gem denne vejledning - Intex Nordic

intexnordic.net.dynamicweb.dk

gem denne vejledning - Intex Nordic

BETJENINGSVEJLEDNING

VIGTIGE VIGTIGT

SIKKERHEDSREGLER

Sørg for at læse, forstå og og følge alle alle

instruktionerne nøje, før du du installerer

produktet og tager det det i i brug. brug.

Krystal Clear

220 - 240 V~, 50 Hz, 360 99 W

Hmax 1.5 m, H min 0.19 m, IPX4

Maks. Vandtemperatur: 35 °C

Kun til illustration. illustration

Prøv også disse andre Intex fine Intex produkter: produkter: pools, pools, pool tilbehør, pool tilbehør,

oppustelige pools og indendørs legetøj, luftmadrasser og både kan findes

hos store forhandlere eller besøg vores hjemmeside.

Dansk

Model 634R 634 Filterpumpe

©2008 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.

- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte Rechte vorbehalten. vorbehalten. Printed Printed in China/Imprimé China/Imprimé en Chine/Impreso Chine/Impreso en China/Gedruckt China/Gedruckt in China. China.

® ® Trademarks Trademarks used used in some some countries countries of the the world world under under license license from/® from/® Marques Marques utilisées utilisées dans dans certains certains pays pays sous sous

licence licence de/Marcas de/Marcas registradas registradas utilizadas utilizadas en algunos algunos países países del mundo mundo bajo bajo licencia licencia de/Warenzeichen de/Warenzeichen verwendet verwendet in einigen einigen

Ländern Ländern der der Welt Welt in Lizenz Lizenz von/Intex von/Intex Marketing Marketing Ltd. Ltd. to/à/a/an to/à/a/an Intex Intex Trading Trading Ltd., Ltd., Intex Intex Development Development Co. Co. Ltd., Ltd., G.P.O G.P.O

Box Box 28829, 28829, Hong Hong Kong Kong & Intex Intex Recreation Recreation Corp., Corp., P.O. P.O. Box Box 1440, 1440, Long Long Beach, Beach, CA CA 90801 90801 • Distributed Distributed in the the European European

Union Union by/Distribué by/Distribué dans dans l’Union l’Union Européenne Européenne par/Distribuido par/Distribuido en la unión unión Europea Europea por/Vertrieb por/Vertrieb in der der Europäischen Europäischen Union Union

durch/Intex durch/Intex Trading Trading B.V., B.V., P.O. P.O. Box Box nr. 1075 1075 – 4700 4700 BB BB Roosendaal Roosendaal – The The Netherlands

Netherlands

110


INDHOLDSFORTEGNELSE

Advarsel .......................................................................... 3

Liste overdelene og reference ...................................... 4-6

Opstillingsvejledning ..................................................... 7-9

Mulighed for fastmontering ........................................... 10

Betjeningsvejledning ..................................................... 11

Vedligeholdelse .............................................................. 12

Pleje af poolen og kemikalier ........................................ 12

Vinteropbevaring ............................................................ 13

Fejlfindingsvejledning .................................................... 14

Almindelige poolproblemer ........................................... 15

Generelle sikkerhedsregler ........................................... 16

Begrænset garanti .......................................................... 17

Intex servicekontorers beliggenhed ............................. 18

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

Side 2


SIKKERHEDSREGLER

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug.

LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGERNE

ADVARSEL

• For at undgå personskade må børn ikke anvende produktet. Hold altid opsyn med

børn og handicappede personer.

• Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet

med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt en elektriker, hvis

du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med HFI. Få en elektriker til at installere

HFI, som udløses ved maks. 30 mA. Undlad at bruge en transportabel

fejlstrømsafbryder.

• Undgå at nedgrave ledningen. Placer ledningen et sted, hvor den ikke bliver

beskadiget af plæneklippere, hækkesakse og andet udstyr.

• Denne strømledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges bør enheden

skrottes.

• For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende

forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til

strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt.

• Samling og demontering må kun foretages af voksne.

• Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde

hænder.

• Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for

at komme i poolen.

• Hold produktet og ledningen/ledningerne utilgængelige for børn.

• Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug.

• Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører

service på det eller foretager justeringer af det.

• Dette produkt er kun beregnet til brug med pools, der kan gemmes væk efter brug.

Det må ikke bruges til pools, der er fast installeret. En flytbar pool, der kan

gemmes væk for vinteren, er konstrueret, så den er nem at skille ad og samle igen.

• Stikket til produktet skal som minimum placeres 3,5 m fra poolen.

• Der skal være adgang til stikket, efter at produktet er blevet installeret.

• Dette produkt må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,

sanselige eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden medmindre de har

fået vejledning eller instruktion i brug af produktet af en person, der er ansvarlig for

deres sikkerhed.

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.

• Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i

brugsanvisningen!

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MED-

FØRE MAtERIELLE SKADER, ELEKtRISK StØD, SAMMENFILt-

RING, ANDEN ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD.

Disse produktadvarsler, anvisninger og sikkerhedsregler, der følger med produktet, dækker

nogle almindeligt forekommende risici ved vandsportsudstyr og omfatter ikke alle fare- og

risicimomenter. Brug din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med

vandaktiviteter.

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

Side 3


LISTE OVER DELENE

1

4 5

7

10

13

16

LISTE OVER DELENE

GEM DENNE VEJLEDNING

2

8

11 12

14 15

Dansk

Dansk 110

BEMÆRK: Tegningerne er kun til til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er Er ikke ikke i i skala.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 4

Side 4

3

6

9


INDHOLDSLISTE

INDHOLDSLISTE

INDHOLDSLISTE

GEM DENNE VEJLEDNING

110

Dansk

Dansk 110

110

Før

Før

du

du

installerer

installerer

produktet,

produktet,

skal

skal

du

du

bruge

bruge

et

et

par

par

minutter

minutterat

at

kontrollere

kontrollere

indholdet

indholdet

og

og

gør

gør

Før du installerer produktet, skal dig fortrolig du bruge med et par delene. minutter på at kontrollere indholdet

dig fortrolig med delene.

og gør dig fortrolig med delene.

8

7

BEMÆRK: Tegningerne er kun til til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er Er ikke

BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er ikke

i skala.

i skala.

Oplys modelnummer og reservedelsnummer i forbindelse med bestilling af

Oplys modelnummer og reservedelsnummer i forbindelse med bestilling af

reservedele.

reservedele.

Dansk

N° DE PIÈCE BESKRIVELSE ANTAL RESERVEDEL NUMMER

N° DE PIÈCE BESKRIVELSE ANTAL RESERVEDEL NUMMER

1 GEVINDSKÅRET RING TIL FILTERHUS

1 10491

1 GEVINDSKÅRET RING TIL FILTERHUS

1 10491

2 LUFTVENTIL/BUNDFALDSVENTIL

2 10460

2 LUFTVENTIL/BUNDFALDSVENTIL

2 10460

3 O-RING TIL VENTIL

2 10264

3 O-RING TIL VENTIL

2 10264

4 DÆKSEL TIL FILTERHUS

1 10490

4 DÆKSEL TIL FILTERHUS

1 10490

5 O-RING TIL FILTERHUS

1 10492

5 O-RING TIL FILTERHUS

1 10492

6 FILTERINDSATS (59905)

1

6 FILTERINDSATS (59905)

1

7 LUFTVENTIL/BUNDFALDSVENTIL B

1 10725

7 LUFTVENTIL/BUNDFALDSVENTIL B

1 10725

8 PUMPESLANGE MED MØTRIKKER

2 10494

8 PUMPESLANGE MED MØTRIKKER

2 10494

GEM DENNE VEJLEDNING Side 5

GEM DENNE VEJLEDNING Side 5

3

1

2

3

4

5

6

2

Side 5


INDHOLDSLISTE

INDHOLDSLISTE (fortsat)

INDHOLDSLISTE (fortsat)

BEMÆRK: BEMÆRK: Tegningerne Tegningerne er er kun kun til til illustration. illustration. Viser Viser ikke ikke det det korrekte korrekte produkt. produkt. Er Er ikke ikke i

skala.

iBEMÆRK: skala. Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er ikke i

skala.

N° DE PIÈCE BESKRIVELSE ANTAL RESERVEDEL NUMMER

N° DE

9

PIÈCE

STEMPELVENTIL (O-RING TIL BESKRIVELSE SLANGE & LILLE SPÆNDESKIVE MEDFØLGER)

ANTAL

2

RESERVEDEL

10747

NUMMER

10 9 STEMPELVENTIL O-RING TIL (O-RING SLANGE TIL SLANGE & LILLE SPÆNDESKIVE MEDFØLGER) 2 10747 10262

10 11 O-RING LILLE SPÆNDESKIVE

TIL SLANGE

10262 10745

11 12 LILLE SIMØTRIK SPÆNDESKIVE

2 10745 10256

12 13 SIMØTRIK FLAD GUMMISPÆNDESKIVE TIL SI

2 10256 10255

13 14 FLAD GEVINDSKÅRET GUMMISPÆNDESKIVE SIFORBINDELSESSTYKKE

TIL SI

2 10255 10744

14 15 GEVINDSKÅRET JUSTERBAR INDTAGSMUNDSTYKKE

SIFORBINDELSESSTYKKE 21

10744 11074

15 16 JUSTERBAR SINET INDTAGSMUNDSTYKKE

1 11074 10253

16 SINET

1 10253

Dansk 110

Dansk

Før du installerer Før du installerer produktet, produktet, skal du skal bruge du bruge et par et par minutter på på at at kontrollere indholdet og gør

Før du installerer produktet, skal

og

du dig gør

bruge fortrolig dig fortrolig

et par med minutter

med delene.

på at kontrollere indholdet og gør

dig fortrolig med delene.

