læs her - Lystfiskeriforeningen for Liver Å

liveraa.dk

læs her - Lystfiskeriforeningen for Liver Å

VANDPOSTEN

Nr. 3 oktober 2011 Lystfiskeriforeningen for Liver Å 25. Årgang

Flemming Sørensen med Havørred fra Liver Å, foto Michael Ejstrup Nielsen.


Medlemsblad

For Lystfiskeriforeningen for Liver

Å.

Vandposten udkommer 4 gange

årligt.

Redaktion:

Sten Christiansen

Vrejlevvej 18

9760 Vrå

29 72 08 25

stendchr@gmail.com

Bent Madsen Bæktoften 23

9800 Hjørring – Tlf:98 92 87 20

Gittebent@10mb.dk

Forside: Flemming Sørensen

ved Røde Bro med havørred

på imponerende 8,8 kg. fordelt

på 88cm. Foto: Michael

Ejstrup Nielsen.

Foreningens fiskevande:

Rakkeby Å - Stenvad Å - Liver Å

Hjemmeside: www.liveraa.dk

Læs inde i bladet:

Fiskedag i Liver Å 2011

25 års jubilæumsfest

Forurening Liver Å maj 2011

Fiskeplejemidlerne 2011

Billeder og historier fra Liver

Minder fra Lystfiskeriet

Fra min bænk ved åen

Ørredgenetik i Liver Å

Møde med Hj. Kom.

Henrik Arildskov fortæller om

lystfiskeri på Vrå Bibliotek.

Har du en lystfiskerhistorie?

Deadline til Vandposten

Havørred fra Liver Å.

Deadline Vandposten

20/2, 18/4, 10/8, 14/11

Bestyrelsen:

Formand:

Jan Dahl Christiansen

Ærøvej 65, 9900 Frederikshavn,

Mobil:29 78 63 65

jan@deltadata.dk

Næstformand

Emil Dietz Fuglsang

Sønderbro 27 2. tv.

9000 Aalborg

Mobil:60 71 72 40

emildf@gmail.com

Kasserer:

Thorbjørn Jensen

Bæktoften 8

9800 Hjørring

Nyt 26 39 13 10

t.jensen@hotmail.dk

Sekretær

Sten Christiansen

Vrejlevvej 18 st. tv.

9760 Vrå,

Tlf:29 72 08 25

stendchr@gmail.com

Udvalg:

2

Øvrige:

Michael Ejstrup Nielsen

Ejstrupvej 4

9850 Hirtshals.

Tlf:96679644

Mobil:28 88 69 01

Jens Mølbak Jensen

Pragtstjernevej 1

9800 Hjørring

Tlf:98911902

Mobil:60 84 00 41

Anders Vange

Lyngbyvej 223

9480 Løkken

Mobil:29 66 90 03

Vankenstein

@hotmail.com

Suppleanter:

Jørn Thomsen(1.)

Vejbyvej 760

9760 Vrå

Mobil:22 40 52 71

Jesper Nielsen-Man(2.)

Grønningen 12,

9480 løkken

Mobil: 41 22 60 16

Udsætning:

Anders Vange/Rasmus Winther

Vandpleje: Sten Christiansen/ Jan Dahl Christiansen/Michael

Ejstrup Nielsen/ Anders Vange/

Emil Fuglsang

Lodsejerudvalg: Michael Ejstrup Nielsen/Jan

Dahl Christiansen/Jens Mølbak Jensen

Broer/spange/skilte:

Klubudvalg:

Knud Thrane Thomsen 31 65 83 46 / Jørn Thomsen

Bladudvalg: Sten Christiansen

Materialeudvalg: Jørn Thomsen


Fiskedag i Liver Å 2011

Vi havde i år planlagt både en fiskedag

og en 25 års jubilæumsfest, for at

markere at foreningen var sluppet

gennem det første kvarte århundrede.

De to arrangementer kunne så

passende holdes på den samme dag.

Vi var så heldige at få mulighed for at

afholde arrangementerne på

grødeoptagningspladsen ved Liver

Mølle kro, hvor vi også kunne bruge

Hjørring Kommunes skur/lokaler. Det

ville være rigtigt fint hvis vejret ikke var

blevet alt for råt, koldt og efterårsagtigt,

så derfor rykkede vi datoen frem til 2/9.

