KIRKE OG SOGN, nr. 1 2013 - Lyngå

lyngaaby.dk

KIRKE OG SOGN, nr. 1 2013 - Lyngå

LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG

Marts

April

Maj

2013

Nr. 1

33. årg.

KIRKE OG SOGN

Læs om

Farvel til Lyngå, Skjød og Lerbjerg

Nye ansigter i menighedsrådene

Dammene i Lyngå


2

INDHOLD KIRKELIG VEJVISER

Kirkelig vejviser ...........................side 2

Fra præstegården ....................side 3-4

Siden sidst ....................................side 4

Konfirmander ..............................side 5

Organistens side ..........................side 6

Kirkedage ......................................side 7

Højskoletime ................................side 7

Menighedsrådene ....................side 8-9

Ny kirkesanger .............................side 9

Opbyggelige hjørne ...................side 10

Salmeklummen ..........................side 11

Togrejsen ....................................side 12

Annes pindsvin ..........................side 13

Minder ..................................side 14-15

Kunstgruppen ............................side 16

Lerbjerg/Svejstrup .....................side 17

Skjød ............................................side 18

Lyngå .....................................side 18-19

Gudstjenesteliste ........................side 20

Deadline for modtagelse af materiale til

næste udgave 2/5 2013.

Sendes til ria@km.dk.

Forsidefoto: Tove Skipper

Sognepræst og provst Anders Bonde

Lyngåvej 85, 8370 Hadsten

Tlf. 8698 1224. Mobil 2361 6424.

E-mail: anbo@km.dk.

Træffes i reglen bedst 12-13.

Undtagen mandag. I øvrigt efter aftale.

Fødsler, dåb, vielser, dødsfald samt attester

sker ved henvendelse til sognepræsten.

Besøg af præsten

En henvendelse til præsten er altid velkommen,

hvis nogen ønsker – eller måske

hører om én, der ønsker – en snak

med mig.

Friweekend/Ferie

I ferier og friweekender henvises til sognepræst

Anne-Marie Damsgaard Ditlet,

tlf. 8649 1016.

Der kan også altid ske henvendelse til

provstisekretær Hanne Foldager tlf. 5121

5004 for nærmere information.

Kordegn Rikke Antvorskov

Lyngåvej 85, 8370 Hadsten

Tlf. 8698 1224.

E-mail: ria@km.dk

Menighedsrådsformænd:

Lyngå: Bjørn Anthonsen, Rækkevej 2,

Tlf. 8698 0739.

Skjød: Anny K. Hansen, Skolebakken 14,

Tlf. 8696 0132.

Lerbjerg: Anna Lise Ø. Christensen,

Lerbjergvej 36, Tlf. 8698 3048

Gravere:

Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten.

Tlf. 8698 3041. Mobil 3052 1053

E-mail: bs@dlgpost.dk

Bodil Engelbrechtsen, Hammelvej 44,

Lyngå. Tlf. 8698 2155. Mobil 2943 8716.

E-mail: finnogbodilengelb@gmail.com

Niels Bech Mortensen, Futuravej 14,

8370 Hadsten. Tlf. 8698 1202.

Mobil 2465 3640.

E-mail: margitogniels@gmail.com

Organister:

Kristine Lund-Olsen

Tlf. 6172 7446

E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Kirkesanger:

Helle Gøssler, Tlf. 4011 5384

E-mail: hellegoessler@gmail.com

Køkken og servicemedarbejder Lyngå:

Else Jensen, tlf. 8698 1268 / 2843 8546.

E-mail: elsejensenmail@gmail.com

Kirkebilen

Alle er velkomne til at anvende kirkebilen

til møder, gudstjenester, koncerter m.v.,

som foregår i kirkeligt regi i vore tre sogne.

Kirkebilen må også bruges af ældre,

der f.eks. er flyttet til Hadsten eller Hammel

og som ønsker fortsat at følge det

kirkelige og folkelige liv i deres tidligere

hjemsogn! Kirkebilen er gratis og bestilles

hos: Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller

Byens Taxi, tlf. 8698 2711.

Lyngå, Skjød og

Lerbjerg Menighedsråd


SEt fRa pRæStEGåRDEN V/aNDERS bONDE

faRVEL OG taK tIL LyNGå, SKJøD OG LERbJERG!

Jeg stod en dag og kiggede på Tasja, vores dejlige oldgamle

fjordhest. Den var blevet forfangen. Det er sådan en slags hestesukkersyge,

”diabetes 2”... Det kommer af at leve for godt.

Tasja holdt til hele sommeren nede på toften ved Lyngå kirke.

Alt for meget godt græs. Satte mulen til jorden om foråret og

løftede ikke hovedet igen før til november. Det skal en hest

blive fed af! Og når hun så tilmed gik på græs langs kirkestien,

hvor folk hver dag gik tur med godbider til Tasja, så måtte det

gå helt galt. Og sådan kan du

faktisk gå hen og ”foræde dig på

kærligheden”. Og en dag kom

vognmanden efter Tasja. På stive

Du KaN fORæDE DIG

på KæRLIGHEDEN

”forfangne” ben gik hun bort – for kun at lade et minde være

tilbage.

Tasja var vores datter, Maries hest. Et godt gemyt. Aldrig redet

til, men fandt sig i, at en pige på 10 for snart mange år siden

omme bag præstegårdshaven uden forældrenes vidende hoppede

op på ryggen. Uden hovedtøj, saddel eller tøjle. Men Tasja

gik bare, da den lille Marie sagde: ”Gå så, Tasja”! ”Drej”! ”Stop”!

Jo, der er mange gode minder fra tiden i Lyngå. Et ”fedt embede”..!

Og meget er faldet af fra ”kirkestien”, fra de tre menigheder,

der trofast bar med - og bar over…! Til april er det slut. Jeg

stopper som sognepræst i Lyngå, Skjød og Lerbjerg. Fortsætter

som provst med præstefunktionen tilknyttet mere bredt i

provstiet. Vi slår os ned på ”Nøddelund” på Djursland. Kvæget

er allerede flyttet. Fjordhestene ”Obama” og ”Villy Søvndal”

også. Snart følger Shetlandsponyerne ”Frida” og ”Tulle” efter.

I Lyngå præstegård er der for Marianne og mig snart kun minderne

tilbage. Men vi er begge så taknemlige for det, vi fik! Vi

fik lov næsten ”at foræde os på kærligheden” uden dog at blive

forfangne – sådan da! Lidt stivere til bens er vi vel nu, end da vi

for snart 18 år siden ankom til en sneklædt Morten Koch idyl

af en præstegård lige før jul i 1995.

Ja, tænk sig at få lov at friste tilværelse i Lyngå præstegård. At

få lov at se den gamle præstegårdshave fyldt af mennesker en

grundlovsdag under høj sol og udsprungne bøgetræer. Konfirmander

og minikonfirmander har undervejs gjort præstegår-

den til deres. I spandevis af kaffe er der drukket med gravere

og organist, havemand og formænd, og et utal af frivillige. Og

betroelserne har stået i kø, når børn skulle døbes, kærestefolk

giftes, og den mistede skulle bæres herfra. En betroelse, der fik

frimodighed undervejs i kirken af salmesangen, musikken, af

et mylder af glade barnestemmer, der lagde både bund og overstemme

i den gudstjeneste, der kan få selv den mest triste til at

stemme i på håbets glade sang!

