Boxeren 2-2012 - Boxerklubben

boxer.klubben.dk

Boxeren 2-2012 - Boxerklubben

2

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012

Generalforsamling

Spændende artikler

Historien om Bette Baktus

BOXEREN 1


2 BOXEREN

Specialudstilling

Tilmelding til

Fru Isabel Möller

Steinbockstraße 5

33739 Bielefeld

Tel. 05206-917043

Fax 0 52 41 - 220 2321

Mail holger_moeller@unitybox.de

Hanner:

Fru Beate Spelsberg

TÆVER:

Fru Ursula Heidelberg

Tilmeldingsfrist

4. Juni 2012

Udstillingsledder

Bernhard Heidmeier

Agnesstraße 61

33335 Gütersloh

Tel. 05241-55622

EVT. 0 172 523 34 61

heidmeier@bk-guetersloh.de

Gruppe Gütersloh e.V.

Landesgruppe XII Westfalen

SØNDAG DEN 10. Juni 2012

LØRDAG 9. Juni 2012

KL. 14.00 Uhr - ZTP ( AVLSKÅRING)

dommer Fru Heidelberg

fra KL. 19.00 Uhr “after ztp Party”

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN I GÜTERSLOH

TILMELDINGSBLANKETTER UNDER: www.bk-guetersloh.de


BOXEREN

Udgivet af

BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK

1. april 2012 - 43. årgang/nr.2

Oplag: ca. 775

BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder.

Stof skal være redaktionen i hænde senest

den 1. i måneden før bladets udgivelse.

Ønskes indsendt materiale retur, skal

frankeret svarkuvert vedlægges.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for

materiale, der indsendes uopfordret.

Signerede artikler udtrykker forfatterens

synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte

indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og

annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun

finde sted med tydelig kildeangivelse.

Redaktion

Rikke Bergqvist, Øllebøllevej 27,

4894 Øster Ulslev.

Tlf.: 40 28 62 06

e-mail: boxeren@boxer-klubben.dk

Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand

Annoncer

Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00

ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25

Ikke medlemmer / kommercielle

1/1 side 4-farve kr. 1.000,00

ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50

Alle priser er inkl. moms.

Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal

annoncer være betalt ved deadline, forud for

optagelse.

Færdige annoncer skal leveres som PDF fil.

Forside: Hearts of Hope´s Inner Circle

Foto & ejer: Lone Rytter

Lederen

I skrivende stund er kulden så småt ved at slippe sit tag i

Danmark. Vinteren har både været præget af, at den ikke

rigtig vidste hvad den ville, og så alligevel ville give os alle

en påmindelse om, at kulde hører en rigtig vinter til.

Udstillingssæsonen er også gået i gang og tager for alvor

fat henover foråret.

På brugshundesiden startes tidligt og optimistisk op med

C-camp på falderebet af marts måned. April måned

afrundes med den årlige generalforsamling. I forbindelse

med generalforsamlingen afgår to medlemmer efter tur, og i

skrivende stund er vi glade for, at der er to medlemmer, der

har vist interesse for at opstille til den kommende

bestyrelse og dermed yde en indsats for vores gamle klub.

Det er selvfølgelig stadig muligt at opstille til bestyrelsen

ved selve generalforsamlingen – så måske går vi mod

lysere tider med en stigende interesse for

bestyrelsesarbejdet. I øvrigt et bestyrelsesarbejde som vi

kun kan anbefale, og som i den forgangne periode og på

bedste vis har været præget af ”fagre nye verden”.

Bestyrelsen har med succes taget Skype til sig som det

nye afsæt for møder. Der vil også fremover blive fysiske

møder, men slet ikke i samme stil som hidtil, hvilket både

sparer tid, men ikke mindst penge, idet befordring til og fra

møder er en meget omkostningstung post for klubben. Vi

forventer os således rigtig meget af ”Skypemøderne”

fremadrettet, samt en stor fleksibilitet i denne mødeform

hvor ”ad hoc” møder nemt kan arrangeres.

Det skal altså derfor ikke være frygten for heftig fysisk

mødeaktivitet, der bliver stopklodsen for at stille op til

bestyrelsesarbejdet - hvis lysten til at yde en indsats ellers

er til stede.

Fra den nuværende bestyrelse – de afgående medlemmer

inklusive - skal der derfor lyde en kraftig opfordring til at

melde sig under fanerne og bidrage til videreførelsen og den

fortsatte udvikling af vores 80 års jubilerende klub – med

afsæt i netop Boxer-klubbens historie, men med fokus på

fremtiden og mulighederne i den tid vi er i.

Avlsrådet har for kort tid siden været vært ved det andet

medlemsmøde indenfor et ½ år. Emnet var denne gang

vores hundes sundhed på hjerte- og spondyloseområdet.

Det var stærke kræfter, der var sat i stævne til at formidle

deres viden om disse vigtige emner, og særdeles vigtige

fokusområder i alle sande boxerentusiasters bestræbelser

på at opdrætte boxere af høj sundhedsmæssig kvalitet.

Der skal derfor lyde en stor tak til avlsrådet for indsatsen

med disse medlemsmøder.

Fortsættes på næste side

BOXEREN 3


Relevansen og vigtigheden af denne indsats

sættes ikke mindst i relief af DKK’s markante

ændringer/ophævelse af eksisterende

restriktioner til stambogsføringskrav, som er sat

i søen fra i år.

For ca. to år siden introducerede vi ”interesse- og

ressourcebanken”. Den har tidligere været omtalt

og beskrevet, og ideen er utvivlsomt rigtig god,

men har alligevel kun givet anledning til få

henvendelser og følere fra medlemmer. Derfor vil

ideen blive reintroduceret og genformidlet her i

bladet – (se omtale).

Med ønsket om en god og frugtbar

generalforsamling, succes og opbakning til den

kommende bestyrelse, samt ikke mindst

masser af boxeraktiviteter derude i grupperne, på

træningspladserne, udstillingerne og hele den

verden vi færdes i med vores dejlige boxere.

Bestyrelsen

4 BOXEREN

Kontingentforhøjelse

Bestyrelsen indstiller til kontingentforhøjelse jf. Boxer-klubbens love og regler §§ 3 + 4.

Bestyrelsen forslår en forhøjelse på 6% i forhold til ordinært kontingent.

Motivation

Stigende udgifter til porto, kørselsgodtgørelse og lignende.

Ordinært kontingent (+ 6%) kr. 400,-

Husstand (+ 40%) kr. 560,- før kr. 525,-

Pensionist (50%) kr. 200,- før kr. 190,-

Pens. Husstand (+ 20%) kr. 280,- før kr. 265,-

Junior (50%) kr. 200,- før kr. 190,-

*Beløbet er rundet af op til nærmeste hele kroner, deleligt med 5.

__________________________________________________________________________

STEDET HVOR DU KØBER DEN RIGTIGE MAD TIL DIN HUND!

BARF TØRKOST KOSTTILSKUD GODBIDDER - ALT ER NØJE UDVALGT FOR DIN HUNDS SUNDHED!

KONTAKT OS GERNE OG FÅ

EN SNAK OM HUNDEMAD

Barf Now - Orijen

Hokamix NDS - Grizzly olie

VI HAR OGSÅ TILBEHØR BLA.

HURTTA SELER & KONG AKTIVERINGS LEGETØJ

Senge & Royal madskåle

ORIJEN KÅRET SOM BEDSTE TØRKOST I 2009 2011

RIGTIGHUNDEMAD BAGSVÆRD 4444 1011 / 2462 7457

WWW.BAGSVÆRD.RIGTIGHUNDEMAD.DK


Nyt fra bestyrelsen

DKK har bedt Boxer-klubben liste sine ønsker til

krav til stambogsføring. I betragtning af, at

udgangspunktet er max 25 krav for alle racer skal

vi ikke forvente, at 3-4 af disse vil være Boxerklubbens

ønsker. Vi vil naturligvis gøre hvad vi

kan, for at bakke vore ønsker op, ikke mindst af

dokumenterede resultater fra den periode, hvor

HD-fotografering har været et krav,

hjerteundersøgelse og evt. avlskåring.

Ikke mindst i lyset af, at der ikke længere er

udstillingskrav.

Grupperne

I årets løb er der indløbet forskelligt om arbejdet

ude i grupperne, og lad os derfor minde om, at de

formelle rammer herfor overholdes/efterleves:

I januar kvartal:

Der skal hvert år i første kvartal afholdes

generalforsamling med aflæggelse af regnskab.

Samtlige medlemmer af en gruppe skal

indkaldes og gives mulighed for at deltage heri.

Alle gruppens medlemmer skal være medlem af

Boxer-klubben, og gruppens formand skal senest

ved udgangen af marts måned indsende

medlemsliste til Boxer-klubben.

Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 personer,

maximum 5 personer. Det anbefales alle at læse

Love & Regler §8 som netop omhandler

grupperne.

Love & Regler findes på hjemmesiden.

Grupperne har mulighed for at skrive en

forretningsgang - det kan være en støtte for

arbejdet at nedfælde nogle enkle retningslinier for

gruppens arbejde – og ikke alle har gjort det.

Sådanne forretningsgange skal sendes til BK’s

bestyrelse til godkendelse.

HUSK:

Ordinær generalforsamling

Lørdag, den 28.4.2012 kl. 10.00 i Middelfart

Lillebæltshallerne

Middelfart Idræts- & Kongrescenter

Færøvej 74-76

5500 Middelfart

Officiel indkaldelse med dagsorden andet steds i

bladet

I forbindelse med generalforsamlingen kan der

bestilles smørrebrød til følgende priser:

3 stk smørrebrød + en øl/vand: 90kr eller

2 stk smørrebrød + en øl/vand: 65kr. Send

venligst en mail til nfmd@boxer-klubben.dk

senest den 21.04.12.

Ændringsforslag til DKK’s

stambogsføringsregler

På mødet den 7.1.12 blev der som ventet

vedtaget nye regler for stambogsføring. Se

nærmere på hjemmesiden.

BK-München tilbagekalder tidligere

meddelelse

Den meddelelse om IPO-VO prøven, vi modtog

fra BK München pr. 1.3.2012 er nu tilbagekaldt,

da VDH ikke anerkender prøven. Det er derfor

kun IPO-1 som mindstekrav, der er

adgangsgivende til at udstille i

brugshundeklassen i Tyskland.

Hjemmesiden

Arbejdet med den nye hjemmeside skrider

planmæssigt frem. Elektroniske parringskort har

haft høj prioritet og vi håber at dette kommer

både Avlsrådet og opdrættere til gode.

2012 – et jubilæumsår

Det føles ikke længe siden vi sidst havde

jubilæum, men det er 5 år siden og i år bliver

Boxer-klubben 80 år. Det kan vi godt være

stolte af. Vi genoptrykker nogle artikler om

klubbens historie i Boxeren, som Elise skrev i

forbindelse med 75 års jubilæet og i samme

forbindelse vil vi blive glade over at kunne

illustrere bladet med billeder af jeres ”gamle”

boxere fra den tid, hvor boxere stadig var sorthvide.

Gamle billeder må gerne sendes per post

direkte til Rikke i Redaktionen, så vil hun

scanne dem ind og også sørge for at sende

billederne retur til jer med det samme.

Kandidater til bestyrelsen

Vi har den glæde i år at kunne præsentere to

kandidater til bestyrelsen allerede inden

generalforsamlingen, i det Regitze Andersen,

nuværende 2. suppleant og Kenneth

Kammersgaard har tilbudt deres assistance.

Kandidaterne sidestilles med evt. andre, der

måtte opstille på dagen.

BOXEREN 5


Årsnåle

Nedennævnte har opnået Boxer-klubbens

årsnål for uafbrudt medlemskab:

6 BOXEREN

Hearts of Hope´s Grace Kelly

Foto: Bitten Strikert

Nye medlemmer


Dagsorden:

Boxer-klubben indkalder herved til

ordinær generalforsamling

Lørdag den 28. april 2012 Kl. 10.00 på

Lillebæltshallerne, Middelfart Idræts-og Kongrescenter

Færøvej 74-76, 5500 Middelfart

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere og referent

3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af

decharge til bestyrelsen

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer

Annelise Raahauge (modtager ikke genvalg)

Lene Krull (modtager ikke genvalg)

b. Suppleanter for bestyrelse

c. Revisor

d. Revisorsuppleant for 1 år

8. Valg:

a. Valg af medlemmer til Lov & Responsudvalg

b. Valg af suppleant til Lov & Responsudvalg

9. Eventuelt

Stemmeafgivelse kan ske pr. fuldmagt mellem husstandsmedlemmer.

BOXEREN 7


Bestyrelsens beretning for

2011

Efter en turbulent start på bestyrelsesåret 2011,

med en Generalforsamling som ikke

muliggjorde, at der kunne stilles en fuldtallig

bestyrelse, måtte klubben efter en periode med

forretningsbestyrelse ud i en Ekstraordinær

generalforsamling for andet år i træk. Herefter

kunne en fuldtallig bestyrelse heldigvis hurtigt

konstituere sig, og der har i den efterfølgende

bestyrelsesperiode været ro i såvel bestyrelse

som i diverse råd og udvalg, som også er

fuldtallige.

Der har været lidt færre arrangementer på

brugshundesiden, som kom lidt sent i gang,

men her vil der blive taget revanche i 2012.