9

9

10

10

9

9

10

10

11 12 13 14 15

11 12 13 14 15

11 12 13 14 16

11 12 13 14 16

Dansk

GEM DENNE VEJLEDNING Side 6

GEM DENNE VEJLEDNING Side 6

110


OPSTILLINGSVEJLEDNING

UDTAG – OPSÆTNING AF AF FILTER OG STEMPELVENTIL

Sinettet forhindrer, at store genstande blokerer og/eller beskadiger

filterpumpen, Sinettet forhindrer, og stempelventilen at store genstande forhindrer, blokerer at der og/eller trænger beskadiger vand ind i

filterpumpen, når og filterindsatsen stempelventilen monteres forhindrer, eller at renses. der trænger Hvis din vand pool ind har i

oppustelig filterpumpen, topring, når filterindsatsen installer filter, mundstykke monteres eller og renses. stempelventil Hvis din førpool

har

oppustning oppustelig af topring, topringen. installer filter, mundstykke og stempelventil før

oppustning af topringen.

1. 1. Tag Tag fat fat i sien i sien og og stempelventilen.

2. 2. Skru Skru stempelventilen af det af det gevindskårne

siforbindelsestykke (14) (14) ved ved at dreje at dreje den den

mod mod uret. uret. Pas Pas på, på, at den at den lille lille

gummispændeskive (11) (11) ikke ikke bliver bliver væk. væk.

Anbring Anbring stempelventilen på på jorden jorden på på et et

sikkert sikkert sted sted (se (se tegning tegning 1). 1).

3. 3. Skru Skru siens siens møtrik møtrik (12) (12) af det af det gevindskårne gevindskårne

siforbindelsesstykke (14) (14) ved ved at dreje at dreje den den

mod mod uret. uret. Lad Lad den den flade flade spændeskive spændeskive (13) (13)

sidde sidde på på forbindelsesstykket forbindelsesstykket (14). (14).

4. 4. Installer Installer filteret filteret og og stempelventilen stempelventilen på på det det

nederste nederste udtag udtag (mærket (mærket ”+”). ”+”). Fra Fra indersiden indersiden

af

af

poolbeklædningen

poolbeklædningen

monteres

monteres

forbindelsesstykket

forbindelsesstykket

(13)

(13)

i et

i

af

et

de

af de

udskårne

udskårne

huller

huller

med

med

spændeskiven

spændeskivenforbindelsesstykket

forbindelsesstykket

placeret

placeret

mod

mod

beklædningens indvendige side.

beklædningens indvendige side.

5. Sørg for, at den flade side af

5. Sørg for, at den flade side af

simøtrikken (12) vender ind mod

simøtrikken (12) vender ind mod

beklædningens udvendige side, og drej

beklædningens udvendige side, og drej

simøtrikken (12) med uret tilbage på det

simøtrikken (12) med uret tilbage på det

gevindskårne forbindelsesstykke (14)

gevindskårne forbindelsesstykke (14) (se

(se tegning 2). Smør gevindene med vaseline

tegning 2). Smør gevindene med vaseline

før montering.

6. Stram

før montering.

sinettet (16) og simøtrikken (12) på

6.

det

Stram

gevindskårne

sinettet (16)

forbindelsesstykke

og simøtrikken

(14)

(12) på

med

det

fingrene.

gevindskårne forbindelsesstykke (14)

7. Tag

med

fat i

fingrene.

stempelventilen. Kontrollér, at den

7. lilleTag spændeskive fat i stempelventilen. (11) sidderKontrollér, korrekt. at den

8. Drej lille stempelventilen spændeskive (11) tilbage sidder på det korrekt.

8. gevindskårne Drej stempelventilen forbindelsesstykke tilbage på (14) det ved

at gevindskårne dreje den medforbindelsesstykke uret (se tegning 3). (14) ved

9. Undersøg at dreje stempelventilen den med uret (se fortegning at se, om3).

9. grebet Undersøg er trykket stempelventilen helt ned til positionen for at se, ”0/1”. om

Hvis grebet det ikke er trykket er tilfældet, helt ned skal til du positionen tage fat ”0/1”.

foroven Hvis det i grebet ikke er ogtilfældet, trykke ned, skal mens du tage du fat

drejer foroven det med i grebet uret, og indtil trykke plasthakket ned, mens står du

i positionen drejer det ”0/1”. med uret, Det forhindrer, indtil plasthakket at der står

trænger i positionen vand ud ”0/1”. under Det fyldningen forhindrer, at der

(se trænger tegning vand 4.1 & ud 4.2). under fyldningen (se

tegning 4.1 & 4.2).

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

110

Dansk

GEM DENNE VEJLEDNING Side 7

Side 7

12

1

2

1

INDVENDIG SIDE

AF POOLDUGEN

13 14 16

1

2

2

1

2

3

4.1

INDVENDIG

SIDE AF

POOLDUGEN

4.2


OPSTILLINGSVEJLEDNING

INDTAG – OPSÆTNING AF MUNDSTYKKE OG OG STEMPELVENTIL

1. 1. Tag fat fat I I mundstykke og og stempelventil.

2. 2. Skru stempelventilen af af det det gevindskårne

siforbindelsestykke (14) (14) ved ved at at dreje den den

mod uret. Pas på, på, at at den den lille lille

gummispændeskive (11) ikke ikke bliver væk.

Anbring stempelventilen på på jorden på på et et

sikkert sted (se (se tegning 5). 5).

3. 3. Skru siens møtrik (12) af af det det gevindskårne

siforbindelsesstykke (14) ved at at dreje den

mod uret. Lad den flade spændeskive (13)

sidde på på forbindelsesstykket (14).

4. 4. Installer mundstykket og og stempelventilen på på

det det øverste indtag. Fra indersiden af af

poolbeklædningen monteres

forbindelsesstykket (13) i et i et af af de de udskårne

huller med med spændeskiven på på

forbindelsesstykket placeret mod mod

beklædningens indvendige side. side.

5. 5. Sørg Sørg for, for, at at den den flade flade side side af af

simøtrikken (12) (12) vender vender ind ind mod mod

beklædningens udvendige side, side, og og drej drej

simøtrikken simøtrikken (12) (12) med med uret uret tilbage tilbage på på det det

gevindskårne gevindskårne forbindelsesstykke forbindelsesstykke (14) (14) (se

(se tegning tegning 6). 6). Smør Smør gevindene gevindene med med vaseline vaseline

før

før

montering.

montering.

6.

6.

Stram

Stram

justerbar

justerbar

indtagsmundstykke

indtagsmundstykke

(15)

(15)

og

og

simøtrikken

simøtrikken

(12)

(12)det

det

gevindskårne

gevindskårne

forbindelsesstykke

forbindelsesstykke

(14)

(14)

med

med

fingrene.

fingrene.

7. Tag fat i stempelventilen. Kontrollér, at den

7. Tag fat i stempelventilen. Kontrollér, at den

lille spændeskive (11) sidder korrekt.

lille spændeskive (11) sidder korrekt.

8. Drej stempelventilen tilbage på det

8. Drej stempelventilen tilbage på det

gevindskårne forbindelsesstykke (14) ved

gevindskårne forbindelsesstykke (14) ved

at dreje den med uret (se tegning 7).

at dreje den med uret (se tegning 7).

9. Undersøg stempelventilen for at se, om

9. Undersøg stempelventilen for at se, om

grebet er trykket helt ned til positionen ”0/1”.

grebet er trykket helt ned til positionen ”0/1”.

Hvis det ikke er tilfældet, skal du tage fat

foroven

Hvis det

i grebet

ikke er

og

tilfældet,

trykke ned,

skal

mens

du tage

du

fat

drejer

foroven

det

i

med

grebet

uret,

og

indtil

trykke

plasthakket

ned, mens

står

du

i

drejer

positionen

det med

”0/1”.

uret,

Det

indtil

forhindrer,

plasthakket

at der

står

trænger

i positionen

vand

”0/1”.

ud under

Det forhindrer,

fyldningen

at der

(se trænger tegning vand 8.1 ud & under 8.2). fyldningen (se

10. For tegning bedre 8.1 cirkulation & 8.2). justeres retningen på

10. mundstykkets For bedre cirkulation hoved ved justeres at dreje retningen det vækpå fra

udtaget mundstykkets (se tegning hoved 9). ved at dreje det væk fra

11. Poolbeklædningen udtaget (se tegning er nu 9). klar til at blive

11. fyldt Poolbeklædningen med vand. Se brugsanvisningen er nu klar til at blive for

at fyldt få oplysninger med vand. Se ombrugsanvisningen fyldning af poolen. for

at få oplysninger om fyldning af poolen.

