BRUGERUNDERSØGELSE - Jobcenter Aarhus

jobcenter.aarhus.dk

BRUGERUNDERSØGELSE - Jobcenter Aarhus

BRUGERUNDERSØGELSE

Virksomhedernes forventninger

til service fra Jobcenter Århus

BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER Juni 2009

ÅRHUS | 1


INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord ......................................................................................................... 3

Hovedresultater fra virksomhedsundersøgelsen ........................................ 4

Kendskab/Brug/Kontakt .............................................................................. 5

Virksomhederne og FREMTIDEN .............................................................. 6

Virksomhederne og Jobcenter Århus ......................................................... 8

Forventninger til samarbejdet ................................................................... 11

Virksomhederne og sygefravær ............................................................... 13

Anbefalinger ............................................................................................. 15

Brugerundersøgelse iværksat af Jobcenter Århus

Udvikling af undersøgelsen Udviklingskonsulent Hanne Marklund

Udfærdigelse af elektroniske spørgeskemaer Fuldmægtig Stine Rasmussen

Grafisk layout og e-book Fagkonsulent Bjarne Gren

2 | BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS


Kære læser!

Jobcenter Århus har ønsket at iværksætte en brugerundersøgelse blandt områdets virksomheder

for at få afdækket virksomhedernes kendskab og forventninger til jobcentrets service.

Fokusområder i brugerundersøgelsen er:

• Virksomhedernes kendskab til Jobcenter Århus’ service

• Virksomhedernes forventninger til Jobcenter Århus’ service

• Virksomhedernes efterspørgsel af service fra Jobcenter Århus.

Hensigten er efterfølgende, at inputtene fra brugerundersøgelsen skal danne baggrund for en

opdatering og prioritering af indholdet af Jobcenter Århus’ service til områdets virksomheder -

bl.a. ved at

• få et dokumenteret grundlag for en prioritering mellem forskellige services

• fastlægge indhold og kvalitet af tilbud til forskellige virksomhedstyper

• skabe et fælles billede i Jobcenter Århus af, hvilke services, der skal leveres.

Virksomhedsundersøgelsen er udfærdiget og afviklet af Jobcenter Århus via en elektronisk

spørgeskemaundersøgelse hos virksomhederne.

Overordnet viser undersøgelsen, at kendskabet til Jobcenter Århus er stort. Men den viser også,

at Jobcenter Århus har en fremtidig opgave med at udbrede kendskabet til den omfattende

pallette af servicetilbud.

Jobcenter Århus

Christian Schacht-Magnussen,

Jobcenterchef

Juni 2009

BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS | 3


Kendskab/Brug/Kontakt

Kendskabet til Jobcenter Århus er stort blandt områdets

virksomheder. Næsten 100% bekræfter at kende til

Jobcenter Århus.

Det kniber lidt mere, når man kigger på virksomhedernes

brug af jobcentret. Godt halvdelen af de små og

mellemstore virksomheder har brugt jobcentret, mens ca.

en tredjedel af de store virksomheder har gjort brug af

jobcentrets ydelser.

Det kan evt. hænge sammen med, at over 60% af de små

og mellemstore er blevet kontaktet af Jobcenter Århus

100%

99%

98%

97%

96%

95%

Hvilke virksomheder fordelt på størrelse kender Jobcenter

Århus

Mikro Små Mellemstor Stor

4 | BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS

Ved din

virksomhed, at der

er et jobcenter i

Århus?

Har din

virksomhed gjort

brug af Jobcenter

Århus?

Er din virksomhed

blevet kontaktet af

Jobcenter Århus?

store

mellem

små

Mikro

Kendskab/brug/kontakt

0,2 0,4 0,6 0,8 1

Hvilke virksomheder fordelt på størrelse bruger Jobcenter

Århus

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Ja

Nej

Ved ikke

Ja

Nej

Ved ikke


Hovedresultater fra virksomhedsundersøgelsen

1. Undersøgelsen viser, at næsten alle adspurgte virksomheder kender Jobcenter Århus.

• 100 % af såvel mikro, små som store virksomheder kender Jobcenter Århus.

