatolická farnostPustiměřCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 65336356 Římskokatolická farnostJedovniceCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 65336372 Římskokatolická farnostKřtinyCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 65266234 Římskokatolická farnostTelniceCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 64326314 Římskokatolická farnost ukostela sv.Jakuba, BrnoCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 61729833 Římskokatolická farnostDrnoviceCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 66597285 Římskokatolická farnostLomnice u TišnovaCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 65264428 Římskokatolická farnostVeverská BítýškaCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 64520552 Římskokatolická farnostBořetice u HustopečíCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 65336844 Římskokatolická farnostKunštát na MoravěCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 406147 Cisterciácké opatství PortaCoeliCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 65269276 Římskokatolická farnost ukostela sv. Augustina, Brno -CZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 61729710 Masarykova Římskokatolická čtvrťfarnostSlavkov u BrnaCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 60680083 Římskokatolická farnostUherčice u HustopečíCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotace schválená mimo dotační titul 49440543 Římskokatolická farnostHrádek u ZnojmaCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotační program pro poskytování dotací z 406147 Cisterciácké opatství Portarozpočtu JMK v oblasti kultury aCoeliCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 390402 Konvent sester alžbětinek vrozpočtu JMK v oblasti kultury aBrněCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 45658889 Náboženská obec Církverozpočtu JMK v oblasti kultury ačeskoslovenské husitské vCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 61731081 Blansku Náboženská obec Církverozpočtu JMK v oblasti kultury ačeskoslovenské husitské veCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 67006426 Vyškově Římskokatolická duchovnírozpočtu JMK v oblasti kultury aspráva u kostela sv. Michala,CZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 64520552 Brno Římskokatolická farnostrozpočtu JMK v oblasti kultury aBořetice u HustopečíCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 67011217 Římskokatolická farnostrozpočtu JMK v oblasti kultury aDeblínCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 64520129 Římskokatolická farnostrozpočtu JMK v oblasti kultury aDivákyCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 49440641 Římskokatolická farnostrozpočtu JMK v oblasti kultury aDobřínskopamátkové péče49466453 Komunita Emmanuel 721 Církevní organizace 40000 není účelovézařízení církve48514276 Konvent minoritů v Brně 721 Církevní organizace 40000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 29000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 20000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 400 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 400 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 60 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 1 900 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 190 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 170 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 199 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 125 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 250 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 140 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 40 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 500 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 200 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 100 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 132 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 80 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 117 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 30 000 není účelovézařízení církve721 Církevní organizace 40 000 není účelovézařízení církve117


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladby Dotační program název dotačního pro poskytování titulu dotací z příjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazenírozpočtu JMK v oblasti kultury aŘímskokatolická farnostnení účelovéCZ064 Jihomoravský kraj 3322 památkové péče 48899267 Doubravník 721 Církevní organizace 80 000 zařízení církvenení účelovéCZ064 Jihomoravský kraj 3322 Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu 65764994 JMK v Římskokatolická oblasti kultury a farnost památkové Dyje péče 721 Církevní organizace 100000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost49440543 Hrádek u Znojma 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65806221 Hustopeče u Brna 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost64520544 Kobylí na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65336844 Kunštát na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost48842770 Kyjov 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost66599661 Lednice na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65265891 Modřice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost64520111 Nikolčice 721 Církevní organizacenení účelové80 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost49460196 Oslavany 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65264002 Pozořice 721 Církevní organizacenení účelové90 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost62075802 Rájec nad Svitavou - Jestřebí 721 Církevní organizacenení účelové90 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost61729710 Slavkov u Brna 721 Církevní organizacenení účelové90 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65337191 Sloup v Moravském krasu 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65336810 Svitávka 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65264525 Syrovice 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost26521288 Břežany u Znojma 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost66597382 Troubsko 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65265106 Tvarožná Římskokatolická farnost u 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zkostela Nanebevzetí Panny64327418 Marie, Římskokatolická Brno - Zábrdovice farnost u 