Hannerup Kirke

hannerup.kirke.dk

Hannerup Kirke

Hannerup Kirke

tema om Konfirmation

Juni - august 2007

34. årgang, nr. 2

Visioner

Menighedsrådet tog chancen og kiggede

ind i fremtiden.

Side 4

Korarbejde

For kirkens nye korleder er stemmer forskellige,

smukke og varme.

Side 5

www.hannerup-kirke.dk


2 Hannerup Kirkeblad

KirKelig VeJViser

Hannerup Kirkekontor

Prangervej 114 · 7000 Fredericia

Kordegn

Birte Harlou

Telefon, kontor: 75 92 93 29 · Telefax: 75 92 26 81

Giro 5 25 56 27 · mail@hannerup-kirke.dk

KirKeKontoretS åbningStider

Mandag kl. 10 - 12 · Tirsdag og onsdag kl. 9 - 13

Torsdag kl. 9 - 13 og 16 - 18 · Fredag kl. 10 – 12

PræSterne

Juul Elmholdt Værge (kbf)

Prangervej 75, Fredericia

Telefon: 75 92 01 35 · jev@km.dk

Træffes ikke mandag

Kirsten Højstrup Nielsen

Kobbelgårdsvej 89, Fredericia

Telefon: 75 92 86 13 · khn@hannerup-kirke.dk

Træffes ikke mandag

Karina Steinecke Dahlmann

Prangervej 114, Fredericia

Telefon: 75 93 25 09 · ksd@km.dk

Træffes ikke mandag

organiSt

Tanja Christiansen

Telefon, kontor: 75 93 25 06 · org@hannerup-kirke.dk

Træffes ikke mandag

SognemedHjælPer

Mettelene Stervbo-Kristensen

Telefon, kontor: 75 93 25 06

Telefon: 60 17 64 10 · sognemedhj@hannerup-kirke.dk

KirKetjenere

Telefon, kontor: Kontaktes gennem kirkekontor

Emil K. Andersen, 1. kirketjener

Telefon, privat: 75 94 07 31

Gitte Jensen, 2. kirketjener

Telefon, privat: 28 80 12 16

graver

Mie Pedersen

Telefon, kontor: Kontaktes gennem kirkekontor

Formand For menigHedSrådet

Olaf Helios

Telefon: 75 91 23 92

KirKeværge

Knud Bagger

Telefon: 75 92 68 10

anSv. redaKtør, KirKebladet

Michael Tungelund

Telefon: 75 91 54 45 · red@hannerup-kirke.dk

Kirkebladet udkommer i 4.700 eksemplarer

Tanja er igen på

sin ”pind”

Kirkens faste organist er igen at finde på bænken ved

orglet. men der er også nye tiltag i vente.

Da Tanja Christiansen for

snart mange år siden blev

ansat som 100% organist

ved Hannerup kirke, havde

vi en befolkning på ca.

6000 personer. Lige siden

er dette tal hvert år steget,

så vi nu nærmer os 9.500

indbyggere.

Nu er Tanja så vendt tilbage

fra sin barselsorlov,

og i den forbindelse har vi

fået Tanjas stilling nyvurderet.

Ikke helt uventet var

der for meget arbejde, så

derfor skulle vi finde en

løsning på det.

Menighedsrådet besluttede

derfor, i samråd med

Tanja, at tage et element

ud af hendes stilling, nemlig

børne- og ungdomsko-

ret, og så finde en person,

der kan overtage det job.

Menighedsrådet har derfor

indgået en aftale med

Jørgen Andersen om, at

han fremover skal tage sig

af korskole, børne- og ungdomskor

og sammen med

korene og Tanja medvirke

ved nogle af årets koncerter

i kirken.

Vi byder Jørgen velkommen

og håber på, at det vil

give et løft til ungdomsarbejdet

ved Hannerup kirke.

På side 6 kan man tillige

læse en kort omtale af kirkens

nye leder af korskolen

og børne- og ungdomskoret.

Af Olaf Helios

indskrivning og velkomstgudstjeneste

for konfirmander 2008

De nye konfirmander indbydes sammen med deres forældre til velkomstgudstjeneste

i Hannerup Kirke onsdag den 22. august kl. 19.00.

Efter gudstjenesten er der en sodavand/en kop kaffe i sognegården,

hvor indskrivningen foregår. Konfirmanderne fordeles mellem præsterne,

som tager imod tilmeldingerne og giver hver deres hold en

kort orientering om konfirmationsforberedelsen.

Breve med tilmeldingsblanket vil blive udleveret gennem skolerne.

Tilmeldingsblanketten medbringes i udfyldt stand sammen med

dåbsattest.

Arrangementet slutter kl. ca. 20.15.

Karina Dahlmann, Kirsten Nielsen og Juul Værge


Juni - august 2007

Hvad laver organisten

egentlig søndag efter 11?

Kirkebladet har spurgt Hannerup Kirkes organist tanja Christiansen, om hvad en organist egentlig laver

– udover at spille én time hver søndag.

