10/2010 - Toppur

toppur.dk

10/2010 - Toppur

31. ÅRGANG

NR. 5 - OKTOBER 2010

MEDLEMSBLAD FOR

ISLANDSHESTEKLUBBEN TOPPUR

1


Nyt Nyt fra fra Bestyrelsen

Bestyrelsen

Denne leder har længe været formandens

rubrik. Fremover vil alle medlemmer

af bestyrelsen på skift kunne

tage ordet. Som afgående næstformand,

har jeg – som den første – fået

lov.

Toppur har igen i oktober en godt fyldt

aktivitetskalender. Aktiviteterne rammer

ganske bredt. Der er blandt andet

blevet plads til skovtur, avls arrangement,

ride kursus, DRL stævne på Vilhelmsborg

og traditionen tro: Toppurs

årlige generalforsamling, der igen i år

afholdes i Skjød forsamlingshus.

Generalforsamlingen vil I år markere

afslutningen på en lille æra i Toppurs

historie. Vi skal tage afsked med foreningens

formand igennem 6 år: Kim

Bugge og i det hele taget vil der ske

en større person rokade i forhold til

den bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen

2009.

For at få kabalen med de syv bestyrelsespladser,

inkl. formandsposten, til

at gå op, har vi i den afgående bestyrelse

tænkt mange tanker. Tilbage

står vi nu med positive tilsagn fra tre

medlemmer, der til vores store glæde,

har ønsket at være med til at præge

Toppurs udvikling i den kommende

periode, ved at træde ind i bestyrelsen.

Annemette Bonde (suppleant),

der i løbet af året er trådt ind i bestyrelsen,

har derudover indvilliget i at

fortsætte arbejdet og stiller dermed

også op til en plads i bestyrelsen. Generalforsamlingen

modtager naturligvis

gerne flere forslag fra salen, men

her nævnes de ”nye” kandidater som

bestyrelsen foreslår udover Annemette:

Jette Koch Jensen stiller op som formand.

Jette har tidligere siddet i Toppurs

bestyrelse. Grethe Maigaard stiller

op til bestyrelsen og har tidligere

siddet i Toppurs bestyrelse. Eva Kaas

Petersen stiller op til bestyrelsen. Alle

nye kandidater vil få lejlighed til at

præsentere sig selv på generalforsamlingen.

Af andre væsentlige punkter på dagsordnen,

vil vi især henlede opmærksomheden

på, at Toppurs vedtægter

er blevet gransket i forhold til nye bestemmelser

for foreninger under DIF

og i den anledning har vi en række

forslag til vedtægtsændringer (se andetsteds

i bladet) der kunne interessere

den enkelte.

Vel mødt den 27. oktober i Skjød forsamlingshus.

Karsten Koch Jensen

Næstformand

I I dette dette nummer

nummer

Nyt fra bestyrelsen 3

Aktivitetskalender 4

Mette Koefoed kursus 5

Ny redaktør 6

Indkaldelse til generalforsamling 7

Forslag til nye vedtægter i Toppur 8-10

Nyt fra stævneudvalget 11

Sensommerstævne resultater 12

Hede og hærvejs tur i september 13-15

Desensibiliteringskursus 24

Toppur klubaften 27

Toppurs aktivitets-udvalg 29

Bestyrelse/redaktion 30

Sensommerstævne resultater fortsat 32

Forside billede: Sommerstævne 2010

3


4

Aktivitets Aktivitets-kalender

Aktivitets kalender kalender

Måned Dato Arrangement Ansvarlig

Oktober 2

November

December

9

3

23-24

27

30-31

6

20-21

5-6

19

Skovtur ½ dags Mellerup/Støvringgård kloster/

Randers fjord. Start Pia Eriksen.

Ridekursus med Søren Madsen afholdes på

Nygaard Framlev Korsvej 32 8464 Harlev.

