NOMESKO Klassifikation - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

NOMESKO Klassifikation - Statens Institut for Folkesundhed

NOMESKO Klassifikation

til brug i skaderegistrering

Baseret på NOMESCO Classification of External Causes of Injuries

4. reviderede udgave 2007

Ulykkesregisterets rev. udgave anno 2008

1


Arbejdsgruppen vedr. 4. reviderede udgave af NOMESKO

klassifikation til brug i skaderegistrering

Danmark: Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet

Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen

Finland: Matti Ojala, STAKES

Island: Brynjólfur Mogensen, Reykjavik Universitets Hospital

Norge: Stefi Stabell Wetteland, KITH, Oslo

Sverige: Lars Berg, Socialstyrelsen

Anders Tennlind, Socialstyrelsen

Redaktør/formand: Birthe Frimodt-Møller

WHO Collaborating Centre for the Family of

International Classifications in the Nordic Countries,

Uppsala, Sverige

Taksigelser: Den Nordiske arbejdsgruppe takker de personer, som bidrog til arbejdet

ved at foretage analyser og statistik på foreliggende skadedata i de respektive

lande:

Danmark: Rie Bodilsen, Herlev Universitets Hospital

Jeppe Woetmann Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed

Sverige: Frida Lundgren, Socialstyrelsen

Stig Svensson, Västra Götalands Län.

Forsidefoto: Mogens Ulderup

2


.

NOMESKO KLASSIFIKATION

Til brug for

Ulykkesregisterets sekretærer

revideret version 2008

3


Forord

forord

NOMESKO’s Klassifikation til brug i skaderegistrering har siden 1990 været anvendt

til kodning af de ydre omstændigheder ved tilskadekomst, som registreres i

Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed. Gennem årene har klassifikationen

gennemgået revisioner, og aktuelt foreligger den 4. reviderede udgave

af klassifikationen: NOMESCO Classification of External Causes of Injuries,

Fourth revised edition, 2007, som er oversat til nærværende danske udgave.

Klassifikationen har siden 1987 været grundlaget for kodning af eksterne årsager

til tilskadekomst, som indberettes til Landspatientregisteret i Sundhedsstyrelsen.

Denne registrering omfattede indlagte patienter. I 1995 blev registreringen

udvidet til også at omfatte skadestuekontakter. Hidtil har den Nordiske

klassifikations 2. reviderede udgave været grundlaget for kodning af ydre årsager

til tilskadekomst, der blev indberettet til Landspatientregisteret.

Fra 1. januar 2008 tager Landspatientregisteret den 4. reviderede udgave af

Klassifikationen i brug. Registreringen omfatter dels det obligatoriske datasæt,

som skal indberettes til Landspatientregisteret, dels mulighed for at anvende den

mere detaljerede kodning i Klassifikationens forskellige moduler (fakultativ kodning).

Hermed tilstræbes en ensartet og forbedret skaderegistrering på landsplan.

Ulykkesregisteret tager også den 4. reviderede udgave af den Nordiske

klassifikation i brug fra 1. januar 2008. På sigt ønskes denne udvikling at føre til

ét Nationalt Skaderegister.

Klassifikationens 4. udgave er væsentligt revideret med hensyn til konceptet

’skademekanisme’. Dette begreb er nu opdelt i hhv. ’skadehændelse’, som beskriver

hvad der gik galt, og den egentlige skademåde, der beskriver hvordan

skaden påførtes den skaderamte – dvs. ’skademekanisme’ i ordets egentlige betydning.

Herudover er flere akser gennemgribende revideret, bl.a. ’aktivitet’

(skaderamtes aktivitet) og klassifikation af brancher, der traditionelt anvendes

som supplerende kodning af arbejdsulykker. Klassifikationen har således indføjet

Dansk Branchekode 2007 efter de principper, som har været anvendt til skadestueregistrering

siden 1984.

Baggrund, formål, teori, definitioner mv. er beskrevet i Kapitel 1, og hele klassifikationen

med manualer findes i Kapitel 2.

Ulykkesregisteret, Januar 2008

5


Indhold

INDHOLD

Indhold.........................................................................................................7

Kapitel I .......................................................................................................9

Baggrund..................................................................................................9

Formål og omfang ................................................................................... 10

Sundhedssektorens rolle .......................................................................... 11

WHO’s rolle ............................................................................................ 13

WHO’s indflydelse på det nordiske klassifikationsarbejde..................... 14

Målsætning .............................................................................................. 15

Årsager til tilskadekomst – en model ...................................................... 16

Definitioner og begreber.......................................................................... 19

Klassifikationens opbygning ................................................................... 20

Klassifikationens anvendelse................................................................... 28

Afsluttende bemærkninger ...................................................................... 29

Kapitel II....................................................................................................31

NOMESKO Klassifikation til brug i skaderegistrering .........................31

Kontaktårsag ..........................................................................................33

Skadested ...............................................................................................37

Aktivitet .................................................................................................45

Naturkræfter...........................................................................................53

Ulykkeshændelser ..................................................................................55

Voldshandlinger.....................................................................................69

Selvskadehandlinger ..............................................................................81

Skademekanisme....................................................................................91

Transportmiddel...................................................................................101

Køretøjsulykker....................................................................................104

Brancher...............................................................................................108

Sportsaktivitet ......................................................................................119

Vold......................................................................................................129

Produktkoder........................................................................................133

Produktkoder........................................................................................137

3. og 5. position ..................................................................................... 137

7


INDHOLD

8


Kapitel I

Baggrund

BAGGRUND

Denne klassifikation er et praktisk værktøj, som kan anvendes af alle, der arbejder

med forebyggelse af hændelser som fører til personskader.

Klassifikationen bygger på erfaringer, der gennem mange år er indhøstet i forskellige

samfundssektorer. Flere elementer i klassifikationen er således baseret på

et udviklingsarbejde i fx sygehuse inkl. skadestuer, hos trafiksikkerhedsmyndigheder,

arbejdsmiljømyndigheder, produktsikkerhedsmyndigheder, i samfundsmedicinsk

forskning m.v.

De seneste årtiers aktivitet og erfaring blandt brugerne har medført en erkendelse

af, at der er behov for en kerne af data vedrørende hændelser som medfører

skader, og at disse oplysninger skal indsamles når den tilskadekomne kommer i

kontakt med sundhedsvæsenet.

Det er i den forbindelse en forudsætning, at sundhedssektoren vil indarbejde definitioner

og variabler i dens registreringssystemer som tillader sammenlignelighed

på et vist niveau med eksisterende sektorspecifikke systemer til overvågning

af skadeforekomst. De specifikke moduler i denne klassifikation er værktøjer,

hvormed dette mål kan nås.

Strukturen og indholdet i klassifikationen tilstræber at opfylde behovene hos

databrugerne. Grupperinger og undergrupperinger er inddelt mhp. at fremme

genfinding af data ved søgning på flere akser, snarere end ved genfinding af én

specifik kode. Praktiske erfaringer har vist fordelene ved et multiaksialt system,

da det har vist sig overlegent mht. at reducere mængden af falsk positive tilfælde

i casestudier.

Det er dog nødvendigt at påpege, at fordelene både for analytikere og andre interesserede

brugere er afhængige af sundhedssektorens vilje til at anerkende og

indarbejde klassifikationen i de daglige rutiner. Dette kan ikke gøres uden den

nødvendige uddannelse og (ekstra) personale.

Der bør argumenteres for trinvis ibrugtagning. Første gang et registreringssystem

opbygges, bør man gøre sig visse grundlæggende overvejelser m.h.t. grundvariablernes

detaljeringsgrad og antallet af specialmoduler, man ønsker bragt i

9


BAGGRUND

anvendelse. Sådanne overvejelser bør ideelt set afspejle lokale behov, og hospitalerne

bør opfordres til at diskutere disse spørgsmål med de myndigheder, som er

de potentielle brugere af lokalt indsamlede data. Tidligere erfaringer har vist, at

et sådant lokalt samarbejde er gavnligt på flere måder. Personalet på registreringsstedet

bliver bevidst om, at den ekstra registreringsbyrde værdsættes, og når

systemet fungerer, vil lokale myndigheder som modydelse for god statistik, ofte

bidrage til finansieringen af registreringsprogrammet.

Med hensyn til indholdet af klassifikationen er det nødvendigt at understrege,

at den ikke i sig selv dækker alle de dataelementer, man gør brug af i forbindelse

med rutineregistrering. Klassifikationen er ikke en registreringsmanual. Til registreringssystemet

må der i henhold til lokale bestemmelser tilføjes andre dataelementer,

såsom: dato og tidspunkt for den tilgrundliggende begivenhed, persondata,

diagnoser, behandling, henvisning, etc., se figur 4 i Kapitel II.

Når et omfattende datasæt er blevet etableret, har man på registreringsstedet

mulighed for selv at analysere data og bruge resultaterne i forbindelse med planlægning,

behandlingskontrol og til forskningsformål. Denne brug af data kan

spille en vigtig rolle ved opretholdelse af en god datakvalitet i registreringsprogrammet.

Formål og omfang

Skadeforebyggelse har det samme ultimative formål som andre programmer til

sundhedsfremme. Vi ønsker at forebygge:

1. Unødvendige dødsfald.

2. Det store antal skader, der medfører midlertidig uarbejdsdygtighed, og

3. Skader, der medfører langvarig uarbejdsdygtighed.

De materielle skader/tab i forbindelse med de mange hændelser, som medfører

skader udgør også et stort samfundsmæssigt problem. At begrænse de materielle

skader er selvfølgelig i sig selv et berettiget mål.

I mange år har dødsattester været de eneste pålidelige kilder til information om

skader. Dødsrater har tilsvarende spillet en dominerende rolle i ulykkesforebyggelsesprogrammer,

både med hensyn til evaluering og med hensyn til prioriteringer.

Dødsårsagsstatistikken kan selvfølgelig ikke undværes, men det vil være misvisende,

hvis skadeforebyggelse udelukkende baseres på data om dødsårsager.

Den sundhedsrelaterede byrde, som skader pådrager samfundet, er – som ved

sygdom – et produkt af incidensen og varigheden af behandlings- og revalide-

10


BAGGRUND

ringsperioden. Hvis man udelukkende bruger dødsårsagsstatistikken, er det umuligt

at give et retvisende billede af den belastning skader påfører samfundet, da

antallet af dødsulykker eller hændelser der fører til død i en given befolkning, er

meget lavere end antallet af tilfælde hvor ofrene overlever.

Ydermere gælder det med hensyn til forebyggelse af dødsulykker, at man kan

blive konfronteret med det paradoks, at jo bedre forebyggelsesprogrammet fungerer,

jo mindre er sandsynligheden for at kunne vurdere effekten. Tallene, det

gælder både de absolutte og ændringer over tid, risikerer snart at udvikle sig hen

imod et stokastisk mønster.

Sundhedssektorens rolle

Ulykkes- og skadesforebyggelsesprogrammer er aktiviteter, hvori en lang række

instanser er involveret. Sundhedsvæsenet – der tager sig af ofrene – har en naturlig

interesse i og særlige roller at opfylde med hensyn til forebyggelsesprogrammerne.

Ser man tilbage på de sidste tre årtier, finder man at sundhedssektoren er blevet

involveret i ulykkesforebyggelse på forskellige måder.

I løbet af 1960’erne begyndte en del læger at indse, at til trods for fremskridtene

ved moderne behandling, var skadesofrene ofte uden for terapeutisk rækkevidde.

Børnelæger henviste til børn, der havde drukket ætsende husholdningskemikalier.

Brandsårsspecialister beregnede, at en forøgelse af deres behandlingssucces

med ti procent ville kræve en mangedobling af deres budget. Ortopædkirurgerne

havde problemer med det stigende antal ældre som faldt og pådrog sig

hoftefrakturer, og WHO pegede på et alarmerende stort antal trafikulykker, hvori

der var børn indblandet. Pengene kunne anvendes bedre, hvis de blev brugt på

ulykkesforebyggelse i stedet for på mere sofistikeret behandling. Disse klinikere

optrådte i vagthundens rolle og banede vejen for et mere systematisk engagement

fra sundhedssektorens side i det ulykkesforebyggende arbejde.

Den dramatiske stigning i trafiktætheden efter Den anden Verdenskrig – og

den dermed forbundne vækst i antallet af trafikulykker – medførte, at traumatologerne

blev inddraget i det biomekaniske arbejde. Målet var primært skadeforebyggelse,

snarere end ulykkesforebyggelse. Den biomekaniske effektivitet ved

brug af sikkerhedsseler, styrthjelme og knækstænger i bilernes styretøj m.v. var

alment anerkendt allerede før midten af 1970’erne.

11


BAGGRUND

Der var imidlertid et stort behov for epidemiologiske studier af effekten ved brug

af fx sikkerhedsseler blandt bilister i trafikken. Sådanne studier nødvendiggjorde

mindst tre elementer: (1) Vejtrafikstudier i brugen af sikkerhedsseler, (2) en velfungerende

registrering af ofrene for vejtrafikulykker på traumecentre og/eller

skadestuer som optalte brugere af sikkerhedsseler blandt de tilskadekomne, og

(3) et godt mål for alvorligheden af de pådragede skader. De fælles anstrengelser

fra disse studier viste sig at være nødvendige for sikkerhedslovgivningen i mange

lande.

Nogle af elementerne i modulet vedr. køretøjsulykker i denne bog stammer fra

registreringssystemer, der forsynede sådanne epidemiologiske undersøgelser med

data. Nogle af disse systemer har været i brug i mere end 20 år!

Med den tiltagende industrialisering blev arbejdssikkerhed og forebyggelse af

arbejdsskader genstand for opmærksomhed. I mange lande blev der etableret nationale

registre over arbejdsulykker ved lov. Modeller for årsager til arbejdsulykker

– fx begrebet “en kæde af hændelser” – har rødder i dette område.

Dernæst blev der stigende opmærksomhed om produktsikkerhed – typisk sikkerheden

i forbindelse med almindelige husholdningsartikler – anført af forbrugerorganisationer

og offentlige instanser i løbet af 1970’erne. I adskillige lande

tog disse interessenter kontakt til traumecentre og skadestuer med henblik på at

få etableret et samarbejde vedrørende registrering af tilskadekomne, der havde

været ude for en ulykke i deres eget hjem og/eller i forbindelse med fritidsaktiviteter,

og hvori et forbrugsprodukt havde været involveret. Sådanne registreringssystemer

blev ofte udvidet til at omfatte supplerende kilder til information, fx

“hot lines” m.v. Det første af disse systemer var NEISS (National Electronic Injury

Surveillance System), der blev taget i brug i USA i 1973. I 1976 indførtes

det britiske HASS (Home Accident Surveillance System), som hurtigt blev fulgt

op af tilsvarende systemer i de nordiske lande og i Holland. I midten af

1980’erne lancerede EF efter en prøveperiode sit EHLASS-program (European

Home and Leisure Surveillance System).

Siden 2000 har EU Kommissionen prioriteret den videre udvikling af et standardiseret

system for registrering af tilskadekomst i EU ved oprettelse af databasen,

”Injury Data Base” (IDB). IDB er i sin oprindelse en videreførelse af EH-

LASS databasen og indeholder data om tilskadekomst, der behandles i skadestuer.

Disse programmer stillede særlige krav til de deltagende hospitaler. Rutinedata

om tilskadekomne skulle være betydeligt mere specifikke med hensyn til årsagen

til skaden. Læger, sygeplejersker og sekretærer måtte vende opmærksomhe-

12


BAGGRUND

den mod klassiske epidemiologiske spørgsmål som: Hvem, hvad, hvor, hvornår,

hvordan for at kunne bidrage til det overordnede hvorfor, der var det afgørende

spørgsmål for de involverede instanser. Da en sådan registrering måtte udføres

ved siden af/parallelt med de veletablerede rutiner til indsamling af kliniske data,

blev den typisk iværksat på grundlag af en kontrakt mellem offentlige myndigheder

og de implicerede hospitaler.

WHO’s rolle

Parallelt med disse aktiviteter (og før “Sundhed for alle 2000” – SFAprogrammet),

havde WHO initieret nogle ulykkesforebyggelsesprogrammer, fx

“Medical Monitoring of Road Traffic Accidents” i 1978-80 der involverede skadestueregistrering

af ofre for vejtrafikulykker i Indien, Marokko, Polen, England,

Sverige og Danmark.

Da “Sundhed for alle år 2000” blev lanceret, blev der i 1982 nedsat en fælles

styregruppe for ulykkesindikatorer med repræsentanter for WHO’s hovedkvarter

og WHO/Euro (WHO Joint EURO/HQ Steering Commitee on Indicators for Accidents).

På det tidspunkt blev såvel det globale som det europæiske program styret

fra WHO’s regionalkontor i København.

Det første møde i styregruppen fandt sted i Saint-Étienne, Frankrig, i juni

1982. Der er adskillige grunde til at nævne dette møde:

For det første blev der fremlagt et notat, der omhandlede nøgletemaer i skadesepidemiologien

– den begrebsmæssige struktur i hændelsesforløbet fra den udløsende

begivenhed til den endelige konsekvens for den skadelidte.

For det andet var det ved dette møde, at det første forslag til en generel multiaksial

klassifikation – rødderne til denne publikation – så dagens lys. Den var baseret

på et udviklingsarbejde (1975-1979) foretaget af Ulykkes Analyse Gruppen

og afprøvning heraf (1980-1981) ved Odense Universitetshospital, Danmark.

For det tredje anbefalede mødet, at man skulle bidrage til den 10. revision af den

internationale sygdomsklassifikation, ICD (kapitlerne om “skader og forgiftninger”

og “ydre årsager”).

For det fjerde anbefalede mødet et basisdatasæt, dvs. et grundlæggende sæt variabler

vedr. skadehændelser, som kunne registreres af personale uden lægelig

uddannelse.

I referatet fra mødet understregedes vigtigheden af at basisdatasættet skulle anvendes

lokalt, i et samarbejde mellem flere sektorer i samfundet.

13


BAGGRUND

Anbefalingerne om bidrag til den 10. revision af den internationale sygdomsklassifikation

blev efterlevet, da medlemslandene accepterede revisionen i 1989/90.

Med den begrænsning, at ICD-10 internationalt kun publiceres på 4-cifferniveau,

er det værd at bemærke, at hovedbindet af ICD-10 har særlige anbefalinger

vedrørende brugen af sted- og aktivitetskoder i Kapitel XX (afsnittene V-, W-

, X- og Y). Det første afsnit i Kapitel XIX (S- og T-afsnittene) er nu struktureret

med to akser, en for topografi og en for skadestype.

Basisdatasættet blev udviklet i løbet af årene 1983-86, og omfattede både det

multiaksiale begreb som foreslået i Saint-Étienne og et interessant ekstra modul

til at måle og overvåge (umiddelbare og permanente) funktionshæmninger over

tid. Basisdatasættet er imidlertid aldrig blevet udbredt som et selvstændigt værktøj.

Siden midten af 1990’erne har WHO sat nyt liv i bestræbelserne på at fremme

overvågning af tilskadekomst (inkl. overvågningssystemer til brug i områder med

begrænsede ressourcer). WHO har således støttet udviklingen af klassifikationer

baseret på den multiaksiale tilgang og med sigte på at gøre det lettere at bruge

basisdatasæt 1,2.

WHO’s indflydelse på det nordiske

klassifikationsarbejde

De nordiske lande valgte gennem Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMES-

KO) at følge rekommandationerne fra Saint-Étienne-mødet. Man vedtog at udarbejde

en multiaksial klassifikation til brug i skadestueregistrering. Den første udgave

udkom i 1984, og da den blev revideret i 1990, udgav man samtidigt en udgave

på engelsk. I den anden udgave indføjedes to nye moduler: Et modul til

brug for registrering af køretøjsulykker og et andet modul til registrering af produkter

(involveret i ulykker). Disse to moduler blev til i tæt samarbejde med

Nordisk Komité for Trafiksikkerhedsforskning og Nordiska Ämbetsmannakommittén

för Konsumentfrågor. Desuden blev der tilføjet et modul til registrering af

arbejdsulykker.

1

Holder Y, Peden M, Krug E et al (Eds). Injury surveillance guidelines. Geneva, World Health

Organisation, 2001.

2

ICECI Coordination and Maintenance Group (2004). International Classification of External

Causes of Injuries (ICECI) version 1.2. Consumer Safety Institute, Amsterdam & AIHW National

Injury Surveillance Unit, Adelaide.

14


BAGGRUND

Siden 1990 er der blevet udviklet et antal nye elementer/moduler, som er blevet

integreret i den tredje udgave af NOMESKO-klassifikationen, der blev udgivet i

1997. De nye moduler er beregnet til registrering af ofre for vold og selvmordsforsøg.

Desuden blev der udarbejdet et særligt modul til registrering af sportsrelaterede

ulykker.

Produktklassifikationen fra den tidligere udgave blev i tredje udgave gennemgribende

revideret. De numeriske koder er blevet erstattet af alfanumeriske koder,

hvilket gør det muligt at inddrage flere produkter inden for den hierarkiske

struktur.

Målsætning

Det er en forudsætning for planlægning og prioritering af skadeforebyggelse, at

de besluttende myndigheder har adgang til pålidelige oplysninger baseret på systematisk

og kontinuerlig skaderegistrering i helsevæsenet.

Det har været målet for udviklingen af denne skadeklassifikation, at den kan

anvendes som et generelt instrument i helsevæsenets rutinemæssige registreringer

af skadelidte efter alle ulykkestyper: transportulykker, herunder færdselsulykker,

arbejdsulykker, hjemme- og fritidsulykker samt omstændighederne i forbindelse

med voldshandlinger og forsætligt selvtilføjet skade.

Inden for færdsels- og arbejdsulykkesområdet vil en sådan klassifikation være

et supplement til de allerede eksisterende registreringer af færdsels- og arbejdsulykker.

Hjemme- og fritidsulykker opfanges ikke af andre systemer, og inden

for dette område vil klassifikationen derfor spille en meget væsentlig rolle.

Som nævnt tidligere er denne klassifikation blevet udviklet i samarbejde med de

samfundssektorer, som har ansvaret for planlægning og iværksættelse af skadeforebyggelse

(forbrugersikkerhed, trafiksikkerhed, sikkert arbejdsmiljø, produktsikkerhed,

forebyggelse af kriminalitet, mv.).

Formålet med klassifikationens struktur og indhold er at tilgodese de ovenfor

nævnte sektorers behov for oplysninger om årsager til tilskadekomst. Klassifikationens

struktur er multiaksial, modulopbygget og hierarkisk, for således at

fremme mulighederne for at kombinere data i eksisterende registreringssystemer

(fx politi-indberettede data om trafikulykker eller data i Arbejdsskaderegisteret)

med sundhedssektorens data på forskelligt detaljeringsniveau.

Da det hverken er realistisk eller hensigtsmæssigt at alle dele af sundhedsvæsenet

foretager detaljerede registreringer, har man tilstræbt at opbygge klassifika-

15


BAGGRUND

tionen på en sådan måde, at den kan anvendes på forskellige detaljeringsniveauer.

På sit laveste niveau skal registreringen kunne foretages af ikke-lægeligt

uddannet personale. Det er væsentligt, at alle personalegrupper, som registrerer

efter denne klassifikation, er oplært i dens rette brug.

Hensigten med klassifikationen er:

At adskille skadeskontakter fra kontakter som følge af sygdomme

og besvare følgende spørgsmål:

• Hvor skete skaden?

• Hvad var den tilskadekomnes aktivitet i skadesøjeblikket?

• Hvad gik galt? (skadehændelsen)

• Hvordan opstod selve skaden? (skademekanisme)

• Hvilke produkter var involverede i ulykken, voldshandlingen og den

forsætligt selvtilføjede skade?

• Give en nærmere beskrivelse af transportulykker, køretøjsulykker,

arbejdsulykker, sportsulykker, samt vold og forsætligt selvtilføjet skade.

Årsager til tilskadekomst – en model

Man har i denne som i de tidligere udgaver af klassifikationen, anvendt en enkel

årsags model, som er en beskrivelse af hændelsesforløbet, der fører til

personskade, jf. figur 1. Modellen tilsigter at beskrive sammenhængen i årsager

som et tidsforløb set fra læsionsøjeblikket og bagud. Selve læsionen (skaden)

forudsættes beskrevet efter ICD-10’s læsionskapitel (S- og T-diagnoser) eller en

forkortet udgave heraf. Vi har valgt at definere de enkelte elementer i modellen

således:

Foregående

hændelse

Figur 1. Hændelsesforløbet, der fører til personskade.

”Skademekanisme” i de tidligere udgaver af NOMESKO’s skadeklassifikation er

nu opdelt i to akser, der beskriver henholdsvis den direkte skadevoldende effekt

på skadelidte, dvs. skademekanismen, og hvad der gik galt i den hændelse, der

forudgår skademekanismen, dvs. skadehændelsen. Denne kan være en ulykke

eller anden begivenhed (se definitioner nedenfor), men skadehændelsen er under

alle omstændigheder karakteriseret ved, at den ufravigeligt fører til personskade.

16

Foregående

hændelse

Skade-

hændelse

Skade-

mekanisme

Skade


BAGGRUND

De ”forudgående hændelser” er de hændelser der i tid ligger før

skadehændelsen. Der vil som vist i modellen ofte være en kæde af forudgående

hændelser, der alle kan være væsentlige elementer i et skadeforløb og ofte vigtige

i planlægningen af det forebyggende arbejde.

Udviklingsarbejde vedr. “skadehændelse”

Den 3. Rev. udgave af NOMESKO’s klassifikation (1997) beskrev behovet for at

udvikle begrebet ”skademekanisme”. Traditionelt benyttes betegnelsen

”skademekanisme” til at beskrive, hvordan skaden opstod. Ved fx kodning af

dødsårsager bruges betegnelsen synonymt med årsag til fatal skade. Imidlertid er

årsagen ofte begyndelsen på det hændelsesforløb, som resulterer i måden hvorpå

selve skaden opstår. Et oplagt eksempel er fald og skader som følge heraf. Et fald

kan medføre snitskade, forbrænding, nærdrukning mv. og ikke altid skademåden

slag eller stød, som resulterer i fx diagnoser for knoglebrud. Et utilsigtet fald er

således en skadehændelse, som fører til en eller anden skademekanisme, som

beskriver måden hvorpå skaden opstod. I tidligere udgaver af NOMESKO

klassifikationen beskrev ”skademekanisme” en blanding af hvad der gik galt og

hvordan skaden opstod. Erfaringer har vist, at statistik baseret på oplysningen

”skademekanisme” afhænger af brugerens fortolkning af denne variabel. Med

andre ord er statistikken ikke entydig. Analyser af fx ”fald” udelader de tilfælde,

som karakteriseres ved andre skademåder end ”slag/stød” – og omvendt vil

analyser af ”snit”, ”skoldning” mv. ikke fange de tilfælde, som skyldes fald.

I 2003 nedsatte det Nordiske Klassifikationscenter i samarbejde med NOMESKO

en nordisk arbejdsgruppe med det formål at udvikle og afprøve en operationel

definition af begrebet ”skademekanisme”. Gennem en bedre forståelse af

sammenhængen mellem ”skadehændelse” og ”skademekanisme” kan man opnå

et bedre udgangspunkt for planlægning og gennemførelse af arbejdet med

skadeforebyggelse.

I den foreliggende 4. Reviderede udgave af klassifikationen indføres en

fortolkning af skadehændelse som beskrivelsen af hvad der gik galt og en

fortolkning af skademekanisme som beskrivelsen af den måde, hvorpå skaden

opstod.

Analyse af skadehændelse og skademekanisme

Hvad der gik galt og hvorfor, er ofte et indviklet spørgsmål, og derfor er det

nødvendigt at sætte visse begrænsninger og regler for håndteringen af store

17


BAGGRUND

databaser med data om skadehændelser. Reglerne bør følges, fordi det ideale mål

er, at den indsamlede information bør være forståelig, entydig og systematisk.

Problemet med især ulykkeshændelser er imidlertid, at de sjældent er forståelige,

entydige og systematiske!

Metoden anvendt til klassificering af “skadehændelse” og “skademekanisme”

(skademåden) forudsætter, at man først opklarer, hvad den skadelidtes aktivitet

var i skadesøjeblikket. Klassificering af ”Aktivitet” er første trin i processen.

Metoden er oprindeligt udviklet til klassificering af arbejdsulykker 3 :

1. trin: Hvad var den tilskadekomnes aktivitet?

2. trin: Hvad gik galt?

3. trin: Hvordan skete selve skaden?

Hvert spørgsmål kan endvidere følges op med spørgsmål om et produkt/

skadeobjekt var involveret? Hermed er det muligt at skelne mellem involverede

og skadevoldende produkter.

Eksempler:

Spørgsmål Produkt involveret

1) Hvad var skadelidtes aktivitet?

Vedligehold og reparation; madlavning;

leg (i fritiden)

2) Hvad gik galt?

Eksplosion; mistet kontrol (med); fald fra

mindre højde

3) Hvordan skete selve skaden?

Ramt af objekt (i bevægelse); kontakt med

varm væske; ramt imod

18

Med hvilket produkt?

Kompressor (maskine); stegepande; gynge

Med hvilket produkt?

Trykbeholder; stegepande; gynge

Med hvilket produkt?

Metal stykke; (varm) stegeolie; grusunderlag

For forsætlige skader må metoden modificeres pga. forskellen mellem den

tilfældige og den intenderede oprindelse til hændelsesforløbet. Aktivitetskoderne

kan være relevante i tilfælde af voldshændelser, hvorimod den skadelidtes

aktivitet i tilfælde af forsætlig selvskade er et område, som vi vil henvise til

dybdestudier af de forudgående hændelser for denne kategori af tilskadekomst.

3 European Statistics on Accidents at Work (ESAW), Methodology. 2001 Edition. Eurostat,

Employment & Social Affairs, European Commission.


BAGGRUND

På nuværende tidspunkt ved vi ikke nok om de udløsende faktorer for

selvskadehandlinger til at kunne systematisere de oplysninger, der bør indsamles.

Skadehændelse og forsætlige skader

“Skadehændelse” som beskrivende for “hvad der gik galt” er umiddelbart egnet

til at beskrive ulykkeshændelser. I tilfælde af forsætlige skader bør spørgsmålet

om, ”hvad der gik galt” snarere søges besvaret ved at undersøge de ’foregående

hændelser’ (jf. modellen for tilskadekomst, fig. 1) for at finde årsager til

forekomst af voldshændelser eller forsætligt selvtilføjet skade. Set fra

skadestuens synsvinkel – stedet for dataindsamling – er det urealistisk at

forestille sig, at oplysninger om sådanne komplicerede sammenhænge inklusive

sensitive oplysninger vil kunne opfanges via skadestuepersonalets rutine arbejde.

De indsamlede data kan pege på emner for dybdestudier, og sådanne studier

kunne anvende modulerne for ’vold’ og ’forsætligt selvtilføjet skade’

(selvskade). På den anden side er der også for skader som følge af volds- og

selvskadehændelser behov for at beskrive skadehændelsen som den hændelse,

der ufravigeligt fører til personskade. I overensstemmelse med ovennævnte

model for tilskadekomst beskriver skadehændelsen, hvordan forsæt om at

forvolde skade blev udøvet. Selve skadens opståen – uanset forsæt – beskrives

ved hjælp af ’skademekanismen’.

Definitioner og begreber

Klassifikationen skal anvendes på personer, der har været udsat for en skade som

følge af ulykke, vold eller forsætlig selvskade og i denne anledning opsøger

sundhedsvæsenet. NOMESKO har lagt følgende definitioner til grund for sit

arbejde:

En ulykke er en ufrivillig hændelse karakteriseret ved en hurtigt virkende kraft

eller påvirkning, som kan ytre sig i form af skade på kroppen.

En arbejdsulykke er en ulykke, der indtræffer i arbejdstiden i forbindelse med

lønnet arbejde eller arbejde som selvstændig.

En transportulykke er en ulykke, der involverer et transportmiddel eller et dyr

som anvendes til at bringe personer eller gods fra et sted til et andet.

En køretøjsulykke er en ulykke, hvor mindst én af de implicerede har været

kørende.

19


BAGGRUND

En trafikulykke er en køretøjsulykke, der indtræffer på offentligt tilgængelig

gade, vej, plads o.l.

En ikke-trafik ulykke er en køretøjsulykke, der indtræffer på alle andre steder end

offentligt tilgængelig gade, vej, plads o.l.

En fritidsulykke er en ulykke, der indtræffer uden for arbejdstid, som vedrører

lønnet arbejde eller arbejde som selvstændig.

En voldshandling er et forsætligt overgreb foretaget af anden person med

personskade til følge.

En forsætlig selvskadehandling er den handling, hvor personen med vilje ved

fysisk kraft eller på anden måde har tilføjet sig selv skade 4.

Legal intervention er fysisk eller anden magtudfoldelse foretaget af politi eller

anden lov håndhævende instans under lovlig aktion med personskade til følge4.

Krigshandling er den fysiske eller anden magtudfoldelse under kamp i krig med

personskade til følge4.

Det skal bemærkes, at klassifikationen fortrinsvis indgår i et registreringssystem

for skadestuer, og at registreringen således supplerer, men ikke erstatter, andre

sektorspecifikke systemer (fx politiets registrering af trafikskader eller

arbejdstilsynets registrering af arbejdsulykker).

Klassifikationens opbygning

Klassifikationen er opbygget af en basisdel med supplerende klassifikationer af

henholdsvis transportulykker, køretøjsulykker, arbejdsulykker, sportsulykker,

forsætligt selvtilføjet skade og vold samt produkter involverede i ulykker og

skader.

Basisklassifikationen er opbygget i akser, der hver for sig beskriver skadested,

den skadelidtes aktivitet i skadesøjeblikket, skadehændelse og skademekanisme.

4 Baseret på definitioner i International Classification of External Causes of Injuries (ICECI)

20

version 1.2


BAGGRUND

De enkelte akser er opbygget hierarkisk med 2 eller flere niveauer, hvor der

findes yderligere specifikation (detaljering) af det første.

Principperne i anvendelsen af klassifikationen fremgår af nedenstående figurer

2 og 3.

Kontaktårsagskoden

Kontaktårsagskoden er en overordnet komponent, som udskiller skader som følge

af ulykker, vold og forsætligt selvtilføjet skade fra alle øvrige kontakter til

sundhedsvæsenet. Ulykker, vold og forsætligt selvtilføjet skade (dvs.

kontaktårsagskodens grupper 2-4 samt 7: Legal invervention, krigshandlinger)

kodes i henhold til de efterfølgende akser i klassifikationen.

Alle kontakter Kontaktårsagskode Ikke skader

Figur 2. Princippet for anvendelse af kontaktårsagskoden i klassifikationen.

Principperne for anvendelse af klassifikationen fremgår af figur 3 nedenfor.

Udvidet

information:

Ulykker, vold, selvskade

Ulykke, vold, selvmordsforsøg

Basis information:

Skadested

Aktivitet skadelidte produkt

Skadehændelse produkt

Skademekanisme produkt

Figur 3. Principper for anvendelse af klassifikationens moduler.

Transport ulykker

Branche Sport Vold Selvskade Køretøjsulykker

P

r

o

d

u

k

t

e

r

21


BAGGRUND

Ændringer fra 3. udgave til 4. udgave af klassifikationen

De vigtigste ændringer fra den tidligere udgave af klassifikationen er følgende:

• Aktivitets kode

• Skadehændelse med koder for:

o Ulykkeshændelse

o Voldshandling

o Selvskadehandling

• Skademekanisme

• Naturkræfter

Den følgende oversigt beskriver nærmere detaljer om modulernes indhold og

hvordan de anvendes.

Basis information:

Indsamling af basis information om ydre årsager til skader har altid været hovedprincippet

i NOMESKO’s klassifikation i overensstemmelse med hovedformålet:

at opnå viden til brug for forebyggelse. Hertil ønskes grundlæggende svar på

spørgsmål som hvor, hvordan, hvad skete osv. Som vist i fig. 3 drejer basis information

sig om: skadested, skadelidtes aktivitet, skadehændelse og skademekanismen.

Disse oplysninger er en del af basis informationen, som hermed supplerer de oplysninger

der efterfølgende registreres om aktivitet, skadehændelsens karakter og

skademekanismen.

22

Indgangen til registreringssystemet bør omfatte følgende indledende

spørgsmål: om skadetilfældet kan relateres til:

Arbejdsulykke? Ja/nej

Transport skade? Ja/nej

Naturkræfter? Ja/nej


Stedkoden

BAGGRUND

Stedkoden deler et lands areal i kategorier, bestemt af det pågældende områdes

væsentligste samfundsmæssige anvendelse ud fra en forventning om, at de pågældende

miljøer er naturlige målområder for en forebyggende indsats. Stedkoden

beskriver det sted, hvor skademekanismen udløses. Stedkoden er opbygget i

to niveauer, hvor andet niveau er en yderligere specifikation af det første.

Aktivitetskoden

Aktivitetskoden er gennemgribende revideret siden sidste udgave af klassifikationen.

Det overordnede mål med dette modul er at beskrive formålet med den

skadelidtes aktivitet på tidspunktet for skadehændelsen, dvs. hvad blev tiden

brugt til? På det specificerede 2-ciffer niveau belyses typer af aktiviteter i generelle

kategorier. For ”Lønnet arbejde” beskrives fx hvilken type af arbejde, som

den skadelidte var i gang med. Koderne er baseret på erfaringer indhøstet i skade

overvågningssystemer som EHLASS (hjemme- og fritidsområdet) og ESAW (arbejdsmiljøet).

Nærmere retningslinier for brug af aktivitetskoderne er anført i

indledningen til dette modul.

Aktivitet kan kædes sammen med et produkt, som kodes (når det er relevant)

som svar på spørgsmålet: “Aktivitet – med hvad?”

Naturkræfter

Som nævnt tidligere, er hensigten med de indledende spørgsmål i ‘basis information’

at udpege den hændelse, som har betydning for den efterfølgende kodning

af skadehændelse. I dette tilfælde er naturkræfter den foregående hændelse, der

fører til den givne ulykkeshændelse. Typen af naturkraft kodes ved brug af den

tilføjede kodeliste.

Skadehændelse

Dette modul anvendes til at besvare spørgsmålet om “hvad gik galt?”, som er udgangspunktet

for skadehændelsen, der uundgåeligt fører til en skade. Koderne er

alfanumeriske og hierarkiske. Det første niveau (alfabetisk) er en oversigt over

hovedgrupper af skadehændelser. 2. karakter niveau tilføjer specifikationer for

visse hovedgrupper. Næste 3. karakter niveau beskriver mere detaljeret, hvad der

gik galt. I sig selv kan modulet tolkes som en kæde af hændelser, der forårsager

skaden – tydeligst på 3. karakter niveau. For eksempel kan ’eksplosion’ udløse

23


BAGGRUND

fordampning af gasformig substans eller kemikalie’, som igen fører til skademekanismen

forgiftning ved inhalation af gasformig substans’ (altså selve skademåden).

Hvis skadebeskrivelsen indeholder relevante oplysninger om forløbet af

hændelsen, er den basale koderegel, at man vælger den kode som beskriver sidste

led i kæden af hændelser, der resulterer i en given skademekanisme. I ovennævnte

eksempel er skademekanismen ’forgiftning ved inhalation af gasformig substans’,

og skadehændelsen (det der gik galt) er ’fordampning af gasformig substans

eller kemikalie’. Det kan være en hjælp at se på hovedgrupperne på 1. karakter

niveau, idet indholdet signalerer, ”hvad der gik galt”, og hvor man skal

vælge den (sidste) skadehændelse, der udløser skademekanismen. Desuden anviser

manualen visse afgrænsninger, fx mellem ”B Kollaps, brud og deformering af

materialer” og de følgende grupper: ”C Fejlfunktion og mistet kontrol over udstyr

mv.” hhv. ”D Fejlfunktion og mistet kontrol over transportmidler” (se fx koder

og manual for Ulykkeshændelser).

’Skadehændelse’ kan enten være en ulykkeshændelse (som fører til ikkeforsætlige

skader) eller dreje sig om en voldshandling hhv. forsætlig selvskadehandling

(forsætlige skader). I overensstemmelse med modellen for tilskadekomst

og til fx forskningsformål er ’skadehændelse’ beskrevet med de skadeudløsende

faktorer, der så vidt muligt kan sammenlignes for tilskadekomst, uanset

om den sker som følge af ulykkes-, volds- eller selvskadehændelser.

Det skal bemærkes, at udtrykket “mistet kontrol” anvendes i visse grupper af koder

(C og D) for ulykkeshændelser. ”Mistet kontrol” dækker over enten den tilskadekomnes

eller en anden persons tab af kontrol (over hændelsesforløbet) uden

at der i denne sammenhæng tænkes på skyldspørgsmål. I princippet deltager

sundhedspersonale ikke i partshøring af tilskadekomne, der søger lægebehandling.

Det skal endvidere bemærkes, at ”mistet kontrol” dækker over tilgrundliggende

faktorer, som ikke kan forventes nærmere udredet i skadestuens rutinearbejde,

fx mangel på erfaring, færdigheder, brugsvejledninger, sikkerhedsudstyr

eller manglende kendskab til brug af dette osv.

