ATEX direktiverne - ATEX Fokus

atexfokus.dk

ATEX direktiverne - ATEX Fokus

ATEX direktiverne

skal med i installatørens værktøjskasse

Mange elinstallatører og elektrikere udfører arbejdsopgaver i områder med eksplosionsfarlig atmosfæren

– støv, dampe, tåger eller gasser. (EX områder). Det er her, ATEX direktiverne kan og skal skabe sikkerhed

for mand og materiel.

Ed mincidunt vercil utpat. Or iniamet ilisi.

Putem in eniat ullum vent augiam, cor sum

iliscing eliquametum dolore tem zzrilla

aliquamet ad ting ercil dolutat, quisl ute

feugait, core magna facil doloreet iurer in

ero eraesed dolute dolor sustisi scipsuscilla

con ulla alisse veliquatisit ad min eugait

num ipsustrud min ulputpatem vel ulputat.

Pating eraessim ectet nisit, veliquat. Et,

venisit wisit ad min veliqui ssequat. Am, sequatem

nulluptatio corperosto dolenis nim

eugue tio eum quiscilis nostionsed te vullum

velissenis nullandionse cor autat vent

incilit nit vulla acilisit wisi.

Ignibh exer aci te duis dipsum

Liustio dunt nonse el er sit la con henim

atue faci blandipit nim ipis nisl dolore faci

te cons alit, sim iuscillumsan erostrud minit,

consequat. Ut wis atum vel dit lortie ming

esecte venis deliquisit velismo dolorpe raessequat.

Unt prat volorer aestin hent ut

venibh eugue et augait ipit vel irilit, quis

nullandre magnis doloreros nostrud mincinc

iliqui bla facipsummod del del eum

quisl ulput et vendre dolupta tuerci bla

aliquis at. Lut ulputat dipisis seniamconsed

min eu faccumsan hent vulluptat at. Mod

tis dolore con utatis nonse molutat ute dignisi

et veliqui tie modolutat. Duismol oreriure

dolor ilis duiscilisim vendreet venim eu

faccumsan voloborem ipissed min erilisl ut

ad mincidunt ea faccum ing elit nonse min

utpat ip ex er alis digniam, quat praesto ex

esto dolortie delissi eum et, vulput vel iriliquisit

dipis autat praessed tatem iustrud

ting ex er si tin utet vel do commy nulland

ionsequ amcore dolore exeriure dolenim

esto esequat lore ver sis nibh ercinci blaorperat

veros non eriurem exeraesse tincilla

augait aliquip sustrud dipit accum quat,

susto dolortie eraestis nullam, vercinis eum

dunt nos doluptat, quis ex eraestionum

venim nibh eumsandre dolorem velis am,

qui et wis eugait esectem nismoloborem

ATEX FOKUS

NR. 1 | 2007

alismol estrud eu faccummod dolor iriurer

ciliqua mconull amcorpe rcipisi.

Ignibh exer aci te duis dipsum

Cillamet, si. Na commod ming ero exerostisl

utate do dolorem in ulput aute vulla

conse commy non vel ut augiam, commod

dolore minciduisi tatem do odolortinibh

esse dolesse quisim quamet etueril ismolor

peraesed diamet nisse conse estis enis ad

dolessisi.

Ignibh exer aci te duis dipsum

Is ea facil dolor illa facipis eum nulputat,

consequam dit nulputat. Iquatie veliqua

mconsed magnim ilit nim augue verat laorem

vullaore dignim quatie conulla facilis

cincil ullaore dolor sum ipsusci pissequam

quate dolorpe rostinci ex er senit lummod

minci tat. It at.

Estrud et, qui ex etum iure etum ipit wisim

ATEX FOKUS 1


INDHOLD

ATEX FOKUS udgives af:

TechCare ApS

Johan Skjoldborgs Vej 16

8660 Skanderborg

Telefon: 41 44 07 91

www.AtexFokus.dk

info@TechCare.dk www.TechCare.dk

ATEX Fokus er et reklamefi nansieret

magasin. Bladet udkommer to gange

årligt i november og april.