Det viste sig at være en god

beslutning, fordi vi fik noget af det

bedste vejr vi længe havde haft til en

fiskedag.

3

Vi startede vanen tro kl. 06:00 med

billetsalg, kaffe, rundstykker og en lille

skarp til halsen for de trængende. Det

kunne ikke være mere perfekt.

Rundstykker og frisk kaffe, mens man

står og vurdere forholdene i Liver Å

ved stryget.

Det viste sig at være en perfekt ramme

om fiskedagen, fordi det selvfølgelig er

det helt ideelle med sådan et

arrangement der holdes næsten på

åbrinken.

På den måde bliver det muligt at tage

et fisketræk om morgenen, for derefter

at tage en smut til kroen, få en kop

kaffe og høre om andre har haft gang i

fiskeriet, for derefter at prøve et andet

sted.


Taktikken diskuteres.

Selv om der var lidt små køligt først på

morgenen, viste vejret sig fra sin mere

positive side med fint og mildt vejr.

Forholdene var også fine for fiskeriet,

og selv om der blev set og mistet

havørred, kom der også en på land.

Hovedsponsorer

4

Traditionen tro bød foreningen på en

omgang pølser, en tradition vi ikke vil

undvære!

En stor tak til vores sponsorer som giver ekstra spænding på vores dag ved Liver Å.

Hirtshals Ny Indkøb, Vestkajen 4 9850 J.C. Fiskegrej og Fritid, Algade 46 d.

Hirtshals

9300 Sæby

Øvrige sponsorer

Lystfiskeriforeningen for Liver Å Brasholt

Jan Dahl Christiansen Sten Christiansen


Poul Ledet med vinderfisken.

Vindere i kategorien havørred: Poul

Ledet Larsen med en fisk på 64 cm. og

3,1 kg.

5

Vindere i kategorien Bækørred: Poul

Ledet Larsen med en bækørred på 41

cm. og 0,9 kg,

2. og 3. plads i kategorien bækørred:

Steen Rubæk med fisk på 42 cm. og

0,8 kg., samt 41 cm. og 0,75 kg.

Alt i alt havde vi en rigtig fin dag ved

åen.

Bestyrelsen


25års jubilæumsfest

Lystfiskeriforeningen for Liver Å blev

startet tilbage i 1986 og kan således i

år fejre 25 års jubilæum.

På trods af alle problemer har vi i dag

en forening der til stadighed arbejder

for at forbedre forholdene i Liver Å, og

derigennem vores muligheder for at

dyrke lystfiskeriet. Dette er sket både

gennem bestyrelsens arbejde, men

ikke mindst fordi vores medlemmer

igen og igen stiller op til de mange

arbejdsopgaver der hører til en

l ys t f i s k e r i f o r e n i g s o m v o r e s .

Forhåbentlig vil der også i fremtiden

være medlemmer som er klar til de

opgaver fremtiden vil byde på.

6

For at markere dette, arrangerede

Lystfiskeriforeningen for Liver Å en

jubilæumsfest i Hjørring Kommunes

skur på grødeopsamlingspladsen ved

Liver Mølle Kro. Der var tilmeldt godt

40 deltagere, som i de perfekte

rammer langs Liver Å, havde en rigtig

dejlig aften med god mad og godt

selskab. Således styrket tog vi hul på

de næste 25 år, som vi håber kun vil

bringe fremgang og rigelige fangster af

både bækørreder og havørreder.

Et stor tillykke til Lystfiskeriforeningen

for Liver Å.

Bestyrelsen


Forurening Liver Å maj 2011

Forureningen har endnu ikke fundet

nogen afgørelse, hvilket bestemt ikke

er overraskende, da den tilsvarende

forureningssag fra 2010 heller ikke er

afgjort.

Vi afventer dog ikke blot, at politiet får

afsluttet Deres efterforskning som

konsekvens af Naturstyrelsens

anmeldelse af forureningssagerne fra

henholdsvis 2010 og 2011.

For nuværende er status på sagen, at

foreningen har udbedt sig et møde

med Hjørring Kommune og Hjørring

Vandselskab A/S først i august måned.

Mødedeltagerne vil forventeligt blive

Arne Boelt og Jørgen Bing som de

kommunale repræsentanter, mens

Peter Duetoft og Andreas Duus vil

repræsentere Hjørring Vandselskab A/

S, og foreningens deltagere vil være

Emil Fuglsang og Jan Dahl

Christiansen.