Skadehændelsen kan relateres til et produkt, som var direkte involveret i hændelsen,

dvs. som svar på spørgsmålet: ”Hvad gik galt og med hvad?”. Produktet

kan klassificeres med produktklassifikationen.

Det involverede produkt i skadehændelsen kan muligvis være det samme som

det direkte skadevoldende produkt i skademekanismen. Det er sammenhængen

mellem ’skadehændelse – produkt’ og ’skademekanisme – produkt’, som fremhæver

forebyggelses aspektet i det givne skadetilfælde.

24


Skademekanisme

BAGGRUND

Skademekanismekoden beskriver, hvordan selve skaden påføres personen i skadesøjeblikket.

Skademekanismekoden er også alfanumerisk med tre hierarkiske

niveauer, hvoraf 3. karakterniveau indeholder den mest detaljerede information.

Skademekanismen kan relateres til det produkt, der forvoldte skaden, dvs. som

svar på spørgsmålet: ”På hvilken måde skete selve skaden og med hvad?”. Produktet

kan klassificeres med produktklassifikationen (se i øvrigt ovenfor om skadehændelse

og produkt).

Transportmodul

Dette modul dækker personskader, som er sket i forbindelse med transport, uanset

om der er tale om en ulykke, voldshændelse eller forsætlig selvskade.

Modulet gør det muligt at beskrive tilskadekomst med alle transportformer: til

lands, til søs og i luften. Transportulykker (tilskadekomst) er delt i køretøjsulykker,

jernbaneulykker, skibsulykker og ulykker under lufttransport samt transport

på dyr. Drejer det sig om en køretøjsulykke, kan man fortsætte med en mere specificeret

kodning efter køretøjsmodulet, se nedenfor.

Klassifikation af køretøjsulykker

Dette modul består af en basisdel med 4 dimensioner: tilskadekomnes transportform,

tilskadekomnes trafikantrolle, modpartens transportform og uheldssituationen.

Denne basisdel kan suppleres med oplysninger om vej- og lysforhold.

Brancheklassifikation

Denne klassifikation skal anvendes som supplerende beskrivelse af arbejdsulykker,

der udsorteres ved hjælp af aktivitetskoden (jf. koder = 0 og 1: Lønnet arbejde).

Klassifikationen var i 2. udgave af Nordisk ulykkesklassifikation baseret på

den internationale standard erhvervsgruppering, ISIC (International Standard Industrial

Classification of All Economic Activities, Rev. 2, 1968). Ved en EUforordning

blev det gjort obligatorisk for medlemslandene fra 1. januar 1993 at

benytte NACE Rev. 1 (Nomenclature generale des Activités economiques dans

les Communautes Européennes) som erhvervsgrupperingskoder. NACE blev taget

i brug af alle de nordiske lande fra 1. januar 1993 og afløste dermed den hidtil

anvendte klassifikation, ISIC. EU erstattede denne version af NACE med dens

25


BAGGRUND

reviderede udgave 1.1 pr. 1. januar 2003. Nu foreligger NACE rev. 2, som er en

revideret udgave af NACE rev. 1.1. Alle EU’s medlemslande tager NACE rev. 2

i brug fra 1. januar 2008 (ifølge forordning nr. 1893/2006).

Den danske udgave af NACE, Dansk Branchekode (DB) har været anvendt i

den Nordiske klassifikation siden dennes 3. reviderede udgave (1997). DB93

blev erstattet af DB03, og aktuelt indføres DB07 i den Nordiske klassifikations 4.

udgave.

NACEs koder er internationalt sammenlignelige på de fire første cifre, mens de

efterfølgende cifre kan være nationale underinddelinger. I den foreliggende brancheklassifikation

er branchegrupperingen baseret på 2-ciffer niveauet i NACE

rev. 2 og dermed DB07. Kodesættet er struktureret efter et hierarkisk princip som

følger: Første ciffer niveau er en opdeling af brancher i 10 hovedgrupper, hvoraf

“9” anvendes til “andet og uspecificeret”. I princippet følger opdelingen i ti hovedgrupper

den standardgruppering, som benyttes af Danmarks Statistik til offentliggørelse

af statistik. De næste 2 cifre er de oprindelige DB07 (NACE) koder.

Modulet gør det således muligt dels at anvende en grov gruppering af brancher

på 1-ciffer niveau aht. oversigter, dels at foretage nationale og internationale

sammenligninger af 2-cifrede NACE koder (2.-3. ciffer).

Det bemærkes, at NACE rev. 2 er identisk med ISIC rev. 4 på de to øverste niveauer,

og denne harmonisering medfører forbedrede muligheder for internationale

sammenligninger af økonomiske aktiviteter 5 .

Sports-/idrætsmodul

Dette modul kan anvendes til at klassificere, hvilken type idræts-, sports- eller

motionsudøvelse der blev angivet som den tilskadekomnes aktivitet i skadesøjeblikket

(jf. sport hhv. som lønnet arbejde, under uddannelse eller i fritid).

Modulet er en opdateret version af sportsgrene i NOMESKO’s tidligere 3. udgave.

Revisionen har taget hensyn til indvundne erfaringer på både nordisk og internationalt

niveau.

Koderne er alfanumeriske for at lette overskueligheden og udvidelses muligheder.

Første niveau er et bogstav. Andet niveau består af et bogstav og et ciffer og

angiver sportsgrene med et betydeligt fællespræg. Tredje niveau, der består af et

bogstav efterfulgt af to cifre, angiver den specifikke sportsgren.

5 Dansk Branchekode 2007, http://www.dst.dk/DB07

26


Voldsmodul

BAGGRUND

Dette modul kan tages i anvendelse, såfremt man i kontaktårsagskoden har

markeret, at det drejer sig om en skade som følge af en voldshandling (dvs.

kontaktårsag = 3 eller 7) og som supplerende information om de tilfælde, der

beskrives ved hjælp af ’voldshandlinger’. Voldsmodulet koncentrerer sig om

oplysninger om modpartens alder og køn, om der var flere modstandere, og om

voldshandlingen fandt sted i modpartens eller eget hjem.

Modul for omstændigheder ved forsætligt selvtilføjet skade

Dette modul kan tages i anvendelse, såfremt man i kontaktårsagskoden har

markeret, at der foreligger en forsætligt selvtilføjet skade (dvs. kontaktårsag = 4).

Modulet giver mulighed for at kode visse oplysninger såsom evt. tidligere

behandlingssted, handlingens umiddelbare årsag, tidligere lignende handlinger,

arbejdssituation, samboforhold m.v. Bemærk at disse oplysninger kan supplere

’selvskadehandlinger’ (jf. skadehændelser).

Produkter

Produktklassifikationen tænkes anvendt til at beskrive det eller de produkter, der

har været involveret i en ulykke eller anden tilskadekomst, dvs. produkter, der

optræder i en skadebeskrivelse. Som beskrevet for basis informationen drejer det

sig om produkter involveret i den tilskadekomnes aktivitet, i skadehændelsen og i

skademekanismen.

Klassifikationen har fire niveauer med stigende detaljeringsgrad. Første niveau

er et bogstav og beregnet til oversigtlig brug. Andet niveau er mere detaljeret og

beregnet både til oversigt og indeksering og består af et bogstav og 1 ciffer.

Tredje niveau (1 bogstav og 2 cifre) beskriver nærmere inddelinger af produkter.

På fjerde niveau (1 bogstav og 4 cifre) specificeres de enkelte produkter.

Dette (hierarkiske) kodesystem skulle give rigelig plads til fremtidige udvidelser.

Modulet er baseret på en empirisk gennemgang af produktrelaterede skader kodet

efter NOMESKO’s 3. udgave. Den publicerede udgave af 4. revision omfatter

produktklassifikationen på 3-karakter niveau. Den elektroniske version af 4.

reviderede udgave indeholder hele produktlisten (inkl. 5-karakter niveau, se

www.nordclass.uu.se).

Det skal bemærkes, at dette moduls anvendelighed vil være begrænset, hvis

registreringssystemet ikke omfatter fritekst, der kan beskrive hændelsesforløbet

foruden de kodede oplysninger. Genfinding af data ved hjælp af produktkoder

27


BAGGRUND

alene vil kun sjældent give tilstrækkelige oplysninger til brug for

skadeforebyggelse.

Klassifikationens anvendelse

Inden klassifikationen tages i anvendelse, bør man overveje registreringssystemets

omfang og indhold, som bl.a. er afhængigt af de tilstedeværende ressourcer.

Potentielle brugere må erindre, at klassifikationen alene beskriver årsager til skaden.

Demografiske data, tidsindikatorer, diagnoser, henvisninger og andre lokalt

afgrænsede oplysningstyper skal også indføjes i registreringsprogrammet.

Man bør derefter overveje, hvilke moduler i klassifikationen og hvilket

detaljeringsniveau der kan håndteres i den daglige rutineregistrering. Disse

overvejelser er ikke alene afhængige af de til rådighed værende ressourcer.

Personalets motivation er lige så vigtig. Motivationen påvirkes af hyppigheden,

relevansen og kvaliteten af de analyser, der fortages med de indsamlede data.

Som tidligere nævnt kan lokalt samarbejde med brugerne af data blive til

gensidig gavn. Det bidrager til at holde skadeovervågning på det relevante spor

og stimulerer samtidigt til at vedligeholde høj registreringsdisciplin.

Som en tommelfingerregel bør man anvende kontaktårsagskoden, som er

nøglen til klassifikationens brug. Flere studier (fx af fald hos ældre) har været

misvisende, fordi skadetilfældene ikke blev opfanget i indgangen til

undersøgelsen. Dernæst viser erfaringer, at det er en fordel at anvende stedkoden

på 2-ciffer niveau, idet dette niveau er lettere at håndtere end 1-ciffer niveauet.

Det er endvidere en fordel at anvende et fritekstfelt til en kort beskrivelse af

hændelsesforløbt. Denne fritekst er særdeles nyttig i lokale analyser.

De mere sofistikerede moduler bør først tages i brug, når man har vished for,

at brugerne vil udnytte disse data.

Alternativt kan man overveje at etablere en basisregistrering, der benytter

visse moduler på 1-ciffer niveau, og evt. i en periode koncentrere kræfterne om at

registrere efter et bestemt modul i fuldt omfang.

Uanset hvilket system, der etableres, bør man tilsigte, at analyser af data

foretages lokalt, hurtigt og i tæt samarbejde med det personale, der er ansvarligt

for registreringen. Denne sikkerhedsforanstaltning sikrer høj datakvalitet.

28


Afsluttende bemærkninger

BAGGRUND

Klassifikationer er værktøjer beregnet til brug i praksis, og kvaliteten af en given

klassifikation kan bedst bedømmes ved at bruge den. Kommentarer, indhøstede

erfaringer og forslag til justeringer af de enkelte moduler er velkomne og kan stiles

til:

Nordisk WHO Center vedr. klassifikationer i sundhedsvæsenet

Department of Public Health and Caring Sciences

Uppsala Science Park, SE-751 85 Uppsala, Sverige

www.nordclass.uu.se

29


BAGGRUND

30


Kapitel II

NOMESKO KLASSIFIKATION TIL BRUG I SKADEREGISTRERING

NOMESKO Klassifikation

til brug i skaderegistrering

Dette kapitel indeholder Klassifikation til brug i skaderegistering. Som omtalt i

Kapitel I anvendes modulerne i forhold til deres relevans for den hændelse, der

førte til skaden. Disse hændelser, dvs. ulykker, vold eller forsætlig selvskade,

sorteres først ved at benytte kontaktårsagskoderne (jf. Kapitel I, figur 2 og figur

3).

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at klassifikationen ikke er en registreringsmanual.

Figur 4 viser dataelementer, som almindeligvis bruges i rutineregistrering

i sundhedsvæsenet. Definitioner og koder for disse grundelementer

må tilføjes lokalt i overensstemmelse med lokale regler og behov.

Års erfaringer med rutineregistreringer af skader har understreget betydningen

af at tilføje et fritekstområde (beskrivende tekst) til registreringssystemet. Denne

tekst kan være til hjælp ved analyser.

Som det fremgår af figur 4, omfatter NOMESKO-klassifikationen de ydre årsager

til skader. ICD foreslås brugt som klassifikation ved kodning af følger af

skader.

Diagnoserne (skadestypen) dækkes af fx ICD-10, Kapitel XIX: “Læsioner,

forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger (S00-T98)”.

I overensstemmelse med internationale traditioner, bruges ICD i dødsårsagsstatistikken.

Ved skader, der medfører død, følger kodningen fx ICD-10, Kapitel

XX: “Ydre årsager til sygdom og død”.

Som tidligere nævnt, er man velkommen til at fremsende kommentarer vedr.

den praktiske anvendelse af NOMESKO’s klassifikation til det Nordiske Klassifikationscenter

(jf. side 28).

31


NOMESKO KLASSIFIKATIONTIL BRUG I SKADEREGISTRERING

Figur 4. Typiske data, der anvendes i skaderegistreringssystemer

32

Registreringsenhed

• Hospital mv.

• Patient nr.

• Dato for kontakt

• …

Ydre årsager til skader

• Kontaktårsag

• Sted

• Aktivitet i skadesøjeblikket

• Naturkræfter

• Skadehændelse

• Skademekanisme

• Transport tilskadekomst

• Erhvervs tilskadekomst

• Sport, idræt

• Vold

• Selvskade

• Involveret produkt

Persondata

• Køn, alder

• Fødselsdag

• Bopæl

• Erhverv

• …

Behandling og opfølgning

• Indlæggelse

• Henvisning

• Behandling

• …

Læsion/dødsfald

• Skadens art kodet v.hj.a. ICD-10, Kapitel

XIX

• Dødsårsag kodet v.hj.a. ICD-10, Kapitel XX

Fritekstområde

Tidspunkt for

skadehændelsen

• Dato

• Time

• …

NOMESKO

Klassifikation til

brug i skade-

registrering

WHO

ICD


Kontaktårsag

1 Sygdom og tilstand uden direkte

sammenhæng med udefra

påført læsion

2 Ulykke

3 Voldshandling

30 Slagsmål, håndgemæng

31 Seksuelle overgreb

32 Vanrøgt o.l.

38 Voldshandling, anden

specificeret

39 Voldshandling, uspecificeret

4 Forsætligt selvtilføjet skade

40 Selvmordsforsøg og muligt

selvmordsforsøg

41 Rusmiddelintoksikation

42 Selvmutilation

48 Forsætligt selvtilføjet skade,

anden specificeret

49 Forsætligt selvtilføjet skade,

uspecificeret

KONTAKTÅRSAG

5 Følge efter tidligere behandlet

skade som følge af ulykke, vold

eller selvmordsforsøg

7 Legal intervention, krigshandling

70 Legal intervention

73 Krigshandling

78 Legal intervention, krigshandling,

andet specificeret

79 Legal intervention, krigshandling,

uspecificeret

8 Kontaktårsag, andet specificeret

9 Kontaktårsag, uspecificeret

33


KONTAKTÅRSAG

34

KODER MANUAL

1 Sygdom og tilstand uden

direkte sammenhæng med

udefra påført læsion

1 Inkluderer:

Langvarig legemsbelastning, hvor der ikke er tale om

egentlig ulykke, fx nedslidning; arbejdsbetingede sygdomme,

som ikke er ulykker, er dermed inkluderet.

• Forgiftning som følge af længerevarende påvirkning

(48 timer eller derover), eller hvor der ikke er tale om

skadehændelser.

• Medicinske, kirurgiske, psykiatriske og andre lignende

tilstande uden udefra påført læsion – eller hvor påførte

læsioner er sekundære i forhold til den tilstand,

der førte til kontakt.

• Symptomer og følger efter tidligere behandling for

sygdom

• Komplikationer til medicinsk og kirurgisk behandling:

Inkluderer bivirkninger af lægemidler og biologiske

stoffer ved terapeutisk brug, komplikationer

med medicinsk udstyr i diagnostisk og terapeutisk

brug samt komplikationer ved kirurgiske og medicinske

procedurer uden forekomst af uheld under udførelse

af proceduren. Ekskluderer: Utilsigtet overdosis

af lægemiddel eller utilsigtet dosering af forkert lægemiddel

samt komplikationer for patienter som følge

af uheld under kirurgisk og medicinsk behandling (2).

Ekskluderer: Voldshandling (3), Forsætlig selvskade (4)

og Følge efter tidligere behandlet skade som følge af ulykke,

vold eller selvmordsforsøg (5).

2 Ulykke 2 En ufrivillig hændelse karakteriseret ved en hurtigtvirkende

kraft eller påvirkning, som kan ytre sig i

form af skade på kroppen.

Inkluderer:

• Akut legemlig overbelastning, fx forløftning, forvridning,

træde galt mv.

• Forgiftning som følge af kortvarig påvirkning (under

48 timer) betinget af ulykkesomstændigheder.

• Angreb af dyr og insekter.

• Overeksponering for naturlig varme, kulde, lys og

stråling, fx solskoldning, hedeslag og forfrysning.

• Ulykker under medicinsk eller kirurgisk behandling

• Komplikationer til medicinsk eller kirurgisk undersøgelse

og behandling som følge af utilsigtet og

uhensigtsmæssigt udført procedure eller handling,

inkl. fejldosering af lægemidler.

Ekskl. Bivirkninger mv. som nævnt under (1)


KODER MANUAL

KONTAKTÅRSAG

3 Voldshandling 3 Et forsætligt overgreb foretaget af anden person med

personskade til følge.

30 Slagsmål, håndgemæng

31 Seksuelle overgreb

32 Vanrøgt

38 Voldshandling, anden specificeret

39 Voldshandling, uspecificeret

4 Forsætligt selvtilføjet skade

40 Selvmordsforsøg og muligt

selvmordsforsøg

41 Rusmiddelintoksikation

42 Selvmutilation

48 Forsætligt selvtilføjet skade,

andet specificeret

49 Forsætligt selvtilføjet skade,

uspecificeret

Inkl. slagsmål, håndgemæng, mishandling og seksuelt

overgreb.

Ekskl. legal intervention og krigshandlinger (7).

30 Inkl. mishandling og korporlig vold med eller uden

våben.

31 Voldtægt, voldtægtsforsøg og andre former for seksuelt

misbrug og mishandling.

32 Inkl. omsorgssvigt.

4 En handling, hvor personen med vilje ved fysisk

kraft eller på anden måde tilføjer sig selv skade.

Inkl. selvmordsforsøg, rusmiddelintoksikation og

selvmutilation.

40 Intention om selvmord kan være, men er ikke altid

nødvendigvis erkendt årsag til den skaderamtes handling.

Eksempler: selvmordsforsøg, appelhandling, ‘råb om

hjælp’.

41 Behandlingskrævende forgiftning med alkohol eller

andre rusmidler.

Ekskl. forgiftning betinget af ulykkesomstændigheder

(2) og hændelser, der må antages at henhøre under

selvmordsforsøg (40).

42 Bevidst selvtilføjet skade, der hverken har karakter af

selvmordsforsøg eller intention om at opnå en rus.

Eksempler: (Gentagen) selvbeskadigelse hos psykisk

udviklingshæmmede. Indsatte, der ønsker at påkalde

sig opmærksomhed eller at opnå sygeophold.

35


KONTAKTÅRSAG

36

KODER MANUAL

5 Følge efter tidligere behandlet

skade

Følge efter tidligere behandlet skade som følge af

ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Inkl. symptomer

eller senfølger.

7 Legal intervention, krigshandling

70 Legal intervention 70 Fysisk eller anden magtudfoldelse foretaget af politi

eller anden lov håndhævende instans under lovlig aktion

med personskade til følge, fx politiaktion under

borgeruroligheder, opretholde ro og orden.

73 Krigshandling

78 Legal intervention, krigshandling,

andet specificeret

79 Legal intervention, krigshandling,

uspecificeret

8 Kontaktårsag, anden specificeret

9 Kontaktårsag, uspecificeret

73 Fysisk eller anden magtudfoldelse under kamp i krig

med personskade til følge.


Skadested

0 Transportområde

00 Fortov, gangsti

01 Cykelsti

02 Motorvej

03 Offentlig vej uden for byområde

04 Offentlig vej inden for byområde

05 Vej uspecificeret

06 Offentligt transport- og godsareal

07 Havnekaj, -gade, -spor

08 Transportområde, andet

specificeret

09 Transportområde, uspecificeret

1 Boligområde

10 Køkken

11 Opholdsrum, soverum

12 Bade- og vaskerum

13 Trappe, indvendig

14 Bolig indendørs, andet

15 Bolig udvendig

16 Legeplads i boligområde

17 Have, grønt friareal

18 Privat indkørsel, tilkørsel eller

gårdsplads

19 Boligområde, andet og

uspecificeret

2 Produktions- og værkstedsområde

20 Landbrugs- og gartneriareal

21 Skov og plantage som produktionsområde

SKADESTED

22 Mine, grube, stenbrug, grusgrav

23 Værksted, fabrikshal, værft

24 Offentlige værker

25 Bygninger og veje under opførelse/anlæg

eller nedrivning

26 Lager, depot

27 Administrativt område og lokale

28 Produktions- og værkstedsområde,

andet specificeret

29 Produktions- og værkstedsområde,

uspecificeret

3 Butiks-, handels- og erhvervsområde

30 Salgslokale

31 Liberalt erhvervsområde

32 Hotel, motel

38 Butiks-, handels- og erhvervsområde,

andet specificeret

39 Butiks-, handels- og

erhvervsområde, uspecificeret

4 Institutions- og

offentligt administrationsområde

40 Daginstitution for børn og unge

41 Skole, højskole, universitet, læreanstalt

42 Skolegård

43 Legeplads i institutionsområde

44 Offentligt tilgængelig bygning

eller kontor

37


SKADESTED

38

45 Hospital, ambulatorium, poliklinik

46 Plejehjem, sygehjem, institution

for handicappede

47 Militær institution

48 Skole-, institutions- og offentligt

administrationsområde,

andet specificeret

49 Skole-, institutions- og offentligt

administrationsområde,

uspecificeret

5 Idræts- og sportsområde

50 Sportshal

51 Idræts-/sportsanlæg udendørs

52 Svømmebad

53 Rideskole

54 Væddeløbsbane

55 Skøjtehal

56 Alpint anlæg

57 Motionssti

58 Idræts- og sportsområde, andet

specificeret

59 Idræts- og sportsområde, uspecificeret

6 Forlystelses- og parkområde

60 Spise- og udskænkningssted

61 Musiksted

62 Biograf, teater, koncertsal

63 Forlystelsespark

64 Offentlig legeplads

65 Offentligt haveanlæg

66 Tilskuertribune inde/ude

68 Forlystelses- og parkområde,

andet specificeret

69 Forlystelses- og parkområde,

uspecificeret

7 Fri natur

70 Uopdyrket land

74 Strand

75 Indlandsis

76 Campingplads

77 Militært øvelsesområde

78 Fri natur, anden specificeret

79 Fri natur, uspecificeret

8 Hav- og søområde

80 Hav, fjord

81 Sø

82 Flod, elv, åløb

83 Fartøj

84 Off-shore installation

85 Is (på vand)

88 Hav- og søområde, andet specificeret

89 Hav- og søområde, uspecificeret

9 Skadested, andet og uspecificeret

98 Skadested, andet specificeret

99 Skadested, uspecificeret


SKADESTED

KODER MANUAL

Generel vejledning: Der kan ikke gives samme specifikationsniveau

overalt i hovedgrupperne. Derfor anvendes den

overordnede stedsangivelse, hvis ikke anden in- eller eksklusion

er anført.

Eksempel: Sportshal ved fængsel kodes som sportshal, men

baderum i fængsel kodes som fængsel.

0 Transportområde 0 Offentlige og offentligt tilgængelige områder inkl.

vejbroer og tunneller under jord eller vand.

Ikke offentligt tilgængelig fra- og tilkørselsvej,

gang- og stiarealer, broer m.v. inden for stedkodens

øvrige områder kodes de respektive steder.

Ekskl. transportområde under anlæg (25) samt

transport i luften (78) og til vands (8).

00 Fortov, gangsti 00 Inkl. gangbro, tunnel og trapper i gangareal.

01 Cykelsti 01 Inkl. fællessti for fodgængere og cyklister.

02 Motorvej

03 Offentlig vej uden for byområde

03 Inkl. kryds mellem jernbane/sporvognsbane og vej.

Ekskl. Motorvej (02).

04 Offentlig vej inden for

byområde

04 Inkl. kryds mellem jernbane/sporvognsbane og vej.

05 Vej, uspecificeret 05 Inkl. offentligt tilgængelig privatvej.

Inkl. kryds mellem jernbane/sporvognsbane og vej.

06 Offentligt transport- og

godsareal

06 Inkl. togvogn, sporareal, metro, rangerterræn, perron,

ventesal med tilhørende gangarealer og tilkørselsveje

over og under jorden.

Ekskl. jernbaneværksted (23) og administrationsområde

(27).

07 Havnekaj, -gade, -spor 07 Ekskl. værft (23), hav, sø m.v. (8) og fartøj ved kaj

(83).

08 Transportområde, andet

specificeret

09 Transportområde,

uspecificeret

08 Inkl. parkeringsplads, -hus, benzinstation, lufthavn

med landingsbaner, gang- og tilkørselsarealer, publikumsområder

i flyterminaler. Ekskl. værksted på

benzinstation, flyværksted, hangar (23) og administrationsområde

(27).

1 Boligområde 1 En persons permanente bolig/registrerede opholdssted,

dvs. private boliger inkl. beskyttede boliger,

pensionistboliger, fritidshuse, campingplads til beboelsesvogne.

39


SKADESTED

40

KODER

10 Køkken

MANUAL

Ekskl. offentlige institutioner, fx plejehjem, sygehjem

(46), døgninstitutioner (48), fængsel (48), hotel,

motel (32).

11 Opholdsrum, soverum 11 Inkl. forstue/hall.

12 Bade- og vaskerum 12 Inkl. bad, WC, douche, sauna, vaskerum, bryggers.

13 Trappe indvendig 13 Inkl. afsats.

14 Bolig indendørs, andet 14 Inkl. kælder, loft, vindfang, gang, korridor, elevator.

Ekskl. bygning under opførelse (25).

15 Bolig udvendig 15 Inkl. altan, façade, tag, trappe udvendig. Inkl. afsats.

16 Legeplads i boligområde 16 Inkl. legeplads med legepladsudstyr m.v. i dertil indrettet

areal i boligområde.

Ekskl. legeplads ved børneinstitution (43) og legeplads

i forlystelses-/parkområde (64).

17 Have, grønt friareal 17 Inkl. terrasse, havegang, swimmingpool, udhus.

18 Privat indkørsel, tilkørselsvej,

gårdsplads mv.

19 Boligområde, andet og

uspecificeret

2 Produktions- og værkstedsområde

20 Landbrugs- og gartneriareal

21 Skov og plantage som

produktionsområde

22 Mine, grube, stenbrug,

grusgrav

23 Værksted, fabrikshal,

værft

18 Inkl. parkeringsareal, garage, carport, sti og gangareal.

Ekskl. gang- og stiareal i parkområde (65), i fri

natur i øvrigt (70) og offentligt tilgængeligt sti- og

gangareal (00) samt offentligt tilgængelig privatvej

(05).

19 Inkl. trappe, uspecificeret om inde eller ude

2 Omfatter vejnet og garageanlæg inden for ethvert

produktionsanlæg.

Administrative områder skal kodes under 27.

20 Inkl. dyrket mark, frugtplantage og dambrug, fåre-

og rensdyrfold. Boligområde i forbindelse med

hjemmeindustrielt område, landbrug og gartneri m.v.

kodes som boligområde (10-19).

21 Fx teaktræs-, gummiplantage etc.

Ekskl. dyrkede områder (20) og skov som rekreativt

område (70)

23 Ekskl. skibe (83) samt boreplatforme og andre offshore

installationer (84).

24 Offentlige værker 24 Inkl. forbrændingsanstalt, losseplads, (atom-) kraftværk.

25 Bygninger og veje under

opførelse/nedrivning

26 Lager, depot

25 Inkl. nedrivning.

27 Administrative lokaler 27 Inkl. kantiner inden for ethvert produktionsområde.


KODER MANUAL

28 Produktions- og værkstedsområde,

andet specificeret

29 Produktions- og værkstedsområde,

uspecificeret

3 Butiks-, handels- og

erhvervsområde

SKADESTED

28 Ekskl. skibe (83) samt boreplatforme og andre offshore

installationer (84).

30 Salgslokale 30 Inkl. en gros- og detailhandel, butik, auktionshal,

torvestade o.lign.

Ekskl. benzinstation (08).

31 Liberalt erhvervsområde 31 Selvstændig virksomhed, såsom læge, tandlæge, advokat,

frisør, bank, forsikringsselskab mv.

32 Hotel, motel

38 Butiks-, handels- og erhvervsområde,

andet specificeret

39 Butiks-, handels- og erhvervsområde,uspecificeret

32 Inkl. pension, vandrehjem og bed-and-breakfast

4 Skole-, institutions- og

offentligt administrationsområde

40 Daginstitutioner for børn

og unge

41 Skole, højskole, universitet,

læreanstalt

4 Inkl. døgninstitutioner.

Ekskl. idræts- og sportsområder ved hvilken som

helst institution (5).

40 Inkl. fritidshjem og -klub.

Ekskl. legeplads (43).

Dagplejehjem kodes som boligområde (10-19).

41 Inkl. videnskabeligt anlæg og forsøgsstation.

Ekskl. idræts-/sportsområde (5). Private boliger i

tilslutning til skole- og institutionsområde kodes som

boligområde (10-19).

42 Skolegård 42 Inkl. legeplads i skolegård. Legepladsudstyr involveret

i ulykke kan kodes efter produktklassifikationen.

43 Legeplads i institutionsområde

44 Offentligt tilgængelig

bygning eller kontor

45 Hospital, ambulatorium,

poliklinik

43 Inkl. legeplads ved dag- og døgninstitutioner o.l. for

børn og unge.

Ekskl. legeplads i boligområde (16) og legeplads i

forlystelses-/parkområde (64).

44 Inkl. posthus, socialkontor, rådhus, politistation, museum,

domhus, bibliotek, forsamlingshus, foreningslokale,

kirke.

41


SKADESTED

42

KODER MANUAL

46 Plejehjem, sygehjem, institution

for handicappede

46 Inkl. dagcenter for ældre eller handicappede, hospice.

Beskyttet bolig og pensionistbolig kodes som

boligområde (10-19).

47 Militær institution 47 Ekskl. militært øvelsesområde (77).

48 Skole-, institutions- og

offentligt administrationsområde,

andet specificeret

49 Skole-, institutions- og

offentligt administrationsområde,

uspecificeret

48 Inkl. døgninstitution for børn og unge. Fængsel, arrest/detention,

forvaringsanstalt, asylcenter.

Ekskl. legeplads ved døgninstitution for børn og unge

(43).

5 Idræts- og sportsområde 5 Inkl. idræts- og sportsområde ved hvilken som helst

institution. Bemærk, at sport/idræt kan beskrives

nærmere v.hj.a. sportskoder. Ekskl. tilskuertribune

(66).

50 Sportshal

51 Idræts-/sportsanlæg udendørs

50 Inkl. gymnastiksal

52 Svømmebad 52 Inkl. svømmehal og badeanlæg med rutschebane.

Ekskl. sommerland (63) og privat swimmingpool

(17).

53 Rideskole 53 Indendørs/udendørs arealer i tilknytning til rideskolen.

Ekskl. ridestier (57)

54 Væddeløbsbane o.l. 54 Inkl. væddeløbsbane til dyr, snescooter, cykler, biler.

55 Skøjtehal 55 inkl. indendørs isbane

56 Alpint anlæg 56 Inkl. skilift, kunstpist.

Ekskl. anlagte skispor (57).

57 Motionssti

58 Idræts- og sportsområde,

andet specificeret

59 Idræts- og sportsområde,

uspecificeret

57 Inkl. øvelsesbane, ridestier, anlagte løbestier og skispor

6 Forlystelses- og parkområde

60 Spise- og udskænkningssteder

6 De angivne steder inkluderer stedets umiddelbare

omgivelser (jf. især 60, 61 og 62).

60 Inkl. restaurant, kro, bodega, bar, cafeteria

61 Musiksted 61 Inkl. diskotek, jazzklub, dansehal/-lokale mv.

62 Biograf, teater, koncertsal 62 Ekskl. tilskuerplads ved forlystelsesarrangement

(66).


KODER MANUAL

SKADESTED

63 Forlystelsespark 63 Inkl. cirkus, tivoli, zoo, dyrepark, festivalplads og

sommerland.

64 Offentlig legeplads 64 Inkl. legeplads i forlystelses/parkområde. Ekskl. legeplads

i boligområde (16) og legeplads i dag-

/døgninstitutionsområde (43).

65 Offentligt haveanlæg 65 Inkl. park, grønne områder o.l., gang- og stiarealer.

66 Tilskuertribune inde/ude 66 Inkl. indendørs/udendørs tilskuerplads af permanent

eller midlertidig karakter ved idræts-/ sportsanlæg

eller specielt forlystelsesarrangement.

Eksempel: Ved ishockeybane, ved rockkoncert i

sportsanlæg eller på åben plads, drive-in biograf.

Ekskl. biograf, teater, koncertsal (62).

68 Forlystelses- og parkområde,

andet specificeret

69 Forlystelses- og parkområde,

uspecificeret

68 Inkl. kirkegård.

7 Fri natur 7 Ekskl. Hav- og søområde (8)

70 Uopdyrket land 70 Inkl. fjeld, naturpark og skovområde med skovvej,

markvej og stier.

74 Strand 74 Inkl. forstrand, mole, anløbsbro og badebro.

Ekskl. hav, sø m.v. (80-89).

75 Indlandsis 75 Inkl. gletscher

76 Campingplads 76 Inkl. hytte o.l. beboelsesplads til midlertidigt ophold.

Eksempel: Nomadebeboelse.

77 Militært øvelsesområde 77 Ekskl. militær institution (47).

78 Fri natur, anden

specificeret

79 Fri natur, uspecificeret

78 Inkl. luftrum.

8 Hav- og søområde

80 Hav, fjord

81 Sø 81 Inkl. mose

82 Flod, elv, åløb 82 Inkl. kanal, bæk, kilde.

83 Fartøj 83 Inkl. alle typer fartøjer og både til vands og ved kaj.

Ekskl. havnekaj m.v. (07).

84 Off-shore installation 84 Inkl. boreplatform o.l.

85 Is på vand 85 Inkl. frossen hav/sø/flod mv.

88 Hav- og søområde,

andet specificeret

43


SKADESTED

44

KODER MANUAL

89 Hav- og søområde, uspecificeret

9 Skadested, andet

og uspecificeret

98 Skadested, andet specificeret

99 Skadested, uspecificeret


Aktivitet

AKTIVITET

Aktivitetskoden beskriver den tilskadekomnes aktivitet på tidspunktet, hvor

skadehændelsen indtræffer. Rationalet for anvendelsen af dette modul forklares i det

følgende. Som omtalt i indledningen bør registreringssystemet omfatte indledende

spørgsmål, der supplerer kodningen af aktivitet:

Skade i arbejdstid? Ja/Nej

Skade under transport? Ja/Nej

Det første spørgsmål opdeler tiden i tid anvendt som ‘arbejdstid’ (’lønnet arbejde’)

hhv. ’ikke arbejdstid’. Sidstnævnte udtryk afgrænser med andre ord fritids

aktiviteter. Det andet spørgsmål sætter disse inddelinger af tid i forhold til, om

aktiviteten involverede ‘transport’. Kombinationer af disse nøglespørgsmål er

udgangspunktet for aktivitetskoderne. Den følgende 2 x 2 tabel giver en oversigt

over kodernes fordeling i forhold til ja/nej for de to nøglespørgsmål:

Aktivitet? Lønnet arbejde Ikke arbejdstid/fritid

Transport

Ikke transport

Aktivitetskode = 0

Aktivitetskode = 1

Aktivitetskode = 2

Aktivitetskoder = 3-7

De følgende definitioner og retningslinier bør bemærkes:

En arbejdsulykke er en ulykke, der indtræffer i arbejdstiden i forbindelse med

lønnet arbejde eller arbejde som selvstændig.

En fritidsulykke er en ulykke, der indtræffer uden for arbejdstid, som vedrører

lønnet arbejde eller arbejde som selvstændig.

En transportulykke er en ulykke, der involverer et transportmiddel eller et dyr som

anvendes til at bringe personer eller gods fra et sted til et andet, se nærmere om

afgrænsning af transportulykke i Transportmodulet.

Et køretøj er et transportmiddel (motoriseret eller ikke motoriseret) på hjul, meder

eller bælte til brug på vej eller i terræn (’off-road’).

45


AKTIVITET

En køretøjsulykke er en ulykke, hvor mindst én af de implicerede har været kørende.

Landtransport med køretøjer kan karakteriseres som trafik eller ikke-trafik afhængigt af

det pågældende geografiske områdes officielle brug:

En trafikulykke er en køretøjsulykke, der indtræffer på offentligt tilgængelig gade, vej,

plads o.l.

En ikke-trafik ulykke er en køretøjsulykke, der indtræffer på alle andre steder end

offentligt tilgængelig gade, vej, plads o.l.

Trafik/ikke-trafik ulykker afgrænses ved hjælp af skadestedet, idet stedkoden skelner

mellem det offentlige transportområde og alle andre områder, fx ‘Produktions- og

værkstedsområde’ eller ‘Butiks-, handels- og liberalt erhvervsområde’. Detaljer om

’Transport’ og ‘Køretøjsulykker’ ses i de respektive moduler.

Bemærk, at når det indledende spørgsmål: ’transport skade?’ besvares med ja, skal man –

uanset den tilskadekomnes aktivitet på skadetidspunktet – vurdere, om der også skal

registreres ’transportulykke’, herunder køretøjsulykke.

Aktivitetskode 0 = ‘Lønnet arbejde med transport’ inkluderer tilskadekomst opstået

under lønnet arbejde. Som anført i ovenstående skema inkluderer denne aktivitet også

transport, herunder transport med køretøjer, der typisk anvendes i arbejdsmiljøet, fx

gaffeltruck, passager- eller godstransportvogne i lufthavne, på jernbanestationer o.l.,

selvkørende landbrugsmaskiner, fx traktor eller mejetærsker, og køretøjer til bygge- og

anlægsarbejde, fx bulldozer eller vejtromle, se listen i modulet ’Transportulykker’.

Aktivitetskode 1 = ’Lønnet arbejde, ikke-transport’ inkluderer tilskadekomst under

lønnet arbejde, men ikke som transport. ’Arbejde’ beskrives som det faktiske arbejde, som

den tilskadekomne var i gang med. Dette begreb er ikke synonymt med den

tilskadekomnes/arbejdsgiverens branche. Branchen kodes efter Brancheklassifikationen.

Som eksempel, kan den tilskadekomnes aktivitet være rengøring og affaldshåndtering som

ansat på en skole eller hos en fabrikant.

Aktivitetskode 2 = ‘Transport’ dækker tilskadekomst under transport i ikke-arbejdstid,

dvs. i fritiden.

Aktivitetskoder 3-7 handler om aktiviteter i ’fritid’ forstået som negationen af ’lønnet

arbejde’. Nogle af aktiviteterne er i høj grad ’arbejde’, fx husligt arbejde, skolearbejde eller

andre opgaver, som man påtager sig som frivilligt, ulønnet arbejde (fx i foreninger o.l.).

Med henvisning til skemaet ovenfor er alle disse aktiviteter ikke-transport og ulønnet

arbejde.

46


Aktivitet

0 Lønnet arbejde med transport

01 Lønnet transportarbejde

02 Transport mellem arbejdspladser

08 Lønnet arbejde med transport,

andet specificeret

09 Lønnet arbejde med transport,

ikke specificeret

1 Lønnet arbejde (ikke transport)

11 Produktion, fremstilling og lagring

12 Konstruktions- og bygningsarbejde

13 Landbrug

14 Vedligehold og reparation

15 Rengøring og affaldshåndtering

16 Serviceaktivitet

18 Lønnet arbejde (ikke transport),

andet specificeret

19 Lønnet arbejde (ikke transport),

uspecificeret

2 Transport (ekskl. lønnet arbejde)

21 Transport til/fra arbejde

22 Transport til/fra uddannelsesinstitution

28 Transport, anden specificeret

29 Transport, uspecificeret

3 Huslig aktivitet (ulønnet arbejde)

31 Madlavning

32 Rengøring og vedligehold

33 Havearbejde

34 Gør-det-selv arbejde

35 Omsorg for barn eller pårørende

36 Indkøb

37 Ophold i hjemmet

AKTIVITET

38 Huslig aktivitet, andet specificeret

39 Huslig aktivitet, uspecificeret

4 Uddannelse

41 Uddannelse, oplæring (modtage)

42 Sport og motion under uddannelsesaktivitet

43 Leg i løbet af uddannelsestid

48 Uddannelsesaktivitet, andet specificeret

49 Uddannelsesaktivitet, uspecificeret

5 Sport og motion

59 Sport og motion

6 Leg og anden fritidsaktivitet

61 Leg (i fritiden)

62 Fritids- eller hobbyaktivitet

63 Underholdning

64 Rekreation og ferie

68 leg eller fritidsaktivitet, andet

specificeret

69 Leg eller anden fritidsaktivitet,

uspecificeret

7 Vitalaktivitet

71 Indtagelse af måltid

72 Søvn og hvile

73 Personlig hygiejne

78 Vitalaktivitet, andet specificeret

79 Vitalaktivitet, uspecificeret

8 Aktivitet, anden specificeret

89 Aktivitet, anden specificeret

9 Aktivitet, uspecificeret

99 Aktivitet, uspecificeret

47


NATURKRÆFTER

48

KODER MANUAL

0 Lønnet arbejde med

transport

Aktivitetskoderne er indikatorer på typiske funktioner

i dagliglivet. De første koder 0 og 1 Lønnet

arbejde skal afgrænse tilskadekomst under arbejde.

