r

sbib.dk

OFFICIEL FORTEGNELSE

NSKE

KRIGS- OG HANDELSSKIBE,

l'Fli ERE TLLDELTE

KEND ING S-SIGNA LER,

ALFABETISK REGISTER OVER HANDELS-SKIBENE.

SEXTENHE UDGAVE.

JANUAR 1903.

KJO BENHAVN.

DET KONGELIGE SØKORT ARKIV


FLAGTABEL

TIL DET

INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM

SYSTEMFI/A&

OG

SVARSTANDER

Anvendt som Systemflag

hejses denne Stander

under Nationsflaget.

Anvendt som Svarstander

hejses den paa

Mastetoppen eller hvor

den bedst ses.


DANMARKS

HANDELS-FLAADE

I AARET 1903

UDGIVEN

EFTER FORANSTALTNING AF

INDENRIGS-MINISTERIET OG MARINE-MINISTERIET

VED

REGISTRERINGS- OG SKIBSMAALINGS-BUREAUET

KJØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1903


INDHOLDS-FORTEGNELSE.

Indledning.

Afsnit a. Internationale Kendings-Signal-Lister over Krigs-og Handels-Flaaderne .................................................................... III.

„ b. Det internationale Kendings-Signal-System .................................................................................................................. VI.

„ c. Kyst-Signal og Semafor-Stationer.................................................................................................................................. VI.

„ d. Danske Kyst-Signal-Stationer........................................................................................................................................ VII.

„ e. Engelske Kyst-Signal- og Storm-Varsels-Stationer ....................................................................................................... VIII.

„ f. Dampskibs-Listens Oplysninger og Benyttelse.............................................................................................................. X.

„ g. Sejlskibs-Listens „ „ „ ........................................................................................................... XII.

Afdeling I.

Kendings-Signaler for Skibe førende Dansk Flag.

Afsnit a. Krigs-Flaaden — GQBG o.s.v. — ................................................................................................................................ XIII.

„ b. Danmarks Handels-Flaade — N BCD o.s.v. —............................................................................................................. XIV.

„ c. Færøernes — KB CD o.s.v. — Islands — LBCD o.s.v. og de

Dansk-Vestindiske Øers Handels-Skibe — MB CD o.s.v .................................................................................................... XXVII.

Den officielle Skibsliste.

Afdeling II.

Alfabetisk Dampskibs-Liste.

Afsnit a. Dampskibe af og over 100 Register-Tons Brutto........................................................................................................... 1.

„ b. Dampbaade af under 100 Register-Tons Brutto............................................................................................................. 40.

„ c. Hjemsteds-Liste over Dampskibs-Rederier.................................................................................................................... 44.

Afdeling III.

Alfabetisk Sejlskibs-Liste.

Afsnit a. Sejlskibe af og over 20 Register-Tons Brutto ................................................................................................................ 50.

„ b. Hjemsteds -Liste over Sejlskibs-Rederier ...................................................................................................................... 81.

Afdeling IV.

Alfabetisk Liste over:

Afsnit a. Færøske Damp- og Sejlskibe af og over 20 Register-Tons Brutto................................................................................. 88.

„ b. Islandske Damp- og Sejlskibe af og over 30 Register-Tons Brutto ............................................................................... 92.

„ c. Dansk-Vestindiske Damp- og Sejlskibe af og over 20 Register-Tons Brutto ................................................................ 96.

Afdeling V.

Tillæg.

Afsnit a. Tilføjninger og Rettelser til Skibslisterne ...................................................................................................................... 97.

„ b. Den Danske Handels-Flaades Størrelse den 1. Januar 1903........................................................................................... 99.

„ c. Det Danske Skibsmaals Anerkendelse i Udlandet ......................................................................................................... 100.

Side


INDLEDNING.

Afsnit a.

Internationale Kendings-Signal-Lister over Krigs- og Handels-Flaaderne.

Som Tillæg til „International

Signal-Bog" skal der, ifølge derom

afsluttede internationale Overenskomster,

af hver Sø-Stat med passende Mellemrum

udgives Lister over sammes Krigs- og

Handels-Skibe , som have erholdt Ken-

dings-Signaler efter det internationale Sig-

nal-System, til Brug for Skibe i Søen og

Signal-Stationer.

I Overensstemmelse hermed indbefatter

den under Afdeling I optagne Liste alle

Danske Skibe, der ere tildelte Kendings-

Signaler efter dette System, ordnede efter

Signal-Bogstavernes alfabetiske Rækkefølge

saaledes, at disse Signaler hurtigt kunne

findes og aflæses; dog er der her, for ikke at

gøre Listen vidtløftigere end nødvendigt,

ikkun anført Navnene paa Skibene, idet

Skibets Art eller Takling, i Forbindelse

med Nations-Flaget, der selvfølgelig bør

iagttages af de Signalerende, vil afgive

tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering

af det paagældende Skib. Ønskes imid-

lertid nærmere Underretning om Skibet,

f. Ex. om Rederiet, Hjemstedet, Tonnagen,

m. m. opsøges saadanne Oplysninger i

de under de Afdelingerne II og III op-

tagne alfabetiske Lister over Damp- og

Sejlskibene. For strax at kunne efter-

søge det paagældende Skib i den rette

Liste er der føjet Bogstavet „S" (for

Skrue-Dampskibe) eller „H" (for Hjul-

Dampskibe) til de Navne, som føres af

Dampskibene. Findes der flere Skibe af

samme Navn, ville Signal-Bogstaverne strax

vise, hvilket Skib det er, hvorom der er

Spørgsmaal.

As an Appendix to the I nternational

Gode of Signals a Code List, con-

taining the names of ships to which Code

Signals have been allotted, ought, according

to international arrangements, made to

that effect, to be published at proper

intervals by the maritime powers, which

have adopted this system, for the purpose

of enabling Officers at Signal Stations on

shore, and Masters of ships at sea, to

signal and report passing ships.

In accordance herewith the present

Code List contains the names of all

Danish ships, to which signal letters

have been allotted; but, to avoid too

much prolixity, in this edition the Port

of Registry and the Registered Tonnage

has been left out, partly because these

data can be found by referring to Parts

II & III, containing the Lists of Steam

vessels and Sailing ships, separately ar-

ranged in alphabetical order, and partly

because the rig, together with the national

flag, which of course will be observed by

the signalling parties, will suffice to report

the ship in question.

In order to know immediately in what

List the ship in question is to be sought

for, the letter „S“ (for screw-steamers) or

„H“ (for paddle-wheel steamers) has been

added to the names carried by steam ships.

In case of more than one ship bearing

the same name, the subjoined signal let-

ters will immediately show what ship is

the right one.


VI

Afsnit b.

Det Internationale Kendings-Signal-System.

Ifølge den ny, fra den 1. Januar 1902 enegældende „Internationale Signal-Bog“ 1 )

benyttes det engelske Alfabets samtlige Bogstaver — der svare til det danske Alfabets

26 første Bogstaver — til Signalering paa Søen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et

Flag eller en Stander af forskellig Farve og Mønster 2 ). Signalerne ere ordnede under 3 Grupper,

nemlig: To-Flags Signaler, Tre-Flags Signaler og Fire-Flag s Signaler. Naar Flagene

ikke kunne skelnes gengives Bogstaverne ved Afstands-Signaler eller Semafor-Signaler 3 ).

Handels-Skibenes Kendings-Signaler betegnes, som hidtil, ved 4 af Konsonanter be-

staaende Bogstaver. Naar der øverst vajer en Stander (svarende til Bogstavet G) er det paa-

gældende Skib et Krigs-Skib; naar der øverst vajer et firkantet Flag (Stut-Flag) er Skibet

et Handels-Skib. Fire-Flags Signalerne fra GQBG til GWVT (1440 Signaler) ere altsaa

tildelte Krigs-Skibene og fra HBCD til WVTS (53040 Signaler) Handels-Skibene som

Kendings-Signaler.

Enhver Stat har fri Raadighed over samtlige Kendings-Signaler til Fordeling blandt

de Skibe, som føre dens Flag. Skibe af forskellig Nationalitet kunne følgelig have samme

Kendings-Signal. Skibe af samme Nationalitet derimod aldrig.

Skibe, som mødes paa Søen, kunne altsaa ved at vise deres Kendings-Signaler — for

saa vidt vedkommende Lands officielle Skibs-Liste haves om Bord — give og modtage

Meddelelse om deres Navn, Hjemsted, Tonnage o. s. v. Ere de ikke i Besiddelse af den paa-

gældende Skibs-Liste bør dog saavel Signal-Bogstaverne som Skibets Nationalitet og Art, Længde-

og Bredde-Grad, samt Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn.

Ethvert under dansk Flag farende Handels-Skib af eller over 20 Register-Tons Brutto

bliver der af Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet i Kjøbenhavn tildelt et

Kendings-Sign al. Signal-Bogstaverne ere indførte i Skibets Nationalitets- og Registrerings-

Certifikat, samt indhuggede i Dæks-Bjælken i en Dæks-Luge, og følge saaledes Skibet, saa

længe dette existerer.

Til Forebyggelse af mulige Forvexlinger foraarsagede ved, at det danske Handels-Flag

i større Afstand vanskeligt kan skelnes fra nogle fremmede Nationers Handels-Flag, begynder,

for Handels-Skibe hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Kendings-Signalerne med NBCD

og slutter med N WVT. Alle disse Skibe føre altsaa N (Dambræt-Flaget) øverst i deres

Kendings-Signal.

For Skibe hjemmehørende paa Færøerne begynde Signalerne derimod med K B C D.

For Skibe hjemmehørende paa Island med LBCD, og for Skibe hjemmehørende paa de

Dansk- Vestindiske Øer med M B C D.

Afsnit c.

Kyst-Signal- og Semafor-Stationer.

Paa Kysterne af de fleste Sø-Stater, navnlig ved Fyr-Taarnene, er der oprettet Inter-

nationale Signal-Stationer, til hvilke passerende Skibe af hvilken som helst Nationalitet,

ved Hjælp af deres Kendings-Signaler i de respektive Staters Skibslister samt af „Inter-

national Signal-Bog“, dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Netto Register-Tonnage, dels

modtage eller afsende Telegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede

efter nærmere opgiven Adresse 4 ).

Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige

Signal-Flag. Paa længere Afstande anvendes Afstands-Signaler eller Semafor-Signa1er 5 ).

1 ) Den „Internationale Signal-Bogs“ dansk-norske Udgave udkom i Marts 1901.

2 ) Se Flag-Tabellen paa Omslagets 2den Side.

3 ) Se „International Signal-Bog“, Del III, Side 551.

4 ) „ „ „ „ „ 567.

5 ) „ „ „ „ „ 551.


VII

Stationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske Telegraf-Net,

befordre videre de dem fra Søen signalerede Meddelelser, enten pr. Telegraf eller pr. Post;

pr. Telegraf dog kun for saa vidt Bestemmelses-Stedet er beliggende i et af de Lande, der har

tiltraadt den internationale Telegraf-Konvention.

Saadanne Telegrammer benævnes i Telegraf-Sproget „Signal-Telegrammer“ og skal i

Indledningen til Telegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til

Skibe i Søen, skal indeholde Oplysning om Skibets Navn, Art og Nationalitet.

Telegrammerne bør være affattede enten i det Lands Sprog, i hvilket den paagæl-

dende Signal-Station er beliggende, eller i Signal-Bogstavgrupper efter Bestemmelserne i

„International Signal-Bog“.

Telegram fra Skib i Søen befordres i Signal-Bogstaver kun naar dette af Afsenderen

udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt Sprog.

En stor Del Signal-Stationer rapportere til Offentliggørelse i Søfarts-Tidender Navnene

paa de Skibe, der, idet de passere Stationen, hejse deres Kendings-Signal og Nations-Flag.

I et til Skib i Søen bestemt Signal-Telegram bør Adressen indeholde Oplysning om:

Skibets Nationalitet, Kendings-Signal, Navn, Takling samt Hjemsted. Hertil føjes

som Del af Adressen „Signal-Telegram“ samt Signal-Stationens Navn.

Med Hensyn til selve Signaleringen er at bemærke:

1) Naar et Skib kun vil vise Kendings-Signal, hejses dette i god Tid paa Stor- eller

Kryds-Toppen, medens samtidig Nations-Flaget vises under Gaflen eller paa en

Stang agter. Kendings-Signalet maa ikke stryges, førend det er besvaret fra Stationen

med Signal-Systemets Kendings-Stander (Svar-Standeren).

2) Vil Skibet signalere andre Meddelelser, hejses først Kendings-Signalet, og samtidig her-

med bør Systemets Kendings-Stander vises under Nations-Flaget. Naar Kendings-

Signalet er besvaret vises de andre Signaler under Iagttagelse af, at intet Signal ned-

hales forinden det er besvaret.

3) Naar en Signal-Station har Ordre til et Skib maa det Signal, som angiver Havnen

hvortil det beordres, gentages af Skibet.

Taxten for hvert Telegram, der udvexles med Skibe i Søen, er 1 Franc (Kr. 0,75). Dette

Beløb lægges til Telegram-Taxten efter de almindelige Regler, og det hele Beløb opkræves

hos Afsenderen for de til Skibe i Søen adresserede Telegrammer, og hos Adressaten for de

fra Skibe kommende Telegrammer.

Afsnit d.

Danske Kyst-Signal-Stationer.

Stat s-Signal-Stationerne i Kongeriget Danmark ere for Tiden følgende:

Hanstholm. Signal-Apparatet er anbragt 320 Fod NV. for Fyr-Taarnet.

Hirshals. „ „ „ 150 „ Ø.t.N. „ „

Skagen. „ „ „ paa Klitten tæt Ø. for det ny Fyr-Taarn.

Fornæs. „ „ „ 168 Fod ØSØ. for Fyr-Taarnet.

Helsingør. „ „ „ paa Kronborg-Pynten Ø. for Kronborg-Slot.

Hammershus. „ „ „ 200Fod N. for Fyr-Taarnet.

Stationerne modtage og afgive Signaler og Telegrammer fra Sol-Opgang til Sol-Nedgang.

Der signaleres kun med Flag og Afstands-Signaler. Paa Forlangende signalere Stationerne saadanne

almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibenes Bort-

tagelse, Is-Tilstanden 1 ), o. s. v., ligesom de besørge Begæringer om Lodser, Bugser-

Dampskibe, m. m. Uden at afvente Forespørgsel signalere Stationerne hurtigst mulig til

ethvert Skib Underretning om Farer ved Sejladsen.

Skibe, der under Forbisejlingen af en af disse Stationer vise deres Kendings-Signal,

ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 12 M. D. blive meldte pr. Telegraf til Børserne i Kjøbenhavn

1 ) Se „Efterretninger for Søfarende“ (Nr.42). Det Kgl. Søkort-Arkiv den 15. Oktober 1902.


VIII

og Aarhus og derefter offentliggjorte samme Dags Aften i „Berlingske Tidende“ m. fl. Mel-

dingen optages desuden i „Hamburgischen Børsen Halle“ og i „Shipping & Mercantile Gazette

and Lloyd's List“, London.

Ønskes et Skibs Forbisejling meldt pr. Telegraf direkte til Rederen, maa vedkom-

mende Signal-Station enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa Skibet begære dette

ved Signaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til

Redere og Andre kunne ligeledes signaleres.

Alle danske Fyrskibe ere forsynede med den „Internationale Signal-Bog“.

Afsnit e.

Engelske Kyst-Signal og Storm-Varsels-Stationer a ).

„The Corporation of Lloyd's“ har paa de engelske Kyster oprettet følgende Signal-Stationer:

Southend Pier.

Deal.

Dover *.

Dungeness.

Beachy Head.

No-Man's Fort*, Spithead.

St. Catherine's Point (I. of W.).

Portland Bill.

Brixham (for Torbay).

Prawle Point*.

The Lizard*.

Penzance.

Scilly Islands.

Lundy Island.

Barry Island.

Fiatholm Island.

Mumbles Head.

St. Anne's Head (Milford Haven).

Calf of Man.

Flamborough Head.

River Tees (South Gare Breakwater).

Spurn Head.

Aldeburgh.

Roche's Point (Queenstown).

Brow Head*.

Old Head of Kinsale*.

Tory Island. Irland

Malin Head.

Inishtrahull.

Rathlin Island.

Tor Point, co. Antrim.

Kildonan (Mouth of the Clyde).

Stornoway.

Lamlash.

Butt of Lewis (Hebrides). Skotland

Dunnet Head (Pentland Firth).

Peterhead.

May Island.

St. Abb's Head.

Uden for England findes følgende Stationer, der sender eller modtager Rapporter og

Meddelelser til og fra Lloyd's b ):

Færder 1 ).

Oxø 1 ).

Krasnajo Gorka (Kronstadt).

Helgoland.

Cuxhaven.

Holtenau.

Brunsbüttel.

Rother-Sand 1 )

Hoheweg 1 )

Heyst (Belgien).

Hoek van Holland.

Weser.

Flushing (Vliessingen).

Grisnez 1 ).

Ushant Creach 1 )

Cape Finisterre 1 ).

Gibraltar.

Tarifa 1 ).

Pomegues 1 ) (Marseille).

Cape Corse 1 ).

Cape Pertusato 1 ).

Malta.

Capo Testa 1 ).

Capo d'Armi 1 ).

Fortespuria 1 ).

Pantellaria Isl 1 ).

Cape Bon (Tunis) 1 ).

Zea Island (Grækenland*).

Dardanellerne.

Kertch.

Mex (Alexandria).

Port Saïd.

Suez.

Perim.

Aden.

Cape Spartel.

Madeira.

Teneriffe.

Ponta Ferraria

Ponta do Arnel St. Michaels.

Fayal.

Las Palmas.

Cape Verde 1 ).

St. Helena.

Ascension.

Cape Point (Cape Good Hope).

Cape L'Agulhas.

Cape St. Francis.

a) De med * mærkede Stationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-Kendings-Signaler fra Dampskibe, og

Lloyd's anmoder derfor Dampskibs-Selskaberne om at faa meddelt, hvilke Nat-Signaler deres Dampskibe benytte.

b) De med 1 ) mærkede Stationer ere Stats-Signal-Stationer.


IX

Skibe, som vise deres Kendings-Signal under Forbisejlingen af de oven nævnte

Stationer, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i „Shipping & Mercantile

Gazette and Lloyd's List“ samt i „Lloyd's Weekly Shipping Index“.

Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til Skibe maa adres-

seres til „The Secretary of Lloyd's, London E. C.“, der giver Oplysning om Betingelserne for

Signalering fra Stationerne til forbisejlende Skibe.

Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et Skib ved en af Lloyd's Signal-

Stationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til Sekretæren, der besørger dem

videre til Stationen og de maa ikke sendes direkte til denne.

Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med „The International Code

of Signals“ og ville, naar noget Skib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse

Signalet: „De stævner mod Fare“ og, om fornødent, affyre Skud eller opsende Raketter

indtil Signalet besvares.

Storm-Varsels-Signaler.

Det meteorologiske Institut i London sender til de fleste engelske Havne, Fyrtaarne,

Signal- og Fiskeri-Stationer telegrafisk Underretning om større Forstyrrelser i Atmosfæren paa eller

i Nærheden af de britiske Kyster, samt offentliggør daglig den meteorologiske Melding i Londons

Blade. Saa snart en saadan Underretning er modtaget, tilkendegives dette ved, at der hejses

et Signal, der, regnet fra den Tid Underretningen er modtaget fra London, forbliver oppe

højst i 48 Timer.

terner med ensartet Lys.

Signalerne ere om Dagen 1 Kegle og om Natten 3 i en Triangel ophejste Lan-

Sydlig Kuling.

En Kegle eller Lanterner i Triangel med Spidsen nedad betegner, at haard

Kuling er sandsynlig fra Syd (fra SØ. rundt gennem Syd til NV.).

Er det sandsynligt, at en Storm vil begynde mellem Ø og SØ. og trække sig mod

S. og S V., hejses Signalet for Storm fra Syd.

Nordlig Kuling.

En Kegle eller Lanterner i Triangel med Spidsen opad betegner, at haard Kuling

er sandsynlig fra Nord (fra NV. rundt gennem Nord til SØ.).

Er det sandsynligt, at en Storm vil begynde mellem V. og NV. og trække sig mod

N. og NØ., hejses Signalet for Storm fra Nord.

I flere af de indiske (f. Ex. Calcutta og Madras) og de australske Havne afgives der

ligeledes Varsels-Signaler; dog paa en noget afvigende Maade.

er inddelt i 3 Afsnit, heraf indeholder

Afsnit f.

De alfabetiske Dampskibs-Listers Oplysninger og Benyttelse.

Afdeling II

a: Listen over Dampskibe af og over 100 Register-Tons Brutto (i Alt 356).

b: Listen over Dampbaade af under 100 Register-Tons Brutto (i Alt 163).

c: Listen over Dampskibs-Rederier med af og over 100 Register-Tons Brutto,

ordnede efter Hjemstederne og Brutto-Tonnagernes Størrelse, og med Angivelse af Tele-

gram-Adresse, Kontor-Flag og Skorstens-Mærke efter Rederiernes Anmeldelse herom.

(B)


Forklaring over Spalternes Indhold og de anvendte Forkortelser i Afsnit a.

S. betyder Skrue-Dampskib.

H. „ Hjul-Dampskib.

Bugs.-D. „ Bugserdamper.

C. betyder „Compound“-Maskine.

T. „ „Triple expansion "-Maskine.

X

Spalte 3.

Spalte 4.

Bk. betyder Barkskib.

3m Sk. „ Tremastet Skonnert.

Sk. „ Skonnert.

Fg. „ Færge.

Cy. betyder Cylindre.

For Maskinernes Heste-Kraft betegner det øverste Tal den nominelle Heste-Kraft

(Lloyd's nominal horse power); det underste Tal den indicerede (effektive) Heste-Kraft,

der er angivet overensstemmende med den af Skibets Rederi i Henhold til Sønærings-Loven

af 25. Marts 1892 § 19 afgivne Meddelelse om Maskinens ind. H. K. (jfr. den gennem

Indenrigsministeriet d. 1. Oktober 1900 udfærdigede, i Ministerial-Tidende

Nr. 35 af

cerede Hestekraft af Maskiner i Dampskibe“).

J. betyder Jærn.

Sti. „ Staal.

3 /11 l900 optagne „Vejledning til Brug ved Ansættelsen af den indi-

Sp. D. „ „Spar Deck", ɔ : fuldslæn-

digt Overdæk.

Awng. D. „ „Awning Deck", ɔ : fuld-

stændigt Overdæk af let-

tere Konstruktion.

FPT. betyder „Fore Peak Tank“.

Spalte 7.

Pt. Awng. D. betyder „Partial Awning Deck",

ɔ : delvis Overdæk.

WD. „ „Well decked" Skib, ɔ :

med udækket Rum mel-

lem Bak og midtskibs

Overbygning.

BH. „ „Bulkheads", ɔ : Vand-

tætte Skodder.

Elek. L. „ „Elektrisk Belysning“.

Spalte 9.

DT. „ „Deep-Tank“,ɔ : Almindelige Vand-Ballastrum (Høj Tank).

APT. „ „After Peak Tank“.

DBT. „ „Double Bottom Tank“,ɔ : Dobbelt Bund til Vand-Ballast.

Spalte 8-10.

Tons DW. Det Antal „tons deadweight“ (à 2240 Ibs.), som Skibene efter Angivelse

fra Rederierne (evt. efter „Lloyd's Register of British and Foreign Shipping“), henholdsvis

kunne føre i de permanente Kulrum (bunkers) — Spalte 8 — og kunne rumme i deres

„water ballast tanks“ — Spalte 9 — samt kunne bære under almindelige Forhold (med fyldte

„bunkers“), altsaa deres „Carrying Capacity“ i engelske Tons Vægtgods — Spalte 10.

Spalte 11, 12 og 13.

Kendings-Maalene: Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn

til Agterkant af Agterstævn; Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af Yderklæd-

ningerne; Dybde, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen paa

Bund-Vinkeljærnene (evt. tillige til Bund-Tankens Overflade). For Skibe med 2 Dæk er end-

videre anført Dybden fra Hoved dækkets (Main Deck) Underside til Inderklædningen paa Bund-

Vinkeljærnene.

Spalte 14.

Tonnagen (1 Ton = 100 engl. = 91,59 danske Kubik-Fod) af Rummet under

Hoved-Dækket. Den nederst anførte Tonnage angiver Rummet under Dækket tillagt

Vandballast-Rummene i den dóbbelte Bund.


angiver Summen af:

XI

Spalte 15.

Brutto (Gross) Register-Tonnagen saavel for Damp- som for Sejlskibe

1) Tonnagen under Hoved-Dækket.

2) Tonnagen af Mellemdæks- samt Overdæks-Rummene, for saa vidt saadanne forefindes.

3) Tonnagerne af de paa eller oven over øverste Dæk fast anbragte, tillukkede og

dækkede Rum.

Spalte 18.

Dampskibenes Netto Register-Tonnage bestemmes ved i Brutto-Tonnagen at fra-

drage saavel Tonnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Officerer

og Mandskab eller til Skibets Navigering, samt til Kabelrum — for saa vidt de fyldestgøre de

for saadant Fradrag stillede Betingelser — som ogsaa det eller de Rum, der optages af eller

ere fornødne for den bevægende Kraft. Ifølge den her i Landet fra den 1. April 1895 gen-

indførte saakaldte „British Rule (a.)“ (Merchant Shipping Aet 1894, Sect. 78 (1.) (a.)) gives

Fradrag for disse Rum i Skrue-Dampskibe med 32pCt. af Brutto Tonnagen, naar Tonnagen

af Maskin-, Kedel- og Axel-Rummene (exkl. Kul-Rummene) udgør over 13, men under 20pCt.

af Brutto-Tonnagen, og for Hjul-Dampskibe med 37 pCt. af Brutto Tonnagen, naar samme

Tonnage udgør over 20, men under 30pCt. af Brutto Tonnagen. Undtagelsesvis — nemlig

naar det egentlige Maskin-Rum enten er usædvanligt lille eller usædvanligt stort — kommer

den i fornævnte engelske Lov under Sect. 78 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel til An-

vendelse. Denne Regel, der er overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 1895

gældende, saakaldte „Danube Rule“, anvendes for Skrue-Dampskibe naar Tonnagen af Maskin-,

Kedel- og Axel-Rummene udgør enten 13 pCt. og derunder, eller 20pCt. og derover af Brutto

Tonnagen; idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med 1

3 /4 Gang Tonnagen af

sidstnævnte Rum; samt for Hjul-Dampskibe, naar samme Tonnage udgør enten 20 pCt. og

derunder, eller 30 pCt. og derover af Brutto Tonnagen, og Fradraget gives da med 1

Tonnagen af de maalte Rum.

1 /2 Gang

Det i danske Nationalitets- og Registrerings-Certifikater optagne Maale-

brev indeholder Oplysning om Tonnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt opmaalt Rum, som

enten er indbefattet i Brutto Tonnagen eller er fradraget i samme til Bestemmelsen af Netto-

Tonnagen. Tonnagerne ere tillige angivne i Kubik-Meter, der udfindes ved at multiplicere

Tonnagen med Faktoren 2,83, medens omvendt Kubik-Meter omsættes til Tons ved Multipli-

kation med Faktoren 0,353.

Afsnit g.

Den alfabetiske Sejlskibs-Listes Oplysninger og Benyttelse.

Afdeling III

er delt i 2 Afsnit, heraf indeholder

a: Listen over Sejlskibe af og over 20 Register-Tons Brutto (i Alt ca. 1000).

b: Listen over Sejlskibs-Rederier med af og over 50 Register-Tons Netto,

ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge og Netto Tonnagernes Størrelse. Endvidere

Havne-Dybderne i engelsk Fod-Maal ved Omsættelse af de i „Den Danske Havne-Lods“ an-

givne, tilsvarende Dybder i dansk Fod-Maal, samt Antallet og Netto-Tonnagen for de i hver

Havn hjemmehørende Damp- og Sejlskibe.

Forklaring over Spalternes Indhold og de anvendte Forkortelser i Afsnit a.

Spalte 2: Navnene paa Skibene i alfabetisk Orden og Førernes Navne. En

Stjerne * ved Skibets Navn betegner, at dets Reder tillige er dets Fører.

benyttede:

Spalte 3: Art eller Takling. Til Betegnelse heraf ere følgende Forkortelser

(B*)


XII

Bg. betyder Brig. Ktgl. betyder Kutter-Galeas (Yawl).

Bk. ,, Bark. Lgt. ,, Lægter.

Db. ,, Dæks-Baad. Lkt. ,, Lyst-Kutter.

Dkg. ,, Dæks-Kaag. Pr. ,, Pram.

Ev. ,, Evert. Sb. ,, Fuldrigget Skib.

Evgl. ,, Evert-Galeas. Sk. ,, Skonnert.

Fg. ,, Færge. Skbg. ,, Skonnert-Brig.

Gl. ,, Galeas. Skgt. ,, Skonnert-Galeot.

Gt. ,, Galeot. Skkf. ,, Skonnert-Kuf.

H. S. ,, Hjælpe-Skrue. Sl. ,, Slup.

J. ,, Jagt. Slgl. ,, Slup-Galeas.

Jgl. ,, Jagt-Galeas. Tjk. ,, Tjalk.

Jsk. ,, Jagt-Skonnert. 2m Kt. ,, Tomastet Kutter.

Kf. ,, Kuf. lm Kv. ,, Enmastet Fisker-Kvase.

Kfgl. ,, Kuf-Galeas. 2m Kv. ,, Tomastet Fisker-Kvase.

Kt. ,, Kutter. 3m Sk. ,, Tremastet Skonnert.

Spalte 4: Bygnings-Sted. Er Skibet undergaaet en større Ombygning eller

Fortømring, hvorom Anmeldelse ved Fremlæggelse af en Skibs-Ombygnings-Attest er modtagen,

findes Stedet for saadan Ombygning (betegnet ved „Ob. “ ) ligeledes angivet.

Spalte 5: Bygnings-Aar. For Kortheds Skyld er her kun angivet Aarstallets

to sidste Ciffre. I Tilfælde af Ombygning er Bygnings-Aaret adskilt fra Ombygnings-Aaret

ved en Streg.

Spalte 6: Bygnings-Materiale, m. m., hvortil følgende Forkortelser ere benyttede:

B. betyder Bøg. Kl. betyder at Skibet er bygget paa Klink.

E. ,, Eg. Kr. „ ,, ,, ,, ,, „ Kravel.

F. ,, Fyr. z. ,, forhudet med Zink.

G. ,, Gran. y „ „ ,, gult Metal (yellow metal).

T. ,, Teak. k „ ,, ,, Kobber.

Hvor der for Træ-Skibenes Vedkommende Intet findes anført angaaende Bygnings-

Maaden, er Skibet bygget paa Kravel.

Spalte 7: Dybde i engelsk Fod-Maal midtskibs i Last-Rummet, fra Undersiden af

Dækket til Inder-Klædningen ved Siden af Kølsvinet.

Spalte 8: Skibenes Størrelse i internationale Register-Tons Brutto.

Spalte 9: Skibenes Størrelse i internationale Register-Tons Netto. Hvor

der foran Tonnagen findes anført et „c.“ (,,circa“), er det paagældende Skib endnu ikke maalt

og meddelt Nationalitets- og Registrerings-Certifikat i Henhold til Lovene af 13. Marts 1867 om

Skibes Maaling og af 1. April 1892 om danske Skibes Registrering, men sejler med et af

en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-Certifikat. Et Sejlskibs Netto-

Tonnage bestemmes ved i Brutto Tonnagen at fradrage Tons-Tallet af det eller de Rum, der

benyttes til Ophold eller Brug for Officerer og Mandskab eller til Skibets Navigering samt til

Sejlkøje, Kabelrum m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betin-

gelser. I Tilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et Sejlskibs Netto Tonnage

ansat lig med dets Brutto Tonnage.

Spalte 10: Den registrerede Ejers eller bestyrende Reders Navn, betegnet

ved Forretnings- eller Firma-Navnet, for saa vidt saadant føres, samt Skibets Registrerings-Havn.

Ejes Skibet af et Aktie-Selskab, er dette betegnet ved: (Akt. S.). Naar der foran Skibets

Registrerings-Havn i en Parentes findes angivet et andet Sted-Navn, betegner dette Ejerens

Hjemsted.

Tegnet — i nogen af de foran nævnte Spalter angiver, at den paagældende Oplys-

ning savnes.

Tegnet „ betyder: ligeledes.


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn Art

XIII

Afdeling I.

Kendings-Signaler for Skibe førende Dansk Flag.

Afsnit a.

Krigs-Flaaden.

Dimensioner

i engelske Fod 1 )

Længde Bredde

Dybgaaende

Agter 2 )

Register-Tonnage

Brutto

Netto

(British

Rule)

Deplacement

i

engelske

Tons

(dead-

weight)

Maskinens

indi-

cerede

Heste-

kraft

GRBF Helgoland .......... Panserskib.......................... 259.8 59.2 19.4 2622 1308 5390 4000 20

— H Skjold................. Panserbatteri ...................... 227.6 38.1 13.7 878 391 2160 2400 10

— J Lindormen......... Panserbatteri ...................... 218.0 39.4 14.6 756 333 2070 1500 11

— K Odin ................... Panserskib.......................... 241.0 48.4 16.4 1378 618 3180 2300 16

— L Heimdal ............. Krydser af 3die Klasse....... 231.8 34.0 11.8 875 436 1320 3000 14

— S Hekla.................. Krydser af 3die Klasse....... 231.8 34.0 11.3 874 434 1300 3000 14

— T Geiser................. Krydser af 3die Klasse....... 231.8 34.0 11.3 875 458 1260 3000 14

— W Diana.................. Skonnert (Skoleskib) ......... 157.0 25.8 11.9 342 137 660 500 8

GRCB Absalon.............. Skonnert (Skoleskib) ......... 150.2 26.0 10.7 341 142 520 500 9

— D Esbern Snare..... Torpedo-Skib (Skoleskib).. 150.2 26.0 10.9 344 137 590 500 2

— F C. F. Grove........ Fyrinspektionsskib............. 129.3 25.1 9.3 220 106 — — —

— H Kattegat ............. Fyrtransportskib................. 89.4 19.0 9.0 127 51 — 180 —

— J Nordsöen............ Fyrtransportskib................. 89.4 19.6 9.1 118 29 — 200 —

— Q Willemoes .......... Opmaalings-Fartøj ............. 114.0 17.0 6.3 113 47 160 240 2

— T Krieger............... Opmaalings-Fartøj ............. 114.0 17.0 6.4 109 43 170 240 2

— V Marstrand ......... Opmaalings-Fartøj ............. 114.0 17.0 6.5 113 47 170 260 2

GRDH Gorm.................. Panserbatteri ...................... 235.4 40.1 14.4 937 395 2310 1600 12

— K Agnete................ Kutter (Skoleskib).............. 45.3 12.4 7.2 — 16 22 — —

— L Falster................ Kanonbaad......................... 112.5 29.0 8.7 196 73 380 500 7

— N Öresund ............. Kanonbaad......................... 85.7 26.3 7.0 115 42 240 200 5

— P Store Belt........... Kanonbaad......................... 85.7 26.3 7.3 115 41 240 200 5

— Q Drogden ............. Kanonbaad......................... 54.6 15.1 3.6 — — 49 40 1

— S Ingolf.................. Skonnert (Skoleskib) ......... 193.6 28.0 13.6 530 206 1000 600 9

— T Lille Belt ............ Kanonbaad......................... 85.7 26.3 7.3 115 42 240 200 5

— V Lövenörn ........... Vagerinspektionsskib......... 125.0 20.1 — 177 96 — — —

— W Tordenskjold..... Panserskib.......................... 222.5 43.4 15.8 1289 599 2490 2600 13

GRFB Fyen ................... Krydser-Fregat................... 226.6 45.4 20.0 1895 1093 2690 2600 28

— C Örnen................. Brig (Skoleskib)................. 90.4 25.8 12.3 155 128 310 — 10

— D Svanen ............... Kutter (Skoleskib).............. 34.3 11.4 — — 12 — — —

— H Dannebrog......... Dampskib (til Hs. Majestæt

Kongens Burg)................... 199.0 26.8 10.4 734 365 880 1000 2

— J Grönsund........... Kanonbaad......................... 119.0 20.1 8.2 157 59 240 300 4

— K Guldborgsund ... Kanonbaad......................... 119.0 20.1 8.0 158 69 260 300 4

— L Sleipner.............. Torpedo-Transportbaad ..... 73.0 14.8 5.9 — — — — —

— M Iver Hvitfeldt..... Panserskib.......................... 242.9 49.6 18.4 1842 697 8390 5100 18

— N Valkyrien........... Krydser-Korvet.................. 266.8 43.4 18.2 1890 1095 2970 5200 22

— P Hjælperen.......... Damp-Minebaad ................ 125.7 22.2 7.5 211 110 283 330 3

— Q Beskytteren........ Damp-Minebaad ................ 133.9 24.8 10.6 310 80 410 620 3

— S Herluf Trolle ..... Panserskib.......................... 271.9 49.4 16.0 1657 646 3424 4400 26

GSBF Sværdfisken....... Torpedobaad af lste Klasse 110.0 11.6 6.7 — — 58 600 1

GSCB Delflnen.............. Torpedobaad af lste Klasse 110.2 11.9 6.8 — — 66 670 1

— D Hvalrossen......... Torpedobaad af lste Klasse 113.3 12.2 6.7 — — 73 660 1

— F Stören................. Torpedobaad af lste Klasse 130.1 13.8 7.3 — — 108 1200 2

— H Sölöven............... Torpedobaad af lste Klasse 130.1 13.8 7.2 — — 106 1200 2

— C Narhvalen.......... Torpedobaad af lste Klasse 134.9 13.8 7.5 — — 115 1200 2

— F Havhesten.......... Torpedobaad af lste Klasse 134.9 13.8 7.1 — — 107 1200 2

— H Springeren......... Torpedobaad af lste Klasse 119.0 13.0 6.9 — — 88 800 2

— J Nordkaperen ..... Torpedobaad af lste Klasse 140.1 14.2 7.3 — — 126 1300 2

— K Makrelen ........... Torpedobaad af lste Klasse 140.1 14.2 7.3 — — 126 1300 2

— L Hajen ................. Torpedobaad af lste Klasse 144.0 15.2 8.1 — — 139 2000 2

— M Havörnen........... Torpedobaad af lste Klasse 145.6 15.5 7.8 — — 140 2000 2

— N Söbjörnen .......... Torpedobaad af lste Klasse 145.6 15.5 7.8 — — 140 2000 2

1) 1 engelsk Fod = 0.971 dansk Fod = 0.305 Meter.

2 ) Fuldt udrustet.

Antal

Kanoner


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

XIV

Afsnit b.

Danmarks Handels-Flaade.

Signal-Bogstaverne NBCD til NWVT.

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NBCD Medina (S) NBLH Anna NBTL Marie

— F Sylfiden — J Constance — S Hamlet (S)

— G Enigheden — P Haabet NBVG Coureer

— H Comet — S Bien — H Baron Stjernblad (S)

— K Laura — V Albertine — J Rigmor

— L Elise — W Dine Marie — K Andrea

— R Rosenborg (S) NBMC Dagmar (H) — P Albatros

— W Inger — H Fremad — Q Brödrene

NBDC Marie Sophie — J Helsingör (S) — R Svanen

— H Wesley — K Pregel (S) NBWP Thöger

— Q Romanus — L Anna Kirstine — Q R. P. Pedersen

— R Julie — R Marie — S Christine

— W Kamma — S Immanuel NCBD Rasmine Marie

NBFD Neptunus — W Frederikke — J Haabet

— M Amor NBPC Jörgen — K Rovang

— Q Gjedser (H) — D Anna — Q Enoch

— R Aurelia — F Nancy — R Haabet

— S Fredensborg (S) — G Hans — S Nordpolen

— V Immanuel — K Thyra NCDB Marie (S)

NBGF Nökken — M Marie — G Robert

— J Marie — Q Activ (S) — H Immanuel

— M Cathrine — W Kronborg (S) — L Kronborg

— P Karoline NBQF Axel — P Expres

— R Maria — J Yrsa (S) NCFG Emanuel

— T Charles — K Haabet — H Dannebrog

— W Agnete — S Chr. Broberg (S) — J Brödrene

NBHC Ourö (S) — V Alice (S) — L Nordland

— K Kruse — W Hansigne — M Maren Christine

— P Laura 72 NBRC Anna Willy — P Maja (S)

— Q Hildur — F Pauline NCGD Ruth

— V Aron — G Aarhuus (S) — K Vulcanus (S)

NBJC Russia (S) — J Luvise — L Mary (S)

— D Spurgeon — K J. C. Jacobsen (S) — M Hekla

— F Karen — L Ane Marie — P Pella

— K Mette Kirstine — M Casma — R Heimdal

— L Maria — P Nielsine — T Caroline

— P Douro (S) — Q Havörnen (S) — V Robert Schou

— Q Kureren (S) — S Garibaldi NCHS Martin

— S Alfrede — W Ellen — W Theodor

— T Ane Chatrine NBSF Nidaros (S) NCJD Christine

— V Charlotte Sophie — H England (S) — F Kjöbenhavn (H)

NBKC Gorm (S) — M Falken (S) — L Mjölner (S)

— J Julie — Q Hvidkilde — Q Rusland (S)

— L Randers (S) — W Paquet Margrethe — S Tyr (S)

— Q Marie NBTC Nordcap — T Thora (S)

— R Riborg — J Elise NCKF Öresund (S)

NBLG Brage (S) — K Erik — G Alf

(S) ved Skibets Navn betegner, at Skibet er et Skrue-Dampskib; (H) at det er et Hjul-Dampskib.


