KIRKE BLADET - Gislev kirke

gislevkirke.dk

KIRKE BLADET - Gislev kirke

Gislev & Ellested

Sogne

December - Januar - Februar

KIRKE

BLADET

Årgang 63

Nr. 1 - 2013


2

Sogneudfl ugten

blev en succes 2012

Udfl ugten startede i gråvejr, hvor der

under turen, kun kom en byge, så vi

51 personer, der sad i Gislev Rejsers

bus, næsten ikke fornemmede

vejrliget, idet vejret var godt, når vi gik

rundt ved de besøgte steder.

Vi kørte af de små veje til Birkende,

hvor Hans Tavsen er født i år 1494.

Med baggrund i de oplysninger, der

bygger på overlevering og udsagn

om Hans Tavsens barndom, der blev

udarbejdet omkring år 1750, fortalte

jeg om faderen angiveligt skulle være

landmand, men også beskæftigede

sig med noget smedearbejde, idet

sagnet siger, at faderen gik til den

mosede jord, når mørket fald på. I

mosen hentede han dyng, der om

morgnen blev smedet til jern. - Der

hvor ejendommen med sikkerhed har

ligget, har man fundet fl ere skaller- og

jernfl ækker.

Odense Domkirke blev det første

stop på udfl ugten. I kirken stod biskop

Kresten Drejergaard og ventede på

os. Biskoppen fortalte om kirken,

der stammede tilbage fra Knud den

Helliges tid, hvor den først var en

trækirke, derefter opbygget af en

form for sandsten. Aktuelt står den nu

i brændte røde mursten. Altertavlen,

der er opdelt i mange felter, har hver

deres fortælling, hvor billedeskærearbejdet

er af sublim karakter. Der er

beretninger i hvert felt. Altertavlen er

guldbelagt, der giver en meget smuk

effekt. Biskoppen udtrykte: Det er

den næst fl otteste altertavle i Europa.

Det må stå for hans regning, idet jeg

har set en domkirke i Italien, der nok

kan måle sig med altertavlen i Odense

Domkirken.


Biskoppen fortalte meget karismatisk

om Knud den Hellige, der er

skrinlagt i kirken. Efter overfl ytning

fra Sct. Albani Kirke, hvor Knud

den Hellige blev myrdet i 1086, og i

1101 blev kanoniseret af paven, som

Helgen, fandt man det rimeligt, at

fl ytte kongen, der selv havde planlagt

Odense Domkirke. – Biskoppen gik

meget ind i Knud den Helliges livsforløb,

hvor der blev fortalt om, at

han ville erobrer England, hvorfor han

havde samlet en fl åde på 1.000 skibe

i Limfjorden, der måtte ligge i lang tid

og afvente, idet der var uro ved den

sydlige grænse. Da Konge Knud kom

til Limfjorden mødte han modstand

fra besætningerne og folket. Dels for,

at forplejningen var sluppet op, men

også fra bønderne, der var blevet

beskattet med tiende, som de fandt

horribelt. Konge Knud den Hellige blev

forfulgt til Sct. Albani Kirke i Odense,

hvor han blev myrdet.

Humlemagasinet blev det næste

stop på turen, hvor der er fl ere museer:

Humlemuseum, Historisk Dukke

Museum, Sigfred Pedersen Museum,

besøgshave og kongelig udstilling.

Lederen Peter Petersen bød os

velkommen, han fortalte kort om

museerne, hvorefter tiden gik med

beretningen om, besøget i 2012, af

dronning Margrethe og prins Henrik.

Efter ovenstående, kom Den syngende

Maler, der fortalte om Sigfred

Pedersen og dennes liv, der var noget

alkoholiseret. – Vi havde trykt to af

Sigfred Pedersens sange, som Den

syndende Maler hjalp os med at

synge, da vi fi k kaffe med lagkage..

Udstillingerne var så omfattende,

så fl ere deltagerne gav udtryk for, at

der godt kunne bruges meget mere

tid på museerne. Det var begrænset,

hvor meget haven på 10 tønder land,

kunne opleves p.g.a. tidsrammen,

trods vi havde to timer på stedet.