Disse koder er endvidere kædet sammen med

spørgsmålet, om tilskadekomst er sket under transport.

Hovedformålet er at afgrænse arbejdsskader,

som er af sektorspecifik interesse. I princippet skal

koderne for arbejdsulykke bruges frem for andre

aktivitetskoder, såfremt aktiviteten sker i arbejdstiden,

fx vitalaktivitet.

Bemærk: Aktiviteten ’Transport’ (0 og 2) vælges

frem for anden aktivitet (indtagelse af måltid mv.),

der foregår under transport.

0 En arbejdsulykke er en ulykke, der indtræffer i arbejdstiden

i forbindelse med lønnet arbejde eller

arbejde som selvstændig. En transportulykke er en

ulykke, der involverer et transportmiddel eller et

dyr som anvendes til at bringe personer eller gods

fra et sted til et andet. Se nærmere om afgrænsning

af transportulykke i Transportmodulet.

01 Lønnet transportarbejde

Denne kode bør bruges frem for koder for andre aktiviteter,

der måtte finde sted i arbejdstiden og under transport,

fx tilskadekomst hos en professionel cykelrytter. Typen

af sport kan kodes vha. Sports-/idrætsmodulet.

Arbejdsgivers branche kodes efter Brancheklassifikationen.

Transportmodulet bruges til kodning af typen af

transportulykke, og hvis det er relevant, anvendes modulet

for køretøjsulykker.

Inkl.: Professionel sport, der involverer transportmiddel.

Ekskl. Skade under transport til og fra arbejde – dette

følger de nationale regler for arbejdsulykker, se 2 Transport

(21 Transport til/fra arbejde).

01 Omfatter alle typer af transport, der er relateret til

lønnet arbejde, fx professionel kørsel med taxa, bus,

lastbil eller tog, navigation af skib, fly, etc., og arbejdskørsel

med køretøjer på industriarealer og andre

produktionsområder, mv.

02 Transport mellem arbejdspladser

02 Omfatter transport i løbet af arbejdstiden, inkl. at

være ombord i/på et transportmiddel, når personen i

medfør af sit arbejde skal transporteres mellem forskellige

destinationer, fx håndværker der bevæger sig

mellem arbejdspladser, handelsrejsende der følger


KODER MANUAL

08 Lønnet arbejde med transport,

andet specificeret

09 Lønnet arbejde med transport,

uspecificeret

NATURKRÆFTER

sin rejserute, rejsende til deltagelse i møde, konference

mv. Ekskl. Lønnet transportarbejde (01).

1 Lønnet arbejde 1 En arbejdsulykke der ikke involverer transport (se

lønnet arbejde med transport (0)). Denne kode bør

bruges frem for koder for andre aktiviteter, der

matte finde sted i arbejdstiden, fx uddannelse, oplæring

eller træning, som er foreskrevet i forbindelse

med personens erhverv, inkl. værnepligt. F. eks.

kodes idrætsskade hos en idrætslærer som ‘lønnet

arbejde’, og typen af idræt kan kodes vha. Sports-

/idrætsmodulet.

11 Produktion, fremstilling og

lagring

12 Konstruktions- og bygningsarbejde

På det specificerede 2-ciffer niveau beskrives typer

af arbejde i brede kategorier, dvs. hvilken type af

arbejdsproces, som den tilskadekomne var i færd

med på skadetidspunktet 6. Dette begreb må ikke

forveksles med arbejdsgiverens branche – branche

(erhverv) kodes vha. Brancheklassifikationen.

11 Omfatter alle typer af produktion, fremstillingsarbejde

eller lagring. Ekskl. arbejdsprocesser i landbrug

(13).

12 Omfatter alle typer af anlægs- og bygningsarbejde,

udgravning, nedrivning mv., fx i bygninger, på veje,

broer, havne mv.

13 Landbrug 13 Omfatter alle typer af landbrugsarbejde, inkl. arbejde

i have-, skovbrug, dambrug og dyrehold.

14 Vedligehold og reparation 14 Omfatter alle typer vedligeholdelses- og reparationsarbejde,

fx demontering, udskiftning, installering,

justering, mv.

15 Rengøring og affaldshåndtering

15 Omfatter alle typer af rengøringsarbejde (industriel

og manuel), håndtering af affald, inkl. fjernelse og

behandling.

16 Serviceaktivitet 16 Omfatter offentlig eller privat serviceaktivitet, pleje,

assistance, intellektuelt arbejde, fx undervisning,

kontor-, organisationsarbejde, forskning, handelsak-

6 Delvis baseret på: European Statistics on Accidents at Work (ESAW), Methodology. 2001 Edition,

Eurostat, Employment & Social affairs, European Commission.

49


NATURKRÆFTER

50

KODER MANUAL

18 Lønnet arbejde (ikke

transport), andet specificeret

19 Lønnet arbejde (ikke

transport), uspecificeret

tiviteter, dvs. køb, salg og relaterede funktioner,

sport og kunstnerisk aktivitet mv. Ekskl. Professionel

sport, der involverer transportmiddel (se 01).

2 Transport 2 Omfatter alle former for transport, der ikke finder

sted under lønnet arbejde (Lønnet arbejde med

transport (0)), fx gang, cykling, kørsel med bil, bus,

tog eller transport til vands eller i luften. Aktiviteten

’Transport’ vælges frem for anden aktivitet

(indtagelse af måltid mv.), der foregår under transport.

Bemærk, at transport kan omfatte transportulykke,

se afgrænsning heraf i Transportmodulet,

som bruges til kodning af typen af transportulykke,

og hvis det er relevant, anvendes modulet for køretøjsulykker.

21 Transport til/fra arbejde 21 Transport til/fra arbejde er transport fra hjem til arbejde

og følger de nationale regler mht. forsikringsforhold

for arbejdsulykker.

22 Transport til/fra uddannelsesinstitution

28 Transport, anden specificeret

29 Transport, uspecificeret

22 Transport til/fra skole og anden uddannelsesinstitution.

Kodesæt 3-7 omfatter huslige aktiviteter, skole- og

anden uddannelsesaktivitet, fritidsaktiviteter mv.

Ekskl. Lønnet arbejde (0-1) og Transport (2).

3 Huslig aktivitet

31 Madlavning

32 Rengøring og vedligehold

33 Havearbejde

3 Omfatter aktiviteter, der ikke aflønnes som arbejde.

Inkl. husligt arbejde, dvs. husholdning, rengøring,

madlavning, indkøb, gør-det-selv arbejde, omsorg

for barn eller pårørende mv. Huslige aktiviteter

inkluderer aktiviteter i eget hjem eller andetsteds –

men som ulønnet arbejde. Ekskl. Leg og anden fritidsaktivitet

(6).

34 Gør-det-selv arbejde 34 Inkl. reparationer o.lign.


KODER MANUAL

Ekskl. Hobbyaktivitet (62).

35 Omsorg for barn eller pårørende

36 Indkøb 36 Ekskl. transport i forbindelse med indkøb (28)

NATURKRÆFTER

37 Ophold i hjemmet

38 Huslig aktivitet, anden

specificeret

39 Huslig aktivitet, uspecificeret

37 Inkl. at bevæge sig rundt eller generelt ophold i

hjemmet uden specifikt formal for aktiviteten som

beskrevet i koderne 31-36.

4 Uddannelse 4 Omfatter kun at modtage undervisning i skole, på

højere læreanstalt, universitet, erhvervsoplæring, fx

lærlingeuddannelse, mv. Inkl. sport og motion under

uddannelsesaktivitet. Ekskl. transport til/fra uddannelsesinstitution

(22). Ekskl. lønnet undervisningsaktivitet

(1).

41 Uddannelse (modtage) 41 Ekskl. sport og motion under uddannelsesaktivitet

(42).

42 Sport og motion under

uddannelsesaktivitet

42 Omfatter sport, idræt, motion i skole, på højere læreanstalt,

universitet mv. Typen af sport mv. kodes

vha. Sports-/idrætsmodulet.

43 Leg under uddannelsestid

48 Uddannelsesaktivitet, andet

specificeret

49 Uddannelsesaktivitet,

uspecificeret

43 Omfatter leg, hvile under uddannelsestiden, dvs. i

frikvarter, pause o.lign. interval i undervisningstid.

5 Sport og motion

59 Sport og motion

59 Omfatter sport og motion i fritiden, dvs. sport og

motion med målrettet funktion, fx fodbold, jogging,

ridning, skiløb, trekking, vandskisport, svømning,

golf eller sportsdans. Typen af sport mv. kodes vha.

Sports-/idrætsmodulet.

Ekskl. Lønnet sports-og træningsaktivitet (0-1),

ekskl. Sport og motion under uddannelsesaktivitet

(42), ekskl. Transport til/fra sport (28).

51


NATURKRÆFTER

52

KODER MANUAL

6 Leg og anden fritidsaktivitet

6 Omfatter enhver fritidsaktivitet med underholdnings-,

forlystelses- eller rekreationsformål, fx at

gå i teater, biograf, til dans, fest o.lign. Inkl. hobbyvirksomhed,

frivilligt forenings- eller organisations-

arbejde. Der er tale om det primære formål

med aktiviteten.

61 Leg (i fritiden)

62 Fritids- eller hobbyaktivitet

Ekskl. Transport til/fra aktiviteten (28).

61 Inkl. leg fx med bold, hvorimod boldspil (der følger

givne regler) kodes i (5).

Ekskl. Leg i under uddannelsestiden (43).

63 Underholdning 63 Fx at gå i biografen, på diskotek, til sportsopvisning,

til fest o.lign.

64 Rekreation og ferie

68 Leg eller fritidsaktivitet,

anden specificeret

64 Aktivitetens primære formål er at være på ferie.

69 Leg eller fritidsaktivitet,

uspecificeret

7 Vitalaktivitet 7 Vitalaktivitet omfatter søvn, indtagelse af måltid,

personlig hygiejne mv. Inkl vitalaktivitet inden for

enhver af kodegrupper 3-6.

71 Indtagelse af måltid

72 Søvn og hvile

73 Personlig hygiejne

78 Vitalaktivitet, anden specificeret

71 Inkl. indtagelse af drikkevarer

79 Vitalaktivitet, uspecificeret

8 Aktivitet, anden specificeret

89 Aktivitet, anden specificeret

9 Aktivitet, uspecificeret

99 Aktivitet, uspecificeret

8

9

Inkl. indsamling af naturens ressourcer, dvs. den

selvstændige aktivitet, der er typisk for vise etniske

folks selvforsyning, fx fiskefangst, fangst af vildt

ved jagt eller fælder, drive sin hjord, indsamling af

bær o.lign.


Naturkræfter

NATURKRÆFTER

Som nævnt i indledningen bør registreringssystemet inkludere et spørgsmål, der

kæder den givne tilskadekomst sammen med en forudgående hændelse som:

Naturkræfter? Ja/Nej

Naturkræfter skal forstås som ydre faktorer, der er medvirkende årsag til skadens

opståen. Forekomst af naturkræfter betragtes som en ’forudgående hændelse’ (jf.

modellen for tilskadekomst) i forhold til den hændelse, der beskriver ”hvad gik

galt?”, dvs. skadehændelsen (deviationen). Det kan imidlertid være relevant at

beskrive eksposition for naturkræfter, når disse uundgåeligt fører til en

ulykkeshændelse, som igen medfører selve skademekanismen. I nogle tilfælde kan

eksposition for naturkræfter være den primære eksterne årsag til skaden.

Koder for naturkræfter vises i den følgende tabel:

53


NATURKRÆFTER

54

NATURKÆFTER MANUAL

N01 Hedebølge

N02 Kuldebølge

N03 Solstråling

N04 Lynnedslag

N05 Jordskælv

N06 Vulkan udbrud

N07 Sneskred, lavine

N08 Jordskred

N09 Orkan, storm

N10 Flodbølge, oversvømmelse

N98 Naturkraft, anden specificeret

N99 Naturkraft, uspecificeret

N01 Omfatter eksposition for ekstreme varmegrader

i omgivelses temperatur, fx hedebølge som

årsag til hedeslag.

N02 Omfatter eksposition for ekstreme kuldegrader

i omgivelses temperatur, fx kuldebølge som

årsag til forfrysningsskade.

N03 Omfatter eksposition for skadelige solstråler

som følge af udtynding af ozonlaget. Ekskl.

ekstrem varme pga. solstråling (N01).

N05 Ekskl. tsunami (flodbølge N10).

N07 Omfatter eksposition for nedskridning af snemasser.

N08 Omfatter eksposition for skred af jordmasser,

inkl. mudderskred. Ekskl. jordskælv (N05).

N09 Omfatter eksposition for styrtregn, orkanagtig

storm, cyklon, tornado, mv. Ekskl. stormflod

(N10).

N10 Omfatter eksposition for flodbølge og oversvømmelse

som følge af storm eller jordskælv,

fx stormflod, tsunami.


Ulykkeshændelser

(Ulykkeskontakt eller kontaktårsag ukendt)

1. OG 2. KARAKTER NIVEAU

A Udløsning af energi og kemiske

substanser

A0 Udløsning af energi ved eksplosion,

lufttryk, ild, flammer, brand

A1 Udløsning af energi ved andre

energiformer

A2 Udløsning af kemiske substanser

B Kollaps, brud og deformering af

materialer

B0 Kollaps, brud og deformering af

materialer

C Fejlfunktion og mistet kontrol

over udstyr, materialer og andre

objekter

C9 Fejlfunktion og mistet kontrol

over udstyr, materialer og andre

objekter

D Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportmidler (inkl.

transportsystemer)

D0 Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportmiddel

D1 Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportsystem

E Fald

E0 Fald

ULYKKESHÆNDELSER

F Uhensigtsmæssig bevægelse

F0 Uhensigtsmæssig bevægelse

G Handling med kontakt med levende

væsener og genstande, som

får utilsigtet konsekvens (ikke

klassificeret andetsteds)

G0 Handling med kontakt med levende

væsen eller genstand, med

utilsigtet konsekvens (ikke klassificeret

andetsteds)

H Anden ulykkeshændelse udløst af

skaderamte selv (ikke klassificeret

andetsteds)

H0 Anden ulykkeshændelse udløst

af skaderamte selv (ikke klassificeret

andetsteds)

J Utilsigtet fejlbrug af biologisk

substans

J0 Utilsigtet fejlbrug af biologisk

substans

Z Ulykkeshændelse, anden og

uspecificeret

Z9 Ulykkeshændelse, anden og

uspecificeret

55


ULYKKESHÆNDELSER

3. KARAKTER NIVEAU

A0 Udløsning af energi ved eksplosion, lufttryk, ild, flammer, brand

56

A00 Udløsning af energi ved eksplosion

A01 Udløsning af energi som lufttryk

A02 Udløsning af energi som ild, flammer (brand)

A07 Udløsning af energi ved kombination af energiformer (A00-A02)

A08 Udløsning af energi ved eksplosion, lufttryk, ild og flammer, anden specificeret

A09 Udløsning af energi ved eksplosion, lufttryk og ild og flammer, uspecificeret

A1 Udløsning af energi ved andre energiformer (elektricitet, varme, kulde,

stråling, lyd)

A10 Udløsning af elektrisk energi

A11 Udløsning af stærk varme

A12 Udløsning af stærk kulde

A13 Udløsning af strålingsenergi

A14 Udløsning af lydenergi

A15 Udløsning af vibrationsenergi

A17 Udløsning af energi ved kombination af energiformer (A10-A15)

A18 Udløsning af energi ved energiform, anden specificeret

A19 Udløsning af energi ved anden energiform, uspecificeret

A2 Udløsning af kemiske substanser

A20 Overløb af væske

A21 Lækage af flydende substans eller kemikalie

A22 Fordampning af gasformig substans eller kemikalie

A23 Dannelse af røg, støv eller pulver

A27 Kombineret udløsning af kemiske substanser (A20-A23)

A28 Udløsning af kemisk substans, anden specificeret

A29 Udløsning af kemisk substans, uspecificeret

B0 Kollaps, brud og deformering af materialer

B00 Kollaps af materiale fra højere niveau

B01 Kollaps af materiale på lavere niveau

B02 Kollaps af materiale på samme niveau

B03 Brud på materiale eller sammenføjning

B04 Fragmentering af materiale

B08 Kollaps, brud eller deformering af materiale, anden specificeret

B09 Kollaps, brud eller deformering af materiale, uspecificeret


ULYKKESHÆNDELSER

C9 Fejlfunktion og mistet kontrol over udstyr, materialer og andre objekter

C90 Fejlfunktion af udstyr, materiale eller objekt

C91 Egen mistet kontrol over udstyr, materiale eller objekt

C92 Anden person mistet kontrol over udstyr, materiale eller objekt

C98 Fejlfunktion og mistet kontrol af udstyr, materiale eller objekt, andet specificeret

C99 Fejlfunktion og mistet kontrol af udstyr, materialer eller andre objekter, uspecificeret

D0 Fejlfunktion og mistet kontrol over transportmiddel

D00 Fejlfunktion af transportmiddel

D01 Egen mistet kontrol over transportmiddel

D02 Anden person mistet kontrol over transportmiddel

D08 Fejlfunktion og mistet kontrol over transportmiddel, anden specificeret

D09 Fejlfunktion og mistet kontrol over transportmiddel, uspecificeret

D1 Fejlfunktion og mistet kontrol over transportsystem

D10 Fejlfunktion af transportsystem

D11 Egen mistet kontrol over transportsystem

D12 Anden person mistet kontrol over transportsystem

D18 Fejlfunktion og mistet kontrol over transportsystem, anden specificeret

D19 Fejlfunktion og mistet kontrol over transportsystem, uspecificeret

E0 Fald

E00 Fald på samme niveau

E01 Fald fra mindre højde

E02 Fald fra større højde

E03 Fald fra uspecificeret højde

E08 Fald, andet specificeret

E09 Fald, uspecificeret

F0 Uhensigtsmæssig bevægelse

F00 Skubbe eller trække på uhensigtsmæssig måde

F01 Bære på uhensigtsmæssig måde

F02 Løfte eller sætte på uhensigtsmæssig måde

F03 Vende eller vride sig på uhensigtsmæssig måde

F04 Snuble eller glide (uden fald)

F05 Træde, knæle eller sætte sig på skadevoldende genstand

F06 Blive fanget eller viklet ind i

F07 Uhensigtsmæssig bevægelse imod

F08 Uhensigtsmæssig bevægelse, andet specificeret

F09 Uhensigtsmæssig bevægelse, uspecificeret

57


ULYKKESHÆNDELSER

G0 Handling med kontakt med levende væsen eller genstand med utilsigtet

konsekvens (ikke klassificeret andetsteds)

G00 Kontakt eller kollision med person

G01 Fremmedlegeme indført i naturlig legemsåbning af anden person

G02 Kontakt eller kollision med dyr

G03 Handling med kontakt med genstand med utilsigtet konsekvens (ikke klassificeret

andetsteds)

G08 Handling med kontakt med levende væsen eller genstand med utilsigtet konsekvens,

anden specificeret

G09 Handling med kontakt med levende væsen eller genstand med utilsigtet konsekvens,

uspecificeret

H0 Anden ulykkeshændelse udløst af skaderamte selv (ikke klassificeret an-

detsteds)

H01 Fremmedlegeme indført i egen naturlig legemsåbning

H02 Indtagelse af forkert substans, ikke klassificeret andet sted

H03 Kontakt med forkert substans, ikke klassificeret andet sted

H08 Anden specificeret ulykkeshændelse udført af skaderamte selv

H09 Ulykkeshændelse udført af skaderamte selv, uspecificeret

J0 Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans

J00 Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans, egen person

J01 Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans, anden person

J08 Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans, anden specificeret

J09 Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans, uspecificeret

Z9 Ulykkeshændelse, anden og uspecificeret

Z90 Belastende (traumatiserende) situation, ikke klassificeret andetsteds

Z91 Anden transportulykke pga. hændelse med transportmiddel

Z98 Ulykkeshændelse, anden specificeret

Z99 Ulykkeshændelse, uspecificeret

58


KODER

A0 Udløsning af energi ved

eksplosion, lufttryk, ild,

flammer, brand

A00 Udløsning af energi ved eksplosion

ULYKKESHÆNDELSER

MANUAL

A0 Omfatter hændelser, hvor der forekommer en ikke planlagt

eksplosion, kraftigt lufttryk eller brand og åben ild.

Inkl. røgudvikling ved brand.

A00 Omfatter hændelser med ikke planlagt eksplosion

eller eksplosion på et ikke planlagt tidspunkt.

A01 Udløsning af energi som lufttryk A01 Omfatter lufttryk som den afvigende hændelse

frem for det, der forvolder lufttrykket. Inkl. kraftig

vind.

A02 Udløsning af energi som ild,

flammer (brand)

A07 Udløsning af energi ved kombinationer

af energiformer (A00-

A02)

A08 Udløsning af energi ved eksplosion,

lufttryk og ild og flammer,

anden specificeret

A09 Udløsning af energi ved eksplosion,

lufttryk og ild og flammer,

uspecificeret

A1 Udløsning af energi ved

andre energiformer

A02 Omfatter hændelser, hvor der sker en ikke planlagt

brand, eller utilsigtet kontakt med ild, hvor

den åbne ild kan være planlagt. Inkl. dannelse af

røg, støv og pulver ved brand.

A07 Omfatter hændelser, hvor kombinationer af

energiformer i A00-A02 forekommer.

A1 Omfatter hændelser, hvor der forekommer

ikke planlagt udløsning af energi i form af

elektricitet, varme, kulde, stråling, lyd eller

vibrationer.

A10 Udløsning af elektrisk energi A10 Omfatter hændelser, hvor der forekommer elektrisk

afvigelse, fx elektrisk stød, elektrisk spændingsfald,

strømsvigt mv.

A11 Udløsning af stærk varme A11 Omfatter hændelser, hvor afvigelse forekommer

i form af stærk varme, fx varmestråling, overophedning

af apparat mv. Ekskl. kontakt med ild

og flammer (A02).

A12 Udløsning af stærk kulde

A12

Omfatter hændelser, hvor afvigelse forekommer

i form af stærk kulde, fx kuldestråling, nedkøling,

nedfrysning mv.

A13 Udløsning af strålingsenergi A13 Omfatter hændelser, hvor der udløses skadelige

stråler, fx røntgen, radioaktivitet, ultraviolet lys

mv. Inkl. udsættelse for stærkt sollys

A14 Udløsning af lyd-energi A14 Hændelser, hvor afvigelse forekommer i form af

kraftig lyd. Inkl. lydbølger eller kraftig støj, der

skaber forskrækkelse eller overdøver alarmsignaler.

59


ULYKKESHÆNDELSER

60

KODER

MANUAL

A15 Udløsning af vibrationsenergi A15 Hændelser, hvor afvigelse forekommer i form af

vibrationer eller rystelser.

A17 Udløsning af energi ved kombination

af flere energiformer

(A10-A15)

A18 Udløsning af energi ved energiform,

anden specificeret

A19 Udløsning af energi ved anden

energiform, uspecificeret

A17 Hændelser, hvor udløsning af energi sker ved

kombination af energiformer som i A10-A15.

A2 Udløsning af kemiske substanser A2 Omfatter hændelser, hvor der forekommer ikke

planlagt udløsning af energi i form af faste, flydende

og gasformige kemikalier eller ved processer

mellem disse. Ekskl. udvikling af røg, støv og

pulver ved brand (A02). Ekskl. lægemidler og

andre biologiske midler – se J0.

A20 Overløb af væske A20 Hændelser, hvor væske flyder over fra beholder

af enhver art.

A21 Lækage af flydende substans

eller kemikalie

A22 Fordampning, udstrømning af

gasformig substans eller kemikalie

A21 Hændelser, hvor der sker udsivning af flydende

substans, fx pga. utæthed, lækage, manglende

aflukning mv.

A22 Hændelser, hvor der sker fordampning, udstrømning

eller på anden måde udslip af gasformige

stoffer, fx ved en ikke planlagt kemisk proces.

A23 Dannelse af røg, støv eller pulver A23 Hændelser, hvor der sker røgudvikling eller dannelse

af støv eller pulver, fx som følge af lækager,

kemiske processer o.lign. Ekskl. dannelse af

røg, støv og pulver ved brand (A02).

A27 Kombineret udløsning af kemiske

substanser (A20-A23)

A28 Udløsning af kemisk substans,

anden specificeret

A29 Udløsning af kemisk substans,

uspecificeret

B0 Kollaps, brud og deformering af

materialer

A27 Hændelser, hvor udløsning af kemiske substanser

sker ved kombination af hændelser som i A20-

A23.

B0 Omfatter hændelser, hvor afvigelse forekommer

som nedstyrtning, brud eller deformering

af faste stoffer og materialer. Herunder

hører alle former for materialer og faste

stoffer i rå eller forarbejdet form. Fx rør,

ledninger, bygningsdele, gulvbrædder, reb,

mv. Det afgørende er, at der er sket et kol-


KODER

B00 Kollaps af materiale fra højere

niveau

B01 Kollaps af materiale på lavere

niveau

B02 Kollaps af materiale på samme

niveau

B03 Brud på materiale eller sammenføjning

ULYKKESHÆNDELSER

MANUAL

laps, brud mv. af disse.

Ekskl. udstyr o.lign. (C ) og Transportmidler

og transportsystemer (D).

B00 Hændelser, hvor materiale styrter ned fra højere niveau

med mulighed for at ramme personer, der befinder

sig på niveau nedenfor. Fx vinduesglas falder

ud fra 2. sal eller øverste hylde i bogreol bryder

sammen og rammer person nedenfor.

B01 Hændelser, hvor materiale eller underlag styrter ned

eller styrter sammen med mulighed for at trække personer,

som opholder sig på det, med sig. Fx kollaps

af en stige, som personen star på, et jordskred trækker

person, der star på jorden, med sig.

B02 Hændelser, hvor materiale styrter sammen på samme

niveau som personen, dvs. under hovedhøjde, med

mulighed for at personen rammes eller på anden måde

kommer til skade.

B03 Hændelser, hvor der sker brud eller knusning af materiale,

inkl. brud på sammenføjninger, fx på rør eller

ledninger mv. eller andre produkter.

B04 Fragmentering af materiale

B08 Kollaps, brud eller deformering

af materiale, andet specificeret

B09 Kollaps, brud eller deformering

af materiale, uspecificeret

B04 Hændelser, hvor materiale splintres eller fragmenteres

som følge af brud, knusning mv., og dermed kan

medføre skader. Fx splinter, fragmenter af glas, jern,

sten, metal mv.

C-D Bemærk: ‘Mistet kontrol’ C-D “Mistet kontrol” dækker enten den tilskadekomnes

eller en anden persons tab af kontrol i en given

situation uden at der i denne sammenhæng tænkes

på skyldsspørgsmål eller erstatningsansvar. Det

skal endvidere bemærkes, at “mistet kontrol”

dækker over tilgrundliggende faktorer, som ikke

kan forventes nærmere udredet i skadestuens rutinearbejde,

fx mangel på erfaring, færdigheder,

brugsvejledninger, sikkerhedsudstyr eller manglende

kendskab til brug af dette osv.

C9 Fejlfunktion og mistet kontrol

dt t il bjk

C9 Omfatter hændelser, hvor afvigelsen er fejlf

k i f ll i k l d

61


ULYKKESHÆNDELSER

62

KODER

over udstyr, materialer og objekter

C90 Fejlfunktion af udstyr, materiale

eller objekt

C91 Egen mistet kontrol over udstyr,

materiale eller objekt

C92 Anden person mistet kontrol over

udstyr, materiale eller objekt

C98 Fejlfunktion og mistet kontrol af

udstyr, materiale eller objekt, andet

specificeret

C99 Fejlfunktion og mistet kontrol af

udstyr, materiale eller objekt,

uspecificeret

D0 Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportmiddel

MANUAL

funktion af eller mistet kontrol over udstyr, materiale

eller objekter (inkl. våben).

Ekskl. Transportmidler og transportsystemer

(D).

C90 Hændelser, hvor der er fejl eller fejlfunktion af udstyr,

materiale eller objekt, fx fejl ved teknisk udstyr,

redskab, værktøj, skarpe kanter i materialet eller

objektet selv fungerer forkert, mv,

C91 Hændelser, hvor tilskadekomne selv mister kontrol

over udstyr, materiale eller objekt, fx forkert betjening

af maskine eller værktøj, brug af materiale til et

forkert formål, tage fejl af beholder med syre (stikke

hånden i beholderen), stikke fingre i stikkontakt,

mv.

C92 Hændelser, hvor anden person mister kontrol over

udstyr. materiale eller objekt, fx forkert betjening af

udstyr eller værktøj, brug af materiale eller objekt til

et forkert formål, forkert betjening af materiale eller

objekt, mv.

D0 Omfatter hændelser, hvor afvigelsen er fejlfunktion

af eller mistet kontrol over transportmiddel af

enhver art, dvs. transport til lands, til vands og i

luften. Fx bil, cykel, bus, tog, skib, fly og transportmiddel

på kæder eller meder. Inkl. dyr.

D00 Fejlfunktion af transportmiddel D00

Ekskl. transportsystemer som løfte- og hejsesystemer

( D1).

Hændelser, hvor fejl eller fejlfunktion forekommer i

selve transportmidlet, fx cykelkæde knækker, svigt

af bremse, svigt i landingsstel på fly, mv.

D01 Egen mistet kontrol over transportmiddel

D01 Hændelser, hvor tilskadekomne selv mister kontrol

over et transportmiddel, fx fejlbetjening af transportmiddel,

forstyrrende indgreb i transportmidlets

funktion, mv.


KODER

D02 Anden person mistet kontrol over

transportmiddel

D08 Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportmiddel, anden specificeret

D09 Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportmiddel, uspecificeret

D1 Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportsystem

ULYKKESHÆNDELSER

MANUAL

D02 Hændelser, hvor anden person mister kontrol over

transportmiddel, fx fejlbetjening af transportmiddel,

kolliderer med tilskadekomne, mv.

D1 Omfatter hændelser, hvor afvigelsen er fejlfunktion

af eller mistet kontrol over transportsystemer,

dvs. løfte- og hejsesystemer, transportører

og systemer til gods- og persontransport,

fx skilift, rulletrappe, rullende fortov, elevator,

kran, mv.

Ekskl. Transportmidler som afgrænset i D0.

D10 Fejlfunktion af transportsystem D10 Hændelser, hvor fejl eller fejlfunktion forekommer i

selve løfte-, hejse- eller andet transportsystem. Fx

svigt af elevatorbremse.

D11 Egen mistet kontrol over transportsystem

D12 Anden person mistet kontrol over

transportsystem

D18 Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportsystem, anden specificeret

D19 Fejlfunktion og mistet kontrol

over transportsystem, uspecificeret

D11 Hændelser, hvor tilskadekomne selv mister kontrol

over løfte-, hejse- eller andet transportsystem, fx

fejlbetjening af transportsystemet, forstyrrende indgreb

i transportsystemets funktion, mv.

D12 Hændelser, hvor anden person mister kontrol over

løfte-, hejse- eller andet transportsystem, fx fejlbetjening

af transportsystemet, forstyrrende indgreb i

transportsystemets funktion, mv.

E0 Fald E0 Omfatter hændelser, hvor afvigelsen er tilskadekomnes

fald til lavere niveau eller på samme

niveau, inkl. gliden og snublen med fald og fald

på trapper. Ekskl. fald forårsaget af kollaps af

det underlag, som personen befinder sig på

(B01).

63


ULYKKESHÆNDELSER

64

KODER

MANUAL

E00 Fald på samme niveau E00 Hændelser, hvor tilskadekomne falder på samme

niveau, hvor vedkommende befinder sig, fx fald på

gulv, fald på trappe inkl. fald op ad trappen. Ekskl.

fald ned ad trappe, se E01 eller E02.

E01 Fald fra mindre højde E01 Hændelser, hvor tilskadekomne falder fra mindre

højde, dvs. under 1 m., fx fald fra stol, fald ned ad få

trappetrin (< 1 m.), mv.

E02 Fald fra større højde E02 Hændelser, hvor tilskadekomne falder fra større højde,

dvs. 1 m. og derover, fx fald fra tag, fald fra stige,

fald ned ad mange trappetrin (1 m. og derover),

mv.

E03 Fald fra uspecificeret højde

E08 Fald, andet specificeret

E09 Fald, uspecificeret

E03 Hændelser, hvor tilskadekomne falder til lavere niveau,

men højden er ukendt.

F0 Uhensigtsmæssig bevægelse F0 Omfatter hændelser, hvor afvigelsen er tilskadekomnes

egen bevægelse, som medfører akut,

dvs. hændelse inden for seneste 48 timer, overanstrengelse

af bevægeapparatet (muskler, led)

pga. effekt af ydre kraft, fx at løfte eller skubbe

en tung byrde, eller pga. egen voldsom bevægelse

eller anstrengende position uden sammenhæng

med ydre kraftoverførsel. Disse hændelser

har ikke involveret brug af tekniske

hjælpemidler.

F00 Skubbe eller trække på uhensigtsmæssig

måde

F00 Hændelser, hvor tilskadekomne skubber eller trækker

en byrde, som er for tung, for massiv eller på

anden måde uhåndterlig, fx skubbe eller trække tungt

læs, en elefant mv.

F01 Bære på uhensigtsmæssig måde F01 Hændelser, hvor tilskadekomne bærer en byrde, som

er for tung, for massiv eller på anden måde uhåndterlig,

fx bære på en person, en tung genstand, et dyr

mv.

F02 Løfte eller sætte på uhensigtsmæssig

måde

F03 Vende eller vride sig på uhensigtsmæssig

måde

F02 Hændelser, hvor tilskadekomne løfter eller sætter fra

sig på en uhensigtsmæssig made, fx løfte en tung

genstand (med strakte knæ).

F03 Hændelser, hvor tilskadekomne på uhensigtsmæssig

måde vender eller vrider kroppen eller kropsdel, fx

mens der bæres på en tung genstand. Ekskl. at vride

om på ankel ved snublen (F04).

F04 Snuble eller glide (uden fald) F04 Hændelser, hvor tilskadekomne snubler, glider, træder

forkert uden at falde, fx vrider om på ankel.

F05 Træde, knæle eller sætte sig på

d

F05 Hændelser, hvor tilskadekomne træder, knæler eller

i å k d ld d df k


KODER

ULYKKESHÆNDELSER

MANUAL

genstand sætter sig på en skadevoldende genstand, fx skarp

eller spids genstand, eller sædet er uventet fjernet.

F06 Blive fanget eller viklet ind i F06 Hændelser, hvor tilskadekomne bliver fanget/hænger

fast i eller vikles ind i noget, fx fanget af et dørgreb,

vikles ind i flagrende materiale eller hænger fast i

forbipasserende person.

F07 Uhensigtsmæssig bevægelse

imod

F08 Uhensigtsmæssig bevægelse,

anden specificeret

F09 Uhensigtsmæssig bevægelse,

uspecificeret

G0 Handling med kontakt med levende

væsen eller genstand med

utilsigtet konsekvens (ikke klassificeret

andetsteds)

G00 Kontakt eller kollision med person

G01 Fremmedlegeme indført i naturlig

legemsåbning af anden person

F07 Hændelser, hvor tilskadekomne bevæger sig imod

eller ind i noget, fx gå ind i en lygtepæl, mod en mur

eller en dør.

G0 Omfatter ulykkeshændelser, hvor afvigelsen er

uhensigtsmæssig kontakt mellem to eller flere

personer, mellem en person og et eller flere dyr,

eller kontakt mellem en person og genstand,

hvor hændelsen kan være en tilsigtet handling

(herunder udført af anden person), men med

utilsigtet konsekvens, og som ikke er klassificeret

andetsteds.

Ekskl. B Kollaps mv. af materialer. C Fejlfunktion

og mistet kontrol af udstyr, materialer og

objekter. D Fejlfunktion og mistet kontrol over

transportmidler. F Uhensigtsmæssig bevægelse.

G00 Hændelser, hvor der sker utilsigtet kontakt eller

sammenstød mellem tilskadekomne og en eller flere

personer, fx utilsigtet kollision under leg, sport, mv.

Eller hvor kontakten skyldes tilsigtet handling med

utilsigtet konsekvens, fx tackling under fodboldspil

eller håndboldspil med personskade til følge.

G01 Hændelser, hvor anden person utilsigtet forvolder

skade på den tilskadekomne ved at indføre et fremmedlegeme

i naturlig legemsåbning på denne. Fx

stopper fremmedlegeme op i næsen under leg mellem

børn.

G02 Kontakt eller kollision med dyr G02 Hændelser, hvor tilskadekomne er i kontakt med dyr,

fx hund der bider, hest der sparker eller tramper, insekt

der stikker, mv.

G03 Handling med kontakt med genstand

med utilsigtet konsekvens

(ikke klassificeret andetsteds)

G03 Hændelser, hvor tilskadekomnes skadevoldende kontakt

eller kollision med genstand skyldes en tilsigtet

handling men med utilsigtet konsekvens, fx uhensigtsmæssig

kontakt med bold under håndbold-eller

65


ULYKKESHÆNDELSER

66

KODER

G08 Handling med kontakt med levende

væsen eller genstand med

utilsigtet konsekvens, anden specificeret.

G09 Handling med kontakt med levende

væsen eller genstand med

utilsigtet konsekvens, uspecificeret

H0 Anden ulykkeshændelse udløst af

skaderamte selv (ikke klassificeret

andetsteds)

H01 Fremmedlegeme indført i egen

naturlig legemsåbning

H02 Indtagelse af forkert substans,

ikke klassificeret andet sted

H03 Kontakt med forkert substans,

ikke klassificeret andet sted

H08 Ulykkeshændelse udløst af skaderamte

selv, anden specificeret

H09 ulykkeshændelse udløst af skaderamte

selv, uspecificeret

J0 Utilsigtet fejlbrug af biologisk

substans

MANUAL

fodboldspil, at slå hånden i bordet eller mod væg o.l.

med skade som utilsigtet konsekvens.

H0 Omfatter hændelser, hvor afvigelsen er tilskadekomnes

egen handling eller adfærd, som fører til

utilsigtet selv-skade, og som ikke er klassificeret

andetsteds. Fx et barn eller dement person med

ikke autoriseret adgang til område med potentiel

risiko eller risikofaktorer, eller personens adfærd

medfører eksposition for risici på trods af advarsels

skilte eller restriktioner for adgang.

H01 Hændelser, hvor tilskadekomne har indført et fremmedlegeme

i naturlig legemsåbning på sig selv, fx

stoppet perle op i næsen, en genstand gennem mund

eller anden naturlig legemsåbning.

H02 Hændelser, hvor tilskadekomne har uhensigtsmæssig

adgang til skadelige kemikalier eller stoffer og ikke

forstår konsekvenserne af at indtage dem, fx barn,

der indtager rengøringsmiddel, piller eller giftstof,

mv.

Ekskl. Anden kontakt end indtagelse (H03). Ekskl.

Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans (J0).

H03 Hændelser, hvor tilskadekomne har uhensigtsmæssig

adgang til skadelige kemikalier eller stoffer og ikke

forstår konsekvenserne af anden kontakt med dem

end indtagelse, fx røre ved, hælde, spilde syre eller

ætsende stof over sig. Ekskl. utilsigtet fejlbrug af

biologisk substans (J0)

J0 Omfatter hændelser, hvor tilskadekomne eller

anden person bruger en biologisk substans uden

forsæt om at skade, men utilsigtet bruger den rette

substans i forkert dosis, eller utilsigtet bruger


KODER

J00 Utilsigtet fejlbrug af biologisk

substans, egen person

J01 Utilsigtet fejlbrug af biologisk

substans, anden person

J08 Utilsigtet fejlbrug af biologisk

substans, anden specificeret

J09 Utilsigtet fejlbrug af biologisk

substans, anden specificeret

Z9 Anden og ikke specificeret ulykkeshændelse

Z90 * Belastende (traumatiserende)

situation, ikke klassificeret andet

sted

Z91 Anden transportulykke pga.

hændelse med transportmiddel

Z98 Ulykkeshændelse, anden specificeret

Z99 Ulykkeshændelse, uspecificeret

ULYKKESHÆNDELSER

MANUAL

en forkert substans, som medfører skade. Inkl.

lægemidler og psykostimulerende stoffer.

