N R . 1 · F E B R U A R 2 0 0 8 · Å R G A N G 2 - Sthens Kirke

sthenskirke.dk

N R . 1 · F E B R U A R 2 0 0 8 · Å R G A N G 2 - Sthens Kirke

Foto: Herdis Thorsen

STHENS

SOGNS

N R . 1 · F E B R U A R 2 0 0 8 · Å R G A N G 2

K

I

R

K

E

B

L

A

D


Påsketanker

Der er altid liv på

en kirkegård. Man

kan se det på de

mange besøgende,

men også på gravene

er der liv. Der

pusles, og der pyntes;

børn pynter

med tegninger

dukker bamser nips, voksne med blomster

og lys. Vi vil gøre alt for at fastholde

den døde i erindringen. Mange oplever

også en form for dialog med den døde,

når de besøger gravstedet. Det vidner

om trofasthed og om modstand mod

død og glemsel. Hvad tænker vi egentlig

på, når vi går og passer gravene?

Måske om vi skal ses igen? Måske om

vi skal være mand og kone igen? Tages

der til ægte i himlen? Andre igen tænker

måske på formuleringen: ”Kødets

opstandelse”. Andre igen er måske langsomt

ved at lære at leve med den definitive

adskillelse, som døden har bragt

mellem dem og deres kære.

Inskriptionerne på gravstenene er

meget forskellige. Nogle tænker mest

på det liv, der er forbi, og hvad det liv

bragte med sig: ”elsket og savnet”, ”tak

for din kærlighed”. Andre bærer opstan-

SIDE 2 · STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008

delsens håb i sig: ”Vi ses igen”. Såfremt

man har et gravsted, så deler man erfaring

med kvinderne, der kom ud til

Jesu grav: nemlig erfaringen af sorg og

skuffelse.

Graven var tom

Den allerførste påskemorgen satte Gud

en ny dagsorden, da Jesus rejste sig af

døden. Påskeevangeliet fortæller, at

kvinderne påskemorgen kom ud til graven,

som vi gør det med blomster og

olie for at salve den døde; men graven

var tom.

En engel sad derinde og pegede væk

fra graven og sagde: ”Jesus er her ikke,

han er opstået, skynd jer nu og fortæl

det til disciplene”. Det håb bragte de ud

i verden, og det bredte sig som ringe i

vandet.

Opstandelsen gælder også os, sagde

Luther: ”Hvad nytter det, at jeg tusinde

gange har hørt, at Jesus opstod fra de

døde, hvis jeg ikke samtidig får at vide,

at det også gælder min opstandelse”.

Vi kan ikke fatte det, vore tanker kan

ikke rumme det, men vi kan ikke leve

foruden. Det er væsentligt, at vi lever

vores liv med en større horisont, end

den vi kan se grænserne for.

Frygt ikke døden

Når man har mistet, når man sørger,

bestiller man ikke meget andet end at

se tilbage og lade ”filmen” med dage,

der var engang, køre. Man kan ikke lade

være, ligesom der naturligvis prikkes til

angsten og frygten, frygten for endnu

en gang at miste, ”Se hvor hurtigt det

gik”. ”Hvem er den næste?” Alle kender

udtrykket: ” At sidde yderst på bænken”.

Hvad stiller vi op med disse tilbagevendende

tanker?

Påskeenglen havde et bud: ”Frygt ikke”

- frygt ikke døden , frygt ikke den kommende

tid uden den døde, og frygt ikke

at andre pludselig skal dø. Og englen

supplerer: Lad være med at se bagud,

du skal se fremad, for som englen

sagde: ”Og se han går forud for jer til

Galilæa”. Det handler om et gensyn og

ikke en afsked.

Påsken som drama

Påsken er et drama på liv og død. Et

drama med scener og vilkår fra vores

liv. Palmesøndag med et indtog fra alle

de dage, det går godt, hvor vi har succes,

hvor vi tilråbes med hurraråb og

palmegrene, hvor der bliver lagt mærke

til os, hvor vi klarer os mere end godt.

Skærtorsdag indstiftes det basale i vores

liv. Vi skal leve af brød og vin. Dette at

”nogen” vil spise sammen med os og

dele deres liv, deres tid med os - ja

dette at nogen vil give os sig selv.

Langfredag er den dag, hvor døden hersker

med smerte og tomhed og sorg.

Adskillelsens lange mørke dage, og

dagen hvor vi selv skal dø.

Påskelørdag er begravelse - tomhed.

Påskesøndag rejser livet sig på ny,

døden sættes på plads.

2. påskedag går det langsomt op for os,

at det er denne orden, vi lever af, som

vi har i ryggen, og som bærer os i liv og

død.

”Hvorfor leder I efter den levende

blandt de døde?”

Glædelig påske

sognepræst Kirsten Knutzen


Hvorfor fejrer vi pinse?

Udbrændthed

og nærvær

For et stykke tid siden havde jeg lejet

filmen ”The Hours”.

Filmen havde fået 9 oscars, og havde

stjerner som Maryl Streep og Nicole

Kidman i hovedrollerne. Filmen var

fremragende, men man skulle være et

overskudsmenneske for at komme

igennem den. Budskabet var uendeligt

trist, for alle på nær èt menneske talte

timerne - tiden skulle bare gå, og for

nogle var det timerne til livets afslutning,

de så frem til. Der var intet, der

rykkede. Livet var brændt ud.

Vi kender til det udbrændte blik i et

menneskes ansigt, enten måske fordi

arbejdsglæden er væk, eller fordi de

nære relationer mangler. Vi kender

udtalelsen: ” han siger mig ikke noget”

så har vi i ultrakorte vendinger sagt

meget om den person. Han er stemplet

som kedelig og åndløs. Vi kender også

til, hvordan vi kan være ligegyldige,

kolde og distancerende over for hinanden;

men så er der øjeblikke, hvor vi i

bogstaveligste forstand mærker et gennembrud,

hvor noget brister, afstanden

mellem os selv og den anden forsvinder

- eller man oplever nye sider ved

tilværelsen. Oplevelsen kan næsten

føles som et lynnedslag, hvor følelsen

af noget nyt bryder frem.

