klik her - Frederikshavn Gymnasium

frhavn.gym.dk

klik her - Frederikshavn Gymnasium

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

2012


Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1 .d

Indhold

Velkomst ved rektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Velkomst ved elevrådsformanden . . . . . . . . . . . . . . 3

Værd at vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kort over skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Udbud af uddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Gymnasiet og HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Skriftlige eksaminer og prøver . . . . . . . . . . . . . . . . .26

De Lykkelige år - af Jens Gaardbo . . . . . . . . . . . . . .28

Film award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Bioteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Studietur til Dublin med 2 .d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Internationalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Teaterkreds og ballet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Oversigt over lærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

1


2

Velkommen til FrederikshaVn Gymnasium & hF-kursus

Med dit valg af stx eller hf træffer du en

klog beslutning for din ungdomsuddannelse

. Du vælger en ungdomsuddannelse,

der giver dig mulighed for at udvikle dig

fagligt og personligt . Det sker især gennem

fagene; her vil du få ny viden og udvikle

nye kompetencer, så du bliver dygtig både

til at tilegne dig stof og arbejde selvstændigt

med større opgaver .

Men det hele sker ikke af sig selv . For at

du skal få nogle gode og udbytterige år på

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus,

er det vigtigt, at du deltager aktivt, både

i undervisningen og i skolens øvrige

aktiviteter . Vi forventer selvfølgelig, at du

møder til timerne, er forberedt og afleverer

skriftlige opgaver til tiden . En gymnasial

ungdomsuddannelse stiller nogle krav til

dig .

En vigtig del af gymnasietiden er klassen

og kammeraterne på skolen . I fagene

kommer du til at samarbejde tæt med de

VELKOMST VED REKTOR

kammerater, du går i klasse med . Men du

får også kontakter på tværs af klasserne,

hvad enten det er på valghold, i elevråd

eller forskellige udvalg .

Vi tilbyder også en række aktiviteter både

i og uden for skoletiden, som er med til

at skabe afveksling og større udsyn . Det

kan fx være samlinger, fællestimer eller

studierejser . Jeg vil opfordre dig til at tage

imod den udfordring, som skolens faglige

og sociale verden giver dig . Dermed vil

du sikre dig det bedste ungdomsuddannelsesforløb,

og du vil også bidrage til, at

skolen bliver en god ramme for andre .

Velkommen til din ungdomsuddannelse på

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus . Vi

glæder os til at arbejde sammen med dig .

Venlig hilsen

Inge Carlé

rektor


VÆRD VELKOMST AT VIDE VED ELEVRÅDSFORMANDEN

Velkommen!

Jeg vil gerne byde dig velkommen på mit og dit gymnasium . Det er

et dejligt sted, med fester, caféer, korsang, spændende fag og ikke

mindst elevdemokrati .

Skolen har mange sociale aktiviteter, som du bør deltage i . Det kan

helt klart anbefales . En af dem er elevrådet . Her ligger den indflydelse,

som alle elever har på skolen . Vil du ændre noget, være med

til at skabe et godt netværk eleverne imellem, så meld dig ind i

elevrådet . Vi er en tværpolitisk organisation, som arbejder for, at

skolen bliver endnu bedre . Vi har repræsentanter i alle udvalg på

skolen og dermed meget indflydelse . Vi er elevernes talerør . Vi er fra

alle årgange, og hvis du gerne vil skabe forbindelser til folk ud over

din egen årgang, så er vi stedet .

Du er sikkert meget spændt på at komme herop og opleve, hvordan

dine næste to til tre år er med til at forme resten af dit liv . Jeg glæder

mig til at se dig og håber, at du kommer til at nyde skolen lige så

meget som jeg .

Kærlig hilsen

Melina Andersen 2 .b, fungerende elevrådsformand

3


Værd at vide

Administration

Telefon:

98 42 44 33

E-mail adresse:

kontakt@frhavn-gym .dk

Skolens hjemmeside:

www .frhavn-gym .dk

Kontortid på skoledage:

kl . 7 .30-15 .30 (fredag kl . 15)

Rektor Inge Carlé (IC) træffes normalt i skoletiden

samt efter aftale .

Skolesekretærer:

Mai-Britt Bøjstrup (MB), Lise Jørgensen (LJ),

Lene Juul Petersen (LjP) og Laila Olesen (Ol)

Vicerektor:

Steffen Bruun Christensen (SC)

Inspektorer:

Jan Bjeldbak (JB), Jørn Christensen (JC),

Per Høberg (Pe) og Rune Lehmann (RU)

4

VÆRD AT VIDE

Befordring

Der kan købes bus- eller togkort – et såkaldt Hyper-

Card . Kortet koster 300 kr . pr . måned . HyperCard

kortet gælder for strækningen mellem hjem og skole

og inden for takstområdet . Kortet kan også benyttes

i weekenden . Kortet bestilles på www .hypercard .dk .

Under visse forhold kan der ydes støtte til egen

befordring, f .eks . hvis der ikke er mulighed for at

benytte offentligt transportmiddel .

Bestyrelsen

Bestyrelsens beføjelser er fastlagt i lovgivningen .

Bestyrelsen skal bl .a . beskæftige sig med skolens

strategi, budget, elevkapacitet, fagudbud, ferieplan,

ordensregler og sociale opgaver i tilknytning til skolen

. Det er i øvrigt bestyrelsens opgave at medvirke

til et godt samarbejde mellem skolen, hjemmene og

lokalsamfundet .

Bestyrelsens sammensætning er følgende:

Filialdirektør Torben Gern Madsen (formand),

borgmester Lars Møller, direktør Betina Kühn, professor

Lars Døvling Andersen, skoleleder Ellen Høgh,

2 elevrådsrepræsentanter, skolesekretær Lene Juul

Petersen (LjP) og en lærerrepræsentant .


VÆRD AT VIDE

Til bestyrelsen er knyttet rektor Inge Carlé (IC) som

sekretær og vicerektor Steffen Bruun Christensen

(SC) som referent .

Bibliotek

I gymnasiebiblioteket er de fleste af

skolens bøger samlet . Her kan man,

ud over at låne bøger, lave gruppearbejde

(der er 40 gruppearbejdspladser),

slå op i forskellige håndbøger

og få hjælp af bibliotekaren .

Gymnasiebiblioteket er et internt bibliotek for

elever og lærere ved Frederikshavn Gymnasium &

HF-kursus, og det er åbent hver dag i det tidsrum,

skolen er åben . Biblioteket er dog kun betjent af

skolens bibliotekar, Louise Andersen (Lo) tirsdage,

onsdage og torsdage kl . 8 .00-15 .00 .

Biblioteket kan bruges i det daglige til gruppearbejde

og lektielæsning, men det kan også bruges,

når der skal udarbejdes projekter og større skriftlige

opgaver . Bibliotekaren hjælper med at finde relevante

bøger og internetressourcer samt bestiller

bøger, artikler og anmeldelser i det omfang, skolen

ikke selv råder over det .

Bogkælder

Undervisning og bøger er principielt gratis . Bogkælderen,

som udleverer bøger i klassesæt, bestyres

af boginspektor Jan Bjeldbak (JB) i samarbejde

med sekretær Laila Olesen (Lo), som også står for

bogudleveringen .

Eleven er personligt ansvarlig for de ting, der lånes

af skolen, og det betyder, at hvis noget bliver væk

eller ødelægges, skal det erstattes! I øvrigt skal

bøgerne behandles ordentligt: Der må kun skrives i

bøgerne på lærernes anvisning, og bøger, som ikke

er forsynet med plastomslag, skal bindes ind .

Bogkælderen er åben hver dag i frikvarteret fra

10 .00-10 .10 . I bogkælderen kan der købes blokke

og hæfter . Uden for bogkælderens åbningstid kan

papir købes i kantinen .

Brobygning til de videregående uddannelser

Gymnasie- og hf-elever har mulighed for at komme

i brobygning på Aalborg Universitet og Hjørring

Seminarium samt evt . andre videregående uddannelser

. Gymnasievejlederne orienterer nærmere om

muligheder for det .

Eksamensnervøs?

Gymnasiet tilbyder i tiden umiddelbart op til eksamen

et kursus for specielt eksamensnervøse elever . Kurset

omhandler, dels hvordan man som elev praktisk

forbereder sig til eksamen, dels hvordan man rent

fysisk og psykisk tackler selve eksamenssituationen .

Kurset afholdes af lærer i specialpædagogik Gitte

Høj-Rasmussen (GH) .

Tilmelding sker om foråret gennem klasselæreren .

5


Ekskursioner

En del af undervisningen ved Frederikshavn

Gymnasium & HF-kursus foregår uden for skolen i

forbindelse med en ekskursion . En ekskursion kan

være en rejse i ind- eller udland . Ekskursionens

indhold betragtes på linje med den normale undervisning

. Hvis der i forbindelse med ekskursionen er

udgifter (transport, ophold osv .), der skal betales

af eleverne, vil hjemmet på forhånd få et brev, der

fortæller om rejsemål, varighed, udgifter m .v . Det er

derefter altid muligt, fortroligt, at meddele skolen,

hvis man ikke ønsker at deltage i ekskursionen .

Af hensyn til den øvrige undervisning skal ekskursioner

foregå inden for to bestemte uger i hvert

skoleår, typisk i ugen før påskeferien og i uge 44 .

