29.07.2013 Views

klik her - Frederikshavn Gymnasium

klik her - Frederikshavn Gymnasium

klik her - Frederikshavn Gymnasium

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus<br />

2012


Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1 .d<br />

Indhold<br />

Velkomst ved rektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />

Velkomst ved elevrådsformanden . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Værd at vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Kort over skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

Udbud af uddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />

Gymnasiet og HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Skriftlige eksaminer og prøver . . . . . . . . . . . . . . . . .26<br />

De Lykkelige år - af Jens Gaardbo . . . . . . . . . . . . . .28<br />

Film award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />

Bioteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />

Studietur til Dublin med 2 .d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />

Internationalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38<br />

Teaterkreds og ballet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />

Oversigt over lærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />

1


2<br />

Velkommen til FrederikshaVn <strong>Gymnasium</strong> & hF-kursus<br />

Med dit valg af stx eller hf træffer du en<br />

klog beslutning for din ungdomsuddannelse<br />

. Du vælger en ungdomsuddannelse,<br />

der giver dig mulighed for at udvikle dig<br />

fagligt og personligt . Det sker især gennem<br />

fagene; <strong>her</strong> vil du få ny viden og udvikle<br />

nye kompetencer, så du bliver dygtig både<br />

til at tilegne dig stof og arbejde selvstændigt<br />

med større opgaver .<br />

Men det hele sker ikke af sig selv . For at<br />

du skal få nogle gode og udbytterige år på<br />

<strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus,<br />

er det vigtigt, at du deltager aktivt, både<br />

i undervisningen og i skolens øvrige<br />

aktiviteter . Vi forventer selvfølgelig, at du<br />

møder til timerne, er forberedt og afleverer<br />

skriftlige opgaver til tiden . En gymnasial<br />

ungdomsuddannelse stiller nogle krav til<br />

dig .<br />

En vigtig del af gymnasietiden er klassen<br />

og kammeraterne på skolen . I fagene<br />

kommer du til at samarbejde tæt med de<br />

VELKOMST VED REKTOR<br />

kammerater, du går i klasse med . Men du<br />

får også kontakter på tværs af klasserne,<br />

hvad enten det er på valghold, i elevråd<br />

eller forskellige udvalg .<br />

Vi tilbyder også en række aktiviteter både<br />

i og uden for skoletiden, som er med til<br />

at skabe afveksling og større udsyn . Det<br />

kan fx være samlinger, fællestimer eller<br />

studierejser . Jeg vil opfordre dig til at tage<br />

imod den udfordring, som skolens faglige<br />

og sociale verden giver dig . Dermed vil<br />

du sikre dig det bedste ungdomsuddannelsesforløb,<br />

og du vil også bidrage til, at<br />

skolen bliver en god ramme for andre .<br />

Velkommen til din ungdomsuddannelse på<br />

<strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus . Vi<br />

glæder os til at arbejde sammen med dig .<br />

Venlig hilsen<br />

Inge Carlé<br />

rektor


VÆRD VELKOMST AT VIDE VED ELEVRÅDSFORMANDEN<br />

Velkommen!<br />

Jeg vil gerne byde dig velkommen på mit og dit gymnasium . Det er<br />

et dejligt sted, med fester, caféer, korsang, spændende fag og ikke<br />

mindst elevdemokrati .<br />

Skolen har mange sociale aktiviteter, som du bør deltage i . Det kan<br />

helt klart anbefales . En af dem er elevrådet . Her ligger den indflydelse,<br />

som alle elever har på skolen . Vil du ændre noget, være med<br />

til at skabe et godt netværk eleverne imellem, så meld dig ind i<br />

elevrådet . Vi er en tværpolitisk organisation, som arbejder for, at<br />

skolen bliver endnu bedre . Vi har repræsentanter i alle udvalg på<br />

skolen og dermed meget indflydelse . Vi er elevernes talerør . Vi er fra<br />

alle årgange, og hvis du gerne vil skabe forbindelser til folk ud over<br />

din egen årgang, så er vi stedet .<br />

Du er sikkert meget spændt på at komme <strong>her</strong>op og opleve, hvordan<br />

dine næste to til tre år er med til at forme resten af dit liv . Jeg glæder<br />

mig til at se dig og håber, at du kommer til at nyde skolen lige så<br />

meget som jeg .<br />

Kærlig hilsen<br />

Melina Andersen 2 .b, fungerende elevrådsformand<br />

3


Værd at vide<br />

Administration<br />

Telefon:<br />

98 42 44 33<br />

E-mail adresse:<br />

kontakt@frhavn-gym .dk<br />

Skolens hjemmeside:<br />

www .frhavn-gym .dk<br />

Kontortid på skoledage:<br />

kl . 7 .30-15 .30 (fredag kl . 15)<br />

Rektor Inge Carlé (IC) træffes normalt i skoletiden<br />

samt efter aftale .<br />

Skolesekretærer:<br />

Mai-Britt Bøjstrup (MB), Lise Jørgensen (LJ),<br />

Lene Juul Petersen (LjP) og Laila Olesen (Ol)<br />

Vicerektor:<br />

Steffen Bruun Christensen (SC)<br />

Inspektorer:<br />

Jan Bjeldbak (JB), Jørn Christensen (JC),<br />

Per Høberg (Pe) og Rune Lehmann (RU)<br />

4<br />

VÆRD AT VIDE<br />

Befordring<br />

Der kan købes bus- eller togkort – et såkaldt Hyper-<br />

Card . Kortet koster 300 kr . pr . måned . HyperCard<br />

kortet gælder for strækningen mellem hjem og skole<br />

og inden for takstområdet . Kortet kan også benyttes<br />

i weekenden . Kortet bestilles på www .hypercard .dk .<br />

Under visse forhold kan der ydes støtte til egen<br />

befordring, f .eks . hvis der ikke er mulighed for at<br />

benytte offentligt transportmiddel .<br />

Bestyrelsen<br />

Bestyrelsens beføjelser er fastlagt i lovgivningen .<br />

Bestyrelsen skal bl .a . beskæftige sig med skolens<br />

strategi, budget, elevkapacitet, fagudbud, ferieplan,<br />

ordensregler og sociale opgaver i tilknytning til skolen<br />

. Det er i øvrigt bestyrelsens opgave at medvirke<br />

til et godt samarbejde mellem skolen, hjemmene og<br />

lokalsamfundet .<br />

Bestyrelsens sammensætning er følgende:<br />

Filialdirektør Torben Gern Madsen (formand),<br />

borgmester Lars Møller, direktør Betina Kühn, professor<br />

Lars Døvling Andersen, skoleleder Ellen Høgh,<br />

2 elevrådsrepræsentanter, skolesekretær Lene Juul<br />

Petersen (LjP) og en lærerrepræsentant .


VÆRD AT VIDE<br />

Til bestyrelsen er knyttet rektor Inge Carlé (IC) som<br />

sekretær og vicerektor Steffen Bruun Christensen<br />

(SC) som referent .<br />

Bibliotek<br />

I gymnasiebiblioteket er de fleste af<br />

skolens bøger samlet . Her kan man,<br />

ud over at låne bøger, lave gruppearbejde<br />

(der er 40 gruppearbejdspladser),<br />

slå op i forskellige håndbøger<br />

og få hjælp af bibliotekaren .<br />

Gymnasiebiblioteket er et internt bibliotek for<br />

elever og lærere ved <strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> &<br />

HF-kursus, og det er åbent hver dag i det tidsrum,<br />

skolen er åben . Biblioteket er dog kun betjent af<br />

skolens bibliotekar, Louise Andersen (Lo) tirsdage,<br />

onsdage og torsdage kl . 8 .00-15 .00 .<br />

Biblioteket kan bruges i det daglige til gruppearbejde<br />

og lektielæsning, men det kan også bruges,<br />

når der skal udarbejdes projekter og større skriftlige<br />

opgaver . Bibliotekaren hjælper med at finde relevante<br />

bøger og internetressourcer samt bestiller<br />

bøger, artikler og anmeldelser i det omfang, skolen<br />

ikke selv råder over det .<br />

Bogkælder<br />

Undervisning og bøger er principielt gratis . Bogkælderen,<br />

som udleverer bøger i klassesæt, bestyres<br />

af boginspektor Jan Bjeldbak (JB) i samarbejde<br />

med sekretær Laila Olesen (Lo), som også står for<br />

bogudleveringen .<br />

Eleven er personligt ansvarlig for de ting, der lånes<br />

af skolen, og det betyder, at hvis noget bliver væk<br />

eller ødelægges, skal det erstattes! I øvrigt skal<br />

bøgerne behandles ordentligt: Der må kun skrives i<br />

bøgerne på lærernes anvisning, og bøger, som ikke<br />

er forsynet med plastomslag, skal bindes ind .<br />

Bogkælderen er åben hver dag i frikvarteret fra<br />

10 .00-10 .10 . I bogkælderen kan der købes blokke<br />

og hæfter . Uden for bogkælderens åbningstid kan<br />

papir købes i kantinen .<br />

Brobygning til de videregående uddannelser<br />

Gymnasie- og hf-elever har mulighed for at komme<br />

i brobygning på Aalborg Universitet og Hjørring<br />

Seminarium samt evt . andre videregående uddannelser<br />

. Gymnasievejlederne orienterer nærmere om<br />

muligheder for det .<br />

Eksamensnervøs?<br />

Gymnasiet tilbyder i tiden umiddelbart op til eksamen<br />

et kursus for specielt eksamensnervøse elever . Kurset<br />

omhandler, dels hvordan man som elev praktisk<br />

forbereder sig til eksamen, dels hvordan man rent<br />

fysisk og psykisk tackler selve eksamenssituationen .<br />

Kurset afholdes af lærer i specialpædagogik Gitte<br />

Høj-Rasmussen (GH) .<br />

Tilmelding sker om foråret gennem klasselæreren .<br />

5


Ekskursioner<br />

En del af undervisningen ved <strong>Frederikshavn</strong><br />

<strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus foregår uden for skolen i<br />

