Rapport

files.shareholder.com

Rapport

Topdanmark

Årsrapport 1998


Indhold Kort om

Topdanmark

2 Kort om Topdanmark

3 Organisationsdiagram

4 1998 i sammendrag

5 Hovedtal og nøgletal

6 Direktionens og bestyrelsens

beretning

9 Mål og strategier

12 Forventninger til fremtiden

13 Risikoforhold

15 Investeringspolitik og

finansiering

18 Skadeforsikringsaktiviteter

25 Livsforsikringsaktiviteter

30 Samarbejdspartnere

32 Aktionærforhold

36 Medarbejderforhold

38 Informationsteknologi

40 Anvendt regnskabspraksis

45 Regnskabsberetning

50 Selskabets påtegninger

51 Revisionspåtegninger

52 Resultatopgørelse

54 Balance

56 Pengestrømsanalyse

57 Noter

71 Femårsoversigt

72 Teknisk resultat skadeforsikring

74 Afkast og aktiver til

markedsværdi, livsforsikring

Topdanmark Forsikring

76 Femårsoversigt

77 Resultatopgørelse

78 Balance

80 Noter

86 Repræsentantskab

87 Bestyrelse

88 Ledelse

89 Topdanmark i Danmark

90 Adresser

91 Finanskalender/analytikere

2

Topdanmark driver skade- samt livs- og pensionsforsikringsvirksomhed

i Danmark. Stadig flere

danskere benytter Topdanmark som deres forsikringsselskab.

Omkring hver femte indbygger i

Danmark, mere end hver tiende danske erhvervsvirksomhed

samt halvdelen af alle danske landbrug

er forsikret i Topdanmark.

Det er Topdanmarks målsætning at sikre aktionærerne

et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt

afkast samt at være en uafhængig og toneangivende

forsikringskoncern på det danske marked.

Disse mål søges nået gennem udbygning af den

positive sammenhæng mellem aktionærer, kunder

og medarbejdere. Tilfredse kunder og dygtige

medarbejdere er således ifølge Topdanmarks forretningsfilosofi

nøglen til at sikre tilfredse aktionærer.

Grundlaget for lønsomhed er en effektiv organisation

og en høj kvalitet i kundebetjeningen. Til

private samt mindre erhvervsvirksomheder tilbydes

enkle og overskuelige produkter, mens

større erhvervs- og industrivirksomheder tilbydes

individuelt tilpassede forsikringsløsninger.

Salget af forsikringer sker primært gennem forsikringsbutikker,

assurandører og telefonsalg.

Topdanmarks eget distributionsnet suppleres på

det danske marked af en distributionsaftale med

BG Bank. Internationalt deltager Topdanmark i

forsikringsalliancen Eureko.

Topdanmark har 1.810 medarbejdere og har som

mål at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale.

Topdanmarks ejerkreds består af ca. 68.000

private og institutionelle investorer. Topdanmarkaktien

indgår i KFX-indekset på Københavns

Fondsbørs.

Topdanmark afholder i 1999 selskabets 100-årsjubilæum.

I denne anledning er uddrag fra selskabets

100-årige historie temaet i denne årsrapport.


Organisationsdiagram

Juridisk struktur

Topdanmark A/S

Topdanmark Forsikring A/S

Topdanmark Livsforsikring A/S

Forretningsmæssig struktur

Direktion

Topdanmark Invest A/S

Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S

BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab

Topdanmark Livsforsikring ll A/S

Topdanmark Ejendom A/S

Stabe Servicefunktioner

Privat Partnere Landbrug Erhverv

3

Industri

& Sø

Liv og

Pension

Genforsikring

Finans


1998 i sammendrag

1998 blev et rigtigt godt år for

Topdanmark med en resultatfremgang

efter skat fra 411 mio. kr. i

1997 til 906 mio. kr. i 1998

Det underliggende driftsresultat, det vil sige

resultatet før ekstraordinære forhold og

skat, udgjorde 508 mio. kr. i 1998 mod 371

mio. kr. i 1997. Det underliggende driftsresultat

i 1998 svarer til en egenkapitalforrentning

på 13,6 pct.

Topdanmark havde i 1998 en præmiefremgang

inden for skadeforsikring på 6,7 pct. og

på 15,1 pct. inden for livs- og pensionsforsikring,

heraf 15,4 pct. på løbende præmier.

Hermed udbyggede Topdanmark positionen

på det danske forsikringsmarked i 1998.

Primært som en følge af et ekstraordinært

gunstigt skadeforløb er combined ratio i

Topdanmark koncernen faldet fra 100,0 i

1997 til 95,1 i 1998.

For regnskabsåret 1998 indstiller bestyrelsen

til generalforsamlingen, at der udloddes

250 mio. kr., svarende til 28 pct. af årets

overskud. Det er hensigten, at udlodningen

ligesom for regnskabsåret 1997 finder sted i

form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier.

Resultatet for 1999 ventes ikke at blive

påvirket af ekstraordinære forhold og indtægtsførsel

af skat. Under forudsætning af

uændrede valutakurser, et stabilt renteniveau

og et aktieafkast på 7 pct. p.a. i forhold til

kursniveauet pr. 23. marts 1999 forventes i

1999 et resultat før skat på 480 – 540 mio.

kr. Dette kan sammenlignes med det underliggende

driftsresultat i 1998 på 508 mio. kr.

Efter skat ventes i 1999 et resultat på

380 – 420 mio. kr.

4

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

250

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

200

1.500

1.200

900

600

300

0


Hovedtal og nøgletal

Mio. kr. 1998 1997 1996 1995 1994

Hovedtal

Præmieindtægter:

Skadeforsikring 3.984 3.735 3.398 3.064 2.867

Livsforsikring 1.986 1.305 995 1.005 577

5.970 5.040 4.393 4.069 3.444

Forsikring:

Topdanmark Forsikring ekskl. Liv 696 263 237 178 100

Topdanmark Liv 87 50 36 32 31

Øvrige 0 0 0 -6 4

Resultat af forsikring i alt 783 313 273 204 135

Øvrige aktiviteter 9 11 -12 -68 -379

Moderselskab -15 91 19 -110 -213

Resultat før skat 777 415 280 26 -457

Skat 129 -4 -8 0 4

Årets resultat 906 411 272 26 -453

Underliggende driftsresultat 508 371 281 130 -441

Ekstraordinære forhold 269 44 -1 -104 -16

Skat 129 -4 -8 0 4

Årets resultat 906 411 272 26 -453

Egenkapital 4.127 3.338 2.917 2.645 2.252

Nøgletal

Forrentning af egenkapital (%) 24 13 10 1 -19

Resultat pr. aktie * 231 105 69 7 -157

Indre værdi * 1.069 843 744 675 718

Udlodning pr. aktie * ** 65 30 0 0 0

Kurs ultimo 1.255 1.295 678 660 727

* Efter fradrag af tilbagekøbte aktier.

** I form af tilbagekøb af egne aktier.

Skadeforsikring

Erstatningsprocent 70,4 74,3 75,5 76,0 75,8

Omkostningsprocent 23,6 24,0 24,8 25,8 26,1

Afgiven forretning i procent 1,1 1,7 4,1 2,8 0,1

Combined ratio 95,1 100,0 104,4 104,6 102,0

5


Dansk forsikringshistorie

tog for alvor sin begyndelse,

da flere store brande

hærgede København i

1700-tallet. Først kom en

halvoffentlig brandkasse,

som skulle hindre en gentagelse

af de økonomiske

problemer, der fulgte efter

brandene. Siden hen fulgte

flere frivillige brandkasser

for resten af landet.

Direktionens og

bestyrelsens beretning

1998 blev et år med fremgang for

Topdanmark med et overskud på

906 mio. kr.

1998 blev et rigtigt godt år for Topdanmark. En

solid resultatfremgang blev kombineret med en

udbygning af Topdanmarks position på det danske

forsikringsmarked.

Resultatet efter skat steg fra 411 mio. kr. i 1997

til 906 mio. kr. i 1998.

Korrigeret for ekstraordinære forhold og skat på i

alt 398 mio. kr. steg det underliggende driftsresultat

fra 371 mio. kr. i 1997 til 508 mio. kr. i

1998, svarende til en stigning på 37 pct. Det

underliggende driftsresultat svarer til en egenkapitalforrentning

på 13,6 pct. og anses for tilfredsstillende

set i forhold til Topdanmarks risikoprofil.

Årets resultat overstiger Topdanmarks egne

resultatforventninger for 1998. I halvårsmeddelelsen

for 1998 blev resultatforventningerne for

det underliggende driftsresultat således opjusteret

til 425 – 475 mio. kr.

Årets resultat kan sammenfattes således:

Resultatudvikling

Mio. kr. 1998 1997

Underliggende driftsresultat 508 371

Ekstraordinære forhold 269 44

Skat 129 -4

Årets resultat 906 411

6

Fremgangen i det underliggende driftsresultat er

sket trods en fortsat opbygning af udjævningshensættelser.

I 1998 blev der overført 78 mio.

kr. til udjævningshensættelser i Topdanmark Forsikring

og Topdanmark Arbejdsskadeforsikring

mod 40 mio. kr. i 1997. Hertil kom lavere

finansindtægter som en følge af det generelle

rentefald i 1998. Den positive udvikling skyldtes

resultatfremgang i koncernens kerneforretning,

skade- samt livs- og pensionsforsikring. Navnlig

er det positivt, at det forsikringstekniske resultat

i skadeforsikringsforretningen steg med 165 mio.

kr. i 1998.

Resultatfremgangen er opnået samtidig med en

præmiefremgang inden for både skadeforsikring

(6,7 pct.) og livs- og pensionsforsikring (15,1

pct.). Både præmiefremgangen på skadeforsikring

og præmiefremgangen på løbende præmie

på livs- og pensionsforsikring (15,4 pct.) oversteg

den generelle markedstilvækst. Stigningstakterne

i 1998 var imidlertid lavere end i 1997 og afspejler

den intensiverede konkurrencemæssige situation

på det danske forsikringsmarked.

Resultatet af ekstraordinære forhold steg fra 44

mio. kr. i 1997 til 269 mio. kr. i 1998. Hovedårsagen

til stigningen i ekstraordinære forhold i

1998 var en gevinst på 262 mio. kr. i forbindelse

med etableringen af Kapital Holding, som er

resultatet af fusionen mellem BG Bank og Realkredit

Danmark.

I 1998 blev der samlet indtægtsført skat på 129

mio. kr. mod en skatteudgift i 1997 på 4 mio. kr.

Indtægtsførslen af skat skyldtes vedtagelse af

den såkaldte Pinsepakke, der medførte, at forsik-


ingsselskaber er skattepligtige af alle former for

indtægter. Lovændringen betød, at Topdanmarks

skattemæssige underskud og andre skatteaktiver

fik en værdi, hvor de tidligere var værdiansat

til nul kr.

Egenkapitalen blev i 1998 øget fra 3.338 mio.

kr. til 4.127 mio. kr. Egenkapitaludviklingen svarer

til årets resultat samt en nedskrivning på 118

mio. kr. som en følge af tilbagekøbet af

Topdanmark-aktier i 1998. For en nærmere gennemgang

af koncernens økonomiske udvikling,

herunder skatteforhold, henvises til ”Regnskabsberetningen”

side 45.

Kapital Holding

Det er Topdanmarks opfattelse, at det danske

forsikringsmarked fremover vil blive domineret af

selskaber med den stærkeste afsætningskraft

og de laveste administrationsomkostninger.

For at øge afsætningskraften har Topdanmark

som supplement til egne salgskanaler siden

1996 haft et afsætningsmæssigt samarbejde

med BG Bank. Samarbejdet har udviklet sig positivt,

idet Topdanmark i stigende grad afsætter

både skade- og livsforsikringsprodukter gennem

BG Banks filialer. I 1998 udgjorde salget gennem

BG Bank 15 pct. og 76 pct. af præmiefremgangen

for henholdsvis skade- og livsforsikring.

Det forretningsmæssige samarbejde blev udbygget

i 1998, idet Topdanmark ved udgangen af

1997 overtog de sidste 50 pct. af aktiekapitalen

i BG Pension. Overtagelsen har medført en række

administrative og omkostningsmæssige fordele.

Topdanmark koncernen opererer herefter med

to 100 pct. ejede livsforsikringsselskaber:

Topdanmark Livsforsikring, der primært anvender

Topdanmarks egne salgskanaler, samt BG Pension,

der anvender BG Banks filialer som distributionskanal.

De to selskaber drives som et kon-

7

cernfællesskab med fælles ledelse, administration

og domicil.

Det forretningsmæssige samarbejde understøttes

af gensidige aktiebesiddelser. Topdanmark

besad frem til fusionen mellem BG Bank og Realkredit

Danmark 10 pct. af aktiekapitalen i BG

Bank. Efter fusionen besidder Topdanmark 5 pct.

af aktiekapitalen i Kapital Holding. Kapital Holding

besidder tilsvarende 15 pct. af aktiekapitalen

i Topdanmark.

Topdanmark optager aktiebeholdningen i Kapital

Holding til indre værdi. Ved udgangen af 1998 lå

markedsværdien på Topdanmarks andel af Kapital

Holding 279 mio. kr. under den bogførte indre

værdi.

Aktieoptioner og medarbejderaktier

Med henblik på at sikre en fælles incitamentstruktur

for aktionærer og medarbejdere/ledelse

er det besluttet at udstede medarbejderaktier i

1999. Endvidere er der udarbejdet et aktieoptionsprogram

for bestyrelse, direktion og ledende

medarbejdere.

Det grundlæggende princip for tildeling af medarbejderaktier

og ret til at købe aktieoptioner er, at

såvel indtjeningsmulighed som risiko følger den

enkeltes indflydelse på værdiskabelsen til aktionærerne.

Større indflydelse giver således mulighed

for en større ekstra indtjening, men samtidig

også en større risiko for ikke at få nogen ekstra

indtjening eller for at lide et direkte tab, hvis der

ikke skabes værdi til aktionærerne. Aktieoptionsprogrammet

og den planlagte medarbejderaktieemission

er nærmere omtalt på side 33.

Udlodning

Topdanmark vedtog i 1997 en udlodningspolitik,

hvorefter det var hensigten i de kommende år –

under skyldig hensyntagen til selskabets resultat-

Den nye lov af 1898 om

arbejdsulykkesforsikring

gav liv til flere nye forsikringsselskaber

- blandt

dem Mejeriernes Ulykkesforsikring

(MU) og Arbejdsgivernes

Ulykkesforsikring

(AU). MU var et af mange

selskaber, som udsprang

af den danske andelsbevægelse

i landbruget. Det

gensidige selskab tilbød

mælkekuske og andre

ansatte på andelsbevægelsens

mejerier ulykkesforsikringer

- et af dem var

Smidstrup Andelsmejeri.


I de første mange år blev

Mejeriernes Ulykkesforsikring

(senere MLU) styret af

C.H.J. Heiede og hustruen

fra familiens køkkenbord i

en lejlighed i København.

Det mindedes forsikringsdirektørens

søn og tidligere

MLU-ansatte C.H. Heiede

under et besøg i

Topdanmark i 1998.

udvikling og finansieringsbehov – at udlodde mellem

25 pct. og 40 pct. af årets ordinære resultat.

I henhold hertil blev der for regnskabsåret 1997

udloddet 118 mio. kr. eller 29 pct. af årets overskud

i form af tilbagekøb af egne aktier.

I 1998 har Topdanmark foretaget en revurdering

af selskabets kapitalstruktur, og på denne baggrund

er det for regnskabsårene 1998, 1999 og

2000 – fortsat under skyldig hensyntagen til

resultatudviklingen og finansieringsbehov – bestyrelsens

hensigt årligt at udlodde 250 mio. kr. i

form af tilbagekøb af egne aktier.

Baggrunden for det foreslåede udlodningsniveau

er et ønske om ikke at operere med unødvendig

overskudskapital i forhold til solvensbehov og

væksten i forretningen. Med det foreslåede

udlodningsniveau vil egenkapitalen efter

Topdanmarks opfattelse komme til at ligge på et

passende niveau i forhold til koncernens forventede

forretningsomfang ved udgangen af 2000.

For regnskabsåret 1998 medfører en udlodning

på 250 mio. kr., at der udloddes 28 pct. af årets

overskud. Udlodningspolitikken er uddybet på

side 32.

8

Tilbud til aktionærerne i Topdanmarks

depotsystem

Topdanmark har i 1997 og 1998 tilbudt alle aktionærerne

i selskabets eget depotsystem

omkostningsfrit salg af op til ti aktier. Formålet

med tilbuddet var dels at øge likviditeten i

Topdanmark-aktien dels at reducere det relativt

høje omkostningsniveau, der er forbundet med

administrationen af depotsystemet.

I løbet af tilbudsperioden blev antallet af aktionærer

reduceret fra 227.000 til 68.000 aktionærer,

og i alt 310.000 Topdanmark-aktier er blevet

videreformidlet til aktiemarkedet. Herved er

andelen af frit omsættelige aktier forøget med 8

pct.

En dynamisk 100-års-jubilar

Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark i

1998 har fortsat den positive resultat- og forretningsmæssige

udvikling. Tidligere års positive

udvikling må imidlertid ikke blive en sovepude og

må ikke erstatte den dynamik i organisationen,

der er nødvendig for at sikre en fortsat positiv

udvikling til glæde for aktionærer, kunder og

medarbejdere.

Ledelsen vil fortsat koncentrere sig om at gøre

kerneforretningen endnu mere lønsom. Udfordringen

i de kommende år er hele tiden at blive bedre.

Organisationen skal være mere fleksibel og

lære hurtigere end de øvrige deltagere i markedet,

så Topdanmark kan udnytte de muligheder,

som opstår ved hurtige skift i markedet og på

teknologiområdet.

Det er ledelsens opfattelse, at Topdanmark ved

indgangen til 1999, hvor Topdanmark fejrer sit

100-års-jubilæum, står godt rustet til at tage

udfordringerne op i et stadigt mere dynamisk

marked.


Mål og strategier

Topdanmarks udviklingsstrategi bygger

på at vedligeholde og udbygge den

gode cirkel, som forener hensynene til

aktionærer, kunder og medarbejdere

Topdanmarks mål og strategier er uændrede i

forhold til 1997.

Mål

• At være en på det danske marked uafhængig

og toneangivende forsikringskoncern, hvor det

er attraktivt at være som kunde.

• At drive landsdækkende dansk skade-, livs- og

pensionsforsikringsvirksomhed.

• At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt,

stabilt afkast, som skal sikre en

interessant og likvid aktie.

• At være i stand til at fastholde og tiltrække et

kvalificeret personale.

Strategi

• At udbygge Topdanmarks position på det

danske forsikringsmarked. Udviklingsstrategien

er primært baseret på organisk vækst, herunder

et tæt samarbejde med Kapital Holding.

• At skabe værdi til aktionærerne gennem

langsigtet, kontrolleret indtjeningsvækst.

• At optimere aktionærernes afkast/risikoforhold

gennem en løbende tilpasning af egenkapital

i forhold til forretningsomfang og en

investeringspolitik afstemt hermed.

• At deltagelse i international forsikringsforretning

sker gennem Eureko-samarbejdet.

9

• At afvikle alle ikke-strategiske investeringer og

aktiviteter i øvrigt, som ikke understøtter den

direkte kerneforretning.

Topdanmarks udviklingsstrategi tager udgangspunkt

i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere

er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer

i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt

og stabilt afkast.

Det centrale element i Topdanmarks udviklingsstrategi

er derfor at vedligeholde og udbygge den

gode cirkel, som forener hensynene til aktionærer,

kunder og medarbejdere.

Medarbejdere

Aktionærer

Kunder

Aktionærer

Mål: At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt,

stabilt afkast, som skal sikre en

interessant og likvid aktie

I 1908 besluttede Mejeriernes

Ulykkesforsikring, at

der skulle flere varer på

hylderne. Nu skulle landbruget

også tilbydes

arbejdsulykkesforsikringer.

Derfor blev navnet ændret

til Mejeriernes og Landbrugets

Ulykkesforsikring

(MLU). Det var også et

område, hvor Arbejdsgivernes

Ulykkesforsikring forsøgte

at hente kunder.

Gennem mere end ti år

kæmpede de to selskaber

om de samme kunder, indtil

det blev besluttet at

stoppe kundefangsten hos

hinanden.


Ny lovgivning i kongeriget

Danmark var endnu

engang anledning til udvidelse

af forretningsområdet.

Fra og med 1919

skulle alle motorkøretøjer

have en motoransvarsforsikring.

Johan Meier fra

Aabenraa købte bil i 1929

og samtidig hermed en

motoransvarsforsikring i

MLU. I februar 1999 fejrede

han 70-års-jubilæum

som kunde og elitebilist i

Topdanmark. Og bil har

han fortsat.

Topdanmark ønsker at skabe værdi til aktionærerne

gennem en langsigtet kontrolleret indtjeningsvækst.

De vigtigste elementer til at skabe

værdi er:

• At præmiefremgangen overstiger markedsniveauet.

• At omkostningsprocenten er faldende og ligger

under det generelle markedsniveau.

• At omkostningsniveauet for genforsikringsdækning

reduceres.

Målet for combined ratio afhænger af renteniveauet.

For 1999 sigtes efter en combined ratio

på omkring 98.

Topdanmark ønsker at udbygge konkurrenceevnen

gennem en gradvist reduceret omkostningsprocent

(administrations- og erhvervelsesomkostninger

i procent af bruttopræmieindtægten), således

at den også fremover ligger under markedsniveauet.

Reduktionen i omkostningsprocenten tager

udgangspunkt i, at præmievæksten skal ligge

højere end markedsniveauet. Samtidig skal en

stram styring af den nominelle omkostningsudvikling

sikre, at omkostningsudviklingen til stadighed

ligger under præmievæksten.

En fortsat lav omkostningsprocent betyder, at

Topdanmark ikke i samme omfang som markedet

får behov for præmieforhøjelser og derved

kan tilbyde kunderne stadig mere konkurrencedygtige

priser.

10

Med denne forretningsfilosofi kan Topdanmark tillade

en svagt stigende erstatningsprocent til

gavn for kunderne, samtidig med at markedsandelen

fortsat udbygges, og combined ratio ligger

på et lønsomt niveau.

Ud over en fokusering på administrations- og

erhvervelsesomkostninger ønsker Topdanmark at

nedbringe omkostningerne til genforsikringsdækning.

For at reducere sårbarheden over for større

enkeltskader eller serier af skader har

Topdanmark de senere år opbygget udjævningshensættelser.

Omkostningerne til genforsikringsdækning vil

gradvist blive reduceret, samtidig med at opbygningen

af udjævningshensættelser fortsætter.

Sideløbende med at effektivisere driften vil

Topdanmark optimere aktionærernes afkast/risikoforhold

gennem en løbende tilpasning af egenkapital

i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik

afstemt hermed.

Topdanmark ønsker en balancestruktur, hvor

egenkapitalen ikke er belastet med unødvendig

overskudskapital i forhold til væksten i forretningen

og solvensbehov. Det er hensigten at føre en

udlodningspolitik i overensstemmelse hermed.

Det er Topdanmarks opfattelse, at kun drifts-/forsikringsmæssige

risici og ikke finansielle risici

bidrager til at skabe værdi til aktionærerne.

Aktionærerne vil således med fordel selv kunne

foretage deres investeringer tilpasset deres egen

risikoprofil uden at skulle betale administrationsomkostninger

til Topdanmark. Hertil kommer, at

det investeringsafkast, Topdanmark præsterer, vil

korrelere med aktionærernes øvrige investeringsafkast.

Derimod vil afkast, som kommer fra forsikringsmæssige

risici, skabe værdi til aktionærerne,

idet det ikke korrelerer med aktionærernes øvrige

investeringsafkast.

Det er følgelig Topdanmarks politik at udlodde

unødvendig overskudskapital til aktionærerne og

at øge selskabets driftsmæssige risici gennem

øget forretningsomfang samt ved at nedbringe

omfanget af genforsikringsdækning.

Kunder

Mål: At være en på det danske marked uafhængig

og toneangivende forsikringskoncern, hvor det

er attraktivt at være som kunde


Topdanmark ønsker at udbygge positionen på det

danske forsikringsmarked.

Udviklingsstrategien bygger på:

• Organisk vækst

• Vækst via samarbejdspartnere

• Opkøb

Organisk vækst

Topdanmarks egne salgskanaler er bygget op

omkring et lokalt forankret assurandørkorps

og butiksnet, som suppleres af telefonsalg.

Topdanmark søger til stadighed at effektivisere

afsætningskraften bl.a. ved at øge kompetencen

i assurandørkorpset gennem uddannelse og øget

anvendelse af automatiserede pc-salgs- og administrationsværktøjer.

Samtidig ønsker

Topdanmark at være synlig i lokalsamfundet, hvilket

medfører, at forsikringsbutikker indgår som

en naturlig del af Topdanmarks afsætningskanaler.

Topdanmark ønsker ud over konkurrencedygtige

priser også at tilbyde synlige fordele for kunderne.

I 1999 vil markedsføringen tage udgangspunkt

i at kommunikere konkurrencemæssige

fordele fx med hensyn til forsikringsmæssig

dækning samt hurtig og effektiv skadebehandling.

På trods af at afsætningsstyrken i Topdanmarks

egne salgskanaler gennem de senere år har

medført øget markedsandel, vurderer

Topdanmark, at den stigende konkurrence vil

bevirke, at den organiske vækst fremover kun vil

matche markedsvæksten.

For fortsat at opnå en præmiefremgang, der

overstiger markedet, har Topdanmark indgået et

distributionsmæssigt samarbejde med udvalgte

samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere

Siden etableringen af det afsætningsmæssige

samarbejde med BG Bank i 1996 er en stadig

større andel af Topdanmarks nysalg tegnet gennem

denne salgskanal. I 1998 stammede således

15 og 76 pct. af præmievæksten på henholdsvis

skade- og livsforsikringssalget fra salg

gennem BG Bank.

BG Bank er pr. 1. juli 1998 fusioneret med Realkredit

Danmark, og Topdanmark har positive forventninger

til, at der i årene fremover også kan

etableres et distributionsmæssigt samarbejde

med Realkredit Danmark.

Ud over samarbejdet med BG Bank afsætter

Topdanmark livsforsikringsprodukter gennem en

række regionalbanker.

11

Det er Topdanmarks opfattelse, at afsætningskraften

gennem selskabets egne og samarbejdspartnernes

salgskanaler er tilstrækkelig til at

opretholde en fremgang i præmieindtægten, der

overstiger det generelle markedsniveau.

Opkøb

Topdanmark står med et sundt finansielt beredskab

og er med en fleksibel og forandringsparat

organisation godt rustet, såfremt der skulle opstå

muligheder i forsikringsmarkedet for opkøb

eller samarbejdsaftaler.

Medarbejdere

Mål: At være i stand til at fastholde og tiltrække

et kvalificeret personale

Topdanmark bestræber sig på at blive oplevet

som en dynamisk virksomhed, hvor der er plads

til og mulighed for personlig og faglig udvikling.

En decentral organisationsstruktur baseret på

rammestyring medvirker til at skabe en fleksibel

organisation, der fremmer selvstændigt initiativ

og sikrer en hurtig og effektiv beslutningsstruktur.

Det er Topdanmarks opfattelse, at fremgangen i

de senere år er blevet skabt på baggrund af en

stor og motiveret indsats fra medarbejderne kombineret

med en enkel og sund forretningsfilosofi.

I 1998 er koncernens grundlæggende værdier og

principper blevet samlet og videreformidlet til

medarbejderne. Dette sætter Topdanmark i stand

til at skubbe initiativ og ansvar længere ud i

organisationen i forvisning om, at medarbejdernes

adfærd og beslutninger foregår efter samme

grundlæggende holdninger i hele organisationen.

Regelmæssige udviklingssamtaler mellem ledere

og medarbejdere er en fast forankret del af hverdagen

i Topdanmark. Klare aftaler om, hvad der

skal nås, hjælper med til at skabe et resultatorienteret

arbejdsklima med mulighed for individuel

udvikling og arbejdsglæde.

For at skabe større overensstemmelse mellem

medarbejdernes arbejdsindsats og aktionærernes

krav om værdiskabelse har Topdanmark

regelmæssigt udstedt medarbejderaktier og har i

1998 indført et revolverende aktieoptionsprogram

for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere.

Murermestervillaernes

storhedstid var første halvdel

af dette århundrede.

Siden 1937 har man kunnet

forsikre ejendommens

værdier i Topdanmark. Det

blev vedtaget på et møde i

MLU’s bestyrelse. Netop

husene fra de første dage

med disse forsikringer har

meget få bygningsskader.

Det viser en undersøgelse

udført i 1998 af

Topdanmarks bygningskonsulent

Jens Winther.


Efter et par års flirten mellem

MLU og Tryg endte

fusionsplanerne i stedet

med en sammenlægning

af AU og MLU i 1972. Året

efter fik Danmarks største

skadeforsikringsselskab

navnet Topsikring. I 1974

tog Nordeuropas største

kontorlandskab i Ballerup

imod de fusionerede medarbejdere.

Forventninger til fremtiden

Forventet overskud i 1999 på mellem

380 og 420 mio. kr. efter skat

I 1999 forventes resultatet ikke at blive påvirket

af ekstraordinære forhold og indtægtsførsel af

skat.

Indtjeningsgrundlaget i koncernen består af de

forretningsmæssige aktiviteter inden for livs- og

skadeforsikring. Hertil kommer investeringsaktiviteterne,

som finder sted i de forretningsdrivende

selskaber med tilhørende datterselskaber.

Indtjeningsgrundlaget i koncernens skadeforsikringsvirksomhed

er vokset i løbet af 1998, idet

præmieindtægten er øget med 6,7 pct. Erstatningsprocenten

faldt i 1998 fra 74,3 til 70,4

som en følge af et ekstraordinært gunstigt skadeforløb.

1998 var således præget af en meget

mild vinter samt af en meget lav trafikintensitet

under den 14 dage lange strejke i foråret. Da der

ikke kan forventes et tilsvarende ekstraordinært

gunstigt skadeforløb i 1999, ventes en stigende

erstatningsprocent.

Heller ikke i 1999 ventes der gennemført ekstraordinære

præmieforhøjelser, og Topdanmarks

præmievækst forventes derfor, på grund af den

hårde konkurrence, kun at ville ligge svagt over

markedsvæksten på 4 – 5 pct. og således under

stigningstakten på 6,7 pct. i 1998.

Omkostningsprocenten faldt i 1998 fra 24,0 til

23,6. Der forventes et svagt fald også i 1999

som følge af en fortsat stram omkostningsstyring.

Samlet forventes combined ratio i 1999 at

ligge i niveauet 98 mod en combined ratio i

1998 på 95,1.

Investeringsresultatet i skadeforsikringsvirksomheden

vil i 1999 være præget af det noget lavere

renteniveau end i 1998. Resultatet af investeringsaktiviteterne

vil i øvrigt være præget af den

relativt store investering i Kapital Holding, der

ved udgangen af 1998 udgjorde 1.133 mio. kr.