Forsidefoto Robert Dines Rasch

Layout Skangrafi k

Oplag 2.000

Copyright TechCare

4 ATEX - ikke et nyt vaskepulvermærke

5–10 ATEX direktiverne skal med i installatørens værktøjskasse

11-13 Interview med Arbejdstilsynet

ATEX-mærkning Hvordan foregår et tilsyn

14-16 Case via Sikkerhedsstyrelsen

17–18 Annoncer

19 Portræt af en virksomhed

ATEX blev del af dagligdagen

20-21 Produktpræsentation

22–24 Nyt om:

ATEX-mærkning

Dansk Standard

Techcare

25 Produktpræsentation

25 26–27 Spørg ATEX-konsulenten

28–29 Annoncer

30–31 ATEX i fremmedordbogen


ATEX-konsulent Per Kragh fra TechCare

LEDER: Ved du nok om ATEX-direktiverne?

Velkommen til det første nummer af fagbladet ATEX Fokus. Uanset hvad du

svarer på spørgsmålet herover, tør jeg godt garantere dig, at du ved mere, når

du har læst bladet.

Som bladtitlen antyder, handler de næste mange sider om emner, der har

noget at gøre med ATEX-direktiverne. Ærlig talt, et helt blad om et par støvede

direktiver og deres praksis? Nogle - en del - vil mene, at det er en præstation

at fylde mere end et par kedelige sider herom. Ambitionerne i redaktionen synes at være

løbet helt løbsk, når vi påstår, at ATEX Fokus skal være et interessant og læseværdigt magasin.

Indholdet skal være udvalgt efter, at du, læseren, kan drage nytte af det i din dagligdag

på din arbejdsplads.

ATEX Fokus vil i dybden

De fl este seriøse tekniske magasiner publicerer fra tid til anden en artikel, der præsenterer

de grundlæggende EX-problematikker. Med ATEX Fokus vil mere end det. I bladet, der

udkommer to gange årligt, præsenterer vi den nyeste viden på området målrettet forskellige

slutbrugegrupper. Vi vil ud i virksomhederne og fortælle om den mangfoldighed

af EX-problemer og løsninger, der er i de forskellige brancher. Vi vil skabe et forum, hvor

virksomheder, der er underlagt ATEX direktiverne får mulighed for at »møde« såvel myndigheder

som andre spillere på området. Vi vil præsentere de nyeste og mest kreative EXprodukter.

Vi vil være først med det nyeste om uddannelse og videreuddannelse indenfor

området. Formen bliver klassisk journalistik med reportager, portrætter, nyheder, features

og baggrundsartikler. Og vi tør godt være kritiske!

Kom med dine idéer

Vi har fi ngrene på pulsen! Men med kun fem af slagsen på hver hånd er der emner, vi ikke

får fat på. Derfor tager vi gerne imod forslag til såvel redaktionelt stof som produktpræsentation

mm. Klik ind på www.ATEXFokus.dk eller send en mail til info@TechCare.dk

Grafi kken

Et godt specialmagasin skal selvfølgelig være visuelt indbydende, udstråle seriøsitet og

journalistisk kvalitet. Derfor har vi brugt lang tid på at arbejde os frem til bladets nuværende

fysik. Vi håber, du synes om, hvad du ser.

God fornøjelse!

ATEX FOKUS 3


4 ATEX FOKUS

Ingen på denne arbejdsplads kendte ret meget til ATEX-direktiverne!


ATEX-direktiverne

skal med i installatørens værktøjskasse

Mange elinstallatører og elektrikere udfører arbejdsopgaver i områder med eksplosionsfarlig atmosfære

– støv, dampe, tåger eller gasser. (EX områder). Det er her, ATEX-direktiverne kan og skal skabe sikkerhed

for mand og materiel.

TEKST: Per Kragh, elinstallatør og ATEX

konsulent

ATEX – forkortelsen ligger let på tungen.

