22.08.2013 Views

Boxeren 6-2010

Boxeren 6-2010

Boxeren 6-2010

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6<br />

BOXEREN 6<br />

Medlemsblad for Boxer-klubben December <strong>2010</strong><br />

Nye udstillingsregler<br />

Artikler & billeder<br />

Brughunde DM<br />

BOXEREN 1


Foto: Heidi Bach Jensen<br />

Bine (Spirgårdens Rubin) og Hector (Handler’s Force Forward) i herlig boxer leg efter Årsvinderudsstillingen i<br />

Aabenraa..<br />

2 BOXEREN


BOXEREN<br />

Udgivet af<br />

BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK<br />

1. december <strong>2010</strong> - 41. årgang/nr.6<br />

Oplag: ca. 800<br />

BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder.<br />

Stof skal være redaktionen i hænde senest<br />

den 1. i måneden før bladets udgivelse.<br />

Ønskes indsendt materiale retur, skal<br />

frankeret svarkuvert vedlægges.<br />

Redaktionen påtager sig intet ansvar for<br />

materiale, der indsendes uopfordret.<br />

Signerede artikler udtrykker forfatterens<br />

synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens.<br />

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte<br />

indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og<br />

annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun<br />

finde sted med tydelig kildeangivelse.<br />

Redaktion<br />

Rikke Christensen, Øllebøllevej 27,<br />

4894 Øster Ulslev.<br />

Tlf.: 40 28 62 06<br />

e-mail: boxeren@boxer-klubben.dk<br />

Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand<br />

Annoncer<br />

Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00<br />

ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25<br />

Ikke medlemmer / kommercielle<br />

1/1 side 4-farve kr. 1.000,00<br />

ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50<br />

Alle priser er inkl. moms.<br />

Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal<br />

annoncer være betalt ved deadline, forud for<br />

optagelse.<br />

Færdige annoncer skal leveres som PDF fil.<br />

Forside: Klabauterheims Fenja & Faustino<br />

Ejer: Rikke & Martin Bergqvist<br />

Foto: Rikke Christensen<br />

Lederen<br />

Dette nummer af boxeren afrunder ikke alene år<br />

<strong>2010</strong>, men også bestyrelsens første 9 -10 måneder<br />

ved roret.<br />

Som mange ved, overtog vi ”roret” i Boxer-klubben<br />

ved den ekstraordinære generalforsamling i marts, og<br />

et par af os måtte endda en tur på valg igen ved den<br />

ordinære generalforsamling i maj. Heldigvis gav<br />

generalforsamlingen os et klart mandat til at fortsætte<br />

det arbejde, vi påbegyndte i marts.<br />

Udover at overtage den daglige forretning som Boxerklubben<br />

rent faktisk er, har vi skullet lære hinanden at<br />

kende, og også have afstukket en kurs. En kurs hvor<br />

vi med respekt for hinandens forskelligheder og<br />

kompetencer, hver især har fået mulighed for at<br />

bidrage og supplere hinanden i klubbens drift.<br />

Heldigvis er vi tilstrækkeligt forskellige til, at vi ikke<br />

”slås” om de samme opgaver, men derimod opnår en<br />

god dynamik i arbejdet og ved vore møder, som<br />

derfor har været præget af en god stemning, men<br />

også markante og livlige meningsudvekslinger.<br />

Vi har i årets løb nævnt lidt om, hvad vi har haft gang i<br />

og skullet håndtere. Vi vil ikke her nævne det hele en<br />

gang til, men enkelte mærkesager har dog præget<br />

vores arbejde.<br />

Som nævnt i en tidligere leder, har vi været en del<br />

involveret i kamphundedebatten efter ikrafttræden af<br />

den nye hundelov. Vi har også forsøgt at få<br />

medlemmerne ud af ”busken” via en interesse- og<br />

ressourcebank, i håbet om at få nye og engagerede<br />

kræfter på banen, og på den måde fremtidssikre<br />

klubben. <strong>Boxeren</strong>s sundhed ligger os også rigtig<br />

meget på sinde, og vi er i bestyrelsen overbeviste<br />

om, at åbenhed og oplysning om vores hundes<br />

sundhedsprofiler er vejen frem, og det vil vi arbejde<br />

for i 2011.<br />

Vores gammelkendte parringskort fra sidst i 70’erne<br />

vil også komme i en opdateret, elektronisk version,<br />

hvilket både vil give større brugervenlighed og bedre<br />

administration.<br />

Noget af det mere usynlige ”arbejde” for boxerklubben<br />

består i at følge med i, hvad der rører sig i<br />

vores hundeomverden. D.v.s læse, sortere og<br />

prioritere.<br />

- fortsættes på næste side -<br />

BOXEREN 3


I den forbindelse vil vi fremhæve et<br />

spændende tiltag fra vores<br />

moderorganisation DKK. De af jer der også<br />

er medlem af DKK og læser hunden vil<br />

formentlig være bekendt med de nye tider<br />

og initiativer, som netop DKK har i<br />

støbeskeen.<br />

I Hunden nr. 11 i lederen beskrives det nye<br />

tiltag nøje under overskriften ”Forenkling for<br />

opdrætterne”.<br />

I Boxer-klubbens bestyrelse hilser vi det<br />

nye initiativ velkomment, og vil i al<br />

ubeskedenhed nævne, at vi i sommer har<br />

haft forespørgsler inde hos DKK<br />

vedrørende en mulig fremtidig registrering i<br />

DKK regi af udenlandske<br />

sundhedsresultater på lige fod med danske.<br />

Vores forespørgsel har primært drejet sig<br />

om vores hjerteundersøgelser, hvor der fra<br />

medlemmernes side er en stor interesse for<br />

frit at kunne vælge hjertespecialist, ikke kun<br />

fra den danske EKKOgruppe, men også<br />

blandt en række tyske specialister. Det har<br />

vi jo kunnet gøre hele tiden, men det vi<br />

foreslog, og ville sikre os var, at vi også<br />

fremadrettet vil kunne gøre brug af dyrlæger<br />

udenfor landets grænser – også den dag<br />

hjerteundersøgelser evt. vil blive et<br />

stambogsregistreringskrav. Dvs<br />

forespørgslen havde udelukkende det sigte,<br />

at fremtidssikre vores nuværende praksis.<br />

Vi var derfor meget glade, da vi fik positiv<br />

tilbagemelding fra DKK, som havde rådført<br />

sig med EKKOgruppen.<br />

Men hvad er det så DKK har i støbeskeen,<br />

og hvad har det lige med ovennævnte at<br />

gøre. Det forholder sig sådan, at DKK’s<br />

bestyrelse sidst i oktober godkendte en ny<br />

og epokegørende praksis på<br />

sundhedsområdet. En praksis som netop<br />

vil betyde, at der generelt åbnes for<br />

muligheden for frit at vælge i hvilket land<br />

man vil have sin hund sundhedsundersøgt.<br />

Nu er det jo ikke sådan, at vi i lille BK tror at<br />

vi alene har lagt kimen til denne forandring,<br />

men vi vil da gerne tro, at vores<br />

forespørgsel måske er en blandt mange<br />

specialklubbers, der har bidraget til den<br />

4 BOXEREN<br />

beslutningsproces som DKK har været<br />

igennem. En beslutningsproces som også<br />

har været påvirket af, at vi som en del af EU<br />

er underlagt en konkurrencelovgivning, der<br />

gør, at DKK ikke på sigt kan slippe af sted<br />

med at håndhæve nationale<br />

monopollignende særbestemmelser.<br />

Det er derfor rigtig flot, at et ”gammelt”<br />

foretagende som DKK melder ud med et så<br />

stort og omfattende initiativ – det er sandelig<br />

omstillingsparathed, der vil noget.<br />

Nu omhandler initiativet jo ikke kun<br />

anerkendelse af udenlandske<br />

sundhedsresultater på danskejede hunde,<br />

men også en ny administrativ praksis der vil<br />

gøre det nemmere at få registreret f.eks.<br />

hvalpe efter en ny udenlandsk hanhund.<br />

Vi er nok en del, der har prøvet at ”slås” lidt<br />

med DKK om hvorvidt dokumentationen for<br />

diverse resultater på en given hanhund var<br />

tilstrækkelig – det være sig alt fra<br />

prøveresultater over HD og lignende. De<br />

tider skulle være ovre nu. Man vil fremover<br />

stole mere på diverse FCI<br />

søsterorganisationer i de forskellige lande.<br />

Derudover vil man i tvivlstilfælde, fra DKK’s<br />

side i højere grad anerkende og benytte den<br />

specialviden, som vi i specialklubberne<br />

ligger inde med. Men overordnet vil den nye<br />

praksis blive baseret på tillid – ikke bare til<br />

opdrætterne, men også til at den store<br />

hundeverden i vore dages elektroniske<br />

verden, og med alle data på hundeweb, i sig<br />

selv vil dæmme op for snyd og misbrug af<br />

den nye praksis.<br />

Vi ved, det er DKK’s håb, at det nye tiltag vil<br />

blive vel modtaget i specialklubberne – og<br />

specielt hos opdrætterne. DKK satser på<br />

ikrafttræden allerede ved årsskiftet.<br />

Vi vil derfor på bestyrelsens vegne, og med<br />