Fortsættes på side 4

3


4

SEt fRa pRæStEGåRDEN

- fORtSat

Kære menigheder! Kære Lyngå, Skjød og Lerbjerg! Tak til enhver

for opbakningen i præstearbejdet! Til nogle fantastiske

menighedsråd og medarbejdere, der i et stærkt engagement viste

vejen for præsten! At vi i kirken, medarbejdere og frivillige,

er hinandens første forudsætning

for, at arbejdsglæden kan bevares.

Og sidst, men ikke mindst! Tak

for alle åbne døre i sognene! For

de mange gode samtaler ved køkkenbord

og sygeseng. Det er ikke

alle døre, der blev nået. Det nager

lige nu mit sind. Alt det, der ikke

lykkedes, er altid det sværeste at

lægge bag sig! Derfor er håbet om tilgivelse måske det ord, der

giver allermest mening, når jeg nu siger tak og farvel!

Nordbaggen Tasja blev aldrig redet til, men kærligheden drev

den frem! Og utrolige kræfter fik den, når den stred sig op af

bakken på kirketoften – op til kirkestien, når den fra dybet

ved Tangdalsbækken så et menneske stå der med en humpel

brød…!

Ja, det er sådan, det er med kirken! Det var såmænd bare det,

jeg har villet sige, at: ”Kærligheden er det største. Den er selve

livets salt. Kærligheden er det første. Den forstår og tilgiver alt.

Den er lyset i dit øje. Den er gerningens mor. Den er kommet

fra det høje, som Guds hilsen til vor jord”!

Anders Bonde

Ny præst Lyngå, Skjød og Lerbjerg.

Den nye præst ventes formentlig på plads i Lyngå præstegård

i løbet af maj måned. Menighedsrådene afventer lige

nu øvrighedens tilladelse til opslag af stillingen. Et endelig

tidspunkt for indsættelse kan derfor pt. ikke meldes ud,

hvorfor gudstjenestelisten efter påske også må tages med et

vist forbehold. Men hold øje med dagspressen.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd

SIDEN SIDSt

DEcEmbER-JaNuaR-fEbRuaR 2013

LyNGå KIRKE

Døbte/ Fremstillede:

Rosa Christine Sparre Larsen, Vitten

Michelle Østergaard Hassel Kristensen, Rødkærsbro

Mathias Østergaard, Rødkærsbro

Viktor Ove Beider Kjelddal, Hadstenvej 60, Lerbjerg

Vielser/Velsignelser:

Ingen

Bisættelser / begravelser:

Børge Valdemar Andreas Hensen, Hadsten

Børge Rasmussen, Hadsten

SKJøD KIRKE

Døbte / fremstillede:

Ingen

Vielser / velsignelser:

Helena Wulf Coco Stoltze og Jan Aslak Thorndahl Lindballe,

Glæsborgvej 45A, Skjød

Bisættelser / begravelser:

Ingen

LERbJERG KIRKE

Døbte/ Fremstillede:

Ingen

Vielser/Velsignelser:

Ingen

Bisættelser/Begravelser:

Marie Sofie Sørensen, Hammel


KONfIRmatIONER 2013 V/SaNNE tHøISEN

KONfIRmatIONER 2013

Lerbjerg kirke

Bededag d. 26.april kl 11.00

Pernille Torndahl Madsen, Svejstrupvej 10, Svejstrup

Skjød kirke

søndag d. 28. april kl.11.00:

Amalie Gry Bentsen, Bundgårdsvej 70, Skjød

Karina Libach Bentzen, Landsbækvej 70, Skjød

Line Pugholm Busborg, Bundgårdsvej 20, Skjød

Johannes Willumsen, Skræddergyden 41, Skjød

Lea Guldberg Falkenberg, Østergade 18, 1., Hammel

Randi Høver Laursen, Voldbyvej 34, kl., Hammel

Rasmus Rosenkvist Thomsen, Brundtvej 85, Brundt

Mikkel Møller Fjeldsted, Brundtvej 90, Brundt

Lyngå kirke

søndag d. 5. maj kl. 11.00

Maiken From Andersen, Lyngåvej 90, Lyngå

Kristina Jakobsen, Godthåbsvej 4, Lyngå

Betina Busk, Voermøllevej 16, Lyngå

Amalie Boeriis Goulding, Voermøllevej 11, Lyngå

Pernille Torndahl Madsen, Svejstrupvej 10, Lyngå

Morten Rostgaard Berg, Lyngåvej 71, Lyngå

Marie-Louise Skjødt Jensen, Knudsbjergvej 4, Lyngå

Palmesøndag 24. marts 2013

inviteres konfirmander med søskende og bedsteforældre

til gudstjeneste i Lyngå kirke kl. 14.00

med efterfølgende kirkekaffe i konfirmandstuen.

5


6

ORGaNIStENS SIDE V/KRIStINE LuND-OLSEN

påSKELøRDaG I LERbJERG KIRKE

I fjor påske inviterede menighedsrådet til en påskelørdagaftensgudstjeneste

i Lerbjerg. Det blev en stor oplevelse

for mange. Lyngå Folkekor medvirker også i år påskelørdag,

og vi ønsker hinanden god påske over en kop

kaffe efter gudstjenesten.

LyNGå SpIREKOR

I Spirekoret fortsætter vi de ugentlige koreftermiddage om

onsdagen. Der har været en lille smule ind- og udskiftning i

koret, men formlen er den samme: At have det sjovt med at

synge og bevæge sig til sangen og musikken samtidig med at

børnene også lærer en masse om musik.

Spirerne i Lyngå er kvikke, og det er sjovt at opleve, hvor hurtigt

de tager den musikalske viden og kunnen til sig. Det er

også lærerigt for korlederen. Og så er det hyggeligt.

Nye spirer er velkomne – onsdage klokken 15.10 til 16.

LyNGå fOLKEKOR

Lyngå Folkekor afsluttede 2012 med ”Syng julen ind” i Lyngå

Kirke – en utrolig hyggelig aften med dejlig julemusik og med

efterfølgende juleafslutning i konfirmandstuen.

Begyndelsen af det nye år, 2013, stod for korets vedkommende

i lysets tegn, idet vi lagde ud med at forberede os til Lysmessen

i Lerbjerg, som løb af stablen søndag den 3. februar. Det blev en

fin og stemningsfyldt gudstjeneste i stearinlysenes skær.

Ved lysmessen indvarsledes lysets komme, og jeg ser frem til

den lyse tid og til forårets koraftener og arrangementer med

Folkekoret. Koret medvirker ved aftensgudstjenesten i Lyngå

påskelørdag klokken 20.30 og ved friluftsgudstjenesten på engen

i Hadsten, 2. pinsedag.

2. pinsedag 2012 på Engen, Hadsten

Kristine Lund-Olsen

Ny ORGaNISatION OmKRING ORGaNIStERNE

Som bekendt ansatte de to pastorater Lyngå og Haurum i fællesskab vore to organister Kristine og Birgitte. Samarbejdet har

på alle måder gået godt, men det har budt på nogle uforudsete organisatoriske udfordringer. Det har betydet, at Kristine

fremover er ansat i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne, og Birgitte i Haurum, Sall, Granslev og Houlbjerg sogne.