Avls dag med John Siiger Hansen afholdes

Skovfryd Rækkevej 4 Lyngå v/Hadsten

Bestyrelsesmøde

Toppur efterårsstævne Vilhelmsborg

Generalforsamling Skjød forsamlingshus

Kursus med Mette Koefoed afholdes på Tidselbjergvej

2, v./Thorsø

Desensabiliteringskursus Susanne Berdino

afholdes på Nygaard, Framlev Korsvej 32,

8462 Harlev J

Bestyrelses møde

Ride kursus Rasmus Møller Jensen

Nygaard Framlev Korsvej 32 8464 Harlev J

Eyjolfur kursus

Juletur med glögg og æbleskiver

Steen og Pia

Betina og Lisa

Lilian og Jane

Maria

Bestyrelsen

Camilla og Jette

Betina og Lisa

Betina & Lisa

& Camilla

Sara

Marlene


Mette Koefoed kursus

den 30-31. oktober 2010

Nu har vi i Toppur den glæde at tilbyde kursus med Mette fra Team No, Mette

er tidligere storheste rytter, og har de sidste år klaret sig rigtig godt til konkurrencer

på islændere. Mette ligger meget vægt på grundridningen, hvilket også

kan ses på hendes ridning.

Kurset er opbygget sådan at lørdag rides der 2 x 30 min med 2 ryttere af gangen,

søndag rides der 1 x 30 min en rytter af gangen.

Det afholdes hos Claus Brokholm på Tidselbjergvej 2 i Thorsø. Hvor der er

spiltov til hesten begge dage, overnatning af hestene kan arrangeres.

Pris 775,-

Tilmeldingen starter på Sporti www.sporti.dk d.15. sep. kl. 20. Max deltagere:

12 ryttere.

Næste kursus er den d. 27- 28. november. Hvis kurserne bliver en succes så vil

der blive arrangeret flere.

.

Spørgsmål til Camilla: camilla_skou@hotmail.com eller Jette: jette@toppur.dk

Sidste tilmelding senest en uge før.

Vi glæder os til at se jer alle sammen og håber på stor opbakning!

Med venlig hilsen

Toppur

Camilla og Jette

5


Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag d. 27. oktober 2010 kl. 19.30

I Skjød forsamlingshus, Bygaden 25, 8450 Hammel.

Generalforsamlingen bliver afholdt med føl

gende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Forelæggelse af regnskab, ved kassereren

4. Valg af revisor

5. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af formand

8. Behandling af indkomne forslag

9. Diskussion af næste års program

10. Fastsættelse af næste års kontingent

11. Eventuelt

Vil du have indflydelse på, hvad der sker i Toppur? Har du gode forslag

til aktiviteter?

Vil du møde nye og ”gamle” Toppurister?

Toppur er vært med kaffe øl/vand, brød og lagkage !!!!

Vel mødt! På Bestyrelsens vegne Kim Bugge

7


Forslag til nye vedtægter for Toppur.

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Toppur” og er oprettet i 1976. Foreningens hjemsted er Favrskov

kommune og dækker primært området Frijsenborg og omegn.

§2. Formål

Toppur’s formål er, gennem forskellige arrangementer og anden form for samvær –

også med andre lokalforeninger – at udvide medlemmernes kendskab til den islandske

hest.

§3. Medlemskab af Dansk Islandshesteforening

Toppur er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk

Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, og er derfor underlagt disses love og

bestemmelser

§4. Medlemskab

Medlemmer af Toppur kan være alle ejere af islandske heste eller personer, der har

speciel interesse for disse. Medlemskabet er ikke begrænset til at omfatte medlemmer i

området Frijsenborg og omegn.

Der findes 2 former for medlemskab: familiemedlemskab og enkeltmedlemskab.

Til generalforsamlingen giver familiemedlemskab stemmeret til 2 fremmødte personer,

hvoraf én person kan være under 18 år, men dog skal være fyldt 14 år. Det er en forudsætning,

at en af de fremmødte er værge for den person, som er under 18 år.

§5. Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år – efter oplæg fra bestyrelsen på generalforsamlingen.

Kontingentet betales ved starten af et kalenderår. Nye medlemmer skal efter d. 1/9 eller

efter Toppur’s sommerstævne (hvis dette ligger senere) kun betale ½ kontingent for

resten af året.

§6. Karantæne og eksklusion

Ikke medlemmer:

Ved manglende betaling af startgebyr, annoncering eller lignende, udover 1 måned

efter udsendelse af første påmindelse, kan bestyrelsen idømme karantæne med 3 dages

varsel.

Karantæne betyder, at den enkelte ikke kan deltage i Toppurs arrangementer eller annoncere

i karantæneperioden. Karantæneperioden er ét år.

For medlemmer:

Karantæne idømt af bestyrelsen skal meddeles skriftlig til medlemmet med angivelse af

årsag og varighed. Medlemmet har ret til at blive hørt, før bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Al korrespondance til medlemmet i forbindelse med karantæne sendes som rekommanderet

post.