ønsket om en glædelig jul og et godt nytår<br />

byde alle DKK og BK medlemmer<br />

velkommen til en ny global hundeverden.<br />

Bestyrelsen


Nyt fra bestyrelsen<br />

Fællesmøde afholdt i november <strong>2010</strong><br />

Fællesmøde mellem DKK’s Brugshundeudvalg<br />

(BHU) og specialklubberne.<br />

Boxer-klubben var repræsenteret v/ Kai<br />

Stennicke.<br />

De nye prøveprogrammer blev drøftet. De<br />

vigtigste foreslåede ændringer i programmet<br />

skulle være i FP: Ingen skud – og større krav<br />

omkring færdselsdelen.<br />

Vejoverførslen bliver muligvis slettet i SPH1, og i<br />

sitøvelsen 15 skridt væk fra hunden, i stedet for<br />

de nugældende 30 skridt.<br />

Programmet skal også indeholde<br />

dommerhåndbog, således at hundeførerne<br />

nemmere kan se, hvad der bliver dømt for og<br />

hvordan.<br />

Prøveprogrammet forventes godkendt i FCI i april<br />

2011 – med forventet ikrafttræden ca. 1. juli 2011.<br />

Raceportræt på eksterne nyhedssite<br />

Der er blevet lagt et raceportræt på en ny side<br />

om hunde. www.hundenyheder.dk<br />

Hjemmesiden<br />

Opdrættervejviseren, er under omredigering. Bl.a.<br />

bliver opdrætterne inddelt i Jylland, Fyn, Sjælland<br />

og øerne – dette for overskuelighedens skyld. Ud<br />

for de kenneler der har opdrætteruddannelsen, vil<br />

der blive markeret med en ”*”.<br />

Nyt Avlsrådsmedlem<br />

Malene Jessen Petersen er indtrådt i Avlsrådet –<br />

se under nyt fra Avlsrådet.<br />

Nye Udstillingsregler for 2011.<br />

De væsentligste ændringer er beskrevet andet<br />

steds i bladet under Udstillingsudvalget.<br />

Top-20 for 2011<br />

I forbindelse med at DKK har ændret<br />

udstillingsreglerne for 2011, vil der ske en naturlig<br />

tilretning af reglerne for TOP-20. Den vil efter al<br />

sandsynlighed komme til at være identisk med<br />

reglerne fra 2008.<br />

6 BOXEREN<br />

Foreløbige datoer i 2011<br />

19. februar Møde med udvalgene<br />

30. april Generalforsamling<br />

6-7.august C-Camp<br />

24. september Brugshunde DM<br />

12. november Spor DM<br />

HUSK:<br />

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til<br />

sekretæren senest 1.januar.<br />

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul,<br />

samt et godt nytår.<br />

Foto: Vinni Mikkelsen<br />

Vom Hause Chagall Beauty.


Indkaldelse til generalforsamling i Boxergruppe Darup<br />

Herved indkaldes til generalforsamling<br />

Søndag den 6. februar 2011 – kl. 1000<br />

i klubhuset.<br />

Dagsorden<br />

1 Valg af dirigent<br />

2 Valg af referent<br />

3 Forelæggelse af beretning<br />

4 Forelæggelse af regnskab<br />

5 Indkomne forslag<br />

6 Fastsættelse af kontingent<br />

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.<br />

På valg er:<br />

Kim Dahl - modtager genvalg<br />

Jens Povlsen - modtager ikke genvalg<br />

Afgående suppleanter<br />

Der er pt. ingen suppleanter<br />

8 Valg af revisor og revisorsuppleant<br />

Afgående revisor er Tina Nielsen<br />

Afgående revisorsuppleant er Rikke Ipsen<br />

9 Eventuelt<br />

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage<br />

før generalforsamlingen afholdes.<br />

Nærværende indkaldelse er offentliggjort i decembernummeret af <strong>Boxeren</strong>.<br />

P.b.v.<br />

Annelise Raahauge<br />

Gr. Årslev indkalder hermed til ordinær generalforsamling, lørdag den 19. febuar 2011<br />

kl. 11:30 i klubhuset. Dagsorden i følge love.<br />

BOXEREN 7


Svømning i bassin.<br />

Tekst & foto: Anja & Manne Jensen<br />

Da det var rigtigt varmt i sommer var vi ved<br />

stranden med vores dejlige boxer Frodo.<br />

Han elsker at være i vandet og svale af, men kun<br />

til navlen – Han vil ikke svømme.<br />

Derfor besluttede vi så at Frodo skulle lære at<br />

svømme. Han startede op hos Dyrlægegårdens<br />

Hundecenter i Våbensted på Lolland.<br />

Frodo er en glad og nysgerrig hund, så han gik til<br />

bassinet med logrende hale. Han fik redningsvest<br />

på, men der skulle lokkes lidt med guffer til de<br />

første par skridt. Ved kanten til det dybe vand gik<br />

han i stå, Rikke (fra hundecentret) var rigtig sød<br />

til at hjælpe. Frodo kom ud over kanten og fik<br />

svømmet et par runder i bassinet, det var ikke<br />

kønt og han lå ikke så godt i vandet, men alt<br />

begyndelse er svært.<br />

8 BOXEREN<br />

Nu har vi gået til svømning hver uge siden<br />

sommer og Frodo ved godt hvad vi skal, når vi<br />

lander på parkeringspladsen.<br />

Han er stadigvæk glad, men når vi kommer til<br />

kanten med det dybe vand, så skal der lokkes<br />

med guffer, legetøj og lidt hjælp, men når han<br />

ligger i vandet så svømmer han så fint og han<br />

nyder det.<br />

Nu håber vi at han til sommer vil med til stranden<br />

og med ud og svømme.


Celantina´s første jul<br />

Tekst & foto: Børge Aagaard Sørensen<br />

Nu nærmer julen sig, og vi husker tilbage med et<br />

smil på vores første jul med vores boxer,<br />

Celantina sidste år....denne jul glemmer vi aldrig:<br />

Juledag sad min kone, datter og jeg og hyggede<br />

os foran fjernsynet - Celantina gik og legede, og<br />

hun fik pludselig i legen, hendes pivedyr ind<br />

under vores loftshøje juletræ, som hun flot tog ud<br />

igen....meeen da hun bakkede tilbage, sad<br />

lyskæden fast omkring hendes hals, og hun blev<br />

meget forskrækket, så hun prøvede at løbe<br />

hurtigt væk, med det resultat, at hun fik juletræet<br />

på slæb.<br />

Træet væltede ned på sofabordet, hvor det<br />

landede i levende lys, som min datter rejste sig<br />

for at slukke, og idet hun rejste sig, løb Celantina<br />

bag om hende, og min datter fik i farten også<br />

lyskæden viklet om sig og væltede.<br />

Celantina fortsatte sin jagt væk fra juletræet op i<br />

den ene ende af vores hjørnesofa, stadig med<br />

juletræet på slæb, og først da hun kom hen i den<br />

anden ende af hjørnesofaen fik jeg hende<br />

indfanget og befriet!!!<br />

Sikke noget....stjernen fløj flere meter væk, og<br />

der var næsten intet pynt tilbage på<br />

juletræet....joooo, I kan tro, Celantina forstår at<br />

sætte dagsordenen:).<br />

Vi har medsendt to billeder af Celantina. Det ene<br />

billede er taget i oktober, da den første sne faldt,<br />

og det andet, venter hun på far.<br />

Julehilsner til alle boxerejere fra Børge og familie<br />

BOXEREN 9


Boxerleg<br />

Tekst & foto: Malene Kofod<br />

Midt i november deltog 10 boxerfamilier i<br />

hundeleg hos Kæledyrskompagniet.<br />

Forinden var gået en måned med at fortælle<br />

boxergruppe Ishøjs medlemmer om<br />

arrangementet, mange var meget skeptiske,<br />

så den første omgang boxerleg måtte aflyses -<br />

men i anden omgang lykkedes projektet og<br />

jeg fik lige akkurat skrabet 10 deltagere<br />

sammen.<br />

Nogle af boxerne kom fra boxergrupperne Ishøj<br />

og Islev, andre er nogle der i forvejen har eller har<br />

haft deres gang i kæledyrskompagniet,<br />

derfor var der nogle som havde prøvet det før og<br />

var begejstrede på forhånd, mens andre var<br />

skeptiske over det påfund det er, at sætte så<br />

mange hunde sammen som ikke kender<br />

hinanden.<br />

10 BOXEREN<br />

Efter en kort introduktion til hundeleg generelt<br />

blev hundelegen sat i gang af<br />

Kæledyrskompagniets ejer Gitte Westen<br />

Breaum.<br />

Hundene deltog ligeså entusiastisk som man<br />

kan forvente af boxere, det vil sige med fuld skrue<br />

derudad.<br />

I dagens anledning havde Gitte lånt en STOR<br />

hund, Bjørn er forrest i billedet, der godt kunne<br />

ligne en boxer lidt, men han var generelt dobbelt<br />

så stor som de fleste boxere til stede og er en<br />

blanding af ...????<br />

Han et dejligt roligt temperament og er en rigtig<br />

fornuftig hund.<br />

Hundelegen går i alt sin enkelthed ud på at lade<br />

hundene tale deres eget sprog ”hundesprog”.<br />

Hvilket vores hunde var ret gode til.<br />

Indimellem var Gitte eller Henriette (instruktør hos<br />

Kæledyrskompagniet) nødt til at hjælpe enkelte<br />

hunde på rette vej, hvis de ikke havde helt ret i<br />

deres påstande om retten til at „kanøfle“ en<br />

anden hund uden grund.<br />

Undervejs blev det også lidt mere interessant<br />

hvad der foregik udenfor banen - det bredte sig<br />

som løbeild, at der stod en boxer udenfor<br />

indhegningen, så der var almindelig<br />

sammenstimlen foran lågen for at se på den<br />

efterladte.