Tak til Birgitte for en fornem indsats i vore menigheder. Lykke til fremover. Anny K. Hansen


DaNSKE KIRKEDaGE

fOREDRaG, fESt OG

INSpIRatION

Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes

Danske Kirkedage 2013 i gang med

en storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i

Aalborg. Der ventes 5.000 mennesker fra alle dele af landet til

denne første del af fire dages kirkefest i Aalborg i dagene 9. –

12. maj.

Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival

Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående

lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn

af aktiviteter med foredrag, debatter, musik,

Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og

gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for

alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de

60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag

kirkedagene.

Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er:

Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne

i Oslo og på Utøya taler om ’At rejse sig efter

en rystelse’, Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om

kvindeskikkelser i Bibelen samt forfatteren Jens Smærup Sørensen,

værterne på DR´s Tro-redaktion, korshærschef Helle

Christiansen og forfatteren Søren Ulrik Thomsen. Desuden

en række internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien,

USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan

Alle kan deltage på Danske Kirkedage

Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’ fra torsdag

til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene.

Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.dk, hvor man

også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger

om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkedagenes

sekretær Christen Staghøj Sinding: css@km.dk eller tlf.

4034 9096.

HøJSKOLEtImE

m/SuppE OG fORtæLLING

Ny DatO

ONSDaG, DEN 27. maRtS KL. 11.00.

Bjarne Nielsen Brovst: Livsglæde og Livsmod

Bjarne Nielsen Brovst er et fast indslag i Højskoletimen

år efter år. Vi husker hans sprudlende indlæg i fjor om

”Glædens øjeblikke”. I år er det så ”Livsglæde og Livsmod”.

Brug livsglæden. ”Den er gratis. Den er vitterligt

til”, siger Bjarne Nielsen Brovst, ”men ofte er det den syge,

den handicappede, som skal fortælle den raske, hvor lyset

skinner. Livet er en udfordring. Livsglæde er at sige ja til

livet, mens man har det” Og det har han jo ret i. Igen en

af de fortællinger, som han vil fremføre med stor lune og

megen humor.

HøJSKOLEtImER

pRaKtISK INfORmatION

Fælles for disse højskoletimer er, at vi vil

synge et par sange fra Højskolesangbogen.

Derefter spiser vi en gang suppe efterfulgt

at en kop kaffe.

Der vil blive god tid til snak.

Vi slutter ca. kl. 13.00.

Traktementet koster kr. 50 medmindre andet er nævnt.

Tilmelding senest 5 dage før arrangementet hos Else på

tlf. 8698 1268 /2843 8546

7


8

Nyt fRa mENIGHEDSRåDENE

tO DER GIK OG tO DER KOm

Ved menighedsrådsvalget i efteråret 2012 sagde Skjød Menighedsråd

farvel til Susanne Østerby fra Toruplund og Anders

Egelund fra Torrupgård. De to havde taget en valgperiode i

rådet, men ønskede ikke at fortsætte. En travl hverdag med

børn og arbejde gjorde det vanskeligt at være med til de mange

møder som et menighedsråd i disse tider byder på. De to som

begge arbejder inden for landbrug kunne til de hyggelige menighedsrådsmøder

opdaterer vi andre på, hvad der rør sig i de

danske landbrug. Den opdatering må vi nu undvære, men nu

kan vi bliver opdateret på andre ting. Det bliver spændende,

hvad de to nye menighedsrådsmedlemmer har at byde på de

næste fire år.

Kirsten Berthelsen, der har boet det

meste af sit liv på Landsbækvej er nyt

medlem. Kirsten gik fem år i skole i

Sølvsten skole og derefter 5 år på Hammel

realskole. Efter endt skolegang

blev Kirsten elev på Frijsenborg apotek.

Den gang lå apoteket på hjørnet af

det der i dag hedder Gl. Frijsenborgvej

og Gl. Randersvej. I dag ligger apoteket

på Østergade. Som en lille parentes

kan jeg tilføje, at Kirsten var årsag til,

at jeg selv blev elev på samme apotek. Kirsten var hende, der i

laboratoriet stod for lægemiddelfremstilling. Da jeg gik i folkeskole

var jeg en uge i praktik på apoteket, og jeg syntes det var

så spændende med det ”køkken” i kælderen, at jeg ønskede en

elevplads, og det var med glæde, at jeg fik den. Der kan fortælles

mange sjove episoder fra min elevtid, men det må blive en

anden gang. Men et er sikkert, det var ikke så hektisk den gang

og der var tid til snak og en dans med apotekerkarlen Viggo

Gylling i laboratoriet. Det foregik dog kun, når apoteker Staal

ikke var til stede. Fra det store kældervindue kunne man følge

med i, hvem der gik til de omkringliggende butikker. Under

Kirstens elevtid boede hun i Hammel, men da hun i 1968 blev

gift med Bent flyttede hun tilbage til Landsbækvej. I mere end

40 år arbejdede Kirsten på Frijsenborg apotek. Den 1. februar

2008 gik Kirsten på efterløn, men arbejdede endnu 4 år som vikar

i ferier. Kirsten og Bendt har to børn, den først fødte Heidi

var i en årrække en habil målmand i håndbold. Kirsten og Bent

fik også en søn – Lars. Kirstens fritidsinteresser er familie og

vandreture i naturen. En vandretur i naturen har hun rig mulighed

for, da hun og Bent bor lige op til Frijsenborgskoven

med et rigt dyreliv.

Hanne Sørensen har boet i Skjød siden

1990. Først i skovkanten, men sidenhen

på bakketoppen på Brundtvej.

En nedlagt landbrugsejendom, hvor

hele bygningen er taget i brug til beboelse.

Hvis man i min barndom skulle

beskrive hvor huset ligger, så sagde vi

altid ude ved ”Peter i Brundt”, så vidste

alle hvor det var. Det var dengang

man ikke brugte vejnavne og husnumre.

Hanne beskriver selv stedet som et

sted med plads til store armbevægelse og ”højt til loftet”. Hanne

er gift med Torben og sammen har de to piger, Astrid og Ida.

Familien er glade for at bo i en aktiv by/sogn og har deltaget i

forskellige arrangementer i Skjød, og kirken med blandt andet

Luciaoptog, hvor begge piger har været med. Hanne nævner

også krybbespil med dagplejen, julegudstjeneste og minikonfirmandundervisning

som pigerne var så glade for. Begge piger

er også konfirmeret i Skjød kirke. Til daglig arbejder Hanne

i Ryomgård. Det betyder, at Hanne skal køre langt hver dag,

men det ser hun ikke som noget problem, det er en vane. Også

Hanne er glad for naturen som hun har lige uden for døren.

Marker til alle sider, hvor hun kan følger med i naturens gang.

Se afgrøderne pible op af jorden, vokse sig store til høst og nye

frø kan puttes i jorden.

Til slut vil jeg byde Kirsten og Hanne velkommen i Skjød Menighedsråd

og sammen med de øvrige medlemmer glæder vi

os til at arbejde sammen med dem.