• Knap 97% af de mellemstore virksomheder kender Jobcenter Århus

2. Undersøgelsen viser, at godt halvdelen af de små og mellemstore virksomheder bruger Jobcenter Århus

• 56% af mikrovirksomhederne og 53% af de små virksomheder bruger jobcentret.

• 58% af de mellemstore virksomheder bruger jobcentret

• 33% af de store virksomheder bruger jobcentret.

3. Undersøgelsen viser, at majoriteten af mikro, små og mellemstore virksomheder er blevet kontaktet af

Jobcenter Århus

• 63% af mikrovirksomhederne og 61% af de små virksomheder er blevet kontaktet af jobcentret

• 58% af de mellemstore er blevet kontaktet af jobcentret

• 33 % af de store virksomheder er blevet kontaktet af jobcentret

4. Undersøgelsen viser, at virksomhederne har et rimeligt kendskab til Jobcenter Århus’ services på både

det ordinære og det rummelige arbejdsmarked

• 71% kender til Jobnet

• 65% kender til tilskud til Voksenlærligenordningen

• 64% kender til jobcentrets service i forbindelse med formidling af nye medarbejdere

• 32% kender til jobcentrets service i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere

• 45% kender til jobcentrets service i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere ved sygdom eller

nedsat arbejdsevne

• 28% kender til jobcentrets muligheder for hjælpemidler i forbindelse med fastholdelse

• 22% kender til mulighederne for tilskud til en personlig assistent til nye medarbejdere eller allerede

ansatte med handicap

• 24% kender til jobcentrets mulighed for opkvalificering forud for eller i forbindelse med nyansættelser

• 26% kender til jobcentrets services i forbindelse med kompetenceafklaring af nydanskere

• 78% kender til mulighederne for ansættelse med løntilskud

• 63% kender til mulighederne for ansættelse i virksomhedspraktik

• 85% kender til mulighederne for ansættelse af personer i fleksjob

• 54% kender til mulighederne i forbindelse med etablering af skånejob

BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS | 5


Virksomhederne og FREMTIDEN

Så vendte konjunkturerne og den faldende ledighed, som vi

næsten alle havde vænnet os til, er nu afløst af en situation

med større usikkerhed på arbejdsmarkedet og flere ledige.

Jobcenter Århus har derfor også bedt virksomhederne

om at tilkendegive, dels hvilke forventninger de har til

beskæftigelse af svage grupper i praktik og/eller løntilskud

indenfor de nærmeste 2 år og dels deres forventninger

til indenfor hvilke funktioner og jobtyper, de forventer

nyansættelser på det ordinære arbejdsmarked - ligeledes

med en 2 årig horisont.

6 | BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS

Det rummelige arbejdsmarked

Virksomhedernes forventninger til beskæftigelse af

svage grupper i praktik og/eller løntilskud:

• 16% af de adspurgte virksomheder forventer, at

beskæftigelse af svage grupper vil være stigende

• 9% forventer, den vil være faldende

• 75% forventer uændret beskæftigelse af denne

gruppe

Forventer virksomheden, at beskæftigelsen af svage grupper i praktik og/eller

løntilskud i virksomheden over de næste 2 år totalt set vil være

Uændret

75%

Stigende

16%

Faldende

9%

Stigende

Faldende

Uændret


Nyansættelser på det ordinære arbejdsmarked

- virksomhedernes forventninger til jobtyper og

funktioner

• 11% forventer stigning indenfor administration og økonomi

• 10% forventer stigning indenfor produktion

• 3% indenfor transport

• 6% indenfor drift og vedligehold

• 13% indenfor salg og marketing

• 3% indenfor indkøb

• 3% indenfor bygge og anlæg

• 5% indenfor servicesektoren

• 5% indenfor lager og emballage

Indenfor hvilke funktioner og jobtyper har virksomheden behov for at ansætte

nye medarbejdere over det næste år?: Administration og økonomi

Ved ikke

10%

Ikke relevant

23%

Faldende

7%

Stigende

11%

Uændret

49%

Stigende

Uændret

Faldende

Ved ikke

Ikke relevant

BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS | 7


Virksomhederne og Jobcenter Århus

Undersøgelsen viser, at virksomhederne på nogle områder har en lidt afventende holdning når det gælder om at gøre

brug af jobcentret som sparringspartner i forbindelse med rekruttering, outplacement ved afskedigelser samt ved

fastholdelse af medarbejdere.

