28.07.2013 Views

Kvadrat A/S

Kvadrat A/S

Kvadrat A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sundhed hos <strong>Kvadrat</strong>


Vores historie<br />

<strong>Kvadrat</strong> blev etableret i Danmark i 1968<br />

<strong>Kvadrat</strong> A/S, vores hovedsæde, ligger i Ebeltoft<br />

Virksomheden er ejet og drevet af familierne Rasmussen og Byriel<br />

Anden generation af begge familier tog over i juli 2000


Nøglefacts<br />

<strong>Kvadrat</strong> ligger nu nummer 1 i Europa<br />

Vores omsætning er tredoblet over de senest 10 år<br />

16 integrerede selskaber<br />

340 medarbejdere<br />

Omsætning på € 89 millioner<br />

17 showrooms<br />

Repræsentanter i 20 lande


<strong>Kvadrat</strong>s sundhedsarbejde<br />

<strong>Kvadrat</strong> har altid været fokuseret på kvalitet - også livskvalitet!<br />

Vi har arbejdet med sundhed siden begyndelsen af 1990’erne<br />

Sundhedsudvalg nedsat i 2006<br />

Sundhedsudvalget er sammensat repræsentativt for virksomheden<br />

Minimum ét fastlagt møde per kvartal<br />

Sundhedsudvalgets arbejdes vurderes i årlige medarbejderudviklingssamtaler<br />

samt i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen hvert andet år<br />

