22.08.2013 Views

Boxeren 6-2010

Boxeren 6-2010

Boxeren 6-2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6

BOXEREN 6

Medlemsblad for Boxer-klubben December 2010

Nye udstillingsregler

Artikler & billeder

Brughunde DM

BOXEREN 1


Foto: Heidi Bach Jensen

Bine (Spirgårdens Rubin) og Hector (Handler’s Force Forward) i herlig boxer leg efter Årsvinderudsstillingen i

Aabenraa..

2 BOXEREN


BOXEREN

Udgivet af

BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK

1. december 2010 - 41. årgang/nr.6

Oplag: ca. 800

BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder.

Stof skal være redaktionen i hænde senest

den 1. i måneden før bladets udgivelse.

Ønskes indsendt materiale retur, skal

frankeret svarkuvert vedlægges.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for

materiale, der indsendes uopfordret.

Signerede artikler udtrykker forfatterens

synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte

indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og

annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun

finde sted med tydelig kildeangivelse.

Redaktion

Rikke Christensen, Øllebøllevej 27,

4894 Øster Ulslev.

Tlf.: 40 28 62 06

e-mail: boxeren@boxer-klubben.dk

Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand

Annoncer

Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00

ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25

Ikke medlemmer / kommercielle

1/1 side 4-farve kr. 1.000,00

ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50

Alle priser er inkl. moms.

Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal

annoncer være betalt ved deadline, forud for

optagelse.

Færdige annoncer skal leveres som PDF fil.

Forside: Klabauterheims Fenja & Faustino

Ejer: Rikke & Martin Bergqvist

Foto: Rikke Christensen

Lederen

Dette nummer af boxeren afrunder ikke alene år

2010, men også bestyrelsens første 9 -10 måneder

ved roret.

Som mange ved, overtog vi ”roret” i Boxer-klubben

ved den ekstraordinære generalforsamling i marts, og

et par af os måtte endda en tur på valg igen ved den

ordinære generalforsamling i maj. Heldigvis gav

generalforsamlingen os et klart mandat til at fortsætte

det arbejde, vi påbegyndte i marts.

Udover at overtage den daglige forretning som Boxerklubben

rent faktisk er, har vi skullet lære hinanden at

kende, og også have afstukket en kurs. En kurs hvor

vi med respekt for hinandens forskelligheder og

kompetencer, hver især har fået mulighed for at

bidrage og supplere hinanden i klubbens drift.

Heldigvis er vi tilstrækkeligt forskellige til, at vi ikke

”slås” om de samme opgaver, men derimod opnår en

god dynamik i arbejdet og ved vore møder, som

derfor har været præget af en god stemning, men

også markante og livlige meningsudvekslinger.

Vi har i årets løb nævnt lidt om, hvad vi har haft gang i

og skullet håndtere. Vi vil ikke her nævne det hele en

gang til, men enkelte mærkesager har dog præget

vores arbejde.

Som nævnt i en tidligere leder, har vi været en del

involveret i kamphundedebatten efter ikrafttræden af

den nye hundelov. Vi har også forsøgt at få

medlemmerne ud af ”busken” via en interesse- og

ressourcebank, i håbet om at få nye og engagerede

kræfter på banen, og på den måde fremtidssikre

klubben. Boxerens sundhed ligger os også rigtig

meget på sinde, og vi er i bestyrelsen overbeviste

om, at åbenhed og oplysning om vores hundes

sundhedsprofiler er vejen frem, og det vil vi arbejde

for i 2011.

Vores gammelkendte parringskort fra sidst i 70’erne

vil også komme i en opdateret, elektronisk version,

hvilket både vil give større brugervenlighed og bedre

administration.

Noget af det mere usynlige ”arbejde” for boxerklubben

består i at følge med i, hvad der rører sig i

vores hundeomverden. D.v.s læse, sortere og

prioritere.

- fortsættes på næste side -

BOXEREN 3


I den forbindelse vil vi fremhæve et

spændende tiltag fra vores

moderorganisation DKK. De af jer der også

er medlem af DKK og læser hunden vil

formentlig være bekendt med de nye tider

og initiativer, som netop DKK har i

støbeskeen.

I Hunden nr. 11 i lederen beskrives det nye

tiltag nøje under overskriften ”Forenkling for

opdrætterne”.

I Boxer-klubbens bestyrelse hilser vi det

nye initiativ velkomment, og vil i al

ubeskedenhed nævne, at vi i sommer har

haft forespørgsler inde hos DKK

vedrørende en mulig fremtidig registrering i

DKK regi af udenlandske

sundhedsresultater på lige fod med danske.

Vores forespørgsel har primært drejet sig

om vores hjerteundersøgelser, hvor der fra

medlemmernes side er en stor interesse for

frit at kunne vælge hjertespecialist, ikke kun

fra den danske EKKOgruppe, men også

blandt en række tyske specialister. Det har

vi jo kunnet gøre hele tiden, men det vi

foreslog, og ville sikre os var, at vi også

fremadrettet vil kunne gøre brug af dyrlæger

udenfor landets grænser – også den dag

hjerteundersøgelser evt. vil blive et

stambogsregistreringskrav. Dvs

forespørgslen havde udelukkende det sigte,

at fremtidssikre vores nuværende praksis.

Vi var derfor meget glade, da vi fik positiv

tilbagemelding fra DKK, som havde rådført

sig med EKKOgruppen.

Men hvad er det så DKK har i støbeskeen,

og hvad har det lige med ovennævnte at

gøre. Det forholder sig sådan, at DKK’s

bestyrelse sidst i oktober godkendte en ny

og epokegørende praksis på

sundhedsområdet. En praksis som netop

vil betyde, at der generelt åbnes for

muligheden for frit at vælge i hvilket land

man vil have sin hund sundhedsundersøgt.

Nu er det jo ikke sådan, at vi i lille BK tror at

vi alene har lagt kimen til denne forandring,

men vi vil da gerne tro, at vores

forespørgsel måske er en blandt mange

specialklubbers, der har bidraget til den

4 BOXEREN

beslutningsproces som DKK har været

igennem. En beslutningsproces som også

har været påvirket af, at vi som en del af EU

er underlagt en konkurrencelovgivning, der

gør, at DKK ikke på sigt kan slippe af sted

med at håndhæve nationale

monopollignende særbestemmelser.

Det er derfor rigtig flot, at et ”gammelt”

foretagende som DKK melder ud med et så

stort og omfattende initiativ – det er sandelig

omstillingsparathed, der vil noget.

Nu omhandler initiativet jo ikke kun

anerkendelse af udenlandske

sundhedsresultater på danskejede hunde,

men også en ny administrativ praksis der vil

gøre det nemmere at få registreret f.eks.

hvalpe efter en ny udenlandsk hanhund.

Vi er nok en del, der har prøvet at ”slås” lidt

med DKK om hvorvidt dokumentationen for

diverse resultater på en given hanhund var

tilstrækkelig – det være sig alt fra

prøveresultater over HD og lignende. De

tider skulle være ovre nu. Man vil fremover

stole mere på diverse FCI

søsterorganisationer i de forskellige lande.

Derudover vil man i tvivlstilfælde, fra DKK’s

side i højere grad anerkende og benytte den

specialviden, som vi i specialklubberne

ligger inde med. Men overordnet vil den nye

praksis blive baseret på tillid – ikke bare til

opdrætterne, men også til at den store

hundeverden i vore dages elektroniske

verden, og med alle data på hundeweb, i sig

selv vil dæmme op for snyd og misbrug af

den nye praksis.

Vi ved, det er DKK’s håb, at det nye tiltag vil

blive vel modtaget i specialklubberne – og

specielt hos opdrætterne. DKK satser på

ikrafttræden allerede ved årsskiftet.

Vi vil derfor på bestyrelsens vegne, og med

ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

byde alle DKK og BK medlemmer

velkommen til en ny global hundeverden.

Bestyrelsen


Nyt fra bestyrelsen

Fællesmøde afholdt i november 2010

Fællesmøde mellem DKK’s Brugshundeudvalg

(BHU) og specialklubberne.

Boxer-klubben var repræsenteret v/ Kai

Stennicke.

De nye prøveprogrammer blev drøftet. De

vigtigste foreslåede ændringer i programmet

skulle være i FP: Ingen skud – og større krav

omkring færdselsdelen.

Vejoverførslen bliver muligvis slettet i SPH1, og i

sitøvelsen 15 skridt væk fra hunden, i stedet for

de nugældende 30 skridt.

Programmet skal også indeholde

dommerhåndbog, således at hundeførerne

nemmere kan se, hvad der bliver dømt for og

hvordan.

Prøveprogrammet forventes godkendt i FCI i april

2011 – med forventet ikrafttræden ca. 1. juli 2011.