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk

Dansk 110 110

GEM DENNE VEJLEDNING Side 8

12

1

2

POOL

1

2

INDVENDIG SIDE

AF POOLDUGEN

13 14 15

1

2

5

6

7

8.1

INDVENDIG

SIDE AF

POOLDUGEN

VANDETS

RETNING

8.2

9

Side 8


OPSTILLINGSVEJLEDNING

MONTERING AF FILTERPUMPENS SLANGETILSLUTNING

MONTERING AF FILTERPUMPENS SLANGETILSLUTNING

1. Tag Krystal Clear-filterpumpen og -slangerne ud af emballagen.

2. 1. Placer Tag Krystal filterpumpen, Clear-filterpumpen så slangerne og (8) -slangerne kan sluttesud til stempelventilen.

af emballagen.

2. Bemærk! Placer filterpumpen, Lovgivningen så slangerne i nogle lande (8) kan herunder sluttes til EU stempelventilen.

landene kræver, at

filterpumpen Bemærk! Lovgivningen monteres på i nogle et fast lande underlag. herunder Der findes EU landene to 2 kræver, at

monteringshuller filterpumpen monteres i pumpens på et bund fast underlag. til dette formål. Der findes to 2

3. Tag monteringshuller pumpens to slanger i pumpens (8) og tilslut bund slangernes til dette formål. møtrikker til filterpumpen.

4. 3.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

Skru Tag pumpens den gevindskårne to slanger ring (8) til og filterhuset tilslut slangernes (1) af filterhuset møtrikker vedtil at filterpumpen. dreje den mod

uret. Skru Anbring den gevindskårne den et sikkert ring sted. til filterhuset (1) af filterhuset ved at dreje den mod

Filterpumpen uret. Anbring den er et et lufttæt sikkert system. sted. Drej den øverste luftventil (2 & 7) 1-2

omgange Filterpumpen moder uret. et lufttæt UNDGÅ system. at fjerne Drej luftventilen den øverste fra luftventil topdækslet, (2 & 7) da 1-2 vandet

vil omgange blive presset mod uret. ud, UNDGÅ hvis der at tændes fjerne luftventilen for motoren, fra hvorved topdækslet, der kan da vandet

forekomme vil blive presset personskade. ud, hvis der tændes for motoren, hvorved der kan

Afmonter forekomme filterhusets personskade. dæksel (4). Kontrollér, om der sidder en indsats i huset.

Hvis Afmonter det er filterhusets tilfældet, skal dæksel du montere (4). Kontrollér, dækslet om igen der ogsidder stramme en indsats ringen (1) i huset. på

filterhuset Hvis det er med tilfældet, fingrene. skal du montere dækslet igen og stramme ringen (1) på

Stram filterhuset forsigtigt med fingrene. bundfaldsventilen i bundet af huset med fingrene for at sikre, at

der

Stram

ikke

forsigtigt

lækker vand.

bundfaldsventilen i bundet af huset med fingrene for at sikre, at

Når

der ikke

poolen

lækker

er fyldt,

vand.

skal du slutte slange fra filterhusets bund til den højest

siddende

Når poolen

si.

er

Slangetilslutningen

fyldt, skal du slutte

foretages

slange fra

forneden

filterhusets

på stempelventilen.

bund til den højest

Brug

slangemøtrikken

siddende si. Slangetilslutningen

til at fastgøre slangen.

foretages forneden på stempelventilen. Brug

slangemøtrikken til at fastgøre slangen.

Tilslut den anden slange til midten af motorhuset og til den anden tilslutning på

Tilslut den anden slange til midten af motorhuset og til den anden tilslutning på

beklædningen.

beklædningen.

ADVARSEL

Anbring produktet væk fra poolen for for at at forhindre, at at børn kravler op op på på

pumpen for at komme i i poolen.

LUFTVENTIL

MOTOR

HUS

DÆKSEL TIL

FILTERHUS

STEMPELVENTIL

SPÆNDEBÅND

VAND UD

GEVINDKRAVE

FILTERENHED

INDENI

O-RING TIL SLANGE

LEDNING

GEM DENNE VEJLEDNING

VANDETS RETNING

VANDSTAND

VAND IND UDVENDIGE SIDE

AF POOLDUGEN

Dansk 110

Dansk

JUSTERBAR

INDTAGSMUNDSTYKKE

SINET

INDVENDIG

SIDE AF

POOLDUGEN

( ILLUSTRATIONEN ER IKKE I KORREKT MÅLESTOKSFORHOLD)

Installeringsinstruktionerne Denne pumpe er i overensstemmelse skal indeholde medinformation elsikkerhedsstandarden om specielle krav EN 60335-2-41

til

elektriske installationer og skal indeholde henvisning til nationale

ledningsføringsregler.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 9

VANDETS RETNING

110


MULIGHED FOR FASTMONTERING

MULIGHED FOR FASTMONTERING

FASTMONTERING AF AF FILTERPUMPEN

Nogle lande, især EU-landene, kræver, at filterpumper fastgøres til jorden eller til et

underlag i ifast fast opret position. Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, om

der derfindes findes lovgivning i idit ditområde område vedrørende filterpumper til fritstående

swimmingpools. Hvis Hvisdet deter ertilfældet, tilfældet, kan kanfilterpumper filterpumper monteres på en platform ved

hjælp hjælpaf afde deto to2 2 huller i bunden. Se Se den nedenstående tegning.

Filterpumper Filterpumperkan kanmonteres monterespå på et et cementunderlag eller på et et underlag af af træ træ for for at at

undgå,

undgå,

at

at

det

det

vælter

vælter

ved

ved

et

et

uheld.

uheld.

Den

Den

samlede

samlede

konstruktion

konstruktion

skal veje

veje

over

over

18

18

kg.

kg.

I

I

henhold

henhold

til

til

den

den

europæiske

europæiske

standard

standard

EN

EN

60335-2-41

60335-2-41

skal

skal dette

dette

produkt

produkt

fastgøres

fastgøres

til

til

jorden

jorden

eller

eller

til

til

et

et

fast

fast

underlag.

underlag.

1. Monteringshullerne har en diameter på 6,4 mm og sidder 165 mm fra

1.

2.

hinanden.

Monteringshullerne har en diameter på 6,4 mm og sidder 165 mm fra

Brug

hinanden.

to bolte og låsemøtrikker med en diameter på maks. 6,4 mm.

2. Brug to bolte og låsemøtrikker med en diameter på maks. 6,4 mm.

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110 110

Dansk

GEM DENNE VEJLEDNING Side 10

Side 10

165 mm


BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING

1. Kontrollér, at filterpumpens kontakt står i positionen ”OFF”. Kontakten sidder på

motorhuset.

2. Slut ledningen til en HFI-beskyttet stikkontakt.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er

beskyttet med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt en

elektriker, hvis du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med HFI. Få en

elektriker til at installere HFI, som udløses ved maks. 30 mA. Undlad at

bruge en transportabel fejlstrømsafbryder.

VIGtIGt

For at undgå luftlommer skal du først åbne den nederste stempelventil

(tilsluttet indtagsslange) og derefter den øverste stempelventil (tilsluttet

udtagsslange). Åbn luftventilen, løft og sænk indtagsslangen, indtil der

begynder at komme vand ud af luftventilen, og luk luftventilen.

3. Tag fat i stempelventilens greb. Drej grebet mod uret, træk op i det, indtil det

ikke kan komme længere, og drej det derefter med uret, indtil metalhakket står

i positionen ”0/1”. Gentag processen for den anden stempelventil. Derved

åbnes ventilerne, så der kan strømme vand ind i filterpumpen.

4. Når der strømmer vand ind i filterpumpen, betyder vandtrykket, at indespærret

luft kan slippe ud fra luftventilen (2 & 7). Når al luften er sluppet ud, strømmer

der vand ud af ventilen (2 & 7). Når det sker, skal du forsigtigt stramme

ventilen (2 & 7) med uret.

5. Stil kontakten i positionen ”ON”. Filterpumpen filtrerer nu vandet.

6. Lad pumpen køre, indtil vandet opnår den ønskede klarhed.

RENGØRING AF FILTERINDSATSEN ELLER UDSKIFTNING

Det anbefales at udskifte filterindsatsen mindst hver anden uge.

1. Kontrollér, at der er slukket for filterpumpen, og tag ledningen ud af stikkontakten.

2. Tag fat i stempelventilens greb. Drej grebet mod uret, tryk ned på det, indtil det

ikke kan komme længere, og drej det derefter med uret, indtil plasthakket står i

positionen ”0/1”. Gentag processen for den anden stempelventil. Dette forhindrer,

at der strømmer vand ud af poolen.

3. Drej forsigtigt den øverste luftventil 1-2 gange mod uret. Derefter kan husdækslet

nemt fjernes.