8


I sager om permanent karantæne (eksklusion) har medlemmet krav på, at sagen afgøres

endeligt på førstkommende generalforsamling.

§7. Ledelse

Toppur ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, for så vidt muligt mindst 3 kvinder

og mindst 3 mænd, der vælges for en 2 års periode af generalforsamlingen. I tilfælde

af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

Generalforsamlingen vælger formanden. Næstformand, kasserer og sekretær udpeges

af den valgte bestyrelse.

I lige år er 4 og i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Hvis det ikke er muligt at vælge 7 medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen,

kan bestyrelsen bestå af mindst 5 medlemmer.

Bestyrelsen forelægger forslag til næste års program på generalforsamlingen til diskussion.

Ingen af bestyrelsen kan forpligte Toppur økonomisk, uden at den samlede bestyrelse

er enig heri. Det samme gælder alle anskaffelser.

Toppur forpligtiges udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke Toppur’s medlemmer nogen personlig hæftelse for de Toppur påhvilende

forpligtigelser.

§8. Regnskab

Regnskabsåret forløber fra 1.oktober til 30.september. Kontingentåret følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte

revisor.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i Toppur’s

regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på

eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

§9. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen, der er Toppur’s øverste myndighed, kan bestå af samtlige medlemmer

og afholdes hvert år i oktober/november med følgende punkter på dagsordenen:

Fortsættes på næste side

9


Forslag til nye vedtægter for Toppur fortsat

Valg af dirigent og referent

Beretning ved formanden

Forelæggelse af regnskab og budget ved kassereren

Fastsættelse af næste års kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant

Diskussion af næste års program

Eventuelt

Uanset antallet af fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtigt. Der kan ikke

stemmes ved fuldmagt.

Der indkaldes til generalforsamling med en måneds varsel. Forslag fra medlemmerne,

der ønskes fremsat til afstemning, skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 20 dage

før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 10 dage inden

samme.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne

stemmer er for forslaget.

§10. Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis de

finder det nødvendigt eller 20 % af de stemmeberettigede ønsker det. Anmodningen

skal være skriftlig og med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

§ 11. Foreningens opløsning

Toppur kan opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer

er til stede, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Hvis dette

vedtages, men 2/3 af medlemmerne ikke er til stede, er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig.

Der kan derfor indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling,

der er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Der kræves uændret at mindst 3/4 af

de fremmødte stemmer for forslaget.

Såfremt Toppur opløses, skal generalforsamlingen tage stilling til anvendelse af Toppurs

formue inden for islandshesteområdet.

Vedtægter revideret generalforsamling 2010.

10


Nyt fra stævneudvalget

Lørdag den 21. august var datoen for vores sensommerstævne – det nye stævneudvalgs

andet stævne i rækken. Stævnepladsen var planlagt til Møllegård i

Ormslev hos Jan og Karin..Men så kom regnen, som gav store vandmasser, der

stort set oversvømmede det, der skulle have været trailerparkering. Derfor blev

det hele i sidste øjeblik rykket til Vilhelmsborgs fine omgivelser. En beslutning,

de fleste var begejstrede for, da det betød opvarmningshal, indendørs

bane og ly for den smule regn der kom udenfor.

Fredag aften brugte stævneudvalget på at stille op og gøre

klar, så alt stod klar og parat, til at de første ryttere skulle

dukke op i Check-in lørdag morgen.

Lørdag morgen mødte vi mange glade ansigter, der kom i

Check-in for at melde deres – og deres hestes – ankomst.

De hjalp os med at fylde hullerne i vores hjælperplan, hvilket

var super! Derfor en STOR tak til alle vores hjælpere!

Bortset fra lidt tekniske problemer fra morgenstunden,

gled dagen rimeligt smertefrit. Og vi fik set mange fine

præstationer fra både juniorer, ungryttere og seniorer, hvor nogle kunne gå

hjem med præmier fra vores sponsorer. Så også en stor tak til dem!