8 | BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS

Jobcenter Århus som sparringspartner

• 12 % siger ja til at bruge Jobcenter Århus ved næste rekruttering

• 3% siger ja til at bruge Jobcenter Århus i forbindelse med outplacement

• 32% siger ja til at bruge Jobcenter Århus i forbindelse med fastholdelse

Vil din virksomhed bruge Jobcenter Århus, når I næste gang skal rekruttere

nye medarbejdere?

Ved ikke

20%

Måske

51%

Ja

12%

Nej

17%

Ja

Nej

Måske

Ved ikke


Virksomhedernes kendskab til jobcentrets services på det ordinære arbejdsmarked

Lidt overraskende er det, at forholdsvis få virksomheder

kender til jobcentrets services i forbindelse med hhv. fastholdelse

og opkvalificering på det ordinære arbejdsmarked

ligesom godt 75% af virksomhederne ikke kender til

jobcentrets service i forbindelse med rekruttering af udenlandsk

arbejdskraft.

En stor del af de århusianske

virksomheder kender til rekrutteringsmulighederne

via jobnet.dk

• 71% kender til rekrutteringsmuligheder via Jobnet.dk

• 65% kender til mulighed for tilskud til ledige, der

ansættes som voksenlærlinge

• 32% kender til jobcentrets service i forbindelse med

fastholdelse af medarbejdere

• 24% kender til jobcentrets service i forbindelse med

opkvalificering af nyansatte

• 22% kender til jobcentrets service i forbindelse med

rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Kender din virksomhed til rekrutteringsmulighederne via Jobnet?

Nej

29%

Ja

71%

Kender din virksomhed til jobcentrets service i forbindelse med fastholdelse af

medarbejdere i din virksomhed?

Nej

68%

Ja

32%

BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS | 9

Ja

Nej

Ja

Nej


Virksomhedernes kendskab til jobcentrets services på det rummelige arbejdsmarked

Grundlæggende er der et godt kendskab til virksomhedernes

kendskab til jobcentrets services på det rummelige

arbejdsmarked. Kendskabsgraden er høj på en række

områder. Omvendt er det overraskende at konstatere, at

kun ca. 50% af virksomhederne har kendskab til jobcentrets

services i forbindelse med hhv. fastholdelse af medarbejdere

ved sygdom samt mulighederne for etablering af

skånejob.

• 78% kender til mulighederne for ansættelse af personer

med løntilskud

• 85% kender til mulighederne for ansættelse af personer

i fleksjob

• 63% kender til mulighederne for ansættelse af personer

i virksomhedspraktik

• 45% kender til jobcentrets services ved fastholdelse

af medarbejdere ved sygdom eller nedsat arbejdsevne

• 54% kender til jobcentrets services ved ansættelse

af personer i skånejob.

• 32% kender til jobcentrets services ifm med etablering

af mentorfunktion/er

10 | BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS

Kender din virksomhed til mulighederne for virksomhedspraktik?

Nej

37%

Ja

63%

Kender din virksomhed jobcentrets services i forbindelse med etablering af

mentorfunktion(er)?

Nej

76%

Ja

24%

Ja

Nej

Ja

Nej


Virksomhederne og forventninger til samarbejdet med Jobcenter Århus

I forbindelse med undersøgelsen ønskede Jobcenter Århus

også at få kendskab til virksomhedernes forventninger til

samarbejdet med Jobcentret.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne ønsker dialog

om jobcentrets muligheder for at levere den relevante

arbejdskraft samt beskriver de lediges kompetencer og

begrænsninger. Undersøgelsen viser også, at interessen

for at rekruttere utraditionelt er begrænset.