Bestyrelsen har på flere møder

diskuteret strategien for det fremtidige

arbejde i denne forureningssag, men

afventer udfaldet af mødet, inden der

tages konkrete tiltag. I forlængelse

heraf er det således ikke muligt at give

en helt udtømmende og opdateret

redegørelse til Jer medlemmer.

Bestyrelsen har dog løbende søgt at

informere via foreningens hjemmeside

hvorved de væsentligste informationer,

som vi har opnået indsigt i, på rimelig

vis skulle være gjort tilgængelige til de,

der har adgang til foreningens

hjemmeside www.liveraa.dk

8

Fiskeplejemidlerne 2011

Der er i 2011 godt 38 mill. kr.

specificeret som: Samlet forbrug af

Fiskeplejemidlerne, se DTU Aqua:

Handlingsplan 2011, Bilag 11, hvor

man kan få en samlet oversigt over

projekterne for 2011, 2012 og 2013

med omkostningerne.

Der er to områder, som vi måske

kunne få noget ud af er:

1. Udsætning af ål, idet der er afsat

1,75 mill. til bestandsophjælpning af ål.

Projekt nr. 38245. Projektleder: Michael

J. Pedersen

2. Udlægning af grus. DTU Aqua

administrerer en gruspulje på ½ mill.

Den er for 2011 forøget med yderligere

150 000. Man kan få dækket alle sine

m a t e r i a l e u d g i f t e r o g e f t e r

omstændighederne også alle udgifter

til maskintid.

Projekt nr. 38238. Projektleder: Peter

Geertz-Hansen

Jeg er ikke i tvivl om at begge

tilskudsmuligheder bør udnyttes i de

nordjyske vandløb.

OBS.: Det er nu muligt at kombinere

m i d l e r f r a g r u s p u l j e n m e d

F i s k e r i L A G M i d t / N o r d s m i d l e r.

Nærmere oplysninger hos de to

aktører.

* * * * *

Jeg synes, at jeg nogle gange har

mærket lidt tøven omkring såvel

effekten som etablering af grusbanker

(langt) oppe vandløbene.


Her kan en undersøgelse af opgangen

i Karup Å nok være interessant.

Undersøgelsen bygger på mærkning

og genfangst af fisk. Undersøgelsen

kan i øvrigt læses i tidsskriftet Fisk og

Hav, no. 61 fra 2006 og den kan findes

på nettet.

Lad mig lige citere nogle uddrag fra

rapporten:

”Havørred, der var mærket som vilde

smolt, blev genfanget forholdsvis langt

oppe i vandløbet og det samme blev

havørred, der var mærket som voksne

havørred. Til forskel herfra blev

hovedparten af de ørreder, der havde

en fortid på dambrug, fanget længere

nedstrøms i åen mere eller mindre

samme sted som de var sat ud, uanset

om de var af vild afstamning eller af

dambrugsafstamning.

…Lystfiskernes andel af genfangsterne

var størst for de ørreder, der havde en

fortid i dambrug, og lavest for de vilde

smolt.”

Rapportens konklusion er:

…”De vilde ørred synes klart at være

den gruppe, der vandrer bedst

sammenlignet med de andre grupper

af smolt. Mens de vilde smolt vandrer

langt væk, blev en betydelig del af de

andre grupper nemlig fanget i løbet af

sommeren uden at have forladt åen.

Havørred, der blev mærket som vilde

smolt, er også dem, der i størst antal

vender tilbage til Karup Å som voksne

havørreder på gydevandring.”

Knud Madsen, 17 02 2011.

9

Billeder og historier fra Liver Å

Lystfiskeriforeningen for Liver Å har i år

25 års jubilæum, og vi har i denne

forbindelse tænkt på hvorledes vi

kunne markere dette skarpe hjørne. En

af de ideer vi har talt om, er at prøve at

samle nogle af de mange historier og

billeder fra Liver Å. Hvis du har enten

historier eller billeder som det kunne

være interessant eller sjovt for andre

Liver Å fiskere at se, vil vi meget gerne

opfordre dig til at indsende dem til Sten

Christiansen eller Michael Ejstrup

Nielsen (se side 2 i Vandposten). Hvis

det skal blive til noget er det altså

vigtigt at alle hjælper med.