Medlemstallet er også i år lidt vigende,

formentligt udløst af den fortsatte krisestemning

generelt i Danmark. Ved årets afslutning stod

medlemstallet på 863 – et fald fra 895 ved

udgangen af 2010. En anden årsag kan være, at

færre opdrættere benytter muligheden for at

tilmelde hvalpekøbere til halvt kontingent. Vi vil

derfor gerne opfordre til, at opdrætterne benytter

sig af dette tilbud, og taler med køberne om de

muligheder, det giver at kunne træne i en gruppe

eller netop bidrage med nye aktiviteter.

Vi kunne forestille os, at grupperne blev

orienteret om nye hvalpekøbere, og derefter

kontaktede dem. Begge tiltag kunne måske

stimulere både medlemstal og antallet af hvalpe,

som kom til træning. Og selvom man har haft

boxer i mange år, kan der være nye

træningsmetoder eller tiltag, man kunne få

glæde af.

Hjemmesiden

Den nuværende bestyrelse har videreført det

store arbejde, som blev påbegyndt af den

tidligere bestyrelse, og vi er glade for snart at

kunne præsentere en ny hjemmeside. I

forbindelse med den nye hjemmeside indføres

også elektroniske parringskort, et længe næret

ønske fra avlsråd og bestyrelse og sikkert også

mange medlemmer. Samtidig er der gennemført

en ”renovering”, hvor Uddannelsesudvalg og

Sundhedsudvalg er fjernet som selvstændige

udvalg, da funktionerne varetages andet steds,

og Uddannelsesudvalget i øvrigt har været

ubemandet i flere år.

Facebook

Over en periode på ca. 2 måneder blev der gjort

forsøg med en Facebook-profil. Desværre fik

pessimisterne ret: det blev ikke positive toner,

der strømmede ud af det, og siden blev lukket

ved årets udgang.

8 BOXEREN

Sundhedsresultater på hvalpelisten

Som tidligere omtalt er arbejdet påbegyndt med

at lægge kendte resultater ind, det gælder også

resultater af undersøgelser foretaget i Tyskland,

da BK nu abonnerer på Zispro og derved får alle

tilgængelige resultater. Det overordnede mål med

arbejdet er at øge bevidstheden samt åbenhed

omkring muligheder og begrænsninger i forhold til

vores boxeres sundhed og gøre

sundhedsoplysningerne og dermed avlsarbejdet

mere gennemskuelighed for bl.a. opdrættere og

hvalpekøbere.

I bestyrelsen har vi også i 2011 nydt godt af

tidligere bestyrelsesmedlemmers støtte og vi vil

derfor gerne specielt takke Rikke Bergqvist for at

sørge for, at Boxeren fortsat kan udkomme, og

ligeledes Elise Lopdrup, som er en stor støtte

både for udstillingsudvalget og i forbindelse med

redaktion af Boxeren.

En særlig tak går også til Jan Anderschou som

står for det store overordnede arbejde med

udvikling af den nye hjemmeside samt er en stor

hjælp som webmaster.

Vi er glade for, at Henning Egeblad fortsat

varetager Atibox, og desuden bidrager med

oprydning/tilretning af databasen til den nye

hjemmeside.

Sidst, men ikke mindst, en stor tak til vores

dygtige forretningsfører Jørgen Paaske, som er til

uvurderlig hjælp for bestyrelsen.

Brugshunderådet

Året 2011 kan man sige var et halvt år, i hvert fald

for det siddende Brugshunderåd, for først på året

afgik det gamle Brugshunderåd og arbejdet blev

varetaget af den dengang siddende bestyrelse.

Men nok om det, for set med vores øjne var det

ikke et helt dårligt år, men et halvt år, som vi har

lært meget af.

2011 bød på 8 prøve-dage og 2 Danmarks

Mesterskaber, med deltagelse af i alt 61 hunde,

hvoraf 39 bestod og desværre 22, som ikke

bestod. Men vi er sikre på, at alle har lært noget

af deres prøver trods alt og at vi derfor ser flere af

de ikke beståede, komme op på hesten igen og

bestå deres prøver i 2012. Vi håber at de andre

fortsætter deres fine arbejde og at vi ser dem til

flere og større prøver.

En stor tak skal I i hvert fald have for jeres

deltagelse og et stort tak til grupperne for

afviklingen af disse prøver.

2011 bød også på den efterhånden traditionsrige

C-camp, som blev afholdt i Gruppe Darup. Det

skete igen med et stort fremmøde og en masse

godt hundearbejde, og ikke mindst god hygge

med hinanden.

En stor tak også til jer, både deltagere og

gruppen, for hjælpen til afviklingen af dette


arrangement.

Men ellers glæder vi os til et nyt år, som vi er

kommet godt i gang med, især da Kong Vinter

har vist sig fra sin milde side i år.

Prøver 2011 I alt Bestået Ej bestået

BpB 13 10 3

BpAB 3 3

BpABC 2 1 1

SL 1 3 3

SL 2 1 1

IPO-V 3 1 2

IPO 1 4 3 1

IPO 2 1 1

IPO 3 2 1 1

Stufe 1 3 3

Stufe 2 2 1 1

SPH 1 6 3 3

SPH 2 10 7 3

FP 8 6 2

Aflagt 61 39 22

Prøvedage 8

Opnåede titler i 2011

Spor DM blev afholdt i Gruppe Slangerup med

følgende resultater:

Danmarksmester SPH 2: Hans Henrik Bangsø

med Box Wina Nella von Nowarck.

Danmarksmester SPH 1: Hans Henrik Bangsø

med Imine’s Aviola.

Danmarksmester Stufe 1: Morten Press med

Chabrinell’s Immer.

Brugshunde DM blev afholdt i Gruppe Islev med

følgende resultater:

Danmarksmester BpB: Mustafa Polat med

Boxon Centa Bella.

Årets Sporhund: Dyrup-Box’s Ascha med fører

Claus Jacobsen.

Årets Brugshund: Valde von Felix med fører

Bjarne Petersen.

Årets Hundefører: Claus Jacobsen.

Årets bedste danskopdrættede Brugshund:

Justin von Ellinghaus med Berit Christiansen.

Bestyrelsen ønsker alle hjertelig tillykke med de

opnåede resultater.

ATIBOX

I Atibox-regi var 2011 igen præget af 3 større

arrangementer. Atibox IPO-VM i Østrig, Spor-VM

i Slovenien og Atibox World Boxer Show i Italien.

Til IPO-VM havde vi fra BK én deltager i IPO3

WM-klasse, som desværre ikke kvalificerede sig.

I år var der ingen dansk deltagelse til Spor-VM.

Der var til gengæld flere deltagere og ikke mindst

tilskuere til Atibox World Show i nærheden af

Venedig. Udstillingen havde deltagelse af ca. 900

boxere over 2 dage.

I forbindelse med udstillingen afholdes der om

fredagen den nu årlige generalforsamling. Denne

gang var der valg til Præsidium (bestyrelse) og en

del poster blev besat med nye folk. Det er kun

hvert 3. år, der er valg til bestyrelsen. På grund af

tidsnød blev kun meget få af de indsendte forslag

vedtaget.

Året bød også på udgivelse af en 60 års

jubilæumsbog, hvor de fleste medlemslande –

herunder Danmark – havde bidraget med en

kronologisk fortælling om de enkelte klubber.

Boxer-klubben besluttede også, at vi skulle have

et punkt på klubbens hjemmeside med Atibox.

Avl og opdræt

Boxeren: Registreret / Importeret

År 2000 184/4

År 2001 228/9

År 2002 207/12

År 2003 218/10

År 2004 196/12

År 2005 259/10

År 2006 305/19

År 2007 224/6

År 2008 273/14

År 2009 206/12

År 2010 220/15

År 2011 218/13

Af alle racer er der i DKK registreret 20.294

stambogsførte hunde i 2011, mod 21.656 i 2010.

Det er et fald på 1.362 hunde, men vi kan glæde

os over at Boxeren igen er kommet på Top 20.

Der har været 47 parringer med fødsel i 2011,

heraf er der 7 tæver, som er gået tomme; ud af

de 40 fødsler er 12 af dem endt i kejsersnit – dvs.

30 % af fødslerne foregår ved kejsersnit.

Af de 40 fødsler er der født 257 hvalpe, hvoraf der

er registreret 195 hvalpe, heraf 95 tæver og 100

hanner, 110 af dem var røde, 81 af dem var

tigrede og 6 af dem var hvide.

Af parringskort på de 47 parringer har vi modtaget

A og B kort på alle parringerne.

Vi mangler 9 C kort, hvoraf de 3 af dem skulle

have været afleveret i december og januar, de

sidste 6 er kuld født i november og december, de

skal af gode grunde ikke være afleveret endnu.

Af de 38 C kort vi har fået ind, er der registreret

10 kryptorchide hanhvalpe og 9 hvalpe er aflivet

pga. ganespalte/hareskår.

BOXEREN 9


Avlskåringer

Der har været afholdt 3 avlskåringer med i alt 35

hunde, fordelt på 8 hanner og 27 tæver, 1

hanhund gik i øvrigt igennem med en bestået

brugstest, 1 tæve blev ikke avlskåret pga.

mentalitet.

HD

49 hunde er blevet HD-fotograferet, 31 har fået A,

12 har fået B, 6 har fået C og ingen har fået D &

E.

40 af dem er også blevet fotograferet for AD, her

fik 3 status 1, og 37 status 0.

10 BOXEREN

HD 2010 - 52 hunde

HD 2011 - 49 hunde

Hjerteresultater

I BK’s database er der nu 130 danske hunde,

som har fået deres hjertestatus registreret.

85 (66 %) af dem har grad 0 og 32 (25%) har

grad 1, 7 (5%) har grad 2, 3 (2%) har grad 3 og 3

(2%) har grad 4.

Der har været en stigning på 50 hunde, som er

blevet undersøgt i forhold til 2010.

Hjerteresultater i databasen af

danskejede hunde

Spondyloseresultater

I BK’s database er der nu 109 danske hunde,

som har fået deres spondylosestatus registreret.

47 (43%) af dem har grad 0, 24 (22%) har grad 1,

20 (18%) har grad 2 og 13 (12%) har grad 3 og 5

har grad 4 (5%).

Der har været en stigning på 49 hunde, som er

blevet undersøgt i forhold til 2010.

Spondyloseresultater i databasen af

danskejede hunde


Udstillinger

I 2011 blev der afholdt 18 udstillinger, hvor af de 4

var i BK-regi.

Der blev i alt udstillet 226 hunde på

BKudstillingerne, På DKK-udstillingerne blev der

udstillet 375

Samlet giver det 601 udstillede hunde (80 var

hvalpe). Dette er en lille stigning i forhold til 2010 i

det samlede antal.

Det har været udstillet 145 forskellige hunde fra

juniorklasse og op.

I gennemsnit giver det 33 udstillede hunde

pr.udstilling, hvoraf de 4 er hvalpe.

Årets titler på Top-20 fordeler sig som følger:

Årets Guldhund og Bedste danskopdrættede

Boxer på Top-20: Imine’s Anders

Årets Sølvhund: Qline von Ellinghaus

Årets Bronzehund: Q von Ellinghaus

Bedste danskopdrættede Junior: Carolinekilde’s

Healey

Bedste ikke-certifikatvindende Boxer på Top-20:

Asayake’s Adonis

Årets Veteran: Chakira von Ellinghaus

Årsvindere 2010

Hvalpe: CarZa Ditmar (hanner) og Warwick’s

Burana (tæver)

Junior: Carolinekilde’s Healey (hanner) og

Bostobox Vanilla Sky (tæver)

Veteran: Febæk’s Desailly (hanner) og Chakira

von Ellinghaus (tæver)

Årsvindere: Youri Vavonabox (hanner) og

Schwartzbox Eyecja (tæver)

Bedste opdrætsklasse på Årsvinderudstillingen,

modtager af Grosserer S. Cantor’s mindepokal:

Kennel Von Ellinghaus

Følgende hunde har i årets løb opnået

følgende titler:

Dansk Champion - DKCH

Qline von Ellinghaus

Q von Ellinghaus

Schwartzbox Ficca

Schwartzbox Eyecja

Hearts og Hope’s Caterham Super 7

Bostobox Murphy

Københavns Vinder 2011 – KBHV

Q von Ellinghaus

Dansk Vinder 2011 - DKV

Utzon vom Hanseatenhof

Qline von Ellinghaus

DKK RaceVinder 2011 - DKRV

Imine’s Anders

Stort tillykke til alle hunde og ejere.

Dawn og Artemis som nyder hinanden

Foto: Monica Køpke

BOXEREN 11


Indkomne forslag

til behandling på Boxer-klubbens ordinære

generalforsamling.

Forslag 1

Forslagsstiller:

Bestyrelsen

Forslag:

Ændringsforslag til § 5 i Boxer-klubbens love og

regler

5.Generalforsamling

5.1.2 Indkaldelse til generalforsamling skal ske

med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i

Boxeren” eller ved udsendelse af særskilt

skrivelse.

Bestyrelsen foreslår teksten i 5.1.2 ændret til:

5.1.2 Indkaldelse til generalforsamling skal ske

med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i

Boxeren.

Eventuelle nødvendige ændringer (force majeure,

aflysning af afholdelseslokation og lignende) efter

indkaldelse til generalforsamling kan meddeles

medlemmerne på Boxer-klubbens hjemmeside

www.boxer-klubben.dk

Motivation:

Det er i dag meget omkostningstungt for Boxerklubben

at udsende særskilt meddelelse per brev

til hvert enkelt medlem/husstand jvf. nuværende

indkaldelsesprocedure.