forbindelse med en ekskursion . En ekskursion kan<br />

være en rejse i ind- eller udland . Ekskursionens<br />

indhold betragtes på linje med den normale undervisning<br />

. Hvis der i forbindelse med ekskursionen er<br />

udgifter (transport, ophold osv .), der skal betales<br />

af eleverne, vil hjemmet på forhånd få et brev, der<br />

fortæller om rejsemål, varighed, udgifter m .v . Det er<br />

derefter altid muligt, fortroligt, at meddele skolen,<br />

hvis man ikke ønsker at deltage i ekskursionen .<br />

Af hensyn til den øvrige undervisning skal ekskursioner<br />

foregå inden for to bestemte uger i hvert<br />

skoleår, typisk i ugen før påskeferien og i uge 44 .<br />

Den vigtigste ekskursion for gymnasieeleverne er<br />

primærturen, som foregår i 2 .g i fag, alle elever i<br />

klassen har . Hf’ernes ekskursion er placeret i uge<br />

44 . Eleverne kan i løbet af skoletiden få tilbud om<br />

såvel andre ekskursioner som udvekslingsrejser .<br />

Er der økonomiske problemer i denne forbindelse,<br />

anbefaler skolen, at primærturen prioriteres højest .<br />

Elevrådet<br />

Elevrådet har til formål at engagere eleverne i<br />

samarbejdet om løsning af skolens opgaver og<br />

at arbejde på at sikre eleverne de bedste uddannelsesmæssige<br />

og sociale betingelser .<br />

6<br />

VÆRD AT VIDE<br />

Elevrådet består af en repræsentant fra hver<br />

klasse . Repræsentanten vælges af klassen . Når<br />

der er møder, er alle elever selvfølgelig velkomne<br />

til at kigge forbi og se, hvad elevrådet foretager<br />

sig . Formand, næstformand, sekretær, kasserer<br />

samt et menigt medlem vælges til elevrådets<br />

forretningsudvalg .<br />

Sekretæren modtager forslag til dagsordenen og<br />

redigerer den sammen med de øvrige medlemmer<br />

af forretningsudvalget . Om muligt skal hvert punkt<br />

uddybes . Forslag til dagsorden skal have relevans<br />

for elevrådsarbejdet . Før hvert elevrådsmøde skal<br />

man som klasserepræsentant sørge for, at man i<br />

klassen får talt om de ting, som ville være relevant at<br />

tage med som klassens holdning til selve mødet . På<br />

den måde vil klasserepræsentanterne kunne komme<br />

med sin klasses holdning til de enkelte punkter ved<br />

elevrådsmødet .<br />

Elevrådet har repræsentanter i skolebestyrelsen og<br />

er engageret i alle relevante udvalg mv . på skolen .<br />

Elevrådet er således talerøret til rektor og skolens<br />

ledelse .<br />

Elevrådet er også elevernes eneste faglige organisation<br />

<strong>her</strong> på stedet, og derfor er det vigtigt, at<br />

flest mulige er fagligt aktive . Der kan være mange<br />

opgaver at løse, og de kan kun løses tilfredsstillende<br />

med et stærkt elevråd .


VÆRD AT VIDE<br />

Festudvalget<br />

Festudvalget er det organ på skolen, som arrangerer<br />

elevfesterne . Der holdes normalt 5 fester,<br />

hvor kun julefesten ligger fast . Resten deles fleksibelt<br />

ud over hele skoleåret .<br />

Festudvalgets primære opgave er at planlægge festerne<br />

og at sørge for det praktiske, såsom billetsalg,<br />

salg af drikkevarer og oprydning . Festernes primære<br />

funktion er at skabe kammeratskab i og på tværs af<br />

klasserne .<br />

Elevsamlinger<br />

Der afholdes samling én gang om ugen, tilrettelagt<br />

efter tur af de enkelte klasser . Klasserne lægger et<br />

stort arbejde i forberedelsen af samlingerne, dels<br />

for at skabe et muntert indslag i ugens arbejde,<br />

dels for at lægge op til en drøftelse af problemer<br />

eller emner, som er af fælles interesse for elever og<br />

lærere .<br />

Ferieplan for skoleåret 2012/13<br />

Første skoledag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/8<br />

Efterårsferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/10-19/10<br />

Operation Dagsværk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/11<br />

Juleferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24/12-4/1<br />

Vinterferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/2-22/2<br />

Påskeferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25/3-2/4<br />

St . Bededag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26/4<br />

Kr . Himmelfartsdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/5<br />

2 . pinsedag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20/5<br />

Sommerferie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/7-13/8<br />

De nævnte dage er inklusive .<br />

Flytning<br />

Enhver ændring af adresse og telefonnummer<br />

bedes snarest muligt meddelt kontoret .<br />

Forsikringer<br />

Skolen henstiller til, at eleven (evt . gennem forældrene)<br />

er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikret .<br />

Skolen dækker ikke tab som følge af tyveri, heller<br />

ikke når det drejer sig om cykler og knallerter, som<br />

står i cykelkælderen eller på skolens område .<br />

Forældremøder<br />

For gymnasieklasserne arrangeres der i november<br />

eller december konsultationer, hvor elever, forældre<br />

og lærerne kan drøfte den enkelte elevs situation .<br />

7


1 .g’erne og 1 .hf’erne arrangerer desuden en forældreaften<br />

i september .<br />

Fravær<br />

Der er mødepligt til undervisningen og pligt til at<br />

aflevere skriftlige opgaver . Skolen har pligt til at føre<br />

nøje regnskab over elevernes fravær og manglende<br />

aflevering af skriftlige opgaver .<br />

Umiddelbart efter et fravær skal man i skolens<br />

skemaprogram, Lectio, angive fraværets omfang<br />

og årsagen dertil . Ved fravær af længere varighed<br />

(over en uge) bedes man orientere skolen telefonisk .<br />

Fritagelse fra idræt i længere perioder kræver læge–<br />

attest . Udgifter <strong>her</strong>til skal man selv afholde . Hvis en<br />

elevs fravær antager et betænkeligt omfang, kaldes<br />

eleven til samtale om fraværet hos Søren Helbo-<br />

Jensen (SH) . Fortsætter fraværet, gives en skriftlig<br />

advarsel (med kopi til forældre/værge, hvis eleven<br />

er under 18 år) . Hjælper dette ikke, vil det enten medføre,<br />

at den forsømmelige elev skal til eksamen i alle<br />

fag, ikke indstilles til eksamen, at han/hun evt . ikke<br />

kan rykkes op i næste klasse, eller at vedkommende<br />

ikke kan fortsætte på skolen .<br />

For hf-kursister kan forsømmelighed medføre, at<br />

kursisten ikke indstilles til eksamen . Der kan være<br />

grund til at fremhæve, at der ikke gives fri til ferie<br />

uden for de tidspunkter, hvor skolen har sine ferier .<br />

Det er muligt, at eleven ikke kan holde ferie sammen<br />

med sin familie, men i så fald må man så afstå<br />

8<br />

VÆRD AT VIDE<br />

fra dette . Skolen har krav på at blive respekteret<br />

som arbejdssted . Måske kan eleven med hensyn<br />

til standpunkt og forsømmelsesprocent tåle at<br />

være væk i nogle dage, men ferier uden for de rette<br />

tidspunkter er usolidarisk adfærd med uheldige<br />

virkninger for den fælles undervisning, for gruppearbejdet<br />

og for hele klassens trivsel . Eleven kan<br />

følge sit fravær i Lectio . (Se også Opgaveværksted) .<br />

Frisport<br />

Skolen tilbyder en lang række sportslige aktiviteter<br />

efter skoletid . Der er først og fremmest klasseturneringerne<br />

. De starter med en fodboldturnering .<br />

Dernæst følger en hockeyturnering, en volleyballturnering<br />

og en basketballturnering . Sideløbende er<br />

det normalt muligt at træne i volleyball, basketball<br />

og badminton .<br />

Georg Mohr Matematikkonkurrence<br />

Hvert år i januar måned afvikles Georg Mohrkonkurrencen<br />

i matematik . Alle gymnasieelever kan<br />

deltage i konkurrencen, der afvikles som en skriftlig<br />

4-timers prøve . Der må kun bruges papir, blyant,<br />

passer og lineal til prøven .<br />

Glemte sager<br />

Glemte sager kan evt . findes i pedellens kontor i<br />

kælderen . Henvendelse bedst mellem 8 .55 og 9 .05<br />

eller på skolens kontor .