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zkostela Nejsvětějšího Srdce64327370 Páně, Brno - Husovice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost48899275 Žďárec 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací z 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost65340787 Moravský Farní sbor Krumlov Českobratrské 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zcírkve evangelické v48452327 Kloboukách Římskokatolická u Brna duchovní 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zspráva u kostela Nanebevzetí65350065 Panny Marie, Brno 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové Dotační program péče pro poskytování dotací zŘímskokatolická farnost61743674 Čejkovice 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3322 památkové péčeBenediktinské opatství489174 Rajhrad 721 Církevní organizacenení účelové40 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost61743607 Lovčice u Kyjova 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost49440659 Přímětice Římskokatolická farnost u 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace schválená mimo dotační titulkostela sv. Cyrila a Metoděje,64329143 Brno - Židenice 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost64520544 Kobylí na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové80 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost65336364 Vysočany Římskokatolická u Blanska farnost 721 Církevní organizacenení účelové500 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace schválená mimo dotační titulOlbramovice u Moravského49440926 Krumlova Římskokatolická farnost u 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace schválená mimo dotační titulkostela sv. Jana64327728 Nepomuckého, Římskokatolická Brno farnost - 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace schválená mimo dotační titulBlatnice pod Svatým48842532 Antonínkem 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3326 Dotace Dotační schválená program pro mimo poskytování dotační titul dotací zŘímskokatolická farnost65336437 Olešnice na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrozpočtu JMK v oblasti kultury a3326 památkové péčeŘímskokatolická farnost61729833 Drnovice 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3399 Dotace schválená mimo dotační titul 49440535 Římskokatolická farnost Slup 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3399 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost49440829 Hluboké Mašůvky 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církve118


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníŘímskokatolická farnostnení účelovéCZ064 Jihomoravský kraj 3399 Dotace schválená mimo dotační titul 49440900 Vranov nad Dyjí 721 Církevní organizace 50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3429 Dotace schválená mimo dotační titul 48513296 Schönstattské hnutí 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3429 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost62075829 Blansko 721 Církevní organizacenení účelové190 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3429 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost67011934 Bílovice nad Svitavou 721 Církevní organizacenení účelové192 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3632 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost48842605 Domanín 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský kraj 3632 Dotace schválená mimo dotační titulŘímskokatolická farnost Vísky65339550 u Letovic 721 Církevní organizacenení účelové140 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajDotační program "Podpora prorodinné4339 politiky Dotační na program úrovni "Podpora obcí" posilováníFarní sbor Českobratrské45669180 církve evangelické ve Znojmě 721 Církevní organizacenení účelové30 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrodičovských kompetencí,4339 mezigeneračního Dotační program "Podpora soužití a prevence posilováníApoštolská církev, sbor63433958 Břeclav 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrodičovských kompetencí,4339 mezigeneračního Dotační program "Podpora soužití a prevence posilováníŘímskokatolická farnost65806221 Hustopeče u Brna 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrodičovských kompetencí,4339 mezigeneračního Dotační program "Podpora soužití a prevence posilováníŘímskokatolická farnost65336828 Sebranice u Boskovic 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrodičovských kompetencí,4339 mezigeneračního Dotační program "Podpora soužití a prevence posilováníŘímskokatolická farnost61729752 Brankovice 721 Církevní organizacenení účelové20 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrodičovských kompetencí,4339 mezigeneračního Dotační program "Podpora soužití a prevence posilováníFarní sbor Českobratrské48452831 církve evangelické v Nosislavi 721 Církevní organizacenení účelové20 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrodičovských kompetencí,4339 mezigeneračního Dotační program "Podpora soužití a prevence posilováníŘímskokatolická farnost64446701 Studnice u Vyškova 721 Církevní organizacenení účelové15 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajrodičovských kompetencí,4339 mezigeneračního Zásady poskytování soužití dotací a prevence z rozpočtu JMKŘímskokatolická farnost65336844 Kunštát na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové35 000 zařízení církveCZ064 Jihomoravský krajna podporu a rozvoj nestátních4351 neziskových subjektů zajišťujících veřejně 49465473 Židovská obec Brno 721 Církevní organizacenení účelové69 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 2143 Významné projektyJeseníky - Sdružení68923244 cestovního ruchuZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná490 000 právní formaCZ071 Olomoucký kraj 2143 Cestovní ruchStřední Morava - Sdružení75087057 cestovního ruchuZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná1 500 000 právní formaCZ071 Olomoucký kraj 2143 Cestovní ruchJeseníky - Sdružení68923244 cestovního ruchuZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná2 000 000 právní formaCZ071 Olomoucký kraj 3299 Významné Operační program projektyVzdělávání proKonzervatoř Evangelické838144 akademie 641 Školská právnická osobanení NNO - jiná200 000 právní formaCZ071 Olomoucký krajkonkurenceschopnost - globální grant v3299 oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality veCyrilometodějské