I praksis er indholdet i ATEX-direktiverne

heller ikke særligt svære at få hold på – når

man altså lige får det lært ! Mange elinstallatører

og elektrikere udfører arbejdsopgaver

i områder med eksplosionsfarlig atmosfære

– støv, dampe, tåger eller gasser.

(EX områder). Det er her, ATEX direktiverne

kan og skal skabe sikkerhed for mand og

materiel.

– Hvorfor alle de regler, spørger en

fortravlet Mester måske. – Der er da aldrig

noget, der har eksploderet, hvor mine folk

har arbejdet !

Og heldigvis forekommer eksplosioner

på arbejdspladser ikke særligt tit. Sund

fornuft, god faglig viden og fornemmelse

for det, man har med at gøre, kommer

man langt med. Men når uheldet er ude,

er konsekvenserne ofte alvorlige. Måske er

det i morgen, Mester ville have ønsket, at

hans medarbejder havde været uddannet

i ATEX-direktiverne - som den danske lovgivning

rent faktisk også kræver.

ATEX direktiverne

Der er reelt to ATEX-direktiver. El-folk skal

være tilstrækkeligt uddannet i dem begge.

Det ene er 94/9/EF, også kaldet »produktdirektivet«.

Det henvender sig primært

til producenter af EX udstyr.

Det andet direktiv er 1999/92/EF. Det

kaldes også »brugerdirektivet«. Det henvender

til alle, der arbejder i eksplosionsfarlige

områder.

ATEX-direktiverne passer først og fremmest

på de medarbejdere, der arbejder i

områder, hvor atmosfæren af en eller anden

grund kan eksplodere. Dernæst sikrer

direktiverne det materiel, der fungerer i EX

områder.

Siden sommeren 2006 har begge direktiver

været helt implementeret i den

danske lovgivning. Det vil sige, at de nu

gælder for ALLE virksomheder med eksplosionsvarlige

områder, og de gælder for ALT

elektrisk og mekanisk udstyr, der skal fungere

i et EX område. Konkret betyder det,

at en elektriker eller en elinstallatørs ATEXuvidenhed

ikke er lovlig, hvis han eller hun

arbejder i områder med brandfarlige væsker

og dampe, f.eks. i medicinalindustrien,

på raffi naderier og tankstationer og i den

kemiske industri. ATEX-viden er også et

lovkrav, når man arbejder i områder med

brændbart støv, f.eks. sukkefabrikker, i landbruget

hvor landmanden har oplag af korn

eller måske sit eget mølleri, hos bageren,

i korn og foderstofi ndustrien m.m.

Produktdirektivet

Direktivet beskriver, hvilke krav producenten

af EX udstyr skal leve op til. Der er en

del. F.eks. hvordan produktet skal være

konstrueret afhængigt af materielgruppe,

afprøvning af produktet, godkendelsespro-

ATEX FOKUS 5


6 ATEX FOKUS

ceduren, kvalitetssikringen og mærkning

(Faktaboks 1 – om mærkning af produkter.)

Mærkningen er den information, der følger

produktet fra producenten til slutbrugerne.

Viden om hvordan mærkningen af EX produkter

er opbygget, og hvad mærkning

konkret betyder, er selvsagt nødvendig, når

man som elinstallatør skal udvælge det rigtige

EX udstyr eller forholde sig til EX produkter,

der allerede er installeret.

Brugerdirektivet

Dette direktiv handler om, hvordan de

personer, der arbejder i områder med eksplosionsfarlig

atmosfære, skal gebærde sig.

Det drejer sig om operatører, vedligeholdsansatte,

smede og andre ansatte på den

enkelte virksomhed. Men det drejer sig

også om den elektriker, der af sin mester

er sendt ud til en virksomhed med eksplosionsfarlig

atmosfære for at installere fem

nye lysarmaturer ! Her er mester ansvarlig

for, at hans medarbejder har de nødvendige

kvalifi kationer, der skal til for at udføre

arbejdet sikkert. I brugerdirektiver står der:

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdstagere,

der arbejder i områder, hvor der

kan forekomme eksplosiv atmosfære, får

tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring

med hensyn til eksplosionsbeskyttelse.