Integration i virksomhedens overordnede strategi<br />

Engagerede og sunde medarbejdere skaber værdi på bundlinien


<strong>Kvadrat</strong> Scorecard Sundhed<br />

2012 plan<br />

Overordnede målsætninger på<br />

sundhedsområdet<br />

<strong>Kvadrat</strong>s sundhedsarbejde medfører en<br />

konstant forbedring af medarbejdernes<br />

helbredstilstand. Fokus er på øget trivsel,<br />

arbejdsglæde, arbejdskvalitet og færre<br />

sygedage. Sundhedsudvalget skal sørge for<br />

synlighed både generelt samt med nye<br />

tiltag og tilbud<br />

Vi arbejder med KRAMS områderne:<br />

Kost: <strong>Kvadrat</strong> ønsker, at skabe sunde og<br />

ernæringsrigtige kostvaner blandt<br />

medarbejderne. Dette gøres gennem<br />

kantinen, øvrige kosttilbud samt formidling<br />

af viden om sund kost.<br />

Rygning: <strong>Kvadrat</strong> har en rygepolitik og<br />

søger gennem indretning af rygerum,<br />

oplysning om de sundhedsskadelige<br />

virkninger samt tilbud om rygestopkurser<br />

at give medarbejderne et aktivt valg.<br />

Alkohol: <strong>Kvadrat</strong> har en 0-tolerance, når<br />

det gælder ulovlige rusmidler.<br />

Motion: <strong>Kvadrat</strong> ønsker at motivere<br />

medarbejderne til en sund og aktiv livsstil<br />

gennem motionsaktiviteter. Dette er også<br />

med til at styrke det sociale fællesskab.<br />

Stress: <strong>Kvadrat</strong> vil fremme en kultur, der<br />

hjælper medarbejderen til at opbygge de<br />

fysiske og psykiske ressourcer, der er<br />

nødvendige i en dynamisk og voksende<br />

virksomhed. Formålet er at reducere<br />

antallet af stressbetingede fraværsdage, og<br />

forebygge arbejdsbetingede<br />

stresssymptomer.<br />

Hvilke indsatsområder skal vi tage fat på<br />

for at nå de overordnede målsætningers<br />

Vi udvikler vores sundhedsarbejde ved at<br />

fokusere på at skabe de bedst mulige<br />

resultater indenfor KRAMS områderne:<br />

K: Vi tilbyder en frokostordning med fokus<br />

på anvendelse af økologiske råvarer samt<br />

frugtordning formiddag og eftermiddag.<br />

R:Vi stiller faciliteter til rådighed og tilbyder<br />

rygestopkurser, der giver medarbejderne et<br />

valg om at stoppe med at ryge.<br />

A:Vi skal gennem uddannelse sikre<br />

kvalificerede personer til at være klar til på<br />

et tidligt tidspunkt at kunne vejlede og<br />

hjælpe medarbejdere, der er / er på vej til<br />

at blive afhængig af alkohol / rusmidler.<br />

M: Vi skal tilbyde så mange motionstiltag<br />

som muligt for at give et nuanceret<br />

perspektiv på muligheden for at øge den<br />

generelle sundhedstilstand:<br />

S: Stress-mentorgruppen fokuserer på<br />

fysisk og psykisk arbejdsmiljø.<br />

Generelt: Vi skal øge medarbejdernes<br />

viden om KRAMS områdernes indvirkning<br />

på det generelle velvære og sundhed. Det<br />

sker igennem vores arrangementer,<br />

kommunikation til fællesmøder og via<br />

intranettet.<br />

Hvordan måler vi aktiviteten Mål<br />

Opnåelse af det økologiske spisemærke<br />

sølv (andel af øko. produkter = 100%)<br />

100%<br />

Markere enkelte retter til frokosten med 1 gang om<br />

signalfarver<br />

ugen<br />

Markere en enkelt ret med ”dagens 2 gang om<br />

sundeste valg” samt udlevere opskriften måneden<br />

Andel rygere på rygestopkurser 100 %<br />

Andel rygere, der stopper med at ryge 35 %<br />

Antal personer i behandling for alkohol<br />

el. rusmidler<br />

Sundhedstjek:<br />

0<br />

Gennemsnitligt blodtryk<br />

140/90<br />

Gennemsnitligt blodsukker<br />

6<br />

Gennemsnitlig blodprocent<br />

9<br />

Gennemsnitligt kolesterol<br />

Max. 4<br />

Gennemsnitlig fedtprocent<br />

Max. 25<br />

Gennemsnitligt BMI<br />

Max. 25<br />

Gennemsnitligt kondital<br />

Antal deltagere på:<br />

Min. kv. 35<br />

m. 39<br />

Tæl-skridt<br />

50<br />

Vi-cykler-til-arbejde<br />

15<br />

Arbejdspladsen-motionerer<br />

40<br />

Løbeskole<br />

7<br />

Mountainbike, puls & power hoop<br />

16<br />

Bike & run<br />

10<br />

Havkajak<br />

5<br />

DHL-stafet<br />

30<br />

Stafet for livet<br />

15<br />

Thai-Chi-Mindfulllness<br />

15<br />

BS udfordringer.<br />

15<br />

Eksperimentarium 1 - Motion, røg og<br />

alkohol med Dansk Firmaidræt<br />

Maj<br />

Eksperimentarium 2 – kost med Dansk<br />

Firmaidræt<br />

Oktober<br />

Fraværsdage i %, eksklusiv langtidssyge Max. 1%<br />

Antal medarbejdere i stressbehandling 0<br />

Antal møder i stressmentor gruppen 6 per år<br />

Sensommerfest September<br />

Antal årlige indlæg på intranettet 4<br />

Antal årlige møder i sundhedsudvalget 4


Tilgængelighed, kommunikation<br />

og synliggørelse<br />

Vi søger at tilrettelægge aktiviteter i forhold til<br />

arbejdstids ophør<br />

Vores holdninger til sundhed er tilgængelig for<br />

virksomhedens ansatte via intranettet<br />

Nye kolleger informeres ved introduktionsmaterialer,<br />

handouts og informationsmøder<br />

Vi informerer bredt og på flere platforme; mailings,<br />

fællesmøder, intranet, opslagstavle og mund til mund<br />

Vi gentager gerne os selv


KRAMS hos <strong>Kvadrat</strong><br />

Der er formuleret og kommunikeret udførlige holdninger,<br />

handleplaner og målsætninger på samtlige KRAMSområder,<br />

eksempelvis ...<br />

Uddrag fra <strong>Kvadrat</strong>s KRAMS booklet


Organisering af sundhedsindsatsen hos <strong>Kvadrat</strong><br />

Historisk set har <strong>Kvadrat</strong> altid fokuseret på kvalitet, dette gælder både vores<br />

produkter og vores medarbejdere. Allerede fra starten af 1990’erne har der<br />

været fokus på en aktiv livsførelse og sund kost, og på trods af gode<br />

resultater standser det ikke vores stræben efter at nå nye højder. På<br />

foranledning af <strong>Kvadrat</strong> Product Director, Mette Bendix, blev der i 2006<br />

nedsat et Sundhedsudvalg, som har til formål at organisere og videreudvikle<br />

