2 K L E M Å - Haderslev Handicap Idræt

hh.if.dk

2 K L E M Å - Haderslev Handicap Idræt

K L E M Å

2

April 2010


Redaktionen

Opsætning og div.: Mogens Jensen

Hertug Valdemarsvej 25, St.

6100 Haderslev

Tlf. 74 53 03 68

Medredaktør: Kurt Koch

Distribution: Mogens Jensen

Formand

Kurt Koch

Slagtergade 12 st. Th.

6100 Haderslev

e-mail: kkoch@webspeed.dk

Tlf. 74 53 15 31

Næstformand/ Bordtennis

Lars Jørgensen

Troldhøj 13

6100 Haderslev

e-mail: larj@webspeed.dk

Tlf. 26 74 06 21

Bestyrelsesmedlem

Carsten Nissen

Fælleshave 33

6100 Haderslev

e-mail: carsten@co-nissen.dk

Tlf. 21 64 51 07/ 74 53 41 07

Boccia

John Fogh

Dyssebakken 73

6500 Vojens

e-mail: j.fogh@mail.tele.dk

Tlf. 74 54 35 13

Svømning/ Sekretær

Mogens Jensen

Hertug Valdemarsvej 25, st

6100 Haderslev

e-mail: mrwj@vip.cybercity.dk

Tlf. 74 53 03 68

Næste Deadline: 20. juni 2010

Udkommer i uge 33.

Oplag ca. 200 eksemplarer.

4 gange årligt.

Haderslev Handicap Idræt´s bestyrelse

Vi er ca. 90 medlemmer, kontingent betales

2 gange årligt - marts og august.

Børne/Familie idræt

Allan Kristensen

Starup Fjordvej 20

6100 Haderslev

e-mail: allanib@tdcadsl.dk

Tlf. 74 52 24 54

Suppleant

Svend Andersen

Aabenraavej 92

6100 Haderslev

e-mail: svenda@webspeed.dk

Tlf. 74 52 44 85

Suppleant

Jacob Mørch

Baldersvej 220

6100 Haderslev

e-mail: soenderjyske15@hotmail.com

Tlf. 74 52 79 25

Afdelingsleder Hockey

Jette Jakobsen

Hertug Valdemarsvej 25, st

6100 Haderslev

e-mail: Jette-jacopsen@hotmail.com

Tlf. 74 53 03 68/ 26 21 25 80

Kasserer

Hans Erik Mørch

Baldersvej 220

6100 Haderslev

e-mail: jbhemorch@bbsyd.dk

Tlf. 22 97 57 60

Facts om Haderslev Handicap Idræt

Voksne over 25 år - 250,- pr. halvår.

Børn under 25 år - 150,- pr. halvår.

3


Referat af

generalforsamling i H.H.I.

Generalforsamlingen har fundet

sted d. 9. marts 2010.

I Haderslev Idrætscenter, 6100

Haderslev.

Fremmødte 30 personer.

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent: Der blev fra

bestyrelsens side forslået Søren E

Olesen, som takkede ja.

2. Formanden fremlage foreningens

beretning: 2009 har der været

et meget højt aktivitetsniveau.

Forenings julefrokost: D. 5.

december blev der afholdt julefrokost

på Vojens Bowling Center, hvor der

var mødt 27 deltagere op. Aftenen

forløb rigtig fint. Der blev lagt op til,

hvad medlemmerne syntes om dette,

der kom ingen kommentar.

Forårsfest: På Familie & Firma

Sports areal var der godt 25 personer,

der deltog. Vejret var ikke med

os, så vi måtte afholde dette indendørs.

Bustur: I år 2009 blev der ikke

arrangeret nogen bustur, da der ikke

var tilslutning nok til en. Hvad syntes

4

medlemmerne? Der var livlig debat,

Boccia: Der er p. t. 9 betalende

bocciaspillere. De har været til mange

stævner og medaljehøsten er næsten

det samme som sidste år. Haderslev

Handicap Idræt har afholdt et Forbundsmesterskab

i Fjelstrup Hallen.

Der blev vundet 1 guld, og 1 bronze

ved stævnet.