Nogle vil måske mene, at

en organist spiller på orglet

hver søndag fra kl. 10–11

og det var så den arbejdsuge.

Nemt og bekvemt, det

var det. Eller er det ?

Om det siger Tanja

Christiansen, der netop er

vendt tilbage til kirken efter

barsels- og forældreorlov:

- Nogen vil måske blive

forbavset over, at den

mindste del af en organists

arbejde er at spille salmer

om søndagen. Alligevel må

man sige, at musikken ved

gudstjenester og kirkelige

handlinger hører til organistens

fornemmeste opgaver.

Derfor peger også

resten af hvad en organist

laver i løbet af ugen hen

mod disse opgaver, forklarer

hun.

- Ja, jeg er uddannet til

at arbejde med det gamle

håndværk, det er at kunne

spille kirkeorgel, men jeg

undrer mig over alle de

andre ting jobbet også

indebærer. Som for eksempel:

lave saftevand og bage

kage, lede børnekoret,

drikke te, planlægge gudstjenester,

hænge plakater

op, snakke i telefonen,

finde noder og musik,

rydde op, rydde ordentlig

op, pr til aviser og radio,

arrangere koncerter, lave

mødeplaner til kirkekorene,

finde korsatser, ansøge om

penge, ansøge om flere

penge, finde vikarer til fridage

og ferie, vedligeholde

kirkens instrumenter, spise

madpakke, holde møder

med de andre ansatte,

arrangere kor-weekender,

undervise konfirmander og

minikonfirmander, finde

ud af computeren, spare

på budgetter plus alt det

løse. Så du kan se, der er

nok at lave, siger Tanja

Christiansen med et smil.

Som det tydeligt fremgår

af ovenstående, er organistjobbet

fyldt med spændende

udfordringer – der

bruges en del tid på administration

og oprydning –

sidstnævnte forsøger hun

dog at holde på et minimum.

- Organistens job er dog

at røre mennesker eller at

lægge toner til ”rørelse” –

alt efter hvad situationen

byder. Gudstjenesterne

drejer sig jo om menneskers

forhold til Gud og

- Organistens job er dog at røre mennesker eller at lægge toner til ”rørelse”

– alt efter hvad situationen byder, siger organist Tanja Christiansen blandt

andet om sit job.

Guds forhold til os mennesker.

Netop dér har musikken

en vigtig funktion, da

den blandt andet kan sige

det uudsigelige, vurderer

Tanja Christiansen.

Vi byder hermed vores

3

organist velkommen tilbage

til sjov og alvor i Hannerup

Kirke efter endt barselsorlov.

Af Mettelene Stervbo-Kristensen


4 Hannerup Kirkeblad

Visioner om flere frivillige

gode ideer og forestillinger om fremtiden fik Sognegården til at summe, da menighedsråd og

personale ved Hannerup Kirke gik tæt på visionerne.

En vision, der dukkede op

flere gange i løbet af dagen

var netop, at der gerne må

engageres flere frivillige i

Hannerup Kirkes arbejde.

Baggrunden for mødet

var et ønske om at debattere

nuværende og fremtidige

aktiviteter i Hannerup

Kirke. Og som udgangspunkt

for at tale om, hvordan

vi kan skabe gode og

relevante tilbud i fremtidens

kirke, gennemgik sognemedhjælper

Mettelene

Stervbo-Kristensen statistiske

tal og fakta om sognet.

Et par af de interessante

tal var blandt andet, at der

bor knap 9.500 i Hannerup

Sogn, 82% af disse er

medlemmer af Folkekirken,

23% er par med børn, 21%

er par over 50 år mens

24% er enlige over 50 år.

En særlig ting ved sognet

er desuden, at godt og

vel 12% er indvandrere og

efterkommere heraf.

Bekymringer fører

ikke til noget

Menighedsrådsmedlem

Karin Møberg gav et sam-

mendrag af biskop Niels

Henrik Arendts visioner for

Folkekirken (ud fra biskoppens

foredrag i Hannerup

Kirkes Sognegård tidligere i

marts). Biskoppens hovedtanke

er, at bekymringer

om fremtidens Folkekirke

ikke fører til noget – det

gør derimod handlinger,

samtale og tydelighed.

Og noget af det, han ser

som vigtigt for fremtiden

er, at samtalen om, hvad

kristen tro er, intensiveres,

at der satses på undervisning,

at vi skal have flere

Det var menighedsrådsmedlem

Karin Møberg og sognepræst

Karina Dahlmann, der stod for

menighedsrådets visionsdag.

forskellige og mere fleksible

gudstjenester, at samarbejdet

mellem præster og

menighedsråd styrkes, og

at der mobiliseres flere frivillige.

Et aktivt sogn

Da visionsdagen var

omme, var flere af os nok

lidt benovede over, hvor

mange mennesker, der i

løbet af et år benytter sig

af kirkens brede vifte af

aktiviteter og tilbud. Vi

måtte derfor konkludere, at

Hannerup Sogn er et aktivt

sogn, hvor der også er et

positivt mylder af ideer og

forestillinger om fremtiden.