Henny Josefsen

Skjød Menighedsråd


Nyt fRa mENIGHEDSRåDENE - fORtSat

LyNGå mENIGHEDSRåD

November 2012 var der valg til menighedsrådet i Lyngå.

Efter stor tumult ved stemmeurnerne og fintælling flere gange

lykkedes det med stort stemmeantal at få valgt to nye medlemmer

til menighedsrådet i Lyngå.

Vi er begge blevet opfordret til at stille

op, da vi begge kommer en del i kirken

eller til arrangementer i forbindelse

med kirken. Vi glæder os begge til at

stifte bekendtskab med kirkens virke,

være med til at have indflydelse på

hvad der skal ske omkring kirken. Vi

vil gerne være med til at skabe brede

og gode rammer for liv og vækst for

kirken. Der er efter vores opfattelse

ydet en stor indsats af menighedsrådet

og personalet igennem årene. Det

ønsker vi at være med til at fortsætte

og sætte vores præg på. Vi ser frem til

at skulle være med til at ansætte en ny

præst til sognet. Vi tænker, det bliver

en spændende, men også en meget udfordrende

opgave.

Vi glæder os til at komme i gang og få

en dybere indsigt i de opgaver, der er

omkring kirken.

Jutta Gössler Christensen

og René Schneider

Lyngå Menighedsråd

Kommende menighedsrådsmøder

13.marts, kl. 18.00 Fælles rådsmøde, konfirmandstuen

19.marts, kl. 19.00 Lerbjerg menighedsråd, hos Lena

Ny KIRKESaNGER I SOGNENE

Farvel til Hans!

Hans Bonde har

været ansat som

kirkesanger i vore

tre sogne i godt

tre år, men har nu

valgt at stoppe.

Han er blevet færdig

som lærer, og

tiden rækker ikke

længere. Hans har

været glad for kirkesangerjobbet,

og

vi for ham. Altid

godt forberedt til

gudstjenester og

kirkelige handlinger.

Et godt humør

og altid imødekommende overfor de udfordringer, han er blevet

stillet overfor.

I skrivende stund er han netop blevet far til en lille pige. Og nu

kan han så få sin lyst styret som kirkesanger som go’ nat sanger

for vidunderet.

Der kunne skrives meget mere om Hans, men nu er det jo hans

far, der her formulerer takken, så jeg holder inde!

Men glæden over værdigheden både som far for Hans – og nu

også som ”bedstefar”, den deler jeg gerne med enhver…!

Velkommen til Helle.

Det er en stor glæde, at Helle Gøssler vender tilbage som midlertidig

kirkesanger i vore tre kirker. Vi kender Helle – og det

kan kun på alle måder blive godt.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd

og Anders Bonde

9


10

DEt OpbyGGELIGE HJøRNE V/aNDERS bONDE

”HVORfOR LaVE DEt I DaG, Du KaN uD-

SKyDE tIL I mORGEN”?

Min svoger, Peter, døde lige før jul kun 44 år gammel. Han

havde et valgsprog. Han sagde ofte: ”Hvorfor lave det i dag, du

kan udskyde til i morgen”?

Ja, man kunne næsten tro, det var en sætning fra debatten om

dovne Robert…! Men det var nu Peters ærlige mening: ”Hvorfor

lave det i dag, du kan udskyde til i morgen”? Og det sagt ind

i en familie, hvor god tone ellers er: ”Det, du får til side i dag,

venter ikke i morgen”!

Men min svoger, Peter, så anderledes på det! Han var handicappet.

Hans værste fjende var stress. Var derfor tvunget til

hele tiden at prioritere sin tid. Bestandig afstemme sine ambitioner

med ressourcerne, kræfterne.

Og det gav ham et fuldstændig andet livssyn. Det første

spørgsmål hver morgen var: Hvordan får jeg tid til det væsentligste?

Hvordan får jeg overskud til at være noget for kæresten,

min søster, der også er handicappet? To sarte sjæle, der hver

især havde så hårdt brug for kærlighed. Tid til at opmuntrer

hinanden over små sejre i hverdagen. Magte at handle ind.

Turde tage bussen. De små tings store betydning. Sidde og tale

længe om en indkøbsseddel, og den hygge, der ventede, når

de to sammen skulle lave mad. Og kronen på værket: Indtage

måltidet sammen! Og at gi’ sig utrolig god tid til det!

Jeg var ærlig talt ofte lidt misundelig på Peter og Lene! De fik

jo virkelig noget ud af livet! Mening! De evnede at fylde ”nuet”,

det kostbare øjeblik med det væsentlige! De fik et rigt liv sammen,

de to!

Min mindetale til Peter var

fyldt af det, der giver mening –

før noget andet! Peter lærte os,

at det største ligger i det små!

at GIVE SIG tID

tIL HINaNDEN!

At give sig tid til hinanden! Og to følsomme sind fandt i dét

selve midlet til at holde angsten og frygten for ”i morgen” stangen!

Men det kræver én ting: At der blev skaffet plads til det væsentlige

– ved at skubbe alle tidrøvere væk til en anden dag!

”Hvorfor lave det i dag, der kan udskydes til i morgen”?

Tabet af Peter, ja, også det blev gjort op af de små tings store betydning.

”Peter havde indkøbssedlen klar til nytårsaften”, kom

det med sorg i stemmen fra søster Lene, ”så nu bliver der ingen

nytårsaften”!

Jeg taler lige nu om en meget lille verden! Jeg ved det godt! Og

meget i dette land ville gå langsommere, hvis Peters motto blev

gjort til et fælles princip. Men det er i denne lille bitte verden,

vi finder barnet i krybben! Ham de gav navnet Jesus! Det er

derfor, vi sætter os på kirkebænken for dog i det mindste at få

lidt af den verden med os! Den verden, hvor kærligheden mellem

os mennesker for alvor har sin chance, fordi den får lov at

komme til! Får tid!

Jagten på ”det kostbare øjeblik”, der, hvor det væsentligste findes,

er gået ind for mig! Jeg spejder efter det. Og jeg finder det,

hvor jeg mindst troede! Hvor der leves på lånt tid. Hvor tid er

blevet kostbart. Hvor i går og i morgen er borte, ja, da putter

Vorherre ”nuet” ind – og livet får mening og håb! Når afmagtens

øjeblik fyldes af Guds kærlighed, ja, da kan selv glæden

findes på trods!

Må jeg slutte med min gamle morbror Anders og hans dybt

demente Anna. I det, jeg har talt om her, har netop de to deres

chance. Hukommelsen er borte. Fortid og fremtid er lukket

ned.

Og så ser jeg min gamle morbror Anders sidde og made sin

dybt demente kone, Anna, på plejehjemmet. Tidsfornemmelsen

er væk. Borte er i går og i morgen. Men ”nuet” har de to

sammen. Og det giver mening at være der både for ham og

hende. ”I det øjeblik jeg tager hendes hånd, da lever hun”, sagde

Anders til mig! ”Og selvom Anna sekundet efter, jeg har forladt

hendes stue, har glemt, at jeg var der, så er det det sekund, jeg

lever for, hver eneste dag”, siger gamle Anders!

Vel, så! En lille bitte verden! Men det er her, det største sker!

Fordi Guds kærlighed lægger sig ind i afmagten og det meningsløse!

Ja, Peter: ”Hvorfor lave det i dag, du kan udskyde til i morgen”!