Bordtennis: Der har heller ikke i

dette år været nogen aktivitet. Derfor

tilbydes denne aktivitet ikke på nuværende

tidspunkt.

Familieidræt: Vi har 17 betalende

medlemmer, hvilket betyder

vi er mellem 25 – 30 deltagere, når

mange af familiemedlemmerne er

med. Der er kommet 2 nye instruktører

til. Det er Susanne Kaas Ebbesen

og Mariane Kok Jensen. Vi forsøger

hele tiden på at dygtiggøre

vores instruktører, derfor har der

også været nogle på kursus i denne

sæson.

Hockey: I januar fyldte vi 5 år, og

der er kommet mange nye børn til.

Vi er 21 betalende spillere. I hockey

deltager man i 3 stævner, fra november

til marts. I sæsonen 2009 vandt

E-holdet Regionsmesterskabet og


gik videre til Forbundsmesterskabet,

som de vandt guld ved. Vi har

i år prøvet at indgå, et samarbejde

med Vojens Hockeyafdeling, hvor de

kommer og træner ved os en gang

om måneden. Positivt fra begge

klubber.

Svømning: Ved den nye sæsonstart

kom der nye livreddere til. Der

blev i maj afholdt en Kajak dag, hvor

man kunne prøve at sejle kajak i

svømmehallen. Der har også været

den traditionelle juleafslutning.

Andre aktiviteter: Bowling har

efterhånden været en aktivitet de

seneste år på Vojens Bowling Center.

Der har været gennemsnitligt 10 – 12

personer, hvor der har været en deltagerbetaling

på 50.- kr. Der undersøges,

om aktiviteten kan flyttes til

Haderslev Bowling Center. Der har

været den succesfulde fastelavnsfest

igen i år. Med den store opbakning,

som der er, vil den blive gentaget

næste år. Bestyrelsen henviste til, at

hvis der er nogle, der er interesseret

i fodbold, så henviser vi dem til Kolding,

da vi ikke har denne aktivitet på

nuværende tidspunkt.

Synliggørelse: Haderslev Handicap

Idræt har synliggjort sig en del

via pressen også på skoler for handicappede.

Det har gjort at medlemstallet

har været nogenlunde konstant.

Bestyrelsen håber at medlemstallet

vil stige. Bestyrelsen vil gøre alt for,

at få flere af de handicappede, som

har lyst til at dyrke idræt.

Foreningens 30 års jubilæum:

Haderslev Handicap Idræt havde 30

års jubilæum i 2009. Dette måtte

aflyses på grund af for få tilmeldte.

Klem Å: Bladet Klem Å har eksisteret

i mange år. Formålet er, at

medlemmerne og annoncører får

kendskab til, hvad der sker i foreningen,

altså en synliggørelse og

informationsformidling. Det er så en

opfordre om, at såvel medlemmerne

og bestyrelsen vil skrive noget mere

til bladet.

Hjemmesiden: Haderslev Handicap

Idræts hjemmeside som bestyrelsesmedlem

Carsten Nissen står

for. Det er en god måde at synliggøre

foreningen på.

Økonomi: Foreningen har haft

en del store udgifter i forbindelse

med et stort aktivitetsniveau. Der forventes

lige så stort aktivitetsniveau

det kommende år. Bestyrelsen fremlægger

en kontingentforhøjelse på

et senere tidspunkt på dette møde.

Bestyrelsen arbejder ligeledes på

at arrangere et loppemarked, som

kan være med til at tilføje økonomi

til foreningen.

Haderslev Kommune: Vi er som

de fleste blevet bekendt med, at vi en

stor kommune. Hvad vil dette inde-

5


ære for handicapidrætten? Handicapidrætsforeningerne

i den nye

Haderslev Kommune mødes 1 – 2

gange om året sammen med handicapidrætskonsulenten.

Holdningen

blandt handicapidrætsforeningerne

er at fastholde deres aktiviteter som

hidtil. På mødet i år 2009 blev der

blandt andet drøftet muligheder for

at lave en fælles PR-folde. Haderslev

Idrætsråd er en sammenslutning af

foreninger i Haderslev Kommune,

hvor vi er medlem. I kommunen

arbejdes der på en ny struktur, der

indebærer, at Folkeoplysningsudvalget

måske nedlægges, og overgår til

Haderslev Idrætsråd. Dette er ikke

ubetinget godt for idrætten.