Lørdag den 23. oktober og søndag den 24. oktober håber vi på at kunne gentage

succesen med endnu et stævne på Vilhelmsborg. Dette bliver ”det nye stævneudvalgs”

første DRL-stævne, men vi mener, vi er klar til det, da vi nu har

haft to stævner til at øve os på ☺

Planlægningen er allerede i fuld gang og derfor vil vi gerne allerede nu høre

fra alle, der kunne tænke sig at hjælpe til. Som noget nyt vil vi til Efterårsstævnet

gøre det obligatorisk, at når man som rytter melder sig til stævnet på Sporti,

skal man krydse af, om man vil være ledvogter eller dommersekretær. På

den måde skal alle yde før de kan nyde. Og den valgte opgave kommer selvfølgelig

ikke til at ligge oveni opvarmnings- og ridetid!

På vegne af stævneudvalget kan jeg vist roligt sige, at vi glæder os til vores

Efterårsstævne og til at se mange glade ansigter.

Vel mødt! Og husk: Ingen hjælpere – intet stævne!

På vegne af ”Det nye stævneudvalg”

Lotte Ditlev

11


Resultater fra sensommerstævne:

4.5 junior A-finale:

1. Viktoria V. Pedersen og Hreinsun frá Köldukinn 5.63

2. Ida Kaasgaard og Ganti fra Tøndborg 5,17

3. Iben Gad Lauridsen og Væna frá Tingvad 5,09

4. Helena Holvad og Klængur frá Skollagróf 5,08

• Mathilde Præstholm og Sindri frá Ólaf Withdrawn

• Nina Gad Lauridsen og Freyja fra Bakkeholm Withdrawn

• Simone Villadsen og Gnyr fra Jydske Ås Withdrawn

4.5 A-finale:

1. Ulla Maria Hoberg og Náttprymur fra Møllegård 5,38

2. Kirsten Holvad og Spori frá Laasby 4,67

3. Signe Hartvig og Teitur fra Haldum Mark 4,59

4. Cecilie Lundh Anthonisen og Undrun fra Gylling 4 ,46

• Katarina V. Pedersen og Elja fra Lipo Diskvalificeret

4.3 A-finale:

1. Aimie Maria Bjørnsholm og Skrinir frá Skarði 5,57

2. Hanne Berninger og Brusi fra Canada 5,30

3. Camilla Skou Fuhlendorff og þerna fra Lærkegård 5,23

4. Stine Raders Præstholm og Frámi frá Vestri-Le 5,07

• Elin Bjarnadóttir og Feti fra Anglesey Diskvalificeret

• Grethe Maigaard og Folds från Bosjökloster Withdrawn

4.2 A-finale:

1. Jette Koch Jensen og Stigandi fra Hedagergård 5,63

2. Emma Kaas-Petersen og Elvis Frá Steini 5.30

3. Lisbet Berke Kirkegaard og Tandri fra Eikensti 4,87

• Lykke Hoberg og Leira fra Legind Diskvalificeret

T8 junior A-finale:

1. Ditte Namberg og Hrafn fra Gudenådalen 4,67

2. Iben Gad Lauridsen og væna frá Tingvad 4,17

3. Nina Gad Lauridsen og Freyja fra Bakkeholm 4,08

4. Sara Kjeldgård og Freja fra Degnbakken 3,42

• Simone Villadsen og Gnyr fra Degnebakken Diskvalificeret

T8 A-finale:

1. Peter Frederiksen og Tyr fra Tyrevoldsdal 5,92

2. Lotte Andreassen og Bokki fra Tyrevoldsdal 5,09

3. Lene Skiffard Sehested og Piltur fra Hindbjerg 4,75

4. Mette Vendelin Olese og Björk fra Sjöstugan 4,67

• Camilla Skou Fuhlendorff og þerna fra Lærkegård Withdrawn

• Kirsten Holvad og Spori fra Laasby Withdrawn

12


Hede- & hærvejstur den 11.-12. september 2010

Endelig viste kalenderen lørdag d. 11. sep. Og dermed startdatoen for vores første fællestur

i Toppurregi. Og jeg lover det ikke bliver den sidste!

Hærvejsturen, foregik i det smukke skov-, dal- og hedeområde omkring Bryrup/

Katrinedal ved Silkeborg.

Hanne Fisker medlem af skovtursudvalget i Toppur havde så venligt valgt at benytte

sit smukke og perfekt beliggende hjem Tyklundgård bed and breakfast som udgangspunkt

for turen. Det vil sige, der var fold og stald til hestene. Samt skønne madrasser,

bad, og ikke mindst fantastisk mad til rytterne.

Vi ankom i god tid som nogle af de første lørdag formiddag. Fik sat hestene på fold og

fundet os tilrette i værelserne. Snakken gik let (som den jo gør når hestefolk er samlet)

og inden længe var alle kommet til rette.