J00 Hændelser, hvor tilskadekomne selv utilsigtet bruger

en biologisk substans forkert, fx indtager den rette

medicin i forkert dosis, eller ved fejltagelse indtager

forkert medicin og derved kommer til skade.

Ekskl. forsætlig selv-skade: Selvskadehandling med

brug af biologisk substans (J0).

J01 Hændelser, hvor anden person utilsigtet giver tilskadekomne

en biologisk substans på forkert måde, fx

giver den rette medicin i forkert dosis, eller ved fejltagelse

giver forkert medicin, som forvolder skade på

tilskadekomne.

Ekskl. Voldshændelser: Voldshandling med brug af

biologisk substans (J0).

J08 Inkl. forkert emballage og/eller etikette fra medicinalfirmaet.

Z9 Omfatter hændelser med anden specificeret eller

uspecificeret afvigelse.

Z90 Inkl. hændelse, hvor en person har været involveret og

efterfølgende søger lægehjælp men uden at have pådraget

sig fysisk skade, dvs. en voldsom begivenhed,

som medfører tilsigtet eller utilsigtet skade på andre

personer. Fx at være tilskuer til eksplosion, involveret

i bilulykke, tilskuer til overfald på andre, mv.

* Note: Disse tilfælde ses i skadestuer typisk som personer

i chok, som behøver observation og undertiden

behandling.

Z91 Omfatter hændelser, hvor transportulykke ikke skyldes

’mistet kontrol’ over et transportmiddel, men den primære

årsag til tilskadekomst er køretøjets uventede

manøvre. Fx buspassager falder pga. kørsel over vejbump

eller buspassager skærer sig på kniv ved undvigemanøvre

pga. fodgænger.

Ekskl. D0 Fejlfunktion og mistet kontrol over transportmiddel.

67


ULYKKESHÆNDELSER

68


Voldshandlinger

1. OG 2. KARAKTER NIVEAU

A Voldshandlinger ved udløsning

af energi

A0 Voldshandling ved eksplosion,

lufttryk, ild, flammer, brand

A1 Voldshandling med andre

energiformer

A2 Voldshandling med kemiske

substanser

B Voldshandlinger ved kollaps af

materialer

B0 Voldshandling ved kollaps af

materialer

C Voldshandlinger med brug af

udstyr, materialer og andre objekter

C0 Voldshandling med brug af våben

C9 Voldshandling med brug af andet

udstyr, materialer og objek-

ter

D Voldshandlinger med brug af

transportmiddel

D0 Voldshandling med brug af

transportmiddel

VOLDSHANDLINGER

E Voldshandlinger med skub eller

træk resulterende i fald

E0 Voldshandling med skub eller

træk resulterende i fald

G Voldshandlinger ved fysisk

kontakt (inkl. seksuel vold)

G0 Voldshandling ved fysisk kontakt

med levende væsener

G1 Seksuelt overgreb

J Voldshandlinger med brug af

biologiske substanser

J0 Voldshandling med brug af biologiske

substanser

K Vanrøgt, misrøgt og andre

former for mishandling

K0 Vanrøgt, misrøgt og anden

mishandling

Z Voldshandling, anden og

uspecificeret

Z9 Voldshandling, anden specificeret

og uspecificeret

69


VOLDSHANDLINGER

3. KARAKTER NIVEAU

A0 Voldshandling ved eksplosion, lufttryk, ild, flammer, brand

A00 Voldshandling ved eksplosion

A01 Voldshandling ved lufttryk

A02 Voldshandling ved ild og flammer (brand)

A07 Voldshandling ved kombination af energiformer (A00-A02)

A08 Voldshandling ved eksplosion, lufttryk, ild, flammer, brand, anden specificeret

A09 Voldshandling ved eksplosion, lufttryk; ild, flammer, brand, uspecificeret

A1 Voldshandling med andre energiformer

A10 Voldshandling med elektrisk energi

A11 Voldshandling med stærk varme

A12 Voldshandling med stærk kulde

A13 Voldshandling med strålingsenergi

A14 Voldshandling med lyd energi

A15 Voldshandling med vibrationsenergi

A17 Voldshandling med kombination af energiformer (A10-A15)

A18 Voldshandling med energiform, anden specificeret

A19 Voldshandling med andre energiformer, uspecificeret

A2 Voldshandling med kemiske substanser

A20 Voldshandling ved overløb af væske

A21 Voldshandling ved lækage af flydende substans eller kemikalie

A22 Voldshandling ved fordampning af gasformig substans eller kemikalie

A23 Voldshandling ved dannelse af røg, støv eller pulver

A27 Voldshandling ved kombineret udløsning af kemiske substanser (A20-A23)

A28 Voldshandling med kemiske substanser, anden specificeret

A29 Voldshandling med kemiske substanser, uspecificeret

B0 Voldshandling ved kollaps af materialer

B00 Voldshandling ved kollaps af materiale fra højere niveau

B01 Voldshandling ved kollaps af materiale på lavere niveau

B02 Voldshandling ved kollaps af materiale på samme niveau

B04 Voldshandling ved fragmentering af materiale

B08 Voldshandling ved kollaps af materiale, anden specificeret

B09 Voldshandling ved kollaps af materiale, uspecificeret

C0 Voldshandling med brug af våben

C03 Voldshandling med brug af våben

70


VOLDSHANDLINGER

C9 Voldshandling med brug af andet udstyr, materialer og objekter

C98 Voldshandling med brug af udstyr, materiale eller objekt, andet specificeret

C99 Voldshandling med brug af andet udstyr, materiale eller objekt, uspecificeret

D0 Voldshandling med brug af transportmiddel

D03 Voldshandling ved kollision af transportmiddel mod person eller genstand

D08 Voldshandling med brug af transportmiddel, anden specificeret

D09 Voldshandling med brug af transportmiddel, uspecificeret

E0 Voldshandling med skub eller træk resulterende i fald

E00 Voldshandling med skub eller træk resulterende i fald på samme niveau

E01 Voldshandling med skub eller træk resulterende i fald fra mindre højde

E02 Voldshandling med skub eller træk resulterende i fald fra større højde

E03 Voldshandling med skub eller træk resulterende i fald fra uspecificeret højde

E08 Voldshandling med skub eller træk resulterende i fald, anden specificeret

E09 Voldshandling med skub eller træk resulterende i fald, uspecificeret

G0 Voldshandling ved fysisk kontakt med levende væsener

G00 Slagsmål eller håndgemæng

G01 Voldshandling med indføring af fremmedlegeme i naturlig legemsåbning

G02 Voldshandling ved kontakt eller kollision med dyr

G08 Voldshandling ved fysisk kontakt med levende væsen, anden specificeret

G09 Voldshandling ved fysisk kontakt med levende væsen, uspecificeret

G1 Seksuelt overgreb

G10 Voldtægt

G11 Seksuelt misbrug

G18 Seksuelt overgreb. andet specificeret

G19 Seksuelt overgreb, uspecificeret

J0 Voldshandling med brug af biologiske substanser

J01 Voldshandling med brug af biologisk substans

J08 Voldshandling med brug af biologisk substans, anden specificeret

J09 Voldshandling med brug af biologisk substans, uspecificeret

K0 Vanrøgt, misrøgt og anden mishandling

K00 Vanrøgt eller misrøgt

K01 Anden form for mishandling

K08 Vanrøgt, misrøgt og anden mishandling, anden specificeret

K09 Vanrøgt, misrøgt og anden mishandling, uspecificeret

71


VOLDSHANDLINGER

Z9 Voldshandling, anden og uspecificeret

Z98 Voldshandling, anden specificeret

Z99 Voldshandling, uspecificeret

72


KODE MANUAL

A0 Voldshandling med eksplosion,

lufttryk, ild, flammer,

brand

A00 Voldshandling ved eksplosion

A01 Voldshandling ved lufttryk

A02 Voldshandling ved ild

eller flammer (brand)

A07 Voldshandling ved kombination

af energiformer

(A00-A02)

A08 Voldshandling ved eksplosion,

lufttryk og ild og

flammer, anden specificeret.

A09 Voldshandling ved eksplosion,

lufttryk og ild og

flammer, uspecificeret

A1 Voldshandling med andre

energiformer

A10 Voldshandling med elektrisk

energi

A11 Voldshandling med stærk

varme

A12 Voldshandling med stærk

kulde

A13 Voldshandling med strålingsenergi

A14 Voldshandling med lyd-

energi

A15 Voldshandling med vibrationsenergi

VOLDSHANDLINGER

A0 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade

sker ved brug af eksplosion, kraftigt lufttryk eller

med brand og åben ild (inkl. røgudvikling

ved brand)

A00 Voldshandling med tilsigtet eksplosion, der forvolder

skade.

A01 Voldshandling med brug af kraftigt lufttryk, fx

brug af komprimeret luft.

A02 Voldshandling ved tilsigtet brand eller åben ild

og flammer,. fx ildspåsættelse. Inkl. dannelse

af røg, støv eller pulver ved brand.

A07 Voldshandling ved kombination af metoder

med energiudløsning som i A00-A02.

A1 Omfatter voldshandlinger, hvor skade er tilsigtet

ved brug af elektrisk strøm, varme, kulde, stråling,

lydbølger eller andre energiformer.

A10 Voldshandling ved brug af elektrisk energi, fx

elektrisk stød.

A11 Voldshandling, hvor tilskadekomne udsættes

for stærk varme, fx varmestråling, overophedning

mv. Ekskl. Voldshandling med brug af

brand og åben ild (A02).

A12 Voldshandling, hvor tilskadekomne udsættes

for stærk kulde, fx kuldestråling, nedkøling,

nedfrysning mv.

A13 Voldshandling ved brug af skadelig stråling, fx

radioaktivitet, ultraviolette stråler, laser stråle,

mv. Inkl. at udsætte personen for kraftig

solstråling.

A14 Voldshandling, hvor tilskadekomne udsættes

for kraftig lyd eller anden skadevoldende brug

af lydbølger.

A15 Voldshandling, hvor tilskadekomne udsættes

for skadelig effekt af vibrationer eller rystelser.

73


VOLDSHANDLINGER

74

KODE MANUAL

A17 Voldshandling med kombination

af flere energibølgeformer

(A10-A15)

A18 Voldshandling med anden

energiform, anden specificeret

A19 Voldshandling med andre

energiformer, uspecificeret

A2 Voldshandling med kemiske

substanser

A20 Voldshandling ved overløb

af væske

A21 Voldshandling ved lækage

af flydende substans eller

kemikalie

A22 Voldshandling ved fordampning

af gasformig

substans eller kemikalie

A23 Voldshandling ved dannelse

af røg, støv eller

pulver

A27 Voldshandling ved kombineret

udløsning af kemiske

substanser (A20-A23)

A28 Voldshandling med kemiske

substanser, anden specificeret.

A29 Voldshandling med kemiske

substanser, uspecificeret.

A17 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

brug af kombination af energiformer som i

A10-A15.

A2 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade sker

med brug af kemiske og andre substanser i flydende,

luftformig eller fast form, inkl. kemikalier og

gifte, eller ved processer mellem disse. Ekskl. udvikling

af røg, støv og pulver ved brand (A02).

Ekskl. voldshandling med brug af biologiske

substanser, fx lægemidler, psykostimulerende

stoffer og alkohol (J0).

A20 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

forårsage overløb af væske fra beholder af enhver

art.

A21 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

forårsage lækage af skadelig flydende substans

inkl. flydende kemikalie.

A22 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

forårsage fordampning af skadelig gasformig

substans eller kemikalie.

A23 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

forårsage røgudvikling eller dannelse af støv

eller pulver, fx som følge af kemiske processer

mv. Ekskl. dannelse af røg, støv eller pulver

ved brand (A02).

A27 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

udløse skadelige substanser/kemikalier ved

kombination af måderne som i A20-A23.


KODE MANUAL

B0 Voldshandling ved kollaps

af materialer

B00 Voldshandling ved kollaps

af materiale fra højere niveau

B01 Voldshandling ved kollaps

af materiale på lavere niveau

B02 Voldshandling ved kollaps

af materiale på samme

niveau

B04 Voldshandling ved fragmentering

af materiale

B08 Voldshandling ved kollaps

af materiale, anden specificeret

B09 Voldshandling ved kollaps

af materiale, uspecificeret.

C0 Voldshandling med brug af

våben

VOLDSHANDLINGER

B0 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade sker ved

at forårsage nedstyrtning, brud eller deformering af faste

stoffer og materialer. Herunder hører alle former for

materialer i rå eller forarbejdet form. F. eks. rør, ledninger,

bygningsdele, hjælpemidler, udstyr mv. Det afgørende

er, at der forårsages kollaps, brud eller deformering

af disse.

Ekskl. Voldshandlinger med våben, udstyr o.lign.

(C ) og med Transportmidler og transportsystemer

(D).

B00 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

at forårsage nedstyrtning af materiale fra højere

niveau, hvorved personer, der befinder

sig på niveau nedenfor, kan rammes. Fx forårsage

løsning af højt siddende bygningsdel,

som falder ned.

B01 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

at forårsage sammenstyrtning af materiale

eller underlag, som understøtter personer,

som derved falder eller trækkes med ned. Fx

forårsage kollaps af stige, som person står på,

sammenbrud af gulvlem mv.

B02 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

at forårsage sammenstyrtning af materiale på

samme niveau som personen, dvs. under hovedhøjde,

hvorved personen kan rammes eller

på anden måde komme i kontakt med skadevoldende

genstand/-materiale.

B04 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

at forårsage splintring, fragmentering o.lign.

af materialer, fx splinter af glas, fragmenter

af jern, sten, metal mv.

C0 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade

sker ved brug af våben, dvs. egentlige våben. Se

gruppen X i Produktkoder.

Ekskl. Voldshandling med Transportmidler og

transportsystemer (D)

75


VOLDSHANDLINGER

76

KODE MANUAL

C03 Voldshandling med brug

af våben

C9 Voldshandling med brug af

andet udstyr, materialer og

objekter

C98 Voldshandling med brug

af andet udstyr, materiale

eller objekt, specificeret.

C99 Voldshandling med brug

af andet udstyr, materiale

og objekter, uspecificeret.

D0 Voldshandling med brug af

transportmiddel

D03 Voldshandling ved kollision

af transportmiddel

mod person eller genstand

D08 Voldshandling med brug

af transportmiddel, anden

specificeret.

D09 Voldshandling med transportmiddel,

uspecificeret.

E0 Voldshandling med skub

eller træk resulterende i fald

C03 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

brug af et egentligt våben, se gruppen X i

produktkoder. F.eks. dolk, pistol, jagtgevær,

spyd, bajonet mv.

C9 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade

sker ved brug af udstyr, materialer eller objekter

af anden slags end egentlige våben. Inkl. udstyr,

materiale eller objekt, som er stationært eller mobilt,

mekanisk eller manuelt, f.eks. rundsav, kniv,

saks, baseball-bat, brug af plastic pose, lagen, reb

mv.

D0 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade

sker ved brug af transportmiddel, dvs. enhver

type transportmiddel til lands, til vands eller i

luften, fx bil, cykel, bus, tog, skib, fly eller

transportmiddel på kæder eller meder. Inkl. dyr

og transportsystemer.

D03 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

sammenstød mellem fx bil og anden person

(skaderamte), ved overkørsel, ved at køre ind i

anden bil eller ved at køre bil ind i bygning

eller anden genstand med hensigt at skade anden

person. Ekskl. transportsystemer (D08).

D08 Inkl. løfte-, hejse- og transportsystemer, fx

kran, elevator, rulletrappe, rullende fortov mv.

E0 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade

sker ved at skubbe eller trække person, som falder

til lavere eller samme niveau.

Ekskl. fald, som tilsigtes ved at forårsage kollaps

af materialer på lavere niveau (B01).


KODE MANUAL

E00 Voldshandling med skub

eller træk resulterende i

fald på samme niveau

E01 Voldshandling med skub

eller træk resulterende i

fald fra mindre højde.

E02 Voldshandling med skub

eller træk resulterende i

fald fra større højde

E03 Voldshandling med skub

eller træk resulterende i

fald fra uspecificeret højde

E08 Voldshandling med skub

eller træk resulterende i

fald, anden specificeret

E09 Voldshandling med skub

eller træk resulterende i

fald, uspecificeret.

G0 Voldshandling ved fysisk

kontakt med levende væsener

G00 Slagsmål eller håndgemæng

G01 Voldshandling med indføring

af fremmedlegeme i

naturlig legemsåbning

G02 Voldshandling ved kontakt

eller kollision med

dyr

G08 Voldshandling ved fysisk

k k d l d

VOLDSHANDLINGER

E00 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

skubbe eller trække person, som falder på

samme niveau, hvor han befinder sig, fx fald

på gulv, fald på et trappetrin og fald op ad

trappe. Ekskl. fald ned ad trappen, se E01 og

E02.

E01 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

skubbe eller trække person, som falder fra

mindre højde, dvs. under 1 m. Fx fald fra cykel,

fald ned ad få trappetrin (< 1 m.) mv.

E02 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

skubbe eller trække person, som falder fra større

højde, dvs. fald fra 1 m. og derover. Fx fald

fra bro, fald fra mur, fald ned ad mange trappetrin

eller hele trappen (1 m. og derover) mv.

E03 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

skubbe eller trække person, som falder til lavere

niveau, men højden er ukendt.

G0 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade

sker ved brug af fysisk kraft i ubevæbnet kontakt

med anden person, fx korporlig vold, slagsmål.

Inkl. vold ved at bruge kontakt med dyr, fx at

pudse en hund på en person.

Ekskl. voldshandling med brug af våben (C03).

Ekskl. Seksuelt overgreb (G1).

G00 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

ubevæbnet korporlig vold mod skaderamte

eller mellem flere personer. Ekskl. skub eller

træk resulterende i fald (E0).

G01 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

tvungen indføring af fremmedlegeme i naturlig

legemsåbning på anden person. Ekskl. Seksuelt

overgreb (G1)

G02 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved at

forårsage kontakt eller sammenstød mellem

skaderamte og dyr, inkl. insekter, fx angreb af

hund, slange, insekt mv.

77


VOLDSHANDLINGER

78

KODE MANUAL

kontakt med levende væsen,

anden specificeret

G09 Voldshandling ved fysisk

kontakt med levende væsen,

uspecificeret.

G1 Seksuelt overgreb

G1 Omfatter voldshandlinger med seksuelt overgreb.

Inkl. penetrering af naturlig legemsåbning

med genstand(e).

G10 Voldtægt G10 Inkl. voldtægtsforsøg.

G11 Seksuelt misbrug

G18 Seksuelt overgreb, andet

specificeret

G19 Seksuelt overgreb, uspecificeret.

J0 Voldshandling med brug af

biologiske substanser

J01 Voldshandling med brug

af biologisk substans

J08 Voldshandling med brug

af biologisk substans, anden

specificeret

J09 Voldshandling med brug

af biologisk substans,

uspecificeret

J0 Omfatter voldshandlinger, hvor tilsigtet skade sker

ved brug lægemidler, psykostimulerende stoffer,

alkohol eller kombinationer af disse.

J01 Voldshandling, hvor tilsigtet skade sker ved

misbrug af et lægemiddel, dvs. et registreret

farmaceutisk middel til terapeutisk brug hos

mennesker, fx at indgive en overdosis af lægemidlet.

Inkl. brug af psykostimulerende midler,

dvs. naturlige eller syntetiske derivater af opioider:

Opium, heroin, kodein, morfin, metadon,

petidin, kokain eller andre og uspecificerede

opioider; rusmidler som cannabis, LSD, euforiserende

svampe, mescalin, psilocin, psilocybin,

misbrug ved kombinationer af hallucinogener,

andre og uspecificerede hallucinogener; amphetamin,

ecstasy, khat, andre ‘designer drugs’

samt andre og uspecificerede psykostimulerende

stoffer. Brug af alkohol, fx i ekstrem dosis.

Brug af kombinationer af lægemidler, psykostimulerende

midler og/eller alkohol.


KODE MANUAL

K0 Vanrøgt, misrøgt og anden

mishandling

K00 Vanrøgt eller misrøgt

K01 Anden form for mishandling

K08 Vanrøgt, misrøgt og anden

mishandling, anden specificeret

K09 Vanrøgt, misrøgt og anden

mishandling, uspecificeret

Z9 Voldshandling, anden og

uspecificeret

Z98 Voldshandling, anden

specificeret

Z99 Voldshandling, uspecificeret

VOLDSHANDLINGER

K0 Omfatter tilsigtet vanrøgt, misrøgt eller anden

mishandling af anden person eller personer.

Z9 Omfatter andre specificerede og uspecificerede

voldshandlinger.

79


VOLDSHANDLINGER

80


Selvskadehandlinger

1. og 2. karakter niveau

A Selvskadehandlinger ved udløsning

af energi

A0 Selvskadehandling ved eksplosion,

lufttryk , ild, flammer,

brand

A1 Selvskadehandling med andre

energiformer

A 2 Selvskadehandling med kemiske

substanser

B Selvskadehandlinger ved kollaps

af materialer

B0 Selvskadehandling ved kollaps

af materialer

C Selvskadehandlinger med brug

af udstyr, materialer og andre

objekter

C0 Selvskadehandling med brug af

våben

C9 Selvskadehandling med brug af

andet udstyr, materialer og objekter

D Selvskadehandlinger med brug

af transportmiddel

D0 Selvskadehandling med brug af

transportmiddel

E Spring resulterende i fald (selvskadehandling)

E0 Spring resulterende i fald

(selvskadehandling)

SELVSKADEHANDLINGER

G Selvskadehandlinger ved egen

fysisk kraft eller kontakt med

levende væsen

G0 Selvskadehandling ved egen

fysisk kraft eller kontakt med

levende væsen

J Selvskadehandlinger med brug

af biologisk substans

J0 Selvskadehandling med brug af

biologisk substans

K Selv-misrøgt og andre former

for selvmutilation

K0 Selv-misrøgt og anden selvmutilation

Z Selvskadehandlinger, anden og

uspecificeret

Z9 Selvskadehandling, anden

specificeret og uspecificeret

81


SELVSKADEHANDLINGER

3. KARAKTER NIVEAU

A0 Selvskadehandling ved eksplosion, lufttryk, ild, flammer, brand

A00 Selvskadehandling ved eksplosion

A01 Selvskadehandling ved lufttryk

A02 Selvskadehandling ved ild og flammer (brand)

A07 Selvskadehandling ved kombinationer af energiformer (A00-A02)

A08 Selvskadehandling ved eksplosion, lufttryk, ild og flammer, anden specificeret

A09 Selvskadehandling ved eksplosion, lufttryk, ild og flammer, uspecificeret

A1 Selvskadehandling med andre energiformer

A10 Selvskadehandling med elektrisk energi

A11 Selvskadehandling med stærk varme

A12 Selvskadehandling med stærk kulde

A13 Selvskadehandling med strålingsenergi

A14 Selvskadehandling med lyd energi

A15 Selvskadehandling med vibrationsenergi

A17 Selvskadehandling med kombination af flere energiformer (A10-A15)

A18 Selvskadehandling med energiform, anden specificeret

A19 Selvskadehandling med andre energiformer, uspecificeret

A2 Selvskadehandling med kemiske substanser

A20 Selvskadehandling ved overløb af væske

A21 Selvskadehandling ved lækage af flydende substans eller kemikalie

A22 Selvskadehandling ved fordampning af gasformig substans eller kemikalie

A23 Selvskadehandling ved dannelse af røg, støv eller pulver

A27 Selvskadehandling ved kombineret udløsning af kemiske substanser (A20-A23)

A28 Selvskadehandling med kemiske substanser, anden specificeret

A29 Selvskadehandling med kemiske substanser, uspecificeret

B0 Selvskadehandling ved kollaps af materialer

B00 Selvskadehandling ved kollaps af materiale fra højere niveau

B01 Selvskadehandling ved kollaps af materiale på lavere niveau

B02 Selvskadehandling ved kollaps af materiale på samme niveau

B04 Selvskadehandling ved fragmentering af materiale

B08 Selvskadehandling ved kollaps af materiale, andet specificeret

B09 Selvskadehandling ved kollaps af materiale, uspecificeret

C0 Selvskadehandling med brug af våben

C03 Selvskadehandling med brug af våben

82


SELVSKADEHANDLINGER

C9 Selvskadehandling med brug af andet udstyr, materialer og objekter

C98 Selvskadehandling med brug af andet udstyr, materiale eller objekt, andet specificeret

C99 Selvskadehandling med brug af andet udstyr, materiale eller objekt, uspecificeret

D0 Selvskadehandling med brug af transportmiddel

D03 Selvskadehandling ved kollision af transportmiddel

D08 Selvskadehandling med brug af transportmiddel, anden specificeret

D09 Selvskadehandling med brug af transportmiddel, uspecificeret

E0 Spring resulterende i fald (selvskadehandling)

E01 Spring resulterende i fald fra lavere højde (selvskadehandling)

E02 Spring resulterende i fald fra større højde (selvskadehandling)

E03 Spring resulterende i fald fra uspecificeret højde (selvskadehandling)

E08 Spring resulterende i fald (selvskadehandling), anden specificeret

E09 Spring resulterende i fald (selvskadehandling), uspecificeret

G0 Selvskadehandling ved egen fysisk kraft eller kontakt med levende væsen

G01 Selvskadehandling med indføring af fremmedlegeme i naturlig legemsåbning

G02 Selvskadehandling ved kontakt eller kollision med dyr

G03 Selvskadehandling ved egen fysisk kraft

G08 Selvskadehandling ved egen fysisk kraft eller kontakt med levende væsen, anden

specificeret

G09 Selvskadehandling ved egen fysisk kraft eller kontakt med levende væsen, uspecificeret

J0 Selvskadehandling med brug af biologisk substans

J00 Selvskadehandling med brug af biologisk substans

J08 Selvskadehandling med brug af biologisk substans, anden specificeret

J09 Selvskadehandling med brug af biologisk substans, uspecificeret

K0 Selv-misrøgt og anden selvmutilation

K00 Selv-misrøgt

K08 Anden specificeret form for selvmutilation

K09 Selv-misrøgt og selvmutilation, uspecificeret

Z9 Selvskadehandling, anden og uspecificeret

Z98 Selvskadehandling, anden specificeret

Z99 Selvskadehandling, uspecificeret

83


SELVSKADEHANDLINGER

84

KODE MANUAL

A0 Selvskadehandling ved eksplosion,

lufttryk, ild, flammer,

brand

A00 Selvskadehandling ved

eksplosion

A01 Selvskadehandling ved

lufttryk

A02 Selvskadehandling ved ild

og flammer (brand)

A07 Selvskadehandling ved

kombinationer af energiformer

(A00-A02)

A08 Selvskadehandling ved

eksplosion, lufttryk og ild

og flammer, anden specificeret

A09 Selvskadehandling ved

eksplosion, lufttryk og ild

og flammer, uspecificeret

A1 Selvskadehandling med andre

energiformer

A10 Selvskadehandling med

elektrisk energi

A11 Selvskadehandling med

stærk varme

A12 Selvskadehandling med

stærk kulde

A13 Selvskadehandling med

strålingsenergi

A14 Selvskadehandling med

lydenergi

A15 Selvskadehandling med

vibrationsenergi

A0 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

hvor tilsigtet skade sker ved brug af

eksplosion, lufttryk eller med brand og åben ild

(inkl. røgudvikling ved brand).

A00 Selvskadehandling ved at udløse en eksplosion.

A01 Selvskadehandling ved brug af kraftigt lufttryk,

fx komprimeret luft.

A02 Selvskadehandling ved brug af brand eller åben

ild, fx selvantændelse. Inkl. dannelse af røg,

støv eller pulver ved brand.

A07 Selvskadehandling med brug af kombinationer

af metoder til energiudløsning som i A00-A02.

A1 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

hvor tilsigtet skade sker ved brug af

elektricitet, varme, kulde, stråling, lydbølger

eller andre energiformer.

A10 Selvskadehandling med brug af elektricitet, fx

elektrisk stød.

A11 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

stærk varme, fx overophedning, varmestråling

mv. Ekskl. Selvskade ved brand og åben ild

(A02).

A12 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

stærk kulde, fx nedkøling, kuldestråling , nedfrysning

mv.

A13 Selvskadehandling ved brug af skadelig stråling,

fx radioaktivitet, ultraviolette stråler, laser

stråle, mv. Inkl. at udsætte sig selv for kraftig

solstråling.

A14 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

kraftig lydpåvirkning eller anden skadevoldende

brug af lydbølger.

A15 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

skadelig effekt af vibrationer eller rystelser.


KODE MANUAL

A17 Selvskadehandling med

kombination af flere energiformer

(A10-A15)

A18 Selvskadehandling med

anden energiform, specificeret

A19 Selvskadehandling med

andre energiformer, uspecificeret

A2 Selvskadehandling med kemiske

substanser

A20 Selvskadehandling ved

overløb af væske

A21 Selvskadehandling ved

lækage af flydende substans

eller kemikalie

A22 Selvskadehandling ved

fordampning af gasformig

substans eller kemikalie

A23 Selvskadehandling ved

dannelse af røg, støv eller

pulver

A27 Selvskadehandling ved

kombineret udløsning af

kemiske substanser (A20-

A23)

A28 Selvskadehandling med

kemiske substanser, anden

specificeret

A29 Selvskadehandling med

kemiske substanser, uspecificeret

SELVSKADEHANDLINGER

A17 Selvskadehandling ved brug af kombinationer

af energiformer som i A10-A15.

A2 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

hvor tilsigtet skade sker ved brug af kemiske

og andre substanser i flydende, luftformig

eller fast form, inkl. kemikalier og gifte, eller

processer mellem disse.

Ekskl. selvskadehandling ved brug af biologiske

substanser, fx lægemidler, psykostimulerende

stoffer og alkohol (J0).

A20 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

overløb af væske fra beholder af enhver art.

A21 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

lækage af skadelig flydende substans inkl. flydende

kemikalie.

A22 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

fordampning af skadelig gasformig substans

eller kemikalie.

A23 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

røgudvikling eller dannelse af støv eller pulver,

fx som følge af kemiske processer mv. Ekskl.

dannelse af røg, støv eller pulver ved brand

(A02).

A27 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

udløsning af skadelige substanser/kemikalier

ved kombination af måderne som i A20-A23.

85


SELVSKADEHANDLINGER

B0 Selvskadehandling ved kollaps

af materialer

86

B00 Selvskadehandling ved

kollaps af materiale fra

højere niveau

B01 Selvskadehandling ved

kollaps af materiale på

lavere niveau

B02 Selvskadehandling ved

kollaps af materiale på

samme niveau

B04 Selvskadehandling ved

fragmentering af materiale

B08 Selvskadehandling ved

kollaps af materiale, anden

specificeret

B09 Selvskadehandling ved

kollaps af materiale, uspecificeret

C0 Selvskadehandling med

brug af våben

C03 Selvskadehandling med

b f åb

B0 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

hvor tilsigtet skade sker ved at udsætte

sig for nedstyrtning, brud eller deformering af

faste stoffer og materialer. Herunder hører alle

former for materialer i rå eller forarbejdet form.

Fx rør, ledninger, bygningsdele, hjælpemidler,

udstyr, mv. Det afgørende er, at der forårsages

kollaps, brud eller deformering af disse.

Ekskl. Selvskadehandlinger med våben, udstyr

o.lign. (C ) og med Transportmidler og transportsystemer

(D).

B00 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

nedstyrtning af materiale fra højere niveau,

hvorved personen der befinder sig på niveau

nedenfor kan rammes. Fx at forårsage løsning

af højtsiddende genstand.

B01 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

sammenstyrtning af materiale eller underlag,

som understøtter personen, der derved falder

eller trækkes med ned. Fx kollaps af stol, som

personen står på.

B02 Selvskadehandling ved at udsætte sig selv for

sammenstyrtning af materiale på samme niveau

som personen, dvs. under hovedhøjde,

hvorved personen kan rammes eller på anden

måde komme i kontakt med skadevoldende

genstand/-materiale.

B04 Selvskadehandling ved at udsætte sig for

splintring, fragmentering o.lign. af materialer,

fx splinter af glas, fragmenter af jern, sten, metal

mv.

C0 Omfatter selvskadehandlinger, hvor tilsigtet

skade sker ved brug af våben, dvs. egentlige våben.

Se gruppen X i Produktkoder.

Ekskl. Selvskadehandling med Transportmidler

og transportsystemer (D)

C03 Selvskadehandling, hvor tilsigtet skade sker ved

b f li åb i


SELVSKADEHANDLINGER

brug af våben brug af et egentligt våben, se gruppen X i produktkoder.

F.eks. dolk, pistol, jagtgevær, mv.

C9 Selvskadehandling med

brug af andet udstyr, materialer

og objekter

C98 Selvskadehandling med

brug af andet udstyr, materiale

eller objekt, specificeret

C99 Selvskadehandling med

brug af andet udstyr, materiale

eller objekt, uspecificeret

D0 Selvskadehandling med

brug af transportmiddel

D03 Selvskadehandling ved

kollision af transportmiddel

D08 Selvskadehandling med

brug af transportmiddel,

anden specificeret

D09 Selvskadehandling med

brug af transportmiddel,

uspecificeret

E0 Spring resulterende i fald

(selvskadehandling)

E01 Spring resulterende i fald

fra lavere højde (selvskadehandling

)

E02 Spring resulterende i fald

fra større højde (selvskadehandling)

C9 Omfatter selvskadehandlinger, hvor tilsigtet

skade sker ved brug af andet udstyr, materialer

eller objekter af anden slags end våben. Inkl.

udstyr, materiale eller objekt, som er stationært

eller mobilt, mekanisk eller manuelt, fx rundsav,

kniv, saks, plastic pose, lagen, reb mv.

D0 Omfatter selvskadehandlinger, hvor tilsigtet skade

sker ved brug af transportmiddel, dvs. enhver type

transportmiddel til lands, til vands eller i luften, fx

bil, cykel, bus, tog, skib, fly eller transportmiddel

på kæder eller meder. Inkl. dyr og transportsystemer

(løfte-, hejsesystemer) .

D03 Selvskadehandling ved at lade fx køretøj kollidere

med andet køretøj, med fast genstand, fx

træ eller bygning, o.lign. Ekskl. brug af transportsystemer

som løfte-, hejseudstyr (D08).

D08 Inkl. løfte-, hejse- og transportsystemer, fx

kran, elevator, rulletrappe, rullende fortov mv.

E0 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

hvor tilsigtet skade sker ved bevidst

spring for at falde til lavere niveau.

Ekskl. fald som tilsigtes ved at forårsage kollaps

af materialer på lavere niveau (B01).

E01 Selvskadehandling ved spring fra lavere højde,

dvs. under 1 m. Fx spring fra sejlbåd, fald ned

ad få trappetrin (< 1 m.) mv.

E02 Selvskadehandling ved spring fra større højde,

dvs. 1 m. og derover. Fx Fald fra bro, fald fra

mur, fald ned ad mange trappetrin eller hele

l d (1 d )

87


SELVSKADEHANDLINGER

88

E03 Spring resulterende i fald

fra uspecificeret højde

(selvskadehandling)

E08 Spring resulterende i fald

(selvskadehandling), anden

specificeret

E09 Spring resulterende i fald

(selvskadehandling),

uspecificeret

G0 Selvskadehandling ved egen

fysisk kraft eller kontakt

med levende væsen

G01 Selvskadehandling med

indføring af fremmedlegeme

i naturlig legemsåbning

G02 Selvskadehandling ved

kontakt eller kollision med

dyr

G03 Selvskadehandling ved

egen fysisk kraft

G08 Selvskadehandling ved

egen fysisk kraft eller kontakt

med levende væsen,

anden specificeret

G09 Selvskadehandling ved

egen fysisk kraft eller kontakt

med levende væsen,

uspecificeret

J0 Selvskadehandling med

brug af biologisk substans

J00 Selvskadehandling med

brug af biologisk substans

trappens længde (1 m. og derover) mv.

E03 Selvskadehandling ved spring med fald til lavere

niveau, men højden er ukendt.

G0 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

hvor tilsigtet skade sker ved egen fysisk

kraft uden brug af udstyr/våben eller bevidst

skadelig kontakt med dyr, fx at udsætte sig for

skadevoldende bid af dyr.

Ekskl. selvskadehandling med brug af våben

(C03). Ekskl. spring resulterende i fald (selvskadehandling)

(E0).

G01 Selvskadehandling ved indføring af skadevoldende

fremmedlegeme i egen naturlig legemsåbning.

G02

Selvskadehandling ved at udsætte sig for skadelig

kontakt med dyr, inkl. insekter. Fx hundebid,

bid af slange, insekt mv.

G03 Selvskadehandling ved egen fysisk kraft uden

brug af udstyr/våben, fx at løbe hovedet ind i

væg.

J0 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

hvor tilsigtet skade sker ved brug af lægemidler,

psykostimulerende stoffer, alkohol

eller kombinationer af disse.

J00 Selvskadehandling ved misbrug af et lægemiddel,

dvs. et registreret farmaceutisk middel til

terapeutisk brug hos mennesker, fx at indtage

overdosis af lægemidlet. Inkl. brug af psykosti-


J08 Selvskadehandling med

brug af biologisk substans,

andet specificeret

J09 Selvskadehandling med

brug af biologisk substans,

uspecificeret

K0 Selv-misrøgt og anden selvmutilation

SELVSKADEHANDLINGER

mulerende midler, dvs. naturlige eller syntetiske

derivater af opioider: Opium, heroin, kodein,

morfin, metadon, petidin, kokain eller andre og

uspecificerede opioider; rusmidler som cannabis,

LSD, euforiserende svampe, mescalin, psilocin,

psilocybin, misbrug ved kombinationer af

hallucinogener, andre og uspecificerede hallucinogener;

amphetamin, ecstasy, khat, andre ‘designer

drugs’ samt andre og uspecificerede psykostimulerende

stoffer. Brug af alkohol, fx i

ekstrem dosis. Brug af kombinationer af lægemidler,

psykostimulerende midler og/eller alkohol.

K0 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

hvor tilsigtet skade sker ved selvmisrøgt

eller selvmutilation.

K00 Selv-misrøgt K00 Selvskadehandling ved bevidst at nægte sig

selv indtagelse af livsnødvendige fornødenheder,

fx at gå i sultestrejke.

K08 Selvmutilation, anden

specificeret

K09 Selvmutilation, uspecificeret.

Z9 Selvskadehandling, anden

og uspecificeret

Z98 Selvskadehandling, anden

specificeret

Z99 Selvskadehandling, uspecificeret

Z9 Omfatter selvskadehandlinger (inkl. selvmordsforsøg),

andet specificeret og uspecificeret.

89


SELVSKADEHANDLINGER

90


Skademekanisme

1. og 2. karakter niveau

A Slag og stød

A0 Slag og stød, skaderamte i bevægelse

A1 Slag og stød, ramt af objekt eller

væsen i bevægelse

A2 Slag og stød, skaderamte og

objekt eller væsen i bevægelse

A9 Slag og stød, bevægelse mellem

skaderamte, objekt eller

væsen uspecificeret

B Snit og anden mekanisk påvirkning

B0 Snit og anden mekanisk påvirkning

af hud (slimhinde)

C Klemt, mast

C0 Klemt, mast (mellem) (under)

D Kvælning (asfyksi)

D0 Kvælning (asfyksi)

E Kemisk effekt ved kontakt,

indtagelse, inhalation mv.