Gelsted Kro blev sidste stop på

udfl ugten, hvor vi kom retmæssigt

til aftalt tid, kl. 17.45. På stedet

beklagede de, at vi måtte afvente en

tid, idet maden ikke var blevet færdig.

Vi brugte en del af denne ventetid,

på en halve time, til Sigfred Pedersen

Menighedsrådsmøder

sang. Her gik sangene noget bedre

end første gang. Da kalvestegen kom,

måtte vi erkende, at den var vær at

vente på, idet den var stegt godt og

var meget saftig. Desserten var en god

citronfromage.

Under spisningen kom der fl ere

forslag til, hvor turen kan gå hen

næstkommende år.

Forsinkelsen medførte, at vi først

var hjemme, kort før kl. 21.

I forbindelse med, vi tog afsked

med hinanden, var der mange, der

gav udtryk for, at det har været den

bedste sogneudfl ugt, som de har deltaget

i, dette glædede mig meget, idet

denne tur angiveligt bliver den sidste

udfl ugt, som jeg er med at arrangere.

Carl Skovgaard

Torsdag den 22. november kl. 17.30 i konfi rmandstue ved Gislev præstegård, hvor Gislev menighedsråd

holder møde. Ellested menighedsråd holder ligeledes menighedsrådsmøde torsdag den 22. november kl. 17.30.

Mødet fi nder dog sted i graverhuset ved Gislev kirke.

Herefter er der fællesmøde i Gislev konfi rmandstue kl. 18.30 -19.15.

Alle er velkomne

Ellested menighedsråd Gislev menighedsråd

Henning Bisgaard Larsen Solveig Pedersen

Tirsdag den 27. november kl. 19.00 er første møde i Gislevs nye menighedsråd.

Sted: Konfi rmandstuen ved præstegården.

Denne aften skal pladserne i de forskellige udvalg besættes, ligesom der vælges

formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge og sekretær.

Ellested menighedsråd holder ligeledes deres første møde denne dag. Stedet for dette møde er:

Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk. Tidspunkt kl.19.00

3


4

AdventsfamlieAdventsfamliegudstjeneste

Søndag den 2. december i Gislev

og Ellested kirker.

To meget familievenlige gudstjenester, hvor der vil blive

fortalt historier om adventstiden. Sammen vil vi tænde

det første lys i adventskransen og synge kendte julesalmer.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på

kaffe og saft til børnene i våbenhuset.

I Gislev kirke begynder gudstjenesten kl. 10.30 og

i Ellested kirke kl. 14.00

Julekoncert

i Ellested Kirke

Tirsdag den 4. december kl. 19.30

Ved julekoncerten i år i Ellested Kirke medvirker Pro

Cantu Koret, som er et blandet kor med 25-30 sangere

fra Midtfynsområdet. Koret ledes af deres nye

dirigent, Ulla Poulsen, der er organist og korleder ved

Nørre Lyndelse Kirke. Koret synger traditionelle danske

julesange og -salmer, Christmas Carols og andre udenlandske

julesalmer. Alle er velkomne.

Julekoncert

i Gislev Kirke

Tirsdag den 11. december kl. 19.30

Der afholdes den årlige julekoncert i kirken med deltagelse

af et af Sydfyns kendte kor, Vester Skerninge

Sangkor. Koret synger bl.a. små klassiske værker, traditionelle

julesalmer og der er solistoptræden af nogle af

korets medlemmer. Der bliver også lejlighed til synge

med på fællessalmer og høre orgelmusik.

Alle er velkomne.

Luciagudstjeneste

Fredag den 14. december kl. 16.00 i Gislev kirke.

Traditionen tro går eleverne fra Gislev friskole Luciaoptog

til denne stemningsfyldte gudstjeneste, hvor vi

skal hører dem synge kendte julesange og salmer.

Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært ved

en kop kaffe eller sodavand.

Mens vi venter...

julegudstjeneste for

hele familien

Søndag den 16. december kl. 13.00 i Gislev kirke

Traditionen tro holder vi også i år en hyggelig børnejulegudstjeneste

forud for det årlige juletræsarrangement

på byens torv.