Budgetteknisk er der forudsat et afkast på ca.

10 pct. af investeringen i Kapital Holding før

skat, svarende til et afkast på 110 mio. kr.

Resultatet af skadeforsikringsvirksomheden forventes

herefter at udgøre 375 – 405 mio. kr.

inklusive 110 mio. kr. fra investeringen i Kapital

Holding.

Overskuddet i Topdanmark Livsforsikring er

underlagt Finanstilsynets retningslinier og må

højst udgøre en forrentning af egenkapitalen svarende

til bonusrenten efter realrenteafgift med et

tillæg på 3 procentpoint. Hertil kommer resultatet

af syge- og ulykkesforsikring. For 1999 ventes

12

et resultat af livsforsikringsaktiviteterne på 65 –

75 mio. kr.

Resultatet af øvrige aktiviteter, der hovedsageligt

består af Topdanmarks afviklingsaktiviteter, forventes

at blive nul kr. i 1999.

I moderselskabet ventes administrationsomkostningerne

at falde med 6 mio. kr., bl.a. som en

følge af at antallet af aktionærer er blevet reduceret

med 159.000. Resultatet i moderselskabet

forventes at blive 40 – 60 mio. kr.

Resultatet før skat ventes herefter i 1999 at blive

på 480 – 540 mio. kr., hvilket kan sammenlignes

med det underliggende driftsresultat i 1998

på 508 mio. kr.

I 1998 er der indtægtsført skat på 129 mio. kr.

Skatteaktivet i moderselskabet udgjorde 152

mio. kr., som er relateret til selskaber uden for

livsforsikringskoncernen. I årene fremover skal

dette skatteaktiv udgiftsføres i takt med, at koncernens

skattepligtige overskud forbruger af skatteaktivet.

For 1999 ventes en skattemæssig

udgiftsførsel i størrelsesordenen 70 – 90 mio. kr.

Hertil kommer en skønnet skat af resultatandelen

i Kapital Holding på 30 mio. kr.

Det samlede resultat efter skat for hele

Topdanmark koncernen forventes herefter at blive

på mellem 380 og 420 mio. kr. i 1999 under

forudsætning af uændrede valutakurser, et stabilt

renteniveau og et aktieafkast efter skat på 7

pct. p.a. i forhold til kursniveauet pr. 23. marts

1999.

Resultatforventninger for 1999 sammenholdt med

resultatet i 1998

Mio. kr. 1999 1998

Skadeforsikring 265 - 295 295

Resultatandel af investeringen i

Kapital Holding/BG Bank 110 139

Fusionsgevinst ved etablering

af Kapital Holding 0 262

Livsforsikring 65 - 75 87

Øvrige aktiviteter 0 9

Moderselskabet 40 - 60 -15

Resultat før skat 480 - 540 777

Skat -100 - -120 129

Årets resultat 380 - 420 906


Risikoforhold

Selv et sammentræf af negative begivenheder

vil ikke forrykke koncernens

stilling væsentligt

Koncernens risikoforhold er illustreret i tabellen

på side 14, der viser effekten af en negativ

udvikling på en række forskellige områder i livsforsikringskoncernen,

resten af Topdanmark koncernen

og den samlede Topdanmark koncern.

Livsforsikringskoncernen

I livsforsikringskoncernen giver et større eller

mindre finansafkast sig fortrinsvis udtryk i et

større eller mindre afkast til de forsikrede. Generelt

vil selv ganske voldsomme negative udsving i

værdien af livsforsikringskoncernens aktiver være

uden direkte indflydelse på egenkapital og resultat

i den samlede Topdanmark koncern.

Tab i livsforsikringskoncernen vil således først og

fremmest ramme koncernens bonusudjævningsreserver

og merværdier på ejendoms- og værdipapirporteføljen.

Denne buffer udgjorde 843 mio.

kr. for livsforsikringskoncernen ved udgangen af

1998. Selv om samtlige risikoforhold udviklede

sig negativt med størrelser, som angivet i tabellen,

ville Topdanmarks resultat og egenkapital

have været upåvirket i 1998.

Tab, der overstiger koncernens bonusudjævningsreserver

og merværdier på ejendoms- og værdipapirporteføljen,

vil kun i et vist omfang blive

dækket af de forsikrede. Dette skyldes, at koncernen

har udstedt garantier for, at de forsikrede

vil oppebære en ydelse baseret på en opgørelsesrente

på 2,5 pct. eller 4,5 pct. efter realrenteafgift,

alt efter hvornår forsikringen er tegnet.

13

Ydelsesgarantierne udgør imidlertid ikke kun en

risiko ved en negativ udvikling på de finansielle

markeder.

Med regeringsindgrebet i foråret 1998, den

såkaldte Pinsepakke, blev det vedtaget, at realrenteafgiften

fra og med 2000 skal afløses af en

ny form for beskatning. Hvor realrenteafgiftssatsen

til en vis grad tilpasser sig renteniveauet,

således at satsen falder, når renteniveauet er

lavt, og stiger, når renteniveauet er højt, vil

beskatningen fra 2000 ske med en fast sats på

26 pct., uafhængigt af renteniveauet. Hertil kommer,

at ejendoms- og aktieafkast, der tidligere

har været ubeskattet, vil blive beskattet fremover

allerede med virkning fra 2. juni 1998.

Den faste sats på 26 pct. vil i sig selv udgøre en

væsentlig skærpelse af beskatningen, idet realrenteafgiftssatsen

efterhånden ville falde til mel-

lem 0 og 10 pct., forudsat det nuværende renteog

inflationsniveau. Sammenholdt med udvidelsen

af beskatningsgrundlaget betyder den nye

pensionsafkastbeskatningslov således, at liv- og

pensionsselskabernes fremtidige afkast efter

skat vil blive mindre end beregnet. Såfremt renten

falder yderligere, kan afkastet efter skat blive

så lavt, at ydelsesgarantierne baseret på en

opgørelsesrente på 4,5 pct. ikke kan dækkes af

den løbende indtjening.

Som nævnt under afsnittet om livsforsikringsaktiviteter

side 27, forhandles der mellem forsikringsbranchen

og regeringen om en lempelsesmodel,

hvor afgiftssatsen reduceres, hvis renten

falder yderligere. På baggrund af den herskende

usikkerhed har livsforsikringskoncernen imidlertid

valgt at allokere 446 mio. kr. af bonusudjæv-

Det gamle landbrugsforsikringsselskab

med halvdelen

af Danmarks landmænd

som kunder indtog

hovedstaden i 1974.

Topsikring åbnede Danmarks

første forsikringsbutik

i hjertet af København.

Adressen var Axeltorv,

side om side med dansk

landbrugs hovedkvarter. I

dag er butikken flyttet længere

ned ad gaden over

for Vesterport Station.


I 1970’erne blev

Topsikring danskernes bilforsikringsselskab

nummer

et. Linien fra MLU-tiden

blev ført videre med budskaber

til bilisterne. Mange

danskere kørte rundt

med et klistermærke bag

på folkevognen med teksten

‘Flere venlige bilister’.

En massiv markedsføringskampagne

støttede

budskabet. Blandt andet i

filmen Olsen Bandens sidste

bedrifter fra 1978.

ningsreserverne til dækning af risikoen for, at

renten falder så meget, at der ikke kan opnås en

tilstrækkelig indtjening efter skat til at dække et

krav fra de kunder, der er lovet en ydelse baseret

på en opgørelsesrente på 4,5 pct. eller mere, jvf.

side 27. Herefter vil et afkast på 4 pct. efter skat

være tilstrækkeligt til at dække alle udstedte

garantier.

Med den nuværende aktivfordeling svarer dette

lavere afkast til, at obligationsrenten isoleret set

skal falde med omkring 1,25 procentpoint. Et

sådant rentefald ville give anledning til kursgevinster

på mere end 200 mio. kr. Det er således

kun en kombination af betydelige fald i såvel

aktiekurser som renter, der kan betyde, at egen-

Risikoforhold ved forskellige scenarier pr. 1. marts 1999

a: Den effektive rente stiger med 1 procentpoint

b: Kursværdien falder med 5 pct.

c: Årligt valutakurstab med en sandsynlighed på 2,5 pct. eller mindre

d: Tab på aktiebeholdningerne på 10 pct.

e: 5 pct. tab på udlån

f: Fald i ejendommenes markedsværdi på 10 pct.

g: 10 pct. tab på afviklingsaktiviteterne

h: Stigning i omkostningerne på 1 pct.

i: Stigning i erstatningerne på 1 pct.

j: Stormkatastrofe som ‘århundredets storm’ i 1981 til nutidspriser

k: 10 pct. tab på lånegarantier under afvikling

14

kapitalen vil blive udsat for en negativ påvirkning

i forbindelse med opfyldelse af garantierne.

Kapital Holding

De risici, der er oplyst i nedenstående tabel,

anses for at være de væsentligste. Herudover er

der Topdanmarks investering i Kapital Holding.

Ejerandelen i Kapital Holding er 5 pct. svarende

til en investering på 1.133 mio. kr. ultimo 1998.

Investeringen er optaget til indre værdi, og ved

udgangen af 1998 lå markedsværdien af

Topdanmarks ejerandel 279 mio.kr. under den

indre værdi. Investeringen i Kapital Holding er

Topdanmarks største enkeltaktiv, og en ændring i

indre værdi vil have en større effekt end ændringen

af værdien i noget andet aktiv i koncernen.

Topdanmark koncernen

Topdanmark koncernens samlede risikoprofil er

fortsat konservativ. Trods Pinsepakken vil selv et

sammentræf af negative begivenheder ikke forrykke

koncernens stilling væsentligt. Såfremt

samtlige områder udviklede sig negativt med

størrelser, som vist i tabellen, ville det samlede

tab udgøre 235 mio. kr., svarende til 5,7 pct. af

egenkapitalen primo 1999, mellem 56 og 62

pct. af det forventede resultat for 1999 og 60 kr.

pr. aktie.

Risikoscenarie Livsforsikrings- Resten af Topdanmark Ændring i moderselskabets Ændring i

Mio. kr. koncern koncernen egenkapital (%) indre værdi (kr.)

Rentebærende fordringer a -261,6 -62,6 -1,5 -16

Indeksobligationer b -61,5 0 0 0

Valuta c -31,9 -22,1 -0,5 -6

Aktier d -265,9 -43,9 -1,1 -11

Udlån e -11,2 -7,9 -0,2 -2

Ejendomme f -198,8 0 0 0

Afviklingsforretninger g 0 -33,8 -0,8 -9

Omkostninger h -1,9 -9,7 -0,2 -2

Erstatninger f.e.r i 0 -27,8 -0,7 -7

Stormkatastrofer j 0 -20,0 -0,5 -5

Lånegarantier k 0 -7,4 -0,2 -2


Investeringspolitik og finansiering

Ombytning af BG Bank-aktier til Kapital

Holding-aktier forøgede Topdanmarks

investeringsresultat med 262 mio. kr.

Topdanmark-aktiens risikoprofil

Topdanmark-aktien har en risikoprofil, hvor de forsikringsmæssige

risici er relativt store i forhold til

de finansielle risici. Forsikringsrisici følger som

en naturlig del af kerneforretningen, og forsikringsrelateret

risiko kan være attraktiv for

investorer, der ønsker en vis risikospredning i

deres aktieportefølje.

Finansielle risici opstår i forbindelse med investeringsaktiviteterne

i skade- og i særdeleshed livsforsikringsvirksomhed.

Dog er det ikke nødvendigvis

attraktivt for aktionærerne, hvis Topdanmark

påtager sig finansielle risici, da investorer som

hovedregel selv kan erhverve sig sådanne ad

andre veje.

Imidlertid er det Topdanmarks opfattelse, at en

stor del af selskabets aktionærer er underlagt

restriktioner – som fx manglende adgang til låneoptagelse

og anvendelse af finansielle instrumenter

– der bevirker, at de ikke er i stand til at

øge den af Topdanmark valgte finansielle risiko.

Topdanmark har derfor valgt at opretholde et vist

niveau af finansiel risiko.

Styring af finansielle risici

Den løbende overvågning af den aktuelle risiko

gennemføres ved udarbejdelse af daglige

opgørelser over finansresultatet, alle væsentlige

positioner samt disses indflydelse på den samlede

eksponering. Ved bedømmelse af den samlede

risikoeksponering medregnes både aktiv- og

passivsiden samt positioner i off-balance instrumenter.

Den samlede renteeksponering udtrykkes som

det tab, der ville fremkomme ved en rentestigning

på 1 procentpoint.

Ved opgørelse af den samlede valutarisiko anvendes

en metode, der tager hensyn til de enkelte

valutaers volatiliteter og til korrelationen mellem

valutaerne.

Ud fra markedets historiske bevægelser beregnes

en sandsynlighedsfordeling for det afkast,

der vil fremkomme som følge af forskydninger

mellem de enkelte valutaers værdi. Valutarisikoen

defineres herefter som det maksimale tab,

der med en sandsynlighed på 97,5 pct. ikke vil

blive overskredet. Metoden er et alment anerkendt

mål for finansiel risiko under betegnelsen

’Value at Risk’.

Aktie-, indeksobligations- og ejendomsrisiko

accepteres i henhold til bestyrelsesbeslutninger

om beholdningsstørrelser.

15

Kreditrisiko styres ud fra investeringsreglerne i

Lov om Forsikringsvirksomhed suppleret med

limits på den enkelte modpart.

Såvel porteføljesammensætningen som niveau

for finansiel risiko er forskellig i livsforsikringskoncernen

og den øvrige del af koncernen som

følge af de to delkoncerners væsensforskellighed

hvad angår investeringshorisont, regulering, skatteforhold

og ejerinteresser.

Topdanmark koncernen eksklusive

Topdanmark Livsforsikring

Resultatet af investeringsvirksomhed før overførsel

til forsikringstekniske reserver udgjorde 636

mio. kr. i 1998 mod 386 mio. kr. i 1997. 262

mio. kr. af afkastet i 1998 skyldtes, at

Topdanmark ved etableringen af Kapital Holding

fik ombyttet BG Bank-aktier til aktier i Kapital Holding

med en højere indre værdi, jvf. side 45.

Afkastet af porteføljeaktiver efter forvaltningsomkostninger

faldt fra 271 mio. kr. i 1997 til 233

mio. kr. i 1998.

Nedgangen skyldtes især, at de aktier, der relaterer

sig til den primære forretning, bl.a. Sydbank,

gav et ringere afkast end aktiemarkedet generelt.

Hertil kommer, at Topdanmarks porteføljer, der

fortrinsvis består af danske realkreditobligationer

og korte eller variabelt forrentede udenlandske

værdipapirer, har været negativt påvirket af den

udvidelse af rentespændet mellem stats- og realkreditobligationer,

der fulgte finanskrisen i andet

halvår. Afkastet af porteføljeaktiverne efter forvaltningsomkostninger

udgjorde 4,5 pct.

Markedsværdien af rentebærende fordringer tilhørende

koncernen eksklusive livsforsikring

udgjorde 2.867 mio. kr. ultimo 1998, svarende

til 51 pct. af de samlede investeringsaktiver.

Rammen for rentefølsomhed er fastsat til 80

mio. kr. og rammen for valutarisiko til 5,2 mio.

Topsikring sagde farvel til

86 år som gensidigt forsikringsselskab.

I 1985

omdannedes selskabet til

et aktieselskab, og senere

på året noteredes aktierne

på Københavns Fondsbørs.

Alle medlemmer fik aktier i

forhold til deres forsikringspræmie.

Dermed blev

Topsikring Danmarks første

og største folkeaktieselskab

med 350.000 aktionærer

med en eller flere hele aktier.

Samtidig lanceredes planer

for større ambitioner

end blot dansk forsikring.


Allerede i 1972 tog

Topdanmark de første

skridt uden for landets

grænser med genforsikring

gennem datterselskabet

Top International. Det

medførte store erstatningsomkostninger

i først

og fremmest USA i forbindelse

med asbestskader.

Omkostningerne var tæt

på at tage livet af

Topsikring først i 80’erne.

kr. pr. dag; ultimo 1998 udgjorde den faktiske

rentefølsomhed 68 mio. kr. og valutarisikoen 2,2

mio. kr. pr. dag.

De samlede aktieinvesteringer på 2.769 mio. kr.

bestod ved udgangen af 1998 i al væsentlighed

af investeringerne i Kapital Holding (1.133 mio.

kr.) og Topdanmark Livsforsikring (892 mio. kr.).

Aktieinvesteringerne herudover udgjorde 744

mio. kr., som for en vis del relaterer sig til den

primære forretning. De egentlige porteføljeaktier,

hvoraf størstedelen er danske, børsnoterede aktier,

havde ultimo 1998 en værdi på ca. 356 mio.

kr.

Livsforsikringskoncernen

Ultimo 1998 udgjorde markedsværdien af livsforsikringskoncernens

investeringsaktiver 16.311

mio. kr. Heraf var størstedelen 8.064 mio. kr.

placeret i danske nominalobligationer, mens investeringen

i udenlandske obligationer udgjorde

992 mio. kr.; 238 mio. kr. var investeret i pantebreve.

Ultimo 1998 udgjorde livsforsikringskoncernens

rentefølsomhed efter realrenteafgift 239

mio. kr., og valutakursrisikoen udgjorde efter realrenteafgift

1,4 mio. kr. pr. dag.

Investeringen i indeksobligationer udgjorde 1.110

mio. kr., heraf størstedelen med udløb i 2026

eller før. Investeringen i ejerandele udgjorde

2.697 mio. kr., der fordeler sig med 1.821 mio.

kr. i danske, børsnoterede aktier, 853 mio. kr. i

udenlandske, børsnoterede aktier og 23 mio. kr.

i unoterede aktier.

Livsforsikringskoncernens ejendomsinvesteringer

er placeret i selskaberne Topdanmark Ejendom

og Ejendomsselskabet BGP, hvis aktiver tilsammen

omfatter ejendomme til en bogført værdi på

1.988 mio. kr. Markedsværdien af ejendomsporteføljen

er forøget med 488 mio. kr. Topdanmark

Ejendom realiserede et overskud på 199 mio. kr.

i 1998 mod 216 mio. kr. i 1997. Værdireguleringerne

af porteføljen udgjorde 61 mio. kr. i 1998

mod 90 mio. kr. i 1997. Overskuddet i Ejendomsselskabet

BGP udgjorde 19 mio. kr. i 1998,

som var selskabets første år med ejendomsinvesteringsaktiviteter.

Investeringsaktiver til markedsværdi

16

Den budgetterede afkastprocent for 1999 udgør

7,1 pct. i Topdanmark Ejendom og 7,4 pct. i

Ejendomsselskabet BGP. Ejendomskoncernens

udlejningsprocent er over 99. Knap en tredjedel

af porteføljen udgøres af domicilejendomme.

Efter realrenteafgift opnåede livsforsikringskoncernen

et afkast til markedsværdi på 5,9 pct. i

1998 mod 10,6 pct. i 1997.

Beskatningsforhold

Hen over året 1998 vedtog Folketinget en række

nye love, der fundamentalt ændrede den skattemæssige

situation for forsikringserhvervet.

Ændringerne ramte såvel på selskabsskatteområdet

som på beskatningen af pensionsopsparing.

Selskabsskat

Efter de hidtil gældende regler kunne et livsforsikringsselskab

fratrække de beløb, der overførtes

til hensættelser til fordel for kunderne. En del

af de indtægter, der lå bag overførslerne, bestod

imidlertid af skattefrie afkast på aktier og ejendomme.

Konsekvensen af denne asymmetri var,

at livsforsikringsselskaber genererede skattemæssige

underskud, der via sambeskatningen

kunne udnyttes af andre selskaber i en koncern.

Efter det nye regelsæt, der blev vedtaget i juni

1998 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar

1998, skal forsikringsselskabers fradrag for

hensættelser og udbetalinger til de forsikrede og

fradrag for realrenteafgift reduceres med selskabernes

skattefrie indtægter i form af friholdte

udbytter, aktieavancer og ejendomsavancer, alt

opgjort efter lagerprincippet.

Overstiger de skattefrie indtægter de fradragsberettigede

udgifter i det enkelte år, fremføres de

overskydende indtægter til det følgende år;

såfremt de skattefrie indtægter er negative, overføres

tabet ligeledes til det følgende år.

Vedtagelsen af loven betyder i korte træk, at

væksten i forsikringsselskabernes egenkapital,

opgjort til markedsværdi, bliver beskattet fuldt

Mio. kr. Koncern ekskl. livsforsikring Livsforsikring

Rentebærende investeringsaktiver 2.867 10.513

Aktier 687 2.697

Indeksobligationer 0 1.110

Grunde og bygninger 0 1.991

Ej konsoliderede dattervirksomheder 29 0

Associerede virksomheder 1.161 0

4.744 16.311

Aktier i Topdanmark Livsforsikring 892 -

Investeringsaktiver i alt 5.636 16.311


Regnskabsmæssigt investeringsafkast

ud, men ikke nødvendigvis i det år, hvor indkomsten

er oppebåret.

Beskatning af pensionsopsparing

Realrenteafgiftsgrundlaget er udvidet, idet såvel

realiseret som urealiseret aktieindkomst fra 2.

juni 1998 er pålagt en særlig afkastskat på 5

pct. Herudover er kvoteordningen, der gav mulighed

for at oppebære investeringsafkast fra visse

typer af ejendomme uden at blive beskattet,

ophævet pr. 2. juni 1998.

Fra 2000 afløses realrenteafgiften, der i princippet

beskattede realafkast over en vis størrelse,

af en pensionsafkastbeskatning baseret på en

nominel beskatning med en fast sats på 26 pct.

Det skattepligtige afkast skal opgøres efter lagerprincippet.

Skattefritagelsen for afkast af opsparing

fra før 1983 opretholdes, herunder de særlige

beregningsregler for friholdelse i forhold til

kapitalværdien af højtforrentede livrenter, tegnet

før 1983.

Afkast af aktier friholdes for 26 pct.-skatten, men

vil fortsat være pålagt en afkastskat på 5 pct.;

indeksobligationer udstedt før 1. januar 1999 friholdes

for pensionsafkastbeskatning.

Gevinsten ved overgang til markedsværdier på

obligationer og ejendomme opgøres ved udgangen

af 2000; den heraf følgende beskatning fordeles

over de næste fem år.

Finansiering

Det er et led i Topdanmarks finansieringsstrategi,

at kapitalstrukturen afspejler investeringernes lik-

Koncern ekskl. livsforsikring Livsforsikring

Mio. kr. 1998 1997 1996 1998 1997 1996

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 10 -12 0 0 0

Indtægter fra associerede virksomheder 403 105 162 0 0 0

Indtægter fra tilknyttede

og associerede virksomheder 403 115 150 0 0 0

Indtægter fra grunde og bygninger 0 0 0 118 106 78

Renter og udbytter m.v. netto 300 325 279 482 341 351

Realiserede gevinster og tab, netto -42 -70 -33 154 224 2

Urealiserede gevinster og tab, netto 9 61 75 32 471 196

Administrationsomkostninger -9 -10 -15 -18 -10 -6

Valutakursregulering -25 -35 -17 35 -99 25

Realrenteafgift 0 0 0 -30 -16 -38

Indtægter af porteføljeaktiver 233 271 289 773 1.017 608

Investeringsafkast i alt 636 386 439 773 1.017 608

17

viditetsgrad. Investeringer i datterselskaber og

associerede virksomheder tilstræbes således

finansieret med egenkapital, mens porteføljeaktiver

principielt kan finansieres gennem optagelse

af lån med tilstrækkelig lang løbetid til at sikre et

rimeligt fremtidigt likviditetsberedskab.

Ved udgangen af 1998 udgjorde Topdanmarks

egenkapital 4.127 mio. kr., mens investeringer i

datterselskaber og associerede virksomheder

udgjorde 2.557 mio. kr. Den betydelige forskel

mellem egenkapitalfinansiering og kapitalbinding

i datterselskaber og associerede selskaber skyldes

til dels, at det som konsekvens af den skærpede

beskatning af forsikringsselskaber er fundet

hensigtsmæssigt at overføre en del af skadeforsikringsselskabets

kapitalisering til moderselskabet.

Hertil kommer imidlertid, at der over det

seneste par år er opbygget en vis kapital, der

ikke synes nødvendig ved sammenligning med

den forventede fremtidige vækst i forretningen.

Bestyrelsen foreslår derfor, at der for regnskabsårene

1998, 1999 og 2000 udloddes 250 mio.

kr. årligt i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier.

Det er bestyrelsens opfattelse, givet de

nuværende forventninger, at Topdanmarks egenkapital

herefter vil ligge på et passende niveau i

forhold til koncernens forretningsomfang ved

udgangen af 2000.

Langfristet gæld

Topdanmark har ikke optaget langfristet gæld.

Ratings

Topdanmark har ikke udstedt rated gæld.


Første spadestik til Nordeuropas

første Risk

Management Center tages

på Borupvang i Ballerup

inspireret af tilsvarende

centre i USA. Året var

1986, hvor erhvervskunder

fra hele landet og gæster

fra udlandet strømmede til

Top-Center.

Koncernnøgletal, skadeforsikring

Skadeforsikringsaktiviteter

Ekstraordinær lav erstatningsprocent

og et fald i omkostningsprocenten gav

en combined ratio på 95,1. Samtidig

steg Topdanmarks markedsandel

Skadeforsikringsaktiviteterne bestod i 1998 af

Topdanmark Forsikring, Topdanmark Arbejdsskadeforsikring

samt syge- og ulykkesdelen i livsforsikringskoncernen.

Resultatet i Topdanmark Forsikring blev i 1998 et

overskud på 759 mio. kr. mod 309 mio. kr. i

1997. Heraf bidrog datterselskabet Topdanmark

Livsforsikring med 87 mio. kr. mod 50 mio. kr. i

1997. Resultatet i Topdanmark Forsikring svarer

til en egenkapitalforrentning på 27,2 pct.

Baggrunden for resultatfremgangen er dels en

fremgang i det forsikringstekniske resultat på

178 mio. kr. dels en gevinst på 262 mio. kr. i forbindelse

med etableringen af Kapital Holding.

Bruttopræmieindtægten for skadeforsikring i

Topdanmark koncernen steg fra 3.735 mio. kr. i

1997 til 3.984 mio. kr. i 1998 svarende til en

fremgang på 6,7 pct. I skadeforsikringsselskabet

Topdanmark Forsikring steg præmieindtægten fra

3.510 mio. kr. til 3.694 mio. kr. svarende til en

fremgang på 5,2 pct.

Det er glædeligt, at præmieindtægten for forsikringer

tegnet gennem BG Bank fortsat udvikler

sig positivt. I 1998 udgjorde salgsfremgangen på

forsikringer tegnet gennem BG Bank således 0,8

procentpoint af den samlede præmiefremgang

på 5,2 pct. i skadeforsikringsselskabet.

1998 1997 1996

Erstatningsprocent 70,4 74,3 75,5

Omkostningsprocent 23,6 24,0 24,8

Afgiven forretning i procent 1,1 1,7 4,1

Combined ratio 95,1 100,0 104,4

18

Præmiefremgangen lå på et lavere niveau end i

1997. Dette skyldtes dels, at der ikke i 1998 har

været foretaget ekstraordinære præ-mieforhøjelser,

dels en skærpet konkurrencesituation. Korrigeret

for den automatiske indeksregulering af

præmierne lå præmiefremgangen i 1998 på godt

2 pct. Herved er den positive realvækst fortsat,

og markedsandelen, der i 1997 lå på 13,5 pct.,

blev udbygget.

I andet halvår 1998 blev konkurrencesituationen

intensiveret bl.a. med etableringen af to nye skadeforsikringsselskaber.

Det vurderes, at dette

medvirker til at øge konkurrencen på skadeforsikringsmarkedet

og indebærer, at der ikke kan forventes

ekstraordinære præmieforhøjelser i

1999. Da Topdanmark ikke ønsker at lempe

acceptpolitikken, ventes præmiefremgangen at

ligge på et lidt lavere niveau i 1999.

Erstatningsprocenten i Topdanmark koncernen

blev reduceret fra 74,3 i 1997 til 70,4 i 1998.

Denne positive udvikling skyldtes en kombination

af flere forhold. Skadeforløbet var i 1998 begunstiget

af en mild vinter samt af, at der under

strejken i foråret 1998 var en væsentligt lavere

trafikintensitet end normalt, hvilket medførte

lavere skadeudgifter på motorområdet. Endvidere

indtraf der ikke i 1998 væsentlige skader i forbindelse

med skybrud, som det var tilfældet i

1997. Sluttelig er der sket en generel forbedring

af erstatningsprocenten bl.a. som følge af en

restriktiv acceptpolitik, som i 1998 blev strammet

yderligere op.

Den utilfredsstillende udvikling i skadeforløbet

inden for ulykkesforsikring fortsatte i 1998.

Reserverne blev derfor i 1998 ekstraordinært

styrket med 55 mio. kr. svarende til 1,4 procentpoint

på erstatningsprocenten. Afløbstabet på

ulykkesforsikring blev imidlertid samlet opvejet af

afløbsgevinster på andre områder.

Skadeforløbet i 1998 må betegnes som ekstraordinært

godt og kan ikke forventes opretholdt. Et

mere normalt niveau for erstatningsprocenten

forventes at ligge på 72 – 73.


Hovedtal og nøgletal - Topdanmark Forsikring

Mio. kr. 1998 1997 1996

Hovedtal

Præmieindtægter 3.694 3.510 3.198

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 130 118 112

Erstatningsudgifter -2.612 -2.622 -2.410

Omkostninger -880 -843 -785

Afgiven forretning -68 -72 -145

Ændring i udjævningshensættelser -25 -30 0

Forsikringsteknisk resultat 239 61 -30

Finansindtægter i øvrigt 538 227 273

Ordinært resultat 777 288 243

Ekstraordinære poster 6 25 22

Skat -24 -4 0

Resultat 759 309 265

Egenkapital 2.467 2.408 2.099

Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 2.692 2.482 2.262

Aktiver i alt 7.319 5.567 5.089

Nøgletal

Erstatningsprocent 70,7 74,7 75,4

Omkostningsprocent 23,8 24,0 24,6

Afgiven forretning (%) 1,8 2,1 4,5

Combined ratio 96,3 100,8 104,5

Egenkapitalforrentning (%) 27,2 13,7 12,2

Omkostningsprocenten faldt trods omkostninger i

forbindelse med år 2000 problematikken fra

24,0 til 23,6. Det ventes, at omkostningsprocenten

som en følge af en stram omkostningsstyring

vil fortsætte den svagt faldende trend i 1999.

Nettoudgiften til genforsikring udgjorde 1,1 pct.

af bruttopræmieindtægten i 1998 mod 1,7 pct. i

1997. Den reducerede udgift til genforsikring

skyldtes, at flere storskader var dækket af genforsikringsprogrammet

samt generelt forbedrede

genforsikringsvilkår. Topdanmark ønsker at tage

gradvist større selvbehold for derved at nedbringe

omkostningsniveauet til genforsikring. Dette

vil dog ikke slå igennem i 1999.