Når vi synes vi har fået tilstrækkeligt

med materiale ind, vil vi se på i hvilken

form vi kan få den samlet sammen.

Bestyrelsen

Minder fra Lystfiskeriet

Ind imellem sker det jo at fiskeriet ikke

rigtigt arter sig som vi kunne ønske os.

Det kan der som ville ved være mange

grunde til. Det kan være en periode

hvor man simpelt hen ikke kommer ud

at fiske så ofte som man gerne vil, der

er jo også så meget andet der skal

passes. Jeg kan for mit eget

vedkommende godt afsløre at den helt


store synder her er mit arbejde. Jeg

synes at de ca. 37 timer om ugen

griber helt utroligt ind i midt fiskeri,

faktisk på grænsen til det uacceptable.

Der kan også være perioder hvor

fangsterne ikke helt står mål med

anstrengelserne. Jeg tror vi er mange

der kan melde os i denne kategori.

Men uanset årsagerne, er det i

sådanne stunder jeg begynder at

tænke på alle de mange gode minder

som lystfiskeriet har givet mig gennem

snart mange år. Der er nok at vælge

mellem, og også et par gode fisk. Men

det er nok de mange fantastiske turer

med gode fiskekammerater jeg tænker

tilbage på med størst glæde.

Efterårsstemning ved Liver Mølle Kro, foto

Sten Christiansen.

10

Nedenstående artikel har vi fået fra

Bent Madsen. Den er godt nok et par

år gammel, men det er stadig en fin

oplevelse, en som jeg er sikker på Bent

med glæde tænker tilbage på med

jævne mellemrum. Sten Chr.

Fra min bænk ved åen

Mandag den 9. oktober er helt sikkert

en fiskedag, som jeg sent glemmer.

Forholdene var, som de nu skal være,

når muligheden for at fange havørred

er til stede. Fint, tænkte jeg, der må

være fisk ved sammenløbet.


Det var der også. Jeg satte personlig

rekord i finneklippede med en livlig fyr

på 31 cm.

Hen ad middagstid besluttede jeg at

vende næsen hjemad. Da jeg havde

mere kaffe på kanden og en klemt

ostemad i tasken, besluttede jeg at

nyde dette måltid ved stryget ved

kroen. Jeg fik mig anbragt med kaffe

og ostemad; men der gik ikke mange

minutter, før der lød et ordentligt plask

ude midt i stryget. Ah, ha, tænkte jeg.

Den må jeg prøve.

For en sikkerheds skyld ville jeg starte

et stykke ovenfor stryget, da jeg har

hørt fra en, at her flyder fluen lige ind i

munden på havørrederne. Som tænkt,

så gjort. Efter et par kast fik jeg

placeret fluen lige bag piletræet, som

generer fiskeriet der, hvor Krustrup

bæk løber ud i åen. Det kan nok være

fluen blev tung. Efter en del rusken

kunne jeg mærke, at det ikke var en af

de finneklippede. Da jeg efter nogle

minutter endnu ikke havde set fisken,

kunne jeg nok regne ud, at her var der

tale om noget stort. Min første tanke

var, at den for alt i verden ikke måtte

gå ned i stryget, hvor jeg kunne miste

den i en af alle de planter, som man

går og fylder åen med. Så jeg lagde så

meget pres på fisken, som stang og

arm kunne bære, alt imens jeg tænkte

på blodknuden i forfanget. Heldigvis

havde jeg bundet fluen på en god

gammeldags laksekrog.

Efter yderligere nogle minutter viste

fisken sig. Den lavede nogle gevaldige

buler i vandoverfladen.

Til mit store held var den kun fri af

vandet to gange. Efter et stykke tid,

stadig med stang og arm spændt til

bristepunktet, hvor den nogle gange

12

prøvede at stikke af, begyndte den at

stå på hovedet, hvorefter det ikke

varede længe, inden den lagde sig på

siden. Efter et par forsøg fik jeg bakket

den ind i fangstnettet.

Bortset fra et bøjet fangstnet, fik jeg

uden dramatik anbragt kalorius på

bredden. Sidst, jeg landede en laks i

Liver å, kostede det mig også et nyt

fangstnet. Nu må jeg da snart få lært,

at når det drejer sig om teleskopnet,

løfter man i netposen.

Men hvad betyder et fangstnet, når

man har landet en laks på 87 cm. og

næsten 7 kg.