Raceportræt på eksterne nyhedssite

Der er blevet lagt et raceportræt på en ny side

om hunde. www.hundenyheder.dk

Hjemmesiden

Opdrættervejviseren, er under omredigering. Bl.a.

bliver opdrætterne inddelt i Jylland, Fyn, Sjælland

og øerne – dette for overskuelighedens skyld. Ud

for de kenneler der har opdrætteruddannelsen, vil

der blive markeret med en ”*”.

Nyt Avlsrådsmedlem

Malene Jessen Petersen er indtrådt i Avlsrådet –

se under nyt fra Avlsrådet.

Nye Udstillingsregler for 2011.

De væsentligste ændringer er beskrevet andet

steds i bladet under Udstillingsudvalget.

Top-20 for 2011

I forbindelse med at DKK har ændret

udstillingsreglerne for 2011, vil der ske en naturlig

tilretning af reglerne for TOP-20. Den vil efter al

sandsynlighed komme til at være identisk med

reglerne fra 2008.

6 BOXEREN

Foreløbige datoer i 2011

19. februar Møde med udvalgene

30. april Generalforsamling

6-7.august C-Camp

24. september Brugshunde DM

12. november Spor DM

HUSK:

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til

sekretæren senest 1.januar.

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul,

samt et godt nytår.

Foto: Vinni Mikkelsen

Vom Hause Chagall Beauty.


Indkaldelse til generalforsamling i Boxergruppe Darup

Herved indkaldes til generalforsamling

Søndag den 6. februar 2011 – kl. 1000

i klubhuset.

Dagsorden

1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

3 Forelæggelse af beretning

4 Forelæggelse af regnskab

5 Indkomne forslag

6 Fastsættelse af kontingent

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Kim Dahl - modtager genvalg

Jens Povlsen - modtager ikke genvalg

Afgående suppleanter

Der er pt. ingen suppleanter

8 Valg af revisor og revisorsuppleant

Afgående revisor er Tina Nielsen

Afgående revisorsuppleant er Rikke Ipsen

9 Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage

før generalforsamlingen afholdes.

Nærværende indkaldelse er offentliggjort i decembernummeret af Boxeren.

P.b.v.

Annelise Raahauge

Gr. Årslev indkalder hermed til ordinær generalforsamling, lørdag den 19. febuar 2011

kl. 11:30 i klubhuset. Dagsorden i følge love.

BOXEREN 7


Svømning i bassin.

Tekst & foto: Anja & Manne Jensen

Da det var rigtigt varmt i sommer var vi ved

stranden med vores dejlige boxer Frodo.

Han elsker at være i vandet og svale af, men kun

til navlen – Han vil ikke svømme.

Derfor besluttede vi så at Frodo skulle lære at

svømme. Han startede op hos Dyrlægegårdens

Hundecenter i Våbensted på Lolland.

Frodo er en glad og nysgerrig hund, så han gik til

bassinet med logrende hale. Han fik redningsvest

på, men der skulle lokkes lidt med guffer til de

første par skridt. Ved kanten til det dybe vand gik

han i stå, Rikke (fra hundecentret) var rigtig sød

til at hjælpe. Frodo kom ud over kanten og fik

svømmet et par runder i bassinet, det var ikke

kønt og han lå ikke så godt i vandet, men alt

begyndelse er svært.

8 BOXEREN

Nu har vi gået til svømning hver uge siden

sommer og Frodo ved godt hvad vi skal, når vi

lander på parkeringspladsen.

Han er stadigvæk glad, men når vi kommer til

kanten med det dybe vand, så skal der lokkes

med guffer, legetøj og lidt hjælp, men når han

ligger i vandet så svømmer han så fint og han

nyder det.

Nu håber vi at han til sommer vil med til stranden

og med ud og svømme.


Celantina´s første jul

Tekst & foto: Børge Aagaard Sørensen

Nu nærmer julen sig, og vi husker tilbage med et

smil på vores første jul med vores boxer,

Celantina sidste år....denne jul glemmer vi aldrig:

Juledag sad min kone, datter og jeg og hyggede

os foran fjernsynet - Celantina gik og legede, og

hun fik pludselig i legen, hendes pivedyr ind

under vores loftshøje juletræ, som hun flot tog ud

igen....meeen da hun bakkede tilbage, sad

lyskæden fast omkring hendes hals, og hun blev

meget forskrækket, så hun prøvede at løbe

hurtigt væk, med det resultat, at hun fik juletræet

på slæb.

Træet væltede ned på sofabordet, hvor det

landede i levende lys, som min datter rejste sig

for at slukke, og idet hun rejste sig, løb Celantina

bag om hende, og min datter fik i farten også

lyskæden viklet om sig og væltede.

Celantina fortsatte sin jagt væk fra juletræet op i

den ene ende af vores hjørnesofa, stadig med

juletræet på slæb, og først da hun kom hen i den

anden ende af hjørnesofaen fik jeg hende

indfanget og befriet!!!

Sikke noget....stjernen fløj flere meter væk, og

der var næsten intet pynt tilbage på

juletræet....joooo, I kan tro, Celantina forstår at

sætte dagsordenen:).

Vi har medsendt to billeder af Celantina. Det ene

billede er taget i oktober, da den første sne faldt,

og det andet, venter hun på far.

Julehilsner til alle boxerejere fra Børge og familie

BOXEREN 9


Boxerleg

Tekst & foto: Malene Kofod

Midt i november deltog 10 boxerfamilier i

hundeleg hos Kæledyrskompagniet.

Forinden var gået en måned med at fortælle

boxergruppe Ishøjs medlemmer om

arrangementet, mange var meget skeptiske,

så den første omgang boxerleg måtte aflyses -

men i anden omgang lykkedes projektet og

jeg fik lige akkurat skrabet 10 deltagere

sammen.

Nogle af boxerne kom fra boxergrupperne Ishøj

og Islev, andre er nogle der i forvejen har eller har

haft deres gang i kæledyrskompagniet,

derfor var der nogle som havde prøvet det før og

var begejstrede på forhånd, mens andre var

skeptiske over det påfund det er, at sætte så

mange hunde sammen som ikke kender

hinanden.

10 BOXEREN

Efter en kort introduktion til hundeleg generelt

blev hundelegen sat i gang af

Kæledyrskompagniets ejer Gitte Westen

Breaum.

Hundene deltog ligeså entusiastisk som man

kan forvente af boxere, det vil sige med fuld skrue

derudad.

I dagens anledning havde Gitte lånt en STOR

hund, Bjørn er forrest i billedet, der godt kunne

ligne en boxer lidt, men han var generelt dobbelt

så stor som de fleste boxere til stede og er en

blanding af ...????

Han et dejligt roligt temperament og er en rigtig

fornuftig hund.

Hundelegen går i alt sin enkelthed ud på at lade

hundene tale deres eget sprog ”hundesprog”.

Hvilket vores hunde var ret gode til.

Indimellem var Gitte eller Henriette (instruktør hos

Kæledyrskompagniet) nødt til at hjælpe enkelte

hunde på rette vej, hvis de ikke havde helt ret i

deres påstande om retten til at „kanøfle“ en

anden hund uden grund.

Undervejs blev det også lidt mere interessant

hvad der foregik udenfor banen - det bredte sig

som løbeild, at der stod en boxer udenfor

indhegningen, så der var almindelig

sammenstimlen foran lågen for at se på den

efterladte.


Derudover er det almindeligt accepteret og brugt,

at hundene bruger lågen som „helle“, når de godt

lige vil have en pause fra hundesproget, da det er

utroligt trættende, at skulle koncentrere sig om

at sende de rette signaler i så lang tid som

hundelegen varer, idet nutidens hunde ikke er

vant til, at skulle være „hundekorrekte“ i længere

tid af gangen, da de fleste hunde ikke længere

lever i flok.

Som nævnt kom vi med forskellig baggrund,

nogle kendte på forhånd hundelegen - men havde

lagt den på hylden i en periode og havde glæde

af at vende tilbage for at genopdage hvor vigtig

den er for hunden.

Andre havde aldrig prøvet det før og deltog med

bævende hjerte og erfarede, at deres hund ikke

gik i stykker af at deltage blandt så mange andre

hunde som den ikke kendte, ej heller åd den

nogle af de andre.

Godt nok havde instruktørerne fat i nævnte hund

nogle gange, men det endte med, at budskabet

blev taget til efterretning og ejerne gik derfra med

en god følelse og en stor lyst til at gentage

succesen til den almindelige hundeleg.