Kom og hør juleevangeliet fortalt ud fra Gislevs kirkes

kalkmalerier. Bagefter vil der være en lille skattejagt

for både børn og voksne.

Kl. 13.45 Går vi alle i samlet trop ned til byens torv,

hvor foreningen for sammenslutningen af aktive juletræsrejsere

i Gislev vil spille op til dans om træet.

Dansen om juletræet begynder kl.14.00.

Vel mødt til en festlig eftermiddag

Syng julen ind

Søndag 23. december kl. 16.00 i Gislev kirke

En gudstjeneste fyldt med kendte julesalmer og

sange. Undervejs vil jeg fortælle lidt om de forskellige

julesalmer og sange. Så tag en pause midt i al

travlheden og lad freden sænke sig med denne stemningsfyldte

julegudstjeneste.


Gudstjenester

GISLEV ELLESTED

2. december 1. søndag i Advent 10.30 14.00

6. december 9.30 Dagpleje gudstjeneste

Familieadventsgudstjeneste

m. kirkekaffe i begge kirker

9 december 2.søndag i Advent 14.00 Robert B.N.Hansen

11. december 9.30

Børnehaven solstrålens julegudstjeneste

12. december 9.30-10.00

Børnehaven Snurretoppens julegudstjeneste

14. december 16.00 Luciagudstjeneste og kirkekaffe

16. december 3. Søndag i Advent 13.00 Familiegudstjeneste

19. december 9.00 Gislev Friskole

juleafslutningsgudstjeneste

23 december 4. Søndag i Advent 16.00

24. december Juleaften

Syng julen ind. Julesalmegudstjeneste

15.30 14.00

25. december Juledag 10.30

26. december 2.juledag 10.30

30. december Julesøndag 10.30

1. januar Nytårsdag 16.00 Kirkekaffe

6. januar Hellig 3 kongers søndag 16.30 Vi bærer julen ud

Spaghettigudstjeneste

13. januar 1.s.e.H.3 k. 9.00 Robert B.N.Hansen

20. januar Sidste s.e.H.3 k. 10.30

27 januar Septuagesima 16.00

Kyndelmisse og familiegudstjeneste i

begge kirker med kirkekaffe

14.00

3. februar Seksagesima 10.30

10. februar 14.00 Fastelavnsgudstjeneste

17. februar 1.s.i fasten 10.30

24. februar 2.s. i fasten 9.00 Robert B.N.Hansen

3. marts 3.s. i fasten 10.30

Salmesangsgudstjeneste med

kirkekaffe i begge kirker

19.00

10. marts Midfaste 9.00 Robert B.N. Hansen

Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent, juleaften og nytårsdag medvirker

Jonas Hintze på trompet i begge kirker. Hvor intet andet er anført er Mette Sauerberg liturg.

5


6

Nytårsgudstjeneste

Tirsdag den 1. januar kl. 16.00 i Gislev kirke

Tag hul på det nye år ved at komme i kirke.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret en forfriskning

i våbenhuset.

Vi bærer julen ud…

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Søndag den 6. januar kl. 16.30

Selvom mange af os for længst har pyntet ned fra jul

og båret juletræet ud slutter julen faktisk først den

6. januar, Hellig Tre Kongers dag. I år falder denne

dag på en søndag og derfor vil vi gerne invitere alle

børn og voksne til at komme op i kirken og danse om

juletræet en sidste gang. Når vi har sunget, danset og

hørt fortællingen om de Hellig tre konger, bærer vi

sammen juletræet ud af kirken. Bagefter går vi over i

konfi rmandstuen ved præstegården, hvor menighedsrådet

vil være vært ved en omgang spaghetti med

kødsovs.

Arrangementet slutter senest kl. 18.30 og det er

gratis at deltage.

Tilmelding er ikke nødvendig, men for at vi kan beregne,

hvor mange portioner vi cirka skal købe ind til,

må man meget gerne sende en mail tilmesa@km.dk

eller ringe eller sende en sms på tlf. 29 38 89 88.

Jeg glæder mig til at se jer

Sognepræst

Mette Sauerberg

Kyndelmisse

- FAMILIEGUDSTJENESTE

Søndag den 27. januar kl. 16.00 i Gislev kirke

og kl.14.00 i Ellested kirke.

