Nyt fra A i Gudme - Gert Rasmussens personlige hjemmeside

gertrasmussen.dk

Nyt fra A i Gudme - Gert Rasmussens personlige hjemmeside

Nyt fra December

SociAldemokraterne

I

Gudme

Folketingsvalg 2007/ Gert Rasmussen

Tæt på - og så alligevel - Niels Chr. 1. suppleant

Niels Chr. TV2 Fyn og Grete Schødts

venter på valgresultatet

Niels Chr. Nielsen var den socialdemokratiske

folketingskandidat på Fyn, der

havde det største personlige stemmetal i

egen kreds. Derfor håbede vi i valgsekretariatet

dagen efter valget på chancen

for, at Niels Chr. fik plads i Folketinget.

Ved 15-tiden stod det klart, at det blev

til en 1. suppleantpost.

Op til valgdagen så det længe ud til, at

Fyn skulle have et 5. mandat, og så havde

folketingspladsen været hjemme,

men som valgaftenen skred frem, stod

det klart, at SF's succes - tillykke med

det - betød, at det var SF, der erobrede

det ekstra mandat.

Af tallene fremgår det også, at Julie

Skovsby har fået del stemmer i alle fynske

kredse, og det har givet spillet ind,

DSU’erne gjorde et godt stykke arbejde

i valgkampen

at Julie er den eneste kvindelige socialdemokratiske

kandidat på Fyn.

Tillykke til Julie.

De allerede siddende folketingskandidater

har selvfølgelig den fordel, at deres

navn er slået fast i medierne, de er kendte

over hele Fyn og får dermed også en

del stemmer fra andre kredse.

Så selv om resultatet er sådan lidt som at

komme 1 minut for sent til toget, så vil

jeg glæde mig over Svendborgkredsens

fornemme resultat.

Tak til alle, der har ydet deres indsats

for det fornemme resultat. Når vi evaluerer

valget, vil vi lægge mærke til i hvilke

områder af kredsen, vi næsten gang

skal intensivere valgkampen, og hvordan

vi også bliver kendte i andre kredse.

Til gengæld har vi rigtig god samvittighed

- både med hensyn til vores indsats

og med hensyn til loyalitet for de etiske

spilleregler kredsene har aftalt indbyrdes.

I regionsbestyrelsen evaluerede vi valget

d. 26. November, og der var enighed om

at beholde de etiske spilleregler.

En stor del af mediernes interesse har

været koncentreret om kandidater fra

Odense.

Her kan vi konstatere, at Niels Christian

har distanceret flere af de i pressen promoverede

odensekandidater.

Også 3F bakkede op og serverede helstegt

pattegris og fadøl på Torvet. Her

Claus Krossteig, næstformand for A i

Gudme.

2007

Redigeret af:

Gert Rasmussen

Ørbækvej 2

5882 Vejstrup

I dette nummer:

FV 2007 1

Sammenlægning

af partiforeninger

Indkaldelse til

generalforsamling

Gudme

Bruxelles retur

Visionsdag

Mærkesager

Svendborg Sygehus

reddet

2

2

3

4

4

Bestyrelsen 4

Valghunden Tarzan gav også

et nap


Sammenlægning af partiforeninger/Gert Rasmussen

På sidste års generalforsamling fik

bestyrelsen mandat til at arbejde

videre med en sammenlægning

med andre partiforeninger.

I øjeblikket er der 7 partiforeninger

i Svendborg kommune, og det

er ikke megen forbindelse de har

med hinanden.

Formændene mødes i Fællesledelsen

og kredsbestyrelsen, men

fremmødet er ikke stort.

Ved sidste fællesledelsesmøde var

kun Svendborg, Tåsinge og Gudme

repræsenteret.

De enkelte partiforeninger holder

naturligvis bestyrelsesmøder, men

der er ikke mange tilbud til medlemmerne

udover generalforsamlingen.

Dels er det Tordenskjolds soldater,

der skal trække læsset, og dels tillader

økonomien ikke de store arrangementer.

Derfor har bestyrelserne i Skårup,

Tved, Thurø og Gudme i et stykke

tid arbejdet på en sammenlægning

af foreningerne.

Det har været vigtigt for os at lære

hinanden godt at kende, og vil ikke

handle hurtigere, end at vi også

kan få vores bagland med os.

Sammen har vi lavet et arrangement

på Øster Åby Friskole, hvor

omkring 100 personer dukkede op,

for at høre Poul Nyrup Rasmussen

fortælle om sin seneste bog, og vi

kan jo sagtens lave tilsvarende arrangementer,

hvis vi er lidt flere

om opgaven, og arrangementerne

behøver ikke at ligge i Svendborg

Centrum.

Vi forestiller os, at en større

”omegnsforening”, med mere vægt

kan tilgodese yderområderne i den

Årets vinbonde, Poul Henriksen,

havde doneret et par flasker af sin

præmierede rødvin til Poul Nyrup,

der her takker for presenten.