Afslutning: Alle foreningens

aktiviteter er ikke i stand til at eksistere

uden alle jer frivillige, derfor

skal der lyde en stor tak til jer alle

sammen. Jeg vil også gerne takke

Svend Aage Jørgensen, som var villig

til at overtage kassererposten i 2009

med hurtigt varsel. Der skal også

lyde en tak til Haderslev Kommune,

Haderslev Idrætsråd samt Folkeoplysningsudvalget.

Meget tyder på, at

de kommende år vil blive særdeles

udfordrende for handicapidrætten.

Med disse ord vil jeg gerne slutte min

beretning med at udtrykke mit håb

og ønske om, at Haderslev Handicap

Idræt forsat må være en naturlig del

af områdets samlede idrætsudbud i

Haderslev Kommune.

Kurt Koch

Dirigenten overtager spørgsmål

til formandens beretning: Kirsten

Pedersen forespurgte, hvorfor skal

man betaler for Forårsfesten, når man

selv medbringer maden? Formanden

forklarede, at der er en udgift i forbindelse

med leje af huset.

Jette Jakobsen fortalte, at man

låner en målmand fra Vojens, og at

hun tror på at E- og D-holdet går

videre til Forbundsmesterskabet i

Ålestrup i ”Nordjylland”.

Vedr. at bowling måske skal

flytte til Haderslev Bowling Center, er

der blevet undersøgt toiletforhold for

kørestolsbrugere. Det er ingen hindring.

Arne Refsgaard fortalte, den

rampe man bruger er ikke godkendt,

Lars Jørgensen fortalte, at det er

bestyrelsen bekendt med. Hans Erik

Mørch mente, at man skulle prøve et

par gange og derefter tage stilling til,

om vi kan bruge Haderslev Bowling

Center. Svend Aage Jørgensen kommenterede

hjemmesiden, og mente

at man var for dårlig til at komme

med materiale til den. Henrik Thomsen

mente, at han ikke kunne havde

forberedt sig bedre, hvis han havde

fået tilsendt regnskabet. Allan Kristensen

fortalte, at der i indkaldelsen

7


til generalforsamlingen stod, at man

kunne bede om at få det tilsendt.

3. Indkomne forslag – herunder

kontingent: Der er ikke kommet

nogen forslag. Bestyrelsen havde

lagt forslag ind omkring kontingentforhøjelse.

For medlemmer over

25 år. 100.- kr. pr år Medlemmer.

- under 25 år. 50.- kr. pr år. Der

var stor debat omkring dette. Hvad

giver andre klubber både raske og

handicappede. Bestyrelsen valgte

at tage kontingentforhøjelsen op til

afstemning. Resultatet blev 20 for og

12 imod.

4. Valg til bestyrelsen: På valg

er: John Fogh/ Allan Kristensen og

Maja Lunding. John og Allan er villige

til genvalg. Maja ønsker derimod ikke

genvalg. John og Allan genvalgtes,

mens Hans Erik Mørch nyvalgtes.

Valg af suppleanter på valg er: Svend

Andersen og Jacob Mørch. Begge er

villige til genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant

på valg er: Arne Refsgaard og Søren

E Olesen begge er villige til genvalg.

Begge genvalgtes.

Jette Jakobsen og Martin Jensen

stillede op til valg af Suppleanter. Det

blev til afstemning, hvor resultatet

blev, at Svend Andersen og Jacob

Mørch stadig blev i bestyrelsen.

Formanden takkede af og ønskede

alle tillykke med valget.

Referatet er skrevet af

Mogens Jensen

9


Tanker efter generalforsamlingen

den 9. marts 2010

Tirsdag den 9. marts 2010 afviklede

Haderslev Handicap Idræt sin årlige

generalforsamling i Haderslev Idrætscenter

i mødelokale 2, kl. 19.30.

Du vil et andet sted i klubbladet

KLEM Å kunne læse et mere uddybende

referat fra generalforsamlingen,

så i det følgende skal jeg alene

komme med nogle få kommentarer

til dette, årets vigtigste møde.