4. Skru filterhusets ring (1) af ved at dreje den mod uret. Anbring den et sikkert sted.

5. Fjern husdækslet (4).

6. Fjern den ”gamle” filterindsats.

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

Side 11


VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF FILTERINDSATSEN ELLER UDSKIFTNING (fortsat)

7. Undersøg filterhuset indvendigt.

8. Hvis der er snavs eller bundfald forneden i huset, skal du gøre følgende:

A. Skru forsigtigt bundfaldsventilen (2), som sidder forneden i huset, af ved at

dreje den mod uret, og fjern den. Anbring den et sikkert sted.

B. Brug en spand med vand eller en haveslange til at komme vand i huset, så

bundfaldet skylles ud.

C. Drej bundfaldsventilen (2) tilbage til dens position ved at dreje den med

uret. Stram ikke for hårdt.

9. Monter en ny filterindsats i huset.

10. Monter husets dæksel (4), og skru ringen (1) på filterhuset igen ved at drej

den med uret.

11. Drej stempelventilens greb mod uret, træk op i dem, indtil de stopper, og drej

dem derefter med uret, indtil metalhakket står i positionen ”0/1”.

12. Når den indespærrede luft er lukket ud gennem luftventilen, strammes

ventilen (2) forsigtigt igen ved at dreje den med uret.

13. Sæt ledningen i igen.

14. Tænd for pumpen.

PLEJE AF POOLEN OG KEMIKALIER

• Alle pools kræver vedligeholdelse for at holde vandet rent og hygiejnisk. Hvis

du anvender kemikalierne korrekt, hjælper filteret med at holde vandet rent.

Kontakt poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor,

algefjerner og andre kemiske midler, som kræves for at opnå helt rent vand.

• Opbevar kemikalier til poolen utilgængeligt for børn.

• Tilsæt aldrig kemikalier, mens der er personer i poolen. Dette kan medføre

hud- og øjenirritation.

• Daglig kontrol af vandets pH-værdi og kemikaliebehandling er meget vigtigt og

kan ikke understreges nok. Klor, algefjerner og opretholdelse af den korrekte

pH-værdi er nødvendigt, når poolen fyldes, samt i løbet af sæsonen. Kontakt

din lokale swimmingpoolforhandler for at få yderligere oplysninger.

• Sæsonens første fyldning af poolen kan resultere i brakvand, der kræver ekstra

vandadditiver og ekstra filterskift. Undgå at bruge poolen, før pH-værdien har

nået det rette niveau. Kontakt din lokale swimmingpoolforhandler for at få

yderligere oplysninger.

• Hav altid nye filtre klar. Skift filtret hver anden uge.

• Klorholdigt vand kan beskadige græsplæner, haver eller buskadser, når børn

leger i poolen og sprøjter vand uden for poolen. Græsplænen under

poolbeklædningen vil blive ødelagt. Bemærk, at visse typer græs kan vokse

gennem beklædningen, men dette har ingen indvirkning på funktionen.

• Filterets levetid afhænger af poolens størrelse, vejret og hvor meget den

bruges. Eksperimenter med længde af filtreringen for at producere rent, klart

vand.

ADVARSEL

Koncentrerede kloropløsninger kan beskadige poolens beklædning.

Overhold altid kemikalieproducentens anvisninger samt sundheds- og

fareadvarsler.

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

Side 12


POOL VEDLIGEHOLDELSE

VINTEROPBEVARING

1. Før tømning af poolen til langtidsopbevaring eller flytning, sørg for at vandet

ledes til et sikkert afløbssted væk fra huset. Kontrollér de lokale bestemmelser

for retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools.

2. Tag ledningen ud af stikkontakten.

3. Når poolen er tømt for alt vand, frakobles alle slanger fra pumpe og

stempelventiler, og sierne fjernes fra poolvæggen.

4. Tøm filterpumpen helt for vand.

5. Lad filterpumpens dele og slangerne lufttørre, til de er helt tørre.

6. Fjern mekanismen til styring af vandstrømmen fra stempelhuset ved at dreje

ringen mod uret.

7. Smør følgende O-ringe og spændeskiver med vaseline før vinteropbevaring:

• Luftventil og bundfalds-O-ringe (3).

• O-ringen på filterhusets dæksel (5).

• Pumpeslangens O-ringe (10).

• Spændeskiverne til siventilen (11).

• De flade gummispændeskiver i sien (13).

8. Kassér den ”gamle” brugte filterindsats. Køb 1-2 nye indsatser, så du er klar til

næste sæson.

9. Gem alle tørre dele i den originale emballage, eller kom dem i en lufttæt

plasticpose.

10. Opbevar enheden og tilbehøret på et tørt, temperaturkontrolleret sted, hvor der

er mellem 0 °C og 40 °C.

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

Side 13


FEJLFINDINGSVEJLEDNING

FEJLFINDINGSVEJLEDNING

PROBLEM KONTROLLÉR MULIGE LØSNINGER

FILTERMOTOREN

STARTER IKKE.

FILTERET RENSER

IKKE POOLEN.

FILTERET PUMPER

IKKE VAND, ELLER

VANDET LØBER

MEGET

LANGSOMT.

PUMPEN VIRKER

IKKE.

DET LÆKKER FRA

TOPDÆKSLET

SLANGEN LÆKKER

LUFTLOMME

• Den er ikke tilkoblet.

• Sikringsskabet skal

kontrolleres.

• HFI-afbryderen er blevet

udløst.

• Klor- eller pH-niveauet er

forkert.

• Filterindsatsen er snavset.

• Indsatsen er beskadiget.

• Poolen er meget snavset.

• Sien begrænser

vandstrømmen.

• Indtaget/udtaget er tilstoppet.

• Luftlækage ved indtaget.

• Kalkbelægninger eller

ophobning på indsatsen.

• Poolen er meget snavset.

• Filterindsatsen er snavset.

• Mundstykke og filtertilslutning

vender modsat.

• Lav vandstand.

• Sien er tilstoppet.

• Luftlækage ved

indtagsslangen.

• Defekt motor, eller

pumpehjulet sidder fast.

• Luftlomme i indsatskammeret.

• Manglende O-ring.

• Dækslet sidder ikke stramt.

• Filterindsatsen er snavset.

• Slangens spændestykker.

• Indespærret luft i pumpehus

og indtagsslangen.

• Der er blevet byttet om på

indtags- og udtagstilslutningerne.

VIGtIGt

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

• Filterets ledning skal sluttes til en 3-benet

stikkontakt, der er beskyttet med en fejlstrømsafbryder

til jord i klasse A.

• Nulstil afbryderen. Hvis afbryderen

udløses gentagne gange, kan det

elektriske system være defekt.

Deaktiver afbryderen, og få en elektriker

til at udbedre fejlen.

• Motoren er for varm, og overbelastningssikringen

stopper motoren.

Lad motoren køle af.

• Juster klor- og pH-niveauet. Kontakt den

lokale swimmingpoolforhandler.

• Rens eller udskift indsatsen.

• Kontrollér for huller i indsatsen. Udskift

den, hvis den er beskadiget.

• Lad filteret køre i længere tid.

• Rens sien ved poolindtaget.

• Kontrollér for tilstopninger i indtagsslangen

eller udtagsslangen på den indvendige side

af poolen.

• Stram slangespændestykkerne, kontrollér,

om slangerne er beskadigede, kontrollér

vandstanden i poolen.

• Udskift indsatsen.

• Rengør indsatsen oftere.

• Rengør indeni stempelventilen.

• Træk ventilhåndtaget op i helt lodret position.

• Installer mundstykket på den øverste

indtagstilslutning og filteret på den nederste

udtagstilslutning.

• Fyld poolen til den korrekte vandstand.

• Rens sierne ved poolindtaget.

• Stram slangespændestykkerne, og kontrollér,

om slangen er beskadiget.

• Kontrollér for grene eller blade i

pumpeindtaget, og fjern dem.

• Åbn luftventilen øverst på pumpen.

• Afmonter dækslet, og kontrollér, om der er

en O-ring.

• Stram det godt (med fingrene).

• Udskift eller rens indsatsen.

• Stram spændestykkerne, eller udskift dem.

• Åbn luftventilen, løft og sænk indtagsslangen,

indtil der begynder at komme vand ud af

luftventilen, og luk luftventilen.

• Flyt pooludtagstilslutningen ned til filterpumpens

vandindtag og poolindtagstilslutningen

op til filterpumpens vandudtag.

Hvis du fortsat oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for

at få hjælp. Se kontaktoplysningerne på bagsiden.

Side 14


ALMINDELIGE POOLPROBLEMER

PROBLEM KONTROLLÉR ÅRSAG LØSNINGER

ALGER

FARVET VAND

OPSLÆMMET

SUBSTANS I

VANDET

KONSTANT

LAV

VANDSTAND

BUNDFALD I

POOLEN

BESKIDT

OVERFLADE

ALMINDELIGE POOLPROBLEMER

• Grønligt vand.

• Grønne eller sorte

pletter på pooldugen.

• Pooldugen er

slimet og/eller

lugter ubehageligt.

• Vandet bliver blåt,

brunt eller sort,

når det

klorbehandles.