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XV

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NCKH til NFHB

Skibets Navn

NCKH Mathilde NCWT Elise NDQF De tre Södskende

— J Mercurius NDBC Niels — G Clara

— L Nordvest (S) — F Margarethe — J Kronprinsesse Louise (H)

— Q Alexander — J Marie Mölgaard — K Ane Marie

NCLD Karen Marie — K Lilly — M Fredensborg

— F Anna & Mathias — Q Marie — P Anne Margrethe

— G Tercera — S Freia (S) — S Gæa

— K Ella (S) — T Anna Caroline — T Prinsesse Marie

— P Forældres Minde NDCF Libra NDRC Anna

— T Andrea — H Hojger (S) — L Anna Margrethe

NCMB Thor (S) — P Neptun — M Laura 90

— F Lykkens Pröve — Q Spodsbjerg (S) NDSB Prins Valdemar

— G Thy (S) NDFB De fire Brödre — F Hermia (S)

— P Elise — G Willy — M Astræa

— Q Skandinavien (S) — L Christine — T Edvard

— T Freden — M Anne Sophie NDTF Nestved

NCPD Frem (S) — Q Brödrene — G Venus

— H Skibladner — T Caroline — J Fanny

— J Rosa — V Fanny — K Margrethe Cecilie

— L Valkyrien — W Berthe Marie — L Dania

— V Hosanna NDGR Ida — Q Emilie Franziska

NCQD J. B. Berggren — W Thabor — R Saga

— F Kirstine NDHB Sölling — W Prins Valdemar

— H Christian — F Frederikke NDVC Fredshaabet

— R Immanuel — K Juliane — F Elisabeth

— V Gotfred — Q Emma — G Elisabetha

NCRH Jenny — V Blenda (S) — K Hulda

— J A. Asgeirsson (S) NDJC Adonis — L Fortuna

— L J. L. Ginge — P Sörine — P Danmark

— Q Wilhelmine — Q Kolding (S) — R Marie

— S Oluf Bager (S) — S M. Davidsen (S) NDWB Diana

— W Ellinor — T Maren — F Emanuel

NCSB Ægir — W Else — H Kirstine

— D Harriet NDKB Thea — J Marie Regine

— G Fiona (S) — F Alpha NFBK Hercules

— J Nauta (S) — G Hans — L Nordstjernen

— K Nicoline — J Hjemmet — Q Botnia (S)

— M Ivarine Cathrine — L Carl — T Argo

— Q Skirner — P Mary — W Ludvig

— T Camilla — T Hebe NFCB Emma

— V Baltic NDLF Herman Olsen — D Venus

NCTD Ringkjöbing — H Anna Agnete — H Ingeborg

— H Ane Kirstine — J Örnen (S) — J Hermine

— K Vega — K Enigheden (S) — M Argus

— L Karmel — R Cecilie — S Susaa (S)

NCVD Dana NDMC Johanne Marie — W Christiane

— H W. Klitgaard — H Viking (S) NFDB Marie

— J Venners Minde — K Laura — C Julie

— Q Grane (S) — L Thomas — K Delphin

— T Osmund — P Marie — Q Anna

— W P. Schou — Q Marie NFGD Saron

NCWD Laura — S P. M. Asp — L Fri

— F Kattegat — V Elisabeth — M Familiens Haab

— H Maagen NDPB E. C. Benzon — Q Concordia

— M Clara — H Hans Christensens Mfnde — T Flid

— Q Mærdor — L Ceres — W Olga

— R Christiania — M Ask (S) NFHB Maria


NFHG til NGPR

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XVI

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NFHC Serapis NFRS Erna NGDL Mercur

— D Haabet — T Thyra (H) — M Mette

— L Valdemar — V Noah — P Ino

— M Vera (S) NFSB Mariane — Q Hertha

— R Kristine — G Elna — V Maren

— S Vega — H Boreas — W Fox II (S)

— V Erik Kirstine — K Uffo NGFB Danmark

NFJB De 8 Södskende — M Emilie — C Otto

— C Christine — Q Dagmar — D Jörgen

— H Sigurd — R Expres (S) — H Birgithe Sophie

— K Söstjernen — T Tobias — L Brödrene

— P Wilheimine — V Gabriele — P Petra

— R Nordlyset NFTD Laura — T Diana

— S Salvador — H De tvende Brödre NGHC Ansgar

— T Marie — J Anna Maria — L Johannes

— V Thyborön (S) — K Ella — M Cimbria (S)

NFKC Maracaibo — L Treue — P Tjalfe

— G Fred og Ro — P Anglo-Dane (S) — Q Christine Amalie

— H Hans Emil — R Bethesda — T Caroline

— L Haabet — S Minna (S — V De sex Södskende

— M Niels NFVB Ingeborg NGJB Valkyrien

— P Trafik (S) — D De fem Brödre — C Primus

— S Emilie — G Frode (S) — D F. C. Andersen (S)

NFLD Meta Anna — J Juno — H Marie

— G Martha — K Albert — M Örnen

— J Lauritz — L Thorvaldsen — Q Immanuel

— Q Langeland — P Kodan — T Tyr (S)

— R Mine — S Edda (H) — V Condor

— T Morsö — T Prinsesse Marie — W Ceres

— V Energi — W Emilie NGKB Anna Marie

— W Hebe NFWB Kirstine — J M. Christiansen

NFMB Holland (S) — D Magnet — L Olga

— C Carl Hecksher (S) — G Emanuel — P Peter Berg (S)

— G Freia — J Martin — T Alexander Shukoff (S)

— J Rolf — L Katrine — V Harmonie

— L Svalen — P Marie NGLF Fremad (S)

— P Doris Brodersen — Q C. C. Hornung — H Elna

— R Pröven — T C. P. A. Koch (S) — J Munkebjerg (8)

— S Fanny (S) NGBC Anna — K G. R. Berg

— T Rita (S) — D Banne — Q Storken (S)

— W Sylphe — F Mindet — R Abba

NFPC Niels — J Herman — S Mercantil

— K Alexandra (H) — K Neptun — V Vordingborg (S)

— L Clara — P Jensine NGMB Ulfsund (H)

— R Fides — S Anne Cathrine — C Marie

— T Agent Petersen — T Johanne — D Ceylon

— V Marie — V Thora Johanne — F Fylla

NFQB Hjælperen (S) NGCD Dorthea — H Juliane

— G Saga — F Wilhelmine — L Gabriel

— L Serpen — H L.P. Holmblad (S) — R Ellen Margrethe

— M Willy — J Nerma (S) — S Lykkens Pröve

— R Hansine Kirstine — K Augusta — V Anna

— V Helge — M Anne Kirstine — W Oline Dahl

NFRB Kvik — P Anna NGPC Martha

— G Elias — Q Ane Dorthea — F Johanne

— J Christine — R Danmark (S) — Q Ida

— Q Niels Juel N G Samsö (S) — R Esther


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XVII

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NGPS til NHSW

Skibets Navn

NGPS Möen NHCD Sophie NHLD

— V Emilie — J Bornholm — G Ane

— W Lars Jörgensen — M Ophelia (S) — J Clara (S)

NGQB Hans — Q Henriette — K Schrödersee

— H Cimbria — S Paris (S) — M

— K Skjelskör (S) — T Valparaiso — P Merida

— M Asnæs (S) — V Thorvaldsen (S) — V Ömen (S)

— P Dan (S) NHDF De trende Brödre NHMC Vestkysten (S)

— R Tre Sönner — G Margrethe — D De seks Brödre

— T Orrest — K Harald — F Emilie

— W Johan Siem (S) — M Brödrene — G Gribben

NGRB Anna — P Thor — L Lucinde

— C Ansgar — Q Bertha — P Solon

— D Kathinka — S Gerda — Q Else

— F Hjemmet — T Ellen — R Veset

— H — V Marie — W Lovise

— L Lenita NHFC Albina NHPB Graadyb

— M Alma Marie — D Magda — D

— Q Sylphiden — G Ingeborg — F Hugo

— V Margrethe — J Thyra (S) — J Ingeborg

NGSC Dagmar — K Kama — K Anna

— K Skirner — P Rut (S) — L Ebenezer

— M Blomsten — Q Laura — M Enigheden

— P Pawel Andrejeff (S) — S Sirene — Q Fortuna

— W Kirstine — T Horsens (S) — R Rasmine

NGTD Nordlyset — V Karen — S Alf

— F Marie — W C. A. Wichmann — V Emma

— K Maryane NHGB Johanne NHQB Clytia

— L Johanne — C Peder — C Kamma (S)

— P M. C. Holm (S) — D Josefine — D Jægersborg (S)

— Q Fremad — F Julie — F Klampenborg (S)

— R Kronprindsesse Louise — J Ellen Ring — G Marie

— V Fædrenes Minde — K Jane — K Concordia

— W Cingalese — L Karoline Marie — P Alfen

NGVD Gladstone — M — R Berthine

— F Havila — P Immanuel — S Kastor

— J Henner Friser — T Marie — T Attempt

— K Aalborg — V Alexandra (S) — V H. C. Christensen

— P Jylland (S) — W Xenia (S) — W Hermod

— Q Hilda NHJD Anne NHRB Sigurd (S)

NGWC Annes Minde — F Familiens Haab — J Christiane Sophie

— F Killeena — G Laurine Mathilde — K Norden (S)

— H Karen Kirstine — L Christian — L Anne

— J Amarant — M Copley — M

— K Greve Frijs — P J. P. Holm — Q Nelly (S)

— Q Thekla — Q Emanuel — S Florentine

— R Christine — S Therese — V Marie

— S Agnete (S) — V Mjölner (S)

— W Oscar

NHBC Esmeralda — W Henriette NHSB Argus

— D Freden NHKB Alf — C Ragnar (S)

— F Johanne — D Marie — D Frisia (S)

— G Adolph Harboe — F Kjöbenhavn (H) — G Fremad

— J Familiens Minde — G Kjöge — J N. J. Fjord (S)

— L Roma — L Lillebelt (H) — K Nr. X

— P Svava — M Georg Schwalbe — Q Reform

— V Uranienborg (S) — S Dania (S) — R Louisiana (S)

NHCB Otto NHLB Anna — W Thor

(C)


NHTB til NJRV

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XVIII

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NHTB Agda (S) NJDH Ragnhild NJLP Louise (S)

— C Ebba — K Anna Breum — Q Venus

— D Marie Sophie — L Nautik (S) — R Martha

— F Sixtus — Q Harald — S Marie

— K Dannebrog — R Nicotines Minde — T Hólar (S)

— L Activ (S) — S Tuborg (S) — V Skálholt (S)

— M Bertha — T Cimbria (S) — W M. Hay

— P Bertha — V Margrethe Marie NJMB Siam (S)

— Q Ficaria (S) — W Herkules — C Luna

— R Jomsborg (S) NJFB Venus — D Kirstine

— V Falken (S) — D Skibladner II — G Anni Tiede

NHVB Johanne — G Hvalen (S) — K Fortuna

— C The Duke — H Hjeilen (H) — L Flid

— D Amelia. — K Kentucky (S) — P J. P. Kongsbak

— F Helene (S) — M Russ (S) — Q Carl

— J Agnes — P Niels — R Högen (S)

— L Rolf (S) — Q Familiens Haab — S Zephyr

— M Skarodde (S) — R Faders Minde — T Harriet

— P Caroline — S Cæsar — V Juliane

— T Lodsen (S) — T Anna — W Johanne

— W Paquetten — W Neptun NJPB Lyna

NHWB Nordkap (S) NJGB Stege (S) — D Ebba

— C Nordboen (S) — C Anne — G Lucina

— D Meta — D Pampa — H Frits Juel (H)

— F Magda — K Mathilde — K Harmina

— G Siloam — L Henry — L Adolph Andersen (S)

— J Alvilde — M Imanuel — M Albert

— K Caroline Marie — P Klitten — Q Nordlyset

— L Anne Dorthea — Q Rudkjöbing (S) — S Maren Kirstine

— M Families — R Jensine — V Agapetus

— S Jacob Andersen — S Avance — W Haabet

— T Eleonora — T Frederlk (S) NJQB Mira

— V Svanen — V Aurora — C Alpha

NJBC Hirtsholmen NJHF Familien — D Anna Kristina

— D Fremad — G Remiga — G Nora (S)

— G Cura — K Arkansas (S) — H Anna

— K H. C. Örsted (S) — M Else — K Louise

— M Triton — Q Ella — L Nordhavet (S)

— P Senator — S Cimbria (S) — M Ellen

— Q Caroline — V Kristian — P Dorthea

— R Nazareth — W Veile (S) — R Mary

— S Marselisborg (S) NJKD Johanne Kongsbak — S Skjold (S)

— V Haabet — G Kjerteminde — T Villemoes

— W Grethe — L Söstrene — V Familien

NJCD Laura 63 — M John Harry (S) NJRB Nymindegab (S)

— F Nordland (S) — P Louise — C Louise

— H Forening — Q Enigheden — D Anna (S)

— K Enigheden — S Familien — F Mars (S)

— L Willi — V Diana — G Zoar

— M Caroline — W William — H Kirstine

— P Ellen NJLB Sjælland (S) — K Hilma

— T Marie — C Anne Cathrine — L Solide

— V Marie — D Sandormen (S) — P De syv Södskende

— W Bien (S) — G Johanne Marie — Q Britannia (S)

NJDB Guldborg (S) — H Enigheden — S Turisten (S)

— C Stevns — K Charlotta — T Poul & Anna

— G Leda — M Peter — V Peru


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XIX

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

N J R W til N K P S

Skibets Navn

NJRW E. M. Dalgas (S) NKBW Edske Smit NKHC Adolflne

NJSB Danmark (S) NKCB Patria — D Falken (S)

— C Energi (S) — D Marie — F Duen

— D Flora — F Haabet — G Niord

— G Just Nielsen — G Birgitte — L Elona

— H Niels Juel — J D. F. D. S. 2 — M Ceres (S)

— K Julius Holmblad (S) — L De to Brödre — P Enigheden

— M Laura — M Kirstine Marie — Q Lovise

— Q Andreas — P Vestjylland — R Sandormen (S)

— T Nordfarer (S) — Q Marie — S Mathilde

— W Tranekjær (S) — R Johanne — V Laurine

NJTB Martin — S Birgitte — W Freya

— C Vulcan (S) — T Florida (S) NKJB Söborg (S)

— F Rudolph — V Poul Breinholt — C Nancy (S)

— G Bangsbostrand — W Constance — D D. F. D. S. 10

— H Charlotte Olsen NKDB L. H. Carl (S) — F Christine

— K Hafnia — C Hejmdal — G Svend (S)

— L Emaus — F Brattingsborg (S) — H Immanuel

— M De syv Södskende — H Marselisborg (S) — L Margrete

— Q Carl. & Nanna — J Else (S) — M Texas (S)

— R Maria Magdalene — L Marie — P Titus

— S Rolf (S) — M N. G. Petersen (S) — Q Heimdal (S)

— V Elna (S) — P Caledonia (S) — V Kirstine Jensen

— W John Hintze — Q D. F. D. S. 3 — W Vesta (S)

NJVB Svea — S Bien NKLB Osiris

— C Gottrup I — T Ansgar — C D. F. D. S. 6

— F Jylland (S) — V Hermann (S) — D George Barry Mudd

— G Wineland (S) — W Azira — F Jens Krogh

— H St. St. Blicher (S) NKFB D. F. D. S. 4 — G Maja (S)

— K Carl — C D. F. D. S. 7 — H Frederiksborg (S)

— L Lars Kruse (S) — D Arno (S) — M Agnes

— M Johanne — G Enigheden — P Beira (S)

— P Freden — H Urania — Q Euxinia (S)

— Q Mathilde — J Johanne Marie — S Gudrun

— R Heimdal — L Vilhelm — T Viking

NJWB Godthaab (S) — M Fransiska — V Ingeborg

— C Kronprins Frederik (H) — P Anholt (S) — W Algarve (S)

— D Anna Elisabeth — R Karen NKMB Dagmar (S)

— F Apollo — S Freia (S) — C Emanuel

— G Sikar — V Vestervig — D Thauma

— H Thérèse (S) — W D. F. D. S. 5 — F Alabama (S)

— K Ingeborg NKGB Hejmdal — H Haabet

— M Ingeborg — C Adjutor — J Danneskjold

— P Nansen — D Laurine Mathilde — L Bornholm (S)

— Q Fylla (S) — F Xantho — Q Sif (S)

— T Polarstjernen (S) — H Henrik Bödker — R Niobe (S)

— V Wlademir Savin (s) — J Mercur (S) — S Alfa

NKBC Frem — L Stören (S) — T Esperance

— D Karen — M Anna Cecilie — V Nordstjernen (S)

— F Kirstine — P Olga NKPC Najaden (S)

— H Reina — Q National — D Fremad

— J Margrethe Helene — R Nielsine — F D. F. D. S. 11

— L Freja (S) — S Carla (S) — G Rebekka Thorsöe

— M Cimbria — T Ane — H Enigheden

— S Flandrla (S) — V Volunteer — M Svip

— T D. F. D. S. 1 — W Gefion — Q Ingrid (S)

— V Augusta NKHB Maagen (S) — S Champion

(C*)


NKPV til NLHW

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XX

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NKPV Canadia (S) NKVD Njord NLDF Minde

— W Skandia — F Karen (S). — G Dagmar

NKQC Alfa — G Henry Brooke — H Ulfsborg (S)

— D Johanne Olsen — H Hermod — J Enigheden

— F D. F. D. S. 12 — J Wilhelmine — K Store Bælt (H)

— J Ellen Margrethe — L Halmö — M Martine

— L Elise (S) — M Haabet — P Hekla

— M Ariel — P Kattegat (S) — Q Enok

— P Margrethe Kristine — Q Johanne — R Marie

— R Marie Magdalene — R Eos (S) — S Freja

— S N. Laursen — S Sigrid — T Ingeborg

— T Hammershus (S) — T Ivigtnt (S) — V Claudia

— V Ane Maries Minde — W Adele — W Odin

— W Caroline NKWB Cathrine (S) NLFB Als

NKRB Sofie — C Frida — C Læsö (S)

— C Th. Brönnum — D Mester — D Harris

— D Niels Ebbesen (S) — F Caroline — G Guldborgland (S)

— F Diana — G Bethania — H Thor

— G Möen (S) — H Granaria (S) — J Nina

— H Patria (S) — J Jomsey — K Ring Anderson

— L Gæa (s) — L Ane Cathrine — M Knud II (S)

— M Berthel — M Ane Marie — P Erik II (S)

— P Gustav (S) — P Silkeborg (S) — Q Iris

— Q Nordkap — Q Pharos — R MolS (S)

— S London (S) — R Karen Margrete — S Sarpsborg (S)

— T Stjerneborg (S) — S Laura Marie — T Gudrun

— V Föniks — T Niels Ebbesön — V Kai (S)

— W Vigilant — V Pallesen — W Habil

NKSB Yrsa NLBC Debora NLGB Svend II (S)

— C Adolph (S) — D Familien — C Nexos (S)

— D Oline Jensine — F Emanuel — D Laurentine Emilie

— F Fred — G Christian — F Elvine Bronnum

— H Sallingsund (S) — H Betty — H Niels

— J Elise — J Phönix — J Flora

— L Andreas — K Helga — K Kay (S)

— M Ærö (S) — M Sigga — M Seth

— P Martin Larsen — P Johanne — P Valkyrien

— Q Hercules — Q Nordlyset — Q Erhardt

— R Forældres Minde — R Thor — R Delos

— T Nordby (S) — S Pauline (S) — S Nordsöen (S)

— V Jörgine — T Thor (S) — T Fremad

— W Standard — V Hroar — V Chrestense

NKTB Agnes — W Argo — W Agnes

— C Falster (S) NLCB Waldemar NLHB Victoria

— D Martin Nisson — F Dronningmölle (S) — C Vesta

— F Magrethe — G Johanne (S) — D Erik Hansen

— G Spera — H Anna Christine — G Norden

— H Erna — J Debora — J Haabet

— J Mogens Smidt — K Lizie — K Henry

— L Vega — M Havörnen — M Lovise

— M Margrethe — P Kjerstine — P Dannebrog

— P Esbjerg (S) — Q Thyra — Q Emma

— R Dania — S Freden II — R Mercur

— S Ternen — T Erik (S) — S Emilie

— V Anna Fabricius — V Charis — T Diana

— W Hans Peter — W Osvald — V Isabella

NKVC Boline Marie NLDC Dollar — W Augusta


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXI

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NLJB til NMCQ

Skibets Navn

NLJB J. A. Kroraan NLQC Nicoline NLTV Fremad

— C Peder — D Asa (S) — W Samson

— D Brage — F Stirling NLVB Caroline Kock

— F Martha — G Flynderborg (S) — C Veritas

— G Ajax (S) — H Dagny (S) — D Eos

— H Adele — J Carl Mörk — F Activ

— M Edmund — K Anna Marie — G Yrsa

— P Marie — M Althæa — H Hilda

— Q Frieda — P Daglyset — J Svanen

— R Marthing — R Esbjerg — K Johan Schylander

— S Mathilde — S Dana — M William Hnnter

— T Sarmatia (S) — T Atlantic — P Valborg

— V Carl Emil — V Slesvig — Q Carl

— W J. C. la Cour (S) — W Palmen — R Vilhelma

NLKB Jens Nielsen NLRB Carmen — S Prins Valdemar (S)

— C Echo — C Husavik — T Naja II

— D Maren — D Marri — W Karl

— F Hjelm (s) — F Dannebrog NLWB Stella Polaris

— G Rolf — G Sextus — C Ydun

— H Vega — H Dunmore — D Hans's Minde

— J Progres (S) — J Cito — F H. C. Andersen (S)

— M Phantom — K Elise Bay — G Danmark

— P Kathrine — M Gloria — H Anna Elisabeth

— Q Hydra — P Broholm (S) — J Asger Byg (S)

— R Anna — Q Emanuel — K Nanna

— S Karen — S Marie — M Marie

— T Kallnndborg (S) — T Aage — P Dagmar (S)

— V Hans Andreas — V Emanuel — Q Norden

— W Ingeborg (S) — W Amelia — R Rise

NLMB Sophie NLSB Georg — S Rekna

— C Helfort — C Svend — T Vega

— D Vera — D Bota — V Mette Hedevig

— F Benedikt (S) — F Lorenz NMBC Prinsesse Marie (S)

— G Neptun (S) — G H. H. Petersen — D J. P. Thorsöe

— H Od — H Carl — F Frem

— J Vera — J Castor — G Laura

— K Julie Hedegaard — K Skandia — H Svend

— P Aagot — M Fox (S) — J Nordstjernen

— Q Anna — P Urædd — K Mohawk

— R Karens Minde — Q Anne — L Irene

— S Carl — R Zampa — P G. Koch (S)

— V Norma — T Sundet (S) — Q Toto (S)

— W F. N. Halmöe — V Viola — R Hans Tavsen (S)

NLPB Gratia (S) — W Rossing — S Hans Juul

— C Strib (H) NLTB Diana — T Dagmar

— D Bintang (S) — C Abelone Margrethe — V Helsingborg (S)

— G Albertha — D Buth — W Alva (S)

— J Hertha — F Yrsa NMCB Peter Willemoes (S)

— K Smart — G Moder — D Union

— M Agnes — H Nordvest — F Johanne

— Q Hejmdal — J Nordwest — G Maius Bay

— R Gæa — K Ingolf — H Prammen

— S Kronprins Frederik (S) — M Oscar II (S) — J H. C. Grube

— T Væring (S) — P Falken — K Svanen

— V Minerva — Q Valkyrien — L Fyen

— W Erindring (S) — R Merkur — P Kronprinsesse Louise (S)

NLQB Thrym (S) — S Anamba (S) — Q Bretland (S)


NMCR til NMTB

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXII

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NMCR Belona NMHL NMPG

— S Kristian — P Freir — H

— T Johannes — Q Den unge Lods — J

— V — R Brödrene — K

— W — S — L

NMDB St. Clemens — T — Q

— C — V — R

— F — W — S

— G NMJB Geflon (H) — T Sigrid

— H — C — V

— J — D Marie — W

— K — F De tvende Brödre NMQB

— L — G Ane Marie — C

— P — H — D Ellen

— Q — K Elise Marie — F

— R De to Venner — L Caroline — G

— S — P — H Ornen

— T — Q — J

— V — R Lökken — K

— W — S — L

NMFB — T — P

— C — V — R

— D — W — S

— G NMKB — T

— H — C — V

— J — D — W Triton

— K — F Newsky NMRB Karl

— L — G — C

— P — H — D

— Q — J — F Salus

— R — L — G

— S — P Fortuna — H

— T — Q — J

— V Christian — R Assistenten — K

— W Marie — S — L

NMGB — T — P

— C Christine Marie — V — Q

— D — W — S

— F NMLB — T

— H — C Jens — V

— J — D — W

— K — F Hansine NMSB Elise Dyreborg

— L Fyen (S) — G — C

— P Roska — H — D

— Q — J — F

— R — K — G

— S Skagen — P — H

— T Martha — Q — J

— V — R — K

— W Thorseng (S) — S — L

NMHB — T — P

— C — V — Q

— D — W — R Zampa (H)

— F NMPB — T

— G Hans Ditlev — C — V

— J — D — W De to Brödre

— K Helgenæs (S) — F NMTB

Skibets Navn


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXIII

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NMTC NPBV NPGR

— D — W Harriet — S

— F NPCB — T

— G — D — V Lillestine

— H — F — W

— J — G NPHD Embla

— K — H — F Elise & Julie

— L — J — Q Wemyss Castle

— P — K NPJM Odin

— Q — L — Q Urania

— R — M — T Gotfred

— S — Q Riberhuus (S) — V Casper

— V Dragör (S) — R — W Kirkholm

— W Aurora (S) — S Olga (S) NPKB Esbern Snare (S)

NMVB Sigrid Marie — T — D Waldemar

— C Jörgen Ring — V NPLF Ærö (S)

— D — W Anne — R Hanne

— F NPDB — S Knud

— G — C NPMC Najaden

— H Anna — F — Q St. Knud (S)

— J Dronning Louise — G — T Birgitte

— K — H — V Anna Marie

— L Margaretha — J NPQC Bien (S)

— P — K Jacobine Christine — D Cecilie

— Q Adolphine — L — J Dana (S)

— R — M — M Aalborg (H)

— S — Q Mindet — S Volmer (S)

— T — R NPRB Peter

— W — S — F Saxo (S)

NMWB Valdemar (S) — T — J Marie

— C Georg (S) — V — Q Katrine

— D — W NPSF August

— F NPFB Union (S) — G Caroline

— G — C — V Mary

— H — D NPTD Jylland

— J — G Christiania (H) — R Tordenskjold

— K — H — S Maria Kristine

— L — J Margrethe Magdalene — W Frederik & Ane

— P — K NPVB Zeus

— Q — L — K Nakskov (S)

— R — M — L Haabet

Skibets Navn

— S — Q NPWD Frederikshavn (S)

— T — R — G Alma

— V — S NQBL Cura

NPBC — T Argo — R Freya

— D — V Union NQCB Öresund

— F Johanna Fredericka — W — H Karen

— G NPGB — J Signe Marie

— H — C — P Skjold

— J — D NQDF Maren Kirstine

— K — F — G Hans Illum

— L Caroline Elisabeth — H — M Galathea

— M — J Christian IX (S) — P Valdemar

— Q — K Havlitten NQFC Activ

— R — L — D Ellida

— S Paket — M — H Anne

— T — Q — L Psyche

NMTC til NQFL


NQFT til NTCD

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXIV

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NQFT Elisabeth NRJW Hertha (S) NSJR Kirstine

— W Thor (S) NRKC Activ (S) — W Meta

NQGF Faaborg (S) — D Kammerherre Schütte NSKC Alf

— J Aurora — S Karen — M Vega

— K Neptunus — T Pröven — V Dagmar

— T Confidence NRLP Ane Kirstine NSLB Peter

NQHW Union — V Christian IX — G Vega

Skibets Navn

NQJB Baldur (S) NRMH O. B. Suhr (S) — J Store Nordiske (S)

— K Cecilie NRPC Althaea — V Rhea

— P Löven — F Hansine NSMC Louise

NQKH Hengest (S) — V Anne Kirstine — J Frits Emil

— S Alma — W Ellen — K Margrethe

— T Ellen NRQG Fanö (S) — P Frigga

— V Maria — S Marie — Q Freir

NQLB Venners Minde — T Dannebrog — R Argus

— K Anne Kirstine — V Anna Dorothea — T Emanuel

— M Haabet NRSF H. P. Prior (H) — V Aerial

— P Egen — G Karensine — W Peter

— T Sophus Danneskjold Samsö (H) — T J. M. Nielsen NSPB Frederikshavn

— V Elise Höy — V Freyr — C Masnedsund (S)

NQMP Guldborgsund (S) NRTC Phönix — D Jyden (S)

NQPM Thetis — M Langeland (S) — G Johanne

NQRB N. M. Harboe — V Hjalmar — H Uller (S)

— L Constance NRVB Oline — M Sif

— M Vesta — H Marie — T Duen

NQSH Lyö — M Gotfred & Johannes — V Elise

— K Cort — Q Jörgen Larsen NSQC Inger Margrethe

— T Maren — T Interessenten — D Brödrene

NQTC Paula NRWJ Ydun — F Kjerteminde (S)

— S Hvalfisken — T Dronning Louise — G Skirner

— V Hjalmar NSBH Marie NSRC Hertha

— W Martha (S) — K Skirner (H) — D Hjalmar (S)

NQVG Caroline Maria — M Genius — F Laurine

— H Venus — R De tre Söstre — H Expres (S)

— J Havlitten NSCB De to Söstre NSTF Kursk (S)

NQWK Guldborg — D Ella — J Örkildshus (S)

— P Alpha — J Karen — K Niels Brock (S)

NRCD Anna — Q Hilda — L Ingeborg

— G Roeskilde — W Nordpol (S) — M Stubbekjöbing (S)

— K Nicoline NSDF Alfred — Q Horns Herred (S)

— P Fortuna — G Ansgar (S) NSVB Agnete

— S Ekliptika (S) NSFB Ellen Kirstine — H Limfjorden (S)

— V Gjertrud — C Amor — L Kiew (S)

NRDH Niels Juel — D Kiana — P Christianssund (S)

— P Valborg — K Marie — T Mathilde

NRFJ Fredericia (H) — M Azela — W Thor

NRGJ Pollux — W Poseidon NSWC Astræa

— K Castor NSGB Asgeir litli (S) — H Laura (S)

— T Juliette — C Anna Elisabeth — P Emanuel

NRHB Ane Marie — F Rasmus — T Stine Marie

— G Christian — L Samson NTBC Caroline

— K Frigga — P Storebelt (S) — D Haabet

— L Lykkens Pröve — Q Moskov (S) — G Emanuel

— Q Anna NSHT Constantin (S) — L Læsö (S)

NRJC Agnete NSJG Nishnij Novgorod (S) — Q Georgine

— P A. N. Hansen (S) — H Erik NTCB Fransiska Marie

— T Elise — M Knuthenborg (S) — D Marie


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXV

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NTCG Màlfridur NTSP Ingeborg (H) NVJF Skjalm Hvide (S)

— K Ydun — R Dagny — G Dan (S)

— Q Kirstine — V Fremad — T Bryderen (S)

NTDB Haabet NTVD Hermod — W Makrellen

— L Anna Christine — F Norden NVKC Nordjylland (S)

— P Lolland (S) — G Perwie (S) — H Fuglen

— Q Activ — H Havfruen — Q Rödkilde

— S Haabet — J Urda — R Marie

— W Kirstine — M Jylland — T Tvende Brödre

NTFC Camtoos — P Stærkodder (S) — W Orrik (S)

— Q Saltholm (S) — S Anes Minde NVLB Em. Z. Svitzer (S)

— R Valdemar — W Signe — F Octa (S)

NTGB Sakuntala NTWF Morsö (S) — G Svanen (S)

— D Georg Stage (S) — G Anna Dorthea — K Skanderborg (S)

— F Frederiksværk (S) — J Isafjord — T Martin

— H Union — K Maren — W Mine

NTHB Zephyr — M Korsör (H) NVMD Gjertrud Dorthea

— C Amete — P Nyborg (H) — F Hanne

— Q Island (S) — R Flora — G Christine

NTJD Fylla NVBC Niels Juel — H Dagmar

— F Kalifen — G Johanne — Q Fladstrand

— L Enigheden — H Andreas — R Emma

— M Marie — K Laura NVPB London

— S Laura (S) — P Rota — C Lucinde

NTKD Marie — Q Klara Marie — H Augusta

— H Frode — T Kjerstine — J Embla

— J Dannebrog NVCB Cecilie — L Edwards

— L Seierskransen — D Hans — Q Anna

NTLB August — G Nordenskjold — R Inca

— C Kathinka — H Ora & Labora NVQD Mercur (S)

— K Bornholm (S) — K Elise Marie — F Pröven (S)

— M Fyen (S) — L Marie — G Hans

— Q — M Eden — M Sophie

— S Swarland (S) NVDB Danmark — W Christen Jensen

— V Frejr (S) — C Metha NVRB Amalia

— W Hjalmar — Q Hekla (S) — C Plucky (S)

NTMD Eleonora — T Ib — F Poul

— H Hveen (S) NVFB Mjölner (S) — G Saga

— J Haabet — J Enighed — H Karoline

— K Montana — K J. N. Madvig (S) — L Ebenezer

— S Activ — L Amalienborg (S) — M Peder

— W Peter — Q Helsingborg (S) — P Enigheden

NTPB Fremad — W Skirner — Q Christine

— C Marie NVGB Arctic (S) — S Karoline Marie

— L Dorthea — K Frigga — W Lodsens Minde

NTQB Margrethe — L Doris NVSB Marie

— F Perm (S) — P Ignatz Breum — D Concordia

NTCG til NVWG

Skibets Navn

— P Skjold (S) NVHB Eva — H M. G. Melchior (S)

— R Valdemar Seir — C Eliza — J Notos

NTRC Koldinghuus (H) — F Regina — P Anna

— D Ægir (H) — L Ærö — Q Juno

— F Hals (S) — P Anker NVTC Valdemar (S)

— K Dorane — Q Rönne (S) — D Livonia (S)

— V Kasan (S) — S Zephyr — G Johanne Emilie

NTSF Dannebrog NVJB Omsk (S) — H Helga (S)

— H Hjalmar (H) — C Axelhuus (S) NVWC Vesterby

— M Vendsyssel (S) — D Skjold — G

Thor (S)

(D)


NVWJ til NWVT

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXVI

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NVWJ Irene NWJS Faders Minde NWRF Alfa (S)

— K Anna NWKC Antwerpen (S) — G Franziska Helene

— Q Magnus (S) — D Ella Alexia — H Sönderjylland

— S Beate — F Harald Klitgaard (S) — J Gerda

NWBC Familiens Haab — P Esbjerg — L Skodsborg (S)

— F Ilwo — V Sönderjylland (S) — M

— J Geflon (S) NWLF Olga — P Primula (S)

— Q Ane — G Helga — Q Hans

NWCB Solon — H Dania (S) — S H. J. Jensen

— J Anna — J Nordby — T Anne

— S Anne — M Nordjylland — V Nordby (S)

NWDB Skjoldnæs (S) — P Aurora NWSD Mary Jose

— G Ægir — R Nora — F

— J Hansine — S Nordsöen — G Helge (S)

— K Thea — T Nordlyset — H Activ

— M Minerva NWMC Elida — J Carbonia (S)

— P Castor (S) — F Johanne — K Familien

— Q Pollux (S) — J — M Hans

— R Sirius (S) — P Fylla — P Hafnia (S)

NWFB Anna — Q Fyen — R Brödrene

— C Thora — R Ydun — T Augusta

— D Karen — S Hebe (H) — V Skjold

— J Olga — T Kvik NWTB

Skibets Navn

— K Nordstjernen — V Fulvia — C Pietronella de Boer

— L Immanuel NWPB Sæby — D Emma

— M Marie — C Tjalfe — F Eliezer

— V Dagmar & Elisabeth — F — G

NWGB Familien — J Leopold II (S) — H Anine (S)

— C Harmoni —M Rosenfeldt — J Minerva (S)

— D Moody — Q Dronningen (H) — K Mary

— F D. F. D. S. 9 — R — L Argo

— J Esperance — S Mathilde — M Neptun (S)

— K Kronborg — V Tiber (S) — R Anna

— L D. F. D. S. 8 NWQB Euros — S Nicolai II (S)

— M Lilly — C Sleipner (S) — V Polyxene (S)

— P Undine — D Anna NWVB Norge (S)

— R Rigmor — F Freia — C Debora

— V Dannebrog — G Gallia (S) — D Nordhvalen (S)

NWHB Jylland — H Fjælstauvnin — F Seine (S)

— C Thora — J Kronborg (S) — G Ingeborg

— D Gudmund — K Jolantha (S) — H Stærkodder (S)

— G Anine — L Najaden — J Christian IX

— K Emilie — M Normannia (S) — K Harboöre

— L Frem — P Georgios I (S) — L Alma

— M Nevada — R Dannebrog — P Fædres Minde

— P Jörgen Olsen — S Olaf (S) — R Meta

— R Sjælland (H) — T Christence — S Garonne (S)

— S Young Hero — V Immanuel (S) — T Loire (S)

NWJD Mariane NWRD Inverurie


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Færøske Skibe.

KBCF til KBMT.

XXVII

Afsnit c.

Færøerne — Island — Dansk-Vestindien.

Signal-

Bogstaver

KBHG Sylvia

— J Laura

— L Vestmanna

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

KBCF Surprise — M Galatea LBCF Thor

Skibets Navn

Islandske Skibe.

LBCF til LBVP.

— G Marshall — N Nordingur — J Skrúdur

— H Vàbingur — P Only Sister — K Ásta

— M Föringur(S) — Q Lundin — M Vonin

— N Munken — R Kittiwake — N Poseidon

— P Sudringur — T Suduroy — Q Ása

— S Pride of Essex — V Flower of the Valley — R Thjalfe

— T Jeanette — W Súlan — S Phönix

— W Fawn KBJC Ternan — T Ragnar

KBDC Peder — D Energy — V Reykjavik (S)

— H Cyclone — F Sildberi LBDC Racilia

— J Frederiksvaag — G Falkur — J Isafold (S)

— L Immanuel — H Riddarin — N Sigridur

— M Beautiful Star — L Trongjisvingur — P Hilda Maria

— N Nordlyset — M Heimdalur — Q Louise

— P Örvingur — N John Brown — R Hovgaard (S)

— R Delphinen — P Prince of Wales — S Gudny

— S Pioneer — Q Albert Victor — T Rósa

— T Robert Miller — S Daggry — V Lovisa

— W Prosperous — V Livingstone — W Sigurborg

KBFC Don — W Olivia LBFC Haffrúin

— G Streymoy KBLC Atlantic — D Geir

— H Grace — D Phebe — G Rosamunda

— L Sandoy — F Helene — J Utopia (S)

— M Dauntless — G Saltaire — R Isafold (S)

— N Nordstjörnan — H Agnes Louisa — T Isafold

— P Amaranth — J W. G. Marshall LBGF Nora (S)

— Q Lalla Rookb — M Egeria — H Othar (S)

— S Emerald — N Nellie — K Margrethe

— T Dart — P Tre Söskende — Q Gylfi

— V Regina — Q Thorshavn — R Hjàlmar

— W Bondin — S Zealous — T Victoria (S)

KBGC Jubilee — T Inflexible — V Ellida (S)

— D William Clowes — V Ellen — W Frithjof (S)

— F Th.Charlton — W William & Rebecca LBHC Oddur (S)

— H Johanne KBMC Queen Victoria — D Snorri Sturluson (S)

— L Spurn — D Speedwell — F Toiler

— M Svanen — F Dugvan — G Mosvalla (S)

— N Vàgoy — G Arizona LBMK Calli

— P Smiril (S) — H Prima Donna — S Gunna

— Q Viking — J Misteltoe — V Ingolfur (S)

— R Tjaldri — L Sapphire LBNC Island (S)

— S Vinur — N Hurricane — D Falken (S)

— T Othello — P Galway — P Palminn

— V Docea — Q Sunbeam — Q Agnes

— W Snowdrop — R Boneta — R Ane Mathilde

KBHC H.M.Stanley — S Research — T Island

— D Carl — T Vigil Star — V Jón

— F Guiding Star — W Stjernö


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXVIII

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

LBPC Sturla LBRH Drangey LBTM Hvanney

— D To Venner — M Loch Fyne — N Tordenskjold (S)

— G Gerda — N C. & M. Slater — P Julius

— H Haraldur — T Sigurfari — Q Greta

— J Fram — V Karólina — R Hildur

— K Friðrik — W Valdimar — S Katie

— M Bergþora LBSC Bjórgvin — V Agnes Turnbull

— N Sjana — D Emilie — W Isabella

— Q Josephina — F Georg LBVC Milly

— R Goðran Soffla — G Guðrún Zoëga — D Langey

— S Slgriður — H Helga — F Málmey

— T Friða — J Jón — G Ragnhelður

— V Guðrun — K Palmen — H Anna Breiðfjorð

— W Heimdal (S) — M Svanur — J Ruth

LBQC Ingebjörg (S) — N Swift — K Esther

— D Gimle (S) — P Victory — M Haganes

— F Skallagrim (S) — Q Egill — N Portland

— G Einar Simers (S) — R Ágúst — P Ida

— H Kveldulf (S) — T Keflavik

— J Fram — V Velocity

— K Barden (S) — W Njáll

— P Nansen (S) LBTC Sjöstjarnan

— R Mjolnir (S) — D Himalaya MBHJ Atlantic

— S Talkna (S) — F Skarphjedinn MBSV Vigilant

Skibets Navn

Dansk-Vestindiske Skibe.