Ved godt 11-tiden blev de godt 9 heste sadlet op, og rideturen kunne begynde. Hanne

og Steen havde hyret Charlotte som bor i Katrinedal og normalt er fast guide på Glettas

Katrinedalstur til at lede os igennem det smukke område. Det valg kunne ikke ha’

været bedre. Selv jeg der normalt har en god stedsans måtte tage hatten af for Charlottes

kendskab til de utallige stier og veje vi krydsede på vores tur.

Lørdagens tur, stod på hærvejsridt på brede grusstier og gennem granskov hvilket indbød

til tølt, tølt og mere tølt. Og hvor var det fedt, vi nød det og hestene nød det især.

Det er som om de får et ekstra gear, når de er flere samlet i flok. Og vi ryttere blive

mindet om hvorfor det er så fantastisk at ride vores små sejlivede, trofaste og fyrige

islandske gangere. Undervejs stoppede vi ved søer, hvor hovene blev dyppet til stor

glæde for hest og rytter, veteranstationen i Vrads og ellers hvor udsigten lige skulle

nydes en ekstra gang.

Fortsættes på næste

13


Efter dagens ridt ankom vi tilbage på Tyklundgård. Der ventede Hanne og

hendes mand med kaffe og friskbagt kage. Dagens tur samt diverse hesteemner

blev ivrigt diskuteret, mens vi ventede i kø på et dejlig og tiltrængt varmt

bad.

Aftensmaden blev serveret og igen havde Hanne stået i køkkenet og kokkereret

for alle pengene. Suppe kogt på ben og kød fra eget kvæg. Rigeligt med

kartofler og ikke mindst hjemmelavet peberrodssauce. Mums hvor var det

godt. Hannes køkken kan varmt anbefales herfra!

Resten af aftenen gik snakken stadig ivrigt. Især emnerne om avl og hingstevalg

blev snakket godt igennem. Det er jo altid spændende hvad andre lægger

til grund for deres valg i avlen og fremtiden for vores fantastiske hest.

Vi listede i seng som nogle af de sidste ved 23 tiden, godt brugte og trætte,

men stadig friske på en ny tur dagen efter.

Desværre måtte lørdagens ridt også kræve sine ofre. 2 heste havde tabt en

sko, og en måtte holde fri søndag da benet ikke helt var i orden. Men hvor er

det bare godt at se at folk tager hensyn til deres heste og gør hvad de kan for

at passe på dem. Og heldigvis kunne den faste smed i området komme forbi

søndag morgen og sætte et par nye på.

Så efter et overdådigt morgenbord med hjemmebagte boller og alt andet

hjertet nu kan begære begav vi os af sted på dagens ridt.

Denne gang kastede Charlotte os ud i området omkring Katrinedal. Turen

bød derfor på bakkeridning. Op og ned at de vildeste skråninger, men igen

klarede hestene strabadserne uden problemer og tror nu også de syntes det

var sjovt at komme ud og klatre lidt.

Vejret var ikke helt med os denne søndag, vi fik en ordentlig skylle, så turen

blev kortet lidt af, hvilket ingen vist klagede over. Men vi fik stadig set nogle

fantastiske områder og en lille ræv krydsede også vores vej.

Charlotte og hendes familie lagde rytterstue til dagens frokost, så vi fik mulighed

for at komme ind og tørre lidt. Nogle lånte lidt tørt tøj og andre nød

bare at få lidt varme og ikke mindst den smukke udsigt af heste og skov fra

vinduerne. Smukkere sted findes ikke på jorden.

Efter frokosten gik turen hjem mod Tyklundgård igen. Heldigvis var vejen

ikke lang, hvilket passede både heste og ryttere. Vi var vist alle ved at være

rigtig godt trætte efter rideturene.

Vel tilbage hos Hanne og hendes mand blev hestene hurtigt sadlet af og fik

lov til at tørre i stalden. Taskerne blev pakket og værelserne tømt. Der blev

udvekslet tlf.nr. og sagt farvel og tak for en dejlig weekend til alle.

14


Hestene vidste vist også de

skulle hjem, for alle gik lige

op og vi kunne i ro og mag

køre hjem ved 17.00 tiden.

Pia havde haft sin GPS med

og så vidt den kunne regne ud

var det blevet til godt 55 kilometers

ridt fordelt på de 2 dage.