De samlede forsikringsmæssige udgifter til skader,

salg, administration samt genforsikring i procent

af bruttopræmieindtægten (combined ratio)

faldt herefter fra 100,0 i 1997 til 95,1 i 1998.

Dette niveau kan på grund af det ekstraordinært

gode skadeforløb i 1998 ikke forventes opretholdt.

For 1999 ventes niveauet for combined

ratio at ligge omkring 98.

Den positive udvikling i combined ratio er hovedårsagen

til, at det forsikringstekniske resultat

steg fra 95 mio. kr. i 1997 til 260 mio. kr. i

19

1998, svarende til en stigning på 165 mio. kr.

Korrigeret for udjævningshensættelser steg det

reelle, forsikringstekniske resultat fra 135 mio.

kr. til 338 mio. kr. – en stigning på 203 mio. kr.


Privat

• Privat betjener private husholdninger

og mindre erhvervsvirksomheder

• Næststørste selskab på privatmarkedet

med en markedsandel på 13 pct.

• Privat tilbyder helkundeprodukter

rettet mod

• unge under 28 år

• erhvervsaktive mellem 28 og 60 år

• ældre over 60 år

• Helkundeaftaler udgør en væsentlig

del af Privats bruttopræmieindtægt

Gennemgang af forretningsområder

Profil Distribution Bruttopræmieindtægter

Partnere

• Partnere blev etableret i 1996 og har

ansvaret for udvikling og etablering af

nye salgskanaler på privatmarkedet

• Størst betydning har salget gennem

BG Bank

• Support og rådgivning til filialnettet i

BG Bank varetages af afdelingen BG

Skade. Alle medarbejdere i BG Skade

er ansat i Topdanmark

• Over for BG Banks kunder markedsføres

en selvstændig produktlinie,

som dækker 80 pct. af privatmarkedets

forsikringsbehov

• Partnere har ansvaret for udvikling og

vedligeholdelse af Topdanmarks

Internet- og Intranetaktiviteter

• På Internettet markedsføres i første

omgang et forsikringsprodukt til unge

under 28 år

Erhverv

• Erhverv betjener primært erhvervsvirksomheder

med mellem fem og 50 ansatte

• Erhverv har en markedsandel på ca. 12

pct. og er dermed tredjestørst på det

danske marked

• Over for mindre erhvervsvirksomheder

tilbydes helkundeprodukter

• Over for mellemstore erhvervsvirksomheder

tilbydes mere individuelle forsikringsløsninger

• Erhvervsassurandører anvender pc-baserede

salgssystemer, der bl.a. gør det muligt

at afslutte salget ved første kundekontakt

• 7 kundeservicecentre

• 38 butikker

• 96 assurandører

• Telefonsalg

• Autoforhandlere

• BG Banks 255

bankfilialer

• Internet

• 2 kundeservicecentre

• 62 assurandører

• Salg og henvisning

via BG Bank

• Direkte salg til

kunder med gruppeaftale

20


1998 i hovedtræk 1999 og frem

• Bruttopræmieindtægten steg med 3,4 pct. og er præget af en

hård konkurrencemæssig situation med flere nye aktører

• Der er implementeret et nyt telefonsystem i butiksnettet, som

har skabt en markant forbedring i telefontilgængeligheden og et

mersalg i butikkerne

• For at forbedre kundeloyaliteten er der introduceret et

dialogmarkedsføringsprogram

• Kundeporteføljen er overført til et nyt policeadministrationssystem.

Herved forkortes reaktionstiden på markedsforandringer

væsentligt, ligesom systemet bliver en grundpille i

one-stop-shopping-projektet

• På grund af en meget mild vinter, ingen storme og lav

trafikintensitet under forårets strejkeperiode udviklede skadeprocenten

sig positivt

• Omkostningsprocenten lå uændret på et tilfredsstillende niveau

• Samlet udviklede det forsikringstekniske resultat sig tilfredsstillende

• Bruttopræmieindtægten steg med 30,0 pct. og præmiefremgangen

fra Partnere udgjorde 15 pct. af Topdanmark

Forsikrings samlede præmiefremgang

• Den organisatoriske enhed – BG Skade – og salg af skadeforsikringsprodukter

er blevet integreret i BG Banks organisation

• Uddannelsesaktiviteterne er intensiveret for BG Banks

medarbejdere på skadeforsikringsområdet

• Salg gennem Internettet ligger på et beskedent niveau og

indgår i Privats portefølje

• Erstatningsprocenten for kundeporteføljen, der er indtegnet

gennem BG Bank, har udviklet sig positivt

• Da Partnere i 1998 endnu befandt sig i en opstartfase, lå

omkostningsprocenten noget over Topdanmarks generelle

omkostningsprocent

• Samlet udviklede det forsikringstekniske resultat sig positivt og

ligger på et tilfredsstillende niveau

• Trods en intensiv konkurrence, øget fokus på lønsomhed samt

større fokusering på salg af livsforsikringsprodukter steg

bruttopræmieindtægten med 5,7 pct.

• Erhverv har i 1998 afsluttet en omfattende restrukturering af

hele organisationen

• Erstatningsprocenten udviklede sig positivt i 1998 på grund af

en mild vinter og begrænsede skadeudgifter på bl.a.

brandområdet

• Omkostningsprocenten udviklede sig tilfredsstillende

• Samlet steg det forsikringstekniske overskud fra et mindre

tilfredsstillende niveau til et tilfredsstillende niveau

21

• Der forventes flere nye butiksåbninger

• Der er i 1999 påbegyndt et projekt, hvor sælgerne

bliver udstyret med et pc-baseret salgssystem, som

gør dem i stand til at afslutte salgsbesøg med

policeudstedelse

• Øget fokus på kundeloyalitet via dialogmarkedsføring

• Som en følge af den nye konkurrencelov udløber

aftalen mellem forsikringsselskaberne og automobilværkstederne

ved udgangen af marts 1999. Der skal

herefter etableres individuelle aftaler mellem forsikringsselskaberne

og de enkelte værksteder

• Med den intensive konkurrencesituation på privatmarkedet

ventes præmiefremgangen for Privat at ligge

lidt lavere end den generelle markedsudvikling

• Det ekstraordinært gunstige skadeforløb i 1998 ventes

afløst af et mere normalt forløb i 1999

• Partnere undersøger muligheden for at etablere nye

lønsomme salgskanaler

• Ny distributionsstrategi i BG Bank ventes at øge

afsætningskraften

• Præmiefremgangen ventes at ligge væsentligt over

Topdanmarks generelle præmiefremgang

• Præmiefremgangen i Partnere ventes at udgøre

15 – 20 pct. af koncernens samlede præmiefremgang

på skadeforsikringsområdet

• I takt med en voksende kundeportefølje vil omkostningsprocenten

falde

• Det ekstraordinært gunstige skadeforløb på privatmarkedet

i 1998 ventes afløst af et mere normalt

skadeforløb i 1999

• Fortsat fokusering på lønsomme brancher

• Konkurrencesituationen forventes intensiveret

• Øget fokus på salg gennem og henvisning via

BG Bank

• Der forventes et mere normalt skadeforløb i

1999

• Der forventes en præmiefremgang på niveau

med markedsudviklingen i 1999


Profil Distribution Bruttopræmieindtægter

Landbrug

• Landbrug betjener alle typer af landbrug

samt private husstande og mindre

erhvervsvirksomheder i landområderne.

• Topdanmark er markedsleder på landbrugsmarkedet

med en markedsandel

på ca. 50 pct.

• Landbrugsassurandører betjener kunderne

gennem et pc-baseret salgs- og

administrationssystem, der dels betyder,

at salget kan afsluttes ved første

kundekontakt, og dels automatiserer

den efterfølgende administrative

behandling

• Landbrug tilbyder helkundeprodukter

rettet mod

• Små landbrug

• Mellemstore landbrug

• Store landbrug

• Helkundeaftaler repræsenterer 94

pct. af Landbrugs bruttopræmieindtægt

Industri & Sø

• Industri & Sø betjener erhvervs- og

industrivirksomheder med mindst 50

ansatte. Endvidere har Industri & Sø

ansvaret for marine-, fly- og offshoreforsikring

• Industri & Sø har kundeforhold med

30 ud af de 100 største danske

erhvervs- og industrivirksomheder

• De kundevendte aktiviteter er bygget

op omkring aktiv rådgivning vedr.

skadeforebyggelse og risikostyring.

Udgangspunktet herfor er skadeforebyggelsescentret

i Ballerup, der

anvendes i demonstrations- og

uddannelsesøjemed og er det eneste

af sin art i Danmark

• Kunderne i Industri & Sø tilbydes

individuelle skræddersyede

forsikringsløsninger

• 4 kundeservicecentre

• 156 assurandører

• 16 industrikonsulenter

• 2 industricentre

• 1 marineafdeling

• 1 forsikringsmæglerafdeling

22


1998 i hovedtræk 1999 og frem

• Bruttopræmieindtægten steg med 6,5 pct.

• Da markedet for landbrugsforsikringer var faldende, betød

væksten i bruttopræmieindtægten, at Topdanmark udbyggede

positionen som markedsleder på landbrugsområdet i 1998

• Erstatningsprocenten udviklede sig positivt som en følge af få

høstbrande og relativt få væsentlige storme

• Omkostningsprocenten faldt på grund af en effektivisering af

salgsprocessen

• Samlet udviklede det forsikringstekniske resultat sig

tilfredsstillende

• Industri & Sø udviste i 1998 en præmiefremgang på 5,8 pct.

og har hermed udbygget positionen på markedet

• Erstatningsprocenten var påvirket af storskader på brandområdet

• Underliggende udviklede erstatningsprocenten for egen regning

sig positivt som en følge af en række lønsomhedsforbedrende

aktiviteter

• Omkostningsprocenten udviklede sig positivt

• Nettoudgiften til genforsikring var præget af de ovennævnte

storskader på brandområdet

• Samlet blev det forsikringstekniske resultat væsentligt

forbedret i forhold til 1997

23

• Intensiveret konkurrence fra eksisterende og nye

forsikringsaktører

• Fortsat fokusering på effektivisering af salgs- og

forretningsprocesser

• Forventer en præmiefremgang over markedsniveauet

i 1999

• Forventer et mere normalt skadeforløb i 1999 efter at

skadeforløbet i 1998 var præget af få storme,

høstbrande m.v.

• Den stærke og intensive konkurrence på markedet for

industriforsikringer ventes at fortsætte

• De iværksatte aktiviteter med fokus på lønsomhed

fortsættes. Bl.a. vil der blive gennemført skadeforebyggende

tiltag over for mindre lønsomme kundeforhold

• Strategien med fokus på skadeforebyggelse og

risikostyring fortsættes

• Fortsat fokus på effektivisering af salgs- og administrationsled

• Fokus på IT-værktøjer som et konkurrenceparameter

• I 1999 forventes samarbejdet vedr. emneudveksling

med BG Bank intensiveret

• Der forventes en præmiefremgang lidt over markedsniveauet

• Der forventes en moderat forbedring i erstatningsprocenten

inklusive udgifter til genforsikring


Topsikring red med på

tidens bølge i den finansielle

verden sidst i 80’erne.

Gerne som den første. Navnet

blev suppleret med

Top-Danmark - det klingede

bedre i udlandet. På programmet

stod ejendomshandel,

rejsebureau og

ikke mindst bankvirksomhed.

Kronen på værket

blev det meget omtalte køb

af Aktivbanken, som kritikerne

mente blev købt alt

for dyrt. Det skulle senere

vise sig, at de havde ret.

Topdanmark Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringsvirksomheden er juridisk

placeret som et selvstændigt selskab i

Topdanmark koncernen. I praksis har det imidlertid

fungeret som en integreret del af forretningsområderne:

Industri & Sø, Erhverv og Landbrug.

Bruttopræmieindtægten i Topdanmark Arbejdsskade

steg med 2,6 pct. til 175 mio. kr. i 1998.

Finanstilsynet besluttede i 1998, at arbejdsskadeselskaberne

inden udgangen af 1998 skulle

opbygge en udjævningsreserve, svarende til en

forskel i grundlagsrenten fra 2,75 pct. til 2 pct.

For Topdanmark Arbejdsskadeforsikring betød

det, at selskabet skulle udbygge udjævningsreserven

med yderligere 53 mio. kr. ved udgangen

af 1998. Af udjævningsreserven blev 24 mio. kr.

dækket af den såkaldte løntalspool, således at

Topdanmark Arbejdsskadeforsikring havde en

ekstraudgift på 29 mio. kr. i 1998.

Resultatet for 1998 blev på 15 mio. kr. på trods

af ekstraudgiften på 29 mio. kr. mod et overskud

på 26 mio. kr. i 1997. I 1999 ventes et resultat

på niveau med 1997.

Genforsikring

Topdanmark Forsikring har etableret et omfattende

genforsikringsprogram. Det skyldes, at selskabets

muligheder for at forsikre store risici dermed

forøges væsentligt. Samtidig begrænser det

størrelsen af de tab, der påføres selskabet fra

24

enkeltstående skadebegivenheder eller fra serier

af skadebegivenheder.

Genforsikringsprogrammet placeres hos førende,

velkonsoliderede reassuranceselskaber.

Genforsikringsprogrammet justeres konstant i forhold

til selskabets aktuelle behov, og priserne

kan variere fra år til år afhængigt af såvel markedsforhold

som genforsikringsprogrammets tidligere

forløb.

I 1998 blev der anvendt 337 mio. kr. svarende til

9,1 pct. af bruttopræmieindtægten til indkøb af

genforsikring. I 1997 var de tilsvarende tal 321

mio. kr. og 9,1 pct.

I 1998 blev genforsikringsafdelingen udskilt som

et selvstændigt forretningsområde for at kunne

optimere genforsikringsindkøbet på koncernniveau.

Dette har bl.a. resulteret i, at Topdanmark

for 1999 har etableret en genforsikringspool,

hvor mindre andele af forretningsområdernes

udgående genforsikring holdes for egen regning.


Livsforsikringsaktiviteter

Trods relativt lavere bonusrenter opnåede

Topdanmark Livsforsikring koncernen

en fremgang i løbende præmie over markedsniveauet

Aktiviteterne i Topdanmark Livsforsikring koncernen

udøves i moderselskabet Topdanmark Livsforsikring

samt i datterselskabet BG Pension.

Topdanmark Livsforsikring koncernen

BG Bank solgte ved udgangen af 1997 sin 50

pct. aktiepost i BG Pension til Topdanmark Livsforsikring.

BG Pension har siden 1. januar 1998

indgået som et 100 pct. ejet datterselskab af

Topdanmark Livsforsikring. Det er aftalt, at BG

Bank kan genindtræde som aktionær.

Topdanmark Livsforsikring og BG Pension udgør

to selvstændige juridiske enheder, som markedsføres

under hvert sit navn og logo. Selskaberne

drives i koncernfællesskab med fælles direktion,

administration og domicil.

Bruttopræmierne i Topdanmark Livsforsikring

koncernen udgjorde 1.986 mio. kr. i 1998. Til

sammenligning udgjorde bruttopræmierne 1.726

mio. kr. i 1997, såfremt BG Pension også i

1997 havde indgået som et 100 pct. ejet datterselskab

i Topdanmark Livsforsikring koncernen.

Der er således tale om en vækst på 15,1 pct.

Fremgangen fordeler sig med 15,4 pct. på løbende

præmier og 14,7 pct. på engangsindskud.

Hovedtal og nøgletal - Topdanmark Livsforsikring

25

Præmieudviklingen på livs- og pensionsforsikringsmarkedet

var i 1998 præget af, at flere af

de større selskaber valgte at hæve bonusrenten

efter realrenteafgift for pensionsordninger til 8,5

pct. På baggrund af et forventet afkast på under

7 pct. efter realrenteafgift valgte både

Topdanmark Livsforsikring og BG Pension i 1998

ikke at følge med i priskonkurrencen. I stedet

blev pensionskunderne tilbudt en bonusrente på

7,6 pct. efter realrenteafgift.

Set i lyset af den hårde konkurrence om bonusrenter

i 1998 er præmiefremgangen tilfredsstillende.

Navnlig er det tilfredsstillende, at

Topdanmark Livsforsikring koncernen også i

1998 har formået at opnå en højere præmievækst

end markedet, hvad angår løbende

præmie.

Mio. kr. 1998 1997 1996

Hovedtal

Præmier 947 883 768

Teknisk investeringsafkast 467 734 480

Forsikringsydelser -438 -354 -331

Ændring i livsforsikringshensættelser -903 -811 -641

Ændring i bonusudjævningshensættelser 28 -326 -162

Omkostninger -107 -144 -93

Afgiven forretning -22 9 -3

Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring -28 -9 18

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 2 9 0

Investeringsafkast i øvrigt 49 50 35

Ordinært resultat før skat 23 50 53

Ekstraordinære poster 0 0 -17

Skat 64 0 0

Resultat 87 50 36

Egenkapital 892 805 455

Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 8.355 7.585 6.437

Aktiver i alt 9.831 8.848 6.992

Nøgletal

Egenkapitalforrentning (%) 10,2 10,4 8,1

De internationale aktiviteter

blev udvidet ved etablering

af forsikringsselskabet

Top UK i England i

1988. I 1992 blev det

internationale forsikringssamarbejde

Eureko etableret

med tre medlemmer ud

over Topdanmark. I dag er

alliancen vokset til at

omfatte syv selskaber fra

forskellige dele af Europa.


Den 7. april 1992 blev et

foreløbigt lavpunkt for

Topdanmark. Koncernen

offentliggjorde et underskud

på 273 millioner kroner.

Ambitionsniveauet

blev skruet ned og samtidig

fulgte en stor fyringsrunde

i kølvandet på den

nye virkelighed. Fra

Topdanmarks omverden

haglede kritikken ned over

selskabet. I koncernens

direktion var meldingen, at

nu gjaldt det kerneforretningen

forsikring og bank.

Topdanmark Livsforsikring koncernen

Nøgletal 1998 1997 1996 1995 1994

Afkastnøgletal

Afkast før realrenteafgift 6,2% 10,8% 11,1% 12,2% 0,0%

Afkast efter realrenteafgift 5,9% 10,6% 10,5% 11,0% -1,3%

Afkast efter korrigeret realrenteafgift 5,4% 9,7% 9,5% 9,5% -1,0%

Omkostningsnøgletal

Omkostningsprocent 8,6% 11,1% 11,8% 10,7% 17,0%

Omkostninger som rentemarginal 1,6% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8%

Omkostninger per forsikret (kroner) 1.147 1.189 1.091 1.175 1.137

Omkostningsresultat 0,02% -0,72% -0,23% 0,32% 0,13%

Risikonøgletal

Risikoresultat 0,96% 0,36% 0,48% 0,37% 0,13%

Konsolideringsnøgletal

Bonusreserve 3,0% 9,3% 6,8% 2,7% -0,5%

Egenkapitalreserve 4,8% 5,2% 1,4% 1,6% 2,1%

Solvensgrad 194% 202% 133% 134% 143%

Syge- og ulykkesforsikring

Erstatningsprocent f.e.r. 63,2% 57,8% 78,3%

Omkostningsprocent f.e.r. 24,5% 15,4% 23,0%

Overskud på 87 mio. kr.

Efter aftale med Finanstilsynet må egenkapitalforrentningen

i Topdanmark Livsforsikring ikke overstige

kundernes bonusrente efter realrenteafgift

med tillæg af tre procentpoint. Hertil kommer

resultatet af syge- og ulykkesforsikring.

Topdanmark Livsforsikring nåede i 1998 et resultat

på 87 mio. kr. mod 50 mio. kr. i 1997. Af overskuddet

på 87 mio. kr. stammer 2 mio. kr. fra

syge- og ulykkesforsikring. Resultatet i

Topdanmark Livsforsikring svarer til en egenkapitalforrentning

på 10,2 pct.

Resultatfremgangen kan primært tilskrives, at

egenkapitalen blev styrket med 300 mio. kr. i forbindelse

med overtagelsen af de sidste 50 pct. af

aktiekapitalen i BG Pension i slutningen af 1997.

Overskuddet i BG Pension blev på 18 mio. kr.

mod 32 mio. kr. i 1997. Da BG Pension er et datterselskab

under Topdanmark Livsforsikring, indgår

resultatet for BG Pension som en del af investeringsresultatet

i Topdanmark Livsforsikring.

Bonusreserver

På baggrund af de foregående års ganske høje

investeringsafkast fastsatte Topdanmark Livsforsikring

bonusrenten efter realrenteafgift for 1998

til 7,6 pct. for firmapensionsordninger og 7,4 pct.

for private ordninger. Topdanmark Livsforsikrings

investeringsafkast i 1998 udgjorde 5,8 pct. efter

realrenteafgift, og det har derfor været nødvendigt

at nedbringe bonusudjævningshensættelserne

med 28 mio. kr. i 1998. Ved udgangen af 1998

26

udgjorde bonusudjævningshensættelserne herefter

588 mio. kr.

Bonusreserven kan opgøres som bonusudjævningshensættelserne

med tillæg af merværdier

på obligationer, ejendomme m.v., og med fradrag

for de hensættelser, som tjener til dækning af

rentegarantiforpligtelserne. De samlede bonusreserver

før regulering for ydelsesgarantier udgjorde

715 mio. kr. ved udgangen af 1998.

Ved vurdering af selskabets soliditet kan bonusreserven

tillægges egenkapitalreserven, som er

den del af den ansvarlige kapital, der ligger ud

over solvensmargen.

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0


Måles bonusreserve og egenkapitalreserve i forhold

til kundernes opsparing, fås dels et udtryk

for den fremtidige bonusevne, dels et udtryk for

den finansielle styrke til at modstå fremtidige

udsving på kapitalmarkederne.

Efter allokering af 446 mio. kr. til dækning af

ydelsesgarantier, som beskrevet nedenfor, kan

nøgletallet for bonusreserven opgøres til 3,3 pct.

og nøgletallet for egenkapitalreserven til 6,2 pct.

Det er selskabets forventning, at disse værdier

vil blive forøget i de kommende år.

Ydelsesgarantier

I Topdanmark Livsforsikring er en del af porteføljen

garanteret en ydelse baseret på en

opgørelsesrente på 4,5 pct. efter realrenteafgift.

Kombinationen af det nuværende lave renteniveau

og overgangen fra den variable realrenteafgift

til den skærpede faste pensionsafkastbeskatning,

jf. side 17, betyder, at afkastet af selskabets

aktiver kan komme under 4,5 pct. efter

skat, hvis renten falder yderligere. Det er

Topdanmarks forventning, at de løbende forhandlinger

mellem branchen og regeringen vil resultere

i en lempelsesmodel, hvor yderligere rentefald

vil føre til en reduktion i satsen på den nye

afkastskat. Regeringen har således tilkendegivet,

at den er indstillet på at se på skattesatsen, hvis

renten falder fra det niveau, der var gældende i

slutningen af 1998, men meldingerne har været

ganske uklare.

På baggrund af denne usikkerhed er det selskabets

vurdering, at der allerede på det nuværende

renteniveau er behov for at foretage ekstra reservationer

til dækning af policer med en ydelse

Hovedtal og nøgletal - BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab

27

baseret på en opgørelsesrente på 4,5 pct. eller

mere. Af de samlede bonusreserver på 715 mio.

kr. er 446 mio. kr. derfor allokeret til denne del

af bestanden. Beløbet fremkommer som den

nødvendige merhensættelse ved en nedsættelse

af opgørelsesrenten til 4 pct. Opgørelsesrenten

er således nedsat med mindst 0,5 procentpoint,

hvor det til sammenligning kan anføres, at denne

nedsættelse af opgørelsesrenten svarer til et

fald i obligationsrenten på omkring 1,25 procentpoint

forudsat den nuværende aktivsammensætning,

og at afkastet af alle andre aktiver er

uændret.

I BG Pension er porteføljen garanteret en ydelse

baseret på en opgørelsesrente på 2,5 pct. efter

realrenteafgift, og det er derfor selskabets opfattelse,

at der ikke er behov for at foretage ekstra

reservationer i øjeblikket.

Tilpasning af strukturen i livsforsikringskoncernen

Efter Folketingets vedtagelse af et nyt regelsæt

for beskatning af pensionsopsparing, er der

skabt en sådan ændring i de vilkår, hvorunder

Topdanmark Livsforsikring driver virksomhed, at

den hidtidige koncernstruktur ikke længere er

hensigtsmæssig.

Topdanmark har derfor valgt at etablere et nyt

livsforsikringsselskab, hvortil bestanden i

Topdanmark Livsforsikring er overført med virkning

fra 1. januar 1999, under forudsætning af

Finanstilsynets tilladelse. Når denne tilladelse

foreligger, vil det nye livsforsikringsselskab

fortsætte under det hidtidige navn Topdanmark

Livsforsikring.

Mio. kr. 1998 1997 1996

Hovedtal

Præmier 1.040 842 699

Teknisk investeringsafkast 98 171 98

Forsikringsydelser -314 -226 -164

Ændring i livsforsikringshensættelser -849 -669 -560

Ændring i bonusudjævningshensættelser 80 -76 -39

Omkostninger -44 -37 -30

Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring 11 5 4

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 6 11 3

Andre ordinære poster 0 2 1

Investeringsafkast i øvrigt 8 14 11

Ordinært resultat før skat 25 32 19

Skat -7 0 0

Resultat 18 32 19

Egenkapital 186 186 154

Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 3.329 2.514 1.729

Aktiver i alt 3.843 2.895 1.949

Nøgletal

Egenkapitalforrentning (%) 9,1 18,8 13,5

Da det i 1994 stod klart,

at Topdanmarks overlevelse

som selvstændigt selskab

var i fare, blev ledelsen

udskiftet. I stedet satte

Kaj G. Schou sig i direktørstolen.

Resultatet blev

et farvel til Aktivbanken og

afvikling af udenlandske

bankaktiviteter. Et underskud

på næsten en halv

milliard kroner for 1994 og

en fokusering på dansk

forsikring blev enden på

det finansielle supermarked.

Allerede året efter var

der igen overskud - planen

lykkedes. Kaj G. Schou

blev hædret som

Topdanmarks redningsmand,

da han gik på pension

i 1996. Nu er det

blandt andet golfkarrieren

og en række tillidsposter

som plejes.


Gennemgang af forretningsområder

Profil Distribution Bruttopræmier

Topdanmark Livsforsikring

Firmapension

• Tilbyder pensionsordninger til grupper

af ansatte i erhvervsvirksomheder

• Den primære målgruppe er mindre og

mellemstore erhvervsvirksomheder

• Er det niende største selskab på

markedet for firmapensionsordninger

• Er blandt landets største udbydere af

forsikring mod kritisk sygdom på

gruppebasis

Topdanmark Livsforsikring

Individuelt tegnede ordninger

• Tilbyder livsforsikrings- og pensionsforsikringsprodukter

til privat- og landbrugsmarkedet

• Er sammen med BG Pension

Danmarks fjerde største aktør på

markedet for individuelt tegnede

livsforsikringsordninger

• Benytter pc-baserede behovsanalyser

i kunderådgivningen

• Danmarks største udbyder af kritisk

sygdomsprodukter til det individuelle

marked

BG Pension

• Tilbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter

rettet mod BG Banks privatkunder

• Distribution gennem BG Bank

• BG Pension indgår som et datterselskab

i Topdanmark Livsforsikring

• BG Pension drives i koncernfællesskab

med Topdanmark Livsforsikring med

fælles direktion, administration og

domicil

• 62 erhvervsassurandører

• 16 industrikonsulenter

• Pensionsrådgivere i

Topdanmark og

BG Bank

• Forsikringsmæglere

• Fem pengeinstitutter

• Brancheorganisationer

• 38 forsikringsbutikker

• 96 privatassurandører

• 156 landbrugsassurandører

• Telefonsalg

• BG Banks 255 filialer

• 28 pensionsrådgivere

• BG Banks øvrige

distributionsformer

28


1998 i hovedtræk 1999 og frem

• Bruttopræmierne steg med 16,0 pct. til 494 mio. kr. i 1998

• Præmieudviklingen fordeler sig med 18,3 pct. på løbende

præmie og –0,1 pct. på engangsindskud

• Markedet var præget af intens konkurrence med fokus på

bonusrenter

• Der blev indgået 151 aftaler om firmapension i 1998

• Præmiefremgangen for løbende præmie ligger over markedsniveauet

• Der er udviklet gruppeprodukter til dækning ved kritisk sygdom

samt sundhedssikring

• Opstart af eget salgskorps med henblik på betjening af

erhvervskunder i BG Bank

• Bruttopræmierne faldt fra 450 mio. kr. i 1997 til 438 mio. kr.

i 1998

• Præmieudviklingen fordeler sig med 4,7 pct. på løbende præmie

og -58,5 pct. på engangsindskud

• Salget har i andet halvår af 1998 været negativt påvirket af

Pinsepakken og finanslovsforliget samt af en lavere indtjening i

landbruget

• Præmieudviklingen for løbende præmier ligger på niveau med

markedet

• Bruttopræmierne steg med 23,4 pct. til 1.040 mio. kr. i 1998

• Præmiefremgangen fordeler sig med 23,5 pct. på løbende

præmier og 23,4 på engangsindskud

• Salget blev i andet halvår af 1998 negativt påvirket af

Pinsepakken og finanslovsforliget

• Præmiefremgangen for løbende præmier ligger over markedsniveauet

• Resultatet for 1998 blev 18 mio. kr. mod 32 mio. kr. i 1997

• Har fastholdt et konkurrencedygtigt omkostningsniveau

29

• Intensivere markedsføringen over for BG Banks

erhvervskunder

• Udbygge distributionskraften bl.a. med aftaler om

gruppeordninger til brancheorganisationer

• Tilbyde en opdeling af firmapensionsordninger i en forsikrings-

og en opsparingsdel

• Udbyde gruppeordninger inden for fx sundhedssikring,

som medvirker til at dække virksomhedernes sociale

ansvar

• Omkostningseffektivisering som en følge af etablering

af et fælles IT-system med BG Pension

• Bonusrenten efter realrenteafgift er for 1999 fastsat

til 4,5 pct.

• Forventer en præmiefremgang på niveau med eller

over markedsniveauet

• Øget fokus via dialogmarkedsføring på krydssalg til

kunder i Topdanmark Forsikring

• Øget fokus på salg til landbrugsmarkedet

• Videreudvikling af det pc-baserede rådgivningssystem

• Omkostningseffektivisering som en følge af etablering

af fælles IT-system med BG Pension

• Bonusrenten efter realrenteafgift for 1999 er fastsat

til 4,5 pct.