Et sådan nærvær er med til at rykke.

Ånden er over os.

Der er et par linjer af Poul Borum, hvor

han meget enkelt men næsten også

banalt skriver sig ind i pinsen:

”I dag er jeg så glad at verden og jeg

ikke kan skilles.”

Når vi pludselig efter lang tids dovenskab

eller ligegyldighed siger: Ӂnden er

over mig”, vibrerer vi af energi og engagement.

Vi ser perspektiver. Vi ser fremtiden

som et mulighedsfelt. Med et

moderne udtryk: ” det rykker bare”.

Pinsen handler, ifølge Apostlenes gerninger,

om udbrændte mennesker, der

bliver vakt til live.

Tunger af ild.

En flok disciple der har tabt gnisten,

men som igen begynder at brænde for

sagen. ”En lyd fra himlen som af et

kraftigt vindstød, tunger af ild, som satte

sig på hver enkelt af dem”, og de

begyndte at tale med glødende ord.

Ord kan forløse, ord kan tænde og

åbne, ord kan vække nærvær, ord kan

vække forståelse.

Det er på den måde, Guds Ånd virker.

Helligånden virker som en transformator,

som en kommunikator.

Det hele handler om passion, det handler

om transformation, det handler om

at ”The passion of Christ” bliver til

”the passion of man”, det handler om

kommunikation.

Helligånden som talsmand.

Det handler om den pagt, Gud gennem

Kristus har indgået med mennesket.

Stenen er væltet fra. Udgangen fra De

Dødes rige er fundet. Indgangen til de

levendes land er åbnet. Fremtiden som

et mulighedsfelt med plads til begejstring

og engagement er nu en mulighed.

Tro på tilgivelse har erstattet tanken

om gengældelse. Der er tale om

nyt liv, nye muligheder.

Foto: Herdis Thorsen

Det er de ord og tanker, Helligånden

skal kommunikere fra Gud til os. Det er

også derfor Helligånden bliver kaldt for

talsmanden. Synden mod Helligånden

er ifølge Det Nye Testamente, den eneste

synd, der ikke kan tilgives. Og det er

klart, såfremt vi afbryder forbindelsen til

Helligånden, cutter vi automatisk også

forbindelsen til Gud.

Fejringen af den jødiske pinse

sammenlignet med fejringen af

den kristne pinse:

Jøderne fejrer pinse i anledningen af

pagten i Sinai, hvor Moses modtog

lovens tavler. Der er ingen tvivl om, at

den kristne pinse er et svar på den

gamle pagt. Den første kristne pinse fik

vi ånden i stedet for loven. Og det forhold

til Gud der før var et forbudsforhold

bliver nu til et levende nærværende

forhold. Nærvær bliver igen et

nøgleord. Guds Helligånd frembringer

kommunikation - passion - engagement.

”I dag er jeg så glad, at verden og jeg

ikke kan skilles”.

Sognepræst Kirsten Knutzen

STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008 · SIDE 3


Ny bog om Folkekirkens historie i det 20.årh.

Kurt E. Larsen:

Fra Christensen

til Krarup

Dansk kirkeliv i det 20.århundrede.

Forlaget Kolon 2007.

337 sider. Pris: 299.95.

Det er måske ikke pænt, at jeg starter

med at kritisere titlen på en bog - men

alligevel: Kurt E. Larsen har i sin bog

om dansk kirkeliv ”nomineret en person

fra hvert årti til at være årets mand, og

den første og sidste af disse har givet

bogen navn”. Er Krarup 90´ernes mand

i dansk kirkeliv? ”Han fik i 1990´erne

sat indvandrerspørgsmålet og danskhed

på dagsordenen”, skriver Larsen s.294.

Ja, måske i den politiske debat - og at

Krarup har en meget dominerende indflydelse

på dette årtis politiske liv, vil

næppe nogen sætte spørgsmålstegn

ved. Men Krarup blev jo netop omtalt,

fordi han kirkeligt stod meget isoleret -

og da ikke på nogen måde tegnede

den danske folkekirke i 1990´erne.

80´ernes mand - Møllehave - er vel

Danmarks mest kendte præst - burde

det ikke i stedet have været Jan

Lindhardt - selv om han først blev

biskop i 1997 - der sluttede - han har

ihvertfald i de forløbne år været

SIDE 4 · STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008

Danmarks mest omtalte biskop?

Larsens bog er skrevet til ”nye, der

kommer i menighedsråd eller på anden

måde engageres i kirkeligt arbejde”.

Så hvis man overvejer menighedsrådsarbejdet

2008-2012 er her en god

måde at stifte nærmere bekendtskab

med emnet på.

Det første afsnit er ret tørt, leksikalsk

stof: Religion og Kirke i Danmark, men

herefter følger et afsnit om Folkekirkens

ydre rammer - bl.a. om stat/kirke-forholdet,

der igen er til debat, og om menighedsrådenes

historie siden 1903 - og

Folkekirkens ritualer og bøger - man kan

more sig over, at ”Nærmere Gud til dig”

allerede var ved at ryge ud af salmebogen

i 1953 - men også overlevede

dengang. Der er også gode oplysninger

om bibeloversættelserne i sidste

århundrede.

Foto: Herdis Thorsen

I afsnittet om teologiske strømninger er

især afsnittet om Tidehverv spændende.

Vi hører dagligt om Tidehverv i

forbindelse med Krarup og Langballe -

og ”Tidehverv” er jo nærmest blevet et

skældsord, hvad vi lige har set under

1.runde af bispevalget i Roskilde Stift.

Kurt E. Larsen giver i afsnittet en grundig

indførelse i Tidehvervs betydning:

Han gør opmærksom på, at Tidehverv

”startede som et regulært ungdomsoprør

mod et helt specielt miljø”:

”Tidehverv blev modstandere af al kristelig-social

virksomhed, al kirkelig aktivisme

og missionsvirksomhed og

enhver form for kristelig miljødannelse”.