E0 Kemisk effekt

F Termisk effekt

F0 Varmeeffekt

F1 Kuldeeffekt

SKADEMEKANISME

G Elektrisk, stråling og anden

energi effekt

G0 Elektrisk, strålings- og anden

energi effekt

H Lufttryk effekt

H0 Lufttryk effekt

J Akut overbelastning af krop

eller kropsdel

J0 Akut overbelastning af krop eller

kropsdel

Z Skademekanisme, anden og

uspecificeret

Z9 Skademekanisme, anden specificeret

og uspecificeret

91


SKADEMEKANISME

3. KARAKTER NIVEAU

A0 Slag og stød, skaderamte i bevægelse

A00 Slag og stød, skaderamte i lodret bevægelse

A01 Slag og stød, skaderamte i vandret bevægelse

A08 Slag og stød, skaderamte i bevægelse, anden specificeret

A09 Slag og stød, skaderamte i bevægelse, uspecificeret

A1 Slag og stød, ramt af objekt eller væsen i bevægelse

A10 Slag og stød, ramt af objekt eller væsen i lodret bevægelse

A11 Slag og stød, ramt af objekt eller væsen i vandret bevægelse

A12 Slag og stød, ramt af roterende objekt eller væsen

A18 Slag og stød, ramt af objekt/væsen i bevægelse, anden specificeret

A19 Slag og stød, ramt af objekt/væsen i bevægelse, uspecificeret

A2 Slag og stød, skaderamte og objekt eller væsen i bevægelse

A20 Slag og stød, skaderamte og objekt i bevægelse

A21 Slag og stød, skaderamte og person/dyr i bevægelse

A29 Slag og stød, skaderamte og objekt eller væsen i bevægelse, uspecificeret

A9 Slag og stød, bevægelse mellem skaderamte, objekt eller væsen uspecificeret

A99 Slag og stød, bevægelse mellem skaderamte, objekt eller væsen uspecificeret

B0 Snit og anden mekanisk påvirkning (af hud, slimhinde)

B00 Klipning

B01 Snit, hug eller savning

B02 Rivning eller skrub

B03 Stik eller gennemboring

B04 Menneskebid

B05 Dyrebid eller insektbid eller -stik

B08 Snit og anden mekanisk påvirkning af hud (slimhinde), andet specificeret

B09 Snit og anden mekanisk påvirkning af hud (slimhinde), uspecificeret

C0 Klemt, mast (mellem)(under)

C00 Klemt, mast under vægt

C01 Klemt, mast mellem genstande

C08 Klemt, mast, andet specificeret

C09 Klemt, mast, uspecificeret

90


D0 Kvælning (asfyksi)

D00 Strangulation

D01 Blokering af luftveje

D02 Drukning (nærdrukning)

D03 Kompression af brystkasse

D04 Iltfattig inhaleret luft

D08 Kvælning, anden specificeret

D09 Kvælning, uspecificeret

E0 Kemisk effekt

E00 Kemisk effekt ved kontakt med fast substans

E01 Kemisk effekt ved indtagelse af fast substans

E02 Kemisk effekt ved kontakt med flydende substans

E03 Kemisk effekt ved indtagelse af flydende substans

E04 Kemisk effekt ved kontakt (udvendig) med gasformig substans

E05 Kemisk effekt ved inhalation af gasformig substans

E06 Kemisk effekt ved injektion af substans

E08 Kemisk effekt, anden specificeret

E09 Kemisk effekt, uspecificeret

F0 Varmeeffekt

F00 Kontakt med varm væske

F01 Kontakt med damp eller varm gas (luft)

F02 Kontakt med varmt objekt

F03 Kontakt med ild eller flamme

F04 Overophedning

F08 Varmeeffekt, andet specificeret

F09 Varmeeffekt, uspecificeret

SKADEMEKANISME

91


SKADEMEKANISME

F1 Kuldeeffekt

F10 Kontakt med kold væske

F11 Luftvejs afkøling

F12 Kontakt afkøling

F13 Nedkøling af kroppen

F18 Kuldeeffekt, anden specificeret

F19 Kuldeeffekt, uspecificeret

G0 Elektrisk, strålings- og anden energieffekt

G00 Kontakt med elektrisk strøm

G01 Effekt af svejselys

G02 Lysstrålingseffekt

G03 Lydtrykseffekt

G04 Vibrationseffekt

G05 Effekt af anden stråling

G08 Elektrisk, strålings-, energieffekt, anden specificeret

G09 Elektrisk, strålings-, energieffekt, uspecificeret

H0 Lufttryk effekt

H00 Lavt lufttryk effekt

H01 Højt lufttryk effekt

H02 Ændring i atmosfærisk tryk

H08 Lufttryk effekt, anden specificeret

H09 Lufttryk effekt, uspecificeret

J0 Akut overbelastning af krop eller kropsdel

J00 Akut overbelastning ved vandret kraft

J01 Akut overbelastning ved lodret kraft

J02 Akut overbelastning ved vrid

J03 Akut overbelastning ved centrifugal kraft

J08 Akut overbelastning af krop/kropsdel, anden specificeret

J09 Akut overbelastning af krop/kropsdel, uspecificeret

Z9 Skademekanisme, anden og uspecificeret

Z98 Skademekanisme, anden specificeret

Z99 Skademekanisme, uspecificeret

92


KODE MANUAL

A0 Slag og stød, skaderamte i

bevægelse

A00 Slag og stød, skaderamte

i lodret bevægelse

A01 Slag og stød, skaderamte

i vandret bevægelse

A08 Slag og stød, skaderamte

i bevægelse, anden

specificeret

A09 Slag og stød, skaderamte

i bevægelse, uspecificeret

A1 Slag og stød, ramt af objekt

eller væsen i bevægelse

A10 Slag og stød, ramt af

objekt eller væsen i lodret

bevægelse

A11 Slag og stød, ramt af

objekt eller væsen i

vandret bevægelse

A12 Slag og stød, ramt af

roterende objekt eller

væsen

SKADEMEKANISME

Grupperne A0-A2 omfatter skadelig påvirkning gennem

ydre mekanisk kraft, dvs. den skaderamte pga.

egen bevægelse rammer imod genstand (inkl. person,

dyr) i hvile, eller den skaderamte rammes af en genstand

(inkl. person, dyr) i bevægelse. Den skadelige

påvirkning som slag og stød er hovedsageligt af mekanisk

karakter (stumpt traume). Genstand, person,

dyr kan specificeres ved hjælp af produktklassifikationen.

A0 Omfatter stumpt traume når den skaderamte i bevægelse

rammer imod en genstand eller væsen i

hvile.

A00 Slag eller stød som følge af kraft, der forårsager

skaderamtes lodret faldende bevægelse.

A01 Slag eller stød som følge af kraft, der forårsager

skaderamtes vandrette bevægelse imod

noget. Fx at tumle imod en mur, en lygtepæl

eller en stillestående person.

A1 Omfatter stumpt traume når den skaderamte i

hvile rammes af en genstand eller et væsen i bevægelse.

A10 Slag, ramt af en lodret faldende genstand eller

væsen i lodret fald. Fx ramt af tagsten der falder

ned fra tag, ramt af person der springer fra

udspringsvippe, osv.

A11 Slag, ramt af genstand eller væsen i (hovedsagelig)

vandret bevægelse, dvs. i fri bevægelse

inkl. kastet genstand. Fx ramt af kørende bil,

ramt af flyvende genstand, der projiceres ud

ved en eksplosion eller et brud eller ramt af

løbende person. Inkl. ramt af fremmedlegeme i

øjet uden gennemboring af væv.

A12 Slag, ramt af genstand, der er fikseret i et

punkt, men bevæger sig i roterende eller svingende

bevægelser. Fx svingende bevægelse

omkring hængsel (dør, luge, lem, vippe) eller

roterende omkring fikspunkt (roterende dør, jojo

i spil, karrusel, vifte mv.).

93


SKADEMEKANISME

94

KODE MANUAL

A18 Slag og stød, ramt af

objekt/væsen i bevægelse,

anden specificeret

A19 Slag og stød, ramt af

objekt/væsen i bevægelse,

uspecificeret

A2 Slag og stød, skaderamte

og objekt eller væsen i bevægelse

A20 Slag og stød, skaderamte

og objekt i bevægelse

A21 Slag og stød, skaderamte

og person/dyr i bevægelse

A29 Slag og stød, skaderamte

og objekt eller væsen

i bevægelse, uspecificeret

A9 Slag og stød, bevægelse

mellem skaderamte, objekt

eller væsen uspecificeret

A99 Slag og stød, bevægelse

mellem skaderamte,

objekt eller væsen uspecificeret

B0 Snit og anden mekanisk

påvirkning af hud (slimhinde)

A2 Omfatter stumpt traume når den skaderamte i

bevægelse kolliderer med genstand eller levende

væsen i bevægelse.

A20 Slag, ramt ved kollision mellem skaderamte og

genstand i bevægelse, fx skaderamte i kørende

bil kolliderer med kørende modpart.

A21 Slag, ramt ved kontakt mellem skaderamte i

bevægelse og person eller dyr i bevægelse, fx

utilsigtet sammenstød under sport eller voldsom

leg, kontakt med sparkende hest, eller forsætligt

sammenstød mellem personer under

slagsmål (voldshandling). Ekskl. Menneskebid

(B04) eller bid af dyr eller insekt (B05).

B0 Omfatter skadelig påvirkning gennem ydre mekaniske

kræfter, der forårsager kontakt med

skarpe eller ru genstande eller materialer og

dermed beskadiger hud (eller slimhinde) og underliggende

subkutane lag.

B00 Klipning B00 Dobbeltsidig effekt af skarpe, skærende genstande,

kanter eller flader. Fx klipning ved

hækkesaks, køkkensaks, mv.

Ekskl. Menneskebid (B04) og dyre- eller insektbid

(B05).


KODE MANUAL

SKADEMEKANISME

B01 Snit, hug eller savning B01 Enkeltsidig effekt af kontakt med skarpe genstande

eller kanter. Fx kontakt med kniv, økse,

savblad, skarp kant mv.

B02 Rivning eller skrub B02 Enkeltsidig effekt af kontakt med rivende, ru

genstande, kanter eller flader. Fx kontakt med

rivejern, ru asfaltflade, fremmedlegeme, fx

med overfladisk læsion/rift af hornhinde, slimhinde

mv.

B03 Stik eller gennemboring B03 Enkeltsidig effekt af gennemborende kontakt

pga. direkte stik gennem hud eller indtrængende

fremmedlegeme. Fx gennemboring af hud

(eller slimhinde) ved glas-, metal- eller træsplint;

projektil eller skudhagl, kanyle, mv.

Ekskl. Dyre- eller insektbid (B05).

B04 Menneskebid

B04 Bidning ved menneske(r ).

B05 Dyrebid eller insektbid

eller -stik

B08 Snit og anden mekanisk

påvirkning af hud

(slimhinde), anden specificeret

B09 Snit og anden mekanisk

påvirkning af hud

(slimhinde), uspecificeret

C0 Klemt, mast (mellem, under)

B05 Bid eller stik ved dyr eller insekter, fx hundebid,

hvepsestik, stik af fjæsing mv.

B08 Inkl. tilfælde med fremmedlegeme, der alene

forvolder rødme, hævelse f.eks. af slimhinde,

men ikke diagnosticeres som egentlig skade,

f.eks. fiskeben galt i halsen (uden kvælning).

C0 Omfatter skadelig påvirkning gennem ydre mekaniske

kræfter, der forårsager interaktion mellem

forskellige genstande eller dele heraf, hvor

beskadigelse er følge af klemning, knusning

o.lign. mellem eller under flader/genstande.

C00 Klemt, mast under vægt C00 Dobbeltsidig effekt ved klemning eller at blive

mast under vægt, fx at blive klemt under bjælke,

der falder ned ovenfra.

Ekskl. kvælning, se D0.

C01 Klemt, mast mellem

genstande

C08 Klemt, mast, andet specificeret

C09 Klemt, mast, uspecificeret

C01 Dobbeltsidig effekt ved klemning mellem genstande

på samme niveau som skaderamte. Fx

kropsdele klemt eller mast mellem genstande,

eller kroppen klemt, mast mod mur af en maskine

i bevægelse.

95


SKADEMEKANISME

D0 Kvælning (asfyksi)

96

KODE MANUAL

D00 Strangulation

D0 Omfatter kvælning som følge af iltmangel i indåndingsluften.

Iltmangelen kan skyldes blokering

af luftveje, fx af jord- eller snemasse.

D01 Blokering af luftveje D01 Inkl. fremmedlegeme eller fødeemne i luftvej.

D02 Drukning (nærdrukning)

D02 Inkl. aspiration af vand eller anden væske

D03 Kompression af brystkasse

D03 Inkl. begravet under kornmasser, jord, sne mv.

D04 Iltfattig inhaleret luft D04 Inkl. indhyllet i eller omsluttet af iltfattig luft.

D08 Kvælning, anden specificeret

D09 Kvælning, uspecificeret

E0 Kemisk effekt

E00 Kemisk effekt ved kontakt

med fast substans

E01 Kemisk effekt ved indtagelse

af fast substans

E02 Kemisk effekt ved kontakt

med flydende substans

E03 Kemisk effekt ved indtagelse

af flydende substans

E04 Kemisk effekt ved kontakt

(udvendig) med

gasformig substans

E05 Kemisk effekt ved inhalation

af gasformig substans

E06 Kemisk effekt ved injektion

af substans

E0 Omfatter skadelig effekt som følge af eksposition

for akut eller kortvarig (under 48 timer) kontakt

med kemiske substanser i fast, flydende eller

luftform, betinget af omstændigheder opstået

i ulykkeshændelser eller ved forsætligt skadevoldende

hændelser.

E00

Omfatter ydre kontakt, fx hud- eller slimhinde

kontakt med substans i fast form.

Ekskl. indtagelse af fast substans (E01).

E01 Omfatter indtagelse af fast substans gennem

mund og spiseveje.

E02 Omfatter ydre kontakt, fx hud- eller slimhinde

kontakt med substans i flydende form .

Ekskl. indtagelse af flydende substans (03).

E03 Omfatter indtagelse af flydende substans gennem

mund og spiseveje.

E04 Omfatter ydre kontakt, fx hud- eller slimhinde

kontakt med substans i luftform.

Ekskl. inhalation (E05).

E05 Omfatter indånding af substans i luftform. Inkl.

inhalation af røg fra brand.

E06 Omfatter injicering af skadevoldende kemisk

substans i væv eller blodbanen.


KODE MANUAL

E08 Kemisk effekt, anden

specificeret

E09 Kemisk effekt, uspecificeret

SKADEMEKANISME

E08 Inkl. skadelig effekt af kombinationer af kemikalier

i forskellige former og/eller kombinationer

af måder, hvorpå man er kommet i kontakt

med substansen.

F0 Varmeeffekt F0 Omfatter effekt af kontakt med varme genstande,

ild og flammer og eksposition for stærk

varme i omgivelserne.

F00 Kontakt med varm væske

F01 Kontakt med damp eller

varm gas (luft)

F01 Inkl. varmeeffekt ved inhalation af damp.

F02 Kontakt med varmt objekt

F03 Kontakt med åben ild

eller flamme

F03 Ekskl. inhalation af røg fra brand (E15).

F04 Overophedning F04 Inkl. overophedning af kroppen ved stærk naturlig

varme i omgivelser.

F08 Varmeeffekt, anden

specificeret

F09 Varmeeffekt, uspecificeret

F1 Kuldeeffekt F1 Omfatter effekt at kontakt med kolde genstande,

iskold luft og eksposition for stærk kulde i omgivelser.

F10 Kontakt med kold væske

F11 Luftvejs afkøling F11 Omfatter inhalation af iskold luft.

F12 Kontakt afkøling (objekt)

F12 Omfatter kontakt med kold, frossen genstand.

F13 Nedkøling af kroppen F13 Omfatter nedkøling af hele kroppen eller dele

heraf, fx hypotermi som følge af eksposition

for stærk kulde i omgivelser. Ekskl. luftvejs

afkøling (F11).

Hypotermi uden aspiration af vand kan være

skademekanisme for nærdrukning.

F18 Kuldeeffekt, anden specificeret

F19 Kuldeeffekt, uspecificeret

97


SKADEMEKANISME

98

KODE MANUAL

G0 Elektrisk, strålings- og

anden energieffekt

G00 Kontakt med elektrisk

strøm

G0 Omfatter effekt af akut eksposition for energibølger

i forskellig form.

G00 Inkl. kontakt med lynnedslag.

Ekskl. varmeeffekt (F0).

G01 Effekt af svejselys

G02 Lysstrålingseffekt G02 Inkl. eksposition for sollys, solarium mv.

G03 Lydtrykseffekt G03 Omfatter akut påvirkning med kraftig lyd, fx

eksplosion af fyrværkeri, geværskud mv.

G04 Vibrationseffekt G04 Omfatter akut påvirkning med vibrationer fx

fra trykluftsbor, ultralydsbølger mv.

G05 Effekt af anden stråling G05 Omfatter akut påvirkning med fx radioaktiv

stråling, røntgenstråling, laser stråle eller forgiftning

med radioaktiv substans.

G08 Elektrisk, strålings- og

anden energieffekt, andet

specificeret

G09 Elektrisk, strålings- og

anden energi-effekt,

uspecificeret

H0 Lufttryk effekt

H00 Lavt lufttryk effekt

H01 Højt lufttryk effekt

H02 Ændring i atmosfærisk

tryk

H08 Lufttryk effekt, anden

specificeret

H09 Lufttryk effekt, uspecificeret

J0 Akut overbelastning af

krop eller kropsdel

J00 Akut overbelastning

ved vandret kraft

H0 Omfatter effekt af akut eksposition for lufttryk højere

eller lavere end normalt atmosfærisk tryk.

H02 Omfatter eksposition for pludselig ændring af

atmosfærisk tryk, fx ved dykkersyge, kvælstof

narkose.

J0 Omfatter akut overbelastning (inden for sidste

48 timer) af muskler, led mv. ved påvirkning

gennem ydre kraftoverførsel til den skaderamte

fra genstand, person eller dyr, eller akut overbelastning

skyldes egen uhensigtsmæssig bevægelse

uden ydre kraft påvirkning.

J00 Akut overbelastning ved fx skub eller træk.


KODE MANUAL

J01 Akut overbelastning

ved lodret kraft

J02 Akut overbelastning

ved vrid

J03 Akut overbelastning

ved centrifugal kraft

J08 Akut overbelastning af

krop/-kropsdel, anden

specificeret

J09 Akut overbelastning af

krop/-kropsdel, uspecificeret

Z9 Skademekanisme, anden

og uspecificeret

Z98 Skademekanisme, anden

specificeret

Z99 Skademekanisme, uspecificeret

J01 Akut overbelastning ved fx løft.

SKADEMEKANISME

J02 Akut overbelastning ved fx vrid af kroppen,

mens man bærer en tung byrde.

J03 Omfatter akut effekt af tyngdekraft

Z9 Omfatter anden specificeret og uspecificeret

skademekanisme.

99


SKADEMEKANISME

100


Transportmiddel

(involveret i tilskadekomst)

0 Køretøj

1 Dyr

2 Sporvogn

3 Tog (inkl. metro)

4 Skib

5 Flyvemaskine

6 Fodgænger

7 Transportmiddel ikke involveret i tilskadekomst

8 Transportmiddel, andet specificeret

9 Transportmiddel, uspecificeret

TRANSPORTMIDDEL

Transportulykker omfatter de situationer, hvor transportmiddel er involveret som

en forudsætning for tilskadekomst, f.eks. ved køretøjsulykke/trafikulykke, af-

/påstigning, igangsætning/standsning (acceleration/deceleration) og anden ujævn

kørsel.

Selvom skaderamtes aktivitet på ulykkestidspunktet er ’transport’, behøver der

ikke at være tale om en transportulykke. Dette gælder i alle tilfælde, hvor et

transportmiddel blot er opholdssted, uden at kriterierne for transportulykke er opfyldt.

Dette omfatter f.eks. ulykker, der er sket under jævn kørsel, og hvor kørslen

i sig selv ikke har været den primære årsag til det skete – se ”7 Transportmiddel

ikke involveret i tilskadekomst”.

101


TRANSPORTMIDDEL

102

KODER MANUAL

En transportulykke er en ulykke med et transportmiddel

(inkl. dyr), der primært anvendes til at bringe personer eller

gods fra et sted til et andet.

Transportulykker, der involverer et kørende køretøj, skal

kodes 0 = Køretøj (jf. køretøjsmodulet). Landtransportulykker

(fx koder 1-3) skal kodes som køretøjsulykke (kode = 0),

såfremt ulykken involverer et kørende køretøj. Enhver landstransportulykke

kan involvere fodgængere. ’Fodgænger’ er

inkluderet i transportmodulet for at gøre det muligt at registrere

fodgængerulykke med og uden involvering af kørende

transportmiddel. Bemærk, at køretøjsmodulet fastsætter regler

for køretøjsulykker, der involverer fodgængere efter de

bestemmelser, som gælder for politiets registrering af trafikulykker.

0 Køretøj 0 Inkl. motoriseret eller ikke-motoriseret køretøj på hjul,

meder eller bælte til brug på veje eller “off-road”:

• Cykel, pedaldrevet (2- eller 3-hjuls), inkl. evt. anhænger

(ekskl. legecykler).

• Cykel med hjælpemotor.

• Rickshaw (motoriseret).

• Motorcykel med 2 eller flere hjul, inkl. sidevogn.

• Personbil (3- eller 4-hjuls).

• Minibus (indtil 10 personer).

• Bus (mere end 10 personer).

• Varevogn, ladvogn.

• Lastbil.

• Køretøj til industrielt brug, fx gaffeltruck, passager-

/godstransportvogn i lufthavn, på station o.l.

• Selvkørende landbrugsmaskine, fx traktor, mejetærsker.

• Køretøj til bygge-/anlægsarbejde, fx bulldozer, vejtromle.

• Terrængående køretøj, fx snescooter.

• Køretøj trukket af dyr.

1 Dyr 1 Ekskl. køretøj trukket af dyr (0).

2 Sporvogn 2 Inkl. trolleybus.

3 Tog 3 Inkl. metro

4 Skib 4 Inkl. alle typer skibe/både.

5 Flyvemaskine 5 Inkl. alle typer luftfartøjer. Ekskl. rumfartøj (8).

6 Fodgænger 6 En person, som på ulykkestidspunktet ikke var fører/passager

i eller på motorkøretøj, tog, sporvogn, køretøj

trukket af dyr eller andet køretøj, eller på cykel, jf.


TRANSPORTMIDDEL

KODER MANUAL

manual for Køretøjsulykker. En fodgænger er en person

til fods eller bruger af fodgængerareal, se inklusioner i

manual for Køretøjsulykker. En bruger af fodgængerareal

inkluderer stillestående, siddende eller liggende person.

7 Transportmiddel ikke involveret

i tilskadekomst

8 Transportmiddel, andet

specificeret

9 Transportmiddel, uspecificeret

7 Omfatter de tilfælde, hvor den tilskadekomnes aktivitet

er ’transport’, men transportmidlet er ikke involveret årsagsmæssigt

(jf. kriterier for ’transportulykke’ ovenfor).

Fx buspassager på vej på arbejde skærer sig på lommekniv

under jævn kørsel,eller buspassager falder over trin

i bus under jævn kørsel.

8 Inkl. rumfartøj.

103


Køretøjsulykker

Transportform, tilskadekomne

1 Til fods

2 Cykel

3 Knallert

4 Motorcykel, scooter

5 Personbil

6 Varevogn

7 Lastbil, bus

8 Transportform, tilskadekomne, anden

specificeret

9 Transportform, tilskadekomne,

uspecificeret

Trafikantrolle, tilskadekomne

0 Fodgænger og lignende

1 Fører

2 Passager, forsæde

3 Passager, bagsæde

4 Buspassager

5 Passager, uspecificeret

6 Fører eller passager, uspecificeret

7 Person under på- eller afstigning

8 Trafikantrolle, tilskadekomne, anden

specificeret

104

KØRETØJSMIDDEL

9 Trafikantrolle, tilskadekomne,

uspecificeret

Transportform, modpart

0 Ingen trafikant modpart

1 Til fods

2 Cykel

3 Knallert

4 Motorcykel, scooter

5 Personbil

6 Varevogn

7 Lastbil, bus

8 Transportform, modpart, anden

specificeret

9 Transportform, modpart, uspecificeret

Uheldssituation

0 Eneuheld

1 Modpart i krydsende færdselsretning

2 Modpart i samme færdselsretning

3 Modpart i modsat færdselsretning

4 Modpartens færdselsretning uoplyst

8 Uheldssituation, anden specificeret

9 Uheldssituation, uspecificeret


KØRETØJSULYKKER

KODER MANUAL

Køretøjsulykke: en ulykke hvor der har været indblandet

mindst ét kørende køretøj. Køretøj afgrænses som transportmiddel

på hjul, meder eller bælte.

Transportform, tilskadekomne

1 Til fods

1 Fodgænger: En person, som på ulykkestidspunktet ikke

var fører/passager i eller på motorkøretøj, tog, sporvogn,

køretøj trukket af dyr eller andet køretøj, eller på cykel.

Rulleskøjter, løbehjul, legecykel, rulleski, skateboard

m.v. må ikke anvendes, hvis transportform, modpart,

kodes 0 eller 1, dvs. at ulykker med legeredskaber kun

kodes i de tilfælde, hvor der har været indblandet et

egentligt køretøj.

Inkluderer: Person til fods eller bruger af fodgængerareal,

såsom:

• Barneklapvogn/-trækvogn.

• Barnevogn.

• Sparkstøtting o.l.

• Isskøjter/rulleskøjter.

• Skateboard.

• Løbehjul.

• Legecykel.

• Ski.

• Kælk, slæde.

• Kørestol (motoriseret).

2 Cykel 2 Ekskl. legecykel (3-hjulet cykel, legecykel med støttehjul

(1)).

3 Knallert, moped

4 Motorcykel, scooter 4 Inkl. terrængående motorcykel med 2 eller flere hjul.

5 Personbil

6 Varevogn 6 Omfatter køretøj med totalvægt på 3.500 kg og derunder.

7 Lastbil, bus 7 Omfatter køretøj med totalvægt over 3.500 kg. Bemærk,

at buspassagerer kodes under trafikantrolle, tilskadekomne.

105


KØRETØJSULYKKER

106

KODER MANUAL

8 Transportform, tilskadekomne,

anden specificeret

9 Transportform, tilskadekomne,

uspecificeret

8 Inkl. traktor, gaffeltruck, tog, sporvogn, snescooter, mejetærsker

og andet selvkørende landbrugsredskab.

Ekskl. barnevogn, sparkstøtting, kælk (1).

Trafikantrolle, tilskadekomne

0 Fodgænger o.l. 0 Se manual til Transportform, tilskadekomne (1).

1 Fører

2 Passager, forsæde 2 Inkl. passager på cykel, knallert, sparkstøtting og kælk.

3 Passager, bagsæde 3 Inkl. passager på cykel, knallert, sparkstøtting og kælk

4 Buspassager

5 Passager, placering uspecificeret

6 Fører eller passager, uspecificeret

7 Person under på- eller afstigning

7 Inkl. på-/afstigning af køretøj af enhver type.

8 Trafikantrolle, tilskade- 8 Inkl. sidevognspassager på motorcykel, passager i sporkomne,

anden specificeret vogn eller tog, person på dyr.

9 Trafikantrolle, tilskadekomne,

uspecificeret

Transportform, modpart

0 Ingen trafikant modpart 0 Omfatter eneuheld, cykel der vælter på vejbane, påkørsel

af parkerede køretøjer, autoværn, dyr, faste genstande

som træer, lygtepæle m.v.

Påkørt dyr, genstand m.v. kan kodes ved hjælp af produktklassifikationen.

1 Til fods 1 Se manual til Transportform, tilskadekomne (1).

2 Cykel

3 Knallert

2 Ekskl. legecykel (3-hjulet cykel, legecykel med støttehjul).

4 Motorcykel, scooter

5 Personbil

4 Inkl. terrængående motorcykel med 2 eller flere hjul.

6 Varevogn 6 Omfatter køretøj med totalvægt på 3.500 kg og derunder.

7 Lastbil, bus m.m. 7 Omfatter køretøj med totalvægt over 3.500 kg.

8 Transportform, modpart,

anden specificeret

8 Inkl. køretøjer som traktor, gaffeltruck, tog, sporvogn,

snescooter, mejetærsker og andet selvkørende landbrugsredskab.

Tog – kun ved kollision med trafikanter på offentlig

vej.


KODER MANUAL

9 Transportform, modpart,

uspecificeret

KØRETØJSULYKKER

Uheldssituation

0 Eneuheld 0 Omfatter påkørsel af parkerede køretøjer. Cykel der vælter

på vejbane, påkørsel af autoværn, dyr, faste genstande

som træer og lygtepæle m.v.

Påkørt dyr, genstand m.v. kan kodes ved hjælp af produktklassifikationen.

1 Modpart i krydsende

færdselsretning

2 Modpart i samme færdselsretning

3 Modpart i modsat færdselsretning

4 Modpartens færdselsretning

uoplyst

8 Uheldssituation, anden

specificeret

9 Uheldssituation, uspecificeret.

1 Kørselsretningen skal opfattes som den oprindeligt intenderede

retning, uanset om der i hændelsesforløbet sker

sving. Gælder også for fodgængere.

2 Kørselsretningen skal opfattes som den oprindeligt intenderede

retning, uanset om der i hændelsesforløbet sker

sving. Gælder også for fodgængere.

3 Kørselsretningen skal opfattes som den oprindeligt intenderede

retning, uanset om der i hændelsesforløbet sker

sving. Gælder også for fodgængere.

107


ERHVERVSKODER

Brancher

0 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

001 Landbrug, gartneri og jagt

002 Skovbrug

003 Fiskeri

1 Råstofindvinding, industri og

forsyningsvirksomhed

105 Indvinding af kul og brunkul

106 Indvinding af råolie og naturgas

107 Brydning af metalmalme

108 Anden råstofindvinding

109 Serviceydelser til råstofindvinding

110 Fødevareindustri

111 Drikkevareindustri

112 Tobaksindustri

113 Tekstilindustri

114 Beklædningsindustri

115 Læder- og lædervareindustri

116 Træindustri

117 Papir- og papirvareindustri

118 Trykkerier og reproduktion af

indspillede medier

119 Olieraffinaderier

120 Kemisk industri

121 Farmaceutisk industri

122 Plast- og gummiindustri

108

123 Glas-, keramisk og beton industri

124 Fremstilling af metal

125 Jern- og metalvareindustri

126 Elektronikindustri

127 Fremstilling af elektrisk udstyr

128 Maskinindustri

129 Fremstilling af motorkøretøjer

og dele hertil

130 Fremstilling af andre transportmidler

131 Møbelindustri

132 Anden fremstillingsvirksomhed

133 Reparation og installation af

maskiner og udstyr

135 Energiforsyning

136 Vandforsyning

137 Opsamling og behandling af

spildevand

138 Renovation og genbrug

139 Rensning af jord og grundvand

2 Bygge- og anlægsvirksomhed

241 Opførelse af bygninger

242 Anlægsarbejder

243 Bygge- og anlægsvirksomhed,

som kræver specialisering


3 Handel, transport, hoteller og

restauranter

345 Handel med og reparation af

motorkøretøjer

346 Engros- og agenturhandel

347 Detailhandel

349 Landtransport

350 Skibsfart

351 Luftfart

352 Hjælpevirksomhed til transport

353 Post- og kurertjeneste

355 Overnatningsfaciliteter

356 Restaurationsvirksomhed

4 Information og kommunikation

458 Udgivervirksomhed

459 Produktion af film, TV, lyd- og

musikudgivelser

460 Radio- og TV-virksomhed

461 Telekommunikation

462 IT-rådgivning, programmering

463 Informationstjenester

5 Finansiering, forsikring, ejendomshandel

og -udlejning

564 Pengeinstitut- og finansvirksomhed

565 Forsikrings- og pensionsvirksomhed

566 Finansiel service

568 Ejendomshandel og -udlejning

6 Erhvervsservice

669 Juridisk bistand, bogføring og

revision

670 Virksomhedsrådgivning

BRANCHE

671 Arkitekter og rådgivende ingeniører

672 Forskning og udvikling

673 Reklame og markedsanalyse

674 Anden videnservice

675 Dyrlæger

677 Udlejning og leasing

678 Arbejdsformidling

679 Rejsebureauer, rejsearrangører

680 Vagt- og sikkerhedstjeneste

681 Ejendomsservice, rengøring og

anlægsgartnere

682 Anden erhvervsservice

7 Offentlig administration, undervisning,

sundheds- og socialvæsen

784 Offentlig administration, forsvar,

politi og retsvæsen

785 Undervisning

786 Sundhedsvæsen

787 Institutionsophold

788 Andre sociale foranstaltninger

8 Kultur, fritid, sport og anden

service

890 Teater, musik og kunst

891 Biblioteker, museer og anden

kulturel virksomhed

892 Lotteri og andet spil

893 Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter

894 Organisationer og foreninger

895 Reparation af computere og varer

til personligt brug

109


BRANCHE

110

896 Frisører, vaskerier og andre

personlige serviceydelser

897 Private husholdninger med ansat

medhjælp

898 Privat produktion af varer og

ydelser til eget brug

899 Internationale organisationer

og ambassader

9 Branche andet og uspecificeret

989 Branche, anden specificeret

999 Branche, uspecificeret


KODER MANUAL

0 Landbrug, jagt, skovbrug

og fiskeri

001 Landbrug, gartneri og

jagt

DB07: Hovedafdeling A – hovedgrupper 01-03

BRANCHE

001 Dyrkning af et- og flerårige afgrøder, gartnerier,

planteformering (planteskoler), husdyravl, blandet

drift, serviceydelser til landbrug og forarbejdning af

afgrøder efter høst. Jagt, fældefangst og serviceydelser

i forbindelse hermed.

002 Skovbrug 002 Dyrkning af træer, skovning, indsamling af vildtvoksende

forstmateriale (undtagen træer) og serviceydelser

til skovbrug.

005 Fiskeri 005 Havfiskeri, ferskvandsfiskeri, hav- og ferskvandsbrug.

1 Råstofindvinding, industri

og forsyningsvirksomhed

105 Indvinding af kul og

brunkul

106 Indvinding af råolie og

naturgas

107 Brydning af metalmalme

108

DB07:

Hovedafdeling B – hovedgrupper 05-09

Hovedafdeling C – hovedgrupper 10-33

Hovedafdeling D – hovedgruppe 35

Hovedafdeling E – hovedgrupper 36-39

107 Brydning af jernmalm, uran- og thoriummalme og

andre ikke-jernholdige metalmalme.

Anden råstofindvinding 108 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips,

kridt og skifer. Grus- og sandgravning, indvinding

af ler og kaolin. Indvinding af mineraler til fremstilling

af kemiske produkter og gødningsstoffer. Indvinding

af tørv. Saltindvinding.

109 Serviceydelser til råstofindvinding

109 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie,

naturgas og anden råstofindvinding.

110 Fødevareindustri 110 Forarbejdning og konservering af kød, fisk mv.,

frugt og grøntsager, fremstilling af olier, fedtstoffer,

mejeriprodukter, mølleriprodukter. Bagerier, sukker-

og chokoladefabrikker. Fremstilling af foderblandinger.

111 Drikkevareindustri

112 Tobaksindustri

111 Fremstilling af spiritus, vin, cider og anden frugtvin,

andre ikke-destillerede gærede drikkevarer, øl,

malt, læskedrikke mv.

113 Tekstilindustri 113 Spinderier, væverier, fremstilling af trikotagestoffer,

tæpper, reb, tovværk, sejlgarn, netstoffer og

andre tekniske og industrielle tekstiler.

111


BRANCHE

112

KODER MANUAL

Ekskl. fremstilling af beklædningsartikler (114)

114 Beklædningsindustri 114 Fremstilling af læderbeklædning, arbejdsbeklædning,

anden yderbeklædning, underbeklædning (fx

skjorter), strømpevarer og andre beklædningsartikler.

Buntmagerier.

115 Læder- og lædervareindustri

115 Garvning og beredning af læder og pelsskind, fremstilling

af tasker, kufferter, sadelmagervarer og fodtøj

(inkl. træsko).

116 Træindustri 116 Fremstilling af træ og varer af træ, kork, strå og

flettematerialer, bygningstømmer, snedkeriartikler

og andre træprodukter.

Ekskl. fremstilling af møbler (131).

117 Papir- og papirvareindustri

118 Trykkerier og reproduktion

af indspillede

medier

117 Fremstilling af papirmasse, papir og pap samt papir-

og papvarer.

118 Trykning og serviceydelser vedr. dagblade og anden

trykning, prepress- og premedia-arbejde samt

bogbinding. Reproduktion af indspillede medier.

Ekskl. Forlagsvirksomhed (458).

119 Olieraffinaderier 119 Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter.

120 Kemisk industri 120 Fremstilling af industrigasser, farvestoffer og pigmenter,

andre uorganiske basiskemikalier, gødningsstoffer,

pesticider, basisplast, syntetisk gummi,

maling, lak, sæbe, rengørings- og rensemidler,

parfume, hårshampoo mv. og andre kemiske produkter

inkl. sprængstoffer og kemofibre.

Ekskl. fremstilling af farmaceutiske varer (121) og

fremstilling af uindspillede medier (126).

121 Farmaceutisk industri 121 Fremstilling af farmaceutiske råvarer og præparater.

122 Plast- og gummiindustri

123 Glas-, keramisk og betonindustri

122 Fremstilling af gummidæk og –slanger og andre

gummiprodukter, vulkanisering af dæk. Fremstilling

af plastemballage, bygningsartikler af plast og

andre plastprodukter.

123 Fremstilling af glas, glasprodukter, ildfaste produkter,

byggematerialer af ler: teglsten, gulvfliser, mursten

mv., porcelænsvarer og keramiske produkter,

beton-, cement og gipsprodukter. Tilhugning og

færdigbearbejdning af sten. Fremstilling af asfalt,

tagpap, stenuld og andre ikke-metalholdige mineralske

produkter.

124 Fremstilling af metal 124 Fremstilling af råjern, råstål, jernlegeringer og produkter

af den primære forarbejdning af stål. Fremstilling

af ædelmetaller og andre ikke-jernholdige

metaller. Støbning af metalprodukter.

125 Jern- og metalvareindustri

125 Fremstilling af metalkonstruktioner, døre, vinduer,

tanke og beholdere, radiatorer og kedler (centrall

) F illi f b ik k


BRANCHE

KODER MANUAL

varmeanlæg). Fremstilling af bestik, skære- og

klipperedskaber, håndværktøj, trådvarer, bolte,

skruer mv. Fremstilling af våben og ammunition.

Ekskl. fremstilling af maskiner og udstyr (128).

126 Elektronikindustri 126 Fremstilling af computere, elektroniske plader og

andre komponenter. Fremstilling af kommunikationsudstyr

(telefon, telefax mv.), elektronik til husholdninger

(radio, fjernsyn mv.), udstyr til måling,

afprøvning, navigation og kontrol inkl. ure, bestrålingsudstyr,

elektromedicinsk og elektroterapeutisk

udstyr samt optiske instrumenter, fotografisk udstyr

og magnetiske og optiske media.

127 Fremstilling af elektrisk

udstyr

127 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer,

transformere, elektriske fordelings- og kontroltavler,

batterier, akkumulatorer, ledninger, kabler,

elektriske belysningsartikler, husholdningsapparater

(inkl. ikke-elektriske).

Ekskl. fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr

til motorkøretøjer (129)

128 Maskinindustri 128 Fremstilling af motorer, pumper, kompressorer,

haner, ventiler, lejer, tandhjulsudvekslinger mv.,

ovne, ildsteder, løfte- og håndteringsudstyr, kontormaskiner,

motordrevet håndværktøj, køle- og

ventilationsanlæg og maskiner til land- og skovbrug

samt værktøjsmaskiner

Ekskl. fremstilling af motorer til flyvemaskiner,

motorkøretøjer og knallerter (129, 130), elektronisk

udstyr (126), elektrisk udstyr (127) og våben og

ammunition (125).

129 Fremstilling af motorkøretøjer

og dele hertil

130 Fremstilling af andre

transportmidler

129 Fremstilling af motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne,

dele og tilbehør hertil inkl. elektrisk og elektronisk

udstyr.

Ekskl. fremstilling af motorcykler mv. (130).

130 Bygning af skibe og både til fritid og sport, fremstilling

af lokomotiver og rullende materiel til jernbaner

og sporveje, luft- og rumfartøjer, militære

kampkøretøjer og andre transportmidler inkl. motorcykler,

cykler og invalidekøretøjer.

Ekskl. fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr

(128)

131 Møbelindustri 131 Fremstilling af møbler og madrasser.

132 Anden fremstillingsvirksomhed

132

Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter, musikinstrumenter,

sportsudstyr, spil, legetøj, medicinske

og dentale instrumenter og anden fremstillingsvirksomhed

ikke nævnt andetsteds.

135 Energiforsyning 135 Produktion, distribution og handel med El-, gas- og

varmeforsyning.

113


BRANCHE

2

114

KODER MANUAL

136 Vandforsyning

137 Opsamling og behandling

af spildevand

137 Kloak- og rensningsanlæg.

138 Renovation og genbrug 138 Indsamling, behandling og bortskaffelse af farligt

og ikke-farligt affald. Demontering af udtjente køretøjer,

skibe, maskiner mv. og genbrug af sorterede

materialer.

139 Rensning af jord og

grundvand

139 Inkl. anden form for forureningsbekæmpelse.

Bygge- og anlægsvirksomhed

241

Opførelse af bygninger 241

DB07: Hovedafdeling F – hovedgrupper 41-43

Opførelse af bygninger og gennemførelse af byggeprojekter.

242 Anlægsarbejder 242 Anlæg af veje, jernbaner, ledningsnet og anden anlægsvirksomhed.

243 Bygge- og anlægsvirksomhed,

som kræver

specialisering

3 Handel, transport Hoteller

og restauranter

345 Handel med og reparation

af motorkøretøjer

346 Engros- og agenturhandel

243 Nedrivning, forberedende byggepladsarbejder og

funderingsundersøgelser. El- og VVS-installation,

stukkatør-, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed,

gulv- og vægbeklædningsarbejde, maler-,

glarmestervirksomhed og anden bygningsfærdiggørelse.