For det første vil jeg gerne sige tak til

alle de fremmødte medlemmer, idet

der var godt 30 personer til stede

– eller hvad der svarer til ca. 1/3 af

foreningens samlede medlemstal -

hvilket er meget flot.

Dernæst skal der lyde en stor tak

for de mange indlæg på generalforsamlingen.

Det er utrolig dejligt

for en bestyrelse at få så mange

tilkendegivelser fra medlemmerne,

således at bestyrelsen har mulighed

for at udstikke en kurs for udviklingen

i Haderslev Handicap Idræt.

Efterfølgende vil jeg koncentrere

mig om valgene på generalforsamlingen.

10

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg

– nemlig John Fogh, Allan Kristensen

og Maja Lunding. De 2 førstnævnte

personer blev genvalgt, mens Maja

– der tidligere fungerede som kasserer

- ikke ønskede genvalg. Som

nyt bestyrelsesmedlem – og som

foreningens nye kasserer – valgtes

Hans Erik Mørch.

Ligeledes var de 2 suppleanter –

Svend Andersen og Jacob Mørch –

på valg, og de genvalgtes begge 2.

Under suppleantvalgene var der

kampvalg, idet Martin Jensen og

Jette Jakobsen også stillede sig til

rådighed som interesserede bestyrelsessuppleanter.

Disse 2 blev dog

ikke valgt, men der skal lyde en stor

til dem begge, fordi de stillede sig til

rådighed som interessenter.

Endelig var der valg af revisor og

revisorsuppleant, og her var Arne

Refsgaard og Søren E. Olesen på

valg – og de genvalgtes begge 2.

Alt i alt skal der lyde et stort og hjerteligt

tillykke til samtlige personer, der

blev valgt/genvalgt til bestyrelsen i


Haderslev Handicap Idræt. Velkommen

til bestyrelsesarbejdet – og specielt

en velkomst til det nye bestyrelsesmedlem,

Hans Erik Mørch. Jeg

håber, at du vil føle sig godt tilpas i

bestyrelsen.

Der skal også lyde en tak til Maja

Lunding for hendes arbejde i bestyrelsen.

Da Maja trak sig som kasserer

– og som bestyrelsesmedlem

– trådte Svend Aage Jørgensen til

som kasserer udenfor bestyrelsen.

Som formand for Haderslev Handicap

Idræt vil jeg gerne takke Svend

Aage rigtig meget for hans store

indsats i det seneste års tid. I bestyrelsen

er vi meget taknemmelige

for din store og solide indsats som

kasserer, og vi er sikre på, at forenin-

HUSK

gens nye kasserer vil få glæde af din

store arbejdsindsats, og at Hans Erik

Mørch sikkert nok også fremover vil

kunne gøre bruge af din store viden

inden for dette område.

Endelig skal der lyde en stor tak til

dirigenten på foreningens generalforsamling,

Søren E. Olesen. Som sædvanlig

var han med til at lede mødet

på en god måde, således at alle – der

havde lyst – kunne ytre sig.

Tak til alle, der deltog i generalforsamlingen

i Haderslev Handicap

Idræt. Det var positivt og dejligt, at så

mange benyttede sig af deres demokratiske

ret til at kommentere og ytre

sig om foreningen daglige virke.

at læse vores hjemmeside

hh-if.dk

Kurt Koch

11


Vi er tørstige.

Hockeystævner i sæson

2009-2010

Af Jette Jakobsen/Mogens Jensen

Så kom det sidste og afgørende

stævne i lundeskov.

Efter den første stævne i november

2009 i Vejle lå vores C. hold med 8

point. D hold med 3 point og til sidst

E hold med 3 point. Alle var glade for

de vunde kampe de nu havde fået.

Til 2 stævne i Fredericia/Elbo hallen

d. 6-7. februar. Vi tog som sædvanlig

med bus fra Hertug Hans pladsen.

Denne her gang var der 17 spillere

der kom med, men vi måtte lige

12

over Vojens og hente de 2 sidste.

Stemning var god i bussen da alle

vores hold lå godt placeret og så

var det bare med, at komme af sted

til stævnet. Alle var nu spændte på,

hvordan det skulle gå denne her

gang i Fredericia, nu da det var det

næstsidste stævne.