Disse visioner vil fremover

blive drøftet på

menighedsrådsmøderne, og

måske opdager du i løbet

af de næste år små forandringer,

der meget vel kan

være opstået på visionsdagen.

Af Karin Møberg og

Karina Dahlmann


Juni - august 2007

Jørgen Andersen er ny leder af korskolen samt børne- og ungdomskoret i

Hannerup Kirke

Sangen fylder

i Jørgens liv

- alle stemmer er forskellige, smukke, varme, sårbare,

mørke og lyse, siger kirkens nye leder af korskolen

samt børne- og ungdomskoret i Hannerup Kirke, jørgen

andersen.

Stemmen er vores helt personlige

udtryksmiddel og

en stor kraft, som det

handler om at få kontakt

med, og for Jørgen

Andersen har den kontakt

stået på det meste af hans

liv.

- Sangstemmen kan bruges

blandt andet i et kor og

til sammen med andre

mennesker at være med til

at udtrykke noget af alt

det, som er forbundet med

at leve: glæde, kærlighed,

tvivl, længsel, vrede, sorg,

ærlighed og taknemmelighed,

forklarer Jørgen

Andersen, der har hovedfag

i musik fra Københavns

Universitet samt blandt

andet en 2-årig korlederuddannelse

fra Norges

Musikkhøgskole i Oslo.

Frem til 2000 har han

arbejdet som gymnasie- og

højskolelærer, og i 2002

blev han ansat som sangpædagog

og korleder ved

Den Kreative Skole i

Fredericia. Derudover leder

han to voksenkor.

- Arbejdet med sang og

menneskers stemmer har

altid fyldt meget i mit liv.

Når vi synger i kor skaber

vi noget sammen og vi

sætter noget i bevægelse.

Det er noget af det, jeg

som ny korleder gerne vil

være med til at arbejde

med i Hannerup Kirke. Jeg

glæder mig til at møde

mange børn og unge når

den nye sæson begynder

omkring 1. september.

Renæssancetoner i

glasomgivelser

duo al dente har gennem 10 år markeret sig i dansk

musikliv med hundredvis af engagementer og anmelderroste

cd-indspilninger. nu kan de opleves i Hannerup.

Duo al Dente står for en

smilende, glad og intens

kammermusik, og duoen

gæster Hannerup Kirke

som et led i byens sommer-kirkekoncerter.

Duoen består af Kirsten

Lund Jensen, blokfløjter og

Per Weile Bak, renæssancelut,

ærkelut og theorbe,

og koncertens titel er "Fra

tid til anden - renæssance

og barok med et glimt i

øjet".

Instrumenterne er museumskopier,

og repertoiret

er fyldt med historisk

atmosfære. Kombineret

med en særdeles nutidig

spilleglæde er mødet med

Duo al Dente en charmerende

oplevelse.

Begge musikere er

uddannet på konservatorier

i Danmark samt i London

og Leipzig, og duoen har i

de senere år høstet flere

priser ved internationale

musikkonkurrencer.

Programmet denne aften

tid · sted · pris

5

Duo al Dente kan opleves

torsdag den 26. juli klokken 19.30

i Hannerup Kirke

indeholder renæssancetoner

af blandt andre

Dowland, Vivaldi og musik

fra Irland, og de to musikerne

fortæller undervejs

om deres instrumenter og

musikken.

Koncerten finder sted torsdag den 26. juli

klokken 19.30 i Hannerup Kirke.

Der er fri entre.

tid · sted · pris


6 Hannerup Kirkeblad

Konfirmation er så mange ting. Det er

et løfte fra Gud om, at Han hver dag

er hos jer konfirmander; at Han altid

står ved jeres side og hjælper jer gennem

livets op- og nedture. Det løfte

fik I alle ved jeres dåb, og det løfte

hører I i dag endnu engang fra Gud.

Konfirmation er også en bøn – en bøn

om, at I må holde fast ved Gud, som

Han holder fast ved jer. Og en bøn til

Gud om, at han vil se jer som sine

børn indtil verdens ende.

Men for jer konfirmander betyder

dagen også, at I nu så småt er på vej

til at blive voksne. I de næste år skal I

flytte hjemmefra; tage en uddannelse

og finde jer et arbejde.

Det er en spændende og krævende

tid, I går i møde. Og det kan ikke

undgås, at I nogle gange vil rive jer

selv i håret og rase over, at tingene

blev vanskeligere og anderledes, end I

havde tænkt jer.

Sådan er tilværelsen også for os

voksne – nogle gange går livet ligeud

ad lette veje, og andre gange skal vi

igennem en masse sving for at

komme derhen, hvor vi vil. Men vi må

alle, børn såvel som voksne, høre i

dag, at Gud altid er ved vor side, og

Han vil hjælpe os igennem både de

svære og de lette dage.