VÆRD AT VIDE<br />

Gymnasievejledere<br />

Skolen har 7 gymnasievejledere .<br />

Gymnasievejlederne afholder nogle timer i din klasse,<br />

hvor de blandt andet orienterer om studiemetoder og<br />

arbejdsvaner, valgfag, eksamen, AT, studieretningsprojekt<br />

og den større skriftlige opgave . De kommer<br />

også ind på økonomiske, sociale og boligmæssige<br />

forhold .<br />

Desuden lægger gymnasievejlederne stor vægt på<br />

den personlige kontakt med den enkelte elev . Der<br />

kan opstå situationer, hvor du har brug for at spørge<br />

om råd med hensyn til det nye skolesystem, du er<br />

kommet ind i . Det kan også dreje sig om problemer,<br />

som du gerne vil diskutere med et menneske, som<br />

kan lytte og hjælpe med at få et overblik . Gymnasievejlederne<br />

har naturligvis tavshedspligt .<br />

Du kan opsøge gymnasievejlederne, når du har<br />

behov for det, ligesom gymnasievejlederne løbende<br />

afholder individuelle samtaler med dig om f .eks .<br />

skolestart, lektielæsning og valgfag . Den første<br />

individuelle samtale finder sted i løbet af den første<br />

måned .<br />

Vær også opmærksom på, at gymnasievejlederne<br />

kan virke som kontaktpersoner til socialrådgiver,<br />

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og<br />

Studievalg Nord . Til skolen er der desuden knyttet<br />

en psykolog . Du kan kontakte psykologen direkte<br />

eller gennem din gymnasievejleder .<br />

Gymnasievejlederne træffes i lokale 225 i deres<br />

kontortid eller efter aftale .<br />

Gymnasievejledningen har en hjemmeside,<br />

som du finder ved at gå ind på gymnasiets egen<br />

hjemmeside .<br />

Her finder du oplysninger om træffetider, om hvilken<br />

gymnasievejleder klassen har, og ikke mindst finder<br />

du en række links, der kan være særdeles brugbare<br />

for dig, når du f .eks . vil søge information om videregående<br />

uddannelser, SU, udlandet og meget mere .<br />

Gymnasievejledningen har ligeledes en side med<br />

Sidste Nyt, hvor du kan få nyttige tips .<br />

Informationer om dagligdagen<br />

Alle skemaændringer kan ses i Lectio, og man<br />

har pligt til at holde sig orienteret <strong>her</strong>om . Skolens<br />

hjemmeside indeholder også nyttig information .<br />

På opslagstavlen ud for kontoret findes øvrige informationer<br />

vedrørende f .eks . prøver og fællestimer .<br />

I øvrigt bliver der orienteret om den kommende<br />

tids forløb på den ugentlige samling . Elevrådets<br />

opslags tavle findes lige ved siden af kontoret .<br />

Der findes trådløst netværk overalt på skolen, så<br />

med en bærbar computer med et netkort beregnet<br />

til trådløst LAN er der mulighed for at anvende<br />

skolens hurtige internetforbindelse . Ved skoleårets<br />

start gives en ganske kort introduktion til skolens<br />

it-udstyr samt de regler, der er for brug af dette .<br />

9


Samtidig tildeles personligt brugernavn og adgangskode<br />

. I løbet af det første år vil faglærerne desuden<br />

gennemføre brugerkurser for alle nye elever .<br />

Kammerpigerne<br />

Kan du li’ at synge og optræde? Så har du mulighed<br />

for at være med i vokalgruppen Kammerpigerne .<br />

Her møder møder du andre sangglade piger fra<br />

Skagen i nord til Sæby i Syd .<br />

Vi synger alt slags musik fra musical, pop, rock,<br />

viser til jazz .<br />

Vi giver koncerter på skolen og ude i byen .<br />

Næste år står der blandt andet musical på programmet,<br />

og <strong>her</strong> udvides Kammerpigerne med mange<br />

musikalske drenge / Kammerjunkerne .<br />

Du behøver ikke at kunne noder, men du skal gå<br />

helhjertet ind for samværet i koret .<br />

Vi øver hver tirsdag aften kl . 19 .00 – 21 .00<br />

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte<br />

korleder Birgit Munch 98 430 408 .<br />

Kantinen<br />

Skolen har en velindrettet kantine i frokostkælderen<br />

. Her kan man hver dag købe alt, hvad hjertet<br />

(og maven) begærer: kaffe, the, mælk, sodavand,<br />

smurte rundstykker, kager, sandwich, salatbar,<br />

frugt, pølsehorn, is, slik og meget mere . Hver dag<br />

10<br />

VÆRD AT VIDE<br />

serveres en varm middagsret til en rimelig pris (se<br />

hjemmesiden) . Kantinen opfylder gerne særlige<br />

ønsker såsom kagemand, hjemmebagt kage eller<br />

æblekage . Selv fødselsdagsmiddage til hele klasser<br />

klares, hvis det forudbestilles .<br />

Kantinen har åbent til kl . 14 .30, fredag dog til kl .<br />

13 .45 .<br />

Til alle elever med madpakker er der et køleskab til<br />

rådighed i kantinen .<br />

Det er ikke tilladt at bringe kantinemad, kaffe, sodavand<br />

og lignende med i klasserne .<br />

Karaktergivning<br />

Eleverne i gymnasiet får standpunktskarakterer<br />

tre gange om året, i december, i marts og ved<br />

skoleårets afslutning . Hjemmet bedes kontakte<br />

skolen, hvis eleven ikke foreviser karakterarket .<br />

Karaktererne gives efter 7-trinsskalaen . Hf-kursisterne<br />

får ikke standpunktskarakterer, men kursisterne<br />

har krav på en bedømmelse fra deres faglærer .<br />

Legatforeningen<br />

Legatforeningens formål er at indsamle så mange<br />

penge som muligt til legatfonden, som hvert år kan<br />

uddele legater til 1-2 af årets studenter og hf’ere .<br />

Pengene skal bruges til studiestart efter gymnasiet<br />

eller hf, og de frigives derfor først, når uddannelsen<br />

påbegyndes .


VÆRD AT VIDE<br />

Elever, forældre og andre interesserede kan blive<br />

medlemmer af legatforeningen og på den måde<br />

være med til at støtte kommende studenter og<br />

hf’ere . Medlemskabet koster årligt 100 kr . – dog kun<br />

50 kr . for elever .<br />

Lektiecafé<br />

Lektiecaféen er, som navnet siger, et sted, hvor<br />

man kan gå hen for at lave sine lektier . To dage om<br />

ugen efter 6 . lektion er der en lærer til stede for at<br />

give hjælp til eller komme med gode råd om hjemmearbejdet<br />

i de naturvidenskabelige fag . Mange<br />

elever benytter også Lektiecaféen som et sted at<br />

mødes for i samarbejde at løse opgaver .<br />

Lektiecafé’en er således et sted med lektiehjælp<br />

til alle – uanset klassetrin . På Lectio kan man se,<br />

hvilken lærer der er til stede i lektiecaféen den<br />

pågældende dag .<br />

Lærerforsamling<br />

Lærerforsamlingen består af skolens lærere . Der<br />

bliver afholdt lærerforsamling i forbindelse med<br />

karaktergivningen . Lærerne behandler spørgsmål<br />

angående standpunkt og udtaler sig om eventuelle<br />

problemer med oprykning til den næste klasse . Rektor<br />

er formand for lærerforsamlingen .<br />

Opgaveværksted<br />

Opgaveværkstedet er for de elever, der har for<br />

højt skriftligt fravær i alt eller et uacceptabelt<br />

højt fravær i enkelte fag . Disse elever bliver via<br />

Lectio bedt om at møde torsdag eftermiddag kl .<br />

14 .40-16 .30, hvor de skal aflevere mindst én af<br />

de opgaver, de mangler at aflevere . Eleverne skal<br />

fortsætte med at komme i opgaveværkstedet, til<br />

den skriftlige fraværsprocent er acceptabel . Det<br />

er vigtigt at understrege, at der er mødepligt til<br />

opgaveværkstedet .<br />

Opgaveværkstedet er bemandet med en vagt – ikke<br />

en lærer – som registrerer fremmøde og aflevering .<br />

Elever, der indkaldes til opgaveværksted, er selv<br />

ansvarlig for<br />

• at få registreret sit fremmøde hos vagten i<br />

opgaveværkstedet .<br />

• at opgaven kan registreres korrekt. Dette sikres<br />

bedst ved at udfylde en afleveringsseddel og<br />

clipse denne sammen med opgaven .<br />

• at arbejde med ”gamle” opgaver, dvs. opgaver<br />

der i Lectio er registreret som ikke afleveret i<br />

forrige måned .<br />

Jan Bjeldbak (JB) er ansvarlig for fravær hos hfsøfart-elever<br />

og Søren Helbo-Jensen (SH) er ansvarlig<br />

for alle andre elever .<br />

11


Oprydning<br />

Angående oprydning i kantineområder, klasselokaler<br />

og gange gælder, at alle (uden undtagelse)<br />

rydder op efter sig selv - hver gang .<br />

Opslagstavler<br />

Rundt om i huset findes opslagstavler, som bruges<br />

til mange formål . Organisationer, foreninger mv . kan<br />

benytte disse opslagstavler efter aftale med Jan<br />

Bjeldbak (JB) .<br />

Uden for kontoret findes en opslagstavle, hvis opslag<br />

alle er forpligtede til at læse . Skemaændringer skal<br />

dog læses i Lectio .<br />

Parkering<br />

Cykler placeres i cykelkælderen eller under halvtaget<br />

bag sportshallen . Knallerter parkeres under<br />

halvtaget ved sportshallen eller ved den nordlige<br />

gavl af drengenes gymnastiksal . Motorcykler<br />

parkeres også ved den nordlige gavl af drengenes<br />

gymnastiksal .*** Det røde hus?<br />

Pedel<br />

Pedel Mogens Jensen (MJ) træffes som regel på sit<br />

kontor kl . 8 .55-9 .05 .<br />

Pedelmedhjælpere: Michael Olesen (Mi), Leif Precht<br />

(LP), Tom Andersen (TA), Myrna Havmand, Jonas<br />

Nielsen .<br />

12<br />

VÆRD AT VIDE<br />

Pædagogisk Råd<br />

Pædagogisk Råd er lærernes mulighed for at<br />

samles og drøfte emner, der er relevante i forhold<br />

til skolen . Det kan være skolens økonomi, nye<br />

pædagogiske initiativer, fællestimer osv . Pædagogisk<br />

Råd mødes 6-8 gange i løbet af skoleåret .<br />

Pædagogisk Råd og rektor har nedsat en række<br />

udvalg til at tage sig af forskellige aktiviteter på<br />

skolen: Elevaktivitetsudvalg, Pædagogisk udvalg,<br />

Internationalt udvalg, Festudvalg, Økonomiudvalg<br />

og Undervisningsmiddeludvalg .<br />

Udvalgene har kontakt til elevrådet og er således<br />

også en af elevernes muligheder for at få indflydelse<br />

på skolens liv og udvikling .<br />

Skolens hjemmeside og intranet<br />

Ofte er de informationer, du leder efter, ikke længere<br />

væk end et enkelt <strong>klik</strong> . På skolens hjemmeside har<br />

du adgang til informationer om f .eks . skolestart,<br />

AT, AP, synopsis og SSO, ligesom du også kan finde<br />

et fotogalleri, aktuelle nyheder, informationer om<br />

aktiviteter uden for skoletid og meget, meget mere .<br />

Skolens elektroniske skema- og administrationsprogram,<br />

Lectio, er vores primære kommunikationskanal<br />

. Men hvis du vil vide mere om stort og småt<br />

på skolen, kan du løbende orientere dig på skolens<br />

hjemmeside www.frhavn-gym.dk


VÆRD AT VIDE<br />

Rektor<br />

Rektor Inge Carlé (IC) er den pædagogiske, økonomiske<br />

og administrative leder af skolen . Rektor skal<br />

sørge for, at påbud fra Ministeriet for Børn og Undervisning<br />

eller bestyrelsen bliver fulgt på skolen .<br />

Ringetider<br />

1 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 .00-08 .55<br />

2 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09 .05-10 .00<br />

3 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 .10-11 .05<br />

- spisefrikvarter<br />

4 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 .30-12 .25<br />

5 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 .35-13 .30<br />

6 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 .40-14 .35<br />

7 . lektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 .40-15 .35<br />

Skolens tilsyn<br />

Ministeriet for Børn og Undervisning er tilsynsførende<br />

med gymnasieskolen og hf og har det<br />

pædagogiske tilsyn med skolen . Ministeriet for Børn<br />

og Undervisning er med til at sætte rammerne for<br />

skolens virke .<br />

Statens Uddannelsesstøtte<br />

Det er obligatorisk for alle studerende at bruge<br />

selvbetjeningssystemet på www .su .dk til ansøgning<br />

eller ændring af SU . Det er derfor nødvendigt at<br />

anskaffe sig NemID, som giver adgang til offentlige<br />

hjemmesider . SU udbetales efter gældende regler .<br />

Yderligere oplysninger fås på kontoret .<br />

Stavning og dynamisk læsning<br />

Der skal læses og skrives meget i gymnasiet og på<br />

hf . På gymnasiet screener vi derfor inden efterårsferien<br />

alle nye elever med stave- og læsetest,<br />

således at de, der har stort behov for at blive mere<br />

bevidste om deres stavning og for at læse hurtigere<br />

og mere effektivt, kan få tilbud om læse- og<br />

stavekursus .<br />

Ordblinde eller elever med særlige behov tilbydes<br />

også hjælp . Screening og hjælpetilbud organiseres<br />

af lærer i specialpædagogik Gitte Høj-Rasmussen<br />

(GH)<br />

Studiekredse<br />

Der kan oprettes studiekredse, hvis 10 elever<br />

ønsker det, og de kan skaffe en lærer . I studiekredsene<br />

(ca . 10 timer) må man ikke gennemgå<br />

det obligatoriske lærebogsstof . Der er mødepligt til<br />

studiekredse, når man har meldt sig .<br />

Sygdom<br />

Ved længerevarende sygdomsperioder kan der gives<br />

særlig undervisning . Nærmere oplysning <strong>her</strong>om fås<br />

ved henvendelse til gymnasievejlederen . Se også<br />

“Fravær”.<br />

13


Teaterkredsen<br />

– et kulturtilbud til gymnasiets elever<br />

Teaterkredsen begynder i september, og elever fra<br />

alle klasser er velkomne . Teaterkredsen er et kulturtilbud<br />

til dig om at se og opleve teater . Her introduceres<br />

du til teatrets verden - også backstage .<br />

Du kommer til at se teaterforestillinger af kvalitet,<br />

både det ultramoderne teater, nyt dansk danseteater,<br />

teater specielt for unge, Den Kongelige Ballet<br />

og de store klassikere . Vi har en særlig interesse<br />

i Den Kongelige Ballet og Det Kongelige Teater, som<br />

vi besøger hvert år, ligesom også Aalborgs teaterverden<br />

præsenteres .<br />

Teaterkredsen ledes af Gitte Høj-Rasmussen (GH),<br />

og vi mødes ca . en eftermiddag/aften om måneden<br />

i teatersæsonen <strong>her</strong> i <strong>Frederikshavn</strong> eller udenbys .<br />