Tagdækningsvirksomhed, murere og

anden specialisering ikke nævnt andetsteds.

DB07:

Hovedafdeling G – hovedgrupper 45-47

Hovedafdeling H – hovedgrupper 49-53

Hovedafdeling I – hovedgrupper 55-56

345 Salg af personbiler, varebiler, minibusser og andre

motorkøretøjer inkl. motorcykler og salg af reservedele,

tilbehør samt vedligeholdelse og reparation

af motorkøretøjer.

346 Ekskl. handel med motorkøretøjer og motorcykler

(345).

347 Detailhandel 347 Ekskl. handel med motorkøretøjer og motorcykler

(345).

349 Landtransport

349 Passager- og godstransport med tog og på veje inkl.

S-tog, metro, bus, taxi, vognmands- og flytteforretninger.

Rørtransport.

350 Skibsfart 350 Sø- og kysttransport samt transport ad indre vandveje

af passagerer og gods.

351 Luftfart 351 Lufttransport af passagerer og gods samt rumfart.


KODER MANUAL

352 Hjælpevirksomhed til

transport

BRANCHE

352 Oplagrings- og pakhusvirksomhed, serviceydelser i

forbindelse med landtransport, skibsfart og luftfart,

godshåndtering, skibsmæglere, speditører og andre

tjenesteydelser vedr. transport.

Ekskl. rejsebureauer mv. (679)

353 Post- og kurertjeneste 353 Posttjenester omfattet af forsyningspligten, kurertjeneste

og udbringning af dagblade.

355 Overnatningsfaciliteter 355 Hoteller, konferencecentre, kursusejendomme, ferieboliger

o.lign. til kortvarige ophold, campingpladser

og andre overnatningsfaciliteter.

356 Restaurationsvirksomhed

356 Restauranter, pizzeriaer, grill- og isbarer, cateringvirksomhed,

caféer, værtshuse, diskoteker mv.

4 Information og Kommunikation

DB07: Hovedafdeling J – hovedgrupper 58-63

458 Udgivervirksomhed 458 Udgivelse af bøger, telefonbøger, adresselister, aviser,

dagblade, ugeblade, magasiner mv. samt udgivelse

af software inkl. computerspil.

459 Produktion af film, TV,

lyd- og musikudgivelser

460 Radio- og TVvirksomhed

459 Inkl. distribution af film, video- og TVprogrammer.

Biografer. Indspilning af lydoptagelser

og udgivelse af musik.

461 Telekommunikation 461 Fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation.

462 IT-radgivning, programmering

462 Computerprogrammering, konsulentbistand vedr.

informationsteknologi og anden ITservicevirksomhed.

463 Informationstjenester 463 Databehandling, webhosting, webportaler o.lign.

serviceydelser. Pressebureauer og andre informationstjenester

ikke nævnt andetsteds.

5 Finansiering, forsikring,

Ejendomshandel og

-udlejning

564 Pengeinstitut- og finansvirksomhed

565 Forsikrings- og pensionsvirksomhed

DB07:

Hovedafdeling K – hovedgrupper 64-66

Hovedafdeling L – hovedgruppe 68

564 Banker, sparekasser mv., holdingselskaber, investeringsforeninger,

kreditforeninger o.lign.

Ekskl. forsikring og pensionsforsikring (565).

565 Ekskl. lovpligtig socialforsikring (784).

566 Finansiel service 566 Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed

(fx forvaltning af kapitalmarkeder,

værdipapirer), forsikring (risiko- og skadesvurdering)

og pensionsforsikring (forsikringsagenter

115


BRANCHE

116

KODER MANUAL

mv.). Formueforvaltning.

568 Ejendomshandel og

-udlejning

568 Køb, salg og udlejning af fast ejendom, inkl. boliganvisning

og ejendomsadministration.

6 Erhvervsservice DB07:

Hovedafdeling M – hovedgrupper 69-75

Hovedafdeling N – hovedgrupper 77-82

669 Juridisk bistand, bogføring

og revision

669 Inkl. skatterådgivning.

670 Virksomhedsrådgivning

671 Arkitekter og rådgivende

ingeniører

670 Hovedsæders virksomhed. Public relations og

kommunikation. Virksomhedsrådgivning og anden

rådgivning om driftsledelse.

671 Inkl. teknisk afprøvning, kontrol (af levnedsmidler)

og analyse.

672 Forskning og udvikling 672 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab,

teknik, samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber.

673 Reklame og markedsanalyse

673

Reklamebureauer, reklameplads i medier samt markedsanalyse

og offentlig meningsmåling.

674 Anden videnservice

675 Dyrlæger

674 Specialiseret designarbejde, fotografisk virksomhed,

oversættelse, tolkning og andre liberale, videnskabelige

og tekniske tjenesteydelser.

677 Udlejning og leasing 677 Udlejning og leasing af motorkøretøjer, varer til

personligt og husholdningsbrug, andet materiel,

udstyr, skibe, både, luftfartøjer, og andre materielle

aktiver.

Ekskl. Udlejning af fast ejendom (568).

678 Arbejdsformidling 678 Inkl. vikarbureauer.

679 Rejsebureauer, rejsearrangører

680 Vagt- og sikkerhedstjeneste

681 Ejendomsservice, rengøring

og anlægsgartnere

679 Inkl. reservationstjenesteydelser og andre relaterede

tjenesteydelser.

680 Inkl. overvågning og serviceydelser i forbindelse

med sikkerhedssystemer.

681 Almindelig rengøring i bygninger, vinduespolering,

skorstensfejning og andre rengøringsydelser. Landskabspleje

(inkl. anlægsgartnerier).

682 Anden erhvervsservice 682 Administrationsservice, fotokopiering, dokumentbehandling

og anden specialiseret kontorservice.

Organisering af kongresser, messer og udstillinger,

inkasso, pakkerier og anden forretningsservice ikke

nævnt andetsteds.


KODER MANUAL

7 Offentlig administration,

undervisning,

sundheds- og socialvæsen

784 Offentlig administration,

forsvar, politi og

retsvæsen

DB07:

Hovedafdeling O – hovedgruppe 84

Hovedafdeling P – hovedgruppe 85

Hovedafdeling Q – hovedgrupper 86-88

BRANCHE

784 Offentlig forvaltning, forsvar, domstole, fængselsvæsen,

politi, brandvæsen og lovpligtig socialsikring

mv.

785 Undervisning 785 Inkl. folke- og idrætshøjskoler, officersskoler, køreskoler,

voksenundervisning mv. og hjælpeydelser i

forbindelse med undervisning.

786 Sundhedsvæsen 786 Inkl. hospitaler, hjemmesygepleje, sundhedspleje,

jordemødre, fysio- og ergoterapeuter, psykologisk

rådgivning, kiropraktorer og andet sundhedsvæsen

ikke nævnt andetsteds.

Ekskl. dyrlæger (675).

Ekskl. tandteknikere vedr. fremstilling af medicinske

og dentale instrumenter (132).

Ekskl. Institutionsophold (787)

787 Institutionsophold 787 Plejehjem og andre institutioner med sygepleje.

Beskyttede boliger. Døgninstitutioner for fysisk

eller psykisk handicappede, behandlingshjem,

døgninstitutioner for børn og unge, familiepleje og

andre former for institutionsophold ikke nævnt andetsteds.

Ekskl. sociale foranstaltninger uden institutionsophold

(788).

788 Andre sociale foranstaltninger

8 Kultur, fritid, sport og

anden service

788 Sociale foranstaltninger uden institutionsophold:

Hjemmehjælp, dagcentre, revalideringsinstitutioner,

daginstitutioner for børn og unge (inkl. fritids- og

ungdomsklubber), flygtninge- og asylcentre, foreninger,

legater og fonde med sygdomsbekæmpende,

sociale og velgørende formål samt andre sociale

foranstaltninger uden institutionsophold ikke nævnt

andetsteds.

DB07:

Hovedafdeling R – hovedgrupper 90-93

Hovedafdeling S – hovedgrupper 94-96

Hovedafdeling T – hovedgrupper 97-98

Hovedafdeling U – hovedgruppe 99

117


BRANCHE

118

KODER MANUAL

890 Teater, musik og kunst 890 Teater- og koncertvirksomhed og relaterede hjælpeaktiviteter.

Kunstnerisk skaben, drift af teater- og

koncertsale, kulturhuse mv.

891 Biblioteker, museer og

anden kulturel virksomhed

892 Lotteri og andet spil

893 Sport, forlystelser og

fritidsaktiviteter

894 Organisationer og foreninger

895 Reparation af computere

og varer til personligt

brug

896 Frisører, vaskerier og

andre personlige serviceydelser

897 Private husholdninger

med ansat medhjælp

898 Privat produktion af

varer og ydelser til eget

brug

899 Internationale organisationer

og ambassader

9 Branche andet og uspecificeret

989 Branche, anden specificeret

891 Inkl. arkiver, historiske monumenter, bygninger og

lign. attraktioner, botaniske og zoologiske haver

samt naturreservater.

893 Sportsanlæg (inkl. idræts- og svømmehaller) og

–klubber, fitnesscentre, forlystelsesparker, lystbådehavne

og andre forlystelser og fritidsaktiviteter.

894 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger,

religiøse institutioner og foreninger, politiske

partier samt andre organisationer og foreninger

ikke nævnt andetsteds.

Ekskl. Internationale organisationer (899).

895 Reparation af computere og kommunikationsudstyr,

forbrugerelektronik, husholdningsapparater og redskaber

til hus og have, skotøj og lædervarer, møbler

og boligudstyr, ure, smykker mv. til personligt

brug.

896 Vaskerier, renserier, frisør- og skønhedssaloner,

aktiviteter vedr. fysisk velvære, bedemænd, begravelsesvæsen

og andre personlige serviceydelser

ikke nævnt andetsteds.

DB07: Hovedafdeling X: Uoplyst

999 Branche, uspecificeret 999 DB07: 99.99.99

Bemærk: kode 89 er ikke anvendt i DB07.


Sportsaktivitet

1. POSITION

A Atletik, fri idræt

B Gymnastik

C Sport med slåredskab

D Holdsport med bold

E Kampsport

F Sport på hjul (ikke motoriseret)

G Motorsport

H Dyresport

J Vintersport

K Vandsport

L Luftsport

M Våbensport

N Sport med kugler

P Klatresport

Q Dansesport

X Kombinerede sportsaktiviteter

Z Sportsaktivitet, andet og uspecificeret

SPORTSAKTIVITET

119


SPORTSAKTIVITET

2. OG 3. POSITION

A ATLETIK, FRI IDRÆT

A0 Løb og gang

A00 Baneløb uden forhindring

A01 Hækkeløb

A02 Marathonløb

A03 Orienterings- og terrænløb

A04 Jogging

A05 Gang

A06 Stavgang

A08 Løb, andet specificeret (inkl.

motionsløb)

A09 Løb, uspecificeret

A1 Kast

A10 Spydkast

A11 Kuglestød

A12 Diskoskast

A13 Hammerkast

A18 Kast, andet specificeret

A19 Kast, uspecificeret

A2 Spring

A20 Højdespring

A21 Stangspring

A22 Længdespring

A23 Trespring

A28 Spring, andet specificeret

A29 Spring, uspecificeret

A3 Løftning

A30 Vægtløftning

A38 Løftning, andet specificeret

A39 Løftning, uspecificeret

A4 Styrketræning (bodybuilding)

A40 Træning af muskelstyrke

A45 Bodybuilding

A48 Styrketræning, anden specificeret

120

A49 Styrketræning, uspecificeret

A9 Atletik, fri idræt, anden og uspecificeret

A98 Atletik, fri idræt, anden specificeret

A99 Atletik, fri idræt, uspecificeret

B GYMNASTIK

B0 Gymnastik uden redskab

B09 Gymnastik uden redskab,

uspecificeret

B1 Gymnastik med redskab

B10 Reck gymnastik

B11 Barre gymnastik

B12 Bom gymnastik

B13 Ringe gymnastik

B14 Hest/plint gymnastik

B15 Trampolin gymnastik

B16 Ribbe gymnastik

B17 Tov gymnastik

B18 Gymnastik med redskab, andet

specificeret

B19 Gymnastik med redskab,

uspecificeret

B2 Gymnastik med håndrekvisit

B20 Kølle gymnastik

B21 Tøndebånd gymnastik

B22 Bold gymnastik

B23 Sjippetov gymnastik

B28 Gymnastik med håndrekvisit,

andet specificeret

B29 Gymnastik med håndrekvisit,

uspecificeret


B3 Aerobics

B30 Steptræning

B38 Aerobics, andet specificeret

B39 Aerobics, uspecificeret

B9 Gymnastik, anden og uspecificeret

B98 Gymnastik, anden specificeret

B99 Gymnastik uspecificeret

C SPORT MED SLÅRED-

SKAB

C0 Sport med ketsjer/bat

(aflukket bane, se C3)

C00 Tennis

C02 Badminton

C03 Bordtennis

C08 Sport med ketsjer/bat, anden

specificeret

C09 Sport med ketsjer/bat, uspecificeret

C1 Sport med boldtræ/kølle

C10 Baseball

C11 Cricket

C12 Rundbold

C13 Softball

C17 Langbold

C18 Sport med boldtræ/kølle, anden

specificeret

C19 Sport med boldtræ/kølle,

uspecificeret

C2 Sport med stav

C20 Hockey, almindelig

C21 Ishockey

C22 Bandy, på gulv (gulvhockey)

C23 Bandy, på is

C24 Rulleskøjtehockey

C25 Hurling (irsk hockey)

C26 Camogie

SPORTSAKTIVITET

C27 Hockey-bockey (rinkbandy)

C28 Sport med stav, anden specificeret

C29 Sport med stav, uspecificeret

C3 Ketsjersport i aflukket bane

C30 Squash

C31 Racket ball

C38 Ketsjersport i aflukket bane,

anden specificeret

C39 Ketsjersport i aflukket bane,

uspecificeret

C9 Sport med slåredskab, anden og

uspecificeret

C98 Sport med slåredskab, anden

specificeret

C99 Sport med slåredskab, uspecificeret

D HOLDSPORT MED BOLD

(Ekskl. vandpolo, se K02)

D0 Fodbold

D00 Fodbold (soccer)

D01 Rugby

D02 Amerikansk fodbold

D03 Gælisk fodbold

D08 Fodbold, andet specificeret

D09 Fodbold, uspecificeret

D1 Håndbold

D10 Håndbold (konventionel)

D12 Handball (aflukket bane)

D18 Håndbold, andet specificeret

D19 Håndbold, uspecificeret

D2 Volleyball

D20 Volleyball (konventionel)

D22 Beachvolley

D28 Volleyball, anden specificeret

D29 Volleyball, uspecificeret

121


SPORTSAKTIVITET

D3 Basketball

D30 Basketball (konventionel)

D38 Basketball, andet specificeret

D39 Basketball, uspecificeret

D9 Holdsport med bold, anden og

uspecificeret

D98 Holdsport med bold, anden

specificeret

D99 Holdsport med bold, uspecificeret

E KAMPSPORT

E0 Boksning

E02 Kick boksning

E03 Thai boksning

E08 Boksning, andet specificeret

E09 Boksning, uspecificeret

E1 Brydning

E10 Græsk-romersk brydning

E11 Fribrydning

E18 Brydning, andet specificeret

E19 Brydning, uspecificeret

E2 Asiatisk kampsport

E20 Jiu-jitsu

E21 Karate

E22 Judo

E23 Aikido

E24 Kendo

E25 Taek-won-do

E28 Asiatisk kampsport, andet

specificeret

E29 Asiatisk kampsport, uspecificeret

E3 Fægtning

E30 Kårdefægtning

E31 Sabelfægtning

E38 Fægtning, andet specificeret

122

E39 Fægtning, uspecificeret

E9 Kampsport, anden og uspecificeret

E98 Kampsport, andet specificeret

E99 Kampsport, uspecificeret

F SPORT PÅ HJUL (IKKE

MOTORISERET)

(Ekskl. vogne trukket af dyr (H))

F0 Cykelsport

F00 Cykelløb på landevej

F01 Cykelløb på bane

F02 Mountainbiking

F03 Kunstcykling

F04 Cykelcross

F08 Cykelsport, andet, specificeret

F09 Cykelsport, uspecificeret

F3 Rullesport

F30 Rulleskøjteløb

F31 Rulleskiløb

F32 Skateboarding (rullebræt)

F38 Rullesport, andet specificeret

F39 Rullesport, uspecificeret

F9 Sport på hjul (ikke motoriseret),

anden og uspecificeret

F98 Sport på hjul (ikke motoriseret),

andet specificeret

F99 Sport på hjul (ikke motoriseret),

uspecificeret

G MOTORSPORT

G0 Bilsport

G00 Billøb, på vej

G01 Billøb, på bane

G08 Bilsport, anden specificeret

G09 Bilsport, uspecificeret


G1 Motorcykelsport

(Ekskl. snescooter, se J50)

G10 Roadracing

G11 Speedway

G12 Motocross

G13 Enduro

G14 Trial

G15 Isracing

G18 Motorcykelsport, anden specificeret

G19 Motorcykelsport, uspecificeret

G7 Go-cart løb

G79 Go-cart løb, uspecificeret

G9 Motorsport, anden og uspecificeret

G98 Motorsport, anden specificeret

G99 Motorsport, uspecificeret

H DYRESPORT

H0 Hesteridning

(Ekskl. hesteløb (H1))

H00 Ridning

H01 Ridebanespring

H02 Terrænridning uden forhindringer

H03 Terrænridning med forhindringer/military

H08 Hesteridning, andet specificeret

H09 Hesteridning, uspecificeret

H1 Hesteløb

H10 Galopløb

H11 Travløb

H12 Steeplechase

H13 Point-to-point hesteløb

H18 Hesteløb, andet specificeret

H19 Hesteløb, uspecificeret

SPORTSAKTIVITET

H2 Hestesport, anden

H20 Polo til hest

H28 Hestesport, andet specificeret

H29 Hestesport, uspecificeret

H5 Hundesport

H50 Hundevæddeløb

H51 Agility

H58 Hundesport, andet specificeret

H59 Hundesport, uspecificeret

H9 Dyresport, anden og uspecificeret

H98 Dyresport, anden specificeret

H99 Dyresport, uspecificeret

J VINTERSPORT

(De følgende typer “vintersport” omfatter

aktiviteter udført på naturlig eller kunstig

sne/is og andre overfladetyper, uanset årstiden.)

J0 Skisport

J00 Langrend (inkl. skiskydning)

J01 Styrtløb

J02 Slalom

J03 Skihop

J04 Freestyle skiløb

J05 Snowboarding

J06 Snowblading (to korte ski)

J07 Telemark skiløb

J08 Skisport, andet specificeret

J09 Skisport, uspecificeret

J3 Slædesport

J30 Slædesport, almindelig

J31 Bobslæde

J38 Slædesport, andet specificeret

J39 Slædesport, uspecificeret

123


SPORTSAKTIVITET

J4 Isskøjtesport

(Ekskl. ishockey, se C21)

J40 Skøjteløb (inkl. turløb)

J41 Kunstskøjteløb

J42 Hurtigløb (skøjter)

J43 Skøjteløb med sejl

J44 Kortbaneløb

J48 Skøjtesport, andet specificeret

J49 Skøjtesport, uspecificeret

J5 Snescooter sport

J50 Snescooterløb

J58 Snescooter sport, andet specificeret

J59 Snescooter sport, uspecificeret

J6 Isbådssejlads

J60 Isbådsløb

J68 Isbådssejlads, anden specificeret

J69 Isbådssejlads, uspecificeret

J8 Curling

J89 Curling, uspecificeret

J9 Vintersport, anden og uspecificeret

J98 Vintersport, anden specificeret

J99 Vintersport, uspecificeret

K VANDSPORT

K0 Svømmesport

K00 Svømning i bassin

K01 Svømning i åbent vand

K02 Vandpolo

K03 Udspring (i vand)

K08 Svømmesport, anden specificeret

124

K09 Svømmesport, uspecificeret

K1 Undervandssport

K10 Dykning, uden udstyr

K11 Snorkeldykning

K12 Dykning med udstyr (scubadykning)

K13 Undervandshockey

K14 Undervandsrugby

K18 Undervandssport, anden specificeret

K19 Undervandssport, uspecificeret

K2 Roning/padling

K20 Padling i kano

K21 Padling i kajak

K22 Kaproning

K28 Roning/padling, anden specificeret

K29 Roning/padling, uspecificeret

K3 Sejlads med sejl

K30 Sejlsport

K31 Vindsurfing

K38 Sejlads med sejl, anden specificeret

K39 Sejlads med sejl, uspecificeret

K4 Motorsejlads

K40 Motorbåds sejlads

K41 Vandscooter sejlads

K42 Jet-skiing

K48 Motorsejlads, anden specificeret

K49 Motorsejlads med motor,

uspecificeret

K5 Vandskiløb

K50 Vandskiløb

K51 Wakeboarding (vandskibræt)

K58 Vandskiløb, andet specificeret

K59 Vandskiløb, uspecificeret


K6 Surfing (uden sejl)

K60 Kitesurfing

K68 Surfing (uden sejl), anden

specificeret

K69 Surfing (uden sejl), uspecificeret

K7 Rafting

K70 Riverrafting

K78 Rafting, anden specificeret

K79 Rafting, uspecificeret

K9 Vandsport, anden og uspecificeret

K98 Vandsport, anden specificeret

K99 Vandsport, uspecificeret

L LUFTSPORT

L0 Svævesport

L00 Kiteglidning

L01 Hangglidning (dragefly)

L02 Svæveflyvning

L08 Svævesport, andet specificeret

L09 Svævesport, uspecificeret

L1 Udspringssport

L10 Faldskærmsudspring

L18 Udspringssport, andet specificeret

L19 Udspringssport, uspecificeret

L2 Ballonflyvning

L20 Varmluft ballonflyvning

L28 Ballonflyvning, andet specificeret

L29 Ballonflyvning, uspecificeret

L3 Elastikspring

L39 Elastikspring, uspecificeret

SPORTSAKTIVITET

L6 Motorflyvesport

(Inkl. svævefly med hjælpemotor i

brug)

L69 Motorflyvesport, uspecificeret

L9 Luftsport, anden og uspecificeret

L98 Luftsport, anden specificeret

L99 Luftsport, uspecificeret

M VÅBENSPORT

(Ekskl. fægtning, se E3)

M0 Skydning med skydevåben

M00 Pistolskydning

M01 Geværskydning

M02 Jagtskydning

M03 Lerdueskydning

M04 Paintball skydning

M08 Skydning med skydevåben,

andet specificeret

M09 Skydning med skydevåben,

uspecificeret

M1 Skydning med bue og pil

M10 Bueskydning

M12 Skydning med armbrøst

M18 Skydning med bue og pil, anden

specificeret

M19 Skydning med bue og pil,

uspecificeret

M7 Pilekast

M70 Dartspil

M78 Pilekast, andet specificeret

M79 Pilekast, uspecificeret

M9 Våbensport, anden og uspecificeret

M98 Våbensport, anden specificeret

M99 Våbensport, uspecificeret

125


SPORTSAKTIVITET

N SPORT MED KUGLER

N0 Golfsport

N00 Golf

N01 Minigolf

N08 Golfsport, andet specificeret

N09 Golfsport, uspecificeret

N1 Keglespil (bowling)

N10 Bowling

N11 Bowling, plæne

N12 Bowling, vej

N13 Keglesport

N18 Keglespil, andet specificeret

N19 Keglespil, uspecificeret

N8 Sport med kugler, anden

N80 Billard

N81 Krocket

N82 Boccia

N83 Petanque

N88 Sport med kugler, andet specificeret

N9 Sport med kugler, uspecificeret

N99 Sport med kugler, uspecificeret

P KLATRESPORT

P1 Bjergklatring

P10 Bjergbestigning

P11 Rappelling

P18 Bjergklatring andet specificeret

P19 Bjergklatring, uspecificeret

P2 Hulesport

P20 Huleklatring

P28 Hulesport, andet specificeret

P29 Hulesport, uspecificeret

P3 Vægklatring

126

P39 Vægklatring, uspecificeret

P9 Klatresport, anden og uspecificeret

P98 Klatresport, anden specificeret

P99 Klatresport, uspecificeret

Q DANSESPORT

Q0 Dansesport

Q00 Ballet

Q01 Sportsdans

Q02 Jitterbug

Q03 Breakdance

Q08 Dansesport, andet specificeret

Q09 Dansesport, uspecificeret

X KOMBINEREDE SPORTS-

AKTIVITETER

X0 Athlon

X00 Biathlon

X01 Triathlon

X02 Pentathlon (femkamp)

X03 Militær femkamp

X05 Heptathlon/decathlon (syv-ti

kamp)

X08 Athlon, andet specificeret

X09 Athlon, uspecificeret

X9 Kombineret sportsaktivitet, anden

og uspecificeret

X98 Kombineret sportsaktivitet,

anden specificeret

X99 Kombineret sportsaktivitet,

uspecificeret


Z SPORTSAKTIVITET, AN-

DEN OG USPECIFICERET

Z9 Sportsaktivitet, anden og uspecificeret

Z90 Sportsfiskeri

Z98 Sportsaktivitet, anden specificeret

Z99 Sportsaktivitet, uspecificeret

SPORTSAKTIVITET

127


SPORTSAKTIVITET

128


Vold

Modpart, voldssituation

0 Ukendt person

1 Kendt person

10 Nuværende ægtefælle/partner

11 Forhenværende ægtefælle/partner

12 Barn/barnebarn

13 Forældre/bedsteforældre

14 Andet familiemedlem

15 Ven

16 Bekendt

17 Person i afhængighedsforhold

18 Kendt person, anden specificeret

19 Kendt person, uspecificeret

2 Politimyndighed

9 Modpart uspecificeret

Modpart, antal

1 1 person

2 2 personer

3 3-5 personer

4 6 personer og derover

8 Modpart flere personer, antal ikke

oplyst

9 Modpart, antal uspecificeret

Modpartens køn

1 Mand

2 Kvinde

9 Modpartens køn uspecificeret

Modpartens alder

1 Barn

2 Ung

3 Voksen

4 Gammel

9 Modpartens alder uspecificeret

Voldshandling i hjem/bolig

1 Tilskadekomnes hjem

2 Modpartens hjem

3 Anden persons hjem

9 Hjem/bolig, uspecificeret

VOLD

129


VOLD

130

KODER MANUAL

Modpart i voldssituation I tilfælde af flere gerningspersoner, der har deltaget

som aggressorer i samme voldssituation, kodes den

person, der har være mest aktiv i voldshandlingen.

Udtalelser om tilskadekomnes eller modpartens påvirkethed

af alkohol, narkotika o.l. bør noteres i fritekstfeltet

eller kodes efter produktklassifikationen.

0 Ukendt person

1 Kendt person

0 Modparten er ikke kendt af den tilskadekomne.

10 Nuværende ægtefælle/partner

10 Inkl. samlever/samboende partner.

11 Forhenværende ægtefælle/partner

12 Barn/barnebarn

13 Forældre/bedsteforældre

11 Inkl. samlever/samboende partner.

14 Andet familiemedlem

15 Ven

14 Inkl. stedforældre, samlever til fader/moder.

16 Bekendt 16 Fjernere venskabsforhold.

Ekskl. nabo, kollega o.l.

17 Person i afhængighedsforhold

18 Kendt person, anden specificeret

19 Kendt person, uspecificeret

2 Politimyndighed

9 Modpart uspecificeret

Modpart, antal

1 1 person

2 2 personer

3 3-5 personer

4 6 personer og derover

8 Modpart flere personer, antal

ikke oplyst

9 Modpart, antal uspecificeret

17 Inkl. person i gensidigt afhængighedsforhold til den

tilskadekomne.

Eksempel: Lærer/elev, arbejdsgiver/arbejdstager, i

økonomisk mellemværende, som følge af banderegler

o.l.

Ekskl. person i familierelation (10-14).


Modpartens køn

KODER MANUAL

1 Mand

2 Kvinde

9 Modpartens køn uspecificeret

VOLD

Se den generelle koderegel vedrørende kodning af den

mest aktive modpart i voldshandlingen. Køn og alder

kodes for denne modpart.

Modpartens alder Modpartens alder kodes efter skøn inden for de 4 angivne

kategorier, som i princippet afgrænses som følger:

1 Barn 1 0-14 år.

2 Ung 2 15-24 år.

3 Voksen 3 25-64 år.

4 Gammel 4 65 år og derover.

9 Modpartens alder uspecificeret

Voldshandling i hjem/bolig Ved “hjem” forstås fast opholdssted.

1 Tilskadekomnes hjem 1 Inkl. ’modparts hjem’, når modparten bor i tilskadekomnes

hjem, fx partner vold.

2 Modpartens hjem

3 Anden persons hjem

9 Hjem/bolig, uspecificeret

2 Ekskl. tilfælde, hvor modparten bor i tilskadekomnes

hjem.

131


VOLD

132


Produktkoder

1. OG 2. POSITION

A Råvarer, konstruktionselementer

og partikler

A0 Råvare, halvfabrikat

A1 Konstruktionselement

A7 Partikel

A8 Skår, flis, stykke

B Fast udstyr ude, underlag, ude og

naturlige overflader

B0 Fast udstyr ude

B1 Trapper og forarbejdet underlag

ude

B2 Naturlig overflade

C Del af bygning og fast inventar

C0 Del af bygning

C5 Fast inventar

D Anlæg i industri, faste VVS- og

el-installationer

D0 VVS-anlæg samt industrielt

vand- og dampanlæg

D2 Specielt anlæg i industri, landbrug,

skib, m.v.

D4 Elektriske installationer/anlæg

D5 Faste gasinstallationer/-anlæg

D6 VVS-udstyr, fast inventar i køkken

og vådrum m.m.

E Udstyr fortrinsvis til brug i

husholdning

E0 Husholdnings- og rengøringsmaskiner

E1 Sy- og strikkemaskiner

PRODUKTKODER

E2 Belysningsartikler, elektriske

E3 Radio, TV-udstyr samt telefon

E4 Opvarmningsudstyr, elektrisk

E5 Opvarmningsudstyr med åben

ild, mobilt

F Møbler og tekstiler

F0 Møbler til babyer og børn

F1 Møbler

F2 Havemøbler

F4 Tekstiler

G Husgeråd

G0 Bestik, service og løst køkkenudstyr

G1 Vaskerekvisitter, rengøringsrekvisitter

G3 Løst inventar

H Maskine, udstyr for industri,

håndværk og hobbyvirksomhed

H0 Fastmonteret/faststående maskine

for industri m.v.

H1 Løfte-, anlægs- og transportmaskine,

landbrugsmaskine

H2 Redskab til brug ved fiskeri

H3 Håndværktøj/redskab, maskinelt

(el-, benzin- og trykluftdrevne)

H4 Håndværktøj, manuelt

H5 Maler- og håndarbejdsredskaber

samt måleudstyr

H6 Stige, stillads

H7 Haveredskab

133


PRODUKTKODER

I Kontor-/butiksudstyr

I0 Kontormaskine

I1 Butiksudstyr

I3 Skrive-/tegneredskab

J Medicinsk udstyr, laboratorieudstyr

J0 Medicinsk udstyr

J5 Laboratorieudstyr

K Transportmiddel

K0 Motorkøretøj, del af motorkøretøj

samt sikkerhedsudstyr

K1 Motorcykel, knallert, snescooter

K2 Cykel, tilbehør til cykel

K3 Jernbane, sporvogn, tovbane

K4 Skib/båd

K5 Fly

K7 Vogn trukket af dyr

K9 Transportmiddel, andet og uspecificeret

L Legetøj

L0 Legetøj

M Musikinstrument, fotoudstyr, optisk

udstyr

M0 Musikinstrument

M1 Fotoudstyr, optisk udstyr

N Sportsudstyr

N0 Udstyr til bold- og kuglespil

N1 Ski-, kælke-, skøjte- og rullesportsudstyr

N2 Gymnastik-, atletik- og styrketræningsudstyr

N3 Vandsportsudstyr

N8 Udstyr til andre sportsgrene

P Beklædning og

personlige artikler

P0 Beklædning med tilbehør

134

P1 Hjelm

P2 Fodtøj

P3 Artikler til babypleje

P4 Befordringsudstyr for babyer og

børn

P5 Artikler til personlig pleje/hygiejne

P6 Smykker, briller, personlige småting

P7 Hjælpemidler/-udstyr

P8 Kufferter, tasker m.v.

Q Mad- og drikkevarer samt tobak

Q0 Madvarer

Q3 Drikkevarer

Q7 Tobaksvarer

R Kemisk produkt, rengøringsmidler,

farmaceutisk præparat, medicin

R0 Kemisk produkt

R3 Rengøringsmidler

R6 Farmaceutisk præparat, medicin

S Emballage, beholder

S0 Emballage, beholder, industriel

emballage

T Menneske, dyr og dyreartikler,

sekreter/vævsvæsker fra

mennesker og dyr

T0 Menneske

T1 Dyr

T2 Sekreter/vævsvæsker fra mennesker

og dyr

T3 Dyreartikler


X Våben, krigsmateriel

X0 Våben

X5 Krigsmateriel

X9 Våben, krigsmateriel andet og

uspecificeret

Y Naturelement, planter og træer

Y0 Naturelement

PRODUKTKODER

Y1 Vegetation samt tilbehør til planter

Z Produkt, andet og uspecificeret

Z0 Isotoper, stråler

Z9 Produkt, andet og uspecificeret

135


PRODUKTKODER

136


Produktkoder

3. og 5. position

A Råvarer, kontruktionselementer og partikler

A0 Råvare, halvfabrikat

A00 Råvare, halvfabrikat

A0010 Halmballe

A0011 Landbrugsprodukt uspecificeret (fx græs, hø, halm, siloindhold)

A0020 Brænde

A0021 Træstamme

A0022 Pap (ruller, baller)

A0023 Papir (ruller, baller)

A0024 Papir-, celluloseprodukt uspecificeret

A0030 Bomuld, garn, klæde

A0031 Uld, garn, klæde

A0035 Tekstilprodukt uspecificeret (fx tekstilballe)

A0040 Kul, koks

A0045 Gummi

A0050 Sand

A0051 Sten

A0052 Grus

A0060 Cement, mørtel, beton

A0070 Glas (råvare) (isolationsmateriale, se A17)

A0098 Råvare, halvfabrikat, anden specificeret

A0099 Råvare, halvfabrikat, uspecificeret

A1 Konstruktionselement

A10 Konstruktionselement af træ

A1000 Planke, træstykke, brædde

A1005 Træbjælke, spær

A1020 Svelle, jernbanesvelle

A1025 Spånplade

PRODUKTKODER

137


PRODUKTKODER

138

A1098 Konstruktionselement af træ, andet specificeret

A1099 Konstruktionselement af træ, uspecificeret

A11 Konstruktionselement af tegl, cement og lignende

A1100 Mursten (Mur, se Del af bygning, C0)

A1105 Tagsten

A1110 Cementblok/Lecablok

A1120 Gipsplade

A1130 Cementrør

A1198 Konstruktionselement af tegl, cement og lignende, andet specificeret

A1199 Konstruktionselement af tegl, cement og lignende, uspecificeret

A12 Konstruktionselement af metal

A1200 Metalplade

A1205 Metalbjælke

A1210 Metalrør

A1215 Metalstang, armeringsjern

A1298 Konstruktionselement af metal, andet specificeret

A1299 Konstruktionselement af metal, uspecificeret

A13 Konstruktionselement af sten

A1300 Tilhugget sten

A1310 Stenplade

A1398 Konstruktionselement af sten, andet specificeret

A1399 Konstruktionselement af sten, uspecificeret

A14 Konstruktionselement af plastik

A1400 Plastikrør, afløbsrør (ekskl. fastmonteret nedløbsrør, se Del af bygning, (C0)

A1410 Plastlaminat m/u glasfibre

A1498 Konstruktionselement af plastik, andet specificeret

A1499 Konstruktionselement af plastik, uspecificeret

A15 Konstruktionselement af glas

A1500 Glasplade, rude

A1505 Mursten af glas

A1598 Konstruktionselement af glas, andet, specificeret

A1599 Konstruktionselement af glas, uspecificeret

A16 Konstruktionselement, materiale ukendt

A1600 Bjælke, uspecificeret

A1618 Rør, uspecificeret


A1628 Plade, uspecificeret

A1698 Konstruktionselement, materiale ukendt, andet specificeret

A1699 Konstruktionselement, materiale ukendt, uspecificeret

A17 Isolationsmateriale

A1700 Skumplast, isolationsmateriale

A1710 Glasuld, rockwool

A1798 Isolationsmateriale, andet specificeret

A1799 Isolationsmateriale, uspecificeret

A18 Søm, skrue m.v.

A1810 Søm

A1815 Tegnestift

A1820 Skrue, bolt

A1825 Møtrik

A1830 Krog (konstruktionselement)

A1898 Søm, skrue m.v., andet specificeret

A1899 Søm, skrue m.v., uspecificeret

A19 Konstruktionselement, andet og uspecificeret

A1998 Konstruktionselement, andet specificeret

A1999 Konstruktionselement, uspecificeret

A7 Partikel

A70 Partikel

A7000 Træstøv, træpartikel, savsmuld

A7005 Plastpartikel

A7007 Metalpartikel

A7009 Cementpartikel

A7011 Glaspartikel, glasstøv

A7013 Gipspartikel, gipsstøv

A7015 Stenpartikel, stenstøv

A7017 Jordpartikel

A7019 Sand, gruspartikel, vejstøv

A7030 Partikel af græs, korn, hø, halm etc.

A7040 Tekstilpartikel

A7045 Asbeststøv

A7050 Glød, glødeskal

A7055 Slibestøv, uspecificeret

PRODUKTKODER

139


PRODUKTKODER

140

A7098 Partikel, anden specificeret

A7099 Partikel, uspecificeret

A8 Skår, flis, stykke

A80 Skår, flis, stykke

A8000 Træflis

A8005 Metalspån

A8010 Glasskår

A8015 Stenflis

A8098 Skår, flis, stykke, andet specificeret

A8099 Skår, flis, stykke, uspecificeret

B Fast udstyr ude, underlag ude og naturlige overflader

B0 Fast udstyr ude

B00 Fast udstyr på gade/vej m.m.

B0000 Rækværk på/ved vej/fortov

B0010 Autoværn

B0015 Vejspærring, vejbom

B0017 Bump

B0019 Vejchikane, andet (kummer, piller)

B0020 Kloakdæksel på gade

B0022 Afløbsrist på gade

B0030 Vej-, trafikskilt og -signal

B0032 Reklameskilt

B0033 Lygtepæl

B0034 Højspændingsmast

B0050 Postkasse

B0060 Cykelstativ

B0070 Bænk (fast udstyr, ude)

B0075 Telefonboks

B0098 Fast udstyr på gade/vej m.m., andet specificeret

B0099 Fast udstyr på gade/vej m.m., uspecificeret

B01 Fast udstyr i park, have m.m.

B0100 Skulptur, statue

B0105 Gravsten


B0110 Brønd

B0112 Brønddæksel

B0115 Flagstang

B0118 Blomsterkasse

B0120 Mistbænk

B0121 Drivhus

B0122 Havebassin

B0140 Ståltråd, ståltrådshegn

B0142 Pigtråd, pigtrådshegn

B0144 Elektrisk hegn

B0146 Stakit, hegn af træ

B0148 Hegnsstolpe

B0150 Stengærde

B0152 Mur, havemur

B0155 Port i hegn/mur, havelåge

B0159 Hegn, mur med udstyr, uspecificeret

B0198 Fast udstyr i park, have m.v., andet specificeret

B0199 Fast udstyr i park, have m.v., uspecificeret

B02 Fast udstyr på legeplads

B0200 Sandkasse

B0205 Gynge

B0210 Vippe

B0212 Klatrestativ

B0214 Rutschebane (leg) (Ekskl. vandrutschebane, se B04)

B0216 Legehus, legetårn

B0218 Karrusel på legeplads

B0220 Tovbane, svævebane, hængebro (leg)

B0230 Kolbøttestativ

B0298 Fast udstyr på legeplads, andet specificeret

B0299 Fast udstyr på legeplads, uspecificeret

B03 Fast udstyr forlystelsespark, legeland o.l.