Den vigtigste ekskursion for gymnasieeleverne er

primærturen, som foregår i 2 .g i fag, alle elever i

klassen har . Hf’ernes ekskursion er placeret i uge

44 . Eleverne kan i løbet af skoletiden få tilbud om

såvel andre ekskursioner som udvekslingsrejser .

Er der økonomiske problemer i denne forbindelse,

anbefaler skolen, at primærturen prioriteres højest .

Elevrådet

Elevrådet har til formål at engagere eleverne i

samarbejdet om løsning af skolens opgaver og

at arbejde på at sikre eleverne de bedste uddannelsesmæssige

og sociale betingelser .

6

VÆRD AT VIDE

Elevrådet består af en repræsentant fra hver

klasse . Repræsentanten vælges af klassen . Når

der er møder, er alle elever selvfølgelig velkomne

til at kigge forbi og se, hvad elevrådet foretager

sig . Formand, næstformand, sekretær, kasserer

samt et menigt medlem vælges til elevrådets

forretningsudvalg .

Sekretæren modtager forslag til dagsordenen og

redigerer den sammen med de øvrige medlemmer

af forretningsudvalget . Om muligt skal hvert punkt

uddybes . Forslag til dagsorden skal have relevans

for elevrådsarbejdet . Før hvert elevrådsmøde skal

man som klasserepræsentant sørge for, at man i

klassen får talt om de ting, som ville være relevant at

tage med som klassens holdning til selve mødet . På

den måde vil klasserepræsentanterne kunne komme

med sin klasses holdning til de enkelte punkter ved

elevrådsmødet .

Elevrådet har repræsentanter i skolebestyrelsen og

er engageret i alle relevante udvalg mv . på skolen .

Elevrådet er således talerøret til rektor og skolens

ledelse .

Elevrådet er også elevernes eneste faglige organisation

her på stedet, og derfor er det vigtigt, at

flest mulige er fagligt aktive . Der kan være mange

opgaver at løse, og de kan kun løses tilfredsstillende

med et stærkt elevråd .


VÆRD AT VIDE

Festudvalget

Festudvalget er det organ på skolen, som arrangerer

elevfesterne . Der holdes normalt 5 fester,

hvor kun julefesten ligger fast . Resten deles fleksibelt

ud over hele skoleåret .

Festudvalgets primære opgave er at planlægge festerne

og at sørge for det praktiske, såsom billetsalg,

salg af drikkevarer og oprydning . Festernes primære

funktion er at skabe kammeratskab i og på tværs af

klasserne .

Elevsamlinger

Der afholdes samling én gang om ugen, tilrettelagt

efter tur af de enkelte klasser . Klasserne lægger et

stort arbejde i forberedelsen af samlingerne, dels

for at skabe et muntert indslag i ugens arbejde,

dels for at lægge op til en drøftelse af problemer

eller emner, som er af fælles interesse for elever og

lærere .

Ferieplan for skoleåret 2012/13

Første skoledag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/8

Efterårsferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/10-19/10

Operation Dagsværk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/11

Juleferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24/12-4/1

Vinterferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/2-22/2

Påskeferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25/3-2/4

St . Bededag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26/4

Kr . Himmelfartsdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/5

2 . pinsedag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20/5

Sommerferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/7-13/8

De nævnte dage er inklusive .

Flytning

Enhver ændring af adresse og telefonnummer

bedes snarest muligt meddelt kontoret .

Forsikringer

Skolen henstiller til, at eleven (evt . gennem forældrene)

er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikret .

Skolen dækker ikke tab som følge af tyveri, heller

ikke når det drejer sig om cykler og knallerter, som

står i cykelkælderen eller på skolens område .

Forældremøder

For gymnasieklasserne arrangeres der i november

eller december konsultationer, hvor elever, forældre

og lærerne kan drøfte den enkelte elevs situation .

7


1 .g’erne og 1 .hf’erne arrangerer desuden en forældreaften

i september .

Fravær

Der er mødepligt til undervisningen og pligt til at

aflevere skriftlige opgaver . Skolen har pligt til at føre

nøje regnskab over elevernes fravær og manglende

aflevering af skriftlige opgaver .

Umiddelbart efter et fravær skal man i skolens

skemaprogram, Lectio, angive fraværets omfang

og årsagen dertil . Ved fravær af længere varighed

(over en uge) bedes man orientere skolen telefonisk .

Fritagelse fra idræt i længere perioder kræver læge–

attest . Udgifter hertil skal man selv afholde . Hvis en

elevs fravær antager et betænkeligt omfang, kaldes

eleven til samtale om fraværet hos Søren Helbo-

Jensen (SH) . Fortsætter fraværet, gives en skriftlig

advarsel (med kopi til forældre/værge, hvis eleven

er under 18 år) . Hjælper dette ikke, vil det enten medføre,

at den forsømmelige elev skal til eksamen i alle

fag, ikke indstilles til eksamen, at han/hun evt . ikke

kan rykkes op i næste klasse, eller at vedkommende

ikke kan fortsætte på skolen .

For hf-kursister kan forsømmelighed medføre, at

kursisten ikke indstilles til eksamen . Der kan være

grund til at fremhæve, at der ikke gives fri til ferie

uden for de tidspunkter, hvor skolen har sine ferier .

Det er muligt, at eleven ikke kan holde ferie sammen

med sin familie, men i så fald må man så afstå

8

VÆRD AT VIDE

fra dette . Skolen har krav på at blive respekteret

som arbejdssted . Måske kan eleven med hensyn

til standpunkt og forsømmelsesprocent tåle at

være væk i nogle dage, men ferier uden for de rette

tidspunkter er usolidarisk adfærd med uheldige

virkninger for den fælles undervisning, for gruppearbejdet

og for hele klassens trivsel . Eleven kan

følge sit fravær i Lectio . (Se også Opgaveværksted) .

Frisport

Skolen tilbyder en lang række sportslige aktiviteter

efter skoletid . Der er først og fremmest klasseturneringerne

. De starter med en fodboldturnering .

Dernæst følger en hockeyturnering, en volleyballturnering

og en basketballturnering . Sideløbende er

det normalt muligt at træne i volleyball, basketball

og badminton .

Georg Mohr Matematikkonkurrence

Hvert år i januar måned afvikles Georg Mohrkonkurrencen

i matematik . Alle gymnasieelever kan

deltage i konkurrencen, der afvikles som en skriftlig

4-timers prøve . Der må kun bruges papir, blyant,

passer og lineal til prøven .

Glemte sager

Glemte sager kan evt . findes i pedellens kontor i

kælderen . Henvendelse bedst mellem 8 .55 og 9 .05

eller på skolens kontor .


VÆRD AT VIDE

Gymnasievejledere

Skolen har 7 gymnasievejledere .

Gymnasievejlederne afholder nogle timer i din klasse,

hvor de blandt andet orienterer om studiemetoder og

arbejdsvaner, valgfag, eksamen, AT, studieretningsprojekt

og den større skriftlige opgave . De kommer

også ind på økonomiske, sociale og boligmæssige

forhold .

Desuden lægger gymnasievejlederne stor vægt på

den personlige kontakt med den enkelte elev . Der

kan opstå situationer, hvor du har brug for at spørge

om råd med hensyn til det nye skolesystem, du er

kommet ind i . Det kan også dreje sig om problemer,

som du gerne vil diskutere med et menneske, som

kan lytte og hjælpe med at få et overblik . Gymnasievejlederne

har naturligvis tavshedspligt .

Du kan opsøge gymnasievejlederne, når du har

behov for det, ligesom gymnasievejlederne løbende

afholder individuelle samtaler med dig om f .eks .

skolestart, lektielæsning og valgfag . Den første

individuelle samtale finder sted i løbet af den første

måned .

Vær også opmærksom på, at gymnasievejlederne

kan virke som kontaktpersoner til socialrådgiver,

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og

Studievalg Nord . Til skolen er der desuden knyttet

en psykolog . Du kan kontakte psykologen direkte

eller gennem din gymnasievejleder .

Gymnasievejlederne træffes i lokale 225 i deres

kontortid eller efter aftale .

Gymnasievejledningen har en hjemmeside,

som du finder ved at gå ind på gymnasiets egen

hjemmeside .

Her finder du oplysninger om træffetider, om hvilken

gymnasievejleder klassen har, og ikke mindst finder

du en række links, der kan være særdeles brugbare

for dig, når du f .eks . vil søge information om videregående

uddannelser, SU, udlandet og meget mere .

Gymnasievejledningen har ligeledes en side med

Sidste Nyt, hvor du kan få nyttige tips .

Informationer om dagligdagen

Alle skemaændringer kan ses i Lectio, og man

har pligt til at holde sig orienteret herom . Skolens

hjemmeside indeholder også nyttig information .

På opslagstavlen ud for kontoret findes øvrige informationer

vedrørende f .eks . prøver og fællestimer .

I øvrigt bliver der orienteret om den kommende

tids forløb på den ugentlige samling . Elevrådets

opslags tavle findes lige ved siden af kontoret .

Der findes trådløst netværk overalt på skolen, så

med en bærbar computer med et netkort beregnet

til trådløst LAN er der mulighed for at anvende

skolens hurtige internetforbindelse . Ved skoleårets

start gives en ganske kort introduktion til skolens

it-udstyr samt de regler, der er for brug af dette .

9


Samtidig tildeles personligt brugernavn og adgangskode

. I løbet af det første år vil faglærerne desuden

gennemføre brugerkurser for alle nye elever .