Igen - hvis vi med Tidehverv kun tænker

på Krarup og Langballe - er det godt

at få repeteret - eller at lære: ”Tidehverv

kom hurtigt til at stille dagsordenen og

præge debatten. Dansk teologi kunne

opdeles i et før og efter Tidehvervs

fremkomst i 1926 og derefter om et for

eller imod Tidehverv.”

Bogen ser selvfølgelig også på det,

Larsen kalder ”Det nye Tidehverv” - og

forklarer her bl.a. Tidehvervs kritik mod

menneskerettighederne: ”Enhver, der

ud fra evangeliet ville lave samfundsomvæltninger,

havde simpelthen forrådt

evangeliet”.

Herefter følger tre store kapitler om

Grundtvigianismen, Indre Mission og

den tredje kirkelige retning - og som

indledning til afsnittet om FDF bringer

Larsen et spændende citat af tidl.

biskop Henning Høirup fra 1991:

”Den arbejdsindsats, som FDF ydede . .

. overbevidste mig om, at FDF fortjener

langt større plads end bevægelsen har

fået i ”Den danske Kirkes historie”, hvor

den ikke er tildelt mange linier, skønt

den landet over har haft mere varig

betydning for kirkelivet end de teologiske

og kirkepolitiske kontroverser, som

værket så indgående beskriver.” På

mange måder en tankevækkende

refleksion!

Otto Rühl


År 2008 er valgår

Ligesom der fast hvert fjerde år er valg

til alle landets kommunalbestyrelser, er

der også fast hvert fjerde år - men ikke

samme år som kommunevalgene - valg

til alle landets menighedsråd. Valget

foregår i november og de ny menighedsråd

tiltræder den første søndag i

advent, som i år er søndag d. 30.

november.

Ligesom kommunerne styres efter Den

Kommunale Styrelseslov, vedtaget i folketinget,

styres kirkerne efter Lov om

Menighedsråd, som ligeledes er vedtaget

i folketinget. Dagspressen holder os

løbende orienteret om, hvad de forskellige

kommunalbestyrelser arbejder med

og beslutter, men der er ikke tradition

for den samme brug af pressen, når det

gælder de forskellige menighedsråds

arbejde og beslutninger. Det er mest,

når noget udvikler sig til mere spektakulære

begivenheder, at vi præsenteres

for det i medierne.

Der er derfor i befolkningen et rimelig

stort kendskab til kommunalbestyrelsers

arbejde, men et meget ringe kendskab

til menighedsråds arbejde, og det er

egentlig synd, at arbejdet i og styringen

af en organisation, som langt hovedparten

af den danske befolkning er medlemmer

af, er så lidt kendt. Men ligesom

kommunalbestyrelsesmøder er

offentlige er også menighedsrådsmøder

offentlige, således at enhver, der har

lyst kan deltage i møderne som tilhører.

Hvad siger loven?

I Lov om menighedsråds § 1 stk. 1 står:

Sognets kirkelige og administrative

anliggender styres af menighedsrådet…

I samme § stk. 2 står: Det påhviler

menighedsrådet at virke for gode vilkår

for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådenes opgaver handler

altså både om rammerne dvs. bygninger

og lokaler og indholdet dvs. hvad

kirken har af tilbud til sognets beboere.

For en kirke som Sthens Kirke, der hverken

er 800 eller 1000 år gammel og

derfor ikke tiltrækker turister på samme

måde som middelalderkirkerne, må kirkens

største aktiv være indholdet.

Det er det, kirken har at tilbyde sognets

beboere, der er det primære fokus. Det

der skal styrkes og udvikles for at række

ind i fremtiden.

Kirkens opgaver i vor tid.

Her i det 21. århundrede er det danske

samfund et multikulturelt samfund i en

globaliseret verden. Det er også et samfund,

hvor forskellen mellem rig og fattig

i løbet af de sidste år er blevet større

og hvor ikke kun den materielle, men

også den åndelige fattigdom med

ensomhed, rodløshed osv. er blevet

mere synlig.

Den danske kultur har i århundrede

være dybt præget af den kristne moral

og etik. Det er kirkens opgave midt i

fusioner, omrokeringer, sammenlægninger

og hvad der ellers er af forandringer

og omvæltninger i vores samfund - forandringer

og omvæltninger, som efterlader

grupper i samfundet fortabte og

hjælpeløse - at formidle budskabet om

næstekærlighed, omsorg og tilgivelse i

tidens sprog og i en form, som

moderne mennesker kan relatere sig til,

og at udvikle praktiske tiltag, som imødekommer

moderne menneskers

behov.

I dette arbejde står landets menighedsråd

i centrale positioner rundt om i

lokalsamfundene. Ét af de områder det

nuværende menighedsråd ønsker at

satse på, er arbejdet med børn og

unge.

Sthens kirke og FDF har et udmærket

samarbejde, som begge parter ønsker

at udbygge, men da det ikke er alle

børn og unge, der føler sig tiltrukket af

det uniformerede børne- og ungdomsarbejde,

er det menighedsrådets ønske,

at der igen pustes liv i det blomstrende

børne- og ungdomsarbejde, kirken

havde for år tilbage.

Menighedsrådet.

Til Sthens sogns menighedsråd skal

vælges 11 medlemmer, som sammen

med præsterne skal opfylde lovens

intention om at styre sognets kirkelige

og administrative anliggender.

Til at løse opgaven har menighedsrådet

en driftsramme på ca. 3 1/2 millioner,

som skal dække lønninger (minus præstelønninger),

almindelig bygningsvedligeholdelse

og aktiviteter. Også det frivillige

arbejde med bl.a. loppemarkeder

og julestue giver indtægter.

Gennemsnitsalderen i det nuværende

menighedsråd er ret høj, så der er brug

for yngre kræfter både til at føre det

nuværende arbejde videre og til at

tænke nyt.