Derudover er det almindeligt accepteret og brugt,<br />

at hundene bruger lågen som „helle“, når de godt<br />

lige vil have en pause fra hundesproget, da det er<br />

utroligt trættende, at skulle koncentrere sig om<br />

at sende de rette signaler i så lang tid som<br />

hundelegen varer, idet nutidens hunde ikke er<br />

vant til, at skulle være „hundekorrekte“ i længere<br />

tid af gangen, da de fleste hunde ikke længere<br />

lever i flok.<br />

Som nævnt kom vi med forskellig baggrund,<br />

nogle kendte på forhånd hundelegen - men havde<br />

lagt den på hylden i en periode og havde glæde<br />

af at vende tilbage for at genopdage hvor vigtig<br />

den er for hunden.<br />

Andre havde aldrig prøvet det før og deltog med<br />

bævende hjerte og erfarede, at deres hund ikke<br />

gik i stykker af at deltage blandt så mange andre<br />

hunde som den ikke kendte, ej heller åd den<br />

nogle af de andre.<br />

Godt nok havde instruktørerne fat i nævnte hund<br />

nogle gange, men det endte med, at budskabet<br />

blev taget til efterretning og ejerne gik derfra med<br />

en god følelse og en stor lyst til at gentage<br />

succesen til den almindelige hundeleg.<br />

Og vi andre der er vant til at deltage i hundleg, fik<br />

bare et kick ud af, at så mange fra vores race<br />

deltog. Normalt når jeg deltager i hundeleg med<br />

min tæve Kayla, er jeg ikke i tvivl om når hun er i<br />

nærheden, for det kan jeg høre på den<br />

karakteristiske „boxersnøften“ - gang den med<br />

12, det er bare fantastisk.<br />

Bagefter fortalte Gitte om episoder fra hundlegen<br />

og alle fik et lille råd med på vejen og INGEN af<br />

hundene har store problemer, at arbejde videre<br />

på, men ALLE hundene har godt af at deltage i<br />

hundeleg i det omfang det er muligt.<br />

- Det koster normalt 25 kr/gang.<br />

- Der er ingen mødepligt.<br />

- Man skal blot have tilmeldt sin hund, inden man<br />

møder op første gang.<br />

- Man skal have hundens forsikring og<br />

vaccinationer i orden.<br />

Det er de eneste krav der stilles for at man kan<br />

deltage i den alm. hundeleg hos<br />

Kæledyrskompagniet.<br />

Prøv det........<br />

Besøg<br />

www. kaeledyrskompagniet.dk og læs mere<br />

om hvad de kan tilbyde.<br />

Jeg og Kayla har tilbragt mange timer hos dem<br />

med stort udbytte og til stor glæde for os begge,<br />

vi er altid kommet inspirerede hjem.<br />

BOXEREN 11


Figurantkusus<br />

Tekst & foto: Wiinie Olsson<br />

Der var god tilslutning til Boxer-klubbens opfølgningskursus for figurantaspiranter, og denne gang var<br />

også pigerne kommet med. I alt 13 medlemmer havde valgt at bruge en lørdag sammen med Hans<br />

Henrik, Morten og Lars, for at lære hvad det vil sige at arbejde som figurant ude i grupperne.<br />

12 BOXEREN


Wette‘s farvel<br />

Tekst & foto: Annie Hessner<br />

I 2006 fik jeg Wette ved en omplacering, han<br />

stod i en pension, og jeg skulle tage en<br />

beslutning hurtigt, ellers ville han blive aflivet.<br />

Han var da 4 år gammel, og som alle boxerejere<br />

nok kan forstå, så kunne jeg ikke klare dette, jeg<br />

har mistet 6 boxere af cancer, så dette gjorde så<br />

ondt, at jeg henvendte mig omgående, jeg ville<br />

selvfølgelig gerne have Wette.<br />

Efter et par dage kom der en mand fra Jylland og<br />

afleverede Wette til mig. Jeg var ved at græde da<br />

jeg så ham, han var så flot og kom med det<br />

samme hen til mig. Min mand var i byen og da<br />

han kom hjem, gøede Wette af ham, han var<br />

bare hjemme hos mig.<br />

Siden har jeg opdraget Wette, lært ham utrolig<br />

mange ting og altid var han parat og glad, vi<br />

fungerede bare perfekt sammen. Wette var for<br />

mig barelykken.<br />

Men så kom der en dag hvor han prøvede, at vise<br />

mig der var noget galt, så jeg tog ham med til<br />

dyrlægen, og der blev konstateret han havde<br />

spondylose. Dette medførte han at han ikke<br />

kunne gå ret langt før han trak på det ene bagben<br />

og ville hjem.<br />

Jeg gik igen til dyrlægen med ham, og nu var<br />

der kun tilbage, at han fik kordison og morfin,<br />

dette gjorde at han sov det meste af tiden. Han<br />

var nu 9 år og dyrlægen mente ikke jeg skulle<br />

lade ham gennemgå en operation, nu hjalp intet<br />

mere. Jeg græd meget, men måtte se i øjnene -<br />

for Wette‘s skyld - at det var synd for ham at han<br />

led så meget, så dyrlægen kom her hjem og<br />

afslutttede Wette‘s lange og indholdsrige liv.<br />

Det var 2 dage før han blev 9 år.<br />

Alt er væk, jeg har mistet min allerbedste ven, og<br />

jeg glemmer ham aldrig (jeg græder stadigvæk).<br />

BOXEREN 13


Nyt fra udstillingsudvalget Udstillingsresultater<br />

DKK har afskaffet 16-dages reglen, som gik ud<br />

på, at der skulle være mindst 16 dage i mellem<br />

to udstillinger. Reglen afskaffes med virkning fra<br />

01.01.2011.<br />

Der er kommet nye udstillingsregler for 2011. Der<br />

er link til den fulde ordlyd på BK’s hjemmeside.<br />

Blandt de nye regler er ændring af båndfarve i<br />

nogle klasser.<br />

Den væsentligste ændring ligger nok i, at man<br />

faktisk går tilbage til systemet fra 2008. Dette<br />

betyder, at der igen gives CK. Præmieringerne er<br />

Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Cannot<br />

be Judged.<br />

Vi kan kun opfordre udstillere til at gennemlæse<br />

de nye udstillingsregler nøje.<br />

Gruppe Aalborg deltog i sponsorudstilling den<br />

17.10.10 i Messecenter Aars. Der var 33<br />

tilmeldte hunde, og arrangementet forløb<br />

planmæssigt. Det blev holdt indendørs med gode<br />

faciliteter for luftning af både hunde og<br />

mennesker i tæt tilknytning til udstillingsarealet.<br />

DKK har forespurgt, om det var noget BK ville<br />

være med i igen.<br />

Gr. Aalborg har vurderet det, og takket nej. Dette<br />

er meddelt arrangørerne.<br />

Godkendte udstillinger i 2011:<br />

Gr. Darup afholder udstilling den 21.5.2011<br />

Årsvinderudstillingen afholdes den 03.09.2011 i<br />

Kettinge<br />

14 BOXEREN<br />

Sponsorudstilling, Års den 17. oktober <strong>2010</strong><br />

Dommer Margot Egeblad (DK)<br />

Babyklasse hanner<br />

Damkjærs Quincy SL1 – Bedste baby han<br />

Hvalpeklasse hanner<br />

Bostobox Ulu SL1 – Bedste hvalp - BIR<br />

De-Box Baron Rosso SL2<br />

Dyrup-Box’s Caezar SL3<br />

Handlers Force Forward SL4<br />

Bostobox Uggi L<br />

Championklasse hanner<br />

Arnakkekilden’s Eposs D’Enzo Ferrari EX1 – BHK1 – BIR –<br />

Klubchamp.cert<br />

Imine’s Anders EX2 – BHK2 -<br />

Klubvindercert<br />

Juniorklasse hanner<br />

Dalijano Archi EX1<br />

Deccan vom Hause Romeo EX2<br />

Åbenklasse hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof EX1 – BHK3, Cert<br />

Asayake’s Adonis EX2 – BHK4<br />

Ismo von Jeropia VG3<br />

Brugsklasse hanner<br />

Anton von den Tempelrittern VG1<br />

Babyklasse tæver<br />

Laurin’s Boxer Alba SL1 – Bedste babytæve<br />

– Bedste hvalp - BIR<br />

Asayake’s Bayän SL2<br />

Hvalpeklasse tæver<br />

Bostobox Umi SL1<br />

Championklasse tæver<br />

Nokia von Ellinghaus EX1 – BTK3<br />

Kulmosen Ellis EX2<br />

Juniorklasse tæver<br />

Hearts of Hope’s Clover EX1<br />

Spirgårdens Rubin VG2<br />

Mellemklasse tæver<br />

Dara von der Wiedermannspforte EX1 – BTK4<br />

Tisobox Aina EX2<br />

Arnakkekilden’s Feline VG3<br />

Elipet’s Cally VG4


Åbenklasse tæver<br />

Carza Bodil EX1 – BTK1 – Cert – BIM<br />

Klubvindercert<br />

Auni von Cassalina EX2 – BTK2<br />

Bostobox Røssi VG3<br />

Spirgårdens Luna G<br />

Brugsklasse tæver<br />

Box Wina Nella von Nowarck EX1<br />

Bostobox Pancy VG2<br />

Foto: Kamilla & Daniel Høgh<br />

Caezar 12 uger gammel, med på havnen i Århus<br />

Udstillingsterminer 2011<br />

12. februar<br />

DKK-Fredericia<br />

Dommer: Piet Rosenboom (BE)<br />

2. og 3. april<br />

DKK Kreds 4 (Tønder)<br />

22., 23. og 24. april<br />

DKK Kreds 10 (Næstved)<br />

8. maj<br />

DKK-Hillerød<br />

Dommer: Bo Skalin (FI)<br />

21. maj<br />

BK-Darup<br />

Dommer: Hanner - Beate Spelsberg (D)<br />

og tæver - Inge Gerwin (D)<br />

19. juni<br />

DKK-Valby (Københavnsvinder)<br />

Dommer: Leunte Miklos (HU)<br />

3. juli<br />

DKK-Bornholm (Nationa)<br />

Dommer: Lars Adeheiner (S)<br />

28. juli<br />

DKK-Vejen<br />

Dommer: Margot Egeblad (DK)<br />

29. juli<br />

DKK-Vejen<br />

Dommer: J.R Douma (NL)<br />

30. juli<br />

DKK-Vejen<br />

Dommer: Angel Garach Domech (ES)<br />

31. juli<br />

DKK-Vejen<br />

Dommer: Elina Haapaniemi (FI)<br />

Varde, den 20. og 21. august<br />

DKK Kreds11 (Varde)<br />

3. september<br />

BK-Kettinge (Årsvinder)<br />

Dommer: Hanner - Helin Kasuk-Tenson, Estland<br />

og tæver - Jelena Kruus, Estland<br />

18. september<br />

DKK-Bjerringbro<br />

Dommer: Luis P. Teixeira (PT)<br />

5. november<br />

DKK-Herning<br />

Dommer: Pirjo Aaltonen (FIN)<br />

6. november<br />

DKK-Herning (Dansk Vinder)<br />

Dommer: Lene Krull (DK)<br />

BOXEREN 15


Udenlandske resultater<br />

BK Donau Iller, Tyskland, 05.04.<strong>2010</strong><br />

Dommer: Ursula Heidelberg (D)<br />

Jugend, tigret tæver<br />

Dara von der Wiedermannspforte SG3<br />

Norderstedt,Tyskland, 11.04.10<br />

Dommer: Roland Bebber<br />

Mellem, gule tæver<br />

Carmen vom Brömchen SG4<br />

Dommer:Ralf Brinkmann<br />

Mellem, tigret hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof V1 Anw. VDH Anwartschaft<br />