• 75% af virksomhederne finder det i høj grad vigtigt,

at jobcentret oplyser om manglende kvalifikationer

eller andre begrænsninger hos formidlede personer

• 74% forventer i høj grad af få realistisk information

om mulighederne for at få den ønskede arbejdskraft

i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere

• 65% af virksomhederne forventer i høj grad ved

rekruttering at blive inddraget i selve udvælgelsen af

personer til samtale

• 61% af virksomhederne forventer i høj grad ved rekruttering

at få oplyst om evt. løntilskud og evt. andre

tilskudsordninger.

• 44% af virksomhederne efterspørger i høj grad en

kort tidsfrist for afvikling af rekrutteringsforløb

• 62% af virksomhederne finder det i høj grad vigtigt

og 27% i nogen grad vigtigt at have én kontaktperson

i jobcentret i rekrutteringsforløbene.

• 52% af virksomhederne finder det i høj grad vigtigt

og 30% i nogen grad vigtigt, at ledige job synliggøres

via jobnet.

Når og hvis din virksomhed skal samarbejde med Jobcenter Århus om at

rekruttere nye medarbejdere, er det så vigtigt: at jobcentret oplyser

virksomheden om evt. manglende kvalifikationer eller andre begrænsninger hos

de formidlede personer

I høj grad

75%

Hvis din virksomhed har rekrutteringsproblemer og i længere tid forgæves har

søgt efter medarbejdere, er det så vigtigt: at jobcentret er behjælpelig med

utraditionel rekruttering (eks. kvinder i mandefag mv.)

I mindre grad

11%

Hverken eller

36%

Slet ikke

9%

I høj grad

11%

I nogen grad

19%

Hverken eller

2%

I mindre grad

1%

Slet ikke

3%

I nogen grad

33%

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS | 11


Undersøgelsen viser også, at virksomhederne

efterspørger høj service, når der ansættes

ledige på det rummelige arbejdsmarked.

• 62% af virksomhederne forventer i høj grad og

29% i nogen grad, at jobcentret oplyser om evt.

manglende kvalifikationer hos formidlede ledige.

• 39% efterspørger i høj grad og 30% i nogen grad

virksomhedspraktik og evt. løntilskud, når de

ansætter en ledig med begrænsninger.

Hvis din virksomhed har rekrutteringsproblemer og i længere tid forgæves har

søgt efter medarbejdere, er det så vigtigt: at jobcentret oplyser om evt.

manglende kvalifikationer hos de formidlede ledige

I høj grad

62%

I nogen grad

29%

Hverken eller

8%

I mindre grad

0%

Slet ikke

1%

12 | BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

På spørgsmålet om hvilke services

virksomhederne ønsker, hvis og når

virksomhederne efterspørger en person med

helbredsmæssige, sprogmæssige og/eller andre

begrænsninger efterspørges følgende:

• Jobcentret oplyser om begrænsninger i forhold til

jobbet

• Jobcentret tilbyder konkret afklaring af den lediges

kompetencer forud for ansættelsen

• Ansættelse i fleksjob

• Ansættelse indledes med løntilskud

• Ansættelse sker i en aftalt periode

• Opstart uden løn (praktik) i en periode

• Tilbud om hjælpemidler eller hjælp til indretning af

arbejdsplads

• Tilbud til mentorfunktion

• Opfølgning fra jobcentret på ansættelse med besøg

hos virksomheden og samtale/r med den nye

medarbejder.


Virksomhederne og sygefravær

Undersøgelsen har endvidere ønsket at belyse virksomhedernes

ønsker til jobcentrets rolle i forbindelse med fastholdelse

af medarbejdere på det ordinære arbejdsmarked ved

sygdom eller nedsat arbejdsevne.

Knap halvdelen af virksomhederne lægger vægt på at have

en dialog med jobcentret om forebyggelse af sygefravær.

Godt 2/3 af virksomhederne ønsker, at jobcentret videreformidler

erfaringerne fra andre virksomheder.