MBHJ til MBTQ.

LBRC Katrin — G Robert MBTG Jolly Companion

— D Ásta Borghildur — H Surprise — H Mary

— F Arney — J Little Rosa — P Annie E.

— G Bjarney — K Grimsey — Q Eduardo


Afdeling II.

Alfabetisk Dampskibs-Liste.

1


Alfabetisk Damp skibs-Liste.

Afsnit a.

S. betyder: Skrue-Dampskib. — H.: Hjul-Dampskib. — Bugs-D.: Bugserdamper. — C.: „Compound”-Maskine. — T.: „Triple expansion"-Maskine. — Cy.: Cylindre. — J.: Jærn. — Stl.: Staal. — Sp. D. (Spar-Deck): fuldstændigt

Overdæk. — Awng. D. (Awning-Deck): fuldstændigt Overdæk af lettere Konstruktion. — Pt. Awng. D.: Delvis Awning- Deck. — Wd.: „Well decked” Damper. — FPT.: „Fore Peak Tank”. — D T. (Deep Tank): Vand-Ballast-Rum

(Høj-Tank). — APT.: „After Peak Tank”. — DBT. (Double Bottom Tank): Dobbelt Bund til Vand-Ballast. — BH. (Bulkheads): Vandtætte Skodder. — Tons DW. Tons „deadweight”. — Elek. L.: Elektrisk Belysning

A A

1

Ken-

dings-

Signal

Code-

Signal

NCRJ

NRJP

NPQM

NBRG

NKSC

NJPL

NGWS

NLJG

NKMF

NWRF

NGKT

NHGV

NFPK

2

Skib & Fører

Steamer & Master

A.

Á. Ásgeirsson

H. J. Gregersen

A. N. Hansen

P. J. Paaske

Aalborg

C. N. Bloch

Aarhuus

C. Tværgaard

Adolph

B. C. Jørgensen

Adolph Andersen

C. O. L. Schubert

Agnete

J. Jensen

Ajax (ex. Antiquary)

L. J. C. Brorson

Alabama

R. L. Gøtsche

Alfa

J. M. Nørby

Alexander Shukoff

P. N. Stoltenberg

Alexandra

A. G. Thomsen

Alexandra

N. P. Larsen

3

Art

&

Takling

Rig etc.

S

3m Sk

S

3m Sk

H

lm

S

Sk

S

Sk

(Tank)

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

H

Fg

4

Maski-

nens

Heste-

kraft.

m. m. 1 )

Type

Horse-

Power

etc.

134

420

4 Cy.

217

600

4 Cy.

97

250

4 Cy.

108

C

325

4 Cy.

25

C

C125

2 Cy.

110

T

545

3 Cy.

120

T

500

3 Cy.

111

T

450

3 Cy.

314

T

1600

3 Cy.

100

C

440

2 Cy.

178

C

500

2 Cy.

162

T

1050

3 Cy.

145

C

500

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Place & Builder

Bygnings-

Built

C Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

(Mask.) Mc. Kie & Baxter

Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

Newcastle

Low Walker

William Dobson & Co.

Whiteinch(Glasgow)

Chas. Connell & Co.

(Mask.) D. Rowan & Son

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

W. Hartlepool

E. Withy & Co. (Mask.)

F. Richardson & Sons

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

6

Aar

Year

69

84

7

Materiale m. m.

Material etc.

8

Kul-

Rum

Bunkers

Vægt-Tons 2 )

Tons D W.

9

Vand-

Ballast

Tanks

10

Ladning

Carrying

Capacity

11

Længde

Length

Kendings-Maal 3 )

i engelske Fod 4 )

12

Bredde

Breadth

13

Dybde

Depth

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket 5 )

15

Hele

Skibet

Gross

Fradrag

Deductions

British Rule

17

16

Folke-

Maskin-

Rum m.m.

Rum m. m.

Crew spaces

Engine etc.

etc.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule 6 )

19

Rederi & Registrerings-Havn

Owners & Port of Registry

J. 5 BH. 140 DT 210 850 202.5 28.3 15.1 638 849 272 66 512 Handelsfirmaet Á. Ásgeirsson. Kjøbenhavn.

77

76

J. 6 BH. Sp.D. 163

FPT 30

3 DT 380

APT 16

85 J. 4 BH. 12 — 48 155.7

1477 250.8 32.1

17.5

(32.0

o. Hj.)

17.0

23.9

1002

(1015)

1479 473 90 916

7.9 148 161 44 20 97

65

78 J. 4 BH. 28 — 241 l6l.3 22.0 13.0 270 380 122 38 221

99 Stl. 5 BH. 16 FPT 15 284 122.4 24.2 9.2 212 246 79 38 130

98

Stl. 4 BH.

Wd. Pt. Elek. L.

174

FPT 30

DBT 242

APT 18

1126 209.3 32.2

94 Stl. 4 BH. Sp.D. 140 DBT 211 1450 214.7 30.9

89 Stl. 4 BH. Wd. 220 DBT 155 1245 209.3 30.1

99

Stl. 2Dæk. 6BH.

Pt. Elek. L.

334

DBT 1044

APT 48

6666 373.8 49.9

86 J. 4 BH. 90 DBT 125 670 176.6 29.0

81 J. 4 BH. Wd. 390

95

92

Stl. 2 Dæk. 6 BH.

Wd. Pt. Elek.L.

Stl. 4 BH.

Elek. L.

286

DBT 365

APT 37

FPT 30

DBT 232

APT 63

1970 254.9 34.6

3169 296.0 40.1

20 — 100 176.5

26.1

(43.9

0. Hj.)

14.0

(17.7)

12.1

18.4

(21.5)

14.8

(17.9)

25.5

(29.6)

11.3

(14.0)

17.9

(19.8)

19.8

(23.0)

746

(834)

580

(6l6)

79O

(825)

4039

(4285)

466

(494)

1330

(1431)

1904

(2034)

981 314 54 614

1127 361 62 705

1029 329 57 643

4454 1425 160 2869

630 225 57 348

1659 531 100 1029

2567 822 99 1646

11.8 386 411 195 34 c. 182

1) Dét øverste Tal = Nominel HK (Lloyd's Rule). Det underste Tal = Indiceret HK.

2) Tons deadweight = 2240 lbs. (= 2032 danske Pd.).

3) Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn. Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af yderklædningerne. Dybde, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. I Skibe med dobbelt Bund

til Vand-Ballast er Dybdemaalet angivet til den øverste Bund samt til Yderklædningen. Forskellen mellem disse Dybder angiver Bund-Tankens Højde I Skibe med 2 Dæk er Dybden til øverste Dæk tillige anført.

4) 1 engelsk Fod = 0.971 dansk Fod es 0.305 Meter.

5)I Dampskibe med dobbelt Bund til Vand-Ballast betyder: { det øverste Tal Tonnagen af Rummet under Hoved-Dækket med Fradrag af Vand Ballast Rummenes Tonnage.

„ underste „ „ „ „ „ „ „ „ Tillæg „ „ „ „ „

6) For de Dampskibe, som endnu ikke ere blevne ommaalte efter Tillægs-Skibsmaalings-Instruktionen af 10. Marts 1895 — nu 1. September 1901 (jfr.Merchant Shipping Act, 1894, Sect. 77—82, 210 & second and sixth Schedules), findes Netto Register-Tonnagen angivet efter „M. S. A. 1854„ og

betegnet ved et „c.„ (circa).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. Adm. Direktør: Jacob Brandt.

........................ Registrerings-Havn: Aalborg.

........................ Registrerings-Havn: Frederikshavn.

De Danske Sukkerfabrikker.

Nakskov. (G. A. Hagemann).

Det Forenede Dampskib s-Selskab.

Randers.

Dampskibs-Selskabet Torm.

Kbhvn. (D. Torm).

Dampskibs-Selskabet Ajax. Helsingør.

(D. Torm, Kbhvn.)

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Vesterhavet.

Esbjerg. (L. D. Lauritzen).

Det Dansk-Russiske Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. (S. B. H. Kopp).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

Masnedø.

1*


A—B 4 5 A—B

1

Ken-

dings-

Signal

NKLW

NBQV

NVFL

NLTS

NFTP

NKFP

NWTH

NJRD

NSDG

NWKC

NJHK

NKFD

NLWJ

NDPM

NVJC

NQJB

NBVH

NKLP

NLMF

NDHV

2

Skib & Fører

Algarve

H. P. N. Borries

Alice

H. J. Hansen

Amalienborg

C. E. Dømel

Anamba

J. V. Cortsen

Anglo-Dane

J. C. Wiberg

Anholt

J. C. Sørensen

Anine

E. Rathje

Anna

A. J. V. Moyell

Ansgar

V. Larsen

Antwerpen

T. J. Andresen

Arkansas

P. A. Petersen

Arno

W. J. G. Strubberg

Asger Ryg

J. T. Hagedorn

Ask

G. L. Hansen

Axelhuus

R. A. Skov

B.

Baldur

J. V. Olsen

Baron Stjernblad

O. A. Clauson-Kaas

Beira

L. Lunge

Benedikt

A. E. Jespersen

Blenda

H. C. Bonnesen

3

Art

&

Takling

4

Maski-

nens

H. K. 5

Sted & Bygmester

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m.m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

S

Sk

S

Sk

177

800

T

3 Cy.

90

T

350

3 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

99

89

Stl. 4 BH.

Dæk. Pt.Elek.L.

Stl. 4 BH. Sp.D.

200

164

FPT 18

DBT 225

APT 22

DBT 146

1240

1240

229.4

198.2

33.9

30.7

15.1

(18.2)

10.5

17.7

937

(1004)

500

(539)

1274

968

511

310

83

68

680

591

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Torm.

Kbhvn. (D. Torm).

S

Sk

129

C

500

2 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

84 J. 4 BH. Wd. 185

DBT 350

APT 20

1675 248.8 33.1

15.5

(18.8)

1025

(1096)

1344 430 77 837 Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

S

Sk

116 T

833

3 Cy.

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft og

Maskinbyggeri

02

Stl. 4 BH.

Awng.D. Elek.L.

187

FPT 58

DBT 358

APT 22

2313 265.0 37.2

14.5

21.5

(25.0)

1135

(1234)

1816 581 76 1158 Det Østasiatiske Kompagni.

Kbhvn. (H. N. Andersen).

S

Sk

S

lm Bugs-D

107

C

390

4 Cy.

47

C

250

2 Cy.

Hebburn

A. Leslie & Co.

Ob. Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

66\

74

98

J. 5 BH.

Stl. 4 BH.

114

40

DT 120


786


208.5

82.7

28.4

19.0

14.8

10.0

602

101

808

110

258

90

63

19

486

1

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

S

Sk

160

C

500

2 Cy.

Sunderland

J. L. Thompson & Son

84 J. 4 BH. Wd. 270

DBT 238

APT 21

1680 244.3 35.0

15.4

(19.4)

1115

(1192)

1448 463 104 881 Dampskibs-Selskabet Heimdal.

Kbhvn. (Martin Carl).

S

Sk

172

C

650

2 Cy.

Port Glasgow

Murdoch & Murray

(Mask.) Muir & Houston

82 J. 4 BH. Wd. 170

DBT 390

APT 22

1950 250.2 35.0

16.5

(19.6)

1178

(1251)

1499 480 107 913 Dampskibs-Selskabet Myren.

Kbhvn. (Holm & Wonsild).

S

Sk

120

C

550

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

79 J. 5 BH. Sp.D. 150 3 DT 400 1450 235.8 33.1

15.8

22.7 902 1347 431 76 840 Dampskibs-Selskabet Danmark.

Kbhvn. (Ths. Sonne & Co.)

S

Sk

130

T

1000

3 Cy.

Wallsend on Tyne

C. S. Swan & Hunter

87

J. & Stl.

4 BH. Wd.

222 DBT 270 2060 264.3 35.1

16.6

(20.4)

1320

(1389)

1637 524 87

1026

S

Sk

280 T

1300

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

97

Stl. Awng. D.

6BH. Pt.Elek.L.

335

FPT 58

DBT 631

APT 83

4165 329.3 45.2

21.4

29.2

(32.6)

2564

(2712)

3635 1163 121 2351

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S (2)

Sk

192

800

3 Cy.

110

550

3 Cy.

104

500

2 Cy.

93

430

2 Cy.

86

320

4 Cy.

130

700

3 Cy.

177

800

3 Cy.

67

380

3 Cy.

80

250

4 Cy.

T Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

T Tønning

Schømer & Jensen

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Renfrew

Løbnitz & Co.

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

T Gøteborg

Motala Mek. Verkstad

T Renfrew

Løbnitz & Co.

T Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Gøteborg

Gøt. Mek. Verkstad

98

Stl. Pt.Awng.D.

4BH. Pt.Elek.L.

180

02 Stl. 4 BH. Wd. 187

91 Stl. 4 BH. Sp.D. 153

84 J. 5 BH. 86

FPT 44

DBT 293

APT 13

FPT 42

DBT 347

APT 12

FPT 21

DBT 49

APT 13

FPT 19

DT 191

APT 12

1370 229.2 33.9

1263 218.1 33.0

1147 200.3 29.7

14.3

(16.7)

13.4

(16.6)

13.7

20.7

909

(995)

814

(901)

546

(571)

1386 490 71 825

1101 352 77 672 Akt.-Selsk. Dampskibet Skjalm Hvide.

Kbhvn. (Holm & Wonsild).

937 300 49 588 Dampskibs-Selskabet Activ.

Randers. (C. Hassager).

614 183.1 27.6 14.7 515 656 210 42 c. 404 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

76 J. 4 BH. 30 DT 75 385 170.6 23.1 11.6 308 455 146 40

90

99

01

Stl. 5 BH.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 BH. 2 Dæk

Pt. Elek. L.

Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

155

200

54

DBT 194

APT 25

FPT 18

DBT 225

APT 22

FPT 12

DBT 41

APT 6

1190 203.9 31.3

1240 229.4 33.9

15.8

(18.7)

15.1

(18.2)

266 149.8 25.0 9.9

774

(825)

937

(1004)

259

(275)

269

991 317 62 612

1273 511 81 681

337 128 34 175

75 J 19 — 81 137.8 20.8 9.7 164 274 88 20 c. 167

.............................Registrerings-Havn: Frederikshavn.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

............................Registrerings-Havn: Odense.

............................Registrerings-Havn: Frederikshavn.


B–C 6 7 B–C

1

Ken-

dings-

Signal

NLPD

NTLK

NKML

NFBQ

NBLG

NKDF

NJRQ

NLRP

NVJT

NFWT

NKDP

NKPV

NWSJ

NFMC

NKGS

NKWB

NKHM

NBQS

NPGJ

NPFG

2

Skib & Fører

Bintang

C. J. Jensen

Bornholm

A. N. Petersen

Bornholm

H. Lund

Botnia

J. P. Bay

Brage

C. T. Rasmussen

Brattingsborg

C. G. Clausen

Britannia

L. P. Larsen

Broholm (ex. Ringkollen)

A. P. G. Damm

Bryderen

H. C. Christensen

C.

C. P. A. Koch

M. P. Møller

Caledonia

N. N. Fisker

Canadia

L. Storm-Hansen

Carbonia

P. J. Jørgensen

Carl Hecksher

A. G. Starck

Carla

L. J. Holst

Cathrine

J. C. G. Olsen

Ceres

H. F. Kiær

Chr. Broberg

J. Nielsen

Christian IX

P. C. J. Mollerup

Christiania

H. F. Ishøj

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Isbryder

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

H

Sk

4

Maski-

nens

H. K.

160

800 T

3 Cy

85

320 C

2 Cy.

117

735

3 Cy. T

138

1050 T

3.Cy.

67

250 C

4.Cy

281

1200 T

3 Cy.

229

970 T

3 Cy.

123

550 C

2 Cy.

203

1000 C

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Leith

Ramage & Ferguson

Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Dundee

Ob. Kjøbenhavn

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

Middlesbro’

R. Dixon (Mask.)

T. Richardson & Sons

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

162

T Renfrew

1250

Løbnitz & Co.

3 Cy.

199

T Kjøbenhavn

800

Burmeister & Wain

3 Cy.

326

T

1650

3 Cy.

106

T

500

3 Cy.

Dumbarton

A. Mc. Millan & Son

(Mask.) D. Rowan & Son

Flensburg

Flensburg Schiffsbau

Akt. Ges.

159

T Helsingør

650

Jærnskibs- og Maskinb.

3 Cy.

33

C Tønning

200

Schømer & Jensen

2 Cy.

20

C Kjøbenhavn

95

Flydedok og Skibsværft

2 Cy.

198

C Malmø

800

Kockums Mek. Verkstad

2 Cy.

116

T Kjøbenhavn

620

Burmeister & Wain

3 Cy.

176

C Kjøbenhavn

500

Burmeister & Wain

4 Cy.

260

C Kjøbenhavn

1100

Burmeister & Wain

4 Cy.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

01 Stl. 4 BH 160

9

Vand-

Ballast

DBT 372

APT 21

10

Ladning

Kendings-Maal

i engelske Fod

11

Længde

12

Bredde

1840 235.4 37.0

83 J. 5 BH. Sp. D. 118 DBT 192 1040 200.9 26.3

99 Stl. 5 BH. 26

91

65

75

Stl. 5 B H. Pt.

Awng. D. Elek. L.

140

DBT 14

APT 39

FPT 15

DT 200

DBT 30

APT 15

13

Dybde

15.1

(18.5)

12.8

19.4

174 155.8 26.8 10.3

6l0 212.7 31.0

15.5

23.0

Brutto Register-

Tonnage

14

under

Hoved-

Dækket

1046

(1140)

510

(525)

248

(251)

659

(672)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

1404 449 82 873

840 269 54 517

456 209 40 207

1045 411 68 566

19

Rederi & Registrerings-Havn

Det Østasiatiske Kompagni.

Kbhvn. (H. N. Andersen).

Dampskibs-Selskabet Bornho1m.

Svaneke. (D. Torm, Kjøbenhavn).

Dampskibs-Selskabet p. Bornholm af 1866.

Rønne. (Rübner-Wissing).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

J. 4 BH. 20 — 140 144.5 19.9 10.4 185 227 88 20 119 ............................Registrerings-Havn: Vejle.

96 Stl. 5 B H. 256

89

Stl. 5 B H.

Pt. Awng. D.

225

83 J. 4 B H. Wd. 190

84

93

J. & Stl. 3 B H.

Pt. Elek. L.

Stl. 5 B H.

Awng. D. Elek. L.

49

98

98 Stl. 4 B H. 235

99 Stl. 2 D. 6 B H. 296

95

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

92 Stl. 5 B H. Wd. 215

99 Stl. 3 B H. 39

00 Stl. 4 B H. 11

82

89

J. 5 B H.

2 Dæk. Awng. D.

Elek. L.

Stl. 5 B H. Sp. D.

Pt. Elek. L.

DBT 731

APT 53

FPT 94

DBT 255

APT 42

DBT 280

APT 20

FPT 20

DT 85

APT 12

FPT 18

DT 245

APT 10

FPT 50

DBT 471

APT 64

DBT

868

APT 84

4744 324.4 47.0

21.5

(25.4)

3425 295.5 38.2 20.9

1560 236.9 33.1

15.1

(18.8)

2865

(2992)

1853

(1914)

992

(1060)

3078 985 103 1991

2410 771 87 1552

1321 423 81 817

130 138.1 32.2 14.1 363 417 208 29 c. 112

645 228.6 31.5

2765 278.6 40.4

14.7

22.6

17.3

(21.3)

6504 374.2 48.6 26.4

225 DBT 365 1800 238.7 34.5

110

201

FPT 47

DBT 322

APT 20

FPT

231⁄2

APT 41⁄2

FPT 21

APT 6

FPT 20

DBT 225

APT 9

FPT 20

DBT

246

2050 259.3 35.8

22.6

(25.6)

16.6

(19.9)

660 1154 443 63 648

1653

(1800)

4046

(4320)

950

(1039)

1239

(1302)

1815 581 90 1144

4323 1383 142 2797

1494 478 75 941

1665 533 91 1041

372 130.1 22.9 10.5 249 316 101 36 179

159 99.6 19.6 9.3

790 229.6 30.6

1174 218.8 31.1

75 J. 6 B H. Sp. D. 110 DT 330 1150 230.8 30.1

75

J. 4 B H.

Awng. D.

60 — 120 236.7 26.1

14.6

21.6

(24.3)

12.8

20.1

(23.8)

16.5

23.3

18.2

25.4

124

(129)

708

(811)

694

(743)

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Dampskibs-Selskabet Steam.

Kbhvn. (Johnsen & Jespersen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Dampskibs-Selskabet Inga.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Fanø Dampskibs-Selskab.

Nordby p. F. (P. N. Winther).

142 68 17 57 E. A. Foss. Kjøbenhavn.

1166 373 62 730

1225 392 72 761

822 1232 394 75 763

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

448 820 303 67 449 .......................Registrerings-Havn: Aarhus.


C–D–E 8 9 C–D–E

1

Ken-

dings-

Signal

NSVP

NJDT

NJHS

NGHM

NHLJ

NSHT

NKMB

NBMC

NLQH

NPQJ

NHKS

NGCR

NJSB

NBJP

NWPQ

NJRW

NFVS

NRCS

NCLK

2

Skib & Fører

Christianssund

E. Rørbye

Cimbria

C. F. Hansen

Cimbria

A. G. C. Olsen

Cimbria

S. Jørgensen

Clara

L. O. Jensen

Constantin

N. C. Niedersøe

D

Dagmar

L. E. Gade

Dagmar

L. S. Jespersen

Dagny (ex.

Nordstjernan)

P. Lorenzen

Dana

H. P. Nielsen

Dania

P. A. Paulsen

Danmark

C. M. Kraemer

Danmark

A. Brems Pedersen

Douro

Ø. C. Mortensen

Dronningen

B. C. E. Thorlacius

E

E. M. Dalgas

F. Hansen-Holm

Edda

A. P. V. Eriksen

Ekliplika

A. Callesen

Ella

C. P. Johnsen

3

Art

&

Takling

s

Sk

s

Sk

S

Sk

S

Sk

Trawler

S

Sk

S

Sk

S

Sk

H

Fg

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Bjærgns-D

S

Sk

H

Sk

S

Sk

H

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H.K.

88 C

350

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Renfrew

Løbnitz & Co.

241 T

950 West-Hartlepool

3 Cy. Wm. Gray & Co.

176 T

1050

3 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co

75 T

325 Middlesbro’

3 Cy. Sir Raylton Dixon & Co.

116 C Stockton o. T.

490

M. Pearse & Co.

2 Cy.

194 C

800

2 Cy.

(Mask.) Blair & Co.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

160 C

500 West-Hartlepool

2 Cy. Denton, Gray & Co.

139 C

480

2 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

133 C Paisley

600

M’Intyre & Co.

2 Cy.

(Mask.) Muir & Houston

105 C

425

2 Cy.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

276 T Port Glasgow

1200

Russel & Co. (Mask.)

3 Cy.

198 T

890

3 Cy.

Fleming & Ferguson

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

132 T Helsingør

800

Jærnskibs- og

3 Cy.

Maskinbyg.

63 T

490

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

122 C

480 Middlesbro’

2 Cy. Sir Raylton Dixon & Co.

160 T Grangemouth

750

Dock Yard Co.

3 Cy.

(Mask.) Hutson & Son

380 C

1200

4 Cy.

200 T

900

3 Cy.

54 C

240

2 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

7

Materiale m.

m.

8

Kul-

Rum

81 J. 4 B H. Wd. 72

91 Stl. 5 B H. Wd. 253

97

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Elek. L.

83

9

Vand-

Ballast

DT 180

APT 10

DBT 562

APT 31

FPT 22

DBT 125

APT 15

10

Ladning

Kendings-Maal

i engelske Fod

11

Længde

12

Bredde

13

Dybde

Brutto

Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum

m.m.

17

Folke-

Rum m.

m.

Netto

Register-

Tonnag

18

British

Rule

378 185.0 25.6 13-1 370 580 186 39 c. 356

4098 313.5 40.5

267 214.2 32.1

21.1

(24.8)

15.5

21.2

(24.2)

2215

(2344)

655

(691)

2873 919 98 1855

1056 438 66 552

93 Stl. 4 B H. — APT 5 — 140.9 21.0 10.7 204 225 88 21 c. 116

74

91 J. 4 B H. Wd. 200 DBT 210 1370 234.8 31.1

80 J. 6 B H. Awng. D. 115

FTP 20

DBT 127

DT 250

APT 8

865 230.0 30.2

72

91 J. 5 B H. Awng. D. 139 DBT 180 1161 224.7 31.1

89

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

82 J. 5 B H. Wd. 200

16 — 90 166.0

DBT 250

APT 18

26.1

(43.7

o. Hj.)

1400 235.8 32.8

75

87 J 5 B H. Sp. D. 100 DT 250 1200 209.5 30.4

95 Stl. 2 Dæk. 6 B H. 320

93 Stl. 6 B H. Wd. 310

98 Stl. 8 B H. 85

89

Stl. 5 BH.

Awng. D.

Pt. Elek. L.

84

DBT 701

APT 55

FTP 54

DBT 486

APT 75

5 DT 143

DBT 26

DBT 152

APT 23

5150 339.2 42.9

2800 283.4 38.2

15.4

(18.6)

14.2

20.7

(23.9)

15.0

21.6

(25.0)

893

(947)

696

(749)

787

(842)

1148 367 71 710

814 324 61 429

1170 374 75 720

10.9 313 332 179 31 c. 122

13.7

(17.5)

932

(1018)

1090 349 72 669

15.0

21.7 681 1019 326 62 630

26.3

(30.1)

17.3

(20.8)

90 154.6 26.1 13.2

716 180.7 28.7

76 J. 4 B H. 30 — 30 178.7

98 Stl. 4 B H. 200

93

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges. 97

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg 90

Stl. 5 B H.

Elek. L.

Stl. 4 B H.

Turret D. Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

FPT 41

DBT 392

APT 17

22.3

(40.6

o. Hj.)

1850 253.7 36.8

50 — 50 200.6

320

60

2 DT

4 DBT 470

FPT 9

DBT 39

APT 12

24.6

(44.4

o. Hj.)

2700 289.5 38.8

12.5

19.9

(23.2)

3160

(3317)

1529

(1624)

349

(387)

477

(515)

3462 1108 112 2242

2050 656 89 1305

362 220 49 92

807 258 58 490

10.5 276 382 141 45 196

18.1

(21.3)

1338

(1447)

1472 471 72 929

11.2 327 562 208 47 c. 307

20.2

(23.5)

430 148.5 24.1 10.9

1704

(1888)

264

(281)

2167 693 125 1348

368 118 30 220

19

Rederi & Registrerings-Havn

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Østersøen.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Aalborg.

Dansk Damp-Trawlings Aktie-Selskab Dan.

Kbhvn. (Adolf Carl).

Dampskibs-Selskabet Myren.

Kbhvn. (Holm & Wonsild).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Det Forenede Dampskibs - Selskab.

Kbhvn.

De Danske Statsbaner. Masnedø.

(Lille Belts Overfart).

Dampskibs-Selskabet Dania.

Esbjerg. (Chr. Andresen).

Det Helsingørske Dampskibs-Selskab.

Helsingør. (H. C. Nyholm).

Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Dampskibs-Selskabet Skjold.

Kbhvn. (L. H. Carl).

Em. Z. Svitzer’s Rjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

..................................Registrerings-Havn : Aarhus.

Dampskibs-Selskabet Cimbria.

Kbhvn. (Svendsen & Christensen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Urania.

Kbhvn. (Alfred Christensen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.


E–F 10 11 E–F

1

Ken-

dings-

Signal

NJTV

NKDJ

NVLB

NJSC

NBSH

NDLK

NKVR

NLCT

NLFP

NLPW

NPKB

NKTP

NKLQ

NSRH

NGJD

NKTC

NHTQ

NCSG

NKBS

2

Skib & Fører

Elna

J. C. F. L. Møller

Else

L. A. Liehmann

Em. Z. Svitzer

P. N. Mogensen

Energi

N. P. Nielsen

England

H. O. Andresen

Enigheden

A. M. C. Svane

Eos

A. Harder

Erik

O. C. Steen

Erik II

A. S. Hveysel

Erindring

H. L. Hansen

Esbern Snare

J. M. Madsen

Esbjerg

J. F. Soberg

Euxinia

H. E. Neergaard

Expres

C. Svane

F.

F. C. Andersen

H. Nielsen

Falster

L. Andreasen

Ficaria

J. Thøgersen

Fiona

J. Mikkelsen

Flandria

P. C. M. Pedersen

NKCT Flørida

J. F. Koch

3

Art

&

Takling

s

Sk

s

Sk

S

Sk

Bjærgns-D

s

sl

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H. K.

137

650

3 Cy.

150

550

3 Cy.

129

600

2 Cy.

122

498

3 Cy.

98

400

3 Cy.

84

420

2 Cy.

203

775

2 Cy.

146

500

2 Cy.

198

850

3 Cy.

129

600

3 Cy.

80

320

4 Cy.

62C

300

2 Cy.

314

1500

3 Cy.

180

670

2 Cy.

73

400

3 Cy.

50

225

4 Cy.

265

2000

3 Cy.

120

510

3 Cy.

121

600

3 Cy.

335

1600

3 Cy.

5

Sted & Bygmester

T Middlesbrough

Sir Raylton Dixon & Co.

(Mask.) George Clark

T Sunderland

J. Blumer & Co.

(Mask.) George

C

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

T

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

T Low Walker o. T.

William Dobson & Co.

Ob. Burm. & Wain

C

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Renfrew

W. Simons & Co.

C

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

T West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.) C. M. E.

T

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

T

C

Port Glasgow

Cunliffe & Dunlop

Newcastle

Wellington Quay

Tyne Iron S. B. Comp

(Mask.) Blair & Co.

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

T Newcastle

Wm. Dobson & Co.

(Mask.) G. Clark, Sunderl.

C

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

T Renfrew

Løbnitz & Co.

T

T

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

T Low Walker (Tyne)

Wm. Dobson & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

98 Stl. 5 B H. 200

9

Vand-

Ballast

DBT 310

APT 50

10

Ladning

Kendings-Maal

i e n g e l s k e Fod

11

Længde

12

Bredde

1800 239.4 35.6

90 Stl. 4 B H. Wd. 250 DBT 346 2050 248.6 35.2

85 J. 4 B H. 50

98 Stl. 4 B H. 346

FPT 8

DBT 70

APT 2

DBT

310

APT 28

13

Dybde

16.7

(20.0)

16.6

(20.0)

160 138.6 25.4 12.5

1154 219.2 34.9

90

97 Stl. 4 B H. Wd. 145 DBT 266 1300 238.9 29.2

91 Stl. 4 B H. Wd. 130

81 J. 2 Dæk. 5 B H. 85

72

83 J. 5 B H. 200

00 Stl. 4 B H. 250

01 Stl. 4 B H. Wd. 350

DBT 182

APT 16

FPT 30

DBT 170

DT 340

APT 30

DBT 540

APT 35

DBT 357

APT 50

810 185.5 30.1

835 219.7 29.8

12.6

(15.8)

12.6

(15.9)

11.7

(14.6)

15.2

(18.6)

Brutto Register-

14

Under

Hoved-

Dækket

1165

(1233)

1215

(1270)

263

(289)

788

(868)

715

(785)

Tonnage

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Nettø

Register-

Tønnage

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

1333 426 74 832 Dampskibs-Selskabet Heimdal.

Kbhvn. (Martin Carl).

1665 533 96 1037 Aalborg Dampskibs-Selskab.

Aalborg. (N. K. Ströyberg).

269 132 49 88

Em. Z. Svitzer’s Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

1104 353 66 685 H. C. Christensen. Marstal.

1014 325 64 626 Dampskibs-Selskabet N o r d s ø e n .

Kbhvn. (Alfred Christensen).

493 672 215 44 c. 413 H. C. Christensen. Marstal.

708

(779)

838 329 65 444 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

1550 237.7 32.1 16.9 1011 1340 429 92 819 Dampskibs-Selskabet Ægir.

Kbhvn. (Holm & Wonsild).

2800 280.0 40.1

1490 229.7 36.7

18.2

(21.3)

14.2

(17.3)

1677

(1795)

954

(1047)

75

92 J. 4 B H. Awng. D. 60 DT 140 365 170.2 23.7 12.0 334 399 128 43 228

72

83 J. 4 B H. Awng. D. 50

99 Stl. 2 Dæk. 6 B H. 404

81

J. 4 B H.

Awng. D.

105

93 Stl. 5 B H. Wd. —

FPT 8

DBT 75

APT 15

DBT 807

APT 62

DT 297

DBT 31

DBT 98

APT 10

530 175.2 26.9

5296 347.0 48.0

565 208.0 27.5

12.8

19.3

23.9

(27.9)

13.6

20.2

775 170.0 25.2 11.7

380

(402)

3396

(3660)

1918 614 102 1202 Dampskibs-Selskabet Gorm.

Kbhvn. (L. H. Carl).

1229 393 75 760 H. C. C h r i s t e n s e n . Marstal.

.................................. Registrerings-Havn : Odense.

Det Forenede Dampskibs - Selskab.

453 145 53 255 .................................. Registrerings-Havn : Aarhus.

3649 1168 148 2333 Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

556 698 300 45 353 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Esbjerg.

435

(462)

66

77 J. 4 B H. 15 — 80 133.8 18.6 9.0 128 160 57 22 82

96

90

Stl. 2 Dæk. Sp. D.

6 B H. Elek. L.

Stl. 5 B H.

Elek. L.

188

30

98 Stl. 4 B H. 110

98

Stl. 2 Dæk. 6 BH.

Pt. Elek. L.

600

FTP 22

3 DT 280

DBT 93

APT35

DBT 9

APT 5

FPT 57

DBT 320

APT 41

DBT 927

APT 27

872 270.9 34.1

14.7

21.9

(25.2)

230 160.6 24.1 11.2

1840 233.9 35.5

6400 378.9 48.0

15.7

(19.0)

27.6

(31.7)

878

(897)

256

(259)

1027

(1127)

4159

(43 19)

590 225 40 325 Aktieselskabet (S. S.) F. C. Andersen.

Kbhvn. (H. Svarrer & Co.)

.....................................Registrerings-Havn : Stege.

1524 744 87 693 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

366 150 29 186 .....................................Registrerings-Havn : Kolding.

11 50 368 61 721 Dampskibs-Selskabet Inga.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

4335 1387 121 2827 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.


F–G 12 13 F–G

1

Ken-

dings-

Signal

NLQG

NLSM

NGDW

NBFS

NRFJ

NJGT

NKLH

NPWD

NKBL

NTLV

NCPD

NHSD

NFVG

NMGL

NTLM

NJWQ

NMBP

NWQG

NWVS

NWBJ

2

Skib & Fører

3 4

Art Maski-

& nens

Takling H. K.

5

Sted & Bygmester

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

10

Ladning

Kendings-Maal

i engelske Fod

11

Længde

12

Bredde

13

Dybde

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

Flynderborg

V. S. van Deurs

s

Sk

170

T

700

3 Cy.

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

01 Stl. 4 B H. 100

FPT 39

DBT 357

APT 52

2100 251.5 36.1

16.9

(20.3)

1239

(1327)

1387 444 85 858 Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Fox

.............

S

3m Sk

17

C

150

2 Cy.

Aberdeen

Ob. Kbhvn.

Burmeister & Wain

55

86 T. E. — — — 120.5 24.3 11.5 177 186 60 17 c 110

Kryolith-, Mine- og Handels-Selskabet.

Fox II

J. P. Frederiksen

S

3m Sk

50

C

230

2 Cy.

Kjøbenhavn

De for. Oplagspladser

og Værfter

(Mask.) Burm. & Wain.

93

E. F. T. 2 Dæk.

2 B H.

— — 330 145.2 25.4 15.1 354 411 131 52 c. 227

Kbhvn. (E. Fogh).

Fredensborg

P. Hartmann

S

Sk

154

T

700

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

89 Stl. 4 B H. Wd. 172

DBT 369

APT 44

2100 250.8 34.7

16.2

(19.8)

1173

(1250)

1566 501 78 987 Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Fredericia

J. Nielsen

H

Fg

102

C

300

2 Cy.

Elbing

F. Schichau

77 J. 4 B H. 25 — 80 138.8 26.1 10.8 287 304 148 25 c. 132 De Danske Statsbaner. (Sallingsund).

Fredericia.

Frederik

H. P. Thomsen

S

3m Sk

177

C

490

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

72

87 J. 5 B H. Wd. 118 DT 330 1107 230.8 30.1 16.5 821 1112 356 75 681 Det F o r e n e d e Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Frederiksborg

L. C. Jørgensen

S

Sk

207

T

900

3 Cy.

Sunderland

(Castletown)

John Priestman & Co.

(Mask.) G. Clark

89

Stl. Wd. 4 B

H.

240 DBT 473 2910 280.1 39.2

16.6

(19.6)

1585

(1711)

2077 665 82 1331 Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Frederikshavn

C. E. Silfverberg

S

Sk

Bjærgns-D

86

C

330

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

76

89 J. 4 B H. — — — 130.4 21.8 12.0 204 214 91 18 c. 105

Em. Z. S v i t z e r ’ s B j e r g n i n g s -

Entreprise.

Kbhvn.

Freja

T. V. Garde

S (2)

Sk

240

T

1400

6 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

98

Stl. 7 B H.

Elek. L.

50

FPT 40

APT 20

50 220.0 31.6 12.9

505

(518)

883 451 97 336 De Danske S t a t s b a n e r . Korsør.

Frejr

C. F. V. Rasmussen

s

Sk

85

C

360

2 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

83

J. 4 B H. Sp.

D.

90

FPT 16

DT 168

APT 6

510 164.4i 26.5

13.3

19.7 405

(413)

485 155 59 271 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Aalborg.

Frem

P. Sørensen

Frisia

H. Nielsen

S

Bugs-D

S

Sk

60

C Oskarshamn

260 Motala Mek.

2 Cy. Verkstad

164

T

670 Sunderland

Osbourne, Graham & Co.

3 Cy.

90

88

J. & Stl.

Stl. 4 B H.

Wd.


210


DBT 335

APT 35


2300

89.6

254.7

19.1

37.1

10.4

17.2

(19.8)

107

1333

(1400)

117

1701

74

544

15

79

c. 28

1078

A a l b o r g By’s Havn. Aalborg.

Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Frode

H. W. Wrisberg

S

Sk

198

T

890

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

93

Stl. 6 B H.

Wd.

310

FTP 54

DBT 486

APT 75

2800 283.4 38.2

17.3

(20.8)

1529

(1624)

2050 656 90 1305 Dampskibs-Selskabet Gorm.

Kbhvn. (L. H. Carl).

Fyen

A. S. Hansen

Fyen

H. P. Geisler

S

3m Sk

S

Sk

135

C

490

2 Cy.

55

C

240

4 Cy.

Kiel

Norddeutsche

Schiffb. A.G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

74

89

67

J. 6 B H. Sp.

D.