Vil du være med i teaterkredsen, så tilmeld dig hos<br />

Gitte Høj-Rasmussen (GH) nu eller på introduktionsmødet<br />

omkring 1 . september . Se mødeindkaldelsen<br />

på opslagstavlen ved kontoret!<br />

Udlandsophold<br />

Der er mulighed for at søge udlandsophold i<br />

forbindelse med gymnasie- eller hf-forløbet . 1 .g’ere<br />

og 1 .hf’ere (under 18) kan søge United World<br />

Colleges, som giver en international studentereksamen<br />

efter 2 års ophold i udlandet .<br />

14<br />

Kontakt gymnasievejlederne for information om<br />

andre udlandsophold .<br />

VÆRD AT VIDE<br />

Udtalelser<br />

Der gives kun udtalelse til elever, som forlader<br />

skolen uden eksamen . Alle andre kan få bevis på,<br />

at de går på skolen samt en udskrift af opnåede<br />

karakterer . Henvendelse til kontoret .<br />

Vejledning om videregående uddannelse og erhverv<br />

Formålet med at gå på stx eller hf er jo at forberede<br />

og kvalificere sig til at tage en videregående uddannelse<br />

. Det er vigtigt, at du undervejs i gymnasietiden<br />

overvejer, hvad du vil, og undersøger hvad<br />

mulighederne er .<br />

Det får du vejledning om fra vejledningscentret<br />

Studie valg Nordjylland . Skolens faste Studievalgvejleder<br />

er Martin Rovs Hansen .<br />

I skoletiden skal du deltage i Studievalgs kollektive<br />

vejledning på skolen, år for år . Du kan også få<br />

individuel vejledning, hvis du stadig er i tvivl om dit<br />

valg eller noget med videregående uddannelse . Den<br />

individuelle vejledning sker ved træffetider med<br />

Martin på skolen, som du kan booke tid til . Du kan<br />

også kontakte Studievalg pr . telefon eller mail – eller<br />

besøge os i centret i Aalborg .


VÆRD AT VIDE<br />

Desuden står Studievalg for nogle vigtige<br />

vejlednings tilbud ud af huset, som du bliver tilbudt<br />

i 2 . og 3 . år .<br />

Se www .studievalg .dk/nordjylland<br />

På www .UddannelsesGuiden .dk kan du få informationer<br />

om bl .a . videregående uddannelser i hele<br />

Danmark . Her finder du også en regional side for<br />

det nordjyske vejledningscenter, hvor du bl .a . kan<br />

se vejledningstilbud og aktiviteter på din skole .<br />

Hos Studievalg Nordjylland har vi tavshedspligt,<br />

og du kan henvende dig anonymt med spørgsmål<br />

vedrørende videregående uddannelse og erhverv .<br />

Vejledningen er et tilbud og en hjælp til dig, og du er<br />

altid velkommen, både mens du går på skolen, og<br />

efter du har afsluttet din eksamen .<br />

15


16<br />

VELKOMST VED ELEVRÅDSFORMANDEN<br />

KORT OVER SKOLEN


VELKOMST UDBUD AF UDDANNELSER<br />

VED ELEVRÅDSFORMANDEN<br />

Udbud af<br />

uddannelser<br />

<strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus udbyder 3 gymnasiale<br />

ungdomsuddannelser:<br />

1 . Studentereksamen: stx (3-årig) .<br />

2 . Højere forberedelseseksamen: hf (2-årig) .<br />

3 . HF-søfart i samarbejde med MARTEC – <strong>Frederikshavn</strong><br />

Maskinmesterskole – og Skagen Skipperskole (3-årig) .<br />

Alle 3 uddannelser er almene og studieforberedende og giver<br />

adgang til de videregående uddannelser .<br />

Uddannelserne tilrettelægges efter de love, som Folketinget<br />

vedtager, og efter de regler og retningslinjer, som Ministeriet for<br />

Børn og Undervisning udstikker . Disse kan findes på www.uvm.dk<br />

Desuden har <strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus sine egne<br />