Da jeg blev konfirmeret i 1971, fortalte

præsten en historie, som jeg har

aldrig har glemt. Den vil jeg også

gerne fortælle jer i dag.

Den handler om Hanne og hendes

far; det kunne have været én af jer,

for Hanne havde også en hvid kjole

på – ikke fordi hun skulle konfirmeres,

men fordi Hanne på denne dag

skulle være student.

Normalt er det en glad dag – dén

dag, man tager sin studentereksamen.

Men sådan var det ikke helt for

Hanne. Det var nemlig ikke gået så

godt for hende til eksaminerne, og

hun manglede stadigvæk det sidste

fag. Hvis hun skulle have sin studenterhue,

så skulle hun bestå dette sidste

fag.

På den sidste eksamensdag var der

mange mennesker samlet på gymnasiet,

sådan som der altid er, når studenterne

springer ud. Hannes mor og

søster stod ude ved fordøren og ventede

med blomster.

Men Hannes far kunne ingen få øje

K O N F I R M A N D 2 0 0 7

Gud står også ved bagdøren

Hver eneste konfirmationsprædiken er præstens helt specielle tanker på den store dag.

om konfirmationsforberedelserne som nu er ovre, om fremtiden og selvfølgelig om gud.

på; ingen kunne finde ham, før pedellen

pludselig så ham stå - alene ved

bagdøren.

"Hvorfor i alverden står du her?

Hvorfor er du ikke sammen med de

andre?" spurgte pedellen.

- Jo, svarede Hannes far, - det skal

jeg sige dig. Det er jo ikke sikkert, at

Hanne får sin eksamen. Men hvis

hun gør, så går hun glad ud ad fordøren,

og dér står hendes mor.

Men hvis hun dumper, så kommer

hun nok denne vej ud – ad bagdøren

- og så skal hun ikke være alene; så

vil jeg være her og tage imod hende!.

Sådan er det kære konfirmander og

alle I andre – sådan er det, når Gud

er hos os. Han er der, når vi kommer

springende ud af fordøren, fordi livet

er en fest og let og ligetil, og Han er

der, når vi kommer listende ud af

bagdøren, fordi alting er forkert og

svært. Og jeg vil ønske for jer, at I

altid må holde fast ved den tro, at

Gud er hos jer. For lige meget hvor

forskellige I og vi end måtte være, så

er vi fælles om dette, at Gud ser os og

husker os som sine børn.

Så kan vi trygt gå ud i livet, bruge

det, uddybe dets rige muligheder,

glæde os over det og kæmpe med det,

for Gud slipper aldrig sit tag i nogen

af os.

Af Kirsten Nielsen


Juni - august 2007

- Min konfirmationsdag var

helt anderledes end i dag –

men jeg husker nu

også at gaverne var

det vigtigste, indrømmer

Kathy

H. Larsen, der

blev konfirmeret

den 3.

oktober 1943.

Hun blev

konfirmeret af

pastor

Siersbæk i Skt.

Michaelis Kirke

– og det var

længe før der var

noget der hed

Hannerup Kirke.

Konfirmationen betød, at

man for første gang måtte

gå til alters og modtage vin

og brød – det gjorde de så

ved en speciel altergangsgudstjeneste

ugen efter

konfirmationen.

- Det jeg husker mest

fra selve dagen, var at jeg

sammen med min tvillingbror

blev kørt i karet med

heste foran til kirken. Vi

havde begge fået syet nyt

tøj. Det var svært at skaffe

stof, men min mor havde

fået fat i noget taft, som

K O N F I R M A N D 2 0 0 7

Så måtte vi gå til alters

Kathy H. larsen blev konfirmeret under 2. verdenskrig, hvor ressourcerne var knappe.

og så skulle hun dele ud af sine konfirmationspenge.

min kjole blev syet af. Jeg

havde også silkestrømper

og hvide sko på. Min

bror var i habit af

sel-uld og det

kløede meget,

husker Kathy

H. Larsen.

- I løbet af

konfirmationsforberedelsen

havde

vi gennemgået

Luthers

Katekismus, og

vi skulle kunne

fadervor, trosbekendelsen

og de ti

bud udenad.

- Efter konfirmationen

holdt vi fest derhjemme –

for cirka 20 gæster. Vi fik

den traditionelle menu med

suppe, steg og is og vi drak

øl til maden. Vin var ikke

brugt dengang, beretter

Kathy H. Larsen.

- Jeg fik 185 kr. i gave

og fik armbånd, ring og

dagmar-kors i sølv. Jeg fik

lidt flere penge end min

tvillingbror, så jeg måtte

give ham nogen så vi fik

lige mange.

- Blå mandag blev til-

- I løbet af konfirmationsforberedelsen havde vi gennemgået Luthers

Katekismus, og vi skulle kunne fadervor, trosbekendelsen og de ti bud udenad,

husker Kathy H. Larsen fra sin konfirmationsforberedelse.

bragt i Fredericia, hvor vi

gik op og ned ad gaden.