J. 4 B H.

155

17

DT 350


1700

40

231.5

129.8

32.5

19.9

17.8

24.6

11.8

973

156

1391

167

445

89

76

13

870

c. 65

Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

De Danske Statsbaner, (oddesund).

Korsør.

Fylla

L. P. Olsen

S

Sk

67

C Kjøbenhavn

195

Burmeister & Wain

4 Cy.

63

81 J. 4 B H. 26 — 140 136.2 21.2 9.9 186 215 83 30 102 Det F o r e n e d e Dampskibs-Selskab.

Stege.

G.

G. Koch (ex. Excelsior)

J. C. Jørgensen

Gallia

N. L. Nielsen

Garonne

C. L. Kromann

Gefion

R. J. Voigt

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S (2)

Uddyb-

nings-S

170

T

700

3 Cy.

Whitby

Turnbull & Son

(Mask.) Blair & Co.

188

T

710 West-Hartlepool

3 Cy. Wm. Gray & Co.

200

T Newcastle

1000 Hebburn o. Tyne

3 Cy. R. Stephenson & Co.

64

300 C Renfrew

4 Cy. Wm. Simons & Co.

88

Stl. 4 B H.

Wd.

97 Stl. 4 B H. 150

99

85

Stl. 2 Dæk. 4

B H.

Wd. Pt. Elek.

J. & Stl. 7 B

H.

271 DBT 342 2230 258.9 37.0

182

FPT 45

DBT 536

APT 49

DBT 333

APT 12

2950 278.3 39.5

1668 249.7 35.2

16.3

(17.8)

17.9

(21.9)

15.5

(19.0)

1362

(1425)

1702

(1814)

1102

(1186)

1779 569 88 1122 Dampskibs-Selskabet Fiona. Odense.

(Svendsen & Christensen. Kbhvn.)

1862 596 83 1183 Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

1491 530 71 890 D e t F o r e n e d e Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

— — — 154.7 29.6 13.4 338 378 197 29 c. 152 Statens Vandbygningsvæsen.

(Kbhvn.). Frederikshavn.


G–H 14 15 G–H

1

Ken-

dings-

Signal

NMJB

NMWC

NTGD

NWQP

NBFQ

NJWB

NBKC

NKWH

NCVQ

NLPB

NJDB

NLFG

NKRP

NKRL

NLWF

NJBK

NRSF

NWSP

NTRF

NBTS

2

Skih & Fører

Gefion

N. P. Svendsen

Georg

H. S. Buhr

Georg Stage

Georgios I

R. E. Jørgensen

Gjedser

H. C. Christensen

Godtkaab

H. V. Bang

Gorm

N. V. Schmidt

Granaria

E. N. V. Horn

Grane

A. Kreipke

Gratia

A. P. Skov

Guldborg

L. P. Christiansen

Guldborgland

P. F. Petersen

Gustav

L. S. Hansen

Gæa (ex. Viben)

T. C. Knudsen

H.

H. C. Andersen

(ex. Dunmore) A. Tilly

H. C. Ørsted

F. C. G. Ørsted

H. P. Prior

P. Aasted

Hafnia

C. Troensegaard

Hals

J. Andersen

Hamlet

V. E. Sommer

3

Art

&

Taklin

g

H

Sk

S

Sk

S

Sb

Skoleskib

S

Sk

H

1 m

S

3m Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Bugs-D

Isbryder

S

Sk

S

Sk

S

1 m

S

Sk

(Tank)

S

1 m

S

Sk

S

Sk

Kabel-Skib

H

Sk

S

Sk

S (2)

Uddyb-

nings-S.

S

Sk

4

Maski-

nens

H. K. 5

Sted & Bygmester

149

C

510

4 Cy

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Helsingør

157

C

600 Kiel

2 Cy. Norddeutsche Schiffb. A.G.

26

4 Cy. C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

138

T 850 Kjøbenhavn

3.Cy. Burmeister & Wain

207

840

2 Cy.

C Belfast

Workman, Clark & Co.

45

C

240

2 Cy.

Sandefjord

C. C. Framnäs

(Mask.) AkersMek. Værkst.

173

T

775

3 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

307

T

1300

3 Cy.

50

300

2 Cy.

176

T

800

3 Cy.

Port Glasgow

A. Rodger & Co. (Mask.)

Dunsmuir & Jackson

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

J. Crown

(Mask.) G. Clark

134

T West-Hartlepool

600

Irvine & Co (Mask.)

3 Cy.

22.

95

2 Cy.

Westgarth English & Co.

C Kjøbenhavn

Flydedok & Skibsværft

25

C

120 Kjøbenhavn

2 Cy. Flydedok & Skibsværft

20

C

95

2 Cy.

Elmshorn

D. W. Kremer & Sohn

(Mask.) C. Steen

136

T

600

3 Cy.

Ayr

S. M. Knight & Co.

(Mask.) Hutson & Corbett

176

C

500

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

388

750

4 Cy.

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

160

T

650 Helsingør

3 Cy. Jærnskibs- og Maskinbyg.

120

C

400 Renfrew

4 Cy. Wm. Simons & Co.

127

T

570

3 Cy.

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

74

91

02

75

7

Materiale m. m.

J. 4 B H.

Pt. Elek. L.

J. 4 B H.

Pt. Awng. D.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

10

Ladning

Kendings-Maal Brutto Registeri

e n g e l s k e Fod Tonnage

11

Længde

20 — 80 192.6

12

Bredde

23.1

(41.5

o. Hj.)

80 DT 240 865 210.5 28.5

13

Dybde

14

Under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

10.2 295 362 134 34 194 Dampskibs-Selskabet Ø r e s u n d .

Kbhvn. (J. D. Krogh).

14.7

21.5

636 784 251 56 477 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Esbjerg.

82 J. — — — 102.0 25.1 13.2 199 206 66 15 c. 125 Stiftelsen G e o r g S t a g e s Minde. Kbhvn.

88

87

Stl. Wd.

2 Dæk. 5 B H.

Pt. Elek. L.

Stl. 5 B H.

Pt. Elek. L.

236

FPT 33

DBT 350

APT 47

1964 260.8 34.2

30 — 80 224.5

24.2

(48.4

o. Hj.)

16.2

(19.8)

1180

(l275

1598 511 74 1013

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

8.4 295 389 186 38 165 Dampskibs-Selskabet Ø r e s u n d .

Kbhvn. (J. D. Krogh).

98 EF. 2 B H. — — — 1124 25.1 12.7 210 287 92 34 162 Den Kgl. G r ø n l a n d s k e H a n d e l .

(C. J. Ryberg).

89 Stl. 6 B H. Wd. 250

94 Stl. 2Dæk. 5 B H. 327

FTP 56

DT 432

DBT 133

3 DBT 570

APT 66

2200 263.4 35.0 17.8

4873 324.5 43.2

26.4

(29.7)

1274

(1309)

3042

(3187)

1760 563 93 1103 Dampskibs-Selskabet Gorm.

Kbhvn. (L. H. Carl).

3180 1017 118 2044 Dampskibs-Selskabet Inga.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

91 Stl. 3 B H. — — — 83.2 21.9 11.1 120 120 94 14 12 Kjøbenhavns Havnevæsen. Kjøbenhavn.

01

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

138

FPT 31

DBT 452

APT 48

2512 257.8 38.0

90 Stl. 4 B H. Wd. 250 DBT 416 2200 249.5 35.1

16.3

23.3

(26.3)

16.4

(19.8)

1304

(1423)

1215

(1276)

1882 602 109 1171 Dampskibs-Selskabet Ø s t e r s ø e n .

Kbhvn. (P. L. Fisker).

1569 502 85 982 D a m p s k i b s - S e l s k a b e t af 1896.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

00 Stl. 3 B H. 6 FPT 71⁄2 88 82.9 18.1 6.8 78 93 30 9 54 Østlollands Dampskibs-Selskab.

Saxkjøbing. (F. Rasmussen).

99 Stl. 5 B H. 15

FPT 15

APT 4

285 122.4 24.2 9.2

99 Stl. 2 B H. 12 FPT 12 138 96.2 19.8 7.9

88 Stl. 4 B H. Wd. 250

DBT 220

APT 17

1700 245.0 34.2

15.8

(18.8)

210

(222)

102

(107)

72

82 J. 4 BH. — 2 DT 680 180.8 28.2 15.5 544 749 240 50 c. 459

78 J. 3 B H. 70 — 300 200.6

24.1

(42.5

o. Hj.)

88 Stl. 4 B H. Wd. 261 DBT 324 2000 260.7 36.0

83 J. — — —

90

Stl. 2 Dæk. 5 B H .

Pt. Elek. L.

180

FTP 36

DBT 250

APT 22

1500

135.

2

225.6

26.

3

32.1

1033

(1102)

244 78 38 128 De Danske Sukkerfabrikker.

Assens. (G. A. Hagemann).

144 46 19 79 H. Petersen. Marstal.

1328 425 83 820 Dampskibs-Selskabet F i o n a .

Kbhvn. (Svendsen & Christensen).

Det S t o r e N o r d i s k e Telegraf-Selskab.

Kbhvn. (E. Suenson).

14.2 486 544 201 47 295 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Aalborg.

16.7

(19.9)

1234

(1306)

1619 518 88 1013 Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

10.5 278 285 101 60 125 Aalborg By’s Havn. Aalborg.

18.7

(22.0)

651

(720)

1150 368 62 720 Dampskibs-Selskabet Danmark.

Kbhvn. (Ths. Sonne & Co.).


H 16 17 H

1

Ken-

dings-

Signal

NKQT

NMBR

NWKF

NWMS

NKJQ

NVDQ

NHVF

NVTH

NWSG

NMBV

NVFQ

NBMJ

NQKH

NDSF

NRJW

NTSH

NSRD

NLKF

NJLT

NFMB

NHFT

2

Skib & Fører

Hammershus

L. A. Ødbergsen

Hans Tavsen (ex. Iona)

N. C. Klaaborg

Harald Klitgaard

J. Rasmussen

Hebe

C. L. Hansen

Heimdal

B. C. Pelle

Hekla

J. C. Wulff

Helene

A. R. Warming

Helga

H. C. Lagesen

Helge

D. G. N. Matthiessen

Helsingborg

. . . . . . . . . . . .

Helsingborg

L. P. Bergendorff

Helsingør

O. Pedersen

Hengest

C. Simonsen

Hermia

J. O. A. Sørensen

Hertha

J. N. Iversen

Hjalmar

L. S. Jespersen

Hjalmar

A. D. Thorsen

Hjelm

A. H. Hansen

Hólar

J. P. Oest-Jacobsen

Holland

C. A. Lund

Horsens

J. A. F. Riddersborg

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

Sk

S

Sk

H

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S (2)

Fg

S

Sk

S

Sk

Bjærgns-D

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Bjærgns-D

H

Fg

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H. K.

70

T

350

3 Cy.

168

T

600

3 Cy.

151

500

C

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Sunderland

R. Thompson & Sons

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

97

410

C Delfshaven

2 Cy. Maatschpy de Maas

86

C

350

Kjøbenhavn

4 Cy. Burmeister & Wain

400

2000

C Greenock

2 Cy.

Scott & Co.

100

640

T Kiel (Howaldtswerke)

3 Cy.

G. Howaldt

127

534

T

3 Cy.

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

144

650

T

3 Cy.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

140

800

T Helsingør

6 Cy. Jærnskibs- og Maskinbyg.

55

240

C Gøteborg (Lindholmen)

4 Cy.

E. Talander

86

310

C Kjøbenhavn

4 Cy. Burmeister & Wain

146

580

C

2 Cy.

Renfrew

Løbnitz, Coulborn & Co.

59

380

T Kiel (Howaldtswerke)

3 Cy.

G. Howaldt

60

300

C Kjøbenhavn

4 Cy. Burmeister & Wain

139

480

C Elbing

2 Cy.

F. Schichau

30

240

C Gøteborg

2 Cy. Lindholmens Mek. Verkst

40

200

C Kjøbenhavn

2 Cy. Flydedok og Skibsværft

60

340

T Christiania

3 Cy. Nylands Mek. Verksted

117

650

T

3 Cy.

67

250

C

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Ob. Gøteborg

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

99 Stl. 4 BH. 16

89 Stl. 4 BH. Wd. 268

84 J. 4 BH. Wd. 255

9

Vand-

Ballast

DBT 10

APT 7

DBT 361

APT 33

DBT 394

APT 45

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

124 126.2 20.8 9.3

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

141

(145)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

235 100 25 110

2212 269.0 36.5 17.0 1271 1709 c. 1109

2050 260.0 38.1

16.3

(19.7)

1381

(l473)

1799 576 82 1141

84 J. 4 BH. 20 — 20 162.3 20.2 8.6 190 220 82 29 110

73

82 J. 3 BH. 20 — 150 136.3 21.3 9.7 l8l 245 79 26 141

84 J. 3 Dæk. 7 BH. 800

96 Stl. 4 BH. Sp.D. 220

97 Stl. 4 BH. 200

95 Stl. 4 BH. 220

FPT 50

DT 690

DBT 37

FPT 32

DBT 368

APT 20

DBT 355

APT 24

FPT 74

DBT 432

APT 53

2300 330.2 41.9 29.9 2l6l 3225 1032 105 2088

2350 240.5 36.0

1700 232.3 34.0

2600 270.8 38.1

12.6

20.3

(23.5)

16.6

(19.6)

23.5

(26.8)

839

(915)

1046

(1101)

1412

(1533)

1567 502 66 1000

1182 378 79 725

2005 642 78 1285

02 Stl. 4 BH. 39 2 DT 49 80 177.0 32.0 13.9 488 532 — — c. 181

84 Stl. 3 BH. 13 — 55 144.4 20.5 9.5 144 178 73 28 c. 78

68

87

76

87 J. 5 BH.

Pt. Awng. D.

J. 4 BH. 40 — 100 132.2 21.4 12.0 207 213 93 38 83

100

92 Stl. 4 BH. Sp.D. 130

FPT 16

DBT 50

APT 14

2 DT

DBT 162

900 211.9 27.4

1350 212.3 29.4

15.8

22.7 601

(611)

12.0

17.9

(20.7)

538

(569)

700 260 61 379

1046 335 61 650

77 J. 3 BH. — 1 DT — 95.7 18.9 8.8 95 98 47 9 c. 42

83

81

J. 4 BH.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 BH.

Awng. D.

01 Stl. 3 BH. 32

93 Stl. 4 BH. 77

92 Stl. 4 BH. Wd. 197

72

82

20 — 90 166.0

26.6

(42.9

0. Hj.)

— — 80 119.4 21.3

FPT 30

APT 30

FPT 32

DBT 71

APT 13

FPT 30

DBT 240

APT 20

300 132.8 25.1

11.7 320 332 177 32 124

9.5

16.1

9.6

(10.3)

603 160.4 27.1 12.8

1300 225.8 31.8

13.6

(16.6)

115 177 57 23 97

233

(242)

370

(412)

755

(815)

286 91 36 158

548 175 51 321

1060 339 49 672

J. 4 BH. 25 — 153 152.7 20.1 9.3 184 230 74 21 135

19

Rederi & Registrerings-Havn

Det Østbornholmske Dampskibs-Selskab.

Nexø. (M. Sonne).

Dampskibs-Selskabet Fiona.

Kbhvn. (Svendsen & Christensen).

Det Dansk-Russiske Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. (S. B. Kopp).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Aarhus.

Dampskibs-Selskabet paa Bornholmaf 1866.

Rønne. (Rübner-Wissing).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Torm.

Kbhvn. (D. Torm).

Dainpskibs-Selskabet Heimdal.

Kbhvn. (Martin Carl).

Dampskibs-Selskabet Danmark.

Kbhvn. (Ths. Sonne & Co.).

De Danske Statsbaner.

Helsingør.

Dampskibs-Selskabet Øresund.

Kbhvn. (J. D. Krogh).

Em. Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Aarhus.

Dampskibs-Selskabet Torm.

Kbhvn. (D. Torm).

Em. Z. Svitzer’s Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

Fredericia.

Dampskibs-Se1skabet paa Bornho1maf 1866.

Rønne. (Rübner-Wissing).

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Nordsøen.

Kbhvn. (Alfred Christensen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

3


I–J–K 18 19 l–J–K

1

Ken-

dings-

Signal

NTSP

NKPQ

NTHQ

NKVT

NBRK

NLJW

NVFK

NGQW

NLCG

NWQK

NHTR

NJSK

NSPD

NJVF

NGVP

NHQD

NLFV

NLKT

NHQC

2

Skib & Fører

I.

Ingeborg

H. P. Geisler

Ingrid

P. N. Meinertz

Island

J. P. Holst

Ivigtut

H. J. N. Andersen

J.

J. C. Jacobsen

C. Petersen

J. C. la Cour

J. J. Warrer

J. N. Madvig

H. S. A. Olsen

Johan Siem

S. M. Knudsen

Johanne

L. U. Christensen

Jolantha

J. C. Christiansen

Jouisborg

G. J. M. Kyhl

Julius Holmblad

Chr. Schmidt

Jyden

Th. V. Glüsen

Jylland

C. Andersen

Jylland

R. Andersen

Jægersborg

A. Agerlin

K.

Kai (ex. Ganger Rolf)

A. P. Thomsen

Kallundborg (ex. Denewell)

P. N. Lund

Kamma

F. Løffler

3

Art

&

Takling

H

Fg

S

Sk

S

3m Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

1 m

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Fg

Isbryder

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H. K.

139

480

C

2 Cy.

148

714

T

3 Cy.

560

1550

C

4 Cy

55

280

C

2 Cy.

116

620

T

3 Cy.

6l3

3600

T

3 Cy.

187

765

C

2 Cy.

167

560

C

2 Cy.

20

95

C

2 Cy.

110

400

C

2 Cy.

188

770

T

3 Cy.

138

650

T

3 Cy.

55

220

C

2 Cy.

122

490

C

2 Cy.

179

900

C

2 Cy.

188

640

C

2 Cy.

141

513

C

2 Cy.

156

850

T

3 Cy.

150

530

C

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Elbing

F. Schichau

Sunderland

J. Blumer & Co.

(Mask.) N.E.M.E. Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

(som Sejlskib)

Ob. til S. S. i Kristiania

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok & Skibsværft

Blyth

Blyth Iron S. B. Co.

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

Port Glasgow

Wm. Hamilton & Co.

(Mask.) Blackwood & Co.

Rostock

Rostocker A. G.

Kiel

Norddeutsche Schiffb. A.G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

West-Hartlepool

E. Withy & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Sunderland

Osbourne, Graham & Co.

(Mask.) N.E.M.E. Co.

Port Glasgow

R. Duncan & Co. (Mask.)

Dunsmuir & Jackson

Newcastle

Palmer’s Co. (Lim.)

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

83 J. 4 BH.

Pt. Elek. L.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

20 — 90 165.4 24.9

(42.9

0. Hj.)

13

Dybde

88 Stl. 4 BH. Wd. 380 DBT 324 1720 247.6 35.2 15.5

(18.5)

82 J. 2 Dæk.

Sp. D. 6 BH.

75

85

90 Stl. Sp.D. 5 BH.

Pt. Elek. L.

01 Stl. 2 Dæk.

Awng. D. 5 BH.

Elek. L.

700 FPT 35

DT 557

DBT 43

2570 312.9 39.2 22.0

29.7

Brutto Register-

Tonnage

14

under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

11.3 320 343 177 29 c 136 De Danske Statsbaner

(Oddesund). Fredericia.

1088

(1148)

1514 485 87 943 Dampskibs-Selskabet Jylland.

Esbjerg. (F. V. Greibe).

1992 2813 900 127 1786 Det Forenede Dampskibs - Se1skab.

Kbhvn.

APT 20

Eg 72 — 328 137.8 30.7 15.9 396 456 146 44 266 Kryolith-, Mine- og Handels-Selskabet.

Kbhvn. (E. Fogh).

201 FPT 20

DBT 246

175 FPT 28

2 DT 163

2 DBT 145

APT 16

84 J. Sp. D. 5 BH. 230 FPT 70

DT 500

DBT 69

APT 32

83 J. 4 BH. Wd. 260 DBT 333

APT 30

1174 218.8 31.1 12.6

20.1

(23.8)

575 270.7 36.7 15.0

22.9

(24.8)

2260 266.9 35.3 16.5

24.1

2100 257.6 34.7 17.9

(21.0)

694

(743)

954

(995)

1127

(1147)

1299

(1389)

1226 392 73 760

1615 841 101 673

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

................................Registrerings-Havn: Esbjerg.

1764 564 96 1103 Dampskibs-Selskabet Danmark.

Kbhvn. (Ths. Sonne & Co.).

1680 538 79 1064 Det Dansk-Russiske Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. (S. B. Kopp).

00 Stl. 3 BH. 15 FPT 10 110 76.7 19.3 8.9 94 99 32 10 57 L. Hansen. (Hellerup).

Kbhvn.

84 J. 4 BH. Wd. 84 DBT 134

APT 25

96 Stl. 4 BH. 150 DBT 560

APT 55

98 Stl. 6 BH.

Elek. L.

158 DBT 361

APT 57

756 187.1 29.9 12.5

(15.0)

2900 279.3 39.2 18.9

(22.2)

2000 249.2 36.0 16.8

(19.6)

554

(586)

1736

(1834)

1269

(1370)

740 237 51 452 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

1888 604 81 1203 Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

1464 468 70 925 Det Danske Kulkompagni.

Kbhvn. (A. H. Ostenfeldt).

80 J. 4 BH. 60 DT 80 375 153.2 24.1 13.4 361 377 I20 36 220 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Randers.

73

92

J. Sp. D. 5 BH. 150 DT 380 1700 234.5 32.3 18.0

24.6

94 Stl. 4 BH.

Elek. L.

100 FPT 30

APT 100

83 J. 4 BH. Wd. 200 DBT 354

APT 20

83 J. 4 BH. Wd. 307 FPT 35

DBT 375

APT 10

98 Stl. 4 BH. 200 DBT 359

APT 23

83 J. 4 BH. Wd. 210 DBT 263

APT 22

988 1417 453 85 879 Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

160 175.0 36.0 17.9 721 759 380 54 c. 326 De Danske Statsbaner.

Korsør.

2350 264.6 35.5 17.9

(21.6)

1693 241.9 34.2 16.3

(19.6)

2400 259.3 37.1 18.0

(21.3)

1850 251.8 35.2 16.9

(19.8)

1416

(1504)

1090

(1190)

1488

(1593)

1223

(1295)

1797 575 86 1136 Dampskibs-Selskabet Neptun.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

1391 445 87 858 Dampskibs-Selskabet Myren.

Kbhvn. (Holm & Wonsild).

1590 509 77 1004 Dampskibs-Selskabet Neptun.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

1514 485 70 960 Dampskibs-Selskabet Heimdal.

Kbhvn. (Martin Carl).

3*


K 20 21 K

1

Ken-

dings-

Signal

NKVF

NTRV

NKVP

NLGK

NJFK

NSVL

NHKF

NCJF

NHQF

NHRM

NLFM

NSJM

NTRC

NTWM

NWQJ

NBPW

NLPS

NJWC

NDQJ

NBJQ

NSTF

2

Skib & Fører

Karen

P. M. Degn

Kasan

S. H. Hansen

Kattegat

L. Poulsen

Kay

N. Petersen

Kentucky

P. A. C. Thidemann

Kiew

F. Jacobsen

Kjøbenhavn

J. A. Jørgensen

Kjøbenhavn

A. Kjølner

Klampenborg

G. Jensen

Knud

J. F. A. Jensen

Knud II

C. S. Hansen

Knuthenborg

C. S. Hansen

Koldiughuus

S. J. Kolster

Korsør

J. C. Breum

Kronborg

H. F. Eriksen

Kronborg

C. A. Jeppesen

Kronprins Frederik

J. J. Schmidt

Kronprins Frederik

B. L. A. Stuhlmann

Kronprinsesse Louise

B. L. A. Stuhlmann

Kureren

. . . . . . .

Kursk

C. F. Møller

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Bjærgns-D

S (2)

Sandpumpe

-Maskine

S

Sk

S

Sk

H

Fg

H

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

H

Fg

S

Sk

S

Sk

S

Sk

H

Fg

H

Fg

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H. K.

146

650

T

3 Cy.

217

750

C

4 Cy.

120

560

C

4 Cy.

40

248

C

4 Cy.

280

1200

T

3 Cy.

217

750

C

4 Cy.

36o

1300

C

4 Cy.

419

1170

C

4 Cy.

160

800

T

3 Cy.

130

500

T

3 Cy.

198

850

T

3 Cy.

105

450

C

2 Cy.

444

1600

C

4 Cy.

360

1300

C

4 Cy.

292

1300

T

3 Cy.

139

600

T

3 Cy.

151

700

T

3 Cy.

126

500

C

2 Cy.

144

500

C

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Stockton

Craig, Taylor & Co.

(Mask.) Carr & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok & Skibsværft

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

Tyne

(Willington Quay)

Tyne Iron S. Comp.

Aberdeen

Hall, Russell & Co.

West-Hartlepool

Wm. Grav & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Renfrew

Løbnitz & Co.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

Grangemouth

Dock Yard Co.

(Mask.) Hutson & Corbett

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft og

Maskinbyggeri

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg

85

500

T

3 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

217

750

C

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

87 Stl. 4 BH. Wd. 220 FPT 66

DBT 319

APT 18

83 Stl. 5 BH. 110 FPT 35

DT 250

APT 16

73

82

J. 5 BH.

Pt. Elek. L.

45 FPT 61⁄2

DBT 54

01 Stl. 3 BH. 16 FPT 40

APT 5

97 Stl. 6 BH.

2 Dæk. Awng. D.

Pt. Elek. L.

644 FBT 58

DBT 631

APT 83

81 Stl. 5 BH. Wd. 110 FPT 35

DT 250

APT 16

95 Stl. 4 BH.

Elek. L.

69

80

J. 4 BH.

Elek. L.

89 Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

71

87

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

1910 234.3 33.5 16.7

(19.3)

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

1113

(1204)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Mule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

1429 457 85 887 Dampskibs-Selskabet Jylland.

Esbjerg. (F. V. Greibe).

1140 235.8 30.1 14.9 796 1119 358 67 694 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

70 138.6 25.2 12.3 244

(265)

250 127 42 82 Em. Z. Svitzer’s Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

384 127.4 28.5 9.0 265 304 113 32 160 Aktie-Selskabet Ny Kalkbrænderi.

Kbhvn. (Vald. Petersen).

4106 330.3 45.2 21.4

29.2

(32.6)

2558

(2724)

3622 1159 112 2351

1140 235.8 30.1 14.9 796 1115 357 69 690

60 — 280 274.0 34.0

(58.0

0. Hj.)

36 — 164 233.5 24.5

(39.5

0. Hj.)

194 DBT 422

APT 21

2500 264.6 36.6 16.2

22.7

(25.7)

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

15.2 1013 1091 538 129 425 De Danske Statsbaner.

Kbhvn.

12.5 470 657 243 45 369 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Aarhus.

1310

(1379)

J. 5 BH. Wd. 228 DBT 107 1400 231.2 30.3 17.0 78l

(841)

00 Stl. 4 BH. 250 DBT 540

APT 35

80 J. 5 BH. Awng. D. 40 DT 130

APT 8

83 J. 4 BH. 2 Dæk.

Awng. D.

83 J. & Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

89 FPT 15

DT 223

APT 5

99 Stl. 5 BH. 302 DBT 737

APT 62

88 Stl. 4 B H. Wd. 250 DBT 336

APT 31

01 Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

98 Stl. 4 BH.

Elek. L.

91 Stl. 4 BH.

Elek. L.

2800 279.7 40.1 18.2

(21.3)

520 180.2 26.4 13.3

19.6

361 269.1 30.1

(39.5

0. Hj.)

60 — 250 251.3 34.4

(58.0

0. Hj.)

235 DBT 382

APT 35

14.0

20.9

5398 329.0 47.1 24.7

(28.2)

1675

(l792)

425

(429)

1785 571 78 1137 Dampskibs-Selskabet af 1896.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

1020 326 64 630 Aalborg Dampskibs-Selskab.

Aalborg. (N. K. Strøyberg).

1915 613 101 1201 Dampskibs-Selskabet Skjold.

Kbhvn. (L. H. Carl).

517 212 49 256

877 1169 530 63 576

Det Forenede Damp skibs-Selskab.

Odense.

..........................................Registrerings-Havn: Esbjerg.

14.7 892 971 485 50 c. 436 De Danske Statsbaner. Korsør.

3185

(3335)

3412 1092 11 2 2209 Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

2050 246.7 34.2 16.8 12l8 1538 492 77 c. 968 Det Helsingørske Dampskibs-Selskab.

Helsingør. (H. C. Nyholm).

1965 250.8 36.0 14.2

21.1

(24.6)

20 — 100 176.5 26.2

(43.9

0. Hj.)

16 — 100 176.5 26.2

(43.9

0. Hj.)

1063

(1152)

1638 524 82 1032 Dampskibs-Selskabet Nordsøen.

Kbhvn. (Alfred Christensen).

11.9 392 414 202 42 170

11.9 403 437 212 35 c. 190

89 Stl. 4 BH. 28 — 46 124.8 21.1 11.1 180 192 114 43 35

81 Stl. 5 BH. Wd 110 FPT 35

DT 250

APT 16

1140 235.8 30.1 14.9 796 1118 358 67 694

De Danske Statsbaner. Heisingør.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.


L–M 22 23 L–M

1

Ken-

dings-

Signal

NKDB

NGCH

NJVL

NSWH

NTJS

NWPJ

NHKL

NVTD

NSVH

NWVT

NTDP

NKRS

NJLP

NHSR

NLFC

NGTP

NDJS

NVSH

NVWQ

NCFP

2

Skib & Fører

L.

L. H. Carl

J. P. Lorenzen

L. P. Holmblad

H. V. Andersen

Lars Kruse

J. Christiansen

Laura

H. J. N. Møller

Laura

J. F. Aasberg

Leopold II

J. Meyer

Lillebelt

J. Nielsen

Livonia

F. P. M. Brink

Limfjorden

J. L. Holm

Loire

J. Rabe

Lolland

A. N. Ankersen

London

P. G. Bom

Louise

H. Rasmussen

Louisiana

J. C. Lissner

Læse

M. Nielsen

M.

M. C. Holm

B. J. Nielsen

M. Davidsen

E. H. Hansen

M. G. Melchior

Th. Gjerløff

Magnus

N. P. Jørgensen

Maja

C. M. Johnsen

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

H

Fg

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Bugs-D

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H. K.

198

850

T

3 Cy.

162

1000

T

3 Cy.

160

800

T

3 Cy.

30

145

C

2 Cy.

217

750

C

4 Cy.

138

850

T

3 Cy.

101

300

C

2 Cy.

155

800

T

3 Cy.

88

450

C

2 Cy.

200

1000

T

3 Cy.

105

4.10

C

2 Cy.

139

650

T

3 Cy.

170

500

C

4 Cy.

255

1500

T

3 Cy.

47

250

C

2 Cy.

219

990

T

3 Cy.

64

350

C

2 Cy.

189

1350

C

2 Cy.

180

650

C

2 Cy.

54

240

C

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

(Mask.) Muir & Houston

South Shields

J. Readhead & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle on Tyne

J. W. Richardson & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Newcastle

Hebburn on T.

R. Stephenson & Co.

Paisley

H. M’Intyre & Co.

Sunderland

J. Blumer & Co.

Ob. Flensb. Schiffsb. Ges.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Sir W. G. Armstrong & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Stockton on Tees

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Helsingør

Jærnskibs. og Maskinbyg

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

98 Stl. 4 BH. 166 DBT 541

APT 35

93 Stl. 2 Dæk. 6 BH

Pt. Elek. L.

217 FPT 57

DBT 520

APT 20

98 Stl. 4 BH. 185 FPT 34

DBT 384

APT 32

76

89

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

2884 279.6 40.1 18.3

(21.3)

2633 280.1 37.6 17.7

(21.4)

2265 252.5 36.6 17.5

(21.0)

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

1692

(1811)

1557

(1675)

1328

(1439).

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British, Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

1916 613 104 1198 Dampskibs-Selskabet Gorm.

Kbhvn. (L. H. Carl).

2134 683 101 1350 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

1460 467 67 926 Dampskibs-Selskabet Cimbria.

Kbhvn. (Svendsen & Christensen).

J. 4 BH. — 1 DT 320 139.5 21.9 10.3 207 274 85 21 c. 165 Dampskibs-Selskabet Laura.

Svendborg. (P. M. Møller).

82 J. 5 BH. Awng.D.

Elek. L.

88 Stl. 5 BH, W d.

2 Dæk.

Pt. Elek. L.

210 FPT 22

DBT 239

APT 8

236 FPT 33

DBT 350

APT 47

590 220.8 30.1 14.5

21.4

(24.7)

1964 260.8 34.2 16.2

(19.8)

72 J. 4 BH. 25 — 80 139.2 26.1

(41.0

0.Hj.)

97 Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

81 Stl. & J. 4 BH.

Pt. Elek. L.

99 Stl. 2Dæk. 4 BH

Pt. Elek. L.

269 DBT 463

APT 62

2731 275.4 39.8 16.6

23.5

(26.8)

661

(708)

1189

(1275)

1049 336 63 650

1608 514 74 1020

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

10.7 287 306 153 26 c. 125 De Danske Statsbaner. (Sallingsund).

Kbhvn.

1490

(1575)

30 APT 11 260 170.8 24.2 10.2 267 378 119 31 c. 226

182 DBT 333

APT 12

82 J. 4 BH. Awng.D. 80 FPT 14

MT 80

DBT 40

90

99

72

84

1668 249.7 35.2 15.5

(19.0)

510 178.0 26.6 13.1

19.5

Stl. 4 BH. Wd 220

APT 6

DBT 352 2280 242.3 37.1 16.5

(19.6)

1102

(1186)

2109 675 92 1342 Dampskibs-Selskabet Baltic.

Kbhvn. (Theo. Koch & Co.).

1492 530 70 893

424 493 176 33 c. 284

1196

(1268)

J. 5 BH. Wd. 118 DT 330 1107 230.8 30.1 16.5 823 1108 355 71 682

96 Stl. 2 Dæk. 5 BH

Pt. Elek. L.

260 DBT 620

APT 45

4540 319.8 46.0 23.2

(26.7)

2824

(2963)

...........................Registrerings-Havn: Thisted.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

.........................Registrerings-Havn: Nakskov.

1608 515 74 1020 Dampskibs-Selskabet Vulcan.

Kbhvn. (C. P. Jensen).

3015 965 111 1940

98 Stl. 4 BH. 40 — — 82.7 19.0 10.0 101 110 90 19 1

94 Stl. 5 BH.

Pt. Awng. D.

294 DBT 557

APT 62

3306 287.3 42.1 17.5

24.4

(27.9)

1788

(1929)

91 J. & Stl. 5 BH — DBT 14 — 126.1 20.4 9.4 138

(142)

85 Stl. & J. 5 BH

Awng. D. Elek. L.

93 FPT 15

DT 232

APT 16

84 J. 6 BH. Wd. 250 DT 420

APT 35

90 Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

60 FPT 9

DBT 39

APT 12

752 220.8 30.1 15.0

22.4

680

(689)

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

2458 786 99 1572 Dampskibs-Selskabet Norden.

Kbhvn. (P. de Nully Brown).

209 88 21 100 Det Østbornholmske Dampskibs-Selskab.

Hasle. (M. Sonne).

1138 364 70 704 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

2000 258.2 34.6 17.6 1244 1658 531 86 1042 Dampskibs-Selskabet Garl.

Kbhvn. (L. H. Carl).

450 148.5 24.1 10.9 264

(281)

369 118 28 223 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.


M–N 24 25 M–N

1

Ken-

dings-

Signal

NCDB

NJRF

NKDH

NQTW

NCGL

NSPC

NBCD

NKGJ

NCJL

NLFR

NTWF

NSGQ

NKDM

NHSJ

NKPC

NKJG

NCSJ

NJDL

NWTH

NGCJ

2

Skib & Fører

Marie

N. P. Larsen

Mars

E. Nielsen

Marselisborg

A. M. Andersen

Martha

B. C. Jørgensen

Mary

P. Lorenzen

Masnedsund

J. Nielsen

Medina

J. Andreasen

Mercur

J. M. Mortensen

Mjølner

L. B. Poulsen

Mols

C. A. Ph. Petersen

Morsø

J. C. G. Frisenette

Moskov

N. B. Sørensen

N.

N. G. Petersen

J. O. J. Ellekilde

N. J. Fjord

L. F. Mechlenburg

Najaden

H. J. Jessen

Nancy

T. Nielsen

Nauta

A. Madsen

Nautik

J. V. Meinertz

Neptun

P. L. Winther

Nerma

N. T. Nielsen

3

Art

&

Takling

S (2)

Fg

Isbryder

S (Auxl.)

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

Isbryder

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H.K.

112

600

C

4 Cy

20

96

C

2 Cy.

246

1100

3 Cy.

127

490

T

3 Cy.

74

380

T

3 Cy.

56

240

C

4 Cy.

49

210

C

2 Cy.

75

300

C

2 Cy.

177

900

C

2 Cy.

50

243

C

2 Cy.

73

250

C

2 Cy.

160

500

C

4 Cy.

120

600

T

3 Cy.

265

2000

T

3 Cy.

166

660

C

2 Cy.

151

700

T

3 Cy.

40

180

C

2 Cy.

127

600

T

3 Cy.

120

400

C

2 Cy.

90

380

C

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Inverkeithing

Cumming & Ellis

(Mask.) Dundee

West-Hartlepool

Wm. Grav & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

North Shields

Ths. & Wm. Smith

(Mask.) E. Scott & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle on Tyne

C. Mitchell & Co.

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Gøteborg

Eriksbergs mek. Verkst.

Paisley. Renfrew.

H. M’Intyre & Co.

(Mask.) R.H.Pearson & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Greenock

Carmichael, Maclean & Co

(Mask.) Muir & Houston

Renfrew

Løbnitz & Co.

Aberdeen

Hall, Russell & Co.

Sunderland

S. P. Austin

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

(Mask.) Hutson & Son

Hartlepool

Withy, Alexander & Co.

(Mask.) Th. Brassey & Cc

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

90 Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

25 FPT 20

APT 20

98 Stl. 3 BH. 28 FPT 30

DBT 60

98 Stl. 5 BH. 243 DBT 684

APT 38

97 Stl. 4 BH. 165 DBT 355

APT 25

90 Stl. 4 B H. Wd. 123 FPT 18

DBT 122

APT 10

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

80 140.7 31.6

(41.5)

13

Dybde

512 151.0 28.2 10.2

(13.1)

4260 316.8 46.4 20.7

(24.4)

1700 232.3 34.0 16.6

(19.6)

677 174.0 28.2 11.5

(14.6)

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

12.0 332 365 182 30 c. 127 De Danske Statsbaner.

Fredericia.

328

(357)

2556

(2667)

1046

(1101)

441

(478)

383 68 30 285 Dampskibs-Selskabet Urania.

Kbhvn. (Alfred Christensen).

2761 883 103 1775 Dampskibs-Selskabet af 1896.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

1182 378 80 724 Dampskibs-Selskabet Heimdal.

Kbhvn. (Martin Carl).

580 186 50 344 Dampskibs-Selskabet Dania.

Esbjerg. (Chr. Andresen).

80 J. 4 BH. 25 APT 10 50 121.0 22.1 10.7 196 251 93 18 c. 140 De Danske Statsbaner. (Sallingsund).

Kbhvn.

67

90

84

98

J. 4 BH. — 1 DT 400 136.5 22.7 11.3 237 290 93 33 164 Dampskibs-Selskabet Korsør.

Korsør. (H. Rasmusen).

J. 3 BH. 110 DBT 150

APT 7

90 Stl. 4 BH. 70 FPT 20

APT 80

00 Stl. 4 BH. 14 DBT 6

APT 3

83 J. 4BH. Awng. D. 50 FPT 50

MT 55

APT 24

80 Stl. & J. 6 BH.

Wd.

110 FPT 30

DT 320

APT 25

98 Stl. 4 BH. 165 FPT 35

DBT 345

APT 20

96 Stl. 2 Dæk.

Awng.D. 6 BH

Elek. L.

110 FPT 20

DT 440

DBT 55

700 178.6 27.8 12.5

(14.8)

472

(517)

642 205 45 392 Esbjerg Dampskibs-Selskab.

Esbjerg. (Pagh & Qvist Pedersen).

100 143.5 32.4 14.7 412 497 319 49 c. 130 De Danske Statsbaner. Korsør.

36 102.7 19.6 8.6 100

(104)

630 171.9 25.9 13.0

19.7

158 67 18 72 Aarhus - Bugtens Dampskibs-Selskab.

Aarhus. (J. P. Petersen).