<strong>Kvadrat</strong>s indsatsområder, KRAMS.<br />

Sundhedsudvalget varetager planlægningen og gennemførslen af<br />

sundhedsarbejdet på <strong>Kvadrat</strong>. Medarbejdere kan til enhver tid stille forslag<br />

til Sundhedsudvalget, som efterfølgende vil behandle disse med henblik på<br />

eventuel igangsætning. Samtidig kan Sundhedsudvalget invitere<br />

medarbejdere til at deltage i Sundhedsudvalgets arbejde fra projekt til<br />

projekt, hvis udvalget skønner, at kompetencer eller viden hos den enkelte<br />

kan bidrage til sundhedsarbejdet.<br />

Da sundhedsarbejdet på <strong>Kvadrat</strong> prioriteres højt, afsættes der en rimelig<br />

timesats i arbejdstiden til forberedelse, afholdelse af møder og afvikling<br />

af sundhedsaktiviteter for medlemmerne af Sundhedsudvalget.<br />

Sundhedsudvalget har en fast mødefrekvens på en gang i kvartalet og kan<br />

derudover mødes efter behov.<br />

Sundhedsudvalget er sammensat repræsentativt for virksomheden.<br />

Sundhedsudvalget i 2008-2012<br />

Camilla Vissing Mogensen, Online Coordinator, Communication and marketing<br />

Helle Lynggaard, HR Manager, Human Resources<br />

Jesper Grandt, Quality and Production Manager, Quality Department<br />

Karin Overgaard, Canteen leader, Canteen<br />

Mette Bendix, Product Director, Management<br />

Ramona Römisch-Vikner, Sales back-up, Customer service<br />

Kommunikation for alle KRAMS-områder<br />

Kommunikationsindsatsen skal inspirere medarbejderne til en sundere livsstil<br />

og motivere til at udbygge og fastholde gode vaner.<br />

Information fra medarbejderne<br />

Vi vil sikre, at medarbejderne har mulighed for at komme med forslag<br />

til forbedringer og idéer til nye aktiviteter og tilbud. Det kan ske på<br />

sundhedsudvalg@kvadrat.dk samt via opslag på Sundhedsudvalgets<br />

opslagstavle i kantinen.<br />

Information til medarbejderne<br />

<strong>Kvadrat</strong>s holdninger til sundhed er tilgængelige for alle medarbejdere i <strong>Kvadrat</strong>s<br />

medarbejderhåndbog, samt på virksomhedens intranet under KRAMS.<br />

Sundhedsudvalgets aktivitetskalender findes ligeledes under KRAMS på<br />

intranettet. Den vil løbende blive opdateret med planlagte aktiviteter.