Da det var under krigen,

var der ikke meget at købe,

men for mine konfirmationspenge

købte jeg et armbåndsur,

smiler Kathy H.

Larsen og mindes med

glæde sin konfirmationsdag.

Af Mettelene Stervbo-Kristensen

7


8 Hannerup Kirkeblad

Søndag morgen den 6.

maj startede med at vi

stod op kl. 7.30, for at

gøre os klar og ordne

det sidste inden vi

kørte i kirke kl. 10.30.

Vi skulle holde festen

hjemme. Kirsten havde

samlet os konfirmander

for at vi skulle gå

samlet ind i kirken kl.

11.00. Selve konfirmationen

i kirken gik

godt og var en fin

oplevelse. Kirken var

fyldt med familier og

venner til alle os konfirmander,

alle var

meget flot klædt på.

Vi kørte fra kirken

ved 12.30 tiden og

havde inviteret gæster

til kl. 13.00, dem der

var med i kirke tog

med hjem lige efter

kirken, det var næsten

alle sammen. Vi var

37 i alt, og ca. det

halve var børn.

Vi fik en velkomstdrink

og jeg pakkede

gaver og hilsener op

inden vi skulle spise.

Jeg havde mest ønsket

mig penge, men fik

også lidt gaver.

K O N F I R M A N D 2 0 0 7

Min konfirmation

Kirkebladet har bedt en af forårets konfirmander om at skrive lidt om den store dag. det har thomas gjort herunder.

Da vi havde spist forretten,

kom der en sang fra min far,

mor, lillebror og vores hund

Hubert, den fortalte en masse

fra jeg var lille til nu, derefter

holdte min far en tale om de

ting der stod i sangen og alle

råbte hurra for mig. Under

hovedretten kom der flere sange

fra familien og flere hurraråb og

der var et lysbilledeshow

med billeder fra

jeg var helt lille og til

nu sammen med en

tale fra min morfar og

mormor.

Efter hovedretten

kom desserten ind,

derefter fik vi kaffe og

kransekage min bedstemor

havde lavet, og

chokolade og snolder

til børnene.

Udenfor var vejret

fint, der blev hoppet i

trampolin og spillet

bold og vi havde popcornmaskine

og slushice-maskine

til børnene,

som de voksne dog

også ville have noget

af. Vi havde en rigtig

hyggelig og afslappet

dag sammen med

vores familie og venner,

som vi sluttede af

med lav selv hotdogs

som ”natmad”. Det

hele var pludselig vældig

hurtig overstået,

ligesom juleaften da

man var lille, men det

er jo nok fordi det var

en rigtig god dag.

Thomas


Juni - august 2007

Min konfirmation

mette har også skrevet lidt om hendes store dag.

Min morgen startede tidligt,

skulle ned i byen klokken

8.00 for at få sat mit

og lagt make-up.

Klokken 11.00 skulle jeg

ind i kirken. Jeg var meget

nervøs, ved ikke lige hvorfor.

Efter konfirmationen var

der fest – festen var god,

men sangene synes jeg

ikke om, de var for pinlige.

Haha.

Jeg fik dejlige gaver, men

at min familie var samlet

var lige så godt som alt det

andet den dag.

Mette

K O N F I R M A N D 2 0 0 7

Gaver til konfirmanden

– før og nu

Gaverne er en del af konfirmationsfesterne.

Nu til

dags ønsker de unge sig

(Jeg har lavet en kort

Gallup-undersøgelse på

mine hold!) bærbare computere;

raffinerede mobiltelefoner

og måske især

penge, så de enten kan

spare op til det, de ønsker

sig eller selv købe en gave

på Blå mandag. De ønsker

sig forskellige ting, men ét

er sikkert: De får gaver!

Og det er kun godt, det

er sådan. For konfirmationen

er en vigtig dag i vores

store børns liv; det er første

gang, de står som

midtpunktet i en fest, og

som forældre vil vi gerne

fejre dem, inden vi sender

dem ud på den lange og til

tider svære rejse, det er at

blive voksen! På den rejse

er det godt at høre, at man

altid har Gud ved sin side

– derfor får alle konfirmander

to gaver fra Hannerup

Kirke: Et Ny Testamente og

en salmebog.

De gaver, konfirmanderne

får derhjemme, har

naturligvis ændret sig gennem

tiden: I 1940érne var

det et fyldepennesæt, der

fik smilene frem; i 50érne

Konfirmanderne i Hannerup Kirke

får blandt andet en salmebog.

9

var et armbåndsur det

store hit; i 60érne blev det

en spolebåndoptager (en

ting, nutidens konfirmander

nok aldrig har set!) og i

70érne var det (husker jeg

selv) et Kodak Instamatickamera;

i 80érne blev

gaverne større i takt med

velstanden: Nu bugnede

gavebordene af musikanlæg

med Cd-afspillere, og

endelig i 90érne var det

især penge, der blev det

dominerende – Ifølge Jyske

Vestkysten får en gennemsnitlig

konfirmand op til

13.000 kr. på sin store dag.