• Vandet har et

uigennemsigtigt

og mælkeagtigt

udseende.

• Vandstanden er

lavere end den

foregående dag.

• Skidt eller sand

på bunden af

poolen.

• Blade og lignende.

GEM DENNE VEJLEDNING

• Klormængden og

PH-værdien trænger

til at blive justeret.

• Kobber, jern eller

mangan i vandet

oxyderer på grund af

kloret. Dette er

almindeligt visse

steder.

• “Hårdt vand” på grund

af for høj PH-værdi.

• Klorindholdet er lavt.

• Fremmede partikler i

vandet.

• Revne eller hul i

pooldugen.

• Revne eller hul i

slange.

• Spændebåndene er

ikke stramme nok.

• Hyppig anvendelse

med stor trafik til og

fra poolen.

• Poolen står for tæt på

nogle træer.

Dansk 110

• “Chokbehandling” med klor.

Kontroller PH-værdien og

korriger til anbefalet niveau.

Kontakt forhandler af

poolkemikalier angående

dette.

• Støvsug poolen med

Intex-suger.

• Vedligehold korrekt klorværdi.

• Justér PH-værdien til

anbefalet niveau. Lad

pumpen køre, indtil vandet

er klart. Udskift filtret hyppigt.

• Justér PH-værdien til

anbefalet niveau.

• Kontroller klorværdien.

• Rens eller udskift filtret.

• Find revnen/ hullet og sæt

en lap på.

• Reparer/udskift slange.

• Stram alle spændebånd.

• Brug Intex suger til at rense

bunden af poolen.

• Brug Intex pool skimmer.

Side 15


SIKKERHEDSREGLER

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Vandrekreation er både sjovt og terapeutisk. Det er dog forbundet

med risiko for skader eller død. For at reducere risikoen for skader,

læs og følg alle advarsler og instruktioner på produkt, pakke etc. Husk

dog, at produktadvarsler, instruktioner og sikkerhedsregler kun

dækker almindelig risiko ved vandrekreation, men ikke alle former for

risiko og fare.

For yderligere sikkerhed, lær også følgende generelle regler samt

regler fra internationale sikkerhedsorganisationer at kende:

• Forlang konstant opsyn.

• Lær at svømme.

• Tag dig tid til at lære førstehjælp.

• Instruer alle, der skal se efter dine børn, om potentielle farer ved pools

og om beskyttelsesforanstaltninger som eksempelvis låste døre,

barrierer etc.

• Lær børnene, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke.

• Brug sund fornuft og dømmekraft ved enhver form for vandaktivitet.

• Nøgleordet er opsyn.

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

Side 16


BEGRÆNSET GARANTI

Dit Krystal Clear-filterpumpe er fremstillet af materialer og i udførelse af højeste kvalitet.

Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra

fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder kun for Krystal Clear-filterpumpe.

Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan

ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på to (2) år fra

købsdatoen. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som

dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald

bortfalder den begrænsede garanti.

Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på to (2) år, skal du kontakte det

lokale Intex servicecenter, der er anført i denne brugsanvisning. Servicecenteret afgør, om

garantikravet kan gøres gældende.

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE I DENNE

GARANTI, OG INTEX, VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE AGENTER ELLER

MEDARBEJDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE

OVER FOR KØBEREN ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER ELLER

FØLGESKADER ELLER IFALDE ET ERSTATNINGSANSVAR.

Denne begrænsede garanti dækker ikke ved uagtsomhed, unormal brug eller drift, ukorrekt

installation, ulykke, manglende overholdelse af anvisningerne eller skader, der opstår som

følge af omstændigheder uden for Intex’ kontrol, herunder, men ikke begrænset til,

almindelig slitage og skader, som skyldes, at produktet har været udsat for brand,

oversvømmelse, frost, regn eller andre udefrakommende miljømæssige påvirkninger.

Denne begrænsede garanti dækker kun dele og komponenter solgt af Intex. Denne

begrænsede garanti dækker ikke uautoriserede ændringer, reparationer eller afmontering

foretaget af andre end personalet hos et Intex Servicecenter.

Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet

af denne garanti. Personskade eller materielle skader er ikke omfattet af denne garanti.

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

Side 17


Hvis der er spørgsmål til produkterne eller man ønsker at bestille reservedele kan man

kontakte et af de nedennævnte kontorer, eller besøge www.intexdevelopment.com hvor

man kan finde svar på hyppigt stillede spørgsmål.

AREAL AREAL AREAL BELIGGENHED BELIGGENHED AREAL AREAL

AREAL BELIGGENHED

BELIGGENHED BELIGGENHED

• • ASIA

A •SIA•

ASIA

A SIA

INTI

EN

XT

ED

XE

IVN

DET

EI

LE

VN

OX

ET

PL

ED

MO

XE

PE

VD

MN

E ETE

LV

NO

EC

TP

LO

MO

C.

LP

OE

TM

N.

DL

TE

. TN

CD

TO

. C.

LO

T.

DL

. TD.

8TH 8TH FLOOR, FLOOR, 8TH 8TH FLOOR, FLOOR,

DAH DAH SING SING DAH FINANCIAL DAH FINANCIAL SING SING FINANCIAL CENTRE, FINANCIAL CENTRE, CENTRE, CENTRE,

108 108 GLOUCESTER 108 108 GLOUCESTER ROAD, ROAD, ROAD, ROAD,

WANCHAI, WANCHAI, WANCHAI, HONG WANCHAI, HONG KONG HONG KONG HONG KONG KONG

TEL: TEL: 852-28270000

TEL: TEL: 852-28270000

FAX: FAX: 852-23118200

FAX: FAX: 852-23118200

E-mail: E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn

E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn

E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn

Website: Website: www.intexdevelopment.com

Website: www.intexdevelopment.com

Website: www.intexdevelopment.com

• • EURE

•O

URP

E•

OPE

E URE

OU

RP

EO

PE

INTI

EN

XT

ET

XR

IAT

NDR

TI

I AE

N

XD

TG

IE

TN

XB

RG

. AV

TB.

DR

. IA

VN

. DG

INB

G.

VB.

. V.

POSTBUS POSTBUS POSTBUS 1075, POSTBUS 1075, 4700 4700 1075, BB 1075, BB ROOSENDAAL,

4700 ROOSENDAAL,

4700 BB BB ROOSENDAAL,

THE THE NETHERLANDS

THE THE NETHERLANDS

TEL: TEL: 31-(0)165-593939

TEL: TEL: 31-(0)165-593939

FAX: FAX: 31-(0)165-593969

FAX: FAX: 31-(0)165-593969

E-mail: E-mail: service@intexcorp.nl

E-mail: service@intexcorp.nl

E-mail: service@intexcorp.nl

Website: Website: www.intexcorp.nl

Website: www.intexcorp.nl

Website: www.intexcorp.nl

• • FRANCE FRANCE • • FRANCE FRANCE REFLEX REFLEX SERVICES REFLEX SERVICES REFLEX SERVICES SERVICES

(SAV (SAV INTEX INTEX (SAV FRANCE) (SAV INTEX FRANCE) INTEX FRANCE) FRANCE)

52, 52, ROUTE ROUTE 52, NATIONALE,

52, ROUTE NATIONALE,

ROUTE NATIONALE,

39190 39190 BEAUFORT, 39190 39190 BEAUFORT, FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE

TEL: TEL: 08 90 08 TEL: 71 90 TEL: 20 71 08 39 20 90 08 (0.15 39 71 90 (0.15 20 71 TTC/min) 39 20 TTC/min) (0.15 39 (0.15 TTC/min) TTC/min)

FAX: FAX: 03 84 03 FAX: 25 84 FAX: 18 25 03 09 18 84 03 09 25 84 18 25 09 18 09

E-mail: E-mail: sav@intexcorp.com.fr

E-mail: sav@intexcorp.com.fr

E-mail: sav@intexcorp.com.fr

Website: Website: www.intex.fr Website: www.intex.fr Website: www.intex.fr

• • GERMANY GERMANY • • GERMANY GERMANY STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH

VERTRIEBSGMBH

AN AN DER DER WELLE AN WELLE AN DER DER 4 WELLE 4 WELLE 4 4

60322 60322 FRANKFURT

60322 60322 FRANKFURT

TEL: TEL: 0800 0800 TEL: 468397665 TEL: 468397665 0800 0800 468397665 468397665

FAX: FAX: + 43 + FAX: (7262) 43 FAX: (7262) + 61439 43 + 61439 (7262) 43 (7262) 61439 61439

E-mail: E-mail: service@intexcorp.de

E-mail: service@intexcorp.de

E-mail: service@intexcorp.de

Website: Website: www.intexcorp.de

Website: www.intexcorp.de

Website: www.intexcorp.de

• • ITAI

LT

•YA

L•

YITAI

LT

YA

LY

A &A

A &M

A

MA

RKA

&A

RE

AT

K&

IM

EN

AT

AG

IM

RN

SK

AG

ER

ER

ST

KV

EI

EI

RN

CT

VG

EI

I NC

SGE

E RS

VE

IR

CV

EI

CE

OFFICE: OFFICE: VIA OFFICE: VIA OFFICE: DEI DEI MESTIERI VIA MESTIERI VIA DEI DEI MESTIERI 8, MESTIERI 20049 8, 20049 8, 20049 8, 20049

CONCOREZZO, CONCOREZZO, MILANO MILANO - MILANO ITALY - MILANO ITALY-

ITALY - ITALY

TEL: TEL: 39-039-6886260

TEL: TEL: 39-039-6886260

FAX: FAX: 39-039-6043603

FAX: FAX: 39-039-6043603

E-mail: E-mail: intex@aeamarketingservice.com

E-mail: intex@aeamarketingservice.com

E-mail: intex@aeamarketingservice.com

Website: Website: www.intexitalia.com

Website: www.intexitalia.com

Website: www.intexitalia.com

• • UKU•K

• UKUK

TOYT

OB

YR

OB

TR

KO

O EYT

RK

OS

EB

YR

LR

TS

OB

DL

RK

TO

ED

RK

SE

RL

TS

DL

TD

MARKETING MARKETING HOUSE, HOUSE, HOUSE, HOUSE,

BLACKSTONE BLACKSTONE ROAD, ROAD, ROAD, ROAD,

HUNTINGDON, HUNTINGDON, CAMBS. CAMBS. CAMBS. CAMBS.