Indkaldelse til generalforsamling/

Sammenlægning af foreninger

store kommune.

For nylig har også Egebjerg vist

interesse for en sammenlægning

med omegnsforeningerne. Måske

skal de bruge lidt mere tid på at

orientere deres medlemmer om

hensigten, men de øvrige foreninger

er så langt, at de på de kommende

generalforsamlinger vil foreslå

en sammenlægning.

Claus Krossteig og Gert Rasmussen

orienterede på sidste bestyrelsesmøde

d. 6. december den øvrige

bestyrelse om forhandlingerne

med de andre foreninger.

I en overgangsordning vil de sammenlagte

partiforeninger være repræsenteret

med hver 2 bestyrelsesmedlemmer

og på længere sigt

vil man i vedtægterne have stående,

at man skal tilstræbe en geografisk

spredning, når bestyrelsen

sammensættes.

Vi håber, at rigtig mange vil bakke

op om initiativet, så vi kan skabe

mere dynamik i foreningen.

SIDSTE NYT! Tåsinges formand

har meddelt, at de vil tilslutte

sig omegnsforeningen.

Der indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at sammenlægge den socialdemokratiske

partiforening i Gudme med andre partiforeninger.

Generalforsamlingen finder sted d. 12. Februar kl. 19.00 i Vejstrup forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Foreningens regnskab v/kassereren

4. Indkomne forslag.

En enig bestyrelse foreslår, at Gudme partiforening sammenlægges med en eller flere af partiforeningerne

Skårup, Tved, Thurø, Egebjerg.

Forslag til den nye forenings vedtægter vil blive fremsendt senest 14 dage inden generalforsamlingen sammen

med vilkår for sammenlægningen.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest mandag d. 4. Februar.

Såfremt der på generalforsamlingen opnås et flertal for sammenlægningen på 2/3 af samtlige medlemmer, er

sammenlægningen og hermed nedlæggelsen af Gudme Partiforening en kendsgerning.

I så tilfælde skal generalforsamlingen vælge 2 bestyrelsesmedlemmer til den nye forening.

Opnås dette flertal ikke, vil det være nødvendigt med endnu en generalforsamling, der i så tilfælde afholdes

d. 12. Marts.

5. Eventuelt

Med venlig hilsen

Gert Rasmussen

Formand for Gudme partiforening


Gudme - Bruxelles retur/ Gert Rasmussen

Socialdemokrater i Gudme og omegn deltog i efterårsferien

i en studietur til Bruxelles arrangeret af AOF-

Gudme. Torben Lønberg havde i samarbejde med vort

EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose arrangeret

turen.. Det blev til en både interessant og hyggelig tur.

Bitten Granhøj pg Peder Hegaard studerer Eu's

historie.

Tirsdag morgen besøgte vi EU-kommissionen. Den holder

til i en kæmpebygning, hvor hele facaden var vinduer,

hvori de omkringliggende bygninger spejlede sig Vi

blev lukket ind i en nabobygning - et tidligere kloster -

hvor der nu var indrettet undervisnings- og mødelokaler.

Vi gik et par etager ned til vort undervisningslokale. Med

den store befolkningstæthed, der er i Belgien, er det almindeligt

at bygge nedad. Eksempelvis er det største museum

for kunst gravet 7 etager ned.

Richard Kokholm-Erichsen, der er tilknyttet generaldirektoratet

for uddannelse og kultur, gennemgik i korte

træk EUs historie, en gennemgang, der blev krydret med

anekdoter, og hvor tilhørerne blev udfordret på deres forhåndsviden.

Et par af de mere kuriøse oplysninger, som

jeg ikke umiddelbart havde tænkt på var, at der er flere

ansatte i Købehavns Kommune end i EUs forvaltning, og

at EUs samlede udviklingsbistand til den 3. verden er

dobbelt så stor som USAs.

Christel Scaldemose og Niels Chr. Nielsen

Efter besøget hos EU-kommissionen var turen kommet

til et besøg i Europaparlamentet, kun 10. minutters gang

fra kommissionens bygninger. Frokosten blev indtaget i

parlamentets gæstekantine sammen med Christel Schaldemose,

som derefter engageret fortalte om arbejdet i

Europaparlamentet i en god dialog med os tilhørere.

En journalist fra pressetjenesten fortalte efterfølgende

om sit arbejde og fulgte os op i parlamentets mødesal.

EU-stof er ikke altid lige tilgængeligt, men jeg er overbevist

om, at jeg ikke står alene med den opfattelse, at alle

de personer, der orienterede os, at var engagerede, imødekommende

og meget kompetente.

Medens tirsdagen således var afsat til orientering om EU,

så fik vi onsdag lov at være turister i Bruxelles. Dagen

startede med en guidet bustur rundt i Bruxelles, og vi

havde en særdeles kompetent guide med på turen.