Og vi andre der er vant til at deltage i hundleg, fik

bare et kick ud af, at så mange fra vores race

deltog. Normalt når jeg deltager i hundeleg med

min tæve Kayla, er jeg ikke i tvivl om når hun er i

nærheden, for det kan jeg høre på den

karakteristiske „boxersnøften“ - gang den med

12, det er bare fantastisk.

Bagefter fortalte Gitte om episoder fra hundlegen

og alle fik et lille råd med på vejen og INGEN af

hundene har store problemer, at arbejde videre

på, men ALLE hundene har godt af at deltage i

hundeleg i det omfang det er muligt.

- Det koster normalt 25 kr/gang.

- Der er ingen mødepligt.

- Man skal blot have tilmeldt sin hund, inden man

møder op første gang.

- Man skal have hundens forsikring og

vaccinationer i orden.

Det er de eneste krav der stilles for at man kan

deltage i den alm. hundeleg hos

Kæledyrskompagniet.

Prøv det........

Besøg

www. kaeledyrskompagniet.dk og læs mere

om hvad de kan tilbyde.

Jeg og Kayla har tilbragt mange timer hos dem

med stort udbytte og til stor glæde for os begge,

vi er altid kommet inspirerede hjem.

BOXEREN 11


Figurantkusus

Tekst & foto: Wiinie Olsson

Der var god tilslutning til Boxer-klubbens opfølgningskursus for figurantaspiranter, og denne gang var

også pigerne kommet med. I alt 13 medlemmer havde valgt at bruge en lørdag sammen med Hans

Henrik, Morten og Lars, for at lære hvad det vil sige at arbejde som figurant ude i grupperne.

12 BOXEREN


Wette‘s farvel

Tekst & foto: Annie Hessner

I 2006 fik jeg Wette ved en omplacering, han

stod i en pension, og jeg skulle tage en

beslutning hurtigt, ellers ville han blive aflivet.

Han var da 4 år gammel, og som alle boxerejere

nok kan forstå, så kunne jeg ikke klare dette, jeg

har mistet 6 boxere af cancer, så dette gjorde så

ondt, at jeg henvendte mig omgående, jeg ville

selvfølgelig gerne have Wette.

Efter et par dage kom der en mand fra Jylland og

afleverede Wette til mig. Jeg var ved at græde da

jeg så ham, han var så flot og kom med det

samme hen til mig. Min mand var i byen og da

han kom hjem, gøede Wette af ham, han var

bare hjemme hos mig.

Siden har jeg opdraget Wette, lært ham utrolig

mange ting og altid var han parat og glad, vi

fungerede bare perfekt sammen. Wette var for

mig barelykken.

Men så kom der en dag hvor han prøvede, at vise

mig der var noget galt, så jeg tog ham med til

dyrlægen, og der blev konstateret han havde

spondylose. Dette medførte han at han ikke

kunne gå ret langt før han trak på det ene bagben

og ville hjem.

Jeg gik igen til dyrlægen med ham, og nu var

der kun tilbage, at han fik kordison og morfin,

dette gjorde at han sov det meste af tiden. Han

var nu 9 år og dyrlægen mente ikke jeg skulle

lade ham gennemgå en operation, nu hjalp intet

mere. Jeg græd meget, men måtte se i øjnene -

for Wette‘s skyld - at det var synd for ham at han

led så meget, så dyrlægen kom her hjem og

afslutttede Wette‘s lange og indholdsrige liv.

Det var 2 dage før han blev 9 år.

Alt er væk, jeg har mistet min allerbedste ven, og

jeg glemmer ham aldrig (jeg græder stadigvæk).

BOXEREN 13


Nyt fra udstillingsudvalget Udstillingsresultater

DKK har afskaffet 16-dages reglen, som gik ud

på, at der skulle være mindst 16 dage i mellem

to udstillinger. Reglen afskaffes med virkning fra

01.01.2011.

Der er kommet nye udstillingsregler for 2011. Der

er link til den fulde ordlyd på BK’s hjemmeside.

Blandt de nye regler er ændring af båndfarve i

nogle klasser.

Den væsentligste ændring ligger nok i, at man

faktisk går tilbage til systemet fra 2008. Dette

betyder, at der igen gives CK. Præmieringerne er

Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Cannot

be Judged.

Vi kan kun opfordre udstillere til at gennemlæse

de nye udstillingsregler nøje.

Gruppe Aalborg deltog i sponsorudstilling den

17.10.10 i Messecenter Aars. Der var 33

tilmeldte hunde, og arrangementet forløb

planmæssigt. Det blev holdt indendørs med gode

faciliteter for luftning af både hunde og

mennesker i tæt tilknytning til udstillingsarealet.

DKK har forespurgt, om det var noget BK ville

være med i igen.

Gr. Aalborg har vurderet det, og takket nej. Dette

er meddelt arrangørerne.

Godkendte udstillinger i 2011:

Gr. Darup afholder udstilling den 21.5.2011

Årsvinderudstillingen afholdes den 03.09.2011 i

Kettinge

14 BOXEREN

Sponsorudstilling, Års den 17. oktober 2010

Dommer Margot Egeblad (DK)

Babyklasse hanner

Damkjærs Quincy SL1 – Bedste baby han

Hvalpeklasse hanner

Bostobox Ulu SL1 – Bedste hvalp - BIR

De-Box Baron Rosso SL2

Dyrup-Box’s Caezar SL3

Handlers Force Forward SL4

Bostobox Uggi L

Championklasse hanner

Arnakkekilden’s Eposs D’Enzo Ferrari EX1 – BHK1 – BIR –

Klubchamp.cert

Imine’s Anders EX2 – BHK2 -

Klubvindercert

Juniorklasse hanner

Dalijano Archi EX1

Deccan vom Hause Romeo EX2

Åbenklasse hanner

Utzon vom Hanseatenhof EX1 – BHK3, Cert

Asayake’s Adonis EX2 – BHK4

Ismo von Jeropia VG3

Brugsklasse hanner

Anton von den Tempelrittern VG1

Babyklasse tæver

Laurin’s Boxer Alba SL1 – Bedste babytæve

– Bedste hvalp - BIR

Asayake’s Bayän SL2

Hvalpeklasse tæver

Bostobox Umi SL1

Championklasse tæver

Nokia von Ellinghaus EX1 – BTK3

Kulmosen Ellis EX2

Juniorklasse tæver

Hearts of Hope’s Clover EX1

Spirgårdens Rubin VG2

Mellemklasse tæver

Dara von der Wiedermannspforte EX1 – BTK4

Tisobox Aina EX2

Arnakkekilden’s Feline VG3

Elipet’s Cally VG4


Åbenklasse tæver

Carza Bodil EX1 – BTK1 – Cert – BIM

Klubvindercert

Auni von Cassalina EX2 – BTK2

Bostobox Røssi VG3

Spirgårdens Luna G

Brugsklasse tæver

Box Wina Nella von Nowarck EX1

Bostobox Pancy VG2

Foto: Kamilla & Daniel Høgh

Caezar 12 uger gammel, med på havnen i Århus

Udstillingsterminer 2011

12. februar

DKK-Fredericia

Dommer: Piet Rosenboom (BE)

2. og 3. april

DKK Kreds 4 (Tønder)

22., 23. og 24. april

DKK Kreds 10 (Næstved)

8. maj

DKK-Hillerød

Dommer: Bo Skalin (FI)

21. maj

BK-Darup

Dommer: Hanner - Beate Spelsberg (D)

og tæver - Inge Gerwin (D)

19. juni

DKK-Valby (Københavnsvinder)

Dommer: Leunte Miklos (HU)

3. juli

DKK-Bornholm (Nationa)

Dommer: Lars Adeheiner (S)

28. juli

DKK-Vejen

Dommer: Margot Egeblad (DK)

29. juli

DKK-Vejen

Dommer: J.R Douma (NL)

30. juli

DKK-Vejen

Dommer: Angel Garach Domech (ES)

31. juli

DKK-Vejen

Dommer: Elina Haapaniemi (FI)

Varde, den 20. og 21. august

DKK Kreds11 (Varde)

3. september

BK-Kettinge (Årsvinder)

Dommer: Hanner - Helin Kasuk-Tenson, Estland

og tæver - Jelena Kruus, Estland

18. september

DKK-Bjerringbro

Dommer: Luis P. Teixeira (PT)

5. november

DKK-Herning

Dommer: Pirjo Aaltonen (FIN)

6. november

DKK-Herning (Dansk Vinder)

Dommer: Lene Krull (DK)

BOXEREN 15


Udenlandske resultater

BK Donau Iller, Tyskland, 05.04.2010

Dommer: Ursula Heidelberg (D)

Jugend, tigret tæver

Dara von der Wiedermannspforte SG3

Norderstedt,Tyskland, 11.04.10

Dommer: Roland Bebber

Mellem, gule tæver

Carmen vom Brömchen SG4

Dommer:Ralf Brinkmann

Mellem, tigret hanner

Utzon vom Hanseatenhof V1 Anw. VDH Anwartschaft

, SKM, Schleswig

Holstein Sieger 2010

Brugs-klasse, gule hanner

Spirgårdens Jamie V1, guldmedalje

Heepen-Bielefeld,Tyskland, 01.05.10

Dommer: Beate Spelsberg

Mellem, gule tæver

Carmen vom Brömchen V2, res.