428 677 217 46 414

1050 226.8 30.1 15.9 813 1039 333 60 647

1975 238.3 36.2 16.8

(19.8)

650 260.3 34.0 13.6

21.4

(24.8)

APT 10

84 J. 4 BH. 275 DBT 252 1400 249.1 34.2 15.8

(19.5)

88 Stl. 4 BH. 246 DBT 367

APT 22

1650 231.3 35.1 14.5

(18.0)

91 Stl. 4 BH. 49 2 DBT 60 450 139.2 23.2 11.2

(14.3)

97 Stl. 4 BH. Wd.

Pt. Elek. L.

72

82

200 FPT 31

DBT 253

APT 16

J. 4 BH. 150 DBT 139

APT 22

93 Stl. 4 BH. Wd.

Pt. Elek. L.

111 2 DT

DBT 205

1480 225.3 34.1 13.6

(16.7)

850 193.6 27.9 14.4

(17.2)

839 188.1 29.8 10.9

(14.4)

1164

(1246)

798

(872)

1098

(1161)

897

(963)

296

(314)

830

(879)

609

(652)

516

(553)

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

1282 410 69 803 Dampskibs-Selskabet Vendila.

Kbhvn. (Svendsen & Christensen).

1425 676 92 657 Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Esbjerg.

1448 463 92 893

1311 419 80 811

Dampskibs-Selskabet Vesterhavet.

Esbjerg. (L. D. Lauritzen).

358 115 26 217 Dampskibs-Selskabet Nauta.

Kbhvn. (D. Torm).

1081 346 49 686

784 241 44 490

689 220 45 424

Dampskibs-Selskabet Vesterhavet.

Esbjerg. (L. D. Lauritzen).

4


N 26 27 N

1

Kendings-

Signal

2

Skib & Fører

3

Art

&

Takling

4

Maskinens

H. K.

5

Bygnings-

6

7

8

Tons DW.

9

10

Kendings-Maal

i engelske Fod

11 12 13

Brutto Register-

Tonnage

14 15

Fradrag

(British Rule)

16 17

Netto

Register-

Tonnage

18

19

Rederi & Registrerings-Havn

Sted & Bygmester

Aar Materiale m. m. Kul- Vand- Ladning Længde Bredde Dybde Under Hele Maskin- Folke- British

Rum Ballast

Hoved-

Dækket

Skibet Rum m.m. Rum m. m. Rule

NLGC

Nexos

N. Sørensen

S

Sk

122

T

590

3 Cy.

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft

og Maskinbyggeri

(Mask.) W. Hartlepool

00 Stl. 4 BH. Wd. 204

DBT 262

APT 31

1196 222.5 31.6

13.0

(16.2)

755

(837)

1013 324 55 633

Dampskibs-Selskabet Vesterhavet.

Esbjerg. (L. D. Lauritzen).

Sir E Furness

NWTS

Nicolai II

A. Ørum

s

Sk

162

T

1000

3 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

95

Stl. 2 Dæk. 6 BH.

Wd. Pt. Elek. L.

286

FPT 30

DBT 232

APT 63

3169 296.0 40.1

19.8

(23.0)

1904

(2034)

2567 822 99 1646

NBSF

Nidaros

H. Bønnelycke

S

Sk

138

T

875

3 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

90

Stl. 5 BH. Wd.

Elek. L.

139

FPT 15

DT 170

APT 17

561 189.3 29.1 15.4 584 863 352 60 451

NKRD

Niels Ebbesen

H. F. Ishøj

S

Sk

177

T

1250

3 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

99

Stl. 4 BH.

Awng. D. Elek. L.

76

FPT 18

DBT 108

APT 14

284 200.3 31.2

13.5

20.7

(23.8)

573

(611)

869 420 65 384

......................Registrerings-Havn: Aarhus.

Det Forenede Damp skibs-Selskab. Kbhvn.

NSTK

Niels Brock

A. S. Severinsen

s

Sk

100

C

450

2 Cy.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

81

Stl. & J. 4 BH.

Pt. Elek. L.

25 FPT 12 250 164.5 25.0 11.5

302

(306)

433 186 37 210

NSJG

Nishnij Novgorod

J. C. Harder

s

Sk

160

C

500

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

80

Stl. & J. 6 BH.

Wd.

110

FPT 30

DT 320

APT 25

1050 226.8 30.1 15.9 813 1039 332 59 647

NVKC

Nordjylland

N. Kragh

s

Sk

167

C

510

2 Cy.

Sunderland

J. L. Thompson & Sons

(Mask.) Hutson & Corbett

84

J. 5 BH.

Awng. D.

78

FPT 36

DT 185

DBT 60

1002 209.0 28.4

14.6

20.8

636

(648)

942 301 53 587

NKMR

Niobe

J. W. Schmidt

S

Sk

160

C

660

2 Cy.

Aberdeen

Hall, Russel & Co.

83 J. 4 BH. Wd. 75 4 DBT 252 1875 248.7 34.1

15.9

(19.5)

1088

(1154)

1437 460 91 886

NJQG

NLGS

NHWC

NKST

NHRK

NJST

NJQL

NWVD

NHWB

NSCW

NCKL

NJCF

NWVB

Nora

M. E. Jørgensen

Nordsøen

C. N. Gram

Nordboen

H. P. Olsen

Nordby

E. E. Lillienskjold

Norden

P. N. Schmidt

Nordfarer

F. Brünnich

Nordhavet

V. A. Olsen

Nordhvalen

L. Brinch

Nordkap

F. F. Rasmussen

Nordpol

G. Gundersen

Nordvest

J. C. Hansen

Nordland

G. C. Petersen

Norge

W. Gundel

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

117

T

590

3 Cy.

120

T

560

3 Cy.

246

T

1100

3 Cy.

295

T

1600

3 Cy.

245

T

1100

3 Cy.

325

T

1600

3 Cy.

305

T

1400

3 Cy.

267 T

1000

3 Cy.

290

T

1300

3 Cy.

156

540 C

2 Cy.

148

T

650

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Port Glasgow

Wm. Hamilton & Co.

(Mask.) D. Rowan A Son

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Newcastle

Jarrow o.T.

Palmer’s Co.

Port Glasgow

W. Hamilton & Co.

(Mask.) D. Rowan & Son

Thornaby (Tees)

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) T. Richardson

and Sons

Low Walker (Tyne)

Wm. Dobson & Co.

(Mask.) N.E.M.E. Co.

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

116

T Flensburg

680

Flensb. Schiffsb. Ges.

3 Cy.

346

C

1500

4Cy.

Glasgow

A. Stephen & Sons

98 Stl. 4 BH. 182

01 Stl. 4 BH. 221

96 Stl. 5 BH. 410

94 Stl. 2 Dæk. 6BH. 485

96 Stl. 5 BH. 235

98 Stl. 2Dæk. 6 BH. 559

98 Stl. 2 Dæk. 6 BH. 270

95 Stl. 2 Dæk. 5 BH. 393

96 Stl. Sp. D. 6 BH. 308

79 J. Sp.D. 4 BH. 214

90

97

81

Stl. 5 BH. Wd.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

J. 2 Dæk. 6 BH.

Awng. D.

257

234

793

DBT 231

APT 35

DBT 259

APT 37

DBT 702

APT 71

DBT 819

APT 80

FPT 45

DBT 607

APT 50

FPT 45

DT 579

DBT 901

DT 438

DBT 727

APT 77

DT 287

DBT 598

APT 58

DBT 692

APT 43

DBT 285

APT 10

DBT 323

APT 35

DT 38

4 DBT380

DT 430

DBT 330

1150 209.6 31.6

1180 222.9 31.7

3705 310.4 44.3

5090 349.0 43.2

3765 309.8 42.1

5641 363.5 47.4

4875 328.9 45.6

4907 329.5 43.0

5412 349.3 44.0

1836 243.1 32.6

2263 260.7 36.0

2000 250.4 36.0

3000 337.6 40.8

11.8

(14.9)

12.9

(16.2)

20.3

(23.8)

26.1

(30.3)

20.5

(24.1)

25.3

(29.1)

24.2

(27.4)

26.1

(29.4)

18.5

26.4

(29.7)

15.3

22.0

(25.0)

16.7

(19.9)

14.2

21.1

(24.5)

22.7

30.2

(35.0)

623

(689)

790

(867)

2254

(2383)

3423

(3575)

2235

(2381)

2345

(2534)

3045

(3190)

3116

(3248)

2281

(2430)

957

(1027)

858 275 61 522

1055 338 53 665

2417 773 97 1547

3816 1221 118 2476

2480 794 96 1590

3744 1198 149 2397

3357 1074 124 2159

3297 1055 121 2121

3550 1136 120 2294

1427 456 80 c. 890

1228 1765 565 96 c. 1105

1072

(1148)

2427

(2532)

1650 528 80 1042

3318 1062 135 2121

Dampskibs-Selskabet Vesterhavet.

Esbjerg (L. D. Lauritzen).

Dampskibs-Selskabet Norden.

Kbhvn. (P. de Nully Brown).

Dampskibs-Selskabet Nordsøen.

Kbhvn. (Alfred Christensen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

4


N–O–P 28 29 N–O–P

1

Ken-

dings-

Signal

NWQM

NTWP

NRMH

NVLF

NWQS

NPCS

NCRS

NVJB

KHCM

NVKW

NLTM

NHCS

NKRH

NLBS

NGSP

NTQF

NTVG

NGKP

NMCB

2

Skib & Fører

Normannia

E. E. Erichsen

Nyborg

C. H. Axelsen

O.

O. B. Subr

J. Jonsen

Octa

J. P. Jensen

Olaf

Th. H. Petersen

Olga

L. Frandsen

Oluf Bager

C. Thaning

Omsk

T. Müller

Ophelia

P. K. Vilhelmsen

Orrik

H. R. S. Munch

Oscar II

W. A. Skjødt

P.

Paris (ex. Saturn)

P. J. Nielsen

Patria

C. N. Lund

Pauline

A. Larsen

Pawel Andrejeff

L. Tannebæk

Perm

O. Christensen

Perwie

F. Th. Schiøttz

Peter Berg

N. M. Petersen

Peter Willemoes (ex. Lundy)

S. N. Pii

3

Art

&

Takling

S

Sk

H

Fg

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S (2)

Sk

S

Sk

S

Sk

S

1 m

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H.K. 5

Sted & Bygmester

220

1100

T

3 Cy.

363

G

1300

4 Cy.

217

C

600

4 Cy.

39

C

190

2 Cy.

198

T

750

3 Cy.

Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

Malmø

Kockums Mck. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Flensb. Schiffsb. A. Ges.

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

157

C Kiel

600

Norddeutsche Schiffb. A.G.

2 Cy.

64

T

510

3 Cy.

180

C

800

2 Cy.

208

C

800

2 Cy.

48

C

200

2 Cy.

1452

T

8350

6 Cy.

106

T

500

3 Cy.

248

T

1100

3 Cy.

24

C

80

2 Cy.

233

T

860

3 Cy.

217

C

750

4 Cy.

41

C

240

2 Cy.

167

C

560

2 Cy.

185

3 Cy.

T

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Bartram, Haswell & Co.

(Mask.) John Dickinson

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Glasgow (Govan)

Alex. Stephen & Sons

Flensburg

Flensb. Schiffsb. A. Ges.

Newcastle (Wallsend)

C. S. Swan &Hunter

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Elmshorn

(Mask.) C. Steen

Sunderland

J. Laing

(Mask.) G. Clark

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Malmø

Rockums Mek. Verkstad

Stockton

M. Pearse & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

97 Stl. 5 BH. 307

83

J. & Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

78 J. 6 BH. Sp.D. 163

85

J. 4 BH.

Pt. Awng. D.

9

Vand-

Ballast

FPT 48

DBT 817

APT 28

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

4000 312.5 45.0

60 — 250 251.3

39

97 Stl. 4 BH. 170

75

90

84

J. 4 BH.

Pt. Awng. D.

Stl. 5 BH.

Elek. L.

J. 2 Dæk.

Sp. D. 5 BH.

FPT 30

DT 380

APT 16

FPT 7

DT 80

APT 7

DBT 528

APT 38

34.4

(59.0

o. Hj.)

1477 250.8 32.1

346 129.5 23.7

2800 280.0 39.2

80 DT 240 865 210.5 28.5

30

210

81 J. 4 BH. Wd. 300

85

02

J. 5 BH.

Awng. D.

Stl. 2 Dæk.

Awng. D. Elek. L.


1549

DBT 9

APT 5

DT 475

DBT 40

2 DBT259

APT 25

DT 85

APT 20

DT 620

DBT 1281

APT 55

13

Dybde

20.5

(24.0)

BruttoRegister-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

2409

(2563)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m.m.

17

Folke-

Rum m. m

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

2598 831 107 1660

19

Rederi & Registrerings-Havn

Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

14.7 892 971 485 50 c. 436 De Danske Statsbaner. Korsør.

17.0

23.9

11.1

17.6

18.6

(21.9)

14.7

21.5

230 162.3 24.1 11.2

1590 250.8 33.6

1800 259.3 36.0

430 144.2 23.9

6051 500.8 58.3

94 Stl. 5 BH. Wd. 250 DBT 350 1700 231.3 34.3

92 Stl. 6 BH. 204 DBT 616 4154 311.0 41.0

16.5

23.5

16.5

(20.0)

11.1

17.5

29.2

37.6

(42.0)

13.7

(17.2)

20.5

(23.8)

98 J. & Stl. 2 BH. 20 FPT 4 220 109.0 21.0 7.7

87 Stl. 4 BH. Wd. 260

83 Stl. 5 BH. Wd. 110

83 J. & Stl. 3 BH. 60

DBT 341

APT 40

FPT 35

DT 250

APT 16

DT 80

APT 7

2700 276.7 37.2

83 J. 5 BH 260 DBT 330 2250 260.0 35.9

88 Stl. 4 BH. Wd. 282

DBT 412

APT 50

19.2

(22.8)

1004

(10l5)

239

(241)

1716

(1807)

1482 474 89 919

281 90 29 162

1890 605 91 1194

636 777 249 58 471

256

(259)

1037

(1047)

1304

(1364)

275

(280)

6518

(6810)

931

(1012)

2204

(2320)

137

(140)

1605

(1707)

366 150 29 186

1574 504 79 992

1636 524 93 1020

326 104 32 189

9970 3567 311 6093

1372 439 67 866

2886 924 109 1854

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

.................Registrerings-Havn: Aaborg.

Dampskibs-Selskabet Carl.

Kbhvn. (L. H. Carl).

Det Forenede Dampskibs - Se1skab. Esbjerg.

.............................Registrerings-Havn: Kjøbenhavn.

.............................Registrerings-Havn: Kjøbenhavn.

Det Helsingørske Dampskibs-Selskab.

Helsingør. (H. C. Nyholm, Kbhvn.).

.............................Registrerings-Havn: Aarhus.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Vulcan.

Kbhvn. (C. P. Jensen).

Dampskibs-Selskabet Østersøen.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

165 58 13 93 P. E. Petersen. Kjøbenhavn.

2063 660 77 1325

1140 235.8 30.1 14.9 796 1123 359 68 696

Det Dansk-Russiske Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. (S. B. Kopp).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

520 150.3 23.5 12.3 314 395 126 31 238 T. E. Tulinius. Kjøbenhavn.

2300 260.0 37.1

19.4

(22.4)

17.7

(20.7)

1544

(1609)

1833 587 99 1148

1430 1828 585 90 c. 1153

Det Dansk-Russiske Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. (S. B. Kopp).

Dampskibs-Selskabet Fiona.

Kbhvn. (Svendsen & Christensen).


P–R–S 30 31 P–R–S

1

Ken-

dings-

Signal

NJWT

NBMK

NWRP

NLVS

NMBC

NHSC

NBKL

NPCQ

NFMT

NFHM

NJTS

NBCR

NCJQ

NJFM

NBJC

NHFP

NVHQ

NTFQ

NGDH

2

Skib & Fører

Polarstjernen

C. M. Branth

Pregel

H. Olsen

Primula

Th. Thomsen

Prins Valdemar

H. P. V. Berg

Prinsesse Marie

N. P. A. Bærentzen

R.

Ragnar

L. P. C. Holst

Randers

J. P. Larsen

Riberhuus

L. Iversen

Rita

C. Meldahl

Rolf

J. G. M. Hahn

Rolf

J. P. Petersen

Rosenborg

A. J. M. Schultz

Rusland

J. H. Møller

Russ

R. F. Rasmussen

Russia

P. Hansen

Rut

V. A. Petersen

Rønne

C. C. Hintze

S.

Saltholm

E. L. Holst

Samsø

L. C. Nielsen

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S (2)

Sandpu

mpe

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H.K. 5

Sted & Bygmester

280

1500

T

3 Cy.

63

T

490

3 Cy.

Newcastle (Wallsend)

(C. S. Swan & Hunter

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Gøteborg

266 T Renfrew

2000

Løbnitz & Co.

3 Cy.

450

T

2400

3 Cy.

430

T

2200

3 Cy.

198

T

870

3 Cy.

40

C

580

2 Cy.

125

C

580

2 Cy.

43

C

260

2 Cy.

161

C

500

4 Cy.

32

C

170

2 Cy.

145

T

700

3 Cy.

80

C

328

2 Cy.

238

T

960

3 Cy.

160

T

650

3 Cy.

33

C

140

2 Cy.

45

C

180

2 Cy.

79

C

380

2 Cy.

30

C

135

2 Cy.

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

Dundee

Ob. Kjøbenhavn

Dundee

Gourlay Brothers & Co.

(Mask.) Løbnitz & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok & Skibsværft

(Mask.) G. Howaldt, Kiel

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Middlesbrough

Sir Raylton Dixon & Co.

(Mask.) George Clark

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

Gøteborg

Lindholmen Mek. Verkst.

Gøteborg

Eriksbergs Mek. Verkst.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

98

89

97

96

02

02

96

56

76

75

84

92

70

86

7

Materiale m. m.

Stl. 2 Dæk.

5 BH.

8

Kul-

Rum

251

Stl. 5 BH. Wd. 110

Stl. 2 Dæk. 6 BH.

Sp. D. Elek. L.

Stl. 2 Dæk.

Awng. D. 6 BH.

Elek. L.

Stl. 2 Dæk.

Awng. D. 6 BH.

Elek. L.

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

190

797

(Flydende

Brændsel)

800

(Flydende

Brændsel)

250

9

Vand-

Ballast

DBT 695

APT 40

DBT 238

APT 21

FPT 22

DT 280

DBT 93

APT 35

DBT 638

„ 240

APT 10

FPT 99

DBT 608

„ 459

DBT 480

APT 64

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

5300 329.5 45.3

750 220.8 28.2

848 270.9 34.1

5803 389.7 49.2

5900 400.6 49.4

2850 272.9 39.6

13

Dybde

26.3

(29.8)

14.8

(18.2)

15.9

21.9

(25.2)

24.6

32.7

(36.3)

24.5

31.9

(35.9)

16.8

23.6

(27.3)

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

3l83

(3292)

724

(785)

878

(897)

4076

(4277)

3911

(4078)

1536

(1641)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16 17

Maskin- Folke-

Rum m. m. Rumm. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

3379 1081 99 2199

977 313 58 607

1524 744 89 691

5549 1776 159 3614

5416 1733 165 3518

2123 679 104 1340

J. 4 BH. 13 — 63 107.4 16.4 8.2 99 119 42 12 64

J. 5 BH.

Pt. Awng. D.

Stl. 4 BH. Wd.

Pt. Elek. L.

78 3 DT 244 442 198.8 27.2

77

FPT 18

DBT 68

APT 19

13.6

20.2

650 173.5 27.1 11.7

507 627 241 46 340

395

(414)

530 170 39 322

J. 5 BH. Wd. 170 2 DT 260 1100 218.8 30.1 16.1 815 1099 352 74 673

98 Stl. 4 BH. 16 APT 8 400 121.1 27.1 8.8

89 Stl. 4 BH. Wd. 172

DBT 369

APT 44

2100 250.8 34.7

16.2

(19.8)

211

(215)

1173

(1250)

237 105 36 96

1566 501 78 987

90 Stl. 5 BH. Wd. 130 3 DT 317 1050 200.8 28.7 14.4 668 854 273 61 c. 520

97

89

Stl. 5 BH.

Pt. Elek. L.

Stl. 2 Dæk.

5 BH. Wd.

300

257

DBT 621

APT 81

FPT 32

DBT 323

APT 32

3750 314.1 43.0

2000 260.7 35.9

20.5

(23.5)

16.7

(19.9)

2310

(2421)

1228

(1337)

2458 786 95 1577

1617 517 78 1022

94 Stl. 3 BH. 12 APT 3 14 92.8 17.6 6.9 74 93 45 10 39

84 J. 4 BH. 48 2 DBT 56 430 138.0 23.3

82

J. 3 BH.

Pt. Elek. L.

11.2

(13.9)

293

(305)

342 109 34 c. 199

15 DT 11 75 135.5 22.4 8.9 157 219 99 26 95

93 J. 3 BH. — DBT 50 90.9 17.2 8.5 81 102 35 16 c. 51

19

Rederi & Registrerings-Havn

Dampskibs-Selskabet Urania.

Kbhvn. (Alfred Christensen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Det Østasiatiske Kompagni.

Kbhvn. (H. N. Andersen).

Dampskibs-Selskabet Skjo

Kbhvn. (L. H. Carl).

G. Wienbergs Stenhuggerier.

(Kbhvn.), Aalborg.

.........................Registrering-Havn: Esbjerg.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Danmark.

Kbhvn. (Ths. Sonne & Co.).

Aktie-Selskabet Ny Kalkbrænderi.

Kbhvn. (Vald. Petersen).

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Dampskibs-Selskabet Nordsøen.

Kbhvn. (Alfred Christensen).

Det Dansk-Russiske Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. (S. B. Kopp).

Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

Sydfynske Dampskibs-Selskab.

Svendborg. (H. Ipsen).

Dampskibs-Selskabet Rønne.

Rønne. (D. Torm, Kbhvn.).

Dampskibs-Selskabet Øresund.

Kbhvn. (J. D. Krogh).

Aarhus-Bugtens Dampskibs-Selskab.

Aarhus. (J. P. Petersen).


S 32 33 S

1

Ken-

dings-

Signal

NKHR

NPMQ

NLJT

NPHF

NWVF

NJMB

NKMQ

NHRB

NKWP

NWHR

NJLB

NJLV

NVLK

NCMQ

NSBK

NVJF

NTQP

NWQC

NQLT

NDCQ

NJVH

2

Skib & Fører

Sandormen

L. Mecklenburg

St. Knud

H. P. Madsen

Sarmatia

P. C. M. Petersen

Saxo

J. Rasmussen

Seine

C. C. de V. Staal

Siam

P. E. Glahn

Sif

V. M. Petersen

Sigurd

J. P. Jørgensen

Silkeborg

N. Pedersen

Sjælland

L. B. Poulsen

Sjælland

J. A. Sonnichsen

Skàlholt

B. M. R. Ørsted

Skanderborg

C. A. Jensen

Skandinavien

H. J. Larsen

Skirner

A. V. Heise

Skjalm Hvide

T. Bjarnarsson

Skjold

C. A. Schmidt

Sleipner

H. W. Petersen

Sophus Danneskjold Samsøe

H. G. Amundsen

Spodsbjerg

P. G. Clausen

St. St. Blicher

F. J. van Deurs

3

Art

&

Takling

S

Uddyb-

nings-S

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

H

Fg

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Bjærgns-

H

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

Isbryder

H

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

H. K. 5

Sted & Bygmester

24

125

C

2 Cy.

45

C

200

4 Cy.

244

T

1000

3 Cy.

67

C

225

4 Cy.

194 T

930

3 Cy.

370

T

1600

3 Cy.

45

C

245

2 Cy.

198

T

800

3 Cy.

155

T

646

3 Cy.

360

C

1300

4 Cy.

Renfrew

Wm. Simons & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Gøteborg

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Low Walker

Wm. Dobson & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

Sunderland

James Laing

(Mask.) N. E.M.E. Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

11

9 Kiel

470

Norddeutsche Schiffb. A.G.

2 Cy.

55

T

330

3 Cy.

180

T

750

3 Cy.

67

C

210

4 Cy

230

C

800

4 Cy.

84

C

280

2 Cy.

180

C

600

2 Cy.

324

C

2000

2 Cy.

230

C

800

4 Cy.

55

C

210

4 Cy.

108

T

600

3 Cy.

Christlania

Nylands Mek. Verksted

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Gøteborg

Motala Mek. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Grangemouth

Dock Yard Co.

(Mask.) IIutson A Son

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

99 Stl. 6 BH. 20

65

81

9

Vand-

Ballast

FPT 7

APT 1

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m.

m.

17

Folke-

Rum m.m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

150 102.6 26.2 9.0 181 190 85 36 70

J. 4 BH. 26 — 145 131.6 18.5 10.6 158 189 70 22 97

01 Stl. 5 BH. 204

66

77

99

98

DBT 620

APT 40

3576 302.2 43.0

19.8

(23.1)

2122

(2266)

2275 728 109 1438

J. 4 BH. 15 — 100 134.2 18.7 9.1 123 155 55 2 98

Stl. 2 Dæk. 4 BH.

Pt. Elek. L.

Stl. 2 Dæk&Sp.D.

6 BH. Elek. L.

174

618

FPT 34

DBT 271

APT 16

DBT 775

APT 35

1546 236.3 34.3

5300 368.6 46.2

16.0

(19.0)

17.6

25.9

(29.7)

1015

(1091)

2426

(2553)

1345 430 68 846

3875 1240 146 2489

99 Stl. 4 BH. 7 APT 4 23 96.0 18.6 7.5 74 105 67 12 27

96

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

250

90 Stl. 4 BH. Wd. 128

87

72

98

Stl. 2 Dæk.

4 BH. Elek. L.

J. Sp.D. 5 BH. 215

92 Stl. 4 BH. 90

97 Stl. 4 BH. 150

58

81

DBT 480

APT 64

FPT 35

DBT 363

APT 36

2850 272.9 39.6

3272 265.6 35.6

60 — 250 250.0

DT 300

DBT 90

FPT 21

DBT 67

APT 13

FPT 46

DBT 530

APT 34

34.1

(59.0

o.Hj.)

1700 231.5 32.5

16.8

23.6

(27.3)

16.5

(19.6)

1536

(1641)

1325

(1417)

2121 679 99 1343

1785 571 70 1144

14.8 897 985 506 50 c. 429

17.7

24.6

560 161.3 25.8 12.7

2900 279.4 40.5

18.0

(21.5)

961

(984)

355

(382)

1697

(1792)

1406 450 75 880

524 168 50 306

1890 605 90 1195

J. 4 BH. — — — 99.9 21.5 11.5 132 139 51 13 c. 75

79 J. 4 BH. 60 — 100 200.6

24.1

(44.0

o. Hj)

11.5 347 559 207 38 c. 314

84 J. 5 BH. — 3 DT 712 170.6 25.9 13.5 435 603 193 57 353

81 J. 5 BH. Wd. 225

96

Stl. Awng. D.

5 BH.

135

DT 384

APT 35

APT 10

4 DT 274

1800 244.5 34.5 17.1 1148 1548 495 91 961

265 165.2 40.3

76 J. 4 BH. 60 — 100 200.6

69

84

23.1

(43.0

o. Hj)

17.0

24.0

620 1000 703 121 176

11.5 350 538 199 38 c. 301

J. 3 BH. — — — 120.8 15.8 8.9 97 114 52 15 47

98 Stl. 4 BH. Wd. 165

FPT 57

DBT 321

APT 30

1535 224.7 34.2

13.6

(16.6)

840

(942)

1098 351 68 678

19

Rederi & Registrerings-Havn

Statens Vandbygningsvæsen.

Helsingør. (Chr. Otterstrøm).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Rudkjøbing.

Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker).

.........................Registrerings-Havn: Nakskov.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Det Østasiatiske Kompagni.

Kbhvn. (H. N. Andersen).

Sydfynske Dampskibs-Selskab.

Nakskov. (H. Ipsen, Svendborg).

Dampskibs-Selskabet Gorm.

Kbhvn. (L. H. Carl).

Dampskibs-Selskabet af 1896.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

De Danske Statsbaner.

Korsør.

Dampskibs-Selskabet Torm.

Kbhvn. (D. Torm).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Em. Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

Korsør.

Akt.-Selsk. Dampskibet Skjalm Hvide.

Kbhvn. (Holm & Wonsild).

Dampskibs-Selskabet Skjold.

Kbhvn. (L. H. Carl).

Kjøbenhavns Havnevæsen.

Kjøbenhavn.

De Danske Statsbaner.

Korsør.

Det Forenede Dampsk.-Selsk. paa Langeland

Og Lolland. Rudkjøbing. (Em. Petersen).

Dampskibs-Selskabet Cimbria.

Kbhvn. (Svendsen & Christensen).

5


S–T 34 35 S–T

1

Ken-

dings-

Signal

NJGB

NKRT

NLDK

NSGP

NSLJ

NLPC

NTVP

NKJG

NLGB

NTLS

NKJB

NWKV

NKJM

NJWH

NCMB

NVWG

NQFW

NLBT

NHCV

NFJV

2

Skib & Fører

Stege

N. E. Nielsen

Stjerneborg

P. C. Lundgren

Store-Bælt

N. Jansen

Storebelt

Wm. Jørgensen

Store Nordiske

E. Suenson

Strib

L. S. Jespersen

Stærkodder

C. G. Rasmussen

Svend

V. Bønnelycke

Svend II

E. N. O. Risøe

Swariand

A. Jørgensen

Søborg

H. C. Fischer

Sønderjylland

J. E. Andersen

T.

Texas

S. C. Holm

Thérèse

C. Izard Pedersen

Thor

B. L. A. Stuhlmann

Thor

T. J. Pihl

Thor

N. J. Jørgensen

Thor

S. Jørgensen

Thorvaldsen

P. H. Skjøt

Thyborøn

C. A. Rodskjer

3

Art

&

Takling

S

1 m

Isbryder

S

Sk

H

Fg

S

Sk

S

Sk

Kabel-

H

Fg

S (2)

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Isbryder

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Trawler

S

3m Sk

S (2)

Uddyb-

nings-S

4

Maski-

nens

H. K.

52

260

T

3 Cy

122

T

550

3 Cy.

366

C

1400

4 Cy.

180

C

710

2 Cy.

161

C

540

4 Cy.

141

C

500

2 Cy.

158

C

600

4 Cy.

141

C

500

2 Cy.

205

T

930

3 Cy.

138

C

450

4 Cy.

210

T

850

3 Cy.

63

T

490

3 Cy.

314

T

1600

3 Cy.

137

T

650

3 Cy.

195

C

900

2 Cy.

84

C

510

2 Cy.

49

C

270

2 Cy.

52

T

325

3 Cy.

177

C

500

4 Cy.

73

C

500

4 Cy.

5

Sted & Bygmester

Kjøbenhavn

Arentz & Rosenfeldt

(Mask.) Helsingørs J.&M.

South Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz, Coulborn & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

Sunderland

John Priestman & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

Sunderland

Short Brothers

(Mask.) G. Clark

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Whiteinch (Glasgow)

Char. Connell & Co.

(Mask.) D. Rowan & Son

Middlesbrough

Sir Raylton Dixon & Co.

(Mask.) George Clark

Gøteborg

Lindholmen Mek. Verkst.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel (Gaarden)

Ob. Lübeck. H. Kock

North Shields

Edwards Brothers

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

10 11

Ladning Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m.

m.

17

Folke-

Rum m. m.

97 Stl. 4 BH. 20 2 DT 22 20 87.9 20.5 8.6 99 152 80 14 58

88

00

80

80

J. & Stl. Wd.

4 BH.

Stl. 4 BH.

Elek. L.

J. Pt. Awng. D.

5 BH.

J. Awng. D.

5 BH.

220

DBT 319

APT 27

2300 231.8 33.4

55 — 170 274.7

34.7

(58.0

o. Hj.)

96 DT 183 544 189.8 27.1

— DT 715 192.0 29.1

01 Stl. 4 BH. 21 — — 166.0

83 J. & Stl. 4 BH. 50

72

83

FPT 20

APT 40

26.6

(43.9

o. Hj.)

15.0

(18.1)

930

(999)

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

1195 382 70 743

15.2 1036 1114 552 132 431

14.1

21.0

13.5

20.4

499 599 254 53 292

489 832 160 50 c. 621

11.9 377 393 207 50 136

100 150.6 27.9 12.2 360 553 263 38 c. 252

J. 5BH. Wd. 200 3 DT 364 1550 236.8 32.2 16.9 1005 1335 427 87 820

00 Stl. 5 BH. 364 DBT 644 3236 288.9 42.3

67

72

17.9

(22.2)

1919

(2058)

2104 673 114 1316

J. 5 BH. Wd. — DT 150 900 199.8 28.4 14.8 620 826 264 71 491

99 Stl. 5 BH. 105

87

99

Stl. Pt. Awng. D.

4 BH.

Stl. 2 Dæk.

6 BH.

36

334

98 Stl. 5 BH. 200

90 Stl. 4 BH. 70

86

76

88

J. & Stl

Pt.Awng.D. 5BH.

DBT 713

APT 100

FPT 8

DBT 9

APT 7

DBT 1044

APT 48

DBT 360

APT 50

FPT 20

APT 80

3295 284.9 43.1

140 165.6 23.9

6666 373.8 49.9

1800 239.4 35.6

20 — 120 129.6 21.6

18.4

(21.8)

11.1

17.9

25.5

(29.6)

16.7

(20.0)

1948

(2057)

2108 674 100 1333

266 463 190 35 238

4039

(4285)

1165

(1233)

4446 1423 148 2875

1333 427 75 832

19

Rederi & Registrerings-Havn

Møns Dampskibs - Se1skskab.

Stege. (J. W. Christensen).

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

De Danske Statsbaner.

Korsør.

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Nakskov.

Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.

Kbhvn. (E. Suenson).

De Danske Statsbaner. Fredericia.

.........................Korsør

Dampskibs-Selskabet Ægir.

Kbhvn. (Holm & Wonsild).

Dampskibs-Selskabet Car1.

Kbhvn. (L. H. Carl).

The Anglo-Dane Steamship Comp., limited.

Aalborg. (H. A. Abel).

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kolding.

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Heimdal.

Kbhvn. (Martin Carl).

100 143.5 32.6 14.7 412 497 317 47 c. 134 De Danske Statsbaner. Helsingør.

10.0

17.0

158 275 121 29 125

J. 3 BH. — — — 134.3 20.1 9.7 152 199 64 20 115

99 J. & Stl. — — — 115.3 21.3 11.0 172 190 93 26 71

71

89

J. Sp.D. 5 BH. 180 2 DT 225 1280 220.7 30.1

16.1

23.3

815 1217 389 82 746

92 Stl. 5 BH. — 2 DT — 169.6 33.5 11.0 513 667 386 67 c. 214

Dampskibs-Se1skabet paa Bornholm af 1866.

Rønne. (Rübner-Wissing).

Dampskibs-Selskabet Thor.

Svendborg. (V. Lange).

Dansk Damp-Trawling Aktie-Selskab Dan.

Kbhvn. (Adolf Carl).

Dampskibs-Selskabet Danmark.

Kbhvn. (Ths. Sonne & Co.).

Statens Vandbygningsvæsen.

(Kbhvn.) Lemvig.

5*


1

Ken-

dings-

Signal

NCMG

NFRT

NHFJ

NWPV

NMBQ

NJSW

NJDS

NCJS

NGJT

NLDH

NPFB

NHBV

NVTC

NMWB

NJHW

NTSM

NKJW

NHMC

NDMH

T–U–V & W 36 37 T–U–V&W

2

Skib & Fører

Thy

C. B. H. Petersen

Thyra

N. P. Larsen

Thyra

K. R. Fischer

Tiber

J. P. Bech

Toto

N. T. M. Lisborg

Tranekjær

P. L. Hansen

Tuborg

J. Mathiasen

Tyr

C. M. Jørgensen

Tyr

A. V. Heise

U.

Ulfsborg

M. S. Hveissel

Union

L P. Therkildsen

Uranienborg

K. H. Schmidt

V & W.

Valdemar

N. P. Larsen

Valdemar

M. A. Kofoed

Veile

J. Andersen

Vendsyssel

A. M. Jacobæus

Vesta

J. Godtfredsen

Vestkysten

F. V. Mortensen

Viking

T. Rasmussen

3

Art

&

Takling

S

Sk

H

Fg

S Sk

S Sk

S

1 m

(Tank)

S Sk

S Sk

S Sk

S

Sk

Isbryder

S Sk

S Sk

S Sk

S (2) Fg

S Sk

S Sk

Sk

S Sk

S 1m

Redning

s-D

S

Sk

4

Maski-

nens

H.K.

67

250

C

4 Cy.

145

C

500

2 Cy.

132

C

398

4 Cy.

192

T

800

3 Cy.

19

C

116

2 Cy.

64

T

350

3 Cy.

168

T

675

3 Cy.

96

T

500

3 Cy.

183

C

900

2 Cy

192

T

700

3 Cy.

133

C

500

4 Cy.

148

T

650

3 Cy.

112

C

600

4 Cy.

105

C

350

2 Cy

41

C

160

4 Cy.

110

C

350

2 Cy.

174

G

700

2 Cy.

40

T

260

3 Cy.

125

C

498

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Hebburn

A. Leslie & Co.

Ob. Bnrmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Flydedok & Skibsværft

Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

Blyth

The Blyth S. B. Co. (Mask.) N. E.

M. E. Co.

Gøteborg

Lindholmen Mek. Verk.

Helsingør

Jærnskibs- ogMaskinbyg.

West-Hartlepool

Irvine & Co (Mask.) T.

Richardson & Sons

Renfrew

Løbnitz, Coulborn & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Hebburn

A. Leslie & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

C. Mitchell & Co.

Newcastle

Palmers & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

69

84

7 Materiale m. m. 8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m.m.

17

Folke-Rum

m.m.

Netto

Register-

Tonnage

J. 3 BH. 32 — 253 142.6 20.6 10.0 205 304 97 37 169

93 Stl. 4 BH. Elek. L. 20 100 176.5

66

83

99

J.6 BH. Wd. 110 DT 120 730

Stl. Pt. Awng. D. 4

BH. Pt.Elek.L.

180

02 Stl. 5 B H. 5

FPT 44

DBT 293

APT 13

FPT 20

APT 6

20

9.

6

26.1

(43.9

o.HJ)

1370 229.2 33.6

18

British

Rule

19

Rederi & Registrerings-Havn

Det Forenede Damp skibs-Selskab.

Skive.

11.7 386 416 195 33 c. 188 De Danske Statsbaner. Helsingør.

28.3 14.8 602 828 265 61 502

14.3

21.3

(23.7)

98 Stl. 4 B H. — APT — 113.5 20.1 10.1

89 Stl. 4 B H. Wd. 253

90

94

Stl. Pt. Awng. D. 4

B H.

Stl. 4 B H. Pt. Elek.

L.

70

70

94 Stl. 4 B H. Wd. 255

75

92

J. Pt. Awng. D. 5 B

H.

93

94 Stl. 4 B H. Wd. 299

86

66

75

65

96

Stl. 4 B H. Pt. Elek.

L.

DBT 353

APT 21

FPT 8

DT 134

APT 15

FPT 20

APT 80

DBT 401

APT 19

FPT 10

DT 148

APT 15

FPT 62

DBT 427

APT 54

909

(995)

1386 490 72 824

170 96.3 22.6 8.1 136 l63 52 44 67

2300 259.9 36.5

530 176.6 26.9

16.9

(20.1)

12.4

19.5

102

(III)

1282

(1356)

166 109 17 81)

1679 537 79 1063

443 509 163 47 299

100 138.7 35.1 14.8 424 518 330 56 c. 132

2694 273.9 38.5

542 189.8 26.2

2500 269.3 37.1

18.9

(21.0)

13.8

20.5

17.0

(20.0)

1558

(1663)

445

(460)

1398

(1500)

204O 653 84 1303

526 201 52 273

1976 632 78 1265

25 APT 20 80 140.7 31.6 12.0 332 361 203 29 c 129

J. 5 B H. Wd. 120 DT 120 780 209.5 28.4 14.8 602 821 263 62 496

J.3 B H. 13 160 120.3 18.5 10.2 139 165 69 20 76

77 J. Awng.D. 4 B H 112 DBT 131 728 188.6 27.6

79

J. 2 Dæk. Awng.D. 4

B H.

160

FPT 20

DBT 188

730 223.4 29.6

14.0

20.9

23.1

15.2

22.2

(26.1)

447

(500)

712

(748)

734 235 51 449

1122 359 75 688

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

De Danske Sukkerfabrikker.

Assens. (G. A. Hagemann).

Sydfynske Dampskibs - Se1skab.

Rudkjøbing. (H. Ipsen).

Dampskibs-Selskabet af 1896.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Randers.

De Danske Statsbaner.

Korsør.

Dampskibs-Selskabet af 1896.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Aarhus.

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

De Danske Statsbaner.