Elektronisk kommunikation er desuden i dag et

anerkendt kommunikationsredskab overalt i

samfundet, hvorfor den foreslåede ændring

forekommer at være såvel i tidens ånd som

foregribende evt. utilsigtede økonomiske

belastninger for Boxer-klubben.

Lov og Responsudvalgets betænkning:

For at forslaget kan nyde fremme, kræves at

dette vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne

stemmer.

Vedtages forslaget af generalforsamlingen

med den krævede stemmemajoritet, prøves

dette ved en urafstemning, hvor der for gyldig

vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed,

jvf. § 16.

Der er ingen konsekvenser ved forslagets

vedtagelse for øvrige love og regler.

12 BOXEREN

Forslag 2

Forslagsstiller:

Avlsrådet

Forslag:

Ændringsforslag af Regler for BK’s avlskåringer

Tekst markeret med gult skal slettes

Tekst markeret med grønt er ny tekst

Bilag 4

Regler for BK’s avlskåringer

2 Betingelser for fremstilling til

avlskåring

2.1 Enhver boxer, der er registreret i en af

DKK anerkendt stambog, kan fremstilles, når

følgende betingelser er opfyldt:

2.2 Såvel hanner som tæver skal være fyldt

16 mdr. på dagen for fremstillingen.

2.3 Dokumentation for HD-status skal

medbringes ved avlskåringen.

2.3 2.4 Tilmelding til avlskåringen er bindende,

og betaling skal være foretaget inden sidste

tilmeldingsfrist

3 Afholdelse af avlskåringer

3.1 Avlsrådet træffer med godkendelse af

BK’s bestyrelse afgørelse om afholdelse af

avlskåringer.

3.2 Avlskåringernes antal og geografiske

placeringer fastlægges under hensyntagen til

behovet

3.3 Afholdelse af avlskåringer annonceres i

Boxeren” og på klubbens hjemmeside samt så

vidt muligt i “Hunden”. Anmeldelsesfristen er

mindst 3 uger.

4 Beskrivelse og vurdering af de

fremstillede hunde.

4.1 Beskrivelse af de fremstillede hunde

sker på et af BK’s bestyrelse godkendt skema.

4.2 Hundens afstamning anføres i et led. For

forældrene anføres de oplysninger, som kan

tilvejebringes fra disses kåring.

4.3 Før eksteriørbedømmelsen og måling og

vejning, skal hunden testes for skudfasthed.

Skudtesten foretages med hunden gående i en

5 m. lang løs line og ikke under kommando.

Første skud afgives efter at hund/fører er gået

ca. 20 skridt væk fra dommeren. Derefter går

hund/fører yderligere 10 skridt og vender om,

hvorefter der afgives et skud. Hunde som er

skudangste kan ikke blive avlskåret, og vil ikke

blive færdigbeskrevet.


8 Resultat af avlskåringen

8.1 Hundens ejer modtager på kåringsdagen

en genpart af avlskåringsskemaet. Ved evt.

eftersendelse af dokumenter, betaler ejeren et

af BK fastsat gebyr.

8.2 Avlsrådet fremsender senest 14 dage

efter avlskåringen en genpart til DKK på blanket

fastsat af DKK med anmodning om indførsel i

stambogen.

Eventuelle udgifter i forbindelse hermed afholdes

af BK.

Motivation:

Forslaget er en let redigering af en gammel tekst.

Lov og Responsudvalgets betænkning:

For vedtagelse af ændringer kræves, at mindst

¾ af de afgivne stemmer er for

ændringsforslaget.

Sker vedtagelsen ikke med den krævede

majoritet, men med mindst halvdelen af de

afgivne stem-mer, prøves dette ved en

urafstemning, hvor der for gyldig vedtagelse

kræves almindelig stemmefler-hed, jvf. Bilag 1,

regler for avlsarbejde § 5.

Forslaget er mindre tilpasninger. Der er ingen

konsekvenser ved forslagets vedtagelse for

øvrige love og regler.

Forslag 3:

Forslagsstiller:

Brugshunderådet

Forslag:

Ændringsforslag pointskala vedr. Boxer-klubbens

hundeførermærker.

Brugshunderådet foreslår følgende ændringer:

For Stufe prøverne med tilbagevirkende kraft fra

2007, hvor prøverne blev indført i Danmark.

Stufe prøverne giver point

ved konkurrencerne om Årets Titler.

Pointskala til hundeførermærket:

Prøve Prædikat Point

Stufe 1 bestået 2

Stufe 2 bestået 4

Motivation:

Da dele af forslaget ved en fejl ikke blev taget til

referat ved generalforsamlingen i 2011,

genfremsættes den manglende del af forslaget

her.

Lov og Responsaudvalgets betænkning:

For at forslaget kan vedtages, kræves der

almindelig stemmeflerhed iblandt de

fremmødte.

Forslaget er en tilpasning af teksten, efter

indførelse af nye prøver.

Der er ingen konsekvens ved forslagets

vedtagelse for øvrige love og regler.

Forslag 4

Forslagsstiller:

Brugshunderådet

Forslag:

Ændringsforslag til reglerne for Årets hundefører

BHR foreslår, at der i stedet for Årets Hundefører

indføres to nye titler:

1) Årets Brugshundefører med point som hidtil

2) Årets Sporhundefører med point som hidtil

Motivation:

Titlen Årets Brugshundefører bør ikke kunne

opnås på sporprøver taget på grundlag af en

Færdselsprøve, da brugshundetitlen er en titel,

som skal opnås.

Lov og Responsaudvalgets betænkning:

For at forslaget kan vedtages, kræves der

almindelig stemmeflerhed iblandt de

fremmødte.

Der er ingen konsekvens ved forslagets

vedtagelse for øvrige love og regler.

BOXEREN 13


Regnskab for Boxer-klubben

Anvendt regnskabspraksis:

Regnskabet er ført på EDB-medie i henhold til

godkendt, hidtidig anvendt kontoplan, og

bogføringen har været meget specifik i

anbringelsen af både indtægter og udgifter på de

respektive konti.

Det forudsættes, at klubben kan fortsætte driften

i en overskuelig fremtid.

Klubben hverken agter eller er tvunget til at

likvidere eller foretage væsentlige

indskrænkninger i sine aktiviteter.

Der er taget hensyn til indtægter og udgifter

vedrørende den periode, som regnskabet

omfatter uanset betalingstidpunktet.

Kontingentindtægter medtages dog på

14 BOXEREN

Revisorpåtegning:

betalingstidspunktet, uanset de vedrører en

periode på 12 måneder og dermed strækker sig

ind i det efterfølgende regnskabsår.

Regnskabet er opstillet i en let tilgængelig,

overskuelig form, der skulle lette forståelsen af

klubbens aktiver og passiver, dens økonomiske

stilling samt resultat.

De enkelte poster under aktiver og passiver er

værdiansat hver for sig. Der er ikke foretaget

modregninger mellem aktiv- og passivposter eller

mellem indtægts- og udgiftsposter.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen,

herunder:

Annelise Raahauge

Lene Krull

Natty Dijkstra

Patricia Meyer Halkjær

Kim Dahl

Den 28. januar 2012

Efterfølgende årsregnskab for Boxer-klubben for perioden 1. januar

til 31 december 2011 har jeg revideret i overensstemmelse med

almindeligt anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet giver efter min mening et retvisende billede af Boxerklubbens

aktiver, passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Odense, den 22. februar 2012

Lene Jacobsen - revisor

Lisa´s Allé 12

5250 Odense SV


Resultatopgørelse

for perioden 1. januar til 31. december 2011

Indtægter 2011 2010

Kontingenter 258,740,00 255,135,00

Renter 705,99 199,94

Diverse indtægter (Note 1) 4,000,00 4,000,00

Indtægter i alt 263,445,99 259,334,94

Udgifter

Avlsrådet:

Indtægter 32,578,00 14,500,00

Udgifter -41,593,77 -23,381,91

(Note 2) -9,015,77 -8,881,91

Udstillingsudvalget:

Indtægter 0,00 0,00

Udgifter -9,462,08 -9,970,05

-9,462,08 -9,970,05

Brugshunderådet:

Indtægter:

Kursusgebyr 0,00 3,250,00

Salg af materialer 7,280,00 1,650,00

C-camp 524,80 2,133,50

Forskydning af varelager 2,205,00 **********

10,009,80 7,033,50

Udgifter:

Brugshunde-DM:

Indtægter 2,150,00 3,050,00

Udgifter -6,869,70 -7,555,80

-4,719,70 -4,505,80

Sporhunde-DM:

Indtægter 2,700,00 2,700,00

Udgifter -6,117,65 -7,008,76

-3,417,65 -4,308,76

Øvrige udgifter:

Køb af materialer -11,212,88 -3,809,08

Forskydning af varelager ********* -2,012,00

Transport -6,156,50 -9,812,60

Fortæring 0,00 -1,690,00

Telefon -1,200,00 -1,800,00

Kontorartikler -40,00 0,00

Porto -381,95 -423,00

Tryksager -1,708,88 0,00

-20,700,21 -19,546,68

Brugshunderådet total:

Indtægter 10,009,80 12,783,50

Udgifter -28,837,56 -34,111,24

-18,827,76 -21,327,74

Boxeren:

Indtægter 7,238,00 5,487,50

Udgifter -123,022,38 -129,862,11

(Note 3) -115,784,38 -124,374,61

Bestyrelsen:

Varesalg 0,00 2,210,00

Porto -306,00 -1,168,59

Transport -18,187,20 -23,114,00

Fortæring -4,145,00 -5,993,85

Telefon/internet -4,400,00 -5,000,00

-27,038,20 -33,066,44

Generalforsamling og

regionsmøder -16,605,50 -28,287,45

Atibox -7,640,56 -5,698,87

Øvrige omkostninger:

Lovudvalg -1,092,00 -3,050,10

Kontorartikler -3,820,76 -3,484,00

Porto -1,308,00 -1,871,50

Tryksager til generel

distribution 0,00 -1,291,50

Kontingentopkrævning -5,621,67 -5,832,24

Hjemmeside/internet -14,980,00 -14,980,00

Gaver, vandrepokaler og

årsnåle -2,423,60 -17,225,33

Forsikringer -2,250,00 0,00

Kontingenttilskud -11,065,00 -13,065,00

BK arkivlager -5,963,00 -2,845,00

Diverse omkostninger

(Note 4) -6,550,44 -5,701,73

-55,074,47 -69,346,40

Udgifter i alt -259,448,72 -300,953,47

Årets resultat 3,997,27 -41,618,53

BOXEREN 15


Balance

pr. 31. december 2011

Aktiver 2010 2011

Indestående i pengeinstitutter:

Sparekassen Faaborg,

checkkonto 135,639,06 128,034,58

Sparekassen Faaborg,

bundet beholdning 2,729,66 2,945,47

138,368,72 130,980,45

Kontant beholdning 0,00 0,00

Tilgodehavender 500,00 0,00

Varelager 14,525,00 12,320,00

Aktiver i alt 153,393,72 143,300,45

Passiver

Gæld:

Skyldige omkostninger 6096,00 0,00

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 125,381,25 166,999,78

Aktivitetsfond 17,919,20 17,919,20

Årets resultat 3,997,27 -41,618,53

Passiver i alt 153,393,72 143,300,45

16 BOXEREN

Noter til regnskabet

Note 1:

Sparekassen Faaborg

(gaveuddeling) 4,000,00

Note 2:

Avlsrådet:

Avlskåringsgebyr 14,800,00

Mentalbeskrivelse 3,178,00

Opdrætterkursus -2,487,50

Hvalpelistegebyr 200,00

Transport/fortæring -9,620,50

Telefon -1,600,00

Transport/fortæring officials -7,751,09

Gaver officials -1,035,80

Kontorartikler, rekvisitter og porto -3,998,88

Resultatregistrering -,700,00

Note 3:

Boxeren:

-9,015,77

Annonceindtægter 7,238,00

Trykning -63,426,88

Distribution -53,625,00

Transport -1,419,00

Telefon -1,200,00

Porto + kontorartikler -3,351,50

Note 4:

Diverse omkostninger:

-115,784,38

DKK “Viden på bordet” -490,00

Gr. Viborg tilskud -1,427,50

Gr. Kettinge tilskud -320,00

Deltagelse af Boxer-klubben -1,640,00

Skype abonnement -310,00

Gebyrer -2,363,84

-6,551,34


Specialklub udstilling

Lørdag den 21. april 2012

på vor træningsplads i Darup

Darup Mosevej 6, 4000 Roskilde. Indkørsel fra Gammelgårdsvej

Dommer hanner: Brigitte Müller (D)

Dommer tæver: Ginette Hufschmid (CH)

Vores køkken tilbyder:

Morgenmad med hjemmebagte boller, ost m.m.

Til ffrokost

tilbyder vores kok kyllingebryst m. Cæsar salat og flûtes

eller ller

Frikadeller med kartoffelsalat

Eftermiddagskaffe med kager

Tilmelding kan ske på Boxer-klubbens hjemmeside eller

der kan rekvireres tilmeldingsblanketter hos, og returneres til:

Rikke Ipsen: mail@megami-pandara.dk

Ålholmvej 39

2500 Valby

Telefon: 23811147

Udstillingsgebyret bedes indbetalt på gruppens bankkonto: Reg. nr. 2275 konto 0758-608-190 (Nordea)

påført hundens navn og stambogsnummer.