, SKM, Schleswig<br />

Holstein Sieger <strong>2010</strong><br />

Brugs-klasse, gule hanner<br />

Spirgårdens Jamie V1, guldmedalje<br />

Heepen-Bielefeld,Tyskland, 01.05.10<br />

Dommer: Beate Spelsberg<br />

Mellem, gule tæver<br />

Carmen vom Brömchen V2, res.<br />

VDH Anwartschaft,<br />

bronzemedalje<br />

Dommer: Inge Gerwin<br />

Brugs-klasse, gule hanner<br />

Spirgårdens Jamie V1,guldmedalje<br />

CACIB Neumünster, Tyskland, 05.06.10<br />

Dommer: Beate Spelsberg<br />

Mellem, gule tæver<br />

Carmen vom Brömchen V2, res. VDH Anwartschaft,bronzemedalje<br />

Brugs-klasse, gule hanner<br />

Spirgårdens Jamie V1,guldmedalje<br />

16 BOXEREN<br />

Peine, Tyskland, 06.06.10<br />

Dommer: Uwe Werner<br />

Mellem, gule tæver<br />

Carmen vom Brömchen V1, VDH<br />

Anwartschaft,sølvmedalje<br />

Dommer: Wilfried Nöthlich<br />

Brugs-klasse, gule hanner<br />

Spirgårdens Jamie V4<br />

Europasieger Dortmund 07.05.10<br />

Dommer: A. Hartmann<br />

Mellem, tigret hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof V4<br />

Nat. Dortmund 08.05.10<br />

Dommer R. Brinkmann<br />

Mellem, tigret hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft –<br />

BOB<br />

BK Gr. Warnowblick 16.05.10<br />

Dommer: R. Bebber<br />

Mellem, tigret hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft,<br />

SKM<br />

BK LG. Gr. Bremen 23.05.10<br />

Dommer: C. Berndt<br />

Mellem, tigret hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft,<br />

SKM


ATIBOX, Wroclaw, Polen, 30.05.10<br />

Dommer: R. Bebber<br />

Åben, tigret hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof EXC<br />

Cacib Neumünster 05.06.10<br />

Dommer: B. Spelsberg<br />

Mellem, tigret hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft,<br />

SKM – BOB - CACIB<br />

Gütersloh, Tyskland, 13.06.10<br />

Dommer:Peter Holzhausen<br />

Mellem, gule tæver<br />

Carmen vom Brömchen V2, res. VDH Anwartschaft,bronzemedalje<br />

Dommer W. Fiechter<br />

Mellem, tigret hanner<br />

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft,<br />

SKM<br />

Brugs-klasse, gule hanner<br />

Spirgårdens Jamie V<br />

CACIB Bremen, Tyskland, 31.07.10<br />

Dommer: Ralf Brinkmann<br />

Åben, gule tæver<br />

Carmen vom Brömchen V1, VDH Anwartschaft<br />

Åben, tigret tæver<br />

Dara von der Wiedermannspforte V2<br />

Brugs-klasse, gule hanner<br />

Spirgårdens Jamie V2, res VDH. Anwartschaft<br />

Bremen,Tyskland, 01.08.10<br />

Dommer: M. Blaha<br />

Åben, gule tæver<br />

Carmen vom Brömchen V1, VDH Anwartschaft,<br />

bedste tæve<br />

Åben, tigret tæver<br />

Dara von der Wiedermannspforte V1, VDH Anwartschaft<br />

Brugs-klasse, gule hanner<br />

Spirgårdens Jamie SG1<br />

Jahressieger, Oldenburg, 18.09.10<br />

Dommer: Peter Holzhausen<br />

Åben, gule tæver<br />

Carmen vom Brömchen V<br />

Foto: Annelise Raahauge<br />

Fujiyama’s Goyoozan<br />

BOXEREN 17


Nye udstillingsregler fra 2011<br />

De nye regler er lagt ind på Boxer-klubbens hjemmeside eller kan rekvireres i DKK.<br />

De væsentligste ændringer er som følger:<br />

I store træk ligner de nye regler, dem vi havde i 2008:<br />

Der er dog ændring i båndfarver og der gives igen CK (Championkvalitet) i alle officielle<br />

klasser.<br />

Championklassen bliver nu bedømt EFTER Brugshundeklassen og FØR Veteranklassen.<br />

I Bedst i Køn (BIK) tildeles certifikatet. Dette kan også gives til en hund fra championklassen, såfremt<br />

denne ikke er DKCH. Certifikatet kan også gives uden for de 4 bedst placerede hunde.<br />

Desuden vil der i BIK blive tildelt et reservecertifikat, til den hund der er placeret efter certvinderen.<br />

Reservecertifikatet træder i kraft, hvis certvinderen diskvalificeres.<br />

Båndfarver:<br />

Excellent / 1. vinder rødt bånd<br />

Very Good / 2. vinder blåt bånd<br />

Good / 3. vinder gult bånd<br />

Sufficient / 4. vinder grønt bånd<br />

Disq. gråt bånd<br />

CK rosa bånd<br />

HP lilla bånd<br />

Reservecertifikat lyseblåt<br />

BIM (roset) grøn/hvid<br />

Der er også nye regler for tilbagebetaling af anmeldelsegebyrer.<br />

Opdræts- og Avlsklasser består nu af 4 individer, mod tidligere 3.<br />

Der er strammere regler omkring udstilling af drægtige tæver.<br />

Endelig er der udvidede regler omkring opførsel og højlydte udtalelser om dommerens bedømmelser.<br />

Der er bl.a. tilføjet følgende:<br />

Det er endvidere ikke tilladt i noget forum at udtale sig bebrejdende om en dommer eller åbenlyst<br />

kritisere dommerens bedømmelse.<br />

Med dette korte resume af de nye regler, ønskes alle udstillere en god sæson i 2011.<br />

Foto: Lene Krull<br />

Auni von Cassalina<br />

18 BOXEREN<br />

Foto: Lene Krull<br />

Auni von Cassalina


Top-20 pr. 28. oktober <strong>2010</strong><br />

Alle udstillinger er medtaget, undtaget Ballerup, som ikke var modtaget ved opgørelse den 28. oktober<br />

Nr. Udstillinger Pointsum 5 bedste Gennemsnit<br />

1.Von Ellinghaus Nokia 21130/2007 8 135 105 21<br />

Far: LOI99/197422 Ago Del Colle dell’infinito - Mor: 08510/2001 Zoé von Ellinghaus<br />

Ejer: Torben Beck - Opdrætter: Gert Popp<br />

2.Arnakkekilden’s Eposs d’Enzo Ferrari 05446/2007 7 111 92 18,4<br />

Far: NHSB2428979 Posseidon Di Noi Vincere - Mor: 08111/2002 Arnakkekilden´s Alicia<br />

Ejer: Inge Dahl - Opdrætter: Kjeld Skjøth<br />

3.Imine’s Anders 00035/2008 7 113 91 18,2<br />

Far: 08770/2005 Vadim du Val d’Europe - Mor: 20011/2003 Box Wina Nella von Nowarck<br />

Ejer: Charlotte Højen Olsen - Opdrætter: Charlotte Højen Olsen<br />

4.Knarreborg’s Castor 22200/2006 6 94 86 17,2<br />

Far: DBZB222992 D‘accord v. Triskell - Mor: 04220/2002 Evita v.d. Friesenperle<br />

Ejer: Britt Rybasch og Jeppe Christiansen - Opdrætter: Kenneth & Sheila Riis<br />

5.CarZa Bodil DK19297/2008 6 89 79 15,8<br />

Far: 02132/2004 Fujiyama’s Gassan - Mor: 00375/2006 Eunice Six-Er<br />

Ejer: Lone Røgild og Brian Pedersen - Opdrætter: Kennel CarZa<br />

6.Kulmosen Ellis DK 01284/2005 5 67 67 13,4<br />

Far: 06040/2002 Rugkildes Hanimax - Mor: 03404/2001 Lucky<br />

Ejer: Kirsten Christensen - Opdrætter: Inga Gotfredsen<br />

7.Tisobox Aina DK22012/2008 5 59 59 11,8<br />

Far:20207/2004 Arnakkekilden’s Bono - Mor: 01284/2005 Kulmosen Ellis<br />

Ejer: Kirsten Christensen - Opdrætter: Kennel Tisobox<br />

8.Von Ellinghaus Q DK15082/2008 6 62 56 11,2<br />

Far: 08770/2005 Vadim du Val d’Europe - Mor: 13536/2006 Jacqline von Ellinghaus<br />

Ejer: Torben Holt - Opdrætter: Gert Popp<br />

9.Asayake’s Adonis 19536/2006 6 61 53 10,6<br />

Far: LOSH0912132 Brahms van Sapho’s Hoeve - Mor: 02134/2004 Fujiyama´s Garyuuzan<br />

Ejer: Heidi Nørlund - Opdrætter: Martin Weisse<br />

10. Bostobox Murphy DK17449/2003 5 38 38 7,6<br />

Far: LOSH793439 Vasko van de Hazenberg - Mor: Bostobxo Ici<br />

Ejer: Flemming og Karin Kongshøj - Opdrætter: Bostobox<br />

11. Arnakkekilden’s Feline DK07062/2009 7 39 33 6,6<br />

Far:DBZB227133 Edgar von Rotenmoor - Mor: DK08111/2002 Arnakkekilde’s Alicia<br />

EJer: Johanne Levin Larsen - Opdrætter: Kjeld Skjøth<br />

12. Spirgårdens Phoenix DK10885/2008 5 24 24 4,8<br />

Far: DBZB223906 Elixier vom Venusberg - Mor:DK06192/2003 Spirgårdens Hermione<br />