• Forventer en præmiefremgang på niveau med eller

over markedsniveauet

• Ny distributionsstrategi i BG Bank vil øge afsætningskraften

• Udvider produktsortimentet med bl.a. ’kritisk sygdom’

• Etablering af fælles IT-system med Topdanmark

Livsforsikring vil øge omkostningseffektiviteten

• Bonusrenten efter realrenteafgift er for 1999 fastsat

til 4,5 pct.

• Forventer en præmiefremgang på niveau med eller

over markedsniveauet


Ønsket om større distributionskraft

førte i efteråret

1995 til samarbejde mellem

Bikuben og

Topdanmark om salg af

privatforsikringer gennem

bankens filialer. Endnu

inden blækket var tørt på

papiret, fusionerede Bikuben

med GiroBank til det

nuværende BG Bank. Den

daværende aftale er blevet

udbygget flere gange siden

- senest til også at omfatte

udstationering af

erhvervsassurandører i

bankens erhvervscentre.

Derfor møder

Topdanmarks erhvervsassurandør

Steen Andersen

nu på arbejde i BG Bank i

centrum af København.

Samarbejdspartnere

Samarbejdet med BG Bank udvides

fortsat. Dette bidrager til at sikre

Topdanmark en præmiefremgang over

markedsniveauet

BG Bank

Med henblik på at styrke afsætningskraften indledte

Topdanmark i 1996 et tæt forretningsmæssigt

samarbejde med BG Bank på det danske

marked. Sigtet med samarbejdet er fra

Topdanmarks side at supplere selskabets egne

salgskanaler med salg af skade- og livsforsikringsprodukter

gennem BG Banks filialer.

På både skade- og livsforsikringssiden har den

øgede afsætningskraft gennem BG Bank medvirket

til at generere en præmievækst, der er højere

end omkostningsvæksten. Herved har mersalget

gennem BG Bank været en af årsagerne til,

at det er lykkedes at reducere Topdanmarks

omkostningsprocent inden for både skade- og

livsforsikringsområdet.

Det forretningsmæssige samarbejde er understøttet

af et gensidigt ejerskab. Topdanmark

besad 10 pct. af aktiekapitalen i BG Bank indtil

fusionen mellem BG Bank og Realkredit Danmark,

mens BG Bank ejede 15 pct. af aktiekapitalen

i Topdanmark. Den 29. oktober 1998 fusionerede

BG Bank og Realkredit Danmark med virkning

pr. 1. juli 1998 under det fælles holdingselskab

Kapital Holding. I forbindelse med fusionen

blev Topdanmarks ejerandel i BG Bank på 10

30

pct. udvandet til 5 pct. i Kapital Holding, mens

Kapital Holding ejer 15 pct. af aktiekapitalen i

Topdanmark.

Kapital Holding

Kapital Holding var ved udgangen af 1998 Danmarks

næststørste finansielle virksomhed med

en egenkapital på 23 mia. kr. Kapital Holding er

bygget op med fælles IT-administration m.v.,

mens de kommercielle aktiviteter i form af BG

Bank og Realkredit Danmark drives i selvstændige

datterselskaber med selvstændig identitet,

produktlinie, distribution m.v.

BG Bank er Danmarks tredjestørste bank med en

markedsandel på 15 pct. Banken har 255 filialer

og har et afsætningsmæssigt samarbejde med

Post Danmark. Post Danmark har 1.141 posthuse,

hvoraf der på 23 posthuse er etableret bankfilialer.

Det er planen at øge antallet af filialer på

posthusene til 75. Det indgår i aftalen med Post

Danmark, at der på posthuse, hvor der ikke er

etableret bankfilialer, foregår emnehenvisning af

interesserede kunder til nærmeste BG Bank filial.

Realkredit Danmark er Danmarks næststørste

realkreditvirksomhed med en markedsandel på

godt 30 pct. Realkredit Danmark har et afsætningsmæssigt

samarbejde med ejendomsmæglerkæden

home, som drives på franchise-basis,

og med en række uafhængige ejendomsmæglere,

herunder Realgruppen. Samlet har Realkredit

Danmarks samarbejdspartnere en markedsandel

på ca. 25 pct. af det danske ejendomsmæglermarked.

Topdanmark har positive forventninger

til, at der i årene fremover også kan etableres et

afsætningsmæssigt samarbejde med Realkredit

Danmark.

Skadeforsikring

Samarbejdet mellem BG Bank og Topdanmark på

privatmarkedet er blevet udbygget i 1998. I 1998

er al central support og rådgivning således blevet

samlet i forretningsområde Partnere i

Topdanmark Forsikring.

Over for BG Banks privatkunder markedsføres en

selvstændig BG Bank-produktlinie. Denne består

af et standardiseret produktsortiment, der dækker

80 pct. af privatmarkedets forsikringsbehov.

I 1998 lå præmieindtægten for salg til privatmarkedet

gennem BG Bank på 119 mio. kr. Præmiefremgangen

svarede til 15 pct. af Topdanmarks

samlede præmiefremgang inden for skadeforsikring.

På erhvervs- og landbrugsmarkedet er der etableret

et emnehenvisningskoncept, hvorved

Topdanmarks assurandører får henvist kundeemner

fra BG Bank. Præmieindtægten herfra indgår

i forretningsområderne Erhverv og Landbrug.


For at styrke salget blev uddannelsesaktiviteten i

1998 intensiveret, og der er forsøgsvis placeret

erhvervsassurandører i et antal af BG Banks

erhvervscentre.

Livsforsikring

Salget af livsforsikringsprodukter gennem BG

Banks filialer er forankret i BG Pension, der er et

datterselskab i Topdanmark Livsforsikring koncernen.

Præmieindtægten udgjorde 1.040 mio. kr. i

1998, og præmiefremgangen i BG Pension

udgjorde 76 pct. af livsforsikringskoncernens

samlede præmiefremgang.

Eureko

Topdanmark har siden etableringen i 1992 været

medlem af den europæiske forsikringsalliance

Eureko. Alliancen blev etableret i samarbejde

mellem Topdanmark, Achmea (Holland), Friends

Provident (England) og Länsförsäkringar Wasa

(Sverige). Efterfølgende har BCP/Atlântico (Portugal),

Parion (Tyskland) og senest i 1998 Swiss

Mobiliar (Schweiz) tilsluttet sig alliancen.

Eureko er bygget op om et fællesejet holdingselskab,

Eureko B.V., der har hovedsæde i Amsterdam.

De enkelte partnere i Eureko-samarbejdet

er ansvarlige for udviklingen på deres respektive

hjemmemarkeder, mens Eureko B.V. er ansvarlig

for at drive en række udenlandske datterselskaber

samt søge muligheder for tilgang af nye partnere

til alliancen.

Alliancen bygger på et forretningsmæssigt samarbejde

mellem partnerne, herunder udveksling af

viden i forbindelse med udviklingsaktiviteter og

emnehenvisning af internationale kunder.

31

Det forretningsmæssige samarbejde er forankret

i en gensidig aktieudveksling mellem Eureko B.V.

og de af partnerne, der har en aktieselskabsstruktur.

Investering

I fjerde kvartal 1997 overgik Eureko-investeringen

i forbindelse med reduktion i ejerandelen fra

6,9 pct. til 3,6 pct. fra associeret selskab til en

porteføljeinvestering. Ved udgangen af 1998 ejede

Topdanmark 3,5 pct. af aktiekapitalen i Eureko

B.V. Den bogførte værdi udgjorde 207 mio. kr.

mod 197 mio. kr. ved udgangen af 1997.

Resultatudvikling

Afkastet af Eureko-investeringen består dels af

værdiregulering af aktieinvesteringen dels af de

forretningsmæssige fordele, der opnås gennem

samarbejdet med de øvrige partnere.

Resultatet af Eureko-investeringen udgjorde 11

mio. kr. i 1998 mod 46 mio. kr. i 1997. Den

lavere resultatandel fra Eureko B.V. skyldtes dels

den lavere ejerandel og dels et lavere resultat i

Eureko B.V.

En ny generation af landbrugsforsikringer

og

uddannede landbrugsassurandører

betjente fra midten

af 1990’erne halvdelen

af Danmarks landbrug.

I 1995 samles landbrugsforsikringerne

i pc-systemet

Topland. Nu kan landbrugsassurandør

Frank

Jakobsen og hans kolleger

fleksibelt og let skræddersy

forsikringerne og beregne

forsikringspræmien på

et og samme kundebesøg.

Topdanmark var igen herre

i eget hus i 1997. Administrerende

direktør Michael

Pram Rasmussen kunne

allerede mindre end et år,

efter han var tiltrådt som

administrerende direktør,

glæde sig over, at flere

store lån kunne indfries

før tiden. Samtidig

ophævedes pantsætningen

af Topdanmark Forsikring,

der blev pantsat i

1995 som et led i rekonstruktionen.


Efter et par års tæt samarbejde

og bofællesskab

mellem Topdanmark Livsforsikring

og BG Pension

overtog Topdanmark Livsforsikring

i 1997 alle aktierne

i BG Pension, som er

leverandør af liv- og pensionsprodukter

til kunder i

BG Bank.

Aktionærforhold

Antallet af aktionærer reduceret fra

227.000 til 68.000.

Topdanmark-aktien blev i efteråret

optaget i KFX-indekset på Københavns

Fondsbørs

Det er Topdanmarks målsætning at sikre aktionærerne

et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt

afkast, som skal sikre en interessant og likvid

aktie.

Topdanmark-aktien

Kursen på Topdanmark-aktien faldt i 1998 med

3,1 pct. I samme periode faldt totalindekset på

Københavns Fondsbørs med 5,7 pct. og forsikringsindekset

på Københavns Fondsbørs med

12,5 pct. På europæisk plan steg det europæiske

forsikringsindeks til gengæld med 37,9 pct.

32

I 1998 blev der omsat 2,6 mio. stk. Topdanmarkaktier

til en kursværdi på 3.041 mio. kr. Den

gennemsnitlige daglige aktieomsætning lå i

1998 på godt 10.000 stk.

Topdanmark-aktien blev pr. 21. december 1998

optaget i Københavns Fondsbørs KFX-indeks,

som består af de 20 aktier med størst markedsværdi

udvalgt blandt de 25 mest omsatte aktier.

Aktionærpolitik

Topdanmark ønsker en forøgelse af likviditeten i

Topdanmark-aktien.

Dette søger selskabet at opnå ved at leve op til

målsætningen om at præstere konkurrencedygtige

afkast til aktionærerne, herunder føre en aktionærvenlig

udlodningspolitik og videreudvikle investor

relations-aktiviteterne over for såvel danske som

udenlandske investorer og analytikere samt ved at

nedbringe antallet af de mindre, private aktionærer

i Topdanmarks eget depotsystem.

Topdanmark har i 1997 og 1998 udsendt et tilbud

til alle aktionærerne i selskabets eget depotsystem

om omkostningsfrit salg af op til ti

Topdanmark-aktier. Topdanmark har på vegne af

de aktionærer, der ønskede at sælge, videreformidlet

aktierne i aktiemarkedet.

Baggrunden for tilbuddet var dels et ønske om at

øge likviditeten i Topdanmark-aktien dels et

ønske om at nedbringe de relativt betydelige

omkostninger, der var ved at administrere

227.000 aktionærer, heraf 213.000 aktionærer i

Topdanmarks eget depotsystem. Aktierne i depotsystemet

udgjorde 13 pct. af aktiekapitalen.

Tilbuddet blev godt modtaget af aktionærerne,

idet antallet af aktionærer i tilbudsperioden blev

nedbragt til 68.000, og den frit omsættelige

andel af aktiekapitalen blev øget med 8 pct.

Udlodningspolitik

I 1997 vedtog Topdanmark en udlodningspolitik,

hvorefter det er hensigten i de kommende år -

under skyldig hensyntagen til selskabets resultatudvikling

og finansieringsbehov – at udlodde mellem

25 pct. og 40 pct. af årets ordinære resultat.


Aktierelaterede nøgletal

I henhold til denne udlodningspolitik blev der for

regnskabsåret 1997 udloddet 118 mio. kr., svarende

til 29 pct. af årets resultat, i form af tilbagekøb

af egne aktier. Tilbagekøbet blev foretaget

i to beløbsmæssigt lige store portioner, og i alt

blev der tilbagekøbt 100.655 Topdanmark-aktier.

Aktiekapitalen blev på den ordinære generalforsamling

i 1998 nedskrevet med 44.100 aktier

fra den første tilbagekøbsportion. De resterende

aktier vil først blive nedskrevet efter generalforsamlingen

18. maj 1999, men er optaget til værdien

nul kr. i regnskabet for 1998.

Topdanmark har i 1998 revurderet selskabets

kapitalstruktur og har på denne baggrund justeret

udlodningspolitikken for regnskabsårene

1998, 1999 og 2000. For hvert af disse år er

det hensigten – fortsat under skyldig hensyntagen

til resultatudvikling og finansieringsbehov –

at udlodde 250 mio. kr. i form af tilbagekøb af

egne aktier.

Baggrunden for det foreslåede udlodningsniveau

er et ønske om ikke at operere med unødvendig

overskudskapital i forhold til solvensbehov og

væksten i forretningen. Med det foreslåede

udlodningsniveau vil egenkapitalen efter

Topdanmarks opfattelse ligge på et passende

niveau ved udgangen af 2000 i forhold til koncernens

forventede forretningsomfang.

For regnskabsåret 1998 svarer en udlodning på

250 mio. kr. til 28 pct. af årets overskud. Ligesom

i 1997 er det hensigten, at udlodningen

sker i to beløbsmæssigt lige store portioner henholdsvis

efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen

23. marts 1999 og efter

offentliggørelsen af halvårsmeddelelsen i august

1999.

Bestyrelsen agter at indstille til den førstkommende

generalforsamling, at aktiekapitalen nedskrives

svarende til det antal aktier, der er tilbagekøbt

i perioden fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen

til generalforsamlingen 18.

1998 1997 1996

Aktiekurs ultimo 1.255 1.295 678

Resultat pr. aktie *) 231 105 69

P/E *) 5 12 10

Indre værdi *) 1.069 843 744

Kurs/indre værdi 1,2 1,5 0,9

Udlodning pr. aktie *) **) 65 30 0

Antal aktier *) 3.861.475 3.962.125 3.920.125

* Efter fradrag af tilbagekøbte aktier

** I form af tilbagekøb af egne aktier

33

maj 1999. Tilsvarende vil bestyrelsen indstille til

generalforsamlingen i 2000, at aktier, der er tilbagekøbt

efter generalforsamlingen i 1999, vil

blive nedskrevet.

Der er med de to største aktionærer, Eureko B.V.

og Kapital Holding, indgået en aftale om, at de i

forbindelse med tilbagekøbet af Topdanmark-aktier

reducerer aktiebeholdningen i Topdanmark,

således at de bibeholder deres relative ejerandel

på henholdsvis 20 pct. og 15 pct.

Aktieoptioner og medarbejderaktier

For at skabe større overensstemmelse mellem

medarbejdernes indsats og aktionærernes

krav om værdiskabelse har Topdanmark dels

udarbejdet et aktieoptionsprogram for bestyrelse,

direktion og ledende medarbejdere, dels besluttet

at gennemføre en medarbejderaktieemission.

Det grundlæggende princip for tildeling af medarbejderaktier

og ret til at købe aktieoptioner er, at

såvel indtjeningsmulighed som risiko følger medarbejdernes

indflydelse på værdiskabelsen til

aktionærerne. Større indflydelse giver mulighed

for en større ekstraindtjening, men samtidig også

Aktionærsammensætning pr. 31.12.98

Eureko B.V. 20%

BG Bank 15%

LD 6%

ATP 7%

Danske institutionelle investorer 20%

Private, fonde m.v. 12%

Medarbejdere 1%

Ikke navnenoterede aktionærer 7%

Udenlandske porteføljeinvestorer 9%

Egne aktier 3%

Alle aktionærer med aktier

indskrevet i Topdanmarks

aktieindskrivningssystem

fik i 1997 og 1998 et tilbud

om salg af ti aktier

uden kurtage. Det medførte

en reduktion i antallet

af aktionærer fra

227.000 til kun 68.000

aktionærer ved tilbuddets

udløb i efteråret 1998.


Kursudvikling i 1998

større risiko for ikke at få nogen ekstraindtjening

eller for at lide direkte tab, hvis der ikke skabes

værdi til aktionærerne.

I 1998 blev der udstedt 60.000 aktieoptioner til

bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere

(31 personer). Der er udarbejdet et revolverende

aktieoptionsprogram. Programmet er baseret på

egenbetaling samt på, at aktieoptionerne kun

kan udnyttes om tre til seks år, såfremt aktiekursen

er steget med mindst 5 pct. p.a. i forhold til

strikekursen.

Som baggrund for aktieoptionerne ligger der

Topdanmark-aktier, som forud for udstedelsen af

optionerne erhverves i markedet. Strikekursen

fastsættes som den gennemsnitlige købskurs for

de aktier, der afdækker aktieoptionerne. Er der

erhvervet aktier til afdækning af senere års optionsudstedelse,

fastsættes strikekursen dog

som den noterede kurs ultimo året forud for optionsudstedelsen.

Aktieoptioner, der er udstedt i

1998, har en strikekurs på 1.020, mens de

30.000 aktieoptioner, der er udstedt i 1999, har

en strikekurs på 1.270.

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en medarbejderaktieemission

i 1999. Baggrunden er ud

over at skabe større overensstemmelse mellem

medarbejdere og aktionærer også en markering

af Topdanmarks 100-års-jubilæum i 1999. Endvidere

indgår udstedelse af medarbejderaktier som

et af midlerne til at opfylde målsætningen om at

fastholde og tiltrække et kvalificeret personale.

Medarbejderaktieemissionen vil foregå som en

kombination af udstedelse af gratis aktier, tegning

til kurs 105, tegning til kurs 400 og tegning

efter tendermetoden. Emissionen vil blive gennemført

i perioden 7. – 11. juni, begge dage

inklusive. Emissionen bliver gennemført inden for

34

den eksisterende bemyndigelse, idet der udstedes

op til 38.000 aktier.

Aktionærsammensætning

Antallet af aktionærer, der besidder mere end 5

pct. af Topdanmarks aktiekapital, er i 1998 blevet

udvidet med Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Følgende aktionærer har meddelt, at de

ejer mere end 5 pct. af aktiekapitalen:

• Eureko B.V.

Entrada 111

P.O. Box 94215

1090 GE Amsterdam

Holland

• Kapital Holding

Højbro Plads 10

1200 København K

• Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Vendersgade 28, 1

1363 København K

• Arbejdsmarkedets Tillægspension

ATP-huset

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Aktiekapitalen

Topdanmark har én aktieklasse, og ingen aktier

har særlige rettigheder. Aktierne er omsætningspapirer

uden indskrænkninger i omsættelighed.

Aktierne skal være registreret i Topdanmarks

aktiebog enten ved navnenotering eller ved indskrivning

i selskabets eget aktieindskrivningssystem.

Ingen aktionær kan ved hjælp af fuldmagter

eller på vegne af andre udøve stemmeret for

mere end 25 pct. af aktiekapitalen.


Investorkontakt

Topdanmark lægger vægt på at opbygge og vedligeholde

en løbende kontakt med eksisterende

og potentielle institutionelle danske og udenlandske

aktionærer.

Kontakten sker i form af skriftlig kommunikation,

præsentationer, bl.a. i forbindelse med offentliggørelsen

af regnskabsmeddelelser, deltagelse i

møder og samtaler med investorer og analytikere.

Kommunikationen foregår endvidere via e-mail

og Internet, hvor adressen på Topdanmarks IRside

er www.topdanmark.dk/ir.

Topdanmark søger at opretholde et højt og relevant

informationsniveau til aktiemarkedet. Det

var derfor glædeligt, at selskabet modtog Den

Danske Finansanalytikerforenings Informationspris,

som blev givet til det danske børsnoterede

selskab, hvis årsregnskab, halvårsregnskab og

øvrige informationsgivning i 1998 havde informeret

investorerne bedst.

Kontakten til de mindre, private aktionærer sker

gennem Topdanmarks aktieadministration. Frem

til 1998 blev der endvidere afholdt aktionærmøder

i de aktionærkredse, som Danmark ifølge

vedtægterne er opdelt i. Som følge af et relativt

begrænset fremmøde sammenholdt med, at

antallet af aktionærer er reduceret væsentligt,

blev det på den ordinære generalforsamling i

1998 besluttet at ophøre med afholdelsen af

aktionærmøder. I stedet modtager alle aktionærer

et aktionærblad med en kort orientering

om selskabets udvikling.

Fondsbørsmeddelelser udsendt i 1998 og 1999:

01.04.98 01/1998 Årsregnskabsmeddelelse 1997

30.04.98 02/1998 Tilbagekøb af egne aktier

30.04.98 03/1998 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S

14.05.98 04/1998 Ordinær generalforsamling i Topdanmark 14. maj 1998

31.08.98 05/1998 Halvårsmeddelelse for Topdanmark

23.09.98 06/1998 Tilbagekøb af egne aktier

16.10.98 07/1998 Topdanmark besidder mere end 2 pct. egne aktier

30.10.98 08/1998 Effekt for Topdanmark af etableringen af Kapital Holding

26.11.98 09/1998 Topdanmark besidder ikke længere aktier i CVI International A/S

01.12.98 10/1998 Udlodningspolitik, medarbejderaktier og aktieoptioner

28.01.99 01/1999 Overskud på 87 mio. kr. i Topdanmark Livsforsikring

Overskud i Topdanmark koncernen påvirkes af ændrede skatteregler

12.02.99 02/1999 Medarbejdervalgte koncernrepræsentanter til Topdanmarks bestyrelse

02.03.99 03/1999 Topdanmarks ejerandel i Kapital Holding er igen over 5 pct.

35

Stadig større fokus på

livet efter pensioneringen

får flere og flere danskere

til at spare op til pensionen.

Mange af dem placerer

pensionen i

Topdanmark Livsforsikring,

som i 1997 fejrede 25-årsjubilæum

ved at være et

af de danske livsforsikringsselskaber

med størst

vækst.


I forbindelse med offentliggørelsen

af Topdanmarks

halvårsresultat for 1998

fremhævede flere finansanalytikere

Topdanmark

som Nordens mest veldrevne

forsikringsselskab.

En af dem var Jesper Skriver

Frandsen fra børsmæglerselskabet

Aros i København,

som i en analyse

fortæller, at ‘Topdanmark

har Nordens mest veldrevne

skadeportefølje’.

Medarbejderforhold

Større fokusering på uddannelse betød

en 15 pct. stigning i uddannelsesomkostninger.

Antallet af medarbejdere

var uændret

Med udgangspunkt i et ønske om at skabe en

tættere integration mellem den forretningsmæssige

udvikling og leder-/personaleudviklingsområdet

etableredes der i 1998 et personalepolitisk

udvalg med deltagelse af topledelsen.

Det første resultat af udvalgsarbejdet var formuleringen

af Topdanmarks værdigrundlag, som

beskriver mål, strategier og værdier for

Topdanmark. Værdigrundlaget blev præsenteret

af koncerndirektionen for medarbejderne på de

årlige gå hjem-møder, som afholdes over hele

landet. På disse møder blev der specielt gjort en

del ud af at underbygge den forretningsforståelse

og økonomiforståelse, den enkelte medarbejder

forventes at besidde.

Baggrunden er, at det er Topdanmarks opfattelse,

at en sund forretningsmæssig sans og økonomisk

forståelse skaber det rette fundament for

en videreudvikling af virksomheden.

Gå hjem-møderne har sammen med de enkelte

lederes dialog med medarbejderne dannet

udgangspunkt for det videre arbejde med værdigrundlaget.

En proces som vil række langt ind i

det nye årtusinde i bestræbelserne på at skabe

en forretningsudvikling, der er præget af:

• Sund økonomi

• Effektiv forretningsdrift

• Dynamisk personaleudvikling

36

Udvikling i medarbejderantal

Antallet af medarbejdere ved udgangen af 1998

var på 1.810, hvilket er på niveau med 1997. I

1999 vil der fortsat være en stram styring af

nyansættelser; personaleantallet forventes således

kun at stige svagt.

En attraktiv arbejdsplads

Personaleomsætningen har i 1998 været på 9

pct. Det er Topdanmarks vurdering, at selskabet i

1998 har været i stand til at fastholde det kvalificerede

personale.

På baggrund af de rekrutteringsmæssige opgaver,

der blev løst i løbet af 1998, er der fra arbejdsmarkedet

klare signaler om, at Topdanmark fortsat

er i stand til at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Dette på trods af en generelt hårdere

konkurrence på arbejdsmarkedet. Denne positive

vurdering skal også ses i lyset af en række konkrete

initiativer, som har haft det fælles sigte at

synliggøre Topdanmark på arbejdsmarkedet.

Uddannelse

Topdanmark havde også i 1998 et højt aktivitetsniveau

på uddannelsesområdet. Uddannelsesomkostningerne

steg med 15 pct. i forhold til 1997.

Det samlede antal uddannelsesdage steg fra

7.423 dage til 9.534 dage – en stigning på 28

pct. Det svarer til, at der konstant var 37,1 medarbejdere

under uddannelse hver dag. Det tilsvarende

tal for 1997 var 28,1 medarbejdere. Aktivitetsstigningen

skyldtes primært IT-undervisning i

forbindelse med indførelsen af nye IT-værktøjer.

Også i 1999 forventes det uddannelsesmæssige

aktivitetsniveau at stige væsentligt. Denne udvikling

afspejler den store betydning, Topdanmark


tillægger medarbejdernes kompetenceniveau i

det konkurrenceprægede marked.

Aftaleområdet

Overenskomstområdet var i 1998 præget af forhandlinger

med Assurandørforeningen i

Topdanmark om en ny provisionsaftale. Forhandlingerne

forløb positivt. Set fra Topdanmarks

ledelses side var det meget positivt, at det lykkedes

at nå til enighed om en nulløsning, så

omkostningerne holdes i ro. Den enkelte assurandør

har fortsat grundlag for en øget indtjening

ved en øget produktivitet.

Ligeledes blev der i årets løb opnået enighed

mellem Topdanmarks Personaleforening og

Topdanmark om at indgå en aftale om distancearbejde.

Det har været vigtigt for Topdanmark

at give medarbejderne mulighed for at indgå aftaler

om en ansættelsesform, der er mere fleksibel

i sin karakter.

Fremtidige medarbejderforhold

Ledelsesfilosofien i Topdanmark bygger på rammestyring

og decentralisering, men udgangspunktet

er de fælles mål, strategier og værdier, der

fremmer forretningsudviklingen.

I 1999 og de kommende år vil lederudviklingen

udgøre et væsentligt element i det videre arbejde

med værdigrundlaget. Der stilles således nye krav

til lederne i Topdanmark, og arbejdet med at ændre

virksomheden hen imod en mere værdistyret

virksomhed vil præge lederudviklingsaktiviteterne.

37

Den danske sygehussektor

er under pres. Lange

ventelister og et ønske om

tryghed, når sygdommen

rammer, har skabt efterspørgsel

efter produkterne

‘sundhedssikring’ og ‘kritisk

sygdom’. I 1998 lanceres

begge forsikringer af

Topdanmark Livsforsikring,

hvor blandt andre direktør

Jan Hoffmann mærker en

stor interesse for produkterne.


Kampen om kunderne bliver

stadig hårdere på

fremtidens forsikringsmarked.

En af distributionskanalerne,

som fremtidsforskerne

spår stor succes,

er Internet. Topdanmark

åbnede i 1998 for direkte

salg af forsikringer til unge

over Internet. Samtidig

steg antallet af henvendelser

via e-mail til

Topdanmark om alt fra

salg og skadeanmeldelser

til ønske om assurandørbesøg.

I koncernens Internetafdeling

forbereder projektleder

Tomas Friis og

webmaster Andreas Bille

Brahe forsikringsmarkedspladsen

i det nye årtusind.

Informationsteknologi

Stor fokus på år 2000 problematikken

har sikret, at hovedparten af

Topdanmarks systemer er rettet og

testet. I 1999 frigives betydelige

arbejdsressourcer til opstart af nye ITprojekter

Topdanmark ønsker gennem øget teknologianvendelse

at kombinere øget tilgængelighed og kvalitet

i kundebetjeningen med reducerede administrationsomkostninger.

Kunderne er centrum i IT-udviklingen

Et vigtigt element i Topdanmarks forretningsfilosofi

er, at kunderne på privat-, erhvervs- og landbrugsmarkedet

med fordel kan samle alle deres

forsikringer i helkundeaftaler.

For at understøtte disse relativt komplekse produkter

er koncernens informationer om kunder,

forsikringer og skader lagret i centrale databaser

med kunden som samlende udgangspunkt.

Alle assurandører benytter bærbare pc’er i betjening

af kunderne. De pc-baserede salgssystemer

sikrer, at assurandørerne får registreret de relevante

oplysninger allerede ved besøget hos kunderne.

Når dataene er indsamlet, kan der med det samme

udskrives et tilbud, som på stedet kan tilrettes

ved at tilføje eller undlade visse forsikringsdækninger.

Når kunden har accepteret et forsikringstilbud,

gemmes oplysningerne på pc’en.

Senere overføres dataene til Topdanmarks

hovedanlæg.

Topdanmark kan ved denne fremgangsmåde

kombinere en reduktion af de administrative

omkostninger med øget kvalitet i kundebetjeningen.

Samtidig øges salgseffektiviteten, idet det

pc-baserede salgssystem sikrer, at assurandøren

får afdækket kundens totale forsikringsbehov.

38

Datafangst ved kilden og en øget integration af

salgs- og administrationssystemerne er fortsat

den drivende kraft i Topdanmarks IT-mæssige

udviklingsstrategi.

Også inden for skadebehandling er datafangsten

decentraliseret. Hver Topdanmark-taksator anvender

en pc under hele skadebehandlingen. Det

sikrer en ensartet og grundig skadebehandling.

IT-systemer

De systemer, der benyttes til at håndtere informationer

om Topdanmarks kunder, deres forsikringer

og skader, er udviklet af selskabets egen

IT-afdeling. Systemerne bliver kontinuerligt tilrettet,

så de passer til den forretning, der skal

understøttes.

Topdanmark kører på tredje generation af de fleste

af hovedsystemerne. Der er typisk tale om

realtids online-systemer, der benytter relationsdatabaser.

Ved siden af de administrative systemer har

Topdanmark opbygget et stort systemkompleks,

der på mange niveauer og i mange dimensioner

kan stille informationer til rådighed for beslutningstagere.

Systemet indeholder mange års akkumuleret

viden om produkter, kunder og skadeforløb. Dette

gør de forretningsansvarlige i stand til at prisfastsætte

de enkelte produkter korrekt, så

Topdanmark i praksis kan fokusere på lønsomhed

ikke alene på produktniveau, men også på

kundeniveau.

IT-økonomi

Topdanmarks samlede IT-omkostninger udgjorde

196 mio. kr. i 1998. Heraf udgjorde IT-personaleomkostningerne

105 mio. kr. Topdanmark har

valgt fortsat at øge investeringerne inden for teknologianvendelse,

og i 1999 forventes det, at ITomkostningerne

vil stige med 10 pct., hvilket ligger

over den forventede stigningstakt i koncernens

administrationsomkostninger.