KRAMS - stress<br />

Holdning<br />

Vi vil fremme en kultur, der hjælper medarbejderen til<br />

at opbygge de fysiske og psykiske ressourcer, der er<br />

nødvendige i en dynamisk og voksende virksomhed<br />

Formål<br />

At reducere antallet af stressbetingede fraværsdage,<br />

og forebygge arbejdsbetingede stresssymptomer.<br />

Definitionen af arbejdsbetinget stress er den tilstand,<br />

der opstår, når en ansat udsættes for belastninger i<br />

jobbet, der ikke er ressourcer til at klare, og som derfor<br />

efterfølgende kan resultere i sygdom


KRAMS - stress<br />

Handleplan og målsætning<br />

Det er nødvendigt at etablere en organisation, der anvender<br />

ressourcer fornuftigt. Det er vigtigt at tage symptomerne<br />

alvorligt hos en medarbejder og kollega og prøve at bistå<br />

med hjælp øjeblikkeligt<br />

Det er vigtigt at undgå berøringsangst og give muligheden<br />

for dialog<br />

Det er vigtigt, både som kollega og leder at kunne tage<br />

vare på hinanden. Desuden er det vigtigt for den enkelte<br />

at huske på vigtigheden af fællesskab, såvel i afdelingen<br />

som på resten af virksomheden og deltage aktivt i<br />

fællesarrangementer og tiltag<br />

Stress må ikke opfattes som tabu


Aktivitetskalender 2012<br />

Gode tiltag er ingen garanti for succes<br />

Ingen tvungen deltagelse er alfa og omega<br />

Lyt til dine kollegers forslag og kritik


Aktivitetskalender 2012<br />

www.firmaidraet.dk<br />

Januar<br />

Sø 1 Nytårsdag<br />

Ma 2 1<br />

On 1<br />

To 2<br />

Februar<br />

ECSG 2012, vintersportsfestival i Falun, Sverige<br />

1. - 5. februar<br />

To 1<br />

Fr 2<br />

Marts<br />

April<br />

Sø 1 Palmesøndag<br />

Ma 2 14<br />

Ti<br />

On<br />

To<br />

Fr<br />

Lø<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Fr 3<br />

Lø 4<br />

Sø 5<br />

Ma 6<br />

Ti 7<br />

Kronprinsesse Mary<br />

Prinsesse Marie 6<br />

Lø 3<br />

Sø 4<br />

Ma 5<br />

Ti 6<br />

On 7<br />

DM i Dart, 3.-4. marts, indv. i Vordingborg<br />

DM i Skydning, pistol 15 m, riffel 15 m, 3.-4. marts Ti i Vordingborg<br />

On<br />

10 To<br />

Fr<br />

Lø<br />

3<br />

4<br />

5 Skærtorsdag<br />

6 Langfredag<br />

7<br />

To 3<br />

Fr 4 Bededag<br />

Lø 5<br />

Bike and Run Stafetten<br />

Sø 6 6. maj i Nyborg<br />

Ma 7 19<br />

Sø 3<br />

Ma 4<br />

Ti 5<br />

On 6<br />

To 7<br />

Bike and Run Stafetten<br />

6. juni i Korsør<br />

Prins Joachim<br />

23<br />

Sø 8<br />

On 8<br />

To 8<br />

Sø 8 Påskedag<br />

Ti 8<br />

Fr 8<br />

Ma 9 2 To 9<br />

Fr 9 DM i Bowling, indv. hold, 9.-11. marts i Holstebro Ma 9 2. påskedag 15 On 9<br />

Bike and Run Stafetten<br />

9. maj i Hillerød<br />

Lø 9<br />

Ti 10<br />

Fr 10<br />

Lø 10 DM i Fodbold, inde, 10.-11. marts i København<br />

DM i Gokart, inde, 10.-11. marts i Aarhus Ti 10<br />

To 10<br />

Sø 10<br />

On 11<br />

To 12<br />

Fr 13<br />

Lø 14<br />

Seniorsport temadag i Middelfart<br />

14. januar<br />

Lø 11<br />

Sø 12<br />

Ma13<br />

Ti 14<br />

Sø 11<br />

Ma12<br />

7 Ti 13<br />

On 14<br />

Kampagnen “Tæl Skridt” -<br />

uge 11, 12 og 13 11<br />

On 11<br />

To 12<br />

Fr 13<br />

Lø 14<br />

Fr 11<br />

Lø 12<br />

Sø 13<br />

Ma14<br />

Ma11<br />

Internetskydning Finalestævne,<br />

pistol 15 m, riffel 15 m, den 12. maj i Odense Ti 12<br />

On 13<br />

20 To 14<br />

Prins Henrik<br />

Bike and Run Stafetten<br />

13. juni i Aalborg og Odense<br />

Bike and Run Stafetten<br />

14. juni i Aarhus<br />

24<br />

Sø 15<br />

On 15<br />

To 15<br />

Sø 15<br />

Ti 15<br />

Fr 15<br />

Ma16 3 To 16<br />

Fr 16 DM i Kegler, indv., 16.-18. marts Kolding Ma16 Dronning Margrethe 16 On 16<br />