Vel ankommen til Elbo hallerne. Hvor

spil-lerne fik sig indkvartering i en

stor sal ca. 255 mennesker hvor man

skal overnatte imedens trænerne

var til møde, kunne spillerne spise

rundstykker m. pålægschokolade,

som sodavandskassen havde givet

tilskud til.


Efter kampene lørdag så det således

ud at, vores E hold vandt og var nu

oppe på 6 point. Vores D hold vandt

også og var således også oppe på

6 point. Så til C holdet de spil-lede

uafgjort 1 kamp og tabte 1. de var så

på samlet 9 point.

Efter kampene var der således god

tid til at blive klar til aftens fest. Hvor

der som sædvanlig bliver serveret

varme retter og is til dessert. efter

middagen bliver der spillet op til

dans, hvor der også er fælles dans

indimellem frem til midnat, hvor det

er godnat. Søndag er der det store

tá selv morgenbord med gryn, rundstykker,

og m.m.

Jubii vi scorede!

Skal vi ikke snart have medaljer?

Vores C hold skulle da kort efter kl.

8.25 spille deres første kamp mod

Vojens. D og E holdet skulle også

spille kampe. Resultaterne af alle

kampene i denne weekend, skulle

13


C-holdet fik også medaljer.

Vi fik en anden plads.

14


ikke gå så godt for vores C og D

hold som vi havde håbet. Samlet fik

C holdet kun 1 point D holdet fik 3

point og E holdet var mere heldig de

fik 6 point.

Til tredje og sidste

afgørende stævne

i Lundeskov

Vi tog af sted fra Haderslev lørdag

d. 20. marts med Bert Busser fra

Kolding Vi havde forinden fået afbud

fra 3 spillere på vores C-hold, og

det var ikke så heldigt for vores C-

spiller som så måtte kæmpe uden

udskifter.

Vores C-hold var så kun lige de 5

spillere, som der skal til for at stille

hold. Hvordan skulle det ikke gå, når

vi nu manglede nogle af vores faste

spillere? Dertil kan der siges de var

rigtige seje. De kæmpe og kæmpede

selvom de ved uheld fik en albue i

hovedet, eller blev sparket og en blev

skubbet så meget at han væltede

rundt på banen, så blev kæmpe de

videre med oprejst pande. Resultatet

blev at de måtte nøjes med 13

point i alt det betyder således de må

rykke en række ned. Øv mente nogle

spiller men de fleste tog det med, vi

kæmper bare os op igen næste år.

Vores D hold kæmpede også en brav

kamp. De manglede også en spiller

til dette her stævne. Om det var det

der gjorde at de ikke fik så mange

point er ikke til at vide men de gjorde

alt for at vinde. Som Charlotte (målmand)

sagde vi kommer bare igen

næste år.

Vores E-hold var heldigvis fuldtallig,

så der var ingen problemer. De

spillede bare alt hvad de havde lært

siden de startede i november. Og alt

hvad de havde lært gav så et godt

resultat. At allerede om lørdagene

efter den sidste kamp var de sikker

på at gå videre, men det fortalte vi

ikke spilerne (kun forældrene) da de

skulle havde den fornøjelse at kæmpe

den sidste kamp om søndagen, som

blev til de fik en samlet 2 plads så

de fik en sølv pokal med hjem og

gik videre til Forbunds mesterskab i

Ålestrup (Viborg) som foregår fra d.

23. april – 25. april. vi kan også kalde

det Danmarks mester for der er de

bedste i Danmark der er gået videre

Vi håber på at de kan gøre det lige

så godt.

Det bliver så anden gang i vi skal til

Forbunds mesterskab. Sidste år var

vi også af sted med et E hold, at det

så skulle lykkes igen i år at komme

af sted med et nybegynder hold det

var der ingen der havde troet.

15


Forældre Det har været positiv at

have jeres børn med. Håber det har

været lige så positivt for jer for som

forældre, som for os træner.

D-holdet fik også medaljer.

Vi håber det bliver lige så godt i det

nye sæson og håber der kommer

flere der vil med til stævner. Og de

GAMLE spillere vil gøre alt for at

komme med til alle stævner.