Internet/Intranet

Topdanmark ser Internettet som et vigtigt middel

til at øge tilgængeligheden over for en række af

selskabets interessentgrupper. Adressen på

Topdanmarks hjemmeside er www.topdanmark.dk

Over for eksisterende kunder tilbyder

Topdanmark via Internet en række tillægsydelser,

eksempelvis muligheden for at anmelde skader

døgnet rundt. Det er muligt at bestille og købe

Topstart forsikringen til unge under 28 år.


Andre interessenter såsom investorer, journalister

med flere tilbydes aktuelle informationer om

selskabet via Internet.

Herudover kan besøgende på Topdanmarks hjemmeside

hente information om selskabets organisation

og produkter samt bestille besøg af assurandører.

Elektronisk post har siden 1993 været benyttet

af alle medarbejdere som et dagligt kommunikationsværktøj

primært internt i Topdanmark.

I 1998 er arbejdet med at udbygge det elektroniske

postsystem til et egentligt Intranet begyndt.

Intranettet skal effektivisere kommunikationsprocesserne

i Topdanmark koncernen. Flere medarbejdere

vil få opdateret relevant information og

bliver derved mere professionelt i stand til at

betjene såvel interne som eksterne kunder.

39

År 2000

Topdanmark etablerede medio 1996 en projektgruppe

til afhjælpning af de problemer, der relaterer

sig til det kommende årtusindskift.

Største aktivitet i projektet har været test af, at

datoer både i dette og i næste årtusinde behandles

korrekt. Topdanmark er meget bevidst om

projektets betydning for stabiliteten i selskabets

produktionsapparat.

Hovedparten af Topdanmarks systemer var rettet

og testet ved udgangen af 1998.

Den endelige aftestning af det totale systemkompleks

(”End to end test”), hvor datoen i hele ITmiljøet

flyttes frem til årtusindskiftet, vil finde

sted i begyndelsen af juni måned 1999.

Beredskabsplaner for perioden omkring 1. januar

2000 er under udarbejdelse. Der fokuseres bl.a.

på følsomheden over for svigt i de eksterne forsyninger

som el, telefoni, gas og vand.

Projekt til afhjælpningen af år 2000 problematikken

har i 1998 brugt ca. 15 mandeår af de interne

udviklingsressourcer. Udgiften til afhjælpning

af år 2000 problematikken er i 1998 indgået

som en ordinær driftsmæssig omkostning. I

1999 vil en stor del af de IT-ressourcer, der er

anvendt til afhjælpning af år 2000 problematikken,

blive frigjort til udvikling af mere forretningsmæssige

IT-projekter.

Årtusindets test skal snart

stå sin prøve. Efter flere

års forberedelser kunne

Jens Jørgen Hansen fra år

2000-gruppen i

Topdanmarks IT-afdeling et

år før årsskiftet konstatere,

at koncernens IT-systemer

og IT-materiel er godt

forberedt til årsskiftet.

I løbet af foråret 2000

samler Topdanmark alle

koncernens hovedkontorfunktioner

på Borupvang i

Ballerup. Derfor bygges et

nyt kontorhus i forbindelse

med Tophuset, som skal

huse blandt andet

Topdanmark Livsforsikring

og i alt 300 medarbejdere.

Bygherre er Topdanmark

Ejendom med direktør

Birger Grubbe i spidsen.


Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Topdanmarks regnskab er aflagt efter Lov om

Forsikringsvirksomhed, herunder Finanstilsynets

bekendtgørelser om forsikringsselskabers koncernregnskaber

og årsregnskaber.

Topdanmarks regnskab er endvidere aflagt i overensstemmelse

med de af Københavns Fondsbørs

stillede krav til regnskabsaflæggelsen i

børsnoterede selskaber, herunder gældende danske

regnskabsvejledninger.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold

til 1997 med hensyn til skat i tilknyttede og

associerede virksomheder.

Under indtægter fra tilknyttede og associerede

virksomheder føres virksomhedernes resultat før

skat, med mindre skatten indregnes i de forsikredes

opsparing i livsforsikringskoncernen.

Skatten indgår i regnskabsposten skat.

I tidligere år omfattede indtægter fra tilknyttede

og associerede virksomheder resultatet efter

skat.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede

praksis.

Ændringen har ingen effekt på koncernens og

moderselskabets resultat og egenkapital.

Andre forhold i 1998

Topdanmark Livsforsikring erhvervede ultimo

1997 yderligere 50 pct. af BG Pension, hvorved

BG Pension blev et 100 pct. ejet datterselskab.

I overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis

konsolideres BG Pensions resultatopgørelse

for 1998 fuldt ud mod tidligere pro rata.

Konsoliderede virksomheder

I konsolideringen indgår ud over moderselskabet

Topdanmark, datterselskabet Topdanmark Forsikring

samt dette selskabs dattervirksomheder.

Endvidere indgår Topdanmarks øvrige dattervirksomheder

med investeringsaktiviteter eller hvor

resultatet hovedsageligt fremkommer ved passiv

forrentning af egenkapitalen.

Topdanmark Invest koncernen, hvis aktiviteter

hovedsageligt udgøres af afvikling af engagementer

overtaget fra Topdanmarks tidligere bankaktiviteter,

er holdt uden for konsolideringen. Endvidere

er øvrige selskaber, hvis aktivitet er så forskellig

fra forsikringsvirksomhed, at konsolidering

ikke vil være retvisende, udeholdt.

40

Erhvervede virksomheder medtages i resultatopgørelsen

fra erhvervelsestidspunktet, og frasolgte

virksomheder er medtaget i resultatopgørelsen

frem til afhændelsestidspunktet. Ved erhvervelse/frasalg

af virksomheder korrigeres sammenligningstallene

ikke. Hvis erhvervelsen/frasalget

ville medføre væsentlige korrektioner til sammenligningstallene,

vises omarbejdede sammenligningstal

i hovedposter i en note.

Konsolidering

Koncernresultatopgørelsen, som er inddelt i delregnskaber

for henholdsvis skadeforsikringsvirksomhed,

livsforsikringsvirksomhed samt ikke forsikringsteknisk

virksomhed, er udarbejdet som et

sammendrag af ensartede poster inden for hvert

delregnskab.

Skadeforsikringsselskaber anvender anden regnskabspraksis

end livsforsikringsselskaber. I overensstemmelse

med koncernens regnskabspraksis

og regnskabsbekendtgørelsen foretages

ingen omarbejdning ved konsolideringen.

Regnskaber for dattervirksomheder under skadeeller

livsforsikringsselskaber, som aflægger årsregnskab

efter anden lovgivning, omarbejdes

efter den regnskabspraksis, som er gældende

for nærmest overliggende forsikringsmoderselskab.

Regnskaberne for Topdanmarks øvrige datterselskaber

omarbejdes efter den regnskabspraksis,

som er gældende for skadeforsikringsselskaber,

medmindre resultatet af omarbejdelsen er uvæsentligt

i forhold til det retvisende billede.

I livselskaber indgår det forsikringstekniske resultat

af syge- og ulykkesforsikring på en særskilt

linie i resultatopgørelsen.

I koncernregnskabet er denne post opløst og

overført til de relevante regnskabsposter under

delregnskabet for skadeforsikring.

Med undtagelse af driftsresultatet vedrørende

koncernens interne IT-selskab elimineres ikke

mellem delregnskaberne af hensyn til det retvisende

billede af aktiviteten inden for de enkelte

delregnskaber.

Præmier og erstatninger, der afregnes som led i

en almindelig forsikringsmæssig afdækning i de

enkelte koncernselskaber, elimineres ikke af hensyn

til det retvisende billede.

Herudover elimineres alle koncerninterne transaktioner

inden for delregnskaberne.


Koncernbalancen er udarbejdet som et sammendrag

af ensartede poster. Investeringsaktiver af

samme art, som værdiansættes efter forskellig

praksis, vises særskilt.

I balancen elimineres interne aktiebesiddelser og

mellemværender.

I koncernregnskabet er den bogførte værdi af

moderselskabets kapitalandele i dattervirksomhederne

udlignet med moderselskabets andel af

dattervirksomhedernes egenkapital på etableringstidspunktet

for koncernforholdet. Forskelsbeløbet

ved udligningen er i koncernregnskabet ført

i resultatopgørelsen.

Avancer eller tab, der opstår ved salg af dattervirksomheder,

medtages i resultatopgørelsen.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og udgifter i udenlandske virksomheder

er omregnet til gennemsnitlige valutakurser. I

indenlandske virksomheder er indtægter og udgifter

i fremmed valuta bogført til transaktionsdagens

valutakurs. Aktiver og passiver omregnes til

statusdagens valutakurs.

Alle valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen

under regnskabsposten valutakursregulering.

Koncerninterne transaktioner

Koncerninterne ydelser afregnes på omkostningsdækkende

basis.

Husleje i domicilejendomme samt interne forsikringspræmier

fastsættes dog på markedsbaserede

vilkår.

Koncerninterne handler med værdipapirer og

andre investeringsaktiver afregnes til markedspriser.

Resultatopgørelsen

Præmier

Præmieindtægter for egen regning (f.e.r.) i skadeforsikring

omfatter årets opkrævede præmier

reguleret for ændring i præmiehensættelserne

med fradrag af genforsikringens andel.

I livsforsikring udgøres præmier f.e.r. af årets forfaldne

præmier og indskud med fradrag af genforsikringens

andel.

Forsikringsteknisk rente i skadeforsikring

Forsikringsteknisk rente f.e.r. i skadeforsikring er

et beregnet afkast, som kan henføres til forsikringsteknisk

resultat. Beløbet er beregnet af de

gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser

med en rentesats svarende til årets gennemsnitlige

rente for obligationer med kort løbetid.

41

Hensættelser for løbende ydelser i arbejdsskadeforsikring

indgår i beregningen med koncernens

andel af de samlede hensættelser i poolen for

løbende ydelser. I den beregnede rente er modregnet

diskonteringsudgiften efter pooltilsvar vedrørende

hensættelser for løbende ydelser i

arbejdsskade.

Ligeledes modregnes diskonteringsudgiften vedrørende

øvrige forsikringsmæssige hensættelser,

som opgøres på diskonteret basis.

Overført investeringsafkast i livsforsikring

Overført investeringsafkast f.e.r. i livsforsikring

omfatter den del af investeringsafkastet, som

kan henføres til forsikringsteknisk resultat af livsforsikring

ved en forholdsmæssig fordeling mellem

de gennemsnitlige konsoliderede forsikringsmæssige

hensættelser og den gennemsnitlige

konsoliderede egenkapital.

Erstatningsudgifter og forsikringsydelser

Erstatningsudgifter f.e.r. i skadeforsikring omfatter

årets udbetalte erstatninger reguleret for

ændring i erstatningshensættelser og efter fradrag

af genforsikringens andel. For arbejdsskade

er erstatningerne opgjort efter fradrag af refusion

fra poolen for løbende ydelser samt diskonteringsudgift.

Erstatningsudgifterne omfatter således kendte og

forventede erstatningsudgifter vedrørende året

samt reguleringer af tidligere års foretagne

hensættelser.

I livsforsikring omfatter forsikringsydelser f.e.r. ud

over udbetalinger som følge af en forsikringsbegivenhed

udbetalte beløb ved tilbagekøb samt kontant

udbetalte bonusbeløb.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger,

der kan henføres til erhvervelse og

fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under

erhvervelsesomkostninger.

Erhvervelsesomkostninger i skadeforsikring

udgiftsføres som hovedregel på tidspunktet for

forsikringernes ikrafttræden.

I Topdanmark Livsforsikring aktiveres erhvervelsesomkostninger

og modregnes i de forsikringsmæssige

hensættelser inden for lovgivningens

rammer.

Administrationsomkostninger er øvrige periodiserede

udgifter vedrørende forsikringsdrift, der kan

henføres til regnskabsåret.

Modtagne provisioner ved afgivelse af forretning

til genforsikringsselskaber er periodiseret over

forsikringernes dækningsperiode.


Investeringsvirksomhed

Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder

indeholder andel af virksomhedernes resultater

før skat samt eventuelle andre bevægelser

i den regnskabsmæssige indre værdi.

Indtægter af grunde og bygninger udgøres af

ejendommenes driftsresultat eksklusive renteudgifter

og værdireguleringer, som opføres under de

hertil bestemte poster.

Renter og udbytter m.v. indeholder de i

regnskabsåret indtjente renter, indfrielsesgevinster

og -tab på værdipapirer, herunder gevinst og

tab ved salg af udtrukne obligationer samt matematisk

kursregulering af fast forrentede værdipapirer

i livsforsikring.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

på investeringsaktiver indgår i resultatopgørelsen.

Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed

omfatter alle omkostninger ved formueforvaltning,

herunder transaktionsomkostninger

samt administrationsomkostninger og kapitaltilførselsomkostninger

i investeringsdatterselskaber.

Realrenteafgift omfatter den beregnede afgift af

alle afgiftspligtige indtægter og udgifter, som er

medtaget i resultatopgørelsen i livsforsikringsselskaberne

samt disses datterselskaber.

Moderselskabets administrationsomkostninger

Som en særlig post i resultatopgørelsen føres

moderselskabets administrationsomkostninger,

der ud over vederlag til selskabets ledelse hovedsageligt

indeholder omkostninger ved drift af selskabets

aktieadministration.

Ekstraordinære poster

Herunder føres beløb, der efter deres karakter er

usædvanlige for selskabet.

Skat

Moderselskabet Topdanmark er sambeskattet

med hovedparten af selskabets dattervirksomheder.

I moderselskabets resultatopgørelse føres den

samlede skat for de sambeskattede selskaber,

som udgøres af beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst reguleret med den for året opgjorte

ændring af udskudte skatter.

Endvidere indgår i moderselskabets resultatopgørelse

skat i associerede virksomheder og ikke

sambeskattede dattervirksomheder, medmindre

skatten indregnes i de forsikredes opsparing i

livsforsikringskoncernen.

42

Udskudt skat hensættes efter gældsmetoden af

alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og

skattemæssig værdi af aktiver og passiver.

Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige

underskud indgår i opgørelsen af

udskudt skat, såfremt underskuddene med overvejende

sandsynlighed vil kunne udnyttes inden

for en kortere tidsperiode.

Fremkommer der ved opgørelsen af udskudt skat

et aktiv, hvor det skønnes sandsynligt, at dette

kan udnyttes, placeres aktivet under andre aktiver

i posten skatteaktiv.

Den udskudte skat opgøres ved diskontering.

Der afsættes dog som udgangspunkt ikke

udskudt skat af den del af de til og med 1989

foretagne henlæggelser til sikkerhedsfonde, som

er ubeskattet, idet der ikke vil være nogen forpligtelse,

hvis fondene anvendes til det vedtægtsmæssige

formål, og selskaberne fortsætter

driften på det hidtidige niveau. Fondene kan

alene anvendes til styrkelse af de forsikringsmæssige

hensættelser eller på anden måde til

fordel for de forsikrede og kun med Finanstilsynets

samtykke.

I koncernregnskabet indgår endvidere aktuel og

udskudt skat for ikke sambeskattede datterselskaber,

hvor skatten indregnes i de forsikredes

opsparing i livsforsikringskoncernen, og som følge

heraf ikke indgår under skat i moderselskabets

regnskab.

I tilknytning til strukturændringer i livsforsikringskoncernen

i 1999 forventes Topdanmark Livsforsikring

fra og med 1999 ikke at indgå i sambeskatningen

med Topdanmark, hvorfor udskudt

skat for Topdanmark Livsforsikring afsættes i selskabets

eget regnskab. Endvidere forventes den

ubeskattede del af sikkerhedsfonden i

Topdanmark Livsforsikring at indgå i beskatningsgrundlaget

for 1999, hvorfor denne indgår i

grundlaget for beregning af udskudt skat.

Balancen

Immaterielle aktiver

Indretning af lejede lokaler optages til anskaffelsessum

med fradrag af lineære afskrivninger

over en brugsperiode på højst fem år.

Investeringsaktiver

Grunde og bygninger i livsforsikringskoncernen

optages til anskaffelsessum med tillæg af forbedringer.

Værdien reguleres for varige op- og

nedskrivninger til en forsigtigt skønnet værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes

til indre værdi opgjort efter koncernens

regnskabspraksis.


Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes

til disses indre værdi ifølge virksomhedernes

senest kendte regnskab.

Associerede virksomheder er virksomheder, hvor

Topdanmark koncernen udøver en betydelig indflydelse

gennem væsentlig aktiebesiddelse og

repræsentation i virksomhedens bestyrelse.

Øvrige kapitalandele:

Børsnoterede kapitalandele værdiansættes til

senest noterede børskurs på balancedagen. Unoterede

kapitalandele værdiansættes til skønnet

markedsværdi.

Fast forrentede lån og værdipapirer i

skadeforsikring:

Børsnoterede obligationer, herunder indeksobligationer

værdiansættes til senest noterede

børskurs på balancedagen. Unoterede lån og

værdipapirer værdiansættes til skønnet markedsværdi,

pantesikrede udlån på basis af en forsigtigt

ansat effektiv forrentning.

Fast forrentede lån og værdipapirer i

livsforsikring:

Fast forrentede obligationer og udlån værdiansættes

til anskaffelsessum reguleret for løbetidsforkortelse.

Indeksobligationer værdiansættes

til anskaffelsessum med tillæg af indeksregulering

og reguleret for løbetidsforkortelse.

Konvertible obligationer:

Børsnoterede konvertible obligationer værdiansættes

til senest noterede børskurs på balancedagen.

Unoterede konvertible obligationer værdiansættes

til skønnet markedsværdi.

Finansielle instrumenter:

Børsnoterede finansielle instrumenter værdiansættes

til senest noterede børskurs på balancedagen.

Unoterede finansielle instrumenter værdiansættes

til skønnet markedsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til pålydende

værdi med fradrag af hensættelse til forventede

tab.

Andre aktiver

Inventar, edb-anlæg, biler m.v. optages til anskaffelsessummen

med fradrag af lineære afskrivninger

over de forventede driftsøkonomiske levetider:

Edb hardware & software, højst tre år

Inventar m.v., højst fem år

Biler, højst syv år

Egne aktier, som er erhvervet med henblik på

nedsættelse af aktiekapitalen værdiansættes til

43

nul. Nedskrivningen foretages direkte på egenkapitalen.

Øvrige egne aktier værdiansættes til senest noterede

børskurs på balancedagen.

Reserve for nettoopskrivning efter den indre

værdis metode

Den del af resultat af tilknyttede og associerede

virksomheder, som ikke er udloddet som udbytte,

henlægges for hver enkelt virksomhed til reserven.

Efterstillede kapitalindskud

Under efterstillede kapitalindskud indgår lån, hvor

kreditors krav træder tilbage for alle øvrige kreditorkrav.

Forsikringsmæssige hensættelser

Præmiehensættelser udgøres af den forholdsmæssige

del af de opkrævede præmier, der kan

henføres til perioden efter udgangen af regnskabsåret.

Hvis de beregnede hensættelser pr.

branche ikke forventes at kunne dække de hertil

hørende erstatningsudgifter, fordi risikoen ikke

afløber proportionalt med tiden i forsikringsperioden,

forøges hensættelserne med nødvendige

beløb til dækning heraf.

Livsforsikringshensættelserne opgøres som forskellen

mellem kapitalværdien af forpligtelser i

henhold til de indgåede forsikringsaftaler inklusive

fordelt bonus og kapitalværdien af de præmier,

som forsikringstageren skal betale i fremtiden.

Endvidere indgår hensættelser til dækning

af indtrufne, men endnu ikke anmeldte forsikringsbegivenheder

samt hensættelser til

dækning af omkostninger ved den fremtidige

administration af forsikringstagerne.

Aktiverede erhvervelsesomkostninger i

Topdanmark Livsforsikring modregnes i de forsikringsmæssige

hensættelser.

Til dækning af ikke afsluttede skader hensættes

et beløb beregnet ved hjælp af statistiske metoder,

som er udviklet for de enkelte forsikringstyper.

Ved beregningen anvendes information om

de indtrufne skader og erfaringer fra tidligere år.

Endvidere tages hensyn til inflation, og der estimeres

hensættelser for indtrufne, men endnu

ikke anmeldte skader.

I hensættelserne modregnes aktiver, der er overtaget

eller forventes overtaget ved erstatningernes

udbetaling.

Hensættelserne for løbende ydelser i arbejdsskadeforsikring

er den kapitaliserede værdi af de

erstatninger, som udbetales i form af løbende

ydelser. Hensættelserne er opgjort på grundlag af


de af Finanstilsynet fastsatte kapitaliseringsfaktorer

baseret på en grundlagsrente på 2,75 pct.

Hensættelser til bonus og præmierabatter er

beløb, der tilfalder forsikringstagerne som følge

af et gunstigt skadeforløb.

Udjævningshensættelser er beløb, der er hensat

til udjævning af erstatningsudgifterne for egen

regning over en flerårig periode, når de årlige

erstatningsudgifter erfaringsmæssigt viser

udsving.

Udjævningshensættelser vedrørende løbende

ydelser i arbejdsskadeforsikring er i henhold til

Finanstilsynets retningslinjer opgjort som forskellen

mellem det beløb, som hensættelserne ville

udgøre ved en grundlagsrente på 2,0 pct. og den

bogførte værdi, som er opgjort med en grundlagsrente

på 2,75 pct.

Bonusudjævningshensættelser udgøres af beløb,

som hensættes til udjævning af bonusudlodninger

over kommende år.

Andre forsikringsmæssige hensættelser omfatter

hensættelse for stigende alder, som dækker den

stigende risiko, der følger af forsikringstagernes

stigende alder, og som ikke dækkes af en tilsvarende

stigning i præmierne over policens løbetid.

Genforsikrings andel af de forsikringsmæssige

hensættelser er opgjort som de beløb, som i

henhold til indgåede genforsikringskontrakter,

kan forventes modtaget fra genforsikrere. I livs-

44

forsikring medtages endvidere fra og med 1998

den fulde genforsikringsandel i det omfang, genforsikrings

andel bortfalder i forbindelse med

reaktivering.

Hensættelser til andre risici og omkostninger

Hensættelser til udskudt realrenteafgift er beregnet

som nutidsværdien af den afgift, der hviler

på kursgevinster i livsforsikring, som allerede er

medtaget i resultatopgørelsen, men som i henhold

til realrenteafgiftslovens bestemmelser først

indgår i afgiftsgrundlaget i de kommende år.

Andre hensættelser indeholder hensættelse til

dækning af den andel af egenkapitalen i datterselskab,

som tilfalder kreditor ved konvertering

af gæld til aktiekapital.

Genforsikringsdepoter

Genforsikringsdepoter omfatter modtagne beløb

fra genforsikringsselskaber, som henstår til

dækning af genforsikringsselskabernes forpligtelser

overfor selskabet.

Gæld

Gæld er optaget til pålydende værdi.

Pengestrømsanalyse

Pengestrømsanalysen viser årets ind- og udbetalinger

i forbindelse med virksomhedens drift,

investeringer samt finansiering.


Regnskabsberetning

Topdanmark koncernen

Topdanmark koncernens regnskab for 1998 er, i

henhold til Finanstilsynets retningslinier, aflagt

efter bestemmelserne i bekendtgørelsen om forsikringsselskabers

og pensionskassers koncernregnskaber.

Anvendt regnskabspraksis er i forhold til 1997

ændret med hensyn til behandlingen af skat i tilknyttede

og associerede virksomheder, idet

Topdanmarks andel af den skat, som er udgiftsført

i disse virksomheder, medtages under skat i

Topdanmarks regnskab, medmindre skatten indregnes

i de forsikredes opsparing i livsforsikringskoncernen.

Regnskabsposterne resultat af tilknyttede

og associerede virksomheder omfatter således

Topdanmarks andel af tilknyttede og associerede

virksomheders resultat før skat. Ændringen

i regnskabspraksis påvirker ikke årets resultat

eller egenkapitalen.

Resultatudvikling

Topdanmark opnåede i 1998 et overskud på 906

mio. kr. mod 411 mio. kr. i 1997. Resultatfremgangen

på 495 mio. kr. skyldtes navnlig tre forhold:

En forbedring af combined ratio

på 4,9 procentpoint 196 mio. kr.

Større indtægter fra

ekstraordinære forhold 225 mio. kr.

Indtægtsførsel af skatteaktiv 152 mio. kr.

I modsat retning trækker bl.a. et lavere investeringsafkast

i 1998.

Forbedring af combined ratio

Forbedringen af combined ratio har isoleret set

medført en fremgang i det forsikringstekniske

resultat på 196 mio. kr. Forbedringen skyldtes

især, at erstatningsprocenten faldt fra 74,3 til

70,4. Fremgangen kan henføres til en mild vinter,

lavere trafikintensitet under forårets strejke,

ingen skybrud samt en generel forbedring i forbindelse

med en restriktiv acceptpolitik. Som følge

af en utilfredsstillende udvikling inden for ulykkesforsikring

er hensættelserne ekstraordinært

styrket med 55 mio. kr., svarende til 1,4 procentpoint

på erstatningsprocenten. Det samlede

afviklingsresultat for de tidligere årgange lå i

1998 omkring nul kr.

Skadeforløbet i 1998 må betegnes som ekstraordinært

godt og kan ikke forventes opretholdt. Et

mere normalt niveau for erstatningsprocenten

forventes at ligge på 72 - 73.

Større indtægter fra ekstraordinære forhold

Fremgangen i indtægter fra ekstraordinære for-

45

hold skyldes primært en regnskabsmæssig

gevinst på 262 mio. kr. i forbindelse med etableringen

af Kapital Holding. Kapital Holding indgår i

Topdanmarks regnskab som en associeret virksomhed

og optages til indre værdi. Ved udgangen

af første halvår 1998 udgjorde den indre

værdi i BG Bank 308. Ved etableringen af Kapital

Holding udgjorde den indre værdi 399 korrigeret

for tilbagekøb af egne aktier og afsatte fusionsomkostninger.

Da Topdanmark koncernen eksklusive

livsforsikring besad 2.877.767 aktier i BG

Bank/Kapital Holding blev fusionsgevinsten således

262 mio. kr.

Indtægtsførsel af skatteaktiv

Efter de hidtil gældende skatteregler kunne forsikringsselskaber

fratrække de beløb, der overførtes

til hensættelser til fordel for kunderne. En

del af de indtægter, der lå bag overførslerne,

bestod imidlertid af skattefrie afkast på aktier og

ejendomme. Som følge heraf genererede forsikringsselskaberne

skattemæssige underskud, der

via sambeskatning kunne udnyttes af resten af

koncernen.

Efter Pinsepakkens indførelse forventer

Topdanmark fremover at få skattemæssige overskud,

hvorfor tidligere års skattemæssige underskud,

som kan fratrækkes i fremtidige overskud,

samt uudnyttede skattemæssige afskrivninger fik

en værdi for Topdanmark. Det samlede skatteaktiv

for moderselskabet Topdanmark og de sambeskattede

selskaber uden for livsforsikringskoncernen

kunne ultimo 1998 opgøres til 152 mio. kr.

Skatteaktivet i livsforsikringskoncernen kommer

livsforsikringskunderne til gode og er derfor ikke

medtaget i moderselskabet.

Afvigelsesforklaring

Årets resultat kan sammenfattes således:

Resultatudvikling

Mio. kr. 1998 1997

Underliggende driftsresultat 508 371

Ekstraordinære forhold 269 44

Skat 129 -4

Årets resultat 906 411

Det underliggende driftsresultat fremkommer således:

Underliggende driftsresultat

Mio. kr. 1998 1997

Skadeforsikring 288 193

Resultatandel af Kapital Holding/BG Bank 139 83

Livsforsikring 87 50

Øvrige aktiviteter 9 11

Moderselskabet -15 34

Underliggende driftsresultat 508 371


Stigningen i resultatet af skadeforsikring skyldes

primært den væsentlige forbedring i combined

ratio. Heroverfor står øgede udjævningshensættelser

på 78 mio. kr. mod 40 mio. kr. i 1997, en

nedgang i investeringsafkastet bl.a. som følge af

det lavere renteniveau i andet halvår samt en

øget kapitalbinding i livsforsikringskoncernen.

Topdanmarks aktiepost i BG Bank/Kapital Holding

er efter Topdanmarks regnskabsprincipper

bogført til indre værdi. Ved indgangen til 1998

svarede Topdanmarks investering i BG Bank til

en ejerandel på 10 pct. I forbindelse med fusionen

mellem BG Bank og Realkredit Danmark

med virkning pr. 1. juli 1998 blev ejerandelen

udvandet til 5 pct. i det børsnoterede holdingselskab

Kapital Holding.

Resultatandelen før skat og ekstraordinære forhold

på 139 mio. kr. i 1998 består af 10 pct. af

BG Banks resultat i første halvår 1998 på 89

mio. kr. samt af 5 pct. af Kapital Holdings resultat

i andet halvår svarende til 50 mio. kr.

Resultatdannelsen i Topdanmark Livsforsikring er

efter aftale med Finanstilsynet fastsat således,

at egenkapitalforrentningen ikke må overstige

kundernes bonusrente efter realrenteafgift med

et tillæg på tre procentpoint. Hertil kommer

resultatet af syge- og ulykkesforsikring. Med en

bonusrente på 7,6 pct. efter realrenteafgift for

pensionsordninger og en egenkapital primo 1998

på 805 mio. kr. blev resultatet 85 mio. kr. Hertil

kommer to mio. kr. fra syge- og ulykkesforsikring,

således at det samlede resultat for Topdanmark

Livsforsikring i 1998 blev 87 mio. kr.

Øvrige aktiviteter består bl.a. af Topdanmark koncernens

afviklingsaktiviteter, der hovedsageligt er

placeret i selskabet Topdanmark Invest. Aktiviteterne

vil fortsat blive afviklet i et kontrolleret forløb,

og det er Topdanmarks vurdering, at der er

hensat tilstrækkeligt på afviklingsporteføljen.

Som for 1997 balancerede resultatet i

Topdanmark Invest for 1998 på omkring nul kr.

Der har i 1998 været et underskud på 51 mio.

kr. i datterselskabet Topdanmark (California Inc.).

Dette underskud modsvares imidlertid af indtægtsførte

hensættelser i Topdanmark Invest.

Ud over Topdanmark Invest omfatter øvrige aktiviteter

selskabet INV. 001, hvis primære aktivitet

er investering i aktier. Resultatet i dette selskab

udgjorde syv mio. kr. i 1998.

Moderselskabet udviste eksklusive resultatbidrag

fra tilknyttede virksomheder og skat et driftsunderskud

på 15 mio. kr. i 1998 mod et driftsoverskud

på 34 mio. kr. i 1997. Faldet i resultatet

kan primært henføres til lavere finansindtægter

som følge af kurstab på beholdningen af Syd-

46

bank-aktier. I resultatet indgår en kursgevinst på

beholdningen af egne aktier på 15 mio. kr.