Ja, hvorfor? For at gi’ os tid til det væsentligste! Det kostbare

øjeblik, hvor troen og håbet og kærligheden får afmagten og

frygten til at vige - for at give plads til glæden på trods!

AB


SaLmEKLummEN V/bIRGIt SEHEStED, SKJøD

HER KOmmER, JESuS, DINE Små

Melodi: J.A.P. Schulz 1786

Tekst: Hans Adolph Brorson 1732.

Bearbejdet 1850.

Da jeg blev bedt om at tage imod stafetten og skrive en lille historie om en salme, mente

jeg, at det kunne jeg da snildt gøre. Men det viste sig at være vanskeligere, end jeg lige

havde troet. Der er egentlig flere, som jeg har et eller andet forhold til.

Jeg skulle jo vælge en, og valget faldt på ”Her kommer, Jesus, dine små”, og den fører mig

hen til min skolegang, omkring 3-4. klasse, hvor vi skulle lære salmevers udenad. Det var

jo ikke det sjoveste i verden, så det blev altid udsat til sidste øjeblik. Jeg husker, at vi var

nået til sidste vers, som lyder: Her står vi nu i flok og rad, om dig, vort skønne hjerteblad

osv. Det fattede jeg ikke en brik af, og derfor, tror jeg, kunne jeg ikke få anden linie til at

sidde fast. Så til sidst, efter mange forsøg, sagde min far: ”Her står vi nu i flok og rad og

venter på en mellemmad”, hvilket jo var helt ud i skoven, men det kunne jeg lære udenad!

Jeg fik dog strenge ordrer på ikke at sige det, hvis jeg blev hørt.

Jeg blev hørt, og hvad skete der? Ja, gæt selv! Straffen var at skrive verset 100 gange til

næste religionstime. Fremover blev versene skrevet af inde i hånden, eller på små sedler

sat fast på ryggen af den, der sad foran. Jeg er sikker på, at der er mange, der kan nikke

genkendende til dette.

Birgit Sehested

Stafetten er givet videre til: Mette Bai Andersen, Gl. Frijsenborgvej, Skjød

1. Her kommer, Jesus, dine små,

til dig i Betlehem at gå;

oplys enhver i sjæl og sind

at finde vejen til dig ind.

2. Vi løber dig med sang imod

og kysser støvet for din fod;

o salig stund, o klare nat,

da du blev født, vor sjæleskat!

3. Velkommen fra din Himmel-sal

til denne verdens tåredal,

hvor man dig intet andet bød

end stald og krybbe, kors og død.

4. Al verden stod i Satans pagt,

da brød vor Jesus frem med magt

og rev os ud med blodig hånd

af alle vore fjenders bånd.

5. Men, Jesus, ak, hvor går det til,

at dog så få betænke vil

den inderlige kærlighed,

der drog dig til vor jammer ned?

6. Så drag os ganske til dig hen,

o Jesus, du vor sjæleven,

at hver af os så inderlig

i troen må omfavne dig.

7. Lad verden ej med al sin magt

os rokke fra vor dåbes pagt,

men giv, at al vor længsel må

til dig, til dig alene stå!

8. Så skal det ske, at vi engang

blandt alle helgens frydesang

i Himlens søde Paradis

skal prise dig på englevis.

9. Her står vi nu i flok og rad

om dig, vort skønne hjerteblad.

Ak, hjælp, at vi og alle må

i Himlen for din trone stå!

11


12

tOGREJSEN V/tOVE SKIppER

LIVEtS tOG

En fortælling, hvori livet bliver sammenlignet med en togrejse –

tankevækkende læsning. Forfatter ubekendt

Livet er som én lang rejse med toget. Man stiger ofte ind og ud,

og undervejs på strækningen er der mange ophold, hvor vi får

mange spændende oplevelser og lykkelige stunder, dog kommer

vi også ud for sorg og ulykker.

Når vi fødes og stiger på toget, møder vi mennesker, som vi

forventer vil følge os gennem hele rejsen – vore forældre.

Desværre er sandheden en ganske anden. De stiger af på et

tidspunkt undervejs og lader os rejse videre helt alene, uden

deres kærlighed og omsorg, deltagelse og venskab.

Imidlertid stiger andre passagerer undervejs på toget, som viser

sig at være betydningsfulde for os.

Det er vore søskende, vore venner samt de mennesker vi tilknytter

os og lærer at holde af.

Mange rejsende stiger på og opfatter blot rejsen som en lille

spadseretur.

Andre oplever mest sorg på deres rejse gennem livet. Alle andre

passagerer, er altid beredt til at hjælpe dem i toget, som har

brug for det.

Mange efterlader vedvarende savn ved deres udstigning. Nogle

støder os ud i den yderste nød. Andre stiger ind – og atter ud –

og vi har næppe bemærket dem.

Det undrer os, at mange af de passagerer som vi holder allermest

af, sætter sig i en helt anden kupé, og lader os rejse på

strækningen alene. Naturligvis afholder det os ikke fra, under

store strabadser, at gøre forsøg på at kæmpe os til deres togafsnit.

Desværre viser det sig tit, at vi alligevel ikke kan sætte os sammen

med dem, idet pladsen ved siden af dem allerede er blevet

besat.

Sådan er livet. Fuldt af udfordringer, drømme, fantasier, håb og

afsked, men helt uden mulighed for ekstratur. Vi foretager vor

rejse gennem livet så godt vi formår og magter det.

Forsøger vi at komme godt ud af det med alle vore medrejsende,

og har vi øje for deres særlige og bedste sider?

Husker vi på, at der på hver strækning kan forekomme farer

der påkalder sig vor forståelse, og aktive indgriben?

Når vi selv træder ved siden af og gør noget galt, viser der sig

nogen som forstår os.

Det store mysterium ved rejsen er, at vi aldrig rigtig ved, hvornår

vi er helt fremme og kan stige rigtigt ud – lige så lidt som vi

ved, hvornår vores medrejsende stiger ud, ja, ikke engang dem,

der sidder lige ved siden af os.

Jeg bliver vemodig når jeg tænker på for altid at stige af toget.

Jeg tror, at afskeden med nogle venner, som jeg traf undervejs

på rejsen, vil gøre rigtig ondt.

At måtte forlade mine børn forladte og helt alene gør mig

meget ulykkelig. Imidlertid besidder jeg håbet om på et givet

tidspunkt, at nå frem til hovedbanegården. Her vil jeg se dem

ankomme med bagage, de ikke bragte med, dengang de steg på.

Det sætter mig i en glad stemning.

Det gør mig imidlertid også lykkelig, at tænke på hvordan jeg

har hjulpet dem til at øge deres bagage med nyttigt og brugbart

indhold.

Bestræber vi os på at få en god rejse, vil den ved afslutningen

også vise sig at have været anstrengelserne værd.

Har vi for øje at efterlade os en tom plads til de, der skal rejse

videre, som rummer længsel efter smukke erindringer.

JEG VIL ØNSKE ALLE EN GOD REJSE.


aNNES pINDSVIN

Anne hjælper pindsvin på rette vej…

De bliver født med pigge, og hvis de bliver forskrækkede kan

de krølle sig sammen, som en lille tyk bold.