Af Kirsten Nielsen


10 Hannerup Kirkeblad

Konfirmationen foregår i

Hannerup Sogn på 7.klassetrin.

Vi har i de sidste år

haft 6 konfirmandhold, og

vi har hvert år lidt over 80

konfirmander. I hele landet

blev der i 2005 konfirmeret

48.378 unge mennesker.

Efter den kongelige

anordning fra 1989 skal

konfirmander opfylde tre

krav inden konfirmationen:

De skal 1) være døbt; 2)

have modtaget undervisning

i mindst 56 lektioner

og 3) være fortrolig med

den kristne børnelærdom,

og gudstjenesten som den

foregår i Den danske

Folkekirke. Hos os betyder

det sidste i praksis, at konfirmanderne

skal deltage i

10 gudstjenester i deres

undervisningsforløb udfra

devisen: Man kan kun forstå

en gudstjenestes mange

led, hvis man prøver at

komme dér i virkeligheden!

Som en garvet kirkegænger

en gang svarede en

konfirmand, der spurgte,

hvordan man finder ud af,

hvornår man skal rejse sig

op under gudstjenesten?”:

”Det gør man ved at

komme tit nok!”

I den allertidligste kristne

kirke var konfirmationen

en del af dåbshandlingen

– en håndspålæggelse

efter dåben. Efter reformationen

i Danmark i 1536,

nedtonede man inspireret

af Martin Luther selv konfirmationen,

men den blev

aldrig afskaffet, og i 1736

blev den indført ved lov –

ja, faktisk blev den gjort

obligatorisk for alle. Efter

konfirmationen fik man en

K O N F I R M A N D 2 0 0 7

Konfirmation – dengang og i dag

i dagens danmark har konfirmationen stor familiemæssig bevågenhed, en festdag hvor familien samles og konfirmanden

for alvor kommer i centrum. men sådan har det ikke altid været.

Efter reformationen i Danmark i

1536, nedtonede man inspireret af

Martin Luther selv konfirmationen,

men den blev aldrig afskaffet

række rettigheder: Man

kunne få en såkaldt skudsmålsbog

– en slags anbefaling,

præsten gav, så det

var muligt for den unge at

søge arbejde udenfor det

sogn, man var født i. Man

kunne også både indgå

ægteskab, stå fadder og

vidne i en retssag. Hvis

man ikke var blevet konfirmeret,

inden man fyldte 19

år, blev man ganske enkelt

straffet!

Under konfirmationen

skulle præsten overhøre –

det vil sige eksaminere –

børnene i deres viden om

kristendom. Hvis man ikke

bestod, var det præstens

opgave at give ekstraundervisning.

Hvis man ikke

bestod, fordi man havde

været doven, kunne man

blive idømt vand og brød!

– det vil sige fængsel.

Den obligatoriske konfirmation

blev afskaffet med

Grundlovens indførelse i

1849.

At man holder en stor

fest i forbindelse med ens

børns konfirmation er én af

de ting, vi danskere har

lært af kongehuset. I 1784

blev den senere kong

Frederik den 6. konfirmeret,

og dagen efter holdt

hoffet kur eller fest for den

unge kronprins med spise

og drikke, musik og sang.

Lige så stille spredte denne

tradition sig til hele landet,

men først omkring 1950

var familiefesten blevet en

helt fast tradition.

Mandagen efter konfirmationen

holder konfirmanderne

”Blå mandag” –

ingen, der den dag går en

tur i Fredericia kan undgå

at se de mange ny-konfirmerede,

der kommer gående

i deres splinternye tøj

og ofte også med en del

penge på lommen. Selve

ordet ”Blå mandag” har

man fået fra farverhåndværket:

det var nemlig

sådan, at når man havde

farvet stof med den blå

farve, så skulle det hænge

til tørre en hel dag. For

ikke at spilde for meget

arbejdstid farvede man

derfor tøjet om søndagen

og lod det hænge til tørre

hele mandag!

Af Kirsten Nielsen


Juni - august 2007

K O N F I R M A N D 2 0 0 7

Hvad har du lært af konfirmationsforberedelsen?

Christoffer Andersen

Jeg har lært at sige trosbekendelsen, den kunne jeg ikke

før. Ja også har jeg jo lært om Jesus og alt det dér! Det

kedeligste har nok været at skulle synge salmer og noget af

det mest spændende var den film vi så op til påske, som

handlede om hvordan Jesus blev korsfæstet.

Konfirmandlejren var for resten også ret sjov, fordi der

var en masse aktiviteter, og fordi der kom nogle FDF´ere og

lavede underholdning for os. Vi har også været på en konfirmanddag,

hvor ham der Oluf, var ret morsom at høre på.

