Referat - Frederikshavn Gymnasium

frhavn.gym.dk

Referat - Frederikshavn Gymnasium

F R E D E R I K S H A V N G Y M N A S I U M & H F - K U R S U S

Kærvej 1 • 9900 Frederikshavn • Tlf: 98 42 44 33 • Fax: 98 43 88 93 • www.frhavn -gym.dk

Referat

Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus

Fraværende med afbud: Lars Møller

C:\DOCUME~1\ljp\LOCALS~1\Temp\1\Referat 020512.doc

Onsdag den 2. maj 2012 kl. 16-18

Lokale 156

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet 26.3.2012

Beslutning

2. Økonomi og økonomisk status

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendt og underskrevet.

Bilag fremsendes.

3. Orientering om skolen

Optagelse 2012 og 28-loftet

Ansættelser

Time-fagfordelingsproces

Dato 7. maj 2012

Økonomisk status for første kvartal taget til efterretning.

SC redegjorde for den finansielle situation og fremlagde et forslag til en

bedre anvendelse af skolens obligations depot og den løbende likviditet.

Forslaget er et resultat af drøftelser med Bo Højsgaard fra Realkredit

Danmark og Kenneth Damsgaard.

Ideen er at koble skolens umiddelbare likviditet (FF3 kontoen) sammen

med en kassekredit. Med sikkerhed i skolens obligations depot oprettes

en kassekredit på 10 mio. kroner. Disse 10 mio. kroner bruges til at

nedbringe den fastforrentede gæld (4%) fra 20 til 10 mio. kroner. Fra FF3

kontoen flyttes overskuds-likviditet til kassekreditten. Det betyder, at der

kun skal betales for noget af kassekreditten samtidig med at der spares

udgifter til det fastforrentede lån. Provenuet ved en sådan anbringelse vil

være små 200.000 pr. år.

Bestyrelsen beslutter, at SC forhandler videre om andre modeller for at

sikre den umiddelbare likviditet (FF3 kontoen) og brug af obligationer til

at nedbringe det fastforrentede lån. Modeller meddeles bestyrelsen på

mail.


Udviklingsinitiativer

Nicher

Strategiarbejde

Skoleaftale

Rengøringens situation

Udprintningsmuligheder til eksamen

Sagsfremstilling Rektor orienterer.

Beslutning

C:\DOCUME~1\ljp\LOCALS~1\Temp\1\Referat 020512.doc

IC orienterede om

der er 28 elever i de kommende 8 STX klasser og i de kommende

2 HF klasser mens der er lidt færre i den kommende HF-søfart.

der er lige nu ansat 7 nye kolleger, og der ventes 3 mere.

målsætningen omkring nedbringelse af overtimer i den nye måde

at lave fag- og timefordeling på ser ud til at kunne opfyldes.

der arbejdes i det kommende skoleår med e-bøger, ny skriftlighed

og innovation.

arbejdet med nicherne er lige ved at være på plads – forslag til

udsmykning og farver blev præsenteret.

strategiudvalget er nedsat.

arbejdet med en ny skoleaftale er i gang – og går godt.

Dansk Servicerådgivning er ved at udarbejde udbudsmateriale

vedrørende udliciteringen af rengøringen.

der er indkøbt nye kopimaskiner, som kan printe direkte fra et

USB stik, som skal afprøves til den kommende eksamen – og

ellers skal anbringes i nicherne til daglig.

4. Siden sidst set i forhold til bestyrelsens arbejde

Sagsfremstilling

Beslutning

5. Mulige nye renoveringstiltag

Sagsfremstilling

Beslutning

a) Overvejelser om klassekapacitet 2013: der skal laves foreløbig

indmelding til Region Nordjylland om gymnasie- og hf- kapacitet i

begyndelsen af december. Kapaciteten skal overvejes i lyset af bl.a. 28loftet.

b) Ny rygelov og dens konsekvenser for gymnasiet.

Endelig beslutning på mødet i september; men alle tal peger mod samme

kapacitet som i 2012.

Rygeloven vil medføre en del forandringer, som skal behandles i

bestyrelsen; der er enighed om at der både skal tilbud om rygeafvænning

og forstandige sanktioner.

Elevernes kantine kan trænge til en renovering, der gør den lysere, større

og mere behagelig at være i.

Bestyrelsen tilslutter sig helt og fuldt en forbedring af kantinen.

Videre ønskes nye møbler til 3.g området.


6. Eventuelt

Formanden ønsker alle en god sommer og takker de to elevrepræsentanter for deres arbejde i

bestyrelsen.

C:\DOCUME~1\ljp\LOCALS~1\Temp\1\Referat 020512.doc

More magazines by this user
Similar magazines