VDH Anwartschaft,

bronzemedalje

Dommer: Inge Gerwin

Brugs-klasse, gule hanner

Spirgårdens Jamie V1,guldmedalje

CACIB Neumünster, Tyskland, 05.06.10

Dommer: Beate Spelsberg

Mellem, gule tæver

Carmen vom Brömchen V2, res. VDH Anwartschaft,bronzemedalje

Brugs-klasse, gule hanner

Spirgårdens Jamie V1,guldmedalje

16 BOXEREN

Peine, Tyskland, 06.06.10

Dommer: Uwe Werner

Mellem, gule tæver

Carmen vom Brömchen V1, VDH

Anwartschaft,sølvmedalje

Dommer: Wilfried Nöthlich

Brugs-klasse, gule hanner

Spirgårdens Jamie V4

Europasieger Dortmund 07.05.10

Dommer: A. Hartmann

Mellem, tigret hanner

Utzon vom Hanseatenhof V4

Nat. Dortmund 08.05.10

Dommer R. Brinkmann

Mellem, tigret hanner

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft –

BOB

BK Gr. Warnowblick 16.05.10

Dommer: R. Bebber

Mellem, tigret hanner

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft,

SKM

BK LG. Gr. Bremen 23.05.10

Dommer: C. Berndt

Mellem, tigret hanner

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft,

SKM


ATIBOX, Wroclaw, Polen, 30.05.10

Dommer: R. Bebber

Åben, tigret hanner

Utzon vom Hanseatenhof EXC

Cacib Neumünster 05.06.10

Dommer: B. Spelsberg

Mellem, tigret hanner

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft,

SKM – BOB - CACIB

Gütersloh, Tyskland, 13.06.10

Dommer:Peter Holzhausen

Mellem, gule tæver

Carmen vom Brömchen V2, res. VDH Anwartschaft,bronzemedalje

Dommer W. Fiechter

Mellem, tigret hanner

Utzon vom Hanseatenhof V1, VDH Anwart-schaft,

SKM

Brugs-klasse, gule hanner

Spirgårdens Jamie V

CACIB Bremen, Tyskland, 31.07.10

Dommer: Ralf Brinkmann

Åben, gule tæver

Carmen vom Brömchen V1, VDH Anwartschaft

Åben, tigret tæver

Dara von der Wiedermannspforte V2

Brugs-klasse, gule hanner

Spirgårdens Jamie V2, res VDH. Anwartschaft

Bremen,Tyskland, 01.08.10

Dommer: M. Blaha

Åben, gule tæver

Carmen vom Brömchen V1, VDH Anwartschaft,

bedste tæve

Åben, tigret tæver

Dara von der Wiedermannspforte V1, VDH Anwartschaft

Brugs-klasse, gule hanner

Spirgårdens Jamie SG1

Jahressieger, Oldenburg, 18.09.10

Dommer: Peter Holzhausen

Åben, gule tæver

Carmen vom Brömchen V

Foto: Annelise Raahauge

Fujiyama’s Goyoozan

BOXEREN 17


Nye udstillingsregler fra 2011

De nye regler er lagt ind på Boxer-klubbens hjemmeside eller kan rekvireres i DKK.

De væsentligste ændringer er som følger:

I store træk ligner de nye regler, dem vi havde i 2008:

Der er dog ændring i båndfarver og der gives igen CK (Championkvalitet) i alle officielle

klasser.

Championklassen bliver nu bedømt EFTER Brugshundeklassen og FØR Veteranklassen.

I Bedst i Køn (BIK) tildeles certifikatet. Dette kan også gives til en hund fra championklassen, såfremt

denne ikke er DKCH. Certifikatet kan også gives uden for de 4 bedst placerede hunde.

Desuden vil der i BIK blive tildelt et reservecertifikat, til den hund der er placeret efter certvinderen.

Reservecertifikatet træder i kraft, hvis certvinderen diskvalificeres.

Båndfarver:

Excellent / 1. vinder rødt bånd

Very Good / 2. vinder blåt bånd

Good / 3. vinder gult bånd

Sufficient / 4. vinder grønt bånd

Disq. gråt bånd

CK rosa bånd

HP lilla bånd

Reservecertifikat lyseblåt

BIM (roset) grøn/hvid

Der er også nye regler for tilbagebetaling af anmeldelsegebyrer.

Opdræts- og Avlsklasser består nu af 4 individer, mod tidligere 3.

Der er strammere regler omkring udstilling af drægtige tæver.

Endelig er der udvidede regler omkring opførsel og højlydte udtalelser om dommerens bedømmelser.

Der er bl.a. tilføjet følgende:

Det er endvidere ikke tilladt i noget forum at udtale sig bebrejdende om en dommer eller åbenlyst

kritisere dommerens bedømmelse.

Med dette korte resume af de nye regler, ønskes alle udstillere en god sæson i 2011.

Foto: Lene Krull

Auni von Cassalina

18 BOXEREN

Foto: Lene Krull

Auni von Cassalina


Top-20 pr. 28. oktober 2010

Alle udstillinger er medtaget, undtaget Ballerup, som ikke var modtaget ved opgørelse den 28. oktober

Nr. Udstillinger Pointsum 5 bedste Gennemsnit

1.Von Ellinghaus Nokia 21130/2007 8 135 105 21

Far: LOI99/197422 Ago Del Colle dell’infinito - Mor: 08510/2001 Zoé von Ellinghaus

Ejer: Torben Beck - Opdrætter: Gert Popp

2.Arnakkekilden’s Eposs d’Enzo Ferrari 05446/2007 7 111 92 18,4

Far: NHSB2428979 Posseidon Di Noi Vincere - Mor: 08111/2002 Arnakkekilden´s Alicia

Ejer: Inge Dahl - Opdrætter: Kjeld Skjøth

3.Imine’s Anders 00035/2008 7 113 91 18,2

Far: 08770/2005 Vadim du Val d’Europe - Mor: 20011/2003 Box Wina Nella von Nowarck

Ejer: Charlotte Højen Olsen - Opdrætter: Charlotte Højen Olsen

4.Knarreborg’s Castor 22200/2006 6 94 86 17,2

Far: DBZB222992 D‘accord v. Triskell - Mor: 04220/2002 Evita v.d. Friesenperle

Ejer: Britt Rybasch og Jeppe Christiansen - Opdrætter: Kenneth & Sheila Riis

5.CarZa Bodil DK19297/2008 6 89 79 15,8

Far: 02132/2004 Fujiyama’s Gassan - Mor: 00375/2006 Eunice Six-Er

Ejer: Lone Røgild og Brian Pedersen - Opdrætter: Kennel CarZa

6.Kulmosen Ellis DK 01284/2005 5 67 67 13,4

Far: 06040/2002 Rugkildes Hanimax - Mor: 03404/2001 Lucky

Ejer: Kirsten Christensen - Opdrætter: Inga Gotfredsen

7.Tisobox Aina DK22012/2008 5 59 59 11,8

Far:20207/2004 Arnakkekilden’s Bono - Mor: 01284/2005 Kulmosen Ellis

Ejer: Kirsten Christensen - Opdrætter: Kennel Tisobox

8.Von Ellinghaus Q DK15082/2008 6 62 56 11,2

Far: 08770/2005 Vadim du Val d’Europe - Mor: 13536/2006 Jacqline von Ellinghaus

Ejer: Torben Holt - Opdrætter: Gert Popp

9.Asayake’s Adonis 19536/2006 6 61 53 10,6

Far: LOSH0912132 Brahms van Sapho’s Hoeve - Mor: 02134/2004 Fujiyama´s Garyuuzan

Ejer: Heidi Nørlund - Opdrætter: Martin Weisse

10. Bostobox Murphy DK17449/2003 5 38 38 7,6

Far: LOSH793439 Vasko van de Hazenberg - Mor: Bostobxo Ici

Ejer: Flemming og Karin Kongshøj - Opdrætter: Bostobox

11. Arnakkekilden’s Feline DK07062/2009 7 39 33 6,6

Far:DBZB227133 Edgar von Rotenmoor - Mor: DK08111/2002 Arnakkekilde’s Alicia

EJer: Johanne Levin Larsen - Opdrætter: Kjeld Skjøth

12. Spirgårdens Phoenix DK10885/2008 5 24 24 4,8

Far: DBZB223906 Elixier vom Venusberg - Mor:DK06192/2003 Spirgårdens Hermione

Ejer: Stina Andersen - Opdrætter: Kennel Spirgårdens

BOXEREN 19


IPO-DM 2010 - en dag med sol og stemning

7,6

6,6

4,8

Tekst: Birgitta Svensmark

Foto: Henrik Verdier, Inge Dahl, Hans Henrik Bangsø

For tre år siden i 2007 stod IPO-DM arrangeret af

Gruppe Ålborg i vandgudernes tegn. Det regnede

hele dagen, sporarealerne var ét mudderbad, og

da dagen var til ende, måtte præmierne

bogstaveligt talt overrækkes ved bredden af en

helt ny sø på træningspladsen. Alle var våde og

småfrøs, og man kan ikke bebrejde de to- og

firbenede, at de endte med at have lidt blandede

følelser for hele arrangementet.