Hvilke services efterspørges, hvis virksomheden overvejer at ansætte en person

med begrænsninger (det rummelige arbejdsmarked)?: 1 er det mest vigtige, 8 er

det mindst vigtige: at jobcentret tilbyder, at den pågældende kan ansættes i

fleksjob

5

9%

6

16%

4

11%

7

1%

8

3%

1

13%

3

40%

2

7%

1

2

3

4

5

6

7

8

Derudover prioriteres følgende:

• 35% prioriterer etablering af et virksomhedsnetværk

med henblik på forebyggelse af sygefravær

• 25% prioriterer, at jobcentret afholder temamøder på

området

• 47% prioriterer telefonisk rådgivning og vejledning

efter behov fra jobcentret, når virksomheden står

med en konkret medarbejder, som risikerer sygemelding

• 34% prioriterer at få en bred orientering om redskaber

ifm fastholdelse

• 20% prioriterer at kunne rekvirere besøg fra jobcentret,

når behov opstår

• 30% prioriterer at have én kontaktperson i jobcentret

ifm sygefravær

• 19% prioriterer, at jobcentret deltager i en rundbordssamtale

ifm afdækning af fastholdelsestiltag

• 36% prioriterer, at jobcentret tilbyder hjælpemidler

og/eller hjælp til arbejdspladsindretning

• 43% prioriterer, at jobcentret løbende inddrager

virksomheden i opfølgningen på den sygemeldte

medarbejder

• 49% prioriterer, at virksomheden har én kontaktperson

gennem forløbet

• 14% prioriterer, at opfølgningen sker på virksomheden

• 31% prioriterer, at jobcentret tager kontakt til og med

virksomheden hurtigt efter sygemeldingen

BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS | 13


14 | BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS

Virksomhederne og sygefravær på det rummelige arbejdsmarked

• 63% prioriterer, at jobcentret rådgiver virksomhederne om tilskuds- og

refusionsmuligheder ifm sygemeldinger

• 55% prioriterer, at jobcentret rådgiver virksomhederne om fleksjob

• 51% prioriterer, at jobcentret rådgiver om revalidering med løntilskud

• 65% prioriterer, at jobcentret rådgiver om bistand ifm afklaring af medarbejderens

arbejdsevne

• 45% prioriterer, at jobcentret rådgiver og vejleder virksomheden ifm

omplacering af medarbejderen i andre arbejdsopgaver

Hvilken service efterspørges, når virksomheden står med en konkret

medarbejder, som risikerer sygemelding?: 1 er det mest vigtige, 7 er det mindst

vigtige: at jobcentret tilbyder hjælpemidler og/eller hjælp til

arbejdspladsindretning

6

32%

5

3%

7

7%

4

13%

1

15%

3

9%

2

21%

1

2

3

4

5

6

7


Anbefalinger

Med baggrund i undersøgelsen anbefales, at der i den fremadrettede indsats fokuseres på følgende:

Fokusområder:

• Fokus på information og synliggørelse

af services i forbindelse med

fastholdelse og sygemeldte borgere

• Fokusgruppeinterviews hos de store

virksomheder med fokus på: Hvad kan

vi bruge hinanden til?

• Differentieret strategi for hvordan

samarbejdet med alle størrelser

virksomheder fastholdes og udbygges

• Endnu mere synliggørelse af

jobcentrets tilbud til virksomhederne

- eks. ”faktaark” med løsninger

og økonomiske muligheder på

hjemmesiden

• Fokus på optimal

forventningsafstemning - herunder ikke

mindst ved udplacering af borgere.

BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS | 15


Jobcenter Århus

Værkmestergade 3-5

8000 Århus C

Tlf.: 8940 6800

jobcenter@aarhus.dk

16 w w| w. BRUGERUNDERSØGELSE j o b c e n t e r - - aJOBCENTER a r h u s ÅRHUS . d k • w w w. j o b n e t . d k • e m a i l : j o b c e n t e r @ a a r h u s . d k

More magazines by this user
Similar magazines