Fredericia.

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Cementfabrikken Dania.

Mariager. (J. P. A. Møller).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.Kbhvn.

95 Stl. 5 B H. — 3DT 15 99.0 20.7 10.7 135 135 67 22 46 Landbrugsministeriet,Kbhvn.

83 J. 5 B H. 67

FPT 31

DBT 112

APT 7

850 198.7 28.0

14.6

(17.9)

593

(635)

761 244 65 453

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.


1

Ken-dings-

Signal

NJVG

NJWV

NPQS

NGLV

NJTC

NLPT

NHGW

NBQJ

NMSR

NTRD

NKSM

NCKF

NHLV

V&W–X–Y–Z–Æ–Ø 38 39 V&W–X–Y–Z–Æ–Ø

2

Skib & Fører

Wineland

J. Degn

Wladimir Sawin

J. R. Jørgensen

Volmer

F. M. A. Riber

Vordingborg (ex. Urania)

A. Petersen

Vulcan

H. P. E. Tholander

Væring (ex. Lochiel)

H. H. Krohn

X.

Xenia

J. C. F. Kruse

Y.

Yrsa

P. Gommesen

Z.

Zampa

C. L. Hansen

Æ.

Ægir

A. Garde

Ære

L. C. Frantzen

Ø.

Øresund

C. Nielsen

Ørnen

P. P. Houmann

3

Art

&

Takling

S

.Sk

S

Sk

S

3m Sk

S Sk

S Sk

S Sk

S

Sk

S

Sk

H

Sk

H

Sk

S

1 m

S

Bjærgns-

D

S Sk

4

Maski-

nens

H. K.

303

1200

C

2 Cy.

176

T

740

3 Cy.

186

C

670

4 Cy.

106

T

500

3 Cy.

210

G

800

2 Cy.

240

T

1000

3 Cy.

l62T

1000

3 Cy.

47

C

230

2 Cy.

96

C

390

2 Cy.

230

G

800

4 Cy.

35

G

160

2 Cy.

57

C

300

2 Cy.

30

G

100

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Newcastle

Armstrong, Mitchell & Co.

Stockton on Tees

Craig, Taylor & Co.

(Mask.) Sir C.Furness&Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Middlesbro'

R. Dixon & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Port Glasgow

Murdoch & Murray

(Mask.) Ross & Duncan

Renfrew

Løbnitz & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Ob. Burmeister & Wain

Dundee

Gourlay Brothers & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Flensb. Schiffsbau Ges.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Norrkøping

Ob. Gøteborg

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

83

98

76

89

7

Materiale m. m.

J. 2 Dæk. & Sp.D. 5

BH.

Stl. Pt.Awng.D. 4

BH. Pt.Elek.L.

8 Kul-

Rum

9

Vand-Ballast

10

Ladning

525 DBT 232 3000

240

J. 6 BH. Sp. D. 225

94 Stl. 4 BH. 250

84 J. 5 BH. Wd. 300

88 Sti. 4 BH. Wd. 237

95

89

98

Stl. 2 Dæk. 6 BH.

Wd. Pt. Elek. L.

Stl. 4 BH. Pt. Elek.

L.

286

59

DBT 442

APT 54

DT 400

APT 60

DBT 350

FPT 60

DT 174

DBT 384

APT 114

DBT 428

APT 40

FPT 30

DBT 432

APT 63

FPT 9

DBT 74

APT 12

11

Længde

299.

5

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

37.2

2830 269.8 40.7

1850 250.8 32.0

1700 231.3 34.3

2500 274.5 37.8

3013 278.7 37.7

3166 296.0 40.1

570 173.2 24.1

75 J. 4 BH. 21 — 140 189.9

83 J. 4 BH. 60 — 100 200.6

22.1

(36.7

o. Hj.)

24.1

(39.6

o.Hj.

13

Dybde

22.4

28.6

(32.4)

16.3

23.0

(26.2)

17.6

24.5

13.7

(16.8)

18.7

(22.2)

19.3

(22.6)

19.8

(23.0)

9.1

(11.7)

Brutto Register-

Tonnage

14

Dnder

Hoved-

Dækket

1822

(1863)

1518

(l6ll)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16 17

Maskin- Folke-Rum

Rum m. m. m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

2606 834 104 1668

2058 659 104 1295

1060 1516 485 89 941

931

(1012)

1578

(1703)

164I

(1736)

1904

(2034)

314

(342)

1372 439 70 863

1997 639 102 1256

2157 690 101 1366

2567 822 99 1646

441 141 30 270

8.6 236 357 104 31 222

11.5 347 553 205 38 c. 311

99 Stl. 4 BH. 9 APT 3 12 82.5 17.8 6.9 66 85 60 6 20

65

94

65

85

J. 4 BH. — 1 DT — 130.1 21.6 11.9 192 195 87 29 79

J. 4 BH. 11 — 55 123.4 17.6 8.3 90 106 24 9 c. 73

19

Rederi & Registrerings-Havn

Dampskibs-Selskabet Nordsøen.

Kbhvn. (Alfred Christensen).

Det Dansk-Russiske Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. (S. B. Kopp).

Dampskibs-Selskabet Carl.

Kbhvn. (L. H. Carl).

Dampskibs-Selskabet af 1896.

Kbhvn. (C. K. Hansen).

Dampskibs-Selskabet Vulcan.

Kbhvn. (C. P. Jensen).

Det Helsingør ske Dampskibs-Selskab.

Kjøbenhavn. (H. C. Nyholm).

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

Det Forenede Dampskibs - Selskab.

Kbhvn.

Det Forenede Dampskibs - Se1skab.

Aarhus.

De Danske Statsbaner.

Korsør.

Dampskibs-Selskabet Ærø.

Ærøskjøbing. (J. C. Jensen).

Em. Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Nykjøbing p. F.


Dampbaad, evt. Fører

Nominel & indic, Hestekraft

40

Alfabetisk Dampbaads-Liste.

Afsnit b.

Dampbaade af under 100 Register-Tons Brutto.

Art

Bygnings-

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

Reg.-Tonnage

(British Rule)

skibs Brutto Netto

Reder & Registrerings-Havn

Activ, H. Jacobsen 20—40 HK. Dæk. S. Karlshütte

67

99

J 7.8 44 11 J. Bøttern, Nakskov.

» R. Rasmussen 14—75 » „ „ Goteborg 92 J 6.5 36 13 Horsens Dampbds.-Selsk., Horsens.

» J. B. Mørch 8—32 » Aab. S. „ 65 J 6.1 13 9 A. Andreasen, Kbhvn.

» H. Mortensen 15—60 » Dæk. S. „ 77 J 6.0 24 13 A. P. Gunnersen, Kbhvn.

Agda, J. C, Jørgensen 22—80 » „ „ Dietrichsdorf 96 Stl 6.9 49 22 Horsens Dampbds.-Selsk., Horsens.

» 8—32 » Aab. S. Gøteborg 78 J 4.8 13 9 N. H. Hansen, Svendborg.

Aggersund 20—116 » Fg. S (2) Kjøbenhavn 02 Stl 7.2 59 9 Ministeriet f. off. Arb., Løgstør.

Aktiv * 14—60 » Dæk. S. Kallehave 00 Stl 5.8 16 0 G. A. Møller, Præstø.

Akunit 4—16 » Aab. S. Nykjøb. p. F. 83 E 4.2 7 3 Kryolith-Selskabet, Kbhvn.

Alexandra, C. T. Hansen 8—20 » „ „ Kjøbenhavn

74

86

J 5.9 14 10 Det For. Bugser-Selsk., Kbhvn.

Alfa * (ex. Prøven) 6—11 » Dæk. S. Karlshamn 82 E 4.6 17 5 C. N. Kirkmann, Hellerup.

Anna 4—20 » Aab. S. Svendborg 91 E 4.1 7 6 W. Balle, Skjelskør.

Archimedes, H. Bistrup 8—20 » „ „ Kjøbenhavn 68 J 5.3 11 9 Kjøbenhavns Havnevæsen.

Arctic 35—167 » Hval-F. Kristiania 84 J 10.3 89 31 Dansk Hvalfangst-Akt. S., Kbhvn.

Asa (Isbryder) 22—95 « Dæk. S. Kjøbenhavn 01 Stl 8.0 32 0 Kjøbenhavns Havnevæsen.

Asgeir litli 14—56 » „ „ Gøteborg — J 7.4 36 15 A. G. Asgeirsson, Kbhvn.

Asnæs, L. P. Hansen 8—24 » „ „ Kristianstad 85 J Stl 4.4 15 4 Præstø Havn.

Benedict 8—32 » „ „ Oskarshamn 81 J 3.9 19 12 Stige Badeetablissement, Odense.

Bien, P. M. Larsen 50—200 » Bugs.-D. Motala

75

92

J 9.9 64 24 (Akt. S.) Wm. Bille, Helsingør.

» A. Jacobsen 15—60 » Dæk. S. Gøteborg 72 J 5.6 22 10 Det For. Dampskibs-Selsk., Kbhvn.

Bogö, H. Hansen 8—40 » Aab. S. Harburg 95 Stl 4.1 12 10 Dampsk.-S. «Stubbekj.», Stubbekj.

Castor, C. Christensen 20—67 » Dæk. S. Kiel 75 J 6.2 28 7 Rederiet Foreningen, Kbhvn.

Constantin * „ „ Aarhus 91 E F 3.7 8 7 C. Sørensen, Aalborg.

Cordelia 15—60 » „ „ Kristianstad 89 J Stl 5.3 13 6 Korsør Havnevæsen.

Dagmar, H, welblund 20-100 » „ „ Kjøbenhavn 64 J 6.5 37 7 Odense By's Havn.

» W. Larsen 8—24 » Aab. S. » 66 J 5.7 13 7 J. V. Olsen, Kbhvn.

Dan, T. F. Madsen 12—55 » Dæk. S. Neuhof 93 J Stl 6.5 32 11 Koldingfjords Dampskibs-Selsk.

» O. Jørgensen 50—200 » Bugs.-D. Malmø 84 J 8.6 55 13 A. J. Mathiesen, Kbhvn.

Dania, N. K. Krogh 22—110 » Trawl-S. Kristiania 86 J 8.1 77 35 P. H. Brammer (Lynæs), Fredv

Delfin 3—12 » Aab. S. Gøteborg 80 Stl 3.7 7 6 Akt. S. »Vejle Dampbaade«, Vejle.

Delfinen, S. P. Jørgensen 12—48 » Dæk. S. Kjøbenhavn 76 J 7.2 27 3 Indenrigsministeriet, Helsingør.

Dragör, F. K. G. Scherning 50—240 » Bugs.-D. „

75

85

J 8.6 83 19 Det For. Bugser-Selsk., Kbhvn.

Dreiö * 6—18 » Aab. S. Gøteborg 76 J 4.8 14 10 C. Mortensen (Dreiø), Svendborg.

Drorningmölle, H. C.

Krabek

30—165 » Dæk. S. Motala

73

90

J 7.9 66 34 F. J. E. Andersen, Kbhvn.

Dykkeren 8—32 » „ „ Gøteborg 74 E F 6.0 20 7 Aarhus Havn.

Elise, N. H. Thygesen 16—100 » „ „ Newcastle 91 E 8.3 85 42 J. H. Hoffmann, Esbjerg.

Emilie 8—32 » Dæk. H. Stubbekjøbing 82 E F 4.5 18 0 P. Hansen, Kbhvn.

Expres, J. Petersen 22—100 » Dæk. S. Helsingør 93 Stl 7.6 43 8 Em. Z. Svitzer, Frederiksh.

» N. Petersen 8—30 » Aab. S. Kjøbenhavn 83 J 5.6 13 9 Burmeister & Wain, Kbhvn.


Dampbaad, evt. Fører

Nominel & indic. Hestekraft

Art

41

Bygnings-

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Reg.-Tonnage

(British Rule)

Brutto Netto

Reder & Registrerings-Havn

Faaborg, C. Larsen 30—125 HK. Dæk. S. Flensburg 76 J 7.4 78 35 Sydfynske Dampsk.-S., Svendborg.

Falken, C. F. Holstein 40 » „ „ Malmø 90 J 8.2 83 31 Landbrugsm. (Fiskerikontrollen), Kbh.

» P. E. Lund 8—30 » Aab. S. Gøteborg 71 F E 6.1 24 13 Akt. S. «Vejle Dampbaadeu», Vejle.

» L. Christensen 13—70 » Dæk. S. Tønning

91

98

Stl 6.6 24 0 N. C. Monberg, Kjøbenhavn.

Fanny, J. A. Sørensen 16—60 » „ „ Svendborg 92 E 7.5 77 39 L. B. Muus (Odense), Kjerteminde.

Fanö, H. J. Jessen 12—18 » „ „ Gøteborg 78 J 4.8 34 21 C. Filtenborg (Aarhus), N. p. Fanø.

Frederiksværk, A. Larsen 20—75 » „ „ „ 59 J 6.2 47 19 N. J. Thykier, Thisted.

Freia, H. Gottlob 22—100 » „ „ Hamburg 73 J 6.5 51 17 Koldingfjords Dampskibs-Selsk.

» V. Offenberg 12—30 » Aab S. Kjøbenhavn 91 Stl 6.7 20 13 J. P. Jacobsen, Kjøbenhavn.

Fremad, H. C. Weiblund 50—250 » Bugs.-D. „ 93 Stl 9.3 76 5 Odense By's Kanal-Udvalg.

» 4—15 » Aab. S. Nyborg 80 E Kl 3.5 6 3 S. Fricks Eftfl., Aarhus.

Frigga, A. Sørensen 18—60 » Dæk. S. Motala

77

89

Stl J 6.9 62 34 Koldingfjords Dampskibs-Selsk.

Frits Juel 10—40 » Dæk.H. Kjøbenhavn 73 J 6.0 37 23 C. Juel-Brockdorff, Svendborg.

Frode, C. Christoffersen 10—35 » Aab. S. Kristianstad 00 Stl 5.9 19 9 Det For. Bugser-Selsk., Kbhvn.

Fulton, C. Willumsen 12—36 » „ „ Kjøbenhavn 75 J 5.7 19 14 Kjøbenhavns Havnevæsen.

Gorm, N. Hindsgavl 10—35 » „ „ Kristianstad 00 Stl 5.9 19 10 Det For. Bugser-Selsk., Kbhvn.

Guldborgsund, G. Petersen 20—80 » Dæk. S. Rostock 76 J 6.5 41 0 F. Tesdorpf, Nykjøb. p. F.

Havörnen, F. Redsted 40 » „ „ Malmo 90 J 8.2 83 31 Landbrugsm. (Fiskerikontrollen), Kbh.

Helsingör 20—75 » „ „ Kristianstad 92 Stl 5.8 20 1 Helsingør's Lodseri.

Helgenæs, C. Hansen 25—115 » „ „ Kiel 74 J 7.2 81 46 Aarhus Bugtens D. S., Aarhus.

Hermann, N. Rüppuert 30—180 » Bugs.-D. Kiel 88 J 9.4 86 27 J. Saabye, Kbhvn.

Hjalmar 3—10 » Aab. S. Kjøbenhavn 82 J 3.3 7 6 Skanderborg Dampbds.-Akt. S.

Hjeilen, C. Brøgger 10—25 « Dæk.H. » 61 J 5.6 39 27 (Akt. S.) A. Nielsen, Silkeborg.

Hjælperen, C. Sørensen 15—75 » „ S. Kristianstad 92 Stl 7.1 24 5 Det For. Dampskibs-Selsk., Kbhvn.

Holger, L. P. Hansen 10—30 » „ „ Kjøbenhavn

69

83

J 7.2 38 19 Det For. Bugser-Selsk., Kbhvn.

Hongkong 6—30 » „ „ Hongkong 01 E Stl 5.8 17 6 H. N. Andersen, Kjøbenhavn.

Horns Herred, L, Grove 6—17 » „ „ Oskarshamn 81 J 5.1 30 19 Akt. S. «Roskilde-Selsø», Roskilde.

Hroar 10—42 » „ „ Thurø 75 E 4.1 19 7 Akt. S. «Sunddamperne», Svendb.

Hvalen, P. Nielsen 8—30 » Sand. G. Kjøbenhavn

72

97

J 6.1 54 18 C. J. Johansen, Kjøbenhavn.

Hveen, N. Petersen 34—160 » Dæk. S. Malmø 83 J 6.9 46 6 Akt. S. «Ny Kalkbrænderi», Kbhvn.

Hæng i 10—30 » Aab. S. Nakskov 74 J 4.2 10 7 Tuxen & Hammerich, Nakskov.

Högen, J. Hveberg 16—65 » Dæk. S. Kiel 89 Stl 6.8 24 0 N. C. Monberg, Kbhvn.

Hörby, N. P. Nielsen 5—20 » Aab. S. Kjøbenhavn 98 Stl 5.1 12 10 C. K. Grevenkop-Castenskiold, Holb.

Immanuel 30—140 » Hval. F. Kristiania 82 J 8.8 83 24 Dansk Hvalfangst-Akt. S., Kbhvn.

Ingeborg (ex. Uhu), A. Thomsen 17—65 » Bugs.-D. Howaldtswerke 91 Stl 6.0 31 2

Akt. S. «Norsminde Skærvefabrik»,

Aarh.

Johanne, H. J. Jensen 5—15 » Aab. S. Middelfart 02 E 4.0 11 9 (Akt. S.) Middelfart Dampskibs-S.

John Harry, S. Andersen 8—24 » Sand. G. Wisch

92

98

Stl 5.8 53 22 A. V. Stoffregen, Kjøbenhavn.

Juliane * 3—10 » Aab. S. Aarhus 82 J 4.2 7 6 S. Hansen, Silkeborg.

Kallehave, N. E. Nielsen 10 » „ „ Stege 99 E 4.4 16 13 Møns Dampskibs-S., Stege.

Kjerteminde, H. C.

Petersen

13—50 » Dæk. S. Kjerteminde

Kodan * 10—30 » Aab. S. Kjøbenhavn

80

93

73

85

E 6.8 51 18 H. J. Meier, Kjøbenhavn.

J 5.9 19 0 N. H. Hansen, Svendborg.

Kolding, P. Hansen 16—30 » Dæk. S. Greifswald 86 E 5.8 26 11 Koldingfjords Dampskibs-Selsk.

Langeland, P. L. Lyngby 10—50 » „ „ Preston

74

93

J 4.7 29 15

Det Danske Damper & Lægter Ko.,

Kbhvn.

Lillebelt, A. Sørensen 8—20 » „ „ Elmshorn 92 J 4.9 16 7 Mariager Dampbaads-Selsk.

Lodsen 25—110 » „ „ Kjøbenhavn 96 Stl 7.7 48 5 Kjøbenhavns Lodseri.

Lovise * 6—18 » Aab. S. Aarhus 91 J 4.7 7 4 M. Ludvigsen, Aarhus.

Læsö, O. R. Sørensen 25—100 » Dæk. S. Motala 81 J 7.3 65 31 G. Heintzelmann(Læsø), Frederiksh.


Dampbaad, evt. Fører

Nominel & indic. Hestekraft

Art

42

Bygnings-

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

Reg.-Tonnage

(British Rule)

skibs Brutto Netto

Reder & Registrerings-Havn

Maagen, S. Madsen 8—40 HK. Dæk. S. Dietrichsdorf 87 Stl 5.6 24 1 Fjorddampbaads-S. «A. S.», Hobro.

Maja, P. L. Lyngby 20—100 „ „ „ Fairlie

75

91

E — 90 61 Alfred Christensen, Kbhvn.

Marselisborg, J. R. Nicolaisen 12—50 „ „ „ Eriksberg 97 Stl 5.7 40 22 (Akt. S.) L. Hammerich, Aarhus.

Mathilde, H. Larsen 13—50 „ „ „ Kristianstad 97 Stl 5.1 14 0 De Danske Sukkerfabrikker, Stege.

Mercur, N. H. Junge 15—65 „ „ „ Helsingør 85 Stl J 6.1 41 19 Fjorddampbaads-S. «A. S.», Hobro.

Minerva 25—100 „ Hval. F. Kristiania 94 stl 8.5 59 20 Dansk Hvalfangst-Akt. S., Kbhvn.

Minna, A. V. Nielsen 15—40 „ Sand. G. Neuhof 93 J 5.7 79 43 Chr. Nielsen, Kjøbenhavn.

Mjölner, C. Larsen 19—100 „ Dæk. S. Kiel (Gaarden)

77

88

J 7.8 54 14 Sydfynske Dampskibs-S., Svendb.

„ A. F. Schultz 50—300 „ Bugs.-D. Helsingør 95 stl 9.5 70 0 Rederiet «Stærkodder», Kbhvn.

Munkebjerg, S. Hansen 19—98 „ Dæk. S. Kristiania 94 Stl 7.8 48 16 Akt. S. «Vejle Dampbaade», Vejle.

Möen, F. Menne 23—100 „ „ „ Malmø

Nakskov, H. D. Brandt 30—100 „ „ „ Port Glasgow

Nelly, H. Frederiksen 25—125 „ Trawl S. Hull

75

89

75

85

85

91

J 6.7 85 33 Cementfabriken «Dania», Mariager.

J 7.2 76 35 Det For. Dampskibs-Selsk., Nakskov.

E 9.8 87 19 (Akt. S.) L. D. Lauritzen, Esbjerg.

Neptun, A. G. Richardt 20—80 „ Dæk. S. Kjøbenhavn 74 E F 6.9 31 14 N. C. Monberg, Kbhvn.

Niels Juel, A. Hansen 5—15 „ Aab. S. Gøteborg 64 J 5.7 12 7 A. Andreasen, Kbhvn.

Nordby, H. J. Jessen 25—98 „ Dæk. S. Kjøbenhavn 96 Stl 7.1 69 36 C. Filtenborg (Aarh.), Nordby p. F.

Nordstjernen * 4—10 „ Sand G. Humlebæk

93

99

E F 6.1 55 22 H. Poulsen, Kjøbenhavn.

Nykjöbing 6—30 „ Aab. S. Nykjøbing p. F.

86

97

F E 3.6 10 0 C. Christensen, Aarhus.

Nymindegab, H. C. Madsen 40—180 „

Orion, G. Køhler 8—24 „

Uddyb.-

M k

Aab. S.

Kinderdijk

Gøteborg

98

75

Stl

J

8.6

5.8

83

15

9

11

Statens Vandbygningsv., Esbjerg.

Rederiet Foreningen, Kbhvn.

Ourö, H. P. Nielsen 10—40 „ Dæk. S. Motala

78

96

J 6.0 30 19 (Akt. S.) H. Munch, Holbæk.

P. H. L., H. P. Andersen 3—17 „ Kv. Wiken 00 E Kl 6.5 19 6 P. H. Løhmann, Kbhvn.

Plucky * 20—80 „ Dæk. S. Glasgow

73

90

J 6.8 32 9 H. C. Marcussen (Hadsund), Hobro.

Pollux, R. Gluud 20—70 „ „ „ Kiel 75 J 6.2 28 7 Rederiet Foreningen, Kbhvn.

Polyxene, J. Christiansen 13—68 „ „ „ Helsingør 84 J 6.1 47 8 A. Hovmands Enke, Bandholm.

Pony, P. Petersen 14—50 „ „ „ Hamburg

83

93

J 7.2 20 0 (Akt. S.) V. Køhler, Kbhvn.

Portunus, J. Sørensen 5—15 „ Aab. S. Kjøbenhavn 01 Stl 5.7 17 10 Kjøbenhavns Havnevæsen.

Progress * 17—83 „ Sand. G. Hoogezand

77

92

J 6.4 100 49 C. L. P. Nielsen, Kbhvn.

Pröven, L. Hansen 10—35 „ Dæk. S. Malmø 81 E F 4.8 55 31 C. M. Larsen (Kastrup), Kbhvn.

„ J. Schjønning 25—100 „ „ „ Kjøbenhavn 85 J Stl 7.4 46 6 Statens Vandbygningsv., Lemvig.

Refshalen, J Petersen 8—20 „ Aab. S. Kjøbenhavn

73

86

J 5.8 13 9

Det For. Bugser-Selsk., Kbhvn.

Rye 4—12 „ „ „ „

66

85

J 5.1 9 4

Robert 6—18 „ Aab. S Gøteborg 92 Stl 5.3 21 15 A. T. Jensen, Kbhvn.

Rolf, E. Mathiasen 16—68 „ Dæk. S. Kjøbenhavn 66 J 6.2 48 18 Sydfynske Dampsk.-Selsk., Svendb.

Rudkjöbing, E. J. Petersen 20—90 „ „ „ „ 97 J Stl 6.5 60 19 Dampskibs-S. «Langeland», Rudkjøb.

Sallingsund, H. Christiansen 21—99 „ „ „ „ 73 J 6.3 47 8 «Dansk Biologisk Station», Kbhvn.

Sandormen, J. T. Lohmann 40—120 „

Dddyb.-

Mask.

Haarlem

95

98

J 6.7 80 5 J. Saabye (Kbhvn.), Esbjerg.

Sarpsborg, S. Nielsen 23—93 „ Sand. G. Stockholm 93 stl 7.1 69 43 V. H. Svendsen, Kbhvn.

Skarodde, C. M. Mikkelsen 25—75 „ Dæk. S Reiherstieg

62

79

J 14.7 94 47 (Akt.S.) «AxelPrior» (Kbh.), Mariager.

Sirius, J. Rasmussen 20—70 „ „ „ Kiel 76 J 7.1 32 5 Rederiet Foreningen, Kbhvn.

Skjelskör, P. Balle 15—45 „ Aab. S. Kristianstad 94 J 6.1 26 9 Dampsk.-S. «Skjelskør», Skjelsk.

Skjold, P. Nielsen 30—120 „ Dæk. S. Kjøbenhavn 69 J 7.5 64 18 Akt. S. «Vejle Dampbaade», Vejle.

Skjoldnæs, P. Lauridsen 10—45 „ „ „ Kiel 63 J 6.6 25 8 (Akt. S.) J. L. Mejlsø, Faaborg.

Stafet, H. Venus 12—50 „ Aab. S. Kjøbenhavn 74 J 5.8 16 11 Burmeister & Wain, Kbhvn.

Stige 3—9 „ „ „ Odense 95 F E Kl 3.1 7 5 Stige Badeetablissement, Odense.


Dampbaad, evt.Fører

Nominel & indic. Hestekraft

Storken 4-10 HK. Sand. G. Humlebæk

Art

43

Bygnings-

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

Reg.-Tonnage

(British Rule)

skibs Brutto Netto

Reder & Registrerings-Havn

92

99 E F 5.4 40 18 A. V. Hansen, Kjøbenhavn.

Stubbekjöbing, o. Olsen 16-72 „ Dæk. S. Kjøbenhavn

81

91

J 6.6 39 12 Dampsk.-S. «Stubbekj.» Stubbekj.

Stærkodder, A. Andreasen 36—160 „ „ „ Kiel 84 J 8.9 42 16 Rederiet «Stærkodder» Kbhvn.

Storen, M. J. Dyrborg 33—180 „ „ „ Memel 97 J 6.3 36 2 J. Saabye, Kjøbenhavn.

Sundet 14—66 „ „ „ Kiel

74

86

J 6.7 57 27 Dampskibs-S. «Sundet», Kbhvn.

Susaa, C. Christensen 15—60 „ „ „ Gøteborg 92 Stl 6.8 23 10 Næstved By's Havn.

Svanen, C. P. Petersen 20—90 „ „ „ Helsingør 85 J 7.6 39 4 Sukkerfabriken «Nykj», Nykj. p. F.

Ternen 14—80 „ „ „ Kristianstad 98 J — 19 0 Statens Vandbygningsv., Esbjerg.

„ Aab. S. „ 96 J 4.4 18 16 (Akt. S.) A. Nielsen, Silkeborg.

Thor 6—30 „ Dæk. S. „ 84 J 3.7 9 3 F. Poulsen (Livø), Løgstør.

„ 3—9 „ Aab. S. Odense 95 EFK1 3.1 7 5 Stige Badeetablissement, Odense.

Thora, J. F. Lohmann 35—175 „ Bugs.-D. Slikkereer

80

91

J 7.7 71 9 N. C. Monberg, Kbhvn.

Thorseng, H. J. Hansen 10—40 „ Dæk. S. Kiel 74 J 5.6 33 15 Sydfynske Dampsk.-Selsk., Rudkj.

Thrym 19—98 „ Sand.P. Kjøbenhavn 01 Stl 8.1 97 36 (Akt. S.) Faxe Kalkbrud, Kbhvn.

Thurö * 12—30 „ Dæk. S. Amager 96 Stl 4.6 15 8 N. J. Nielsen, Thurø.

„ 4—12 „ Aab. S. Aabenraa — F E 3.6 8 7 W. Eckmann, Thurø.

Thyra 6—10 „ „ „ Kjøbenhavn 62 J 4.8 12 7 Det For. Bugser-Selsk., Kbhvn.

Trafik * 5—10 „ Sand. G. „ 92 E 5.7 33 17 J. L. Jørgensen, Kbhvn.

Turisten, J F. Jensen 10—40 „ Aab. S. Kristianstad 96 Stl 5.0 16 10 J. P. Jensens Enke, Assens.

„ H. Kalsbøll 17—78 „ Dæk. S Gøteborg 98 Stl 5.3 45 25 (Akt. S.) L. Hammerich, Aarhus.

Ulfsund, J. Møller 12—50 „ „ „ Kjøbenhavn 95 Stl 6.1 30 13 Præstø Amts Vejvæsen, Kalleh.

Uller, B. Christensen 35-185 „ Bugs.-D. „ 80 J 9.2 73 28 Randers By's Havn.

Waldemar, F. F. Marquard 8—24 „ Aab. S. „ 71 J 6.5 16 9 J. V. Olsen, Kbhvn.

Vest, R. Rasmussen 8—16 „ „ „ „ 71 J 4.8 11 9 Det For. Bugser-Selsk., Kbhvn.

Vildanden 20—80 „ Dæk. S. Malmø 80 J 7.2 45 9 Indenrigsministeriet, Esbjerg.

Wilhelmine, P. Beck 2—8 „ Aab. S. Harburg 97 E 3.7 6 5 M. Munch, Fredericia.

Willemoes 6—18 „ „ „ Bergsund — J 4.5 9 6 (Akt. S.) F. Rasmussen, Saxkjøb.

Vulcanus, S. J. Nielsen 15—60 „ Sand. G. Norrkøping 76 J F 6.7 53 17 P. Christiansen, Kbhvn.

Ærö, L. P. Nielsen 18—70 „ Dæk. S. Kjerteminde

75

87 E 6.0 48 24 (Akt. S.) J .C . J e ns e n , Ærøskjøbing.

Örkildshus, A. Jacobsen 23—100 „ „ „

Oskarshamn

Ob. Helsingør

81

97

J 8.3 43 12 Anna K. Jensen, Svendborg.

Örnen, E. Holm 18-85 „ „ „ Hamburg

67

76

J 6.9 34 10 R. Wellings Enke, Løgstor.

Öst, P. Tværgaard 8-24 „ Aab. S. Kjøbenhavn 71 J 4.8 11 9 Det. For. Dampskibs-Selsk., Kbhvn.


44

Afsnit C.

Hjemsteds-Liste over Dampskibs-Rederier.

(De i Parentes tilføjede Stednavne og Tonnager betegne henholdsvis Registrerings-Havnen og Netto Register-Tonnagen.)

Kjøbenhavn.

306 Dampskibe med 227920 Register-Tons Netto, 367450 Register-Tons Brutto.

„Det Forenede Dampskibs-Selskab".

Oscar II......................(6093) 9970 Kiew ......................... (690) 1115 Knuthenborg (Odense)

Alabama ....................(2869) 4454 Frederik..................... (681) 1112 (256) 517

Texas.........................(2875) 4446 Louise ....................... (682) 1108 Lolland (Nakskov) ..............493

Florida .......................(2827) 4335 Cimbria (Aalb.)......... (552) 1056 Frejr (Aalborg).......... (271) 485

Arkansas....................(2351) 3635 Laura......................... (650) 1049 Sønderjylland(Kold.) (238) 463

Kentucky ...................(2351) 3622 Botnia ....................... (566) 1045 Baldur (Frederiksh.).. (269) 455

Norgerrr.....................(2121) 3318 Moskov..................... (647) 1039 Esbjerg (Aarhus)....... (255) 453

Hekla .........................(2088) 3225 Nishnij Novgorod ..... (647) 1039 Yrsa........................... (270) 441

Louisiana...................(1940) 3015 Baron Stjernblad....... (612) 991 Niels Brock............... (210) 433

Island.........................(1786) 2813 Adolph Andersen...... (Randers) Bryderen ............................. 417

Nicolai II ...................(1646) 2567 (614) 981 Esbern Snare (Odense)

Alexandra ..................(1646) 2567 Pregel ...................... (607) 977 (228) 399

Xenia .........................(1646) 2567 Nordjylland............... (587) 942 Dronningen (Aarh.)... (196) 382

L. P. Holmblad ..........(1350) 2134 Niels Ebbesen (Aarhus) Aarhuus(Frederiksh.) ..(22l) 380

Antwerpen.................(1026) 1637 (384) 869 Limfjorden (Thisted)............378

J. C.la Cour................(673) 1615 Nidaros .................... (451) 863 Jyden (Randers) ........ (220) 377

Leopold II..................(1020) 1608 Eos............................ (444) 838 Maja.......................... (223) 369

Georgios I..................(1013) 1598 Thyra ........................ (502) 828 Ella............................ (220) 368

Omsk .........................(992) 1574 Valdemar .................. (496) 821 Fiona (Kolding) ........ (186) 366

Ficaria........................(693) 1524 Christiania (Aarhus).. (449) 820 Oluf Bager ................ (186) 366

Primula......................(691) 1524 Constantin (Aarhus).. (429) 814 Zampa (Aarhus)........ (222) 357

Loire..........................(893) 1492 Douro........................ (490) 807 Benedikt (Odense) .... (175) 337

Garonne.....................(890) 1491 Anglo-Dane .............. (486) 808 Orrik (Aarhus) .......... (189) 326

O. B. Suhr .................(919) 1482 Georg (Esbjerg) ........ (477)784 Thy (Skive)............... (169) 304

A.N.Hansen...............(916)1479

N.J. Fjord (Esbj.).......(657) 1425

Olga (Esbjerg)........... (471) 777

Viking....................... (453) 761

Hjelm ........................ (158) 286

Octa (Aalborg).......... (162) 281

Arno ..........................(825)1386 Jolantha..................... (452) 740 Blenda (Frederiksh.) ...........274

Tiber .........................(824) 1386 Vendsyssel................ (449) 734 Horsens (Svendborg) .(135) 230

Seine..........................(846) 1345 Hengest (Aarhus)...... (379) 700 Brage (Vejie) ............(119) 227

Algarve......................(680) 1274 Expres (Esbjerg) ....... (353) 698 Hebe (Aarhus)............(110) 220

Beira..........................(681) 1273 Morsø........................ (414) 677 Fylla (Stege) ..............(102) 215

Christian IX...............(763) 1232 Kjøbenhavn (Aarh.) .. (369) 657 Kureren ........................ (35) 192

J. C. Jacobsen ............(760) 1226 Axelhuus............................. 656 St. Knud (Rudkjøeb.)... (97) 189

Chr. Broberg..............(761) 1225 Riberhuus(Esbjerg)... (340) 627 Aalborg (Aalborg)........ (97) 161

Dagmar......................(720) 1170 Storebelt (Nakskov).. (292) 599 Falster (Stege).............. (82) 160

Koldinghuus(Esbj.) ...(576) 1169 Christianssund .................... 580 Saxo (Nakskov) ........... (98) 155

Ceres .........................(730) 1166 Edda.................................... 562 Anholt .............................(1) 110

C. P. A. Koch ............(648) 1154 Hólar......................... (321) 548 Læsø ...............................(1) 110

M. G. Melchior..........(704) 1138 H. P. Prior (Aalborg) (295) 544 Ørnen (Nykjøb. p. f.) ............106

Perm ..........................(696) 1123 Rita ........................... (322) 530 Nakskov (Nakskov) ....... (35) 76

Vesta .........................(688) 1122 Union (Aarhus)......... (273) 526 Hjælperen.........................(5) 24

Kasan.........................(694) 1119 Tyr (Randers)............ (299) 509 Bien................................ (10) 11

Kursk.........................(694) 1118 Skálholt..................... (306) 524 Øst.................................... (9) 11

Bestyrelse:

C. Torp,

Formand.

J. Gückstadt,

E. S. Henius,

J. Holmblad,

H. C. J. Larsen,

A. F. Lassen,

A. du Plessis de Richelieu.

Adm. Direktør:

Jacob Brandt.

2den Direktør:

C. Kronman.

Te1egram - Adresse:

„Forenede''—Kjøbenhavn.

Kontor - Flag:

Blaat med hvidt Maltheser-Kors.

Skorstens-Mærke:

Sort med bredt rødt Baand.

125 Dampskibe med

136313 R.-Tons Brutto.

Netto-Tonnage: 81582.

Nom.-Hestekraft: 0580.

Indic. „ : 94670.


Dampskibs-Selskabet

„Kjøbenhavn".

Canadia................................(2797) 4323

Euxinia ................................(2333) 3649

Dania ...................................(2242) 3462

Normannia ..........................(1660) 2598

Carl Hecksher .....................(1041) 1665

Hafnia..................................(1013) 1619

Russia..................................(1022) 1617

Jylland ...................................(879) 1417

Fyen.......................................(870) 1391

Dampskibs-Selskabet

„Union".

Britannia..............................(1552) 2410

Sarmatia ..............................(1438) 2275

Gallia...................................(1183) 1862

Caledonia ............................(1144) 1815

Frisia....................................(1078) 1701

Dampskibs-Selskabet

„Østersøen".

Patria....................................(1854) 2886

Cimbria................................(1855) 2873

Gratia...................................(1171) 1882

Dampskibs-Selskabet

„Inga".

Granaria...............................(2044) 3180

Carbonia.............................. (941) 1494

Flandria ............................... (721) 1150

Dampskibs-Selskabet

„Dannebrog".

Kronborg.............................(2209) 3412

Brattingsborg ......................(1991) 3078

Søborg.................................(1333) 2108

Frederiksborg......................(1331) 2077

Uranienborg .......................(1265) 1976

Skanderborg .......................(1195) 1890

Jomsborg.............................(1203) 1888

Fredensborg ..........................(987) 1566

Rosenborg.............................(987)1566

Flynderborg...........................(858) 1387

Amalienborg .........................(837) 1344

Stjerneborg............................(743) 1195

„Dampskibs-Selsk. af 1890".

Marselisborg .......................(1775) 2761

Ulfsborg ..............................(1303) 2040

Silkeborg.............................(1144) 1785

Klampenborg ......................(1137) 1785

Tuborg.................................(1063) 1679

Guldborg...............................(982) 1569

Vordingborg..........................(863) 1372

Dampskibs-Selskabet

„Neptun".

Jægersborg ..........................(1136) 1797

Kallundborg........................(1004) 1590

Nordby ................................(2476) 3816

Nordfarer.............................(2397) 3744

Nordkap...............................(2294) 3550

Nordhavet............................(2159) 3357

Nordhvalen..........................(2121) 3297

Norden.................................(1590) 2480

M. C. Holm.........................(1572) 2458

Nordboen ............................(1547) 2417

Nordvest..........................................1765

Nordpol ...........................................1427

45

Kjøbenhavn (fortsat). Dampskibs-Selsk. „Skjold". Bestyrelse:

Dampskibs-Sels kabet „Norden".

Bestyrelse:

P. L. Fisker,

Forretningsfører.

V. Hansen, A. Henningsen,

C. A. Leth, C. A. Næser.

Telegram-Adresse:

„Neptunus”-Kjøbenh.

Kontor-Flag:

Blaat med hvidt Kors

i venstre Hjørne foroven.

Skorstens-Mærke:

Gul med sort Top.

Bestyrelse:

P. L. Fisker, V. Hansen,

C. A. Leth, C. A. Næser.

Bestyrelse:

P. L. Fisker,

N. Jacobsen, C. A. Leth,

P. C. S. Olrik.

Bestyrelse:

P L. Fisker, V. Hansen,

A. Henningsen.

20 Dampskibe med

45269 Reg.-Tons Brutto.

17780 ind. H. K.

Best. Reder:

Firmaet C. K. Hansen.

Telegram-Adresse:

„Hansen"- Kjøbenh.

Kontor-Flag:

Blaat med Dannebrog i Midten.

Skorstens-Mærke:

Hvid med sort Top, blaat Baand

med Dannebrog.

21 Dampskibe med

39865 Reg.-Tons Brutto.

16081 ind. H. K.

Bestyrelse:

P. de Nully Brown, Best. Reder.

Holger Paludan,

Vald. Poulsen, N. H Plum.

Telegram-Adresse:

„Nordbrown"-Kjøbenh.