Kammerpigerne

Kan du li’ at synge og optræde? Så har du mulighed

for at være med i vokalgruppen Kammerpigerne .

Her møder møder du andre sangglade piger fra

Skagen i nord til Sæby i Syd .

Vi synger alt slags musik fra musical, pop, rock,

viser til jazz .

Vi giver koncerter på skolen og ude i byen .

Næste år står der blandt andet musical på programmet,

og her udvides Kammerpigerne med mange

musikalske drenge / Kammerjunkerne .

Du behøver ikke at kunne noder, men du skal gå

helhjertet ind for samværet i koret .

Vi øver hver tirsdag aften kl . 19 .00 – 21 .00

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

korleder Birgit Munch 98 430 408 .

Kantinen

Skolen har en velindrettet kantine i frokostkælderen

. Her kan man hver dag købe alt, hvad hjertet

(og maven) begærer: kaffe, the, mælk, sodavand,

smurte rundstykker, kager, sandwich, salatbar,

frugt, pølsehorn, is, slik og meget mere . Hver dag

10

VÆRD AT VIDE

serveres en varm middagsret til en rimelig pris (se

hjemmesiden) . Kantinen opfylder gerne særlige

ønsker såsom kagemand, hjemmebagt kage eller

æblekage . Selv fødselsdagsmiddage til hele klasser

klares, hvis det forudbestilles .

Kantinen har åbent til kl . 14 .30, fredag dog til kl .

13 .45 .

Til alle elever med madpakker er der et køleskab til

rådighed i kantinen .

Det er ikke tilladt at bringe kantinemad, kaffe, sodavand

og lignende med i klasserne .

Karaktergivning

Eleverne i gymnasiet får standpunktskarakterer

tre gange om året, i december, i marts og ved

skoleårets afslutning . Hjemmet bedes kontakte

skolen, hvis eleven ikke foreviser karakterarket .

Karaktererne gives efter 7-trinsskalaen . Hf-kursisterne

får ikke standpunktskarakterer, men kursisterne

har krav på en bedømmelse fra deres faglærer .

Legatforeningen

Legatforeningens formål er at indsamle så mange

penge som muligt til legatfonden, som hvert år kan

uddele legater til 1-2 af årets studenter og hf’ere .

Pengene skal bruges til studiestart efter gymnasiet

eller hf, og de frigives derfor først, når uddannelsen

påbegyndes .


VÆRD AT VIDE

Elever, forældre og andre interesserede kan blive

medlemmer af legatforeningen og på den måde

være med til at støtte kommende studenter og

hf’ere . Medlemskabet koster årligt 100 kr . – dog kun

50 kr . for elever .

Lektiecafé

Lektiecaféen er, som navnet siger, et sted, hvor

man kan gå hen for at lave sine lektier . To dage om

ugen efter 6 . lektion er der en lærer til stede for at

give hjælp til eller komme med gode råd om hjemmearbejdet

i de naturvidenskabelige fag . Mange

elever benytter også Lektiecaféen som et sted at

mødes for i samarbejde at løse opgaver .

Lektiecafé’en er således et sted med lektiehjælp

til alle – uanset klassetrin . På Lectio kan man se,

hvilken lærer der er til stede i lektiecaféen den

pågældende dag .

Lærerforsamling

Lærerforsamlingen består af skolens lærere . Der

bliver afholdt lærerforsamling i forbindelse med

karaktergivningen . Lærerne behandler spørgsmål

angående standpunkt og udtaler sig om eventuelle

problemer med oprykning til den næste klasse . Rektor

er formand for lærerforsamlingen .

Opgaveværksted

Opgaveværkstedet er for de elever, der har for

højt skriftligt fravær i alt eller et uacceptabelt

højt fravær i enkelte fag . Disse elever bliver via

Lectio bedt om at møde torsdag eftermiddag kl .

14 .40-16 .30, hvor de skal aflevere mindst én af

de opgaver, de mangler at aflevere . Eleverne skal

fortsætte med at komme i opgaveværkstedet, til

den skriftlige fraværsprocent er acceptabel . Det

er vigtigt at understrege, at der er mødepligt til

opgaveværkstedet .

Opgaveværkstedet er bemandet med en vagt – ikke

en lærer – som registrerer fremmøde og aflevering .

Elever, der indkaldes til opgaveværksted, er selv

ansvarlig for

• at få registreret sit fremmøde hos vagten i

opgaveværkstedet .

• at opgaven kan registreres korrekt. Dette sikres

bedst ved at udfylde en afleveringsseddel og

clipse denne sammen med opgaven .

• at arbejde med ”gamle” opgaver, dvs. opgaver

der i Lectio er registreret som ikke afleveret i

forrige måned .

Jan Bjeldbak (JB) er ansvarlig for fravær hos hfsøfart-elever

og Søren Helbo-Jensen (SH) er ansvarlig

for alle andre elever .

11


Oprydning

Angående oprydning i kantineområder, klasselokaler

og gange gælder, at alle (uden undtagelse)

rydder op efter sig selv - hver gang .

Opslagstavler

Rundt om i huset findes opslagstavler, som bruges

til mange formål . Organisationer, foreninger mv . kan

benytte disse opslagstavler efter aftale med Jan

Bjeldbak (JB) .

Uden for kontoret findes en opslagstavle, hvis opslag

alle er forpligtede til at læse . Skemaændringer skal

dog læses i Lectio .

Parkering

Cykler placeres i cykelkælderen eller under halvtaget

bag sportshallen . Knallerter parkeres under

halvtaget ved sportshallen eller ved den nordlige

gavl af drengenes gymnastiksal . Motorcykler

parkeres også ved den nordlige gavl af drengenes

gymnastiksal .*** Det røde hus?

Pedel

Pedel Mogens Jensen (MJ) træffes som regel på sit

kontor kl . 8 .55-9 .05 .

Pedelmedhjælpere: Michael Olesen (Mi), Leif Precht

(LP), Tom Andersen (TA), Myrna Havmand, Jonas

Nielsen .

12

VÆRD AT VIDE

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd er lærernes mulighed for at

samles og drøfte emner, der er relevante i forhold

til skolen . Det kan være skolens økonomi, nye

pædagogiske initiativer, fællestimer osv . Pædagogisk

Råd mødes 6-8 gange i løbet af skoleåret .

Pædagogisk Råd og rektor har nedsat en række

udvalg til at tage sig af forskellige aktiviteter på

skolen: Elevaktivitetsudvalg, Pædagogisk udvalg,

Internationalt udvalg, Festudvalg, Økonomiudvalg

og Undervisningsmiddeludvalg .

Udvalgene har kontakt til elevrådet og er således

også en af elevernes muligheder for at få indflydelse

på skolens liv og udvikling .

Skolens hjemmeside og intranet

Ofte er de informationer, du leder efter, ikke længere

væk end et enkelt klik . På skolens hjemmeside har

du adgang til informationer om f .eks . skolestart,

AT, AP, synopsis og SSO, ligesom du også kan finde

et fotogalleri, aktuelle nyheder, informationer om

aktiviteter uden for skoletid og meget, meget mere .

Skolens elektroniske skema- og administrationsprogram,

Lectio, er vores primære kommunikationskanal

. Men hvis du vil vide mere om stort og småt

på skolen, kan du løbende orientere dig på skolens

hjemmeside www.frhavn-gym.dk


VÆRD AT VIDE

Rektor

Rektor Inge Carlé (IC) er den pædagogiske, økonomiske

og administrative leder af skolen . Rektor skal

sørge for, at påbud fra Ministeriet for Børn og Undervisning

eller bestyrelsen bliver fulgt på skolen .

Ringetider

1 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 .00-08 .55

2 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09 .05-10 .00

3 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 .10-11 .05

- spisefrikvarter

4 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 .30-12 .25

5 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 .35-13 .30

6 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 .40-14 .35

7 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 .40-15 .35

Skolens tilsyn

Ministeriet for Børn og Undervisning er tilsynsførende

med gymnasieskolen og hf og har det

pædagogiske tilsyn med skolen . Ministeriet for Børn

og Undervisning er med til at sætte rammerne for

skolens virke .

Statens Uddannelsesstøtte

Det er obligatorisk for alle studerende at bruge

selvbetjeningssystemet på www .su .dk til ansøgning

eller ændring af SU . Det er derfor nødvendigt at

anskaffe sig NemID, som giver adgang til offentlige

hjemmesider . SU udbetales efter gældende regler .

Yderligere oplysninger fås på kontoret .

Stavning og dynamisk læsning

Der skal læses og skrives meget i gymnasiet og på

hf . På gymnasiet screener vi derfor inden efterårsferien

alle nye elever med stave- og læsetest,

således at de, der har stort behov for at blive mere

bevidste om deres stavning og for at læse hurtigere

og mere effektivt, kan få tilbud om læse- og

stavekursus .

Ordblinde eller elever med særlige behov tilbydes

også hjælp . Screening og hjælpetilbud organiseres

af lærer i specialpædagogik Gitte Høj-Rasmussen

(GH)

Studiekredse

Der kan oprettes studiekredse, hvis 10 elever

ønsker det, og de kan skaffe en lærer . I studiekredsene

(ca . 10 timer) må man ikke gennemgå

det obligatoriske lærebogsstof . Der er mødepligt til

studiekredse, når man har meldt sig .

Sygdom

Ved længerevarende sygdomsperioder kan der gives

særlig undervisning . Nærmere oplysning herom fås

ved henvendelse til gymnasievejlederen . Se også

“Fravær”.