Så synes du ovenstående lyder interessant,

så begynd allerede nu at overveje

om du ikke skulle stille op til næste

menighedsrådsvalg.

Se yderligere information i næste

Kirkeblad og i dagspressen op til valget.

Lisbeth Bono

Formand for

Sthens Sogns Menighedsråd.

Foto: Herdis Thorsen

STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008 · SIDE 5


Koncerter

Søndag den 20. april kl. 19.30:

Koncert med den argentinske klaverprofessor

Mirta Herrera. Mirta Herrera er

uddannet i Köln, fik sit solistdiplom ved

konservatoriet i Lausanne, hvor hun har

været undervisningsassistent i mange

år. Hun er nu professor ved det italienske

konservatorium Conservatorio

estatal L'Aquila. Mirta Herrera er ofte

dommer ved internationale pianistkonkurrencer

og har givet masterclass i

Danmark, Tyskland, Østrig, Schweiz,

Argentina, etc. Denne koncert er i forbindelse

med en masterclass, hun

holder på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Hun vil spille værker af

Schubert, Prokoffiev og Tschaikowsky.

Søndag den 1. juni kl. 20.00:

Cantuskoret, Hillerød, under ledelse af Annie Munch. Annie Munch er kendt som

fremragende korleder og et samlingspunkt for musiklivet i Nordsjælland. Hun har

foranstaltet store koncerter med fremførelser af bl.a. Händels ”Messias”, Bach's

”Juleoriatorium” etc., og denne forsommerkoncert bliver også garanteret en stor

oplevelse med hende som dirigent.

SIDE 6 · STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008

Søndag den 4. maj kl. 16.00:

Den årlige elevkoncert med docent ved

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Tove Lønskovs klaverelever, plejer at

være en publikumssucces. Denne koncert

vi være på et højt niveau, da alle

eleverne er viderekomne og fra solistklasse,

og møder med et stort og

alsidigt repertoire.

Middagskoncerter

i samarbejde

med By-kirkerne

i Helsingør:

Uge 27, mandag d. 30.06.

- fredag d. 04.07 kl. 12.00

Mandag d. 30.06. kl. 12.00

Julie Albertsen, sopran,

Oddmund Opsjön, orgel

Tirsdag d. 01.07. kl. 12.00

Bibi Nagashima Toft, orgel

Onsdag d. 02.07. kl. 12.00

Kenneth Lautitzen, klaver

(egene værker)

Torsdag d. 03.07. kl. 12.00

Docent Tom Ernst, Malmö,

orgel & klaver

Fredag d. 04.07 kl. 12.00

Oddmund Opsjön, orgel

Hans Gammeltoft-Hansen, fløjte

Foto: Herdis Thorsen


Sognemøder - Helligånden og Pinsen

”Pinsedag, da Guds Ånd kom herned, da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed”, synger vi med Grundtvig 1.søndag i advent,

når vi byder det nye kirkeår velkommen og repeterer, hvad vi nu skal i gang med på ny - jul - påske - og pinse. Men hvor julen

og påsken står klart i vores bevidsthed, kniber det nok mere med pinsen - det viser i hvert fald enhver rundspørge i dagene op

til pinse.

Sognemødeudvalget har derfor sat ”Pinsen” på de to sidste

sognemøder i denne sæson.

Onsdag den 12.marts kl.19.30 kommer Ole Skjerbæk Madsen,

der er præst og ansat ved Missionsselskabet Areopagos. Før ansættelsen

i Areopagos var han sognepræst 1975-1999, først i Vigerslev Kirke

og siden i Bethlehemskirken. Han arbejder bl.a. med at bygge bro

mellem kirken og åndeligt søgende mennesker i de nyåndelige og

holistiske miljøer, ikke mindst gennem ”I Mesterens Lys”, som holder

alternative gudstjenester, kurser og deltager i alternativ-messer som

”Krop-Sind-Ånd” og ”Dig-og-Dit-Liv”.

Ole Skjerbæk Madsen taler om Helligånden og har givet sit oplæg overskriften

”Helligånden - virksom i menigheden med særlig henblik på

kirkens helbredende tjeneste”. Og han tilføjer: ”Ved Helligånden skabes

et fællesskab af mennesker, de fungerer som en levende organisme,

Jesu Kristi legeme. Helligånden gør i dette fællesskab Guds nåde

konkret gennem sakramenter og nådegaver. En af kirkens opgaver er at

være et redskab for Guds helende og genoprettende gerning; det sker

bl.a. ved nådegaver til helbredelse, men også gennem skriftemål og de

syges salvelse (en ordning, som er et sakramente i en række kirker,

men til dels er glemt i en luthersk sammenhæng).

En måned efter - onsdag den 16.april kl.19.30 - kommer det tidligere medlem af menighedsrådet, Johannes Gregers

Jensen, der for nogle år siden flyttede til Bornholm og nu er blevet færdig som teolog og fungerer som stiftsvikar på

Bornholm. Han taler om pinsen: ”Vi tror på Helligånden ...”Sådan siges der hver søndag i højmessen, og aftenens foredrag vil

dykke ned i hvad Helligånden er. Hvad har man gennem tiderne sagt og skrevet om Helligånden, og hvad er det folk tror, når

de siger at de tror på Helligånden? Hvad er forholdet mellem Helligånden og resten af treenigheden?

Der vil være tid til at samtale om tro og overvejelser om Helligånden.

Foto: Herdis Thorsen

Seniorklub

Torsdag d. 13. marts kl. 14.30

”Minder fra Helsingør”

v. Museumsinspektør Kenno Pedersen.

Torsdag d. 17. april kl. 14.30

”Barndom på Østerbro”

v. Sognepræst Niels Johansen.

Torsdag d. 15. maj kl. 14.30

Sommerudflugt

Hør nærmere om tidspunkt og

pris på mødet i april.