1. Tilmeldingsfrist udløber den 2. april 2012

2. Tilmeldingsfrist udløber den 11. april 2012

Madvarer for hele dagen kan bestilles og betales i forvejen på ovenfor nævnte konto til den favorable

pris af: Kr. 95,00. Husk at anføre navn/stambogsnavn. Kaffe ad libitum hele dagen ved køb af

samlet pakke. Mad og drikkevarer kan naturligvis også købes separat på udstillingsdagen

Erindringsgave og diplom til alle tilmeldte hunde

BOXEREN 17


Bette Baktus

- ny hvalp i huset

Tekst: Birgitta Svensmark

Foto: Inge Dahl, Birgitta Svensmark

Selvom man er en hvalp med et ego som en

elefant, kan det jo godt være, at der gemmer sig

en lille mus inden i.

Normalt har jeg to hunde ad gangen, og det har

indtil nu passet nogenlunde med, at jeg har fået

en ny hvalp, når den ’gamle’ er 3-5 år. Det er en

rigtig god timing, idet den gamle ikke er ældre,

end at der stadig er masser af energi til sjov og

ballade, og hvalpen får en masse positiv

prægning fra den ældre og fornuftigere hund.

Carla var knap 3 år, da min gamle hund Julius

ikke kunne mere, og jeg måtte begynde at se

mig om efter en ny hvalp. Selvom alle hvalpe er

pragtfulde, er det bestemt ikke nemt at beslutte,

hvor man vil købe sin hvalp. Der er mange forhold,

der skal overvejes: forældrenes sundhed, deres

præstationer brugs- og eksteriørmæssigt,

kendskab til opdrætteren og dennes prægning af

hvalpene i de første 8 uger, mulighed for at vælge

den hvalp i kuldet, man vil have, og meget mere.

Jeg havde besluttet at købe hvalp af en dansk

opdrætter. Grunden til, at jeg udelukkede tyske

opdrættere var, at jeg kender de danske

opdrættere og ikke de tyske – og de danske

opdrættere kender mig i modsætning til de

tyske.

Sandsynligheden for, at jeg ville få lov til at vælge

blandt de mest lovende hvalpe, var betydelig

større hos danske opdrættere. Jeg satsede

desuden på en hvalp, der sandsynligvis havde

rimelige egenskaber for brugsarbejde. Der er

sikkert mange af de danske boxere, der har

evner for brugsarbejde, men bare aldrig har fået

lejlighed til at vise det. Vi er jo så få nørder, der

arbejder med at træne vore hunde til IPO-prøver.

For at sikre mig nogenlunde besluttede jeg, at

jeg ville have hvalp efter forældre, der begge

havde opnået brugsprøver. Det indskrænkede

feltet. Hvor mange brugstæver har vi i Danmark?

Ikke mange. Valget faldt på Nella von Nowark. Da

Kennel Imines ville parre Nella med en hanhund

med høj sundhed og minimum IPO2 , var det

rigtig fristende. Desuden havde jeg fulgt Nella og

hende kuldbror Nebo i deres IPO-arbejde og

havde set, hvordan Nellas første kuld udviklede

sig brugs- og sundhedsmæssigt.

Problemet var bare, at Nella ikke havde synderlig

travlt med det der med løbetid.

18 BOXEREN

En gang om året må være rigeligt efter hendes

mening. Langt om længe kom hun så i løbetid og

blev parret med Magic Boy von Santana, men det

kom der desværre ingen hvalpe ud af.

Jeg overvejede, om jeg skulle vælge en anden

tæve, men da jeg er mindst lige så stædig som

en boxer, holdt jeg fast ved min beslutning.

Endelig kom Nella i løbetid igen, og denne gang

blev parringen en succes. Tre dejlige hvalpe blev

det til, og jeg besøgte dem første gang, da de var

tre uger gamle.

Jeg faldt pladask for den bette Baktus med den

musselmalede maske. At han har temperament

og er en herre med sin egen mening om tingene,

blev jeg klar over under mine mindst ugentlige

besøg i det nordjyske. Hans Henrik kunne også

berette om Baktus’ eskapader overfor sin mor og

søskende. Baktus lå bestemt ikke bagest i køen,

når der var optræk til et godt slagsmål.

Når hvalpene var ude i haven og undersøge

verden, var det en typisk Baktus-reaktion totalt at

overhøre, når man kaldte/lokkede på hvalpene.

De to piger kom piskende for at blive kælet, men

Baktus vendte ryggen til: ”Jeg skal liiige…” Ingen

tvivl om, at jeg ville få kam til mit hår, hvis jeg

valgte Baktussen.


Under opvæksten hos Charlotte og Hans Henrik

fik hvalpene prøvet lidt af hvert. De har kørt i bil,

gået i snor, været i skoven, været med Charlotte

på arbejde og indkøb, prøvet mange forskellige

fodermidler, leget med papkasser, sække, skind,

bamser og tunneller. De har gået spor fra de var

seks uger og selvfølgelig haft masser af

menneskelig kontakt. Så det var en dejligt

velpræget hvalp, jeg fik med mig, da jeg hentede

ham otte uger gammel.

Der var dog lige en hurdle, der skulle overstås,

inden jeg fik den bette med hjem. Jeg havde jo

min pragtfulde Carla, der ikke nødvendigvis var

lige så begejstret for Baktus, som jeg var.

Vi prøvede en familiesammenføring, da Baktus

var syv uger, hvor jeg gik en tur med Carla og

Baktus. Det var bare ikke Carla, der var

problemet. Hun var venligt interesseret i Baktus,

men han ville overhovedet ikke have noget med

hende at gøre. Tværtimod prøvede den lille lort at

jage Carla ad Pommern til. Ikke lige den reaktion,

jeg havde ventet. Det fik mig godt nok til at

overveje, om Baktus var en hund for mig. Jeg

havde min gamle hund Julius’ asociale

temperament i klar erindring og syntes egentlig

ikke, at jeg havde lyst til en af tilsvarende kaliber.

Vi gentog familiesammenføringsforsøget ugen

efter, og da var der allerede en betydelig mere

afdæmpet reaktion fra Baktussens side, og ved

tredje forsøg var der næsten ingen problemer.

Heldigvis – for jeg har ikke fortrudt mit valg af

Baktus så meget som et sekund.

I august hentede jeg Baktus og fik Inge Dahl til at

tage med op og hente ham. Jeg havde brug for

hjælp til hjemtransport, for Baktus skulle ikke

sidde alene i et bur, medens jeg kørte, og jeg ville

have hjælp ved sammenføringen med Carla. På

vej hjem til Høgild introducerede vi Baktus og

Carla på en total neutral mark, for at der ikke

skulle være ejerforhold med i billedet. Det første

vi gjorde, var at gå en tur med Baktus og Inges

Possi.

Possi er så utrolig sød ved hvalpe, og vi vidste, at

han ikke kunne drømme om, at gøre en hvalp

fortræd. Baktus syntes, at Possi var helt fed, og

ville meget gerne lege med ham. Så tog vi Carla

ud og gentog introduktionen, og der var slet ingen

problemer. Både Carla og Baktus var nysgerrige

efter at hilse og lege, så det var den rene idyl.

Efter denne succes kørte vi hjem til Høgild og

gentog forløbet. Vi lod Possi og Baktus tage hus

og have i besiddelse, og først derefter blev Carla

og Baktus introduceret for hinanden i haven. Der

var slet ingen problemer. Det skal lige nævnes, at

hus og have naturligvis var renset for alt, hvad der

kunne betragtes som legetøj: bamser, bolde,

kødben, gode pinde mm. Carla og Baktus ville

gerne lege og tøffede rundt sammen i haven.

Bagefter faldt de udmattede omkuld i hver sin

kurv, og der var ingen indbyrdes konflikter. Carla

var mildt overbærende overfor den lille baryls

påfund og accepterede totalt, at han var flyttet

ind. Og Baktus fandt i Carla en venlig ’mor’, der

endnu ikke havde sat sig for at opdrage på ham.

Jeg havde barselsorlov i tre uger og selvom en

hvalpebarselsorlov på ingen måde er så

krævende som en babybarselsorlov, er der

rigeligt at se til. Der skal trænes renlighed, gåtur-træning,

køre-i-bil-træning, bid-ikke-imøblerne-og-mine-tæer-træning

og ikke mindst

alene-hjemme-træning. Desuden skal hvalpen

socialiseres overfor verden i al almindelighed og

andre hunde og mennesker i særdeleshed. Og

allervigtigst skal den lille ny falde til i sit nye hjem

og sin nye familie. Og oven i alt dette skal man

have masser at tid til at nyde sin lille nye hvalp.

Den er aldrig dejligere og mere charmerende end

i disse første uger.

I de følgende dage lærte Baktus og jeg hinanden

bedre at kende. Selvom jeg havde fulgt ham i fem

uger, er det først, når hvalpen kommer med hjem,

at man lærer dens væsen og temperament rigtigt

at kende. Godt nok havde han masser af

temperament – og ville gerne vise det frem.

BOXEREN 19


Men han var også en rigtig lille blød hvalp, der

frygtelig gerne ville nusse og putte sig ind til mig

eller Carla – eller allerhelst os begge. Gudskelov

var Carla utroligt social og accepterede, at den

lille hvalp fyldte meget mere, end hans 6,5 kg

berettigede. Det var faktisk kun, da jeg kvajede

mig, og for tidligt introducere noget

kvalitetslegetøj for dem begge to, at hun sagde

fra.

I det hele taget er det betydelig lettere at få en

hvalp til at falde til i sit nye hjem, når der er en

venligtsindet hund i familien. Den viser rundt i hus

og have. Den går forrest på turen. Den trøster

under alene-hjemme-træningen, og den er i det

hele taget en støtte for hvalpen.

Men det er utrolig vigtigt, at alle øvelserne også

bliver gjort sammen med hvalpen, når den er

alene, og at man tilbringer tid alene sammen

med hvalpen. Og naturligvis at man tilbringer tid

sammen med den ’gamle’ hund, så den ikke føler

sig tilsidesat.

20 BOXEREN

Man glemmer forbavsende hurtigt, hvordan det er,

at have en otte ugers hvalp.

Hvor lille den er. Hvor spidse tænder den har.

Hvor mange gange i døgnet, den skal luftes. Hvor

forudseenede man skal være, for at undgå

konflikter. Hvor sindsygt megen tid, den kræver

og hvor pladask, man falder for den bette og hvor

meget, man kan grine af den.

Den charmer sig 100 % ind og ingen kan stå for

den. Den kræver så meget – og den giver så

meget.

For mig er det første år af hvalpens liv så givende

og udfordrende, at det til fulde kompenserer for al

den tid, man bruger på den lille fibenende

terrorist.


BOXEREN 21


Viste du at….

Tekst: Bille Ruwald, dyrlæge

Kilde: Politihunden

Et hårdt træk i hundens halsbånd kan nedsætte

hundens lugtesans eller helt fjerne dens

lugtesans i flere minutter? Gentages det

pludselige og hårde ryk i halsbåndet på hunden

kan næsens lugteevne nedsættes i op til flere

uger!

Dette kræver vist lidt mere forklaring. Først mit

kildemateriale. Denne opsigtsvækkende

opdagelse blev offentliggjort i efteråret 2010 ved

et ”Geruchs symposium” (det betyder lugtesymposium)

på veterinærhøjskolen i Hannover i

Tyskland.

Forskeren der har fundet ud af det hedder dr. Hatt

og han er tillige professor. Hvis det skal skrives

korrekt som kildeoplysning i en artikel så skriver

man sådan: (dr. Hatt et al.)

Hvad var det så at Hatt fandt ud af? Han

opdagede det nærmest som en sidegevinst idet

han fandt ud af at mennesker der får et

piskesmæld i nakken efter for eksempel en

bilulykke helt eller delvist kunne miste deres

lugtesans. Når man mister sin lugtesans så

bliver smagssansen også dårligere i det

lugtesansen ”hjælper” smagssansen.

Dette glæder både dig og din hund.

Lidt for forståelsen

Inden i næsehulen sidder lugtesansen. Det er en

meget kompliceret sag, som kun indenfor de

sidste årtier rigtig er blevet forstået.

Afhængig hvilket dyr man er eller hvilken race

hunden tilhører findes der fra få millioner til flere

hundrede millioner modtagerceller.

Hunde har ifølge mine kilder mellem 50 og 220

millioner lugteceller. Langnæsede hunde der

samtidig gennem tiderne har skulle bruge deres

næser til for eksempel at hjælpe deres ejer i jagt

eller andet arbejde har flere modtageceller

(receptorer) end hunderacer der gennem tiderne

kun har været brugt som selskabsdyr.

Det er dog for os uden betydning idet hundens

lugteevne er så god at vi slet ikke udnytter dens

kapacitet fuldt ud alligevel. En tæve har flere

lugteceller end en hanhund. En hund med mørk

pels har flere lugteceller end en hund med lys

pels. Hvis du lige skal have et billede på hvordan

dette kan lade sig gøre så tænk på en

græsplæne. Den kan være fuldt besat med græs

eller den kan have få græsstrå spredt på

overfladen. Ligeledes forholder det sig med

næsens lugteepithel. Den samme overflade kan

have forskellig ”tæthed” af lugtereceptorer.