B0300 Radiobil

B0305 Karrusel

B0307 Rutschebane

B0309 Tog i forlystelsespark

B0311 Labyrint

B0320 Radiobåd

PRODUKTKODER

141


PRODUKTKODER

142

B0325 Ballongynge, pariserhjul

B0330 Rodeohest/-tyr

B0340 Hoppepude

B0345 Hoppeslot

B0398 Fast udstyr i forlystelsespark, legeland o.l., andet specificeret

B0399 Fast udstyr i forlystelsespark, legeland o.l., uspecificeret

B04 Fast udstyr til brug ved badning/vandsport samt søfart

B0402 Swimmingpool, udendørs (indendørs, se C07)

B0403 Swimmingpool, uspecificeret

B0404 Bund i swimmingpool

B0406 Trappe i swimmingpool

B0408 Bassinkant i swimmingpool

B0410 Vandrutschebane

B0420 Udspringsvippe

B0430 Bro, badebro

B0432 Flydebro

B0435 Kaj med udstyr

B0460 Sluse

B0498 Fast udstyr til brug ved badning/vandsport samt søfart, andet specificeret

B0499 Fast udstyr til brug ved badning/vandsport samt søfart, uspecificeret

B09 Fast udstyr ude, andet og uspecificeret

B0998 Fast udstyr ude, andet specificeret

B0999 Fast udstyr ude, uspecificeret

B1 Trapper og forarbejdet underlag ude

B10 Forarbejdet underlag ude (ekskl. trappe ude ( B11))

B1000 Asfaltunderlag, ude

B1002 Fortovskant, kantsten

B1004 Grusunderlag, ude (Ekskl. naturlig overflade (B20))

B1006 Cementunderlag, ude (Cementblok, se Konstruktionselement af cement (A11))

B1009 Fortovsfliser, brosten etc.

B1012 Keramisk fliseunderlag, ude

B1014 Træunderlag, ude

B1020 Kunstgræs, ude (Ekskl. græsoverflade, se Naturlig overflade (B20))

B1030 Plastic/kunststofunderlag, ude

B1040 Forarbejdet underlag ude, dækket af sne/is


B1098 Forarbejdet underlag ude, andet specificeret

B1099 Forarbejdet underlag ude, uspecificeret

B11 Trappe ude (Ekskl. trappe i bygning, skib osv. (C00))

B1100 Trappe ude, af cement

B1102 Trappe ude, af sten

B1104 Trappe ude, af træ

B1140 Rulletrappe ude

B1198 Trappe ude, af andet materiale

B1199 Trappe ude, af uspecificeret materiale

B19 Trapper og forarbejdet underlag ude, andet og uspecificeret

B1998 Trapper og forarbejdet underlag ude, andet specificeret

B1999 Trapper og forarbejdet underlag ude, uspecificeret

B2 Naturlig overflade

B20 Jordoverflade

B2000 Jordoverflade, dyrket mark

B2002 Sand-, grusoverflade

B2009 Sten, fjeldoverflade

B2020 Græsoverflade, græsplæne

B2098 Jordoverflade, anden specificeret

B2099 Jordoverflade, uspecificeret

B21 Vande, vandløb (inkl. is på vand)

B2100 Grøft

B2105 Bæk, vandløb

B2110 Sø, dam

B2115 Flod/kanal

B2120 Hav

B2130 Is på å, vand, sø

B2198 Vande, vandløb, andre specificerede

B2199 Vande, vandløb, uspecificerede

B29 Naturlig overflade, anden og uspecificeret

B2998 Naturlig overflade, anden specificeret

B2999 Naturlig overflade, uspecificeret

PRODUKTKODER

143


PRODUKTKODER

C Del af bygning og fast inventar

(Disse koder kan også anvendes på transportmidler, K)

C0 Del af bygning

C00 Trappe inde, del af bygning

C0005 Trappe retløbende

C0010 Trappe med repos

C0012 Vindeltrappe

C0015 Trappestige til loftet (nedtrækbar trappe)

C0020 Rulletrappe, eskalator indendørs

C0025 Trappegelænder, rækværk

C0030 Babysikkerhedsgitter

C0040 Brandtrappe

C0098 Trappe inde, del af bygning, anden specificeret

C0099 Trappe inde, del af bygning, uspecificeret

C01 Væg/mur, tag, balkon m.v.

C0100 Væg/mur, murstens-

C0105 Væg/mur, træbeklædt

C0107 Væg/mur, flisebeklædt

C0109 Væg/mur, uspecificeret

C0110 Fodpanel

C0112 Indersiden af tag, loft

C0115 Ydersiden af tag

C0120 Balkon, veranda, altan

C0130 Hems

C0198 Væg/mur, tag, balkon m.v., anden specificeret

C0199 Væg/mur, tag, balkon m.v., uspecificeret

C02 Gulv, underlag, inde

C0200 Trægulv, inde

C0205 Vinyl-, linoleumsgulv, inde

C0207 Væg-til-væg tæppe, inde

C0210 Keramiske fliser, inde

C0212 Cementgulv, inde

C0220 Stengulv (fx marmor)

C0298 Gulv, underlag, inde, andet specificeret

C0299 Gulv, underlag, inde, uspecificeret

144


C03 Vindue

C0300 Vindue

C0302 Vinduesramme, vindueskarm

C0310 Ovenlysvindue

C0315 Vinduesspærre, haspe

C0398 Vindue, andet specificeret

C0399 Vindue, uspecificeret

C04 Dør

C0400 Dørtærskel, dørtrin

C0405 Dørkarm

C0410 Dør med glas

C0420 Skydedør

C0425 Foldedør

C0430 Dørlås

C0432 Dørhåndtag

C0498 Dør, anden specificeret

C0499 Dør, uspecificeret

C05 Lem, låge, port, åbning

C0500 Kælderlem

C0505 Loftslem

C0510 Vippeport, garageport

C0520 Åbning i gulv uden lem, fx foderåbning i lade og stald

C0530 Lyskasse

C0535 Smøregrav

C0598 Lem, låge, port, åbning, anden specificeret

C0599 Lem, låge, port, åbning, uspecificeret

C06 Skorsten, ildsted (Ekskl. mobilt opvarmningsudstyr (E4-E5))

C0600 Skorsten

C0610 Kamin, pejs

C0620 Brændeovn

C0630 Gasovn (opvarmning)

C0640 Centralfyr, gas

C0642 Centralfyr, olie

C0644 Centralfyr, kul/brænde

C0698 Skorsten, ildsted, andet specificeret

C0699 Skorsten, ildsted, uspecificeret

PRODUKTKODER

145


PRODUKTKODER

C07 Swimmingpool indendørs

C0799 Swimmingpool, indendørs, uspecificeret

C09 Anden del af bygning

C0900 Vindfang

C0905 Loftbro/sliske

C0910 Forhøjning, scene

C0920 Elevator

C0925 Lasterampe

C0930 Rampe for kørestol o.l.

C0935 Nedstyrtningsskakt

C0937 Nedløbsrør

C0938 Tagrende

C0940 Markise

C0950 Antenne, tag, parabolantenne

C0955 Gelænder (del af bygning)

C0998 Anden del af bygning, specificeret

C0999 Anden del af bygning, uspecificeret

C5 Fast inventar (Ekskl. møbler (F1))

C50 Fast skab, bord, bænk, hel eller del af

C5000 Skab, fast

C5010 Spejlskab, fast

C5015 Indbygget skab

C5020 Pengeskab

C5030 Køkkenbord

C5040 Disk

C5050 Fast bænk

C5098 Fast skab, bord, bænk, helt eller del af, anden specificeret

C5099 Fast skab, bord, bænk, helt eller del af, uspecificeret

D Anlæg i industri, faste VVS- og el-installationer

D0 VVS-anlæg samt industrielt vand- og dampanlæg

D00 VVS-anlæg samt industrielt vand- og dampanlæg

D0000 Ventilationsanlæg, uspecificeret

146


D0010 Kedel, beholder i industrielt vand- og dampanlæg

D0018 Industrielt vand- og dampanlæg, andet specificeret

D0019 Industrielt vand- og dampanlæg, uspecificeret

D0020 Pumpe for VVS- og industrielt vand- og dampanlæg

D0025 Armatur, vandhane i industrielt vand- og dampanlæg

D0098 VVS-anlæg samt industrielt vand- og dampanlæg, andet specificeret

D0099 VVS-anlæg samt industrielt vand- og dampanlæg, uspecificeret

D2 Specielt anlæg i industri, landbrug, skib m.v.

D20 Specielt anlæg i industri, landbrug, skib m.v.

D2000 Silo, beholder, opbevaringskar

D2010 Tærskeværk

D2012 Kværn

D2015 Knuseværk/fordelingsmaskine

D2020 Trykluftsanlæg

D2022 Hydraulikanlæg

D2024 Sandblæsningsudstyr

D2026 Højtryksspuler

D2030 Smelteovn

D2035 Støbemaskine

D2040 Køle- og fryseanlæg i industri, landbrug, på skib

D2050 Pumpe

D2052 Kompressor

D2054 Trykbeholder

D2060 Benzinstander

D2062 Gasflaske/-beholder

D2070 Rørinstallation, industriel

D2075 Galvaniseringsudstyr

D2098 Specielt anlæg i industri, landbrug, skib m.v., andet specificeret

D2099 Specielt anlæg i industri, landbrug, skib m.v., uspecificeret

D4 Elektriske Installationer/anlæg

D40 Faste elektriske installationer og anlæg

D4000 Højspændings- og stærkstrømsanlæg

D4005 El-anlæg mindre end 380 volt

D4010 Sikringsskab, el-måler

D4012 Elektrisk kontakt

PRODUKTKODER

147


PRODUKTKODER

148

D4014 Stikkontakt

D4016 El-armatur, fast

D4020 Termostat

D4022 Elektromotor

D4098 Fast elektrisk installation/anlæg, anden specificeret

D4099 Fast elektrisk installation/anlæg, uspecificeret

D5 Faste gasinstallationer og anlæg

D50 Faste gasinstallationer og anlæg (Ekskl. centralvarmeanlæg (C06)

D5000 Gasmåler

D5005 Gasrør/-ledning

D5010 Gaskedel

D5098 Fast gasinstallation/-anlæg, anden specificeret

D5099 Fast gasinstallation/-anlæg, uspecificeret

D6 VVS-udstyr, fast inventar i køkken og vådrum m.m.

D60 VVS-udstyr samt fast inventar i køkken og vådrum

D6000 Køkkenvask

D6005 Håndvask, vaskekumme

D6007 Toilet med tilbehør

D6009 Bidet

D6012 Badekar med tilbehør

D6014 Brusebad med tilbehør

D6020 Sauna, saunaovn

D6030 Vandbeholder/cisterne

D6032 Vandhane, blandingsbatteri

D6040 Centralvarme, rør (Ekskl. centralfyr, (C06))

D6045 Varmtvandsbeholder, opbevaring

D6048 Radiator, varmtvandsrør

D6050 Gulvrist/afløbsrist

D6060 Holder til toiletpapir/papirrulle

D6062 Håndklædestativ

D6064 Holder til sæbe, badeartikler

D6098 VVS-udstyr samt fast inventar i køkken og vådrum, andet specificeret

D6099 VVS-udstyr samt fast inventar i køkken og vådrum, uspecificeret


E Udstyr fortrinsvis til brug i husholdning

E0 Husholdnings- og rengøringsmaskiner

E00 Større husholdningsapparat

E0000 Komfur, kogeplade, elektrisk

E0002 Komfur, kogeplade, gas

E0004 Komfur, kogeplade, kul/træ

E0009 Komfur, kogeplade, uspecificeret

E0010 Ovn i komfur, elektrisk

E0012 Ovn i komfur, gas

E0014 Ovn i komfur, kul/træ

E0019 Ovn i komfur, uspecificeret

E0020 Grill i komfur, elektrisk

E0022 Grill i komfur, gas

E0025 Grill i komfur, uspecificeret

E0026 Komfurbeskytter

E0028 Komfur, anden del af

E0030 Mikrobølgeovn

E0040 Emhætte

E0050 Køleskab, elektrisk

E0052 Køleskab, gas

E0055 Køleskab, uspecificeret

E0056 Dybfryser

E0060 Opvaskemaskine

E0062 Vaskemaskine

E0065 Centrifuge

E0067 Tørretumbler

E0069 Rulle, elektrisk

E0098 Større husholdningsapparat, andet specificeret

E0099 Større husholdningsapparat, uspecificeret

E01 Mindre, elektrisk husholdningsmaskine

E0100 Husholdningsmaskine til æltning, røring etc. (foodprocessor)

E0102 Kødhakkemaskine, elektrisk

E0104 Blender/stavblender

E0106 Håndmixer

E0110 Kaffemølle, elektrisk

E0114 Kaffemaskine

PRODUKTKODER

149


PRODUKTKODER

150

E0120 El-kasserolle, el-kedel, el-kande

E0122 Æggekoger

E0130 Dyppekoger

E0140 Pålægs-, brødskærer, elektrisk

E0150 Brødrister, elektrisk

E0152 Bordgrill, elektrisk

E0154 Transportabel el-varmeplade til gryder og lignende

E0160 Husholdningskniv, elektrisk

E0162 Dåseåbner, elektrisk

E0170 Strygejern

E0198 Mindre, elektrisk husholdningsmaskine, anden specificeret

E0199 Mindre, elektrisk husholdningsmaskine, uspecificeret

E02 Rengøringsmaskiner

E0200 Støvsuger

E0205 Håndstøvsuger

E0210 Tæppe-fejemaskine

E0212 Rengøringsmaskine til gulvvask

E0215 Bonemaskine

E0298 Rengøringsmaskine, anden specificeret

E0299 Rengøringsmaskine, uspecificeret

E09 Elektrisk husholdnings- og rengøringsmaskine, anden og uspecificeret

E0998 Elektrisk husholdnings- og rengøringsmaskine, anden specificeret

E0999 Elektrisk husholdnings- og rengøringsmaskine, uspecificeret

E1 Sy- og strikkemaskine

E10 Sy- og strikkemaskiner

E1000 Symaskine, elektrisk

E1005 Symaskine, uspecificeret

E1010 Strikkemaskine, elektrisk

E1015 Strikkemaskine, uspecificeret

E1098 Sy- og strikkemaskine, anden specificeret

E1099 Sy- og strikkemaskine, uspecificeret

E2 Belysningsartikler, elektriske (Ekskl. belysning med flamme (G30))

E20 Belysningsartikler m.v., elektriske

E2000 El-ledning, forlængerledning


E2004 Stikdåse

E2005 Fatning til el-pære

E2010 Væglamper

E2020 Glaskuppel, lamper af glas

E2025 Lampe, uspecificeret

E2030 “Juletræslys”, elektriske

E2040 Elektrisk pære

E2042 Lysstofrør

E2044 Halogenpære

E2050 Stikkontaktbeskytter

E2060 Lommelygte, stavlygte

E2070 Sikring

E2072 Kabelbakke, kabelsko

E2080 Højfjeldssol

E2082 Solarium

E2098 Belysningsartikel, elektrisk, anden, specificeret

E2099 Belysningsartikel, elektrisk, uspecificeret

E3 Radio-/tv-udstyr samt telefon

E30 Radio/stereoanlæg, TV med udstyr samt telefon

E3000 Radio, forstærker

E3005 Mikrofon

E3007 Højttaler

E3010 Walkman

E3012 Båndoptager

E3014 Pladespiller

E3016 CD-afspiller

E3018 Grammofonplade/kassettebånd/CD/hylstre

E3030 TV/fjernsyn

E3032 TV-antenne, stueantenne, mobil (Ekskl. fast del af bygning (C09)

E3040 Videobåndoptager

E3042 Videobånd

E3050 Fjernbetjening

E3060 Telefon

E3062 Telefonsvarer

E3065 Telefax

E3098 Radio/stereoanlæg, TV med udstyr samt telefon, andet specificeret

E3099 Radio/stereoanlæg, TV med udstyr samt telefon, uspecificeret

PRODUKTKODER

151


PRODUKTKODER

E4 Opvarmningsudstyr, elektrisk

E40 El-opvarmningsudstyr

E4000 El-panel-ovn

E4002 El-ovn, stråleovn, fritstående

E4010 El-varmetæppe

E4020 Varmluftsblæser

E4098 El-opvarmningsudstyr, andet specificeret

E4099 El-opvarmningsudstyr, uspecificeret

E5 Opvarmningsudstyr med åben ild

E50 Opvarmningsudstyr med åben ild

E5000 Petroleumsovn

E5010 Gasvarmeapparat, mobilt

E5020 Primus, spritapparat

E5030 Grill, havegrill

E5098 Opvarmningsudstyr med åben ild, andet specificeret

E5099 Opvarmningsudstyr med åben ild, uspecificeret

F Møbler og tekstiler

F0 Møbler til babyer og børn

F00 Møbler til babyer og børn (Ekskl. babysikkerhedsgitter (C00)

F0000 Vugge

F0005 Barneseng/tremmeseng

F0010 Puslebord

F0012 Kravlegård

F0020 Stol, høj

F0022 Barnestol, lav stol

F0024 Barnestol, høj/lav uspecificeret

F0026 Hoppegynge

F0030 Skråstol

F0098 Møbel til babyer og børn, andet specificeret (inkl. gåstol)

F0099 Møbel til babyer og børn, uspecificeret

152


F1 Møbler (fast inventar, se C5)

F10 Stol, bænk

F1000 Klapstol

F1005 Stol, ikke sammenklappelig

F1010 Siddebænk/slagbænk (Ekskl. fast bænk (C50)

F1020 Lænestol, polstret stol

F1022 Gyngestol

F1030 Skammel/taburet

F1098 Stol, bænk, anden specificeret

F1099 Stol, bænk, uspecificeret

F11 Sofa

F1100 Sofa, ottoman, sovesofa

F1198 Sofa, andet specificeret

F1199 Sofa, uspecificeret

F12 Seng

F1200 Køjeseng

F1210 Vandseng

F1220 Hospitalsseng

F1280 Sengehest

F1288 Anden del af seng

F1298 Seng, andet, specificeret

F1299 Seng, uspecificeret

F13 Bord

F1300 Glasbord

F1310 Marmorbord

F1320 Skrivebord

F1330 Rullebord

F1340 Spisebord

F1345 Sofabord

F1398 Bord, andet specificeret

F1399 Bord, uspecificeret

F14 Opbevaringsmøbel

F1400 Kommode

F1410 Kiste

F1415 Reol (flytbar)

PRODUKTKODER

153


PRODUKTKODER

154

F1488 Skab, hylde (flytbar)

F1498 Opbevaringsmøbel, andet specificeret

F1499 Opbevaringsmøbel, uspecificeret

F18 Møbel/møbeldel, anden

F1800 Skuffer

F1810 Kroge, knagerække

F1820 Tavle, opslagstavle

F1830 Spejl

F1840 Gardinstang/-beslag

F1850 Persienner

F1860 Ur/standur m.v.

F19 Møbel, andet og uspecificeret

F1998 Møbel, andet specificeret

F1999 Møbel, uspecificeret

F2 Havemøbler

F20 Havemøbler m.v.

F2000 Havebord

F2010 Havestol

F2020 Liggestol, solseng

F2030 Hængekøje

F2080 Parasol, haveparasol

F2098 Havemøbel, andet specificeret

F2099 Havemøbel, uspecificeret

F4 Tekstiler

F40 Sengetøj, sengelinned

F4000 Dyne

F4005 Pude

F4010 Madras

F4020 Lagen

F4030 Pude-/dynebetræk

F4035 Sengetæppe

F4040 Plaid/tæppe (uld m.v.)

F4098 Sengetøj, andet specificeret

F4099 Sengetøj, uspecificeret


F41 Hvidevarer

F4100 Håndklæde

F4105 Vaskeklud

F4110 Dækkeserviet

F4120 Serviet

F4125 Borddug

F4130 Viskestykke/ovnhandske/grydelap

F4198 Hvidevare, anden specificeret

F4199 Hvidevare, uspecificeret

F42 Gardin/gardintilbehør

F4200 Gardiner, forhæng (plast/tekstil)

F4210 Rullegardin

F4220 Gardinkappe

F4298 Gardin/gardintilbehør, andet specificeret

F4299 Gardin/gardintilbehør, uspecificeret

F43 Løst gulvtæppe, løber, gummiunderlag (Ekskl. Væg-til-væg tæppe, Gulv, underlag,

(C02))

F4300 Tæppestrimler, gummiunderlag

F4305 Løse tæpper, måtter

F4310 Bademåtte

F4398 Løst gulvtæppe, løber, gummiunderlag, andet specificeret

F4399 Løst gulvtæppe, løber, gummiunderlag, uspecificeret

F49 Tekstil, andet og uspecificeret

F4998 Tekstil, andet specificeret

F4999 Tekstil, uspecificeret

G Husgeråd

G0 Bestik, service og løst køkkenudstyr

G00 Bestik og service

G0000 Spisebestik

G0005 Tallerken

G0010 Drikkeglas

G0015 Kop, krus

G0020 Serveringsskål, fad

PRODUKTKODER

155


PRODUKTKODER

156

G0025 Glas, porcelæn, andet

G0030 Karaffel/krukke

G0040 Grillspyd/fonduegaffel

G0098 Bestik og service, andet specificeret

G0099 Bestik og service, uspecificeret

G01 Stege-/kogekar, kander (Ekskl. elektrisk (E01))

G0100 Stegepande

G0105 Kasserolle/gryder m. låg

G0110 Kedel (Ekskl.elektrisk (E01))

G0120 Bageplade, bageform

G0130 Trykkoger

G0135 Frituregryde/fonduegryde

G0140 Kaffekande (Elektrisk, se E01)

G0145 Tekande

G0150 Termokande/-flaske

G0198 Stege-/kogekar, kande, andet specificeret

G0199 Stege-/kogekar, kande, uspecificeret

G02 Køkkenredskaber, andre (Ekskl. elektrisk (E01))

G0200 Filterholder for kaffe

G0205 Tehætte

G0210 Køkkenkniv, uspecificeret

G0212 Skrællekniv, kartoffelskræller

G0214 Ostehøvl

G0216 Pålægsmaskine, brødskærer, manuel

G0220 Kødhakkemaskine, manuel

G0222 Piskeris

G0224 Rivejern (køkken)

G0226 Sigte

G0228 Kødnål

G0230 Køkkensaks

G0235 Dåseåbner

G0240 Proptrækker/øloplukker

G0242 Lågåbner

G0250 Spækkebræt

G0260 Sodavandsmaskine, ikke elektrisk

G0262 Nøddeknækker

G0264 Serveringsbakke


G0270 Plat-de-menage

G0272 Opvaskestativ

G0298 Køkkenredskab, andet specificeret

G0299 Køkkenredskab, uspecificeret

G09 Bestik, service og løst køkkenudstyr

G0998 Bestik, service og løst køkkenudstyr, andet specificeret

G0999 Bestik, service og løst køkkenudstyr, uspecificeret

G1 Vaskerekvisitter, rengøringsrekvisitter

G10 Vaskerekvisitter

G1000 Balje, zinkbadekar, vaskefad (Ekskl. fast udstyr (D50))

G1005 Tørrestativ

G1007 Tørresnor

G1010 Tøjklemme

G1020 Tøjkurv

G1030 Strygebræt

G1035 Rulle, hånd-

G1050 Vridemaskine, hånd-

G1098 Vaskerekvisit, anden specificeret

G1099 Vaskerekvisit, uspecificeret

G11 Rengøringsrekvisitter

G1100 Skrabejern, skoskraber

G1110 Børste/opvaskebørste

G1112 Gulvskrubbe

G1120 Kost

G1130 Fejespån

G1140 Gulvsvaber

G1142 Spand

G1150 Rengøringsklude

G1198 Rengøringsrekvisit, anden specificeret

G1199 Rengøringsrekvisit, uspecificeret

G19 Vaske- og rengøringsrekvisit, anden og uspecificeret

G1998 Vaske- og rengøringsrekvisit, anden specificeret

G1999 Vaske- og rengøringsrekvisit, uspecificeret

PRODUKTKODER

157


PRODUKTKODER

G3 Løst inventar

G30 Belysningsudstyr med flamme (Ekskl. belysningsartikler, elektriske (E20))

G3000 Stearinlys

G3010 Fyrfadslys

G3020 Olielampe

G3030 Petroleumslampe

G3098 Belysningsudstyr med flamme, andet specificeret

G3099 Belysningsudstyr med flamme, uspecificeret

G31 Udstyr med åben ild

G3100 Tændstikker

G3110 Lighter

G3198 Udstyr med åben ild, andet specificeret

G3199 Udstyr med åben ild, uspecificeret

G39 Andet løst inventar, bohave

G3900 Tøjbøjle

G3908 Figur

G3910 Vase

G3912 Billede i ramme, maleri

G3914 Bog

G3916 Avis, ugeblad

G3920 Askebæger

G3930 Lysestage

G3932 Juledekoration

G3935 Juletræ

G3940 Spøg- og skæmtartikler, bordpynt

G3950 Badevægt

G3960 Varmedunk

G3970 Tyverialarm

G3972 Røgalarm

G3974 Gasalarm

G3976 Brandslukningsapparat

G3998 Løst inventar, bohave, andet specificeret

G3999 Løst inventar, bohave, uspecificeret

158


PRODUKTKODER

H Maskine, udstyr for industri, håndværk og hobbyvirksomhed

H0 Fastmonteret/faststående maskine for industri m.v.

H00 Sav, fastmonteret

H0000 Rundsav

H0010 Båndsav

H0020 Sav for metalbearbejdning

H0098 Sav, fastmonteret, anden specificeret

H0099 Sav, fastmonteret, uspecificeret

H01 Slibe-/poleremaskine, fastmonteret

H0100 Slibe-/poleremaskine for træbearbejdning

H0105 Slibe-/poleremaskine for stenbearbejdning

H0110 Slibe-/poleremaskine for metalbearbejdning

H0120 Bænkslibemaskine, knivslibemaskine

H0198 Slibe-/poleremaskine, fastmonteret, anden specificeret

H0199 Slibe-/poleremaskine, fastmonteret, uspecificeret

H02 Drejebænk, fastmonteret

H0200 Drejebænk for træbearbejdning

H0205 Drejebænk for metalbearbejdning

H0298 Drejebænk, fastmonteret, anden specificeret

H0299 Drejebænk, fastmonteret, uspecificeret

H09 Anden fastmonteret/faststående maskine for industri m.v.

H0900 Valse-/rullemaskine

H0902 Presse

H0905 Fræsemaskine

H0910 Maskinhøvl, fastmonteret

H0915 Bukkemaskine

H0920 Pladesaks, fastmonteret

H0925 Søjleboremaskine

H0930 Popnittemaskine

H0940 Stansemaskine

H0950 Trækløvemaskine

H0960 Pakke-/emballeringsmaskine

H0998 Anden fastmonteret/faststående maskine for industri m.v., specificeret

H0999 Anden fastmonteret/faststående maskine for industri m.v., uspecificeret

159


PRODUKTKODER

H1 Løfte-, anlægs- og transportmaskine, landbrugsmaskine

H10 Kran, løftemaskine

H1000 Kran, manuel/maskinel

H1010 Mobil arbejdsplatform

H1020 Elevator ved byggeplads

H1098 Kran, løftemaskine, anden specificeret

H1099 Kran, løftemaskine, uspecificeret

H11 Maskine/udstyr til anlægsarbejde

H1100 Bulldozer

H1110 Gravemaskine

H1120 Cementblandingsmaskine

H1125 Forskalling

H1198 Maskine/udstyr til anlægsarbejde, andet specificeret

H1199 Maskine/udstyr til anlægsarbejde, uspecificeret

H12 Transportør o.l.

H1200 Transportør, samlebånd, transportbælte

H1298 Transportør o.l., anden specificeret

H1299 Transportør o.l., uspecificeret

H13 Anden løfte-, anlægs- og transportmaskine

H1300 Gaffeltruck

H1310 Pallevogn/-løfter

H1320 Trækvogn

H1325 Rullebord/rullebur

H1330 Sækkevogn

H1398 Anden løfte-, anlægs- og transportmaskine, specificeret

H1399 Anden løfte-, anlægs- og transportmaskine, uspecificeret

H14 Fastholdende redskab

H1400 Skruetvinge

H1410 Høvlebænk, arbejdsbænk

H1420 Skruestik

H1430 Ambolt

H1498 Fastholdende redskab, andet specificeret

H1499 Fastholdende redskab, uspecificeret

H15 Løfte- og trækkeredskab

H1500 Donkraft

160


H1505 Talje

H1510 Kæde

H1515 Wire

H1520 Tov, reb

H1525 Drivrem

H1530 Blok (kæde/tov)

H1540 Vinde

H1598 Løfte- og trækkeredskab, andet specificeret

H1599 Løfte- og trækkeredskab, uspecificeret

H16 Traktor, landbrugsmaskine m.v.

H1600 Traktor

H1610 Plov

H1620 Grønthøster

H1625 Mejetærsker

H1630 Mejemaskine

H1635 Selvbinder

H1640 Såmaskine

H1650 Fejemaskine

H1698 Traktor/landbrugsmaskine m.v., anden specificeret

H1699 Traktor/landbrugsmaskine m.v., uspecificeret

H19 Løfte-, anlægs-, transport- og landbrugsmaskine, anden og uspecificeret

H1998 Løfte-, anlægs-, transport- og landbrugsmaskine, anden specificeret

H1999 Løfte-, anlægs-, transport- og landbrugsmaskine, uspecificeret

H2 Redskab til brug ved fiskeri

H20 Redskab til fiskeri (Se også Lystfiskeri, N82)

H2000 Trawl

H2010 Vod

H2020 Spil

H2030 Fiskenet

H2098 Redskab til fiskeri, andet specificeret

H2099 Redskab til fiskeri, uspecificeret

PRODUKTKODER

H3 Håndværktøj/redskab, maskinelt (el-, benzin- og trykluftdrevne)

H30 Svejsende og varmende håndværktøj

H3000 Blæselampe

161


PRODUKTKODER

162

H3005 Skærebrænder

H3010 Svejseudstyr, gas/elektrisk

H3015 Punktsvejsemaskine

H3020 Loddekolbe

H3098 Svejsende og varmende håndværktøj, andet specificeret

H3099 Svejsende og varmende håndværktøj, uspecificeret

H31 Huggende håndværktøj, maskinelt

H3100 Mejsel, maskinel

H3105 Lufthammer

H3198 Huggende håndværktøj, maskinet, andet specificeret

H3199 Huggende håndværktøj, maskinelt, uspecificeret

H32 Klippende/skærende håndværktøj, maskinelt

H3200 Maskinsaks

H3205 Høvl (hånd-), maskinel

H3210 Afretter

H3298 Klippende/skærende håndværktøj, maskinelt, andet specificeret

H3299 Klippende/skærende håndværktøj, maskinelt, uspecificeret

H33 Håndsav, maskinel

H3300 Kædesav, benzinmotorsav

H3310 Kædesav, el-motorsav

H3318 Kædesav, uspecificeret

H3320 Stiksav

H3325 Rundsav, håndværktøj

H3398 Håndsav, maskinel, anden specificeret

H3399 Håndsav, maskinel, uspecificeret

H34 Slibende/borende håndværktøj, maskinelt

H3400 Boremaskine (hånd-), maskinel

H3410 El-skruetrækker

H3420 Vinkelsliber

H3422 Plansliber (hånd-), rystepudser

H3428 Rundslibemaskine (hånd-)

H3430 Båndslibemaskine (hånd-)

H3435 Excentersliber

H3498 Slibende/borende håndværktøj, maskinelt, andet specificeret

H3499 Slibende/borende håndværktøj, maskinelt, uspecificeret


H35 Håndsprøjte-, skydeværktøj

H3500 Sømpistol til søm og klammer

H3510 Sprøjtepistol

H3515 Limpistol

H3598 Håndsprøjte-, skydeværktøj, andet specificeret

H3599 Håndsprøjte-, skydeværktøj uspecificeret

H39 Håndværktøj, maskinelt, andet og uspecificeret

H3998 Håndværktøj, maskinelt, andet specificeret

H3999 Håndværktøj, maskinelt, uspecificeret

H4 Håndværktøj, manuelt

H40 Brækkende håndværktøj, manuelt

H4000 Jernspyd, pløk, knobstang

H4010 Brækjern, koben

H4098 Brækkende håndværktøj, manuelt, andet specificeret

H4099 Brækkende håndværktøj, manuelt, uspecificeret

H41 Slaghåndværktøj/huggende håndværktøj, manuelt

H4100 Forhammer, mukkert

H4105 Hammer

H4110 Økse

H4115 Kile

H4120 Mejsel

H4198 Slaghåndværktøj/huggende håndværktøj, manuelt, andet specificeret

H4199 Slaghåndværktøj/huggende håndværktøj, manuelt, uspecificeret

H42 Savende håndværktøj, manuelt

H4200 Håndsav, fukssvans

H4205 Løvsav

H4298 Savende håndværktøj, manuelt, andet specificeret

H4299 Savende håndværktøj, manuelt, uspecificeret

H43 Skærende/klippende/bidende håndværktøj, manuelt

H4300 Kniv, hobbykniv

H4310 Høvl

H4315 Saks

H4320 Hugge- og stemmejern

H4325 Bidetang

PRODUKTKODER

163


PRODUKTKODER

164

H4326 Pladesaks, manuel

H4330 Knibtang

H4398 Skærende/klippende/bidende håndværktøj, manuelt, andet specificeret

H4399 Skærende/klippende/bidende håndværktøj, manuelt, uspecificeret

H44 Skruende håndværktøj, manuelt

H4400 Skruetrækker

H4410 Skrue-, skiftenøgle

H4498 Skruende håndværktøj, manuelt, andet specificeret

H4499 Skruende håndværktøj, manuelt, uspecificeret

H45 Borende/slibende håndværktøj, manuelt

H4500 Bor (hånd-)

H4510 Fil

H4515 Slibesten

H4520 Syl

H4530 Dorn

H4598 Borende/slibende håndværktøj, manuelt, andet specificeret

H4599 Borende/slibende håndværktøj, manuelt, uspecificeret

H46 Fastholdende værktøj, manuelt

H4600 Vandpumpetang

H4610 Rørtang

H4698 Fastholdende håndværktøj, manuelt, andet specificeret

H4699 Fastholdende håndværktøj, manuelt, uspecificeret

H49 Håndværktøj, manuelt, andet og uspecificeret

H4998 Håndværktøj, manuelt, andet specificeret

H4999 Håndværktøj, manuelt, uspecificeret

H5 Maler- og håndarbejdsredskaber samt måleudstyr

H50 Malerredskab

H5000 Malerkost, -pensel

H5010 Skraber til fjernelse af maling

H5015 Sandpapir

H5098 Malerredskab, andet specificeret

H5099 Malerredskab, uspecificeret

H51 Håndarbejdsredskaber

H5100 Nål, knappenål, synål


H5105 Strikkepinde

H5112 Sikkerhedsnål

H5120 Hæklenål

H5198 Håndarbejdsredskab, andet specificeret

H5199 Håndarbejdsredskab, uspecificeret

H55 Måleudstyr

H5500 Tommestok/målebånd

H5510 Vaterpas

H5515 Skydelære

H5598 Måleudstyr, andet specificeret

H5599 Måleudstyr, uspecificeret

H6 Stige, stillads

H60 Stige, trappestige, stillads

H6000 Trappestige (kombinerede stiger), husholdningsstige, trappestol

H6010 Wienerstige

H6020 Stillads

H6098 Stige, trappestige, stillads, andet, specificeret

H6099 Stige, trappestige, stillads, uspecificeret

H7 Haveredskab

H70 Haveredskab, maskinelt

H7000 Jordfræser, uspecificeret

H7010 Snefræser, uspecificeret

H7020 Plæneklipper, maskinel

H7025 Græstrimmemaskine

H7040 Kompostkværn

H7050 Kratrydder

H7060 Hækkeklipper, maskinel

H7098 Haveredskab, maskinelt, andet specificeret

H7099 Haveredskab, maskinelt, uspecificeret

H71 Haveredskab, manuelt

H7100 Plæneklipper, manuel

H7105 Hækkesaks, manuel

H7107 Grensaks

H7110 Beskærersaks, rosensaks

PRODUKTKODER

165


PRODUKTKODER

166

H7112 Havesaks, andet

H7115 Segl

H7117 Le

H7120 Spade/skovl

H7122 Greb

H7124 Hakke

H7126 Rive

H7128 Planteske

H7130 Høtyv

H7135 Sneskovl

H7140 Trillebør

H7142 Plænetromle

H7160 Vandkande

H7162 Haveslange m. tilbehør

H7198 Haveredskab, manuelt, andet, specificeret

H7199 Haveredskab, manuelt, uspecificeret

H79 Haveredskab, andet og uspecificeret

H7998 Haveredskab, andet specificeret

H7999 Haveredskab, uspecificeret

I Kontor-/butiksudstyr

I0 Kontormaskine

I00 Kontormaskine/redskab

I0000 Skrivemaskine, elektrisk

I0005 Skrivemaskine, ikke elektrisk

I0010 Computer og printer

I0020 Regnemaskine

I0030 Makuleringsmaskine

I0040 Kopieringsmaskine

I0050 Arkivskab

I0098 Kontormaskine/redskab, andet specificeret

I0099 Kontormaskine/redskab uspecificeret


I1 Butiksudstyr

I10 Butiksudstyr

I1000 Kasseapparat

I1010 Varetransportbånd

I1020 Indkøbsvogn

I1098 Butiksudstyr, andet specificeret

I1099 Butiksudstyr, uspecificeret

I3 Skrive-/tegneredskab

I30 Skrive-/tegneredskab m.m.

I3000 Skrivepapir, blok

I3002 Papir, ark, uspecificeret

I3010 Blyant

I3012 Kugle-, fylde- og tuschpen

I3014 Viskelæder

I3016 Clips

I3020 Lineal

I3030 Blyantspidser

I3035 Papirkniv

I3040 Hæftemaskine

I3050 Stempel

I3098 Skrive/tegneredskab m.m., andet specificeret

I3099 Skrive/tegneredskab m.m., uspecificeret

J Medicinsk udstyr, laboratorieudstyr

J0 Medicinsk udstyr

J00 Medicinsk udstyr

J0000 Kanyle

J0010 Injektionssprøjte

J0020 Skalpel

J0022 Suturnål

J0030 Knoglesav

J0038 Operationsudstyr, uspecificeret

J0040 Endoskop

PRODUKTKODER

167


PRODUKTKODER

168

J0050 Røntgenudstyr

J0055 Anæstesiudstyr, uspecificeret

J0060 Kortbølgeapparatur

J0062 Patientovervågningsudstyr

J0068 Respirator

J0070 Pacemaker

J0080 Termometer

J0082 Bandager

J0098 Medicinsk udstyr, andet specificeret

J0099 Medicinsk udstyr, uspecificeret

J5 Laboratorieudstyr

J50 Laboratorieudstyr

J5000 Centrifuge

J5010 Analyseapparat

J5020 Reagensglas

J5025 Glasrør

J5030 Mikroskop

J5098 Laboratorieudstyr, andet specificeret

J5099 Laboratorieudstyr, uspecificeret

K Transportmiddel

K0 Motorkøretøj, (del af) samt sikkerhedsudstyr

K01 Motorkøretøj m.v.

K0100 Personbil

K0105 Varebil, pick-up

K0110 Bus

K0115 Minibus

K0120 Lastbil

K0140 Gocart

K0150 Terrængående køretøj

K0180 Pansret køretøj

K0198 Motorkøretøj m.v., andet specificeret

K0199 Motorkøretøj m.v., uspecificeret


K02 Anhænger

K0200 Campingvogn

K0205 Anhænger til personbil

K0206 Anhænger til lastbil

K0208 Anhænger til traktor

K0210 Skurvogn

K0298 Anhænger, anden specificeret

K0299 Anhænger, uspecificeret

K03 Del af motorkøretøj

K0300 Bildør

K0305 Dør i bus

K0307 Trin i bus

K0308 Anden del af bus

K0310 Bagklap

K0320 Bildæk

K0325 Hjul til motorkøretøj

K0330 Tagbagagebærer

K0350 Bilmotor, del af bilmotor (Ekskl. batteri (R09))

K0370 Lift/rampe på vare-/lastbil

K0398 Del af motorkøretøj, anden specificeret

K0399 Del af motorkøretøj, uspecificeret

K07 Sikkerhedsudstyr i motorkøretøj

K0700 Sikkerhedssele

K0705 Bilstol til børn

K0707 Nakkestøtte

K0720 Airbag

K0798 Sikkerhedsudstyr i motorkøretøj, andet specificeret

K0799 Sikkerhedsudstyr i motorkøretøj, uspecificeret

K09 Motorkøretøj, del af motorkøretøj, sikkerhedsudstyr, andet og uspecificeret

K0998 Motorkøretøj, (del af) sikkerhedsudstyr, andet specificeret

K0999 Motorkøretøj, (del af), sikkerhedsudstyr, uspecificeret

K1 Motorcykel, knallert, snescooter

K10 Motorcykel, knallert m.v.