Ejer: Stina Andersen - Opdrætter: Kennel Spirgårdens<br />

BOXEREN 19


IPO-DM <strong>2010</strong> - en dag med sol og stemning<br />

7,6<br />

6,6<br />

4,8<br />

Tekst: Birgitta Svensmark<br />

Foto: Henrik Verdier, Inge Dahl, Hans Henrik Bangsø<br />

For tre år siden i 2007 stod IPO-DM arrangeret af<br />

Gruppe Ålborg i vandgudernes tegn. Det regnede<br />

hele dagen, sporarealerne var ét mudderbad, og<br />

da dagen var til ende, måtte præmierne<br />

bogstaveligt talt overrækkes ved bredden af en<br />

helt ny sø på træningspladsen. Alle var våde og<br />

småfrøs, og man kan ikke bebrejde de to- og<br />

firbenede, at de endte med at have lidt blandede<br />

følelser for hele arrangementet.<br />

I september <strong>2010</strong> havde Gruppe Ålborg så<br />

indgået en helt anden kontrakt med vejrguderne.<br />

Dagen før regnede det i fornuftige mængder på<br />

sporarealerne, så de var tilpas fugtige, og selve<br />

DM startede i strålende sol og næsten helt<br />

vindstille. Perfekt sporvejr. Det holdt tørt hele<br />

dagen, og temperaturen faldt lidt, så det blev<br />

perfekt hundevejr. Alle var derfor enige om at<br />

starte bedømmelserne med at give vejret<br />

topkarakter.<br />

Desværre var der kun mødt 11 hundeførere op til<br />

DM: 2 Beg. B, 3 Beg. AB, 1 Beg. ABC og 1 IPO-<br />

3. Derudover var der fire hunde til IPO-V<br />

mesterskaberne. Men de 11 havde en kanon god<br />

og dejlig dag sammen med Gruppe Ålborg som<br />

arrangører, dommer Knud Rasmussen,<br />

prøveleder Kim Berg, publikum og selv-følgelig<br />

hovedpersonerne: Hundene.<br />

20 BOXEREN<br />

Vi startede med morgenkaffe ved sporarealerne<br />

ved Støvring. Efter væsentest og lodtrækning gik<br />

vi i gang med at lægge de ni spor.<br />

Sporarealerne og forholdene var helt i top, og det<br />

afspejlede sig også i karaktererne.<br />

Selvom Knud havde den spidse DM-kuglepen<br />

fremme, kunne han ikke beholde mange af sine<br />

point. Hundene lavede et flot stykke arbejde, og<br />

de fleste scorede Særdeles God eller Fortrinlig.<br />

Det var en rigtig god start på dagen.<br />

Derefter drog vi nordpå til Nørresundby, hvor vi så<br />

lydighedsarbejde på lidt varierende niveau. Det<br />

spændte fra rigtig flot arbejde med dejligt<br />

opmærksomme hunde til hunde, hvor det ikke<br />

lige var lydighedsdelen, der stod øverst i det<br />

personlige program for dagen. Men alle bestod.<br />

For seks hunde resterede nu Gruppe C. Peter<br />

Jørgensen fra Dobermann-klubben var figurant, og<br />

deltagere og publikum var spændte på de sidste<br />

præstationer.<br />

ABC-hunden, de 4 IPO-V hunde og IPO-3<br />

hunden lavede alle et pænt stykke C-arbejde, så<br />

også her måtte Knud af med mange point.<br />

Summen af det hele var, at alle 11 hunde bestod,<br />

og de fleste med rigtig flotte resultater.