13


Teaterkredsen

– et kulturtilbud til gymnasiets elever

Teaterkredsen begynder i september, og elever fra

alle klasser er velkomne . Teaterkredsen er et kulturtilbud

til dig om at se og opleve teater . Her introduceres

du til teatrets verden - også backstage .

Du kommer til at se teaterforestillinger af kvalitet,

både det ultramoderne teater, nyt dansk danseteater,

teater specielt for unge, Den Kongelige Ballet

og de store klassikere . Vi har en særlig interesse

i Den Kongelige Ballet og Det Kongelige Teater, som

vi besøger hvert år, ligesom også Aalborgs teaterverden

præsenteres .

Teaterkredsen ledes af Gitte Høj-Rasmussen (GH),

og vi mødes ca . en eftermiddag/aften om måneden

i teatersæsonen her i Frederikshavn eller udenbys .

Vil du være med i teaterkredsen, så tilmeld dig hos

Gitte Høj-Rasmussen (GH) nu eller på introduktionsmødet

omkring 1 . september . Se mødeindkaldelsen

på opslagstavlen ved kontoret!

Udlandsophold

Der er mulighed for at søge udlandsophold i

forbindelse med gymnasie- eller hf-forløbet . 1 .g’ere

og 1 .hf’ere (under 18) kan søge United World

Colleges, som giver en international studentereksamen

efter 2 års ophold i udlandet .

14

Kontakt gymnasievejlederne for information om

andre udlandsophold .

VÆRD AT VIDE

Udtalelser

Der gives kun udtalelse til elever, som forlader

skolen uden eksamen . Alle andre kan få bevis på,

at de går på skolen samt en udskrift af opnåede

karakterer . Henvendelse til kontoret .

Vejledning om videregående uddannelse og erhverv

Formålet med at gå på stx eller hf er jo at forberede

og kvalificere sig til at tage en videregående uddannelse

. Det er vigtigt, at du undervejs i gymnasietiden

overvejer, hvad du vil, og undersøger hvad

mulighederne er .

Det får du vejledning om fra vejledningscentret

Studie valg Nordjylland . Skolens faste Studievalgvejleder

er Martin Rovs Hansen .

I skoletiden skal du deltage i Studievalgs kollektive

vejledning på skolen, år for år . Du kan også få

individuel vejledning, hvis du stadig er i tvivl om dit

valg eller noget med videregående uddannelse . Den

individuelle vejledning sker ved træffetider med

Martin på skolen, som du kan booke tid til . Du kan

også kontakte Studievalg pr . telefon eller mail – eller

besøge os i centret i Aalborg .


VÆRD AT VIDE

Desuden står Studievalg for nogle vigtige

vejlednings tilbud ud af huset, som du bliver tilbudt

i 2 . og 3 . år .

Se www .studievalg .dk/nordjylland

På www .UddannelsesGuiden .dk kan du få informationer

om bl .a . videregående uddannelser i hele

Danmark . Her finder du også en regional side for

det nordjyske vejledningscenter, hvor du bl .a . kan

se vejledningstilbud og aktiviteter på din skole .

Hos Studievalg Nordjylland har vi tavshedspligt,

og du kan henvende dig anonymt med spørgsmål

vedrørende videregående uddannelse og erhverv .

Vejledningen er et tilbud og en hjælp til dig, og du er

altid velkommen, både mens du går på skolen, og

efter du har afsluttet din eksamen .

15


16

VELKOMST VED ELEVRÅDSFORMANDEN

KORT OVER SKOLEN


VELKOMST UDBUD AF UDDANNELSER

VED ELEVRÅDSFORMANDEN

Udbud af

uddannelser

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus udbyder 3 gymnasiale

ungdomsuddannelser:

1 . Studentereksamen: stx (3-årig) .

2 . Højere forberedelseseksamen: hf (2-årig) .

3 . HF-søfart i samarbejde med MARTEC – Frederikshavn

Maskinmesterskole – og Skagen Skipperskole (3-årig) .

Alle 3 uddannelser er almene og studieforberedende og giver

adgang til de videregående uddannelser .

Uddannelserne tilrettelægges efter de love, som Folketinget

vedtager, og efter de regler og retningslinjer, som Ministeriet for

Børn og Undervisning udstikker . Disse kan findes på www.uvm.dk

Desuden har Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus sine egne

studie- og ordensregler . Det er vigtigt, at både elever og forældre

orienterer sig i disse, så der ikke opstår misforståelser . Alle elever

får udleveret studie- og ordensreglerne senest ved skolestart,

og rektor orienterer hver enkelt klasse . Ordensreglerne kan også

ses på skolens hjemmeside www.frhavn-gym.dk

17


Gymnasiet

En studentereksamen består af en række obligatoriske

fag, som alle elever skal have . Fagene er en

blanding af fag på C-niveau, som er 1-årige, fag på

B-niveau, som er 2-årige, og fag på A-niveau, som er

3-årige .

Ud over de obligatoriske fag skal eleverne vælge

nogle studieretningsfag, som specialiserer enten i

naturvidenskabelig retning, i samfundsvidenskabelig

retning, i sproglig retning eller i kunstnerisk

retning .

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus udbyder

studieretninger inden for alle 4 hovedområder .

Obligatoriske fag og studieretninger kan ses på

skolens hjemmeside www.frhavn-gym.dk

Det endelige studieretningsvalg finder sted

1 . december i 1 .g .

En studentereksamen består normalt af 4 fag på

A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau .

Ved valget af studieretning skal man også være

opmærksom på, at der er visse krav til fag og

18

GYMNASIET

kombinationer af fag . Således skal et af fagene

matematik, biologi, engelsk, fysik, kemi eller tysk på

A-niveau indgå i en samlet studentereksamen .

Det kan for enkelte elever betyde, at de skal have

5 A-niveaufag . Et andet krav er, at samfundsfag på

A-niveau kræver, at man har matematik på mindst

B-niveau .

Oprettelse af studieretninger

Skolen søger at oprette studieretningerne, så de i

videst muligt omfang imødekommer alles ønske om

bestemte fag og niveauer .

Der kan være flere ansøgere til en studieretning,

end der er pladser i en klasse . Det væsentligste


GYMNASIET

kriterium for skolens afgørelse om tildeling af

studie retningspladser vil i så tilfælde være elevernes

mulighed for at gennemføre uddannelsen .

2. fremmedsprog

Ud over engelsk, som er et obligatorisk fag, skal

eleverne vælge et fremmedsprog mere . Skolen

udbyder tysk, spansk og fransk, og faget skal

vælges ved ansøgningen .

Kunstnerisk-æstetiske fag

Af de 7 fag på C-niveau skal det ene være et kunstnerisk-æstetisk

fag . Dette fag er placeret i 1 .g .

Skolen udbyder billedkunst, mediefag og musik .

Faget vælges ved ansøgningen, og valget er

bindende .

Oprettelse af valgfag

I midten af 1 . og 2 .g skal eleverne vælge et antal

valgfag . Antallet er afhængig af studieretning .

Skolen søger at oprette valgfag, så de i videst muligt

omfang imødekommer elevernes ønsker .

Bestå- og oprykkelseskrav

I gymnasiet gives der årskarakterer i alle fag, ligesom

der gives karakterer i de mundtlige og skriftlige

eksaminer, årsprøver og terminsprøver, eleven kommer

op til . Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen .

For at bestå en studentereksamen skal man have et

karaktergennemsnit på mindst 2,0 (Gennemsnittet

beregnes af samtlige karakterer) .

Man skal som elev opnå et gennemsnit på mindst

2,0 ved et skoleårs afslutning for at have ret til at

rykke op i næste klasse . Hvis karaktergennemsnittet

ligger under 2,0, kan skolen nægte eleven

oprykning . Gennemsnittet består af både års- og

eksamenskarakterer .

Eksaminer

Der er udtræk til både de skriftlige og mundtlige

eksaminer . Udtræk betyder, at Ministeriet forBørn

og Undervisning trækker de fag ud, som den enkelte

elev skal til eksamen i, og det betyder, at eleverne

ikke på forhånd ved, hvilke eksaminer de skal til .

Det ligger dog fast, at en elev som minimum skal til

3 skriftlige og 3 mundtlige eksaminer . Det ligger

også fast, at i fag på A-niveau med både skriftlig

og mundtlig eksamen skal eleven til mindst én af

eksaminerne . Hvis en elev med f .eks . samfundsfag

på A-niveau ikke får udtrukket mundtlig eksamen

i samfundsfag, skal eleven således til skriftlig

eksamen i samfundsfag . Reglen om at skulle op til

mindst én af eksaminerne gælder ikke for B-niveaufag

med både skriftlig og mundtlig eksamen .

19


Alle elever skal til 9 eksaminer inkl . eksamen i almen

studieforberedelse (AT) og en større skriftlig opgave

(studieretningsprojekt eller blot SRP) . Både SRP og

eksamen i AT ligger i 3 .g . Desuden siger reglerne,

at en elev skal have været til minimum en eksamen

efter afslutningen af 2 .g .

Herunder har du en oversigt over de obligatoriske

fag og de eksaminer, der kan blive udtrukket . Vær

venligst opmærksom på, at eksamen kan ligge på

et senere tidspunkt, hvis faget er et valgfag . Der er

naturligvis mødepligt til eksamen .