Vi taler om pindsvinet - det stikkende og lidt underlige dyr,

du måske har set i din have tøffe rundt efter snegle, regnorme,

tusindben og andre insekter. Pindsvinene går som regel i hi i

løbet af november, og så sover de indtil foråret, når varmen

igen lokker dem frem fra deres sovepladser bygget af grene,

strå og andre af naturens materialer.

Mange går til og bliver kørt over og dræbt, når de i efterårsmånederne

krydser veje og gader i deres jagt efter føde. Unger fra

et pindsvinekuld bliver måske væk fra deres forældre og bliver

fundet hjælpeløse i folks haver. Hvis ikke nogen tager sig af

dem og giver dem føde og varme, overlever de ikke vinteren.

Heldigvis bliver mange pindsvin reddet fra en pinefuld død.

Foreningen Pindsvinevenner i Danmark har etableret en plejetjeneste,

hvor et netværk af plejere over hele landet er ’plejemødre’

for nødstedte og syge pindsvin. Ved Lyngå bor Anne

Bjerre Lauridsen, der er pindsvine-plejer i Favrskov. Det er

fjerde år, hun tager pindsvin i pleje og forsøger at behandle

skader og sår og hjælpe forældreløse unger på vej til en god

start i tilværelsen.

Da vi flyttede hertil for otte år siden, var der ingen pindsvin på

adressen. Men det er der nu. Dels de pindsvin, jeg har i pleje i

udbygningerne, dels de pindsvin, der efter endt pleje er sat ud i

haven, fortæller Anne Bjerre Lauridsen.

De forældreløse pindsvin bliver fodret med tørfoder til katte

og erstatningsmælk til killinger til de helt små. Tilskadekomne

pindsvin søges behandlet med forskellige typer medicin, som

Pindsvineforeningen har leveret. Man kan komme til at holde

utroligt meget af sådan et lille dyr, men det er også vigtigt at

huske på, at det ikke er et kæledyr. Pindsvinet skal lukkes ud

i naturen igen, når det har ta-

get tilstrækkeligt meget vægt

på og er klar til møde naturens

udfordringer, siger Anne Bjerre

Lauridsen. Udsætningen sker

som regel, når pindsvinene når

maN KaN SE DEm

VOKSE fRa DaG

tIL DaG

op på knap 1 kilo. Det kan lyde af meget, når man tænker på, at

en unge måske vejer knap 100 gram. Men med den rette foder

vokser pindsvinene utroligt stærkt.

Man kan næsten se dem vokse fra dag til dag. Det er lidt fascinerende

– og også godt at se, at indsatsen nytter, siger Anne

Bjerre Lauridsen, der er blevet lidt vild med det stikkende dyr.

- Jeg kalder gerne ungerne for stiklinger. De er jo ikke andet en

skind, ben og pigge, siger Anne Bjerre Lauridsen.

Anne på besøg med pindsvin hos minikonfirmanderne

aNNE taGER IKKE mOD fLERE pINDSVIN. KIG på HJEmmESIDEN

www.pINDSVIN.DK fOR at fINDE NæRmEStE pLEJER.

13


14

mINDER V/HERLuf NyDam JENSEN

GaDEKæR

På et kort over Lyngå by fra 1803, er der aftegnet ikke mindre

end fem gadekær eller som der står på kortet damme.

Alle er dækket til i tidens løb og det er selvfølgelig fordi nødvendigheden

af at have en dam med vand i om sommeren har

mistet sin betydning.

I fordums tid var gadekæret et nødvendigt sted for vanding af

kreaturer og et sted at hente vand i tilfælde af brand i landsbyen.

Risikoen for brand var enorm stor med ildsteder med

åben ild og tællelys som eneste belysning, ofte i vakkelvorne

stager, der nemt væltede.

Derudover trak man tit hestene igennem vandet for at rense

hestenes ben for mudder efter markarbejdet. Som drikkevand

var det nok ikke særlig bevendt, da det jo var overfladevand;

godt fyldt med hestepærer og andre gode sager.

Brønde har været kendt i årtusinder. Der har sikkert også været

mange i Lyngå inden man fik lavet en boring til fælles bedste.

Nede midt på Poul Høgsberg´s mark ned mod Lyngåskoven

findes stadig en meget stor brønd, der nok er bygget omkring

en kilde, som giver vand hele året. Efter sigende skulle den have

forsynet Lyngå med vand før vandværkets tid, som startede for

ca. 100 år siden.

Provst Jensen (præst i Lyngå fra 1887 til 1912) og hans hustru

Olivia tog aktivt del i sognets anliggender, og fru Olivia var

god til at arrangere udflugter ned i præsteskoven, hvor der blev

serveret kaffe eller jordbær med fløde, når årstiden var til det.

Derudover gik parret rigtig mange ture rundt i sognet. Grunden

til denne viden er, at provsten tog mange billeder, som

kan ses den dag i dag i Hadsten Lokalarkiv (arkivet er et besøg

værd).

Der er især et billede der tiltrækker sig opmærksomhed. Det

viser et af gadekærene i Lyngå, sandsynligvis det som har været,

hvor nu det gamle frysehus ligger.

Provstinden stammer fra en præstegård på Sjælland og er født

Mynster, hun har ganske givet haft mange venner og bekendte

derovre fra.

En af dem hedder frk. Magius; flot navn, men ellers ved vi desværre

ikke ret meget om hende. Vi ved dog, at hun på et tidspunkt

tager damperen fra København til Randers. Med sig har

hun en kajak, og i den padler hun på Gudenåen fra Randers til

Langå og derfra ad Lilleåen til Svejstrup. Her er konstrueret et


lille køretøj på to hjul, hvorpå kajakken bliver transporteret til

Lyngå.

Det store øjeblik kommer da kajakken bliver søsat i gadekæret

og de fleste af byens borgere tager opstilling, for at blive foreviget

ved gadekæret med kajakken i vandet og frk. Magius klar

til at padle. Påklædning; lang sort kjole og tilhørende sort hat,

ingen pjank her!

Gadekærets rolle var ved at være forbi, men først i 1940-erne

skriver A. Arffmann en rigtig fin sang med melodi af Bror

Karlson.

Når dagens travle værk er endt

Får far sin aftenpibe tændt

Og mor sit sytøj finder frem,

De hygger sig i deres hjem

Men pigen der møde skal sin ven,

Ved nok hvor hun skal finde hen

Ved landsbyens gadekær

Der mødes han og hun,

Hun byder sin hjertenskær

Sin friske røde mund

I aftenens stille fredag

man arm i arm dem ser

ungdom og kærlighed

ved landsbyens gadekær

ungdom og kærlighed

ved landsbyens gadekær

Herluf Nydam Jensen.

15


16

Nyt fRa KuNStGRuppEN V/LIESELOttE SKOV-pEtERSEN

Der er ikke færre end to gode mennesker, vi skylder tak for en

flot udsmykning.

Den første er vores alles Helle. Tak for den dejlige og hyggelig

jule-konfirmandstue du gav os. En julestue, gestaltet med

samme flid og glæde, og i samme høje humør som er med dig,

lige meget hvad du foretager dig.