gymnázium44053916 a mateřská škola v Prostějově 641 Školská právnická osobanení NNO - jiná0 právní formaCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3311 KčCyrilometodějské gymnázium44053916 a mateřská škola v Prostějově 641 Školská právnická osobanení NNO - jiná25 000 právní formaCZ071 Olomoucký kraj 3312 Podpora kultury a památkové péčeKonzervatoř Evangelické838144 akademie 641 Školská Fyzická osoba právnická podnikající osoba dlenení NNO - jiná20 000 právní formaCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3319 Kč 46563041 Dobromila Hamplováživnostenského zákona101 nezapsaná v obchodnímnení NNO - jiná25 000 právní formaCZ071 Olomoucký kraj 3419 Příspěvky v oblasti sportu v roce 2011SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s25839411 r.o.Společnost s ručením112 omezenýmnení NNO - jiná20 000 právní formaCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3429 KčMensa International - Mensa45248591 České republikyMezinárodní organizace a921 sdruženínení NNO - jiná25 000 právní formaCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3429 Kč 72027665 AIESEC OlomoucMezinárodní organizace a921 sdruženínení NNO - jiná25 000 právní formaCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.4399 KčCARITAS - Vyšší odborná64627233 škola sociální Olomouc 641 Školská právnická osobanení NNO - jiná25 000 právní formaCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3312 KčŘímskokatolická farnost Želeč47918934 u Římskokatolická Prostějova farnost 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3312 KčSoběchleby u Hranic na47998598 Moravě 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3312 KčŘímskokatolická farnost48427594 Olomouc - Hodolany 721 Církevní organizacenení účelové15 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3312 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost Bílá48808032 Voda 721 Církevní organizacenení účelové30 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3319 Významné projekty 445151 Arcibiskupství Farní sbor Českobratrské olomoucké 721 Církevní organizacenení účelové500 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3319 Významné projektycírkve evangelické v45238367 Olomouci 721 Církevní organizacenení účelové80 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3319 Významné projektyŘímskokatolická farnost48427560 svatého Mořice Olomouc 721 Církevní organizacenení účelové500 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3319 Kč 41031717 Židovská obec Olomouc 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3319 KčŘímskokatolická farnost48428230 Hoštejn 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký krajNeinvestiční finanční příspěvky do 25 tis.3319 KčŘímskokatolická farnost48770744 Cholina 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3319 Podpora kultury a památkové péče 445151 Arcibiskupství Náboženská obec olomoucké Církve 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3319 Podpora kultury a památkové péčečeskoslovenské husitské v64095061 Zábřehu na Moravě 721 Církevní organizacenení účelové130 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost48427764 Štěpánov u Olomouce 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost49561707 Kobylá nad Vidnavkou 721 Církevní organizacenení účelové300 000 zařízení církve119


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníŘímskokatolická farnostnení účelovéCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péče 48427578 svatého Michala Olomouc 721 Církevní organizace 298 960 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost Zlaté48771015 Hory 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péče 70887241 Klášter kapucínů Olomouc 721 Církevní organizacenení účelové300 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péče 445151 Arcibiskupství olomoucké 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost66185211 Huzová 721 Církevní organizacenení účelové300 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost48770175 Tršice Českomoravská provincie 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeHospitálského řádu sv. Jana z44995776 Boha - Milosrdných bratří 721 Církevní organizacenení účelové113 400 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost45180229 Potštát 721 Církevní organizacenení účelové300 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost61985732 Všechovice 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost65763050 Protivanov 721 Církevní organizacenení účelové400 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost48005541 Šumperk 721 Církevní organizacenení účelové400 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost45180202 Přerov - Předmostí 721 Církevní organizacenení účelové345 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost70641757 Raškov 721 Církevní organizacenení účelové210 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost48807907 Mohelnice 721 Církevní organizacenení účelové120 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost63028433 Dolany u Olomouce 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost48427659 Hněvotín 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost48427721 Velká Bystřice 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora kultury a památkové péčeŘímskokatolická farnost47920947 Kladky 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký kraj 3322 Podpora Dotační řízení kultury MPSV a památkové ČR pro rok péče 2011 -Federace židovských obcí v438341 České Českomoravská republice provincie 721 Církevní organizacenení účelové50 000 zařízení církveCZ071 Olomoucký krajdotace ze SR na financování základních13305 druhů a forem sociálních služeb dleKongregace sester406422 premonstrátek 721 Církevní organizacenení účelové209 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 6409 Krajská záštita - dotaceSdružení pro rozvoj576310 Moravskoslezského krajeZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná100 000 právní formaCZ072 Zlínský kraj 3319 Fond kultury - kulturní aktivity 445151 Arcibiskupství olomoucké 721 Církevní organizacenení účelové79 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Fond kultury - kulturní aktivityPravoslavná církevní obec ve73634239 Střílkách 721 Církevní organizacenení účelové20 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost46998110 Panny Marie Kroměříž 721 Církevní organizacenení účelové22 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost543080 