Støt vore annoncører

- de støtter os...

17


Hockey

Af Christoffer, Christian,

Rasmus og Patrick

I 3. e på Skolen ved Stadion har vi

fire drenge, der går til hockey. Det

foregår i Haderslev Hallen hver torsdag

fra klokken 18.30 til 20.00. Det er

under Haderslev Handicap Idræt. Vi

kan købe sodavand til 4 kroner.

Christoffer, Christian, Rasmus og

Patrick fortæller her om det de oplever

og deres kammeratskab:

Der er otte drenge og en enkelt pige

på holdet. Pia kommer fra Vojens

og står på mål, når vi er til kamp. Vi

spiller kampe andre steder i Danmark

og har vores egen bus til at køre os

rundt. Når vi er af sted, overnatter de

store, altså dem over atten, i gymnastiksale.

Så er der lidt fest om aftenen.

Dem under atten må tage hjem

og så komme næste dag igen.

Vi har et godt kammeratskab på

vores hold, og oplever meget, når

vi er af sted. Vi er 3 hold: C, D og

E. Os på E-holdet har netop været

til den sidste ud af 3 turneringer i

Lunderskov, hvor vi endte på en flot

2-plads. Patrick scorede 7 af målene

og Christoffer 2. Vi fik medaljer og en

fin pokal, som vi viste frem til morgensang.

Vores træner Jette, som vi

kalder hockeymor, var også med til

morgensang.

Sidst i april skal vi til en ny turnering

i Aalestrup ved Viborg. Det er

forbundsmesterskaberne. Det bliver

spændende, hvordan det vil gå. Vi

laver også andet end at spille hockey

sammen. Hver fredag aften kan vi gå

til svømning sammen med de andre

fra hockeyklubben. Det foregår også

i Haderslev Hallen. En gang imellem

er vi til bowling i bowlingcentret.

Vi mangler spillere, så hvis der er

nogen, der skulle have lyst til at være

med, er det bare at komme af sted. Vi

har nemlig ingen ekstra til udskiftninger,

og det kan godt være hårdt. Vi

synes, at det er rigtig sjovt at spille

hockey, og håber at der er andre, der

kunne få lyst til at spille med.

Hilsen Christoffer, Christian, Rasmus

og Patrick fra 3. e, ved skolen ved

Stadion.

19


Fastelavn er mit navn

Af Poul Nissen

Det blev til en hyggelig dag på

Skolen ved Stadion, der var mødt

en masse forskellige skikkelser op

jeg så Batman, Ninjaer og sørøvere.

Lige pludselig kom der også et par

engle forbi mine øjne så jeg troede

jeg var kommet i himmelen men dette

var ikke tilfældet da det gik op for mig

at jeg sad i gymnastiksalen på Skolen

ved Stadion.

Ved fastelavnsfesten blev alle budt

velkomne ar formanden for Haderslev

Handicap Idræt Kurt Koch som

derefter gav ordet videre til Allan

Kristensen der takkede for det store

fremmøde ligeledes gennemgik han

dagens program.

20

Der var et stort fremmøde i gymnastiksalen,

hvor der blev gået til den da

tøndeslagning gik i gang, tønderne

blev banket og slået på så bunden af

tønderne næsten nåede loftet af den

voldsomme kraft der havde mødt

siden eller bunden af tønden. Tønderne

måtte først give efter ved de

store børn der i de indledende runder

havde givet så meget tæv at siderne

var gået i stykker så skulle der ikke

så meget til at få tønden det sidste

stykke vej ned. Sagen var en anden

ved de små børn der skulle der arbejdes

hårdt bare for at der kom en ridse

i lakken men det lykkedes til sidst

med hjælp fra et par voksne der gav

tønden så det smælde i hele salen.

Da begge tønder var blevet slået i

stykker kunne de respektive kattekonger

og dronninger blive kåret.