I september 2010 havde Gruppe Ålborg så

indgået en helt anden kontrakt med vejrguderne.

Dagen før regnede det i fornuftige mængder på

sporarealerne, så de var tilpas fugtige, og selve

DM startede i strålende sol og næsten helt

vindstille. Perfekt sporvejr. Det holdt tørt hele

dagen, og temperaturen faldt lidt, så det blev

perfekt hundevejr. Alle var derfor enige om at

starte bedømmelserne med at give vejret

topkarakter.

Desværre var der kun mødt 11 hundeførere op til

DM: 2 Beg. B, 3 Beg. AB, 1 Beg. ABC og 1 IPO-

3. Derudover var der fire hunde til IPO-V

mesterskaberne. Men de 11 havde en kanon god

og dejlig dag sammen med Gruppe Ålborg som

arrangører, dommer Knud Rasmussen,

prøveleder Kim Berg, publikum og selv-følgelig

hovedpersonerne: Hundene.

20 BOXEREN

Vi startede med morgenkaffe ved sporarealerne

ved Støvring. Efter væsentest og lodtrækning gik

vi i gang med at lægge de ni spor.

Sporarealerne og forholdene var helt i top, og det

afspejlede sig også i karaktererne.

Selvom Knud havde den spidse DM-kuglepen

fremme, kunne han ikke beholde mange af sine

point. Hundene lavede et flot stykke arbejde, og

de fleste scorede Særdeles God eller Fortrinlig.

Det var en rigtig god start på dagen.

Derefter drog vi nordpå til Nørresundby, hvor vi så

lydighedsarbejde på lidt varierende niveau. Det

spændte fra rigtig flot arbejde med dejligt

opmærksomme hunde til hunde, hvor det ikke

lige var lydighedsdelen, der stod øverst i det

personlige program for dagen. Men alle bestod.

For seks hunde resterede nu Gruppe C. Peter

Jørgensen fra Dobermann-klubben var figurant, og

deltagere og publikum var spændte på de sidste

præstationer.

ABC-hunden, de 4 IPO-V hunde og IPO-3

hunden lavede alle et pænt stykke C-arbejde, så

også her måtte Knud af med mange point.

Summen af det hele var, at alle 11 hunde bestod,

og de fleste med rigtig flotte resultater.


Som ved andre sportsarrangementer spiller

publikum en stor rolle. Heldigvis gælder der

åbenbart andre regler for fanklubberne i

boxerverdenen end der er i fodbold.

Her bliver der ikke brændt romerlys og stolesæder

af, og hjemmepublikum er ikke kommet

for at bue de andre ud – og de har heller ikke

vuvuzelaer med (heldigvis).

Selvom det var en konkurrence, var publikum

dybt engageret i den enkelte hund og hundefører,

og der var spontant bifald ved flotte præstationer

og medfølende udbrud, når det ikke gik helt efter

bogen.

Selvfølgelig krydser man fingre for ’sine egne’,

men det er hundearbejdet og det fælles engagement,

der er i højsædet.

Som hundefører er det en utrolig dejlig oplevelse

at fornemme, at man har publikum med sig.

Man er så dybt koncentreret om sin hund og den

præstation, man yder, at det ikke er

konkurrencemomentet, der er i højsædet.

Man vil bare så gerne opnå det bedst mulige

resultat, og det er mindre væsentligt, om man

vinder over konkurrenterne. Fornemmelsen af, at

publikum kan vurdere præstationen og påskønner

den, er guld værd.

Så derfor skal ikke bare vejrguderne og

arrangørerne, men også publikum have

topkarakter til dette års IPO-DM.

De var helt klart medvirkende til, at det blev en

helt fantastisk oplevelse at deltage i IPO-DM

2010.