Ikke dårligt gået af en flok

islænderentusiaster samt deres

fine gangere.

Vi ses forhåbentlig igen!?!

Nana

15


Så har Toppurnyt slidt endnu et par redaktører op. 1000 tak for det store

arbejde og alle de super flotte blade Anita og Line. Nu er jobbet med at

forme Toppurnyt mit. Dejligt, men også svært, da det ikke just vælter ind

med artikler, gode ideer til hvem har nogle gode stævner eller super ridesteder,

links til diverse gode men oversete hjemmesider eller historien om lige

præcis det vildeste, sjoveste eller dejligste du har oplevet med din islandskehest,

naturen , horsemanship, din Toppur klub eller hvad det nu

måtte være. Eller måske har du lige rådet over alle råd mod et eller andet

som f.eks. Hvordan man udgår at seletøjet mugner når det hænger, altså ud

over at bruge det hver dag. Måske har du netop hørt om noget nyt inden

for forskning i sommereksem, kampen mod ormene eller noget andet nyttigt,

som du gerne vil dele med os andre medlemmer.

Du har garanteret en ide om, hvad du gerne vil læse om i bladet. Hvis det

skal blive til virkelighed, må du op af stolen. Det er dit blad, det er dig der

skal bestemme hvordan det skal se ud og hvad det skal indeholde. Måske er

du ikke selv den store skribent, men så grib telefonen, ring og fortæl, så

forsøger jeg at skrive dit indlæg.

Hvis du kunne tænke dig netop dit bedste hestebillede på forsiden, så vedhæft

det i en mail, hvor du evt. fortæller billedets historie. Tlf. og E-mail

findes bag i bladet.

Da bladet jo kun udkommer 6 gange årligt, så husk at

holde dig orienteret på vores hjemme side Toppur.dk.

For nye arrangementer, resultater evt ændringer vedr.

arrangementer

Jeg ser frem til at modtage billeder og indlæg.

Margit Gregersen

Husk Oktober stævnet på

Wilhelmsborg d. 23-24 Oktober.

Mød op og kig på de mange ryttere der har trænet hele sommeren og

hils på alle de andre toppurister og andet godtfolk.

Se program for weekenden på Toppur.dk

20

Ny redaktør


Prima wraphø sælges

Presset i mini bigballer (ca. 250

kg)

Pris pr. stk. 250,- kr. + moms

Transport kan arrangeres.

Kontakt:

Harry Rosendal

Hovedvejen 107

8581 Nimtofte

Tlf. 25364084

Email: info@egemose.net

22

Efterlysning!

Ligger du inde med fotos

fra et Toppur arrangement

eller et super billede,

som du vil dele med

andre, så HUSK at sende

dem til

toppurnyt@toppur.dk


Resultater til FEIF Youth

cup 2010

Det danske hold:

-Asbjørn Skov Jerup

-Marie-Louise Algreen Ussing

-Magdalena Sainis

-Clara Friis

-Anne Mouritsen

-Astrid Hvidt

-Clara Salskov

-Mathilde Kristensen

-Emma Kaas-Petersen

De danske resultater:

Terrænspringning:

-Marie-Louise og Draumur, Nummer 1

-Astrid og Bragi, Nummer 2

-Clara F og Fluga, Nummer 18

Dressur:

-Mathilde og Dropi, Nummer 8

-Madga og Skjóni, Nummer 16

T.5:

- Emma og Elvis, Nummer 5

T.6:

-Mathilde og Dropi, Nummer 13

T.7:

-Clara S og Breki, Nummer 2

-Clara F og Fluga, Nummer 12

-Asbjørn og Hrafnar, Nummer 19

-Marie-Louise og Draumur, Nummer 27

-Anne og Katla, Nummer 29

-Astrid og Bragi, Nummer 31

Behændighed:

-Anne og Katla, Nummer 5

-Astrid og Bragi, Nummer 6

-Magda og Skjóni, Nummer 13

-Clara S og Breki, Nummer 14

4.2:

- Mathilde og Dropi, Nummer 7

-Clara S og Breki, Nummer 10

-Emma og Elvis, Nummer 15

-Asbjørn og Hrafnar, Nummer 26

4.4:

-Clara F og Fluga, Nummer 12

-Marie-Louise og Draumur, Nummer 17

-Anne og Katla, Nummer 19

-Magda og Skjóni, Nummer 23

-Astrid og Bragi, Nummer 3

Flagridt:

-Marie-Louise og Draumur, Nummer 1

-Magda og Skjóni, Nummer 6

-Emma og Elvis, Nummer 9

23


Der er 12 pladser – tilmelding via www.sporti.dk

Bliver din hest bange?