studie- og ordensregler . Det er vigtigt, at både elever og forældre<br />

orienterer sig i disse, så der ikke opstår misforståelser . Alle elever<br />

får udleveret studie- og ordensreglerne senest ved skolestart,<br />

og rektor orienterer hver enkelt klasse . Ordensreglerne kan også<br />

ses på skolens hjemmeside www.frhavn-gym.dk<br />

17


Gymnasiet<br />

En studentereksamen består af en række obligatoriske<br />

fag, som alle elever skal have . Fagene er en<br />

blanding af fag på C-niveau, som er 1-årige, fag på<br />

B-niveau, som er 2-årige, og fag på A-niveau, som er<br />

3-årige .<br />

Ud over de obligatoriske fag skal eleverne vælge<br />

nogle studieretningsfag, som specialiserer enten i<br />

naturvidenskabelig retning, i samfundsvidenskabelig<br />

retning, i sproglig retning eller i kunstnerisk<br />

retning .<br />

<strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus udbyder<br />

studieretninger inden for alle 4 hovedområder .<br />

Obligatoriske fag og studieretninger kan ses på<br />

skolens hjemmeside www.frhavn-gym.dk<br />

Det endelige studieretningsvalg finder sted<br />

1 . december i 1 .g .<br />

En studentereksamen består normalt af 4 fag på<br />

A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau .<br />

Ved valget af studieretning skal man også være<br />

opmærksom på, at der er visse krav til fag og<br />

18<br />

GYMNASIET<br />

kombinationer af fag . Således skal et af fagene<br />

matematik, biologi, engelsk, fysik, kemi eller tysk på<br />

A-niveau indgå i en samlet studentereksamen .<br />

Det kan for enkelte elever betyde, at de skal have<br />

5 A-niveaufag . Et andet krav er, at samfundsfag på<br />

A-niveau kræver, at man har matematik på mindst<br />

B-niveau .<br />

Oprettelse af studieretninger<br />

Skolen søger at oprette studieretningerne, så de i<br />

videst muligt omfang imødekommer alles ønske om<br />

bestemte fag og niveauer .<br />

Der kan være flere ansøgere til en studieretning,<br />

end der er pladser i en klasse . Det væsentligste


GYMNASIET<br />

kriterium for skolens afgørelse om tildeling af<br />

studie retningspladser vil i så tilfælde være elevernes<br />

mulighed for at gennemføre uddannelsen .<br />

2. fremmedsprog<br />

Ud over engelsk, som er et obligatorisk fag, skal<br />

eleverne vælge et fremmedsprog mere . Skolen<br />

udbyder tysk, spansk og fransk, og faget skal<br />

vælges ved ansøgningen .<br />

Kunstnerisk-æstetiske fag<br />

Af de 7 fag på C-niveau skal det ene være et kunstnerisk-æstetisk<br />

fag . Dette fag er placeret i 1 .g .<br />

Skolen udbyder billedkunst, mediefag og musik .<br />

Faget vælges ved ansøgningen, og valget er<br />

bindende .<br />

Oprettelse af valgfag<br />

I midten af 1 . og 2 .g skal eleverne vælge et antal<br />

valgfag . Antallet er afhængig af studieretning .<br />

Skolen søger at oprette valgfag, så de i videst muligt<br />

omfang imødekommer elevernes ønsker .<br />

Bestå- og oprykkelseskrav<br />

I gymnasiet gives der årskarakterer i alle fag, ligesom<br />

der gives karakterer i de mundtlige og skriftlige<br />

eksaminer, årsprøver og terminsprøver, eleven kommer<br />

op til . Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen .<br />

For at bestå en studentereksamen skal man have et<br />

karaktergennemsnit på mindst 2,0 (Gennemsnittet<br />

beregnes af samtlige karakterer) .<br />

Man skal som elev opnå et gennemsnit på mindst<br />

2,0 ved et skoleårs afslutning for at have ret til at<br />

rykke op i næste klasse . Hvis karaktergennemsnittet<br />

ligger under 2,0, kan skolen nægte eleven<br />

oprykning . Gennemsnittet består af både års- og<br />

eksamenskarakterer .<br />

Eksaminer<br />

Der er udtræk til både de skriftlige og mundtlige<br />

eksaminer . Udtræk betyder, at Ministeriet forBørn<br />

og Undervisning trækker de fag ud, som den enkelte<br />

elev skal til eksamen i, og det betyder, at eleverne<br />

ikke på forhånd ved, hvilke eksaminer de skal til .<br />

Det ligger dog fast, at en elev som minimum skal til<br />

3 skriftlige og 3 mundtlige eksaminer . Det ligger<br />

også fast, at i fag på A-niveau med både skriftlig<br />

og mundtlig eksamen skal eleven til mindst én af<br />

eksaminerne . Hvis en elev med f .eks . samfundsfag<br />

på A-niveau ikke får udtrukket mundtlig eksamen<br />

i samfundsfag, skal eleven således til skriftlig<br />

eksamen i samfundsfag . Reglen om at skulle op til<br />

mindst én af eksaminerne gælder ikke for B-niveaufag<br />

med både skriftlig og mundtlig eksamen .<br />

19


Alle elever skal til 9 eksaminer inkl . eksamen i almen<br />

studieforberedelse (AT) og en større skriftlig opgave<br />

(studieretningsprojekt eller blot SRP) . Både SRP og<br />

eksamen i AT ligger i 3 .g . Desuden siger reglerne,<br />

at en elev skal have været til minimum en eksamen<br />

efter afslutningen af 2 .g .<br />

Herunder har du en oversigt over de obligatoriske<br />

fag og de eksaminer, der kan blive udtrukket . Vær<br />

venligst opmærksom på, at eksamen kan ligge på<br />

et senere tidspunkt, hvis faget er et valgfag . Der er<br />

naturligvis mødepligt til eksamen .<br />

Fag (stx)<br />

GYMNASIET<br />

Alle studieretnings- og valgfag på A-niveau arbejder<br />

med både en mundtlig og en skriftlig eksamen . Det<br />

samme gælder for matematik B-niveau og engelsk<br />

B-niveau, mens andre B- og C-niveaufag udelukkende<br />

har mundtlig eksamen .<br />

Termins- og årsprøver<br />

Stx-bekendtgørelsens §138 slår fast, at fra skolestart<br />

i 1 .g til undervisningens ophør i slutningen<br />

af 3 .g skal der afholdes mindst 5 skriftlige eller<br />

mundtlige prøver . Disse prøver kan være eksaminer<br />

Mundtlig<br />

eksamen<br />

Skriftlig<br />

eksamen<br />

Almen studieforberedelse (AT Ja Nej 3 .g<br />

Dansk Ja Ja 3 .g<br />

Engelsk B Ja Ja 2 .g<br />

Fysik C Ja Nej 1 .g (som regel)<br />

Historie A Ja Nej 3 .g<br />

Idræt C Nej Nej -<br />

Kunstnerisk fag: Billedkunst C, mediefag C eller musik C Ja Nej 1 .g<br />

Matematik C Ja Nej 1 .g<br />

Oldtidskundskab C Ja Nej 2 ./3 .g<br />

Religion Ja Nej 2 ./3 .g<br />

Samfundsfag C Ja Nej 1 .g<br />

Studieretningsprojekt (SRP) Nej Ja (projekt) 3 .g<br />

20<br />

År


GYMNASIET<br />

21


eller prøver, som skolen tilrettelægger for at give<br />

eleverne eksamenstræning .<br />

For at give eleverne det bedst tænkelige grundlag<br />

at gå til eksamen på har vi <strong>her</strong> på gymnasiet valgt<br />

lidt flere prøver end de fem . I skemaet <strong>her</strong>under kan<br />

du se hvilke skriftlige termins- og årsprøver, en stxelev<br />

skal op til, og hvornår i forløbet de er placeret .<br />

Det er vigtigt at fremhæve, at alle skal op til de<br />

nævnte termins- og årsprøver, hvis man har fagene .<br />

Herunder ses en oversigt over termins- og<br />

årsprøverne .<br />

Fag<br />

Skriftlig<br />

årsprøve<br />

Skriftlig<br />

terminsprøve<br />

GYMNASIET<br />

Mundtlig<br />

prøve<br />

Dansk 2 .g 3 .g Muligvis en<br />

Matematik B<br />

Matematik A<br />

1 .g*<br />

2 .g<br />

2 .g<br />

3 .g<br />

efter 1 .g evt .<br />

en efter 2 .g<br />

Engelsk B 1 .g 2 .g<br />

Engelsk A 2 .g 3 .g<br />

Fransk/spansk 2 .g 3 .g<br />

3-årige studieretningsfag, A-niveau 2 .g 3 .g<br />

1-årige A-niveaufag - 3 .g<br />

* Også for elever, der opgraderer fra C- til B-niveau.<br />

22


HF<br />

HF<br />

En 2-årig hf-eksamen består af en række obligatoriske<br />

fag, som alle kursister skal have . Ud over disse<br />

fag skal kursisterne i midten af 1 . hf vælge 2 fag<br />

på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på<br />

C-niveau .<br />

I ansøgningen om optagelse skal kursisterne<br />

angive, hvilket praktisk/musisk fag de ønsker i 1 .hf .<br />

Skolen udbyder billedkunst, mediefag og musik .<br />

Obligatoriske fag og valgfag kan ses på skolens<br />

hjemmeside www.frhavn-gym.dk<br />

Fag (HF)<br />

Mundtlig<br />

eksamen<br />

Skriftlig<br />

eksamen<br />

Dansk Ja Ja 2 .hf/3 .n<br />

Engelsk B Ja Ja 2 .hf/3 .n<br />

Idræt C Nej Nej -<br />

Kultur- og samfundsfag: Historie B, samfundsfag C, religion C Ja Nej 2 .hf/3 .n<br />

Kunstnerisk fag: Billedkunst C, mediefag C eller musik C Ja Nej 1 .hf/1 .n<br />

Matematik C Ja Ja 1 .hf/2 .n<br />

Matematik B Ja Ja 2 .hf/3 .n<br />

Naturvidenskabelig faggruppe:<br />

Biologi C, geografi C og kemi C<br />

Ja Nej 1 .hf/1 .n<br />

Større skriftlig opgave (SSO) Nej Ja (projekt) 2 .hf/3 .n<br />

År<br />

23


Oprettelse af valgfag<br />

Skolen søger i videst muligt omfang at imødekomme<br />

kursisternes ønske om valgfag .<br />

Bestå- og oprykningskrav<br />

Kursisterne skal til eksamen i alle fag (dog ikke<br />

obligatorisk idræt), idet der ikke gives årskarakterer<br />

. For at bestå en hf-eksamen skal man opnå<br />

et gennemsnit på mindst 2,0 . Der gives karakterer<br />

efter 7-trinsskalaen .<br />

Man skal som kursist opnå et gennemsnit på mindst<br />

2,0 ved afslutningen af 1 .hf for at have ret til at<br />

rykke op i næste klasse . Hvis karaktergennemsnittet<br />

ligger under 2,0, kan skolen nægte kursisten<br />

oprykning .<br />

24<br />

HF-søfart<br />

Hf-søfartsuddannelsen er en hf-uddannelse, og<br />

fagligt minder den derfor på de fleste områder om<br />

en almindelig hf-uddannelse . Der er dog forskelle,<br />

da skolen i forbindelse med hf-søfart på forhånd<br />

har afgjort, at de to valgfag på B-niveau skal være<br />

matematik og fysik . Disse fag er valgt, fordi det er<br />

fag, der er gode at have, hvis en kursist ønsker at<br />

fortsætte på maskinmesterskolen eller på skibsofficeruddannelsen<br />

. Skolen har også på forhånd valgt<br />

det praktisk/musiske fag, og det er mediefag . Dette<br />

valg er foretaget på baggrund af mange års erfaring<br />

med elevønsker .<br />

HF


HF<br />

Bestå- og oprykningskrav samt<br />

eksaminer<br />

Der gælder de samme regler på hf-søfart som på<br />

den almindelige hf .<br />

I øvrigt<br />

Ser vi ud over det rent faglige, adskiller en hf-søfartsuddannelse<br />

sig på flere områder fra en almindelig<br />

hf . Hvis du vil vide mere om hf-søfart, kan du gå ind<br />

på www .hfsøfart .dk .<br />

HF eksaminer<br />

På hf skal kursisterne til eksamen i alle fag med<br />

undtagelse af idræt . Nogle af fagene har en<br />

mundtlig eksamen, andre fag har både en mundtlig<br />

og en skriftlig eksamen . Medmindre det kunstneriske<br />

fag opgraderes, har alle kursister været til<br />

eksamen i deres praktisk/musiske fag og i naturvidenskabelig<br />

faggruppe efter 1 . år .<br />

På sidste år udarbejder alle kursister en større skriftlig<br />

opgave (den såkaldte SSO), og det er så ensbetydende<br />

med, at alle kursister skal til minimum 11<br />

eksaminer inkl . SSO .<br />

På skemaet side 23 kan du se fagene og de forskellige<br />

eksaminer, men vær venligst opmærksom på,<br />

at eksamen kan ligge på et senere tidspunkt, hvis<br />

faget er et valgfag .<br />

Valgfag på både C- og B-niveau har en mundtlig<br />

eksamen, mens matematik B også har en skriftlig .<br />

Valgfag på A-niveau har både en mundtlig eksamen<br />

og en skriftlig eksamen .<br />

Terminsprøver<br />

Hf-kursister skal til en del flere eksaminer end<br />

stx-elever, og det er en af grundene til, at der ikke<br />

afholdes årsprøver på hf . Der afholdes dog terminsprøver,<br />

og det er for at give kursisterne det bedst<br />

tænkelige grundlag at gå til eksamen på .<br />

I skemaet <strong>her</strong>under kan du se, hvilke skriftlige<br />

terminsprøver en hf-kursist skal op til, og hvornår i<br />

forløbet de er placeret . Hvor intet andet er nævnt,<br />

skal alle op til de nævnte terminsprøver .<br />

Fag Skriftlig terminsprøve<br />

Dansk 2 .hf/3 .n<br />

Engelsk B 2 .hf/3 .n<br />

Matematik C* 1 .hf<br />

Matematik B** 2 .hf/3 .n<br />

* Alle kusister.<br />

** Kun de kusister, der har valgt matematik på B-niveau.<br />

25


Til alle skriftlige terminsprøver, årsprøver og<br />

eksaminer gælder, at elever og kursister<br />

• bør holde øje med Lectio og tavlen ved kontoret<br />

for tidspunkter og andre praktiske oplysninger.<br />

• skal sidde på deres pladser og være klar til at<br />

modtage instrukser senest 10 minutter før<br />

prøven begynder.<br />

Der findes forskellige former for skriftlige<br />

prøver, og reglerne til én prøve kan derfor afvige<br />

26<br />

SKRIFTLIGE EKSAMINER OG PRØVER – GENERELT<br />

Skriftlige eksaminer<br />

og prøver – generelt<br />

fra reglerne til en anden prøve . Samtidig er der<br />

nogle generelle regler vedrørende f .eks . toiletbesøg,<br />

kommunikation, aflevering mv . Det er<br />

vigtigt, at alle kender og overholder disse regler,<br />

og derfor orienteres der <strong>her</strong>om før hver prøve .<br />

• ikke må kommunikere med andre, medmindre,<br />

der er tale om en prøve med<br />

gruppeforberedelse.<br />

Alle, der går til individuelle prøver, kender<br />

sandsynligvis denne regel, men det kan være


SKRIFTLIGE VELKOMST VED EKSAMINER ELEVRÅDSFORMANDEN<br />

OG PRØVER – GENERELT<br />

vigtigt at understrege, at sanktionerne i<br />

forbindelse med brud på denne regel kan være<br />

særdeles skrappe .<br />

• skal aflevere slukket mobiltelefon til vagterne<br />

inden prøvestart<br />

• selv skal medbringe pc’er og printer, hvis de<br />

ønsker at gøre brug <strong>her</strong>af. I modsat fald skrives<br />

i hånden.<br />

Dette er en regel, som gør det praktisk muligt<br />

at gennemføre prøver og eksaminer for ca . 200<br />

elever og kursister på én gang uden at gå på<br />

kompromis med sikkerhedsmæssige og logistiske<br />

rammer, der omgiver en prøvelignende<br />

situation .<br />

• ikke må fjerne pc, opgave, noter eller andet,<br />

der har med en prøve eller eksamen at gøre, før,<br />

den pågældende prøve er officielt afsluttet.<br />

Dette er ligeledes en del af sikkerheden omkring<br />

en prøve, men det er også et spørgsmål om<br />

hensyn til andre .<br />

• ikke må fjerne printer før, den sidste prøve i<br />

lokalet den pågældende dag er afsluttet.<br />

Dette er primært et spørgsmål om hensyn til<br />

andre, der er til prøve den pågældende dag . Man<br />

kan sikkert forestille sig, hvor meget det kan<br />

larme og forstyrre, hvis et stort antal elever og<br />

kursister skal pakke deres printere sammen,<br />

mens andre prøver at koncentrere sig .<br />

• fjerner pc og printer samme dag, som man har<br />

brugt dem sidste gang.<br />

En anden elev skal måske overtage en siddeplads,<br />

eller lokalet skal efterfølgende anvendes<br />

til undervisning .<br />

27


De<br />

Lykkelige<br />

År<br />

En dag i min gymnasietid i <strong>Frederikshavn</strong> steg en mand<br />

ud af en Volvo stationcar foran gymnasiet . Manden var<br />

en kendt tv-journalist fra DR – og eftersom der dengang<br />

kun var ganske få af den slags, så var han noget af en<br />

kendis .<br />

Han var inviteret til fællesarrangement på gymnasiet<br />

– for at fortælle eleverne om tv og tilværelsen som<br />

dybdeborende tv-journalist . Jeg selv gik i 3 .g og havde<br />

længe flirtet med tanken om at blive journalist, så jeg<br />

var bænket på forreste række og for en gangs skyld i<br />

god tid . I den selvsamme aula, som står der i dag .<br />

Manden hed Jørgen Flindt Pedersen, og tyve år efter<br />

arrangementet i <strong>Frederikshavn</strong> fik han en ikke ubetydelig<br />

indflydelse på mit liv . Men som vi siger i TV: Mere<br />

om det senere . . .<br />

Det flippede<br />

I år er det 36 år siden, jeg blev sproglig-samfundsfaglig<br />

student fra <strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> . Jeg var<br />