Hvornår er oplæringen god nok?

»Tilstrækkelig og hensigtsmæssig« er en

elastisk formulering. Den skyldes, at der

nødvendigvis må være forskel på vidensniveauet,

alt efter om man tilhører rengøringspersonalet,

operatørerne eller vedligeholdspersonalet

i EX områder.

Elektrikere og installatører arbejder

både med nyinstallation og vedligehold.

Når dette arbejde skal foregå i eksplosionsfarlige

områder, skal de som minimum

have grundlæggende kendskab til begge

direktiver. De skal også have kendskab til

de beskyttelsesmetoder, der

fi ndes i gas- eller støvområder,

og de skal kende installationsreglerne

og de standarder,

der bruges i forbindelse

med drift- og vedligehold i

eksplosionsfarlige områder.

(Faktaboks 2 – om relevante

standarder).

Hvem har ansvar for hvad ?

Det er som før nævnt den enkelte arbejdsgiveres

ansvar, at medarbejderen

er tilstrækkeligt uddannet til at arbejde

i eksplosionsfarlige områder. Derom hersker

der ingen tvivl. Lige så sikkert er det,

at hvis en installatør skal løse en opgave på

en fabrik i et EX område, skal virksomheden

på forhånd oplyse, hvilke zoner der er på

de lokaliteter, hvor arbejdet skal udføres.

Alle virksomheder, der har EX områder, skal

efter reglerne i 1999/92/EF have et eksplosionssikringsdokument

– på godt dansk; en

udvidet ArbejdsPladsVurdering. Af APV‘en

skal alle risici være kortlagt og vurderet,

området skal være inddelt i zoner, det skal

være beskrevet, hvilke eksplosionsfarlige

stoffer der er tale om, og dokumenteret at

medarbejderne i området har den nødvendige

viden.

Det er mindre kendt, at en virksomhed,

f.eks. en elinstallatør, der har en medarbejder,

der løser eksterne opgaver for en anden

virksomhed, i et EX område, også skal sikre,

at der foreligger en korrekt udført APV for

den medarbejder, der skal løse opgaven.

Installatøren skal naturligvis ikke zoneklassifi

cere eller vurdere de anvendte stoffer

og deres mulige vekselvirkninger. Som før

nævnt er det EX virksomhedens ansvar.

Elektrikere og installatører arbejder både med nyinstallation og vedligehold. Når

dette arbejde foregår i eksplosionsfarlige områder, skal de som minimum have

grundlæggende kendskab til begge ATEX-direktiver.


Men installatøren skal dokumentere, at

hans medarbejder har den nødvendige

viden, der skal til at løse opgaven sikkert.

Installatøren har endvidere pligt til at

have en plan for vedligeholdelse af medarbejderens

viden. Dette kan sammenlignes

med, at myndighederne kræver,

at medarbejdere, der udfører L-AUS-arbejde

skal på kursus en gang om året. På

samme måde skal kvalifi kationerne om

ATEX vedligeholdes. Reglerne forskriver

ikke, som ved L-AUS-arbejde, noget fast

interval mellem opdateringerne, men

mere end et par år mellem hvert kursus,

er ikke hensigtsmæssigt.

Skiltning og mærkning

Når et anlæg, en arbejdsplads eller et

arbejdsområde er zoneklassifi ceret (Faktaboks

3 – om beskrivelse af zoner), er

en mærkning påkrævet for at fortælle

medarbejderne i området, at her er der

risiko for eksplosion. Erfaringen viser, at

et EX skilt er en god, velkendt og præcis

mærkning. (Se EX skilt)

Er hele lokalet klassifi ceret som eksplosionsfarligt

område, bør skiltene placeres

på alle dørene ind til lokalet. Er en

del af et lokalet klassifi ceret som eksplosions

farligt område, kan området

markeres ved at sætte gule advarselsstriber

på gulvet. Man skal være varsom

med at markere hele virksomheden som

EX område. Det kan udvande advarslen,

hvis f.eks. det unge menneske, der slår

fabrikkens græsplæne jf. EX mærkningen

ved indkørslen skal ATEX uddannes.