Lø 16 Firma Multi Motion, 16. juni i Lyngby<br />

Ti 17<br />

Fr 17<br />

Lø 17<br />

DM i Billard, hold, 17.-18. marts i Odense<br />

DM i Bordtennis, single, double, hold 17.-18. marts i<br />

Aalborg<br />

Ti 17<br />

To 17 Kristi himmelfartsdag Sø 17<br />

On 18<br />

To 19<br />

Fr 20<br />

Lø 21<br />

Lø 18<br />

Sø 19<br />

Ma20<br />

Ti 21<br />

Sø 18<br />

Ma19<br />

8 Ti 20<br />

On 21<br />

EU konference om Idræt,<br />

Bellacentret 19. - 20. marts 12<br />

Kampagnen “Tæl Skridt” - uge 11, 12 og 13<br />

Seniorsportstræf i KFUM hallen, Aalborg<br />

21. marts<br />

On 18<br />

To 19<br />

Fr 20<br />

Lø 21<br />

Formandsmøde i Kolding<br />

den 21. - 22. april<br />

Fr 18<br />

Lø 19<br />

Sø 20<br />

Ma21 21<br />

Ma18<br />

Ti 19<br />

On 20<br />

To 21<br />

Bike and Run Stafetten<br />

18. juni i København 25<br />

Sø 22<br />

On 22<br />

Seniorsportstræf i Taastrup Idrætshaller<br />

22. februar<br />

To 22<br />

Sø 22<br />

Ti 22<br />

Bike and Run Stafetten<br />

22. maj i Fredericia<br />

Fr 22<br />

Ma23 4 To 23<br />

Fr 23<br />

Ma23 17 On 23<br />

Lø 23<br />

Ti 24<br />

Fr 24<br />

Lø 24 DM i Håndbold, inde, 24.-25. marts i Ringkøbing<br />

DM i Volleyball 24.-25. marts i Ringkøbing Ti 24<br />

To 24<br />

Sø 24<br />

On 25<br />

To 26<br />

Fr 27<br />

Lø 28<br />

Lø 25<br />

Sø 26<br />

Ma27<br />

Ti 28<br />

Sø 25<br />

Ma26<br />

9 Ti 27<br />

On 28<br />

Kampagnen “Tæl Skridt” -<br />

uge 11, 12 og 13 13<br />

Seniorsportstræf i Blåvandshuk Idrætscenter<br />

27. marts<br />

On 25<br />

To 26<br />

Fr 27<br />

Lø 28<br />

Fr 25<br />

Ma25<br />

Kronprins Frederik<br />

Lø 26 Firma Multi Motion, 26. maj i Silkeborg Ti 26<br />

Sø 27 Pinsedag<br />

On 27<br />

Ma28 2. pinsedag 22 To 28<br />

26<br />

Sø 29<br />

On 29<br />

To 29<br />

Sø 29<br />

Ti 29<br />

Fr 29<br />

Ma30 5<br />

Fr 30<br />

Ma30 18 On 30<br />

Lø 30<br />

Ti 31<br />

Lø 31<br />

To 31<br />

Sommertid<br />

starter<br />

DM i Badminton, indv., hold., 31. marts - 1. april i<br />

Fredericia<br />

Internetskydning, pistol 15 m, riffel 15 m - SLUT<br />

Ti 1<br />

On 2<br />

Maj<br />

Internetskydning sommer,<br />

pistol 25 m, riffel 50 m, start den 1. maj<br />

Fr 1<br />

Lø 2<br />

Juni<br />

DM i Golf, 2. - 3. juni i Holstebro<br />

Firma Team Challenge, 2. juni i Fredericia<br />

Bike and Run Stafetten, 2. juni i Vordingborg<br />

og Sønderborg


Bike’n’Run 2012<br />

Aarhus


Pausegymnastik<br />

Ebeltoft


Sundhedseksperimentarium II<br />

Ebeltoft


Danmarks Sundeste Virksomhed 2012<br />

Først var der 145 tilmeldte virksomheder. Så var der ti,<br />

og kort efter var der tre - til sidst kun én<br />

Dommerkomiteen pegede enstemmigt på <strong>Kvadrat</strong>:<br />

‘<strong>Kvadrat</strong> har satset på sundhedsfremme gennem en<br />

længere årrække og har været blandt de første til at<br />

sætte medarbejdernes sundhed på dagsordenen. Her<br />

passer medarbejderne på hinanden, og det forplanter<br />

sig – det giver tryghed, arbejdsglæde og loyalitet’<br />

‘<strong>Kvadrat</strong> er præget af en helhedstænkning, hvor<br />

sundhed er tænkt ind i strategien, for eksempel i<br />

deres overordnede ledelsesværktøjer og i den årlige<br />

medarbejderudviklingssamtale. Det viser, at der er<br />

stor opbakning fra ledelsen. Der er opstillet konkrete,<br />

eksakte mål for sundhedsarbejdet, hvilket gør det nemt<br />

at følge op og måle på aktiviteterne. Generelt får <strong>Kvadrat</strong><br />

meget forebyggelse og sundhed for pengene’


Danmarks Sundest Virksomhed 2012 - dagen derpå<br />

Ebeltoft


Fejr dine sejre<br />

Vi er en jysk virksomhed, men tør godt prale af<br />

vores sejre<br />

Skab en fællesskabsfølelse<br />

Det er ikke udvalgets sejr - det er vores sejr


Danmarks Sundest Virksomhed 2012 - Anders Lund Madsen<br />

Ebeltoft


Sundhed i fremtiden<br />

Dele vores erfaring og aktiviteter med<br />

kolleger på udenlandske markeder<br />

Sundhedsaktiviteter skal søsættes i alle<br />

<strong>Kvadrat</strong>s datterselskaber verden over<br />

Udfordringen ligger i at engagere og<br />

motivere til deltagelse

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!