BOXEREN 21


22 BOXEREN

Brugshunde DM i Gruppe Aalborg

Lørdag den 25.september 2010

Carlo Hermansen &

Bostobox Santos

Bp-B

Anni Timm Rodsted &

Rodsted‚s Hope

Bp-AB


Annalise Lilkær &

Bostobox Pancy

IPO-V

Berit Christiansen &

Justin von Ellinghaus

Bp-ABC

Bjarne Petersen &

Valdo von Felix

IPO-3

BOXEREN 23


Prøveresultater

4.9.2010 Gruppe Årslev

Dommer: Knud Rasmussen

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-

Valde von Felix Bjarne Pedersen IPO 3 97 71 84 UDP 252 +

Carolinekilde´s DeLuxe Lars Fischer IPO 2 84 55 Syg -

25.7.2010 Gruppe Darup

Dommer: Kurt Nielsen

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-

Dazzler Janni Høgh Sørensen BpB 77 77 +

Champer´s Santhos Inge Lassen BpB 79 79 +

Arnakkekilden´s Dànton Claus Jensen IPO1 70 85 76 TS 231 +

Fujiyama´s Flüèla Birgitte Lorenzen IPO1 90 85 82 TS 257 +

Cacie´s Boa Bo Laursen IPO1 40 70 83 UDP 193 -

Troica´s Fabian Henriette Egeblad IPO1 61 65 0 UTS 126 -

Rinebox Asta Inge Lassen IPO V 83 0 - - -

2.10.2010 Gruppe Glücksburg, Tyskland

Dommer: Wolfgang Gleiss

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-

Utzon vom Haseatenhof A. Carstensen BH +

Carmen von Brömchen Britta Veje BH +

Bakira vom Alsterkrug Jørgen Gøhns IPO 2 75 80 73 228 +

Spirgården´s Jamie Erik Hansen VPG 2 80 85 92 UDP 257 +

25.9.2010 DM Gruppe Aalborg

Dommer: Knud Rasmussen

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-

Bostobox Santos Carlo Hermansen BpB 93 93 +

Box Wina Pablo von Nowarck Charlotte Olsen BpB 82 82 +

Pereza von Ellinghaus Natty Dijkstra BpAB 71 88 159 +

Rodsted´s Hope Anni Timm Rodsted BpAB 94 83 177 +

Asayake´s Aine Henrik Verdier BpAB 96 73 169 +

Justin von Ellinghaus Berit Christiansen BpABC 97 93 88 UDP 278 +

Imine´s Aviola Hans Henrik Bangsø IPO-V 82 92 95 UDP 269 +

Anton von den Tempelrittern Leif Lilkær IPO-V 94 86 86 UDP 266 +

Bostobox Pancy Annalise Lilkær IPO-V 99 88 96 UDP 283 +

Arnakkekilden´s Carla Birgitta Svensmark IPO-V 97 78 92 UDP 267 +

Valde von Felix Bjarne Petersen IPO 3 96 70 80 UDP 246 +

24 BOXEREN


2.10.2010 Gruppe Århus

Dommer: Kurt Nielsen

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-

Tisobox Apollo Casper Christensen BpB 84 84 +

Elipet´s Cherie Jan Madsen BpB 80 80 +

Carolinekilde´s Baiseha Lars Møller Andersen BpAB 82 87 169 +

Justin von Ellinghaus Berit Christiansen BpABC 80 80 85 UDP 245 +

Pereza von Ellinghaus Natty Dijkstra IPO-V 5 87 88 180 -

Rodsted´s Hera Christina Koreny Selbo SL1 96 90 186 +

Rodsted´s Hago Lars Møller Andersen IPO1 95 72 60 TS 227 -

Rodsted´s Hope Anni Timm Rodsted Stufe 1 95 95 +

10.10.2010 Gruppe Årslev

Dommer: Gunner Jensen

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-

Amy Hanne Kværndrup BpB 75 75 +

Schwartzbox Dixon Vilhelm Eilersen BpAB 86 73 159 +

Svalur Abel Lars Fischer BpAB 84 76 160 +

Schwartzbox Dijon William Willee SPH 2 75 75 +

Dyrup Box´s Ascha Claus Jacobsen SPH 2 91 91 +

Carolinekilde´s DeLuxe Lars Fischer SPH 2 44 44 -

30.10.2010 Gruppe Darup

Dommer: Knud Rasmussen

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-

Fujiyama´s Goyoozan Annelise Raahauge FP -

Dazzler Janni Høgh Sørensen FP +

Cacie´s Daxue Annett Nørlev FP +

Dara v.d. Wiedemannsforte Rikke Ipsen FP -

Isolde v. Ellinghaus Jens Povlsen FP +

Emma v.Rheinstern Meerbusch Lars H. Jensen FP +

Chabrinell´s Immer Morten Press FP +

Schwartzbox Eikon Brian Henriksen BpB 54 54 -

Troica´s Fabian Henriette Egeblad IPO 1 78 60 12 UTS 150 -

Arnakkekilden´s D‚Anton Claus Bjarnov Jensen IPO 1 84 83 0 UTS 167 -

Cacie´s Boa Bo Laursen IPO 1 72 88 87 UDP 247 +

Bostobox Pretty Zoey Jette Eklundh Christensen IPO 1 76 77 13 UTS 166 -

31.10.2010 Gruppe Kettinge

Dommer: Lene Carlson

Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/-

Klabauterheims Faustino Martin Bergqvist BpB 70 70 +

Dalijano´s Addie Martin Bergqvist BpB 59 59 -

Bostobox Timba Henning Aggerholm FP -

Boxon Becka Gitte Borgen Andersen FP +

Præstebro´s Frodo Hanne Bak Pedersen FP -

Bostobox Røssi Kirsten Jensen FP -

Klabauterheims Fenja Rikke Christensen FP +

Carolinekilde´s DeLuxe Lars Fischer SPH 2 82 82 +

Schwartzbox Dijon William Willee SPH 2 84 84 +

BOXEREN 25


Årets Bedste Danskopdrættet Brugshund

Pr. 1. November 2010

Nr. Beståede Prøver Point

1. Box Wina Nebo von Nowarck – 20009/2003 1 7

Ejer/Fører: Christian Sørensen

Opdrætter: Annemarie Pedersen

2. Imines Aviola – DK00031/2008 2 7

Ejer/Fører: Hans Henrik Bangsø

Opdrætter: Kennel Imines

3. Arnakkekilden‚s Dànton – 11970/2007 2 6

Ejer/Fører: Claus Jensen

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden

4. Spirgårdens Jamie - 1 5

Ejer/Fører: Erik Hansen

Opdrætter: Kennel Spirgården

5. Fujiyama‚s Flüèla – 11583/2002 1 4

Ejer/Fører: Birgitte Lorenzen

Opdrætter: Kennel Fujiyama

6. Cacie‚s Boa – 19569/2005 1 4

Ejer/Fører: Bo Laursen

Opdrætter: Kennel Cacie

7. Bostobox Pancy – 07714/2006 1 4

Ejer/Fører: Annalise Liskær

Opdrætter: Kennel Bostobox

8. Carolinekilden‚s DeLuxe – 05812/2006 1 3

Ejer/Fører: Lars Ficher

Opdrætter: Kennel Carolinekildens

9. Arnakkekilden‚s Carla – 11571/2005 1 3

Ejer/Fører: Birgitta Svensmark

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden

Årets Sporhund

Pr. 1. November 2010

Nr. Beståede Prøver Point

1. Schwartzbox Dijon – DKK10479/2007 3 23

Ejer/Fører: William Willee

Opdrætter: Kennel Schwartzbox

2. Carolinekildens De Luxe – 05812/2006 2 13

Ejer/Fører: Lars Ficher

Opdrætter: Heidi Møller Thuesen

3. Dyrup Box‚s Ascha – 11926/2005 1 9

Ejer/Fører: Claus Jacobsen

Opdrætter: Kennel Dyrup Box

4. Box Wina Nella Von Nowarck – 20011/2003 1 6

Ejer/Fører: Hans Henrik Bangsø

Opdrætter: Annemarie Pedersen

5. Oliver – DKK 09534/97 1 6

Ejer/Fører: William Willee

Opdrætter: Loi Le

6. Imine‚s Aviola – DK00031/2008 1 6

Ejer/Fører: Hans Henrik Bangsø

Opdrætter: Kennel Imine

7. Rodsted‚s Hope – 06802/2006 1 2

Ejer/Fører: Anni Timm Rodsted

Opdrætter: Kennel Rodsted

8. Arnakkekilden‚s Carla – 11571/2005 1 2

Ejer/Fører: Birgitta Svendsmark

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden

26 BOXEREN


Årets Brugshund

Pr. 1. November 2010

Nr. Beståede Prøver Point

1. Valde von Felix – DK06752/2007 4 22

Ejer/Fører: Bjarne Pedersen

Opdrætter: Felix Simon

2. Box Wina Nebo von Nowarck – 20009/2003 1 7

Ejer/Fører: Christian Sørensen

Opdrætter: Annemarie Pedersen

3. Imines Aviola – DK00031/2008 2 7

Ejer/Fører: Hans Henrik Bangsø

Opdrætter: Kennel Imine

4. Bakira vom Alsterkrug – DK08017/2008 2 8

Ejer/Fører: Jørgen Gøhns

Opdrætter: Michael Draeger

5. Arnakkekilden‚s Dànton – 11970/2007 2 6

Ejer/Fører: Claus Jensen

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden

6. Spirgårdens Jamie - 1 5

Ejer/Fører: Erik Hansen

Opdrætter: Kennel Spirgården

7. Fujiyama‚s Flüèla – 11583/2002 1 4

Ejer/Fører: Birgitte Lorenzen

Opdrætter: Kennel Fujiyama

8. Cacie‚s Boa – 19569/2005 1 4

Ejer/Fører: Bo Laursen

Opdrætter: Kennel Cacie

8. Carolinekilden‚s DeLuxe – 05812/2006 1 3

Ejer/Fører: Lars Ficher

Opdrætter: Kennel Carolinekildens

9. Bostobox Pancy – 07714/2006 1 4

Ejer/Fører: Annalise Liskær

Opdrætter: Kennel Bostobox

10. Arnakkekilden‚s Carla – 11571/2005 1 3

Ejer/Fører: Birgitta Svensmark

Opdrætter: Kennel Arnakkekilden

11. Anton von den Tempelrittern – DK07278/2008 1 3

Ejer/Fører: Leif Lilkær

Opdrætter:

Årets Hundefører

Pr. 1. November 2010

Nr. Beståede Prøve Point

1. William Willee 4 29

2. Bjarne Pedersen 4 22

3. Hans Henrik Bangsø 4 19

4. Lars Fischer 4 18

5. Jørgen Gøhns 3 13

6. Claus Jacobsen 1 9

7. Christian Sørensen 1 7

8. Claus Jensen 2 6

9. Birgitta Svensmark 2 5

10. Birgitte Lorenzen 1 4

11. Bo Laursen 1 4

12. Annalise Lilkær 1 4

13. Leif Lilkær 1 3

14. Anni Timm Rodsted 1 2

BOXEREN 27


Nyt fra Avlsrådet

Avlskåring

Fjerde og sidste avlskåring blev afholdt den 26.september 2010 i Gr. Aarhus. Der var tilmeldt 8 hunde

– 3 hanner og 5 tæver, deraf deltog 1 i frivillig brugstest - resultaterne kan ses på næste side i bladet.

Etiske regler

Der er desværre endnu en opdrætter iblandt os, som har parret sin tæve uden at give hende de

pauser, som der anbefales. Derfor besluttede bestyrelsen, at parringen ikke kunne komme på

hvalpelisten.

Efterfølgende har medlemmet valgt ikke at forny sit medlemskab, og har selv slettet sig på

opdrættervejviseren.

Nyt medlem i avlsrådet

Malene Jessen Petersen er nyt medlem i avlsrådet. Malene er uddannet dyrlæge med stor interesse

for reproduktion, har en boxerhan på 15 mdr. og er aktiv hundefører i Gr. Islev.

Jeg vil byde Malene velkommen i avlsrådet og håber på et spændende samarbejde.

Elektroniske parringskort

I min fritid har jeg leget med tanken om at parringskortene skulle gøres elektroniske, og jeg er nu så

langt i processen at jeg forventer, at det kan søsættes i 2011.

Kort fortalt bliver det sådan, at man selv kan hente parringskort. Man skal stadig sende det

underskrevne A kort ind, men B og C kort kan så indberettes elektronisk. Som opdrætter kan man

logge sig ind og se hvilke kuld man har haft, hvilke kort der mangler at blive sendt ind osv.