K1000 Motorcykel, scooter

PRODUKTKODER

169


PRODUKTKODER

170

K1004 Sidevogn til motorcykel

K1010 Motorcykel, 3-hjulet

K1020 Off-roader, motorcykel

K1035 Motocross-cykel

K1040 Knallert

K1050 Motorslæde, snowmobile

K1060 Snescooter

K1098 Motorcykel, knallert m.v., anden specificeret

K1099 Motorcykel, knallert m.v., uspecificeret

K2 Cykel, tilbehør til cykel

K20 Cykel med tilbehør

K2000 Cykel til voksne

K2004 Barnecykel

K2010 Cykelhjul

K2012 Cykelpedal

K2014 Cykelstyr

K2016 Tandhjul/kæde, cykel

K2018 Cykellygte

K2020 Cykelkurv, cykeltaske

K2022 Lås, cykel

K2026 Refleks, cykel

K2028 Cykelbarnestol

K2098 Cykel med tilbehør, anden specificeret

K2099 Cykel med tilbehør, uspecificeret

K3 Jernbane, sporvogn, tovbane

K30 Jernbane, sporvogn

K3000 Jernbane-/sporvognsskinne

K3010 Lokomotiv, jernbanevogn

K3020 Tipvogn

K3030 Sporvogn

K3035 Tovbane på spor

K3037 Tandhjulsbane

K3098 Jernbane/sporvogn, anden specificeret

K3099 Jernbane/sporvogn, uspecificeret


K35 Tovbane

K3500 Tovbane med kabine

K3598 Tovbane, anden specificeret

K3599 Tovbane, uspecificeret

K4 Skib/båd

K40 Sejlbåd, med og uden hjælpemotor

K4000 Sejlbåd

K4098 Sejlbåd, med og uden hjælpemotor, anden specificeret

K4099 Sejlbåd, med og uden hjælpemotor, uspecificeret

K41 Skib/båd med motor

K4100 Vandscooter

K4105 Motorbåd

K4110 Fiskerbåd

K4120 Passagerbåd, bilfærge

K4130 Lastfartøj, fragtskib

K4139 Husbåd

K4140 Speedbåd

K4150 Luftpudefartøj, hovercraft

K4160 Båd med jetmotor (jetski)

K4198 Skib/båd med motor, anden specificeret

K4199 Skib/båd med motor, uspecificeret

K42 Små både

K4200 Kano

K4205 Kajak

K4210 Robåd til konkurrence

K4220 Jolle, robåd

K4230 Redningsflåde, redningsbåd

K4235 Gummibåd

K4250 Sejlbræt

K4298 Mindre båd, anden specificeret

K4299 Mindre båd, uspecificeret

K43 Del af skib/båd

K4300 Mast/sejl

K4315 Trapez (surfing)

PRODUKTKODER

171


PRODUKTKODER

172

K4320 Motor, påhængsmotor

K4330 Båddæk

K4340 Padleåre (til kano)

K4342 Åre

K4344 Åretold

K4350 Gangbro

K4398 Del af skib/båd, anden specificeret

K4399 Del af skib/båd, uspecificeret

K44 Sikkerhedsudstyr til søs

K4400 Redningsvest/svømmevest

K4410 Redningskrans

K4498 Sikkerhedsudstyr til søs, andet specificeret

K4499 Sikkerhedsudstyr til søs, uspecificeret

K49 Skib/båd, andet og uspecificeret

K4998 Skib/båd, andet specificeret

K4999 Skib/båd, uspecificeret

K5 Fly

K50 Luftfartøj

K5000 Passager- og transportfly, rutefly

K5010 Privatfly

K5020 Helikopter

K5030 Rumkapsel

K5098 Luftfartøj, andet specificeret

K5099 Luftfartøj, uspecificeret

K7 Vogn trukket af dyr

K70 Vogn trukket af dyr

K7000 Hestevogn

K7010 Kane

K7098 Vogn trukket af dyr, anden specificeret

K7099 Vogn trukket af dyr, uspecificeret


K9 Transportmiddel, andet og uspecificeret

K99 Transportmiddel, andet og uspecificeret

K9998 Transportmiddel, andet specificeret

K9999 Transportmiddel, uspecificeret

L Legetøj

L0 Legetøj

L00 Kørelegetøj, beregnet til at bære et barns vægt

L0000 Cykel, 3- hjulet

L0010 Motoriseret kørelegetøj

L0020 Legevogn, sæbekassebil

L0030 Løbehjul

L0098 Kørelegetøj, beregnet til at bære et barns vægt, andet specificeret

L0099 Kørelegetøj, beregnet til at bære et barns vægt, uspecificeret

L01 Legevåben

L0100 Slangebøsse

L0110 Bue og pil, legetøj

L0130 Vandpistol

L0198 Legevåben, andet specificeret

L0199 Legevåben, uspecificeret

L02 Modelsæt

L0200 Modelfly

L0210 Kemisæt, leg

L0220 Byggesæt

L0298 Modelsæt, andet specificeret

L0299 Modelsæt, uspecificeret

L09 Andet legetøj

L0900 “Magic egg”

L0910 Marmorkugler

L0915 Byggeklodser

L0920 Perle, leg

L0922 Sjippetov, sjippesnor

L0930 Dukke, teddybjørn, tøjdyr o.l.

L0932 Dukkevogn

PRODUKTKODER

173


PRODUKTKODER

174

L0934 Dukkemøbler

L0940 Gyngehest

L0942 Legespade, -skovl/-kost

L0944 Legespand

L0950 Musikinstrument til leg

L0960 Flyde/badelegetøj

L0962 Kostume, maske (til udklædning)

L0964 Fastelavnstønde og kølle

L0970 Elektrisk legetøj

L0972 Legetøjsbil

L0974 Ballon, lege

L0976 Kasse til legetøj

L0978 Spil

L0980 Frisbee

L0998 Legetøj, andet specificeret

L0999 Legetøj, uspecificeret

M Musikinstrument, fotoudstyr, optisk udstyr

M0 Musikinstrument

M00 Musikinstrument (Ekskl. forstærker, mikrofon, radio-/TV-udstyr )E30))

M0000 Klaver

M0010 Elektrisk guitar

M0020 Blæseinstrument

M0098 Musikinstrument, andet specificeret

M0099 Musikinstrument, uspecificeret

M1 Fotoudstyr, optisk udstyr

M10 Fotoudstyr, optisk udstyr

M1000 Fotoapparat

M1010 Videokamera

M1015 Filmlærred

M1020 Fremviserudstyr, andet

M1030 Kikkert

M1035 Forstørrelsesglas

M1098 Fotoudstyr, optisk udstyr, andet specificeret

M1099 Fotoudstyr, optisk udstyr, uspecificeret


N Sportsudstyr

(Ekskl. Våben til sportsbrug (X0))

N0 Udstyr til bold- og kuglespil

N00 Bold

N0000 Fodbold

N0002 Håndbold

N0006 Tennisbold

N0008 Badmintonbold

N0010 Bordtennisbold

N0012 Basket/kurvebold

N0014 Volleyball

N0016 Baseball

N0030 Rugbybold

N0040 Squashbold

N0045 Bold for langbold, cricket

N0050 Ishockeypuck

N0055 Landhockeybold

N0060 Softball

N0062 Bandyball

N0070 Vandpolobold

N0098 Bold, anden specificeret

N0099 Bold, uspecificeret

N01 Kugle til spil

N0100 Billardkugle

N0110 Bowlingkugle

N0120 Crocketkugle

N0130 Curlingsten

N0140 Golfkugle

N0198 Kugle til spil, andet specificeret

N0199 Kugle til spil, uspecificeret

N02 Boldtræ, ketcher, boldkølle

N0200 Tennisketcher

N0205 Badmintonketcher

N0208 Bordtennisbat

N0210 Baseballkølle

N0214 Golfkølle

PRODUKTKODER

175


PRODUKTKODER

176

N0216 Squashketcher

N0218 Cricketboldtræ

N0220 Krocketkølle

N0228 Boldtræ, uspecificeret

N0230 Ishockeystav

N0235 Hockeystav

N0240 Bandystav

N0260 Billardkø

N0298 Ketcher, kølle til boldspil, anden specificeret

N0299 Ketcher, kølle til boldspil, uspecificeret

N09 Andet udstyr til bold- og kuglespil

N0900 Mål/målstolpe

N0905 Tennisnet

N0910 Tennisbane, grus

N0915 Tennisbane, anden type

N0920 Badmintonnet

N0925 Bordtennisnet

N0930 Bordtennisbord

N0940 Baseballhandsker

N0950 Billardbord

N0960 Bowlingbane

N0965 Kegle

N0968 Krocketbuer

N0998 Udstyr til bold- og kuglespil, andet specificeret

N0999 Udstyr til bold- og kuglespil, uspecificeret

N1 Ski-, kælke-, skøjte- og rullesportsudstyr

N10 Ski

N1000 Slalomski

N1005 Tur/langrendski

N1010 Telemarksski

N1020 Hopski

N1030 Miniski

N1035 Snowblade

N1040 Snowboard

N1098 Ski, anden specificeret

N1099 Ski, uspecificeret


N11 Skistav

N1100 Slalomskistav

N1110 Tur/langrendskistav

N1198 Skistav, anden specificeret

N1199 Skistav, uspecificeret

N12 Skibinding

N1200 Selvudløsende skibinding, slalombinding

N1210 Langrendsbinding

N1298 Anden specificeret skibinding

N1299 Skibinding, uspecificeret

N13 Kælkeudstyr

N1300 Kælk

N1302 Kælkebrædt

N1305 Ratkælk, styrekælk

N1310 Snowracer

N1315 Sparkstøtting

N1320 Pulk

N1398 Kælkeudstyr, andet specificeret

N1399 Kælkeudstyr, uspecificeret

N14 Skøjteudstyr

N1400 Ishockeyskøjte

N1410 Bandyskøjte

N1415 Kunstløbsskøjte

N1420 Hurtigløbsskøjte

N1488 Skøjte, uspecificeret

N1498 Skøjteudstyr, andet specificeret

N1499 Skøjteudstyr, uspecificeret

N15 Rullesportsudstyr

N1500 Skateboard

N1510 Rulleskøjter

N1515 Skatescooter/miniscooter

N1520 Rulleski

N1598 Rullesportsudstyr, andet specificeret

N1599 Rullesportsudstyr, uspecificeret

PRODUKTKODER

177


PRODUKTKODER

N16 Fast udstyr til ski-, kælke-, skøjte- og rullesport (Ekskl. tovbane (K35))

N1600 Skihejs, lift

N1620 Skøjtebane, kunstigt isunderlag

N1630 Skateboardrampe

N1698 Fast udstyr til ski-, kælke-, skøjte- og rullesport, andet specificeret

N1699 Fast udstyr til ski-, kælke-, skøjte- og rullesport, uspecificeret

N19 Ski-, kælke-, skøjte- og rullesportsudstyr, andet og uspecificeret

N1998 Ski-, kælke-, skøjte- og rullesportsudstyr, andet specificeret

N1999 Ski-, kælke-, skøjte og rullesportsudstyr, uspecificeret

N2 Gymnastik-, atletik- og styrketræningsudstyr

N20 Gymnastik- og styrketræningsudstyr

N2000 Bom, ligevægtsbom

N2002 Barre

N2008 Ribbe

N2012 Klatretov

N2014 Ringe, gymnastik

N2016 Gymnastikmåtte

N2018 Springbræt

N2022 Trampolin

N2024 Minitrampolin

N2030 Buk (gymnastikudstyr)

N2032 Hest (gymnastikudstyr)

N2036 Plint

N2040 Styrketræningsudstyr

N2042 Håndvægt

N2050 Boksebold

N2052 Boksehandsker

N2060 Judomåtte, måtte til brydning

N2070 Kondicykel

N2098 Gymnastik- og styrketræningsudstyr, andet specificeret

N2099 Gymnastik- og styrketræningsudstyr, uspecificeret

N21 Atletikudstyr (inkl. baner)

N2100 Kunstig bane, atletik

N2104 Slaggebane

N2110 Højdespringsanlæg

178


N2112 Tilløbsbane, stangspring

N2114 Længdespringsanlæg

N2116 Springstang

N2120 Hammer, atletik

N2124 Kastespyd

N2126 Diskos

N2180 Forhindring i hækkeløb

N2198 Atletikudstyr, andet specificeret

N2199 Atletikudstyr, uspecificeret

N29 Gymnastik-, atletik- og styrketræningsudstyr, andet og uspecificeret

N2998 Gymnastik-, atletik- og styrketræningsudstyr, andet specificeret

N2999 Gymnastik-, atletik- og styrketræningsudstyr, uspecificeret

N3 Vandsportsudstyr

N30 Svømme-, bade- og dykkerudstyr

N3000 Vandski

N3005 Surfbræt

N3010 Dykkerudstyr med lufttilførsel gennem slange

N3015 Dykkerudstyr med luftflaske og regulator (scuba-dykning)

N3018 Dykkerudstyr med snorkel

N3020 Våddragt

N3098 Svømme-, bade- og dykkerudstyr, andet specificeret

N3099 Svømme-, bade- og dykkerudstyr, uspecificeret

N8 Udstyr til andre sportsgrene

N80 Ridesport

N8000 Spore

N8005 Stigbøjle

N8010 Seletøj, hestetømme

N8015 Sadel

N8098 Rideudstyr, andet specificeret

N8099 Rideudstyr, uspecificeret

N81 Udstyr til flysport

N8100 Hangglider

N8104 Faldskærm

N8106 Svævefly (glider)

PRODUKTKODER

179


PRODUKTKODER

180

N8110 Mikrofly

N8120 Ballon, svæveballon

N8130 Motorsvævefly (motorglider)

N8198 Udstyr til flysport, andet specificeret

N8199 Udstyr til flysport, uspecificeret

N82 Fiskeredskab til lystfiskeri (Se også Redskab til fiskeri, H20)

N8200 Fiskestang

N8205 Fiskesnøre

N8210 Fiskekrog

N8212 Flåd

N8298 Fiskeredskab til lystfiskeri, andet specificeret

N8299 Fiskeredskab til lystfiskeri, uspecificeret

N83 Campingudstyr (Opvarmningsudstyr med åben ild, se E50)

N8300 Telt

N8305 Sovepose

N8320 Luftmadras

N8325 Bardun til telt

N8328 Teltpløk

N8398 Campingudstyr, andet specificeret

N8399 Campingudstyr, uspecificeret

N84 Udstyr til lerdueskydning

N8400 Lerdue

N8405 Lerduekaster

N8498 Udstyr til lerdueskydning, andet specificeret

N8499 Udstyr til lerdueskydning, uspecificeret

N87 Klatreudstyr

N8700 Klatremur

N8798 Klatreudstyr, andet specificeret

N8799 Klatreudstyr, uspecificeret

N89 Sports- og rekreationsudstyr, andet og uspecificeret

N8998 Sports- og rekreationsudstyr, andet specificeret

N8999 Sports- og rekreationsudstyr, uspecificeret


P Beklædning og personlige artikler

P0 Beklædning med tilbehør

P00 Tilbehør til beklædning

P0000 Knap

P0010 Lynlås

P0020 Bånd, snøre (inkl. skobånd)

P0098 Tilbehør til beklædning, andet specificeret

P0099 Tilbehør til beklædning, uspecificeret

P01 Beklædning

P0100 Kåbe, frakke

P0102 Regntøj, olieklæder

P0104 Slag

P0108 Kasket

P0110 Hue, hat

P0112 Halstørklæde

P0114 Vanter, handsker

P0116 Kjole, nederdel

P0118 Bukser

P0120 Jakke

P0122 Skjorte

P0130 Undertøj

P0132 Sokker/strømpebukser

P0140 Shorts

P0142 Nattøj, natkjole

P0146 Pyjamas

P0148 Badekåbe/morgenkåbe

P0150 Badedragt

P0152 Badehætte

P0160 Sportstøj, joggingtøj

P0170 Sikkerhedstøj

P0198 Beklædning, andet specificeret

P0199 Beklædning, uspecificeret

PRODUKTKODER

181


PRODUKTKODER

P1 Hjelm

P10 Hjelm

P1000 Arbejdshjelm

P1010 Skihjelm

P1020 Ridehjelm

P1040 Cykelhjelm

P1050 Motorcykel-/knallerthjelm

P1098 Hjelm, anden specificeret

P1099 Hjelm, uspecificeret

P2 Fodtøj

P20 Sportssko/støvler

P2000 Joggingsko

P2010 Fodboldstøvler

P2020 Slalomstøvle

P2030 Tur/langrendsstøvle

P2040 Løbesko med pig

P2098 Sportssko/-støvle, anden specificeret

P2099 Sportssko/-støvle, uspecificeret

P21 Støvle

P2100 Læderstøvle

P2110 Gummistøvle

P2198 Støvle, anden specificeret

P2199 Støvle, uspecificeret

P22 Lav sko

P2200 Tøffel, hjemmesko

P2205 Træsko

P2298 Lav sko, anden specificeret

P2299 Lav sko, uspecificeret

P29 Fodtøj, andet og uspecificeret

P2900 Sikkerhedssko

P2910 Sandaler

P2920 Højhælet sko, pumps

P2930 Barfodet

P2935 Strømpefødder

182


P2998 Fodtøj, andet specificeret

P2999 Fodtøj, uspecificeret

P3 Artikler til babypleje

P30 Babyplejeudstyr

P3000 Bleer, engangs-

P3005 Sut, sutteflaske

P3010 Potte (til småbørn)

P3020 Puslemåtte til babyer

P3025 Flaskevarmer

P3030 Babybadekar

P3098 Babyplejeudstyr, andet specificeret

P3099 Babyplejeudstyr, uspecificeret

P4 Befordringsudstyr for babyer og børn

P40 Befordringsudstyr for baby/børn

P4000 Bæresele til børn

P4002 Barnesele (til seng, barnevogn mv.)

P4005 Bærestativ for børn

P4010 Barnevogn

P4020 Klapvogn

P4030 Babylift

P4098 Befordringsudstyr for baby/barn, andet specificeret

P4099 Befordringsudstyr for baby/ barn, uspecificeret

P5 Artikler til personlig pleje/hygiejne

P50 Hårpleje

P5000 Håndspejl

P5005 Kam

P5007 Hårbørste

P5010 Hårkosmetik

P5020 Hårtørrer

P5025 Hårnål

P5030 Krøllejern

P5098 Hårplejeudstyr, andet specificeret

P5099 Hårplejeudstyr, uspecificeret

PRODUKTKODER

183


PRODUKTKODER

P51 Midler til hudpleje/neglepleje

P5100 Håndsæbe

P5104 Badeolier

P5106 Håndcreme/bodylotion

P5110 Deodorant

P5115 Parfume

P5118 Talkumpudder

P5120 Make-up, sminke

P5122 Make-up-fjerner

P5124 Neglelak

P5126 Neglelakfjerner

P5130 Neglefil

P5134 Negleklipper

P5136 Neglesaks

P5198 Midler til hudpleje/neglepleje, andet specificeret

P5199 Midler til hudpleje/neglepleje, uspecificeret

P52 Mundhygiejne

P5200 Tandbørste (inkl. elektrisk)

P5210 Tandpasta

P5215 Tandstikker

P5218 Tandtråd

P5298 Mundhygiejnemiddel, andet specificeret

P5299 Mundhygiejnemiddel, uspecificeret

P53 Barbergrejer

P5300 Barberblad

P5310 Barbermaskine

P5398 Barberudstyr, andet specificeret

P5399 Barberudstyr, uspecificeret

P59 Artikel til personlig pleje/hygiejne, anden og uspecificeret

P5900 Renseservietter

P5905 Toiletpapir

P5908 Vatpind, ørerenser

P5910 Bomuldsvat

P5912 Vatkugler, vatrondeller

P5916 Tampon

P5998 Artikel til personlig pleje/hygiejne, anden specifieret

184


P5999 Artikel til personlig pleje/hygiejne, uspecificeret

P6 Smykker, briller, personlige småting

P60 Smykke

P6000 Ring

P6010 Ur (beklædning)

P6098 Smykke, andet specificeret

P6099 Smykke, uspecificeret

P61 Briller m.v.

P6100 Solbriller

P6110 Briller (til synskorrektion)

P6120 Kontaktlinser, hårde

P6122 Kontaktlinser, bløde

P6128 Kontaktlinser, andet

P6130 Rensevæske til kontaktlinser

P6140 Sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller

P6198 Brille m.v., anden specificeret

P6199 Brille m.v., uspecificeret

P69 Andre personlige småting

P6900 Penge, mønter

P6910 Nøgler

P6920 Paraply

P6998 Personlige småting, andre specificerede

P6999 Personlige småting, uspecificerede

P7 Hjælpemidler/-udstyr

P70 Hjælpemidler/-udstyr

P7000 Høreapparat

P7010 Tandprotese

P7015 Tandbøjle

P7020 Arm-/benprotese

P7030 Stok

P7034 Krykke

P7036 Pig til sko/stok

P7040 Gangstøtte (med hjul)

P7050 Rullestol, kørestol

PRODUKTKODER

185


PRODUKTKODER

186

P7060 Kørestol, elektrisk

P7065 Toiletstol

P7098 Hjælpeudstyr, andet specificeret

P7099 Hjælpeudstyr, uspecificeret

P8 Kufferter, tasker m.v.

P80 Kufferter, tasker m.v.

P8000 Kuffert

P8002 Taske, pose

P8008 Kurv

P8010 Rygsæk

P8020 Kahytskuffert

P8025 Pakkasse, flyttekasse

P8030 Indkøbstaske på hjul

P8098 Kuffert, taske m.v., andet specificeret

P8099 Kuffert, taske m.v., uspecificeret

Q Mad- og drikkevarer samt tobak

Q0 Madvarer

Q00 Kød og fjerkræ

Q0000 Ben/kraftben

Q0098 Kød og fjerkræ, andet specificeret

Q0099 Kød og fjerkræ, uspecificeret

Q01 Fisk og skaldyr

Q0100 Fiskeben

Q0198 Fisk og skaldyr, andet specificeret

Q0199 Fisk og skaldyr, uspecificeret

Q02 Mælke- og æggeprodukt

Q0200 Mælk, fløde

Q0210 Ost

Q0220 Is (mælkeprodukt)

Q0230 Æg

Q0298 Mælk- og æggeprodukt, andet specificeret

Q0299 Mælk- og æggeprodukt, uspecificeret


Q03 Grøntsager, frugt, nødder

Q0300 Grøntsager, rodfrugter, svampe

Q0310 Frugt

Q0320 Nødder

Q0398 Grøntsager, frugt, nødder, andet specificeret

Q0399 Grøntsager, frugt, nødder, uspecificeret

Q04 Chokolade, slik

Q0400 Konfekture, bolcher

Q0410 Tyggegummi

Q0498 Chokolade, slik, andet specificeret

Q0499 Chokolade, slik, uspecificeret

Q05 Fedtstoffer, varme væsker m.v. (Ekskl. kogende vand (Y01)

Q0500 Smør, margarine

Q0510 Stegefedt, olie, madfedt

Q0520 Sovs

Q0530 Suppe, kraftsuppe

Q0550 Damp fra kogning, stegning

Q0598 Fedtstoffer, varme væsker, andet specificeret

Q0599 Fedtstoffer, varme væsker, uspecificeret

Q09 Anden mad

Q0900 Dybfrosne varer

Q0910 Brød

Q0920 Kiks

Q0930 Kager, scones

Q0998 Mad, anden specificeret

Q0999 Mad, uspecificeret

Q3 Drikkevarer

Q30 Drikke (ikke-alkoholiske)

Q3000 Kaffe

Q3010 Te

Q3020 Mineralvand

Q3030 Sodavand, saft

Q3098 Drik (ikke-alkoholisk), anden specificeret

Q3099 Drik (ikke-alkoholisk), uspecificeret

PRODUKTKODER

187


PRODUKTKODER

Q32 Alkoholisk drik

Q3200 Øl

Q3210 Vin

Q3220 Brændevin, spiritus

Q3298 Alkoholisk drik, anden specificeret

Q3299 Alkoholisk drik, uspecificeret

Q39 Anden drik

Q3900 Kakao, ren chokolade

Q3998 Anden drik, specificeret

Q3999 Anden drik, uspecificeret

Q7 Tobaksvarer

Q70 Tobak, snus, rygeudstyr

Q7000 Cigarer

Q7005 Cigaretter

Q7010 Shagtobak

Q7020 Skrå

Q7025 Snus

Q7030 Cigaretholder/cigaretrør

Q7040 Tobakspibe

Q7098 Tobak, snus, rygeudstyr, andet specificeret

Q7099 Tobak, snus, rygeudstyr, uspecificeret

R Kemisk produkt, rengøringsmidler, farmaceutisk præparat,

medicin

R0 Kemisk produkt

R00 Teknisk alkohol

R0000 Denatureret sprit (denatureringsmiddel ikke specificeret)

R0005 Desinfektionssprit/hospitalssprit

R0010 Metanol, træsprit

R0022 Butylalkohol

R0024 Ætylalkohol

R0026 Isopropylalkohol

R0098 Teknisk alkohol, anden specificeret

188


R0099 Teknisk alkohol, uspecificeret

R01 Organisk opløsningsmiddel, mineralolieprodukt

R0100 Petroleum, lampeolie

R0105 Benzin

R0110 Benzol

R0115 Dieselolie

R0120 Tændvæske/lightergas

R0130 Mineralsk terpentin/white spirit

R0140 Terpentin, vegetabilsk

R0142 Farvefortynder/fjerner (acetone)

R0150 Opløsningsmiddel til lim

R0160 Aromatiske hydrokarboner (fx toluen, xylen)

R0170 Glykoler, glykolater

R0174 Klorerede hydrokarboner (fx trikloretan)

R0180 Flydende asfalt

R0198 Organisk opløsningsmiddel, andet specificeret

R0199 Organisk opløsningsmiddel, uspecificeret

R02 Ætsende kemikalie

R0200 Kaustisk soda (lud)

R0205 Læsket kalk

R0210 Affedtningsmiddel

R0214 Afløbsrens

R0216 Ammoniak-/salmiakspiritus

R0218 Andre alkaliske (basiske) produkter

R0220 Fluss-syre

R0222 Svovlsyre

R0224 Salpetersyre

R0226 Saltsyre

R0228 Andre stærke syrer

R0230 Organiske peroksyder

R0298 Ætsende kemikalie, andet specificeret

R0299 Ætsende kemikalie, uspecificeret

R03 Gas/damp/røg

R0300 Røg fra ild

R0304 Udstødningsgas fra bil

R0310 Gødningsgas

R0312 Gas fra lodning eller svejsning

PRODUKTKODER

189


PRODUKTKODER

190

R0320 Tåregas

R0330 Irriterende gasser, andre (fx. klor, nitrøse gasser)

R0334 Kuldioxyd

R0336 Kulilte

R0340 Kvælstofoxid

R0342 Svovldioxyd

R0350 Brugsgas

R0360 Gas fra gasbeholder

R0398 Gas/damp/røg, anden specificeret

R0399 Gas/damp/røg, uspecificeret

R04 Jordbrugskemikalie, biocid

R0400 Kunstgødning

R0410 Ukrudtsmiddel

R0415 Svampemiddel

R0420 Utøjsmiddel til husdyr

R0424 Møl- og fluemiddel

R0426 Insektmiddel

R0430 Muse- og rottegift

R0498 Jordbrugskemikalie, biocid, andet specificeret

R0499 Jordbrugskemikalie, biocid, uspecificeret

R05 Sprængstof, pyroteknisk produkt

R0500 Sprængstof, krudt

R0510 Fyrværkeri

R0598 Sprængstof, pyroteknisk produkt, andet specificeret

R0599 Sprængstof, pyroteknisk produkt, uspecificeret

R06 Lim

R0600 Lim med hærder

R0610 Papirlim

R0698 Lim, andet specificeret

R0699 Lim, uspecificeret

R07 Flydende luftarter

R0700 Flydende luft

R0710 Flydende brint

R0720 Flydende kvælstof

R0730 Flydende gas

R0798 Flydende luftart, anden specificeret


R0799 Flydende luftart, uspecificeret

R09 Andet kemisk produkt

R0900 Maling, lak

R0910 Imprægneringsmiddel, træbeskyttelsesmiddel

R0920 Tjære

R0930 Teknisk fedtstof

R0940 Smøreolie/olie

R0945 Skæreolie

R0950 Kølervæske

R0954 Frostvæske

R0956 Bremsevæske

R0960 Tøris, kulsyresne

R0970 Batteri (tørbatteri)

R0975 Akkumulator

R0998 Kemisk produkt, andet specificeret

R0999 Kemisk produkt, uspecificeret

R3 Rengøringsmidler

R30 Sæbe-, pudse- og vaskemiddel (Ekskl. personlig pleje/hygiejne (P5))

R3000 Vaskepulver

R3002 Flydende vaskemiddel

R3004 Pletfjerner

R3010 Rustfjerner

R3020 Opvaskemiddel, vaskemiddel for opvaskemaskine

R3022 Rengøringsmiddel

R3024 Kalkfjerner

R3028 Skurepulver, pudse- og polermiddel

R3030 Blegemiddel (fx klorin)

R3035 Toiletrensemiddel

R3040 Desinficerende midler

R3045 Lugtfjernende midler

R3050 Vinduespudsemiddel

R3052 Møbelpolitur

R3056 Bonevoks, polish

R3058 Metalpudsemiddel

R3059 Pudsemidler, uspecificeret

R3060 Rensesvampe, renslet

PRODUKTKODER

191


PRODUKTKODER

192

R3065 Ovnrensemiddel

R3098 Sæbe, pudse- og vaskemiddel, andet specificeret

R3099 Sæbe, pudse- og vaskemiddel, uspecificeret

R6 Farmaceutisk præparat, medicin

R60 Ikke-narkotisk analgetisk, antipyretisk og antireumatisk medikament

R6000 Acetylsalicylsyre

R6005 Paracetamol

R6009 Andet smertestillende middel

R6010 Ikke steroidt antireumatiske middel (NSAID)

R6015 Antireumatika

R6098 Ikke-narkotisk analgetisk, antipyretisk og antireumatisk medikament, andet specificeret

R6099 Ikke-narkotisk analgetisk, antipyretisk og antireumatisk medikament, uspecificeret

R61 Hypnotika, sedativa og psykofarmaka

R6100 Barbiturater

R6105 Sovemidler (hypnotika)

R6110 Beroligende middel (sedativa)

R6120 Antidepressiva

R6130 Neuroleptika

R6198 Hypnotika, sedativa og psykofarmaka, andre specificerede

R6199 Hypnotika, sedativa og psykofarmaka, uspecificeret

R62 Opiater, narkotika

R6200 Opiumsalkaloider

R6204 Syntetiske opiater

R6206 Metadon

R6208 Morfin

R6210 Rejsesygetabletter

R6220 Amfetamin

R6230 Kokain

R6235 Heroin

R6240 Hash

R6250 LSD

R6298 Opiater, narkotika, andre specificerede

R6299 Opiater, narkotika, uspecificerede


PRODUKTKODER

R63 Medikament med virkning på det centrale og autonome nervesystem

R6300 Antikolinergika (fx atropin)

R6305 Adrenergika (fx adrenalin, efedrin)

R6310 Betablokkere (fx propranolol)

R6320 Antiepileptika

R6398 Medikament med virkning på det centrale og autonome nervesystem, andet specificeret

R6399 Medikament med virkning på det centrale og autonome nervesystem, uspecificeret

R64 Hormonpræparat og syntetisk substitut

R6400 P-piller

R6405 Østrogener og progestogener

R6410 Anabole steroider

R6420 Kortikosteroider

R6430 Hypofyse- og hypotalamushormon

R6440 Antidiabetika (fx insulin)

R6445 Thyreoideahormoner

R6448 Antithyreoideamidler

R6498 Hormonpræperat og syntetisk substitut, andet specificeret

R6499 Hormonpræperat og syntetisk substitut, uspecificeret

R65 Systemisk antibiotikum og kemoterapeutikum

R6500 Penicilliner

R6510 Aminoglykosid antibiotika

R6520 Sulfonamider

R6530 Cytostatika (cellegifte)

R6598 Systemisk antibiotikum og kemoterapeutikum, andet specificeret

R6599 Systemisk antibiotikum og kemoterapeutikum, uspecificeret

R69 Andet medikament

R6900 Jernpræparat

R6904 Vitaminpræparat

R6906 Fluorpræparat

R6910 Digitalisglykosider

R6920 Blodtrykssænkende middel

R6930 Medikamenter til udvendig brug

R6940 Hostemikstur

R6944 Næsedråber

R6946 Øjendråber

193


PRODUKTKODER

194

R6948 Øredråber

R6950 Nikotinholdigt medikament, fx nikotintyggegummi, nikotinplaster o.l.

R6960 Dyremedicin (veterinær-)

R6998 Medikament, andet specificeret

R6999 Medikament, uspecificeret

S Emballage, beholder

S0 Emballage, beholder

S00 Glasemballage

S0000 Glasflaske

S0005 Kapsel, prop, glas-

S0010 Glasbeholder, ballon

S0015 Syltetøjsglas

S0098 Glasemballage, anden specificeret

S0099 Glasemballage, uspecificeret

S01 Metalemballage/metaldåse

S0100 Konservesdåse

S0110 Øl-/sodavandsdåse m.v.

S0120 Spraydåse

S0130 Dåse, uspecificeret

S0198 Metalemballage/metaldåse, anden specificeret

S0199 Metalemballage/metaldåse, uspecificeret

S02 Plastbeholder

S0200 Plastikflaske

S0210 Plastbeholder

S0298 Plastbeholder, anden specificeret

S0299 Plastbeholder, uspecificeret

S03 Pose, sæk

S0300 Plastikpose

S0310 Sæk

S0320 Papirpose

S0398 Pose, sæk, anden specificeret

S0399 Pose, sæk, uspecificeret


S04 Beholder, kasse, boks

S0400 Fad, tønde, vandtønde

S0406 Affaldsbeholder

S0410 Affaldsspand (med fodpedal)

S0420 Øl- og sodavandskasse

S0430 Papkasse

S0440 Værktøjskasse

S0498 Beholder, kasse, boks, anden specificeret

S0499 Beholder, kasse, boks, uspecificeret

S05 Industriel emballage, container og lignende

S0500 Lastepalle

S0504 Emballeret gods

S0510 Container

S0520 Tromle/tønde/olietønde

S0530 Presenning

S0598 Industriel emballage, anden specificeret

S0599 Industriel emballage, uspecificeret

S09 Anden emballage, del heraf

S0900 Børnesikker emballage

S0910 Tube

S0920 Alufolie, plastfolie

S0930 Indpakningspapir

S0932 Snor, snøre

S0936 Klæbebånd, tape

S0940 Elastik

S0998 Anden emballage, specificeret

S0999 Anden emballage, uspecificeret

PRODUKTKODER

T Menneske, dyr og dyreartikler, sekreter/vævsvæsker fra mennesker

og dyr

T0 Menneske

T00 Menneske

T0000 Menneske

T0010 Menneskemængde

195


PRODUKTKODER

T1 Dyr

T10 Pattedyr

T1000 Hund

T1002 Kat

T1004 Kanin/hamster

T1010 Hest

T1012 Æsel, mulddyr

T1014 Kamel

T1018 Trækdyr, andet

T1020 Ko/tyr

T1030 Får

T1034 Ged

T1040 Gris, svin

T1050 Rotter, mus

T1098 Pattedyr, andet specificeret

T1099 Pattedyr, uspecificeret

T12 Krybdyr, padder

T1200 Hugorm

T1202 Klapperslange

T1204 Cobraslange

T1209 Giftslange, anden

T1210 Perlepude, Gilamonster

T1214 Krait (meget giftig, Bengalen)

T1216 Firben

T1220 Krokodille

T1222 Alligator

T1298 Krybdyr, padder, andre specificerede

T1299 Krybdyr, padder, uspecificerede

T13 Fugle

T1300 Høns

T1310 Ænder

T1320 Stuefugl, (burfugl)

T1398 Fugl, andre specificerede

T1399 Fugl, uspecificerede

T14 Fisk, havdyr

T1400 Vandmand

196


T1402 Brandmand

T1410 Søanemone

T1412 Søpindsvin

T1420 Koral

T1429 Giftig fisk, havdyr

T1498 Fisk, havdyr, andet specificeret

T1499 Fisk, havdyr, uspecificeret

T15 Insekt

T1500 Hveps

T1502 Bi, humlebi

T1504 Myg

T1506 Skovflåt

T1510 Hestebremse

T1512 Termit

T1520 Skorpion

T1530 Giftig edderkop (fxTarantel)

T1540 Giftigt tusindben

T1598 Insekt, andet specificeret

T1599 Insekt, uspecificeret

T19 Dyr, andet og uspecificeret

T1998 Dyr, andet specificeret

T1999 Dyr, uspecificeret

T2 Sekreter/vævsvæsker fra mennesker og dyr

T20 Sekreter/vævsvæsker fra mennesker eller dyr

T2000 Blod

T2004 Anden vævsvæske

T2006 Pus

T2010 Opkast

T2014 Afføring

T2016 Urin

T2098 Sekreter/vævsvæsker fra mennesker eller dyr, andre specificerede

T2099 Sekreter/vævsvæsker fra mennesker eller dyr, uspecificerede

PRODUKTKODER

197


PRODUKTKODER

T3 Dyreartikler

T30 Dyreartikler (ekskl. dyremedicin (R69))

T3000 Hundekurv

T3002 Kattekurv

T3004 Madskål (dyr)

T3010 Hundehalsbånd/hundesnor

T3020 Dyrefoder

T3030 Dyrebur

T3032 Fuglebur

T3040 Akvarium

T3070 Musefælde

T3098 Dyreartikler, andre specificerede

T3099 Dyreartikler, uspecificerede

X Våben og krigsmateriel

X0 Våben (Inkl. våben til sportsbrug)

X00 Pilekast/bueskydning (Ekskl. bue og pil (legetøj, L01))

X0000 Pil

X0005 Bue

X0010 Dartpil

X0098 Bueskydning, andet specificeret

X0099 Bueskydning, uspecificeret

X01 Fægteudstyr

X0100 Fleuret

X0110 Fægtekårde

X0115 Sabel

X0120 Sværd

X0125 Daggert, dolk

X0198 Fægteudstyr, andet specificeret

X0199 Fægteudstyr, uspecificeret

X02 Skydeudstyr/håndvåben

X0200 Pistol (inkl. revolver)

X0208 Luftgevær/luftpistol

X0210 Jagtgevær

198


X0215 Gevær, riffel

X0230 Kugle

X0235 Hagl

X0298 Skydeudstyr/håndvåben, andet specificeret

X0299 Skydeudstyr/håndvåben, uspecificeret

X5 Krigsmateriel (Ekskl. pansret køretøj (K0))

X50 Tunge våben, inkl. ammunition

X5000 Maskingevær

X5010 Kanon

X5020 Dysekanon

X5030 Morter

X5040 Granat

X5098 Tunge våben, inkl. ammunition, andre specificerede

X5099 Tunge våben, inkl. ammunition, uspecificerede

X55 Miner

X5500 Landmine

X5598 Miner, andre specificerede

X5599 Miner, uspecificerede

X99 Våben, andet og uspecificeret

X9998 Våben, andet specificeret

X9999 Våben, uspecificeret

Y Naturelement, planter og træer

Y0 Naturelement

Y00 Sne, is

Y0000 Sne

Y0002 Is (naturelement)

Y0004 Istap

Y0010 Hagl

Y0012 Snebold

Y0098 Sne, is, andet specificeret

Y0099 Sne, is, uspecificeret

PRODUKTKODER

199


PRODUKTKODER

Y01 Vand

Y0100 Oversvømmelse

Y0110 Regn

Y0198 Vand, andet specificeret (inkl. vandværksvand, også kogende)

Y0199 Vand, uspecificeret

Y09 Natur, andet og uspecificeret

Y0900 Solstråler

Y0910 Vind

Y0950 Ild, flamme, brand, bål (Ekskl. røg fra ild (R03))

Y0998 Naturelement, andet specificeret

Y0999 Naturelement, uspecificeret

Y1 Vegetation samt tilbehør til planter (naturlig overflade, se B2)

Y10 Småplante

Y1000 Svampe

Y1010 Rødder/løg

Y1098 Anden specificeret småplante

Y1099 Småplante, uspecificeret

Y11 Busk, torn, bær

Y1100 Busk, hæk

Y1104 Torn

Y1110 Bær

Y1198 Busk, torn, bær, andet specificeret

Y1199 Busk, torn, bær, uspecificeret

Y12 Træ, gren, stamme

Y1200 Gren, pind, uspecificeret

Y1210 Træstamme

Y1220 Træstub

Y1298 Træ, gren, stamme, andet specificeret

Y1299 Træ, gren, stamme, uspecificeret

Y19 Anden vegetation og tilbehør hertil

Y1900 Potteplanter

Y1910 Plantestokke/pinde

Y1920 Urtepotter

Y1925 Pottemuld, plantejord

200


Y1998 Anden vegetation og tilbehør hertil, specificeret

Y1999 Anden vegetation og tilbehør hertil, uspecificeret

Z Produkt, andet og uspecificeret

Z0 Isotoper, stråler

Z00 Isotoper, stråler

Z0000 Svejselys

Z0010 Røntgenstråler

Z0020 Elektrisk strøm

Z0030 Isotoper

Z0098 Isotoper, stråler, andre specificerede

Z0099 Isotoper, stråler, uspecificerede

Z9 Produkt, andet og uspecificeret

Z99 Produkt, andet og uspecificeret

Z9900 Affald

Z9910 Stang, uspecificeret

Z9940 Underlag, uspecificeret

Z9998 Produkt, andet specificeret

Z9999 Produkt, uspecificeret

PRODUKTKODER

201

More magazines by this user
Similar magazines