22 BOXEREN

Alle disse receptorer har hver deres ”ledning” (fila

olfactoria) op til hjernens lugtekolbe. Hjernens

lugtekolbe sidder foran i hjernen. For at alle disse

fine små nervetråde kan komme ind til

lugtekolben i hjernen skal de igennem et

knoglestykke som hedder ”sibenet”.

Sibenet danner loft og sider i bageste del af

næsehulen. Du skal endvidere forestille dig at

hjernen ligger i en væske og derfor ikke sidder

fast på knoglesiderne. Hjernen ligger for at sige

dette en smule simpelt i en væske.

Dette bevirker at hjernen hvis hovedet pludselig

får et hurtigt og hårdt drej ikke kommer hel med

lige så hurtigt som hjerne-knogle-kassen gør det.

Dette kan bevirke mange forskellige tilstande i

hjernen. En af dem er at sibenet laver en kæmpe

påvirkning på de millioner af små nervetråde som

går igennem sibenet og de bliver mere eller

mindre ”klemt”. Dette bevirker en fra lille og

ubetydelig påvirkning af lugtesansen til en

permanent og evig forsvunden lugte sans.

For bedre at kunne forstå dette kan du forestille

dig at du får affyret et skud ud for et af dine ører.

Dette skud nedsætter din høresans i et stykke

tid. Udsættes dit ører mange gange for et skud

lige ud for øret så forsvinder din høresans helt

eller delvist for evigt.

Det samme er det med den voldsomme

påvirkning af nervetrådene når der går igennem

sibenet. Der findes to forskellige måder hvorved

sibenet påvirker nervetrådene på så lugtesansen

nedsættes. Et stort kraftigt ryk og denne ene

gang er nok til at lugtesansen forsvinder. Den

anden måde er at give hunden mange halvstore

ryk i halsbåndet så sibenet mange gange

klemmer nervetrådene. Denne gentagne

traumatiske påvirkning af nervetrådene vil med

tiden nedsætte lugtesansen mere og mere.

Hvor længe er lugtesansen så væk?

Hos vore arbejdende hunde er det en ganske

alvorlig sag at miste eller at få nedsat sin

lugtesans. Det er jo lugtesansen hunden finder

føde med. Min erfaring viser at tilstanden hos

hunden varer fra få minutter op til flere uger.

Lugtesansen nedsættes kun, men forsvinder ikke

helt. Det længste jeg har observeret at en hund

havde ”mistet” sin lugtesans var 6 uger. Både

med og uden behandling så vente lugtesansen

tilbage. Hvor meget lugtesansen nedsættes

hænger sammen med hvor hårdt du giver et ryk i

halsbåndet.


Der findes for øvrigt et medicinsk præparat som

afhjælper den pludselig momentane ”døvhed” i

lugtesansen. Det er en injektion som kan gives

så hurtig som muligt efter påvirkningen.

Spørg evt. din dyrlæge.

Symptomerne på hunden er lidt forskellige. Det

er dine observationer der som regel fortæller at

der er noget galt. Hunden arbejder ofte videre,

men virker som om den er ”dum”. Den kan ikke

forstå at den ikke kan lugte eller lugte så godt så

den laver handlinger som du ikke er vant til at se

den gør.

Og så lige det allersidste nye hvis du skal på

rejse til Sverige og Norge:

Fra 11. marts 2011 skal hunde og katte som

indrejser til Norge fra Sverige behandles mod

dværgbændelormen echinococcus

multioculaeris.

Dette har ikke været tilfælde før idet man frit

kunne rejse mellem Sverige og Norge uden

ormebehandling.

Det er altså slut nu og det skyldes at den

omtalte orm som er en lille bitte bændelorm og

som kan være farlig for mennesker er fundet i

Sverige.

Derfor ”lukker” Norge nu grænsen.

7 uger gamle Boston terrier hvalpe og den 1 årige boxer tæve Hellapes Beaty Girl.

Ejer: Helle Jensen

Foto: Pernille Jensen

Hearts of Hope´s Clover (Ronja)

Foto: Patricia Meyer Halkjær

BOXEREN 23


Boxer-klubbens historie

De første år

Tekst: Elise Lopdrup

Da antallet af boxere i 1930 udgjorde ca. 6% af

samtlige stambogsregistrerede hunde af alle

racer, med en stigning op til 9% i 1935, opstod

ideen om oprettelse af en specialklub naturligvis.

Boxeren opnåede nemlig i trediverne en

popularitet, der forholdsmæssigt ikke senere er

set.

En af foregangsmændene for klubbens stiftelse,

Laurits Peder Larsen, dengang indehaver af

kennel Marmon, fik med sin entusiasme og

interesse stor betydning for racens udbredelse i

både Danmark og Skandinavien gennem

trediverne – og mange år frem i tiden.

L. P. Larsen, født 1889, var uddannet

sparekassefunktionær og sluttede sin karriere

som direktør for Landbosparekassen i Odense.

L. P. Larsen besøgte i 1931 både

Jahressiegerudstilling og jubilæumsudstilling i

Berlin, og i ”Hunden”, november 1931, udtaler

han sig om kvaliteten af tyske boxere. Han

beretter om en ensartethed, ikke alene i

størrelse, men også i bygning. Han fremhæver

kraftig bagkrop og bagben med frie bevægelser.

Hovedet er bredt kantet med ret langstrakt

snudeparti, underkæben tilsvarende bred og

kraftig med fint underbid. Som det vigtigste

fremhæves boxerens temperament,

som er skyld i de mange deltagendes beundring

for racen.

Larsen sammenligner naturligvis med

hjemlandets boxere, og finder, at størsteparten af

disse ikke kan finde nåde for ”det tyske

dommerøje.” Larsen erkender, at import af nye

blodlinier i avlsarbejdet er en nødvendighed.

I den sammenhæng kunne han se en stor hjælp

24 BOXEREN

i, at kunne drage nytte af en specialklub, der

kunne tage initiativer og føre forhandlinger med

henblik på, at bestemmelser vedr. import af

avlsdyr fra Tyskland kunne lempes. Ikke nok

med, at indkøbspris for attraktive avlsdyr var høj,

men at importprisen også skulle forøges med

omkostninger for en meningsløs karantæne, var

måske anstødsstenen til, at L. P. Larsen tog

affære i forbindelse med etablering af klubben.

Samtidens K. Seitzberg havde en ganske anden

opfattelse af ”den danske boxers” situation.

Tyske og andre udenlandske dommere, der

havde dømt i Danmark, havde ikke udtalt sig

negativt om vore boxere.

Seitzberg fandt snarere uduelige hundeførere her

i landet.

Et Seitzberg Citat: Et er temperament – et andet

er en medfødt skavank, tilbøjelighed til at

overfalde andre hunde. De, der kender

standarden må jo vide, at bidskhed er en fejl.

Seitzberg tilkendegav, at de boxere, der allerede

fandtes i Danmark, nedstammede fra ”samme

blodlinier”, som de dominante i Tyskland. En

fornyet import ville derfor ikke gavne.

Seitzberg var modstander af oprettese af en

specialklub. Han var af den opfattelse, at når man

end ikke var enige før en oprettelse, så ville en

Boxer-klub være nyttesløs og dermed dødsdømt

på forhånd. Han forudså allerede dengang, at:

”Fælles interesse opnår medlemmerne kun, når

den går ud på, at knægte en eller anden, og at

klikevæsenet fremmes i uanet grad”.

L. P. Larsen og K Seitzberg havde således et

forskelligt syn på nødvendigheden af oprettelse af

Boxer-klubben. Begge fik ret i nogle af deres

påstande.

Boxer-klubben blev stiftet trods Seitzbergs

modstand. Desværre fik han alt for hurtig ret i

forudsigelser om stridigheder og ”knægtelse”, og

paradoksalt nok, blev det L. P. Larsen, der kom

til at betale prisen.

Boxer-klubben stiftes

Den 21. januar 1932 mødtes ca. 20 boxerinteresserede

i ”Keglebanerestauraten” med eneste

punkt på dagsordenen: Stiftelse af Boxerklubben.

Klubbens første bestyrelsen konstituerede sig

således:

Formand: Grosserer S. Cantor

Næstformand: Inger Burhardt

Sekretær: Kommunelærer K. Steffens.

(mangler oplysning om kasserer!)

Johs. Hartig blev valgt som revisor.


Man vedtog straks, at indmelde sig i ”Boxer-Klub

E.V. Sitz München”, den førende klub i racens

hjemland.

Allerede i marts måned kunne man invitere til

medlemsmøde, hvor dommer Anna Magnus

Hansen holdt foredrag om boxerens egenskaber

og eksteriør, demonstreret ved Champion Bussi,

som Asta Hartig velvilligt stillede til disposition.

Der blev fremstillet en ”folder”, der fortalte om

både klubben og boxeren.

Racestandard

Klubbens racestandard blev offentliggjort i

”Hunden” i juli 1932. Standarden fulgte

tilsyneladende den svenske udgave. Senere, i

1933, opnåede man tilladelse til oversættelse af

den tyske racestandard, og med K. Steffens

oversættelse blev denne offentliggjort i ”Hunden” i

marts 1934.

Samme kommunelærer, K. Steffens, udgav i

1934 en ”lidt belærende ” bog om boxeren.

Sandsynligvis den første bog på dansk om racen.

Brugshundearbejde

Før Boxer-klubbens stiftelse havde der aldrig

herhjemme været organiseret

brugshundearbejde, men denne mangel rådede

klubben nu bod på. Boxeren havde nemlig været

anvendt som både tjeneste- og brugshund

gennem mange år i Tyskland. Boxeren gjorde

endda tjeneste under 1. verdenskrig.

Allerede den 20. august 1933 kunne man samle

9 boxere til en ”egenskabsprøve”.

I april 1934 afholdt Boxer-klubben brugsprøve

med 3 deltagere. Pans Arki v. Bøy blev bedst

placeret med 47 point og opnåede DKK`s

ærespræmie samt titlen: Årets Brugsboxer 1934.

Den 4. september 1934 besluttede bestyrelsen

at eksludere L. P. Larsen som medlem af Boxerklubben

– for livstid!

Begrundelsen var, at Larsen tilsyneladende havde

ladet en ”parringshvalp” registrere under eget

kennelnavn, hvilket hverken var ualmindeligt eller

ukendt på det tidspunkt.

Sagen blev behandlet på klubbens generalforsamling,

på foranledning af L. P. Larsen, med

også her gik sagen ham imod, og eksklusionen

var en kendsgerning.

I 1935 udtræder Inger Burhardt af bestyrelsen -

efter eget ønske, og afløses af købmand Dalhoff-

Jensen.

Det første medlemsblad

I august 1935 udkom klubbens første

medlemsblad, nemlig Boxer-Bladet.

Bestyrelsen var i første omgang indstillet på, at

bladet skulle udkomme 4 gange årligt, men

interne stridigheder blev årsag til, at man

besluttede, ikke at fortsætte udgivelsen.

Redatør K. Steffens notits om afholdelse af

udstilling, arrangeret af den nystiftede

racehundeklub, afstedkom stor kritik. Redaktøren

betragtede meddelelsen som værende af

sportslig karakter, medens bestyrelsen indtog en

”neutral holdning” til racehundeklubben.

Dansk Kennel Klub, v/ A. P. Nørgaard, afviste

deltagelse i et foreslået fællesmøde mellem

repræsentanter for specialklubberne, hvor også

repræsentanter for racehundeklubben var

inviteret, med den begrundelse, at ” Det

personlige forhold til racehundeklubbens ledere er

af en sådan beskaffenhed, at man overhovedet

ikke vil være i stue med disse folk”.

Steffens udmeldte sig som medlem af DKK, og i

september måned også som medlem af Boxerklubben.

Sekretærposten overtog Johs. Hartig.

Dalhoff-Jensen udmeldte sig senere,

I 1936 enedes man ved lovændring om, at der

fremover skulle være 5 medlemmer i bestyrelsen.

Der skulle vælges 2 medlemmer på Sjælland

samt 2 uden for Sjælland.

Castor fortsatte som formand, og nyvalgt blev

Svend Larsen, kennel Sanderum, en bror til L. P.

Larsen, revisor Niels Hansen og N. P. Nielsen,

kennel Minerva.

Boxer-Bladet nr. 1, første udgave, udkom således

i august 1935.

Boxer-Bladet nr. 2 udkom tilsyneladende 35 år

senere, nemlig i 1970.

På de følgende sider gengiver vi det første

nummer af Boxer-bladet.

Denne artikel fortsætter i næste nummer, hvor vi

skal høre om tiden omkring 2. verdenskrig.

BOXEREN 25


26 BOXEREN


BOXEREN 27


28 BOXEREN


BOXEREN 29


Nyt fra udstillingsudvalget

DKK har meddelt, at det fra udstillingen i

Roskilde den 5. og 6. maj er muligt at udstille i

Baby-klasse dvs. at hvalpe fra 3-6 mdr nu kan

udstilles på DKK udstillinger.

Margot Egeblad er i år blevet inviteret til at

dømme på Atibox udstillingen i Frankrig.

Det er 2. gang Margot dømmer på Atibox. ´

Derudover er hun også blevet inviteret til at

dømme i Midland Boxer Club i Birmingham,

England. Det er første gang en dansk dommer

skal dømme i England. Rigtig flot, at Danmark

kan stille op med en dommer i sådanne regi

også.