Som ved andre sportsarrangementer spiller<br />

publikum en stor rolle. Heldigvis gælder der<br />

åbenbart andre regler for fanklubberne i<br />

boxerverdenen end der er i fodbold.<br />

Her bliver der ikke brændt romerlys og stolesæder<br />

af, og hjemmepublikum er ikke kommet<br />

for at bue de andre ud – og de har heller ikke<br />

vuvuzelaer med (heldigvis).<br />

Selvom det var en konkurrence, var publikum<br />

dybt engageret i den enkelte hund og hundefører,<br />

og der var spontant bifald ved flotte præstationer<br />

og medfølende udbrud, når det ikke gik helt efter<br />

bogen.<br />

Selvfølgelig krydser man fingre for ’sine egne’,<br />

men det er hundearbejdet og det fælles engagement,<br />

der er i højsædet.<br />

Som hundefører er det en utrolig dejlig oplevelse<br />

at fornemme, at man har publikum med sig.<br />

Man er så dybt koncentreret om sin hund og den<br />

præstation, man yder, at det ikke er<br />

konkurrencemomentet, der er i højsædet.<br />

Man vil bare så gerne opnå det bedst mulige<br />

resultat, og det er mindre væsentligt, om man<br />

vinder over konkurrenterne. Fornemmelsen af, at<br />

publikum kan vurdere præstationen og påskønner<br />

den, er guld værd.<br />

Så derfor skal ikke bare vejrguderne og<br />

arrangørerne, men også publikum have<br />

topkarakter til dette års IPO-DM.<br />

De var helt klart medvirkende til, at det blev en<br />

helt fantastisk oplevelse at deltage i IPO-DM<br />

<strong>2010</strong>.<br />

BOXEREN 21


22 BOXEREN<br />

Brugshunde DM i Gruppe Aalborg<br />

Lørdag den 25.september <strong>2010</strong><br />

Carlo Hermansen &<br />

Bostobox Santos<br />

Bp-B<br />

Anni Timm Rodsted &<br />

Rodsted‚s Hope<br />

Bp-AB


Annalise Lilkær &<br />

Bostobox Pancy<br />

IPO-V<br />

Berit Christiansen &<br />

Justin von Ellinghaus<br />

Bp-ABC<br />

Bjarne Petersen &<br />

Valdo von Felix<br />

IPO-3<br />

BOXEREN 23


Prøveresultater<br />

4.9.<strong>2010</strong> Gruppe Årslev<br />

Dommer: Knud Rasmussen<br />

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-<br />

Valde von Felix Bjarne Pedersen IPO 3 97 71 84 UDP 252 +<br />

Carolinekilde´s DeLuxe Lars Fischer IPO 2 84 55 Syg -<br />

25.7.<strong>2010</strong> Gruppe Darup<br />

Dommer: Kurt Nielsen<br />

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-<br />

Dazzler Janni Høgh Sørensen BpB 77 77 +<br />

Champer´s Santhos Inge Lassen BpB 79 79 +<br />

Arnakkekilden´s Dànton Claus Jensen IPO1 70 85 76 TS 231 +<br />

Fujiyama´s Flüèla Birgitte Lorenzen IPO1 90 85 82 TS 257 +<br />

Cacie´s Boa Bo Laursen IPO1 40 70 83 UDP 193 -<br />

Troica´s Fabian Henriette Egeblad IPO1 61 65 0 UTS 126 -<br />

Rinebox Asta Inge Lassen IPO V 83 0 - - -<br />

2.10.<strong>2010</strong> Gruppe Glücksburg, Tyskland<br />

Dommer: Wolfgang Gleiss<br />

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-<br />

Utzon vom Haseatenhof A. Carstensen BH +<br />

Carmen von Brömchen Britta Veje BH +<br />

Bakira vom Alsterkrug Jørgen Gøhns IPO 2 75 80 73 228 +<br />

Spirgården´s Jamie Erik Hansen VPG 2 80 85 92 UDP 257 +<br />

25.9.<strong>2010</strong> DM Gruppe Aalborg<br />

Dommer: Knud Rasmussen<br />

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-<br />

Bostobox Santos Carlo Hermansen BpB 93 93 +<br />

Box Wina Pablo von Nowarck Charlotte Olsen BpB 82 82 +<br />

Pereza von Ellinghaus Natty Dijkstra BpAB 71 88 159 +<br />

Rodsted´s Hope Anni Timm Rodsted BpAB 94 83 177 +<br />

Asayake´s Aine Henrik Verdier BpAB 96 73 169 +<br />

Justin von Ellinghaus Berit Christiansen BpABC 97 93 88 UDP 278 +<br />

Imine´s Aviola Hans Henrik Bangsø IPO-V 82 92 95 UDP 269 +<br />

Anton von den Tempelrittern Leif Lilkær IPO-V 94 86 86 UDP 266 +<br />

Bostobox Pancy Annalise Lilkær IPO-V 99 88 96 UDP 283 +<br />

Arnakkekilden´s Carla Birgitta Svensmark IPO-V 97 78 92 UDP 267 +<br />

Valde von Felix Bjarne Petersen IPO 3 96 70 80 UDP 246 +<br />

24 BOXEREN


2.10.<strong>2010</strong> Gruppe Århus<br />

Dommer: Kurt Nielsen<br />

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-<br />

Tisobox Apollo Casper Christensen BpB 84 84 +<br />

Elipet´s Cherie Jan Madsen BpB 80 80 +<br />

Carolinekilde´s Baiseha Lars Møller Andersen BpAB 82 87 169 +<br />

Justin von Ellinghaus Berit Christiansen BpABC 80 80 85 UDP 245 +<br />

Pereza von Ellinghaus Natty Dijkstra IPO-V 5 87 88 180 -<br />

Rodsted´s Hera Christina Koreny Selbo SL1 96 90 186 +<br />

Rodsted´s Hago Lars Møller Andersen IPO1 95 72 60 TS 227 -<br />

Rodsted´s Hope Anni Timm Rodsted Stufe 1 95 95 +<br />

10.10.<strong>2010</strong> Gruppe Årslev<br />

Dommer: Gunner Jensen<br />

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-<br />

Amy Hanne Kværndrup BpB 75 75 +<br />

Schwartzbox Dixon Vilhelm Eilersen BpAB 86 73 159 +<br />

Svalur Abel Lars Fischer BpAB 84 76 160 +<br />

Schwartzbox Dijon William Willee SPH 2 75 75 +<br />

Dyrup Box´s Ascha Claus Jacobsen SPH 2 91 91 +<br />

Carolinekilde´s DeLuxe Lars Fischer SPH 2 44 44 -<br />

30.10.<strong>2010</strong> Gruppe Darup<br />

Dommer: Knud Rasmussen<br />

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-<br />

Fujiyama´s Goyoozan Annelise Raahauge FP -<br />

Dazzler Janni Høgh Sørensen FP +<br />

Cacie´s Daxue Annett Nørlev FP +<br />

Dara v.d. Wiedemannsforte Rikke Ipsen FP -<br />

Isolde v. Ellinghaus Jens Povlsen FP +<br />

Emma v.Rheinstern Meerbusch Lars H. Jensen FP +<br />

Chabrinell´s Immer Morten Press FP +<br />

Schwartzbox Eikon Brian Henriksen BpB 54 54 -<br />

Troica´s Fabian Henriette Egeblad IPO 1 78 60 12 UTS 150 -<br />

Arnakkekilden´s D‚Anton Claus Bjarnov Jensen IPO 1 84 83 0 UTS 167 -<br />

Cacie´s Boa Bo Laursen IPO 1 72 88 87 UDP 247 +<br />

Bostobox Pretty Zoey Jette Eklundh Christensen IPO 1 76 77 13 UTS 166 -<br />

31.10.<strong>2010</strong> Gruppe Kettinge<br />

Dommer: Lene Carlson<br />

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-<br />

Klabauterheims Faustino Martin Bergqvist BpB 70 70 +<br />

Dalijano´s Addie Martin Bergqvist BpB 59 59 -<br />

Bostobox Timba Henning Aggerholm FP -<br />

Boxon Becka Gitte Borgen Andersen FP +<br />

Præstebro´s Frodo Hanne Bak Pedersen FP -<br />

Bostobox Røssi Kirsten Jensen FP -<br />

Klabauterheims Fenja Rikke Christensen FP +<br />

Carolinekilde´s DeLuxe Lars Fischer SPH 2 82 82 +<br />

Schwartzbox Dijon William Willee SPH 2 84 84 +<br />

BOXEREN 25


Årets Bedste Danskopdrættet Brugshund<br />

Pr. 1. November <strong>2010</strong><br />

Nr. Beståede Prøver Point<br />

1. Box Wina Nebo von Nowarck – 20009/2003 1 7<br />

Ejer/Fører: Christian Sørensen<br />

Opdrætter: Annemarie Pedersen<br />

2. Imines Aviola – DK00031/2008 2 7<br />

Ejer/Fører: Hans Henrik Bangsø<br />

Opdrætter: Kennel Imines<br />

3. Arnakkekilden‚s Dànton – 11970/2007 2 6<br />

Ejer/Fører: Claus Jensen<br />

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden<br />

4. Spirgårdens Jamie - 1 5<br />

Ejer/Fører: Erik Hansen<br />

Opdrætter: Kennel Spirgården<br />

5. Fujiyama‚s Flüèla – 11583/2002 1 4<br />

Ejer/Fører: Birgitte Lorenzen<br />

Opdrætter: Kennel Fujiyama<br />

6. Cacie‚s Boa – 19569/2005 1 4<br />

Ejer/Fører: Bo Laursen<br />

Opdrætter: Kennel Cacie<br />

7. Bostobox Pancy – 07714/2006 1 4<br />

Ejer/Fører: Annalise Liskær<br />

Opdrætter: Kennel Bostobox<br />

8. Carolinekilden‚s DeLuxe – 05812/2006 1 3<br />

Ejer/Fører: Lars Ficher<br />

Opdrætter: Kennel Carolinekildens<br />

9. Arnakkekilden‚s Carla – 11571/2005 1 3<br />

Ejer/Fører: Birgitta Svensmark<br />

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden<br />

Årets Sporhund<br />

Pr. 1. November <strong>2010</strong><br />

Nr. Beståede Prøver Point<br />

1. Schwartzbox Dijon – DKK10479/2007 3 23<br />

Ejer/Fører: William Willee<br />

Opdrætter: Kennel Schwartzbox<br />

2. Carolinekildens De Luxe – 05812/2006 2 13<br />

Ejer/Fører: Lars Ficher<br />

Opdrætter: Heidi Møller Thuesen<br />

3. Dyrup Box‚s Ascha – 11926/2005 1 9<br />

Ejer/Fører: Claus Jacobsen<br />

Opdrætter: Kennel Dyrup Box<br />

4. Box Wina Nella Von Nowarck – 20011/2003 1 6<br />

Ejer/Fører: Hans Henrik Bangsø<br />

Opdrætter: Annemarie Pedersen<br />

5. Oliver – DKK 09534/97 1 6<br />

Ejer/Fører: William Willee<br />

Opdrætter: Loi Le<br />

6. Imine‚s Aviola – DK00031/2008 1 6<br />

Ejer/Fører: Hans Henrik Bangsø<br />

Opdrætter: Kennel Imine<br />

7. Rodsted‚s Hope – 06802/2006 1 2<br />

Ejer/Fører: Anni Timm Rodsted<br />

Opdrætter: Kennel Rodsted<br />

8. Arnakkekilden‚s Carla – 11571/2005 1 2<br />

Ejer/Fører: Birgitta Svendsmark<br />

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden<br />

26 BOXEREN


Årets Brugshund<br />

Pr. 1. November <strong>2010</strong><br />

Nr. Beståede Prøver Point<br />

1. Valde von Felix – DK06752/2007 4 22<br />

Ejer/Fører: Bjarne Pedersen<br />

Opdrætter: Felix Simon<br />

2. Box Wina Nebo von Nowarck – 20009/2003 1 7<br />

Ejer/Fører: Christian Sørensen<br />

Opdrætter: Annemarie Pedersen<br />

3. Imines Aviola – DK00031/2008 2 7<br />

Ejer/Fører: Hans Henrik Bangsø<br />

Opdrætter: Kennel Imine<br />

4. Bakira vom Alsterkrug – DK08017/2008 2 8<br />

Ejer/Fører: Jørgen Gøhns<br />

Opdrætter: Michael Draeger<br />

5. Arnakkekilden‚s Dànton – 11970/2007 2 6<br />

Ejer/Fører: Claus Jensen<br />

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden<br />

6. Spirgårdens Jamie - 1 5<br />

Ejer/Fører: Erik Hansen<br />

Opdrætter: Kennel Spirgården<br />

7. Fujiyama‚s Flüèla – 11583/2002 1 4<br />

Ejer/Fører: Birgitte Lorenzen<br />

Opdrætter: Kennel Fujiyama<br />

8. Cacie‚s Boa – 19569/2005 1 4<br />

Ejer/Fører: Bo Laursen<br />

Opdrætter: Kennel Cacie<br />

8. Carolinekilden‚s DeLuxe – 05812/2006 1 3<br />

Ejer/Fører: Lars Ficher<br />

Opdrætter: Kennel Carolinekildens<br />

9. Bostobox Pancy – 07714/2006 1 4<br />

Ejer/Fører: Annalise Liskær<br />

Opdrætter: Kennel Bostobox<br />

10. Arnakkekilden‚s Carla – 11571/2005 1 3<br />

Ejer/Fører: Birgitta Svensmark<br />

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden<br />

11. Anton von den Tempelrittern – DK07278/2008 1 3<br />

Ejer/Fører: Leif Lilkær<br />

Opdrætter:<br />

Årets Hundefører<br />

Pr. 1. November <strong>2010</strong><br />

Nr. Beståede Prøve Point<br />

1. William Willee 4 29<br />

2. Bjarne Pedersen 4 22<br />

3. Hans Henrik Bangsø 4 19<br />

4. Lars Fischer 4 18<br />

5. Jørgen Gøhns 3 13<br />

6. Claus Jacobsen 1 9<br />

7. Christian Sørensen 1 7<br />

8. Claus Jensen 2 6<br />

9. Birgitta Svensmark 2 5<br />

10. Birgitte Lorenzen 1 4<br />

11. Bo Laursen 1 4<br />

12. Annalise Lilkær 1 4<br />

13. Leif Lilkær 1 3<br />

14. Anni Timm Rodsted 1 2<br />

BOXEREN 27


Nyt fra Avlsrådet<br />

Avlskåring<br />

Fjerde og sidste avlskåring blev afholdt den 26.september <strong>2010</strong> i Gr. Aarhus. Der var tilmeldt 8 hunde<br />

– 3 hanner og 5 tæver, deraf deltog 1 i frivillig brugstest - resultaterne kan ses på næste side i bladet.<br />

Etiske regler<br />

Der er desværre endnu en opdrætter iblandt os, som har parret sin tæve uden at give hende de<br />

pauser, som der anbefales. Derfor besluttede bestyrelsen, at parringen ikke kunne komme på<br />

hvalpelisten.<br />

Efterfølgende har medlemmet valgt ikke at forny sit medlemskab, og har selv slettet sig på<br />

opdrættervejviseren.<br />

Nyt medlem i avlsrådet<br />

Malene Jessen Petersen er nyt medlem i avlsrådet. Malene er uddannet dyrlæge med stor interesse<br />

for reproduktion, har en boxerhan på 15 mdr. og er aktiv hundefører i Gr. Islev.<br />

Jeg vil byde Malene velkommen i avlsrådet og håber på et spændende samarbejde.<br />

Elektroniske parringskort<br />

I min fritid har jeg leget med tanken om at parringskortene skulle gøres elektroniske, og jeg er nu så<br />

langt i processen at jeg forventer, at det kan søsættes i 2011.<br />

Kort fortalt bliver det sådan, at man selv kan hente parringskort. Man skal stadig sende det<br />

underskrevne A kort ind, men B og C kort kan så indberettes elektronisk. Som opdrætter kan man<br />

logge sig ind og se hvilke kuld man har haft, hvilke kort der mangler at blive sendt ind osv.<br />

Endvidere skal man også kunne hente en aktuel hanhundestatistik på en given hanhund, HD statistik<br />

bliver også tilgængelig osv. osv.<br />

Mulighederne er mange og det er kun fantasien og tiden der sætter grænser. Først og fremmest er<br />

det parringskortsystemet, der har første prioritet, da vi er ved at løbe tør for de gamle parringskort,<br />

desuden så vil det nye system tidsmæssig være et godt stykke værktøj for avlsrådet fremover.<br />