Og hvor køber man lige en EX godkendt

græsslåmaskine ?

– OM MÆRKNING AF EX PRODUKTER

Mærkning med Gruppe I omfatter materiel, der er bestemt til brug i miner under

jorden samt i disses installationer over jorden, hvor der kan opstå fare som følge af

grubegas og/eller brændbart støv;

Mærkning med Gruppe II omfatter materiel bestemt til anvendelse andre steder,

hvor der kan opstå fare på grund af eksplosiv atmosfære.

Gruppe II underopdeles desuden i tre materielkategorier:

1 – udstyr med meget højt sikkerheds niveau

2 – udstyr med højt sikkerheds niveau

3 – udstyr med normalt sikkerhed niveau

Udstyret er desuden mærket med et G hvis det må bruges i eksplosionsfarlige gas

områder, og/eller et D hvis det må bruges i eksplosionsfarlige støvområder.

Sammenhæng mellem mærkning og zoner

1G – zone 0, 1 & 2

2G – zone 1 & 2

3G – zone 2

1D – zone 20, 21 & 22

2D – zone 21 & 22

3D – zone 22

– RELEVANTE STANDARDER

FAKTA 1

FAKTA 2

GAS

EN60079-10 – Klassifi kation af farlige gasområder

EN60079-14 – Elektriske installationer i farlige gasområder

EN60079-17 – Inspektion og vedligehold af installationer i farlige gasområder

STØV

EN61241-10 – Klassifi kation af farlige støvområder

EN61241-14 – Elektriske installationer i farlige støvområder

EN61241-17 – Inspektion og vedligehold af installationer i farlige støvområder

ATEX FOKUS 7


8 ATEX FOKUS

– BESKRIVELSE AF ZONER

Zone 0

Område, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv

atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller

tåge med luft.

Zone 1

Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer

eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas,

dampe eller tåge med luft.

Zone 2

Område, hvor det ikke kan forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv

atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller

tåge med luft, eller hvis dette sker, da kun i korte perioder.

Zone 20

Område, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv

atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 21

Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer

eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 22

FAKTA 3

Område, hvor det ikke forventes, at der ved drift forekommer eksplosiv atmosfære

i form af en sky af brændbart støv i luft, eller hvor forekomsten, hvis det sker, kun er

af kort varighed.

Artiklens forfatter Per Kragh er elinstallatør og ATEX konsulent

Per Kragh har arbejdet med sikkerhed i eksplosionsfarlige områder – herunder ATEX direktiverne – i de

sidste 10 år. I dag er han direktør i TechCare, der er en kursus- og konsulentvirksomhed med fokus på ATEX

direktiverne. Læs mere på www.TechCare.dk.


ATEX direktiverne

hal G, stand nr. 5688

skal med i installatørens værktøjskasse

System 9000

Mange elinstallatører og elektrikere udfører arbejdsopgaver i områder ligt med display eksplosionsfarlig atmosfæren

• Automatisk detektering af aktiv/passiv

PR electronics følger den strengeste procedure for

– støv, dampe, tåger eller gasser. (EX områder). Det er her, ATEX direktiverne analog udgang kan og skal skabe sikkerhed

udvikling og godkendelse af udstyr til procesrelate-

• Avanceret detektering af føler-/kabel-/

rede sikkerhedssystemer.

for mand og materiel.

funktionsfejl

Ed mincidunt vercil utpat. Or iniamet ilisi.

Putem in eniat ullum vent augiam, cor sum

iliscing eliquametum dolore tem zzrilla

aliquamet ad ting ercil dolutat, quisl ute

feugait, core magna facil doloreet iurer in

ero eraesed dolute dolor sustisi scipsuscilla

con ulla alisse veliquatisit ad min eugait

num ipsustrud min ulputpatem vel ulputat.