Fag (stx)

GYMNASIET

Alle studieretnings- og valgfag på A-niveau arbejder

med både en mundtlig og en skriftlig eksamen . Det

samme gælder for matematik B-niveau og engelsk

B-niveau, mens andre B- og C-niveaufag udelukkende

har mundtlig eksamen .

Termins- og årsprøver

Stx-bekendtgørelsens §138 slår fast, at fra skolestart

i 1 .g til undervisningens ophør i slutningen

af 3 .g skal der afholdes mindst 5 skriftlige eller

mundtlige prøver . Disse prøver kan være eksaminer

Mundtlig

eksamen

Skriftlig

eksamen

Almen studieforberedelse (AT Ja Nej 3 .g

Dansk Ja Ja 3 .g

Engelsk B Ja Ja 2 .g

Fysik C Ja Nej 1 .g (som regel)

Historie A Ja Nej 3 .g

Idræt C Nej Nej -

Kunstnerisk fag: Billedkunst C, mediefag C eller musik C Ja Nej 1 .g

Matematik C Ja Nej 1 .g

Oldtidskundskab C Ja Nej 2 ./3 .g

Religion Ja Nej 2 ./3 .g

Samfundsfag C Ja Nej 1 .g

Studieretningsprojekt (SRP) Nej Ja (projekt) 3 .g

20

År


GYMNASIET

21


eller prøver, som skolen tilrettelægger for at give

eleverne eksamenstræning .

For at give eleverne det bedst tænkelige grundlag

at gå til eksamen på har vi her på gymnasiet valgt

lidt flere prøver end de fem . I skemaet herunder kan

du se hvilke skriftlige termins- og årsprøver, en stxelev

skal op til, og hvornår i forløbet de er placeret .

Det er vigtigt at fremhæve, at alle skal op til de

nævnte termins- og årsprøver, hvis man har fagene .

Herunder ses en oversigt over termins- og

årsprøverne .

Fag

Skriftlig

årsprøve

Skriftlig

terminsprøve

GYMNASIET

Mundtlig

prøve

Dansk 2 .g 3 .g Muligvis en

Matematik B

Matematik A

1 .g*

2 .g

2 .g

3 .g

efter 1 .g evt .

en efter 2 .g

Engelsk B 1 .g 2 .g

Engelsk A 2 .g 3 .g

Fransk/spansk 2 .g 3 .g

3-årige studieretningsfag, A-niveau 2 .g 3 .g

1-årige A-niveaufag - 3 .g

* Også for elever, der opgraderer fra C- til B-niveau.

22


HF

HF

En 2-årig hf-eksamen består af en række obligatoriske

fag, som alle kursister skal have . Ud over disse

fag skal kursisterne i midten af 1 . hf vælge 2 fag

på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på

C-niveau .

I ansøgningen om optagelse skal kursisterne

angive, hvilket praktisk/musisk fag de ønsker i 1 .hf .

Skolen udbyder billedkunst, mediefag og musik .

Obligatoriske fag og valgfag kan ses på skolens

hjemmeside www.frhavn-gym.dk

Fag (HF)

Mundtlig

eksamen

Skriftlig

eksamen

Dansk Ja Ja 2 .hf/3 .n

Engelsk B Ja Ja 2 .hf/3 .n

Idræt C Nej Nej -

Kultur- og samfundsfag: Historie B, samfundsfag C, religion C Ja Nej 2 .hf/3 .n

Kunstnerisk fag: Billedkunst C, mediefag C eller musik C Ja Nej 1 .hf/1 .n

Matematik C Ja Ja 1 .hf/2 .n

Matematik B Ja Ja 2 .hf/3 .n

Naturvidenskabelig faggruppe:

Biologi C, geografi C og kemi C

Ja Nej 1 .hf/1 .n

Større skriftlig opgave (SSO) Nej Ja (projekt) 2 .hf/3 .n

År

23


Oprettelse af valgfag

Skolen søger i videst muligt omfang at imødekomme

kursisternes ønske om valgfag .

Bestå- og oprykningskrav

Kursisterne skal til eksamen i alle fag (dog ikke

obligatorisk idræt), idet der ikke gives årskarakterer

. For at bestå en hf-eksamen skal man opnå

et gennemsnit på mindst 2,0 . Der gives karakterer

efter 7-trinsskalaen .

Man skal som kursist opnå et gennemsnit på mindst

2,0 ved afslutningen af 1 .hf for at have ret til at

rykke op i næste klasse . Hvis karaktergennemsnittet

ligger under 2,0, kan skolen nægte kursisten

oprykning .

24

HF-søfart

Hf-søfartsuddannelsen er en hf-uddannelse, og

fagligt minder den derfor på de fleste områder om

en almindelig hf-uddannelse . Der er dog forskelle,

da skolen i forbindelse med hf-søfart på forhånd

har afgjort, at de to valgfag på B-niveau skal være

matematik og fysik . Disse fag er valgt, fordi det er

fag, der er gode at have, hvis en kursist ønsker at

fortsætte på maskinmesterskolen eller på skibsofficeruddannelsen

. Skolen har også på forhånd valgt

det praktisk/musiske fag, og det er mediefag . Dette

valg er foretaget på baggrund af mange års erfaring

med elevønsker .

HF


HF

Bestå- og oprykningskrav samt

eksaminer

Der gælder de samme regler på hf-søfart som på

den almindelige hf .

I øvrigt

Ser vi ud over det rent faglige, adskiller en hf-søfartsuddannelse

sig på flere områder fra en almindelig

hf . Hvis du vil vide mere om hf-søfart, kan du gå ind

på www .hfsøfart .dk .

HF eksaminer

På hf skal kursisterne til eksamen i alle fag med

undtagelse af idræt . Nogle af fagene har en

mundtlig eksamen, andre fag har både en mundtlig

og en skriftlig eksamen . Medmindre det kunstneriske

fag opgraderes, har alle kursister været til

eksamen i deres praktisk/musiske fag og i naturvidenskabelig

faggruppe efter 1 . år .

På sidste år udarbejder alle kursister en større skriftlig

opgave (den såkaldte SSO), og det er så ensbetydende

med, at alle kursister skal til minimum 11

eksaminer inkl . SSO .

På skemaet side 23 kan du se fagene og de forskellige

eksaminer, men vær venligst opmærksom på,

at eksamen kan ligge på et senere tidspunkt, hvis

faget er et valgfag .

Valgfag på både C- og B-niveau har en mundtlig

eksamen, mens matematik B også har en skriftlig .

Valgfag på A-niveau har både en mundtlig eksamen

og en skriftlig eksamen .

Terminsprøver

Hf-kursister skal til en del flere eksaminer end

stx-elever, og det er en af grundene til, at der ikke

afholdes årsprøver på hf . Der afholdes dog terminsprøver,

og det er for at give kursisterne det bedst

tænkelige grundlag at gå til eksamen på .

I skemaet herunder kan du se, hvilke skriftlige

terminsprøver en hf-kursist skal op til, og hvornår i

forløbet de er placeret . Hvor intet andet er nævnt,

skal alle op til de nævnte terminsprøver .

Fag Skriftlig terminsprøve

Dansk 2 .hf/3 .n

Engelsk B 2 .hf/3 .n

Matematik C* 1 .hf

Matematik B** 2 .hf/3 .n

* Alle kusister.

** Kun de kusister, der har valgt matematik på B-niveau.

25


Til alle skriftlige terminsprøver, årsprøver og

eksaminer gælder, at elever og kursister

• bør holde øje med Lectio og tavlen ved kontoret

for tidspunkter og andre praktiske oplysninger.

• skal sidde på deres pladser og være klar til at

modtage instrukser senest 10 minutter før

prøven begynder.

Der findes forskellige former for skriftlige

prøver, og reglerne til én prøve kan derfor afvige

26

SKRIFTLIGE EKSAMINER OG PRØVER – GENERELT

Skriftlige eksaminer

og prøver – generelt

fra reglerne til en anden prøve . Samtidig er der

nogle generelle regler vedrørende f .eks . toiletbesøg,

kommunikation, aflevering mv . Det er

vigtigt, at alle kender og overholder disse regler,

og derfor orienteres der herom før hver prøve .

• ikke må kommunikere med andre, medmindre,

der er tale om en prøve med

gruppeforberedelse.

Alle, der går til individuelle prøver, kender

sandsynligvis denne regel, men det kan være


SKRIFTLIGE VELKOMST VED EKSAMINER ELEVRÅDSFORMANDEN

OG PRØVER – GENERELT

vigtigt at understrege, at sanktionerne i

forbindelse med brud på denne regel kan være

særdeles skrappe .

• skal aflevere slukket mobiltelefon til vagterne

inden prøvestart

• selv skal medbringe pc’er og printer, hvis de

ønsker at gøre brug heraf. I modsat fald skrives

i hånden.

Dette er en regel, som gør det praktisk muligt

at gennemføre prøver og eksaminer for ca . 200

elever og kursister på én gang uden at gå på

kompromis med sikkerhedsmæssige og logistiske

rammer, der omgiver en prøvelignende

situation .

• ikke må fjerne pc, opgave, noter eller andet,

der har med en prøve eller eksamen at gøre, før,

den pågældende prøve er officielt afsluttet.

Dette er ligeledes en del af sikkerheden omkring

en prøve, men det er også et spørgsmål om

hensyn til andre .

• ikke må fjerne printer før, den sidste prøve i

lokalet den pågældende dag er afsluttet.