Håber, at I vil tage godt imod systemet.<br />

På Avlsrådets vegne<br />

Heidi Møller Thuesen<br />

Foto: Annelise Raahauge<br />

Fujiyama’s Garyuuzan<br />

28 BOXEREN<br />

Foto: Troels og Heidi Hess<br />

Gucci


Avlskåringsresultater<br />

Forklaring til forkortelser:<br />

Ø: Øjenfarve - T: Tandformel - Hø: Højde - Læ: Længde -<br />

Bo: Brystomfang - Bd: Brystdybde - BT: Brugstest<br />

Aarhus 26. september <strong>2010</strong><br />

Brugsdommer: Jørn Munk<br />

Eksteriørdommer: Lene Krull<br />

Rodsted’s Itza DK05492/2007<br />

tæve HD: B<br />

F: Jagus Von Maximus<br />

M: Rodsted’s Dion<br />

Ø: 1b T: 2b Hø:57 Læ: 59<br />

Bo: 76 Bd: 30 BT: Nej Avlskåret: Ja<br />

Carza Betty DK19296/2008<br />

tæve HD: C<br />

F: Fujiyama’s Gassan<br />

M: Eunice Six-Er<br />

Ø: 1a T: 2c Hø:55 Læ: 59<br />

Bo: 69 Bd: 27 BT: Ja Avlskåret: Ja<br />

Sim-Nic’s Aura DK04429/2008<br />

tæve HD: B<br />

F: Rodsted’s Fogh<br />

M: Jenti’s Petra<br />

Ø: 2b T: 2b Hø:59 Læ: 60<br />

Bo: 77 Bd: 29 BT: Nej Avlskåret: Ja<br />

Elipet’s Charlie DK00624/2009<br />

han HD: A<br />

F: Von Ellinghaus Banderas<br />

M: Cocochanel<br />

Ø: 1b T: 1a Hø:62 Læ: 62<br />

Bo: 76 Bd: 31 BT: Nej Avlskåret: Ja<br />

Champers Santhos DK09389/2007<br />

han HD: A<br />

F: Bostobox Gorki<br />

M: Rinebox Asta<br />

Ø: T: Hø: Læ:<br />

Bo: Bd: BT: Nej<br />

Avlskåret: Nej pga. mentalitet<br />

Cortum Cora DK04310/2009<br />

tæve HD: B<br />

F: Boreas Vom Arkadius<br />

M: Da Vinci Roxy<br />

Ø: 1b T: 2c Hø:52 Læ: 57<br />

Bo: 65 Bd: 25 BT: Nej Avlskåret: Ja<br />

Tisobox Apollo DK22014/2008<br />

Han HD: B<br />

F: Arnakkekilden’s Bono<br />

M: Kulmosen Ellis<br />

Ø: 2b T: 2a Hø:61 Læ: 62<br />

Bo: 78 Bd: 30 BT: Nej Avlskåret: Ja<br />

Skovhøjs Frida DK13102/2008<br />

tæve HD: A<br />

F: Carolinekilde’s Classic<br />

M: Skovhøjs Dino<br />

Ø: 1b T: 2a Hø:56 Læ: 57<br />

Bo: 69 Bd: 26 BT: Nej Avlskåret: Ja<br />

Foto: Vinni Mikkelsen<br />

Vom Hause Chagall Beauty<br />

BOXEREN 29


Parringslisten<br />

Kennel von Ellinghaus v. Gert Popp<br />

Drøwten 1, 7500 Holstebro<br />

Tlf.: 97 41 04 13 efter 18 / 40 13 94 13<br />

Hjemmeside: http://www.vonellinghaus.com<br />

E-mail:vonellinghaus@forum.dk<br />

Far: LOI0261377 Ypsilon della Cadormare<br />

Mor: 19757/2008 Von Ellinghaus Sexy<br />

Parret:08-07-<strong>2010</strong><br />

Maj Solberg<br />

Clematisvej 7, 4070 Kirke Hyllinge<br />

Tlf.: 61311960<br />

Hjemmeside: http://www.solberg-boxer.dk<br />

E-mail:maj.solberg@mail.dk<br />

Far: 11970/2006 Arnakkekilden´s D’Anton<br />

Mor: 02971/2008 Damkjær‘s Ofelia Tess<br />

Parret:11-09-<strong>2010</strong><br />

Kennel Skovhøjs v. Emma Rasmussen<br />

Rosengårdvej 7, 6800 Varde<br />

Tlf.: 75220518<br />

Hjemmeside: http://www.kennel-skovhoej.dk/<br />

E-mail:skovhoej@privat.dk<br />

Far: 02961/2008 Otis von Ellinghaus<br />

Mor: DK13102/2008 Skovhøjs Frida<br />

Parret:02-10-<strong>2010</strong><br />

Sus Hansen<br />

Birkevej 12, 5492 Vissenbjerg<br />

Tlf.: 26487740<br />

Hjemmeside: http://www.itzie.dk<br />

E-mail:boxerkimmie@webspeed.dk<br />

Far: 02961/2008 Otis von Ellinghaus<br />

Mor: 05492/2007 Rodsted‘s Itza<br />

Parret:13-10-<strong>2010</strong><br />

Kennel Sim-Nic v. Pia Vosgerau<br />

Mågevej 14, 8382 Hinnerup<br />

Tlf.: 86912308<br />

Hjemmeside:<br />

http://www.123hjemmeside.dk/sim-nic<br />

E-mail:vosgerau@pc.dk<br />

Far: 00035/2008 Imine´s Anders<br />

Mor: DK04429/2008 Sim-Nic’s Aura<br />

Parret:17-10-<strong>2010</strong><br />

30 BOXEREN<br />

Britta Veje & Erik Hansen<br />

Ribe Landevej 24, 6100 Haderslev<br />

Tlf.: 74 53 43 06<br />

Hjemmeside: http://www.spirgaardensjamie.dk<br />

E-mail:bv@hhs.dk<br />

Far: 17443/2004 Spirgårdens Jamie<br />

Mor: DK23720/2008 Carmen vom Brömchen<br />

Parret:27-10-<strong>2010</strong><br />

Kennel Hellapes v. Helle Møller Jensen<br />

Flarupvej 5, 7760 Hurup<br />

Tlf.: 28256357<br />

Hjemmeside: http://www.hellapes-boxer.dk<br />

E-mail:phl.jensen@email.dk<br />

Far: PKR11-92226 Lamborghini Nostrum<br />

Mor: 13536/2006 Jacqline von Ellinghaus<br />

Parret:04-11-<strong>2010</strong><br />

Kennel Bostobox v. Kirsten Jensen<br />

Østervej 6, Vålse, 4840 Nørre Alslev<br />

Tlf.: 54 43 11 09<br />

Hjemmeside: http://www.bostobox.dk<br />

E-mail:bostobox.pippi@get2net.dk<br />

Far: PKR11-95994 Diamant Nordom<br />

Mor: DK11791/2007 Bostobox Røssi<br />

Parret:06-11-<strong>2010</strong><br />

Kennel Skovhøjs v. Emma Rasmussen<br />

Rosengårdvej 7, 6800 Varde<br />

Tlf.: 75220518<br />

Hjemmeside: http://www.kennel-skovhoej.dk/<br />

E-mail:skovhoej@privat.dk<br />

Far: 02961/2008 Otis von Ellinghaus<br />

Mor: 08064/2005 Skovhøjs Dino<br />

Parret:10-11-<strong>2010</strong><br />

Foto: Anja Høygaard-Jørgensen<br />

Elipets Cally og hendes legekammerat Elmer


Gruppe 1 - Bornholm<br />

Flemming Kongshøj<br />

Ugleengevej 3, 3720 Aakirkeby<br />

Tlf.: 56 97 59 30<br />

kongshoej@mail.dk<br />

Gruppe 2 - Darup<br />

Annelise Raahauge<br />

Riisvej 20, 4540 Fårevejle<br />

gruppe-darup@post4.tele.dk<br />

Gruppe 3 - Esbjerg<br />

Inge-Dora Josefsen<br />

Forumvej 6, 6715 Esbjerg N<br />

Tlf.: 40 29 64 34<br />

inge-dora@elvis.dk<br />

Gruppe 4 - Næstved<br />

Morten Larsen<br />

Møllegårdsvej 1, 4684 Holmegaard<br />

Tlf.: 23 63 64 67<br />

boxer-morten@live.dk<br />

Gruppe 5 - Kettinge<br />

Rikke Christensen<br />

Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev<br />

Tlf.: 40 28 62 06<br />

info@dalijano.dk<br />

www.boxer-5.dk<br />

Gruppe 6 - Helsinge<br />

Stella Blichfeldt<br />

Chr. Rasmussensvej 24, st. th., 3000 Helsingør<br />

Tlf.: 49 70 03 28<br />

stella.blich@mail.dk<br />

Gruppe 7 - Holstebro<br />

Anette R. Bang<br />

Skivevej 105, 8831 Løgstrup<br />

Tlf.: 22 19 59 13<br />

boxerjenti@gmail.com<br />

Gruppe 8 - Islev<br />

Vilhelm Eilersen<br />

Samosvej 3, 2300 København S.<br />

Tlf.: 32 97 22 26<br />

vje@privat.dk<br />

http://www.gruppeislev.minisite.dk<br />

Gruppe 10 - Slagelse<br />

Ole Frederiksen<br />

Havrebjerg stationsvej 9, 4200 Slagelse<br />

Tlf.: 58 86 91 48<br />

info@autolak-festudlejning.dk<br />

Gruppe 12 - Slangerup<br />

Lars Hindborg Jensen<br />

Enghøj 6, 3550 Slangerup<br />

lineborg@webspeed.dk<br />

www.bk12.dk<br />

Gruppe 14 - Sydkyst/Ishøj<br />

Kim Meyer Berg<br />

Egernvej 10<br />

3600 Frederikssund<br />

Tlf.: 22 48 10 92<br />

e-mail: aussieberg@hotmail.com<br />

www.sydkyst.dk<br />

Gruppe 17- Vejle<br />

Lars Olsen<br />

Stengårdsvej 37, 7000 Fredericia<br />

Tlf.: 75 94 10 59<br />

lars.olsen@profibermail.dk<br />

Gruppe 18 - Viborg<br />

Inge Dahl<br />

Galgehøj 25 , 8700 Horsens<br />

Tlf.: 29 40 60 26<br />

id@boxer-viborg.dk<br />