Pating Annoncespecifi eraessim ectet nisit, kationer:

veliquat. Et,

venisit wisit ad min veliqui ssequat. Am, sequatem

nulluptatio 100% corperosto trykklar dolenis pdf nim

eugue tio eum quiscilis nostionsed te vul-

Opløsning 300 ppi

lum velissenis nullandionse cor autat vent

incilit nit vulla acilisit wisi.

Her er plads til en

¼-sides annonce

Alle skrifter integrerede

CMYK

Ignibh exer aci te duis dipsum

PR electronics A/S - Tlf. 86 37 26 77

mail: sales@prelectronics.dk

web:www.prelectronics.dk

Liustio dunt nonse el er sit la con henim

Skæremærker

atue faci blandipit nim ipis nisl dolore faci

te cons alit, sim iuscillumsan erostrud minit,

3 mm til beskæring

consequat. Ut wis atum vel dit lortie ming

esecte venis deliquisit velismo dolorpe raessequat.

Unt prat volorer aestin hent ut

Verdensnyhed!

venibh eugue et augait ipit vel irilit, quis

nullandre magnis doloreros nostrud mincinc

iliqui bla facipsummod del del eum

quisl ulput et vendre dolupta tuerci bla

aliquis at. Lut ulputat dipisis seniamconsed

min eu faccumsan hent vulluptat at. Mod

tis dolore con utatis nonse molutat ute dignisi

et veliqui tie modolutat. Duismol oreriure

dolor ilis duiscilisim vendreet venim eu

faccumsan voloborem ipissed min erilisl ut

ad mincidunt ea faccum ing elit nonse min

utpat ip ex er alis digniam, quat praesto ex

esto dolortie delissi eum et, vulput vel iriliquisit

dipis autat praessed tatem iustrud

ting ex er si tin utet vel do commy nulland

ionsequ amcore dolore exeriure dolenim

esto esequat lore ver sis nibh ercinci blaorperat

veros non eriurem exeraesse tincilla

augait aliquip sustrud dipit accum quat,

susto dolortie eraestis nullam, vercinis eum

dunt nos doluptat, quis ex eraestionum

venim nibh eumsandre dolorem velis am,

qui et wis eugait esectem nismoloborem

alismol estrud eu faccummod dolor iriurer

ciliqua mconull amcorpe rcipisi.

Her er Ignibh plads exer aci te duis til dipsum en

¼-sides annonce

Cillamet, si. Na commod ming ero exerostisl

utate do dolorem in ulput aute vulla

conse commy non vel ut augiam, commod

dolore minciduisi tatem do odolortinibh

esse dolesse quisim quamet etueril ismolor

peraesed diamet nisse conse estis enis ad

dolessisi.

Annoncespecifi kationer:

100% trykklar pdf

Opløsning 300 ppi

Alle skrifter integrerede

CMYK

Skæremærker

3 mm til beskæring


RoHS

Komplet barriere-serie på power rail

Vi har rullet gardinet op...

...på Skandinaviens største Industrimesse

i Herning 4.-7. september.

Find os i

genvejen til sikkerhed!

Brugervenlig teknologi

• Power rail-systemet forsyner og overvåger

modulerne kabelløst

• Nem guidet konfi guration med aftage-

...og oven i købet får du budgetvenlige priser

Ignibh exer aci te duis dipsum

Is ea facil dolor illa facipis eum nulputat,

consequam dit nulputat. Iquatie veliqua

mconsed magnim ilit nim augue verat laorem

vullaore dignim quatie conulla facilis

cincil ullaore dolor sum ipsusci pissequam

quate dolorpe rostinci ex er senit lummod

minci tat. It at.