Kurset indeholder hjælp og værktøjer til, at din hest kan håndtere nye situationer.

Vi vil arbejde med, hvordan man kan komme i gang med træning,

hvor hesten lærer at håndtere stress og flugtinstinkt.

Kurset henvender sig til ryttere i alle aldre og på alle niveauer

• Til stævneryttere, som gerne vil være sikker på, at hesten kan håndtere

lyde - såsom klapsalver og høj musik, kamerafolk tæt på banen eller bag

reklameskilte, og sikre sig at hesten bevarer koncentrationen når en tilskuer

slår en paraply op.

• Til naturryttere, som gerne vil være sikker på, at hesten kan håndtere

nye omgivelser, så en ridetur i naturen er en fornøjelse.

• Til dyrskuer/kåringer, hvor man vil sikre sig at hesten ikke stresser op,

på grund af mange mennesker og postyr.

• Til ungheste hvor man vil lære den at håndtere flugtinstinktet inden tilridning.

Sted: Joye Larsen, Skjørringvej 38, 8464 Galten

Vi starter om formiddagen i ridehallen. Suzanne anbefaler, at man bliver

og hører de andre blive undervist.

Der vil både være teori og praksis. Hestene er på banen én af gangen.

Suzanne Berdino har i mange år trænet heste i Cirkus Arena. Et langt liv

med heste,

hovedsaglig hingste, har givet Suzanne en stor erfaring med hestes adfærd

og håndtering.

Suzanne vil dele ud af sin unikke viden på dette kursus. Bare tænk, hvordan

de flotte cirkusheste løber rundt i manegen uden at ænse børnene som

smider med popcorn eller råber, klapper og larmer. Det kan din hest også

lære!

Tilskuere er velkomne!

Lørdag d. 6. november 2010

Pris med hest: 850kr (excl. boks). Boks kan lejes for 100kr pr. dag

Tilmelding til kursus og boks på www.sporti.dk

Du skal selv medbringe frokost/forplejning til dig og din hest.

- Spåner kan købes på stedet for 90 kr.

Du skal have ridehjelm, støvler og evt. handsker på under træningen, selvom

det er træning fra jorden af sikkerhedshensyn.

24

Desensibiliseringskursus

med Suzanne Berdino og Søs Peck

Spørgsmål? Henvend dig til: lisa@toppur.dk mobil: 50 73 70 21


Medicinhåndteringskursus

26


Toppurs

Toppurs

aktivitets aktivitets-udvalg

aktivitets

udvalg

Det er nemt at kontakte os - ring eller

skriv til os via vores hjemmeside

www.toppur.dk - du finder os under

aktivitetsudvalg.

Vinterstævne:

Jette Koch Jensen

Tlf.: 8698 3834 jette@toppur.dk

Rikke Ingemann Svarre

Tlf.: 8761 0661 rikke@toppor.dk

Avlsudvalg:

Lilian Pedersen

Tlf.: 86 95 45 06

Jane Præstholm

Tlf.: 86 98 00 40

Kurser– og informationsudvalg:

Betina Petersen

Tlf.: 50495027 Betina@toppur.dk

Lisa Kristensen

Tlf.: 50737021 Lisa@toppur.dk

Skovtursudvalg:

Steen Lund-Thomsen

Tlf. 8694 4011 steen@toppur.dk

Bodil Breyen

Tlf. 8629 8322

Bodil.breyen@mail.dk

Hanne Fisker

Tlf. 7575 6869

Tyklund@mail.tele.dk

Jytte Ejlersen

Tlf. 8698 6920 jytte@toppur.dk

Stævneudvalg II:

Johanne Lindberg, Nødager

Lise Tavs, Århus

Maria Buskbjerg, Beder

Lotte Ditlev, Beder

Eva Kaas-Petersen, Mårslet

Kim Bugge fra Toppurs bestyrelse

Juniorudvalg:

Sara A Svenningsen

Tlf.: 22918676 sara@toppur.dk

m.fl.