Gruppe 19 - Aabenraa<br />

Jørn Munk<br />

Borgmesterløkken 42, 6200 Aabenraa<br />

Tlf.: 74 64 22 81<br />

jornmunk@hotmail.dk<br />

Gruppe 20 - Aalborg<br />

Regitze Andersen<br />

Tyttebærvej 11, 9530 Støvring<br />

Tlf.:98 37 17 73 - Fax: 98 37 16 47<br />

regitze31@hotmail.com<br />

Gruppe 21 - Århus<br />

Anni Timm Rodsted<br />

Holmegaardsvej 28, 8270 Højbjerg<br />

Tlf.: 86 14 35 27 / 60 47 62 92<br />

anni@rodsted.dk<br />

www.123hjemmeside.dk/bg-aarhus<br />

Gruppe 22 - Årslev<br />

Kurt Egon Nielsen<br />

Blommehaven 42, 5560 Aarup<br />

Tlf.: 66 10 98 66<br />

k-e-nielsen@mail.dk<br />

BOXEREN 31


Luna<br />

32 BOXEREN<br />

Gl Glad ad boxer opdræt<br />

v/Helle Degn<br />

9754 5094 eller 5080 5094<br />

Uggi<br />

www.De-Box.dk<br />

Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og<br />

bestil en opdrætterannonce<br />

V. Lone og Lars Fischer<br />

Kappendrup 27<br />

5450 Otterup<br />

Tlf.64851003 Mobil 61620409<br />

Mail: kennel@svalur.dk<br />

www.svalur.dk<br />

Østervej 6, Vålse, 4840 Nr. Alslev<br />

Tlf. 54 43 11 09<br />

http://www.bostobox.dk<br />

bostobox.pippi@get2net.dk


Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og<br />

bestil en opdrætterannonce<br />

Birgitte Lorenzen<br />

Joselbjergvej 7, Veddingedal<br />

4540 Fårevejle<br />

Tel: 59622922 / 20445521<br />

birgittelorenzen@jubiimail.dk<br />

www.kennelfujiyama.dk<br />

Flüéla<br />

BOXEREN 33


VON ELLINGHAUS<br />

Gert Popp<br />

Drøwten 1, 7500 Holstebro<br />

Tlf.: 97 41 04 13 / Mobil: 40 13 94 13<br />

34 BOXEREN<br />

Jane og Kjeld Skjøth<br />

Vesterled 17 8600 Silkeborg<br />

Telefon 8681 4276 - 3029 4276<br />

E-mail: post@arnakkekilden.dk<br />

Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og<br />

bestil en opdrætterannonce<br />

Kennel<br />

Kennel<br />

Kennel<br />

Boxerhjemmet<br />

Boxerhjemmet<br />

Louise Munk<br />

Gl. Viborgvej 18, 9530 Støvring<br />

Mobil: 51162393<br />

E-mail: Boxerhjemmet@hotmail.com<br />

www.Boxerhjemmet.dk


BESTYRELSE<br />

Formand:<br />

Heidi Møller Thuesen<br />

Degnevænget 7, Næsby, 5270 Odense N<br />

Tlf.: 29 91 12 61<br />

e-mail: fmd@boxer-klubben.dk<br />

(bedst hverdage efter kl.17:00)<br />

Næstformand:<br />

Henning Egeblad<br />

Hostrupsvej 21,1.tv, 3400 Hillerød<br />

Tlf.: 43 73 38 55 / 40 81 38 55<br />

e-mail: nfmd@boxer-klubben.dk<br />

Kasserer:<br />

Kai Stennicke<br />

Enghavevej 24, 4892 Kettinge<br />

Tlf.: 54 87 38 26 / 25 46 12 14<br />

e-mail: kas@boxer-klubben.dk<br />

Sekretær:<br />

Lene Krull<br />

Rødkløvervej 19, 9430 Vadum<br />

Tlf.: 98 27 19 40<br />

e-mail: sekr@boxer-klubben.dk<br />

Medlem:<br />

Annelise Raahauge<br />

Riisvej 20, 4540 Fårevejle<br />

Tlf.: 40616262<br />

e-mail: medlem@boxer-klubben.dk<br />

FORRETNINGSFØRER<br />

Medlemsadministration,<br />

bogføring og regnskab<br />

Jørgen Paaske<br />

Sigmundvænget 9, 5210 Odense NV<br />

Tlf.: 66 16 43 67<br />

e-mail: jgpaaske@mail.tele.dk<br />

BK´s Bankkonto: 0828 0001364723<br />

IBAN nr. DK58 0828 0001364723<br />

BIC: FAAB DK 21<br />

INTERESSE- OG RESOURCEBANK<br />

Lene Krull<br />

Rødkløvervej 19, 9430 Vadum<br />

Tlf.: 98 27 19 40 – Mobil: 41420160<br />

e-mail: sekr@boxer-klubben.dk<br />

Det koster det i Boxer-klubben<br />

Kontingent<br />

Enkelt 375,-<br />

Husstand 525,-<br />

Pensionist 190,-<br />

Pensionist husstand 265,-<br />

Junior 190,-<br />

Opdrættere kan indmelde nye enkeltmedlemmer i<br />

BK til halv pris i forbindelse med hvalpesalg. Kontakt<br />

kasseren for aftale herom.<br />

PBS<br />

Meld dit kontingent til betaling via PBS. Det sparer<br />

både dig og Boxer-klubben besvær og penge. Tag<br />

dit indbetalingkort med i banken, når du modtager<br />

det. Alle oplysninger, banken skal bruge, står på<br />

girokortet. BK´s Bankkonto: 0828 0001364723.<br />

Udstilling<br />

Baby- og hvalpeklasse pr. hund 225,-<br />

Øvrige klasser pr. hund 330,-<br />

UDSTILLINGSUDVALG<br />

Henriette Egeblad<br />

Rosenlyparken 5, 2670 Greve<br />

Tlf.: 26 14 19 10<br />

e-mail: udst@boxer-klubben.dk<br />

Medlem:<br />

Annelise Raahauge<br />

Riisvej 20, 4540 Fårevejle<br />

Tlf.: 40616262<br />

e-mail: medlem@boxer-klubben.dk<br />

AVLSRÅD<br />

Formand:<br />

Heidi Møller Thuesen<br />

Degnevænget 7, Næsby, 5270 Odense N<br />

Tlf.: 29 91 12 61<br />

e-mail: avr@boxer-klubben.dk<br />

Parringskort:<br />

Bestilles hos og sendes til Heidi Møller<br />

Thuesen<br />

Medlem:<br />

Malene Petersen<br />

Tinderhøj Vænge 80<br />

2610 Rødovre<br />

Tlf: 22801614<br />

e-mail: malene@copenhagencaterham.dk<br />

VETERINÆRKONSULENT<br />

Louise Pahle<br />

Pile Allé 22, Nødebo, 3480 Fredensborg<br />

Tlf.: 48300180 / 29801667<br />

e-mail: sundhed@boxer-klubben.dk<br />

HJEMMESIDE www.boxer-klubben.dk<br />

Webmaster:<br />

Heidi Møller Thuesen<br />

Degnevænget 7, Næsby, 5270 Odense N<br />

Tlf.: 29 91 12 61<br />

e-mail: webmaster@boxer-klubben.dk<br />

BRUGSHUNDERÅD<br />

Formand:<br />

Hans Henrik Bangsø<br />

Sølgårdvej 79<br />

9381 Sulsted<br />

Tlf.: 30 98 76 10<br />

e-mail: boxer@imines.dk<br />

Medlem:<br />

Kim Meyer Berg<br />

Egernvej 10<br />

3600 Frederikssund<br />

Tlf.: 22 48 10 92<br />

e-mail: aussieberg@hotmail.com<br />

Sekretær:<br />

Winnie Olsson<br />

Jelsbuen 12<br />

2620Albertslund<br />

Tlf.: 28 96 75 09<br />

e-mail: bhr@boxer-klubben.dk<br />

Al kontakt går gennem Winnie.<br />

LOV- & RESPONSAUDVALG<br />

Medlem:<br />

Birgitta Svensmark<br />

Høgildvej 32, 7470 Karup<br />

Medlem:<br />

Inge-Dora Josefsen<br />

Forumvej 6, 6715 Esbjerg N<br />

Medlem:<br />

Knud Rasmussen<br />

Bejerholmsvej 12, 5762 Vester-Skerninge<br />

ATIBOX<br />

Repræsentant:<br />

Henning Egeblad<br />

Holstedparken 39, 2660 Brøndby Strand<br />

Tlf.: 43 73 38 55 / 40 81 38 55<br />

e-mail: nfmd@boxer-klubben.dk<br />

Prøver<br />

BP-B, BP-AB og FP 125,-<br />

BP-ABC, UHP og IPO-V 225,-<br />

SL, BHP/IPO og SPH 225,-<br />

Mentalbeskrivelse<br />

Medlem af BK - pr. hund 550,-<br />

Ikke medlem af BK - pr. hund 650,-<br />

Avlskåring<br />

Medlem af BK - pr. hund 400,-<br />

Ikke medlem af BK - pr. hund 600,-<br />

Bøger og hæfter<br />

Prøveprogrammet 50,-<br />

Prøveprogram (video) 148,-<br />

Resultathæfte 25,-<br />

Hundeførerpas 5,-<br />

Boxer-klubbens koncepter for uddannelse i A, B og C<br />

udleveres gratis i grupperne.<br />

BOXEREN 35


.<br />

Afsender: Jørgen Paaske, Sigmundvænget 9, 5210 Odense NV<br />

Foto: Vinni Mikkelsen<br />

Vom Hause Chagall Beauty - i daglig tale kaldet Beauty<br />

36 BOXEREN<br />

Ejer: Hannah Brunilla, Sverige<br />

Indsendt af Henning Egeblad

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!