Udstillingsterminer

21. april 2012

BK-Darup

Dommer: Hanner: Brigitte Müller (D)

Tæver: Ginette Hufschmid (CH)

4. maj 2012

BK-Sydkyst/Ishøj

Dommer: Norma Knox, (E) Officielle klasser

Margot Egeblad (DK) Baby & hvalpe

5. maj 2012

DKK-Roskilde

Dommer: Bo Lasthein Andersen (DK)

6. maj 2012

DKK-Roskilde

Dommer: Søren Wesseltoft (DK)

16. juni 2012

DKK-Ballerup

Dommer: Wenche Eikeseth (NO)

17. juni 2012

DKK-Ballerup (Københavnsvinder)

Dommer: Øistein Eikeseth (NO)

1 juli 2012

DKK-Bornholm

Dommer: Rodi Hübenthal (NO)

1. september 2012

BK-Aarslev - Årsvinder

Dommere: Roland Bebber, Ralf Brinkmann

15. september 2012

DKK-Vejen

Dommer: Annmarie Mæland (SE)

16. september 2012

DKK-Vejen

Dommer: Kresten Scheel (DK)

3. november 2012

DKK-Herning (Dansk Vinder)

Dommer: Noreen Harris (IE)

30 BOXEREN

Udstillingsresultater

BK-Viborg, den 26. november 2011

Dommer: Oliver Erat (A)

Dommer baby/hvalpe: Lilian Christensen (DK)

Babyklasse hanner:

Imine’s Claude SL1

Imine’s Baktus SL2

CarZa Ditmar SL3

Dyrup-Box’s Don Oscar SL4

CarZa Duncan SL

Falka Hawker Hunter SL

Hearts of Hope’s High Roller SL

Von Ellinghaus Yarish SL

Falka Hermes L

Hvalpeklasse hanner

Angelo von Phobia SL1 Bedste hanhvalp,

udstillingens bedste hvalp

Damkjær’s Robert SL2

Juniorklasse hanner

Carolinekildes Healey EX1-CK-BIK3

Hearts of Hope’s Ferrai FXX EX2-CK

Ennox Vom Brömchen EX3

Bostobox Valdez EX4

Andy VG

Mellemklasse hanner

Von Ellinghaus Vincent EX1-CK-BIK2-Cert-

KLBV-Cert

Mariehøj’s Hans EX2-CK

Damkjær’s Quincy EX3

Bostobox Uggi EX4

Bostobox Vamos EX

Bostobox Ulu EX

Handler’s Force Forward EX

Åben klasse hanner

Asayake’s Adonis EX1-CK

Focus von den Beuteostfriesen EX2

Hearts of Hope’s Cult Shaker EX3

Box Wina Pablo Von Nowarck EX4

Febæk’s Orlando EX

Pichi’s Draba KIP

Championklasse hanner

Troica’s Fabian EX1-CK-BIK1-BIM

Kvadratens Opus EX2-CK-BIK4 –

KLBCH-Cert

Imine’s Anders EX3-CK

Hearts of Hopes Caterham Super 7 EX4

Von Ellinghaus Q EX


Babyklasse tæver

Esperanza Nostrum SL1 Bedste tævehvalp

Bibi SL2

Imine’s Bikki SL3

Imine’s Cherina SL4

Skovhøjs Kira SL

Dyrup-Box’s Diza SL

Falka Hekla SL

Falka Hexia De Trix Sl

Weber Oline SL

CarZa Dagmar L

Hvalpeklasse tæver

Damkjær’s Rasmine SL1

Juniorklasse tæver

Von Ellinghaus Xole EX1-CK

Hellapes Boxi EX2-CK

Troica’s Hexe EX3-CK

Bostobox Vanilla Sky EX4

Bostobox Whoopi EX

Hellapes Beaty Girl EX

Skovhøjs Joka VG

Kuranes Beckie VG

Skovhøjs India VG

Mellemklasse tæver

Hearts of Hope’s Dawn of Daylight EX1-CK

Næsby Cita-Exho VG

Næsby Chila VG

Åben klasse tæver

Von Ellinghaus Tiara EX1-CK-BIK2

Von Ellinghaus Sexy EX2-CK-BIK3

Balboabox Bekka EX3-CK

Fine von Den Beuteostfriesen EX4-CK

Dara Von Der Wiedemannspforte EX

Tisobox Aina EX

Kulsvierkrogen’s Artemis EX

Auni von Cassalina EX

Febæk’s Takahvi EX

Febæk’s Rosita VG

Brugshundeklasse tæver

Queensie’s Curry EX1-CK-BIK1-Cert-BIR-

KLBV-Cert

Von Ellinghaus Pereza EX2-CK

Championklasse tæver

Von Ellinghaus Qline EX1-CK-BIK4 –

KLBCH-Cert

Carza Bodil EX2-CK

Schwartzbox Eyecja EX3-CK

Schwartzbox FIcca EX4-CK

Veteranklasse tæver

Da Vinci Paprika EX1-CK – Bedste Veteran

Udstillingsresultater

DKK-Fredericia den 12. februar 2012

Dommer: Nina Karlsdotter (S)

Hvalpeklasse hanner

Von Phobia Angelo SL1 Bedste hvalp

CarZa Ditmar SL2

Imine’s Baktus SL3

Hearts of Hope’s High Roller L

Hvalpeklasse tæver

Bibi SL1

Falka Hexia De Trix L

Juniorklasse hanner

Bostobox Wasco EX1 – CK-BIK3 –

Res. Cert.

Ennox Vom Brömchen EX2 – CK

Bostobox Wesley VG3

Damkjær’s Robert VG4

Mellemklasse hanner

Carolinekilde’s Healey EX1-CK-BIK4

Bostobox Vamos EX2

El Arkis v.d Westermar EX3

Bostobox Uggi VG4

Von Ellinghaus Vincent VG

Åben klasse hanner

Svalur Abel EX1-CK-BIK2-Cert-

Res CACIB

Zeus Vom Okeler Forst EX2-CK

Deccan Vom Hause Romeo EX3-CK

Febæk’s Orlando EX4

Focus Von Den Beuteostfriesen G

Championklasse hanner

Imine’s Anders EX1-CK-BIK1-CACIB-BIR

Von Ellinghaus Q EX2-CK

Juniorklasse tæver

Warwick’s Burana EX1-CK-BIK3-Res.Cert.

Rihanna von My-Tee VG2

Mellemklasse tæver

Laurin’s Boxer Alba EX1-CK

Bostobox Vanilla Sky VG2

Åben klasse tæver

Dara von der Wiedermannspforte EX1-CK-BIK2-Cert.-

Res.CACIB

Kulsvierkrogen’s Artemis EX2-CK

Tisobox Aina EX3-CK

Hearts of Hope’s Dawn of Daylight EX4

Brugshundeklasse tæver

Teamwork Savannah (S) EX1-CK-BIK4

Chinoki’s Lucy EX2-CK

Von Ellinghaus Pereza EX3

Championklasse tæver

Schwartzbox Eyecja EX1-CK-BIK1-CACIB-BIM

Schwartzbox Ficca EX2-CK

BOXEREN 31


Boxer-klubben står i en situation, hvor man inden

for få år kommer til at mangle uddannede

dommere for racen Boxer. Dansk Kennel Klub,

som står for uddannelse og godkendelse af alle

dommere, har dog gennem de seneste år

godkendt et antal dommere, som i forvejen er

autoriseret til at dømme andre racer.

Det de fleste udstillere ønsker, er sikkert

dommere som kender racen ”indefra”, d.v.s. at

man bl.a. har opdrættet et vist antal kuld boxere,

at man har været og er engageret i klubbens

arbejde. Dette giver unægtelig en bedre baggrund

for at dømme vor race. Som opdrætter er det jo

bl.a. en naturlig ting at sætte sig indgående ind i

den kynologiske side, for derved at forbedre eller

bare bevare boxerens racepræg. Med en sådan

baggrund er man betydelig bedre rustet til at

bedømme de enkelte individer.

Boxer-klubbens bestyrelse har derfor opfordret

mig til at skrive nogle ord omkring, hvad det vil

sige at være dommer og om hvordan man

uddanner sig til eksteriørdommer.

Dette kunne måske være en lille opfordring til

andre medlemmer om at påbegynde

uddannelsen.

Før jeg begynder at beskrive indholdet i den

egentlige uddannelse, vil jeg prøve at knytte

nogle bemærkninger til selve dommergerningen.

Man skal være forberedt på at uddannelsen kan

tage 3-4 år, idet DKK kun afholder kurser/

eksamener 2 gange årligt. Det betyder at man i

grunden har god tid til at tillære sig de mange

sider af dommergerningen, det kræver.

Dommergerningen er for det meste et interessant

og lærerigt arbejde, men kræver også at man har

en bred ryg (de bedste dommere er jo dem uden

for ringen).

32 BOXEREN

Uddannelse til eksteriørdommer for racen Boxer

Tekst: Margot Egeblad,

aut. eksteriørdommer for Boxer siden 1990

Således oplevede jeg bl.a. - da jeg dømte gule

tæver på Atibox-udstillingen i Schweiz for ca. 10

år siden - at hele den spanske koloni var uenige

med min placering af en spansk hund, og derfor

piftede og buede af mig. Det var jo ikke så

morsomt, men det var efter min overbevisning

den rette beslutning jeg havde truffet, hvilket også

blev bekræftet af andre dommerkolleger.

Situationen var den, at den pågældende hund -

som absolut var meget smuk og korrekt, men på

dagen ville føreren ikke efterkomme mine

anvisninger, om at løbe i et mere passende

tempo, og derfor ud fra dette, traf jeg den

beslutning at en anden hund - også meget smuk

– vandt.

Jeg tager ofte denne begivenhed frem for at

fortælle at sådan kan det også være – desværre.

Man skal huske på, at når man står og dømmer

hunde på en udstilling, så er alle (kritiske) øjne

rettet mod én. Det er ikke bare et spørgsmål om

at ”lire nogle betegnelser af”.

Man skal vide at udstillerne tager bedømmelsen

af deres egen hund meget alvorligt og de mange

gange har en forudbestemt mening om hunden.

Det skal man være klar til at håndtere.

Nu skal det jo ikke lyde som en

skræmmekampagne, men når jeg skal beskrive

dette, er jeg jo nødsaget til også at tage disse

sider med.

På den anden side, så kan dommergerningen

også give mange gode og positive oplevelser og

så fordrer det selvfølgelig også en del

rejseaktivitet.

Som mange sikkert ved, har min egen

dommergerning ført mig til mange steder i

Danmark og milevidt omkring i Europa og givet

mig et kæmpe netværk samt en masse gode

kontakter.


Nedenfor vil jeg beskrive selve uddannelsen, uden

at komme nærmere ind på den kynologiske side

af hunden, herunder hundens bygning mv.

Før i tiden var der krav fra Boxer-klubbens side,

om bl.a. 5 års medlemskab af klubben, skulle

have opdrættet mindst 3 kuld hvalpe, have

fungeret som ringassistent og ringsekretær ved

specialklubudstillinger. Disse krav er

tilsyneladende bortfaldet og afløst af Dansk

Kennel klubs krav.

Det forventes selvfølgelig også, at man kender

racestandarden og kan tolke den.

Jeg vil derfor koncentrere mig om DKK’s krav, jeg

nedenfor vil gennemgå i store træk.

Indstilling

Boxer-klubbens bestyrelse udpeger og indstiller

personer blandt klubbens medlemmer og som

samtidig er medlem af DKK.

For at blive indstillet som ELEV er

forudsætningerne i første omgang følgende:

- mindst 5 års erfaring som aktiv indenfor

hundesporten.

- at have fungeret som ringsekretær/assistent

mindst 2 gange, heraf mindst 1 gang på en

international udstilling.

- at have gennemgået DKK’s

Opdrætteruddannelse (skal blot være

færdiggjort inden man autoriseres)

- at have gennemgået DKK’s Basisuddannelse

(skal blot være færdiggjort inden man

autoriseres)

- indstilling skal ske inden personen er fyldt 55

år.

- Ansøgeren skal redegøre for ønske om at

blive dommer og udfærdige et kort CV.

DKK’s eksteriørdommerudvalg afgør herefter på

baggrund af indkomne og indhentede

oplysninger, om man kan påbegynde som elev i

DKK’s regi.

Elevkursus

Er man godkendt til elevtjeneste, vil man blive

indkaldt til et dommerelevkursus. Her bliver man

eksamineret under hele kurset.

Der afholdes normalt elevkurser i første og sidste

kvartal. Alle skal have deltaget på elevkursus før

man kan udføre elevtjeneste.

Efterfølgende vil man modtage brev om man er

godkendt eller ikke-godkendt. Kopi sendes til

specialklubben.

Elevtjeneste

For at godkendes til videreuddannelse, skal man

udføre elevtjeneste under mindst 2 forskellige

dommere.

Eksteriørdommerudvalget bestemmer hvilke

dommere dette skal udføres under.

Eleven skal sende ansøgning om elevtjeneste

enten til den arrangerende specielklub eller til

DKK (international udstilling).

Man skal her ”blot” gå med en autoriseret

dommer under hele udstilloingen. Man må stille

spørgsmål til dommeren (når klassen er færdig),

ligesom dommeren kan stille uddybende

spørgsmål til eleven, for at afprøve dennes

kynologiske viden.