28<br />

Som den første i<br />

en forhåbentlig lang række af<br />

tidligere elever har Jens Gaardbo sagt<br />

ja til at skrive et indlæg til vores<br />

årsskrift .<br />

JENS GAARDBO<br />

opvokset i et almindeligt borgerligt håndværkerhjem<br />

i byen og havde tilbragt skoletiden lige over for gymnasiet<br />

på den gamle og reaktionære Ørnevejens Skole,<br />

hvor børn i virkeligheden var til besvær og hvor man<br />

sagtens kunne få en på skrinet .<br />

Så det var noget af et kulturchok, da jeg i 1973 – som<br />

familiens første gymnasieelev nogensinde – gik over<br />

Barfredsvej og skiftede til en tilværelse, hvor tidsånden<br />

var flippet i samfundet i almindelighed – og på gymnasiet<br />

i særdeleshed .<br />

Det var langt hår, syrerock og svaj i bukserne . Det var<br />

indsamlinger til latinamerikanske maskinpistolbevæbnede<br />

modstandsbevægelser, og der begyndte<br />

at lugte af hash i hjørnerne . Og selvom der stadig var<br />

ældre noble lektorer, så var der også et tydeligt præg af<br />

yngre, venstreintellektuelle adjunkter, der ikke tøvede<br />

med at skrotte de klassiske lærebøger til fordel for<br />

fotokopierede, samfundskritiske analyser og bundne


JENS GAARDBO<br />

opgaver om fremskridtet i den socialistiske folkerepublik<br />

Rumænien<br />

Elevrådet blev kørt benhårdt af fremtrædende skikkelser<br />

fra SFs Ungdom og ungkommunisterne . Og selvom<br />

jeg egentlig anså mig selv for en smule venstresnoet,<br />

så forsøgte jeg alene under indtrykket af den politiske<br />

slagside at kuppe andre toner frem i rådet .<br />

Jeg endte som formand, hvor jeg straks anlagde en nypopulistisk<br />

stil med masser af fester og studentikose<br />

indfald . Brød og skuespil . De krigeriske kammerater i<br />

Latinamerika måtte til gengæld undvære os i et stykke<br />

tid .<br />

Formidabelt<br />

Når det er sagt, så var gymnasiet også De Lykkelige År .<br />

Hvornår i livet har man ellers den frihed, mens der stadig<br />

er mad i køleskabet og vand i rørene derhjemme?<br />

Hvornår i tilværelsen får man ellers mandlige venner,<br />

der endnu ikke er indadvendte og passive – og<br />

kvinde lige bekendtskaber, der endnu ikke er bitre og<br />

sarkastiske? Og hvor kan man ellers få det der løft ind<br />

i Homer, ud i William Blake, hen til Cubakrisen og videre<br />

omkring fotosyntesen?<br />

Det var da formidabelt! Og når man så kunne bage på<br />

nogle 1g´ere i weekenden over 10-15 øl, manglede<br />

tilværelsen da ikke så meget . Jeg ved, at ikke alle trivedes<br />

så godt som mig, men de fleste hang på . De fleste<br />

sled sig gennem den ikke ubetydelig lektiemængde, og<br />

de fleste var med til festerne . De fleste kom igennem .<br />

De fleste kom videre .<br />

I dag kan jeg læse mig til, at gymnasiets rolle er blevet<br />

mere kompliceret . Uddannelsen er blevet almen . Der<br />

går unge mennesker i gymnasiet og på HF, som ikke<br />

skal gå der – fordi deres lykke ligger et andet sted .<br />

Og gymnasiets opgave er ikke kun at gøre eleverne<br />

studieegnede – men også at tackle alle mulige psykosociale<br />

forhindringer .<br />

Fred<br />

Er det så stadig De Lykkelige År for de fleste? Vi, der<br />

står udenfor, kan ikke gennemskue det . På den ene side<br />

er der så stor søgning til gymnasiets uddannelser, at<br />

det må anses for en succes . På den anden side klager<br />

universiteterne over studenternes niveau .<br />

Nogle siger, at det nye gymnasium – efter reformen<br />

– er en genistreg . Andre siger, at det ikke fungerer,<br />

alene fordi lærerne ikke bruger den store ide om<br />

tværfaglighed . Andre igen kalder det en katastrofe,<br />

at så meget handler om læring – og så lidt handler om<br />

kundskaber .<br />

Alle os udenfor synes, at skolerne skal have fred – især<br />

for politik . Intet andet sted i verden (måske bortset<br />

fra Nordkorea) bestemmer magthaverne så meget<br />

over enkeltheder i mennesker og institutioners liv<br />

som netop i Danmark – og intet andet sted tildeles<br />

dagligdagens eksperter, lærere & elever, så ringe tillid<br />

fra politikerne .<br />

29


Jeg siger dermed ikke, at enhver gymnasielærer er et<br />

fuldtonet geni – faktisk tror jeg, at en pæn portion af<br />

dem er uduelige . Jeg siger heller ikke, at enhver elev<br />

har kimen til en akademisk karriere – faktisk tror jeg,<br />

at tyve pct . af dem er fejlplaceret . Men jeg tror at de<br />

fleste, både lærere og elever, er samvittighedsfulde og<br />

stræbsomme . Så lad dem dog få lov til det<br />

I parken<br />

Sidste efterår var jeg tilbage på <strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong><br />

. Vi var tre medlemmer af kulturministerens<br />

30<br />

JENS GAARDBO<br />

daværende Værdikommission, der besøgte stedet og<br />

lavede en debat med et par hundreder elever inde i<br />

aulaen .<br />

Det var en snak med unge mennesker om det, der er<br />

vigtigt i dagligdagen, i tilværelsen . Et møde med en<br />

generation, der naturligvis opererer anderledes end<br />

min egen – men som frygter og elsker de samme ting .<br />

Jeg havde under debatten udsigt til Kennedyparken,<br />

der ligger så fint og lidt eksotisk op mod skolens<br />

solside . For næsten 40 år siden lå jeg på græsset<br />

derovre og røg blå Scotsman sammen med de andre,<br />

mens vi planlagde næste weekend - måske hos Per i<br />

Skagen eller hos Mogens i Hørby . Måske var det der, vi<br />

opfandt den kanotur på Gudenåen, hvor vi aldrig nåede<br />

at spise i tre dage . Eller turen over til Dan i Sverige, hvor<br />

vi om-arrangerede en omkørsel, så bilerne kørte ned i<br />

en grusgrav .<br />

Måske var det også der, vi snakkede om hvad der snart<br />

skulle ske, når vi var færdige . Når man er student fra<br />

<strong>Frederikshavn</strong> ligger det i kortene, at man enten flytter<br />

fra egnen og aldrig kommer tilbage – eller at man bliver<br />

og aldrig flytter derfra .<br />

Afrejse<br />

Det er vilkårene for en student fra Udkantsdanmark . På<br />

den måde er man født til at skulle vælge, endnu mens<br />

man er ganske ung – i modsætning til studenterne fra<br />

de store byer, som bare skifter til en anden bus efter<br />

sommerferien, fordi deres nye uddannelse ligger lige<br />

om hjørnet .


JENS GAARDBO<br />

I dag bor jeg i en københavnsk forstadskommune med<br />

ca . 60 .000 mennesker . Der er, så vidt jeg husker, fem<br />

gymnasier i kommunen og fire-fem universiteter tæt<br />

på . I den nuværende <strong>Frederikshavn</strong> Kommune er der<br />

også op mod 60 .000 mennesker, men der er kun eet<br />

gymnasium . Således er meget fortalt om de vældige<br />

forskelle, der er i vores lille land, og hvor det geografiske<br />

ophav betyder uendeligt meget for livsforløbet<br />

og for unge menneskers orientering frem i tilværelsen .<br />

Glem kønskampen – forskellen mellem mennesker i<br />

Danmark skabes af fødestedet . .<br />

Så vi var mange, der rejste . Jeg selv søgte ind på Journalisthøjskolen<br />

i Århus og kørte sammen med Kalle ned<br />

til optagelsesprøven i sommerferien . De optog kun 60<br />

studerende, men vi var omkring 300 til prøven, så på<br />

vejen tilbage til <strong>Frederikshavn</strong> mindede jeg hele tiden<br />

Kalle om, at vi nok ikke kom ind .<br />

”Vi kommer ind”, brummede han bare tilbage – og det<br />

fik han ret i . Vi startede begge på skolen og blev journalister<br />

fire år senere, i øvrigt efter et studieforløb, der<br />

forhåbentlig er blevet forbedret siden .<br />

De Lykkelige År – igen<br />

Kalle søgte tilbage til Nordjylland og er i dag byens<br />

store redaktør . Jeg selv fes rundt på forskellige radiostationer,<br />

før jeg i 1988 endte på det nye TV2 i Odense .<br />

Der gjorde jeg karriere som naboens kække søn på<br />

skærmen, indtil stedets direktør en vinterdag i 1996<br />

bad mig komme til møde på en restaurant i det indre<br />

København .<br />

Direktøren hed Jørgen Flindt Pedersen – og det var den<br />

samme Pedersen, der tyve år tidligere var kørt ind foran<br />

<strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> i sin Volvo stationcar .<br />

Dengang havde han mig siddende med åben mund på<br />

forreste række, mens han fortalte om livet som tv-journalist<br />

. Nu havde han mig over for sig på restauranten<br />

– og jeg havde formentlig stadig åben mund, da han<br />

tilbød mig jobbet som nyhedschef på TV2, et kongejob i<br />

dansk presse og begyndelsen til seks meget dejlige år i<br />

rollen som leder af landets største nyhedsmedie .<br />

Så der var den igen, De Lykkelige År . Man skal få øje på<br />

dem, når de er der . Man skal lære at se privilegiet - og<br />

gymnasiet er, trods mange kvaler, eet af de største<br />

31


med oVer 100 deltaGende bleV den<br />

Første Film award på FrederikshaVn<br />

<strong>Gymnasium</strong> en kanon succés<br />

32<br />

FILM AWARD<br />

Den med spænding imødesete film award blev en<br />

overbevisende succés med over 100 deltagende .<br />

Nogle i galla og kjole og hvidt, men alle spændte og<br />

veloplagte . Ville deres film blive nomineret og kunne<br />

man være så heldig at gå hjem en pris i en af de 8<br />

priskategorier?<br />

Hele eftermiddagen brugte juryen bestående af<br />

Morten W . Kristensen (gammel elev fra 2010),<br />

Pernille Lisborg (filmfestivalen Laterna Nordica) og<br />

Ole Riber Christensen (lærer på skolen) på at nå til<br />

enighed om fordelingen af priserne . Mange gennemsyn<br />

blev det til, inden det kunne lade sig gøre .