Kontor- Flag:

Rødt med hvid Stjerne.

Skorstens-Mærke:

Sort med hvidt, rødt, hvidt Baand.

10 Dampskibe med

28311 Reg.-Tons Brutto.

11280 ind. H. K.

Ragnar ....................... (1340) 2123

Danmark.........................(1305) 2050

Knud II.............................(1201) 1915

Skjold ......................... (961)1548

Dampskibs-Selsk. „Carl".

Svend II ..........................(1316) 2104

Olaf...................................(1194) 1890

Magnus............................(1042) 1658

Volmer...............................(941) 1516

Dampskibs-Selsk. „Gorm".

Sigurd..............................(1343) 2121

Frode................................(1305) 2050

Erik II...............................(1202) 1918

L.H.Carl...........................(1198) 1916

Gorm ...............................(1103) 1760

„Det Østasiatiske

Prins Valdemar ...............(3614) 5549

Prinsesse Marie...............(3518) 5416

Siam .................................(2489) 3875

Anamba ...........................(1158) 1816

Bintang ......................... (873) 1404

Dampskibs-Selskabet

„Nordsøen".

Wineland (1668)2606

Nordland..........................(1042) 1650

Kronprins Frederik

..........................................(1032) 1638

Holland .............................. (672) 1060

Rusland.......................................... 854

Ensland ......................... (626) 1014

Dampskibs-Selskabet

„Urania".

Polarstjernen (2199)3379

Ekliptika.........................(1348) 2167

Mars .............................. (285) 383

„Det Dansk-Russiske

Dampskibs-Selskab".

Russ .................................(1577) 2458

Pawel Andrejeff..............(1325) 2063

Wladimir Sawin..............(1295) 2058

Peter Berg........................(1148) 1833

Harald Klitgaard .............(1141) 1799

Johan Siem ......................(1064) 1680

AlexanderShukoff ..........(1029) 1659

L. H Carl (Adolf Carl),

Best. Reder.

N. Andersen, A. W. Buch-

wald, L. C. Kraemer.

Telegram-Adresse:

„Carl"-Kjøbenhavn.

Kontor-Flag:

Rødt Split-Fl. med hvid Diamant.

Skorst ens-Mærke:

Sort med rødt Baand

og hvidt Kors i det Røde.

13 Dampskibe med

24569 Reg.-Tons Brutto.

10375 ind. H. K.

Kompagni".

Bestyrelse:

H. N. Andersen,

Adm. Direktør.

J. Glückstadt,

Formand.

Fr. Kinch, A. de Richelieu,

J H. Deuntzer, Holger

Petersen, Axel Heide,

C. F. Maegaard m. Fl.

Splitflag med Bogstaverne D. Ø . K.

i den hvide Stribe, samt i de rode

Firkanter, nærmest Stangen, hen-

holdsvis Bogst. Ø. K. og et hvidt

Flag med et skraatliggende, blaat

Anker med Kætting (ɔ: Kontor-

Flaget).

Skorstens-Mærke:

Gul mod sort Top.

5 Dampskibe med

18060 Reg.-Tons Brutto.

7833 ind. H. K.

Bestyrelse:

Alfred Christensen,

Rud. Schmidt, F. Bay,

F. P. Uldall.

Skorstens-Mærke:

Sort med Bogstavet N.

i rødt Baand med hvide Kanter.

Kontor-Flag:

Rødt med Bogstaverne A. C.

Alfred Christensen,

W. S. Hauroiwitz,

A. B. Salomonsen.

Skorstens-Mærke:

Sort med Bogstaverne A. C.

i rødt Baand med hvide Kanter.

9 Dampskibe med

14751 Reg.-Tons Brutto.

6450 ind. H. K.

Bestyrelse:

S. B. H. Kopp, Best. Reder.

L. L. Johnsen, A. Mørch.

Kontor-Flag:

Rødt med hvidt Maltheser-Kors

og blaa Firkant.

Skorstens-Mærke:

Sort med rødt Baand og hvidt

Maltheser-Kors.

7 Dampskibe med

13550 Reg.-Tons Brutto.

4680 ind. H. K.


Dampskibs-Selskabet

„Fiona".

PeterWillemoes ........ (1153) 1828

G. Koch (Odense)..... (1122) 1779

Hans Tavsen.. (1076) 1704

H. C. Andersen...........(820) 1328

Dampskibs-Selskabet

„Cimbria".

E. M. Dalgas.. (929) 1472

Lars Kruse ..... (926) 1460

St. St. Blicher (678) 1098

Dampskibs-Selskabet

„Vendila".

N. G. Petersen (803) 1282

Dampskibs-Selskabet

„Torm".

Helene ........... (1000) 1567

Sjælland......... (880)1406

Agnete ........... (705)1127

Hermia........... (650) 1046

Alice.............. (591) 968

4 Dampskibs-Selskaber

benævnte efter Skibenes

Navne.

Ajax (Helsingør). (643) 1029

Bornholm (Svaneke) (517) 840

Nauta ............. (217) 358

Rønne (Rønne) ...... 342

Dampskibs-Selskabet

„Danmark".

Helge ............. (1285) 2005

J. N. Madvig. .. (1103) 1764

Ansgar ........... (840) 1347

Thorvaldsen . . (746) 1217

Hamlet........... (720) 1150

Dampskibs-Selskabet

„Myren".

Anna.............. (913) 1499

Kai................. (858)1391

Clara.............. (710) 1148

Akt. S. Dampskibet

„Skjalm Hvide".

Asger Ryg ..... (672) 1101

Skjalm Hvide .. (353) 603

Dampskibs-Selskabet

„Ægir".

Erik................ (819) 1340

Svend............. (820) 1335

46

Kjøbenhavn (fortsat). Dampskibs-Selskabet „Heimdal".

Bestyrelse:

Svendsen & Christensen,

Forretningsfører.

J. Breum, P. Madsen,

C. B. Thøgersen, S. N. Pii.

V. Høffding, H. P. T. Lund,

P. Madsen.

G. W. Hougaard,

P. Madsen, N. Nielsen.

Kontor- Flag:

Blaat med Split og hvidt, rødt

Vaabenskjold.

Skorstens-Mærke:

Sort med hvidt, rødt Vaabenskjold.

8 Dampskibe med

11951 Reg.-Tons Brutto.

5500 ind. H. K.

Bestyrelse:

D. Torm,

Forretningsfører.

C. A. Bonde, L. C. Kraemer,

J. B. Salomon,

Chr. Schmiegelow.

Kontor-Flag:

Rødt, hvidt, rødt (vandret)

med Bogstavet T.

Skorstens-Mærke:

Sort med rødt, hvidt, rødt Baand

med Bogstavet T.

D. Torm m.Fl.

9 Dampskibe med

8683 Reg.-Tons Brutto.

3470 ind. H. K.

Bestyrelse:

Ths. Sonne & Co.,

Best. Reder.

F. Gram, P. G. C. Jensen,

C. F. Maegaard,

H. W. Petersen.

Te1egram - Adresse:

„Sonne”-Kjøbenhavn.

Kontor-Flag:

Rød med hvid Cirkelring.

Skorsten s-Mærke:

Sort med rødt, hvidt, rødt Baand.

5 Dampskibe med

7483 Reg.-Tons Brutto.

3035 ind. H. K.

Best R e d e r :

Holm & Wonsild.

S. Laub,

C. Neergaard Frederiksen.

P. Bojsen, N. H. Jensen.

Kontor-Flag:

Rødt med hvide Kanter og

hvidt H. & W.

Skorstens-Mærke:

Sort med hvidt Baand med blaa

Syvstjerne.

7 Dampskibe med

8417 Reg.-Tons Brutto.

3483 ind. H. K.

Kamma......................(960) 1514

Anine ........................(881) 1448

Elna...........................(832) 1333

Thérèse......................(832) 1333

Helga.........................(725) 1182

Martha.......................(724) 1182

Bestyrelse:

Martin Carl, C. C. Hecksher,

H. Klitgaard,

A. V. Knudsen, C. A. Meyer.

6 Dampskibe med

7992 Reg.-Tons Brutto.

3354 ind. H. K.

Dampskibs-Selskabet „Vulcan".

Vulcan.......................(1256) 1997

C. P. Jensen, Best. Reder.

London......................(1020) 1608 F. J. Prahl, L. Zeuthen.

Paris ..........................(866)1372

4977 Reg.-Tons Brutto.

Dampskibs-Selskabet „Baltic".

Livonia...........(1342) 2109 ] Theo. Koch & Co.

„Em. Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise".

Danmark .................... (92) 362

Forretningsfører:

O. Hecksher.

Em. Z. Svitzer ............ (88)269 Skibsinspektør:

Kattegat...................... (82) 250

Frederikshavn............. 214

C. A. Jørgensen.

Te1egram - Adresse:

„Svitzer salvage".

Helsingør.................... (83) 213

Øresund...................... (79) 195

Bestyrelse:

E. Suenson, Alfr. Benzon,

Jac. Holmblad, P. Karberg,

Skandinavien.............. 139

Carl H. Melchior.

Hertha ........................ 98

Kontor-Flag:

Hvidt med blaat Maltheser-Kors

Expres ........................ (8) 43

(staaende).

1783 Reg.-Tons Brutto.

3510 ind. H. K.

Store Nordiske.......... 832

H. C. Ørsted ............. 749

„Det store Nordiske Telegraf-Selskab".

Bretland........ (1229) 1983

Julius Holmblad (925) 1464

Adm. Direktør:

E. Suenson.

„Det Danske Knlkompagni".

Dampskibs-Selskabe t „Steam".

Adm. Direktør:

A. H Ostenfeldt.

Broholm................ (817) 1321 ] Johnsen & Jespersen.

Sleipner........ (176) 1000

Grane ...................... 120

Asa........................... (0) 32

Fulton....................... 19

Archimedes.............. 11

Portunus................... (10) 17

Gjedser .................... (165) 389

Gefion ..................... (194) 362

Saltholm .................. (95) 219

Helsingborg............. 178

Kjøbenhavns Havnevæsen.

Dampskibs-Selskabet „Øresund".

Havnekaptajn

C. F Drechsel.

1199 Reg.-Tons Brutto.

Forretningsfører:

J. D. Krogh.

Bestyrelse:

Bjørn Stephensen,

Formand.

N. T. Neergaard,

F. J. Prahl, L. Zeuthen.

1148 Reg.-Tons Brutto.


Kjøbenhavn (fortsat)

„Kryolith-, Mine- og Handels-Selskabet".

Ivigtut.........................(266)456

Fox II.......................... 411

Fox ............................. 186

Kay.............................(160) 304

Rolf ............................ (96) 237

Hveen ......................... (6) 46

H P. J. J. Thomsen,

E.A.C. Fogh.

Aktie-Selskabet „Ny Kalkbrænderi".

Bestyrelse:

H A. Frimodt,

Formand.

Vald. Petersen,

Adm. Direktør.

H. N. Fussing, V. Fussing.

„Dansk Damp-Trawling Aktie-Selskab Dan".

Cimbria....................... 225

Thor............................(71) 190

Bestyrelse:

Adolf Carl,

Formand.

N. Andersen, H. F. Kiær,

Ph. Schultz.

„Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab".

Arctic..........................(31) 89

Immanuel ...................(24) 83

Minerva ......................(20) 59

Dragør ........................ (19)83

Holger......................... 38

Gorm .......................... (10) 19

Frode .......................... (9) 19

Alexandra ................... 14

Refshalen.................... 13

Thyra .......................... (7)12

Vest ............................ 11

Rye ............................. 9

Thora .......................... (9) 71

Neptun........................(14) 31

Falken......................... (0) 24

Høgen......................... (0) 24

Mjølner....................... (0) 70

Stærkodder .................(16) 42

Sirius .......................... 32

Castor ......................... 28

Pollux ......................... 28

Orion .......................... 15

„Det Forenede Bugser-Selskab".

Rederiet „Stærkodder".

Rederiet „Foreningen".

Vera............................(673) 1099 ]

Á. Ásgeirsson ... (512) 849 ]

F. C. Andersen. (325)590 ]

Perwie......................... (2.38) 395 ]

Pauline........................ (93) 165 ]

Gathrine...................... (57) 142 ]

Bestyrelse:

W. B. Herseth,

K J. Dehli, E. With,

Bestyrelse:

V. Hansen,

Formand.

S. Cohn, C. F. Hansen,

C. J. Hansen.

218 Reg.-Tons Brutto.

N. C. Monberg.

Betyrelse:

J. C. F. Jansen,

J.A. Olsen, C. W. Petersen.

Bestyrelse:

A. J. Mathiesen,

P. Jensen, C. H. Erichsen.

Robert Christensen,

Á. Ásgeirsson.

H. Svarrer & Co.

T. E. Tulinius.

P. E. Petersen.

E. A. Foss.

47

Aalborg.

Else ............................ (1037) 1665

Knud .......................... (630) 1020

Swarland.................... (491) 826 ]

Hals............................ (125) 285) ]

Frem........................... 117 ]

Alva ........................... (82) 136 ]

„Aalborg Dampskibs-Selsk."

N. K. Strøyberg.

H A. Abel.

Aalborg Bj's Havn.

Wm. Boas (Kbhvn.).

Aarhus.

„Det Forenede Dampskibs-Selskab".

Hengest...................... 723

Orrik .......................... (193)332

Octa ........................... (164) 284

Expeditor:

E. Bergmann,

„Aarhus-Bugtens Dampskibs-Selskab".

Mols........................... (72) 158

Samsø ........................ 102

Helgenæs ................... 81

Turisten...................... (25)45

Marselisborg .............. (22) 40

Aktieselskabet „Turisten".

Assens.

„De Danske Sukkerfabrikker".

Adolph (Nakskov). .. (130)246

Gustav (Assens)........ (128)244

TotO (Assens)........... (67) 163

Forretningsfører:

J. P. Petersen.

Bestyrelse:

F. C. Baune, E. Bergmann,

J. N. Selling, m. FL

Forretningsfører:

L. Hammerich,

C. G. E. v. d. Hude,

V. L. Rahr.

Formand:

G. A. Hagemann (Kbhvn.).

Esbjerg.

Dampskibs-Selskabet „Vesterhavet".

Najaden...................... (893) 1448

Niobe ......................... (886)1437

Nancy......................... (811) 1311

Nautik ........................ (686)1081

Nordsøen.................... (665) 1055

Nexos......................... (633) 1013

Nora ........................... (522) 858

Neptun ....................... (490) 784

Nerma ........................ (424) 689

Alfa............................ (348) 630

Dampskibs-Selskabet „Jylland".

Ingrid ......................... (943)1514

Karen ......................... (887) 1429

Dampskibs-Se lskabet „Dania".

Dagnv ........................ (669) 1090

Mary .......................... (344) 580

„Esbjerg" Dampskibs-Selskab.

Best. R e d e r :

L. D. Lauritzen.

J. P. Aggerholm,

H. Heilbuth, S. Meinertz.

10 Dampskibe med

10306 Reg.-Tons Brutto.

Best. R e d e r :

F. V. Greibe.

Best. Reder:

Chr. Andresen.

Mercur ....................... (392) 642 ] Pagh & Qvist Pedersen.


Carla...........................(179) 316 ]

Nordby ....................... 69

Fanø............................ (21) 35

48

Fanø. Rudkjøbing.

P. N. Winther.

C. Filtenborg (Aarhus).

Helsingør.

„Det Helsingorske Dampskibs-Selskab".

Væring (Kbh.) ...........(1366) 2157

Ophelia.......................(1020) 1636

Kronborg .................... 1538

Dana ........................... (630) 1019

Mercur........................(19) 41

Maagen....................... (1) 24

Hobro.

Fjorddampbaads-Selskabet ,,A. S.".

Bestyrelse:

H. C. Nyholm,

Forretningsfører.

P. O. A. Andersen,

P. Brown, J. Rázga,

N. J. Thomsen.

Kontor - F1ag:

Hvidt med røde Kanter og

blaa Stjerne.

Skorstens-Mærke:

Sort med blaa Stjerne i hvidt

Baand med rode Kanter.

6350 Reg.-Tons Brutto.

Best. R e d e r :

T. E. Lehrmann.

Spodsbjerg ................. (47) 114 ] Em. Petersen.

Rønne.

„Dampskibs-Selskabet paa Bornholm af 1806".

Bornholm................... (207)456

Thor ........................... (125) 275

Heimdal ..................... (141) 245

Hjalmar...................... (97) 177

Bestyrelse:

Rübner- Wissing,

Formand.

N. A. Koefoed,

Th. H Lund, W. Rønne,

J. H. B. Lyngberg.

Kontor-Flag:

Hvidt med rode Kanter og Posthorn.

Expeditør i Kjøbenhavn:

Andr. Lund.

1153 Reg.-Tons Rrutto.

„Det Østbornholmske Dampskibs-Selskab".

Hammershus(Nexø)(110)235

M.Davidsen (Hasle) (100) 209

Stege ......................... (58)152 ]

Stege.

M. Sonne, Formand.

J. W. Christensen.

Horsens.

„Horsens Dampbaads-Selskab". Svendborg.

„Sydfynske Dampskibs-Selskab".

Agda...........................(22)49

Harbo Meulengracht,

Formand.

Activ...........................( 1 3 ) 3 3

Frigga ......................... (34)62

Freia ........................... (17) 51

Dan.............................(11) 32

Kolding.......................(11) 26

Kolding.

„Koldingfjords Dampskibs-Selskab".

Korsør.

Best. R e d e r :

Hansen & Bay.

Medina .......................(164) 290 ] H. Rasmusen.

Veile. .........................(76) 165

Møen ..........................(33) 85

Erindring ....................(760) 1229

Energi ........................(685) 1104

Enigheden................... 672

Mariager.

Cementfabriken „Dania".

Marstal.

Gæa ............................ (79) 144 ]

Adolph Andersen (614) 981

Tyr..............................526

Jyden ..........................378

J. P. A. Møller.

H. C. Christensen.

3005 Reg.-Tons Brutto.

H. Petersen.

Randers.

„Det Forenede Dampskibs-Selskab".

Dampskibs-Selsk. „Activ".

Ask .............................(588)937

Expeditør:

A. Andersen.

Tranekjær (Rudkj.) .... (39) 166

Sif (Nakskov)............. (27) 105

Rut (Svendborg) ...... (39) 93

Faaborg (Svendborg) (35)78

Mjølner (Svendborg). (14) 54

Rolf (Svendborg) ....... (l8) 48

Thorseng (Rudkj.)...... (15) 33

Thor ........................... (115) 199 ]

Hroar.......................... 19

Prøven ....................... 17

Skjold......................... (18)64

Munkebjerg................ (16)48

Falken ........................ 24

Delfin ........................ 7

Forretningsfører:

H. Ipsen.

Bestyrelse:

Ahlefeldt- Laurvig- Bille,

Formand.

P. Bom (Thurø).

N. A. Holbeck (Odense),

J. L. Holst (Svendborg),

L. J. Larsen (Faaborg),

J. Bay, K. Harder,

m. FL (Rudkjøbing).

Skorstens-Mærke.

Sort med hvidt Baand og røde

Kanter.

577 Reg.-Tons Brutto.

P. M. Møller.

(Akt. S.) V. Lange.

A. Hansen, Best. Reder.

Vejle.

Aktie-Selskabet „Vejle Dampbaade".

1885 Reg.-Tons Brutto.

C. Hassager,

Ærøshjøbing.

Forretningsfører. Ærø ............................ (20) 85

Ærø ............................ (24) 48

Forretningsfører:

C. Hansen.

143 Reg.-Tons Brutto.

Best. Reder:

J. C. Jensen.


Indenrigsministeriet:

„De Danske Statsbaner".

Generaldirektør: G. C. C. Ambt.

Søfartschef: F. Hammer.

Store-Bælt (Korsør) (431) 1114

Kjøbenhavn (Kbh.) (425) 1091

Sjælland (Korsør) ....... 985

Korsør (Korsør)......... 971

Nyborg (Korsør)......... 971

Freja (Korsør).............(936) 883

Jylland (Korsør).......... 759

Skirner (Korsør) ......... 559

Ægir (Korsør) ............. 553

Stærkodder (Korsør) .... 553

Sophus Danneskjold

Samsøe (Korsør)......... 538

Helsingborg(Helsing.) (181)532

Tyr (Korsør) ............... 518

Thor (Helsingør)......... 497

Mjølner (Korsør) ........ 497

Kronprinsesse Louise

(Helsingør) ................. 437

Kronprins Frederik

(Helsingør) ................. (170) 414

Alexandra (Masnedø) 411

Thyra (Masnedø)....... 416

Strib (Fredericia) ........( l 3 6 ) 393

49

Regerings-Dampskibe.

Skibs-Inspektør:

P. M. Tegner.

Maskin-Inspektør:

J. A. Prior.

Skibene føre Split-Flag med

Bogstaverne D. S. B. med en

Krone over i øverste Hjørne

til Venstre.

Marie (Fredericia).......365

Valdemar (Masnedø) ..361

Hjalmar (Freder.) .......(124) 332

Ingeborg (Oddes.) ....343

Dagmar (Freder.) ........332

Lillebelt (Sailings.) .....306

Fredericia (Sallings.) .... 304

Masnedsund (Sallings.). .. 251

Fyen (Oddes.) ................ 167

Thyborøn (Lemvig) .... 667

Gefion (Frederiksh.) ... 378

Sandormen (Heising.) (70) 190

Nymindegab (Esbj.). . (9) 83

Prøven (Lemvig)......... 46

Vildanden (Esbjerg).... 45

Delfinen (Helsingør)... 27

Ternen (Esbjerg) ...... (0) 19

Godthaab .................... (162)287 ]

Vestkysten (Kbh.) . . . (46) 135

Falken ......................... 83

Havørnen .................... 83

Sallingsund (Kbh.) .... (8) 47 ]

„Vandbygningsvæsenet".

Landbrugsministeriet:

„Fiskeri-Kontrollen".

Skorstens-Mærke:

Sort med rødt, hvidt, rødt Baand.

29 Skibe med

15853 Reg.-Tons Brutto.

24540 ind. H. K.

Direktør:

C. Otterstrøm.

Split-Flag med en Krone og

derunder Bogstaverne V. B.

V.

8 Skibe med

1455 Reg.-Tons Brutto.

Den Kgl. Grønl. Handel.

|Fiskeri-Konsulent:

C. F. Drechsel.

Dansk Biologisk Station.


A 50

1

Kendings-

Signal

Code-Signal

2

Skib & Fører 1 )

Vessels & Masters

3

Art,

Takling

Rig,

etc.

Afdeling III.

Afsnit a.

Alfabetisk Sejlskibs-Liste.

Bygnings- Built

4

Sted

Place

5

Aar

Year

6

Materiale

7

Dybde

midt-

skibs 2 )

Depth

Register-

Tonnage 3 )

8

Brutto

9

Netto

10

Rederi & Registrerings-Havn

Owners & Port of Registry

NLRT A 2m Kv Esbjerg 02 E 39 19 P. O. Kristensen, Esbjerg.

NLMP Aagot, Nørby, P. M. 3m Sk Soon (Norge) 90 E F y 11.5 314 283 (Akt. S.) A. P. Clausen, N. p. Fanø.

NGVK Aalborg, Clausen, M. P. Bk Sunderland 91 Staal 16.2 662 610 (Akt. S.) C. P. Holm, N. p. Fanø.

NGLR Abba * Sk Faaborg 94 E 10.2 116 95 L. Petersen, Marstal.

NLTC Abelone Margrethe * Gl Faaborg

57

87

E 5.5 23 19 C. Hansen, Faaborg.

NLVF

Activ, Mouritsen, S. R.

3m Sk Thurø 02 E 11.9 222 '95

(Akt. S.) J. Ph. Jørgensen (Th.),

Svendb.

NTDQ „ * GI Nakskov 65 E 10.1 112 98 A. H. Petersen, Marstal.

NWSH „ Christensen, H. C. Sk Karrebæksm. 95 E F 8.3 68 57 W. M. Holm, Nexø.

NTMS „ * Gl Faaborg

13

83

E 8.6 61 50 H. C. Madsen, Marstal.

„ Sk Apenrade 43 E — — 44 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NQFC „ * J Faaborg 76 E 6.1 24 *9 H. H. Dreimann, Marstal.

NLJH Adele * Gl Barth 93 E 6.4 46 37 H. A. Rasmussen, Marstal.

NKVW „ * Sl Svinør 57 E F Kl 5.6 24 19 R. H. Andersen, Rudkjøbing.

NKGC Adjutor * Sk Marstal 99 E 7.6 60 49 J. H. Bager, Marstal.

NKHC Adolflne, Axelsen, M. 2m Kv Frederikshavn 99 E — 38 22 O. J. Berg, Frederikshavn.

NHBG

NMVQ

Adolph Harboe, Schmidt, M.

C

Adolphine, Rasmussen, H. S.

Bk

Sk

Greenock

Svendborg

76

64

Jærn

E

20.9

11.1

115

4

130

105

0

115

Fr. Harboe, Skjelskør.

(Akt. S.) R. S. Hansen (Th.), Svndb.

NDJC Adonis, Andersen, R. Skbg Thurø 69 E 11.0 160 144 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NSMV Aerial, Andersen, P. Skbg Limekilns 79 F E 12.0 165 150 J. C. Simonsen, Marstal.

NJPV Agapetus * J Thurø 44 E 6.3 26 21 J. Hansen, Svendborg.

NFPT Agent Petersen, Frederiksen, J. 3m Sk Marstal 92 E y 12.6 336 299 (Firm.) Agent Petersen, Marstal.

NLPM Agnes (ex. Glimsaas) Lgt Ob. N. p. Fanø 96 F E 13.4 245 245 (Akt. S.) L. D. Lauritzen, Esbjerg.

NLGW „ Andreasen, C. M. Sk Thurø 74 E 10.2 130 112 Andrea Jørgensen (Thurø), Svndb.

NKTB „ Rasmussen, C. H. Sk Marstal 73 E 9.4 97 87 N. J. Ohlsen, Marstal.

NHVJ „ Henriksen, H. C. Jgl Faaborg 96 E B 6.9 48 39 C. Henriksen, Marstal.

NKLM „ * 2m Kv Middelfart 73 E 5.0 22 9 L. M. Nielsen, N. p. Fanø.

NRJC Agnete, Møller, J. Skbg Svendborg 77 E 10.2 149 133 J. Anderskouv, Svendborg.

NSVB „ Pedersen, J. 2m Kv Frederikshavn 81 E — 34 19 P. Nielsen (Bangsbo), Frederiksh.

NBGW „ * J Assens 68 E 6.8 33 25 N. Christiansen, Odense.

NBVP Albatros, Hansen, C. W. J Marstal 59 E 6.3 23 18 N. P. Christensen, Nykjøb. p. M.

NFVK Albert, Fabricius, C. K. 3m Sk Marstal 93 E 10.5 144 125 A. H. Petersen, Marstal.

NJPM „ * Jsk Svendborg 98 E F 6.7 49 39 A. Albertsen (Strynø), Rudkjob.

NLPG Albertha, Kromann, F. H. 3m Sk Marstal 01 E 10.8 170 142 H. J. Bager, Marstal.

NBLV Albertine, Krull, F. C. Gl Faaborg

62

68

E 8.6 68 59 H. H. Albertsen, Marstal.

NHFC Albina * 1m Kv Svaneke 52 E — 20 9 H. J. Hansen (Thorøh.). Assens.

1) En Stjerne * ved Skibets Navn betegner, at dets Reder tillige er dets Forer.

2) Skibets Dybde, der er angiven i e n g e l s k e Fod, er maalt midtskibs i Last-Rummet fra Undersiden af Hoved-Dækket til Inderklædningen

ved Siden af Kølsvinet. i engelsk Fod = 0,971 dansk Fod = 0.305 Meter.

3) i Register-Ton = 100 eng. Kub. ' == 91.59 danske Kub.'


1

Kendings -

Signal

2

Skib & Ferer

3

Art,

Takling

4

Sted

Bygnings -

51 A

5

Aar

6

Materiale

7

Dybd

e

midtskibs

Register-

Tonnage

8

Brutto

9

Netto

10

Rederi & Registrerings-Havn

NCKQ Alexander, Jensen, P. M. J Svendborg 58 E 7.6 49 45 N. Chr. Grams Handel, Kbhvn.

NSKC Alf, Rasmussen, A. Skbg Nakskov 80 E F 10.9 163 144 (Firm.) Agent Petersen, Marstal.

NHPS „ * Sk Marstal 96 E 7.8 57 46 A. P. Hansen, Marstal.

NCKG „ * (ex. Caroline Marie) Gl Amager 59 E F 6.9 38 33 O. J. Dybvig, Kbhvn.

NHKB „ * Gl

Kolding

Vob. Vindeby

11

81 E 6.1 38 32 A. Rasmussen (Strynø), Rudkjøb.

NKQC Alfa, Rasmussen, H. 3m Sk Figeholm 99 E F y 12.0 296 C.2

75

(Firm.) Agent Petersen, Marstal.

NKMS „ Petersen, J. L. Sk Kolding 99 E 6.7 49 : 37 (Akt. S.) S. L. Gynther, Kolding.

NHQP Alfen, Eriksen, J. 2m Kv Frederikshavn 72 E — 31 18 S.Nielsen (Bangsb.), Frederiksh.

NSDF Alfred * Sk Assens 79 E 7.1 45 37 N. P. Jensen, Assens.

NBJS Alfrede, Wilde, G. V. Skbg Troense 68 E 11.3 192 168 Anna K. Jensen, Svendborg.

N.QKS Alma * Sk Thurø 76 E 8.5 67 57 J. C. Jørgensen (Kragn.), Marstal.

NPWG „ * Sk Sønderho p. F.

55

76

E 7.4 62 53 A. F. Johansen, Bogense.

KWVL „ Justesen, J. 2m Kv Frederikshavn 89 E Kl — 32 23 E. Poulsen, Frederikshavn.

NGRM Alma Marie * Sk Kolboda 94 E F 7.5 71 60 L. C. Hansen, Marstal.

NDKF Alpha * Sk Marstal 66 E 10.4 97 84 J. A. Hansen, Aalborg.

NQWP „ Sørensen, J. 2m Kv Ob. Frederiksh. 81 E F — 29 22 J. N. Olsen, Frederikshavn.

NJQC „ * J Stavanger E F 6.2 24 19 A. Olesen (Nibe), Aalborg.

NLFB Als, Jensen, H. C. 2m Kv Frederikshavn 98 E — 37 24 J. P. Kongsbak, Frederikshavn.

NLQM Althæa, Rasmussen, C. J. 3m Sk Thurø 01 E 11.9 216 187 (Akt. S.) C. Bom (Thurø), Svendb.

NRPC „ Albertsen, R. Sk Svendborg 78 E 9.8 118 98 A. C. Albertsen, Marstal.

NHWJ Alvilde, Jørgensen, C. 2m Kv Frederikshavn 97 E 5.8 27 15 N. P. C. Larsen, Sæby.

NVRB Amalia, Nielsen, J. P. Sk Rønne 85 E F 6.7 43 36 J. B. Gedion, Rønne.

NHVD „ * J Rønne 52 E 6.5 26 24 O. A. Agerlin, Dragør.

NGWJ Amarant, Kyhn, J. Bg Ueckermünde

52

74

E 13.5 253 227 Karen M. Hintze, Rønne.

NLRW Amelia, Houe, M. B. Sk Sølvesborg 94 E F 7.8 98 85 A. Petersen, Lemvig.

NTHC Amete, Nielsen, J. A. 3m Sk Nordby p. F. 82 E F y 13.5 307 292 (Akt. S.) P. N. Winther, N. p. Fanø.

NSFC Amor, Rasmussen, R. S. Skbg Marstal 79 E 11.8 196 174 H. R. Hansen, Marstal.

NBFM „ * Gl Fjellebroen 89 E 7.0 43 36 H. N. Hansen, Marstal.

NBVK Andrea, Ottesen, C.

2m Kv Frederikshavn

Ob. „

90

97 E Kl 6.7 32 21 C. Cloos, Frederikshavn.

NCLT „ * J Faaborg 44 E 6.2 22 17 J. Poulsen (Faab.), Svendborg.

NVBH Andreas, Erichsen, H. C. Sk Troense 84 E 10.4 143 119 J. N. Schaarup, Ærøskjøbing.i

NKSL „ * (ex. Helge) Jsk Vejle 99 E F 6.9 48 38 C. C. Gadeberg, Vejle.

NJSQ „ * Gl Stavanger 59 F 7.8 40 33 N. C. Weisbjerg, Struer.

NHLG Ane, Rasmussen, J. M. 3m Sk Thurø 95 E 10.9 153 131 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NKGT „ Christiansen, J. A. J Neustadt 53 E 6.4 30 22 O. J. Berg, Frederikshavn.

NWBQ „ * 2m Kv Assens 86 E F — 22 13 P. Poulsen, Grenaa.

NKWL Ane Cathrine * Sk Ob. Faaborg 74 E 6.3 27 21 L. Jørgensen (Aastrup), Faaborg.

NBJT Ane Chatrine, Møller, P. A. Ski Kolboda 89 F E 6.2 40 33 M. Christiansen, Rønne.

NGCQ Ane Dorthea * J Falsled 30 E 6.1 23 18 J. Clausen, Svendborg.

NHGM Ane Jenssine, Thomsen, J. H. Bk Glasgow 66 Jærn 16.8 512 458 (Akt. S.) A. M. Knudsen, S. p. Fanø.

NRLP Ane Kirstine * Sk Faxe 78 E 7.0 42 39 M. P. Rasmussen, (Tuborg), Kbh.

NCTH „ *. J — — E 5.0 26 22 K. Rasmussen (Bogø), Stubbek.

NKWM Ane Marie * Sk Kolding 00 E 6.9 51 40 P. Petersen, Kolding.

NBRL „ „ * J Sønderborg 47 E 6.4 31 24 R. M. Johansen (Nyord), Stege.

NDQK „ Johansen, N. P. Gl Kjøge 91 E Kl 5.5 26 21 C. Nielsen, Rødvig.

NRHB „ „ * J Kjøge 77 E 6.4 26 19 H. Hansen, Kjøge.

NMJG „ „ Hansen, C. E. Gl Ob. Frederiksh. 82 E F 4.6 20 13 F. F. Lohff, Hobro.

NKQV Ane Maries Minde, Hansen, J. C. J Svendborg 18 E 7.1 29 23 Sophie Hansen, Marstal.

NTVS Anes Minde, Laursen, C. Lgt Tyskland — E F 6.4 33 29 K. Petersen, Grenaa.

NWHG Anine * 2m Kv Thisted 99 E — 39 20 C. Jensen, Grenaa.

NVHP

Anker, Dahl, R. S.

Anna, se Anne.

1m Kv Odense 84 Ei 6.3 26 11 Chr. Bærentz, Frederikshavn.

NWTR „ Hansen, M. 3m Sk Lübeck 69 E F 15.7 417 385

(Akt. S.) N.H.Brinck, S. p. Fanø.

7*


A 52

1

Kendings-

Signal

2

Skib & Fører

3

Art,

Takling

Bygnings- Register-

7 Tonnage

Dybde

6

4 5

midtMate-

Sted Aar skibs

8 9

riale Brutto Netto

10

Rederi & Registrerings-Havn

NDRC Anna, Clausen. J. J. 3m Sk Brake 80 E y 13.1 364 334 (Akt. S.) P. N. Harbye, N. p. Fanø.

NBPD „ Bech, J. C. 3m Sk Elrashorn 76 E 12.7 321 285 A. N. Breining, Kolding.

NLKR „ Madsen, C. 3m Sk Marstal 01 E 10.3 180 156 H. C. Carlsen, Marstal.

NHLB „ Anthonisen, A. N. Skbg Varnanäs 76 E F 10.8 166 134 J. Albertsen, Karrebæksminde.

NGRB „ List, C. P. Sk Holbæk 63 E 10.7 131 115 Poul Smith, Holbæk.

NGCP „ * Sk Thurø 71 E 9.3 87 79 E. A. Schmidt, Marstal.

NFDQ „ * G1 Assens 67 E 7.8 53 43 H. P. Albertsen, Marstal.

NHPK „ * Sk Svendborg 96 E 6.8 50 39 P. Larsen, Faxe.

NGMV „ * Sk Vejle 94 E 6.9 50 39 A. A. Væring (Strandh.), Kolding.

NGBC „ * Sk Assens 93 E F 7.1 48 40 N. J. Jørgensen, Assens.

NWFB „ Bager, J. C. Sk

Tyskland

Ob. Nyk.p. F.

56

86 E F 6.0 41 34 J. Christensen, Aarhus.

NVPQ „ * Sk Karlshamn 81 E F 7.0 41 34 R. J. Kock (Nivaa), Kbhvn.

NWCJ „ Hansen, H. P. Gl Fjellebroen 86 E 7.0 42 36 H. Hansen (Fjellebroen), Faab.

NWQD „ * Gl

NJQH „ * Gl

NLMQ „ * Gl

Middelfart

Ob. Svendborg

Kappeln

Ob. Marstal

Falsled

Ob. Assens

71

95 E 6.1 41 34 R. S. Bruun (Stige), Odense.

18

89 E 7.0 40 33 J. C. S. Albertsen, Marstal.

31

52 E 6.2 37 29 N. P. Nielsen, Svendborg.

NBLH „ Jensen, L. P. Sk Nyborg 89 E F B 6.4 33 27 N. Jensen, Nyborg.

NJKS „ * (ex. Familien)

Sk

Saxkjøbing

Ob. Karrebksm.

47

75 E F 6.1 31 26 N. P. Nielsen (Bredb.), Vejle.

NMVH „ Beck, B. F. 2m Kv Frederikshavn 75 E — 31 21 J. P. Kongsbak, Frederikshavn.

NRHQ „ Mogensen, N. C. Sk

Gudhjem

Ob. Svaneke

77

99 E F 5.4 31 24 P. Mogensen, Gudhjem.

NVSP „ * Gl Rødvig 86 E Kl 4.9 24 18 C. Nielsen (Flødvig), Rødvig.

NRCD „ * J Rudkjøbing 77 E 5.8 23 18 R. H. Sørensen (Hou), Rudkjøbing.

NJFT „ * Sk Norge — F E 5.5 22 20 G. J. Raagaard, Dragør.

NVWK „ * 2m Kv Thurø 86 E 27 13 H. J. Jensen (Strandh.), Svendb.

NDLH Anna Agnete, Mathiasen, M. P. Bk Liverpool 77 Jærn 18.1 638 612 (Akt. S.) C. P. Holm, N. p. Fanø.

NJDK Anna Breum, Willadsen, V. C. Skbg Vejle 72 E 11.0 184 157 J. Breum, Odense.

NDBT Anna Caroline * Gl

Thurø

Ob. Løgstør

49

02 E F 6.4 45 35 J. C. Pedersen, Nyk. p. Mors.

NKGM Anna Cecilie, Dreiø, C. H. Sk Ærøskjøbing 99 E 8.6 93 76 H. Petersen, Ærøskjøbing.

NLCH Anna Christine * Sk Assens 00 E F 7.5 66 49 J Petersen, Præstø.

NTDL „ *

Gl Kiel

Ob. Barth

62

87 E 6.6 48 39 L. H. Sørensen, Assens.

NRQV Anna Dorothea * J Sønderborg 54 E 7.0 34 27 S. G. Petersen, Stege.

NTWG Anna Dorthea * 2m Kv Faaborg 83 E —

2 3 11 N. C. Jensen, (Thorøh.), Assens.

NSGC Anna Elisabeth, Larsen, J. L. Sk Svendborg 79 E 9.9 122 97 Chr. Larsen (Thurø), Svendborg.

NLWH „ *

Gl Kv

H. S.

Faxe 02 E 5.6 34 22

P. Petersen, Anholt.

NJWD „ * Gl Faxe 98 E 5.9 32 19

NKTV Anna Fabricius, Andersen, O.

2m Kv

H. S.

Frederikshavn 00 E — 42 21 (Akt. S.) C. J. Fabricius, Skagen.

NBML Anna Kirstine, Frandsen, L. Sk Karrebæksm. 68 E 10.7 128 120 Anna K. Jensen, Svendborg.

NJQO Anna Kristina, Rasmussen, M. 2m Kv Frederikshavn 98 E 6.1 29 13 O. J. Berg, Frederikshavn.

NDRL

Anna Margrethe *

Anna Maria, se Anne Marie.

NFTJ „ „ Jensen, A J.

Sk Fjellebroen 91 E 6.6 44 35 R. C. Mortensen, Bogense.

2m Kv

H. S.

Viken 89 E F — 24 12 J. B. Hansen, Grenaa.

NLQK Anna Marie * Sk Rønne 49 E 8.3 50 40 C. Mathisen, Dragør.

NPMV „ „ * Sk Odense 75 E 6.4 37 29 M. Christiansen, Odense.