Ved kyndelmisse fejrer vi, at halvdelen af vinteren er

gået. I den katolske kirke fejrer man det blandt andet

ved en stor lysmesse. Denne tradition har vi taget til os

her i Danmark og i fl ere og fl ere kirker fejrer man nu

kyndelmisse. Det gør vi også her i Gislev og Ellested

kirker med to gudstjenester fyldt med lys.

Det er to meget familievenlige gudstjenester og efter

gudstjenesterne vil hvert barn få en lille gave, som de

kan tage med hjem.

Efter gudstjenesterne vil menighedsrådene være vært

ved kaffe, saft og en småkage.

Babysalmesang

Tirsdag den 15. januar 2013

Vi starter op med noget

nyt i Gislev kirke,

nemlig babysalmesang.

Mange har

måske hørt om det

før, da det efterhånden

er et fast

tilbud i mange kirker

landet over. Man behøver ikke at være udstyret med

en fantastisk sangstemme for at kunne deltage. Ens

barn syntes nemlig alligevel, at enten mors eller fars

stemme er den bedste i verden. Sammen skal vi synge

nogle af de kendte salmer, synge og lege andre fagte

og børnesange, vugge i tæpper og dyner og plaske

i vandet i døbefonden. Kort sagt der bliver alt for

sanserne.

Vi synger og leger hver gang ca. 45 min. Nogen får

måske lyst til lidt mad undervejs og andre skal måske

pusles.

Bagefter vil der blive tilbudt te og kaffe til forældrene,

ligesom der bliver tid til at give børnene mad og pusle

dem inden der atter skal puttes.

Et forløb varer cirka 8 gange og det er gratis at deltage.

Første gang er tirsdag den 15. januar kl. 10.00.

Vi mødes i Gislev kirke.

Jeg glæder mig til at møde jer alle

Sognepræst

Mette Sauerberg

Sangaften med

Povl Chr. Balslev

Tirsdag den 22. januar, kl. 19.30

Sangaften i konfi rmandstuen

ved Gislev Præstegård.

Her medvirker organist og

kantor, Povl Chr. Balslev fra

Vor Frue Kirke i Svendborg.

Han vil guide os gennem

aftenen og fortælle om

komponisten Th. Aagaard,

som han har et særligt kendskab til og kombinere det

med, hvad Aagaard og hans tids sangkomponister har

betydet for den folkelige sang i dag. Alle er velkomne.


Fastelavnsgudstjeneste

med efterfølgende tøndeslagning i præstegårdshaven.

Søndag den 10. februar kl. 14.00

Vi begynder kl. 14.00 i Gislev kirke med en festlig fastelavnsgudstjeneste.

Herefter vil vi i samlet trop gå over i præstegårdshaven for at slå katten af

tønden. Der vil være præmier til de to kattekonger.

Efterfølgende vil der blive budt på kaffe, sodavand og fastelavnsboller i

konfi rmandstuen.

Vel mødt til en festlig eftermiddag

Populære toner i Gislev Kirke

Ved arrangementet den 14. februar,

kl. 19.30 medvirker sangeren

Micael Castor fra Gislev og hans

akkompagnatør, Agnar Ellebye på

klaver.

Ved koncerten synger Micael Castor

kendte danske salmer og sange, samt

egne tekster og melodier.

Micael Castor har udgivet fl ere CD’er med julesalmer, arbejdersange og

egne kompositioner, og har optrådt mange steder især på Syd- og Midtfyn.

Agnar Ellebye er født og opvokset på Færøerne. Som 18-årig startede

han på Det Jydske Musikkonservatorium. Siden konservatorietiden har

Agnar arbejdet i seks år i Norge som dirigent, musiker og musikunderviser.

I 2001 fl yttede han til Sydfyn, for at undervise på Ollerup Efterskole - Sang

og Musik.

Salmesangsgudstjeneste

i Ellested og Gislev kirker

Søndag den 3. marts kl. 10.30 i Gislev kirke

og kl. 19.00 i Ellested kirke

To gudstjenester, hvor vi skal synge nogle af vinterens smukke salmer.