Luhačovice 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost48471704 Provodov 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányFarní sbor Českobratrské46311432 církve evangelické ve Zlíně 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost46256598 Uherský Brod 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost18189415 Chropyně 721 Církevní organizacenení účelové20 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost47930411 Rajnochovice 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost40995356 svatého Filipa a Jakuba Zlín 721 Církevní organizacenení účelové22 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brány 48471712 Římskokatolická farnost Štípa 721 Církevní organizacenení účelové30 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost47997796 Rožnov pod Radhoštěm 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost48739669 Zašová 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost65268831 svatého Mořice Kroměříž 721 Církevní organizacenení účelové52 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost47930217 Holešov 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost46998411 Střílky 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost48739341 Vsetín 721 Církevní organizacenení účelové22 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost Zlín -44125917 Malenovice 721 Církevní organizacenení účelové10 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3319 Otevřené brányŘímskokatolická farnost46257918 Uherské Hradiště 721 Církevní organizacenení účelové30 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památky 445151 Arcibiskupství olomoucké 721 Církevní organizacenení účelové69 000 zařízení církve120


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníŘímskokatolická duchovnínení účelovéCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památky 46998497 správa Svatý Hostýn 721 Církevní organizace 220 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46257918 Uherské Hradiště 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost47930454 Vítonice 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost Starý46256563 Hrozenkov 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46257845 Buchlovice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost48471780 Mysločovice 721 Církevní organizacenení účelové250 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46256598 Uherský Brod 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost47930471 Bílavsko 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost48471097 Březnice u Zlína 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památky 48489000 Římskokatolická farnost Hluk 721 Církevní organizacenení účelové80 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46256466 Horní Němčí 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46998357 Hulín 721 Církevní organizacenení účelové60 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost45211647 Choryně 721 Církevní organizacenení účelové140 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46998331 Kvasice 721 Církevní organizacenení účelové30 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46998381 Kyselovice 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost48739448 Lidečko 721 Církevní organizacenení účelové155 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46998420 Ludslavice 721 Církevní organizacenení účelové35 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost18190341 Morkovice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46256504 Nezdenice 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46998110 Panny Marie Kroměříž 721 Církevní organizacenení účelové40 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost48473642 Pozlovice 721 Církevní organizacenení účelové80 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost18190332 Prasklice 721 Církevní organizacenení účelové82 454 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost48471704 Provodov 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost47930250 Rusava 721 Církevní organizacenení účelové40 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost48473626 Slavičín 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46998411 Střílky 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost40995356 svatého Filipa a Jakuba Zlín 721 Církevní organizacenení účelové70 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost65268831 svatého Mořice Kroměříž 721 Církevní organizacenení účelové30 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46256601 Uherský Brod - Újezdec 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46308385 Újezd u Valašských Klobouk 721 Církevní organizacenení účelové160 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost48739511 Velké Karlovice 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost48739731 Vidče 721 Církevní organizacenení účelové25 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost46998390 Záhlinice 721 Církevní organizacenení účelové40 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 3322 Fond kultury - kulturní památkyŘímskokatolická farnost18190383 Zborovice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 6409 Krajská záštita - dotace 445151 Arcibiskupství Moravskoslezské olomoucké sdružení 721 Církevní organizacenení účelové220 000 zařízení církveCZ072 Zlínský kraj 13305 Dotace na podporu soc. služeb MPSVCírkve adventistů sedmého63029391 dne Regionální sdružení územní 721 Církevní organizacenení účelové1 060 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 2299 Ostatní mimořádné dotacespolupráce Těšínského68149468 SlezskaZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná400 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 2299 Ostatní mimořádné dotaceSdružení pro rozvoj576310 Moravskoslezského Svět vzdělávání - síť kraje místníchZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná466 916 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské uniecenter celoživotního71221841 vzdělávání Svět vzdělávání (Word - síť of místníchZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské uniecenter celoživotního71221841 vzdělávání Svět vzdělávání (Word - síť of místníchZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské uniecenter celoživotního71221841 vzdělávání (Word ofZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná0 právní forma121