Ekstraordinære forhold er sammenfattet i

nedenstående tabel.

Ekstraordinære forhold

Mio. kr. 1998 1997

Gevinst ved etablering af Kapital Holding 262

Gevinst ved salg af BG Bank-aktier 7

Gevinst ved salg af Topdanmark Garanti 25

Gevinst ved salg af aktier i

Eureko B.V. og Sydbank 104

Nedskrivning af aktier i BG Bank -46

Ekstraordinære forhold i BG Bank

og Eureko B.V. -39

Ekstraordinære forhold 269 44

Gevinsten ved etableringen af Kapital Holding er

omtalt på side 45.

I 1998 blev der overført 50.000 stk. BG Bankaktier

fra Topdanmark Forsikring til livsforsikringskoncernen.

Overførslen skete til børskurs, som lå

syv mio. kr. over den bogførte indre værdi. I livsforsikringskoncernen

er disse aktier bogført til

børskurs.

Selskabet Topdanmark Garanti blev primo 1997

solgt til BG Bank. Selskabet blev frasolgt, da

garantiforsikring ikke indgår i Topdanmarks kerneforretning

skade- samt livs- og pensionsforsikringsvirksomhed.

Salget medførte en ekstraordinær

gevinst på 25 mio. kr.

Topdanmark nedbragte i 1997 ejerandelen i Eureko

B.V. fra 6,9 pct. til 3,6 pct. Salget af aktieposten

medførte en ekstraordinær gevinst på 47

mio. kr. I forbindelse med salget af en aktiepost i

Sydbank på 17 pct. i 1997 blev der indtægtsført

en gevinst på 57 mio. kr. Samlet medførte salget

af de to aktieposter en gevinst på 104 mio. kr. i

1997 mod nul kr. i 1998.

I 1997 øgede Topdanmark investeringen i BG

Bank, så ejerandelen steg fra godt 5 pct. til 10

pct. Erhvervelsen af BG Bank-aktier foregik til

børskurs, og aktierne blev efterfølgende nedskrevet

til indre værdi. Nedskrivningen medførte et

tab på 46 mio. kr. i 1997.

Ekstraordinære forhold i BG Bank og Eureko B.V.

gav samlet et tab på 39 mio. kr. i 1997. Posten

består bl.a. af en ekstraordinær nedskrivning i

BG Bank på IT-systemer, som banken erhvervede

fra SDC.


Skat

Med vedtagelsen af Pinsepakken blev forsikringsselskaber

skattepligtige af alle former for investeringsafkast,

herunder enhver form for urealiserede

gevinster. Lovændringen medførte således, at

skattemæssige underskud og andre skatteaktiver

fik en værdi, hvor de tidligere havde værdien

nul kr. Forsikringsselskaber er pligtige til at optage

værdien af skatteaktiverne i regnskabet.

I Topdanmark koncernen skelnes mellem skattemæssige

underskud fra tidligere år i livsforsikringskoncernen

og skatteaktiver i resten af koncernen.

Skattemæssige underskud fra tidligere

år i livsforsikringskoncernen anvendes kun til fordel

for livsforsikringskunderne og har derfor

ingen indflydelse på koncernens resultat efter

skat.

Aktuel skat og udskudt skat afsættes som

hovedregel i moderselskabet vedrørende sambeskattede

koncernselskaber, hvorfor også indtægtsførsel

af koncernens skatteaktiver sker i

moderselskabet, bortset fra ovennævnte skatteaktiver

i livsforsikringskoncernen. Selskabsskatten

i koncernen og moderselskabet kan herefter

opgøres, som vist i ovenstående tabel.

Koncernresultatopgørelse

Skadeforsikring

Koncernens præmieindtægter på skadeforsikringsområdet

steg med 6,7 pct. til 3.984 mio. kr.

Der blev i 1998 foretaget udjævningshensættelser

på 78 mio. kr. mod 40 mio. kr. i 1997. Af

udjævningshensættelserne i 1998 er 53 mio. kr.

hensat i Topdanmark Arbejdsskadeforsikring i

henhold til Finanstilsynets krav om udjævningshensættelser

vedrørende rentereserven, mens

de resterende 25 mio. kr. er hensat til imødegåelse

af eventuelle skader i forbindelse med år

2000 problematikken.

Samlet steg det tekniske resultat af skadeforsikring

med 165 mio. kr. til 260 mio. kr. i 1998.

Korrigeret for ændringer i udjævningshensættel-

47

ser steg det tekniske resultat således fra 135

mio. kr. til 338 mio. kr. – en stigning på 203

mio. kr.

Livsforsikring

Ved udgangen af 1997 overtog Topdanmark Livsforsikring

de resterende 50 pct. af aktierne i BG

Pension. BG Pension indgår således i livsforsikringskoncernen

med 50 pct. i 1997 og med 100

pct. i 1998. Koncernens præmieindtægt steg fra

1.305 mio. kr. til 1.986 mio. kr. i 1998. Korrigeret

for det ændrede ejerforhold steg præmieindtægten

med 15,1 pct.

De forsikringsmæssige driftsomkostninger faldt

fra 167 mio. kr. i 1997 til 155 mio. kr. i 1998.

Faldet kan henføres til det forhold, at aktiverede

erhvervelsesomkostninger blev nedsat i 1997

Indtægtsførsel af skat Koncernen Moderselskabet

Mio. kr. 1998 1997 1998 1997

Skat i ikke sambeskattede datterselskaber -11 0 0 0

Indtægtsførsel af et skatteaktiv i

livsforsikringsselskabet 64 0 0 0

Indtægtsførsel af et skatteaktiv i

koncernen uden for livsforsikringskoncernen 152 0 152 0

Skat i associerede selskaber -24 -4 -24 -4

Tilbagebetalt skat vedr. tidligere år 1 0 1 0

Skat 182 -4 129 -4

mod en stigning i 1998. De faktiske omkostninger

er steget i 1998 i en takt, som lå under

præmievæksten.

Investeringsvirksomhed

Det samlede investeringsafkast steg fra 1.403

mio. kr. i 1997 til 1.409 mio. kr. i 1998. En specifikation

af investeringsafkastet i koncernens

livsforsikringsaktiviteter og koncernens aktiviteter

eksklusive livsforsikring fremgår på side 17.

Indtægter fra tilknyttede virksomheder, som består

af bl.a. Topdanmark Invest udgjorde nul kr. i

1998 mod et overskud på ti mio. kr. i 1997.

Indtægterne fra koncernens associerede virksomheder

udgjorde 403 mio. kr. i 1998 mod 105

mio. kr. i 1997. Af de 403 mio. kr. hidrører 401

mio. kr. fra koncernens investering i BG

Bank/Kapital Holding. Af resultatet fra BG

Bank/Kapital Holding kan 262 mio. kr. henføres

til gevinsten i forbindelse med etablering af Kapital

Holding.

Efter frasalget af betydelige aktieposter i 1997 i

Sydbank og Eureko B.V. overførtes de resterende

aktieposter i de to selskaber fra associerede virksomheder

til kapitalandele.


Resultat moderselskabet Topdanmark

Koncernbalancen

Kapitalandele i associerede virksomheder steg

fra 849 mio. kr. til 1.161 mio. kr. Stigningen

skyldtes primært stigningen i den indre værdi af

ak-tiebeholdningen i Kapital Holding i forbindelse

med fusionen mellem BG Bank og Realkredit

Danmark. Den indre værdi af investeringen i

Kapital Holding udgjorde 1.133 mio. kr. ved

udgangen af 1998. Udviklingen i værdien af kapitalandele

i associerede virksomheder fremgår af

regnskabets note 22.

Det kan oplyses, at markedsværdien af investeringen

i Kapital Holding ved udgangen af 1998 lå

279 mio. kr. under den bogførte værdi inklusive

udbytte til betaling i 1999.

Ved udgangen af 1998 udgjorde beholdningen af

egne aktier, som blev erhvervet til afdækning af

koncernens risiko i forbindelse med aktieoptionsprogrammet

til bestyrelse, direktion og ledende

medarbejdere, en bogført værdi på 94 mio. kr.

Herudover besad Topdanmark ultimo 1998 en

beholdning på 56.555 stk. aktier, som blev

erhvervet i forbindelse med afdækningen af

anden halvdel af tilbagekøbsprogrammet i efteråret

1998. Disse aktier er nedskrevet til nul kr.

Nedskrivningen er ført direkte på egenkapitalen.

Det er hensigten at nedskrive aktiekapitalen med

de 56.555 stk. Topdanmark-aktier efter godkendelse

på generalforsamlingen 18. maj 1999.

Værdien af koncernens skatteaktiv inklusive livsforsikringskoncernens

skatteaktiv er i 1998 aktiveret

med 216 mio. kr. Skatteaktivet vil i årene

fremover blive løbende udgiftsført i takt med, at

koncernens skattepligtige overskud forbruger af

skatteaktivet.

Moderselskabet Topdanmark

Resultatopgørelse

Resultatet i moderselskabet Topdanmark er

påvirket af forbedrede resultater i datterselskaberne

(tilknyttede virksomheder) og af indtægtsførsel

af et skatteaktiv.

For en nærmere gennemgang af driftsudviklingen

i datterselskaberne henvises til siderne 18 - 29.

Mio. kr. 1998 1997 1996

Resultat af tilknyttede virksomheder

Moderselskab

792 324 261

Resultat af associerede virksomheder 0 7 35

Finansindtægter netto 9 51 8

Omkostninger -24 -24 -24

Ekstraordinære poster 0 57 0

Resultat i moderselskabet før skat -15 91 19

Skat 129 -4 -8

Årets resultat 906 411 272

48

Samlet udviste resultatet af datterselskaberne

en fremgang fra 324 mio. kr. i 1997 til 792 mio.

kr. i 1998. Resultaterne af de enkelte datterselskaber

fremgår af note 10.

Resultatet af associerede virksomheder i de foregående

år stammer fra en 23 pct. aktiepost i

Sydbank, som blev reduceret til 5 pct. ved

udgangen af første kvartal 1997.

Finansindtægterne faldt fra 51 mio. kr. i 1997 til

ni mio. kr. i 1998. De faldende finansindtægter

skyldtes primært et tab på 31 mio. kr. på beholdningen

af Sydbank-aktier samt et faldende investeringafkast

i forbindelse med det lave renteniveau

i andet halvår.

Moderselskabets omkostningsniveau på 24 mio.

kr. blev fastholdt.

Som omtalt ovenfor indtægtsførte Topdanmark i

1998 skat på 129 mio. kr. mod en udgift i 1997

på fire mio. kr.

Moderselskabet havde ikke ekstraordinære

poster i 1998. I 1997 blev der indtægtsført et

provenu på 57 mio. kr. i forbindelse med salget

af aktieposten i Sydbank på 17 pct.

Resultatdisponering

Årets resultat på 906 mio. kr. foreslås

disponeret således:

Mio. kr. 1998

Henlæggelse til reserve for

nettoopskrivning efter den indre

værdis metode 65

Henlæggelse til reserve for egne aktier 94

Henlæggelse til overført overskud 747

Resultat 906

Balancen

På aktivsiden steg kapitalandele i tilknyttede virksomheder

med 67 mio. kr. fra 2.490 mio. kr. til

2.557 mio. kr.

Af stigningen vedrører 59 mio. kr. skadeselskabet

Topdanmark Forsikring.

Skadeselskabets egenkapital udgjorde 2.408

mio. kr. ultimo 1997. Efter tillæg af årets resultat

efter skat på 759 mio. kr. og fradrag af udbytte

til moderselskabet på 700 mio. kr. udgjorde

egenkapitalen 2.467 mio. kr. ultimo 1998 - en

stigning på 59 mio. kr.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

steg fra 622 mio. kr. til 1.120 mio. kr. Stigningen


kan primært henføres til tilgodehavende udbytte

fra Topdanmark Forsikring på 700 mio. kr.

Moderselskabets skatteaktiv udgjorde 152 mio.

kr. i 1998. Dette vil blive løbende udgiftsført i de

kommende år.

På passivsiden blev egenkapitalen øget fra

3.338 mio. kr. til 4.127 mio. kr. Egenkapitaludviklingen

svarer til årets resultat samt en nedskrivning

på 118 mio. kr. som en følge af tilbagekøbet

af Topdanmark-aktier. For en nærmere gennemgang

af egenkapitaludviklingen henvises til

note 30.

Pengestrømsanalyse

Moderselskabet Topdanmark modtog ikke udbytter

fra datterselskaber eller associerede virksomheder

i 1998. For regnskabsåret 1998 er der

imidlertid afsat udbytte på 700 mio. kr. i

Topdanmark Forsikring til moderselskabet

Topdanmark, som dog først kommer til udbetaling

i 1999.

På trods heraf styrkede pengestrømmene fra driften

selskabets likviditetsstilling med 12 mio. kr.

Nettovirkningen af renter og udbytter i øvrigt gav

49

således en positiv likviditetspåvirkning på 38

mio. kr., mens omkostningerne reducerede likviditeten

med 26 mio. kr.

Investeringerne i porteføljeaktier blev forøget

med 147 mio. kr. i 1998, bl.a. som en følge af

Pinsepakken, der gjorde det relativt mere fordelagtigt

at eje aktier i selskaber uden for forsikringskoncernen.

Egne aktier med henblik på afdækning af

Topdanmarks optionsprogram er erhvervet for 79

mio. kr.

Endvidere udgør anskaffelsessummen for tilbagekøbte

aktier med henblik på nedskrivning af

aktiekapitalen 118 mio. kr.

Den øgede likviditetsbinding i porteføljeaktier og

egne aktier er hovedsageligt finansieret ved nedbringelse

af mellemværender med tilknyttede og

associerede virksomheder på 192 mio. kr. og

ved optagelse af kortfristede lån på 132 mio. kr.

Den resterende finansiering fremkommer som

summen af driftsvirkningen på 12 mio. kr. og

nedbringelse af likvide midler med 8 mio. kr.


Selskabets påtegninger

Det er vor opfattelse, at den hermed aflagte beretning og årsregnskabet med tilhørende noter indeholder

alle oplysninger - herunder også for tiden efter regnskabsårets udløb - der er nødvendige til bedømmelse af

koncernens og moderselskabets økonomiske stilling.

Ballerup, den 23. marts 1999

Direktion

Michael Pram Rasmussen

Bestyrelse

/Niels Olesen

Klaus Bonde Larsen Jørgen Ajslev Jens Lundø Knud J. Vest

(formand)

Hans Chr. Nielsen Alice Vandet Kristensen Poul Erik Madsen Elvar Vinum

(næstformand)

Henning Laursen Lars-Gunnar Mattsson Arne Wassermann

50


Revisionspåtegninger

Intern revision

Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 1998 for Topdanmark A/S.

Den udførte revision

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i forsikringsselskaber

og efter almindeligt anerkendte revisionsprincipper. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed

og risiko vurderet forretningsgange samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i regnskaberne.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens

krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets

aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Ballerup, den 23. marts 1999

Jørn Sønderup Ulla Hansen

Revisionschef Vicerevisionschef

Generalforsamlingsvalgte revisorer

Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 1998 for Topdanmark A/S.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen

med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller

mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og

dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til

den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes

informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens

krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets

aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

København, den 23. marts 1999

Deloitte & Touche KPMG C. Jespersen

Statsautoriseret Revisionsselskab

Henning Møller Leif Zilmer Bjarne Fabienke

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

51


Resultatopgørelse

Koncernen Moderselskabet

Mio. kr. Note 1998 1997 1998 1997

SKADEFORSIKRING

Præmieindtægter

Bruttopræmier 1 4.035 3.818 0 0

Afgivne genforsikringspræmier -367 -345 0 0

Ændring i bruttopræmiehensættelser 1 -31 -67 0 0

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 1 2 0 0

Præmieindtægter f.e.r. 3.638 3.408 0 0

Forsikringsteknisk rente f.e.r.

Erstatningsudgifter

2 142 135 0 0

Udbetalte bruttoerstatninger -2.561 -2.580 0 0

Modtaget genforsikringsdækning 227 184 0 0

Ændring i bruttoerstatningshensættelser -232 -189 0 0

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 49 42 0 0

Erstatningsudgifter f.e.r. 3 -2.517 -2.543 0 0

Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. -15 -9 0 0

Bonus og præmierabatter

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

-20 -16 0 0

Erhvervelsesomkostninger 4 -371 -359 0 0

Administrationsomkostninger -567 -535 0 0

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 48 54 0 0

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -890 -840 0 0

Ændring i udjævningshensættelser -78 -40 0 0

Teknisk resultat af skadeforsikring 260 95 0 0

LIVSFORSIKRING

Præmier

Bruttopræmier 5 1.986 1.305 0 0

Afgivne genforsikringspræmier 6 -44 -28 0 0

Præmier f.e.r. 1.942 1.277 0 0

Overført investeringsafkast f.e.r.

Forsikringsydelser

711 959 0 0

Udbetalte ydelser 7 -845 -568 0 0

Modtaget genforsikringsdækning 6 23 11 0 0

Ændring i erstatningshensættelser -6 -1 0 0

Forsikringsydelser f.e.r.

Ændring i livsforsikringshensættelser

-828 -558 0 0

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 8 -1.806 -1.190 0 0

Ændring i genforsikringsandel 6 0 26 0 0

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r.

Bonus

-1.806 -1.164 0 0

Ændring i bonusudjævningshensættelser

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

108 -364 0 0

Erhvervelsesomkostninger 9 -70 -96 0 0

Administrationsomkostninger -85 -71 0 0

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -155 -167 0 0

Teknisk resultat af livsforsikring -28 -17 0 0

52


Resultatopgørelse

Koncernen Moderselskabet

Mio. kr. Note 1998 1997 1998 1997

Teknisk resultat af skadeforsikring 260 95 0 0

Teknisk resultat af livsforsikring -28 -17 0 0

IKKE-FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED

Indtægter af investeringsaktiver

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 10 0 10 792 324

Indtægter fra associerede virksomheder 11 403 105 0 7

Indtægter af grunde og bygninger 118 106 0 0

Renter og udbytter m.v. 897 788 44 47

Realiserede gevinster på investeringsaktiver 12 112 154 2 7

Indtægter af investeringsaktiver, i alt 1.530 1.163 838 385

Urealiserede gevinster på investeringsaktiver 12 41 532 0 21

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

Administrationsomkostninger -27 -20 -2 -2

Renteudgifter -115 -122 -6 -17

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt -142 -142 -8 -19

Urealiserede tab på investeringsaktiver 12 0 0 -24 0

Valutakursregulering 10 -134 -5 -5

Realrenteafgift 13 -30 -16 0 0

Investeringsafkast, i alt 1.409 1.403 801 382

Forsikringsteknisk rente overført til

skadeforsikringsvirksomhed 14 -188 -167 0 0

Investeringsafkast overført til livsforsikringsvirksomhed -711 -959 0 0

Andre ordinære indtægter 2 3 0 0

Andre ordinære udgifter -2 -2 0 0

Omkostninger i moderselskabet 15 -24 -24 -24 -24

Ordinært resultat før skat 718 332 777 358

Ekstraordinære indtægter 16 6 129 0 57

Ekstraordinære udgifter 17 0 -46 0 0

Resultat før skat 724 415 777 415

Skat 18 182 -4 129 -4

Årets resultat 906 411 906 411

53


Balance

Koncernen Moderselskabet

Mio. kr. Note 1998 1997 1998 1997

AKTIVER

Immaterielle aktiver

Investeringsaktiver

19 2 3 0 0

Grunde og bygninger

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder

20 1.988 1.472 0 0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 21 29 29 2.557 2.490

Kapitalandele i associerede virksomheder 22 1.161 849 0 0

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 1.190 878 2.557 2.490

Andre finansielle investeringsaktiver 23

Kapitalandele 24 3.329 2.934 141 116

Investeringsforeningsandele 55 44 0 0

Obligationer til markedsværdi 3.819 4.905 125 43

Obligationer med matematisk kursregulering 8.769 5.901 0 0

Pantesikrede udlån til markedsværdi 58 22 0 0

Pantesikrede udlån med matematisk kursregulering 222 239 0 0

Andre udlån 101 113 100 100

Indlån i kreditinstitutter 1.303 826 0 0

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 17.656 14.984 366 259

Genforsikringsdepoter 25 3 24 0 0

Investeringsaktiver, i alt 20.837 17.358 2.923 2.749

Tilgodehavender

Tilgodehavender hos forsikringstagere 158 225 0 0

Tilgodehavender hos forsikringsselskaber 215 254 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 330 437 1.120 622

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 52 59 0 0

Andre tilgodehavender 150 143 0 4

Tilgodehavender, i alt 905 1.118 1.120 626

Andre aktiver

Inventar, edb-anlæg, biler m.v. 26 56 50 0 0

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 27 277 309 19 27

Egne aktier 28 94 0 94 0

Øvrige 39 24 1 1

Skatteaktiv 29 216 0 152 0

Andre aktiver, i alt 682 383 266 28

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavende renter samt optjent leje 202 172 3 2

Andre periodeafgrænsningsposter 65 64 0 0

Periodeafgrænsningsposter, i alt 267 236 3 2

Aktiver, i alt 22.693 19.098 4.312 3.405

54


Balance

Koncernen Moderselskabet

Mio. kr. Note 1998 1997 1998 1997

PASSIVER

Egenkapital 30

Aktiekapital 31 392 396 392 396

Overkurs ved emission

Reserver

1.092 1.092 1.092 1.092

Reserve for egne aktier 94 0 94 0

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 499 434 499 434

Andre henlæggelser 0 797 0 797

Reserver, i alt 593 1.231 593 1.231

Overført overskud 2.050 619 2.050 619

Egenkapital, i alt 4.127 3.338 4.127 3.338

Efterstillede kapitalindskud

Forsikringsmæssige hensættelser

Præmiehensættelser

32 100 300 0 0

Bruttohensættelser 1.111 1.080 0 0

Genforsikringsandel -76 -75 0 0

Præmiehensættelser f.e.r.

Livsforsikringshensættelser

1.035 1.005 0 0

Bruttohensættelser 12.001 10.245 0 0

Genforsikringsandel -134 -47 0 0

Livsforsikringshensættelser f.e.r.

Erstatningshensættelser

33 11.867 10.198 0 0

Bruttohensættelser 34 3.036 2.789 0 0

Genforsikringsandel -346 -297 0 0

Erstatningshensættelser f.e.r. 2.690 2.492 0 0

Hensættelser til bonus og præmierabatter 50 41 0 0

Udjævningshensættelser 35 118 40 0 0

Bonusudjævningshensættelser 624 733 0 0

Andre forsikringsmæssige hensættelser 36 93 72 0 0

Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt

Hensættelser til andre risici og omkostninger

16.477 14.581 0 0

Udskudt realrenteafgift 6 6 0 0

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 8 10 4 6

Andre hensættelser 43 43 0 0

Hensættelser til andre risici og omkostninger, i alt 57 59 4 6

Genforsikringsdepoter

Gæld

134 30 0 0

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 23 37 0 0

Gæld i forbindelse med genforsikring 30 93 0 0

Gæld til kreditinstitutter 37 1.178 83 132 0

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 16 38 50

Finansielle instrumenter 48 170 4 3

Selskabsskat 11 0 0 0

Anden gæld 508 391 7 8

Gæld, i alt 1.798 790 181 61

Passiver, i alt 22.693 19.098 4.312 3.405

Personale 38

Selskabsoversigt 39

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 40

Pengestrømsanalyse 41

55


Pengestrømsanalyse

Koncernen Moderselskabet

Mio. kr.

Pengestrømme fra driften

1998 1997 1998 1997

Præmier 6.065 5.147 0 0

Erstatninger og forsikringsydelser -3.505 -3.221 0 0

Afgiven forretning -118 -103 0 0

Omkostninger -1.114 -1.089 0 0

Køb af inventar, edb-anlæg, biler m.v. -26 -18 0 0

Pengestrømme fra forsikringsvirksomhed 1.302 716 0 0

Udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder 58 30 0 212

Renter og udbytter m.v. (netto) 879 826 38 -7

Realrenteafgift -44 1 0 0

Omkostninger i moderselskabet m.v. -26 -22 -26 -22

Skat 1 0 0 0

Pengestrømme fra driften, i alt

Investeringer

2.170 1.551 12 183

Ejendomme -298 -180 0 0

Porteføljeaktiver -2.217 -823 -147 131

Mellemværender tilknyttede og associerede virksomheder 92 100 192 -69

Provenu ved likvidation af tilknyttede virksomheder 0 319 0 300

Køb af tilknyttede virksomheder 0 -93 0 0

Salg af tilknyttede virksomheder 0 134 0 0

Køb af associerede virksomheder 0 -475 0 0

Salg af associerede virksomheder 0 702 0 458

Køb af egne aktier -79 0 -79 0

Investeringer, i alt

Finansiering

-2.502 -316 -34 820

Ansvarlig kapital -200 300 0 0

Salg af tegningsretter til konvertibelt gældsbrev 0 43 0 0

Tilbagekøb af egne aktier -118 0 -118 0

Aktieemission 0 10 0 10

Gæld til kreditinstitutter 1.095 -1.014 132 -993

Finansiering, i alt 777 -661 14 -983

Ændring i likvide midler, brutto 445 574 -8 20

Afgang ved salg af Topdanmark Garanti 0 -6 0 0

Tilgang ved køb af 50 pct. af BG Pension 0 129 0 0

Ændring i likvide midler, netto 445 697 -8 20

Likvide midler primo 1.135 438 27 7

Likvide midler ultimo 1.580 1.135 19 27

Likvide midler består af følgende regnskabsposter:

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 277 309 19 27

Indlån i kreditinstitutter 1.303 826 0 0

De fleste af koncernens selskaber er selskaber

underlagt gældende lovgivning for forsikringsvirksomhed,

hvorfor udlån og placering

af penge i et vist omfang er begrænset. Selskaber

under ovennævnte lovgivning kan ikke låne til

eller placere penge i Topdanmark eller andre

af koncernens selskaber, som ikke er underlagt

ovennævnte lovgivning.

56

1.580 1.135 19 27


Noter

Mio. kr. Koncernen

1998 1997

Bruttopræmier 4.035 3.818

Ændring i bruttopræmiehensættelser -31 -67

Bruttopræmieindtægter 4.004 3.751

Direkte forretning 4.001 3.740

Indirekte forretning 3 11

Bruttopræmieindtægter, direkte forretning,

fordelt efter risikoens beliggenhed:

4.004 3.751

Danmark 3.980 3.732

Andre EU-lande 3 2

Øvrige lande 18 6

4.001 3.740

Forsikringsteknisk rente

Diskonteringsudgift vedr. hensættelser

162 147

som opgøres på diskonteret basis -20 -12

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 142 135

Afløbsresultat:

Bruttoforretning -24 -36

Afgiven forretning 28 27

Afløbsresultat for egen regning 4 -9

Direkte forretning 20 -37

Indirekte forretning -16 28

Afløbsresultat for egen regning 4 -9

Provisioner for direkte tegnede forsikringer 140 142

Øvrige erhvervelsesomkostninger 231 217

Erhvervelsesomkostninger 371 359

Løbende præmier 1.254 931

Engangspræmier 718 366

Direkte forretning 1.972 1.297

Indirekte forretning 14 8

Bruttopræmier 1.986 1.305

Bruttopræmier, direkte forretning:

Individuelt tegnede forsikringer 1.166 768

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold 600 394

Gruppeliv 206 135

1.972 1.297

Bruttopræmier, direkte forretning, fordelt efter

forsikringstagers bopæl:

Danmark 1.970 1.295

Andre EU-lande 1 1

Øvrige lande 1 1

57

1.972 1.297

Note 1.

Bruttopræmieindtægter

Note 2.

Forsikringsteknisk

rente f.e.r.

Note 3.

Erstatningsudgifter f.e.r.

Note 4.

Erhvervelsesomkostninger

i skadeforsikring

Note 5.

Bruttopræmier


Note 5.

Bruttopræmier

fortsat

Note 6.

Afgiven forretning

i livsforsikring

Note 7.

Udbetalte ydelser

Note 8.

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

Noter

Mio. kr. Koncernen

1998 1997

Alle bruttopræmier vedrører forsikringer tegnet med

bonusordning.

Antal forsikrede ved årets udgang (1.000 stk.):

Individuelt tegnede forsikringer 111 106

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold 26 23

Gruppeliv 170 161

Præmier -44 -28

Erstatninger 23 11

Ændring i livsforsikringshensættelser 0 26

Afgiven forretning i livsforsikring -21 9

Forsikringssummer ved død 82 58

Forsikringssummer ved invaliditet 10 5

Forsikringssummer ved udløb 86 56

Pensions- og renteydelser 463 335

Tilbagekøb 90 53

Kontant udbetalte bonusbeløb 104 54

Præmiefritagelse 8 6

Direkte forretning i alt 843 567

Indirekte forretning 2 1

Udbetalte ydelser 845 568

Bruttopræmier 1.972 1.297

Rentetilskrivning 839 515

Forsikringsydelser -849 -568

Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus -172 -117

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus -106 -30

Hensættelser til fremtidig administration 17 11

Reserveændring som følge af renteændring 94 76

Ændring i livsforsikringshensættelser direkte forretning 1.795 1.184

Ændring i livsforsikringshensættelser indirekte forretning 11 6

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 1.806 1.190

Note 9.

Provisioner for direkte forsikringer 63 48

Erhvervelsesomkostninger Øvrige erhvervelsesomkostninger 24 26

i livsforsikring

Overført til livsforsikringshensættelser -17 22

Erhvervelsesomkostninger 70 96

58


Noter

Mio. kr. Årsresultat

Koncernen Moderselskabet

før skat 1998 1997 1998 1997

Topdanmark Forsikring 783 783 313

Top-Center 1 1 1

TDB.01 0 0 0

TDB.02 1 1 0

Domestic Tankers 0 0 0

INV.001 7 7 0

Topdanmark Bank i likvidation - - 3 - 3

Topdanmark Invest 0 0 1 0 1

Topdanmark Teknologi -1 -1 7 -1 7

Overseas Tankers 2 1 1 -1 1 -1

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 10 792 324

Skat 0 0 -24 -4

0 10 768 320

Kapital Holding/BG Bank, København 3.123 401 49 0 0

Bornholms Brandforsikring, Rønne 3 1 2 0 0

Captiveselskaber 4 1 1 0 0

Eureko B.V., Holland - 0 46 0 0

Sydbank, Aabenraa - 0 7 0 7

Indtægter fra associerede virksomheder 403 105 0 7

Skat -24 -4 0 0

379 101 0 7

Grunde og bygninger 69 90 0 0

Kapitalandele -132 442 -38 37

Investeringsforeningsandele 10 9 0 0

Obligationer 337 312 5 1

Pantesikrede udlån -2 0 0 0

Finansielle instrumenter -144 -167 -4 -10

Egne aktier 15 0 15 0

Gevinster og tab på investeringsaktiver 153 686 -22 28

Realiserede gevinster på investeringsaktiver 112 154 2 7

Urealiserede gevinster på investeringsaktiver 41 532 0 21

Urealiserede tab på investeringsaktiver 0 0 -24 0

153 686 -22 28

Aktuel realrenteafgift 31 22

Ændring i udskudt realrenteafgift -1 -6

Realrenteafgift 30 16

Latent realrenteafgift vedrørende ikke bogførte merværdier 40 19

Renteafkast af forsikringsmæssige hensættelser 162 147

Renteafkast til Poolen for løbende ydelser 26 20

Forsikringsteknisk rente overført 188 167

59

Note 10.