Hilsen

Bent Madsen.

Ørredgenetik i Liver Å

I efteråret 2010 fik vi i foreningen en

henvendelse fra DTU Aqua, der

ønskede foreningens hjælp med

nedenstående projekt.

Ved DTU Aqua er de ved at starte et

projekt der skal beskrive den genetiske

profil af ørredstammer i danske

vandløb. I den forbindelse ville de

meget gerne meget have

Lystfiskeriforeningen til at indsamle

prøver fra ørreder i Liver å.

Kort fortalt drejer det sig om at

indsamle fedtfinne klip fra ca. 40

individer fra samme


vandløbsstrækning. Hvert finneklip

sendes til DTU Aqua sammen med

information om fiskens længde og køn

og sted og dato for indsamling.

Formålet med projektet er at kortlægge

den genetiske struktur i danske

ørredbestande og udvikle et redskab til

forvaltning af danske ørredbestande.

Redskabet vil kunne bruges til at

identificere vores oprindelige

ørredbestande, hvor der forekommer

genetisk unikke bestande, bestemme

havørreders vandringsmønstre, samt

give viden om hvordan man bedst

genetablerer lokale bestande der er

kraftigt påvirket af dambrugsfisk eller

helt udryddet.

På længere sigt planlægger de at

producere et ’genetisk landkort’ over

alle danske ørredbestande – både hav-

, sø- og bækørredbestande, og både

for gydefiskene i åerne og for hvorhen

havørrederne fra de enkelte åer

vandrer og hvornår.

Den var vi selvfølgelig straks med på,

da vi faktisk længe har haft et ønske

om at få lavet en genetisk

undersøgelse af ørrederne i Liver Å.

Dette ønske skyldes både ren og skær

nysgerrighed, og håbet om at en sådan

undersøgelse kan give oplysninger

som det vil være muligt at bruge i vores

avls arbejde. Desuden er vi nok lidt

forfængelige og håber at resultatet kan

vise at vi faktisk har en oprindelig

bestand af ørreder. Har vi det, kan

også være endnu et stærkt argument

for at forbedre Liver Å som levested for

ørreden og dermed også andre fisk.

Hvornår vi får resultatet af disse

undersøgelser ved vi ikke, men når de

foreligger, vil de selvfølgelig blive bragt

13

i Vandposten.

For de interesserede er findes der en

del materiale på Fiskepleje.dk (http://

www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/

populationsgenetik.aspx).

Bestyrelsen

Møde med Hjørring Kommune

1. august 2011 omkring bl.a.

slamforurening af Liver Å

Møde med Hjørring Kommune 1.

august 2011 omkring bl.a.

slamforurening af Liver Å

Mødedeltagere:

Borgmester Arne Boelt

Formand for Teknik og Miljø Jørgen

Bing

Direktør for Teknik og Miljøområdet

Andreas Duus

Formand for Hjørring Vandselskab A/S

Peter Duetoft

Emil Fuglsang

Jan Dahl Christiansen

Mødet startede, efter den obligatoriske

mad og lidt smalltalk, med at Peter

Duetoft svarede på vores konstatering

om, at bolden lå på Deres banehalvdel.

Peter Duetoft mente således, at de

overholdte de krav, der måtte være,


men at man selvfølgelig ikke kunne

gardere sig mod tosser set i forhold til

den ene hændelse i maj 2011, hvor

Hæstrup Møllebæk blev tilført en større

mængde slam fra Sønder Rens. Peter

Duetoft mente således at de for

nuværende ikke havde nogen

problemer eller ud over denne ene

slamudledning var skyld i andre

forureningssager. Den ansvarlige på

rensningsanlægget er nu blevet fyret,

da han ikke ønskede en omplacering.

Til Peter Duetoft såvel som de øvrige

deltagere kunne vi orientere om, at der

ikke kun var tale om en hændelse men

om 12 større forureningshændelser,

der er dokumenteret via

turbiditetsmålingerne,

Lystfiskeriforeningen for Liver Å har

fået udleveret for perioden oktober

2010 til maj 2011 af Hjørring

Vandselskab.

I forlængelse heraf kunne vi også

konstatere, at overløbstallene f.eks. for

Sønder Rens i år til juni ligger på 14

hændelser, mens der er tilladelse til 7

overløbshændelser for hele 2011.