Undervejs vil der blive fortalt lidt om salmerne og deres tilblivelse.

Herudover vil der blive tid til en lille ønskekoncert, hvor der er frit valg

fra hele salmebogen.

Efter gudstjenesterne vil menighedsrådene være vært ved en kop kaffe i

våbenhuset.

Gislev

Menighedsråd

består fra søndag den 2.12.2012

af følgende:

Egon Noer Pedersen,

Gislev Lærkevej 8, 5854 Gislev

Poul Andersen,

Tornsangervænget 4, 5854 Gislev

Jonna Sindberg,

Havesangervænget 1, 5854 Gislev

Marianne Simonsen Nielsen,

Havesangervænget 5, 5854 Gislev

Margit Olsen, Lykkesholmvej 5,

5854 Gislev

Solveig Pedersen,

Præstevænget 2B, 5854 Gislev.

Ellested

Menighedsråd

består fra søndag den 2.12.2012

af følgende:

Henning Bisgaard Larsen,

Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk

Ulla Sjögren Jørgensen,

Ellebækvej 4, 5853 Ørbæk

Anne-Grethe Larsen,

Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk

Johannes Ewald Pedersen,

Kullerupvej 19, 5853 Ørbæk

Palle Nyborg Lundsfryd,

Assensvej 45, 5853 Ørbæk

Siden sidst

Gislev

Døbte

Willads Gordon Rohmann

Kasper Vedel Døssing Hansen

Vielser og Velsignelser

Heidi de Jong Rogren og Rico

Andreasen Kjær

Døde

Inger Larsen

Arne Andersen

Anna Lise Jensen

Poul Lund Steffensen

Ellen Margrethe Pedersen

Inger Marie Hansen

Karl Aage Hansen

Ellested

Døde

Gudrun Drud

7


MENIGHEDSRÅDSVALG

I GISLEV SOGN

I henhold til lov om valg til menighedsråd §16

bekendtgøres det herved, at der i forbindelse med

valget tirsdag den 13. november 2012 kun er

indleveret én gyldig kandidatliste.

Derfor afl yses afstemningen.

Valgbestyrelsen for Gislev Sogn

Formand - Solveig Pedersen,

Præstevænget 2B, 5854 Gislev

ADRESSER

Gislev Kirke

Lykkesholmsvej 3, Gislev

www.gislevkirke.dk

Sognepræst

Mette Sauerberg

Lykkesholmsvej 8, Gislev

Telefon 62 29 10 32/ 29 38 89 88

Træffes bedst hverdage mellem

kl. 9 og 10, undtaget mandag

(samt efter aftale).

E-mail: mesa@km.dk

Graver

John Lykkedal Pedersen

Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk

Mobil 20 77 18 46

Gislev graverkontor

Tlf. 62 29 10 28,

E-mail: gkirke@mail.dk

Organist

Erik Kempf

Majsvej 29, 5800 Nyborg

Mobil 22 55 15 92

Formand for Gislev Sogns

Menighedsråd

Solveig Pedersen

Præstevænget 2, 5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 07

E-mail: 7768@km.dk

Kirkeværge i Gislev Sogn

Jørgen Jørgensen

Smedeager 22, 5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 24

Ellested Kirke

Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

Formand for Ellested Sogns

Menighedsråd

Henning Bisgaard Larsen

Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk

Tlf. 65 53 21 81

E-mail: 7769@km.dk

Kirkekaffe

Følgende datoer er der

kirkekaffe i

Gislev kirke:

2. december, 14. december,

1. januar og 27. januar.

Ellested kirke:

2. december og 27. januar

Kirkebil

Kirkebil til og fra gudstjenester

til begge kirker og arrangementer

i konfi rmandstuen kan

bestilles. Dog skal man ringe

senest dagen før gudstjenesten

eller arrangementet,

på tlf. 65 98 11 22.

Der gøres opmærksom på,

at det er gratis at benytte sig

af kirkebilen, idet udgiften

dækkes af menighedsrådene i

Gislev og Ellested.

www.gislevkirke.dk

MARK & STORM GRAFISK A/S · 62 62 22 77

More magazines by this user
Similar magazines