Konfirmationsforberedelsen

Pernille Sørensen

Jeg har fundet ud af hvad pinse er for noget, for det vidste

jeg ikke så meget om, før jeg startede som konfirmand.

Konfirmanddagen synes jeg var ret kedelig, fordi vi skulle

gå rundt til kirkerne nede i byen og høre en masse om

historie.

Men noget af det der har været godt og spændende var

konfirmandlejren på grund af de mange forskellige aktiviteter

og det sammenhold der blev skabt, samtidig med at der

var flettet kristendom ind i det hele. Denne lejr vil jeg også

kunne huske om ti år.

Konfirmanddag 2007 var en dag hvor alle konfirmander i Fredericia Provsti var sammen inde i byen.

Først mødtes alle i teatret for at høre et oplæg om ungdomsproblemer af en entertaineren Oluf Christensen. Derefter var

konfirmanderne rundt til fire kirker i byen ( Sct. Knuds Kirke, Trinitatis Kirke, Den reformerte Kirke, og Sct. Michaelis Kirke)

hvor de hørte om byens og kirkernes historie og sang gospel. Dagen sluttede af med en gudstjeneste.

Konfirmandlejr: Hannerup Kirke har i år over to weekender været på lejr med konfirmanderne. Programmet på lejrene var

alsidigt. Der var bl.a. løb, underholdning, gudstjeneste og film. Lejren var arrangeret af sognemedhjælper og præster, og

blev afviklet med hjælp fra frivillige hjælpere, herunder FDF´ere fra sognet.

11


12 Hannerup Kirkeblad

Årets konfirmander 2007

7.a, 7.b og 7.C alléskolen

K O N F I R M A N D 2 0 0 7

7.b Skjoldborgvejens Skole

7.e alleskolen

Fotos: Helle S. andersen


Juni - august 2007

Årets konfirmander 2007

K O N F I R M A N D 2 0 0 7

7.C Skjoldborgvejens Skole

7.a Skjoldborgvejens Skole 7.d alléskolen og mølledammskolen

13


14 Hannerup Kirkeblad

nyttige adresser i sognet

FdF 1. KredS:

”Krogen”, Solbakken 16, Fredericia

Kredsformand: Torben Vesterlund Jensen, Anders Billesvej 33,

Fredericia. Telefon 75 92 96 52.

FdF SøndermarKen:

”Kernen”, Skovvej 50, Fredericia. Kontaktperson: Jesper

Jørgensen, Dådyrvej 14, Fredericia. Telefon 75 56 02 05.

KFUm-SPejderne:

”Poppelhuset”, Skovvej 48, Fredericia.

Kontaktperson: Jan Nielsen. Telefon 63 41 90 02.

KirKelige handlinger (1. februar - 30. april 2007)

døbte

bertram Christian thrane dezember 4. februar

jack leonhardt Kronsted 18. februar

gustav bach Hansen 25. februar

marie lawaetz nielsen 25. marts

lærke ør Knudsen 25. marts

lucca julie lund damgaard 1. april

marte Sofie rubæk Slotsgaard 22. april

jonathan rubæk Slotsgaard 22. april

vielse

marianne angelie Christensen og jesper jensen 5. april

lis agerkilde rasmussen og alex lauridsen 14. april

Ny kirkeblads-uddeler?

Hannerup Kirke

kirke meD løbeSko på

December 2006 - februar 2007

32. årgang, nr. 4

Samlemaraton

Et spændende dyk ned i salmebogen.

Side 3

Jubilæum

25 år med kammertonen.

Kan du afsætte ca. en time

hver 3. måned til at uddele

kirkeblade i Hannerup

Sogn? – så hører vi gerne

fra dig!

I øjeblikket er alle kirkebladsruter

i Hannerup

Sogn dækket af 46 frivillige

uddelere – der med stor

iver kommer rundt i hele

sognet med kirkebladene.

Men Hannerup Sogn

vokser hele tiden og nye

huse og veje kommer til –

så vi vil godt have navnene

på nye mulige uddelere. Er

det dig ?

Alle uddelere får bladene

leveret hver 3. måned på

deres hjemmeadresse og

kan selv planlægge hvornår

de deler bladene ud på

deres rute.

Kontakt Kirkekontoret

på 75 92 93 29 eller

mettelene Kristensen på

7593 2506.

begravede / bisatte

Søren Flemming Poulsen 21. februar

torp Sørensen 24. februar

johannes Krogh 24. februar

Poul buch Sørensen 28. februar

ellen margrethe Kathrine marie Sørensen 6. marts

niels jørgen nielsen 15. marts

jan ole thorslund 21. marts

emmy Hansen 30. marts

leo Preben Sørensen 18. april

Keld rasmussen 25. april

Side 5

www.hannerup-kirke.dk


Juni - august 2007

Det sker i Hannerup Kirke

Pilgrimsvandring

i Hannerup

alle vandreglade inviteres på en mini-pilgrimsvandring

gennem sognet.