Dommerudvalg:

Camilla Julie Gram

Tlf.: 21 67 62 59

Materialeforvaltere:

Jan H. Hansen & Karin R. Jensen

Ormslevvej 325, Ormslev

8260 Viby J

Tlf: 86287560/23301650/23711527

krahbekj@mail.tele.dk

www.toppur.dk

www.toppur.dk

hjemstedet

hjemstedet

hjemstedet

for for for alle

alle

Toppurister

Toppurister

Toppurister

29


Bestyrelse Bestyrelse Redaktion

Formand

Kim Bugge

Tlf. 2467 9145

Mail: kim@toppur.dk

Næstformand

Karsten Koch Jensen, Bondesholmvej 2,

83870 Hadsten, Tlf.: 86 98 38 34

Mail: karsten@toppur.dk

Kasserer

Steen Lund-Thomsen, Dyrehavevej 3,

8464 Galten, Tlf.: 86 94 40 11

Mail: steen@toppur.dk

Bestyrelsesmedlem

Annemette Bonde, Haldursvej 16,

8680 Ry, Tlf.: 86892402/26820366

Mail: annemette@toppur.dk

Bestyrelsesmedlem

Lisa Kristensen, Randersvej 119

8680 Ry, Tlf.: 50737021 / 86892367

Mail: lisa@toppur.dk

Ind– og udmeldinger

Jytte Ejlersen, Pøtmøllevej 5, Tinning

8382 Hinnerup Tlf.: 86 98 69 20

Mail: jytte@toppur.dk

Bestyrelsesmedlem

Betina Petersen, Hørslevvej 68

8464 Galten, Tlf.: 50495027 / 86285032

Mail: betina@toppur.dk

30

Redaktion

Margit Gregersen, Algade 25, 8382 Hinnerup

Tlf.: 2440 9304

Mail: toppurnyt@toppur.dk

Redaktionelt stof

Deadline for redaktionelt stof er d. 15. I måneden

før udgivelse. Redaktionen forbeholder sig

ret til at redigere i tilsendte indlæg samt afvise

artikler og annoncer, som strider mod foreningens

interesse.

Annoncer

Færdigt annoncemateriale sendes til redaktionen

med deadline d. 15. i måneden før udgivelse.

Billeder/annoncer sendes om jpeg- eller

tif-filer i pc-format. Redaktionen kan være

behjælpelig med opsætning af annoncer mod

betaling:

1/1 side: 150 kr.

1/2 side: 80 kr.

Rettelser: 50 kr.

Annoncepriser:

1/4 side s/h:

1 gang 100 kr.. - 6 gange 510 kr.

1/2 side s/h:

1 gang 160 kr.. - 6 gange 810 kr.

1/1 side s/h:

1 gang 250 kr.. - 6 gange 1.250 kr.

1/2 side farver (bredformat):

1 gang 300 kr.. - 6 gange 1.530 kr.

1/1 side farver*:

1 gang 500 kr.. - 6 gange 2.550 kr.

1/1 side farver side 2*:

1 gang 1.000 kr.. - 6 gange 4.500 kr.

1/1 side farver næstsidste side*:

1 gang 750 kr.. - 6 gange 3.300 kr.

*)Forhør redaktøren om der er plads!

Oplag ca. 450 - 6 gange årligt


Afsender: Islandshesteklubben Toppur V/Jytte Ejlersen

Pøtmøllevej 5, Tinning 8382 Hinnerup

Resultater fra sensommerstævnet fortsat:

T5 A-Finale:

1. Grethe Maigaard og Folda från Bösjokloster 5,09

2. Kim Bugge og Steinn Steinarr 4,67

3. Stine Rasmussen og Kveikja fra Staurby 4,50

4. Caroline Holvad og Ranka frá Strandarhöfda 4.34

• Hanne Berninger og Brusi fra Canada Withdrawn

• Lise Tavs Anderen og Hugsyn fra Stendal Withdrawn

• Marianne Kynde og Askja Withdrawn

• Katharina Strohbach og Aldis frá Ulfjotsvtni Withdrawn

T3 A-finale:

1. Emma Kaas-Petersen og Elvis frá Steini 6,00

2. Gitte Ladefoged og Glampi fra Bispegården 5,33

3.

32

4.

Lykke Hoberg og Leira fra Legind

Jette Koch Jensen og Stigandi fra Hedagergård

5,22

5,17

5. Lisbeth Berke Kirkegaard og Tandri fra Eikensti 3.66

More magazines by this user
Similar magazines