Estrud et, qui ex etum iure etum ipit wisim

ATEX FOKUS 9


PRODUKTPRÆSENTATION

10 ATEX FOKUS

Ny SIL 2-certifi ceret serie

af Ex-barrierer – genvej til sikkerhed

Ny barriere-serie fra PR electronics i Rønde

Med sine blot seks typer signalbehandlingsmoduler

dækker 9000-serien fra PR

electronics stort set enhver Ex-applikation,

hvad enten der benyttes analoge eller digitale

signaler. Signalbehandlingsmodulerne

kan placeres i sikkert område eller i zone 2

/ div. 2 og får godkendelserne IECEx, ATEX,

FM samt GOSTEx.

Ex-serien er udviklet i henhold til den

internationale sikkerhedsstandard IEC

61508 med henblik på at skabe høj funktionel

sikkerhed i risikofyldte processer.

Alle seriens signalbehandlingsmoduler SIL

2-certifi ceres som bevis på deres pålidelighed.

Tre fl uer med ét smæk:

POWER RAIL-systemet

Den nye serie benytter en brugervenlig

teknologi, der på én gang fastholder, forsyner

og overvåger signalbehandlingsmodulerne.

Disse monteres med et klik på en

specialdesignet DIN-skinne – en power rail

– sammen med to forsyningsenheder: en

universel spændingsforsyning

med 24 VDC udgang, og

en power control unit, der fordeler spændingen

kabelløst ud til de monterede signalbehandlingsmoduler

via power rail‘en.

Power control unit‘en sørger desuden for at

opsamle eventuelle alarmer fra de monterede

moduler. Overvågningsrelæet i et modul

kan give alarm i tilfælde af forsynings-,

føler-, loop- eller hardwarefejl. 9000-seriens

moduler kan selvfølgelig også monteres på

en almindelig DIN-skinne og tilsluttes en

24 VDC-forsyning.

Frontdisplayet guider, visualiserer

og kopierer

Opsætning af Ex-modulerne foretages nemt

uden brug af manual, for til serien hører et

aftageligt display med rullende hjælpetekster

på 7 valgfri sprog, som guider brugeren

gennem konfi gurationen. Alle valg foretages

via displayets fronttaster, og man er helt

uafhængig af pc‘er, DIP-switche og jumpere.

Displayet giver let adgang til den valgfri SIL-

funktion

og passwordbeskyttelse,

og foruden at vise

procesværdier samt modulstatus kan displayet

hurtigt kopiere konfi gurationen fra

ét modul til andre af samme type.

Robust signalbehandling

Ex-modulerne leverer signalbehandling

med 2,3 kVAC galvanisk isolation og høj

EMC-immunitet. Signalbehandlingsmodulerne

overholder NAMUR NE21 (Burst),

NAMUR NE43 (følerfejl) samt lavspændingsdirektivet

(LVD) og får godkendelserne

marine (DNV) og UL 1010-1. Brugeren

informeres om modulstatus og eventuelle

følerfejl via statusrelæerne, analog- og digitaludgange

samt display / front-LED.

9000-serien er på markedet i efteråret 2007

og kan opleves på dette års HI Industrimesse

på stand nr. G 5688. Yderligere oplysninger

fås hos www.prelectronics.dk


Her er plads til en

Her er plads til en

¼-sides annonce

Annoncespecifi kationer:

100% trykklar pdf

Opløsning 300 ppi

Alle skrifter integrerede

CMYK

Skæremærker

3 mm til beskæring

½-sides annonce

Annoncespecifi kationer:

100% trykklar pdf

Opløsning 300 ppi

Alle skrifter integrerede

CMYK

Skæremærker

3 mm til beskæring

Her er plads til en

¼-sides annonce

Annoncespecifi kationer:

100% trykklar pdf

Opløsning 300 ppi

Alle skrifter integrerede

CMYK

Skæremærker

3 mm til beskæring

ATEX FOKUS 11


Her kunne

DIN bagsideannonce

Annoncespecifi kationer:

stå

100% trykklar pdf

opløsning 300 ppi

alle skrifter integrerede

CMYK

Skæremærker

3 mm til beskæring

More magazines by this user
Similar magazines