Når samtlige elevtjenester er udført og godkendt

af eksteriørdommerudvalget, indkaldes eleven til

dommeraspirantprøvebedømmelse.

Dommeraspirantprøvebedømmelse

Disse bedømmelser finder ligeledes sted 2 gange

om året, normalt også i første og sidste kvartal.

Prøvebedømmelserne omfatter som regel 2 eller

flere hunde inden for racen (boxer).

Aspiranten skal afgive en skriftlig kritik af de

fremstillede hunde. Hertil får man 10 minutter pr.

hund. Herefter er der en mundtlig eksamination af

ca. 20 minutters varighed. Dette omhandler både

generel viden om hunde og især skeletdele mv.,

men også racespecifikke spørgsmål.

Hvis prøvebedømmelselserne klares

tilfredsstillende, vil man få skriftlig meddelelse om

at man kan fortsætte uddannelse som

dommeraspirant.

Aspiranttjeneste

Denne skal udføres under mindst 2 forskellige

dommere.

Aspiranten skal selvstændigt bedømme og

beskrive alle de fremførte hunde på udstillingen,

undtagen hvalpe. Ingen hunde får udleveret

præmieringsbånd før klassen er færdig og

aspiranten har afleveret sine kritikker. Man kan

blive bedt om skriftligt at placere vinderklasserne

og derefter kan dommeren stille uddybende

spørgsmål, for at afprøve aspirantens

kynologiske viden.

Aspiranten må gerne anvende sekretær, som

man selv skaffer og honorerer.

I forbindelse med aspiranttjenesten, er der en del

regler, krav og undtagelser, som det kommer for

vidt at beskrive her.

Som de sidste led i uddannelsen bliver alle

kritikker indsendt sammen med

dommerudtalelser til Eksteriørdommerudvalget,

som herefter vurderer om man indstilles til DKK’s

bestyrelse til autorisation.

Hvis arbejdet ikke godkendes, meddeles dette

skriftligt med en begrundelse for manglende

godkendelse.

Autoriseret dommer

Førstegangsautoriserede dommere skal dømme

på mindst 2 anerkendte certifikatudstillinger i

Danmark, før de kan acceptere invitationer til

anerkendte udstillinger i udlandet.

BOXEREN 33


Konklusion

Det skal siges, at mange dommere – incl. mig

selv – i enten elevtjenesten eller aspirantforløbet,

er ”dumpet” én gang, men har så taget den del

om og bestået.

Afslutningsvis vil jeg bede jer tænke over, om det

ikke kunne være en god ide, hvis man mener

man sidder inde med en god indsigt i racen,

både på den eksteriørmæssige side, den

avlsmæssige og den mentale side og også har

tålmodigheden til at bruge tid og ressourcer på at

påbegynde en dommeruddannelse. Er dette

tilfældet bør man rette henvendelse til Boxerklubbens

bestyrelse.

Har du brug for uddybende oplysninger, er du

velkommen til at kontakte mig. God fornøjelse

Dansk- (DKCH) og tysk (DEVDHCH) udstillingschampion

Qline von Ellinghaus - DK15084/2008

Ejer: Susanne Lund-Jensen, Holstebro

Opdrætter: Gert Popp

34 BOXEREN

Kuldsøskende

Q von Ellinghaus - DK15082/2008

Ejer: Torben Holt, Brabrand

Opdrætter: Gert Popp


Nyt fra Gruppe Darup

Vi har haft et godt 2011 med masser af aktiviteter i Gruppe Darup. Udstilling, avlskåring, C-Camp,

mentalbeskrivelse og prøvedag plus det løse.

Vejret har været med os, og vi har kunnet træne igennem denne vinter, i modsætning til sidste år og

forrige år, hvor der var ca. 3 måneder, hvor vi ikke kunne benytte banen p.gr. af høj sne. I år slås vi så

med meget våde baner, og efter en god dag på banen, ser vi alle ud som om vi har oilskin på. Men

trænet bliver der, og vi har sammensat holdene således, at de der skal til færdselsprøve og deslige

træner sammen, og derefter træner vi IPO’erne. Det ser ud til at virke, og alle har stort fokus på

målet.

Vores figurant, Kim Dahl, skal til mønstring den 18.3. i Gruppe Næstved – kom og vær med.

Traditionen tro starter vi udstillingsåret den 21.4.2012 med den første rene boxerudstilling. Se

nærmere om arrangementet i annoncen andet steds i bladet. Vi håber, at alle lægger vejen forbi,

enten som udstiller eller som tilskuer. Som noget nyt afholder vi dagen efter avlskåring – teltet er jo

slået op, osv. ..hvor tilskuere også er velkomne.

Inden sommerferien (i juni) afholder vi B-camp, men mere herom i næste nummer af Boxeren.

På gruppens vegne

Annelise Raahauge

Nødråb fra gruppe 10 Slagelse

Vi søger om samarbejde mellem grupperne vedr. træning.

Vi har desværre oplevet at vores medlemmer flygter fra os efter nogle få gange til træning.

Er vi ikke gode nok eller kan vi ikke opfylde medlemmernes ønske vedr. træning?

Er det fordi vi ikke er professionelle nok? Eller er det fordi vi ikke har fået udviklet vores træningsinstikt

godt nok? Er det fordi der mangler opfølgning af kurser?

Det er måske derfor at der mangler tiltag til at danne grupper, der er så store at det også kan løbe

rundt økonomisk.

Det værste er at hundeejere ikke er gode til at fortælle os hvad det er, at de vil med deres boxer.

Når vi spørger dem er svaret at de er meget godt tilfreds, men alligevel bliver de væk efter et par gange

og så er der kun de sædvanlige og trofaste som holder fast om kaffeklubben.

Vi - i gruppe 10 - vil godt være vært ved et opfølgnings-/trænerkursus hvor vi evt. kan få en professionel

træner til at komme og undervise os en søndag inden påske her i 2012. Vi håber der vil være

opbakning til dette her i boxerklubben. Vi må kunne lave det for et meget rimeligt beløb, da vi har

faciliteterne til et sådanne arrangement. Det kan jo også være, at der er en af vores egne medlemmer

i Boxer-klubben, som har erfaring, således at det kan holdes inden for egne rækker i boxerregi, hvilket

jo ville være det bedste.

Håber på tilslutning samt at der er nogen som har en ide til at fremme vores træning.

Med boxerhilsen

Ole Frederiksen

Gruppe 10 Slagelse

Tlf.: 58869148

info@autolak-festudlejning.dk

Ring eller mail såfremt i har interresse, så vi kan få noget i gang, jeg er åben for alle ideer.

BOXEREN 35


Interesse- og

ressourcebanken, Boxerklubbens

“kapital”

Tekst: Lene Krull

Lidt om ressourcebanken og tankerne bagved, da

projektet blev lanceret i 2010.

Efterfølgende har der ikke været den store

trængsel i banken, men vi vil gerne slå et slag

igen for denne tanke, i håb om at I medlemmer vil

tage det til jer og melde jer i banken.

Det at gøre en indsats i Boxer-klubbens

bestyrelse, råd og udvalg eller ude i grupperne,

udgør et spændende fritidsliv for den enkelte,

men fritidsaspektet er også samtidig

foreningslivets største svaghed, da arbejde,

familieforhold og andet kan gøre, at ellers

engagerede medlemmer indimellem i utide og

med god grund må frasige sig en tillidspost i råd

eller udvalg.

I disse situationer skal vi i bestyrelsen ud at

finde nye råds/udvalgsmedlemmer for at sikre, at

råd/udvalg kan ”køre”videre uden for meget

opbremsning. Historien viser, at man ofte har

valgt at mobilisere nye rådsudvalgsmedlemmer

blandt de mest markante medlemmer,

eller dem der kender nogen, som de finder

egnede – altså en form for “inderkredsrekruttering”.

Denne form for rekruttering behøver

ikke at være dårlig eller forkert, men kan dog

forekomme en smule ”indavlet”, skønt motivet i

situationen har været hensynet til klubben.

Hvad er det så vi har i tankerne med al denne

snak om passion, om “værktøjer”, menneskelige

ressourcer m.m. Udover det der allerede bare

fungerer, har vi tanker om hvordan vi bedst muligt

fremover sikrer, at vi virkelig får mobiliseret alle

gode interesserede og engagerede kræfter, når

der er behov for det.

En interesse- og ressourcebank er en

spændende mulighed. Vel at mærke en ”bank”,

der har noget på kontoen.

Dvs. vi skal på ”jagt” efter engagerede og

interesserede boxerentusiaster, der kunne tænke

sig på et tidspunkt at tage en tjans for klubben,

eller bare gerne vil give en hånd med

lejlighedsvis.

Det være sig i råd/udvalg, udstillingsarbejde,

f.eks. ringsekretær/assistent m.m. Denne

interesse- og ressourcebank vil give mulighed for

en bred rekruttering, da vi vil lægge op til, at I

medlemmer tilmelder jer “banken” med en

kortfattet motivations-/ressourceprofil.

36 BOXEREN

Det vil være rigtig fint at nævne særinteresser/

spidskompetencer både alment, f.eks sprog og

på hundeområdet.

Denne tilmelding garanterer ikke umiddelbart

nogen råds- eller udvalgspost, men vi vil i

bestyrelsen få mulighed for en mere langsigtet

planlægning samt en bredere

ressourceudnyttelse.

Denne ”bank” vil også være velkommen for

medlemmer, der leger med drømmen om

dommergerning både på eksteriør og

brugshundeområdet.

Med andre ord en sådan “bank” vil, hvis den

“fanger” medlemmernes interesse, blive af stor

værdi for klubben samtidig med at den sikrer

kortest mulige vej til mobilisering/ressourceudnyttelse.

Vi vil derfor gerne igen opfordre jer, der “tænder”

på ideen om en

“interesse- og ressourcebank”, om at henvende

jer til interesse-og ressourcebankens

kontaktperson*.

Al henvendelse vil blive håndteret fortroligt - og

kan til enhver tid trækkes tilbage.

Ressourcebanken består lige nu af Elise Lopdrup

og Henning Egeblad. De afgående

bestyrelsesmedlemmer, Lene Krull og Annelise

Raahauge har

meldt sig til ressourcebanken.

* se side 43 i Boxeren.

Imines Cerina, kaldet Kelly

Foto: Jens Byrgesen


Forsøget ”Hvide boxere i avlen”

(frit oversat efter meddelelse fra hovedbestyrelsen, Boxer-Klub E.V. Sitz-München, 2/1-2012, red.)

I forlængelse af at VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen, det tyske DKK) forsøgsvis har tilladt

hvide og hvid/plettede/brogede boxere at udstille i egen klasse på specialklubudstillinger, dog uden ret

til titler og placeringer, forslog avlsdommerne i den tyske Boxer-klub (herefter BKM) at lave et forsøg

med at bruge hvide boxere i avl. Det kan ligeledes nævnes, at den hvide boxers popularitet har været

stigende samt at flere års udelukkelse af hvide boxere fra avlen, resulterede i, en bekymring for, at

nogle af boxerens særpræg kan være truet. (Man hører ofte udtrykket, den hvide boxer er

typebærende, red.)

(Peter Holzhausen, Zuchtleiter vom Boxer-Klub e.V. 23/8-2010, læs mere under http://www.bkmuenchen.de/cms/publikationen/zuchtwesen/stellungnahme_weisse.php

)

Den 25/2-2011 anmodede BKM VDH om tilladelse til at gennemføre 25 testparringer med hvide

boxere. BKM hørte i lang tid ikke meget fra VDH, bortset fra et kort svar i august i 2011 hvori

nødvendigheden af en gennemførelse af disse testparringer blev betvivlet.

Den 15/12-2011 modtog BKM så det endelige svar, der lyder som følger:

1. På baggrund af foreliggende dokumentation og informationer kan VDH ikke anbefale

gennemførelsen af testparringerne.

2. Hvis BKM alligevel agter at gennemføre testen, vil VDH kun give deres accept hvis følgende

restriktioner overholdes:

a) 10 testparringer hvid x rødgul/tigret

b) de udvalgte avlstæver må kun være meget lidt beslægtet

c) testen må først påbegyndes, når der på forhånd foreligger tilsagn fra alle involverede opdrættere/

ejere

Med dette svar er forsøget på nuværende tidspunkt dømt ugennemførligt. (I praksis ubrugeligt red.)

Forsøgets ansvarshavende havde planlagt, at forsøget skulle gennemføres over mindst 3 generationer.

Med en begrænsning på 10 testparringer er dette udelukket. Forsøget vurderes ligeledes umuligt at

gennemføre på baggrund af at kravet omfatter, at opdrætterne på forhånd skal forpligte sig til at lade

de solgte hvalpe underkaste sig en varig medicinsk overvågning samt at ingen af hvalpene må dø eller

falde fra. De udvalgte hvide boxere skulle, udover på forhånd at være undersøgt for hørelidelser, også

være undersøgt for HD, hjerte og spondylose.

Desuden ville de hvalpe der blev født under forsøget kun kunne blive registreret med stamtavler (ikke

stambøger) idet de ikke er avlet efter standarden. (Den af forældrene der er registreret som hvid

opfylder ikke standarden, og normalfarvet afkom ville derfor ikke få fuldgyldig stambog red.)

Zafran von Ellinghaus

Foto: Heidi Bach Jensen

Zafran von Ellinghaus & Bine

Foto: Heidi Bach Jensen

BOXEREN 37


Parringslisten Avlskåringer 2012

Kennel Damkjær’s v. Birthe Damkjær

Strandvejen 55, 7120 Vejle Ø.