Vi starter ved kirken og går gennem skov og ad småstier ud

til Ullerup Kirkebakke og Skt Folkvards kilde ude ved

Golfbanen.

Vandringen er en ført tur med stop undervejs, hvor vi kan

hvile ud – få pilgrims-input og hvor vi kan nyde vores

medbragte mad.

De seneste år har idéen om pilgrimsvandringer tiltrukket

mange moderne mennesker, formodentlig fordi pilgrimsvandring

åbner op for refleksion, ro og eftertanke samtidig med

at man bevæger sig og får smukke naturoplevelser.

Bare mød op hvis du har lyst til at gå med.

tid · sted · pris

Søndag den 10. juni kl. 11.30 – afgang fra

kirketorvet foran Hannerup Kirke.

Vandringen er på cirka 8 km og ledes af sognemedhjælper

Mettelene Kristensen, som kan kontaktes for

yderligere oplysninger på 7593 2506.

Medbring madpakke, vand og tøj efter vejret

Det er gratis at deltage.

tid · sted · pris

Gudstjeneste og

morgenkaffe i det fri

Søndag den 19. august kl. 11.00 rykker gudstjenesten ud på plænen

foran kirken. FDF kommer og medvirker med blæsere, så der

bliver mulighed for at musikken og salmesangen kan løfte sig frit

mod himlen.

Man er velkommen til at medbringe et tæppe til friluftsgudstjenesten,

så man kan sidde på skråningen, men der vil også blive

opstillet stole, til dem der foretrækker dette.

Fra klokken 10 er der rundstykker og kaffe for alle. Det er gratis

og tilmelding er ikke nødvendig.

Fredagsfræs for alle

Hannerup Sognecafé

Her er alle velkomne til at komme forbi og få en kop kaffe og en

snak. Hver tirsdag fra kl. 14. 30 til 16.30 i Søndermarkshus på

Prangervej 75.

15

Fredag den 22. juni klokken 17.30 inviteres der endnu en gang til

Fredagsfræs i Sognegården.

Vi starter med en lille fælles leg, en opgave eller lignende, derefter

spiser vi denne gang aftensmad udenfor, hvis vejret tillader det.

Fredagsfræs er et tilbud for alle aldre, singler såvel som familier.

Programmet er bygget således op, at mens børnene enten ser film

eller leger, er der varierende program for de voksne. Sang, debat

eller film. Interesserede kan få mere at vide hos Dorte Sørensen

Tungelund på telefon 7591 5445 eller Bjarne Dahlmann på telefon

8625 1065.


Gudstjenester

JUni

Søndag den 3. kl. 10.00 Trinitatis søndag Johannes 3, 1-15: Nikodemus kommer til Jesus, J. Værge

Søndag den 10. kl. 10.00 1. s. e. trinitatis Lukas 16, 19-31: Den rige mand og Lazarus, K. Dahlmann

Onsdag den 13. kl. 19.30 Aftengudstjeneste. Tema: Midsommeraften, K. Nielsen

Søndag den 17. kl. 10.00 2. s. e. trinitatis Lukas 14,16-24: Det store festmåltid, K. Nielsen

Søndag den 24. kl. 10.00 3. s. e. trinitatis Lukas 15,1-10: Det mistede får og den tabte mønt, J. Værge

JUli

Søndag den 1. kl. 10.00 4. s. e. trinitatis Lukas 6,36-42: Fordøm ikke, K. Nielsen

Søndag den 8. kl. 10.00 5. s. e. trinitatis Lukas 5, 1-11 Peters fiskefangst, K. Dahlmann

Søndag den 15. kl. 10.00 6. s. e. trinitatis Mattæus 5, 20-26: Forlig dig først med din bror, K. Nielsen

Søndag den 22. kl. 10.00 7. s. e. trinitatis Lukas 19,1-10: Jesus møder Zakæus, J. Værge

Søndag den 29. kl. 10.00 8. s. e. trinitatis Mattæus 7,15-21: Tag jer i agt for de falske profeter, J. Værge

aUgUst

Søndag den 5. kl. 10.00 9. s. e. trinitatis Lukas 16, 1-9: Den uærlige godsforvalter, K. Dahlmann

Søndag den 12. kl. 10.00 10. s. e. trinitatis Lukas 19, 41-48: Jesus græder over Jerusalem, K. Nielsen

Søndag den 19. kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. 11. s. e. trinitatis lukas 18, 9-14: Farisæeren og tolderen, K. dahlmann

Søndag den 26. kl. 10.00 12. s. e. trinitatis Markus 7,31-37: Jesus helbreder en døvstum, J. Værge

KirKetaXa kan benyttes til gudstjenester og arrangementer i kirken. Kirketaxa bestilles hos Fredericia Taxi,

telefon 75 50 34 11, senest én time før gudstjenestens/arrangementets begyndelse. Prisen for brug af kirketaxa

(hen og hjem) er 10 kroner, som lægges i særlig pengekasse på bordet i våbenhuset.

More magazines by this user
Similar magazines