Endvidere skal man også kunne hente en aktuel hanhundestatistik på en given hanhund, HD statistik

bliver også tilgængelig osv. osv.

Mulighederne er mange og det er kun fantasien og tiden der sætter grænser. Først og fremmest er

det parringskortsystemet, der har første prioritet, da vi er ved at løbe tør for de gamle parringskort,

desuden så vil det nye system tidsmæssig være et godt stykke værktøj for avlsrådet fremover.

Håber, at I vil tage godt imod systemet.

På Avlsrådets vegne

Heidi Møller Thuesen

Foto: Annelise Raahauge

Fujiyama’s Garyuuzan

28 BOXEREN

Foto: Troels og Heidi Hess

Gucci


Avlskåringsresultater

Forklaring til forkortelser:

Ø: Øjenfarve - T: Tandformel - Hø: Højde - Læ: Længde -

Bo: Brystomfang - Bd: Brystdybde - BT: Brugstest

Aarhus 26. september 2010

Brugsdommer: Jørn Munk

Eksteriørdommer: Lene Krull

Rodsted’s Itza DK05492/2007

tæve HD: B

F: Jagus Von Maximus

M: Rodsted’s Dion

Ø: 1b T: 2b Hø:57 Læ: 59

Bo: 76 Bd: 30 BT: Nej Avlskåret: Ja

Carza Betty DK19296/2008

tæve HD: C

F: Fujiyama’s Gassan

M: Eunice Six-Er

Ø: 1a T: 2c Hø:55 Læ: 59

Bo: 69 Bd: 27 BT: Ja Avlskåret: Ja

Sim-Nic’s Aura DK04429/2008

tæve HD: B

F: Rodsted’s Fogh

M: Jenti’s Petra

Ø: 2b T: 2b Hø:59 Læ: 60

Bo: 77 Bd: 29 BT: Nej Avlskåret: Ja

Elipet’s Charlie DK00624/2009

han HD: A

F: Von Ellinghaus Banderas

M: Cocochanel

Ø: 1b T: 1a Hø:62 Læ: 62

Bo: 76 Bd: 31 BT: Nej Avlskåret: Ja

Champers Santhos DK09389/2007

han HD: A

F: Bostobox Gorki

M: Rinebox Asta

Ø: T: Hø: Læ:

Bo: Bd: BT: Nej

Avlskåret: Nej pga. mentalitet

Cortum Cora DK04310/2009

tæve HD: B

F: Boreas Vom Arkadius

M: Da Vinci Roxy

Ø: 1b T: 2c Hø:52 Læ: 57

Bo: 65 Bd: 25 BT: Nej Avlskåret: Ja

Tisobox Apollo DK22014/2008

Han HD: B

F: Arnakkekilden’s Bono

M: Kulmosen Ellis

Ø: 2b T: 2a Hø:61 Læ: 62

Bo: 78 Bd: 30 BT: Nej Avlskåret: Ja

Skovhøjs Frida DK13102/2008

tæve HD: A

F: Carolinekilde’s Classic

M: Skovhøjs Dino

Ø: 1b T: 2a Hø:56 Læ: 57

Bo: 69 Bd: 26 BT: Nej Avlskåret: Ja

Foto: Vinni Mikkelsen

Vom Hause Chagall Beauty

BOXEREN 29


Parringslisten

Kennel von Ellinghaus v. Gert Popp

Drøwten 1, 7500 Holstebro

Tlf.: 97 41 04 13 efter 18 / 40 13 94 13

Hjemmeside: http://www.vonellinghaus.com

E-mail:vonellinghaus@forum.dk

Far: LOI0261377 Ypsilon della Cadormare

Mor: 19757/2008 Von Ellinghaus Sexy

Parret:08-07-2010

Maj Solberg

Clematisvej 7, 4070 Kirke Hyllinge

Tlf.: 61311960

Hjemmeside: http://www.solberg-boxer.dk

E-mail:maj.solberg@mail.dk

Far: 11970/2006 Arnakkekilden´s D’Anton

Mor: 02971/2008 Damkjær‘s Ofelia Tess

Parret:11-09-2010

Kennel Skovhøjs v. Emma Rasmussen

Rosengårdvej 7, 6800 Varde

Tlf.: 75220518

Hjemmeside: http://www.kennel-skovhoej.dk/

E-mail:skovhoej@privat.dk

Far: 02961/2008 Otis von Ellinghaus

Mor: DK13102/2008 Skovhøjs Frida

Parret:02-10-2010

Sus Hansen

Birkevej 12, 5492 Vissenbjerg

Tlf.: 26487740

Hjemmeside: http://www.itzie.dk

E-mail:boxerkimmie@webspeed.dk

Far: 02961/2008 Otis von Ellinghaus

Mor: 05492/2007 Rodsted‘s Itza

Parret:13-10-2010

Kennel Sim-Nic v. Pia Vosgerau

Mågevej 14, 8382 Hinnerup

Tlf.: 86912308

Hjemmeside:

http://www.123hjemmeside.dk/sim-nic

E-mail:vosgerau@pc.dk

Far: 00035/2008 Imine´s Anders

Mor: DK04429/2008 Sim-Nic’s Aura

Parret:17-10-2010

30 BOXEREN

Britta Veje & Erik Hansen

Ribe Landevej 24, 6100 Haderslev

Tlf.: 74 53 43 06

Hjemmeside: http://www.spirgaardensjamie.dk

E-mail:bv@hhs.dk

Far: 17443/2004 Spirgårdens Jamie

Mor: DK23720/2008 Carmen vom Brömchen

Parret:27-10-2010

Kennel Hellapes v. Helle Møller Jensen

Flarupvej 5, 7760 Hurup

Tlf.: 28256357

Hjemmeside: http://www.hellapes-boxer.dk

E-mail:phl.jensen@email.dk

Far: PKR11-92226 Lamborghini Nostrum

Mor: 13536/2006 Jacqline von Ellinghaus

Parret:04-11-2010

Kennel Bostobox v. Kirsten Jensen

Østervej 6, Vålse, 4840 Nørre Alslev

Tlf.: 54 43 11 09

Hjemmeside: http://www.bostobox.dk

E-mail:bostobox.pippi@get2net.dk

Far: PKR11-95994 Diamant Nordom

Mor: DK11791/2007 Bostobox Røssi

Parret:06-11-2010

Kennel Skovhøjs v. Emma Rasmussen

Rosengårdvej 7, 6800 Varde

Tlf.: 75220518

Hjemmeside: http://www.kennel-skovhoej.dk/

E-mail:skovhoej@privat.dk

Far: 02961/2008 Otis von Ellinghaus

Mor: 08064/2005 Skovhøjs Dino

Parret:10-11-2010

Foto: Anja Høygaard-Jørgensen

Elipets Cally og hendes legekammerat Elmer


Gruppe 1 - Bornholm

Flemming Kongshøj

Ugleengevej 3, 3720 Aakirkeby

Tlf.: 56 97 59 30

kongshoej@mail.dk

Gruppe 2 - Darup

Annelise Raahauge

Riisvej 20, 4540 Fårevejle

gruppe-darup@post4.tele.dk

Gruppe 3 - Esbjerg

Inge-Dora Josefsen

Forumvej 6, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 40 29 64 34

inge-dora@elvis.dk

Gruppe 4 - Næstved

Morten Larsen

Møllegårdsvej 1, 4684 Holmegaard

Tlf.: 23 63 64 67

boxer-morten@live.dk

Gruppe 5 - Kettinge

Rikke Christensen

Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev

Tlf.: 40 28 62 06

info@dalijano.dk

www.boxer-5.dk

Gruppe 6 - Helsinge

Stella Blichfeldt

Chr. Rasmussensvej 24, st. th., 3000 Helsingør

Tlf.: 49 70 03 28

stella.blich@mail.dk

Gruppe 7 - Holstebro

Anette R. Bang

Skivevej 105, 8831 Løgstrup

Tlf.: 22 19 59 13

boxerjenti@gmail.com

Gruppe 8 - Islev

Vilhelm Eilersen

Samosvej 3, 2300 København S.