Dette er primært et spørgsmål om hensyn til

andre, der er til prøve den pågældende dag . Man

kan sikkert forestille sig, hvor meget det kan

larme og forstyrre, hvis et stort antal elever og

kursister skal pakke deres printere sammen,

mens andre prøver at koncentrere sig .

• fjerner pc og printer samme dag, som man har

brugt dem sidste gang.

En anden elev skal måske overtage en siddeplads,

eller lokalet skal efterfølgende anvendes

til undervisning .

27


De

Lykkelige

År

En dag i min gymnasietid i Frederikshavn steg en mand

ud af en Volvo stationcar foran gymnasiet . Manden var

en kendt tv-journalist fra DR – og eftersom der dengang

kun var ganske få af den slags, så var han noget af en

kendis .

Han var inviteret til fællesarrangement på gymnasiet

– for at fortælle eleverne om tv og tilværelsen som

dybdeborende tv-journalist . Jeg selv gik i 3 .g og havde

længe flirtet med tanken om at blive journalist, så jeg

var bænket på forreste række og for en gangs skyld i

god tid . I den selvsamme aula, som står der i dag .

Manden hed Jørgen Flindt Pedersen, og tyve år efter

arrangementet i Frederikshavn fik han en ikke ubetydelig

indflydelse på mit liv . Men som vi siger i TV: Mere

om det senere . . .

Det flippede

I år er det 36 år siden, jeg blev sproglig-samfundsfaglig

student fra Frederikshavn Gymnasium . Jeg var

28

Som den første i

en forhåbentlig lang række af

tidligere elever har Jens Gaardbo sagt

ja til at skrive et indlæg til vores

årsskrift .

JENS GAARDBO

opvokset i et almindeligt borgerligt håndværkerhjem

i byen og havde tilbragt skoletiden lige over for gymnasiet

på den gamle og reaktionære Ørnevejens Skole,

hvor børn i virkeligheden var til besvær og hvor man

sagtens kunne få en på skrinet .

Så det var noget af et kulturchok, da jeg i 1973 – som

familiens første gymnasieelev nogensinde – gik over

Barfredsvej og skiftede til en tilværelse, hvor tidsånden

var flippet i samfundet i almindelighed – og på gymnasiet

i særdeleshed .

Det var langt hår, syrerock og svaj i bukserne . Det var

indsamlinger til latinamerikanske maskinpistolbevæbnede

modstandsbevægelser, og der begyndte

at lugte af hash i hjørnerne . Og selvom der stadig var

ældre noble lektorer, så var der også et tydeligt præg af

yngre, venstreintellektuelle adjunkter, der ikke tøvede

med at skrotte de klassiske lærebøger til fordel for

fotokopierede, samfundskritiske analyser og bundne


JENS GAARDBO

opgaver om fremskridtet i den socialistiske folkerepublik

Rumænien

Elevrådet blev kørt benhårdt af fremtrædende skikkelser

fra SFs Ungdom og ungkommunisterne . Og selvom

jeg egentlig anså mig selv for en smule venstresnoet,

så forsøgte jeg alene under indtrykket af den politiske

slagside at kuppe andre toner frem i rådet .

Jeg endte som formand, hvor jeg straks anlagde en nypopulistisk

stil med masser af fester og studentikose

indfald . Brød og skuespil . De krigeriske kammerater i

Latinamerika måtte til gengæld undvære os i et stykke

tid .

Formidabelt

Når det er sagt, så var gymnasiet også De Lykkelige År .

Hvornår i livet har man ellers den frihed, mens der stadig

er mad i køleskabet og vand i rørene derhjemme?

Hvornår i tilværelsen får man ellers mandlige venner,

der endnu ikke er indadvendte og passive – og

kvinde lige bekendtskaber, der endnu ikke er bitre og

sarkastiske? Og hvor kan man ellers få det der løft ind

i Homer, ud i William Blake, hen til Cubakrisen og videre

omkring fotosyntesen?

Det var da formidabelt! Og når man så kunne bage på

nogle 1g´ere i weekenden over 10-15 øl, manglede

tilværelsen da ikke så meget . Jeg ved, at ikke alle trivedes

så godt som mig, men de fleste hang på . De fleste

sled sig gennem den ikke ubetydelig lektiemængde, og

de fleste var med til festerne . De fleste kom igennem .

De fleste kom videre .

I dag kan jeg læse mig til, at gymnasiets rolle er blevet

mere kompliceret . Uddannelsen er blevet almen . Der

går unge mennesker i gymnasiet og på HF, som ikke

skal gå der – fordi deres lykke ligger et andet sted .

Og gymnasiets opgave er ikke kun at gøre eleverne

studieegnede – men også at tackle alle mulige psykosociale

forhindringer .

Fred

Er det så stadig De Lykkelige År for de fleste? Vi, der

står udenfor, kan ikke gennemskue det . På den ene side

er der så stor søgning til gymnasiets uddannelser, at

det må anses for en succes . På den anden side klager

universiteterne over studenternes niveau .

Nogle siger, at det nye gymnasium – efter reformen

– er en genistreg . Andre siger, at det ikke fungerer,

alene fordi lærerne ikke bruger den store ide om

tværfaglighed . Andre igen kalder det en katastrofe,

at så meget handler om læring – og så lidt handler om

kundskaber .

Alle os udenfor synes, at skolerne skal have fred – især

for politik . Intet andet sted i verden (måske bortset

fra Nordkorea) bestemmer magthaverne så meget

over enkeltheder i mennesker og institutioners liv

som netop i Danmark – og intet andet sted tildeles

dagligdagens eksperter, lærere & elever, så ringe tillid

fra politikerne .

29


Jeg siger dermed ikke, at enhver gymnasielærer er et

fuldtonet geni – faktisk tror jeg, at en pæn portion af

dem er uduelige . Jeg siger heller ikke, at enhver elev

har kimen til en akademisk karriere – faktisk tror jeg,

at tyve pct . af dem er fejlplaceret . Men jeg tror at de

fleste, både lærere og elever, er samvittighedsfulde og

stræbsomme . Så lad dem dog få lov til det

I parken

Sidste efterår var jeg tilbage på Frederikshavn Gymnasium

. Vi var tre medlemmer af kulturministerens

30

JENS GAARDBO

daværende Værdikommission, der besøgte stedet og

lavede en debat med et par hundreder elever inde i

aulaen .

Det var en snak med unge mennesker om det, der er

vigtigt i dagligdagen, i tilværelsen . Et møde med en

generation, der naturligvis opererer anderledes end

min egen – men som frygter og elsker de samme ting .

Jeg havde under debatten udsigt til Kennedyparken,

der ligger så fint og lidt eksotisk op mod skolens

solside . For næsten 40 år siden lå jeg på græsset

derovre og røg blå Scotsman sammen med de andre,

mens vi planlagde næste weekend - måske hos Per i

Skagen eller hos Mogens i Hørby . Måske var det der, vi

opfandt den kanotur på Gudenåen, hvor vi aldrig nåede

at spise i tre dage . Eller turen over til Dan i Sverige, hvor

vi om-arrangerede en omkørsel, så bilerne kørte ned i

en grusgrav .

Måske var det også der, vi snakkede om hvad der snart

skulle ske, når vi var færdige . Når man er student fra

Frederikshavn ligger det i kortene, at man enten flytter

fra egnen og aldrig kommer tilbage – eller at man bliver

og aldrig flytter derfra .

Afrejse

Det er vilkårene for en student fra Udkantsdanmark . På

den måde er man født til at skulle vælge, endnu mens

man er ganske ung – i modsætning til studenterne fra

de store byer, som bare skifter til en anden bus efter

sommerferien, fordi deres nye uddannelse ligger lige

om hjørnet .


JENS GAARDBO

I dag bor jeg i en københavnsk forstadskommune med

ca . 60 .000 mennesker . Der er, så vidt jeg husker, fem

gymnasier i kommunen og fire-fem universiteter tæt

på . I den nuværende Frederikshavn Kommune er der

også op mod 60 .000 mennesker, men der er kun eet

gymnasium . Således er meget fortalt om de vældige

forskelle, der er i vores lille land, og hvor det geografiske

ophav betyder uendeligt meget for livsforløbet

og for unge menneskers orientering frem i tilværelsen .

Glem kønskampen – forskellen mellem mennesker i

Danmark skabes af fødestedet . .

Så vi var mange, der rejste . Jeg selv søgte ind på Journalisthøjskolen

i Århus og kørte sammen med Kalle ned

til optagelsesprøven i sommerferien . De optog kun 60

studerende, men vi var omkring 300 til prøven, så på

vejen tilbage til Frederikshavn mindede jeg hele tiden

Kalle om, at vi nok ikke kom ind .

”Vi kommer ind”, brummede han bare tilbage – og det

fik han ret i . Vi startede begge på skolen og blev journalister

fire år senere, i øvrigt efter et studieforløb, der

forhåbentlig er blevet forbedret siden .

De Lykkelige År – igen

Kalle søgte tilbage til Nordjylland og er i dag byens

store redaktør . Jeg selv fes rundt på forskellige radiostationer,

før jeg i 1988 endte på det nye TV2 i Odense .

Der gjorde jeg karriere som naboens kække søn på

skærmen, indtil stedets direktør en vinterdag i 1996

bad mig komme til møde på en restaurant i det indre

København .

Direktøren hed Jørgen Flindt Pedersen – og det var den

samme Pedersen, der tyve år tidligere var kørt ind foran

Frederikshavn Gymnasium i sin Volvo stationcar .