Inden kaffen, kakao,

sodavand og fastelavnsbollerne

skulle fortæres

var der lagt op til leg, det

kogte da alle var med til

en gang bro bro brille, da

denne leg var ovre blev

det tid til engang tovtrækning

hvor Carsten

Nissen lige måtte sande

at enden den var god til


at lande på, der blev stille et sekund

indtil at alle var sikre på at der ikke

var sket skade og bekymringen blev

afløst af latter. Mens der blev drukket

kaffe, kakao og sodavand og spist

fastelavnsboller kunne man være

med til engang bjørnen sover eller

stole leg. Vi takker for en dejlig dag

på Skolen ved Stadion og glæder os

til næste år hvor der igen skal slås på

tønde og møde prinser og prinsesser

det kan der være der sniger sig et par

trolde og supermænd ind også.

21


Kort og godt!

Hip hip hurra

Når flagene kommer på bordene i

de små hjem, vil foreningen gerne

være med. Ikke sådan at forstå, at

vi kommer til boller og kakao, men

når der er noget at fejre, vil vi meget

gerne gøre vores til, at det bliver en

god dag. Derfor vil vi meget gerne

høre, hvis du kender nogen, der

fylder rund, har jubilæum, sølvbryllup,

guldbryllup, eller på en anden måde

en mærkedag, der skal fejres. Skriv,

ring, mail jo mere vi ved, jo bedre kan

vi skrive om vedkommende. Der må

også gerne vedlægges et pas foto,

som kan returneres.

Opfordring

Foreningen har jo gennem mange år;

ja siden 1980 haft klubbladet ”Klem

Å. Husk kære læser, du kan være

med til at gøre dette blad til et anderledes

og mere spændende blad. Har

du en god historie fra fantasien eller

fra det virkelig liv, så skriv til bladet.

Alle er velkommen til at skrive til

bladet. Husk din mening, eller idé,

bliver hørt af flere, hvis den kommer

i bladet. ”Få nu fat i skrivetøjet”.

Og send det til Redaktøren senest

den.20. juni. 2010. Til blad nr. 3.

22

Bøn fra kassereren

Det vil nedbringe vores udgifter til

porto og lette vort arbejde, hvis I vil

gøre mig flg. tjenester:

1. Kontakte mig ved adresseændring

og udmeldelse af foreningen.

2. I vil betale kontingentet til den

anførte dato på indbetalingskortet.

3. I kan betale over BANKNORDIK

Home Bank på flg.

Reg. Nr. 9892.

Konto. Nr. 8 925 682 749.

Husk det nu!

Unyttig viden

Nogle af de første støvsugere var

drevet af en benzinmotor.

Ænder lægger kun æg tidligt om

morgenen.

Der er fem gange så meget garvesyre

i rødvin som i hvidvin

Kænguruer kan ikke gå baglæns. Det

kan emuer heller ikke.


Børn vokser hurtigere om foråret

Hvad kalder man en kaffepause på

en thefabrik?

Hvis man smelter tøris, kan man så

tage bad uden at blive våd?

Hold dig på toppen, tænk på

kroppen

Mangler din krop at blive trimmet, og

mangler du et godt socialt samvær,

ja så meld dig ind i Haderslev Handicap

Idræt, hvor vi har de forskellige

idrætsgrene som. Boccia/Familieidræt/

Hockey /Bordtennis/Bowling/

og ligeledes Svømning. Nærmere

omkring tidspunkter og sted, se

andet sted i bladet.

Sæsonstart

Så er sæsonen ved at ebbe ud.

Nu når der kommer gang i en ny

efterårssæson. Og alle idrætsgrene

er startet. Kender du så nogle, der

skulle have lyst til at blive medlem,

så har vi jo den regel i vores forening,

at man kan komme og prøve en del

gange, før man skal melde sig ind i

foreningen. Vi håber, at du/I finder

et nyt medlem, jo flere vi er, jo sjover

er det.

23


Den store forårsfest

Fredag den 4. juni 2010. Kl. 17.00 – 21.00.

Hvor den store Grill vil være tændt!

Der indbydes igen i år til den succesfulde fest.

På Odinsvej 3 ved

Haderslev Familie og Firma Sports areal.

Grillen tændes op kl. 17.00.

Mens den bliver varm, kan du spille petanque.

Og, er du ikke til dette, er der en anden sjov aktivitet,

som alle kan være med i.

Jo flere vi er, jo sjovere kan det blive.

Du kan glæde dig til denne aften, hvor du skal nyde din livret.