Foto: Kristeligt Pressebureau

STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008 · SIDE 7


Prædikantliste

Marts

Palmesøndag

16.marts kl. 10.00 Peter Fagerlund

Skærtorsdag

20. marts kl. 19.30 Kirsten Knutzen

Langfredag

21. marts kl. 10.00 Kirsten Knutzen

Påskedag

23. marts kl. 10.00 Peter Fagerlund

Anden Påskedag

24. marts kl. 10.00 Peter Fagerlund

1. se e. påske

30. marts (sommertid begynder)

kl. 10.00 Kirsten Knutzen.

April

2. s. e. påske

6. april kl. 10.00 Peter Fagerlund

3 s. e. påske

13. april kl. 10.00 Kirsten Knutzen

SIDE 8 · STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008

Store Bededag

fredag den 18. april

Konfirmation

kl. 10.00 Kirsten Knutzen

kl. 12.00 Peter Fagerlund

4. s. e. påske

20. april kl. 10.00 Peter Fagerlund

5. s. e. påske

27. april

Konfirmation

kl. 10.00 Peter Fagerlund

kl. 12.00 Kirsten Knutzen

Maj

Kristi Himmelfartsdag

1. maj kl. 10.00 Peter Fagerlund

6 s. e. påske

4. maj kl. 10.00 Peter Fagerlund

Pinsedag

11. maj kl. 10.00 Kirsten Knutzen

2. Pinsedag

12. maj kl. 10.00 Kirsten Knutzen

Trinitatis

18. maj kl. 10.00 Kirsten Knutzen

1.s.e. trinitatis

25. maj. kl. 10.00 Kirsten Knutzen.

Juni

2.s.e. trinitatis

1. juni kl. 10.00 Peter Fagerlund

3.s.e. trinitatis

8. juni kl. 10.00 Kirsten Knutzen

4.s.e. trinitatis

15. juni kl. 10.00 Peter Fagerlund

5.s.e. trinitatis

22. juni kl. 10.00 Kirsten Knutzen.

6.s.e. trinitatis

29. juni kl. 10.00 Peter Fagerlund

Se dagspressen om gudstjenester

i juli og august.

Kirkebil:

Der er mulighed for kørselsordning for

gangbesværede til søndagens højmesser.

Kontakt kirkens kontor senest fredagen

før.

Foto: Herdis Thorsen


Aktivitetskalender

Loppemarked med Lørdagscafé

Lørdag d. 1. marts kl. 10-13

Sogneindsamling

Søndag d. 2. marts kl. ca. 11.00

Sognemøde

Onsdag d. 12. marts kl. 19.30

Seniorklub

Torsdag d. 13. marts kl. 14.30

Skærtorsdags-spisning

Torsdag d. 20. marts kl. 17.30

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 25. marts kl. 16.00

Loppemarked med Lørdagscafé

Lørdag d. 5. april kl. 10-13

Filmaften

Onsdag d. 9. april kl. 19.00

Sognemøde

Onsdag d. 16. april kl. 19.30

Seniorklub

Torsdag d. 17. april kl. 14.30

Koncert

Søndag d. 20. april kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 29. april kl. 19.00

Koncert

Søndag d. 4. maj kl. 16.00

Seniorklubbens sommerudflugt

Torsdag den 15. maj

Fernisering

Lørdag d. 17. maj kl. 14.00

Kunstforeningens tur

Mandag d. 19. Maj til torsdag d. 22. Maj

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 27. maj kl. 19.00

Koncert

Søndag d. 1. juni kl. 20.00

Frivilligfest

Søndag d. 8. juni kl. ca. 11.30

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 24. juni kl. 19.00

Koncert

Mandag d. 30. juni kl. 12.00

Koncert

Tirsdag d. 1. juli kl. 12.00

Koncert

Onsdag d. 2. juli kl. 12.00

Koncert

Torsdag d. 3. juli kl. 12.00

Koncert

Fredag d. 4. juli kl. 12.00

Loppemarked med Lørdagscafé

Lørdag d. 2. august kl. 10-13

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 26. august kl. 19.00

Loppemarked med Lørdagscafé

Lørdag d. 6.september kl. 10-13

Fernisering

Lørdag d. 6. september kl. 14.00

Familiegudstjenester

Musikgudstjeneste

(v. Peter Fagerlund)

Søndag d. 6. april kl. 14.00

Syng med, når koret, "De Levende

Sthene" optræder med salmer og

rytmisk musik.

Særlige gudstjenester

Liturgisk gudstjeneste

(v. Kirsten Knutzen)

Skærtorsdag d. 20 marts kl. 19.30

Se yderligere oplysning om fællesspisning

før gudstjenesten.

Foto: Herdis Thorsen

STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008 · SIDE 9


SIDE 10 · STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008

Onsdag den 9. april kl. 19.00

”Forbrydelser”

med bl.a. Trine Dyrholm.

Fest for frivillige medarbejdere

og for folk, som kunne tænke sig at blive det.

Sthens sogns menighedsråd indbyder til grillfest med hyggeligt samvær søndag

d. 8. juni efter gudstjenesten.

Alle, der på den ene eller anden måde har en rolle i det frivillige arbejde, som

udgår fra kirken, er velkomne. Vi vil også gerne møde Jer, der eventuelt kunne

tænke Jer fremover at lægge tid og energi i en frivillig aktivitet i kirkens regi.

Vi vil sammen spise dejlig mad, snakke og hygge os og også benytte lejligheden til

uformelt at snakke om eksisterende og mulige nye aktiviteter.

Tilmeld dig gerne til kirkens kontor senest fredag d. 30. maj eller i forbindelse

med gudstjenesten søndag d. 1. juni.

Foto: Herdis Thorsen

Anna er fængselspræst og Kate er en indsat med overnaturlige tilbøjeligheder. Da

Anna mod forventning bliver gravid, opdager lægerne at barnet har en kromosomfejl.

Nu må Anna pludselig vælge, om hun vil lægge sit barns skæbne i Guds eller

Kates hænder. Filmen lægger op til en debat om tro og overtro samt det tilbagevendende

spørgsmål, om der måske findes mere mellem himmel og jord, end vi

mennesker har styr på.