Dengang havde han mig siddende med åben mund på

forreste række, mens han fortalte om livet som tv-journalist

. Nu havde han mig over for sig på restauranten

– og jeg havde formentlig stadig åben mund, da han

tilbød mig jobbet som nyhedschef på TV2, et kongejob i

dansk presse og begyndelsen til seks meget dejlige år i

rollen som leder af landets største nyhedsmedie .

Så der var den igen, De Lykkelige År . Man skal få øje på

dem, når de er der . Man skal lære at se privilegiet - og

gymnasiet er, trods mange kvaler, eet af de største

31


med oVer 100 deltaGende bleV den

Første Film award på FrederikshaVn

Gymnasium en kanon succés

32

FILM AWARD

Den med spænding imødesete film award blev en

overbevisende succés med over 100 deltagende .

Nogle i galla og kjole og hvidt, men alle spændte og

veloplagte . Ville deres film blive nomineret og kunne

man være så heldig at gå hjem en pris i en af de 8

priskategorier?

Hele eftermiddagen brugte juryen bestående af

Morten W . Kristensen (gammel elev fra 2010),

Pernille Lisborg (filmfestivalen Laterna Nordica) og

Ole Riber Christensen (lærer på skolen) på at nå til

enighed om fordelingen af priserne . Mange gennemsyn

blev det til, inden det kunne lade sig gøre .


FILM AWARD

Filmen Hunger produceret af Mikkel Abel, Jacob

Hvid Amstrup, Simon Synnestved Olsen og Adam

Diget Sørensen, alle fra 2m blev den mest vindende

film ved at tage priserne i kategorierne: Årets Henning

(bedste film), publikumsprisen og prisen for

bedste mandlige hovedrolle .

De øvrige priser gik til følgende film:

Bedste billedside: Æbletræer, bedste scenografi:

Sømandsvise, bedste lydside: Amnesia, bedste

kvindelige hovedrolle: Bag smilet, kvindelige birolle:

Æbletræer og bedste mandlige birolle: Elephant

Allerede nu vender arrangørgruppen blikket mod

næste års award .

Faggruppen i mediefag

33


34

BIOTEKNOLOGI

bioteknoloGi på

FrederikshaVn Gymnasium

& hF-kursus

Bioteknologi er det nye fag på Frederikshavn

Gymnasium & HF-kursus .

Faget handler om brugen af biologi og

kemi i forskning og i industrien og giver

eleverne kvalifikationer, som efterspørges

kraftigt inden for medicinalindustrien,

den offentlige forskning og

sundhedssektoren .

Vores første biotek-hold består af

1 .g-elever, der har valgt dette fag sammen

med matematik A og fysik B som

deres studieretning . I dette skoleår

har eleverne haft om f .eks cellens

opbygning og funktion, fedtstoffer


BIOTEKNOLOGI

og enzymer . I forbindelse med disse

emner har ele verne lavet mange

eksperimenter . Blandt andet har de

undersøgt kvaliteten af forskellige

olivenolier, mængden af protein i mælk

og undersøgt enzymer i selleri . Senere

vil eleverne blive udsat for emner så

som genetisk fingeraftryk i mordsager,

gensplejsning, arvelige sygdomme,

vaccinationer, CO 2 -neutrale brændstoffer

og prøve at lave deres egen solcelle .

Endvidere planlægger vi at besøge

bioteknologiske virksomheder i København

. Undervisningen foregår i vores

nyrenoverede biologilaboratorium,

der indeholder alle de faciliteter, som

er nødvendige for at udføre forsøgene

forsvarligt .

35


Studietur til

Dublin med 2.d

Vores studietur til Dublin var en fantastisk oplevelse . Vi

fik set byen fra vores egne synsvinkler, men bestemt

også med de helt store kulturelle briller på . Nu skal I

høre om 2 .d’s tur til den irske hovedstad, Dublin .

Søndag morgen skulle klassen mødes på banegården

for at kysse og kramme forældre og kærester farvel .

Toget startede, og vi forberedte os på en god 7-timers

togtur til Kjøbenhavnstrup, hvor vi skulle bo på Hotel

Jørgensen . Og ja, det hotel hvor Lors Doukaiev havde

et lidt andet ærinde end os, men ak ja . Efter en meget

laaaang tur ankom vi til hotellet, og der gik ikke mere

end 2 minutter, før metangasser var tydelige i luften

på drengeværelset . Vi fejrede ankomsten med hygge

i kælderen .

Mandag vores dejlige lærere Mogens Damm og Hanne

Glumsøe havde videreudviklet den tilstand ”at være

i god tid”, hvilket skulle blive et begreb, vi blev meget

bekendte med under hele turen . Vi var i lufthavnen 2

TIMER før flyet afgik, men Mogens kiggede blot optimistisk

på klassen, som var stået op klokken 06:00, og

sagde ”så undgår vi da køen”. Da det tog os 10 minutter

36

STUDIETUR TIL DUBLIN MED 2 .D

at gå igennem check-in, havde vi nu halvanden time

til at boltre os i den enorme lufthavns sindssygt dyre

butikker . Op i flyveren, lande i Dublin lufthavn, og 5

minutter senere ser vi en mand i kilt! Ind i taxaerne,

husk drikkepenge, ind på hostelet, værelserne ikke

klar endnu, stil bagagen, ud og se Dublin .

Vi trådte ud fra hostelet og kunne med det samme se

et gadebillede, der mindede utrolig meget om Nyhavn

i København. En stor flod, ”The Liffey”, skilte byen i to

og på begge sider var der farverige bygninger .

Turen fortsatte hastigt videre, og når jeg siger hastigt,

så mener jeg det sgu . Mogens Stramboe Damm må

have været tidl . powerwalker med det tempo, han

lagde for dagen . Der gik ikke mere end 20 sekunder, så

var den store gruppe på 30 delt i to . Den ene halsende

efter Mogens og den anden i et mere afslappet tempo

sammen med Hanne . Da vi kom tilbage til hostelet,

fik vi fri leg . Selvfølgelig skulle vi ud og lede efter de

fedeste pubs i og omkring Temple Bar-området, som

er et område bestående af pubs, natklubber, restauranter

og små hyggelige butikker .


STUDIETUR TIL DUBLIN MED 2 .D

Efter at have fundet de bedste steder, gik vi hjem på

hostelet og gjorde os klar for dernæst at tage ud og

spise på en af de utallige restauranter . Efter aftensmaden

var der bytur, og der blev som regel altid drukket

mindst én Guinness om aftenen .

Tirsdag var den kedeligste dag rent kulturelt . Vi skulle

besøge to kirker, hvor én kirke nok kunne gøre det,

og senere skulle vi besøge administrationssædet for

Irland, Dublin Castle . Efter den lange dag med mange

kilometer i benene fik vi fri leg, og det var den første

dag, hvor der var god mulighed for at shoppe . Nu skal

det siges at 2 .d består af 6 drenge og 22 piger, så der

var selvfølgelig højt humør, da alle hønerne var tilbage .

Vi tog på vores sædvanelige ”rutine” som aftenen

før, restaurant og dernæst pubs i større eller mindre

grupper .

Onsdag bød på vores store udflugt til Nordirlands

hovedstad Belfast med den svenske guide Anni . Vi

skulle bl.a. se en masse ”Murrals”, som er propaganda

malet på husgavle, men Anni var desværre højre/

venstre-konfus og fik adskillige gange sagt ”now look

to the left” og grundet chaufførens gode tempo var

vægmaleriet ret hurtigt væk . Flere af os så således

ikke ret mange Murrals den dag udover dem, vi selv

kunne få øje på . Efter at have set stedet, hvor Titanic i

sin tid blev bygget, gik turen hjemad til Abigails Hostel i

Dublin . Aftenen blev igen munter . . .

Torsdag var den sidste hele dag i Dublin, hvor vi havde

obligatorisk fællesspisning om aftenen, hvilket var

dagens højdepunkt . På grund af Mogens’ evner til at

prutte om prisen, havde vi sparet en masse penge på

alle de seværdigheder, vi havde set i løbet af ugen . Vi

endte på den måde med at få en fantastisk 3-retters

menu på Hotel Arlington efterfulgt af River Dance og

live musik . Alt i alt en helt fantastisk aften i selskab

med lærerne og hele elevflokken samlet .

Fredag var rejsedag og ikke særlig spændende, men

vi fik dog lige fyret de sidste euros af, inden vi vendte

snuden hjem mod Danmark og Frederikshavn .

Når man sidder her en måned efter og tænker tilbage

på turen, så kan man i sandhed se, at det har været en

oplevelse for livet: kanon godt sammenhold, underholdning

og hygge i absurde mængder . Alle, jeg har

snakket med fra både egen og andre klasser, har haft

super gode ture til diverse destinationer, så derfor

kan jeg konkludere, at studieture med Frederikshavn

Gymnasium & HF-Kursus er helt fantastiske!

37


Gymnasiet har et aktivt og bredt netværk af partnerskoler

i Europa samt et banebrydende gymnasialt

skolesamarbejdsprojekt med Japan . Netværket giver

gymnasiets elever mulighed for at teste og udvikle

deres faglige og sproglige kompetencer på tværs

af grænser i internationale samarbejdsprojekter i

udlandet, under studieture med privat indkvartering

og i særligt tilrettelagte forløb for særligt talentfulde

elever . Herigennem opnår eleverne nødvendige kompetencer

og færdigheder i at begå sig internationalt i

en globaliseret verden .