Du skal nemlig selv medbringe, hvad du nu ønsker at spise.

Om det er kød eller andet, det bestemmer du selv, da du er egen

chefkok og tager drikkevarer med efter eget valg.

Der er, som du kan se, lagt op til en hyggelig aften,

hvor vi glæder os til at se dig.

I tilfælde af køligt vejr rykker vi indendørs,

hvor hyggen kan være lige så god.

Alt dette får du for et beløb af kun 25 kr.

Kontaktpersonen vedrørende dagen: Allan Kristensen,

tlf. 74 52 24 54 efter kl. 16.00.

Med venlig hilsen/ Bestyrelsen

25


Opslagstavlen

Sikkerhed først

Mor, må jeg gå ud på isen?

Nej, den er usikker!

Men far er gået derud!

Han har også en livsforsikring

min pige.

Forhekset Millionær

To piger er ude at gå tur i

skoven.

Pludselig hopper en frø ud foran

dem og kvækker:

Kys mig, jeg er en forhekset millionær!

En af pigerne tager frøen op og

Konfirmationer

Hurra, Hurra til 7 personer

putter den i lommen.

Hvorfor kyssede du den ikke?

spøger den anden forbavset.

Åh, millionær er der jo masse af,

Men talende frøer er meget sjældent.

Kultursammenfald

Far, sagde Jesper, jeg har hørt,

at man i mange lande ikke

kender sin kone

før man bliver gift.

Min søn, sådan er det i alle

lande.

Der er den store konfirmationsdag i GL. Haderslev Kirke

den. 13. maj.

Der skal lyde et stort tillykke til Christoffer Søndergaard,

Patrick Westergaard, Morten Villadsen, Egon Møller,

Christian Christensen, Rasmus Bollerup og Tenna Lund

(Tenna Lund blev konfirmeret i Domkirken den 18. april 2010).

Der skal lyde et stort tillykke jer alle sammen.

27


H.H.I.` s aktivitetsplan

for perioden den 7. maj 2009 - 20. august 2009

Med forbehold for ændringer

Sæson

Så er denne forårssæson ved at

ebbe ud med de forskellige aktiviteter

her i foreningen. Men det er ikke

helt slut endnu.

Aktiviteter: Sommeren er forhåbentlig

på vej. Det første vi skal

glæde os til inden sommerferien er:

Kr. Himmelfartsdag der er der kon-

firmation i GL. Haderslev Kirke, hvor

mange af vores hockey spillere skal

konfirmeres. Det sidste, der sker

inden foreningen holder sommerferie

er den traditionelle forårsfest d.

4. juni. Vi håber, at medlemmerne

vil møde op til de forskellige arrangementer.

Jo flere der møder op, jo

sjovere er det.

29


Aktivitetskalender for HHI

Svømning

Haderslev Hallen. Hver fredag.

Fra: Klokken 19.00 – 21.00.

Vi slutter denne forårssæson

d. 21.maj

Vi starter igen på en ny efterårssæson

d. 20. august. År 2010.

Bordtennis

Favrdalskolen. Hver onsdag.

Fra: Klokken 19.00 – 20.00.

Vi begynder på en ny sæson?

År 2010.

Desværre ligger denne aktivitet i

bero. Kontakt bordtennisformanden

for yderligere oplysninger.

Bowling

Som altid i Vojens Bowling Center.

Mød op til en sjov og hyggelig dag.

Søndag den . 2010

kl. 13.00 – 15.00.

Søndag den . 2010

kl. 13.00 – 15.00.

Søndag den . 2010

kl. 13.00 – 15.00.

30

Boccia

Favrdalskolen. Hver onsdag.

Fra: Klokken 19.00 – 22.00.

Vi kører uændret videre her i

sæson 2010.

Mød op og vær med.

Hockey

C – D – E hold.

Hver torsdag i Haderslev Hallen.

Fra kl. 18.30 – 20 00.

Vi slutter denne forårs sæson d.6.

maj.

Hockey opstarter torsdag den 19.

august 2010.

Familieidræt

Favrdalhallen + gymnastiksal.

Fra kl. 14.00 – 16.30.

Vi slutter igen d. 17. april.

Opstarter igen?

More magazines by this user
Similar magazines