Tak for en god tur til AOF-Gudme og Torben Lønberg.

Selvfølgelig blev der også tid til hyggeligt samvær og en tår at drikke


Socialdemokratiske mærkesager/ Torben Lønberg Formand for Fællesledelsen

Der indbydes til visionsdag med socialdemokratiske mærkesager på dagsordenen

Lørdag d. 26. Januar fra kl. 9.00 -15.00

Med afsæt i det nuværende kommunalpolitiske program,

vil vi i fællesskab gennemgå programmet og se hvor

langt vi er nået. Vi vil naturligvis også drøfte fremadrettede

tiltag.

Visionsdagen afholdes lørdag den 26.januar 2008 fra

klokken 9:00 til 15:00. Deltagere er udover Byrådsgruppen,

de syv partiforeningers bestyrelsesmedlemmer,

DSU og Fællesledelsens medlemmer. Desuden kan de

enkelte foreninger i stedet for bestyrelsesmedlemmer

sender andre med lyst til at deltage i arbejdet. I alt forventes

vi at være omkring 45 deltagere.

Efter nærmere aftale vil byrådspolitikerne deltage under

de enkelte punkter i forhold til de udvalg de sidder i.

Dette planlægges når det er kendt, hvem som kan deltage.

Undertegnede koordinerer dagen og Fællesledelsens sekretær,

Thomas Mathiasen tager referat.

Tilmelding til egen formand.

Hver foreningsformand tilmelder derefter til mig, ligesom

byrådsgruppen og fællesledelsen i øvrigt tilmelder

til undertegnede senest 13.januar 2008 på

tlf. 22 43 99 64 eller på mail TLOE Odense.dk

Bestyrelsen

Socialdemokraterne i Gudme

Formand:

Gert Rasmussen, Tlf. 62 23 15 70

Næstformand:

Claus Krossteig , Tlf. 29 92 96 46

Sekretær:

Gitte Pors, Tlf. 62 25 31 99

Jarl Petersen, Tlf. 62 28 15 03

Hans Pærg. Jensen, Tlf. 62 25 16 64

Leif Nielsen, Tlf. 62 25 15 68

Peder Hegaard Jensen Tlf. 62 28 15 09

Kaj Toftgaard Jakobsen Tlf. 62 28 14 23

Kasserer:

Hanne Bering Jensen Tlf. 62 25 23 60

Side 4

Der planlægges efter følgende afvikling af dagen,

som foregår i salen hos AOF Svendborg.

• 9:00 Kaffe/te og rundstykker

• 9:15 Indledning og formål med dagen /v

Torben Lønberg

• 9:30 Turisme, erhvervs – og beskæftigelsespolitik

• 10:15 Teknik – og miljøpolitik

• 11:00 Rygepause

• 11:15 Social – og sundhedspolitik

• 12:00 Frokost

• 12:45 Børn – og ungepolitik

• 13:30 Kultur – og idrætspolitik

• 14:00 Rygepause

• 14:10 Kommunen som arbejdsgiver

• 14:30 Afrunding

• 15:00 Slut og fortsat god lørdag

Svendborg Sygehus reddet/ Gert Rasmussen

Med det store forlig på sygehusområdet

kan Sydfyn - og for

den sags skyld hele Fyn - ånde

lettet op. Netop i disse dage

for et år siden tog en håndguld

socialdemokrater initiativ

til en aktion for at redde

sygehuset.

Det var regionsmedlem William

Jensen, vor folketingskandidat

Niels Chr, Nielsen, byrådsmedlem

Hanne Klit og undertegnede

kredsformand for Socialdemokratiet

i Svendborg-

Kredsen, der opfordrede til at

stå sammen om sygehuset i

Svendborg.

Som kredsformand samlede jeg

de ivrige socialdemokrater om

sagen, og vi startede så Akutgruppe

Sydfyn med det formål

at samle en bred kreds af borgere

i en kamp for sygehuset,

og hurtigt fik vi flere med andre

politiske observanser med.

En underskriftindsamling hvor

61.411 borgere bakkede op om

Akutgruppens initiativ for bevarelse

af Akutfunktion, skadestue

og fødegang på Sygehus

Fyn Svendborg var medvirkende

til, at akutgruppen i går fejrede

Sygehusforliget med en

enkelt dram, en "Dr. Nielsen"

for nu at blive i sygehussproget.

En travl dag, hvor vi med

glæde udtalte os til Danmarks

Radio, Fyens Amtsavis, Fyens

Stiftstidende, Radio Diablo. Jo

medierne ved godt, hvem der

står bag opbakningen til Svendborg

sygehus.

Der er mange, der med god

grund deler glæden med os og

d e 6 1 . 4 1 1 b o r g e r e .

Tillykke til os alle sammen.

More magazines by this user
Similar magazines