Skolens elever og elevrådet inddrages aktivt i dette

arbejde bl .a . igennem et særligt Youth Forum, som

samarbejder med skolens internationale udvalg .

Europa:

Gymnasiet samarbejder med skoler i Spanien,

Italien, Ungarn, Holland, Tyskland og Sverige . En

ny fransk skole er på vej sammen med en skole fra

Irland . Samarbejdet udmøntes igennem internationale

projekter med én eller flere af partnerne . De

internationale projekter indgår som en del af den

almindelige undervisning i de berørte klasser og giver

således eleverne et konkret og oplevet indtryk af den

INTERNATIONALISERING

Internationalisering

– Udsyn og Indblik

v/ Hans Ulrik Vadmann

38

sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa, hvad

enten projektet tager afsæt i naturvidenskabelige

eksperimenter i fysik eller naturgeografi, i opsøgende

interviewbaseret informationsindsamling i samfundsfag

eller udvikling af sprogfærdigheden i mødet

med det autentiske sprog i spansk .

Det samlende fælles arbejdssprog er engelsk, som

derved opleves og udvikles i en praksisorienteret

sammenhæng .

Japan:

Samarbejdet med Hidaka High School i Wakyama blev

etableret i 2011 som gymnasiets første partnerskole

uden for Europa . Samarbejdet med det japanske science

gymnasium vil give eleverne på Frederikshavn

Gymnasium & HF-kursus en enestående mulighed

for at møde en betydningsfuld kultur og bidrage til at

øge elevernes forståelse for det fremmede, hvilket

bliver stadig vigtigere i takt med, at verden bliver

mindre . I efteråret 2011 var en delegation bestående

af to lærere og otte elever på udvekslingsbesøg på

Hidaka High School . Mødet med Japan, med japansk

kultur og levevis gjorde stort indtryk, fordi meget

er så anderledes og forskelligt fra det, vi kender . Og


INTERNATIONALISERING

eleverne fik den japanske kultur helt ind under huden,

idet de var privat indkvarteret – én af dem sågar i et

tempel! Billederne til denne artikel er hentet fra netop

dette besøg .

Det er et vigtigt led i de unges uddannelse at forberede

dem på en globaliseret verden, at give dem

udsyn, forståelse og respekt for kulturel mangfoldighed

og ikke mindst at møde dette med forventning

og nysgerrighed, ikke med frygt! Det er vigtigt, at vi

udfordrer eleverne på deres faglighed og kreativitet

og motiverer dem til at tage ansvar .

Det faktum, at eleverne kommer ud af klasselokalet

og møder deres jævnaldrende både i og uden

for Europa, bidrager i høj grad hertil og er derfor en

væsentlig målsætning i Frederikshavn Gymnasium &

HF-kursus’ internationale strategi .

39


Teaterkreds og ballet:

Kunst og kultur

Teaterkredsens gode årsafslutning 2011/12 foregik

hos balletten og downtown København .

Teaterkredsen består af kunst- og kulturinteresserede

elever fra alle klassetrin på gymnasiet og

ledes af GH . Her er en særlig kærlighed til balletten,

og derfor foregik årsafslutningen hos Den Kongelige

Ballet i København .

Vi fik dér intro til ballettens sprog og udtryk af

en solodanser . Vi fik indblik i den danske August

Bournonville tradition . Vi fik balletworkshop i

grundpositioner og dansetrin . Vi fik mærket på egen

krop (selv om vi havde introduceret os til trinnene

hjemmefra), hvorfor balletten kræver noget ganske

særligt og livslang øvelse .

40

TEATERKREDS OG BALLET


TEATERKREDS OG BALLET

Vi nåede 3 balletforestillinger – også Flemming

Flindts berømte Enetime – og at komme backstage .

Men danseudtrykket kan også være helt nyt og

halsbrækkende moderne krydret med breakdance .

Det så vi i en visuel rejse i politiske emner som arktisk

natur og global opvarmning danset på internationalt

niveau af Next Zone i forestillingen RITUAL på

Nationalmuseet .

Årsafslutningen bød endvidere på besøg hos

nytænkende teatre og teaterstykker, der spændte

fra prisbelønnet performanceforestilling i Café

Teatret til klassisk skuespil i Det nye Skuespilhus

med fint view til Operaen .

Et super oplevelsesrigt besøg i hovedstaden, hvor

alle var på stikkerne fra morgen til sen aften med

et fantastisk sammenhold i gruppen på tværs af

alle klasser . En fin afslutning på et år, hvor vi har

været samlet til teaterkredseftermiddage og set

en del forestillinger sammen både i Aalborg og

Frederikshavn .

Har du også lyst til at udvide dit netværk med

elever fra andre klasser, så begynder teaterkreds

2012/13 til september . Tilmelding til GH / Gitte

Høj-Rasmussen .

41


abildgaard, kristoffer

KA

me

andersen, kristian elbæk

KE

id

baymler, bente

BB

ty, mu

42

adolfsen, line Vestergaard

Li

hi, en

andersen, paul rode

PA

sa, da

bisgaard, lone

Bi

sp

agerskov, maj-britt

MA

hi, sa

andersen, maria r.h.

RH

da, me

bjeldbak, Jan

JB

sa, hi, inspektor

andersen, anders mark

AA

en, hi

aravena-hansen, søren

Sn

bi

bjørn, susanne

Bj

en, da

brassøe, svend

SB

ma, fy, dl

LÆRERE

andersen, anders broholm

Br

hi, sa

bach, hanne Glumsøe

HG

hi, re


LÆRERE

bruun, alice damm

AB

da, id

christensen, lars christian

LC

hi, re

dejgaard, merete

De

da, hi

buksti, søren

Bu

hi, bk

christensen, ole riber

RC

da, ol

djurhuus, birita

BD

en

carlé, inge

IC

en, ps, ty, rektor

christensen, steffen bruun

SC

hi, sa, eø, vicerektor

endelt, line ørtoft

LE

ma, fy

christensen, anja

AC

sa, ps

christensen, thorkild bjerre

TC

fy, ma, as

erichsen, thomas pehrson

TE

fy, ma

christensen, dorte arnfeldt

DC

bi, ke

damm, mogens stramboe

MD

en, gv

Frøkjær, line

LF

en, gv

43


hansen, birgit nørgaard

BN

en, fr

havelund, leif

LH

hi, id

Jensen, claus konstantin

CJ

en, id

44

hansen, henning bøtner

HB

da, me

helbo-Jensen, søren

SH

en, id

Jensen, inge lise

IL

da, hi

hansen, magnus

MH

da, ps

hofmeister Vind, marlene

Ho

bi

Jensen, Jørn christensen

JC

ng, inspektor

hauberg, helen

HH

en, gv

høberg, per

Pe

hi, ty, inspektor

Jensen, Jens saugstrup

JJ

da, ng

Galsøe, niels

NG

fy, ke

kampmann , dorte

DK

en

LÆRERE

høj-rasmussen, Gitte

GH

hi, da, ol


LÆRERE

koed, charlotte

CK

da, me

lauritzen, peter michael

PL

da, ol, fi

nedermark, caroline

CN

da, ps

koefoed, inge dorthea

IK

bi, ng

lehmann, rune harbo

Ru

bi, ke, bt inspektor

nielsen, annemarie Goul

AN

bi, id

kogsbøll, søren

SK

bi, ke, gv

lunde, søren rasmussen

SR

ng, mu

nielsen, birgitte tinggaard

BT

mu, sp

lange, benitta

BL

fr, en

madsen, Jens printz

JM

ma, dl, fy

nielsen, marianne ø.

MN

id, gv

larsen, bettina

La

sp, da

munch, birgit

BM

mu, id

olesen, anna mia

MO

ma, id

45


noyes, derek e.m.

DN

en, ol

rasmussen, hans Jørgen

HR

da, en

selek, yasemin

YS

ma

46

pedersen, ole schou

OP

ke, ng

rasmussen, Jesper kilde

JR

ma, fy

simonsen, lise

Si

hi, sp

petersen, søren

SP

hi, sa

rasmussen, Jon dindler

JD

sp, ma

støtt, inger

IS

ty

poulsen, claus

CP

sa, hi

saxtorff, henrik

HS

bi

sørensen, anders brandt

AS

hi, sa

rasch, ellen

ER

ty, re

schoubye, sonja

SS

da, ps

sørensen, lise

LS

da, mu, gv

LÆRERE


LÆRERE

thomsen, erik arnfjord

ET

id, sa

wewer, mie precht

MW

da, re

tranekær, anna

Ak

bi

wiis, sidsel hedegaard

SW

en, bk

Vadmann, hans ulrik

UV

ty, en, gv

Vestergaard, hans

HV

ma, fy

Vestergaard, hans christian

Ve

ma, fy

47


andersen, louise

Lo

bibliotekar

kiis, anders dahl

AD

It-medarbejder

48

andersen, tom

TA

pedelmedhjælper

olesen, laila

Ol

sekretær

bøjstrup, mai-britt

MB

sekretær

olesen, michael houmann

Mi

pedelmedhjælper

Jensen, mogens

MJ

pedel

TEKNISK, ADMINISTRATIVT PERSONALE

petersen, lene Juul

LjP

sekretær

Jørgensen, lise

LJ

sekretær

precht, leif

LP

pedelmedhjælper


Billeder fra Gallafest 2012

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus • Kærvej 1 • 9900 Frederikshavn • Telefon 98 42 44 33 • www.frhavn-gym.dk

More magazines by this user
Similar magazines