PE29 PE29 6EF. 6EF. PE29 UKPE29

UK6EF.

6EF. UK UK

TEL: TEL: 0844 0844 TEL: 561 TEL: 561 7129 0844 7129 0844 561 561 7129 7129

FAX: FAX: 01480 01480 FAX: 414761 FAX: 414761 01480 01480 414761 414761

E-mail: E-mail: sales@toybrokers.com

E-mail: sales@toybrokers.com

E-mail: sales@toybrokers.com

Website: Website: www.intexspares.com

Website: www.intexspares.com

Website: www.intexspares.com

• • SWITZERLAND • • SWITZERLAND GWM GWM AGENCY AGENCY GWM GWM AGENCY AGENCY

GARTEN-U. GARTEN-U. WOHNMÖBEL,

GARTEN-U. WOHNMÖBEL, WOHNMÖBEL,

RÄFFELSTRASSE RÄFFELSTRASSE 25, 25, 25, 25,

POSTFACH, POSTFACH,

CH-8045 CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

TEL: TEL: 0900 0900 TEL: 455456 TEL: 455456 0900 or 0900 +41 455456 or +41 455456 44 455 44 or +41 455 or 50 +41 60 44 50 455 60 44 455 50 60 50 60

FAX: FAX: +41 +41 44 FAX: 455 44 FAX: +41 455 50 +41 65 44 50 455 65 44 455 50 65 50 65

E-mail: E-mail: gwm@gwm.ch

E-mail: gwm@gwm.ch

E-mail: gwm@gwm.ch

Website: Website: www.gwm.ch

Website: www.gwm.ch

Website: www.gwm.ch

• • SPAS

IP•

NA

I•N

SPAS

IPN

AIN

KOK

K OI

DK

OI

DB

KO

VO

IB

K

LV

OI

ID

IKM

OL

I

ID

TB

MO

EV

IDI

TB

LE

VID

IML

I ITM

EI

DT

ED

AV. AV. MORERAS, MORERAS, AV. AV. MORERAS, 1 MORERAS, - NAVES 1 - NAVES 1 7-10 - NAVES 1 7-10 - POL.LND NAVES POL.LND 7-10 7-10 POL.LND POL.LND

CAMPORROSSO CAMPORROSSO 28350 28350 CIEMPOZUELOS,

28350 28350 CIEMPOZUELOS,

MADRID MADRID - MADRID APDO.DE - MADRID APDO.DE - APDO.DE CORREOS - APDO.DE CORREOS CORREOS 134 CORREOS 134 134 134

TEL: TEL: 34 902 34 TEL: 902 35 TEL: 10 34 35 45 902 10 34 45 902 35 10 35 45 10 45

FAX: FAX: 34 91 34 FAX: 691 91 FAX: 691 27 34 09 91 27 34 691 09 91 691 27 09 27 09

E-mail: E-mail: belen@kokido.com

E-mail: belen@kokido.com

E-mail: belen@kokido.com

E-mail: E-mail: info@kokido.com

E-mail: info@kokido.com

E-mail: info@kokido.com

• • PORP

•O TUR

G•

TUA

PGL

OAR

PLO

TUR

GT

UA

GL

AL

KOK

K OI

DK

OI

DB

KO

VO

IB

K

LV

OI

ID

IKM

OL

I

ID

TB

MO

EV

IDI

TB

LE

VID

IML

I ITM

EI

DT

ED

AVENIDA AVENIDA AVENIDA ANTÓNIO AVENIDA ANTÓNIO ANTÓNIO AUGUSTO ANTÓNIO AUGUSTO AUGUSTO AGUIAR AUGUSTO AGUIAR AGUIAR AGUIAR

Nº 163, Nº 163, SALA Nº SALA 163, Nº 3 - 163, 5º 3 SALA - DIREITO 5º SALA DIREITO 3 - 5º 3 - DIREITO 5º DIREITO

1050 1050 LISBOA LISBOA 1050 1050 LISBOA LISBOA

TEL: TEL: 351 351 707 TEL: 707 TEL: 200 351 200 936 351 707 936 707 200 200 936 936

FAX: FAX: 351 351 213 FAX: 213 FAX: 519 351 519 550 351 213 550 213 519 519 550 550

E-mail: E-mail: infopt@kokido.com

E-mail: infopt@kokido.com

E-mail: infopt@kokido.com

• • AUSA

T•

URS

AT

• LR

AI

A

UL

SA

ITA

URS

AT

LR

IA

A LIA

HUHN

TU

EN

RT

EH

OR

UV

HN

OE

RT

UV

ES

NE

E R

TAE

SO

SE

RV

AP

OE

TS

RV

YP

SE

TL

ER

YT

AS

DS

LE

TA

PDT

SYP

TL

YT

DL

TD

LEVEL LEVEL 1, LEVEL 225 1, LEVEL 225 BAY BAY 1, STREET, 225 1, STREET, 225 BAY BAY STREET, STREET,

BRIGHTON, BRIGHTON, VICTORIA, VICTORIA, VICTORIA, VICTORIA,

AUSTRALIA AUSTRALIA

TEL: TEL: 61-3-9596-2144 TEL: TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094

or 1800-224-094 or 1800-224-094

or 1800-224-094

FAX: FAX: 61-3-9596-2188

FAX: FAX: 61-3-9596-2188

E-mail: E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au

E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au

E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au

Website: Website: www.hunteroverseas.com.au

Website: www.hunteroverseas.com.au

Website: www.hunteroverseas.com.au

• • NEW NEW • ZEALAND • ZEALAND NEW NEW ZEALAND ZEALAND HAKA HAKA NEW HAKA NEW ZEALAND HAKA ZEALAND NEW NEW ZEALAND LIMITED ZEALAND LIMITED LIMITED LIMITED

UNIT UNIT 4, 11 4, UNIT ORBIT 11 UNIT ORBIT 4, 11 DIVE, 4, ORBIT 11 DIVE, ORBIT ALBANY, ALBANY, DIVE, DIVE, ALBANY, ALBANY,

AUCKLAND AUCKLAND 0757, 0757, NEW NEW 0757, ZEALAND 0757, ZEALAND NEW NEW ZEALAND ZEALAND

TEL: TEL: 649-4159213 649-4159213 TEL: TEL: 649-4159213 649-4159213

FAX: FAX: 649-4159212 649-4159212 FAX: FAX: 649-4159212 649-4159212

E-mail: E-mail: geoff@hakanz.co.nz

E-mail: geoff@hakanz.co.nz

E-mail: geoff@hakanz.co.nz

• • MIDDLE MIDDLE • • EAST MIDDLE EAST MIDDLE EAST EAST FIRST FIRST GROUP FIRST GROUP FIRST INTERNATIONAL GROUP INTERNATIONAL GROUP INTERNATIONAL

REGR

IE

OG

NI

OR

NE

GR

IE

OG

NI

ON

ALAM

LO

MO

OS

A

OL

SG

AM

AR

LO

GO

MO

RU

O

PS

AO

UB

PS

UG

AI

RB

LU

GO

DI

RU

IL

NO

PD

GU

BI

N,

PU

1G

IB

SL

, UT

D1

ISI

LN

TD

GI

N,

1G

S,

T1

ST

FLOOR, FLOOR, OFFICE FLOOR, OFFICE FLOOR, 102 OFFICE 102 & OFFICE 103, & 103, 102 UMM 102 & UMM 103, & HURAIR 103, HURAIR UMM UMM HURAIR HURAIR