FILM AWARD<br />

Filmen Hunger produceret af Mikkel Abel, Jacob<br />

Hvid Amstrup, Simon Synnestved Olsen og Adam<br />

Diget Sørensen, alle fra 2m blev den mest vindende<br />

film ved at tage priserne i kategorierne: Årets Henning<br />

(bedste film), publikumsprisen og prisen for<br />

bedste mandlige hovedrolle .<br />

De øvrige priser gik til følgende film:<br />

Bedste billedside: Æbletræer, bedste scenografi:<br />

Sømandsvise, bedste lydside: Amnesia, bedste<br />

kvindelige hovedrolle: Bag smilet, kvindelige birolle:<br />

Æbletræer og bedste mandlige birolle: Elephant<br />

Allerede nu vender arrangørgruppen blikket mod<br />

næste års award .<br />

Faggruppen i mediefag<br />

33


34<br />

BIOTEKNOLOGI<br />

bioteknoloGi på<br />

FrederikshaVn <strong>Gymnasium</strong><br />

& hF-kursus<br />

Bioteknologi er det nye fag på <strong>Frederikshavn</strong><br />

<strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus .<br />

Faget handler om brugen af biologi og<br />

kemi i forskning og i industrien og giver<br />

eleverne kvalifikationer, som efterspørges<br />

kraftigt inden for medicinalindustrien,<br />

den offentlige forskning og<br />

sundhedssektoren .<br />

Vores første biotek-hold består af<br />

1 .g-elever, der har valgt dette fag sammen<br />

med matematik A og fysik B som<br />

deres studieretning . I dette skoleår<br />

har eleverne haft om f .eks cellens<br />

opbygning og funktion, fedtstoffer


BIOTEKNOLOGI<br />

og enzymer . I forbindelse med disse<br />

emner har ele verne lavet mange<br />

eksperimenter . Blandt andet har de<br />

undersøgt kvaliteten af forskellige<br />

olivenolier, mængden af protein i mælk<br />

og undersøgt enzymer i selleri . Senere<br />

vil eleverne blive udsat for emner så<br />

som genetisk fingeraftryk i mordsager,<br />

gensplejsning, arvelige sygdomme,<br />

vaccinationer, CO 2 -neutrale brændstoffer<br />

og prøve at lave deres egen solcelle .<br />

Endvidere planlægger vi at besøge<br />

bioteknologiske virksomheder i København<br />

. Undervisningen foregår i vores<br />

nyrenoverede biologilaboratorium,<br />

der indeholder alle de faciliteter, som<br />

er nødvendige for at udføre forsøgene<br />

forsvarligt .<br />

35


Studietur til<br />

Dublin med 2.d<br />

Vores studietur til Dublin var en fantastisk oplevelse . Vi<br />

fik set byen fra vores egne synsvinkler, men bestemt<br />

også med de helt store kulturelle briller på . Nu skal I<br />

høre om 2 .d’s tur til den irske hovedstad, Dublin .<br />

Søndag morgen skulle klassen mødes på banegården<br />

for at kysse og kramme forældre og kærester farvel .<br />

Toget startede, og vi forberedte os på en god 7-timers<br />

togtur til Kjøbenhavnstrup, hvor vi skulle bo på Hotel<br />

Jørgensen . Og ja, det hotel hvor Lors Doukaiev havde<br />

et lidt andet ærinde end os, men ak ja . Efter en meget<br />

laaaang tur ankom vi til hotellet, og der gik ikke mere<br />

end 2 minutter, før metangasser var tydelige i luften<br />

på drengeværelset . Vi fejrede ankomsten med hygge<br />

i kælderen .<br />

Mandag vores dejlige lærere Mogens Damm og Hanne<br />

Glumsøe havde videreudviklet den tilstand ”at være<br />

i god tid”, hvilket skulle blive et begreb, vi blev meget<br />

bekendte med under hele turen . Vi var i lufthavnen 2<br />

TIMER før flyet afgik, men Mogens kiggede blot optimistisk<br />

på klassen, som var stået op klokken 06:00, og<br />

sagde ”så undgår vi da køen”. Da det tog os 10 minutter<br />

36<br />

STUDIETUR TIL DUBLIN MED 2 .D<br />

at gå igennem check-in, havde vi nu halvanden time<br />

til at boltre os i den enorme lufthavns sindssygt dyre<br />

butikker . Op i flyveren, lande i Dublin lufthavn, og 5<br />

minutter senere ser vi en mand i kilt! Ind i taxaerne,<br />

husk drikkepenge, ind på hostelet, værelserne ikke<br />

klar endnu, stil bagagen, ud og se Dublin .<br />

Vi trådte ud fra hostelet og kunne med det samme se<br />

et gadebillede, der mindede utrolig meget om Nyhavn<br />

i København. En stor flod, ”The Liffey”, skilte byen i to<br />

og på begge sider var der farverige bygninger .<br />

Turen fortsatte hastigt videre, og når jeg siger hastigt,<br />

så mener jeg det sgu . Mogens Stramboe Damm må<br />

have været tidl . powerwalker med det tempo, han<br />

lagde for dagen . Der gik ikke mere end 20 sekunder, så<br />

var den store gruppe på 30 delt i to . Den ene halsende<br />

efter Mogens og den anden i et mere afslappet tempo<br />

sammen med Hanne . Da vi kom tilbage til hostelet,<br />

fik vi fri leg . Selvfølgelig skulle vi ud og lede efter de<br />

fedeste pubs i og omkring Temple Bar-området, som<br />

er et område bestående af pubs, natklubber, restauranter<br />

og små hyggelige butikker .


STUDIETUR TIL DUBLIN MED 2 .D<br />

Efter at have fundet de bedste steder, gik vi hjem på<br />

hostelet og gjorde os klar for dernæst at tage ud og<br />

spise på en af de utallige restauranter . Efter aftensmaden<br />

var der bytur, og der blev som regel altid drukket<br />

mindst én Guinness om aftenen .<br />

Tirsdag var den kedeligste dag rent kulturelt . Vi skulle<br />

besøge to kirker, hvor én kirke nok kunne gøre det,<br />

og senere skulle vi besøge administrationssædet for<br />

Irland, Dublin Castle . Efter den lange dag med mange<br />

kilometer i benene fik vi fri leg, og det var den første<br />

dag, hvor der var god mulighed for at shoppe . Nu skal<br />

det siges at 2 .d består af 6 drenge og 22 piger, så der<br />

var selvfølgelig højt humør, da alle hønerne var tilbage .<br />

Vi tog på vores sædvanelige ”rutine” som aftenen<br />

før, restaurant og dernæst pubs i større eller mindre<br />

grupper .<br />

Onsdag bød på vores store udflugt til Nordirlands<br />

hovedstad Belfast med den svenske guide Anni . Vi<br />

skulle bl.a. se en masse ”Murrals”, som er propaganda<br />

malet på husgavle, men Anni var desværre højre/<br />

venstre-konfus og fik adskillige gange sagt ”now look<br />

to the left” og grundet chaufførens gode tempo var<br />

vægmaleriet ret hurtigt væk . Flere af os så således<br />

ikke ret mange Murrals den dag udover dem, vi selv<br />

kunne få øje på . Efter at have set stedet, hvor Titanic i<br />

sin tid blev bygget, gik turen hjemad til Abigails Hostel i<br />

Dublin . Aftenen blev igen munter . . .<br />

Torsdag var den sidste hele dag i Dublin, hvor vi havde<br />

obligatorisk fællesspisning om aftenen, hvilket var<br />

dagens højdepunkt . På grund af Mogens’ evner til at<br />

prutte om prisen, havde vi sparet en masse penge på<br />

alle de seværdigheder, vi havde set i løbet af ugen . Vi<br />

endte på den måde med at få en fantastisk 3-retters<br />

menu på Hotel Arlington efterfulgt af River Dance og<br />

live musik . Alt i alt en helt fantastisk aften i selskab<br />

med lærerne og hele elevflokken samlet .<br />

Fredag var rejsedag og ikke særlig spændende, men<br />

vi fik dog lige fyret de sidste euros af, inden vi vendte<br />

snuden hjem mod Danmark og <strong>Frederikshavn</strong> .<br />

Når man sidder <strong>her</strong> en måned efter og tænker tilbage<br />

på turen, så kan man i sandhed se, at det har været en<br />

oplevelse for livet: kanon godt sammenhold, underholdning<br />

og hygge i absurde mængder . Alle, jeg har<br />

snakket med fra både egen og andre klasser, har haft<br />

super gode ture til diverse destinationer, så derfor<br />

kan jeg konkludere, at studieture med <strong>Frederikshavn</strong><br />

<strong>Gymnasium</strong> & HF-Kursus er helt fantastiske!<br />

37


Gymnasiet har et aktivt og bredt netværk af partnerskoler<br />

i Europa samt et banebrydende gymnasialt<br />

skolesamarbejdsprojekt med Japan . Netværket giver<br />

gymnasiets elever mulighed for at teste og udvikle<br />

deres faglige og sproglige kompetencer på tværs<br />

af grænser i internationale samarbejdsprojekter i<br />

udlandet, under studieture med privat indkvartering<br />

og i særligt tilrettelagte forløb for særligt talentfulde<br />

elever . Herigennem opnår eleverne nødvendige kompetencer<br />

og færdigheder i at begå sig internationalt i<br />

en globaliseret verden .<br />

Skolens elever og elevrådet inddrages aktivt i dette<br />

arbejde bl .a . igennem et særligt Youth Forum, som<br />

samarbejder med skolens internationale udvalg .<br />

Europa:<br />

Gymnasiet samarbejder med skoler i Spanien,<br />

Italien, Ungarn, Holland, Tyskland og Sverige . En<br />

ny fransk skole er på vej sammen med en skole fra<br />

Irland . Samarbejdet udmøntes igennem internationale<br />

projekter med én eller flere af partnerne . De<br />

internationale projekter indgår som en del af den<br />

almindelige undervisning i de berørte klasser og giver<br />

således eleverne et konkret og oplevet indtryk af den<br />

INTERNATIONALISERING<br />

Internationalisering<br />

– Udsyn og Indblik<br />

v/ Hans Ulrik Vadmann<br />

38<br />

sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa, hvad<br />

enten projektet tager afsæt i naturvidenskabelige<br />

eksperimenter i fysik eller naturgeografi, i opsøgende<br />

interviewbaseret informationsindsamling i samfundsfag<br />

eller udvikling af sprogfærdigheden i mødet<br />

med det autentiske sprog i spansk .<br />

Det samlende fælles arbejdssprog er engelsk, som<br />

derved opleves og udvikles i en praksisorienteret<br />

sammenhæng .<br />

Japan:<br />

Samarbejdet med Hidaka High School i Wakyama blev<br />

etableret i 2011 som gymnasiets første partnerskole<br />

uden for Europa . Samarbejdet med det japanske science<br />

gymnasium vil give eleverne på <strong>Frederikshavn</strong><br />

<strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus en enestående mulighed<br />