Der var kun Jørgen Bing, der vist

havde hørt rygter om, at der var lidt

mere i sagen end den ene hændelse.

Peter Duetoft ville således i

forlængelse heraf tage sagen op i hans

egenskab af formand for Hjørring

Vandselskab A/S.

I forbindelse med denne

slamforurening kunne vi ikke forstå, at

der er så lukket en kultur, idet vi bl.a.

på intet tidspunkt er blevet kontaktet

officielt af Hjørring Vandselskab A/S og

orienteret om hændelsesforløb,

14

konsekvenser osv. I forlængelse heraf

kunne vi fremvise et mødereferat

dateret 20. maj 2010, hvor det er

nedskrevet, at foreningen skal

kontaktes, hvis der sker hændelser på

anlægget.

Peter Duetoft vil tage denne sag videre

op på politisk niveau, mens Arne Boelt

kunne se det fremadrettede i, at

foreningen blev indbudt til et møde

med bestyrelsen i Hjørring

Vandselskab A/S. Peter Duetoft

forventer, at dette ville ske måske

indenfor en måneds tid.

Arne Boelt havde endvidere et ønske

om, at det måtte være Kommunen eller

Vandselskabet der indkaldte til det

næste møde, og at informationen

fremadrettet vil være bedre.

Arne såvel som flere af de øvrige

beklagede meget det passerede og

ville gerne henvise til, at de på det

bestemteste ikke ønsker noget

hemmeligholdt, men tværtom ønsker

fremmet en åben kultur, hvor man ikke

dækker over uheld men ærligt

erkender tingenes tilstand.

De havde ikke kunnet forestille sig, at

en ansat på den måde kunne omgå alt

og alle ved bl.a. at slukke for alarmer

m.v.

Vi nævnte desuden, at det kunne være

fordelagtigt at få vurderet virkningen på

flora og fauna fra de mange tons slam.

I forlængelse heraf kendes

sammensætningen af slammet ikke.

Fremadrettet nævnte vi det

fordelagtige ved at få opsat online

måleudstyr i Liver Å gerne 2 steder.

Andreas Duus tog denne henvendelse

med sig og ønskede også en placering

til et sådant apparatur. Vi foreslår i


første omgang Den Røde Bro. I

forbindelse hermed var vi kort inde på

de målinger, som der løbende

foretages af Naturstyrelsen ved Den

Røde Bro. Vi fremviste således kurver

over bl.a. ammoniak-ammonium,

nitrogen og biokemisk iltforbrug hvor

der indikeres tilstande, der ikke skal

være i et sundt vandløb. Andreas Duus

vender tilbage til foreningen, når han

har fået kigget nærmere på sagen.

Andreas Duus orienterede om, at det

17.000m3 store rørbassin fra Arla til

Sønder Rens netop i disse dage tages

i brug, og at dette rørbassin vil

nedbringe antal overløb betragteligt

fremadrettet. Denne udbygning af

kloaknettet vil vi gerne kvittere for, men

vi vil dog også understrege, at det langt

fra løser alle overløbsproblemer fra

Hjørring by.

Ifølge Peter Duetoft starter

slamforureningssagen i retten om en

uges tid, hvor retten skal tage stilling til

Naturstyrelsen Aalborgs

politianmeldelse af slamforureningen

og dermed Hjørring Vanselskab for

forurening af Hæstrup Mølle Bæk.

Omkostningerne for foreningen

medlemsmæssigt såvel som ved

udsætninger og klipningsforsøg blev

også vendt. I forlængelse heraf

uddybede vi også elfiskeresultatet,

som Naturstyrelsen havde foretaget. Vi

fremførte igen ønsket om, at

kommunen får uddannet personale til

elfiskeri, mens foreningen gerne vil

låne udstyret hertil.

Vi fremførte også et ønske om at

deltage ved et formøde i forbindelse

15

med udarbejdelsen af de kommende

regulativer og understregede det

beklagelige i, at kommunen har sagt

nej tak til at modtage et tilskud til

grusprojektet i Borup/Rakkeby Å. Vi

mente, at det måtte være en rig

kommune, der har råd til at sende

180.000kr retur fordi man ikke har tid til

at få dem brugt i løbet af tre år Vi

orientere om, at vi godt vidste, at

medarbejde ikke har tiden, men at det

set i lyset af målopfyldelsen ved

vandplanen er meget beklageligt.