Indtægter fra tilknyttede

virksomheder

Note 11.

Indtægter fra

associerede

virksomheder

Note 12.

Gevinster og tab på

investeringsaktiver

Note 13.

Realrenteafgift

Note 14.

Forsikringsteknisk rente

overført til skadeforsikringsvirksomhed


Note 15.

Omkostninger

Note 16.

Ekstraordinære indtægter

Note 17.

Ekstraordinære udgifter

Note 18.

Skat

Note 19.

Immaterielle aktiver

Noter

Mio. kr. Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

Honorar til generalforsamlingsvalgt revision

Deloitte & Touche:

Revision 1,5 1,4 0,3 0,3

Andre ydelser 0,1 0,1 0,0 0,1

KPMG C. Jespersen:

1,6 1,5 0,3 0,4

Revision 0,4 0,2 0,1 0,1

Andre ydelser 0,3 0,0 0,0 0,0

De anførte honorarer for koncernen indgår i

forskellige regnskabsposter i resultatopgørelsen.

Koncernens interne revisionsafdeling udfører

den overvejende del af revisionen.

0,7 0,2 0,1 0,1

Gevinst ved salg af aktier i BG Bank 6 0 0 0

Goodwill ved salg af BG Garanti 0 25 0 0

Gevinst ved salg af aktier i Sydbank 0 44 0 44

Opskrivning af resterende aktier i Sydbank til børskurs 0 13 0 13

Gevinst ved salg af aktier i Eureko 0 47 0 0

Ekstraordinære indtægter 6 129 0 57

Nedskrivning af erhvervede aktier i BG Bank til indre værdi 0 46

Ekstraordinære udgifter 0 46

Skat i ikke sambeskattede datterselskaber -11 0 0 0

Skat vedrørende associerede virksomheder -24 -4 -24 -4

Tilbagebetalt vedrørende tidligere år 1 0 1 0

Beregnet skatteaktiv 216 0 152 0

Skat 182 -4 129 -4

Der er ikke betalt skat i regnskabsåret.

Indretning af lejede lokaler:

Anskaffelsessum 1. januar 6 12

Tilgang 0 3

Afgang 0 -9

Anskaffelsessum 31. december 6 6

Af- og nedskrivninger 1. januar -3 -11

Årets af- og nedskrivninger -1 -1

Årets afgang 0 9

Af- og nedskrivninger 31. december -4 -3

Immaterielle aktiver 2 3

60


Noter

Mio. kr. Koncernen

1998 1997

Anskaffelsessum 1. januar 1.359 1.186

Tilgang 538 209

Afgang -103 -36

Anskaffelsessum 31. december 1.794 1.359

Opskrivning 1. januar 155 34

Årets opskrivning 76 121

Opskrivning 31. december 231 155

Af- og nedskrivninger 1. januar -42 -16

Afgang 18 5

Årets af- og nedskrivninger -13 -31

Af- og nedskrivninger 31. december -37 -42

Grunde og bygninger 1.988 1.472

Ejendomsporteføljen er sammensat således:

Domicilejendomme 506 502

Erhverv (inkl. blandet bolig/erhverv) 1.309 738

Boligejendomme 173 136

Ejendomme under opførsel 0 96

Grunde og bygninger, livsforsikring 1.988 1.472

Markedsværdi opgjort efter Finanstilsynets retningslinier 1.991 1.503

Ejendomsvurdering pr. 1. januar 1998

for ejendomme med ejendomsvurdering 1.091 978

Anskaffelsessum for ejendomme uden ejendomsvurdering 395 153

Ved fastsættelse af ejendommenes markedsværdi er anvendt

følgende afkastkrav i procent:

Gennemsnitlig 7,35 7,61

Højeste 10,00 11,00

Laveste 5,00 6,00

61

Note 20.

Grunde og bygninger


Note 21.

Kapitalandele i tilknyttede

virksomheder

Noter

Mio. kr. Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

Anskaffelsessum 1. januar 167 2.070 1.415 3.237

Overført til konsolidering 0 -33 0 0

Afgang 0 -1.870 0 -1.822

Anskaffelsessum 31. december 167 167 1.415 1.415

Opskrivning 1. januar -127 -1.257 1.112 -279

Årets resultat 0 10 768 320

Udbytte 0 -1 -700 -1

Overført til konsolidering 0 18 0 0

Afgang 0 1.103 -2 1.072

Opskrivning 31. december -127 -127 1.178 1.112

Af- og nedskrivninger 1. januar -11 -474 -37 -487

Overført til konsolidering 0 14 0 0

Afgang 0 449 1 450

Af- og nedskrivninger 31. december -11 -11 -36 -37

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 29 29 2.557 2.490

Moderselskabet 29 29

Egenkapital

Topdanmark Forsikring 2.467 2.467 2.408

Top-Center 23 23 22

TDB.01 3 3 3

TDB.02 13 13 12

Topdanmark EDB 115 14 14

Domestic Tankers 1 1 1

INV.001 7 7 0

Øvrige 0 0 1

Topdanmark Invest 27 27 26 27 26

Topdanmark Teknologi -1 -1 1 -1 1

Overseas Tankers 2 3 3 2 3 2

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 29 29 2.557 2.490

62


Noter

Mio. kr. Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

Anskaffelsessum 1. januar 798 1.258 0 407

Overført til kapitalandele 0 -346 0 -102

Tilgang 0 476 0 0

Afgang -14 -590 0 -305

Anskaffelsessum 31. december 784 798 0 0

Opskrivning 1. januar 51 165 0 138

Overført til kapitalandele 0 -37 0 -36

Valutakursregulering 0 -3 0 0

Resultat 379 101 0 7

Udbytte -52 -59 0 0

Afgang -1 -70 0 -109

Regulering til indre værdi 0 -46 0 0

Opskrivning 31. december 377 51 0 0

Af- og nedskrivninger 1. januar 0 -97 0 0

Overført til kapitalandele 0 49 0 0

Afgang 0 48 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december 0 0 0 0

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.161 849 0 0

Skadeforsikring 1.161 849

Egenkapital

Kapital Holding/BG Bank (ejerandel 5 pct.) 23.071 1.133 823 0 0

Bornholms Brandforsikring (ejerandel 27 pct.) 37 11 9 0 0

Captiveselskaber (ejerandel 17-40 pct.) 73 17 17 0 0

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.161 849 0 0

63

Note 22.

Kapitalandele i

associerede

virksomheder


Note 23.

Andre finansielle

investeringsaktiver

Note 24.

Kapitalandele

Note 25.

Genforsikringsdepoter

Noter

Mio. kr. Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

I andre finansielle investeringsaktiver indgår

associerede virksomheder således:

Kapitalandele 16 0 0 0

Obligationer til markedsværdi 392 73 0 0

Obligationer med matematisk kursregulering 1.873 0 0 0

Indlån i kreditinstitutter 650 695 0 0

Anskaffelsessummer for markedsværdiansatte aktiver:

Kapitalandele 2.507 1.873 126 89

Investeringsforeningsandele 28 28 0 0

Obligationer 3.652 4.692 136 53

Pantesikrede udlån 60 23 0 0

Andre udlån 101 112 100 100

Markedsværdi for aktiver værdiansat med matematisk

kursregulering:

Obligationer 8.969 6.101

Pantesikrede udlån 237 250

Andre finansielle investeringsaktiver sammensætter

sig således fordelt efter ejer: Skade Liv Øvrige I alt

Kapitalandele 504 2.642 183 3.329

Investeringsforeningsandele 0 55 0 55

Obligationer til markedsværdi 2.497 1.197 125 3.819

Obligationer med matematisk kursregulering 0 8.769 0 8.769

Pantesikrede udlån til markedsværdi 58 0 0 58

Pantesikrede udlån med matematisk kursregulering 0 222 0 222

Andre udlån 0 1 100 101

Indlån i kreditinstitutter 84 1.219 0 1.303

Andre finansielle investeringsaktiver 3.143 14.105 408 17.656

Selskaber som direkte eller indirekte ejes Egen- Ejerandel

5 pct. eller derover:

Forsikringsselskabet for Erhvervssygdomme A/S,

kapital i pct.

København 317 16,5

Sydbank A/S, Aabenraa 2.781 5,6

Møns Bank A/S, Stege 102 12,5

DPL Invest, Silkeborg 102 6,3

Rungstedgaard, Hørsholm 19 16,1

Assurandørernes Hus, København 44 6,9

CUBIC-Modulsystem A/S, Brønderslev 97 7,5

Silentor No Tox A/S, Hedehusene 46 6,6

Forenede Gruppeliv, København 10 6,7

Stigsnæs Industrimiljø A/S, Skælskør 34 40,0

Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

Skadeforsikring 3 3 0 0

Livsforsikring 0 21 0 0

Genforsikringsdepoter 3 24 0 0

64


Noter

Mio. kr. Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

Anskaffelsessum 1. januar 267 258 0 0

Tilgang ved akkvisition 0 2 0 0

Tilgang 33 24 0 0

Afgang -102 -17 0 0

Anskaffelsessum 31. december 198 267 0 0

Af- og nedskrivninger 1. januar -217 -208 0 0

Tilgang ved akkvisition 0 -1 0 0

Afgang 94 10 0 0

Årets af- og nedskrivninger -19 -18 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december -142 -217 0 0

Inventar, edb-anlæg, biler m.v. 56 50 0 0

Indestående i BG Bank 133 212 7 12

Øvrige 144 97 12 15

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 277 309 19 27

Pct. af Anskafaktie-

Antal Nominel felseskapital

(1.000) værdi sum

Køb til nedskrivning af aktiekapitalen 2,6 101 10 118

Køb til dækning af optionsprogram 1,9 74 7 79

Købt i alt 175 17 197

Anvendt til nedskrivning af egenkapitalen -44 -4

Beholdning 31. december 131 13

Bogført

værdi

Beholdning til afdækning af optionsprogram 74 7 94

Beholdning til nedskrivning af aktiekapitalen i 1999 57 6 0

Egne aktier 3,4 131 13 94

Topdanmark har medvirket til gennemførsel af

kommissionshandler med aktier i Topdanmark for

aktionærer, der har deres aktier registreret i

aktieindskrivningssystemet hos Topdanmark.

Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

Udbytte i Kapital Holding/BG Bank -11 -13 0 0

Obligationer m.v. -34 -55 4 0

Ejendomme -50 -53 0 0

Overførte erhvervelsesomkostninger -82 -82 0 0

Sikkerhedsfond -28 0 0 0

Andet 15 0 0 0

Driftsmidler 186 203 2 0

Fremførte underskud 220 0 0 0

Skatteaktiv vedrørende sambeskattede selskaber 0 0 146 0

Skatteaktiv 216 0 152 0

65

Note 26.

Inventar, edb-anlæg,

biler m.v.

Note 27.

Kassebeholdning og

anfordringstilgodehavender

Note 28.

Egne aktier

Note 29.

Skatteaktiv


Note 30.

Egenkapital

Note 31.

Aktiekapital

Note 32.

Efterstillede

kapitalindskud

Noter

Mio. kr. Moderselskabet

1998 1997

Aktiekapital 1. januar 396 392

Aktieemission 0 4

Nedskrivning -4 0

Aktiekapital 392 396

Overkurs ved emission 1. januar 1.092 1.086

Aktieemission 0 6

Overkurs ved emission 1.092 1.092

Reserve for egne aktier 1. januar 0 0

Overført fra overført overskud 94 0

Reserve for egne aktier 94 0

Reserve for nettoopskrivning efter

indre værdis metode 1. januar 434 275

Overført fra overført overskud

Reserve for nettoopskrivning efter

65 159

indre værdis metode 499 434

Ekstra reservefond 1. januar 797 797

Overført til overført overskud -797 0

Ekstra reservefond 0 797

Overført overskud 1. januar 619 367

Årets resultat 906 411

Overført til reserve for egne aktier

Overført til reserve for nettoopskrivning

-94 0

efter indre værdis metode -65 -159

Tilbagekøb -117 0

Overført fra aktiekapital 4 0

Overført fra ekstra reservefond 797 0

Overført overskud 2.050 619

Egenkapital 4.127 3.338

Koncernens samlede sikkerhedsfondshenlæggelser

udgør 1.574 mio. kr.

Ubeskattede sikkerhedsfonde, i det omfang

skatten heraf ikke er hensat, udgør 1.391 mio. kr.

Selskabets aktiekapital består af 3.918.025 stk. aktier,

der har en pålydende værdi af 100 kr. pr. stk.

Ingen aktier har særlige rettigheder, og alle aktier

er frit omsættelige. Alle aktier har én stemme,

jf. dog vedtægternes stemmeretsbegrænsning.

Efterstillede kapitalindskud, 100 mio. kr. er indskudt

som ansvarligt lån i datterselskabet BG Pension af BG Bank

mod udstedelse af konvertibelt gældsbrev.

Gældsbrevet kan konverteres til kurs 100 indtil år 2017,

hvor lånet forfalder til kurs 100.

Lånet forrentes med en rentesats svarende til

udbytteprocenten i BG Pension.

66


Noter

Mio. kr. Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

Bruttohensættelser direkte forretning 12.259 10.464

Overførte erhvervelsesomkostninger -258 -241

Bruttohensættelser efter fradrag, direkte forretning 12.001 10.223

Bruttohensættelser indirekte forretning 0 22

Bruttohensættelser, i alt 12.001 10.245

Bruttohensættelser 1. januar 10.245 7.903

Ændring i bruttohensættelser jf. resultatopgørelsen 1.806 1.190

Fradrag for overførte erhvervelsesomkostninger -17 22

Kvoteregulering m.v. -33 -1

Overtaget andel af hensættelser, BG Pension 0 1.131

Bruttohensættelser 31. december 12.001 10.245

Genforsikringsandel -134 -47

Livsforsikringshensættelser f.e.r. 11.867 10.198

Hensættelser for løbende ydelser

i arbejdsskadeforsikring 787 791

Gennemsnitlig afviklingstid, år 25 26

Anvendt diskonteringsrente, % 2,75 2,75

Inflationsrente, % 0,00 0,00

Erhvervsforsikring:

Bygning 34 24

Løsøre 16 6

Arbejdsskade

Privatforsikring:

63 10

Grundejer 5 0

Udjævningshensættelser 118 40

Hensættelser for stigende alder 93 72

Andre forsikringsmæssige hensættelser 93 72

BG Bank 660 12 20 0

Øvrige 518 71 112 0

Gæld til kreditinstitutter 1.178 83 132 0

Løn 622 595 0 0

Pension og andre udgifter til social sikring 98 92 0 0

Lønsumsafgift 59 57 0 0

779 744 0 0

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 1.799 1.766 0 0

Vederlag til direktion (1.000 kr.) 6.409 4.787 1.073 950

Vederlag til bestyrelse (1.000 kr.) 1.680 1.741 1.680 1.741

Vederlag til repræsentantskab (1.000 kr.)

Til Topdanmarks bestyrelse, koncerndirektion samt ledende

medarbejdere i datterselskaber er der mod egenbetaling

udstedt aktieoptioner på aktier i Topdanmark A/S for

nominelt 6 mio. kr.

67

553 611 553 611

Note 33.

Livsforsikringshensættelser

f.e.r.

Note 34.

Erstatningshensættelser

Note 35.

Udjævningshensættelser

Note 36.

Andre forsikr.mæssige

hensættelser

Note 37.

Gæld til

kreditinstitutter

Note 38.

Personale


Noter

Konsoliderede virksomheder

Virksomhedens navn Hjemsted Aktivitet

Topdanmark A/S Ballerup Holding

Skade

Topdanmark Forsikring A/S Ballerup Forsikring

Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S Ballerup Forsikring

Topdanmark EDB A/S Ballerup Interne edb-ydelser

Topdanmark Holding S.A. Luxembourg Holding

E. & G. Business Holding A/S Ballerup Holding

Risk & Insurance Services ApS Ballerup Administration

Liv

Topdanmark Livsforsikring A/S Albertslund Forsikring

Topdanmark Livsforsikring II A/S Albertslund Forsikring

BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab Albertslund Forsikring

Ejendomsselskabet BGP ApS Albertslund Ejendom

Topdanmark Ejendom A/S Ballerup Ejendom

TDE.100 ApS Ballerup Ejendom

TDE.200 ApS Ballerup Ejendom

TDE.300 ApS Ballerup Ejendom

BGP.052 ApS Albertslund Ejendom

BGE.100 ApS Ballerup Ejendom

Topdanmark B.V. Holland Investering

Topliv Kapital ApS Ballerup Investering

Topliv Kapital II ApS Ballerup Investering

Topliv Kapital III ApS Ballerup Investering

FFI I ApS Ballerup Investering

TDL.004 ApS - TDL.008 ApS Ballerup Investering

TDL.009 A/S Ballerup Investering

TDL.010 ApS Ballerup Investering

TDLII.002 ApS - TDLII.004 ApS Ballerup Investering

Topliv Kapital 31 ApS Ballerup Investering

Topliv Kapital 32 ApS Ballerup Investering

Topliv Kapital 33 ApS Ballerup Investering

Topliv Kapital 41 ApS Ballerup Investering

INV.002 ApS Ballerup Investering

Topliv Kapital 113 ApS Ballerup Investering

Topdanmark Kapital 001 ApS Ballerup Investering

Topdanmark Kapital 002 ApS Ballerup Investering

Topdanmark Kapital 003 ApS Ballerup Investering

I.T.H. Invest ApS Ballerup Investering

Øvrige selskaber

INV.001 ApS Ballerup Investering

Top-Center A/S Ballerup Uden aktivitet

TDB.01 A/S Ballerup Uden aktivitet

TDB.02 A/S Ballerup Uden aktivitet

Domestic Tankers A/S Ballerup Uden aktivitet

Alle selskaber er 100 pct. ejet med undtagelse af

Risk & Insurance Services ApS, som er 60 pct. ejet.

68

Note 39.

Selskabsoversigt


Noter

Ikke konsoliderede virksomheder

Egen- Års- Ba-

Virksomhedens navn kapital resultat lance

Bank

Topdanmark Bank A/S i likvidation 1997 - 3 -

Afvikling af bankaktiviteter

Topdanmark Invest A/S 1998 27 0 286

1997 26 1 374

A/S PSE 10 nr. 1328 1998 0 0 0

1997 0 0 1

Hotel Kongens Ege ApS 1998 44 3 47

1997 42 2 44

RGP ApS af 1.5.1990 1998 4 0 4

1997 4 0 4

Topdanmark Ejendomsadministration A/S 1998 27 2 135

1997 25 3 140

Topdanmark (California) Inc. 1998 44 -51 184

1997 160 0 306

TDB.100 A/S 1998 18 1 18

1997 17 0 17

TDB.200 A/S i likvidation 1998 5 0 5

1997 4 0 4

TDB.400 A/S 1998 0 0 0

1997 0 5 0

INV.003-004 ApS 1998 0 0 0

1997 0 0 0

INV.001-002 ApS

Overgået til konsolidering i 1998

1997 0 0 0

Rederivirksomhed

Overseas Tankers 2 A/S 1998 3 1 8

1997 2 -1 7

Eksterne edb-ydelser

Topdanmark Teknologi A/S 1998 -1 -1 6

1997 1 7 7

Topdanmark (California) Inc. har hjemsted i USA.

Alle øvrige selskaber har hjemsted i Ballerup.

Alle selskaber er 100 pct. ejet.

69

Note 39.

Selskabsoversigt

fortsat


Note 40.

Sikkerhedsstillelser og

eventualforpligtelser

Note 41.

Pengestrømsanalyse

Noter

Mio. kr. Koncernen Moderselskabet

1998 1997 1998 1997

Pensionsforpligtelser 6 6 0 0

Huslejeforpligtelser 16 13 0 0

Sikkerhedsstillelser 102 102 0 0

Leasingforpligtelser 14 22 0 0

Momsreguleringsforpligtelse 75 41 0 0

Andre

Terminskontrakter

4 6 0 0

Køb af aktiver på termin 9.293 11.289 3.004 1.838

Salg af aktiver på termin

Til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensæt-

9.815 10.036 2.299 1.417

telser er registreret aktiver til bogført værdi

Heri indgår kapitalandele i og lån til datterselskaber,

som er elimineret i koncernregnskabet.

15.270 13.751

BG Pension deltager med andre forsikringsselskaber

i Forenede Gruppeliv (FG), der er en interessentskabslignende

virksomhed, hvor deltagerne hæfter solidarisk

for FG’s forpligtelser, herunder de forsikringsmæssige

forpligtelser.

Udtræder selskabet af FG, uden at FG opløses,

kan selskabets ideelle andel af nettoaktiverne ikke

umiddelbart udtages af FG.

Retstvister

Topdanmark Invest har fra Global Finans overtaget en

række udlån, der er etableret i forbindelse med investering

i diamanter. Der er siden opstået tvivl om

diamanternes reelle værdi, hvorfor investorerne har

anlagt sag mod Topdanmark Invest. Det er

selskabets hensigt at indgå forligsmæssige løsninger.

Topdanmark Garanti blev afhændet 1. januar

1997 og yderligere 50 pct. af BG Pension

blev erhvervet 31. december 1997.

Nettoaktivernes fordeling på de anførte overdragelsestidspunkter

samt overdragelsessummen

fremgår af følgende opstilling:

Topdanmark BG

Garanti Pension

Porteføljeaktiver 111 1.182

Andre aktiver 94 87

Likvide midler 6 129

Forsikringsmæssige hensættelser -17 -1.257

Andre passiver -85 -48

Nettoaktiver 109 93

Goodwill 25 0

Kontant overdragelsessum 134 93

70


Femårsoversigt

Mio. kr. 1998 1997 1996 1995 1994

SKADEFORSIKRING

Brutto

Præmieindtægter * 4.004 3.751 3.414 3.072 2.875

Erstatningsudgifter -2.793 -2.769 -2.562 -2.328 -2.172

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

For egen regning

-938 -894 -841 -791 -749

Præmieindtægter * 3.638 3.408 3.038 2.725 2.519

Forsikringsteknisk rente 142 135 124 154 144

Erstatningsudgifter -2.517 -2.543 -2.384 -2.115 -1.862

Andre forsikringsmæssige hensættelser -15 -9 -5 0 0

Bonus og præmierabatter -20 -16 -16 -8 -6

Forsikringsmæssige omkostninger -890 -840 -784 -743 -706

Udjævningshensættelser -78 -40 0 0 0

Teknisk resultat af skadeforsikring 260 95 -27 13 89

LIVSFORSIKRING

Brutto

Præmier 1.986 1.305 995 1.005 577

Forsikringsydelser -851 -569 -500 -414 -396

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

For egen regning

-155 -167 -106 -62 -58

Præmier 1.942 1.277 972 982 554

Overført investeringsafkast 711 959 571 539 174

Forsikringsydelser -828 -558 -485 -405 -358

Ændring i livsforsikringshensættelser -1.806 -1.164 -761 -932 -310

Bonusudjævningshensættelser 108 -364 -175 -128 18

Forsikringsmæssige omkostninger -155 -167 -106 -62 -58

Teknisk resultat af livsforsikring

Resultat af investeringsvirksomhed

-28 -17 16 -6 20

efter overførsel til tekniske resultater 510 277 308 70 -502

Andre ordinære poster 0 1 2 6 5

Omkostninger i moderselskabet -24 -24 -24 -57 -69

Ordinært resultat før skat 718 332 275 26 -457

Ekstraordinære poster 6 83 5 0 0

Skat 182 -4 -8 0 4

Årets resultat 906 411 272 26 -453

Afløbsresultat

Direkte forretning 20 -37 -39 -13 23

Indirekte forretning -16 28 -56 -24 2

Afløbsresultat f.e.r. 4 -9 -95 -37 25

Forsikringsmæssige hensættelser

Skadeforsikring 3.967 3.637 3.275 2.847 2.579

Livsforsikring 12.510 10.944 8.227 6.637 5.624

Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 16.477 14.581 11.502 9.484 8.203

Egenkapital, i alt 4.127 3.338 2.917 2.645 2.252

Aktiver, i alt 22.693 19.098 16.213 13.953 12.764

Erstatningsprocent f.e.r. 69,9 75,2 79,0 77,8 74,1

Omkostningsprocent f.e.r. 24,7 24,8 26,0 27,3 28,1

Forrentning af egenkapital (%) 24,2 13,1 9,8 1,0 -18,8

* før fradrag af bonus og præmierabatter

71


Teknisk resultat af skadeforsikring

1998 1997 1998 1997

Ulykke og syge Arbejdsskade

Bruttopræmier 427 343 173 169

Bruttopræmieindtægter 422 333 175 170

Bruttoerstatningsudgifter -367 -249 -110 -120

Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser -15 -9 0 0

Bonus og præmierabatter 0 0 0 0

Bruttodriftsomkostninger -84 -71 -39 -39

Resultat af afgiven forretning 11 1 22 8

Ændring i udjævningshensættelser 0 0 -53 -10

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 18 20 16 14

Forsikringsteknisk resultat -15 25 11 23

Erstatningsprocent 90,2 77,0 63,0 70,7

Motor ansvar Motor kasko

Bruttopræmier 516 497 899 861

Bruttopræmieindtægter 508 483 883 835

Bruttoerstatningsudgifter -496 -420 -637 -674

Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser 0 0 0 0

Bonus og præmierabatter 0 0 0 0

Bruttodriftsomkostninger -84 -81 -195 -187

Resultat af afgiven forretning -1 -2 -3 -1

Ændring i udjævningshensættelser 0 0 0 0

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 29 24 17 15

Forsikringsteknisk resultat -44 4 65 -12

Erstatningsprocent 97,6 87,0 72,1 80,7

Sø, luftfart Brand og løsøre

og transport privat

Bruttopræmier 93 98 732 706

Bruttopræmieindtægter 95 97 715 687

Bruttoerstatningsudgifter -68 -76 -374 -461

Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser 0 0 0 0

Bonus og præmierabatter 0 0 -5 -4

Bruttodriftsomkostninger -20 -21 -201 -195

Resultat af afgiven forretning -2 -3 -9 5

Ændring i udjævningshensættelser 0 0 -5 0

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 1 1 20 19

Forsikringsteknisk resultat 6 -2 141 51

Erstatningsprocent 72,0 77,9 52,6 67,5

72


Teknisk resultat af skadeforsikring

1998 1997 1998 1997

Brand og løsøre

erhverv Ansvar

Bruttopræmier 946 896 186 162

Bruttopræmieindtægter 954 904 186 174

Bruttoerstatningsudgifter -568 -577 -83 -155

Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser 0 0 0 0

Bonus og præmierabatter -15 -12 0 0

Bruttodriftsomkostninger -256 -244 -40 -35

Resultat af afgiven forretning -35 -59 -27 -13

Ændring i udjævningshensættelser -20 -30 0 0

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 22 21 13 13

Forsikringsteknisk resultat 82 3 49 -16

Erstatningsprocent 60,5 64,7 44,4 89,0

Anden

direkte

forsikring

Bruttopræmier 60 57

Bruttopræmieindtægter 63 57

Bruttoerstatningsudgifter -61 -58

Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser 0 0

Bonus og præmierabatter 0 0

Bruttodriftsomkostninger -17 -16

Resultat af afgiven forretning -1 -1

Ændring i udjævningshensættelser 0 0

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 2 4

Forsikringsteknisk resultat -14 -14

Erstatningsprocent 98,1 99,6

Indirekte I alt

forsikring koncernen

Bruttopræmier 3 29 4.035 3.818

Bruttopræmieindtægter 3 11 4.004 3.751

Bruttoerstatningsudgifter -29 21 -2.793 -2.769

Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser 0 0 -15 -9

Bonus og præmierabatter 0 0 -20 -16

Bruttodriftsomkostninger -2 -5 -938 -894

Resultat af afgiven forretning 3 2 -42 -63

Ændring i udjævningshensættelser 0 0 -78 -40

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 4 4 142 135

Forsikringsteknisk resultat -21 33 260 95

Erstatningsprocent - - 70,4 74,3

73


Livsforsikring

Aktiver og afkast til markedsværdi

Mio. kr. Bogført værdi Markedsværdi

Primo Ultimo Primo Ultimo

Afkast

i % *

Grunde og bygninger 1.473 1.989 1.504 1.993 9,9

Danske aktier 1.667 1.855 1.667 1.855 -6,6

Udenlandske kapitalandele 706 853 706 853 21,3

Øvrige kapitalandele, i alt 2.373 2.708 2.373 2.708

Nominelle obligationer i DKK 4.418 7.657 4.603 7.849 7,7

Indeksobligationer i DKK 1.135 1.116 1.150 1.124 5,5

Obligationer i fremmed valuta 2.235 1.346 2.235 1.346 5,1

Obligationer, i alt 7.788 10.119 7.988 10.319

Pantesikrede udlån 240 224 252 238 12,8

Andre finansielle investeringsaktiver 486 1.937 485 1.938 7,6

726 2.161 737 2.176

Investeringsaktiver, i alt 12.360 16.977 12.602 17.196

Øvrige aktiver 172 191 172 191

Aktiver, i alt 12.532 17.168 12.774 17.387

Gæld, m.v. -879 -3.391 -879 -3.391 -4,2

Nettoaktiver, i alt 11.653 13.777 11.895 13.996 6,2

* Afkast i % p.a. før realrenteafgift og selskabsskat

Specifikationen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i

regnskabsbekendtgørelsen for livsforsikringsselskaber § 67 stk.1.

I de anførte aktiver og i afkastet, som indgår i beregningen af

afkastprocenter, indgår beløb, som er elimineret i Topdanmarks

koncernregnskab.

Som følge heraf er der ikke en umiddelbar sammenhæng til

koncernregnskabets poster.

Ved beregning af afkastprocenterne sættes afkastet

af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af

eksponeringen i det underliggende aktiv.

Afkastprocenten for gæld er opgjort eksklusive afkastet af

udstedte konvertible gældsbreve.