NGKB „ „ * Gl

Ekensund

Ob. Ekernførde

58

98 E 6.4 35 30 H. P. Asmussen, Svendborg.

NCLF Anna & Mathias, Eriksen, F. H. Bg Nordby p. F. 90 E F y 12.6 257 236 M. M. Andersen (Aarh.), N. p. Fanø.

NBRC

Anna Willy *

Anne, se Anna.

Gl Kongsviken 75 F E 6.8 40 32 J. P. Thomasen, Vejle.

NQFH „ Kromann, H. P. Sk Marstal 76 E 10.2 132 119 R. H. Rasmussen, Marstal.


1

Kendings-

Signal

2

Skib & Fører

3

Art,

Takling

NHJD Anne, Johansen, P. C. GI

4

Sted

Troense

Ob. Marstal

53 A

Bygnings-

5

Aar

6

Mate-

riale

7

Dybde

midt-

skibs

8

Brutto

Register-

Tonnage

9

Netto

10

Rederi & Registrerings-Havn

1794

75 E 9.1 79 70 Ellen C. Hermansen, Marstal.

NJGC ” * (ex. Aage) 2m Kv Ipswich 71 E — 65 46 N. A. Hansen (N. p. F.), Esbjerg.

NHRL ” Sode, P. C. Sk Nexø 96 E 6.3 50 39 C. G. Hjorth, Nexø.

NWRT ” * Sk Svendborg 96 E 6.4 50 39 C. K. F. Hansen, Marstal.

NWCS ” Jorgensen, J. H. Sk Svendborg 86 E 7.2 43 35 J. M. Jørgensen, Marstal.

NPCW ” * GI

Kiel

Ob. Marstal

18

00 E 6.9 44 37 C. T. Jakobsen, Marstal.

NLSQ ” Busch, S. C. Ev Slesvig 36 E 4.4 27 21 R. Jensen (Søby), Ærøskjøbing.

” * SI Flensborg 51 E 5.4 20 15 B. N. Dahl (Snogh.), Fredericia.

NJLC Anne Cathrine, Tofte, C. B. C. J Marstal 52 E 7.6 35 32 H. P. Toftes Enke, Marstal.

NGBS ” ” * J Ob. Stege 71 E 6.6 31 25 N. P. Mikkelsen (Nyord), Stege.

NHWL Anne Dorthea * Sk Ob. Marstal 57 E F 6.3 27 22 E. Rasmussen, Marstal.

NGCM Anne Kirstine * J Ob. Stege 50 E 8.3 45 34 C. H. Houmann (Kbhvn.), Stege.

NQLK ” ” Simonsen, P. M. 2m Kv Assens 97 E F — 34 16 J. J. Winther (Skagen), Frederiksh.

NRPV ” ” Bigum, K. T. lm Kv Assens 78 E — 21 15 M. Madsen, Grenaa.

NDQP Anne Margrethe * Sk

Sandvig

Ob. Marstal

NDFM Anne Sophie * GI Marstal

41

74 E 10.5 88 77 E. H. Raahauge, Marstal.

49

75 E 6.0 30 26 M. H. Petersen, Marstal.

NGWC Annes Minde * GI Ob. Svendborg 76 E 6.3 33 27 J. A. Friis, Marstal.

NJMG Anni Tiede * GI Arnis 54 E 6.2 27 22 R. Hansen (Strynø), Rudkjøb.

NGRC Ansgar, Clausen, J. C. 3m Sk Stettin 65 E 15.3 367 336 L. C. P. Lund, Rønne.

NGHC ” Jørgensen. 3m Sk Marstal 93 E y 12.9 301 276 H. C. Christensen, Marstal.

NKDT ” *

2m Kv

H. S.

Frederikshavn 98 E — 42 21 (Akt.S.)H.Mortensen, Frederiksh.

NJWF Apollo * Jgl Faaborg 98 E B 6.4 38 31 H. J. Albertsen, Marstal.

NPFT Argo * Sk Nyborg 78 E 10.1 127 108 J. C. Steen, Ærøskjøbing.

NLBW ” Bansen, N. C. Sk Hasle 73 E F 6.5 40 33 Grønbech & Co., Hasle.

NFBT ” * J Kiel 30 E 5.6 25 20 T. Hansen (Nyord), Stege.

NWTL ” Meyer, P. E. J Humlebæk 95 E F 5.5 22 16 H.N. Friedrichsen (Nivaa), Kbhvn.

NSMR Argus, Jensen, L. Skbg Marstal 80 E 11.7 200 184 H. Hansen, Marstal.

NFCM ” * Sk Vejle 92 E 6.2 43 35 L. Pedersen, Løgstør.

NHSB ” * GI Marstal 96 E 9.2 36 30 J. C. Rasmussen, Samsø.

NKQM Ariel, Nielsen, M. 3m Sk Svendborg 99 E 11.4 219 192 (Akt. S.) C. V. Petersen, Svendb.

NBHV Arøn * Jgl Kjøge 89 E F 6.4 36 32 J. Sørensen, (Siersl.), Rødvig.

NDSM Astræa, Svane, A. H. 3m Sk Rudkjøbing 92 E y 12.3 260 235 F. H. Andersen, Marstal.

NSWC ” Frederiksen, R. Sk Thurø 81 E 10.6 137 126 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NLQT Atlantic, Rasmussen, P. 3m Sk Arendal 01 E F y 13.0 297 c.270 J. C. Hansen, Marstal.

NHQT Attempt, Christensen, M. J — — E F 5.4 25 21 N. P. Mortensen, Aalborg.

NTLB August, Christoffersen, R.

3m Sk Kiel

Ob. Marstal

69

98 E 8.9 111 98 R.C.Pedersen (Kragnæs), Marst.

NPSF ” Dreiø, N. H. Sk Faaborg 76 E 8.9 85 78 J. H. Petersen, Ærøskjøbing.

NWST Augusta, Andersen, R. H. Bg Wolgast

51

72

E 12.3 201 179 L. P. Storm, Faaborg.

NGCK ” * GI Gøteborg 75 E F 7.3 41 36 J. P. Christiansen, Aalborg.

NLHW ” * GI Barth 56 E 6.5 39 32 C. C. Jørgensen (Nyord), Stege.

NKBV ” Andersen, T. C. 2m Kv Nordby p. F. 98 E — 36 19 S. H. Ibsen, Esbjerg.

NVPH ” * J Norge — E F 6.1 21 17 N. Simonsen, Aalborg.

NBFR Aurelia * J Ob. Marstal 64 E 6.0 28 22 P. A. Jensen (Nyord), Stege.

NWLP Aurora (ex. Ellen), Pofler, J. A. Skbg Blankenese 72 E 11.1 185 156 G. F. Pofler, Marstal.

NJGV ” * Ev Kv Finkenwärder 85 E 6.2 37 21 C. O. Christensen, Esbjerg.

NQGJ ” Thomsen, J. V. 2m Kv Faxe 76 E — 28 14 F. N. Halmøe (Nyk. p. F.),

Esbjerg

NJGS Avance, Rasmussen, L. Sk Marstal 72 E 10.4 131 113 H. J. Bager, Marstal.

NBQF Axel * Sk Rudkjøbing 68 E 8.8 68 57 O. P.Jensen (Thurø), Svendborg.

NSFM Azela, Pedersen, J. Bg Newcastle 58 E 13.3 179 164 J. C. Petersen, Nibe.

NKDW Azira, Thomsen, J. O. Skbg Gravdal (Norge) 89 E F 10.8 156 139 (Akt. S.) Carl Nordstrand, Kbh.


B–C 54

1

Kendings-

Signal

2

Skib & Fører

3

Art,

Takling

4

Sted

Bygnings-

5

Aar

6

Mate-

riale

7

Dybde

midtskibs

Register-

Tonnage

8 9

Brutto

Netto

10

Rederi & Registrerings-Havn

NCSV

B.

Baltic *

GI Marstal

Ob.”

63

92

E 8.9 63 53 C. H. Christensen, Marstal.

NJTG Bangsbostrand Rønnest, O. J. 2m Kv Frederikshavn 98 E 5.8 27 14 O. L. Møller (Bangsbo ), Frdh.

NVWS

Beate, Hansen, P. GI Ob. Nyborg

62

86

E F 5.4 35 29 N. C. Monberg, Kjøbenhavn.

NMCR Belona, Larsen, P. Skbg Troense 74 E 11.0 170 149 F. W. Valentin (Troense), Svendb.

NHDQ Bertha, Nørholm, J. 3m Sk Inverkeithing 93 Staal 10.3 265 243 (Akt. S.) P. Brinch, Esbjerg.

NHTP ” * GI Faaborg 96 E 6.1 3 5 27 J. Jensen (Falsl.), Faaborg.

NHTM ” Nielsen, P. lm Kv Lassan 89 E — 26 13 G. H. Spellerberg, Skive.

NDFW

Berthe Marte, Hansen, P. A. GI

Faaborg

Ob. Svendborg

49

92 E 7.0 48 40 F.H.Frederiksen (Ommel), Marst.

NKRM Berthel, Jensen, N. Skbg Brake 59 E 12.3 188 166 Kingo Pedersen, Odense.

NHQR Berthine * GI Thisted 96 E 6.3 35 27 A. C. H. Aasted, Løgstør.

NKWG

Bethania *

2m Kv

H. S.

Frederikshavn 00 E — 37 18 C.M.Olesen(Bangsbo), Frederiksh.

NFTR Bethesda, Thellefsen, G. 2m Kv Frederikshavn 93 E — 36 24 (Akt. S.) C. J. Fabricius, Skagen.

NLBH Betty, Nielsen, J. 2m Kv Frederikshavn 00 E 6.2 29 15 J. P. Kongsbak, Frederikshavn.

NKDS

Bien, Petersen, A. H.

Sk Marstal

Ob. ”

98

01

E 6.9 58 49 L. J. Bager, Marstal.

NBLS ” * 2m Kv Kjøbenhavn 68 E F — 24 20 M. Mortensen, Esbjerg.

NGFH Birgithe Sophie * J Ob. Randers 71 E 6.4 23 18 H. P. Wulff, Randers.

NPMT Birgitte, Hansen, H. C. Skbg Odense 75 E y 10.6 189 163 (Akt. S.) J. Hansen, Odense.

NKCS ” Christensen, P. C. 2m Kv Aldeburgh 77 E — 66 33 (Akt. S.) N. H. Svarrer, Esbjerg.

NKCG ” * Sk Svendborg 98 E 6.5 50 39 H. C. Hansen (Gaabense), Nyk.p.F.

NGSM

NKVC

Blomsten, Jensen, C. L.

Boline Marie, Hansen, J. P.

lm Kv

H. S.

Sk

Viken

Thurø

86

73

E

E


9.6

20

98

12

82

M. C. Jensen, Grenaa.

J.O.Hansen (Thurø), Svendbørg.

NFSH

Boreas, Jensen, L. C. 2m Kv

Frederikshavn

Ob. ”

93

97 E — 34 26 C. A. Holm, Frederikshavn.

NHCJ

Bornholm, Jensen, L. M. Bg Pr. Edw. Isl.

64

78

F (A) 12.6 230 207 M. Christiansen, Rønne.

NLJD Brage, Hansen, H. P. Sk Svendbørg 74 E 10.7 145 130 H. N. Jørgensen, Svendborg.

NSQD Brödrene, Jørgensen, H. E. Sk Thurø 81 E 11.1 158 141 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NBVQ ” * J Stavanger 58 E F 6.5 32 32 F. Petersen (Hirshals), Fredrhv.

NMHR ” * Ev Hannover 35 E 5.6 36 28 E. A. Nielsen, Bandholm.

NDFQ

” * GI

Frederikssund

Ob. Marstal

56

96

E 6.2 28 24 J. K. Petersen, Marstal.

NHDM

” Jensen, O.

2m Kv

H. S.

Esbjerg 89 E KI — 28 18 C. J. Dige, Grenaa.

NWSR ” * GI Kongsviken 80 E F KI 5.9 23 20 P. C. Hansen, Aalborg.

NCFJ ” * GI Sviner — E F KI 4.9 20 16 T. C. Andersen, Thisted.

NGFL ” * Ev — — E F 3.9 19 14 N. M. Jensen, Nyk. p. Mors.

NHFW

C.

C. A. Wichmann, Lund, H. G. Sk Kragenæs 95 E F 6.6 41 34 P. T. Lund (Kragenæs), Bandh.

NFWQ C. C. Hornung * Skbg Odense 71 E 11.7 203 173 J. Nielsen, Marstal.

NCST Camilla, Hansen, H. L. Sk Nyborg 91 E 6.6 35 28 N. V. Iversen, Nyborg.

” * Sk Aarhus 80 E 5.1 19 15 O. Kjeldsen, Aarhus.

NTFC Camtoos, Petersen, J. S. Skbg Alloa 62 E 14.4 216 195 A. C. M. Andersen, Rønne.

NDKL

Carl, se Karl.

” Lindegaard, C. H. Sk Ærøskjøbing 91 E 9.6 106 89 J. C. Svane, Ærøskjøbing.

NLSH ” Clausen, M. P. Sk Kjøbenhavn 02 E 9.9 97 82 Carl Høepfner, Kjøhenhavn.

NLVQ ” Iversen. N. V. Sk Nyborg 02 E 6.4 48 37 N. P. Nielsen, Nyborg.

NJMQ ” * GI Thurø 98 E 7.2 53 45 C. P. Clemmensen (Th.), Svendb.

NLMS ” * GI Wiken 01 E 6.4 31 24 J. Petersen, Lynæs.

NJVK ” * lm Kv Neuwarp 76 E KI — 22 15 H. Christiansen, Middelfart.

NLJV Carl Emil * GI Arnis 65 E 7.0 37 31 C. J. Nielsen (Kragn.), Marstal.


1

Kendings-

Signal

2

Skib & Fører

3

Art,

Takling

4

Sted

55 C

Bygnings-

5

Aar

6

Materiale

7

Dybde

midtskibs

Register-

Tonnage

8 9

Brutto

Netto

10

Rederi & Registrerings-Havn

NLQJ Carl Mörk, Mortensen, H. P. 3m Sk Thurø 01 E 11.2 176 147 (Akt.S.)J.M.P.Anderskouw,Svendb.

NLRB Carmen L Kt Kjøbenhavn 92 E T 9.1 34 34 L. Hjardemaal, Kbhvn.

NJTQ

Carl & Nanna *

Caroline, se Karoline.

J Ulbølle

55

83

E 6.2 23 19 R. C. Knudsen (Troense), Svendb.

NKWF

” Andersen, J. C. Bg

Kalmar

Ob. Svendborg

57

88

E F 11.0 189 172 M. Rasmussen (Frdrc), Svendb.

NGHT ” Eschen, C. H. Skbg Marstal 71 E 11.7 115 140 H. C. Christensen, Marstal.

NKQW ” Christensen, J. L. Sk Kjøge 73 E 10.3 128 116 (Akt. S.) A. Hasselbalch, Kjøge.

NDFT ” Rasmussen, J. Sk Holbæk 69 E 10.3 122 102 Poul Smith, Holbæk.

NCGT

NJBQ

NJCM

” * GI Thisted

” * GI

Svendborg

Ob. Marstal

” * GI Marstal

90 E B 7.0 43 36 R. E. Philipsen, Marstal.

10

87

32

91

E 7.1 42 35 J. Albertsen, Marstal.

E 5.8 34 32 A. A. Madsen, Marstal.

NMJL ” * Sk Ob. Faxe 74 E 6.2 32 30 M. Christiansen (Hirsh.j, Fredh.

NPSG

” Loysemos, L. GI

Fredericia

Ob Fjellebroen

57

87

E F 5.6 24 19 H. P. Loysemos, Fredericia.

NTBC ” Koch, P. M. 2m Kv Svendborg 81 E — 23 18 P. Mogensen, Gudhjem.

NHVP ” * J Ob. Aalborg 84 F 5.3 22 19 O. C. Poulsen, Aalborg.

NPBL Caroline Elisabeth, Skou, H. N. Sk Horsens 75 E y 11.0 143 128 (Akt. S.) J. Christiansen, Horsens.

NLVB Caroline Kock, Hansen, A 3m Sk Rønne 02 J & Stl 12.2 316 269 (Firm.) Agent Petersen, Marstal.

NQVG Caroline Maria * J Hobro 57 E 5.9 30 25 S. K. Kierck, Aalborg.

NHWK

Caroline Marie * J

Svendborg

Ob. Faaborg

18

90

E 6.7 30 24 H. C. Pedersen (Kragn.), Marstal.

NBRM Casma, Sonnichsen, S. H. Bk Liverpool 69 Jærn 18.7 669 591 (Akt. S.) P. N. Winther, N. p. Fanø.

NPJV Casper, Hansen, E. A. Sk Thurø 75 E 10.3 138 119 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NLSJ Castor, Sonne F. 3m Sk Ærøskjøbing 02 E 12.4 247 209 (Akt. S.) R. E. Svinding, Ærøskjøb.

NRGK ” Jensen, O. N.

Cathrine, se Katrine.

J Nykjøb. p. F.

67 E 5.9 32 26 O. A. Jensen (Nyord), Stege.

NTPK ” * Sk Kappeln 57 E 7.9 43 37 H. J. H. Christensen, Marstal.

NBGM

” * Sk

Rønnne

Ob. Svendborg

48

91

E 5.7 30 24 H. P. Hansen, Rønne.

” * Sk Aarhus 78 F E KI 5.5 20 16 A. P. Offenberg, Aarhus.

NPQD Cecilie, Petersen, N. P. 3m Sk Rudkjøbing 75 E y 12.3 251 212 E. Petersen, Rudkjøbing.

NQJK ” * Sk Ærøskjøbing 76 E 10.7 148 127 J. N. Schaarup, Ærøskjøbing.

NDLR

” *

GI Marstal

Ob. Svendborg

19

89

E 5.8 27 22 J. C. Rasmussen (Ommel), Marst.

NVCB

” * Evgl Nordby p. F.

30

62

E F 4.7 22 18 T. Larsen, Aalborg.

NGJW Ceres, Pedersen, O. P. Bk Troense 67 E 14.1 303 285 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NDPL ” Bager, C. H. 3m Sk Marstal 91 E 11.7 188 161 (Firm.) Agent Petersen, Marstal.

NGMD

Ceylon * GI Kongelf

89 F E 7.4 49 42 A. L. Nielsen, Aalborg.

NKPS Champion * 2m Kt Grimsby 79 E 10.2 75 59 L. Nielsen, Kjøbenhavn.

NLCV Charis * L Kt Svendborg 00 E 6.2 29 29 S. A. Weber, Svendborg.

NBGT Charles, Kjeldsen, A. P. 3m Sk Ueckermünde 63 E 14.0 319 294 Wm. Rønne, Rønne.

NJLK Charlotta, Hansen, J. A. Sk Karrebæksm. 68 E 8.1 67 57 C. G. Hjorth, Nexø.

NJTH Charlotte Olsen, Bruun, S. A. 2m Kv Frederikshavn 98 E 5.8 26 13 (Akt. S.) Chr Olsen, Frederiksh.

NBJV Charlotte Sophie * J Troense 14 E 6.8 27 21 M. R. Petersen, Horsens.

NLGV

Chrestense *

2m Kv

H. S.

Esbjerg

01 E F — 40 20 T. P—Jensen, Esbjerg.

NVQW Christen Jensen, Christensen, N. Sk Kjøge 85 E 6.2 44 35 L. Christensen, Faxe.

NWQT Christence * Sk Helsingborg 87 E F 6.6 46 36 P.C. Jeppesen (N. Agger). Thisted.

Christian, se Kristian

NLBG ” Jørgensen, L. 3m Sk Troense 00 E 12.0 225 197 Z. T. Jacobsen (Tr.), Svondborg.

NHJL ” Groth, K. C. Sk Marstal 72 E 10.0 108 96 B. B. Friis, Marstal.

NMFV ” Nielsen, H. P. Sk Holbæk 74 E 8.8 83 72 Poul Smith, Holbæk.

NCQH ” * GI Nykjøb. p. F. 90 E 6.3 41 34 H. C. Eschen, Marstal.

NRHG

” Printz. SI Faaborg

51 E 6.6 21 16 N. Chr. Grams Handel, Kbhvn.


C–D 56

1

Kendings-

Signal

2

Skib & Fører

3

Art,

Takling

Bygnings-

7

Dybde

midtskibs

Register-

Tonnage

10

Rederi & Registrerings-Havn

4 5 6

8 9

Sted Aar Materiale

Brutto Netto

NRLV Christian IX, Christensen, C. A. 3m Sk Marstal 78 E 11.7 216 203 H. C. Christensen, Marstal.

NWVJ ” * J Stubbekjøbing 88 E B 6.7 40 33 C. N. Christensen (Fejø), Bandh.

NFCW Christiane, Pedersen, H. C. Sk Rudkjøbing 70 E 10.0 100 89 A. C. Albertsen, Marstal.

NHRJ Christiane Sophie * J — — E 5.9 27 20 C. M. Dahl (Fuur), Aalborg.

NCWR

Christiania * 2m Kv Ob. Svaneke

71

E F

— 23 16 O. O. Olsen, Frederikshavn.

NDFL Christine, Rasch, C. A. Skbg Brake 73 E B 12.9 275 245 H. R. W. Nielsen, Rudkjøbing.

NBWS ” Nielsen, C. Skbg Thurø 69 E 12.0 203 178 N. W. Kaas, Svendborg.

NGWR ” * Sk Svendborg 94 E 6.7 47 37 P. W. Andersen (Gaab.), Stubbek.

NCJD ” * Jgl Faaborg 90 E 6.9 44 36 N. W. Schjønning, Mariager.

NVMG ” * Slgl Aarhus 85 E 6.7 36 30 H. Espensen, Ærøskjøbing.

NFJC ” Sielemann, H. M. GI — — E 6.0 31 26 C. P. Rosenberg, Aarhus.

NKJF

” *

2m Kv

H. S.

Frederikshavn

99

E

6.3 30 12 H. C. Borup (Bangsb.), Frdrksh.

NFRJ ” Petersen, O. M. J Ob. Thisted 39 E KI 5.7 22 17 T. C. Dige, Thisted.

NVRQ ” * 2m Kv Svendborg 85 E — 23 13 C. F. Hansen (Taars), Nakskov.

NGHQ

NMGC

Christine Amalie * J Ulbølle

Christine Marie * J Aalborg

51

54

E

E

6.4 25 21 N. C. Nielsen (Hadsund), Mariager.

5.7 32 26 P.E. Mortensen (Endel.), Kjertem.

NGQH Cimbria, Pedersen, H. Bk Glasgow 63 Jærn 22.3 1203 1125 (Akt. S.) S. W. Bruun, Kolding.

NKBM ” Jacobsen, A. 2m Kv Frederikshavn 98 E 6.6 35 18 P. Schou, Frederikshavn.

NGTW

Cingalese, Harreby, L. Bk Glasgow

69

Jærn

17.1 711 664 (Akt. S.) P. N. Harbye, N. p. Fanø.

NLRJ Cito, Christensen, A. Jgl Horsens 02 E 7.5 56 46 (Akt. S.) D. H. Duysen, N. p. F.

NDQG Clara, Nielsen, H. J. Bk Sunderland 76 Jærn 20.3 1077 994 (Akt. S.) P. N. Winther, Fanø.

NCWM ” * J Helsingborg 69 E F 5.8 24 19 J. Larsen, Aalborg.

NLDV Claudia (ex. Viv), Simonsen, C. J. Bk Tvedestrand 99 E F y 12.4 367 324 H. A. Grube, Marstal.

NHQB Clytia, Eriksen, M. A. 3m Sk Thurø 96 E 10.7 156 131 N. P. Petersen (Thurø), Svendb.

NBCH Comet, Bødker, J. M. 2m Kv Troense 88 E 33 19 J. P. C. Kongsbak, Frederiksh.

NHQK Concordia, Henriksen, C. M. Sk Faaborg

96

E 9.9

115

99 C.P.Henriksen (Thurø), Svendb.

NFGQ

” * Sk

Rudkjøbing

Ob. Marstal

51

75

E

9.8 88 73 M. L. Madsen, Marstal.

NVSD ” * Sk Tyskland 59 E 6.4 33 27 R. P. Nielsen (Nyord), Stege.

NGJV

” * J Kappeln

Condor, Rasmussen, C. Sk Marstal

22

68

E

E

6.2 20 16 M. Christensen (Lundeb.), Svendb.

8.8 70 60 J. C. Rasmussen(Ommel), Marstal.

NQGT Confidence, Mouritzen, J. J. Skbg Thurø 76 E 10.7 151 131 J. Ph.Jørgensen (Thurø), Svendb.

NQRL

NBLJ

NKCW

NHJM

NQSK

Constance, stoklund, J. Bg Flensborg

” * J Ob. Marstal

” * 2m Kv Kjøbenhavn

Copley, Eyriksson, V. B. Sb Liverpool

Cort, Poulsen, B. C. J Nykjøb. p. M.

56

68

73

81

67

E k

E

E

Jærn

E

14.4 230 21 6 Den Kgl. Gronl. Handel, Kbhvn.

6.8

35

27 J. Jensen (Hou), Rudkjøbing.

— 27 19 L. P. Hansen, Assens.

23.9 1789 1696 (Akt. S.) C. P. Holm, Fanø.

6.2

35

28 L. C. Madsen, Nykjøb. p. Mors.

NBVG Coureer, Jakobsen, K. M. Sk Kolding 56 E 9.0 70 62 L. P. C. Lund, Rønne.

NJBG Cura * J Arnis 52 E 7.1 34 27 M. H. Stærke (Ommel), Marstal.

NQBL

” * GI Ob. Svendborg

85

E

5.8 23 18 M. Christensen, Marstal.

NJFS Cæsar * Sk Faxe 97 E 6.9 50 40 H. P. Jørgensen, Marstal.

D.

NLQP Daglyset, Ruby, J. K. 2m Kt Gorleston 78 E B 7.9 65 52 A. Petersen, Lemvig.

NGSC

Dagmar * J Rudkjøbing 57 E

7.0 40 32 C. C. Poulsen, Aalborg.

NFSQ ” * J Marstal 65 E 7.1 34 28 J. Hansen, Marstal.

NSKV ” Carlsen, C. H. Sk Aarhus 80 E 6.1 23 21 K. Christiansen, Karrebæksm.

NLDG ” Larsen, P. C. 2m Kv Faxe 00 E 7.3 35 18 P. N. Pii (Hornb.), Helsingør.

NVMH ” Veje, C. 2m Kv Frederikshavn 85 E F KI

NBMT

” *

2m Kv

H. S.

Frederikshavn

02

E

NWFV

Dagmar & Elisabeth, Olesen, O. 2m Kv Thisted

87

E F

— 22 15 C. Feerup, Esbjerg.

5.7 25 9 O. P. Jørgensen (Bangsb.) Frdrksh.


44 30

G. M. S. Taabbel, Esbjerg.

NTSR Dagny, Lassen, M. C. Tjk Ihlowerfehn 68 E 5.0 36 30 A. Abel, Aalborg.

NLQS

NCVD

Dana, Carlsen, A. C.

” Rasmussen, R. M.

3m Sk Tvedestrand 01 F E y 12.5

359 324

R. Albertsen, Marstal.

3m Sk Thurø 91 E 10.7 159 138 N. P. Petersen (Thurø), Svendb.


1

Kendings-

Signal

NDTL

2

Skib & Forer

3

Art,

Takling

4

Sted

57 D

Bygnings-

5

Aar

6

Materiale

7

Dybde

midtskibs

Register-

Tonnage

8

Brutto

9

Netto

10

Rederi & Registrerings-Havn

Dania * J Bandholm 53 E 6.7 43 35 O. Petersen, Stege.

NKTR

” *

2m Kv

H. S.

Nordby p. F.

00 E — 38 18 S. Kristensen, Esbjerg.

NDVP Danmark, Nielsen, H. J. Bk Kjøbenbavn 92 Staal 21.4 1467 1374 (Akt. S.) J. F. Dessauer, Kbhvn.

NVDB

NLWG

” Knudsen, R. W. 3m Sk Faaborg 84 E z 12.3 226 200 H. C. Christensen, Marstal.

” Huusfeldt, C. M. 3m Sk Thurø

02 E 11.8 220 187 (Akt. S.) R. S. Hansen (Thurø),

Svendborg.

NGFB

” Storm, L. P. 3m Sk

Faaborg

Ob. Assens

71

01

E 11.3 162 136 (Akt. S.) H. Christensen, Faaborg.

NLRF Dannebrog, Bergesen, J. C. 3m Sk Thurø 02 E 11.9 219 195 (Akt. S.) J. N. Rosenthal, Svendb.

NHTK ” Boye, A. E. Skbg Marstal 96 E 10.8 175 150 Hans Christensen, Marstal.

NTKJ ” Jensen, J. Sk Thurø 83 E 10.7 136 126 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NWGV ” Jorgensen, J. Sk Faxe 99 E 6.9 46 37 P. J. Sandersen, Allinge.

NCFH ” * 2m Kt Esbjerg 90 E B 7.2 43 3' W. A. Harris, Marstal.

NWQR “ *

J

Timmernabben 72 E F 6.4 29 24 J. C. Andersen, Aalborg.

NLHP

” *

2m Kv

H. S.

Marstal 01 E 7.6 40 18 J. Larsen, Esbjerg.

NTSF

” * 2m Kv Frederikshavn 83 E F KI — 23 18 O. Larsen (Bangsb.), F'rederiksh.

NRQT

” * Db Holtug 78 E KI 4.7 24 19 J. P. Larsen, Vordingborg.

NKMJ Danneskjold * GI Horsens 99 E 6.4 35 27 H. Larsen (Ballen), Samsø.

NFVD

NDFB

De elleve Södskende * J Læsø 69 E KI 5.5 20 15 O. C. Petersen, Læsø.

De fem Brödre * J

De fire Brödre * J

Ulbølle

Ob. Marstal

Marstal

Ob. Marstal

De fire Södskende * J Svendborg

51

85

E 6.8 33 27 J. H. Friis, Marstal.

1794

69

E 6.1 21 16 R. Larsen (Bagnk.), Rudkjøbing.

1799 E 6.3 20 18 J. Sørensen, Vejle.

NFJB

De 8 Södskende * J

Kiel

Ob. Marstal

46

85

E 7.5 42 34 H. P. A. Bøye, Marstal.

NHMD

De sex Brödre * Sk

Kiel

Ob. Æroskjøb.

65

99

E 6.7 47 38 F. Johansen, Ærøskjøbing.

NGHV De sex Södskende * J Ob. Faaborg 76 E 6.1 22 18 H. P. Rasmussen (Tr.), Svendb.

NJRP De syv Södskende * J Aalborg 53 E 6.6 30 22 M. C. Sørensen (Hou), Rudkjøbing.

NJTM ” ” ” * J Ob. Svendborg 77 E 6.3 24 19 P. Nielsen, Aalborg.

NKCL

De to Brödre * GI

Øxnebjerg

Ob. Svendborg

09

94

E 6.8 32 25 H. C. M. Hansen, Svendborg.

NMSW

” ” ” * GI Ob. Fjellebroen

45

86

E 6.0 30 25 J. Jørgensen (Falsled), Nyk. p. F.

NSCB De to Söstre * Sk Ob. Assens 92 E 4.4 21 17 H. P. Madsen, Fredericia.

NMDR De to Venner * GI Bøgeskoven 74 E F KI 5.5 26 20 J. C. Christensen, Storehedinge.

NHDF De trende Brödre * J Marstal 58 E 6.4 37 31 M. Rasmussen (Strynø), Rudkjøb.

NDQF

De tre Södskende * GI

Nakskov

0b. Marstal

52

92

E 6.9 44 36 R. Rasmussen, Marstal.

NSBR

De tre Söstre * GI Svendborg

38

49

E 9.2 62 54 J. C. Mathisen, Ærøskjøbing.

NFTH

De tvende Brödre, Boye, J. C. Jgl

Marstal

Ob. Svendborg

1786

73

E 9.2 85 74 J. R. Eriksen, Marstal.

NMJF ” ” ” * Ev Neustadt — E 4.6 26 20 H. Eriksen, Svendborg.

NLBC Debora, Rasmussen, R. N. 3m Sk Marstal 00 E 10.5 159 134 A. H. Petersen, Marstal.

NWVC ” Andersen, A. 2m Kv Thisted 89 E B KI 6.3 24 19 G. Berthelsen (Ringk.), Esbjerg.

NLCJ ” * 2m Kv Frederikshavn 00 E 5.7 27 16 J. G. T. Bang (Bangsb.), Frederiksh.

Den broderlige Lykke * J Øland 68 E F KI 4.8 17 14 C. Andersen, Aalborg.

NMHQ Den unge Lods, Madsen, L. Sk Frederikssund 74 E KI 6.2 33 31 J. Jensen, Frederikssund.

NLGR Delos, Andersen, S. P. 3m Sk Svendborg 01 E 11.8 223 196 (Akt. S.) C. V. Petersen, Svendb.

NFDK Delphin, Nielsen, M. D. lm Kv Svaneke 60 E — 22 13 H. C. Nielsen, Frederikshavn.

NGFT Diana, Karlsen, L. Sk Troense 71 E 10.7 139 127 F. W. Valentin (Troense), Svendb.

NLTB ” Hansen, R. E. 3m Sk Faxe 02 E 11.4 207 181 C. W. Clausen, Marstal.

NLHT ” * (ex. Petrea) GI Sønderborg 68 E 7.5 49 39 A. H. Piil, Rudkjøbing.

NJKV ” * J Ob. Stege 81 E 6.6 35 30 J. P. Johansen (Nyord), Stege.

NDWB ” * J Nordgaardholz 50 E 6.9 34 27 H. C. Rasmussen (Tr.), Svendb.

NKRF

” *

2m Kv

H. S.

Svendborg

73 E — 25 14 J, N. Jacobsen (N p. Fanø), Frede-

rikshavn.

8


D–E 58

1

Kendings-

Signl

2

Skib & Fører

NBLW Dine Marie,

Christensen, C.

NLDC

Dollar, Jensen, J. K.

3

Art,

Takling

J

Nexø

4

Sted

3m Sk Martenshoek

Bygnings -

5

Aar

17

00

6

Materiale

E F

Staal

7

Dybde

midtskibs

Register-

Tonnage

8 9

Brutto Netto

10

Rederi & Registrerings-Havn

5.6 21 16 M. S. Kierck, Aalborg.

10.1 213 184 (Akt. S.) A. P. C. Kløvborg, Kbhvn.

NTRK Dorane, Sigurdson, J. P. Bg Nordby p. F. 83 E F y 14.0 313 299 (Akt, S.) A. P. Clausen, Fanø.

NVGL Doris, Hansen, R. Sk Thurø 84 E 11.3 170 153 H. J. Jensen (Thurø), Svendborg.

NFMP

” Schmidt, C.

A

Doris Brodersen,

Hansen, H. L

J

Bk

Ob. Randers

Flensburg

69

75

E

Jærn

4.9

17.9

19

679

15

647

P. Schmidt, Randers.

(Akt. S.) P. N. Winther, Fanø.

NTPL Dorthea,

Christensen, C. H.

Skbg

Svendborg

83

E y

11.7 215 196 H. Christensen, Marstal.

NGCD ” * J Sønderborg 50 E 6.4 31 24 L. Christensen (Staun), Aalborg.

NJQP ” * 2m Kv Assens 98 E F — 26 12 H. A. B. Rasmussen, Grenaa.

NRWT Dronning Louise,

Christensen, H.

3m Sk

Marstal

79

E

11.9 198 178 H. C. Christensen, Marstal.

NMVJ ” ” * 2m Kv Frederikshavn 75 E — 31 17 H. M. Nielsen, N. p. Fanø.

NKHF Duen * Sk Marstal 99 E 7.7 75 62 C. J. Christensen (Ommel), Marst.

NGRH ” Solgt til

Udlandet.

L Sk

Nykjøb. p. F.

71

E

8.2 54 54

NSPT ” * 2m Kt Frederikshavn 81 E KI 22 17 C. Jensen (Bangsbo), Frederiksh.

NLRH Dunmore, Toft, C. 3m Sk Martenshoek 02 Stl 10.4 227 199 (Akt. S.) A. P. C. Klovborg, Kbhvn.

NDPB

E.

E. C. Benzon,

Jensen, P. E.

2m Kv

Frederikshavn

91

E

— 45 29 (Akt. S.) E. Poulsen, Frederiksh.

NJPD Ebba, Poulsen, C. M. Bk Dumbarton 76 Jærn 17.3 622 569 (Akt. S.) C. F. Hein, Odense.

NHTC

” Christiansen, C.

2m Kv

Frederikshavn

96

E

58 26 12 J. P. Kongsbak, Frederikshavn.

NHPL

Ebenezer *

J Ob. Nyord

Ob. Marstal

10

95

E

6.8 26 20 J. A. Hansen, Marstal.

NVRL ” * 2m Kv Frederikshavn 85 E F KI — 23 17 L. Olesen (Bangsbo), Frederiksh.

NVCM Eden, Petersen, J. 3m Sk Svendborg 84 E z 12.0 228 201 (Firm.) Agent Petersen, Marstal.

H

NLJM Edmund * GI Ribnitz 90 E 7.0 45 37 P. Phillipsen, Marstal.

NKBW Edske Smit,

Andersen, H. P.

3m Sk

Westerbroek

96

J & Stl

9.5 214 185 (Akt. S.) A. P. Rasmussen, N. p. M.

NDST Edvard * Sk Svendborg 70 E 9.3 94 85 L. H. Rasmussen (Thurø), Svendb.

NVPL Edwards * GI Lillehedinge 85 E KI 5.5 28 22 L. P: Larsen, Rodvig.

NQLP

Egen, Lyster, C. P.

GI Svaneke

Ob. Kolding

76

97

E

6.0 47 36 R. A. Holst, Svaneke.

NHWT

Eleonora *

J Kappeln

Ob. Marstal

13

93

E

7.4 31 25 J. Hansen, Marstal.

NTMD ” * SI Sverige — F E K1 6.2 24 20 N. P. Knudsen, Aalborg.

NFRG Elias,

Christensen, C.

Elida, se Ellida.

NWMC

” Petersen, T. C.

NWTF Eliezer, Lauritsen, J.

M.

2m Kv

2m Kv

H. S.

2m Kv

H. S.

Frederikshavn

Thisted

Frederikshavn

93

96

88

89

E KI

E KI

E KI

5.5 27 15 J. H. C. Kongsbak, Frederikshavn.

6.4 27 13 P. M. Andersen, Grenaa.

— 27 15 J. Gottrup, Struer.

NQFT Elisabeth, Jørgensen, L. Skbg Rudkjøbing 66 E 10.4 127 112 A. Nielsen, Rudkjøbing.

NDMV ” Rasmussen, A. N. P. GI Arnis 56 E 8.4 46 36 N. F. Hansen, Odense.

NDVF ” * GI Aalborg 47 E 5.3 32 26 K. D. Knudsen, Aalborg.

NDVG Elisabetha,

Fischer, H. T.

3m Sk

Tønning

92

Staal

11.3 327 288 (Akt. S.) S. A. Fischer, N. p. Fanø.

NBTJ Elise, Andreasen. Sk Thurø 90 E 10.8 148 128 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NRJT ” Hansen, H. Sk Faaborg 77 E 10.5 142 123 (Akt, S.) P. Nielsen, Faaborg.

NKSJ

” *

GI Arnis

Ob. Svendborg

16

82

E

7.2 45 38 A. H. Petersen, Marstal.

NCMP ” Pilegaard, S. E. GI Nysted 90 E 6.4 41 33 J. R. Pilegaard, Svendborg.

NBCL ” * GI Damgarten 44 E F 6.7 39 32 C. M. Thomsen, Bogø.

NCWT ” * Jgl Fjellebroen 91 E 6.4 34 27 H. J. Jørgensen, Faaborg.

NSPV

NLRK

” *

Elise Bay, Petersen, J.

NMSB Elise Dyreborg,

Fabricius, H. C.

Sk Allinge

Ob. ”

Sk

Thurø

Sk

Faaborg

66

93

74

75

E

E

E

5.5 24 20 H. M. Kofoed, Allinge.

10.0 114 98 N. W. Kaas, Svendborg.

9.2 102 87 H. C. Nielsen, Marstal.

NQLV Elise Höy, Jensen, M. L. Skbg Horsens 76 E y 12.0 205 185 (Akt. S.) R. Jørgensen, Horsens.

NPHF

Elise & Julie *

Jgl

Stege

47

75

E

6.4 34 28 N. P. Hansen (Nyord), Stege.


59 E

1

Kendings-

2

Skib & Forer

3

Art,

Bygnings-

7

Dybde

Register-

Tonnage

10

Rederi & Registrerings-Havn

Signal

Takling

4

Sted

5

Aar

8

Matemidtskibs

8

Brutto

9

Netto

NMJK Elise Marie, (ex. Marie), Olse