Udfordringen for Hjørring Vandselskab

A/S set i forhold til Vandplanen blev

ligeledes fremført bl.a. set i forhold til

det hydrauliske pres, som bækkene er

udsat for.

På bestyrelsens vegne

Emil Fuglsang

Jan Dahl Christiansen


Henrik Arildskov fortæller om

lystfiskeri på Vrå Bibliotek

Tirsdag 8. november kl. 19 på Vrå

Bibliotek

Henrik Arildskov er nok især kendt fra

TV2/NORDs haveprogram “Haven”,

men har i mange år også dyrket

l y s t f i s k e r i e t s f o r n ø j e l s e r o g

udfordringer.

Til foredraget fortæller han kort om

oplevelser fra de lokale fiskevande

Liver Å og Uggerby Å, men først og

fremmest om fiskeriet i Karup Å,

hvorfra ca. 25 års fiskeri efter åens

“sølvtøj” har givet nogle erfaringer og

oplevelser, som gerne gives videre til

16

Henrik Arildskov med fisk

andre, der lider af havørredfeber.

Billetpris 50 kr.

.

Foredraget er bevidst lagt på en

klubaftensdag i Liver Å-foreningen,

fordi jeg så håber på, at I kan forflytte

den til Vrå Bibliotek den dag.

Per Drustrup Larsen, Biblioteket.


Har du en lystfiskerhistorie eller

billeder til Vandposten?

Noget af det vi alle gerne vil læse i

Va n d p o s t e n , e r h istorier f r a

foreningens medlemmer. Selv om vi

ikke er en af de foreninger der har flest

medlemmer, må der alligevel ligge

mange gode, interessante eller sjove

oplevelser og/eller billeder i gemmerne

rundt omkring.

Her kunne det være din historie vi

læste, eller dine billeder vi så. Det kan

både være fra turer til Liver Å eller det

kan være fra en fisketur til et helt andet

sted.

Fine artikler på flere sider med gode

billeder er selvfølgelig altid meget

17

velkomne, men mindre sagtens gøre

det.

Det kan være nogle få linjer om mødet

med odderen, et stemningsbillede fra

en aften ved åen med et par linjers

tekst (f.eks. som herunder). Eller noget

helt andet.

Redaktionen

”Uden mad og drikke dur helten ikke”.

Er der noget bedre end en aftentur på kysten

om sommeren. Vi nyder det gode vejr i en

pause i fiskeriet, mens vi holder øje med

pølserne på grillen. De skal jo gerne blive

præcist som vi kan lide dem; dvs. halvt brune

og halvt sorte ;-) foto: Sten Christiansen.


Lystfiskeriforening for Liver Å

at være medlem af foreningen betyder andet end at fange fisk

f.eks. er foreningen interesseret i frivillige hænder til at løse følgende

opgaver:

Skælprøver

Jan Dahl Christiansen

29 78 63 65

Vandpleje/gydegrus

Michael E. Nielsen

96 67 96 44

28 88 69 01

Vandløbsrestaurering er

vejen frem - ingen tvivl om

dette.

Derfor bør DU som medlem

af foreningen bakke op om

dette.

Kontakt derfor:

Jan Dahl Christiansen

Sten Christiansen

Michael Ejstrup Nielsen

For en aftale om hvordan du

evt. kan hjælpe til.

29 78 63 65

29 72 08 25

28 88 69 01

Lystfiskeriforeningen for

Liver Å.

18

El-fiskeri

Jan Dahl Christiansen

29 78 63 65

Klubaktiviteter

Knud Thrane / Jørn Thomsen

31 65 83 46/ 22405271


Havørred fra Liver Å

Selv om det er en kanon flot fisk som

pryder forsiden af dette nummer af

Vandposten, er Flemming ikke den

eneste der kan fange fisk i Liver Å.

Billedet herunder viser at også Michael

kan være med. En fin fisk på 70 cm. og

4,7 kg. Vær at bemærke er det, at

billedet er taget med en mobiltelefon,

og som man kan se er kvaliteten rigtig

god.

19

Der skal derfor lyde en opfordring til

alle som måske ikke lige har fået et

kamera med på fisketuren, op af

lommerne med mobilen og tag nogle

b i l l e d e r t i l Va n d p o s t e n o g

hjemmesiden.

Redaktøren

More magazines by this user
Similar magazines