Filmen indledes med en kort introduktion. Efter filmen er der diskussion.

Prisen for sandwich og et glas vin er 20 kr.

Aftenen er tilrettelagt af stiftsvikar pastor Christer Teilmann Damm og sognepræst

Kirsten Knutzen.

Hvad er kristendom?

Kursus onsdag d. 28. maj. og 4. juni kl. 19.00 - 20.30

Kurset vil dreje sig om, hvad der er helt centralt i kristendommen. Det henvender

sig bredt - både til den, som ønsker en introduktion til kristendommen og til den,

som gerne vil have en dybere forståelse af kristendommens kernepunkter.

Nogle af de spørgsmål, som behandles er: Hvad vil det sige, at Gud er treenig?

Hvad indeholder Bibelen? Hvordan skal den forstås? Hvad er kirkens opgave?

Hvad er et sakramente? Hvad vil det sige at være protestant?

Vi tager udgangspunkt i biskop Niels Henrik Arendt og Agnete Brinks bog,

"En lille bog om kristendommen". Håbet er at deltagerne vil medvirke aktivt, så vi

får en spændende debat.

Tilmelding til Peter Fagerlund senest den 21. maj på tlf. 49 22 44 40 eller pr.

email: PFAG@km.dk

Oplys navn, adr., tlf.-nummer og evt. email-adresse. Ved tilmeldingen bedes desuden

oplyst, om man ønsker at købe bogen på kordegnekontoret (pris 148 kr.).

Normalprisen er 175 kr.

Peter Fagerlund


Multietnisk festival

Lørdag d. 3. maj lægger Sthens

Kirke sammen med ”Kulturhuset”

hus til ”Multietnisk Festival

i Helsingør”.

Festivalen er den tiende og vil foregå

dels i de to huse og dels på pladsen

mellem dem - både i det fri og i to

store pavilloner.

Festivalen afholdes fra kl. 11 til kl. 17,

og der er gratis adgang.

Festivalens åbningstale holdes af Tom

McEwan kl. ca. 11,30.

Se yderligere information i dagspressen.

Foreningen Multietnisk Forum.

Foto: Kristeligt Pressebureau

Loppemarked med hyggeligt kaffebord

Gratis adgang

Formålet med loppemarkedet, som afholdes i kirkens kælderlokaler, er at sælge

forskellige loppeeffekter, som kirken får fra private givere. Der er desuden café

med kaffe, te og kage til meget rimelige priser og med et hyggeligt samvær.

Vi holder åbent på følgende dage indtil sommerferien:

Lørdag d. 5. april og lørdag den 7. Juni.

Efter sommerferien er der igen åbent lørdag d. 2. august og

lørdag d. 6. september.

Effekter til loppemarkedet kan afleveres i kirkens kontortid.

Vi tager imod alt undtagen møbler og bøger.

Foto: Claus Bøye

Skærtorsdag

Skærtorsdag - aften med fællesspisning

samt aftengudstjeneste i Sthens kirke.

Torsdag d. 20. marts - skærtorsdag - gentager

vi succesen fra de foregående år, og mødes til

fællesspisning kl. 17,30.

Klokken 19,30 er der liturgisk gudstjeneste.

Pris for middagen er 30 kr.

Øl og vand kan købes til rimelige priser.

Tilmelding til spisning til kirkens kontor på tlf.:

49 22 29 51 senest torsdag den 13. marts.

STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008 · SIDE 11


Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2009

Konfirmationsdagene er:

Store Bededag

den 8. maj 2009

Klokken 10: Kirsten Knutzen

Klokken 12: Kirsten Knutzen

Kristi Himmelfartsdag

den 21. maj 2009

Klokken 10: Peter Fagerlund

Klokken 12: Peter fagerlund

Den præst, man går til konfirmationsforberedelse

hos, vil også være den præst,

man bliver konfirmeret af.

Tilmelding: De, der allerede har modtaget

en tilmeldingsblanket gennem skolerne,

skal blot udfylde den og aflevere

Foto: Herdis Thorsen

den til Sthens kirke. Såfremt man ikke

har modtaget en blanket, kan man henvende sig til kirkens kontor. Tilmeldingsblanketten skal være afleveret senest tirsdag den

1. april. For yderligere information er man altid velkommen til at kontakte præsterne.

Sognepræst Peter Fagerlund / Sognepræst Kirsten Knutzen

Foto: Åse Søndergaard

De Flittige Hænder

Sthens Kirkes strikkeklub, som før har strikket og hæklet til Projekt Øst, er skiftet til en anden humanitær organisation, nemlig

organisationen Cristian Family Care.

Årsagen er at Projekt Øst ikke længere har opsamling på Sjælland, så strikkeklubben skulle rejse penge til at transportere de

færdige arbejder til Odense. Den ny organisation, som har eksisteret siden år 2000, har opsamlingssted i Hillerød.

Samtidig med skiftet, skifter strikkeklubben navn og kalder sig nu: De Flittige Hænder.

De Flittige Hænder har her i januar afleveret 15 flyttekasser med trøjer, vanter, hvuer, tæpper, tørklæder m.m. til opsamlingsstedet.

SIDE 12 · STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008


Sthens Sogns Kunstforening arrangerer 4 dages

kunst og kirketur til Nordjylland fra den 19. til

22. maj med Jørgen Ingberg som rejseleder

Program

Program for turen

er følgende:

Dag 1

- mandag den 19. maj kl. 07.30.

Afgang med bus fra Sthens Kirke

Ankomst til Hjallerup kro samme

dag kl. ca. 17.00.

Vi besøger allerede på udturen et

par af de planlagte mål, men

rækkefølgen røber vi ikke endnu.

Dag 2

- tirsdag den 20. maj.

Rundtur til kirker og kunst i området

nord for Limfjorden, hvor vi

bl.a. skal besøg Hasseris, Gug og

Vodskov kirker - steder med en

spændende udsmykning.