Den næste er: Inger Marie Christensen. En stor tak til dig! Du

gav os mulighed for at studere dit kreative virke, lige fra dukkeproduktionen

til maleriet. Ikke let at glemme H.C. Andersen

og Karen Blixen, som de sad der i skabet, nostalgisk og smukt.

Det var som om dine første malerier bar præg af dine erfaringer

som dukkemager. Det abstrakte viste nye sider af dig. Der

blev spurgt: ”Er det samme kunster hele vejen rundt? ”

Marts, april og maj kommer der nye og interessante ting til

udstilling. Pia Asfrid Knudsen viser malerier og Sten-håndværkeren,

Kjeld Pedersen, viser os nogle af sine sten. Læs hvordan

de præsenterer sig selv:

Pia Asfrid Knudsen, malerier

Jeg er 50 år ung, da jeg er født i 1962. Den

glade begivenhed fandt sted i Kolding. Jeg

har malet siden efteråret 2009, hvor jeg tog

på kursus hos Lieselotte Skov-Petersen ved

Lyngå. Efter en noget famlende og tøvende

start, fik jeg rigtigt hul på maleriet og fandt

ind til mit eget udtryk, da jeg var på en uges

maleferie i Italien. En dejlig tur, som Lieselotte arrangerede.

Det at male, er for mig en proces, hvor tid og rum ophører

med at eksistere. Det er en fantastisk følelse at forsvinde ind i

et billede, når jeg føres og ledes frem af noget dybt inde i mig,

og følelsen, som siger, at nu er det, som det skal være, fortæller

mig, at jeg er færdig med min opgave. En stor tilfredsstillelse.

Jeg kigger op, og der kan være gået 3 timer, og nogle gange

5. Det er, når det går godt. Til andre tider er det en djævelsk

kamp, hvor ingenting spiller, og en time føles som en dag - og

alligevel ender det hver gang med et billede, som jeg glæder

mig over. Jeg finder inspiration i mig selv, og i alt omkring mig

- ikke mindst naturen.

Keld Petersen,

Sten-håndværker

Jupiter, Hadsten

Jeg er født 28.4.42 i Århus. Flyttede til Lille

Vivild, Sølundsvej den 1.4.45. Gik i skole

i Lyngå, i nuværende mekanikerværksted,

og er konfirmeret i Lyngå Kirke. Havde i

flere år gerne villet være i gang med at hugge

i sten, men hvilket værktøj skulle man

bruge og hvordan gjorde man?

For en del år siden havde Hadsten haveforening en weekend

ved Magnus Krog Andersen. Han var en rigtig god læremester

og fagligt dygtig og god til at lære fra sig, var menneskelig

og havde en stor lune. Magnus var selvlært og når han kunne,

mente jeg, at også jeg kunne klare mig med det jeg havde lært

af ham i en weekend.

For 4-5 år siden kom jeg med i gruppe i Egå, hvor vi er en 10-12

stykker der mødes hver torsdag og giver hinanden inspiration

og kritik. Det er rigtig godt og vi har et rigtig godt kammeratskab.

Det er meget marksten jeg bruger, som er kommet her ned

fra nord under istiden. I mit arbejdsliv lavede jeg broer ved

motorveje og andre veje og jernbaner. Når der blev gravet ud,

kom der mange sten frem, som jeg tog med hjem. Sten fra en

grusgrav er også gode, men det er ikke nemt at få lov at komme

der. Så mens Ernst havde grusgraven i Haldum, var det ikke

nemt at køre forbi uden at være nede at se, om der var kommet

nogle gode sten frem. Sten fra marker kan også være gode, men

de har tit sår fra bondens plov og har som regel også fået frost

inden de kommer frem.

Jeg kører også til professionelle stenhuggere og får lov at tage

de sten, de har kasseret. De kan ikke bruge dem, hvis der er

revner i, men det kan jeg godt leve med en gang imellem.

Inspirationen kan komme fra stenens facon og evt. årer og andet

man har set. Jeg har altid en sten til at stå på min huggeblok,

den bliver af og til skiftet.


Nyt fRa LERbJERG/SVEJStRup V/HELEN GuLDbæK

Siden sidst i kirken

Traditionen tro har der været afholdt gudstjeneste med Luciaoptog

og julegudstjeneste og som noget nyt også en velbesøgt

gudstjeneste nytårsaftensdag. Ved lysmessen d. 3. februar gjorde

Lyngå Folkekors dejlige sange sit til at formidle glæden ved

lyset.

Opfølgning på sidste års borgermøde

Når dette blad udkommer, vil der være afholdt generalforsamling

i borgerforeningen og i vandværket.

På borgerforeningsmødet vil vi også have drøftet opfølgning

på sidste års borgermøde om udviklingsplaner for landsbyen.

De ajourførte udviklingsplaner vil blive offentliggjort dels i en

folder og dels på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Arbejdslørdag

For at komme ud og luge i hjørnerne

på gårdspladsen og for at sikre at

forsamlingshuset også indvendigt

er rent og pænt til kommende arrangementer,

er der igen i år en fælles

arbejdsdag.

Det er d. 13. april kl. 9, og vi begynder

med fælles morgenmad. Vi

håber, at mange vil møde op til en

både hyggelig og effektiv lørdag.

Arbejdsdag 2012

Landsbyrådets puljemidler

Ved sidste fællesspisning, som fandt sted d. 1. februar, drøftede

vi også udvikling. Vi skulle beslutte, hvordan vi skulle bruge

de penge, vi får fra puljen til udvikling af landsbyerne. Der var

bred enighed om at prioritere, at gårdspladsen foran forsamlingshuset

fremover kan holdes pæn. Der bliver købt grus og

en stor rive, der kan spændes på en traktor. Ejner har så været

så venlig at tilbyde at rive gårdspladsen, så den kan holdes fri

for ukrudt.

Udover grus og rive var der også ønske om at få en opslagstavle

fx ved boldbanen. Jeanette vil undersøge nogle muligheder.

Under den generelle drøftelse af, hvad vi gerne vil have, der

skal ske af forbedringer i landsbyen, kom vi også ind på trafik.

Berit og Mitte vil undersøge, om kommunen vil sætte et

orienteringsspejl op på Hadstenvej over for udmundingen af

Lyngåvej. Flere har set farlige trafiksituationer pga. de dårlige

oversigtsforhold og en del bilisters manglende respekt for hastighedsgrænsen

på Hadstenvej.

Fællesspisning

Næste fællesspisning bliver torsdag den 18. april kl.18. Arrangørerne

er Natasja og Troels, Maja og John, Niels og Karen.

Nærmere følger.

17


18

Nyt fRa SKJøD Nyt fRa LyNGå

v/ Henny Josefsen

I Skjød holder vi 2-3 årlige fællesforeningsmøder. Her mødes

repræsentanter for de forskellige foreninger, hvor vi koordinerer

byens arrangementer. Det er også her landsbyens penge fra

Landsbyrådet fordeles efter de behov, der kan tilgodeses. På

mødet den 8. januar kunne Skjøds Landsbyrådsrepræsentant

Hanne Wind-Larsen oplyse, at der på daværende tidspunkt

ikke var klarhed over, om landsbyerne i Favrskov ville få de

sædvanlige 10.000 kr. Det forventes dog, at det vil ske.

Favrskov Kommune vil nedlægge den eneste dagpleje vi har.