paragrafkrajský rozpočetrozpočt.skladbynázev dotačního titulupříjemce dotace (IČ a obchodní název dle ARES) právní forma dle ARESposkytnutáčástka v Kč důvod vyřazeníMoravskoslezskýMensa International - Mensa Mezinárodní organizace anení NNO - jináCZ080 kraj 3299 Ostatní mimořádné dotace 45248591 České republiky 921 sdružení 30 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské unieBiskupské gymnázium v845388 Ostravě Církevní středisko volného 641 Školská právnická osobanení NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské uniečasu sv. Jana Boska v48806030 Havířově 641 Školská právnická osobanení NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské unieKrajská hospodářská komora47673192 Moravskoslezského krajeKomora (s výjimkou745 profesních komor)není NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské unieKrajská hospodářská komora47673192 Moravskoslezského MÚZA - sdružení základních krajeKomora (s výjimkou745 profesních komor)není NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské unieuměleckých škol75090953 Moravskoslezského MÚZA - sdružení základních krajeZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské unieuměleckých škol75090953 Moravskoslezského krajeZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajdotace poskytnuté v rámci kofinancování3299 projektů Evropské unieOkresní hospodářská komora60793023 KarvináKomora (s výjimkou745 profesních komor)není NNO - jiná0 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 3319 Ostatní mimořádné dotace 68941811 Církevní konzervatoř Opava 641 Školská právnická osobanení NNO - jiná126 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajVýznamné akce kraje - využití volného3421 času dětí a mládeže 18055672 AIESEC KarvináMezinárodní organizace a921 sdruženínení NNO - jiná30 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 krajVýznamné akce kraje - využití volného3421 času dětí a mládežeMateřská škola a základní69594091 škola Slezské diakonie 641 Školská právnická osobanení NNO - jiná30 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 3636 Areál Dolu Hlubina 75125285 Dolní oblast VÍTKOVICEZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná2 999 665 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 3636 Areál Dolu Hlubina 75125285 Dolní oblast VÍTKOVICEZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná7 000 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 3639 Ostatní mimořádné dotaceKrajská hospodářská komora47673192 Moravskoslezského krajeKomora (s výjimkou745 profesních komor)není NNO - jiná500 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 3639 Ostatní mimořádné dotaceSdružení pro rozvoj576310 Moravskoslezského krajeZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná900 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 3799 Propagace v oblasti ŽPSdružení pro rozvoj576310 Moravskoslezského krajeZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná119 005 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 6113 Ostatní mimořádné dotaceAsociace krajů České70933146 republikyZájmové sdružení751 právnických osobnení NNO - jiná700 000 právní formaMoravskoslezskýCZ080 kraj 1039 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost49590944 Bílovec 721 Církevní organizacenení účelové1 120 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 1039 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost Nové47814519 Těchanovice 721 Církevní organizacenení účelové4 950 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 1039 Ostatní mimořádné dotace 65468953 Biskupství ostravsko-opavské 721 Církevní organizacenení účelové18 450 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 1039 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost45214956 Fulnek 721 Církevní organizacenení účelové12 600 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 1039 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost47814501 Vítkov 721 Církevní organizacenení účelové7 200 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3319 Ostatní mimořádné dotace 65468953 Biskupství ostravsko-opavské 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3319 Ostatní mimořádné dotaceSlezská církev evangelická445312 augsburského vyznání 721 Církevní organizacenení účelové150 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost48426458 Bohumín - Nový Bohumín 721 Církevní organizacenení účelové350 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Obnova kulturních památekŘímskokatolická farnost66185203 Dvorce 721 Církevní organizacenení účelové500 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost47810386 Hlučín 721 Církevní organizacenení účelové350 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Obnova kulturních památekŘímskokatolická farnost69594384 Holčovice 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Obnova kulturních památekŘímskokatolická farnost66182247 Hrozová 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost64125807 Jistebník 721 Církevní organizacenení účelové350 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Obnova kulturních památekŘímskokatolická farnost64125742 Mankovice 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost49562401 Místek 721 Církevní organizacenení účelové350 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost47810491 Panny Marie Opava 721 Církevní organizacenení účelové350 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost44937768 Suchdol nad Odrou 721 Církevní organizacenení účelové230 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Obnova kulturních památekŘímskokatolická farnost47810467 Velká Polom 721 Církevní organizacenení účelové200 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost47863048 Vlčovice 721 Církevní organizacenení účelové155 900 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3322 Ostatní mimořádné dotaceŘímskokatolická farnost60801981 Vratimov 721 Církevní organizacenení účelové73 700 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3326 Obnova kulturních památekŘímskokatolická farnost45239738 Dobratice 721 Církevní organizacenení účelové100 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 3326 Obnova kulturních památekŘímskokatolická farnost48805572 Horní Suchá 721 Církevní organizacenení účelové250 000 zařízení církveMoravskoslezskýCZ080 kraj 4399 Ostatní mimořádné dotaceČeská provincie Kongregace494453 Dcer Božské Lásky 721 Církevní organizacenení účelové55 000 zařízení církve122

More magazines by this user
Similar magazines