for at møde en betydningsfuld kultur og bidrage til at<br />

øge elevernes forståelse for det fremmede, hvilket<br />

bliver stadig vigtigere i takt med, at verden bliver<br />

mindre . I efteråret 2011 var en delegation bestående<br />

af to lærere og otte elever på udvekslingsbesøg på<br />

Hidaka High School . Mødet med Japan, med japansk<br />

kultur og levevis gjorde stort indtryk, fordi meget<br />

er så anderledes og forskelligt fra det, vi kender . Og


INTERNATIONALISERING<br />

eleverne fik den japanske kultur helt ind under huden,<br />

idet de var privat indkvarteret – én af dem sågar i et<br />

tempel! Billederne til denne artikel er hentet fra netop<br />

dette besøg .<br />

Det er et vigtigt led i de unges uddannelse at forberede<br />

dem på en globaliseret verden, at give dem<br />

udsyn, forståelse og respekt for kulturel mangfoldighed<br />

og ikke mindst at møde dette med forventning<br />

og nysgerrighed, ikke med frygt! Det er vigtigt, at vi<br />

udfordrer eleverne på deres faglighed og kreativitet<br />

og motiverer dem til at tage ansvar .<br />

Det faktum, at eleverne kommer ud af klasselokalet<br />

og møder deres jævnaldrende både i og uden<br />

for Europa, bidrager i høj grad <strong>her</strong>til og er derfor en<br />

væsentlig målsætning i <strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> &<br />

HF-kursus’ internationale strategi .<br />

39


Teaterkreds og ballet:<br />

Kunst og kultur<br />

Teaterkredsens gode årsafslutning 2011/12 foregik<br />

hos balletten og downtown København .<br />

Teaterkredsen består af kunst- og kulturinteresserede<br />

elever fra alle klassetrin på gymnasiet og<br />

ledes af GH . Her er en særlig kærlighed til balletten,<br />

og derfor foregik årsafslutningen hos Den Kongelige<br />

Ballet i København .<br />

Vi fik dér intro til ballettens sprog og udtryk af<br />

en solodanser . Vi fik indblik i den danske August<br />

Bournonville tradition . Vi fik balletworkshop i<br />

grundpositioner og dansetrin . Vi fik mærket på egen<br />

krop (selv om vi havde introduceret os til trinnene<br />

hjemmefra), hvorfor balletten kræver noget ganske<br />

særligt og livslang øvelse .<br />

40<br />

TEATERKREDS OG BALLET


TEATERKREDS OG BALLET<br />

Vi nåede 3 balletforestillinger – også Flemming<br />

Flindts berømte Enetime – og at komme backstage .<br />

Men danseudtrykket kan også være helt nyt og<br />

halsbrækkende moderne krydret med breakdance .<br />

Det så vi i en visuel rejse i politiske emner som arktisk<br />

natur og global opvarmning danset på internationalt<br />

niveau af Next Zone i forestillingen RITUAL på<br />

Nationalmuseet .<br />

Årsafslutningen bød endvidere på besøg hos<br />

nytænkende teatre og teaterstykker, der spændte<br />

fra prisbelønnet performanceforestilling i Café<br />

Teatret til klassisk skuespil i Det nye Skuespilhus<br />

med fint view til Operaen .<br />

Et super oplevelsesrigt besøg i hovedstaden, hvor<br />

alle var på stikkerne fra morgen til sen aften med<br />

et fantastisk sammenhold i gruppen på tværs af<br />

alle klasser . En fin afslutning på et år, hvor vi har<br />

været samlet til teaterkredseftermiddage og set<br />

en del forestillinger sammen både i Aalborg og<br />

<strong>Frederikshavn</strong> .<br />

Har du også lyst til at udvide dit netværk med<br />

elever fra andre klasser, så begynder teaterkreds<br />

2012/13 til september . Tilmelding til GH / Gitte<br />

Høj-Rasmussen .<br />

41


abildgaard, kristoffer<br />

KA<br />

me<br />

andersen, kristian elbæk<br />

KE<br />

id<br />

baymler, bente<br />

BB<br />

ty, mu<br />

42<br />

adolfsen, line Vestergaard<br />

Li<br />

hi, en<br />

andersen, paul rode<br />

PA<br />

sa, da<br />

bisgaard, lone<br />

Bi<br />

sp<br />

agerskov, maj-britt<br />

MA<br />

hi, sa<br />

andersen, maria r.h.<br />

RH<br />

da, me<br />

bjeldbak, Jan<br />

JB<br />

sa, hi, inspektor<br />

andersen, anders mark<br />

AA<br />

en, hi<br />

aravena-hansen, søren<br />

Sn<br />

bi<br />

bjørn, susanne<br />

Bj<br />

en, da<br />

brassøe, svend<br />

SB<br />

ma, fy, dl<br />

LÆRERE<br />

andersen, anders broholm<br />

Br<br />

hi, sa<br />

bach, hanne Glumsøe<br />

HG<br />

hi, re


LÆRERE<br />

bruun, alice damm<br />

AB<br />

da, id<br />

christensen, lars christian<br />

LC<br />

hi, re<br />

dejgaard, merete<br />

De<br />

da, hi<br />

buksti, søren<br />

Bu<br />

hi, bk<br />

christensen, ole riber<br />

RC<br />

da, ol<br />

djurhuus, birita<br />

BD<br />

en<br />

carlé, inge<br />

IC<br />

en, ps, ty, rektor<br />

christensen, steffen bruun<br />

SC<br />

hi, sa, eø, vicerektor<br />

endelt, line ørtoft<br />

LE<br />

ma, fy<br />

christensen, anja<br />

AC<br />

sa, ps<br />

christensen, thorkild bjerre<br />

TC<br />

fy, ma, as<br />

erichsen, thomas pehrson<br />

TE<br />

fy, ma<br />

christensen, dorte arnfeldt<br />

DC<br />

bi, ke<br />

damm, mogens stramboe<br />

MD<br />

en, gv<br />

Frøkjær, line<br />

LF<br />

en, gv<br />

43


hansen, birgit nørgaard<br />

BN<br />

en, fr<br />

havelund, leif<br />

LH<br />

hi, id<br />

Jensen, claus konstantin<br />

CJ<br />

en, id<br />

44<br />

hansen, henning bøtner<br />

HB<br />

da, me<br />

helbo-Jensen, søren<br />

SH<br />

en, id<br />

Jensen, inge lise<br />

IL<br />

da, hi<br />

hansen, magnus<br />

MH<br />

da, ps<br />

hofmeister Vind, marlene<br />

Ho<br />

bi<br />

Jensen, Jørn christensen<br />

JC<br />

ng, inspektor<br />

hauberg, helen<br />

HH<br />

en, gv<br />

høberg, per<br />

Pe<br />

hi, ty, inspektor<br />

Jensen, Jens saugstrup<br />

JJ<br />

da, ng<br />

Galsøe, niels<br />

NG<br />

fy, ke<br />

kampmann , dorte<br />

DK<br />

en<br />

LÆRERE<br />

høj-rasmussen, Gitte<br />

GH<br />

hi, da, ol


LÆRERE<br />

koed, charlotte<br />

CK<br />

da, me<br />

lauritzen, peter michael<br />

PL<br />

da, ol, fi<br />

nedermark, caroline<br />

CN<br />

da, ps<br />

koefoed, inge dorthea<br />

IK<br />

bi, ng<br />

lehmann, rune harbo<br />

Ru<br />

bi, ke, bt inspektor<br />

nielsen, annemarie Goul<br />

AN<br />

bi, id<br />

kogsbøll, søren<br />

SK<br />

bi, ke, gv<br />

lunde, søren rasmussen<br />

SR<br />

ng, mu<br />

nielsen, birgitte tinggaard<br />

BT<br />

mu, sp<br />

lange, benitta<br />

BL<br />

fr, en<br />

madsen, Jens printz<br />

JM<br />

ma, dl, fy<br />

nielsen, marianne ø.<br />

MN<br />

id, gv<br />

larsen, bettina<br />

La<br />

sp, da<br />

munch, birgit<br />

BM<br />

mu, id<br />

olesen, anna mia<br />

MO<br />

ma, id<br />

45


noyes, derek e.m.<br />

DN<br />

en, ol<br />

rasmussen, hans Jørgen<br />

HR<br />

da, en<br />

selek, yasemin<br />

YS<br />

ma<br />

46<br />

pedersen, ole schou<br />

OP<br />

ke, ng<br />

rasmussen, Jesper kilde<br />

JR<br />

ma, fy<br />

simonsen, lise<br />

Si<br />

hi, sp<br />

petersen, søren<br />

SP<br />

hi, sa<br />

rasmussen, Jon dindler<br />

JD<br />

sp, ma<br />

støtt, inger<br />

IS<br />

ty<br />

poulsen, claus<br />

CP<br />

sa, hi<br />

saxtorff, henrik<br />

HS<br />

bi<br />

sørensen, anders brandt<br />

AS<br />

hi, sa<br />

rasch, ellen<br />

ER<br />

ty, re<br />

schoubye, sonja<br />

SS<br />

da, ps<br />

sørensen, lise<br />

LS<br />

da, mu, gv<br />

LÆRERE


LÆRERE<br />

thomsen, erik arnfjord<br />

ET<br />

id, sa<br />

wewer, mie precht<br />

MW<br />

da, re<br />

tranekær, anna<br />

Ak<br />

bi<br />

wiis, sidsel hedegaard<br />

SW<br />

en, bk<br />

Vadmann, hans ulrik<br />

UV<br />

ty, en, gv<br />

Vestergaard, hans<br />

HV<br />

ma, fy<br />

Vestergaard, hans christian<br />

Ve<br />

ma, fy<br />

47


andersen, louise<br />

Lo<br />

bibliotekar<br />

kiis, anders dahl<br />

AD<br />

It-medarbejder<br />

48<br />

andersen, tom<br />

TA<br />

pedelmedhjælper<br />

olesen, laila<br />

Ol<br />

sekretær<br />

bøjstrup, mai-britt<br />

MB<br />

sekretær<br />

olesen, michael houmann<br />

Mi<br />

pedelmedhjælper<br />

Jensen, mogens<br />

MJ<br />

pedel<br />

TEKNISK, ADMINISTRATIVT PERSONALE<br />

petersen, lene Juul<br />

LjP<br />

sekretær<br />

Jørgensen, lise<br />

LJ<br />

sekretær<br />

precht, leif<br />

LP<br />

pedelmedhjælper


Billeder fra Gallafest 2012<br />

<strong>Frederikshavn</strong> <strong>Gymnasium</strong> & HF-kursus • Kærvej 1 • 9900 <strong>Frederikshavn</strong> • Telefon 98 42 44 33 • www.frhavn-gym.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!