Foreninger i Skjød har sendt en appel til Favrskov Kommune

om at lade dagplejen bestå. Vi mener i øvrigt, at det strider

imod landsbypolitikken at opsige dagplejeren.

På samme møde blev det besluttet at Byfesten i år holdes den

22. juni. Forskellige ideer til aktiviteter kom på bordet, og der

bliver arbejdet videre med de forskellige forslag.

Et projekt omkring parkeringspladsen ved stadion er i gang.

Der er et ønske om at forskønne området, så vores kunstværk

kan komme til sin ret. Der var også forslag om teltplads for

gående/cyklister ved stadion. Kan det realiseres? Det blev også

diskuteret om Skjød kan inddrages i Kulturby 2017. F.eks. med

foredrag, kunst og musik. Vi kan måske lave et samarbejde

med nabolandsbyerne.

I Skjød Tidende kan du som altid læse om kommende arrangementer.

På www.Skjoedby.dk kan du finde Skjød Tidende, men

du kan også blive guidet rundt på hjemmesiden og se hvad der

sker i Skjød.

Lyngå i perioden 1854-1898 – og i fremtiden

Landsbyudviklingsplanen for Lyngå

er nu offentliggjort.

Planen beskriver landsbyen og de udviklingsønsker borgerne

har givet udtryk for. Udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund

af borgermøde afholdt i Lyngå d. 18. marts 2012, i et

samarbejde mellem borgerne i Lyngå, LAG-Favrskov og Planafdelingen

i Favrskov Kommune.

Landsbyudviklingsplanen er en 24 siders flot beskrivelse af

Lyngå og samtidig et arbejdsredskab til borgerne i Lyngå.

Tak til Herluf Nydam, Nis Boesdal og Tove Skipper for bidrag

til tekst og billeder.

Udviklingsplanen kan du se/printe på www.lyngaaby.dk/landbyråd/LAG.

Der vil også ligge nogle eksemplarer i konfirmandstuen til fri

afbenyttelse.

Lars Bo Blak/Repræsentant i Landsbyrådet.

Vinterfest

lørdag 2. marts kl. 18.30, i Den gamle Skole i Lerbjerg

Så er chancen her igen for en hyggelig aften til Lyngå Borgerforenings

vinterfest. Underholdning af Peter ”Wildmand”, en

af Danmarks bedste Kim Larsen fortolkere! To retters menu,

kaffe, kage og natmad. Gratis hjemtransport til Lyngå – bestil

ved tilmelding. Tilmelding på tlf. 8698 1599 (efter 18.00) senest

17. februar. Betaling kr. 175,- ved tilmelding hos Jan og Jette,

Nøragervej 9.

Vinterfestudvalget


Nyt fRa LyNGå

V/tOVE SKIppER

Generalforsamling i Lyngå Vandværk

Onsdag d. 13.3.2013 kl. 18.00 i Bjørn Anthonsens Hønsehus,

Rækkevej 2. Vandværket inviterer på spisning inden generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning er påkrævet senest d.

10.3.2013 til Jan Nielsen på tlf. 8698 1599 / 2048 0599. Dagsorden

iflg. vedtægterne. Forslag til beslutning skal være formanden

i hænde senest d. 6.3.2013. Bestyrelsen

Affaldsindsamling

Søndag 21. april 2013, kl. 13.00

Dette er en sjov og nyttig dag i naturens og byens tjeneste. Mød

op i Lyngå’s Have og der vil blive udleveret sække m.v. Vi slutter

med kaffe, te og hjemmebag. Hank op i familien og få en

sjov og hyggelig dag og vær samtidig med til at gøre en fælles

indsats. Byforskønnelsesudvalget

Fællesspisning

Torsdag den 14. april kl. 18.00. Foråret er forhåbentlig lige om

hjørnet og der er igen tid for hyggelig fællesspisning – denne

gang med ”weberbanden”. Mød op i konfirmandstuen til hyggesnak

og grillmad. Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for

børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis. Tilmelding

til Bjørn – tlf. 2089 0739 – senest 8.4.2013

Menighedsrådet/Borgerforeningen

Forårsudflugt

Søndag, 26. maj 2013. Ta’ med på tur ud i det blå! I år går turen

til Labyrinthia, Labyrinternes Land ved Silkeborg. Labyrinthia

er en anderledes sjov attraktion for børn, voksne og seniorer.

Alle kan være med. Du har mulighed for at få nogle anderledes,

sjove og udfordrende timer, få masser af sund motion til både

hoved og ben og nyd synet og duften af hundredvis af smukke

roser. Det bliver en dag i hyggelige og uhøjtidelige omgivelser

og tempoet bestemmer du selv! Nærmere om tid m.v. kommer

senere – sæt dog nu allerede X i kalenderen den 26. maj.

Borgerforeningen

”Tør I cykle til Lyngå sammen med mig?”

Denne udfordring gav Eigil Jacobsen, Rækkevej politikerne i november for at sætte fokus på den manglende cykelsti på Lyngåbakken.

Politikerne, borgmester Nils Borring (S), Charlotte Green, (C) og Anders G. Christensen, (V) tog friskt imod udfordringen

og ”arrangementet” skulle løbe af stablen i december. Dette blev dog udsat p.g.a.

vintervejr m.v. Ny dato er fastsat til fredag d. 15. marts, så hold øje med hjemmeside og

infokasser. Kom og ”vis flaget” denne dag, så vi i Lyngå kan få sat fokus på nødvendigheden

af, at få politikerne til at prioritere etableringen af en cykelsti på strækningen. Støt op om underskriftsindsamlingen.

Der skulle gerne afleveres mange underskrifter til borgmesteren på

dagen. Underskriftsformular finder du på Lyngå’s hjemmeside (søg på underskriftsformular).

Du er også velkommen til at kigge forbi Lyngåvej 74 og skrive under. Borgerforeningen

19


20

GuDStJENEStER maRtS - apRIL - maJ 2013

Marts Lyngå Skjød Lerbjerg

3/3 3.i fasten 11.00 Tikjøb

10/3 Midfaste 9.30 Ditlev

17/3 Marie Beb. 16.00 Ditlev

24/3 Palmesøndag 14.00 Thøisen *)

28/3 Skærtorsdag 19.00 Bonde

29/3 Langfredag 11.00 Bonde

30/3 Påskelørdag 20.30 LF Bonde

31/3 Påskedag 9.30 Bonde 11.00 Bonde

April

7/4 1.s.e. påsken 11.00 Tikjøb

14/4 2.s.e. påsken 9.30 Ditlev

21/4 3.s.e. påsken 11.00 Bonde

26/4 Bededag 11.00 Konfirmation Thøisen

28/4 4.s.e. påsken 11.00 Konfirmation Thøisen

Maj

5/5 5.s.e. påsken 11.00 Konfirmation Thøisen

9/5 Kristi Himmelfart 11.00

12/5 6.s.e. påsken 11.00

19/5 Pinsedag 11.00

20/5 2. pinsedag Fællesgudstjeneste ”Engen”

26/5

Juni

Trinitatis 11.00

2/6 1.s.e.trin 11.00

*) Kirkekaffe for konfirmander med søskende og bedsteforældre

LF Lyngå Folkekor medvirker

More magazines by this user
Similar magazines