ROAD, ROAD, KARAMA, ROAD, KARAMA, ROAD, KARAMA, DUBAI, KARAMA, DUBAI, UAE DUBAI, UAE DUBAI, UAE UAE

TEL: TEL: 00971-4-3373322

TEL: TEL: 00971-4-3373322

FAX: FAX: 00971-4-3375115

FAX: FAX: 00971-4-3375115

E-mail: E-mail: info@firstgroupinternational.com

E-mail: info@firstgroupinternational.com

E-mail: info@firstgroupinternational.com

Website: Website: www.firstgroupinternational.com

Website: www.firstgroupinternational.com

Website: www.firstgroupinternational.com

• • SOUTH SOUTH • • AFRICA SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA AFRICA WOOD WOOD & WOOD HYDE & WOOD HYDE & HYDE & HYDE

15-17 15-17 PACKER PACKER 15-17 15-17 AVENUE, PACKER AVENUE, PACKER AVENUE, INDUSTRIA AVENUE, INDUSTRIA INDUSTRIA 2, INDUSTRIA 2, 2, 2,

CAPE CAPE TOWN, TOWN, CAPE CAPE SOUTH TOWN, SOUTH TOWN, AFRICA SOUTH AFRICA SOUTH 7460 AFRICA 7460 AFRICA 7460 7460

TEL: TEL: 27-21-0800-204-692

TEL: TEL: 27-21-0800-204-692

FAX: FAX: 27-21-505-5600

FAX: FAX: 27-21-505-5600

E-mail: E-mail: ygoldman@thumb.co.za

E-mail: ygoldman@thumb.co.za

E-mail: ygoldman@thumb.co.za

• • CHCI

L•

HE

IL•

ECHCI

LH

EI

LE

SILSF

IA

LFL

AT

DS

LAI

TL

DS

FAI

AL

FL

AT

DL

AT

DA

CERRO CERRO SAN CERRO SAN CERRO LUIS LUIS SAN # 9987, SAN # LUIS 9987, BODEGA LUIS # BODEGA 9987, # 9987, BODEGA 22 BODEGA 22 22 22

QUILICURA, QUILICURA, SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO DE SANTIAGO DE CHILE CHILE DE DE CHILE CHILE

TEL: TEL: 56-2-3399004

TEL: TEL: 56-2-3399004

E-mail: E-mail: contacto@serviciointex.cl

E-mail: contacto@serviciointex.cl

E-mail: contacto@serviciointex.cl

Website: Website: www.serviciointex.cl

Website: www.serviciointex.cl

Website: www.serviciointex.cl

GEM DENNE VEJLEDNING

Dansk 110

Dansk Dansk

• • ARGA

•RE

NG

•T

EIN

AN

TR

AI

GA

NRE

ANG

TE

IN

N TA

INA

JARJ

SA

ER

SI

NE

JD

IA

UN

RJ

SD

SA

TU

ER

R SS

I IT

AN

ER

LD

I IUA

NY

SL

DC

TU

YO

RS

CM

IT

AO

RE

LM

IR

AY

CE

LC

IR

AY

OC

LC

MI

AS

OE

. LA

MR

SCE

. AI

RA

CL

IAS

. LA

S.

A

MANUEL MANUEL MANUEL GARCIA MANUEL GARCIA 122/124 GARCIA 122/124 GARCIA 122/124 122/124

CIUDAD CIUDAD AUTÓNOMA CIUDAD AUTÓNOMA CIUDAD AUTÓNOMA DE DE BUENOS BUENOS DE DE AIRES BUENOS AIRES BUENOS AIRES AIRES

(CP (CP 1284) 1284) (CP (CP 1284) 1284)

TEL: TEL: 54-11-4942-2238

TEL: TEL: 54-11-4942-2238

E-mail: E-mail: contacto@serviciointex.com.ar

E-mail: contacto@serviciointex.com.ar

E-mail: contacto@serviciointex.com.ar

Website: Website: www.serviciointex.com.ar

Website: www.serviciointex.com.ar

Website: www.serviciointex.com.ar

• • PERP

U•

ERU•

PERP

UE

RU

COCM

OE

MX

AE

CX

SOA

. AC

MS

. O.

EA

MX

. AE

XS

A.

AS.

. A.

AV. AV. COMANDANTE AV. AV. COMANDANTE ESPINAR ESPINAR ESPINAR 142ESPINAR

142 142 142

MIRAFLORES, MIRAFLORES, LIMA LIMA PERÚ PERÚ LIMA LIMA PERÚ PERÚ

TEL: TEL: 511-2418036 511-2418036 TEL: TEL: 511-2418036 511-2418036

E-mail: E-mail: contacto@serviciointex.com.pe

E-mail: contacto@serviciointex.com.pe

E-mail: contacto@serviciointex.com.pe

Website: Website: www.serviciointex.com.pe

Website: www.serviciointex.com.pe

Website: www.serviciointex.com.pe

• • UR

U U•G

RU

U •GA

Y U UAR

Y U UGR

U

GA

YU

AY

ALLA

EL

RL

TE

OR

AN

TL

OS

LA

N.

EA

LRS

L.

. TE

AO

R.

NT

OS

N.

AS.

. A.

ALBERTO ALBERTO ALBERTO ZUM ALBERTO ZUM FELDE FELDE ZUM ZUM #2393 FELDE #2393 FELDE #2393 #2393

11400 11400 MONTEVIDEO 11400 11400 MONTEVIDEO URUGUAY URUGUAY URUGUAY URUGUAY

TEL: TEL: 54-11-4942-2238

TEL: TEL: 54-11-4942-2238

E-mail: E-mail: contacto@serviciointex.com.uy

E-mail: contacto@serviciointex.com.uy

E-mail: contacto@serviciointex.com.uy

Website: Website: www.serviciointex.com.uy

Website: www.serviciointex.com.uy

Website: www.serviciointex.com.uy

• • SAUDI SAUDI • ARABIA • SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA ARABIA SAUDI SAUDI ARABIAN SAUDI ARABIAN SAUDI ARABIAN MARKETING ARABIAN MARKETING MARKETING & & & &

AGENCIES AGENCIES AGENCIES CO. AGENCIES CO. LTD. LTD. CO. CO. LTD. LTD.

PRINCE PRINCE AMIR PRINCE AMIR PRINCE MAJED AMIR MAJED AMIR STREET, MAJED STREET, MAJED STREET, STREET,

AL-SAFA AL-SAFA DISTRICT. AL-SAFA DISTRICT. AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, DISTRICT. JEDDAH, JEDDAH, JEDDAH,

KINGDOM KINGDOM KINGDOM OF KINGDOM OF SAUDI SAUDI OF ARABIA OF SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA ARABIA

TEL: TEL: 966-2-693 966-2-693 TEL: TEL: 8496 966-2-693 8496 966-2-693 8496 8496

FAX: FAX: 966-2-271 966-2-271 FAX: FAX: 4084 966-2-271 4084 966-2-271 4084 4084

E-mail: E-mail: toy@samaco.com.sa

E-mail: toy@samaco.com.sa

E-mail: toy@samaco.com.sa

Website: Website: www.samaco.com.sa

Website: www.samaco.com.sa

Website: www.samaco.com.sa

• • AUSTRIA AUSTRIA • • AUSTRIA AUSTRIA STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH

VERTRIEBSGMBH

AISTINGERSTRAßE AISTINGERSTRAßE 2 2 2 2

4311 4311 SCHWERTBERG

4311 4311 SCHWERTBERG

TEL: TEL: 0800 0800 TEL: 468397665 TEL: 468397665 0800 0800 468397665 468397665

FAX: FAX: + 43 + FAX: (7262) 43 FAX: (7262) + 61439 43 + 61439 (7262) 43 (7262) 61439 61439

E-mail: E-mail: service@intexcorp.at

E-mail: service@intexcorp.at

E-mail: service@intexcorp.at

Website: Website: www.intexcorp.at

Website: www.intexcorp.at

Website: www.intexcorp.at

• • CZECH CZECH • • REPUBLIC CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC / REPUBLIC / / / INTEX INTEX TRADING INTEX TRADING INTEX TRADING S.R.O. TRADING S.R.O. S.R.O. S.R.O.

EASTERN EASTERN EASTERN EUROPE EASTERN EUROPE EUROPE EUROPE BENESOVSKA BENESOVSKA 23, 23, 23, 23,

101 101 00 PRAHA 00 101 PRAHA 101 00 10, PRAHA 00 10, PRAHA 10, 10,

CZECH CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC REPUBLIC

TEL: TEL: +420-271 +420-271 TEL: TEL: 732 +420-271 732 247 +420-271 247732

732 247 247

FAX: FAX: +420-267 +420-267 FAX: FAX: 312 +420-267 312 552 +420-267 552312

312 552 552

E-mail: E-mail: info@intexcorp.cz

E-mail: info@intexcorp.cz

E-mail: info@intexcorp.cz

• • BELGIUM BELGIUM • • BELGIUM BELGIUM N.V. N.V. SIMBA-DICKIE N.V. N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM BELGIUM BELGIUM S.A. BELGIUM S.A. S.A. S.A.