Efter frokosten besøges Sulsted,

Vrensted og Øster Vrå kirker.

Den endelige rækkefølge er ikke

helt planlagt.

Dag 3

- onsdag den 21. maj.

Rundtur til kirker og kunst i området

syd for Limfjorden, bl.a. til

Ranum, Hindborg og Frejlev

kirker.

Frokosten er planlagt til at foregå

på Kroen i Ranum.

Dag 4

- torsdag den 22. maj.

Vi pakker og forlader hotellet, tidligt,

så vi kan nå de sidste planlagte

besøg inden hjemrejsen,

men først til Nordjyllands kunstmuseum,

og så må vi se, om der

bliver tid til mere.

Forventet hjemkomst til Sthens

Kirke kl. 22.00.

Jørgen Ingberg

Foto: Herdis Thorsen

Jørgen Ingberg siger som

oplæg til turen:

For omkring et hundrede år siden skete

der et nybrud inden for kunsten i kirken.

Man gør stille og roligt op med

guldalderens højstemte og sentimentale

stil. I anden halvdel af det 20. århundrede

har vi nærmest oplevet en renæssance

inden for kirkekunsten og kirkearkitekturen

i Danmark. De sidste

hundrede år har vores verden forandret

sig hastigere end nogen siden før, og

kunsten i kirken har været præget af

denne stadige forandring.

”For kristne har Gud åbenbaret sig for

menneskene. Kristus er Guds synlige

billede, og derfor må han også afbilledes.

Der er dog en vis enighed om, at

han ikke må være al for grim, fordi

vores kultur forbinder skønhed med

andre egenskaber som godhed, sandhed

og andre positive ord, som også

bruges om Jesus.” Lisbeth Smedegaard

Andersen, teolog og forfatter.

På turen rundt i det Nordjyske vil vi se

på mange forskellige eksempler på

moderne dansk kirkekunst, og vi vil bl.a.

se på, om det stadig forholder sig

sådan, som Smedegaard Andersen skriver,

eller om det høre en svunden tid

til.

Praktiske informationer:

Prisen er afhængig af deltagerantallet.

Der skal være minimum 25 deltagere

for at turen gennemføres. Vi kører i

egen bus og har bestilt 3 overnatninger,

tre gange morgenmad og 3 gange middag

på HJALLERUP KRO. Frokost er for

egen regning.

Pastor Jørgen Ingberg Henriksen, vil

være med os på hele turen, med sin

store viden om ny og gammel kirkekunst.

Prisen vil ved 25 deltagere være 2.700

kr. per person, men faldende ved

højere deltageantal. Tillæg for enkeltværelse:

400 kr. Ved endelig tilmelding

senest d. 15. marts betales 500 kr.

Restbeløbet betales senest 1. maj.

Prisen inkluderer transport, rejseleder,

morgenmad og aftensmad fra mandag

aften til torsdag morgen.

For yderligere oplysning ring til

Herdis Thorsen 49 2031 60.

Foto: Herdis Thorsen

STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008 · SIDE 13


De Flittige Hænder

I Sthens kirkes kælderlokaler mødes hver mandag kl. 10-14 en gruppe kvinder, der strikker og hækler til den humanitære

organisation, Christian Family Care, en hjælpeorganisation, der arbejder i Østeuropa og det nordlige Sibirien.

Gruppen består for tiden af ca. 12 livlige strikkende og hæklende kaffedrikkende kvinder. Endvidere strikker 6 kvinder

hjemme og kommer kun for at aflevere færdige arbejder og få en ny portion garn med hjem.

Der er nem adgang til kælderlokalerne både med rollator og kørestol. Alle er velkomne,

og det er gratis at deltage.De flittige kvinder søger garn og garnrester, som kan afleveres

enten mandag formiddag eller i kontorets øvrige åbningstid.

For yderligere oplysning kontakt: Bente på tlf. 49 13 67 60 · Åse på tlf. 49 22 01 67

eller 50 57 12 42 · Grethe på tlf. 49 21 42 63

FDF Helsingør 1. kreds

Alle er velkomne! Kom og få én på opleveren.

Mødetider:

Puslinge/tumlinge (5-9 år): Tirsdage kl. 16,00 - 17,30 i Sthens Kirkes kælder.

Pilte/væbnere (9-12 år): Tirsdage kl. 18,30 - 20,00 i Ponydalen 6 i kælderen.

Seniorvæbnere/ seniorer (13-18 år): Tirsdage kl. 18,30 - 20,00 i Sthens Kirkes kælder.

For yderligere information kontakt: Mette Jacobsen på tlf. 49 22 15 39.

Tirsdagsklubben

Her mødes flittige hænder hver tirsdag fra kl. 13.30 - 16.00 og hygger sig med en kaffetår og ordner verdenssituationen.

Her repareres legetøj, bygges redekasser og snedkereres fine dukkesenge. Vi ordner tøj og loppeting til loppemarkeder

og fremstiller fine nye ting til vores årlige julestue. Nye hænder er meget velkomne.

Inger 49 22 08 54 og Birgit 49 21 22 74

Onsdagsklubben

Sthens Kirkes onsdagsklub er stedet, hvor man mødes hver onsdag året rundt, et sted for god samtale, latter og mange

hyggelige stunder. Gruppen består af 10 damer/kvinder der hygger sig et par timer hver uge,

Mange emner bliver drøftet, der bliver talt alvorligt og der bliver grinet meget. Har man lyst til at strikke, er det det man

gør; men alle er velkomme.

Kig forbi og se om det er noget for dig. Vi mødes fra kl. 13 til 15. Vil du vide mere om os så kontakt:

Bente på tlf. 49 13 67 30 eller Herdis på 49 20 31 60.