74


Direktionens hverv

Koncerndirektionen har i medfør af Lov om forsikringsvirksomhed §§ 92b-92f

påtaget sig følgende hverv i koncernens selskaber:

Michael Poul Leif

Pram Almlund Larsen

Rasmussen

Topdanmark A/S D

Topdanmark Forsikring A/S D D D

Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S F D M

Topdanmark EDB A/S M F M

Topdanmark Holding S.A. F M

E. & G. Business Holding A/S F

Risk & Insurance Services ApS F M

Topdanmark Livsforsikring A/S F M M

Topdanmark Livsforsikring II A/S F M M

BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab F M

BGP.052 ApS M

Topliv Kapital ApS F M M

Topliv Kapital II ApS F

Topliv Kapital III ApS F

FFI I ApS F

TDL.004 ApS - TDL.008 ApS F

TDL.009 A/S F M M

TDL.010 ApS F

TDLII.002 ApS - TDLII.004 ApS F

Topliv Kapital 31 ApS F

Topliv Kapital 32 ApS F

Topliv Kapital 33 ApS F

Topliv Kapital 41 ApS F

INV.002 ApS F

Topliv Kapital 113 ApS F MD M

Topdanmark Kapital 001 ApS F MD M

Topdanmark Kapital 002 ApS F MD M

Topdanmark Kapital 003 ApS F MD M

I.T.H. Invest ApS D

INV.001 ApS F

Top-Center A/S F D M

TDB.01 A/S F MD M

TDB.02 A/S F MD M

Domestic Tankers A/S M F M

Topdanmark Invest A/S M F M

A/S PSE 10 nr. 1328 M F M

Hotel Kongens Ege ApS M F M

RGP ApS af 1.5.1990 M F M

Topdanmark Ejendomsadministration A/S F

TDB.100 A/S F

TDB.400 A/S F

INV.003-004 ApS F

Overseas Tankers 2 A/S M F M

Topdanmark Teknologi A/S M F M

F: Formand for bestyrelsen

M: Medlem af bestyrelsen

D: Direktør

75


Topdanmark Forsikring A/S

Femårsoversigt

Mio. kr. 1998 1997 1996 1995 1994

Brutto

Præmieindtægter * 3.714 3.526 3.213 2.916 2.749

Erstatningsudgifter -2.612 -2.622 -2.410 -2.169 -2.097

Forsikringsmæssige omkostninger -880 -843 -785 -734 -711

For egen regning

Præmieindtægter * 3.377 3.205 2.886 2.614 2.435

Forsikringsteknisk rente 130 118 112 134 123

Erstatningsudgifter -2.397 -2.424 -2.274 -1.997 -1.841

Forsikringsmæssige omkostninger -826 -792 -739 -693 -679

Bonus og præmierabatter -20 -16 -15 -8 -7

Ændring i udjævningshensættelser -25 -30 0 0 0

Forsikringsteknisk resultat 239 61 -30 50 31

Resultat af investeringsvirksomhed,

efter overførsel af forsikringsteknisk

rente 538 227 273 159 56

Ekstraordinære poster 6 25 22 1 -8

Skat -24 -4 0 0 0

Årets resultat 759 309 265 210 79

Afløbsresultat f.e.r.

Direkte forretning -17 -55 -34 -12 -24

Indirekte forretning -17 28 -56 -27 6

Afløbsresultat f.e.r., i alt -34 -27 -90 -39 -18

Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt 2.692 2.482 2.262 1.918 1.602

Egenkapital, i alt 2.467 2.408 2.099 2.034 1.651

Aktiver, i alt 7.319 5.567 5.089 4.641 4.097

Erstatningsprocent 70,7 74,7 75,4 74,6 76,5

Omkostningsprocent 23,8 24,0 24,6 25,2 25,9

Afgiven forretning i procent 1,8 2,1 4,5 3,1 0,9

Combined ratio 96,3 100,8 104,5 102,9 103,3

Erstatningsprocent f.e.r. 71,4 76,0 79,2 76,6 75,8

Omkostningsprocent f.e.r. 24,6 24,8 25,8 26,6 28,4

Egenkapitalforrentning i procent 27,2 13,7 12,2 10,9 4,2

Solvensdækning, kravet dækket

antal gange 3,3 3,5 3,5 3,9 2,6

* før fradrag af bonus og præmierabatter

76


Topdanmark Forsikring A/S

Resultatopgørelse

Mio. kr. Note 1998 1997

Præmieindtægter

Bruttopræmier 1 3.746 3.591

Afgivne genforsikringspræmier -338 -323

Ændring i bruttopræmiehensættelser 1 -32 -65

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 1 2

Præmieindtægter f.e.r. 3.377 3.205

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 130 118

Erstatningsudgifter 2

Udbetalte bruttoerstatninger -2.440 -2.477

Modtaget genforsikringsdækning 194 157

Ændring i bruttoerstatningshensættelser -172 -145

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 21 41

Erstatningsudgifter f.e.r. -2.397 -2.424

Bonus og præmierabatter -20 -16

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 3

Erhvervelsesomkostninger -348 -339

Administrationsomkostninger -532 -504

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 54 51

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -826 -792

Ændring i udjævningshensættelser -25 -30

Forsikringsteknisk resultat 239 61

Indtægter af investeringsaktiver

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 4 105 81

Indtægter fra associerede virksomheder 5 402 96

Renter og udbytter m.v. 229 229

Indtægter af investeringsaktiver, i alt 736 406

Urealiserede gevinster på investeringsaktiver 6 17 35

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

Administrationsomkostninger -6 -6

Renteudgifter -38 -17

Realiserede tab på investeringsaktiver 6 -20 -43

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt -64 -66

Valutakursregulering -21 -30

Overført til forsikringsteknisk rente -130 -118

Resultat af investeringsvirksomhed, i alt 538 227

Ordinært resultat før skat 777 288

Ekstraordinære indtægter 7 6 72

Ekstraordinære udgifter 8 0 -47

Resultat før skat 783 313

Skat 9 -24 -4

Årets resultat 759 309

77


Topdanmark Forsikring A/S

Balance

Mio. kr. Note 1998 1997

AKTIVER

Immaterielle aktiver

Investeringsaktiver

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder

10 1 2

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11 1.203 1.097

Udlån til tilknyttede virksomheder 200 0

Kapitalandele i associerede virksomheder 12 1.144 832

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 2.547 1.929

Andre finansielle investeringsaktiver 13

Kapitalandele 14 503 503

Obligationer 1.561 1.869

Pantesikrede udlån 58 21

Andre udlån 1 11

Indlån i kreditinstitutter 0 364

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 2.123 2.768

Genforsikringsdepoter 3 3

Investeringsaktiver, i alt 4.673 4.700

Tilgodehavender

Tilgodehavender hos forsikringstagere 81 113

Tilgodehavender hos forsikringsselskaber 107 137

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.151 286

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 52 58

Andre tilgodehavender 53 17

Tilgodehavender, i alt 2.444 611

Andre aktiver

Inventar og biler 26 26

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 15 92 152

Øvrige 12 12

Andre aktiver, i alt 130 190

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavende renter samt optjent leje 37 32

Andre periodeafgrænsningsposter 34 32

Periodeafgrænsningsposter, i alt 71 64

Aktiver, i alt 7.319 5.567

78


Topdanmark Forsikring A/S

Balance

Mio. kr. Note 1998 1997

PASSIVER

Egenkapital 16

Aktiekapital

Reserver

17 100 100

Sikkerhedsfond 18 1.423 1.423

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 664 263

Andre henlæggelser 0 346

Reserver i alt 2.087 2.032

Overført overskud 280 276

Egenkapital, i alt 2.467 2.408

Forsikringsmæssige hensættelser

Præmiehensættelser

Bruttohensættelser 1.078 1.046

Genforsikringsandel -76 -75

Præmiehensættelser f.e.r.

Erstatningshensættelser

1.002 971

Bruttohensættelser 1.854 1.686

Genforsikringsandel -268 -247

Erstatningshensættelser f.e.r. 1.586 1.439

Hensættelser til bonus og præmierabatter 49 42

Udjævningshensættelser 19 55 30

Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt 2.692 2.482

Hensættelser til andre risici og omkostninger

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 4 4

Gæld

Gæld i forbindelse med genforsikring 18 92

Gæld til kreditinstitutter 20 977 51

Gæld til tilknyttede virksomheder 216 289

Finansielle instrumenter 28 13

Anden gæld 217 228

Udbytte for regnskabsåret 700 0

Gæld, i alt 2.156 673

Passiver, i alt 7.319 5.567

Personale 21

Koncerninterne transaktioner 22

Koncernforbindelser 23

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 24

79


Note 1.

Bruttopræmieindtægter

Note 2.

Erstatningsudgifter f.e.r.

Note 3.

Forsikringsmæssige

driftsomkostninger f.e.r.

Topdanmark Forsikring A/S

Noter

Mio. kr. 1998 1997

Bruttopræmier 3.746 3.591

Ændring i bruttopræmiehensættelser -32 -65

Bruttopræmieindtægter 3.714 3.526

Direkte forretning 3.711 3.515

Indirekte forretning 3 11

Bruttopræmieindtægter, direkte forretning,

fordelt efter risikoens beliggenhed

3.714 3.526

Danmark 3.690 3.507

Andre EU-lande 3 2

Øvrige lande 18 6

3.711 3.515

Afløbsresultat:

Bruttoforretning -27 -45

Afgiven forretning -7 18

Afløbsresultat for egen regning, tab -34 -27

Direkte forretning -17 -55

Indirekte forretning -17 28

Afløbsresultat for egen regning, tab -34 -27

Provisioner for direkte tegnede forsikringer 137 142

Øvrige erhvervelsesomkostninger 246 232

Refusion fra tilknyttede virksomheder -35 -35

Erhvervelsesomkostninger 348 339

Administrationsomkostninger 607 580

Refusion fra tilknyttede virksomheder -75 -76

Administrationsomkostninger 532 504

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber -54 -51

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. 826 792

Honorar til generalforsamlingsvalgt revision

Deloitte & Touche:

Revision 0,8 0,7

KPMG C. Jespersen:

Revision 0,1 0,1

Koncernens interne revisionsafdeling udfører den

overvejende del af revisionen.

80


Topdanmark Forsikring A/S

Noter

Mio. kr. Årsresultat

1998 1997

Topdanmark Livsforsikring A/S, Albertslund 87 87 50

Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S, Ballerup 15 15 26

E. & G. Business Holding A/S, Ballerup 0 0 0

Topdanmark Holding S.A., Luxembourg 2 2 2

Topdanmark Kapital 001 ApS, Ballerup 2 0 1

Topdanmark Kapital 002 ApS, Ballerup 3 1 1

Topdanmark Kapital 003 ApS, Ballerup 3 0 1

Risk & Insurance Services ApS, Ballerup 0 0 0

Topdanmark EDB A/S, Ballerup 0 0 0

TDL.009 A/S, Ballerup 0 0 -

Topdanmark Bank A/S i likvidation, Ballerup - - 0

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 105 81

Årsresultat

før skat

Kapital Holding/BG Bank, København 3.123 401 49

Bornholms Brandforsikring, Rønne 3 1 1

Eureko B.V., Holland - 0 46

Indtægter fra associerede virksomheder 402 96

Skat -24 -4

378 92

Kapitalandele 4 56

Obligationer 22 -3

Pantesikrede udlån -2 0

Finansielle instrumenter -27 -61

Gevinster og tab på investeringsaktiver -3 -8

Urealiserede gevinster på investeringsaktiver 17 35

Realiserede tab på investeringsaktiver -20 -43

-3 -8

Gevinst ved salg af aktier i BG-Bank 6 0

Goodwill ved salg af BG Garanti 0 25

Gevinst ved salg af aktier i Eureko 0 47

Ekstraordinære indtægter 6 72

81

Note 4.

Indtægter fra tilknyttede

virksomheder

Note 5.

Indtægter fra

associerede

virksomheder

Note 6.

Gevinster og tab på

investeringsaktiver

Note 7.

Ekstraordinære indtægter


Note 8.

Ekstraordinære udgifter

Note 9.

Skat

Note 10.

Immaterielle aktiver

Note 11.

Kapitalandele i tilknyttede

virksomheder

Topdanmark Forsikring A/S

Noter

Mio. kr. 1998 1997

Nedskrivning af erhvervede aktier i BG Bank til indre værdi 0 46

Andet 0 1

Ekstraordinære udgifter 0 47

Aktuel og udskudt skat afsættes i årsregnskabet

for moderselskabet Topdanmark.

Indretning af lejede lokaler:

Anskaffelsessum 1. januar 2 0

Tilgang 0 2

Anskaffelsessum 31. december 2 2

Af- og nedskrivninger 1. januar 0 0

Årets af- og nedskrivninger -1 0

Af- og nedskrivninger 31. december -1 0

Immaterielle aktiver 1 2

Anskaffelsessum 1. januar 525 377

Tilgang 50 300

Afgang -28 -152

Anskaffelsessum 31. december 547 525

Opskrivning 1. januar 574 485

Årets resultat 105 81

Udbytte -12 -13

Afgang -12 21

Opskrivning 31. december 655 574

Af- og nedskrivninger 1. januar -2 -12

Afgang 3 10

Af- og nedskrivninger 31. december 1 -2

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.203 1.097

Ejerandel Egeni

% kapital

Topdanmark Livsforsikring A/S 100 892 892 805

Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S 100 144 144 141

Topdanmark EDB A/S 78 115 89 89

E. & G. Business Holding A/S 100 -9 -9 -8

TDL.009 A/S 100 50 50 -

Topdanmark Holding S.A. 99 37 37 35

Risk & Insurance Services ApS 60 0 0 0

Topdanmark Kapital 001 ApS - - - 11

Topdanmark Kapital 002 ApS - - - 12

Topdanmark Kapital 003 ApS - - - 12

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.203 1.097

Topdanmark Kapital 001 - 003 ApS er i 1998

overdraget til Topdanmark Livsforsikring.

82


Topdanmark Forsikring A/S

Noter

Mio. kr. 1998 1997

Anskaffelsessum 1. januar 787 639

Overført til kapitalandele 0 -163

Tilgang 0 474

Afgang -14 -163

Anskaffelsessum 31. december 773 787

Opskrivning 1. januar 45 127

Overført til kapitalandele 0 -33

Valutakursregulering 0 -3

Resultat 379 92

Udbytte -52 -59

Afgang -1 -33

Regulering til indre værdi 0 -46

Opskrivning 31. december 371 45

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.144 832

Ejerandel Egeni

pct. kapital

Kapital Holding/BG Bank 5 23.071 1.133 823

Bornholms Brandforsikring 27 37 11 9

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.144 832

I andre finansielle investeringsaktiver indgår

associerede virksomheder således:

Obligationer 208 73

Indlån i kreditinstitutter 0 314

Anskaffelsessummer:

Kapitalandele 382 354

Obligationer 1.538 1.815

Pantesikrede udlån 60 23

Andre udlån 0 11

Selskaber som direkte eller indirekte ejes 5 pct.

eller derover:

Forsikringsselskabet for Erhvervssygdomme A/S,

København 16,5 317

DPL Invest, Silkeborg 6,3 102

Rungstedgaard, Hørsholm 16,1 19

Assurandørernes Hus, København 6,9 44

CUBIC-Modulsystem A/S, Brønderslev 7,5 97

Silentor No Tox, Hedehusene 5,8 46

Forenede Gruppeliv, København 6,7 10

Indestående i BG Bank 39 100

Øvrige 53 52

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 92 152

83

Note 12.

Kapitalandele i

associerede

virksomheder

Note 13.

Andre finansielle

investeringsaktiver

Note 14.

Kapitalandele

Note 15.

Kassebeholdning og

anfordringstilgodehavender


Note 16.

Egenkapital

Note 17.

Aktiekapital

Note 18.

Sikkerhedsfond

Note 19.

Udjævningshensættelser

Topdanmark Forsikring A/S

Noter

Mio. kr. 1998 1997

Aktiekapital 100 100

Sikkerhedsfond 1.423 1.423

Reserve for nettoopskrivning efter indre

værdis metode 1. januar 263 230

Overført fra overført overskud

Reserve for nettoopskrivning efter indre

401 33

værdis metode 664 263

Andre henlæggelser 1. januar 346 346

Overført til overført overskud -346 0

Andre henlæggelser 0 346

Overført overskud 1. januar 276 0

Årets resultat 759 309

Overført til reserve for nettoopskrivning

efter indre værdis metode -401 -33

Overført fra andre henlæggelser 346 0

Udbytte -700 0

Overført overskud 280 276

Egenkapital 2.467 2.408

Fradrag for solvenskrav i datterselskaber -630 -543

Øvrige fradrag -363 -2

Basiskapital 1.474 1.863

Solvensmargen 553 539

Aktiestørrelsen er 100 tkr. og er fordelt på

tre aktiebreve med henholdsvis 91.000 tkr.,

9.000 tkr. og 100 tkr., i alt 100.100 tkr.

Af sikkerhedsfonden er 1.362 mio. kr. henlagt

af ubeskattede midler.

Erhvervsforsikring:

Bygning 34 24

Løsøre 16 6

Privatforsikring:

Grundejer 5 0

Udjævningshensættelser 55 30

84


Topdanmark Forsikring A/S

Noter

Mio. kr. 1998 1997

BG Bank 639 0

Øvrige 338 51

Gæld til kreditinstitutter 977 51

Løn 569 551

Pension og andre udgifter til social sikring 91 85

Lønsumsafgift 54 53

714 689

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 1.647 1.633

Vederlag til direktion (1.000 kr.) 5.336 3.847

Vederlag til bestyrelse (1.000 kr.)

Til selskabets direktion og ledende medarbejdere

er der mod egenbetaling udstedt aktieoptioner

på aktier i Topdanmark A/S for nominelt 4.990 tkr.

180 240

Husleje m.v. 63 56

Edb m.v. 169 158

Andet 30 29

Refusion fra koncernselskaber -110 -111

Regnskabet for Topdanmark Forsikring indgår i

koncernregnskabet for Topdanmark.

Pensionsforpligtelser 6 6

Sikkerhedsstillelser 23 23

Andre forpligtelser 2 2

Terminskontrakter:

Køb af aktiver på termin 2.460 3.068

Salg af aktiver på termin 2.424 2.795

Selskabet hæfter solidarisk for den i modersel- Flerårig lejeforpligtelse over for Topdanmark

skabet Topdanmark afsatte aktuelle selskabs- Ejendom. Årlig leje udgør 67 mio. kr.

skat. Selskabet hæfter solidarisk for A-skat og

lønsumsafgift m.v., som påhviler de i Topdanmark

koncernen fælles registrerede selskaber.

85

Note 20.

Gæld til

kreditinstitutter

Note 21.

Personale

Note 22.

Koncerninterne

transaktioner

Note 23.

Koncernforbindelser

Note 24.

Sikkerhedsstillelser og

eventualforpligtelser


Repræsentantskab

Jørgen Halkjær gårdejer • formand

Flemming Hansen adm. direktør • næstformand

Jørgen Adamsen • afdelingsleder

Erik Andersen • murermester

Henning Bastrup • godsforvalter

Erik Bisgaard • proprietær

Niels Boserup • adm. direktør

Kirsten Carmel • direktør

Holger Christensen • direktør

Ernst Clausen • direktør

Ole Føgh • adm. direktør

Egon Henriksen • tømrermester

Jens Jakob Jakobsen • gårdejer

Egon Jensen • tandlæge

Niels Erik Jensen • direktør

Otto Jensen • maskinforhandler, direktør

H.C. Jørgensen • forpagter

Arne Kindberg • gårdejer

Anders Kirkegaard • R., proprietær

Jens Krogh • direktør

Erik Larsen • gårdejer

Mogens Lund • direktør

Poul Luxhøj • adm. direktør

Søren Madsen • mejeribestyrer

Jørgen Mark • godsejer

Martin Merrild • gårdejer

86

M.H. Merrild • direktør

Henry Mikkelsen • oldermand • malermester

Ingemarie Nielsen • advokatsekretær

Svend-Aage Nielsen • adm. direktør

Knud Erik Nissen • fabrikant

Tulle Olsen • gårdejer

Erling Oxdam • advokat

Jørgen Dalgaard Petersen • gårdejer

Vagn Vejen Petersen • amtsrådsmedlem • gårdejer

I.C. Pontoppidan • direktør

Leon Sørensen • direktør

Bruno Thaibert • havnekaptajn

Aage Thomsen • husmand

Poul Ulsøe • fabrikant

Henning Urup • gårdejer

Preben Dahl Vestergaard • lektor

Bent Vistisen • gårdejer

Jørgen Vorsholt • adm. direktør

Tommy Østerlund • kommunikationschef


Bestyrelse

Formand, Klaus Bonde Larsen,

R1, P.P., oldermand, malermester**

direktør i V.S. Larsen Holding A/S,

medlem af bestyrelsen i V.S. Larsen

Holding A/S, Ejendomsselskabet

V.S. Larsen A/S, Protektas A/S og

Stryn Rasmussen Holding A/S,

Kapital Holding A/S, Exponent A/S

og Friends Provident.

Næstformand, Hans Chr. Nielsen,

borgmester, gårdejer*

medlem af bestyrelsen i

SEAS Distribution A.m.b.A og

I/S Kavo

Jørgen Ajslev,

direktør*

adm. direktør i Henriksen og

Henriksen Holding A/S,

formand for bestyrelsen i Fritz Schur

Teknik A/S, F.L. Bie A/S, Flender

A/S, Bent Poulsen A/S, medlem af

bestyrelsen i AEG Industri A/S,

ADK Holding A/S, GEA Tech A/S,

Hans Buch + Co. A/S

Alice Vandet Kristensen,

systemkonstruktør***

Henning Laursen,

direktør*

formand for bestyrelsen i E.L.M. Kragelund

A/S, medlem af bestyrelsen i

Sydbank A/S og

adm. direktør i A.P. Laursen A/S

Jens Lundø,

systemchef***

87

Lars-Gunnar Mattsson,

professor i företägsekonomi**

vid Handelshögskolan i

Stockholm, medlem af bestyrelsen

i Länsförsäkringar – Wasa

Fondförvaltning, Wasa Stiftelse,

Marknadstekniskt Centrum

Poul Erik Madsen,

skadekonsulent***

Knud J. Vest,

pelsdyravler, gårdejer*

medlem af bestyrelsen i Dansk

Pelsdyravlerforening/Danske

Pelsauktioner, Danske Andelsselskaber

og Roskilde Andelsgrovvareforening

Elvar Vinum,

direktør**

næstformand i Kapital Holding

A/S, BG Bank A/S,

Investeringsforeningen BG

Invest, dk invest management

a/s, GN Store Nord a/s,

medlem af bestyrelsen i NCC

Rasmussen & Schiøtz A/S

Arne Wassermann,

assurandør***

* Udtrådt af repræsentantskabet for at

indtræde i bestyrelsen for Topdanmark

** Generalforsamlingsvalgt

*** Medarbejdervalgt


Ledelse

Direktion

Michael Pram Rasmussen, født 1955,

adm. direktør

• Topdanmark og Topdanmark Forsikring

• Næstformand for bestyrelsen i Bornholms

Brandforsikring A/S

• Medlem af bestyrelsen i Dansk Forsikring og

Pension

• Medlem af bestyrelsen i Eureko B.V.

Poul Almlund, født 1947, direktør

• Topdanmark Forsikring

• Næstformand for bestyrelsen i Forsikringsselskabet

for Erhvervssygdomme A/S

• Medlem af bestyrelsen i BG Garanti

Forsikringsselskab A/S

Leif Larsen, født 1946, direktør

• Topdanmark Forsikring

• Næstformand for bestyrelsen i Forsikringshøjskolen

Rungstedgaard A/S og Finanssektorens

Arbejdsgiverforening

• Medlem af bestyrelsen i Bornholms Brandforsikring

A/S

88

Ledende medarbejdere

Erik Adrian, født 1958,

underdirektør

Partnere

Kim Bruhn-Petersen, født 1956,

vicedirektør

Erhverv

Birger Grubbe, født 1949,

direktør

Ejendom

Jan Hoffmann, født 1952,

direktør

Livsforsikring

Steffen Heegaard, født 1959,

underdirektør

Kommunikation/Investor Relations

Brian Rothemejer Jacobsen, født 1963,

underdirektør

Direktionssekretariat/Eureko

Mogens Kjær, født 1943,

direktør

Reassurance, forvaltning

Frits Klingenberg, født 1944,

vicedirektør

Privat

John Kristensen, født 1946,

vicedirektør

Industri & Sø

Niels Lillemose, født 1946,

vicedirektør

IT

Bjarne Skou Mortensen, født 1959,

vicedirektør

Landbrug

Erik Nielsen, født 1944,

vicedirektør

Personale

Christian Sagild, født 1959,

adm. direktør

Livsforsikring

Birgit Sevel, født 1948,

underdirektør

Koncernsekretariat

Jørn Sønderup, født 1949,

underdirektør

Koncernrevision

Lars Thykier, født 1955,

vicedirektør

Finans

Bjørn Verwohlt, født 1957,

underdirektør

Marketing

June Worre, født 1957,

underdirektør

Skadeadministration


Topdanmark i Danmark

• •

89
••


•• •

• •


Hovedkontor

• Ballerup

Borupvang 4

2750 Ballerup

Tlf. 44 68 33 11

Fax 44 68 19 06

E-mail: topdanmark@

topdanmark.dk

Internet:

www.topdanmark.dk

Distriktskontorer

Erhverv

• Herning

Østergade 45

7400 Herning

• Taastrup

Helgeshøj Alle 34

2630 Taastrup

Industri & Sø

• Top-Center

Borupvang 4

2750 Ballerup

• Viby

Kongsgårdsvej 28

8260 Viby J.

Landbrug

• Aalborg

Østerågade 5

9000 Aalborg

• Aabenraa

Rådhusgade 7

6200 Aabenraa

• Herning

Østergade 45

7400 Herning

• Næstved

Handelsskolevej 1

4700 Næstved

Topdanmark

Livsforsikring

• Albertslund

Roskildevej 161

2620 Albertslund

BG Pension

• Albertslund

Roskildevej 161

2620 Albertslund

Salgsområder

Privat

• Aalborg

Østerågade 5

9000 Aalborg

• Aabenraa

Rådhusgade 7

6200 Aabenraa

• Hillerød

Sdr. Jernbanevej 24

3400 Hillerød

• Hvidovre

Hvidovrevej 110A

2650 Hvidovre

• Næstved

Handelsskolevej 1

4700 Næstved

• Odense C

Vestergade 58

5000 Odense C

• Århus

Åboulevarden 27-31

8000 Århus C

Butikker

Telefon 70 13 7•9•13

til alle butikker

• Aabenraa

Rådhusgade 7

6200 Aabenraa

• Aalborg

Østerågade 5

9000 Aalborg

• Ballerup

Borupvang 4

2750 Ballerup

• Esbjerg

Skolegade 41

6700 Esbjerg

• Fredericia

Købmagergade 51A

7000 Fredericia

• Frederikshavn

Danmarksgade 19

9900 Frederikshavn

• Haderslev

Nørregade 7

6100 Haderslev

• Helsingør

Stengade 70

3000 Helsingør

• Herning

Østergade 45

7400 Herning

• Hillerød

Sdr. Jernbanevej 24

3400 Hillerød

• Hjørring

Vendelbopladsen 4

9800 Hjørring

• Holbæk

Smedelundsgade 22D

4300 Holbæk

• Holstebro

Nørregade 19

7500 Holstebro

90

• Horsens

Rådhustorvet 13-19

8700 Horsens

• Hvidovre

Hvidovrevej 110A

2650 Hvidovre

• Kolding

Jernbanegade 44

6000 Kolding

• København NV

Frederiksborgvej 59

2400 Kbh. NV

• København S

Amagerbrogade 97

2300 Kbh. S

• København V

Ved Vesterport 5

1612 Kbh. V

• Køge

Stationspladsen 3

4600 Køge

• Lyngby

Lyngby Hovedgade 9A

2800 Lyngby

• Middelfart

Torvet 1

5500 Middelfart

• Nykøbing F

Slotsgade 5

4800 Nykøbing F

• Næstved

Handelsskolevej 1

4700 Næstved

• Odense

Vestergade 58

5000 Odense C

• Randers

Østervold 17-19

8900 Randers

• Roskilde

Bredgade 10

4000 Roskilde

• Silkeborg

Østergade 13

8600 Silkeborg

• Skive

Østertorv 8A

7800 Skive

• Slagelse

Rådhuspladsen 2

4200 Slagelse

• Svendborg

Møllergade 92

5700 Svendborg

• Sønderborg

Kastanie Alle 1

6400 Sønderborg

• Thisted

Vestergade 23

7700 Thisted

• Taastrup

Køgevej 91

2630 Taastrup

• Vejen

Nørregade 58

6600 Vejen

• Vejle

Flegborg 4

7100 Vejle

• Viborg

Fælledvej 3

8800 Viborg

• Århus

Åboulevarden 27-31

8000 Århus C


Finanskalender 1999

Årsregnskabsmeddelelsen for 1998 er

offentliggjort 23. marts

Ordinær generalforsamling afholdes 18. maj - kl. 14.00 i

Scandinavia Congress Center

Margrethepladsen 1

8000 Århus C

Halvårsmeddelelsen for 1999

offentliggøres 23. august

Henvendelse angående årsrapporten bedes rettet til

Topdanmarks kommunikationsafdeling

Telefon 44 74 31 69

Telefax 44 68 19 06

E-mail hnb@topdanmark.dk

Analytikere der følger Topdanmark

Analysehus Analytiker (Danmark) Telefon E-mail

Alfred Berg 3396 1000

Aros Securities Jesper Skriver Frandsen 3333 1509 jesper.skriver.frandsen@arossecurities.com

BG Bank Kim Bergø 4330 6042

Carnegie Martin Gottlob 3288 0335 mgottlob@carnegie.dk

Codan Bank Susanne Forsingdal 3355 2162 sus@codanbank.dk

Dansk Aktie Analyse Hans Helmut Kjær 3296 0960 daa@danskaktieanalyse.dk

Den Danske Bank Kathrine Halmøe Schiødt 3344 0895 katsc@dendanskebank.dk

Handelsbanken Per Grønborg 3341 8298 pegro2@handelsbanken.se

Nykredit Markets Michael Hemicke 3342 1862 mich@nykredit.dk

Analysehus Analytiker (UK) Telefon E-mail

Dresdner Kleinwort Benson Michael Broom 0044 171 475 2337 michael.broom@dresdner-bank.com

Fox-Pitt, Kelton William Hawkins 0044 171 377 8929 william.hawkins@fpk.com

Paribas Derek Elias 0044 171 595 2480 derek.elias@paribas.com

Schroders Securities Roberto Cervesi 0044 171 658 3000 roberto.cervesi@schroders.com

91


Topdanmark Årsrapport 1998

Idé, tilrettelæggelse og produktion: Topdanmark

Layout: Sanne Mains, Dream Team

Foto: Det Kongelige Bibliotek, Danske Andelsselskaber,

Jesper Ludvigsen, Polfoto, Karin Riggelsen, Mikkel Høj,

NordFoto, Eureko, Les Kaner, Jakob Dall og Topdanmarks

arkiv.

Oplag: 6.500

Tryk: Formula Graphic AS

Topdanmark•Årsrapport 1998

Topdanmark A/S, Reg.nr. 103.044

More magazines by this user
Similar magazines