MOESKROENSESTEENWEG 383C, 383C, 383C, 383C,

8511 8511 AALBEKE, AALBEKE, 8511 8511 AALBEKE, BELGIUM AALBEKE, BELGIUM BELGIUM BELGIUM

TEL: TEL: 0800 0800 TEL: 92088 TEL: 92088 0800 0800 92088 92088

FAX: FAX: 32-56.20.37.61

FAX: FAX: 32-56.20.37.61

E-mail: E-mail: intex@nicotoy.be

E-mail: intex@nicotoy.be

E-mail: intex@nicotoy.be

• • DEND

•M

ENA

•M

RKD

AER

NK

DME

NA

MR

KA

RK

K.

EK.

M.

E.

AMT

HK

AIT

. EA

HK

. SIM

. E EA

N.

AS

MT

EA

HN

A/

SI

T A AH

/ S

IEA

NS

EA

N/

SA/

S

SINTRUPVEJ SINTRUPVEJ 12, 12, DK-8220 DK-8220 12, 12, DK-8220 DK-8220

BRABRAND, BRABRAND, DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK

TEL: TEL: +45 +45 89 TEL: 44 89 TEL: 22 +45 44 00 22 +45 89 00 44 89 22 44 00 22 00

FAX: FAX: +45 +45 86 FAX: 24 86 FAX: 02 +45 24 39 02 +45 86 39 24 86 02 24 39 02 39

E-mail: E-mail: intex@keleg.dk

E-mail: intex@keleg.dk

E-mail: intex@keleg.dk

Website: Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

• • SWSE

W•

D E E•N

DES

WN

SE

WD

E END

EN

LEKL

SE

AK

MS

AL

AM

EB

KL

ASE

BAK

MS

A

MB

AB

BRANDSVIGSGATAN BRANDSVIGSGATAN 6, 6, 6, 6,

S-262 S-262 73 73 ÄNGELHOLM,

S-262 ÄNGELHOLM,

S-262 73 73 ÄNGELHOLM,

SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN

TEL: TEL: +46 +46 431 TEL: 431 TEL: 44 +46 41 44 +46 00 431 41 00 431 44 41 44 00 41 00

FAX: FAX: +46 +46 431 FAX: 431 FAX: 190 +46 190 35+46

431 35431

190 190 35 35

E-mail: E-mail: intex@leksam.se

E-mail: intex@leksam.se

E-mail: intex@leksam.se

Website: Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

• • NONR

•OW

RA

•WY

NA

YO

NR

OW

RA

WY

AY

NONR

OS

TR

AS

RT

NA

A OR

SN

RAO

SST

RA

SRT

A

RS

AS

PINDSLEVEIEN PINDSLEVEIEN 1C, 1C, 1C, 1C,

N-3221 N-3221 SANDEFJORD,

N-3221 SANDEFJORD,

N-3221 SANDEFJORD,

NORWAY NORWAY NORWAY NORWAY

TEL: TEL: +47 +47 33 TEL: 48 33 TEL: 74 +47 48 10 74 +47 33 10 48 33 74 48 10 74 10

FAX: FAX: +47 +47 33 FAX: 48 33 FAX: 74 +47 48 11 74 +47 33 1148

33 74 48 11 74 11

E-mail: E-mail: intex@norstar.no

E-mail: intex@norstar.no

E-mail: intex@norstar.no

Website: Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

• • FINF

L•

IAN

NL

•DA

FN

IDN

FL

IAN

NL

DA

ND

NONR

OS

TR

AS

RT

NA

O OR

YN

R O OS

TY

RA

SRT

AO

RY

OY

SUOMALAISTENTIE SUOMALAISTENTIE 7, 7, 7, 7,

FIN-02270 FIN-02270 FIN-02270 ESPOO, FIN-02270 ESPOO, ESPOO, ESPOO,

FINLAND FINLAND FINLAND FINLAND

TEL: TEL: +358 +358 TEL: 9 8190 TEL: 9 +358 8190 530 +358 9 530 8190 9 8190 530 530

FAX: FAX: +358 +358 FAX: 9 8190 FAX: 9 +358 8190 5335 +358 9 5335 8190 9 8190 5335 5335

E-mail: E-mail: info@norstar.fi

E-mail: info@norstar.fi

E-mail: info@norstar.fi

Website: Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

• • RUSR

S•

UI

SA

S•

IAR

USR

SU

ISA

SIA

LLCL

LB

CA

UB

EA

LRL

UCE

LRL

BCA

UB

EA

RU

ER

KIEVSKAYA KIEVSKAYA STR., STR., 20, 20, STR., STR., 20, 20,

121165 121165 MOSCOW, 121165 MOSCOW, 121165 MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIA RUSSIA RUSSIA

TEL: TEL: 095-249-9400/8626/9802

TEL: TEL: 095-249-9400/8626/9802

FAX: FAX: 095-742-8192

FAX: FAX: 095-742-8192

E-mail: E-mail: intex@rdm.ru

E-mail: intex@rdm.ru

E-mail: intex@rdm.ru

Website: Website: www.intex.su

Website: www.intex.su

Website: www.intex.su

• • POLP

•A

ONL

D•

ANP

DO

LP

AO

NL

DA

ND

KATK

HA

AT

YH

AH

KY

A AHT

SK

TH

A AE

AT

SRT

YH

EA

HR

YA

HS

TA

ES

RT

ER

UL. UL. LUTYCKA LUTYCKA UL. UL. LUTYCKA 3, LUTYCKA 60-415 3, 60-415 POZNAN 3, 60-415 POZNAN 3, 60-415 POZNAN POZNAN

TEL: TEL: +48 +48 61 TEL: 8498 61 TEL: +48 8498 381/380 +48 61 381/380 8498 61 8498 381/380 381/380

FAX: FAX: +48 +48 61 FAX: 8474 61 FAX: +48 8474 487 +48 61 487 8474 61 8474 487 487

E-mail: E-mail: inx@kathay.com.pl

E-mail: inx@kathay.com.pl

E-mail: inx@kathay.com.pl

• • HUHN

•GU

NA

•GR

YA

HRU

YH

NGU

NA

GR

YA

RY

RECR

OE

CN

OT

RN

RAT

ERC

LR

AT

OE

DC

NL

. TO

T/

RD

RN

I.

AC

T/

R RK

LI

AC

TI

DL

KL

T.

TI

/ R D DL

I.

T.

C/

RD

KI

. CI

LK

TI

DL

. TD.

H-1113 H-1113 BUDAPEST, H-1113 BUDAPEST, H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI BUDAPEST, DARÓCZI DARÓCZI ÚTDARÓCZI ÚT 1-3, 1-3, ÚT ÚT 1-3, 1-3,

HUNGARY HUNGARY HUNGARY HUNGARY

TEL: TEL: +361 +361 TEL: 372 TEL: 372 5200/113 +361 5200/113 +361 372 372 5200/113 5200/113

FAX: FAX: +361 +361 FAX: 209 FAX: 209 2634 +361 2634 +361 209 209 2634 2634

E-mail: E-mail: gizi@recontra.hu

E-mail: gizi@recontra.hu

E-mail: gizi@recontra.hu

• • BRASIL BRASIL • • BRASIL BRASIL KONESUL KONESUL KONESUL MARKETING KONESUL MARKETING MARKETING & SALES & SALES & LTDA SALES & LTDA SALES LTDA LTDA

RUA RUA ANTONIO ANTONIO RUA RUA ANTONIO DAS ANTONIO DAS CHAGAS, CHAGAS, DAS DAS CHAGAS, CHAGAS,

1.528 1.528 - CEP. - 1.528 CEP. 04714-002, 1.528 04714-002, - CEP. - CEP. 04714-002, 04714-002,

CHÁCARA CHÁCARA CHÁCARA SANTO CHÁCARA SANTO ANTONIO SANTO ANTONIO SANTO ANTONIO - SÃO ANTONIO - SÃO - SÃO - SÃO

PAULO PAULO - SP PAULO - - SP PAULO BRASIL - BRASIL - SP- - SP BRASIL - BRASIL

TEL: TEL: 55 (11) 55 TEL: (11) 5181 TEL: 55 5181 4646 (11) 55 4646 (11) 5181 5181 4646 4646

FAX: FAX: 55 (11) 55 FAX: (11) 5181 FAX: 55 5181 4646 (11) 55 4646 (11) 5181 5181 4646 4646

E-mail: E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

• • ISRIA

S•

ER

LA

•EIL

SRIA

SER

LA

EL

ALFA

ILT

FTI

TO

AY

TLO

SFA

YL

IL

T TS

FD

LT

I T TO

DY

TOS

YL

TS

DL

TD

MOSHAV MOSHAV MOSHAV NEHALIM, MOSHAV NEHALIM, NEHALIM, NEHALIM,

MESHEK MESHEK MESHEK 32, MESHEK 32, 49950, 49950, 32, ISRAEL 32, ISRAEL 49950, 49950, ISRAEL ISRAEL

TEL: TEL: +972-3-9076666

TEL: TEL: +972-3-9076666

FAX: FAX: +972-3-9076660

FAX: FAX: +972-3-9076660

E-mail: E-mail: michald@chagim.co.il

E-mail: michald@chagim.co.il

E-mail: michald@chagim.co.il

80IO 80IO 80IO 80IO

Side 18

More magazines by this user
Similar magazines