Sthens Sogns Kunstforening

SIDE 14 · STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008

Sthens Kirke, Egevænget 2, 3000 Helsingør. Tlf. 49 22 29 51 · e-post sthens@sthens.dk

Formålet med kunstforeningen er, at åbne kirken for kunst og koble kunst og kirke sammen

som en integreret del i kirkens øvrige arbejde og arrangementer. Foreningen arrangerer kunstudstillinger

i Sthens Kirke med kunst fra både lokale kunstnere og kunstnere udefra samt

foredrag og ekskursioner, som tilbud til sognets beboere og andre interesserede.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Et medlem udpeges af Sthens Sogns menighedsråd,

fem medlemmer vælges på generalforsamlingen i april måned.

Formand Herdis Thorsen, tlf. 49 20 31 60 eller 41 16 31 60.


Fødsel

Uanset fødested meddeles fødslen til kordegnekontoret i

Sthens sogn, når moderen bor i sognet.

Ved anmeldelse skal fødselsanmeldelse og forældrenes

dåbs/navneattester medbringes.

Hvis forældrene er gift skal også vielsesattest medbringes.

Det er også muligt at anmelde en fødsel online på www.personregistrering.dk.

Dette kræver dog at man er i besiddelse af

en digital signatur.

Dåb/navngivelse

Inden et barn er 6 måneder gammelt skal det have et navn.

Dåb aftales med kirkens kordegnekontor.

Barnets fødselsattest medbringes.

Navn og adresse på den person som skal bære barnet (gudmor/far)

samt navne og adresser på faddere skal meddeles.

Herefter vil man få en samtale med den præst, der skal døbe

barnet. Ved navngivelse henvender man sig til kordegnekontoret

med en udfyldt navngivningsformular.

Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et

efternavn.

Fornavnet skal være optaget på Familiestyrelsens liste over

godkendte navne.

Vielse

Henvendelse til kirkens kontor eller til den præst, man ønsker

skal foretage vielsen.

Man skal inden anmeldelsen af vielsen have en gyldig prøvelsesattest.

Den fås ved henvendelse til Borgerservice, Birkedalsvej 27, og

er gyldig i fire måneder.

Foto: Herdis Thorsen

Hvordan gør jeg?

Begravelse / bisættelse

Begravelser og bisættelser kan finde sted fra kirken eller

andet sted, for eksempel fra Helsingør Kirkegårds kapel.

Man skal henvende sig til præsten for at aftale tidspunkt for

handlingen og for en nærmere samtale.

Til løsning af de praktiske spørgsmål kan man anvende et

bedemandsfirma.

Personlig samtale

Vil du gerne tale med præsten, så ring og aftal tid til personlig

samtale. Præsten har tavshedspligt. Der er også mulighed for

at få hjemmealtergang.

Konfirmation

Tilmeldinger uddeles på Borupgårdskolen og Skolen ved

Rønnebær Allé i februar 2008. De skal afleveres inden 1.

april 2008. Elever, der ikke går på ovennævnte skoler, men

ønsker at blive konfirmeret i Sthens Kirke skal henvende sig

til kordegnen.

Navneændring

Navneændring koster 600 kr. Henvendelse ang. navneændring

skal rettes til kordegnen.

Sognebåndsløsning

Ønsker man tilknytning til en kirke, som ligger i et andet

sogn, end der hvor man bor, kan man løse sognebånd.

For at løse sognebånd, skal man kontakte den præst, man vil

løse sognebånd til.

STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008 · SIDE 15


OLSEN · 49708270

Kirkens adresser

Sthens Kirke

Egevænget 2

3000 Helsingør

Kordegnekontoret

Kontor i kirken

Tlf. 49 22 29 51

Fax 49 22 29 53

E-mail sthens@sthens.dk

Hjemmeside www.sthens.dk

Kontorets åbningstider

Mandag-fredag kl. 9-13,

onsdag tillige kl. 16-18

Sognepræst kbf.

Peter Fagerlund

Magnolievej 2

3000 Helsingør

Tlf. 49 22 44 40

Træffes bedst:

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 11-12

onsdag kl. 17-18

Træffes desuden efter aftale

Sognepræst

Kirsten Knutzen

Løntoften 55

3070 Snekkersten

Tlf. 49 22 29 45

Træffes bedst:

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-11

onsdag kl. 17-18

Træffes desuden efter aftale

SIDE 16 · STHENS KIRKE · NR. 1 · 2008

Organist

Oddmund Opsjön

Trækbanen 4 C

3000 Helsingør

Tlf. 49 22 29 52 / 49 20 22 59

Kirketjenere

Karina May Olsson

Iben Ljunggren Andersen

Vagthavende kirketjener

Tlf. 21 18 05 04

Kirkeværge

Mogens Peulicke

Rønnevænget 18

3070 Snekkersten

Tlf. 49 22 11 83

Formand for menighedsrådet

Lisbeth Bono

Horsedammen 14, 1.th.

3000 Helsingør

Tlf. 49 22 07 15

De Flittige Hænder

Bente Madsen

Tlf. 49 13 67 30

Åse Søndergaard

Tlf. 49 22 01 67 ell. 50 57 12 42

Grethe Buch

Tlf. 49 21 42 63

Tirsdagsklubben

Inger Knudsen

Tlf. 49 22 08 54

Birgit Pedersen

Tlf. 49 21 22 74

Onsdagsklubben

Bente Madsen

Tlf. 49 13 67 30

Herdis Thorsen

Tlf. 49 20 31 60

Kunstforeningen

Herdis Thorsen

Tlf. 49 20 31 60

Ringerlauget

Finn Rud Hansen

Tlf. 49 21 81 13

Redaktion:

Peter Fagerlund, Kirsten Knutzen,

Gurli Vang og Lisbeth Bono

E-post: redaktion@sthens.dk

Ansvarshavende redaktør:

Kirsten Knutzen

Kirkebladet udsendes

til alle hjem i sognet.

Deadline til næste nummer:

2. juni 2008

Næste nummer udkommer d.

22-8-08 og uddeles d. 23/24-8-08

og d. 30/31-8-08.

Foto: Herdis Thorsen

More magazines by this user
Similar magazines