Tlf.: 32 97 22 26

vje@privat.dk

http://www.gruppeislev.minisite.dk

Gruppe 10 - Slagelse

Ole Frederiksen

Havrebjerg stationsvej 9, 4200 Slagelse

Tlf.: 58 86 91 48

info@autolak-festudlejning.dk

Gruppe 12 - Slangerup

Lars Hindborg Jensen

Enghøj 6, 3550 Slangerup

lineborg@webspeed.dk

www.bk12.dk

Gruppe 14 - Sydkyst/Ishøj

Kim Meyer Berg

Egernvej 10

3600 Frederikssund

Tlf.: 22 48 10 92

e-mail: aussieberg@hotmail.com

www.sydkyst.dk

Gruppe 17- Vejle

Lars Olsen

Stengårdsvej 37, 7000 Fredericia

Tlf.: 75 94 10 59

lars.olsen@profibermail.dk

Gruppe 18 - Viborg

Inge Dahl

Galgehøj 25 , 8700 Horsens

Tlf.: 29 40 60 26

id@boxer-viborg.dk

Gruppe 19 - Aabenraa

Jørn Munk

Borgmesterløkken 42, 6200 Aabenraa

Tlf.: 74 64 22 81

jornmunk@hotmail.dk

Gruppe 20 - Aalborg

Regitze Andersen

Tyttebærvej 11, 9530 Støvring

Tlf.:98 37 17 73 - Fax: 98 37 16 47

regitze31@hotmail.com

Gruppe 21 - Århus

Anni Timm Rodsted

Holmegaardsvej 28, 8270 Højbjerg

Tlf.: 86 14 35 27 / 60 47 62 92

anni@rodsted.dk

www.123hjemmeside.dk/bg-aarhus

Gruppe 22 - Årslev

Kurt Egon Nielsen

Blommehaven 42, 5560 Aarup

Tlf.: 66 10 98 66

k-e-nielsen@mail.dk

BOXEREN 31


Luna

32 BOXEREN

Gl Glad ad boxer opdræt

v/Helle Degn

9754 5094 eller 5080 5094

Uggi

www.De-Box.dk

Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og

bestil en opdrætterannonce

V. Lone og Lars Fischer

Kappendrup 27

5450 Otterup

Tlf.64851003 Mobil 61620409

Mail: kennel@svalur.dk

www.svalur.dk

Østervej 6, Vålse, 4840 Nr. Alslev

Tlf. 54 43 11 09

http://www.bostobox.dk

bostobox.pippi@get2net.dk


Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og

bestil en opdrætterannonce

Birgitte Lorenzen

Joselbjergvej 7, Veddingedal

4540 Fårevejle

Tel: 59622922 / 20445521

birgittelorenzen@jubiimail.dk

www.kennelfujiyama.dk

Flüéla

BOXEREN 33


VON ELLINGHAUS

Gert Popp

Drøwten 1, 7500 Holstebro

Tlf.: 97 41 04 13 / Mobil: 40 13 94 13

34 BOXEREN

Jane og Kjeld Skjøth

Vesterled 17 8600 Silkeborg

Telefon 8681 4276 - 3029 4276

E-mail: post@arnakkekilden.dk

Kontakt boxeren@boxer-klubben.dk og

bestil en opdrætterannonce

Kennel

Kennel

Kennel

Boxerhjemmet

Boxerhjemmet

Louise Munk

Gl. Viborgvej 18, 9530 Støvring

Mobil: 51162393

E-mail: Boxerhjemmet@hotmail.com

www.Boxerhjemmet.dk


BESTYRELSE

Formand:

Heidi Møller Thuesen

Degnevænget 7, Næsby, 5270 Odense N

Tlf.: 29 91 12 61

e-mail: fmd@boxer-klubben.dk

(bedst hverdage efter kl.17:00)

Næstformand:

Henning Egeblad

Hostrupsvej 21,1.tv, 3400 Hillerød

Tlf.: 43 73 38 55 / 40 81 38 55

e-mail: nfmd@boxer-klubben.dk

Kasserer:

Kai Stennicke

Enghavevej 24, 4892 Kettinge

Tlf.: 54 87 38 26 / 25 46 12 14

e-mail: kas@boxer-klubben.dk

Sekretær:

Lene Krull

Rødkløvervej 19, 9430 Vadum

Tlf.: 98 27 19 40

e-mail: sekr@boxer-klubben.dk

Medlem:

Annelise Raahauge

Riisvej 20, 4540 Fårevejle

Tlf.: 40616262

e-mail: medlem@boxer-klubben.dk

FORRETNINGSFØRER

Medlemsadministration,

bogføring og regnskab

Jørgen Paaske

Sigmundvænget 9, 5210 Odense NV

Tlf.: 66 16 43 67

e-mail: jgpaaske@mail.tele.dk

BK´s Bankkonto: 0828 0001364723

IBAN nr. DK58 0828 0001364723

BIC: FAAB DK 21

INTERESSE- OG RESOURCEBANK

Lene Krull

Rødkløvervej 19, 9430 Vadum

Tlf.: 98 27 19 40 – Mobil: 41420160

e-mail: sekr@boxer-klubben.dk

Det koster det i Boxer-klubben

Kontingent

Enkelt 375,-

Husstand 525,-

Pensionist 190,-

Pensionist husstand 265,-

Junior 190,-

Opdrættere kan indmelde nye enkeltmedlemmer i

BK til halv pris i forbindelse med hvalpesalg. Kontakt

kasseren for aftale herom.

PBS

Meld dit kontingent til betaling via PBS. Det sparer

både dig og Boxer-klubben besvær og penge. Tag

dit indbetalingkort med i banken, når du modtager

det. Alle oplysninger, banken skal bruge, står på

girokortet. BK´s Bankkonto: 0828 0001364723.

Udstilling

Baby- og hvalpeklasse pr. hund 225,-

Øvrige klasser pr. hund 330,-

UDSTILLINGSUDVALG

Henriette Egeblad

Rosenlyparken 5, 2670 Greve

Tlf.: 26 14 19 10

e-mail: udst@boxer-klubben.dk

Medlem:

Annelise Raahauge

Riisvej 20, 4540 Fårevejle

Tlf.: 40616262

e-mail: medlem@boxer-klubben.dk

AVLSRÅD

Formand:

Heidi Møller Thuesen

Degnevænget 7, Næsby, 5270 Odense N

Tlf.: 29 91 12 61

e-mail: avr@boxer-klubben.dk

Parringskort:

Bestilles hos og sendes til Heidi Møller

Thuesen

Medlem:

Malene Petersen

Tinderhøj Vænge 80

2610 Rødovre

Tlf: 22801614

e-mail: malene@copenhagencaterham.dk

VETERINÆRKONSULENT

Louise Pahle

Pile Allé 22, Nødebo, 3480 Fredensborg

Tlf.: 48300180 / 29801667

e-mail: sundhed@boxer-klubben.dk

HJEMMESIDE www.boxer-klubben.dk

Webmaster:

Heidi Møller Thuesen

Degnevænget 7, Næsby, 5270 Odense N

Tlf.: 29 91 12 61

e-mail: webmaster@boxer-klubben.dk

BRUGSHUNDERÅD

Formand:

Hans Henrik Bangsø

Sølgårdvej 79

9381 Sulsted

Tlf.: 30 98 76 10

e-mail: boxer@imines.dk

Medlem:

Kim Meyer Berg

Egernvej 10

3600 Frederikssund

Tlf.: 22 48 10 92

e-mail: aussieberg@hotmail.com

Sekretær:

Winnie Olsson

Jelsbuen 12

2620Albertslund

Tlf.: 28 96 75 09

e-mail: bhr@boxer-klubben.dk

Al kontakt går gennem Winnie.

LOV- & RESPONSAUDVALG

Medlem:

Birgitta Svensmark

Høgildvej 32, 7470 Karup

Medlem:

Inge-Dora Josefsen

Forumvej 6, 6715 Esbjerg N

Medlem:

Knud Rasmussen

Bejerholmsvej 12, 5762 Vester-Skerninge

ATIBOX

Repræsentant:

Henning Egeblad

Holstedparken 39, 2660 Brøndby Strand

Tlf.: 43 73 38 55 / 40 81 38 55

e-mail: nfmd@boxer-klubben.dk

Prøver

BP-B, BP-AB og FP 125,-

BP-ABC, UHP og IPO-V 225,-

SL, BHP/IPO og SPH 225,-

Mentalbeskrivelse

Medlem af BK - pr. hund 550,-

Ikke medlem af BK - pr. hund 650,-

Avlskåring

Medlem af BK - pr. hund 400,-

Ikke medlem af BK - pr. hund 600,-

Bøger og hæfter

Prøveprogrammet 50,-

Prøveprogram (video) 148,-

Resultathæfte 25,-

Hundeførerpas 5,-

Boxer-klubbens koncepter for uddannelse i A, B og C

udleveres gratis i grupperne.

BOXEREN 35


.

Afsender: Jørgen Paaske, Sigmundvænget 9, 5210 Odense NV

Foto: Vinni Mikkelsen

Vom Hause Chagall Beauty - i daglig tale kaldet Beauty

36 BOXEREN

Ejer: Hannah Brunilla, Sverige

Indsendt af Henning Egeblad

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!