Tlf.: 75815769

Hjemmeside: http://www.damkjaer-boxer.dk

E-mail:damkjaer@bsanet.dk

Far: DK04373/2010 Zeus Vom Okeler Forst

Mor: 10609/2006 Damkjær’s Nadesha

Parret: 08-01-2012

Kennel Imine‘s v. Charlotte Højen Olsen

& Hans Henrik Bangsø

Sølgårdvej 79, 9381 Sulsted

Tlf.: 40413856 / 30987610

Hjemmeside: http://www.imines.dk/

E-mail: boxer@imines.dk

Far: 00035/2008 Imine´s Anders

Mor: DK13222/2010 Fine von Den

Beuteostfriesen

Parret: 12-01-2012

Kennel von Ellinghaus v. Gert Popp

Drøwten 1, 7500 Holstebro

Tlf.: 40 13 94 13

Hjemmeside: http://

www.vonellinghaus.gominisite.dk

E-mail: vonellinghaus@forum.dk

Far: DBZB233788 Ferrari vom German Dream

Mor: 09503/2006 Isolde von Ellinghaus

Parret: 29-01-2012

Kennel Sim-Nic v. Pia Vosgerau

Mågevej 14, 8382 Hinnerup

Tlf.: 22412408

Hjemmeside:

http://www.123hjemmeside.dk/sim-nic

E-mail: vosgerau@pc.dk

Far: DK04373/2010 Zeus Vom Okeler Forst

Mor: DK04429/2008 Sim-Nic’s Aura

Parret: 29-01-2012

Kennel Passion Hill’s v. Heidi Bach Jensen

Fladbrovej 23, 8920 Randers NV

Tlf.: 86408041 - 21168041

Hjemmeside: http://www.passionhill.dk

E-mail: hp-vindberg@mail.dk

Far: DK04160/2010 Vincent von Ellinghaus

Mor: DK00926/2010 Spirgårdens Rubin

Parret: 30-01-2012

Kennel Carolinekilde’s

v. Heidi & Henrik Møller Thuesen

Degnevænget 7, 5270 Odense N

Tlf.: 29929294 - 29929291

Hjemmeside: http://www.carolinekildes.dk

E-mail: carolinekildes@carolinekildes.dk

Far: DBZB233900 Elastic Lacoste

Mor: DK19550/2009 Carolinekilde’s Goya

Parret: 17-02-2012

38 BOXEREN

22. april 2012 – Gr. Darup

Dommere: Margot Egeblad

Knud Rasmussen

Figurant: Lars Hindborg Jensen

30. Juni 2012 – Gr. Aarslev

Dommere: Margot Egeblad

Kurt Nielsen

18. August 2012 – Gr. Islev

Dommere: Ingrid Andersson

Knud Rasmussen

28. Oktober 2012 – Gr. Aabenraa

Dommere: Lene Krull

Jørn Munk

Hearts of Hope´s Inner Circle - kaldet Wilma

Indsendt af: Lone Rytter


Gruppe 1 - Bornholm

Flemming Kongshøj

Ugleengevej 3, 3720 Aakirkeby

Tlf.: 56 97 59 30

kongshoej@mail.dk

Gruppe 2 - Darup

Annelise Raahauge

Riisvej 20, 4540 Fårevejle

Tlf.: 40 61 62 62

arw@mail.dk

Gruppe 3 - Esbjerg

Inge-Dora Josefsen

Forumvej 6, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 40 29 64 34

inge-dora@elvis.dk

Gruppe 4 - Næstved

Morten Larsen

Møllegårdsvej 1, 4684 Holmegaard

Tlf.: 23 63 64 67

boxer-morten@live.dk

Gruppe 5 - Kettinge

Rikke Bergqvist

Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev

Tlf.: 40 28 62 06

info@dalijano.dk

www.boxer-5.dk

Gruppe 6 - Helsinge

Stella Blichfeldt

Chr. Rasmussensvej 24, st. th., 3000 Helsingør

Tlf.: 49 70 03 28

stella.blich@mail.dk

Gruppe 7 - Holstebro

Anette R. Bang

Skivevej 105, 8831 Løgstrup

Tlf.: 22 19 59 13

boxerjenti@gmail.com

Gruppe 8 - Islev

Vilhelm Eilersen

Samosvej 3, 2300 København S.

Tlf.: 32 97 22 26

vje@privat.dk

http://www.gruppeislev.minisite.dk

Gruppe 10 - Slagelse

Ole Frederiksen

Havrebjerg stationsvej 9, 4200 Slagelse

Tlf.: 58 86 91 48

info@autolak-festudlejning.dk

Gruppe 12 - Slangerup

Lars Hindborg Jensen

Enghøj 6, 3550 Slangerup

lineborg@webspeed.dk

www.bk12.dk

Gruppe 14 - Sydkyst/Ishøj

Jannie Julin

Ingefærhaven 81, 2730 Herlev

Tlf.: 44 94 85 39

Ifh81@webspeed.dk

www.sydkyst.dk

Gruppe 17- Vejle

Lars Olsen

Stengårdsvej 37, 7000 Fredericia

Tlf.: 75 94 10 59

lars.olsen@profibermail.dk

Gruppe 18 - Viborg

Inge Dahl

Galgehøj 25 , 8700 Horsens

Tlf.: 29 40 60 26

id@boxer-viborg.dk

Gruppe 19 - Aabenraa

Jørn Munk

Borgmesterløkken 42, 6200 Aabenraa

Tlf.: 74 64 22 81

jornmunk@hotmail.com

Gruppe 20 - Aalborg

Regitze Andersen

Tyttebærvej 11, 9530 Støvring

Tlf.:27 20 67 71

regitze31@hotmail.com

Gruppe 21 - Århus

Anni Timm Rodsted

Holmegaardsvej 28, 8270 Højbjerg

Tlf.: 86 14 35 27 / 60 47 62 92

anni@rodsted.dk

www.123hjemmeside.dk/bg-aarhus

Gruppe 22 - Årslev

Kurt Egon Nielsen

Blommehaven 42, 5560 Aarup

Tlf.: 66 10 98 66

k-e-nielsen@mail.dk

BOXEREN 39


Luna

40 BOXEREN

Gl Glad ad boxer opdræt

v/Helle Degn

9754 5094 eller 5080 5094

Uggi

www.De-Box.dk

Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og

bestil en opdrætterannonce

V. Lone og Lars Fischer

Kappendrup 27

5450 Otterup

Tlf.64851003 Mobil 61620409

Mail: kennel@svalur.dk

www.svalur.dk

Østervej 6, Vålse, 4840 Nr. Alslev

Tlf. 54 43 11 09

http://www.bostobox.dk

bostobox.pippi@get2net.dk


Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og

bestil en opdrætterannonce

Birgitte Lorenzen

Joselbjergvej 7, Veddingedal

4540 Fårevejle

Tel: 59622922 / 20445521

birgittelorenzen@jubiimail.dk

www.kennelfujiyama.dk

Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og

bestil en opdrætterannonce

Flüéla

BOXEREN 41


VON ELLINGHAUS

Gert Popp

Drøwten 1, 7500 Holstebro

Tlf.: 97 41 04 13 / Mobil: 40 13 94 13

42 BOXEREN

Jane og Kjeld Skjøth

Vesterled 17 8600 Silkeborg

Telefon 8681 4276 - 3029 4276

E-mail: post@arnakkekilden.dk

Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og

bestil en opdrætterannonce

Kennel nel Kulsvie vierkrog krogen en

OPDRÆT AF BOXERE

v/ Louise

e Pahle

Pile Allé 22, Nødebo, 3480 Fredensborg

48300180 - 29801667

pahle@kulsvierkrogen.dk

www.kulsvierkrogen.dk


BESTYRELSE

Formand:

Annelise Raahauge

Riisvej 20, 4540 Fårevejle

Tlf.: 40616262

e-mail: fmd@boxer-klubben.dk

Næstformand:

Natty Dijkstra

Katrineholms Allé 52, 8300 Odder

Tlf.: 21 67 76 60

e-mail: nfmd@boxer-klubben.dk

Kasserer:

Kim Dahl

Ålholmvej 39, 2500 Valby

Tlf.: 26 81 15 98

e-mail: kas@boxer-klubben.dk

Sekretær:

Patricia Meyer Halkjær

Nyvang 8, 6052 Viuf

Tlf.: 51 34 35 38

e-mail: sekr@boxer-klubben.dk

Medlem:

Lene Krull

Rødkløvervej 19, 9430 Vadum

Tlf.: 98 27 19 40

e-mail: medlem@boxer-klubben.dk

Forretningsfører:

Medlemsadministration,

bogføring og regnskab

Jørgen Paaske

Sigmundvænget 9, 5210 Odense NV

Tlf.: 66 16 43 67

e-mail: jgpaaske@mail.tele.dk

BK´s Bankkonto: 0828 0001364723

IBAN nr. DK58 0828 0001364723

BIC: FAAB DK 21

Interesse- og ressourcebank:

Lene Krull

Rødkløvervej 19, 9430 Vadum

Tlf.: 98 27 19 40 – Mobil: 41420160

e-mail: medlem@boxer-klubben.dk

Det koster det i Boxer-klubben

Kontingent

Enkelt 375,-

Husstand 525,-

Pensionist 190,-

Pensionist husstand 265,-

Junior 190,-

Opdrættere kan indmelde nye enkeltmedlemmer i

BK til halv pris i forbindelse med hvalpesalg. Slå

op i quick-menuen under “dokumenter og artikler”,

indmeldelse af hvalpekøbere. Der kan man tilmelde

køberne elektronisk ad én eller flere gange.

PBS

Meld dit kontingent til betaling via PBS. Det sparer

både dig og Boxer-klubben besvær og penge. Tag

dit indbetalingkort med i banken, når du modtager

det. Alle oplysninger, banken skal bruge, står på

girokortet. BK´s Bankkonto: 0828 0001364723.

Udstilling

Baby- og hvalpeklasse pr. hund 240,-

Øvrige klasser pr. hund 350,-

Udvidet tilmeldingsfrist 50,-

UDSTILLINGSUDVALG

Formand:

Henriette Egeblad

Rosenlyparken 5, 2670 Greve

Tlf.: 26 14 19 10

e-mail: udst@boxer-klubben.dk

Medlem:

Annelise Raahauge

Riisvej 20, 4540 Fårevejle

Tlf.: 40616262

e-mail: fmd@boxer-klubben.dk

AVLSRÅD

Formand:

Heidi Møller Thuesen

Degnevænget 7, Næsby, 5270 Odense N

Tlf.: 29 91 12 61

e-mail: avr@boxer-klubben.dk

Parringskort:

Bestilles hos og sendes til Heidi Møller

Thuesen

Medlem:

Malene Petersen

Tinderhøj Vænge 80

2610 Rødovre

Tlf: 22801614

e-mail: malene@copenhagencaterham.dk

BLADUDVALG

Regitze Andersen

Tyttebærvej 11, 9530 Støvring

Tlf.: 27206771

e-mail: blad@boxer-klubben.dk

ATIBOX

Repræsentant:

Henning Egeblad

Hostrupvej 21,1.tv, 3400 Hillerød

Tlf.: 43 73 38 55 / 40 81 38 55

e-mail: henning.egeblad@gmail.com

BRUGSHUNDERÅD

Formand:

Claus Jensen

Enghøjen 14, 2650 HVidovre

Tlf.: 22 75 02 78

e-mail: bhr@boxer-klubben.dk

Sekretær:

Peter Søborg

Damhus Boulevard 30, 2610 Rødovre

Tlf.: 40 31 65 79

Medlem:

Kim Dahl

Ålholmvej 39, 2500 Valby

Tlf.: 26 81 15 98

e-mail: kas@boxer-klubben.dk

LOV- & RESPONSAUDVALG

Medlem:

Birgitta Svensmark

Høgildvej 32, 7470 Karup

Medlem:

Inge-Dora Josefsen

Forumvej 6, 6715 Esbjerg N

Medlem:

Knud Rasmussen

Bejerholmsvej 12, 5762 Vester-Skerninge

HJEMMESIDE www.boxer-klubben.dk

Webmaster:

Jan Anderschou

Vester Moselundvej 15, 7441 Bording

Tlf.: 48 17 46 16

e-mail: webmaster@boxer-klubben.dk

Prøver

BP-B, BP-AB, FP & Stufe 1

Stufe 2

BP-ABC, UHP og IPO-V

SL, BHP/IPO og SPH

125,-

150,-

225,-

225,-

Mentalbeskrivelse

Medlem af BK - pr. hund

Ikke medlem af BK - pr. hund

550,-

650,-

Avlskåring

Medlem af BK - pr. hund

Ikke medlem af BK - pr. hund

400,-

600,-

Bøger og hæfter

Prøveprogrammet

Prøveprogram (video)

Resultathæfte

Hundeførerpas

50,-

148,-

50,-

5,-

Boxer-klubbens koncepter for uddannelse i A, B og C

udleveres gratis i grupperne.

BOXEREN 43


.

Afsender: Jørgen Paaske, Sigmundvænget 9, 5210 Odense NV

44 BOXEREN

Imines Cerina (Kelly) & Aya (Ronja)

hygger sig på stranden

Foto: Jens Byrgesen

More magazines by this user
Similar magazines